ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝΚΑΙΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝΚΑΙ ΚΑΙΜΝΗΜΕΙΩΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝΚΑΙΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝΚΑΙ ΚΑΙΜΝΗΜΕΙΩΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ E-mail:"

Transcript

1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝΚΑΙΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝΚΑΙ ΚΑΙΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Website:

2 Ασφάλεια εστί το προνοείν και το προλαµβάνειν. Το δε προλαµβάνειν κρείττον εστί του θεραπεύειν. Ιπποκράτης

3 Το τµήµα της πρόληψης αφορά όλες τις ενέργειες που πραγµατοποιεί το ίδρυµα προκειµένου να αποφευχθούν τα καταστροφικά αποτελέσµατα που µπορεί να επιφέρουν γεγονότα όπως: σεισµοί, φωτιές, πληµµύρες, ανθρώπινοι παράγοντες όπως βανδαλισµοί και κλοπές, βλάβεςαπόυπηρεσίεςκοινήςωφέλειας, κοινωνικέςαναταραχές, τροµοκρατικές ενέργειες, ιατρικά επείγοντα, πολεµικές συρράξεις.

4 ΥΓΡΑΣΙΑ

5 Εξωτερικές πηγές υγρασίας. 1. Οι βροχοπτώσεις. Η βροχή διεισδύει στο εσωτερικό ενός µνηµείου ή µουσείου από τα κενά στην τοιχοδοµή και από την αυξηµένη συµπύκνωση των υδρατµών που περιέχονται στον ατµοσφαιρικό αέρα. Για την απορρόφηση του νερού της βροχής από ένα υλικό υπάρχει ο ε- µπειρικός τύπος: M = B. t 2 B 4. i όπου: Μ: ποσότητα απορροφούµενου νερού (g.m -2 ). Β: συντελεστής απορρόφησης του υλικού (g.m -2.sec -1/2 ). i: ένταση βροχής (g.m -2.sec -1 ). t: διάρκεια βροχής (sec).

6 2. Η εξάτµιση του νερού επάνω στα υλικά, που µπορεί να είναι τρεχούµενο ή στάσιµο, µε αύξηση της θερµοκρασίας. 3. H εξάτµιση της υγρασίας της βλάστησης. 4. Πηγές υγρασίας από τα δοµικά στοιχεία.

7 1. Το πλύσιµο των δαπέδων στους χώρους ενός µουσείου. 2. Η αναπνοή και εφίδρωση των επισκεπτών. 3. Η συµπύκνωση των υδρατµών της ατµόσφαιρας ενός µνηµείου ή µουσείου.

8 Εξωτερικές πηγές υγρασίας Βροχοπτώσεις Εξάτµιση του τρεχούµενου ή στάσι- µου νερού Εξάτµιση της υγρασίας της βλάστησης Εσωτερικές πηγές υγρασίας Πλύσιµο των δαπέδων Επισκέπτες Συµπύκνωση της εσωτερικής υγρασίας Πηγές υγρασίας από τα δοµικά υ- λικά Ελαττωµατικοί σωλήνες νερού Κακή µόνωση δο- µικών στοιχείων Φαινόµενο της τριχοειδούς αναρρίχησης

9 Ένα κυβικό µέτρο (m 3 ) αέρα µπορεί να περιέχει σε κατάσταση κορεσµού περίπου την εξής ποσότητα υγρασίας (g): Θερµοκρασία ( C) Aνώτατο όριο υδρατµών (g) 0 4,85 5 6, , , , , , , ,80

10 Απόλυτη υγρασία (ΑH) = g υδρατµών/m 3 υγρού αέρα ή Απόλυτη υγρασία (ΑH) = g υδρατµών/κg ξηρού αέρα. RH = [(ποσότητα νερού σε ένα δεδοµένο όγκο αέρα)/(µέγιστη ποσότητα νερού την οποία ο ίδιος όγκος αέρα µπορεί να κρατήσει στην ίδια θερµοκρασία)] 100%

11 Απόλυτη υγρασία (g/m ) 3 Υγροµετρικόςήψυχροµετρικόςχάρτης. 80% 60% 40% 100% (κορεσµός) 20% o Θερµοκρασία ξηρού θερµοµέτρου ( C)

12 ιάγραµµα µε το οποίο υπολογίζεται η ποσότητα νερού που ελευθερώνεται κατά την ψύξη µιας ποσότητας αέρα, υπό σταθερή περιεκτικότητα σχετικής υγρασίας. Περιεκτικότητα σε νερό (g/m ) Υγρασία του αέρα g H O 2 A 8,5 g B Θερµοκρασία 80% 60% Σηµείο δρόσου 100% B A 40% 20% Σχετική υγρασία T( o C)

13 Η ποσότητα της υγρασίας G (g.m -2.h -1 ) που συµπυκνώνεται, δίνεται από τον τύπο: G = b. A. ( ) C i C s όπου: b: αναλογική σταθερά (συντελεστής µεταφοράς υδρατµών) (m.h -1 ). A: επιφάνεια (m 2 ). C i : ποσότητα των υδρατµών του αέρα (g.m -3 ) κοντά στην επιφάνεια.

14 Συµπύκνωση συµβαίνει όταν η C x υπερβαίνει τη συγκέντρωση κορεσµού C max, για τη θερµοκρασία T x. Για τη συµπύκνωση νερού µέσα σε τριχοειδή ισχύει ο νόµος του Kelvin: ln f s ( ) r R. T P T 2. γ V =. m όπου: f s : υγροµετρική κατάσταση της ατµόσφαιρας (atms), σε ισορροπία µε νερό σε µηνίσκο µε ακτίνα r (cm). V m : µοριακός όγκος νερού (lt). γ: επιφανειακή τάση (dyn.cm -1 ). P(T): τάση κορεσµού ατµών (atms) σε θερµοκρασία Τ ( K). R: παγκόσµια σταθερά των τελείων αερίων (0,082 lt.atm.grad -1.mole -1 ).

15 Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ - Πορώδες. α. Το πορώδες (porosity): το µέρος του συνολικού όγκου του υλικού που καταλαµβάνεται από πόρους και µπορεί να χαρακτηρισθεί σαν κλειστό ή ανοικτό. Επίσης, οι ανοικτοί πόροι διακρίνονται σ' αυτούς που έχουν το ένα ή και τα δύο άκρα τους ανοικτά. β. Η ειδική επιφάνεια (specific surface): η επιφάνεια των πόρων που περιλαµβάνονται στη µονάδα του όγκου του στερεού υλικού και εξαρτάται από το πορώδες και την κατανοµή µεγέθους πόρων. γ. Κατανοµή µεγέθους πόρων (pore size distribution): η κατανοµή του συνολικού όγκου που καταλαµβάνουν οι πόροι.

16 ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

17 Οι πληµµύρες αποτελούν τη δεύτερη πιο συχνή φυσική καταστροφή, µετά τις δασικές πυρκαγιές. Οι πληµµύρες σε κάποιο ίδρυµα µπορεί να προκύψουν είτε ως επακόλουθο βλάβης σε κάποια από τις κατασκευές - εγκαταστάσεις του κτηρίου (µπορεί, δε, να είναι µεγάλης ή µικρής έκτασης) ή από ισχυρές καταιγίδες, ισχυρές χιονοπτώσεις, από το ανέβασµα της στάθµης των ποταµών ή από το λιώσιµο χιονιού, από σεισµούς αλλά και από πυρκαγιές ως παρελκόµενο αποτέλεσµα της κατάσβεσης η διαφόρων βλαβών που προκύπτουνκατάτηνδιάρκειατηςκαταστολής. Συµβαίνει επίσης από υποχώρηση φραγµάτων και στην περίπτωσηαυτήοισυνέπειεςείναιπολύµεγάλες. Η πληµµύρα από φυσικά αίτια µπορεί να παρουσιάζει βραδεία εξέλιξη ή να ανήκει στην κατηγορία της ξαφνικής πληµµύρας που είναι και το πιο συνηθισµένο φαινόµενο στην Ελλάδα. Στον Ελληνικό χώρο οι πληµµύρες οφείλονται κυρίως σε καταρρακτώδεις βροχές, που συνοδεύουν τη διέλευση υφέσεων.

