Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Transcript

1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κωνσταντίνος Ιωαννίδης Φυσικός, M.Sc. Computing Computer Control Systems A.E. Αθήνα, Ελλάδα 1.Περίληψη Η αειφόρος ανάπτυξη στον τοµέα των κατασκευών (sustainable construction) περιλαµβάνει ένα µεγάλο εύρος θεµάτων, όπως η µείωση της ανάλωσης πόρων και ενέργειας, η µείωση της µόλυνσης, η επαναχρησιµοποίηση της ακίνητης περιουσίας και ο σεβασµός προς τον άνθρωπο και το τοπικό περιβάλλον. Η βιοµηχανία κατασκευών καταναλώνει το 40% της παγκόσµιας ενέργειας και σχεδόν τα µισά από τα αποθέµατα υλικών που παράγει ο άνθρωπος. Συνεπακόλουθα, είναι απαραίτητη η επανεξέταση και η βελτίωση του κύκλου ζωής των κτιρίων καθώς και όλων των δραστηριοτήτων και των βιοµηχανιών που σχετίζονται µε το δοµηµένο περιβάλλον. Ο χάλυβας ως δοµικό υλικό, διαθέτει εγγενή χαρακτηριστικά από τα οποία προκύπτουν πολλαπλά οφέλη και εξαιτίας αυτών οι µεταλλικές κατασκευές αποτελούν σήµερα την αιχµή του δόρατος για τη µετάβαση της βιοµηχανίας κατασκευών σε αειφόρες πρακτικές. Η εργασία παρουσιάζει τους τοµείς των µεταλλικών κατασκευών που σχετίζονται µε την αειφόρο ανάπτυξη, από την αρχική παραγωγή (χαλυβουργία) µέχρι την αποσυναρµολόγηση των κτιρίων και γίνεται αναφορά στην πρόοδο που σηµειώνεται, καθώς και στις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης που παρουσιάζονται. 2.Ορισµός της αειφόρου ανάπτυξης Ένας από τους ευκολότερους τρόπους για να κατανοήσουµε και να εκτιµήσουµε την αειφορία είναι να συλλογιστούµε την παρακαταθήκη που επιθυµούµε να αφήσουµε σε αυτούς που µας ακολουθούν, στις µελλοντικές γενιές. Μέσα από τις διαπιστωµένες αρνητικές επιπτώσεις του σύγχρονου πολιτισµού όπως η µόλυνση του περιβάλλοντος, η ανάλωση µη ανανεώσιµων πόρων και οι κοινωνικές ανισότητες, η κοινωνία καλείται να κατανοήσει τις συνέπειες που θα έχουν τα σηµερινά έργα για τις δυνατότητες των µελλοντικών γενιών σχετικά µε την ανάπτυξη, την ασφάλεια και την ευηµερία. Σε παγκόσµια κλίµακα, αυτό που αναφερόταν παλαιότερα ως προστασία του περιβάλλοντος, σήµερα έχει επεκταθεί και έχει αποκτήσει ευρύτερη πολιτιστική και αναπτυξιακή σηµασία, περιλαµβάνοντας και τη βιωσιµότητα. Ένας σύντοµος ορισµός της αειφόρου ανάπτυξης (sustainable development ή sustainability) είναι «οι επίκαιρες ενέργειες µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και για τις επόµενες γενιές ώστε να υπάρχει ισορροπία µεταξύ κοινωνικών, οικονοµικών και περιβαλλοντικών στόχων». Η αειφόρος ανάπτυξη βασίζεται σε τρεις λεγόµενους «πυλώνες»: την οικονοµική ανάπτυξη, την κοινωνική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσµιο επίπεδο.

