Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ"

Transcript

1 Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

2 2

3 Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3

4 ωνηαξη οδηγοω: Δκκαλνπήι Γαξνπθάιινπ Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ΑΣΔΗ-Θ Ράληα ηάηξε Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο ΑΣΔΗ-Θ ςνηονιζμψρ αξιολψγηζηρ και έκδοζηρ οδηγϊν επαγγελμάηυν: Βαζίιεηνο Κψζηνγινπ Αλ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗ-Θ - επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο έξγσλ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο Σίηλορ έπγος: «Λεηηνπξγία θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο» Τποέπγο: «χληαμε νδεγψλ επαγγεικάησλ ηνπ ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο» Copyright 2006 Γραφείο Διαζύμδεζης ΑΤΕΙ-Θ Τ.Θ. 141, Τ.Κ , Θεζζαλομίκη Τηλ.: /1, /6 Fax: URL: 4

5 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ Ο ΖΓΟΤ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΟΓΖΓΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΟΓΖΓΟΤ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΝΟΜΗΑ & ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ χληνκε ηζηνξία ηνπ ηκήκαηνο..... Ο ξφινο ηνπ ηκήκαηνο νµή ζπνπδψλ ξγαλα ηνπ ηκήκαηνο Δξγαζηήξηα Δπηθνηλσλία κε ην ηκήκα Γηθηπαθφο ηφπνο ηνπ ηκήκαηνο Πξφγξακκα ΤΝΣΟΜΖ θηλεηηθφηεηαο ΗΣΟΡΗΑ θνηηεηψλ..... ΣΟΤ πνπδαζηήξην θνπφο ΣΜΖΜΑΣΟ..... ηνπ.γ.ο πξνγξάµµαηνο ζπνπδψλ Άιιεο νµή δξαζηεξηφηεηεο ζπνπδψλ.... ηνπ ηκήκαηνο ΤΝΣΟΜΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ θνπφο ΣΜΖΜΑΣΟ..... ηνπ πξνγξάµµαηνο ζπνπδψλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ νµή ΠΟΤΓΩΝ ζπνπδψλ.... ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Αληηθείκελν ζπνπδψλ θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ νµή ζπνπδψλ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Σίηινη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ Γηπιψκαηα θαη πηζηνπνηεηηθά (Diplomas, Postgraduate Diplomas & Certificates) Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (masters) κε δηδαζθαιία Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε έξεπλα Γηδαθηνξηθά Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε Μ. Βξεηαλία Σα Βξεηαληθά παλεπηζηήκηα Δίδε κεηαπηπρηαθψλ θαη ηξφπνη παξαθνινχζεζεο Πξνζφληα εηζαγσγήο Δπηινγή παλεπηζηεκίσλ & αμηνιφγεζή ηνπο Γηαδηθαζία εηζαγσγήο Γίδαθηξα Κφζηνο δηαβίσζεο ηέγαζε Δξγαζία κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηε Μ. Βξεηαλία Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηηο Ζ.Π.Α Σα παλεπηζηήκηα ζηηο Ζ.Π.Α Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ Πξνζφληα εηζαγσγήο Τπνηξνθίεο Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ 40 5

6 Πξνυπνζέζεηο γηα ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Δμεηαζηέα χιε Τπνηξνθίεο γηα ζπνπδέο ζηε Μ. Βξεηαλία Arts & Humanities Research Council (AHRC) British Chevening Scholarships Τπνηξνθίεο παλεπηζηεκίσλ Τπνηξνθίεο γηα ζπνπδέο ζηηο Ζ.Π.Α Fulbright Foundation ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΠΔΓΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΠΣΤΥΗΟΤΥΩΝ Γεληθέο πιεξνθνξίεο- πλήζε πεδία απαζρφιεζεο Γεκφζηνο Σνκέαο Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο Δπαγγεικαηηθνί θνξείο Δπαγγεικαηηθνί θνξείο ζηελ Διιάδα Έλσζε Διιήλσλ Βηβιηνζεθνλφκσλ & Δπηζηεκφλσλ ηεο. 47 Πιεξνθφξεζεο Διιεληθή Πιεξν... Αξρεηαθή Δηαηξεία Δπαγγεικαηηθνί θνξείο ζην εμσηεξηθφ American Library Association CILIP (Chartered Institute for Library and Information Professionals) 8. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ Πξνζνληνιφγην Μηζζνιφγην Αζθαιηζηηθφ Γεκφζην Η.Κ.Α Ο.Α.Δ.Δ. (Σ.Δ.Β.Δ.) ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΔΚΣΟ ΔΛΛΑΓΑ Δηζαγσγή Οξγαληζκνί εχξεζεο ζέζεσλ εξγαζίαο ASLIB, Professional Recruitment GLEN Recruitment INFOmatch LIBEX (International library and information job exchange) LIBJOBS Instant Library Recruitment ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η Αποζπάζμαηα ΦΔΚ πος αθοποων ηον κλάδο ηηρ.57 Βιβλιοθηκονομίαρ 48 6

7 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ δεκηνπξγία απηνχ ηνπ νδεγνχ σο θχξην ζηφρν έρεη ηελ ελεκέξσζε ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ Σκήκαηνο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ζέκαηα ηνπ θιάδνπ ηνπο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα. Ζ ζχληαμε ηνπ νδεγνχ πινπνηήζεθε απφ ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ Α.Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Λεηηνπξγία θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο» θαη εληάρζεθε ζην ππνέξγν «χληαμε νδεγψλ επαγγεικάησλ ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο». Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Τ.Π.Δ.Π.Θ. θαη εληάζζεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ.) ηνπ Γ Κ.Π.. Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ζπλέβαιαλ κε ηα ζρφιηα θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπο ζηελ νινθιήξσζε απηνχ ηνπ Οδεγνχ γηα βηβιηνζεθνλφκνπο, πηπρηνχρσλ ηνπ Σκήκαηνο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο ηνπ Α.Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο. Δπίζεο, επραξηζηνχκε ηηο Βηβιηνζήθεο, ηα Ηδξχκαηα, ηνπο Φνξείο θαη ην Α.Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο πνπ ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηελ εθπφλεζε ηνπ νδεγνχ κε ηηο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ παξείραλ. Σέινο, ζεξκέο επραξηζηίεο ζηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ζπλέηαμαλ ηνλ Πηινηηθφ Δπαγγεικαηηθφ Οδεγφ Πηπρηνχρσλ Σ.Δ.Η., πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο βάζε αλαθνξάο γηα ηνλ παξφληα νδεγφ απφ φπνπ αληιήζεθαλ πνιιέο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. 7

8 1. ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΓΖΓΟΤ Σα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα αλήθνπλ ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε κε ην λφκν 2916/01. χκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ ηνπο λφκν (1404/1983) είλαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη απηνδηνηθνχληαη ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ λφκνπ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπο. Απνζηνιή ηνπο είλαη ε παξνρή ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο επαξθνχο γηα ηελ εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ, ηερλνινγηθψλ, θαιιηηερληθψλ ή άιισλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζην επάγγεικα θαη ε δεκηνπξγία ππεχζπλσλ πνιηηψλ, ηθαλψλ λα ζπλεηζθέξνπλ σο ζηειέρε εθαξκνγήο ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Πεξαηηέξσ ζηφρνη ηνπο, κεηαμχ άιισλ, είλαη ν επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ θνηηεηψλ ηνπο, ε δηαηήξεζε ακθίδξνκεο ζρέζεο κε ηηο αληίζηνηρεο παξαγσγηθέο κνλάδεο, ε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία ή κε άιια εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, θαη ε θάιπςε ηεο αλάγθεο ησλ απνθνίησλ ηνπο γηα ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε. θνπφο ηνπ παξφληνο νδεγνχ επαγγέικαηνο είλαη λα απνηειέζεη έλα ζχγρξνλν θαη αμηφπηζην εξγαιείν ελεκέξσζεο γηα ηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ Σκήκαηνο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο. Ο νδεγφο πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηφζν ζε ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο φζν θαη ηεο αιινδαπήο. Δπίζεο παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα επαγγεικαηηθά πεδία απαζρφιεζεο ησλ πηπρηνχρσλ βηβιηνζεθνλφκσλ. Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε νινέλα απμαλφκελε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, έρεη νδεγήζεη ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο πιεξνθνξηψλ ζηελ απεμάξηεζή ηεο απφ ηελ έληππε κνξθή. Ο θφζκνο ηεο πιεξνθνξίαο κεηαιιάζζεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο απφ ηελ απμαλφκελε δηάζεζε ηεο πιεξνθνξίαο ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Ο λένο απηφο ειεθηξνληθφο θφζκνο, πνπ κεηαβάιιεη φρη κφλν ηηο βηβιηνζήθεο αιιά θαη ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο θνηλφηεηεο πνπ εμππεξεηνχλ, θάλεη ην ξφιν ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ/επηζηήκνλα ηεο πιεξνθφξεζεο νινέλα θαη πην πεξίπινθν, θαζψο απαηηνχληαη λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Δπνκέλσο νη λένη επαγγεικαηίεο γηα λα κπνξέζνπλ λα αληεπεμέιζνπλ επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο πξέπεη λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη θαη θαηαξηηζκέλνη πάλσ ζηηο λέεο εμειίμεηο. Οη ζπνπδέο ζην Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο θαιχπηνπλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο αλαδήηεζεο, ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο, νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο θαη δηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ησλ κέζσλ θαηαγξαθήο ηεο γλψζεο, κε έκθαζε ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθφξεζεο. Καιχπηνπλ επίζεο, κεζφδνπο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο βηβιηνζεθψλ θαη ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηδησηηθφ θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα. 8