18 Αίτια καταστροφής από πληµµύρες: Υπερχειλίσεις ποταµών. Ισχυρές καταιγίδες. Σεισµοί. Φωτιά (η κατάσβεση και χρήση πυροσβεστικών µέσων δύναται να προκαλέσουν αντίστοιχες µε µιας πληµµύρας, ζηµιές σε συλλογές). Προβληµατικές εγκαταστάσεις αποχέτευσης - υδροδότησης. Προβλήµατα κατασκευής του κτηρίου: ανοίγµατα σε τοίχους, οροφές, παράθυρα και πόρτες χωρίς µόνωση. Ακατάλληλοι τρόποι έκθεσης και αποθήκευσης των αντικειµένων.

19 Ζηµιές που µπορεί να προκαλέσει µια πιθανή πληµµύρα. Απώλειες ανθρώπινων ζωών. Καταρρεύσεις ή µετακινήσεις κτηρίων από εισχωρήσεις νερού στα θεµέλια. Επιπλέον καταστροφέςσεεγκαταστάσειςκαιεξοπλισµούς. Το νερό πιθανό να παρασύρει µπάζα, λύµατα κ.ά. τα οποία προκαλούν επιπρόσθετες καταστροφές σε ευαίσθηταστονερόυλικάόπωςοργανικά. Έργα τέχνης σε χαρτί, χειρόγραφα, αντικείµενα απόελεφαντόδοντοκαιοστά, υφάσµατα, γούνες, αντικείµενα από φτερά και πούπουλα, αντικείµενα απόξύλουφίστανταιευθραυστότητα, ξεθώριασµα, ξέβαµµα βαφών ή ακόµα και ολοκληρωτική καταστροφή.

20 Ακόµαµπορείναπροκληθεί, απώλεια ψηφιακών αποθηκευµένων καταγραφώντουιδρύµατος, απώλεια/καταστροφές σε ανόργανα υλικά όπως: Μεταλλικάαντικείµενααπόχαλκό, σίδηρο, ορείχαλκο, µπρούτζο στα οποία προκαλείται διάβρωση, γεωλογικές συλλογές ευαίσθητες σε νερό, γυαλιά και κεραµικά που έχουν υποστεί διαδικασίες συντήρησης.

21 Πράγα Αύγουστος 2002, πληµµύρα του ποταµού Μολδάβα στην Εθνική Βιβλιοθήκη.

22 Πράγα,Αύγουστος 2002.

23 Βιβλίο που ανέπτυξε µύκητες µετά από επίδραση νερού.

24 Πληµµύραποταµού Arno -Φλωρεντία. Γκαλερί Uffizi, Palazzo Vechio (1966).

25 Πληµµύραποταµού Arno -Φλωρεντία. Piazza della Signoria (1966).

26 Πληµµύρα ποταµού Arno - Φλωρεντία (1966).

27 Πληµµύραποταµού Arno -Φλωρεντία. Ponte Vechio (1966).

28 Πληµµύραποταµού Arno -Φλωρεντία (1966). Γκαλερί Uffizi (1966).

29 Πληµµύραποταµού Arno -Φλωρεντία (1966). Βιβλιοθήκη.

30 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ρύθµιση της σχετικής υγρασίας και της θερµοκρασίας σε εσωτερικό χώρο. Αφύγρανση του αέρα - ξηραντικά υλικά. - Silica gel. 1. Τοποθετώντας το silica gel σε επιφάνεια στο πίσω µέρος της προθήκης. 2. Τοποθετώντας το silica gel ελαφρά πάνω από την επιφάνεια της βάσης της προθήκης. 3. Τοποθετώντας το silica gel µέσα σε µια µεταξωτή τσάντα. Ποσότητα που επιλέγεται. Πολλές µελέτες και πειράµατα έχουν γίνει το σωστό υπολογισµό της ποσότητας του silica gel που πρέπει να χρησιµοποιείται. Γενικά θεωρείται ότι για κάθε 1 m 3 χώρου, απαιτείται 20 Kg από silica gel. Αυτός ο κανόνας ακολουθείται σε περίπτωση που δεν πρόκειται να ελεγχθεί κλι- µατικά η προθήκη για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Σε περίπτωση µια έκτακτης έκθεσης ή στην περίπτωση που η προθήκη ελέγχεται συχνά χρησι- µοποιείται περίπου 1 Kg/m 3.

31 ιάγραµµαµετιςισόθερµεςκαµπύλεςτων "Art - Sorb" silica gel, Kaken Gel (Nikka Pellets), Μοντµοριλονίτηκαι standard silica gel. EMC% GRADE 01 (3-8 MESH) (GRACE DAVINSON USA) KAKEN GEL - NIKKA PELLETS (JAPAN) ΜΟΝΤΜΟΡΙΛΟΝΙΤΗΣ (ΤΥΠΟΣ ΑΡΓΙΛΟΥ) GRADE 59 ΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ SILICA GEL (Grace Davinson) ART SORB SILICA GEL (Japan) 10 ΙΣΟΘΕΡΜΕΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΩΜΑΤΙΟΥ RH%

32 Silica gel.

33 Silica gel.

34 Silica gel.

35 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΟΡΕΣΜΕΝΩΝ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΙΑΛΥΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

36 100 ιάγραµµα όπου παρουσιάζεται η διατήρηση της σχετικής υγρασίας, σχετικά µε κορεσµένα διαλύµατα αλάτων. ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (RH) % (2) (5) (6) (7) (1) (3) NH Cl 4 NaCl NaBr.2H O 2 (4) Ca(NO 3) 2.4H2O Na2Cr2O 7.H2O Mg(NO 3) 2.6H2O MgCl 2.6H 2 O 10 LiCl.H O o ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ( C)

37 Αφύγρανση του αέρα - µηχανικά συστήµατα. Εκτός από τα ξηραντικά υλικά, χρησιµοποιούνται και διάφορα µηχανικά λειτουργικά συστήµατα τα οποία περιλαµβάνουν: εφοδιαστές νερού, ανεµιστήρες, ενότητες ψεκαστήρων, αγωγοί κ.λπ., σχεδιασµένα έτσι ώστε να βοηθούν τη στάθµη της θερµοκρασίας και της σχετικής υγρασίας σε ελεγχόµενα επίπεδα, σταθεροποιώντας τις συνθήκες του αέρα στην προθήκη ή σε µεγαλύτερο χώρο. α. Συσκευές που περιέχουν ξηραντικά υλικά. β. Συσκευές συµπύκνωσης. γ. Ύγρανση του αέρα µε ψεκασµό. δ. Εξάτµιση νερού µε θέρµανση. ε. Ύγρανση µε εξάτµιση µε µηχανικό αερισµό. στ. Κλιµατιστικό σύστηµα.

38 ιάγραµµα ροής κλιµατιστικού συστήµατος. Έξοδος αέρα Είσοδος αέρα Τοπική Ύγρανση µε ατµό επαναθέρµανση αέρα Είσοδος ανακυκλωµένου αέρα Ζώνη 1 Ζώνη 2 S Θέρµανση ψυχρού αέρα Αρχικό φίλτρο Τ Φίλτρο Ενεργός άνθρακας Ψύχρανση αέρα Φίλτρο Ύγρανση µε ατµό Κεντρική επαναθέρµανση αέρα Ζώνη 3 S S

39 Θερµόµετρο παλαιού τύπου.

40 Θερµόµετρο παλαιού τύπου.

41 Ηλεκτρονικό θερµόµετρο.

42 Ηλεκτρονικό θερµόµετρο.

43 Θερµοϋδρογράφος παλαιού τύπου.

44 Data logger.

45 Data logger.

46 Data logger.

47 Σύστηµα ρύθµισης υγρασίας - θερµοκρασίας.

