Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Transcript

1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κωνσταντίνος Ιωαννίδης Φυσικός, M.Sc. Computing Computer Control Systems A.E. Αθήνα, Ελλάδα 1.Περίληψη Η αειφόρος ανάπτυξη στον τοµέα των κατασκευών (sustainable construction) περιλαµβάνει ένα µεγάλο εύρος θεµάτων, όπως η µείωση της ανάλωσης πόρων και ενέργειας, η µείωση της µόλυνσης, η επαναχρησιµοποίηση της ακίνητης περιουσίας και ο σεβασµός προς τον άνθρωπο και το τοπικό περιβάλλον. Η βιοµηχανία κατασκευών καταναλώνει το 40% της παγκόσµιας ενέργειας και σχεδόν τα µισά από τα αποθέµατα υλικών που παράγει ο άνθρωπος. Συνεπακόλουθα, είναι απαραίτητη η επανεξέταση και η βελτίωση του κύκλου ζωής των κτιρίων καθώς και όλων των δραστηριοτήτων και των βιοµηχανιών που σχετίζονται µε το δοµηµένο περιβάλλον. Ο χάλυβας ως δοµικό υλικό, διαθέτει εγγενή χαρακτηριστικά από τα οποία προκύπτουν πολλαπλά οφέλη και εξαιτίας αυτών οι µεταλλικές κατασκευές αποτελούν σήµερα την αιχµή του δόρατος για τη µετάβαση της βιοµηχανίας κατασκευών σε αειφόρες πρακτικές. Η εργασία παρουσιάζει τους τοµείς των µεταλλικών κατασκευών που σχετίζονται µε την αειφόρο ανάπτυξη, από την αρχική παραγωγή (χαλυβουργία) µέχρι την αποσυναρµολόγηση των κτιρίων και γίνεται αναφορά στην πρόοδο που σηµειώνεται, καθώς και στις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης που παρουσιάζονται. 2.Ορισµός της αειφόρου ανάπτυξης Ένας από τους ευκολότερους τρόπους για να κατανοήσουµε και να εκτιµήσουµε την αειφορία είναι να συλλογιστούµε την παρακαταθήκη που επιθυµούµε να αφήσουµε σε αυτούς που µας ακολουθούν, στις µελλοντικές γενιές. Μέσα από τις διαπιστωµένες αρνητικές επιπτώσεις του σύγχρονου πολιτισµού όπως η µόλυνση του περιβάλλοντος, η ανάλωση µη ανανεώσιµων πόρων και οι κοινωνικές ανισότητες, η κοινωνία καλείται να κατανοήσει τις συνέπειες που θα έχουν τα σηµερινά έργα για τις δυνατότητες των µελλοντικών γενιών σχετικά µε την ανάπτυξη, την ασφάλεια και την ευηµερία. Σε παγκόσµια κλίµακα, αυτό που αναφερόταν παλαιότερα ως προστασία του περιβάλλοντος, σήµερα έχει επεκταθεί και έχει αποκτήσει ευρύτερη πολιτιστική και αναπτυξιακή σηµασία, περιλαµβάνοντας και τη βιωσιµότητα. Ένας σύντοµος ορισµός της αειφόρου ανάπτυξης (sustainable development ή sustainability) είναι «οι επίκαιρες ενέργειες µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και για τις επόµενες γενιές ώστε να υπάρχει ισορροπία µεταξύ κοινωνικών, οικονοµικών και περιβαλλοντικών στόχων». Η αειφόρος ανάπτυξη βασίζεται σε τρεις λεγόµενους «πυλώνες»: την οικονοµική ανάπτυξη, την κοινωνική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσµιο επίπεδο.