9 2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΟΓΖΓΟΤ Ζ ζχληαμε ηνπ νδεγνχ ζπνπδψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν θάζεηο. Ζ πξψηε θάζε πεξηειάκβαλε εθηελή βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη πεξηήγεζε ζην Γηαδίθηπν. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ εληνπίζηεθαλ ζε κία πιεζψξα πεγψλ: Οδεγφ ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο ηνπ Α.Σ.Δ.Η.Θ. Πηινηηθφ νδεγφο ζπνπδψλ Έληππε πιεξνθφξεζε πνπ δηαηίζεηαη απφ ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ Α.Σ.Δ.Η.Θ. Παλεπηζηεκηαθνχο θνξείο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ Κξαηηθνχο θνξείο Φχιια ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο Ζκεξήζην ειιεληθφ ηχπν θαη ππεξεζίεο εχξεζεο βηβιηνζεθνλνκηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηνπ εμσηεξηθνχ Πιήξεο θαηαγξαθή ησλ πεγψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ππάξρεη ζηε βηβιηνγξαθία ζην ηέινο ηνπ νδεγνχ. Καηά ηε δεχηεξε θάζε ηνπ νδεγνχ έγηλε ν έιεγρνο θαη ε ζπλζεηηθή επεμεξγαζία ηνπ αλαθηεζέληνο πιηθνχ γηα ηελ ηειηθή ζχληαμε ηνπ νδεγνχ. 9

10 3. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΟΓΖΓΟΤ Γηα ηε δνκή θαη νξγάλσζε ηνπ παξφληνο νδεγνχ αθνινπζήζεθε ην ππφδεηγκα ηνπ πηινηηθνχ νδεγνχ πνπ ζπληάρζεθε ζην πιαίζην ηεο Οξηδφληηαο Γηθηχσζεο ησλ Γξαθείσλ Γηαζχλδεζεο ησλ Διιεληθψλ Σ.Δ.Η. Ο νδεγφο παξέρεη πιεξνθνξίεο πνπ άπηνληαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ πεδίνπ ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ/ επηζηήκνλα ηεο πιεξνθφξεζεο. Καηαγξάθνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ αθνινπζνχκελεο απφ ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ ηκήκαηνο θαη παξαηίζεληαη ηα επαγγεικαηηθά πεδία απαζρφιεζήο ηνπο. Δπηπιένλ, δίλνληαη παξαδείγκαηα πξνθεξχμεσλ ζέζεσλ βηβιηνζεθνλφκσλ πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηνλ εκεξήζην ηχπν θαη ζην Γηαδίθηπν. ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβιήζεθε γηα λα θαιπθζνχλ νη πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ησλ πηπρηνχρσλ, ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηνλ νδεγφ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ α) ηελ εθπφλεζε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη δηδαθηνξηθνχ ηφζν ζηελ εκεδαπή φζν θαη ζηελ αιινδαπή β) ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηελ απφθηεζε ππνηξνθίαο. Δπίζεο ζε φιν ηνλ νδεγφ θαηαγξάθεθαλ πιεξνθνξηαθέο πεγέο πνπ εληνπίζηεθαλ ζην Γηαδίθηπν θαη ζηνρεχνπλ λα απνηειέζνπλ έλα ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ εχξεζε εξγαζίαο θαη ηελ έγθπξε ελεκέξσζε ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο επηζηήκεο. ηνλ νδεγφ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί πιεξνθνξίεο γεληθήο ηζρχνο ζε φηη αθνξά ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα, ην αζθαιηζηηθφ θ.ιπ. Γηα ηε κέγηζηε αμηνπνίεζε φκσο ηνπ νδεγνχ ζα πξέπεη νη ππφινηπεο πιεξνθνξίεο λα αλαλεψλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαζψο ην επαγγεικαηηθφ ηνπίν ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο, κε ηελ ελζσκάησζε πιένλ ηεο λέαο ηερλνινγίαο κεηαβάιιεηαη δηαξθψο. Δπηπιένλ, δεδνκέλεο ηεο αζηάζεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο πεγέο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ηαθηηθφο έιεγρνο ησλ ζπλδέζκσλ θαζψο πνιιέο απφ ηηο πεγέο πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ νδεγφ εληνπίδνληαη ζε απηφ. Ο νδεγφο δηαηίζεηαη ηφζν ζε έληππε φζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, πξάγκα πνπ θαζηζηά ηελ ελεκέξσζή ηνπ πην άκεζε, έγθπξε θαη πξαθηηθή. Ζ ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ νδεγνχ δίλεη ηε δπλαηφηεηα εχθνιεο πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ απφ ηνπο απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο / απνθνίηνπο ηνπ Σκήκαηνο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο. 10

11 4. ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 4.1. ωνηομη ιζηοπία ηος ημήμαηορ Σν Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο αλήθεη ζηε ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο (.Γ.Ο.) ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Θεζζαινλίθεο (Α.Σ.Δ.Η.Θ.) (www.teithe.gr) θαη ηδξχζεθε ην Ήηαλ ην δεχηεξν Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο πνπ ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα κεηά απφ απηφ ηνπ Σ.Δ.Η. Αζήλαο. Σα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηεγάζηεθε ζην θηίξην ηνπ Γεκφθξηηνπ ζηελ πεξηνρή ησλ Γηθαζηεξίσλ ζην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο. Σν 1988 κεηαθέξζεθε ζε λέν θηίξην ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Α.Σ.Δ.Η.Θ. ζηε ίλδν φπνπ ζπζηεγάδεηαη κε ην Σκήκα Μάξθεηηλγθ ηεο.γ.ο. ην θηίξην απηφ, ηα κεηέπεηηα ρξφληα, ην ηκήκα αλαπηχρζεθε αμηνπνηψληαο ηνπο ρψξνπο, δεκηνπξγψληαο εξγαζηήξηα, θαη νξγαλσκέλεο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Δπίζεο, δεκηνπξγήζεθε ην πνπδαζηήξην ηεο.γ.ο., ην νπνίν απνηειεί βαζηθφ θαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ ηκήκαηνο. Σν ηκήκα αλέπηπμε πινχζηεο επηζηεκνληθέο θαη θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ νξγάλσζε επηζηεκνληθψλ εκεξίδσλ θαη ζπλεδξίσλ, εθδειψζεσλ ηέρλεο, εθζέζεσλ δσγξαθηθήο, θαη δεκηνχξγεζε δαλεηζηηθή δηζθνζήθε θαη πηλαθνζήθε γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Α.Σ.Δ.Η.Θ Ο πψλορ ηος ημήμαηορ Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ην Γηαδίθηπν, ε έθξεμε ησλ πιεξνθνξηψλ, ε ειεθηξνληθή δεκνζίεπζε θ.α. καο νδήγεζαλ ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο θνηλσλίαο καο σο Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. Οη βηβιηνζήθεο, ηα θέληξα πιεξνθφξεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ν βηβιηνζεθνλφκνο θαη ν επηζηήκνλαο ηεο πιεξνθφξεζεο βξίζθεηαη ζην θέληξν απηψλ ησλ εμειίμεσλ, αθνχ βαζηθή απνζηνιή ηνπ είλαη λα εληνπίδεη, λα νξγαλψλεη θαη λα δηαρέεη ηελ πιεξνθφξεζε ζηνπο ρξήζηεο. ήκεξα, κε ηε ζπλερψο απμαλφκελε παξαγσγή πιεξνθνξηψλ, ην επάγγεικα ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ θαη επηζηήκνλα ηεο πιεξνθφξεζεο παίδεη ζεκειηψδε ξφιν ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ επηζηεκψλ. Απνζηνιή ηνπ Σκήκαηνο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο είλαη ε παξνρή πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο, γλψζεο θαη δεμηνηήησλ ζηελ βηβιηνζεθνλνκία θαη ηα ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο κε ζθνπφ νη θνηηεηέο θαη κειινληηθνί επηζηήκνλεο ηεο πιεξνθφξεζεο λα είλαη αληαγσληζηηθνί ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δπίζεο, λα κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζην νινέλα απμαλφκελα απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Ζ άξηηα επηζηεκνληθή θαηάξηηζή ηνπο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηερλνινγηθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα 11