48 Σύστηµα ρύθµισης υγρασίας - θερµοκρασίας.

49 Είδηπροθηκών

50 Προθήκη όπου υπάρχει ελεύθερη ανταλλαγή αέρα µεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος.

51 Προθήκη όπου έχει επιτευχθεί µείωση ανταλλαγής αέρα µεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος.

52 Προθήκη κλειστή ερµητικά.

53 Προθήκη στην οποία η είσοδος του αέρα γίνεται µέσω µιας πηγής µε ειδικό φίλτρο.

54 Σχέδιοπροθηκώνµουσείου.

55 Προθήκη για προστασία από την υγρασία.

56 Προθήκη για προστασία από την υγρασία.

57 Προθήκη για προστασία από την υγρασία.

58 Όµως, όποιος και να είναι ο µηχανισµός, η µεταβολή της σχετικής υγρασίας έχει φθίνουσα εκθετική µορφή και συνεπώς η προθήκη χαρακτηρίζεται από ένα χρόνο ηµιζωής ή υγροµετρικό ηµίχρονο (t ½ ). Αν µετρήσουµε τη σχετική υγρασία µέσα στην προθήκη σε µηδενικό χρόνο t 0, καθώς και τη σχετική υγρασία του δωµατίου η οποία θεωρείται σταθερή, παρ όλο που µια µεταβαλλόµενη RH δωµατίου µπορεί να αντιµετωπιστεί, τότε το υγροµετρικό ηµίχρονο (t ½ ) για την προθήκη µε το περιεχόµενό της είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να φτάσει τη µέση κατάσταση σχετικής υγρασίας: RH = ½.(σχετική υγρασία προθήκης στο µηδενικό χρόνο + σχετική υγρασία δωµατίου). ιεύρυνση του χρόνου ηµιζωής µιας προθήκης για 150 ηµέρες. Υπάρχουν δυο κύριες διαδικασίες που µπορούµε να κάνουµε για να παρατείνουµε το χρόνο ηµιζωής µιας προθήκης: 1. Μείωση, όσο το δυνατόν περισσότερο, του ρυθµού της διαρροής της. 2. Τοποθέτηση προστατευτικού υλικού.

59 Για να υπολογίσουµε περίπου το ποσό του silica gel που χρειάζεται η προθήκη, πρέπει να χρησιµοποιήσουµε τον εξής τύπο: T = 4. M. B N όπου: Τ: Υγροσκοπικός χρόνος ηµιζωής σε ηµέρες. Β: Ποσότητα προστατευτικού υλικού στην προθήκη υπολογισµένο ως το ξηρό βάρος ρυθµιστικού υλικού σε κιλά ανά κυβικό µέτρο του όγκου της προθήκης. Μ: "Ειδικό απόθεµα υγρασίας" του ρυθµιστικού, που είναι το ποσό της υγρασίας (g) που συλλέγεται από 1 Kg ρυθµιστικού για την αύξηση 1% της RH. Ν: Αριθµός των αλλαγών του αέρα της προθήκης ανά ηµέρα.

60 Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ότι το Μ όσον αφορά το silica gel και σε συνάρτηση µε τη σχετική υγρασία: RH (%) M Στο µέσο της διακύµανσης Μ = 2 και συνεπώς 150 = 4.2.B Β = 20 Κg silica gel/m 3. Εποµένως χρειαζόµαστε 20 Κg silica gel/m 3 για µια προθήκη που υφίσταται µια αλλαγή αέρα ανά ηµέρα, εάν πρόκειται να έχει χρόνο ηµιζωής 150 ηµερών περίπου.

61 Προληπτικές ενέργειες που πρέπει να πραγµατοποιούνται για την αποφυγή καταστροφών απόπληµµύρες. 1. Ενέργειες σε καθηµερινή βάση. Ελέγχουµε καθηµερινά τις υπάρχουσες w/c για πιθανές διαρροές. Σε περίπτωση καταιγίδων, κι αν κρίνουµε απαραίτητο µεταφέρουµε συλλογές που πιθανολογούµεναπληγούναπόεισερχόµενανερά, σεανώτερουςορόφους. 2. Ενέργειεςσεεβδοµαδιαίαβάση. Ελέγχουµε τους σωλήνες αποχέτευσης - υδροδότησης, τα HVACσυστήµατα.

62 3. Ενέργειες σε βάθος χρόνου. Εγκατάσταση µικρών µετεωρολογικών σταθµών κοντά σε ποτάµια για τη µέτρηση της στάθµης του νερού και άµεση επικοινωνία του ιδρύµατος µε αυτά για περιπτώσεις που µπορεί να οδηγήσουν σε πληµµύρες. Προστασία κτηρίου µε την δηµιουργία περιµετρικών, αυλακιών και αναχωµάτων. Εγκατάσταση αντλιών για την παροχέτευση νερού. Επιδιορθώσειςσεµηκαλάµονωµένεςοροφές, τοίχους, παράθυρα, πόρτες. Έλεγχος και αποκατάσταση προβληµάτων σε εγκαταστάσεις υδροδότησης -αποχέτευσηςµέσακαιέξωαπότοκτήριο. Οι ηλεκτρικοί πίνακες, διακόπτες και HVAC συστήµατα πρέπει να τοποθετούνταιψηλά. Οι συλλογές πρέπει να τοποθετούνται µακριά από πηγές νερού (σωλήνες). Όλα τα αντικείµενα πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστον 20 εκ. πάνω από το έδαφος τα δε ανεκτίµητα αντικείµενα να τοποθετούνται σε όσο το δυνατό ασφαλέστερο µέρος Αν είναι εφικτό η επίπλωση (και κυρίως των αποθηκευτικών µέσων) να µηνείναιαπόξύλοαλλάµέταλλοκαιταπατώµαταναείναιαπόυλικόπου δεν κρατά νερό - υγρασία. Επίσης να µην υπάρχουν ταπετσαρίες σε τοίχους που κατακρατούν υγρασία και οδηγούν σε ανάπτυξη µικροοργανισµών.

63 Τοξύλοότανυποστείτηνδράσηνερούυφίσταταιµιασειράαπό προβλήµατα όπως ανάπτυξη µυκήτων, δοµικές καταστροφές που µπορεί να οδηγήσουν σε κατάρρευση µαζί µε τα φυλασσόµενα αντικείµενα, κατακράτησηνερού. Για την φύλαξη - αποθήκευση των συλλογών δεν χρησιµοποιούµε κιβώτια από χαρτόνι µε µεγάλη οξύτητα εφόσον υπάρχει κίνδυνος να δηµιουργήσουν λεκέδες σε χάρτινα και υφασµάτινα έργα τέχνης, που µπορείναβραχούνηαπλώςνανοτιστούν. Γιατονίδιολόγοδεν χρησιµοποιούµε µελάνια για τις καταγραφές στοιχείων που διαλύονται στο νερό, η µεταλλικά κλιπ που σκουριάζουν. Επιλέγονται κιβώτια από πολυαιθυλένιο που θεωρούνται ανθεκτικά στο νερό. Έλεγχος των περιοχών που βρίσκονται κοντά σε ιδρύµατα ή ιστορικούς τόπους ή µνηµεία υπαίθρια για παράνοµες εγκαταστάσεις βιοµηχανιών. Λόγωκλιµατικώναλλαγώνπρέπειναπραγµατοποιηθούν: Χαρτογράφηση περιοχών που πιθανόν να καλυφθούν µε νερό µελλοντικά και ανάλυση της σχέση τους µε το ίδρυµα. Επιδράσεις νερού - βροχών και καταιγίδων στη σχετική υγρασία της περιοχής - καταγραφές τιµών. Επιδράσειςπληµµύραςσεθεµέλια, δοµικάστοιχείατουκτηρίου.