2 3.Αειφόρος ανάπτυξη και βιοµηχανία κατασκευών Οι κατασκευές αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό κεφάλαιο για την αειφόρο ανάπτυξη. Αυτό οφείλεται στο πολύ µεγάλο ποσοστό συνεισφοράς της βιοµηχανίας κατασκευών στις οικονοµίες των κρατών και στη σηµαντική φυσική και κοινωνική επίδραση που έχει το δοµηµένο περιβάλλον στις ζωές των ανθρώπων. Αναλυτικότερα αναφέρονται: 1. Οικονοµική σηµασία: Η συνεισφορά της βιοµηχανίας κατασκευών στην οικονοµία αποτυπώνεται από το υψηλό ποσοστό που σηµειώνει στα ΑΕΠ όλων των κρατών, από το µεγάλο αριθµό επιστηµονικού και εργατικού δυναµικού που απασχολεί παγκόσµια και από τους (σχεδόν πάντοτε) θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης που παρουσιάζει. 2. Περιβαλλοντική σηµασία: Η βιοµηχανία κατασκευών απορροφά δισεκατοµµύρια τόνους υλικών ετησίως, τα κτίρια καταναλώνουν σχεδόν το 50% της ενέργειας που παράγει ο άνθρωπος και επιπλέον η ανέγερση και η κατεδάφιση των κατασκευών δηµιουργεί εκατοµµύρια τόνους αποβλήτων. 3. Κοινωνική σηµασία: Οι άνθρωποι περνούν κατά µέσο όρο το 90% του βίου τους µέσα σε κτίρια. Στην εργασία, στο σπίτι, στην εκπαίδευση, στη διασκέδαση, η ποιότητα ζωής είναι συνάρτηση του δοµηµένου περιβάλλοντος (γραφεία, εργοστάσια, κατοικίες, σχολεία, νοσοκοµεία, γέφυρες, κτλ) στο οποίο ζούν οι άνθρωποι. Ειδικότερα στους χώρους εργασίας η απόδοση και η παραγωγικότητα είναι ισχυρά συνδεδεµένες µε την ποιότητα του δοµηµένου περιβάλλοντος. Επίσης, οι κατασκευές αποτελούν βασικό κλάδο κυβερνητικών πολιτικών στους τοµείς των συγκοινωνιών, της κοινωνικής στέγασης, της εκπαίδευσης και της υγείας. Και στο κλάδο των κατασκευών, το ζητούµενο είναι η επίτευξη του τριπλού στόχου της αειφορίας, της ισορροπίας µεταξύ των κοινωνικών, των οικονοµικών και των περιβαλλοντικών παραγόντων. Οι κατασκευές όµως περιλαµβάνουν ένα εξαιρετικά µεγάλο εύρος θεµάτων, όπως την παραγωγή δοµικών υλικών, την ανέγερση, τη χρήση των κατασκευών και την επαναχρησιµοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Απαιτείται χρόνος για την προσεκτική επανεξέταση πολλών δραστηριοτήτων και την κατάλληλη προσαρµογή των προτύπων παραγωγής που σχετίζονται µε το δοµηµένο περιβάλλον µε στόχο την αναδιοργάνωση του κατασκευαστικού κλάδου µπροστά στις νέες προκλήσεις. 4.Χάλυβας και αειφόρες πρακτικές Η χαλυβουργία έχει µακρόχρονη παράδοση στην ανακύκλωση και στην προσπάθεια µείωσης της καταναλώµενης ενέργειας και των εκπεµπόµενων ρύπων. Ως δοµικό υλικό, ο χάλυβας διαθέτει εγγενή χαρακτηριστικά από τα οποία προκύπτουν πολλαπλά οφέλη για το δοµηµένο περιβάλλον. Έτσι, οι µεταλλικές κατασκευές αποτελούν σήµερα την αιχµή του δόρατος για τη µετάβαση της βιοµηχανίας κατασκευών σε αειφόρες πρακτικές. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά των µεταλλικών κατασκευών τα οποία σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε την αειφόρο ανάπτυξη, από την παραγωγή της αρχικής πρώτης ύλης µέχρι την αποσυναρµολόγηση των κτιρίων. 1. Πρώτη ύλη σε αφθονία : Ο χάλυβας είναι ένα φυσικό υλικό και η βασική πρώτη ύλη από την οποία παράγεται, ο σίδηρος, είναι ένα από τα πιο άφθονα στοιχεία της φύσης. Είναι το υλικό από το οποίο αποτελείται ο πυρήνας της Γης και υπάρχει σε τεράστιες

3 ποσότητες στο φλοιό της. Ο χάλυβας είναι ένα οµογενές υλικό το οποίο δεν εκπέµπει καµιά ουσία που να µολύνει το περιβάλλον. 2. Εξοικονόµηση ενέργειας στην παραγωγή χάλυβα : Οι χαλυβουργίες βρίσκονται διαρκώς σε αναζήτηση µεθόδων ώστε να εξοικονοµήσουν ενέργεια κατά τη διαδικασία παραγωγής του χάλυβα. Σηµειώνεται ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1960 η παραγωγή χάλυβα απαιτούσε 50% περισσότερη ενέργεια από ότι σήµερα. 3. Καθαρότερη παραγωγή χάλυβα : Σήµερα οι χαλυβουργίες έχουν καταφέρει να µειώσουν τις εκποµπές CO 2 στο µισό και τις εκποµπές σκόνης περισσότερο από 90%. Με τη βοήθεια ειδικών εγκαταστάσεων (φίλτρα), η παραγόµενη σκόνη ανακυκλώνεται πλήρως. Επιπλέον, η συνεχής βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας περιλαµβάνει και µείωση κατά 60% στην κατανάλωση νερού σε σχέση µε τη δεκαετία του 60. Όλα τα παράγωγα αέρια επαναχρησιµοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας. Σχεδόν η µισή από την παγκόσµια παραγωγή χάλυβα οφείλεται στο ανακυκλούµενο scrap σαν πρώτη ύλη και η συγκεκριµένη διαδικασία δεν δηµιουργεί καθόλου εκποµπές CO Μηδενικά απόβλητα στη παραγωγή χάλυβα : Όλα τα υποπαράγωγα που δηµιουργούνται κατά την παραγωγή χάλυβα επαναχρησιµοποιούνται. Για παράδειγµα, η σκωρία που παράγεται από την κατεργασία του σιδήρου χρησιµοποιείται στην τσιµεντοβιοµηχανία, σε υλικό πρόσµιξης σε ασφαλτοστρώσεις και σε λιπάσµατα. Η δυνατότητα αυτή εξοικονοµεί τεράστια ποσά ενέργειας και εκποµπών CO 2 που θα απαιτούνταν για την εκσκαφή εκατοµµυρίων τόνων πέτρας. 5. Ταχύτητα ανέγερσης της κατασκευής : Η χρήση του χάλυβα στην κατασκευή επιτρέπει την αποτελεσµατικότερη πρόοδο των κτιριακών έργων αφού η πλειονότητα των δοµικών στοιχείων παράγεται εκτός εργοταξίου. Οι χρόνοι ανέγερσης είναι µικροί, ελαχιστοποιείται η όχληση στον περιβάλλοντα χώρο του εργοταξίου και οι τελικοί αποδέκτες των ακινήτων µπορούν να το αξιοποιήσουν γρηγορότερα σε σχέση µε τη συµβατική κατασκευή. Αυτή η µείωση του χρόνου ανέγερσης ωφελεί αντίστοιχα το κόστος της αρχικής επένδυσης και επιτρέπει την ταχύτερη έναρξη της απόσβεσης. 6. Έλεγχος και οργάνωση παραγωγής : Όλα τα προϊόντα της βιοµηχανίας κατασκευών χάλυβα, παράγονται εκτός εργοταξίου. Ανάµεσα στα παραγόµενα οφέλη είναι εργατικό δυναµικό µε υψηλή εξειδίκευση, σχετικά εύκολα ελεγχόµενη παραγωγή αποβλήτων και η σχεδόν πλήρης εξάλειψη των εργοταξιακών αποβλήτων. Επίσης, οι εργαζόµενοι επωφελούνται από την ασφάλεια που παρέχει η εργασία σε βιοµηχανικό ελεγχόµενο περιβάλον σε σχέση µε το παραδοσιακό εργοτάξιο. Η διαδικασία παραγωγής είναι αποµονωµένη από καθυστερήσεις που οφείλονται σε καιρικές συνθήκες και οι παραδόσεις των χαλύβδινων δοµικών στοιχείων προγραµµατίζονται ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του εργοταξίου. 7. Καθαρότερα εργοτάξια : Μια µεταλλική κατασκευή απαιτεί την συναρµολόγηση ηµιέτοιµων προϊόντων σε βιοµηχανικό χώρο, δηλαδή σε ελεγχόµενο και κλειστό περιβάλλον. Έτσι οι χώροι ανέγερσης (εργοτάξια) είναι ησυχότεροι, χωρίς απόβλητα, και χωρίς σκόνη. Τα µεταλλικά συγκροτήµατα µεταφέρονται και παραδίδονται στο κατάλληλο χρόνο που απαιτείται ώστε να τοποθετηθούν στη κατασκευή και έτσι µειώνεται η ανάγκη για αποθήκευση υλικών στο εργοτάξιο. Στα αστικά κέντρα οι γειτονικοί δρόµοι δεν επιβαρύνονται από την ύπαρξη του εργοταξίου, δεν