12 απνθνκίζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. θνπφο ηνπ Σκήκαηνο είλαη λα εμειίζζεηαη σο θνξέαο παξνρήο γλψζεο, λα παξαθνινπζεί ηηο εζληθέο θαη δηεζλείο ηάζεηο ζηελ επηζηήκε θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζε απηέο κε ζθνπφ λα είλαη αληαγσληζηηθφ θαη λα πξνζθέξεη αληαγσληζηηθέο ζπνπδέο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ. Δπίζεο, βαζηθφο άμνλαο ηεο αλάπηπμήο ηνπ είλαη λα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο εμειίμεηο πνπ ζπληεινχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πιεξνθφξεζεο ζε εζληθφ επίπεδν. ήκεξα, ην Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο, αμηνπνηεί ηηο λέεο ηερλνινγίεο, αλαπηχζζεη έξεπλα, επελδχεη ζηε δηδαζθαιία θαη παξαθνινπζεί ηηο δηεζλείο θαη εζληθέο εμειίμεηο πνπ ζπληεινχληαη ζηελ επηζηήκε θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο κε ζθνπφ λα πξνζαξκφδεηαη εχθνια ζηηο ζπλερείο πξνθιήζεηο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ ηερλνινγηψλ. Σν ηκήκα αλαλεψλεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, αμηνπνηεί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ δηαζέηεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο πςειήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζε θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ. Με ζθνπφ λα αληαπνθξηζεί ην ηκήκα ζηα παξαπάλσ, εηζάγεη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ λέα καζήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ ειεθηξνληθή πιεξνθφξεζε, φπσο γηα παξάδεηγκα «Φεθηαθέο Βηβιηνζήθεο», «Γεκηνπξγία Γηθηπαθψλ Σφπσλ Βηβιηνζεθψλ» θαη «Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ». Οη ζπνπδέο ζην ηκήκα θαιχπηνπλ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο κειέηεο, ζρεδίαζεο, νξγάλσζεο, αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε βηβιηνζεθψλ, θέληξσλ πιεξνθφξεζεο θαη ηεθκεξίσζεο, θαη νξγαληζκψλ δηαρείξηζεο γλψζεο. Δπίζεο, θαιχπηεη ηνκείο φπσο ηεο αλαδήηεζεο, εληνπηζκνχ, αμηνιφγεζεο, ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο, νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο θαη δηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Ζ δηδαζθαιία επηθεληξψλεηαη ζηα ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο, ζηηο εθαξκνγέο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ θαηλνηνκηψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ αλάπηπμε ησλ Βηβιηνζεθψλ θαη ησλ Κέληξσλ Πιεξνθφξεζεο / Σεθκεξίσζεο. Γίλεη, επίζεο, έκθαζε ζηνπο ηνκείο ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο θάζε ηχπνπ βηβιηνζεθψλ θαη θέληξσλ δηαρείξηζεο γλψζεο. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ παξνπζηάδεηαη ζην 5 ν θεθάιαην ηνπ νδεγνχ Γομή ηυν ζποςδϊν Έσο ην 1994 νη ζπνπδέο δηαξθνχζαλ επηά εμάκελα. Απφ ην 1995 νη ζπνπδέο δηαξθνχλ νθηψ εμάκελα. ην φγδνν εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη θνηηεηέο πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ζε βηβιηνζήθεο θαη θέληξα πιεξνθφξεζεο θαη εθπνλνχλ παξάιιεια ηελ πηπρηαθή ηνπο εξγαζία. 12

13 Σα καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην ηκήκα είλαη καζήκαηα Γεληθήο Τπνδνκήο (Γ.Τ.), καζήκαηα Δηδηθήο Τπνδνκήο / Δηδηθφηεηαο (ΔΗΓ.), Δηδηθφηεηαο Τπνρξεσηηθά (ΔΗΓ.Τ.) θαη ΓΟΝΑ. Σν ζχλνιν ησλ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ γηα θάζε έηνο ζπνπδψλ είλαη εμήληα (60). Σν Π.Γ. 385/1989 (Φ.Δ.Κ. 169/ /η.Α.) θαζφξηζε ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ ησλ Σκεκάησλ Βηβιηνζεθνλνκίαο ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ησλ Σ.Δ.Η. Σα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ απνθνίησλ βηβιηνζεθνλνκίαο παξνπζηάδνληαη ζην 7 ν θεθάιαην 4.4. Όπγανα ηος Σμήμαηορ Σν ηκήκα δηνηθείηαη απφ ηα παξαθάησ ζεζκνζεηεκέλα φξγαλα: Πποϊζηάμενορ ηος ημήμαηορ Αναπληπωηήρ πποϊζηάμενορ ηος ημήμαηορ Γενική Σςνέλεςζη Σν αλψηαην φξγαλν ηνπ ηκήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ είλαη ν πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ (Δ.Π.) ηνπ ηκήκαηνο. Σςμβούλιο ηος ημήμαηορ ην ζπκβνχιην ηνπ ηκήκαηνο ζπκκεηέρεη σο πξφεδξνο ν πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο θαη σο κέιε νη ππεχζπλνη ησλ ηνκέσλ θαη εθπξφζσπνο ησλ θνηηεηψλ. Τομείρ Μαθημάηων Σν ηκήκα, κε ηελ παξνχζα ζχλζεζή ηνπ, έρεη δχν ηνκείο καζεκάησλ: Α Σνκέαο καζεκάησλ: Γεληθήο Παηδείαο θαη Τπνδνκήο Β Σνκέαο καζεκάησλ: Οξγάλσζε θαη δηάδνζε ηεο Πιεξνθφξεζεο, Σερλνινγία ηεο Πιεξνθφξεζεο, Οξγάλσζε Τιηθνχ. Κάζε ηνκέαο απνηειείηαη απφ ηνλ ππεχζπλφ ηνπ θαη ηα κέιε ηνπ Δ.Π. πνπ έρνπλ εληαρζεί ζ απηφλ. Πποζωπικό Σν πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο δηαθξίλεηαη ζε: 13

14 Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ: απνηειείηαη απφ νθηψ (8) κφληκα κέιε Δ.Π. θαη πεξίπνπ πελήληα (50) έθηαθηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηηο βαζκίδεο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ θαη Δξγαζηεξηαθνχ πλεξγάηε. Δηδηθφ Σερληθφ Πξνζσπηθφ: έλα βηβιηνζεθνλφκν. Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ: ε γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο ζηειερψλεηαη απφ ηξία (3) κέιε, ηε γξακκαηέα ηνπ ηκήκαηνο θαη δχν (2) δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο Δπγαζηήπια Σν Σκήκα δηαζέηεη επηά (7) πιήξσο εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα γηα ηελ αξηηφηεξε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ θαη αζθήζεσλ. Σα εξγαζηήξηα είλαη: Βηβιηνγξαθίαο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ Καηαινγνγξάθεζεο Σαμηλφκεζεο Θεκαηηθήο Δπξεηεξίαζεο Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ Βηβιηνζεθψλ θαη Πνιπκέζσλ Online Αλάθηεζεο Πιεξνθνξηψλ Παξαγσγήο Δληχπνπ 4.6. Δπικοινυνία με ηο Σμήμα Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο ηνπ Α.Σ.Δ.Η.Θ. ζηε δηεχζπλζε: Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο Σ.Θ. 141, Σ.Κ , ΗΝΓΟ Σει.: , Fax: ,

15 4.7. Γικηςακψρ ηψπορ ηος Σμήμαηορ Σν ηκήκα δηαζέηεη ελεκεξσκέλν δηθηπαθφ ηφπν (www.libd.teithe.gr) κέζσ ηνπ νπνίνπ παξέρνληαη κία ζεηξά απφ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο φπσο: ν ξφινο ηνπ ηκήκαηνο, ην πξνζσπηθφ ηνπ, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ειεθηξνληθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο θαζψο θαη αλαθνηλψζεηο ηνπ ηκήκαηνο π.ρ. θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο, σξνιφγην πξφγξακκα καζεκάησλ, πξφγξακκα εμεηάζεσλ, θ.ιπ. Δπίζεο, ν δηθηπαθφο ηφπνο πξνζθέξεη άκεζε ελεκέξσζε γηα ηηο ηξέρνπζεο βηβιηνζεθνλνκηθέο εμειίμεηο, γηα ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα, γηα πξνθήξπμε ζέζεσλ εξγαζίαο, θ.α Ππψγπαμμα κινηηικψηηηαρ θοιηηηϊν Σν ηκήκα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ «Socrates/Erasmus» (www.socrates.teithe.gr). ήκεξα ηζρχνπλ δηκεξείο ζπκβάζεηο αληαιιαγήο πξνζσπηθνχ θαη θνηηεηψλ κε ηα ηδξχκαηα Hanze Hogeschool ηνπ Groningen ηεο Οιιαλδίαο θαη ην Παλεπηζηήκην ηεο Βαξθειψλεο (Universitat de Barcelona) ζηελ Ηζπαλία. Οη θνηηεηέο έρνπλ ην δηθαίσκα, θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπο θαη εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ζηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ησλ παξαπάλσ παλεπηζηεκίσλ. Οη θνηηεηέο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ αθαδεκατθφ ππεχζπλν ηνπ ηκήκαηνο θαη λα ππνβάινπλ ηελ αίηεζή ηνπο ζην αληίζηνηρν γξαθείν «Socrates/Erasmus/Leonardo», θηίξην ΔΤΠ, 1 νο φξνθνο ( ηνπ Α.Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο ποςδαζηήπιο.γ.ο. Σν 1989 ηδξχζεθε ην πνπδαζηήξην ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο, κία εηδηθή επηζηεκνληθή βηβιηνζήθε πνπ ζπζηεγάδεηαη κε ην Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο θαη παξέρεη εμεηδηθεπκέλε πιεξνθφξεζε. Σν ηκήκα έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πνπδαζηεξίνπ. Σν πνπδαζηήξην.γ.ο., κε πάλσ απφ ηεθκήξηα, ιεηηνπξγεί σο εξγαζηεξηαθφο ρψξνο ηνπ Σκήκαηνο θαη έρεη ηελ πην πινχζηα ζπιινγή βηβιίσλ ζηελ αγγιηθή ζηελ επηζηήκε ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη Πιεξνθφξεζεο ζηελ Διιάδα. Σν πνπδαζηήξην ππνζηεξίδεηαη απφ ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Α.Σ.Δ.Η.Θ. (www.lib.teithe.gr) πνπ έρεη θαη ηελ γεληθή επνπηεία ηνπ. 15

16 4.10. Άλλερ δπαζηηπιψηηηερ ηος ημήμαηορ Σν 1990, ην Σκήκα ίδξπζε δαλεηζηηθή πηλαθνζήθε, ε νπνία πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ 500 αληίγξαθα έξγσλ Διιήλσλ δσγξάθσλ. Έλα κεγάιν κέξνο ηεο ζπιινγήο έρεη δαλεηζηεί ζην πξνζσπηθφ θαη ζε ππεξεζίεο ηνπ Α.Σ.Δ.Η.Θ. κε ζθνπφ λα θνζκήζνπλ ηα γξαθεία θαη ηνπο ρψξνπο ηνπ ηδξχκαηνο. Απφ ην 1991 ην Σκήκα δηνξγαλψλεη ηε ζεηξά εθδειψζεσλ «θπηάιε». ην πιαίζην ησλ εθδειψζεσλ απηψλ παξνπζηάδνληαη εθζέζεηο δσγξαθηθήο, γίλνληαη εθδειψζεηο ηέρλεο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη νκηιίεο, επηζηεκνληθέο εκεξίδεο θαη ζπλέδξηα. Σελ ίδηα ρξνληά εγθαηληάζηεθε θαη ε ζεηξά εθδφζεσλ «θπηάιε» κε ηελ έθδνζε ηεο κειέηεο ηνπ Νηίλνπ Υξηζηηαλφπνπινπ «Ζ αξραία Θέξκε θαη ε ίδξπζε ηεο Θεζζαινλίθεο, ( π.υ.)». Έσο ζήκεξα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πεξηζζφηεξεο απφ 40 εθδειψζεηο. 16

17 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 5.1. Ανηικείμενο ζποςδϊν Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη ηεο Δπηζηήκεο ηεο Πιεξνθφξεζεο. Ζ Βηβιηνζεθνλνκία θαη Δπηζηήκε ηεο Πιεξνθφξεζεο αθνξά ζηε κειέηε, ζρεδίαζε, νξγάλσζε, αλάπηπμε θαη εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε βηβιηνζεθψλ θαη θέληξσλ δηαρείξηζεο γλψζεο. Δπίζεο, θαιχπηεη ηνπο ηνκείο ηεο αλαδήηεζεο, εληνπηζκνχ, αμηνιφγεζεο, ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο, νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο θαη δηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζε θάζε κνξθή, κε ηε ρξήζε θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθφξεζεο. Δπηπιένλ, ε βηβιηνζεθνλνκία επηθεληξψλεηαη ζηα ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο, ζηηο εθαξκνγέο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ θαηλνηνκηψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ αλάπηπμε ησλ Βηβιηνζεθψλ, ησλ Κέληξσλ Σεθκεξίσζεο, ησλ Μνπζείσλ θαη ησλ Κέληξσλ Πιεξνθφξεζεο. Γίλεη, επίζεο, έκθαζε ζηνπο ηνκείο ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο θάζε ηχπνπ βηβιηνζεθψλ θαη θέληξσλ πιεξνθφξεζεο. ήκεξα ιεηηνπξγνχλ δχν ηκήκαηα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο ζηα Σ.Δ.Η. θαη έλα ηκήκα Αξρεηνλνκίαο / Βηβιηνζεθνλνκίαο ζε Α.Δ.Η. φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα 1. Πίνακαρ 1: Τμήμαηα Βιβλιοθηκονομίαρ ζηα Τ.Δ.Ι. και Α.Δ.Ι. Α/Α ΗΓΡΤΜΑ ΠΟΛΖ ΔΣΟ ΗΓΡΤΖ 1 Σ.Δ.Η. Αζήλαο ΑΘΖΝΑ Α.Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Ηφλην Παλεπηζηήκην ΚΔΡΚΤΡΑ κοπψρ ηος ππογπάμμαηορ ζποςδϊν Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ ηκήκαηνο, είηε σο βηβιηνζεθνλφκνη/επηζηήκνλεο ηεο πιεξνθφξεζεο ή ζηειέρε ζε θάζε είδνπο βηβιηνζήθε, θέληξα ηεθκεξίσζεο θαη πιεξνθφξεζεο, είηε σο ζηειέρε ζρεηηθψλ επηρεηξήζεσλ π.ρ. ζε εθδνηηθνχο νίθνπο, βηβιηνπσιεία, νξγαληζκνχο 17

18 θαη ππεξεζίεο φπσο π.ρ. ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ην Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ, είηε απηναπαζρνινχκελνη σο εξεπλεηέο, ζχκβνπινη βηβιηνζεθψλ θαη ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ή σο απαζρνινχκελνη ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα. Δηδηθφηεξα ν Βηβιηνζεθνλφκνο Σ.Δ.: Δθαξκφδεη ζχγρξνλεο κεζφδνπο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο βηβιηνζεθψλ, θέληξσλ ηεθκεξίσζεο θαη πιεξνθφξεζεο. Οξγαλψλεη βηβιηνζήθεο, θέληξα ηεθκεξίσζεο, πιεξνθφξεζεο θαη νξγαληζκνχο δηαρείξηζεο γλψζεο κε βάζε ηα δηεζλή πξφηππα (DDC, LC, AACR2, MARC21, UDC, θ.ιπ.). Αλαπηχζζεη ζηελ πξάμε ζχγρξνλεο κεζφδνπο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεθκεξίσλ ζε βηβιηνζήθεο θαη θέληξα πιεξνθφξεζεο. Αλαδεηά, ζπιιέγεη, επεμεξγάδεηαη, νξγαλψλεη, δηαρεηξίδεηαη θαη δηαρέεη ηηο πιεξνθνξίεο ζηνπο ρξήζηεο ησλ βηβιηνζεθψλ. Παξέρεη πιεξνθνξηαθέο ππεξεζίεο κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ. Υξεζηκνπνηεί πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ ζε βηβιηνζήθεο θαη θέληξα πιεξνθφξεζεο. Υξεζηκνπνηεί ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα λα αλαπηχμεη θαη λα πξναγάγεη ηηο ππεξεζίεο ησλ βηβιηνζεθψλ, θαη ησλ θέληξσλ ηεθκεξίσζεο θαη πιεξνθφξεζεο. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα ζχγρξνλν θαη ζχλζεην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ζην νπνίν φιν θαη πεξηζζφηεξν νη λέεο ηερλνινγίεο δηαδξακαηίδνπλ θπξίαξρν ξφιν. Δθαξκφδεη ζχγρξνλεο κεζφδνπο κάξθεηηλγθ ζηα πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζε βηβιηνζήθεο θαη θέληξα ηεθκεξίσζεο θαη πιεξνθφξεζεο. ρεδηάδεη, νξγαλψλεη, επηβιέπεη, εθαξκφδεη θαη αμηνινγεί εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, θαηλνηφκεο εθαξκνγέο θαη λέεο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθφξεζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο εηδηθφηεηαο. Αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκία ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ. πληάζζεη, επηβιέπεη θαη εθαξκφδεη κειέηεο έξγσλ θαη εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα Γομή ζποςδϊν Ζ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ζην Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο είλαη νθηψ (8) εμάκελα. Σα πξψηα επηά (7) εμάκελα πεξηιακβάλνπλ παξαθνινχζεζε ζεσξεηηθψλ 18

19 θαη εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ θαη ζεκηλαξίσλ. Ζ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε δηεμαγσγή εμεηάζεσλ θαη/ή κε ηελ ζπγγξαθή εξγαζηψλ θαη κειεηψλ. Οη θνηηεηέο νινθιεξψλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ην φγδνν εμάκελν. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ φγδννπ εμακήλνπ νη θνηηεηέο εθπνλνχλ ηελ πηπρηαθή ηνπο εξγαζίαο θαη πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ζε βηβιηνζήθεο θαη θέληξα πιεξνθφξεζεο. Ππακηική άζκηζη Ζ πξαθηηθή άζθεζε έρεη ζθνπφ ηελ απφθηεζε πξαγκαηηθήο εκπεηξίαο ζε ρψξνπο εξγαζίαο, θχξηα ζε αθαδεκατθέο, εηδηθέο, δεκνηηθέο, δεκφζηεο-ιατθέο, παηδηθέο θαη ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο, θέληξα πιεξνθφξεζεο θαη ηεθκεξίσζεο. Δπίζεο ε πξαθηηθή άζθεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε νξγαληζκνχο Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ν.Π.Η.Γ., ζε κνλάδεο βηνκεραληθνχ ηνκέα, ζε επηζηεκνληθνχο ζπιιφγνπο ή κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, ζε εξεπλεηηθά θέληξα θαη ζε παξαγσγηθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ βηβιηνζήθεο ή ζπιινγέο ηεθκεξίσλ. Δπίζεο, ε πξαθηηθή άζθεζε γίλεηαη γηα λα κεγηζηνπνηήζεη ν θνηηεηήο ηελ εκπέδσζε ησλ δηδαθηηθψλ γλψζεσλ, λα αλαπηχμεη ηελ αληίιεςε ζε ζέκαηα βηβιηνζεθνλνκίαο, θαη λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Ζ πξαθηηθή άζθεζε βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπιινγηθήο εξγαζίαο, ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ κε ζθνπφ νη θνηηεηέο λα γίλνπλ πην νινθιεξσκέλνη επηζηήκνλεο θαη επαγγεικαηίεο. Πηςσιακή επγαζία Ζ πηπρηαθή εξγαζία έρεη ζθνπφ ηελ εμεηδίθεπζε θαη εκβάζπλζε ζε έλα ζέκα / ηνκέα ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο, ηελ εθαξκνγή ζε επίπεδν έξεπλαο ησλ δηδαθηηθψλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί, ηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε πξαθηηθέο έξεπλαο θαη ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ηνπο σο επηζηεκφλσλ θαη επαγγεικαηηψλ ηεο πιεξνθφξεζεο. Σα ζέκαηα ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ δίδνληαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο, εγθξίλνληαη απφ ηα φξγαλα ηνπ ηκήκαηνο θαη θαηνρπξψλνληαη ζην θνηηεηή πνπ επηζπκεί λα ην αλαιάβεη θαη λα ην δηεθπεξαηψζεη. Ο εθπαηδεπηηθφο παξαθνινπζεί, ζπκβνπιεχεη θαη επνπηεχεη ην θνηηεηή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, ψζηε ν θνηηεηήο λα κεγηζηνπνηήζεη ηηο γλψζεηο πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία, λα εμεηδηθεπηεί θαη λα εκβαζχλεη ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, λα εθαξκφζεη ζε πςειφ επίπεδν ηηο γλψζεηο πνπ πήξε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ, αιιά λα θεξδίζεη θαη λέεο. ηαλ νινθιεξσζεί ε πηπρηαθή εξγαζία εμεηάδεηαη, ζε αλνηρηή ζπλεδξία, απφ ηξηκειή επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνλ επνπηεχνληα θαζεγεηή θαη δχν άιια κέιε ηνπ Δ.Π. 19