64 Σε περίπτωση καταιγίδας που εγκυµονεί πιθανή πληµµύρα: Οι καταιγίδες είναι ένα κοινό καιρικό φαινόµενο το οποίο ωστόσο µπορεί να επιφέρει µεγάλες καταστροφές λόγω της έντονης βροχόπτωσης, των ισχυρών ανέµων, των αστραπών, και κεραυνών. Οι κεραυνοί µπορεί να επιφέρουν φωτιές, να κοστίσουνζωέςκαιναπροκαλέσουνσοβαράατυχήµατα. Προληπτικές ενέργειες για παρελκόµενα αποτελέσµατα ισχυρών καταιγίδων Φυλάσσουµε σε ασφαλές µέρος κουτί µε βοηθητικό εξοπλισµό σε περίπτωση που το προσωπικό δεν µπορεί να εγκαταλείψει το κτήριο. Το κιβώτιο πρέπει να περιέχει: Φακούς, µπαταρίες, ραδιόφωνο που λειτουργεί µε µπαταρίες, κονσέρβεςφαγητού, εµφιαλωµένονερό, φάρµακα. Ελέγχουµεκάθεέξι µήνες για αντικατάσταση αυτών που έχουν λήξει. Καταγράφεται το σηµείο που φυλάσσεται το κιβώτιο. Όταν παραστεί ανάγκη οι υπάλληλοι που βρίσκονται στο κτήριο διακόπτουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού. Προβλήµατα σε αποχετευτικά συστήµατα µπορεί να προέλθουν από έντονη καταιγίδα µε αποτέλεσµα να γίνει πληµµύρα, ή να σπάσουν σωλήνες αποχέτευσης οδηγώντας σε καταστροφές των συλλογών αλλά και πιθανόν των υποδοµών του ίδιου του κτηρίου.. Για τους λόγους αυτούς λαµβάνουµε προληπτικά µέτρα: εν ρίχνουµε τίποτα στερεό σε σωλήνες που οδηγούν σε αποχετευτικούς αγωγούς διότι υπάρχει κίνδυνος να µπλοκάρουν και να προκληθεί υπερχείλιση και πληµµύρα. Προτείνεται η εγκατάσταση αντλίας αποστράγγισης, βαλβίδας ελέγχου και εκβάλλουσας αντλίας, κυρίως σε υπόγειους χώρους που κινδυνεύουν περισσότερο απόπιθανέςπληµµύρες.

65 Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος: Ο κίνδυνος αυτός µπορεί να προέλθει από βλάβη σε εξωτερικές γραµµές της ΕΗ, από ισχυρή καταιγίδα, σεισµό ή άλλα αίτια (ιδιαιτέρα το καλοκαίρι). Η διακοπή ρεύµατος µπορεί να επιφέρει αλλαγές στις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στο χώρο του ιδρύµατος και να θέσουν σε κίνδυνο τα αντικείµενα, κυρίως αυτά που είναι κατασκευασµένα από οργανικά υλικά και θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητα σε αλλαγές της σχ. υγρασίας και θερµοκρασίας. Προτείνεται η αγορά γεννήτριας που τίθεται αυτόµατα σε λειτουργία στη περίπτωση διακοπήςρεύµατος.

66 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Ο έλεγχος της σχετικής υγρασίας του χώρου που βρίσκεται το αντικείµενο είναι καθοριστικός παράγοντας της ανάπτυξης µικροοργανισµών στην επιφάνειά του και το όριο της σχετικής υγρασίας για την ύπαρξη βιολογικών δράσεων είναι περίπου 70%. Επίσης η ύπαρξη κάθε µορφής επικαθίσεων στην επιφάνεια, ειδικά οργανικών υλών, αποτελούν εστίες ανάπτυξης µικροοργανισµών. Έτσι ο καθαρισµός των επικαθίσεων σε ένα αντικείµενο ή µνηµείο αποτελεί καθοριστική προφύλαξή του από συµβιώσεις βιολογικών παραγόντων. Στην περίπτωση όπου έχουν αναπτυχθεί βιολογικοί παράγοντες, χρησιµοποιούνται διάφορα βιοκτόνα για την αποµάκρυνσή τους και στη συνέχεια το αντικείµενο τοποθετείται σε περιβάλλον ελεγχόµενης υγρασίας και θερµοκρασίας.

67 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

68 Η κύρια υποδιαίρεση του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος περιλαµβάνει: 1. Τις ραδιοφωνικές ακτινοβολίες, 2. Τις ακτινοβολίες των ραντάρ, 3. Τις υπέρυθρες ακτινοβολίες, 4. Τις ορατές ακτινοβολίες, 5. Τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, 6. Τις ακτίνες Χ, 7. Τις ακτίνες γ. ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Οι πιο κοινοί τρόποι φωτισµού είναι: 1. Το ηλιακό φως, 2. Οι λάµπες φθορισµού και 3. Οι λάµπες πυράκτωσης. Nέες πηγές φωτισµού: α. Φωτισµός µε οπτικές ίνες. β. Φωτισµός µε λάµπες ψυχρής καθόδου.

69 Ιδιότητες Λά- µπες Φθορισµού. Βολφραµίου, βολφραµίου - αλογόνου. Ψυχρής καθόδου. Light emitting diodes (L.E.D.). Οπτικές ίνες. Σχετική εξερχόµενη θερµότητα Μέση. Υψηλή. Μέτρια, κυρίως κατά την έναρξη. Χαµηλή. Χαµηλή, οι λάµπες είναι αποµακρυσµένες και οι υπέρυθρες ακτίνες ε- γκλωβίζονται στην πηγή. Ζωή λάµπας ώρες ώ- ρες ώρες ώρες. Εξαρτάται από την πηγή.

70 Λά- µπες Φθορισµού. Βολφρα- µίου, βολφρα- µίου - α- λογόνου. Ψυχρής καθόδου. Light emitting diodes (L.E.D.). Οπτικές ίνες. Ιδιότητες είκτης απόδοσης χρώ- µατος (%) Εξαρτάται από το φωσφόρο, αλλά είναι καλός (90-95). Τέλειος (>95). Εξαρτάται από το φωσφόρο. Φτωχός (80-85). Εξαρτάται από την πηγή, αλλά µπορεί να είναι τέλειος (>95). Θερµοκρασία χρώµατος Εξαρτάται από το φωσφόρο ( Κ) Κ. Εξαρτάται από το φωσφόρο. Πολύ υψηλή Κ, συνήθως Κ. Εξαρτάται από την πηγή.

71 Ιδιότητες Λά- µπες Παραγωγή UV ακτινοβολίας Πλεονεκτήµατα Φθορισµού. Εξαρτάται από το φωσφόρο, αλλά είναι συνήθως <50 µw/lm. Μπορούν να φιλτράρονται. Λίγη παραγόµενη θερ- µότητα, µικρή παραγωγή UV α- κτινοβολίας, καλές ιδιότητες απόδοσης χρώµατος. Βολφραµίου, βολφραµίου - αλογόνου. Εξαρτάται από τη λά- µπα. Οι λά- µπες UVstop παράγουν <50 µw/lm. Μπορούν να φιλτράρονται. Πολύ καλές ιδιότητες απόδοσης χρώµατος. Ψυχρής καθόδου. Εξαρτάται από το φωσφόρο. Είναι συνήθως <50 µw/lm και µπορούν να φιλτράρονται. Πολύ µεγάλη διάρκεια ζωής, µικρή παραγωγή θερµότητας. Light emitting diodes (L.E.D.). Πολύ χα- µηλά επίπεδα περίπου 0 µw/lm. Πολύ µεγάλη διάρκεια ζωής, µικρή παραγωγή θερµότητας και UV α- κτινοβολίας. Οπτικές ίνες. Eξαρτάται από τη λάµπα, αλλά µπορούν να φιλτράρονται και να δίνουν <10 µw/lm. Πολύ µεγάλη διάρκεια ζωής, µικρή παραγωγή θερµότητας και UV ακτινοβολίας. Εύκολη αντικατάσταση και ανάλογα µε τη φωτιστική πηγή έχουµε και τις ανάλογες χρωµατικές αποδόσεις.