4 δηµιουργούνται προβλήµατα στη ροή της κυκλοφορίας και δεν υπάρχουν οχλήσεις λόγω θορύβου. 8. Μικρότερα θεµέλια : Το µικρό βάρος του χάλυβα (σε σχέση µε την αντοχή του) επιτρέπει µικρότερα θεµέλια, άρα δεν απαιτούνται µεγάλες εκσκαφές και συνεπακόλουθα, µειώνονται τα δροµολόγια των φορτηγών που µεταφέρουν το χώµα των εκσκαφών. 9. Φωτεινότερες κατασκευές : Η µεγάλη αντοχή του χάλυβα επιτρέπει την κατασκευή µεγάλων ανοιγµάτων διαπερατών από το φυσικό φως. Οι αρχιτέκτονες µπορούν να σχεδιάσουν κτίρια µε ελαφριές διάφανες προσόψεις και στέγες που επιτρέπουν τη καλύτερη διαχείριση του φωτός µε δυνατότητα αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας αντί της χρήσης ηλεκτρικής. 10. Αντισεισµική προστασία : Οι φυσικές ιδιότητες του χάλυβα προσφέρουν υψηλά επίπεδα αντοχής σε τάσεις. Πολλές χώρες είναι εκτεθειµένες σε φυσικούς κινδύνους όπως οι σεισµοί και ο χάλυβας επιτρέπει τη δηµιουργία ασφαλών κατασκευών σε αυτές τις περιοχές προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές. Η διατήρηση της σταθερότητας της κατασκευής µετά από ένα σεισµό σηµαίνει λιγότερα απόβλητα, λιγότερες εκποµπές ρύπων, ευκολότερες επισκευές και µεγάλη διάρκεια ζωής της κατασκευής. 11. Μαγνητικά και ηλεκτρικά αβλαβές υλικό : Ο χάλυβας που χρησιµοποιείται στα κτίρια σαν δοµικό στοιχείο ή υλικό επικαλύψεων δεν προκαλεί καµία αρνητική παρενέργεια στην υγεία του ανθρώπου, καθώς δεν έχει κανένα µαγνητικό ή ηλεκτρικό πεδίο. Η επιρροή του στα ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία του περιβάλλοντος είναι ασήµαντη. Επιπλέον, ο µεταλλικός σκελετός µπορεί να λειτουργεί και σαν δίοδος προς το έδαφος, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια των κατοίκων. 12. ιαχρονικότητα και αντοχή : Σήµερα υπάρχουν πολλοί τρόποι αποτελεσµατικής αντισκωριακής προστασίας του χάλυβα, είτε µε ειδικές επιστρώσεις, είτε µε κατάλληλες βαφές. Σε εσωτερικό περιβάλλον, ο χάλυβας δεν χρειάζεται προστασία και όταν συντηρείται σωστά, διαρκεί για πολλές δεκαετίες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο πύργος του Eiffel στο Παρίσι καθώς και άλλες µεταλλικές κατασκευές που υπάρχουν για περισσότερο από 100 χρόνια. 13. Εξοικονόµηση ενέργειας : Ο χάλυβας επιτρέπει την υλοποίηση εξαιρετικών λύσεων για µονώσεις. Το µικρό βάρος του επιτρέπει την κατασκευή κτιρίων χαµηλής θερµικής αδράνειας. Αυτό ένα πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα στην περίπτωση κτιρίων που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια της ηµέρας, όπως τα κτίρια γραφείων, στα οποία η θερµότητα δηµιουργείται εν µέρει από τους ίδιους τους χρήστες του κτιρίου, το φωτισµό και τους υπολογιστές. Με τα µεταλλικά κτίρια είναι εφικτή η υλοποίηση έξυπνων συστηµάτων µόνωσης και θέρµανσης. 14. Ηχοµόνωση και ακουστική απόδοση : Η χρήση µίας η περισσοτέρων επικαλύψεων µε γυψοσανίδες ή αντίστοιχων δοµικών στοιχείων σε έναν ελαφρύ µεταλλικό σκελετό επιτρέπει ηχοµόνωση υψηλής απόδοσης. Η επιπλέον χρήση ηχοαπορροφητικού υλικού ενισχύει ακόµα περισσότερο τις επιδόσεις σε ηχοµόνωση και ακουστική. 15. Πολλαπλασιασµός του ελεύθερου χώρου : Μεγάλος κάναβος υποστυλωµάτων, λεπτά δάπεδα, και ελαφριές προσόψεις βοηθούν στη δηµιουργία πολύτιµου επιπλέον χώρου