20 ηνλ παξαθάησ πίλαθα 2 παξαηίζεηαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο. Πίνακαρ 2: Ππόγπαμμα ζποςδών ηος Τμήμαηορ Βιβλιοθηκονομίαρ και Σςζηημάηων Πληποθόπηζηρ ηος Α.Τ.Δ.Ι. Θεζζαλονίκηρ 1 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α ΜΑΘΖΜΑΣΑ Ώπερ/ εβδ. Θ Δ ΓΜ/ Υαπακη. ECTS 1. Πιεξνθφξεζε, βηβιηνζήθεο θαη θνηλσλία Γ.Τ. 2. Δηζαγσγή ζηνπο Ζ/Τ Γ.Τ. 3. Έξεπλα θαη ζπγγξαθή εξγαζίαο Γ.Τ. 4. πζηήκαηα νξγάλσζεο θαη αλάθηεοεο Γ.Τ. ησλ πιεξνθνξηψλ 5. Ηζηνξία ηεο παγθφζκηαο ινγνηερλίαο ΓΟΝΑ 6. Αγγιηθά γηα βηβιηνζεθνλφκνπο Η Γ.Τ. 7. Δμειηθηηθή Φπρνινγία ή Δηζαγσγή ζηελ ΓΟΝΑ Κνηλσληθή Φπρνινγία (ΔΠΗΛΟΓΖ) 20 Β ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α ΜΑΘΖΜΑΣΑ Ώπερ/ εβδ. Θ Δ ΓΜ/ Υαπακη. ECTS 1. Σαμηλφκεζε Η ΔΗΓ. 2. Πεξηγξαθηθή θαηαινγνγξάθεζε Η ΔΗΓ. 3. Πεγέο θαη ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο ΔΗΓ. 4. Πνιπκέζα θαη βηβιηνζήθεο Η Γ.Τ. 5. Βηβιηνινγία Γ.Τ. 6. Αγγιηθά γηα βηβιηνζεθνλφκνπο ΗΗ Γ.Τ. 7. Γεκφζηα δηνίθεζε ή Νφκνη θαη ΓΟΝΑ βηβιηνζήθεο (ΔΠΗΛΟΓΖ) χλνιν δηδαθηηθψλ κνλάδσλ 1 νπ έηνπο Σν Πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο ηνπ Α.Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εδψ είλαη θείκελν ηεο εηζήγεζεο ηεο επηηξνπήο θαηάξηηζεο ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο: Διζήγηζη ηηρ επιηποπήρ καηάπηιζηρ ηος πποπηςσιακού ππογπάμμαηορ ζποςδών (ΠΠΣ), Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο Α.Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο, επηκέιεηα Μ. Μνξειέιε-Καθνχξε, Μ. Βαγγειάηνπ-ακηψηε θαη Δ. Καζηξηλνχ- Πηηηιάθε,

21 Γ ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α ΜΑΘΖΜΑΣΑ Ώπερ/ εβδ. Θ Δ ΓΜ/ Υαπακη. ECTS 1. Σαμηλφκεζε ΗΗ ΔΗΓ. 2. Πεξηγξαθηθή θαηαινγνγξάθεζε ΗΗ ΔΗΓ. 3. Θεκαηηθή επξεηεξίαζε ΔΗΓ. 4. Θεσξία ηεο πιεξνθφξεζεο ΔΗΓ.Τ 5. Δπηθνηλσλίεο-Γίθηπα ΔΗΓ.Τ 6. Ηζηνξία ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο ΓΟΝΑ 7. Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο ή ΓΟΝΑ Θεσξίεο ηεο κάζεζεο θαη επηθνηλσλίαο (ΔΠΗΛΟΓΖ) 19 Γ ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α ΜΑΘΖΜΑΣΑ Ώπερ/ εβδ. Θ Δ ΓΜ/ Υαπακη. ECTS 1. Γεκηνπξγία ζεζαπξνχ θαη επηηνκψλ ΔΗΓ. 2. Πνιπκέζα θαη βηβιηνζήθεο ΗΗ Γ.Τ. 3. Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ζπιινγήο θαη ΔΗΓ. δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ 4. Online αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ ΔΗΓ. 5. Απηνκαηηζκφο δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ΔΗΓ.Τ βηβιηνζεθψλ 6. Γαιιηθά ή Γεξκαληθά γηα ΓΟΝΑ βηβιηνζεθνλφκνπο Η (ΔΠΗΛΟΓΖ) χλνιν δηδαθηηθψλ κνλάδσλ 2 νπ έηνπο

22 Δ ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α ΜΑΘΖΜΑΣΑ Ώπερ/ εβδ. Θ Δ ΓΜ/ Υαπακη. ECTS 1. Μέζνδνη έξεπλαο ζηε βηβιηνζεθνλνκία ΔΗΓ.Τ. 2. Αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν ΔΗΓ. 3. Απηνκαηνπνίεζε βηβιηνζεθνλνκηθψλ ΔΗΓ. ιεηηνπξγηψλ 4. ρεδηαζκφο θαη αμηνιφγεζε δηθηπαθνχ ΔΗΓ.Τ. ηφπνπ βηβιηνζεθψλ 5. Γηνίθεζε βηβιηνζεθψλ ΔΗΓ.Τ. 6. Γαιιηθά ή Γεξκαληθά γηα ΓΟΝΑ βηβιηνζεθνλφκνπο ΗΗ (ΔΠΗΛΟΓΖ) 21 Σ ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α ΜΑΘΖΜΑΣΑ Ώπερ/ εβδ. Θ Δ ΓΜ/ Υαπακη. ECTS 1. Πεγέο πιεξνθφξεζεο: αλζξσπηζηηθέο ΔΗΓ. θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο 2. ηαηηζηηθή θαη πνηνηηθή δηαρείξηζε ΔΗΓ.Τ. δεδνκέλσλ έξεπλαο 3. Μάξθεηηλγθ γηα Βηβιηνζήθεο/Κέληξα ΔΗΓ.Τ. Πιεξνθφξεζεο 4. Δθδνηηθή ΔΗΓ.Τ. 5. Φεθηαθέο βηβιηνζήθεο ΔΗΓ. 6. Βάζεηο Γεδνκέλσλ ή Γεσγξαθηθά ΔΗΓ.Τ. πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (GIS) (ΔΠΗΛΟΓΖ) χλνιν δηδαθηηθψλ κνλάδσλ 3 νπ έηνπο

23 Ε ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α ΜΑΘΖΜΑΣΑ Ώπερ/ εβδ. Θ Δ ΓΜ/ Υαπακη. ECTS 1. Αξρεία θαη νξγάλσζή ηνπο ΔΗΓ. 2. Πεγέο πιεξνθφξεζεο: ζεηηθέο θαη ΔΗΓ. εθαξκνζκέλεο επηζηήκεο 3. εκηλάξην Σειεηνθνίησλ ΔΗΓ. 4. Πξνζηαζία θαη ζπληήξεζε πιηθνχ ΔΗΓ.Τ. 5. Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ ΔΗΓ. 6. Λνγνηερλία θαη βηβιία γηα παηδηά θαη ΓΟΝΑ εθήβνπο 7. Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ζρνιηθψλ ΔΗΓ. βηβιηνζεθψλ ή Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Μνλάδσλ Πιεξνθφξεζεο (ΔΠΗΛΟΓΖ) 19 Ζ ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α ΜΑΘΖΜΑΣΑ Ώπερ/ εβδ. Θ Δ ΓΜ/ ECTS 1. Πξαθηηθή άζθεζε ζε βηβιηνζήθεο/θέληξα 35 Δ 15 πιεξνθφξεζεο 2. Δθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο 4 15 χλνιν δηδαθηηθψλ κνλάδσλ 4 νπ έηνπο 60 Υαπακη. χλνιν Γηδαθηηθψλ Μνλάδσλ γηα ηα 4 έηε ζπνπδψλ

24 6. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ 6.1. Γενικέρ πληποθοπίερ Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζηελ ρψξα καο κηα έθξεμε παξνρήο λέσλ Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) απφ ηα Σ.Δ.Η. θαη ηα Α.Δ.Η. δεδνκέλεο ηεο ζπλερψο απμαλφκελεο δήηεζήο ηνπο. Βαζηθνί ιφγνη γηα ηελ αλάπηπμε απηή είλαη ν έληνλνο αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε αλάγθε γηα εμεηδίθεπζε, ε δηάζεζε απφ ηνπο ππνςήθηνπο απφθηεζεο πεξηζζφηεξσλ δεμηνηήησλ θαη πξνζφλησλ γηα ηελ δηεθδίθεζε ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηέινο ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγνδνηηθψλ θνξέσλ πνπ επηζπκνχλ ή θαη απαηηνχλ ηελ θαηνρή ελφο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ σο απφδεημε ησλ γλψζεσλ, ησλ επηζπκεηψλ ηθαλνηήησλ, εκπεηξηψλ, εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ, ηθαλφηεηαο ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα θαη ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ελεξγεηψλ. Ο φξνο Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο αλαθέξεηαη ζε πξνγξάκκαηα εμεηδίθεπζεο ησλ πηπρηνχρσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην επηζηεκνληθφ πεδίν πνπ ηνπο ελδηαθέξεη, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Ο πηπρηνχρνο ησλ Σκεκάησλ Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο ησλ Α.Σ.Δ.Η., κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ, κπνξεί λα ζπλερίζεη γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, είηε ζηα Διιεληθά Α.Δ.Η./Α.Σ.Δ.Η. είηε ζηα αληίζηνηρα ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Αμίδεη λα ηνληζηνχλ ηα αθφινπζα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε ησλ Π.Μ..: 1. Σν άξζξν 16 παξ. 1 ηνπ Νφκνπ 2327/95 δίλεη γηα πξψηε θνξά ζηνπο πηπρηνχρνπο ησλ Σ.Δ.Η. λα πξαγκαηνπνηήζνπλ, θάησ απφ πξνυπνζέζεηο, κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηα Διιεληθά Α.Δ.Η. 2. Ο Νφκνο 2916/2001, αλαβάζκηζε ην ξφιν ησλ Σ.Δ.Η. ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, απνζαθήληζε ην ξφιν ηνπο θαη αληηθαηέζηεζε ην παξαπάλσ άξζξν γηα ηα Π.Μ.. κε ηα παξαθάησ: Οη πηπρηνχρνη ησλ Σ.Δ.Η. ζπκκεηέρνπλ κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα ζηα Π.Μ.. Δπηιχεηαη ην πξφβιεκα αλαγλψξηζεο απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ησλ ήδε απνθηεζέλησλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ. 3. Δπίζεο, κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην: Σα ηκήκαηα ησλ Σ.Δ.Η. κπνξνχλ λα ζπκπξάμνπλ κε νκνηαγή Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, αλαγλσξηζκέλα απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.ΑΠ. ζηε ιεηηνπξγία Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 24