2 3.Αειφόρος ανάπτυξη και βιοµηχανία κατασκευών Οι κατασκευές αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό κεφάλαιο για την αειφόρο ανάπτυξη. Αυτό οφείλεται στο πολύ µεγάλο ποσοστό συνεισφοράς της βιοµηχανίας κατασκευών στις οικονοµίες των κρατών και στη σηµαντική φυσική και κοινωνική επίδραση που έχει το δοµηµένο περιβάλλον στις ζωές των ανθρώπων. Αναλυτικότερα αναφέρονται: 1. Οικονοµική σηµασία: Η συνεισφορά της βιοµηχανίας κατασκευών στην οικονοµία αποτυπώνεται από το υψηλό ποσοστό που σηµειώνει στα ΑΕΠ όλων των κρατών, από το µεγάλο αριθµό επιστηµονικού και εργατικού δυναµικού που απασχολεί παγκόσµια και από τους (σχεδόν πάντοτε) θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης που παρουσιάζει. 2. Περιβαλλοντική σηµασία: Η βιοµηχανία κατασκευών απορροφά δισεκατοµµύρια τόνους υλικών ετησίως, τα κτίρια καταναλώνουν σχεδόν το 50% της ενέργειας που παράγει ο άνθρωπος και επιπλέον η ανέγερση και η κατεδάφιση των κατασκευών δηµιουργεί εκατοµµύρια τόνους αποβλήτων. 3. Κοινωνική σηµασία: Οι άνθρωποι περνούν κατά µέσο όρο το 90% του βίου τους µέσα σε κτίρια. Στην εργασία, στο σπίτι, στην εκπαίδευση, στη διασκέδαση, η ποιότητα ζωής είναι συνάρτηση του δοµηµένου περιβάλλοντος (γραφεία, εργοστάσια, κατοικίες, σχολεία, νοσοκοµεία, γέφυρες, κτλ) στο οποίο ζούν οι άνθρωποι. Ειδικότερα στους χώρους εργασίας η απόδοση και η παραγωγικότητα είναι ισχυρά συνδεδεµένες µε την ποιότητα του δοµηµένου περιβάλλοντος. Επίσης, οι κατασκευές αποτελούν βασικό κλάδο κυβερνητικών πολιτικών στους τοµείς των συγκοινωνιών, της κοινωνικής στέγασης, της εκπαίδευσης και της υγείας. Και στο κλάδο των κατασκευών, το ζητούµενο είναι η επίτευξη του τριπλού στόχου της αειφορίας, της ισορροπίας µεταξύ των κοινωνικών, των οικονοµικών και των περιβαλλοντικών παραγόντων. Οι κατασκευές όµως περιλαµβάνουν ένα εξαιρετικά µεγάλο εύρος θεµάτων, όπως την παραγωγή δοµικών υλικών, την ανέγερση, τη χρήση των κατασκευών και την επαναχρησιµοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Απαιτείται χρόνος για την προσεκτική επανεξέταση πολλών δραστηριοτήτων και την κατάλληλη προσαρµογή των προτύπων παραγωγής που σχετίζονται µε το δοµηµένο περιβάλλον µε στόχο την αναδιοργάνωση του κατασκευαστικού κλάδου µπροστά στις νέες προκλήσεις. 4.Χάλυβας και αειφόρες πρακτικές Η χαλυβουργία έχει µακρόχρονη παράδοση στην ανακύκλωση και στην προσπάθεια µείωσης της καταναλώµενης ενέργειας και των εκπεµπόµενων ρύπων. Ως δοµικό υλικό, ο χάλυβας διαθέτει εγγενή χαρακτηριστικά από τα οποία προκύπτουν πολλαπλά οφέλη για το δοµηµένο περιβάλλον. Έτσι, οι µεταλλικές κατασκευές αποτελούν σήµερα την αιχµή του δόρατος για τη µετάβαση της βιοµηχανίας κατασκευών σε αειφόρες πρακτικές. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά των µεταλλικών κατασκευών τα οποία σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε την αειφόρο ανάπτυξη, από την παραγωγή της αρχικής πρώτης ύλης µέχρι την αποσυναρµολόγηση των κτιρίων. 1. Πρώτη ύλη σε αφθονία : Ο χάλυβας είναι ένα φυσικό υλικό και η βασική πρώτη ύλη από την οποία παράγεται, ο σίδηρος, είναι ένα από τα πιο άφθονα στοιχεία της φύσης. Είναι το υλικό από το οποίο αποτελείται ο πυρήνας της Γης και υπάρχει σε τεράστιες