72 Λάµπες Ιδιότητες Φθορισµού. Βολφρα- µίου, βολφρα- µίου - αλογόνου. Ψυχρής καθόδου. Light emitting diodes (L.E.D.). Οπτικές ίνες. Μειονεκτήµατα Ογκώδεις. Παραγωγή θερ- µότητας, µικρός χρόνος ζωής. Φτωχές χρωµατικές ιδιότητες. Φτωχές χρω- µατικές ιδιότητες, χαµηλό ε- ξερχόµενο φως. Υψηλό αρχικό κόστος και κόστος διατήρησης.

73 ΦΥΣΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ Το πηλίκο της ενέργειας dw (Joule) µιας ακτινοβολίας που διέρχεται από κώνο σφαιρικής επιφάνειας ds (m 2 ) προς το χρόνο dt (sec) που διαρκεί αυτή η ακτινοβολία, ονοµάζεται ροή Φ της ακτινοβολίας, σύµφωνα µε τον τύπο: Φ= dw dt Η µονάδα φωτεινής ροής είναι 1 lumen (lm) = 0,00146 Joule.sec -1 = 0,00146 Watt (λ = 555 nm).

74 Ένταση I της ακτινοβολίας ονοµάζεται το πηλίκο της ροής Φ προς την επιφάνεια ds, σύµφωνα µε τον τύπο: I = dφ ds και αν λάβουµε υπ όψη και τον προηγούµενο τύπο: I = dw ds. dt Η µονάδα έντασης µίας φωτεινής ακτινοβολίας είναι 1 candela (cd) = 1 lm.cm -2 = 0,00146 Joule.cm -2.sec -1 = 0,00146 Watt.cm -2 (λ = 555 nm).

75 Φωτισµός µιας επιφάνειας B ονοµάζεται το πηλίκο της φωτεινής ροής Φ (lm) που δέχεται αυτή η επιφάνεια προς την επιφάνεια S (m 2 ), σύµφωνα µε τον τύπο: B = Φ S Η µονάδα φωτισµού είναι 1 lux = 1 lumen.m -2 = 0,00146 Joule.sec -1.m -2 = Watt.m -2 (λ = 555 nm). Στον επόµενο πίνακα φαίνονται οι φωτισµοί (lux) σε διάφορες περιπτώσεις: Φωτισµός από τον ήλιο Φωτισµός τραπεζιού για λειτουργική εργασία 200 Φωτισµός αίθουσας 70 Φωτισµός τραπεζιού για διάβασµα 25 Φωτισµός µε πανσέληνο 0,2

76 Το ηλιακό φάσµα ακτινοβολιών που εκτείνεται σε µήκος κύµατος από 1 µέχρι 10 6 nm, αποτελείται από τις εξής περιοχές: Ακτίνες γ Ακτίνες Χ Yπεριώδεις ακτίνες (UV) Ορατό φάσµα Ιώδες Κυανό Πράσινο Κίτρινο Πορτοκαλί Ερυθρό Υπέρυθρες ακτίνες (IR) 10-5 έως 0,1 nm 0,006 έως 1 nm 0,6 έως 380 nm 380 έως 780 nm 380 έως 455 nm 455 έως 492 nm 492 έως 577 nm 577 έως 597 nm 597 έως 622 nm 622 έως 780 nm 780 έως 10 6 nm

77 ιάγραµµα µήκους κύµατος και ενέργειας δεσµού µιας οργανικής ένωσης (C. Ammar, M. Longuet). KJ/mole 502,2 460,3 418,4 376,5 334,7 293,0 251,0 209,0 167,4 125,5 C=C C-F C=C C-H C-F C-H C=O 3 3 CH -CH C-H C-O C-C 3 3 C-Cl CH -C-CH = O 96, Μήκος κύµατος (nm) Υπεριώδες Ορατό

78 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΙΩ Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΕΝΙΚΑ H σταθεροποίηση και η προστασία των διαφόρων φυσικών και συνθετικών ρητινών που χρησιµοποιούνται στη Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, πραγµατοποιείται µε τη χρήση διαφόρων µέσων και υλικών που παρεµποδίζουν την πρωτογενή φωτοχηµική διαδικασία διάβρωσης και ειδικότερα προλαβαίνουν το σχηµατισµό ελευθέρων ριζών και σταµατούν τη διαδικασία των φωτολυτικών αντιδράσεων. Τα µέσα αυτά είναι οθόνες υπεριωδών ακτίνων, απορροφητές υπεριωδών ακτίνων και υλικά που ελαττώνουν την ενέργεια των υπεριωδών ακτίνων. - Οι οθόνες UV είναι χρωµατικά films που περιέχουν διάφορα µεταλλικά χρώµατα όπως βαρύτη, ασβεστίτη, οξείδια του µαγνησίου, τιτανίου και ψευδαργύρου και άνθρακα, που απορροφούν τις ακτίνες UV και µετατρέπουν την ενέργεια έτσι ώστε να µην είναι διαβρωτική για το πολυµερές. - Οι απορροφητές UV είναι ουσίες που προστίθενται στα πολυµερή και απορροφούν την υπεριώδη ακτινοβολία περίπου χίλιες φορές περισσότερο από ότι το πολυµερές µετατρέποντας την ενέργειά της σε θερµότητα ή φθορισµό, δεν αντιδρούν µε το πολυµερές και δεν προκαλούν αλλαγές στο χρώ- µα του. Από πλευράς χηµικής δοµής οι απορροφητές UV είναι οργανικές ε- νώσεις που περιέχουν αρωµατικούς δακτυλίους µε υποκαταστάτες καρβονύλια (=C=O) και υδροξύλια ( ΟΗ).

79 - Τα υλικά που ελαττώνουν την ενέργεια της υπεριώδους ακτινοβολίας, δεν δέχονται απ ευθείας την ενέργεια αλλά τη διασκορπίζουν από τις ενεργοποιηµένες "χρωµοφόρες" οµάδες πριν πραγµατοποιηθούν οι διάφορες αντιδράσεις που κυριαρχούν στη φωτοδιάβρωση. Τέτοιες ιδιότητες παρουσιάζουν υλικά όπως το 1,3- κυκλοοκταδιένιο και οργανοµεταλλικά σύµπλοκα όπως χηλικά σύµπλοκα του νικελίου. - Τέλος είναι πολύ σηµαντικό στους µουσειακούς χώρους, να αποφεύγονται τα flash των φωτογραφικών µηχανών από τους διάφορους επισκέπτες και η χρήση φωτισµού κάµερας τηλεόρασης.

80 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

81 Μονάδες θερµοκρασίας είναι οι βαθµοί Celsius ( C ή grands), οι βαθµοί Fahrenheit ( F) και οι βαθµοί Kelvin ( K) και συνδέονται µε τους τύπους: C = F 9 0 K = C Το ποσό αυτό της θερµότητας dq (cal) που ρέει από το ένα σώµα στο άλλο µε διαφορά θερµοκρασίας dθ δίνεται από τον τύπο: dq = c. m. dθ όπου: c: ειδική θερµότητα του σώµατος (cal.g -1.grad -1 ). m: µάζα του σώµατος (g).

82 Aντίθετα το ποσό θερµότητας (dq) που δέχεται ένα σώµα, µετατρέπεται κατά ένα µέρος σε εσωτερική ενέργεια (du) και κατά ένα µέρος σε παραγόµενο έργο (dw) σύµφωνα µε τον τύπο: dq = du + dw (Πρώτο θερµοδυναµικό αξίωµα) Οι διαστολές και οι συστολές στα υλικά είναι φαινόµενα που προκαλούνται από τις διακυµάνσεις της θερµοκρασίας. H γραµµική διαστολή ενός σώµατος περιγράφεται από τον τύπο: l + ( 1 θ) θ = l 0. a. όπου: l θ : το µήκος του υλικού (m) σε θερµοκρασία θ C. l 0 : το µήκος του υλικού (m) σε θερµοκρασία 0 C. α: ο συντελεστής γραµµικής διαστολής (grad -1 ).