25 Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζχκπξαμεο θαη ζπλδηνξγάλσζεο ησλ ηκεκάησλ ησλ Σ.Δ.Η. ζηε ιεηηνπξγία Π.Μ.. κε νκνηαγή Παλεπηζηήκηα ηνπ εζσηεξηθνχ. Σα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ήδε ζηα Σ.Δ.Η. αλαγλσξίζηεθαλ απφ ην Διιεληθφ Κξάηνο θαη άλνημε ν δξφκνο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θαη άιισλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζηα Σ.Δ.Η. ηεο ρψξαο Ππογπάμμαηα Μεηαπηςσιακϊν ποςδϊν Ζ δηάξθεηα ζπνπδψλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ θπκαίλεηαη απφ έλα έσο δχν έηε. Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ζρεηηθνχ ηίηινπ, ηα πξνγξάκκαηα απηά απαηηνχλ ηελ παξαθνινχζεζε θαη εμέηαζε ελφο θχθινπ καζεκάησλ (δχν έσο ηεζζάξσλ εμακήλσλ) θαη ηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο. ηελ επηζηήκε ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα ζηε ρψξα καο δχν Π.Μ.., πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην Σκήκα Αξρεηνλνκίαο θαη Βηβιηνζεθνλνκίαο ηνπ Ηφληνπ Παλεπηζηεκίνπ (http://www.ionio.gr/tab/index.html) Σα πξνγξάκκαηα απηά ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ (Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, απφ ην αθαδεκατθφ έηνο θαη πξνζθέξνληαη δχν θαηεπζχλζεηο: Καηεχζπλζε πξψηε: «Γηνίθεζε θαη Οξγάλσζε Βηβιηνζεθψλ κε έκθαζε ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθφξεζεο». Σν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα νξγαλψλεηαη ζε ζχκπξαμε κε ην Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο ηνπ Σ.Δ.Η. Αζήλαο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ. Καηεχζπλζε δεχηεξε: «Τπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο ζε Φεθηαθφ Πεξηβάιινλ». Πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηκήκαηνο ζηελ Κέξθπξα θαη νξγαλψλεηαη κε ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ Ηφληνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ δηαξθνχλ δχν εμάκελα θαη απαηηείηαη έλα επηπιένλ γηα ηε ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Σα Π.Μ.. έρνπλ σο βαζηθφ ζηφρν λα πξνσζήζνπλ ηελ έξεπλα, ηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο ζε ζρεηηθνχο θαη θαίξηνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο, αιιά θαη λα πξνεηνηκάζνπλ εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε Βηβιηνζεθψλ θαη Μνλάδσλ Πιεξνθφξεζεο ηθαλά ηφζν λα εθκεηαιιεπζνχλ ηηο λέεο δπλαηφηεηεο ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν νξγάλσζεο ζχγρξνλσλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε απηά ηα Π.Μ.., γηα ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ, ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηηο πξνθεξχμεηο κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σκήκαηνο Αξρεηνλνκίαο-Βηβιηνζεθνλνκίαο ηνπ Ηφληνπ Παλεπηζηεκίνπ (http://www.ionio.gr/msc/index.html). 25

26 Δπίζεο, ην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην (http://www.eap.gr/) πξνζθέξεη γηα πηπρηνχρνπο Βηβιηνζεθνλνκίαο ησλ Σ.Δ.Η. ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Δηδίθεπζεο (Μ.Π.Δ.) Γηνίθεζε Πνιηηηζκηθψλ Μνλάδσλ. θνπφο ηνπ Μ.Π.Δ. είλαη λα πξνζθέξεη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε άηνκα πνπ απαζρνινχληαη ή ζα απαζρνιεζνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηζηηθή δηαρείξηζεο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα: ηει , E- mail: Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κία έθξεμε ησλ παξερφκελσλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη θπξίσο απφ Α.Δ.Η. κε λέεο ζεκαηηθέο θαη γλσζηηθέο θαηεπζχλζεηο, πνπ πνιιέο θνξέο άπηνληαη ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ ηεο Δπηζηήκεο ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη ηεο Πιεξνθφξεζεο. Ζ ηερλνινγία ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ε αλάπηπμε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο, είλαη επηζηεκνληθά πεδία ηφζν ηεο Δπηζηήκεο ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο φζν θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο. Χο ζπλέπεηα απηνχ, θάπνηα ηκήκαηα πιεξνθνξηθήο ησλ Α.Δ.Η. πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο Π.Μ.. πνπ έρνπλ ζπλάθεηα κε ηελ επηζηήκε ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Οη πηπρηνχρνη ησλ ηκεκάησλ Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο ησλ Σ.Δ.Η. γίλνληαη δεθηνί γηα ηελ παξαθνινχζεζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα Π.Μ.. πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο επηζηήκνλεο ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη Πιεξνθφξεζεο: Μνπζεηαθέο πνπδέο (http://www.museum-studies.uoa.gr/). Σν Π.Μ.. ζηηο Μνπζεηαθέο πνπδέο νξγαλψλεηαη ζε ζχκπξαμε ησλ ηκεκάησλ Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο θαη Γεσινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ θαη ηνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο ηνπ Σ.Δ.Η. Αζήλαο. Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Μνπζεηνινγίαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) (http://www.auth.gr/mamuseology/). Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (http://www.uom.gr/index.php?tmima=103&categorymenu=3). Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (http://www.aueb.gr/mscis). Σερλνινγίεο ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη ηεο Πιεξνθνξίαο γηα ηελ Δθπαίδεπζε ηνπ Σκήκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (http://www.ecd.uoa.gr). 26

27 Πιεξνθνξηθή κε θαηεπζχλζεηο: 1. Φεθηαθά Μέζα, 2. Δπηθνηλσληαθά πζηήκαηα θαη Σερλνινγίεο, 3. Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, 4. Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΑΠΘ (http://www.csd.auth.gr/). Πνιηηηζκηθή Πιεξνθνξηθή ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (http://www.aegean.gr/culturaltec/msc/). Πνιηηηζηηθή Πνιηηηθή, Γηνίθεζε θαη Δπηθνηλσλία ηνπ Σκήκαηνο Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνχ ηνπ Πάληεηνπ Παλεπηζηεκίνπ (http://cmc.panteion.gr/cmc/). πζηήκαηα Πνιηηηζκηθψλ Πιεξνθνξηψλ θαη Γηαρείξηζεο ηεο Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (http://www.history-archaeology.uoc.gr). Δπηζηήκε ηεο Μεηάθξαζεο ηνπ Σκήκαηνο Ξέλσλ Γισζζψλ, Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ηνπ Ηφληνπ Παλεπηζηεκίνπ (http://www.dflti.ionio.gr/current/announce/announce_general.htm). Ηζηνξία θαη Σεθκεξίσζε ζηα ζχγρξνλα δεηήκαηα ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ (http://www.ionio.gr/history/index.html). Μεζνδνινγία Κξηηηθήο θαη Έθδνζεο ησλ Ηζηνξηθψλ Πεγψλ ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο ηνπ Ηφληνπ Παλεπηζηεκίνπ (http://www.ionio.gr/~postgrad/). Σα Π.Μ.. πξνθεξχζζνληαη απφ ηα ίδηα ηα ηκήκαηα θαη ηα ηδξχκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα πξνγξάκκαηα, κέζσ ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ. Πνιχ ζπρλά, ηα ηκήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα δεκνζηεχνπλ ηηο πξνθεξχμεηο ζηνλ ηνπηθφ θαη ηνλ εζληθφ εκεξήζην ηχπν θαη δίλνπλ κηα ζρεηηθή πξνζεζκία (πνπ δηαθέξεη απφ ηκήκα ζε ηκήκα θαη απφ ίδξπκα ζε ίδξπκα) ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Πιεξνθνξίεο δίλνληαη πάληα απφ ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο θαη ηηο γξακκαηείεο ησλ ηκεκάησλ. Οη ππνςήθηνη πξέπεη πάληα λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ηκήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κε ζθνπφ λα δεηήζνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηε ζσζηή ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, αξθεηά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πξνζθέξνπλ κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κε πιεξσκή δηδάθηξσλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ηα ηκήκαηα θαζνξίδνπλ ην χςνο ησλ δηδάθηξσλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ ηκήκαηνο πνπ νξγαλψλεη ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα θαζνξίδεη κε απφθαζή ηεο ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ. πλήζσο, ε εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ ζε νξηζκέλα καζήκαηα εηδηθφηεηαο θαη ε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ησλ ππνςεθίσλ ζε κέιε ηεο 27