3 ποσότητες στο φλοιό της. Ο χάλυβας είναι ένα οµογενές υλικό το οποίο δεν εκπέµπει καµιά ουσία που να µολύνει το περιβάλλον. 2. Εξοικονόµηση ενέργειας στην παραγωγή χάλυβα : Οι χαλυβουργίες βρίσκονται διαρκώς σε αναζήτηση µεθόδων ώστε να εξοικονοµήσουν ενέργεια κατά τη διαδικασία παραγωγής του χάλυβα. Σηµειώνεται ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1960 η παραγωγή χάλυβα απαιτούσε 50% περισσότερη ενέργεια από ότι σήµερα. 3. Καθαρότερη παραγωγή χάλυβα : Σήµερα οι χαλυβουργίες έχουν καταφέρει να µειώσουν τις εκποµπές CO 2 στο µισό και τις εκποµπές σκόνης περισσότερο από 90%. Με τη βοήθεια ειδικών εγκαταστάσεων (φίλτρα), η παραγόµενη σκόνη ανακυκλώνεται πλήρως. Επιπλέον, η συνεχής βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας περιλαµβάνει και µείωση κατά 60% στην κατανάλωση νερού σε σχέση µε τη δεκαετία του 60. Όλα τα παράγωγα αέρια επαναχρησιµοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας. Σχεδόν η µισή από την παγκόσµια παραγωγή χάλυβα οφείλεται στο ανακυκλούµενο scrap σαν πρώτη ύλη και η συγκεκριµένη διαδικασία δεν δηµιουργεί καθόλου εκποµπές CO Μηδενικά απόβλητα στη παραγωγή χάλυβα : Όλα τα υποπαράγωγα που δηµιουργούνται κατά την παραγωγή χάλυβα επαναχρησιµοποιούνται. Για παράδειγµα, η σκωρία που παράγεται από την κατεργασία του σιδήρου χρησιµοποιείται στην τσιµεντοβιοµηχανία, σε υλικό πρόσµιξης σε ασφαλτοστρώσεις και σε λιπάσµατα. Η δυνατότητα αυτή εξοικονοµεί τεράστια ποσά ενέργειας και εκποµπών CO 2 που θα απαιτούνταν για την εκσκαφή εκατοµµυρίων τόνων πέτρας. 5. Ταχύτητα ανέγερσης της κατασκευής : Η χρήση του χάλυβα στην κατασκευή επιτρέπει την αποτελεσµατικότερη πρόοδο των κτιριακών έργων αφού η πλειονότητα των δοµικών στοιχείων παράγεται εκτός εργοταξίου. Οι χρόνοι ανέγερσης είναι µικροί, ελαχιστοποιείται η όχληση στον περιβάλλοντα χώρο του εργοταξίου και οι τελικοί αποδέκτες των ακινήτων µπορούν να το αξιοποιήσουν γρηγορότερα σε σχέση µε τη συµβατική κατασκευή. Αυτή η µείωση του χρόνου ανέγερσης ωφελεί αντίστοιχα το κόστος της αρχικής επένδυσης και επιτρέπει την ταχύτερη έναρξη της απόσβεσης. 6. Έλεγχος και οργάνωση παραγωγής : Όλα τα προϊόντα της βιοµηχανίας κατασκευών χάλυβα, παράγονται εκτός εργοταξίου. Ανάµεσα στα παραγόµενα οφέλη είναι εργατικό δυναµικό µε υψηλή εξειδίκευση, σχετικά εύκολα ελεγχόµενη παραγωγή αποβλήτων και η σχεδόν πλήρης εξάλειψη των εργοταξιακών αποβλήτων. Επίσης, οι εργαζόµενοι επωφελούνται από την ασφάλεια που παρέχει η εργασία σε βιοµηχανικό ελεγχόµενο περιβάλον σε σχέση µε το παραδοσιακό εργοτάξιο. Η διαδικασία παραγωγής είναι αποµονωµένη από καθυστερήσεις που οφείλονται σε καιρικές συνθήκες και οι παραδόσεις των χαλύβδινων δοµικών στοιχείων προγραµµατίζονται ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του εργοταξίου. 7. Καθαρότερα εργοτάξια : Μια µεταλλική κατασκευή απαιτεί την συναρµολόγηση ηµιέτοιµων προϊόντων σε βιοµηχανικό χώρο, δηλαδή σε ελεγχόµενο και κλειστό περιβάλλον. Έτσι οι χώροι ανέγερσης (εργοτάξια) είναι ησυχότεροι, χωρίς απόβλητα, και χωρίς σκόνη. Τα µεταλλικά συγκροτήµατα µεταφέρονται και παραδίδονται στο κατάλληλο χρόνο που απαιτείται ώστε να τοποθετηθούν στη κατασκευή και έτσι µειώνεται η ανάγκη για αποθήκευση υλικών στο εργοτάξιο. Στα αστικά κέντρα οι γειτονικοί δρόµοι δεν επιβαρύνονται από την ύπαρξη του εργοταξίου, δεν