83 Σχιστόλιθοι Ξύλο βελανιδιάς κατά 3, µήκος Τούβλα αργίλων Ξύλο βελανιδιάς κατά 28, πλάτος Τούβλα ασβεστίου Ξύλο ελάτου κατά πλάτος 58, πυριτίου Γυαλί (10% άλκαλι) 4, Καπλαµάς (κοντραπλακέ) Σίδηρος 11, Πολυεστερικές ρητίνες Ατσάλι Φύλλα πολυεστερικού γυαλιού Χαλκός 16, Εποξειδικές ρητίνες Ορείχαλκος Εποξειδικές ρητίνες µε SiO 2 (1:5) Ψευδάργυρος Ακρυλικές ρητίνες Αλουµίνιο 23, PVC Μόλυβδος 29, Nylon Ξύλο πεύκου κατά 5, µήκος Ξύλο πεύκου κατά πλάτος 34,1.10-6

84 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Αρχικά, σχετικά µε την προστασία από τη θερµότητα, µεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί σε υλικά που δεν αντέχουν σε µεγάλες θερµοκρασιακές διακυµάνσεις, π.χ. τα δέρµατα. Η µέση θερµοκρασία του χώρου ενός µουσείου για όλο το χρόνο πρέπει να διατηρείται στους 21±1,5 C, ενώ αντίθετα σε χώρους αποθήκευσης επιβάλλεται η θερµοκρασία να παραµένει χαµηλότερη και έτσι ελέγχεται ευκολότερα η στάθµη της σχετικής υγρασίας. Η θερµοκρασία και έµµεσα η σχετική υγρασία, ελέγχονται µε κεντρικές ή τοπικές εγκαταστάσεις θέρµανσης ή κλιµατισµού. Επίσης, ένας σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη θερµοκρασία ενός χώρου και κατ επέκταση τη σχετική υγρασία είναι ο αριθµός των επισκεπτών και από προδιαγραφές που έχουν καθορισθεί, ιδανική είναι η πυκνότητα ενός επισκέπτη ανά 3-5 m 2 του χώρου έκθεσης ή του µουσειακού χώρου.

85 ΦΩΤΙΑ

86 Η φωτιά σε ένα µουσείο, µπορεί να δηµιουργηθεί από ένα πλήθος αιτιών. Κάποιοι λόγοι µπορεί να είναι: 1. Η δυσλειτουργία του εξοπλισµού της θέρµανσης. 2. Προβληµατικά καλώδια. 3. Ενέργειες εµπρησµού. 4. Ατυχήµατα. Η πορεία ανάπτυξης της φωτιάς χωρίζεται σε δύο στάδια: - Στο πρώτο στάδιο που είναι το στάδιο ανάπτυξης, η ανάπτυξη της φωτιάς αρχικά γίνεται αργά και διαρκεί από λίγα λεπτά έως µερικές ώρες. Ο χρόνος που "εκκολάπτεται" εξαρτάται από το είδος των καύσιµων υλών και του διαθέσιµου οξυγόνου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αυξάνεται η θερ- µοκρασία και παράγεται φως, σε αντίθεση µε την ποσότητα του καπνού. Σε αυτή τη φάση µπορούµε να ανιχνεύσουµε τη φωτιά από τη χαρακτηριστική µυρωδιά του καµένου. Με τη γρήγορη ανίχνευση, επιτυγχάνεται άµεσος έλεγχος της φωτιάς πριν υπάρξουν απώλειες. - Όταν η φωτιά φτάσει στο τέλος της περιόδου ανάπτυξης, ξεκινά το δεύτερο στάδιο µε τις ορατές φλόγες. Όταν εµφανιστούν οι φλόγες, η φωτιά αλλάζει χαρακτήρα και από την αργή κατάσταση µετατρέπεται αστραπιαία σε ένα σοβαρό γεγονός που εκδηλώνεται µέσα από την αύξηση της φλόγας της θερµοκρασίας. Η ανώτατη θερµοκρασία στα πρώτα λεπτά µπορεί να φτάσει τους C. Σε αυτή τη φάση η πορεία της φωτιάς αυξάνεται ραγδαία και η αντιµετώπισή της είναι πολύ δύσκολη.

87 ΠΩΣ ΕΠΙ ΡΑ Η ΦΩΤΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ Τα αντικείµενα ενός µουσείου ή µιας συλλογής κατά τη διάρκεια της φωτιάς, µπορεί: 1. Να καούν. 2. Να διαβρωθούν από τη θερµοκρασία που αναπτύσσεται. 2. Να επικαθίσει καπνός πάνω τους. 3. Να φθαρούν από την υγρασία κατά την κατάσβεση. Κατά τη διάρκεια της φωτιάς, µπορεί να παραχθούν αέρια, τα οποία επιδρούν διαβρωτικά στα αντικείµενα, π.χ. ατµοί υδροχλωρικού οξέος (HCl) που παράγονται όταν αποσυντίθενται από τη φωτιά χλωριούχα πολυβινυλικά πλαστικά. Επίσης, πολλά πλαστικά υλικά περιέχουν άζωτο, π.χ. το νάιλον, η πολυουρεθάνη και τα πολυακρυλονιτρίλια και µπορεί µε τη φωτιά να παραχθούν υδροκυάνιο (HCN), µονοξείδιο του άνθρακα (CO) και διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ). Ακόµα και τα πολυµεθυλ-µεθακρυλικά πλαστικά, όπως Plexiglass, Perspex, Lucite, έχουν αρνητική δράση κατά την καύση αφού σε χαµηλότερες θερµοκρασίες παράγουν το µονοµερές µεθυλ-µεθακρυλικό, το οποίο κατά την καύση διασπάται σε διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ) και µονοξείδιο του άνθρακα (CO).

88 Φωτιά στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου της Βασόρα - Ιράκ.

89 Φωτιά σε κεντρική βιβλιοθήκη του Brimingham. Αγγλία.

90 Καταστροφές από φωτιά σε βιβλιοθήκη.

91 ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΙΑ Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος φωτιάς πρέπει κάθε µουσείο να διαθέτει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα πυρασφάλειας. Το πρόγραµµα του συστήµατος αυτού, πρέπει να περιέχει: 1. Εµπόδια για την εξάπλωση της φωτιάς, δηλαδή χρήση υλικών που να ανθίστανται στη φωτιά και οικοδοµικός έλεγχος σχετικά µε την πρόκληση και ανάπτυξη φωτιάς. 2. Μεθόδους για την ανίχνευση της αναπτυσσόµενης φωτιάς, δηλαδή συστήµατα πυρανίχνευσης. 3. Συναγερµό κινδύνου, δηλαδή άµεση επέµβαση στη φωτιά, δηλαδή συστήµατα πυρόσβεσης. 4. Περιορισµό στον αριθµό ανοιγµάτων, ώστε να µειώνεται η τροφοδοσία οξυγόνου.

92 Αντιµετώπιση της φωτιάς. Η αντιµετώπιση της φωτιάς γίνεται µε: 1. Εµπόδια εξάπλωσης της φωτιάς και οικοδοµικός έλεγχος σχετικά µε την πρόκληση και ανάπτυξη φωτιάς. 2. Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού. α. Το συµβατικό σύστηµα που ήταν για πολλά χρόνια η συνηθισµένη µέθοδος προειδοποίησης. Πλεονέκτηµα: είναι σχετικά απλό και µικρό για το µέγεθος των κτηρίων καθώς και το service του είναι σχετικά απλό. Μειονέκτηµα: η τοποθέτησή του είναι ακριβή, καθώς και η λειτουργία του. β. Το σύστηµα addressable or "intelligent" αντιπροσωπεύει τη σύγχρονη τεχνολογία. Το πλεονέκτηµα αυτού του συστήµατος έναντι του συµβατικού είναι ότι µπορεί να καταγράφει την κατάσταση κάθε αισθητήρα φωτιάς. Έτσι όταν ο αισθητήρας χρειαστεί συντήρηση, θα αναγνωριστεί αυτή η ανάγκη, θα καταγραφεί και θα προειδοποιήσει. Με αυτό τον τρόπο θα συντηρούνται µόνο όσοι αισθητήρες έχουν ανάγκη και όχι όλο το σύστηµα.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σ ΚΑ ΑΑ Λ ΑΤΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Τοίχοι πλήρωσης εξωτερικοί χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Μ Ν Α1.1 Θέσεις ρωγµών χαµηλή Μ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Με τον καιρό, η τεχνολογία LED αναπτύχθηκε με αποτέλεσμα να κάνουν την εμφάνιση τους τα LED υψηλής ισχύος (High Power LED).