28 επηηξνπήο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο, είλαη βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ελφο Π.Μ.. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ελφο Π.Μ.. απαηηείηαη ε γλψζε κηα μέλεο γιψζζα, πνπ ζπλήζσο είλαη ε αγγιηθή. Γλψζε κίαο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο ζπλππνινγίδεηαη σο πξνζφλ. Ζ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ή άιιεο κνξθήο επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα πξνζκεηξάηαη ζεηηθά. είλαη: Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλήζσο απαηηνχληαη γηα ηελ δηεθδίθεζε κίαο ζέζεο ζε έλα Π.Μ.. 1. Αίηεζε ζην ηκήκα πνπ πξνζθέξεη ην Π.Μ.. 2. Πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο 3. Αλαιπηηθή Βαζκνινγία απφ ην ηκήκα απνθνίηεζεο 4. Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 5. πζηαηηθέο επηζηνιέο (ζπλήζσο απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο, απ φπνπ έρεη απνθνηηήζεη ν ζπνπδαζηήο) 6. Πηζηνπνηεηηθφ γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ηα πεξηζζφηεξα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ε επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ θάζε ηκήκαηνο. Οη επηηξνπέο απηέο ιακβάλνπλ ζπλήζσο ππφςε ηνπο θάπνηα απφ ηα παξαθάησ θξηηήξηα επηινγήο: Βαζικψ Πηςσίο πλήζσο αλαθέξνληαη ξεηά νη εηδηθφηεηεο πνπ είλαη ζπλαθείο κε ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. Αλ ην πηπρίν έρεη απνθηεζεί ζην εμσηεξηθφ απαηηείηαη αλαγλψξηζε απφ ηνλ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π., πξψελ ΓΗΚΑΣΑ. Βαθμψρ πηςσίος Πνιιέο θνξέο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ελφο κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο απαηηείηαη έλαο ειάρηζηνο βαζκφο πηπρίνπ. Ο βαζκφο απηφο δηαθέξεη απφ ζρνιή ζε ζρνιή, αιιά ζπλήζσο δεηείηαη ν ηειηθφο βαζκφο λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 7, κε άξηζηα ην 10. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νξηζκέλεο θνξέο νη επηηξνπέο δέρνληαη θαη θνηηεηέο κε ρακειφηεξν βαζκφ πηπρίνπ, ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη πξνυπνζέζεηο. Αίηηζη Ζ αίηεζε πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλε κε πξνζνρή, λα είλαη πιήξεο θαη κε ηα αθξηβή ζηνηρεία ηνπ ππνςήθηνπ. Οη αηηήζεηο, ζπλήζσο, απνηεινχλ κία ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ 28

29 ππνςεθίνπ γη απηφ ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζπκπιήξσζή ηεο. Εεηνχληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπνπδέο, ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ νη ππνςήθηνη, επηπιένλ πξνζφληα θαη πηπρία πνπ ζα ηνπο μερσξίζνπλ απφ ηνπο ππφινηπνπο ππνςήθηνπο, αιιά θαη νη ιφγνη πνπ ηνπο ψζεζαλ ζηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Ζ επηηξνπή κπνξεί λα θξίλεη κέζσ απηήο ηεο γξαπηήο αλαθνξάο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ λα παξνπζηάδεη ηδέεο, ηα θίλεηξά ηνπ γηα ζπνπδέο, ηελ πξνζήισζή ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλνπο επαγγεικαηηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο ζηφρνπο, θ.α., ζηνηρεία πνπ πξνζκεηξνχληαη ζεηηθά γηα ηελ ηειηθή απνδνρή κίαο αίηεζεο. Βαθμολογία ζε εξεηάζειρ ειζαγυγήρ ζε Π.Μ.. Σα Π.Μ.. ζηελ Διιάδα, αξθεηέο θνξέο απαηηνχλ απφ ηνπο ππνςήθηνπο λα δηαγσληζηνχλ ζε γξαπηέο εμεηάζεηο κε ζθνπφ ε βαζκνινγία λα πξνζκεηξεζεί ζηελ ηειηθή επηινγή ησλ ππνςεθίσλ. Ζ χιε θαη ε δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο αλαθνηλψλνληαη απφ ηα ίδηα ηα ηκήκαηα. Κάζε ηκήκα αθνινπζεί ηε δηθή ηνπ πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεκάησλ ζηα νπνία ζα εμεηαζηνχλ νη ππνςήθηνη, ηελ εμεηαζηέα χιε αιιά θαη ηνλ βαζκφ βαξχηεηαο ησλ καζεκάησλ εμέηαζεο ζηελ ηειηθή επηινγή ησλ ππνςεθίσλ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, νη δηαδηθαζίεο απηέο είλαη δηαθαλείο θαη νη ππνςήθηνη γλσξίδνπλ απφ πξηλ φιε ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζήο ηνπο. Σα παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ δελ εμεηάδνπλ γξαπηά ηνπο ππνςήθηνπο, αιιά απαηηνχλ επίζεκε πηζηνπνίεζε ηνπ θαζνξηζκέλνπ επηπέδνπ γλψζεο ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο (π.ρ. ην Βξεηαληθφ πκβνχιην δίδεη ηέηνηα πηζηνπνίεζε γηα ηα αγγιηθά παλεπηζηήκηα). ςνένηεςξη Ζ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, φπνπ απαηηείηαη, είλαη κνλαδηθή επθαηξία γηα ηνλ ππνςήθην λα αλαπηχμεη ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα πείζεη ηελ επηηξνπή γηα ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπ. Ζ ζπλέληεπμε είλαη κηα δχζθνιε δηαδηθαζία πνπ απαηηεί θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηφζν ζε επηζηεκνληθφ φζν θαη ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν. Ηθαλνπνηεηηθέο απαληήζεηο ζε βαζηθά εξσηήκαηα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ηνλ ππνςήθην γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο αίηεζήο ηνπ. Αθνινπζνχλ θάπνηεο εξσηήζεηο πνπ κπνξεί λα ηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο: Μηιήζηε καο γηα ηνλ εαπηφ ζαο Ση πηζηεχεηε γηα ηελ επηζηήκε ζαο Πνηνο ηνκέαο ηεο επηζηήκεο ζαο έρεη θεξδίζεη ηελ πξνζνρή ζαο θαη γηαηί Πνηνη είλαη νη κειινληηθνί ζηφρνη ζαο γηα επαγγεικαηηθή θαξηέξα Πνχ βιέπεηε ηνλ εαπηφ ζαο επαγγεικαηηθά κεηά απφ πέληε ρξφληα Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ηελ επηζηήκε ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο ζηελ Διιάδα 29

30 Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ηηο Διιεληθέο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο Γηαηί επηιέμαηε ην ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ Πνηα καζήκαηα/ ηνκείο πξνηηκάηε θαη γηαηί Πφζεο ψξεο κειεηάηε ηελ εβδνκάδα Πξνηηκάηε ηηο εμεηάζεηο ή ηηο εξγαζίεο θαη γηαηί Αλαπηχμηε ηνλ ζπιινγηζκφ ζαο πάλσ ζην γλσζηηθφ πεδίν [αλαθνξά γλσζηηθνχ πεδίνπ] Ση ζα θάλεηε αλ δελ επηιεγείηε ζε απηφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ Πψο ζα αληεπεμέιζεηε ζηηο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ [φηαλ απαηηνχληαη δίδαθηξα] Αλαπηχμηε ηηο απφςεηο ζαο / θξίλεηε ζαο παξαθαιψ [ζεκαηηθή ελφηεηα, επηρεηξεκαηνινγία ζε έλα ππαξθηφ πξφβιεκα, ιχζε ελφο βηβιηνζεθνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο, θ.α.] Πνηα πηζηεχεηε φηη είλαη ηα δπλαηά θαη πνηα ηα αδχλαηά ζαο ζεκεία σο ππνςήθηνπ θνηηεηή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο Ζ απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ απαηηεί ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, πξσηφηππεο δειαδή έξεπλαο θαη επηζηεκνληθήο εκβάζπλζεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηεο Δπηζηήκεο ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη Πιεξνθφξεζεο. Ζ έξεπλα απηή ζα πξέπεη λα αλαπηχζζεη, πξνζθέξεη θαη ζπκβάιιεη λέα γλψζε ζηελ Δπηζηήκε ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη Πιεξνθφξεζεο. Ο δηδαθηνξηθφο ηίηινο απαηηεί κφλν έξεπλα πνπ δηαξθεί ην ειάρηζην ηξία έηε. ηηο Ζ.Π.Α. κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ. ηελ Διιάδα, ην Σκήκα Αξρεηνλνκίαο / Βηβιηνζεθνλνκίαο ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ πξνζθέξεη δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλήζσο απαηηνχληαη γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ζε επίπεδν δηδαθηνξηθνχ είλαη: 1. Αίηεζε ζην ηκήκα πνπ πξνζθέξεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 2. Πηπρίν 3. Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο 4. Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 5. Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο 6. πζηαηηθέο επηζηνιέο 7. Πηζηνπνηεηηθφ αγγιηθήο γιψζζαο 8. Αλαιπηηθή πξφηαζε γηα ηελ έξεπλα ζε επίπεδν δηδαθηνξηθνχ (απηή ε πξφηαζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη αλάιπζε ηνπ ηίηινπ, αλάπηπμε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ζα 30