4 δηµιουργούνται προβλήµατα στη ροή της κυκλοφορίας και δεν υπάρχουν οχλήσεις λόγω θορύβου. 8. Μικρότερα θεµέλια : Το µικρό βάρος του χάλυβα (σε σχέση µε την αντοχή του) επιτρέπει µικρότερα θεµέλια, άρα δεν απαιτούνται µεγάλες εκσκαφές και συνεπακόλουθα, µειώνονται τα δροµολόγια των φορτηγών που µεταφέρουν το χώµα των εκσκαφών. 9. Φωτεινότερες κατασκευές : Η µεγάλη αντοχή του χάλυβα επιτρέπει την κατασκευή µεγάλων ανοιγµάτων διαπερατών από το φυσικό φως. Οι αρχιτέκτονες µπορούν να σχεδιάσουν κτίρια µε ελαφριές διάφανες προσόψεις και στέγες που επιτρέπουν τη καλύτερη διαχείριση του φωτός µε δυνατότητα αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας αντί της χρήσης ηλεκτρικής. 10. Αντισεισµική προστασία : Οι φυσικές ιδιότητες του χάλυβα προσφέρουν υψηλά επίπεδα αντοχής σε τάσεις. Πολλές χώρες είναι εκτεθειµένες σε φυσικούς κινδύνους όπως οι σεισµοί και ο χάλυβας επιτρέπει τη δηµιουργία ασφαλών κατασκευών σε αυτές τις περιοχές προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές. Η διατήρηση της σταθερότητας της κατασκευής µετά από ένα σεισµό σηµαίνει λιγότερα απόβλητα, λιγότερες εκποµπές ρύπων, ευκολότερες επισκευές και µεγάλη διάρκεια ζωής της κατασκευής. 11. Μαγνητικά και ηλεκτρικά αβλαβές υλικό : Ο χάλυβας που χρησιµοποιείται στα κτίρια σαν δοµικό στοιχείο ή υλικό επικαλύψεων δεν προκαλεί καµία αρνητική παρενέργεια στην υγεία του ανθρώπου, καθώς δεν έχει κανένα µαγνητικό ή ηλεκτρικό πεδίο. Η επιρροή του στα ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία του περιβάλλοντος είναι ασήµαντη. Επιπλέον, ο µεταλλικός σκελετός µπορεί να λειτουργεί και σαν δίοδος προς το έδαφος, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια των κατοίκων. 12. ιαχρονικότητα και αντοχή : Σήµερα υπάρχουν πολλοί τρόποι αποτελεσµατικής αντισκωριακής προστασίας του χάλυβα, είτε µε ειδικές επιστρώσεις, είτε µε κατάλληλες βαφές. Σε εσωτερικό περιβάλλον, ο χάλυβας δεν χρειάζεται προστασία και όταν συντηρείται σωστά, διαρκεί για πολλές δεκαετίες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο πύργος του Eiffel στο Παρίσι καθώς και άλλες µεταλλικές κατασκευές που υπάρχουν για περισσότερο από 100 χρόνια. 13. Εξοικονόµηση ενέργειας : Ο χάλυβας επιτρέπει την υλοποίηση εξαιρετικών λύσεων για µονώσεις. Το µικρό βάρος του επιτρέπει την κατασκευή κτιρίων χαµηλής θερµικής αδράνειας. Αυτό ένα πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα στην περίπτωση κτιρίων που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια της ηµέρας, όπως τα κτίρια γραφείων, στα οποία η θερµότητα δηµιουργείται εν µέρει από τους ίδιους τους χρήστες του κτιρίου, το φωτισµό και τους υπολογιστές. Με τα µεταλλικά κτίρια είναι εφικτή η υλοποίηση έξυπνων συστηµάτων µόνωσης και θέρµανσης. 14. Ηχοµόνωση και ακουστική απόδοση : Η χρήση µίας η περισσοτέρων επικαλύψεων µε γυψοσανίδες ή αντίστοιχων δοµικών στοιχείων σε έναν ελαφρύ µεταλλικό σκελετό επιτρέπει ηχοµόνωση υψηλής απόδοσης. Η επιπλέον χρήση ηχοαπορροφητικού υλικού ενισχύει ακόµα περισσότερο τις επιδόσεις σε ηχοµόνωση και ακουστική. 15. Πολλαπλασιασµός του ελεύθερου χώρου : Μεγάλος κάναβος υποστυλωµάτων, λεπτά δάπεδα, και ελαφριές προσόψεις βοηθούν στη δηµιουργία πολύτιµου επιπλέον χώρου

5 και σε εµβαδό και σε όγκο. Τα µεταλλικά υποστυλώµατα µπορούν να προσφέρουν ελεύθερες επιφάνειες αρκετών δεκάδων τετραγωνικών µέτρων. Με τη χρήση σύµµικτων δαπέδων κερδίζεται ελεύθερος όγκος ανά όροφο, µία δυνατότητα που µπορεί να προσφέρει επιπλέον έναν ή περισσοτέρους ορόφους χωρίς αύξηση του ύψους του κτιρίου. 16. Απειρία αρχιτεκτονικών λύσεων : Ο χάλυβας είναι από τα δοµικά υλικά που επιτρέπει τη δηµιουργία ανάλαφρων κατασκευών, µε µεγάλες διαφανείς επιφάνειες που αξιοποιούν το φυσικό φως. Επιτρέπει απειρία µορφών και συνεργάζεται απόλυτα µε όλα τα άλλα υλικά, προσδίδει αέρινες µορφές σε κτίρια ή σε προσόψεις παρέχοντας µεγάλη δυνατότητα επιλογών σε ποιότητες, χρώµατα και υφές. Το τελικό αισθητικό αποτέλεσµα του κτιρίου µπορεί να είναι δυναµικό, φουτουριστικό, αλλά και συγχρόνως απόλυτα εναρµονισµένο µε το υπάρχον δοµηµένο περιβάλλον. 17. Εξαιρετική συνεργασία χάλυβα µε άλλα δοµικά υλικά : Οι µεταλλικές κατασκευές δηµιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την επιλογή και των υπολοίπων υλικών µε περιβαλλοντικά κριτήρια. Εφόσον ο χάλυβας αναλαµβάνει το ρόλο του φέροντος οργανισµού του κτιρίου, η επιλογή των κατάλληλων υλικών για τα υπόλοιπα µέρη της κατασκευής µπορεί να γίνει ελεύθερα (γυαλί, ξύλο, τούβλα, πανέλα, κτλ). 18. Ευελιξία και προσαρµοστικότητα : Ο χάλυβας προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήµατα για τον σχεδιασµό κτιρίων κατοικιών και γραφείων αρµονικά ενταγµένων στο περιβάλλον. Τα κτίρια µε µεταλλικό σκελετό δεν απαιτούν εσωτερικές µόνιµες τοιχοποιίες και προσφέρουν στους ιδιοκτήτες και τους αρχιτέκτονες µεγάλη ελευθερία σχεδιασµού και πολλές εναλλακτικές λύσεις για την αξιοποίηση των χώρων. Τέτοια κτίρια µπορούν εύκολα να προσαρµοστούν ή να επεκταθούν για εγκατάσταση νέων χρήσεων. 19. Εκσυγχρονισµός και επαναχρησιµοποίηση κατασκευών : Οι υπάρχουσες µεταλλικές κατασκευές επεκτείνονται ή µεταβάλλονται σχετικά εύκολα ώστε να ανταποκρίνονται σε νέες προδιαγραφές και χρήσεις. Παλαιότερα συµβατικά κτίρια µπορούν να εκσυγχρονιστούν και να προστεθούν επιπλέον όροφοι, εξωτερικές σκάλες και άλλα δοµικά στοιχεία. 20. Αποσυναρµολόγηση κατασκευών. Όταν τα µεταλλικά κτίρια δεν χρειάζονται πλέον στη αρχική τους θέση, µπορούν να αποσυναρµολογηθούν και να συναρµολογηθούν σε νέα θέση του κτιρίου. 21. Ανακυκλούµενο υλικό 100% : Εξαιτίας της µαγνητικής συµπεριφοράς του η οποία δεν συναντάται σε κανένα άλλο υλικό, ο χάλυβας συλλέγεται και διαχωρίζεται πολύ εύκολα από τα απόβλητα. Ο χάλυβας µπορεί να ανακυκλωθεί άπειρες φορές χωρίς να απολέσει κανένα από τα µηχανικά χαρακτηριστικά του. Περισσότερη από τη µισή ποσότητα χάλυβα που παράγεται στην Ευρώπη και ποσοστό µεγαλύτερο από 40% της παγκόσµιας παραγωγής προέρχεται από ανακύκλωση. Αυτό το ποσοστό αυξάνεται σε ετήσια βάση προστατεύοντας έτσι πόρους του περιβάλλοντος. 22. Μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και πόρων : Η ανάλυση του κύκλου ζωής ενός µεταλλικού κτιρίου σε σχέση µε ένα συµβατικό, αποκαλύπτει ότι επιτυγχάνονται σηµαντικές µειώσεις σε απαιτούµενους πόρους και εξοικονόµηση ενέργειας κατά την ανέγερση αλλά και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του µεταλλικού κτιρίου.

6 5.Προοπτικές και ευκαιρίες ανάπτυξης Βασικό ζητούµενο στην αειφόρο ανάπτυξη είναι η ευαισθητοποίηση και εναρµόνιση στους στόχους της από όλα τα επίπεδα της κοινωνίας: κράτος, φορείς, παραγωγικοί κλάδοι, επιχείρηση, τοπική κοινωνία. Όλο και περισσότερα κράτη αναγνωρίζουν τη σηµασία της αειφόρου ανάπτυξης και την έχουν ανάγει σε κεντρικό ζήτηµα στα κοινωνικά και οικονοµικά αναπτυξιακά προγράµµατα τους. Για τη βιοµηχανία κατασκευών, η µεγάλη πρόκληση είναι η µετάβαση σε πολιτικές κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης διατηρώντας συγχρόνως οικονοµική βιωσιµότητα. Πολλές σηµαντικές επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει ανάλογες στρατηγικές και δηµιουργούν νέες αγορές και προϊόντα ώστε να απαντήσουν στις προκλήσεις του τριπλού στόχου της αειφορίας και των νέων προοπτικών που δηµιουργούνται. Προς την κατεύθυνση αυτή και µε µεγάλη ένταση, έχει στραφεί και η έρευνα στη χαλυβουργία και τη µεταλλική κατασκευή. Αναφέρονται δύο σηµαντικά ερευνητικά προγράµµατα : Στο πρόγραµµα ULCOS (Ultra Low Carbon dioxide CO 2 in Steelmaking) συµµετέχουν 48 εταιρείες και οργανισµοί από 15 Ευρωπαϊκές χώρες. Το πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στοχεύει στην έρευνα και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και προτύπων που θα επιτρέψουν τη δραστική µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται από τις χαλυβουργίες. Η οµάδα των εταίρων του ULCOS περιλαµβάνει όλες τις µεγάλες Ευρωπαϊκές χαλυβουργίες, εταιρείες ενέργειας και engineering, ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήµια και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κεντρικός στόχος του προγράµµατος είναι η µείωση των εκποµπών CO 2 τουλάχιστον κατά 50%, χρησιµοποιώντας τις άµεσα διαθέσιµες µεθόδους και τεχνολογίες. Το πρόγραµµα αυτό είναι εξαιρετικά φιλόδοξο καθώς η βιοµηχανία χάλυβα έχει πετύχει τα τελευταία 40 χρόνια τη µεγαλύτερη µείωση CO 2 από οποιαδήποτε άλλο βιοµηχανικό τοµέα και οι σύγχρονες διεργασίες για την παραγωγή χάλυβα έχουν φτάσει πολύ κοντά στα φυσικά (θερµοδυναµικά) όρια. Στο Ηνωµένο Βασίλειο και στα πλαίσια της εθνικής πολιτικής για την επίτευξη των στόχων µείωσης εκποµπής ρύπων διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ), είναι σε εξέλιξη το τριετές αναπτυξιακό πρόγραµµα Target Zero, το οποίο χρηµατοδοτείται από την χαλυβουργία (Tata Steel) και το Βρετανικό Σύνδεσµο Κατασκευαστών Μεταλλικών Έργων (British Constructional Steelwork Association). Το πρόγραµµα αυτό στοχεύει στην παροχή χρήσιµων οδηγιών και πληροφοριών για τον σχεδιασµό και την κατασκευή αειφόρων κτιρίων στη Μεγάλη Βρετανία, παραθέτοντας και υπολογισµούς των απαιτούµενων κοστολογίων. Έχουν επιλεγεί ως πρότυπα προς µελέτη πέντε τύποι κτιρίων: ένα σχολείο, µια αποθήκη (κέντρο διανοµής εµπορευµάτων), ένα σούπερ µάρκετ εκτός πόλης, ένα µεσαίου µεγέθους πολυόροφο κτίριο γραφείων και ένα κτίριο µικτής χρήσης. Στην έρευνα αυτή προσµετρούνται και καταγράφονται τρεις συγκεκριµένες περιοχές υψηλής προτεραιότητας για την αειφορία κατασκευών. 6.Συµπεράσµατα Οι µεταλλικές κατασκευές, λόγω της µεγάλης κατανάλωσης πόρων και ενέργειας που απαιτούν για την ανέγερση αλλά και της µεγάλης διάρκειας ζωής τους, έχουν σηµαντική επιρροή στο µέλλον µας και πρέπει να εντάσσονται σε πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης. Ο τοµέας του χάλυβα ακολουθεί µε συνέπεια εδώ και αρκετά χρόνια µια ειλικρινή πορεία συνειδητοποίησης και ενηµέρωσης και ήδη παρουσιάζει αποτελέσµατα και πρακτικές µε