Με τον καιρό, η τεχνολογία LED αναπτύχθηκε με αποτέλεσμα να κάνουν την εμφάνιση τους τα LED υψηλής ισχύος (High Power LED). Φωτισμός Led Το LED (Light Emitting Diode) είναι μια Δίοδος Εκπομπής Φωτός και πρόκειται για ημιαγωγό ο οποίος όταν του παρέχεται ηλεκτρική τάση, εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία. Η χρήσης των LED έχει ξεκινήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης)

Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης) Θερμοκρασία - Θερμότητα (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης) Θερμοκρασία Ποσοτικοποιεί την αντίληψή μας για το πόσο ζεστό ή κρύο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ 0 ΕΚΦΩΝΗΕΙ ΘΕΜΑ Α τις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία τη συµπληρώνει σωστά. Α. Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός της Ηλιακής ακτινοβολίας Εργαστήριο 7 ον

Προσδιορισµός της Ηλιακής ακτινοβολίας Εργαστήριο 7 ον Προσδιορισµός της Ηλιακής ακτινοβολίας Εργαστήριο 7 ον ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Ηκλιµατικήαλλαγήαποτελείαυτήτηστιγµή τονούµερο ένα πρόβληµα του πλανήτη µε καταστροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοηλεκτρικό Φαινόµενο Εργαστηριακή άσκηση

Φωτοηλεκτρικό Φαινόµενο Εργαστηριακή άσκηση ttp ://k k.sr sr.sc sc.gr Μιχαήλ Μιχαήλ, Φυσικός 1 Φωτοηλεκτρικό Φαινόµενο Εργαστηριακή άσκηση ΣΤΟΧΟΙ Οι στόχοι αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι: - Η πειραµατική επιβεβαίωση ότι η µορφή της φωτοηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 009 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας με υπεροχή!

ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας με υπεροχή! ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας με υπεροχή! Πάνελ υπέρυθρης θέρµανσης ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: A. Προηγµένη τεχνολογία παραγωγής και εξοπλισµός Η χρήση της τεχνολογίας του FR4 πλαστικοποιηµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ Χρήσεις: Ξήρανση γεωργικών προϊόντων Θέρµανση χώρων dm Ωφέλιµη ροή θερµότητας: Q = c Τ= ρ qc( T2 T1) dt ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΧΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ Τ 1 Τ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β ΜΑΪΟΥ 03 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική. Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν ( 273 ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Aτµόσφαιρα της Γης Ατµόσφαιρα είναι η αεριώδης µάζα η οποία περιβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός

ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός Με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέσων και μέτρων που πρέπει να εγκαθίστανται σ ένα κτίριο με σκοπό την προστασία έναντι πιθανής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Το ξύλο έχει καλές ακουστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ Έλεγχος Ποιότητας Υλικών ΛΕΙΒΑΔΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ O σύγχρονος τρόπος ζωής επιβάλλει σε πολλούς ανθρώπους να περνούν τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ZHTHMA Στις ερωτήσεις έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Υγρασία ονομάζουμε το νερό που βρίσκεται διαλυμένο στον αέρα της ατμόσφαιρας υπό μορφή υδρατμών.

Υγρασία ονομάζουμε το νερό που βρίσκεται διαλυμένο στον αέρα της ατμόσφαιρας υπό μορφή υδρατμών. ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ.. Οι αφυγραντήρες είναι συσκευές ειδικά σχεδιασμένες για να αφαιρούν την υγρασία από τον αέρα του χώρου. Λόγω του τρόπου που λειτουργούν (και που θα εξηγήσουμε παρακάτω), οι αφυγραντήρες καταναλώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Περιβάλλον Μικρός λόγος Ν/Τ εξασφαλίζει πυκνό σκυρόδεμα με μικρή διαπερατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης FiWaRec Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/PRSP/FWR/Rev. 2.0 Η «καρδιά» της γκάμας προϊόντων FiWaGuard είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ Ενεργειακές µετρήσεις σε κτήρια, κέλυφος Χρήση θερµοκάµερας, διαπίστωση και προσδιορισµός απωλειών από θερµογέφυρες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενεργειακές Μετρήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ Τ.Ε.Ι. Λάρισας - Παράρτημα Καρδίτσας Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Εργαστήριο Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών 4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ του Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά. Μάθημα Νο 1

Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά. Μάθημα Νο 1 Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά Μάθημα Νο 1 Καταστάσεις της ΎΎλης (Φυσικές Ιδιότητες) Στερεά Υγρή Αέρια Στερεά Συγκεκριμένο Σχήμα Συγκεκριμένο ΌΌγκο Μεγάλη πυκνότητα Δεν συμπιέζονται εύκολα Σωματίδια με

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ιαθεµατική Εργασία µε Θέµα: Οι Φυσικές Επιστήµες στην Καθηµερινή µας Ζωή Η Ηλιακή Ενέργεια Τµήµα: β2 Γυµνασίου Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Πρόταση Μελέτης Λύσε απο τον Α τόµο των Γ. Μαθιουδάκη & Γ.Παναγιωτακόπουλου τις ακόλουθες ασκήσεις : 11.1-11.36, 11.46-11.50, 11.52-11.59, 11.61, 11.63, 11.64, 1.66-11.69, 11.71, 11.72, 11.75-11.79, 11.81

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Maximum Permissible Exposure (MPE) - Nominal Hazard Zone (NHZ) Μέγιστη Επιτρεπτή Έκθεση (MPE) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ INERGEN 200 & 300 Bar ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1.0 Γενικά 1 2.0 Περιγραφή Υλικού 1 3.0 ιάθεση 2 4.0 Εγκατάσταση 2 5.0 Λειτουργία Συστήµατος 2 6.0 Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Η διάβρωση των κεραµικών οφείλεται σε ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες. Οι ενδογενείς παράγοντες περιλαµβάνουν όλους εκείνους τους παράγοντες φθοράς εξαιτίας

Διαβάστε περισσότερα

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται 1 2 Θερµότητα χρόνος θέρµανσης Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος Αν ένα σώµα θερµαίνεται από µια θερµική πηγή (γκαζάκι, ηλεκτρικό µάτι), τότε η θερµότητα (Q) που απορροφάται από το σώµα είναι ανάλογη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/4/2009

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/4/2009 ΕΠΩΝΥΜΟ:........................ ΟΝΟΜΑ:........................... ΤΜΗΜΑ:........................... ΤΣΙΜΙΣΚΗ & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ : 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ : 919113 949422 www.syghrono.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡHΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5)

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 011-01 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/1/11 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Φωτιστικά με λαμπτήρες Led

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Φωτιστικά με λαμπτήρες Led Φωτιστικά με λαμπτήρες Led Η εταιρεία μας, για εμπορεύεται φωτιστικά με Led λαμπτήρες για την αντικατάσταση των ενεργοβόρων τύπων φωτιστικών με λαμπτήρες εκκένωσης. Το LED (Light Emitting Diode) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οποτε ακούτε ραδιόφωνο, βλέπετε τηλεόραση, στέλνετε SMS χρησιµοποιείτε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ). Η ΗΜΑ ταξιδεύει µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Για κάθε αέριο υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής Ρυθμός μεταβολής ενός αερίου = ρυθμός παραγωγής ρυθμός καταστροφής Όταν: ρυθμός παραγωγής = ρυθμός καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ (108) Ηµεροµηνία και