31 αθνινπζεζεί, αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ αμφλσλ ηνπ ζέκαηνο, ζπκβνιή ηεο έξεπλαο ζηελ επηζηήκε, ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, θ.α.) Να ζεκεησζεί φηη γηα ζπνπδέο ζε επίπεδν δηδαθηνξηθνχ βαζηθφ πξνζφλ ζεσξείηαη ε εκπεηξία ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ή άιιεο κνξθήο επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε ζπλερήο επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα θαη ε ζπγγξαθή άξζξσλ θαη επηζηεκνληθψλ κειεηψλ. Γηα πηπρία πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζην εμσηεξηθφ απαηηείηαη αλαγλψξηζε απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα Π.Μ.. ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ γηα απνθνίηνπο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο δίδνπλ ηα Γξαθεία Γηαζχλδεζεο ησλ Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο θαη Αζήλαο πνπ έρνπλ αληίζηνηρα ηκήκαηα (βιέπε πίλαθα 3). Πίνακαρ 3: Γπαθεία Γιαζύνδεζηρ Τ.Δ.Ι. πος έσοςν ημήμαηα Βιβλιοθηκονομίαρ και Σςζηημάηων Πληποθόπηζηρ ΗΓΡΤΜΑ ΣΑΥ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΖΛΔΦΩΝΑ Α.Σ.Δ.Η. Σ.Θ. 141, Σ.Κ , Θεζζαινλίθεο 57400, ΗΝΓΟ Σ.Δ.Η. Αζήλαο Αγ. ππξίδσλα & Μήινπ, Σ.Κ , ΑΗΓΑΛΔΧ Σίηλοι μεηαπηςσιακϊν ζποςδϊν Οη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: Γιπλϊμαηα και Πιζηοποιηηικά (Diplomas, Postgraduate Diplomas & Certificates) Απνηεινχληαη απφ Π.Μ.. (masters), κε παξαθνινχζεζε καζεκάησλ ρσξίο φκσο ηελ δηαηξηβή. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, θπξίσο ηα παλεπηζηήκηα ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ιήςεο πξψηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο (Postgraduate Diploma) ζε ελλέα κήλεο θαη ηε δπλαηφηεηα, αλ ην επηζπκεί ν θνηηεηήο, ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδψλ κε ηε ζπγγξαθή δηαηξηβήο θαη ιήςεο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ πνπδψλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί, γηα παξάδεηγκα ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, ηα δηπιψκαηα ζηελ επηζηήκε ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πιεξνθφξεζεο δίλνληαη ηφζν ζε θνηηεηέο κε βαζηθφ πηπρίν βηβιηνζεθνλνκίαο φζν θαη ζε πηπρηνχρνπο άιισλ ζρνιψλ θαη ζεσξνχληαη πηπρία εμεηδίθεπζεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, αλαγλσξηζκέλα απφ ην θξάηνο, ηνπο επαγγεικαηηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο θνξείο θαη ηηο 31

32 βηβιηνζεθνλνκηθέο ελψζεηο. Ζ εμεηδίθεπζε απηή δίλεη ην δηθαίσκα ζηνπο απφθνηηνπο λα εξγαζηνχλ ηζφηηκα κε θαηφρνπο Μεηαπηπρηαθψλ Σίηισλ πνπδψλ θαη λα δηεθδηθήζνπλ ηελ εμέιημή ηνπο ζην ρψξν. ηελ Διιάδα ηα δηπιψκαηα δελ αλαγλσξίδνληαη απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. θαη ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο ζηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη εμέιημε ησλ απφθνηησλ ζην δεκφζην ηνκέα Ππογπάμμαηα Μεηαπηςσιακϊν ποςδϊν (masters) με διδαζκαλία Ο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ θαζνξίδεηαη απφ ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο θαη θαηεχζπλζεο [ΜΑ (Master of Arts), MSc (Master of Science), ΜΒΑ (Master of Business Administration). πλήζσο είλαη πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη δηαξθεί απφ έλα έσο δχν έηε. Γηα ηελ απφθηεζε ησλ πηπρίσλ απηψλ νη θνηηεηέο πξέπεη λα παξαθνινπζήζνπλ έλαλ θχθιν καζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ επηζηήκε, λα εθπαηδεπηνχλ ζε κεζφδνπο έξεπλαο, λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο θαη λα αλαπηχμνπλ ηδέεο θαη εξεπλεηηθέο ηθαλφηεηεο ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ ηνπο. Δπίζεο, λα αμηνινγεζνχλ κε αηνκηθέο ή νκαδηθέο εξγαζίεο, κε γξαπηέο εμεηάζεηο, ή κε πξνθνξηθέο ή εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο. Γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη θνηηεηέο πξέπεη λα παξαδψζνπλ δηπισκαηηθή εξγαζία ζε ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην ηκήκα. ην ηέινο απνλέκεηαη ν κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ρσξίο βαζκνινγηθή δηαβάζκηζε, παξ φιν πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη θνηηεηέο βαζκνινγνχληαη γηα ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο. Κάπνηα παλεπηζηήκηα απνλέκνπλ δηαθξίζεηο (distinction) γηα εμαηξεηηθή επίδνζε Ππογπάμμαηα Μεηαπηςσιακϊν ποςδϊν με έπεςνα Σα πηπρία απηά κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ κε ηε δηεμαγσγή έξεπλαο θαη κφλν. Σα πξνγξάκκαηα απηά δηαξθνχλ δχν έηε θαη είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πιήξνπο απαζρφιεζεο. Γηαθξίλνληαη ζε MPhil (Master of Philosophy), MRes (Master of Research), ΜΑ θαη MSc. ηα πηπρία κε έξεπλα πξέπεη λα δηεμαρζεί πξσηφηππε θαη ζε βάζνο έξεπλα, κε εκβάζπλζε ζε έλαλ ηνκέα ηεο επηζηήκεο ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πιεξνθφξεζεο. Κάπνηεο θνξέο ν θνηηεηήο παξαθνινπζεί πξναηξεηηθά καζήκαηα κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο θαη ζεκηλάξηα ππνζηήξημεο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο κε ζθνπφ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γιδακηοπικά Ο ηίηινο απηφο απνλέκεηαη γηα ελδειερή πξσηνγελή θαη πξσηφηππε έξεπλα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηεο επηζηήκεο ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πιεξνθφξεζεο. Πξαγκαηνπνηείηαη αλεμάξηεηε έξεπλα θάησ απφ ηελ επίβιεςε θαζεγεηψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Μέξνο ησλ απνηειεζκάησλ αλαθνηλψλεηαη ζε εζληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα θαη πεξηνδηθά. ην ηέινο 32

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα.

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. Κανονισμός Σπουδών ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. ΆΡΘΡΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ - Δγγπαθέρ 1. πνπδαζηέο ΣΔΙ θαζίζηαληαη φζνη εγγξάθνληαη ζε απηφ κεηά απφ εηζαγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Σν Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο & Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Δ.Π.Δ.Γ.Β.Μ.) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 εθαξκφδεη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Ι. ΛΑΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Σατ. Γ/νζη: 3 ν ρικ. Π.Δ.Ο. Λακίαο-Αζελψλ 35100 Λακία Πληροθορίες: αξξήο Θ. Σηλέθωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ Σ.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ Σ.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ Σ.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Αθήνα 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 1.1. Κξηηήξηα επηινγήο επαγγέικαηνο 1.2. Σξφπνο ρξήζεο ηνπ Οδεγνχ Δπαγγέικαηνο 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΙΟΤ (Π.Γ. 50/2001 Φ.Δ.Κ. 39Α φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 Φ.Δ.Κ. 315Α, ην Π.Γ. 44/2005 Φ.Δ.Κ. 63Α θαη ην Π.Γ. 116/2006 Φ.Δ.Κ. 115Α ). Ά ξ ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----------- ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΣΔΙΘ) ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο www.esdy.edu.gr Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα Τ.+30 213 2010105, 213 2010106, 2132010108 Φ. +30 210 6460658 Ε. education@esdy.edu.gr ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΟΘΟΠΔΗΟ ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΣΚΖΚΑ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ & ΣΖΙΔΚΑΣΗΘΖ

ΥΑΡΟΘΟΠΔΗΟ ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΣΚΖΚΑ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ & ΣΖΙΔΚΑΣΗΘΖ ΥΑΡΟΘΟΠΔΗΟ ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΣΚΖΚΑ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ & ΣΖΙΔΚΑΣΗΘΖ Πίνακασ Περιεχομζνων Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ... 1 Δηζαγσγή... 4 Υαηξεηηζκφο Πξχηαλε... 4 Πξφινγνο... 5 Υαηξεηηζκφο πιιφγνπ Φνηηεηψλ... 6 Πξνο Τπνςήθηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ: ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΥΡΖΣΧΝ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟΤ ΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ: ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΥΡΖΣΧΝ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟΤ ΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ: ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Περίληυη Ο Οδεγφο απηφο πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία έλαξμεο / εθπφλεζεο/ θαηάζεζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πηνιεκαΐδαο ηδξύζεθε ην 1988 θαη ιεηηνπξγεί ζην αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ παιηνύ Γεκαξρείνπ ηεο πόιεο. Φηινμελεί ηκήκα Παηδηθό, Πιεξνθνξηαθό, Λατθό θαη Αλαγλσζηήξην. Κεληξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΠΣΤΦΙΟΤΦΟΤ ΟΠΣΙΚΗ & ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ

ΟΔΗΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΠΣΤΦΙΟΤΦΟΤ ΟΠΣΙΚΗ & ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ ΟΔΗΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΠΣΤΦΙΟΤΦΟΤ ΟΠΣΙΚΗ & ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ ΑΘΗΝΑ, 2008 ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΟΠΣΗΚΟΤ - ΟΠΣΟΜΔΣΡΖ. 2 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ... 5 1.1 Αληηθείκελν ζπνπδψλ...

Διαβάστε περισσότερα