5 και σε εµβαδό και σε όγκο. Τα µεταλλικά υποστυλώµατα µπορούν να προσφέρουν ελεύθερες επιφάνειες αρκετών δεκάδων τετραγωνικών µέτρων. Με τη χρήση σύµµικτων δαπέδων κερδίζεται ελεύθερος όγκος ανά όροφο, µία δυνατότητα που µπορεί να προσφέρει επιπλέον έναν ή περισσοτέρους ορόφους χωρίς αύξηση του ύψους του κτιρίου. 16. Απειρία αρχιτεκτονικών λύσεων : Ο χάλυβας είναι από τα δοµικά υλικά που επιτρέπει τη δηµιουργία ανάλαφρων κατασκευών, µε µεγάλες διαφανείς επιφάνειες που αξιοποιούν το φυσικό φως. Επιτρέπει απειρία µορφών και συνεργάζεται απόλυτα µε όλα τα άλλα υλικά, προσδίδει αέρινες µορφές σε κτίρια ή σε προσόψεις παρέχοντας µεγάλη δυνατότητα επιλογών σε ποιότητες, χρώµατα και υφές. Το τελικό αισθητικό αποτέλεσµα του κτιρίου µπορεί να είναι δυναµικό, φουτουριστικό, αλλά και συγχρόνως απόλυτα εναρµονισµένο µε το υπάρχον δοµηµένο περιβάλλον. 17. Εξαιρετική συνεργασία χάλυβα µε άλλα δοµικά υλικά : Οι µεταλλικές κατασκευές δηµιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την επιλογή και των υπολοίπων υλικών µε περιβαλλοντικά κριτήρια. Εφόσον ο χάλυβας αναλαµβάνει το ρόλο του φέροντος οργανισµού του κτιρίου, η επιλογή των κατάλληλων υλικών για τα υπόλοιπα µέρη της κατασκευής µπορεί να γίνει ελεύθερα (γυαλί, ξύλο, τούβλα, πανέλα, κτλ). 18. Ευελιξία και προσαρµοστικότητα : Ο χάλυβας προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήµατα για τον σχεδιασµό κτιρίων κατοικιών και γραφείων αρµονικά ενταγµένων στο περιβάλλον. Τα κτίρια µε µεταλλικό σκελετό δεν απαιτούν εσωτερικές µόνιµες τοιχοποιίες και προσφέρουν στους ιδιοκτήτες και τους αρχιτέκτονες µεγάλη ελευθερία σχεδιασµού και πολλές εναλλακτικές λύσεις για την αξιοποίηση των χώρων. Τέτοια κτίρια µπορούν εύκολα να προσαρµοστούν ή να επεκταθούν για εγκατάσταση νέων χρήσεων. 19. Εκσυγχρονισµός και επαναχρησιµοποίηση κατασκευών : Οι υπάρχουσες µεταλλικές κατασκευές επεκτείνονται ή µεταβάλλονται σχετικά εύκολα ώστε να ανταποκρίνονται σε νέες προδιαγραφές και χρήσεις. Παλαιότερα συµβατικά κτίρια µπορούν να εκσυγχρονιστούν και να προστεθούν επιπλέον όροφοι, εξωτερικές σκάλες και άλλα δοµικά στοιχεία. 20. Αποσυναρµολόγηση κατασκευών. Όταν τα µεταλλικά κτίρια δεν χρειάζονται πλέον στη αρχική τους θέση, µπορούν να αποσυναρµολογηθούν και να συναρµολογηθούν σε νέα θέση του κτιρίου. 21. Ανακυκλούµενο υλικό 100% : Εξαιτίας της µαγνητικής συµπεριφοράς του η οποία δεν συναντάται σε κανένα άλλο υλικό, ο χάλυβας συλλέγεται και διαχωρίζεται πολύ εύκολα από τα απόβλητα. Ο χάλυβας µπορεί να ανακυκλωθεί άπειρες φορές χωρίς να απολέσει κανένα από τα µηχανικά χαρακτηριστικά του. Περισσότερη από τη µισή ποσότητα χάλυβα που παράγεται στην Ευρώπη και ποσοστό µεγαλύτερο από 40% της παγκόσµιας παραγωγής προέρχεται από ανακύκλωση. Αυτό το ποσοστό αυξάνεται σε ετήσια βάση προστατεύοντας έτσι πόρους του περιβάλλοντος. 22. Μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και πόρων : Η ανάλυση του κύκλου ζωής ενός µεταλλικού κτιρίου σε σχέση µε ένα συµβατικό, αποκαλύπτει ότι επιτυγχάνονται σηµαντικές µειώσεις σε απαιτούµενους πόρους και εξοικονόµηση ενέργειας κατά την ανέγερση αλλά και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του µεταλλικού κτιρίου.