Διαβάστε περισσότερα

7 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Α/Α Μετατροπή. 2. Οι μαθητές θα πρέπει να μετρήσουν τη μάζα

7 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Α/Α Μετατροπή. 2. Οι μαθητές θα πρέπει να μετρήσουν τη μάζα ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 7 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 15 Μαΐου, 2011 Ώρα: 11:00-13:30 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 1. Α/Α Μετατροπή 1 2h= 2.60= 120 min Χρόνος 2 4500m= 4,5 km Μήκος 3 2m 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου 2006 Ώρα: 10:30 13.00 Προτεινόµενες Λύσεις ΜΕΡΟΣ Α 1. α) Η πυκνότητα του υλικού υπολογίζεται από τη m m m σχέση d

Διαβάστε περισσότερα

BONPET SYSTEMS PRODUCTS BONPET FIRE EXTINGUISHING AMPOULE

BONPET SYSTEMS PRODUCTS BONPET FIRE EXTINGUISHING AMPOULE BONPET SYSTEMS PRODUCTS BONPET FIRE EXTINGUISHING AMPOULE ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ & ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ BONPET Το σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης ΒΟΝΡΕΤ, είναι προϊόν υψηλής τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τροπόσφαιρα. Στρατόσφαιρα

Τροπόσφαιρα. Στρατόσφαιρα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Το διαφανές στρώµα αέρος που περιβάλλει τη Γη σαν µια τεράστια προστατευτική ασπίδα, δίχως την οποία η ζωή στον πλανήτη µας θα ήταν αδιανόητη, ονοµάζεται ατµόσφαιρα. Η ατµόσφαιρα λοιπόν είναι

Διαβάστε περισσότερα

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6-1 6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6.1. ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές των πολυµερών αφορούν τη διάδοση της θερµότητας µέσα από αυτά ή γύρω από αυτά. Πολλά πολυµερή χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η ατμόσφαιρα και η δομή της

Η ατμόσφαιρα και η δομή της 1 Η ατμόσφαιρα και η δομή της Ατμόσφαιρα λέγεται το αεριώδες στρώμα που περιβάλλει τη γη και το οποίο την ακολουθεί στο σύνολο των κινήσεών της. 1.1 Έκταση της ατμόσφαιρας της γης Το ύψος στο οποίο φθάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εργαστηριακή Άσκηση: Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης: Να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μεταλλικά κουτιά με επιφάνειες διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται η µετάδοση των δεδοµένων µέσω οπτικών ινών:

Πώς γίνεται η µετάδοση των δεδοµένων µέσω οπτικών ινών: 1 ΔΟΜΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ Κάθε οπτική ίνα αποτελείται από τρία μέρη: Την κεντρική γυάλινη κυλινδρική ίνα, που ονομάζεται πυρήνας(core core) και είναι το τμήμα στο οποίο διαδίδεται το φως. Την επικάλυψη (απλή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού

6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού 6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού 1 Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - μεθόδους ελέγχου υγρασίας εντός του κτηνοτροφικού κτηρίου - τεχνικές αερισμού - εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισµοί διάδοσης θερµότητας

Μηχανισµοί διάδοσης θερµότητας Μηχανισµοί διάδοσης θερµότητας αγωγή µεταφορά ύλης ακτινοβολία Μεταφορά θερµότητας µε µεταφορά ύλης (convection) Οδηγός δύναµη: µεταβολές στην πυκνότητα Τα αέρια και τα ρευστά διαστέλλονται όταν Τ Η πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Τα εξωτερικά κουφώματα (θύρες και παράθυρα) είναι τα δομικά στοιχεία που καλύπτουν τα ανοίγματα που αφήνουμε στους εξωτερικούς τοίχους του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, W Ως απόλυτη υγρασία του αέρα ορίζεται η ποσότητα των υδρατμών σε γραμμάρια, ηοποία περιέχεται σε 1 m 3 αέρα. Μονάδα μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

Το γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου, η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό του (διαμορφωτή), ενός ή περισσότερων συλλιπασμάτων και

Το γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου, η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό του (διαμορφωτή), ενός ή περισσότερων συλλιπασμάτων και Το γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου, η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό του (διαμορφωτή), ενός ή περισσότερων συλλιπασμάτων και ενός (ή περισσότερων) σταθεροποιητών. Αν δεν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΗ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (Σηµειώσατε τις αρνητικές απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήµατα) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Εξωτερικοί Τοίχοι Πλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

δ. έχουν πάντα την ίδια διεύθυνση.

δ. έχουν πάντα την ίδια διεύθυνση. Διαγώνισμα ΦΥΣΙΚΗ Κ.Τ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑ 1 ον 1.. Σφαίρα, μάζας m 1, κινούμενη με ταχύτητα υ1, συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα μάζας m. Οι ταχύτητες των σφαιρών μετά την κρούση α. έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - διαφάνεια 1 - Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ιαµορφωτής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα διαµορφωτής: διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ ΦΑΙΝΟΛΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ Ο φαινολικός αφρός γνωστός και σαν ισοκυανουρίνη είναι σκληροποιημένος αφρός ο οποίος όπως και οι πολυστερίνες ανήκει στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ονοµατεπώνυµο: ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιο σας

Διαβάστε περισσότερα

4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΙ EIΝΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥΠΟΒΑΘΡΟ Είναι το μέτρο της ποσότητας των υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα

Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα Για τον άνθρωπο: Ρεύμα μέσα από το ανθρώπινο σώμα (ηλεκτροπληξία) Εγκαύματα Για τις συσκευές: Πυρκαγιά από υπερφόρτιση (Υψηλά Υψηλά ρεύματα σε συνδυασμό με τον χρόνο ~Ι

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε.

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Η ένταση της Θερμικής νησίδας στον κόσμο είναι πολύ υψηλή Ένταση της θερμικής νησίδας κυμαίνεται μεταξύ 1-10 o

Διαβάστε περισσότερα

α. n 1 > n 2 β. n 2 > n 1. γ. n 1 = n 2 δ. n 2 = 2n 1. β. 2u cm. http://www.epil.gr

α. n 1 > n 2 β. n 2 > n 1. γ. n 1 = n 2 δ. n 2 = 2n 1. β. 2u cm. http://www.epil.gr ΘΕΜΑ 1ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 ΕΞΕTΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics @olympiaelectro

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics @olympiaelectro ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics olympiaelectronics Olympia Electronics Olympia Electronics OlympiaElectronics @olympiaelectro

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο)

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 Πολλαπλασιασμός ανθοκομικών φυτών 2 Στα θερμοκήπια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ A. Λονδίνο B. Αθήνα A. Λονδίνο Απόσπασµα από το AIR POLLUTION του Henry C. Perkins, U.S., 1974 Σελίδες 332, 341, 342, 343 B. Αθήνα Στοιχεία ατµοσφαιρικής ρύπανσης µέτρα για τα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

7. ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 7-1 7. ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 7.1. ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ιάφοροι διαλύτες µπορούν να επιφέρουν φυσικές αλλαγές όταν επιδρούν σε διάφορα πολυµερή. Αυτές οι αλλαγές είναι το αποτέλεσµα της αντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ηχομονωτικά ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ISOLfon- PB Το ISOLfon-PB είναι ένα σύνθετο ηχομονωτικό φύλλο αποτελούμενο από δύο φύλλα αφρώδους πολυαιθυλενίου, πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού) Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού) στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1 ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RSD ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΙΩΝ 0 Οι Ταχυκίνητες Πόρτες (ταχυπόρτες) είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, κατάλληλα κατασκευασμένες για βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες και χώρους υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 03 ΔΟΚΙΜΕΣ(TEST) ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Καταστροφικές μέθοδοι 1. Τεχνική διάλυσης της μήτρας

Διαβάστε περισσότερα