7 ουσία στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στην αλλαγή µεθόδων παραγωγής και στη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των κτιρίων. Είναι γενικά αποδεκτό ότι στον τοµέα των µεταλλικών κατασκευών, τα θεµέλια της αειφόρου ανάπτυξης είναι ήδη πολύ γερά και τα µεταλλικά κτίρια καθίστανται πρότυπα για την επίτευξη αειφόρων πρακτικών. Όµως, πάντοτε θα υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση, όσο οι κατασκευές εξακολουθούν να καταναλώνουν πολλούς και σηµαντικούς πόρους. Αναφορές Target Zero, Guidance on the design and construction of sustainable, low carbon School Buildings, Report v1.0 February 2010 Target Zero, Guidance on the design and construction of sustainable, low carbon Warehouse Buildings, Report V1.0 August 2010 Target Zero, Guidance on the design and construction of sustainable, low carbon Supermarket Buildings, Report V2.0 June 2011 BIRAT JEAN-PIERRE Steel and CO2 The ULCOS Program, CCS and Mineral Carbonation Using Steelmaking Slag, 1 st International Slag Valorization Symposium, Leuven, 6-7 September BSCA and Corus : Steel - The sustainable bridge solution Corus : Sustainable Construction : The bigger picture Corus : Sustainable steel construction The design and construction of sustainable buildings

8 THE PROGRESS OF STEEL STRUCTURES IN THE FRAME OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT Konstantinos Ioannidis B.A. Physics, M.Sc. Computing Computer Control Systems S.A. Athens, Greece Summary Sustainable development in the construction sector (sustainable construction) includes a wide range of issues such as reducing the consumption of resources and energy, pollution minimization, building reuse and acting with respect for people and the local environments. The construction industry consumes 40% of global energy and almost half of the materials produced by mankind. Consequently, it is important to assess and improve the life cycle of buildings, as well as all activities and industries related to the built environment. Steel used as a construction material has inherent characteristics which result into multiple benefits and steel structures have become the spearhead for the transition of the construction industry towards sustainable practices. The paper presents the areas of steel structures associated with sustainable development, ranging from the initial production of steel to the dismantling of buildings, and makes references to the related progress and new development opportunities.

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 Σημείωση: Το παρόν αποτελεί σύγγραμμα του 2004, και δεν έχει επικαιροποιηθεί με την νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από τότε μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προγράµµατα Ανοικτών Περιβαλλοντικών Τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.6.1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Πτήση και Περιβάλλον

Πτήση και Περιβάλλον Πτήση και Περιβάλλον Ιούλιος 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 Αλλαγή κλίματος 2 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου 4 Η επίδραση των αερομεταφορών στο περιβάλλον 6 Περιβαλλοντική πολιτική της Aegean 12 Τα αεροσκάφη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΠΤΥΧΙΑΚΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝ ΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΣΥΓΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

για ένα καλύτερο αύριο...σημερα!

για ένα καλύτερο αύριο...σημερα! για ένα καλύτερο αύριο...σημερα! Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Ομίλου Ideales ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. Αντί προλόγου 6 2. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 7 3. Λίγα λόγια για

Διαβάστε περισσότερα