6 5.Προοπτικές και ευκαιρίες ανάπτυξης Βασικό ζητούµενο στην αειφόρο ανάπτυξη είναι η ευαισθητοποίηση και εναρµόνιση στους στόχους της από όλα τα επίπεδα της κοινωνίας: κράτος, φορείς, παραγωγικοί κλάδοι, επιχείρηση, τοπική κοινωνία. Όλο και περισσότερα κράτη αναγνωρίζουν τη σηµασία της αειφόρου ανάπτυξης και την έχουν ανάγει σε κεντρικό ζήτηµα στα κοινωνικά και οικονοµικά αναπτυξιακά προγράµµατα τους. Για τη βιοµηχανία κατασκευών, η µεγάλη πρόκληση είναι η µετάβαση σε πολιτικές κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης διατηρώντας συγχρόνως οικονοµική βιωσιµότητα. Πολλές σηµαντικές επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει ανάλογες στρατηγικές και δηµιουργούν νέες αγορές και προϊόντα ώστε να απαντήσουν στις προκλήσεις του τριπλού στόχου της αειφορίας και των νέων προοπτικών που δηµιουργούνται. Προς την κατεύθυνση αυτή και µε µεγάλη ένταση, έχει στραφεί και η έρευνα στη χαλυβουργία και τη µεταλλική κατασκευή. Αναφέρονται δύο σηµαντικά ερευνητικά προγράµµατα : Στο πρόγραµµα ULCOS (Ultra Low Carbon dioxide CO 2 in Steelmaking) συµµετέχουν 48 εταιρείες και οργανισµοί από 15 Ευρωπαϊκές χώρες. Το πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στοχεύει στην έρευνα και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και προτύπων που θα επιτρέψουν τη δραστική µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται από τις χαλυβουργίες. Η οµάδα των εταίρων του ULCOS περιλαµβάνει όλες τις µεγάλες Ευρωπαϊκές χαλυβουργίες, εταιρείες ενέργειας και engineering, ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήµια και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κεντρικός στόχος του προγράµµατος είναι η µείωση των εκποµπών CO 2 τουλάχιστον κατά 50%, χρησιµοποιώντας τις άµεσα διαθέσιµες µεθόδους και τεχνολογίες. Το πρόγραµµα αυτό είναι εξαιρετικά φιλόδοξο καθώς η βιοµηχανία χάλυβα έχει πετύχει τα τελευταία 40 χρόνια τη µεγαλύτερη µείωση CO 2 από οποιαδήποτε άλλο βιοµηχανικό τοµέα και οι σύγχρονες διεργασίες για την παραγωγή χάλυβα έχουν φτάσει πολύ κοντά στα φυσικά (θερµοδυναµικά) όρια. Στο Ηνωµένο Βασίλειο και στα πλαίσια της εθνικής πολιτικής για την επίτευξη των στόχων µείωσης εκποµπής ρύπων διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ), είναι σε εξέλιξη το τριετές αναπτυξιακό πρόγραµµα Target Zero, το οποίο χρηµατοδοτείται από την χαλυβουργία (Tata Steel) και το Βρετανικό Σύνδεσµο Κατασκευαστών Μεταλλικών Έργων (British Constructional Steelwork Association). Το πρόγραµµα αυτό στοχεύει στην παροχή χρήσιµων οδηγιών και πληροφοριών για τον σχεδιασµό και την κατασκευή αειφόρων κτιρίων στη Μεγάλη Βρετανία, παραθέτοντας και υπολογισµούς των απαιτούµενων κοστολογίων. Έχουν επιλεγεί ως πρότυπα προς µελέτη πέντε τύποι κτιρίων: ένα σχολείο, µια αποθήκη (κέντρο διανοµής εµπορευµάτων), ένα σούπερ µάρκετ εκτός πόλης, ένα µεσαίου µεγέθους πολυόροφο κτίριο γραφείων και ένα κτίριο µικτής χρήσης. Στην έρευνα αυτή προσµετρούνται και καταγράφονται τρεις συγκεκριµένες περιοχές υψηλής προτεραιότητας για την αειφορία κατασκευών. 6.Συµπεράσµατα Οι µεταλλικές κατασκευές, λόγω της µεγάλης κατανάλωσης πόρων και ενέργειας που απαιτούν για την ανέγερση αλλά και της µεγάλης διάρκειας ζωής τους, έχουν σηµαντική επιρροή στο µέλλον µας και πρέπει να εντάσσονται σε πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης. Ο τοµέας του χάλυβα ακολουθεί µε συνέπεια εδώ και αρκετά χρόνια µια ειλικρινή πορεία συνειδητοποίησης και ενηµέρωσης και ήδη παρουσιάζει αποτελέσµατα και πρακτικές µε

7 ουσία στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στην αλλαγή µεθόδων παραγωγής και στη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των κτιρίων. Είναι γενικά αποδεκτό ότι στον τοµέα των µεταλλικών κατασκευών, τα θεµέλια της αειφόρου ανάπτυξης είναι ήδη πολύ γερά και τα µεταλλικά κτίρια καθίστανται πρότυπα για την επίτευξη αειφόρων πρακτικών. Όµως, πάντοτε θα υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση, όσο οι κατασκευές εξακολουθούν να καταναλώνουν πολλούς και σηµαντικούς πόρους. Αναφορές Target Zero, Guidance on the design and construction of sustainable, low carbon School Buildings, Report v1.0 February 2010 Target Zero, Guidance on the design and construction of sustainable, low carbon Warehouse Buildings, Report V1.0 August 2010 Target Zero, Guidance on the design and construction of sustainable, low carbon Supermarket Buildings, Report V2.0 June 2011 BIRAT JEAN-PIERRE Steel and CO2 The ULCOS Program, CCS and Mineral Carbonation Using Steelmaking Slag, 1 st International Slag Valorization Symposium, Leuven, 6-7 September BSCA and Corus : Steel - The sustainable bridge solution Corus : Sustainable Construction : The bigger picture Corus : Sustainable steel construction The design and construction of sustainable buildings

8 THE PROGRESS OF STEEL STRUCTURES IN THE FRAME OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT Konstantinos Ioannidis B.A. Physics, M.Sc. Computing Computer Control Systems S.A. Athens, Greece Summary Sustainable development in the construction sector (sustainable construction) includes a wide range of issues such as reducing the consumption of resources and energy, pollution minimization, building reuse and acting with respect for people and the local environments. The construction industry consumes 40% of global energy and almost half of the materials produced by mankind. Consequently, it is important to assess and improve the life cycle of buildings, as well as all activities and industries related to the built environment. Steel used as a construction material has inherent characteristics which result into multiple benefits and steel structures have become the spearhead for the transition of the construction industry towards sustainable practices. The paper presents the areas of steel structures associated with sustainable development, ranging from the initial production of steel to the dismantling of buildings, and makes references to the related progress and new development opportunities.

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2 η Ημερίδα Έργου ENERGY WASTE Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011 Εργαλεία και μεθοδολογίυ σχεδιασμού συσκευασιών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C 3 www.c3.teiwm.gr 1 Αειφορία Περιεχόμενα Εργαλεία πράσινου σχεδιασμού Αξιολόγηση κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μελέτη Βαζαίου Σοφία Μούσιου Σταυρούλα Καριτσά Κερασούλα

Διαβάστε περισσότερα

TEE / TKM Κτίρια χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επενδύσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας

TEE / TKM Κτίρια χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επενδύσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας TEE / TKM Κτίρια χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας Επενδύσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας Το πρόβλημα σήμερα Τα κτήρια στη χώρα μας αντιπροσωπεύουν πολύ μεγάλο ποσοστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Με τον όρο Ηλιακή Ενέργεια χαρακτηρίζουμε το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Το φως και η θερμότητα που ακτινοβολούνται, απορροφούνται

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Χάλυβα Σημερινή πραγματικότητα και προοπτικές ανάπτυξης. Ιωάννης Νικολάου ρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιευθυντής ιασφάλισης Ποιότητας

Βιομηχανία Χάλυβα Σημερινή πραγματικότητα και προοπτικές ανάπτυξης. Ιωάννης Νικολάου ρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιευθυντής ιασφάλισης Ποιότητας Βιομηχανία Χάλυβα Σημερινή πραγματικότητα και προοπτικές ανάπτυξης Ιωάννης Νικολάου ρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιευθυντής ιασφάλισης Ποιότητας Βιομηχανία Χάλυβα Στοιχεία Βιομηχανικής ραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf»

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» «Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» 1 Πάκος Σπυρίδων ιπλ. ΠολιτικόςΜηχανικός Univ. Dortmund KnaufΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε. Ευριπίδου 10, Καλλιθέα Τηλ: +30 2109310567 Fax: +30 2109310568 Email: pakos.spyridon@knauf.gr

Διαβάστε περισσότερα

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως.

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. THE Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. powered by To Green Mission...αποτελεί µία «πράσινη αποστολή» δεκάδων επιχειρήσεων από διάφορους επιχειρηµατικούς κλάδους, που

Διαβάστε περισσότερα

TITLE: ECOdome NAME OF PARTICIPANT: NIKOS ASIMAKIS ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΝΙΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ

TITLE: ECOdome NAME OF PARTICIPANT: NIKOS ASIMAKIS ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΝΙΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ Εισαγωγή Κατανάλωση ενέργειας Στις μέρες μας το ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό περιβάλλον είναι αυξημένο σε σχέση με το παρελθόν. Οι πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ομιλητής: Παναγιώτης Μουρτοπάλλας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc, MBA CEO & co-founder Η ενεργειακή πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Transport for London (TFL), UK Gwent NHS Trust, Wales Lievensberg Hospitals, the Netherlands Atrium Hospital Complex,the Netherlands City of Berlin, Germany Gwent NHS Trust,

Διαβάστε περισσότερα

ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ABB Group April 1, 2013 Slide 1

ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ABB Group April 1, 2013 Slide 1 ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας April 1, 2013 Slide 1 Η ενεργειακή πρόκληση σήμερα Αυξανόμενη ζήτηση Ευρώπη και Β. Αμερική 5.4% 26% Κίνα 94% 177% Πρόβλεψη IEA 2007-30 Αύξηση στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LIFE CYCLE ASSESMENT) ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ. ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Πολ. Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο AIDA. Ορισμός & Θεσμικό πλαίσιο Κτιρίων με σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας

Το έργο AIDA. Ορισμός & Θεσμικό πλαίσιο Κτιρίων με σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας 30 Νοεμβρίου 2012, 1 η Εκπαιδευτική επίσκεψη: Κτίριο γραφείων της εταιρείας R.C.TECH Το έργο AIDA Ορισμός & Θεσμικό πλαίσιο Κτιρίων με σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας Γιακουμή Αργυρώ, Φυσικός, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια στο ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Γιώργος Παυλικάκης Δρ Περιβαλλοντικών Επιστημών Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών

Η Ενέργεια στο ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Γιώργος Παυλικάκης Δρ Περιβαλλοντικών Επιστημών Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Η Ενέργεια στο ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Γιώργος Παυλικάκης Δρ Περιβαλλοντικών Επιστημών Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Ένα σχολείο κοινότητα Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Θεσµικές Ρυθµίσεις για «Αειφόρα Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις: Μηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Αυτό που προτείνουμε είναι η ενεργειακή θωράκιση του χώρου μας, προκειμένου να πετύχουμε μείωση έως 50% στα έξοδα θέρμανσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΩΡ H ΑΚΤΩΡ είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρία στην Ελλάδα με πάνω από εξήντα χρόνια δυναμικής συμμετοχής στην

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης

Συστήµατα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Συστήµατα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Εξοικονόµηση Ενέργειας & Ελευθερία στην αρχιτεκτονική έκφραση Εφαρµογές σε Νέα κτίρια / Ανακατασκευές / Αναπαλαιώσεις Σχολείων, Νοσοκοµείων, ηµόσιων κτιρίων, Ξενοδοχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 100% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΠΕ Ενεργειακή Αποδοτικότητα στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ενός κτιρίου.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΠΕ Ενεργειακή Αποδοτικότητα στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ενός κτιρίου. ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΠΕ Ενεργειακή Αποδοτικότητα στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ενός κτιρίου. Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων: Ελληνικά Παραδείγματα Εφαρμογής Ομιλητής: Κούνουπας Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ηρακλής Δήμτσας Γενικός Γραμματέας ΕΒΗΕ ΧΟΡΗΓΟΙ Ένας κλάδος πρωτοπόρος και

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρες μιας νέας εποχής

Κινητήρες μιας νέας εποχής Κινητήρες μιας νέας εποχής H ABB παρουσιάζει μια νέα γενιά κινητήρων υψηλής απόδοσης βασισμένη στην τεχνολογία σύγχρονης μαγνητικής αντίστασης. Η ΑΒΒ στρέφεται στην τεχνολογία κινητήρων σύγχρονης μαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική ευθύνη. Μονόδρομος ανάπτυξης

Περιβαλλοντική ευθύνη. Μονόδρομος ανάπτυξης Περιβαλλοντική ευθύνη Μονόδρομος ανάπτυξης 1 Οι βασικοί λόγοι -1 Αιτία ανησυχίας Οικολογικό αποτύπωμα Κλιματική αλλαγή 2 Αιτία ανησυχίας Κάθε εβδομάδα νέα στοιχεία έρχονται στο φως, που συνδέουν χημικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ Ι: ΘΕΩΡΙΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ Ι: ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ Ι: ΘΕΩΡΙΑ Τρίτη, 16.00-18.00 Διδακτική Ομάδα Κλειώ Αξαρλή, Μανώλης Τζεκάκης, Βασίλης Βασιλειάδης, Κατερίνα Μερέση, Θέμις Χατζηγιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Τοπική Αυτοδιοίηση Προκλήσεις και προοπτικές

Κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Τοπική Αυτοδιοίηση Προκλήσεις και προοπτικές Κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Τοπική Αυτοδιοίηση Προκλήσεις και προοπτικές Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc Τμήμα Κτιρίων, Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας ΚΤΙΡΙΑΚΟΣΤΟΜΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις Υγείας & Ασφάλειας Εργαζοµένων και Περιβαλλοντικές Συνέπειες από την Αντικατάσταση Μονάδας Βαφείου.

Επιπτώσεις Υγείας & Ασφάλειας Εργαζοµένων και Περιβαλλοντικές Συνέπειες από την Αντικατάσταση Μονάδας Βαφείου. Επιπτώσεις Υγείας & Ασφάλειας Εργαζοµένων και Περιβαλλοντικές Συνέπειες από την Αντικατάσταση Μονάδας Βαφείου. Ε. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, Γ. ΣΑΡΑΣΙΤΗΣ, Ε. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε Βιοµηχανία Μεταλλικών Προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή»

«Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή» «Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Πρόεδρος Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Ε.Σ.Σ.Η.Θ) e-mail: hachp@hachp.gr Ποιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών () Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών Μαρκογιαννάκης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Τμήμα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Αγαπητοί συνάδελφοι Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών για περικοπές σε όλους τους τομείς που σήμερα είναι κάτι επιβεβλημένο, το MILITARY CLUB έρχεται με μια πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι μας.

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον!

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μία βιώσιμη λύση για να αντικατασταθούν οι επικίνδυνοι και πανάκριβοι πυρηνικοί και ανθρακικοί

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης Η χώρα ήταν για περίπου 30 χρόνια εγκλωβισµένη σε µια πραγµατικότητα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 2008 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ Η Sonae Sierra στην Ελλάδα Η Sonae Sierra αϖοτελεί µία διεθνή εταιρεία ϖου εξειδικεύεται στα εµϖορικά κέντρα, µε ϖάθος για την εισαγωγή καινοτοµίας στη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Η ΕΕ όρισε νέες απαιτήσεις για τη ενεργειακή απόδοση τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν οι λαµπτήρες που παράγονται για την αγορά της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη επιχειρηµατικότητα και Φωτοβολταϊκά. 1 st Green Congress 6 Μαρτίου 2009 ΕΒΕΑ ρ.σωτήρης Καπέλλος Γενικός ιευθυντής BP Solar / BP Hellas AE

Πράσινη επιχειρηµατικότητα και Φωτοβολταϊκά. 1 st Green Congress 6 Μαρτίου 2009 ΕΒΕΑ ρ.σωτήρης Καπέλλος Γενικός ιευθυντής BP Solar / BP Hellas AE Πράσινη επιχειρηµατικότητα και Φωτοβολταϊκά 1 st Green Congress 6 Μαρτίου 2009 ΕΒΕΑ ρ.σωτήρης Καπέλλος Γενικός ιευθυντής BP Solar / BP Hellas AE Πράσινη επιχειρηµατικότητα Η κλιµατική αλλαγή ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων

Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων - Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων Ιφιγένεια Θεοδωρίδου Αρχ. Μηχανικός Υπ. Διδάκτωρ T.U. Darmstadt Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική καινοτομία. Περιβαλλοντικοί προβληματισμοί για εξυπνότερες επιχειρηματικές αποφάσεις

Περιβαλλοντική καινοτομία. Περιβαλλοντικοί προβληματισμοί για εξυπνότερες επιχειρηματικές αποφάσεις Περιβαλλοντική καινοτομία Περιβαλλοντικοί προβληματισμοί για εξυπνότερες επιχειρηματικές αποφάσεις Η περιβαλλοντική καινοτομία μάς αφορά όλους Με το 53% των ηγετικών στελεχών των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ http://www.teachernet.gov.uk/sustainableschools/ Μετάφραση από τα αγγλικά: Ειρήνη Λυμπέρη ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Η αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

H Honda για πολλά χρόνια είναι πρωτοπόρος στις δράσεις τις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ευθύνες που τις αναλογούν ως ένας παγκόσµιος κατασκευαστής οχηµάτων. Είναι σοβαρά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Από τα οικολογικά δοµικά υλικά, τα φυσικά εµπεριέχουν καθόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Το φυσικό αέριο είναι: Το φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου Αξιότιμε Αντιπρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 18 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ : 38% ΚΤΙΡΙΑ : 35% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : 27 % ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1ΤΙΠ/κατ.έτος ή 11630 kwh/κατ.έτος ΤΙΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ηλιακός θερµοσίφωνας αποτελεί ένα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TYΠΟΥ Επικοινωνία: Γραφείο Επικοινωνίας Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τηλ. 22894304 ηλ. διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy ιστοσελίδα: www.pr.ucy.ac.cy Λευκωσία, 22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS Με την απόκτηση της εταιρείας Newave Energy, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με βάση της την Ελβετία, η ΑΒΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της βιομηχανίας δόμησης

Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της βιομηχανίας δόμησης Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της βιομηχανίας δόμησης Ημερίδα ΚΑΠΕ Ενεργειακή αποδοτικότητα στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ενός κτιρίου Αθήνα,, 3 Οκτωβρίου 2007 Γιώργος Πολυμενόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2Β 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Π.Ε. ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΚΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΒΗΕ Greek Solar Industry

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση. μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα αερισμού και κλιματισμού

Ενεργειακή απόδοση. μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα αερισμού και κλιματισμού μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 03 I 2008 Το νέο πρότυπο ΕΝ 13779 (2) για συστήματα αποτελεί μία από τις

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εισαγωγή γή Η Schneider Electric νοιάζεται για την ελληνική οικονομία & κοινωνία Βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η πληροφορία έχει τα δικά της στάδια εξέλιξης 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η διαχείριση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο ήµος Αγίας Βαρβάρας υλοποιούν το Έργο "Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά», µε χρηµατοδότηση του Προγράµµατος ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ. Το έργο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση σε πράσινες δεξιότητες του κλάδου των μεταλλικών κατασκευών στην Ελλάδα. Δρ. Σ. Λαμπρακόπουλος και Δρ. Ν. Βούρδας

Ζήτηση σε πράσινες δεξιότητες του κλάδου των μεταλλικών κατασκευών στην Ελλάδα. Δρ. Σ. Λαμπρακόπουλος και Δρ. Ν. Βούρδας Ζήτηση σε πράσινες δεξιότητες του κλάδου των μεταλλικών κατασκευών στην Ελλάδα Δρ. Σ. Λαμπρακόπουλος και Δρ. Ν. Βούρδας Εισαγωγή Ο τεχνίτης κατασκευών αλουμινίου μετάλλου με πράσινες δεξιότητες αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα