ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν"

Transcript

1 ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν 1. Διέγρεηε ζπζηεκαηηθά ηα ειαζηηθά ζαο... Διέγρεηε πάληα ηα ειαζηηθά ζαο πξηλ βγείηε ζην δξόκν. Βεβαησζείηε όηη θάλεηε ηελ παξαθάησ ηππηθή ζπληήξεζε: Γηαηεξείηε ηα ειαζηηθά ζαο ζσζηά θνπζθσκέλα. Η ζσζηή πίεζε αέξα γηα ηα ειαζηηθά ζαο πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο θαη κπνξείηε λα ηε βξείηε ζην άθξν ηεο πόξηαο ηνπ νρήκαηνο, ην ζηύιν ηεο πόξηαο, θαη ην πνξηάθη ηεο ζήθεο ή ην πνξηάθη ησλ θαπζίκσλ. Αλαθέξεηαη επίζεο ζην εγρεηξίδην ρξήζηε. Ο αξηζκόο πνπ αλαθέξεηαη ζηε πιατλή όςε ηνπ ειαζηηθνύ δελ είλαη ε πξνηεηλόκελε πίεζε αέξα-είλαη ε κέγηζηε πίεζε αέξα ηνπ ειαζηηθνύ. Θα πξέπεη λα ειέγρεηε ηελ πίεζε αέξα ηνπ ειαζηηθνύ ζαο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα. Διέγμηε ην βάζνο πέικαηνο ησλ ειαζηηθώλ. Σν θαλνληθό βάζνο πέικαηνο ζαο βνεζά λα απνθεύγεηε ηελ πιαγηνιίζζεζε θαη ηελ πδξνιίζζεζε. 2. Διαηηώζηε ηαρύηεηα. Καζώο πέθηεη ε βξνρή, αλακεηγλύεηαη κε ξύπνπο θαη ιάδη ζην νδόζηξσκα, δεκηνπξγώληαο ηδαληθέο ζπλζήθεο νιηζζεξόηεηαο. Ο θαιύηεξνο ηξόπνο λα απνθύγεηε ηελ νιίζζεζε είλαη λα ειαηηώζεηε ηαρύηεηα. Η νδήγεζε κε κηθξόηεξε ηαρύηεηα επηηξέπεη ηελ κεγαιύηεξε επαθή ηνπ πέικαηνο κε ην δξόκν, πξάγκα πνπ νδεγεί ζε θαιύηεξε πξόζθπζε. 3. Μάζεηε πώο λα αλαθηήζεηε ηνλ έιεγρν κεηά από κηα νιίζζεζε. Η νιίζζεζε κπνξεί λα πξνθύςεη αθόκε θαη ζηνπο πξνζεθηηθόηεξνπο νδεγνύο. Αλ ην απηνθίλεηό ζαο γιηζηξήζεη ζπκεζείηε λα κελ παηήζεηε απόηνκα ηα θξέλα. Μελ παηάηε επαλαιακβαλόκελα ηα θξέλα αλ έρεηε ζύζηεκα θξέλσλ θαηά ηνπ θιεηδώκαηνο ησλ ηξνρώλ (ABS). Αληί γηα απηό εθαξκόζηε έληνλε, ζηαζεξή πίεζε ζηα θξέλα θαη νδεγείζηε πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο νιίζζεζεο.

2 4. Κξαηάηε απόζηαζε από ην πξνπνξεπόκελν απηνθίλεην. Η νδήγεζε ζηε βξνρή απαηηεί πξνζεθηηθή ρξήζε όισλ ησλ θύξησλ ζεκείσλ ειέγρνπ - ηηκόλη, ζπκπιέθηε, θξέλα θαη γθάδη - θαζώο θαη κεγαιύηεξν πεξηζώξην αζθάιεηαο γηα πηζαλά ιάζε θαη έθηαθηεο πεξηπηώζεηο. Όηαλ μεθηλάηε έλα ηαμίδη κε βξνρή, ηα παπνύηζηα ζαο ζα είλαη βξεγκέλα θαη ζα γιηζηξάλε εύθνια από ηα πεληάι. Σξίςηε ηηο ζόιεο ζην παηάθη ηνπ απηνθηλήηνπ πξηλ βάιεηε κπξνζηά ηνλ θηλεηήξα. Όινη νη απηνθηλεηηζηέο ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ ηαθηηθά όηη ηα θώηα πνξείαο ηνπο, ηα πίζσ θώηα, ηα θώηα θξέλσλ θαη ηα θιαο δνπιεύνπλ θαλνληθά. Η απόζηαζε θξελαξίζκαηνο ζην βξεγκέλν είλαη 3 θνξέο κεγαιύηεξε από όηη ζε ζην ζηεγλό. Αθνύ απαηηείηαη κεγαιύηεξε απόζηαζε γηα ην θξελάξηζκα, είλαη ζεκαληηθό λα κελ θνιιάηε ζηνλ κπξνζηηλό ζαο. Κξαηήζηε θάηη πεξηζζόηεξν από ηελ απόζηαζε δύν απηνθηλήησλ κεηαμύ ηνπ απηνθηλήηνπ ζαο θαη ηνπ πξνπνξεπόκελνπ νρήκαηνο. 5. Οδεγείηε ζηα ίρλε ελόο πξνπνξεπόκελνπ απηνθηλήηνπ. Απνθύγεηε ηε ρξήζε ησλ θξέλσλ ζαο. Όπνηε είλαη δπλαηό ειαηηώζηε ηαρύηεηα παίξλνληαο ην πόδη ζαο από ην γθάδη. Αλάςηε ηα θώηα πνξείαο ζαο αθόκε θαη ζε ζπλζήθεο ειαθξηάο βξνρόπησζεο. Γελ βνεζνύλ κόλν λα έζαο λα βιέπεηαη ην δξόκν, αιιά βνεζνύλ θαη ηνπο άιινπο νδεγνύο λα βιέπνπλ εζάο. Αλάβεηε ηα θώηα πνξείαο ζαο ώζηε είζηε αληηιεπηνί από ηα νρήκαηα πνπ ζαο αθνινπζνύλ. 6. Πξνεηνηκαζηείηε γηα ην ηαμίδη ζαο. Η νδήγεζε ζηε βξνρή απαηηεί πξνζεθηηθή ρξήζε όισλ ησλ θύξησλ ζεκείσλ ειέγρνπ - ηηκόλη, ζπκπιέθηε, θξέλα θαη γθάδη - θαζώο θαη κεγαιύηεξν πεξηζώξην αζθάιεηαο γηα πηζαλά ιάζε θαη έθηαθηεο πεξηπηώζεηο. Όηαλ μεθηλάηε έλα ηαμίδη κε βξνρή, ηα παπνύηζηα ζαο ζα είλαη βξεγκέλα θαη ζα γιηζηξάλε εύθνια από ηα πεληάι. Σξίςηε ηηο ζόιεο ζην παηάθη ηνπ απηνθηλήηνπ πξηλ βάιεηε κπξνζηά ηνλ θηλεηήξα. Όινη νη απηνθηλεηηζηέο ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ ηαθηηθά όηη ηα θώηα πνξείαο ηνπο, ηα πίζσ θώηα, ηα θώηα θξέλσλ θαη ηα θιαο δνπιεύνπλ θαλνληθά.

3 7. Μάζεηε πώο λα απνθεύγεηε θαη λα αληηκεησπίδεηε ηελ πδξνιίζζεζε. Η πδξνιίζζεζε ζπκβαίλεη όηαλ ν ξπζκόο ζπζζώξεπζεο ηνπ λεξνύ κπξνζηά από ηα ειαζηηθά ζαο είλαη κεγαιύηεξνο από απηώλ πνπ ην βάξνο ηνπ απηνθηλήησλ ζαο είλαη ηθαλό λα απνκαθξύλεη. Η πίεζε ηνπ λεξνύ αλαγθάδεη ην όρεκά ζαο λα νιηζζάλεη πάλσ ζε έλα ιεπηό ζηξώκα λεξνύ πνπ δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ζηα ειαζηηθά ζαο θαη ηνλ δξόκν. ε απηό ην ζεκείν, ην απηνθίλεηό ζαο κπνξεί λα ράζεη πιήξσο ηελ επαθή ηνπ κε ηνλ δξόκν, δηαηξέρνληαο ηνλ θίλδπλν λα γιηζηξήζεηε ή λα βξεζείηε εθηόο ισξίδαο, ή αθόκε θαη εθηόο δξόκνπ. Γηα λα απνθύγεηε ηελ πδξνιίζζεζε, δηαηεξήζηε ηα ειαζηηθά ζαο κε ηελ ζσζηή πίεζε αέξα, δηαηεξήζηε θαιό πέικα ζηα ειαζηηθά ζαο θαη αληηθαηαζηήζηε ηα όηαλ πξέπεη, ειαηηώζηε ηαρύηεηα όηαλ ν δξόκνο είλαη βξεγκέλνο, θαη κείλεηε καθξηά από κηθξέο ιίκλεο. Γνθηκάζηε λα νδεγήζεηε ζηα ίρλε ειαζηηθώλ από ηα πξνπνξεπόκελα νρήκαηα. Αλ βξεζείηε λα πδξνιηζζαίλεηε, κελ θξελάξεηε θαη κελ ζηξίςεηε απόηνκα. Απηό ζα κπνξνύζε λα θάλεη ην απηνθίλεηό ζαο λα γιηζηξήζεη. Υαιαξώζηε ην πόδη ζαο ζην γθάδη κέρξη ην απηνθίλεην λα ειαηηώζεη ηαρύηεηα θαη λα κπνξείηε λα αηζζαλζείηε θαιύηεξε επαθή κε ην δξόκν. Αλ ρξεηάδεηαη λα θξελάξεηε θάληε ην απαιά κε ειαθξέο επαλαιακβαλόκελεο θηλήζεηο. Αλ ην απηνθίλεηό ζαο έρεη ABS, ηόηε θξελάξεηε θαλνληθά, ν ππνινγηζηήο ηνπ απηνθηλήηνπ ζα πξνζνκνηώζεη ηελ επαλαιακβαλόκελε θίλεζε όπνηε είλαη απαξαίηεην. 8. Αλ ε βξνρή είλαη πνιύ δπλαηή ζηακαηήζηε! Η δπλαηή βξνρή κπνξεί λα ππεξθνξηώζεη ηνπο παινθαζαξηζηήξεο, αθήλνληαο έλα ζρεδόλ αδηάθνπν θάιπκκα λεξνύ λα θαιύπηεη ην παξκπξίδ. Όηαλ ε νξαηόηεηα είλαη ηόζν πεξηνξηζκέλε ώζηε ηα άθξα ηνπ δξόκνπ ή ησλ άιισλ απηνθηλήησλ λα κελ είλαη νξαηά από απόζηαζε αζθαιείαο, είλαη ώξα λα βγείηε απν ην δξόκν θαη λα πεξηκέλεηε λα θνπάζεη ε βξνρή. Δίλαη θαιύηεξα λα ζηακαηήζεηε ζε ρώξνπο ζηάζκεπζεο ή άιιεο πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρέο. Αλ ε άθξε ηνπ δξόκνπ είλαη ε κόλε ζαο επηινγή, θάληε όζν πην άθξε κπνξείηε θαη πεξηκέλεηε λα πεξάζεη ε θαηαηγίδα. Κξαηήζηε ηα θώηα πνξείαο ζαο αλακκέλα θαη αλάςηε ηα θώηα θηλδύλνπ (alarm) γηα λα εηδνπνηείηε ηνπο άιινπο νδεγνύο. 9. Οη πξώηεο ζηαγόλεο βξνρήο θάλνπλ ην δξόκν πνιύ νιηζζεξό. Οη πξώηεο ζηαγόλεο βξνρήο θαζηζηνύλ ηελ νδήγεζε εμαηξεηηθά δύζθνιε, θαζώο ε ιάζπε θαη ην ιάδη ζην ζηεγλό δξόκν ζπλδπάδνληαη κε ην λεξό θαη ζρεκαηίδνπλ κηα νιηζζεξή επηθάλεηα Οη νδεγνί είλαη δπλαηόλ λα αληηκεησπίζνπλ απώιεηα ειέγρνπ θαη ζπληζηάηαη λα είλαη εμαηξεηηθά πξνζερηηθνί γηα ηελ πξώηε κηζή ώξα κεηά ηελ έλαξμε ηεο βξνρήο.

4 10. Ο ζπλλεθηαζκέλνο θαηξόο κεηώλεη ηελ νξαηόηεηα. Πξνζέμηε ηδηαίηεξα θαηά ηελ πξνζπέξαζε άιισλ νρεκάησλ. 11. "ηεγλώζηε" ηα θξέλα ζαο όηαλ πεξάζεηε κέζα από ιηκλάδνληα λεξά. Αλ έρεηε νδεγήζεη κέζα από ιηκλάδνληα λεξά βάζνπο ηθαλνύ λα βξέμνπλ ηα ηαθάθηα ησλ θξέλσλ ζαο, θξελάξεηε απαιά γηα λα ηα "ζηεγλώζεηε". 12. Μελ νδεγείηε θνπξαζκέλνη. ηακαηήζηε ηνπιάρηζηνλ θάζε δύν ώξεο ή θάζε 150 ρικ γηα λα μεθνπξαζηείηε.

5 πκβνπιέο γηα επηδόζεηο Η πςειή επίδνζε δελ απαηηείηαη κόλν από νδεγνύο αγώλσλ. Δίζηε έηνηκνη λα βγείηε ζην δξόκν; 1. Μελ γίλεζηε επηζεηηθόο νδεγόο. Σν λα θσλάδεηε, λα παηάηε ην θιάμνλ, λα θξελάξεηε απόηνκα κπξνζηά από θάπνηνλ πνπ θνιιά επάλσ ζαο, λα παηάηε ζην άθξν ηνπ δξόκνπ, λα ηξέρεηε, λα θάλεηε άζεκλεο ρεηξνλνκίεο... όια απηά κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ γξήγνξα επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο. Πξνζέμηε ηνλ πξαγκαηηθό θίλδπλν θαη θξαηήζηε ηνλ έιεγρό ζαο. Μελ νδεγείηε όηαλ είζηε ζπκσκέλνη, πνιύ θνπξαζκέλνη, ή ζηελνρσξεκέλνη. Απνθύγεηε ηηο ζπγθξνύζεηο αθόκε θαη εάλ έρεηε δίθην. Πξνβιέςηε πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα λα απνθύγεηε ηελ θπθινθνξηαθή ζπκθόξεζε όπνηε είλαη δπλαηό. 2. Απνθύγεηε ηνπο επηζεηηθνύο νδεγνύο. Αλ έλαο νδεγόο ελεξγεί επηζεηηθά πξνο εζάο κελ ηνλ πξνθαιείηε ή ηνλ αληηκεησπίδεηε. Απνθύγεηέ ηνλ. Μελ ηνλ θνηηάηε. Κξαηήζηε ηηο πόξηεο ζαο θιεηδσκέλεο θαη ηα παξάζπξά ζαο αλεβαζκέλα. Μελ ππνηηκάηε ηε δπλαηόηεηα ηνπ άιινπ νδεγνύ ζηελ επηζεηηθόηεηα. 3. Να είζηε ζε εηνηκόηεηα. Να είζηε ραιαξνί, ήξεκνη θαη λα κελ είζηε ππό ηελ επήξεηα αιθνόι ή άιισλ λαξθσηηθώλ. Απνθύγεηε δξαζηεξηόηεηεο πνπ απνζπνύλ ηελ πξνζνρή ζαο όπσο ην θαγεηό ή ηε ζπδήηεζε κε ηνπο επηβάηεο. 4. Απνθύγεηε ηελ ππλειία ηεο εζληθήο νδνύ. Η ππλειία ηεο εζληθήο νδνύ - ε ππεξβνιηθή ηάζε ύπλνπ πνπ πξνθαιείηαη από επαλαιακβαλόκελα νπηηθά εξεζίζκαηα θαη θόπσζε - είλαη έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο θηλδύλνπο ηεο νδήγεζεο. Όηαλ νδεγείηε κεγάιεο απνζηάζεηο, θάλεηε ζπρλέο ζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο κπνξείηε λα θνηκεζείηε γηα ιίγν ή λα θάλεηε αζθήζεηο. Δμαζθήζηε ηα κάηηα ζαο δηαβάδνληαο νδηθέο πηλαθίδεο ή κεηαζέηνληαο ηελ εζηίαζε ησλ καηηώλ ζαο ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ δξόκνπ. Βεβαησζείηε όηη έρεηε μεθνπξαζηεί αξθεηά. Αλ ληώζεηε όηη απνθνηκηέζηε θαη ράλεηε ηε ζπγθέληξσζή ζαο - ΣΑΜΑΣΗΣΔ! Ξεθνπξαζηείηε όζν ρξεηάδεηαη, θαη κεηά ζπλερίζηε. 5. Οδεγείηε ακπληηθά. Υξεζηκνπνηήζηε ηε θαληαζία ζαο. Να είζηε πάληα έηνηκνη λα αληηδξάζεηε απέλαληη ζηνπο άιινπο νδεγνύο, εάλ δελ θάλνπλ απηό πνπ πξέπεη - ή απηό πνπ λνκίδεηε όηη πξέπεη λα θάλνπλ. Αλ δελ κπνξείηε λα απνθύγεηε ηε ζύγθξνπζε, δνθηκάζηε λα απνθύγεηε ηελ πην επηθίλδπλε επηινγή. Γηα παξάδεηγκα, έρεηε πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα επηβηώζεηε βγαίλνληαο από ηνλ δξόκν αληί λα ρηππήζεηε κε έλα άιιν όρεκα κεησπηθά.

6 Οδήγεζε ζηελ πόιε ην θαινθαίξη πκβνπιέο γηα ηελ νδήγεζε ζηελ πόιε ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο. 1. Να είζηε δύν θνξέο πην έηνηκνη - πξέπεη λα πξνζέμεηε πεξηζζόηεξα πξάγκαηα! Οη πόιεηο θαη νη αζηηθέο πεξηνρέο έρνπλ απμεκέλε θίλεζε από πεδνύο, ηξακ θαη πνδήιαηα κέρξη νρήκαηα ππεξεζηώλ, όπσο θαζαξηζηήξεο δξόκσλ θαη απνξξηκκαηνθόξα. Πξέπεη λα πξνζέρεηε δηπιά. Πξέπεη λα δείρλεηε κεγάιε πξνζνρή ζε όηη ζπκβαίλεη κπξνζηά, ζην πιάη θαη πίζσ από ην όρεκά ζαο. 2. Δπηπξόζζεηα ηεο ρξήζεο ησλ θαζξεπηώλ θνηηάηε πάλσ από ηνλ ώκν ζαο. Πξνζέμηε ηα ηπθιά ζεκεία, αθόκε θαη αθνύ ειέγμεηε όινπο ηνπο θαζξέπηεο ζαο. Όπνηε αιιάδεηε ισξίδα, ή απνκαθξύλεζηε από ην θξάζπεδν θνηηάμηε γύξσ ζαο γηα λα δείηε άιια απηνθίλεηα ή κεραλέο. 3. Οη δηαζηαπξώζεηο απαηηνύλ κεγαιύηεξε πξνζνρή. Πξνζέμηε ηδηαίηεξα ηηο δηαζηαπξώζεηο. Τπάξρνπλ πεξηζζόηεξα πνπ πξέπεη λα πξνζέμεηε θαη πεξηζζόηεξα πνπ κπνξνύλ λα πάλε ζηξαβά. Πεγαίλεηε αξγά θαη πξνβιέςηε ιαλζαζκέλεο θηλήζεηο από πεδνύο. 4. Κάλεηε ζήκαηα κε ζπλέπεηα θαη πνιύ λσξίηεξα. Πάληα λα θάλεηε ζήκα λσξίηεξα όηαλ ζηξίβεηε ή αιιάδεηε ισξίδα. Αλ εηζβάιιεηε κε ηε βία ζε κηα άιιε ισξίδα κπνξεί λα πξνθαιέζεηε ζπκσκέλεο ή επηζεηηθέο αληηδξάζεηο. 5. Αλαπηύμηε ζπλεξγάζηκν θαη επέιηθην ραξαθηήξα. Δζηηάζηε ζην λα ζπγρσξείηε ηνπο άιινπο όηαλ θάλνπλ ιάζε. Απηό κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ απνθπγή ηεηακέλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αηύρεκα.

7 Άλεηε νδήγεζε ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο Απηέο νη ζπκβνπιέο ζα ζαο βνεζήζνπλ λα έρεηε κηα πην άλεηε νδήγεζε ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο. 1. Να ιακβάλεηε ππόςε ηε θπζηθή ζαο θαηάζηαζε. Υξεηάδεζηε θαιή όξαζε θαη θαιή αθνή θαη πξέπεη λα είζηε ζε εγξήγνξζε θαη κε θαιά αληαλαθιαζηηθά. Μελ νδεγείηε πνηέ: -Αλ έρεηε πηεη αιθνόι -Αλ έρεηε ιάβεη θάξκαθν κε ζπληαγή ή ρσξίο ην νπνίν κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία -Αλ είζηε ππό ηελ επήξεηα νπνηνπδήπνηε λαξθσηηθνύ -Αλ είζηε πνιύ θνπξαζκέλνη -Αλ είζηε ζπλαηζζεκαηηθά ηαξαγκέλνη - απηό κπνξεί λα ζαο θάλεη απξόζεθηνπο. 2. Δπηδηώθεηε ζπλεηδεηά ηελ απόθηεζε ηνπ ζσζηνύ επηπέδνπ αληίιεςεο θαη ζπκπεξηθνξάο. Έλα απιό θόιπν γηα λα απμήζεηε επίπεδν ησλ δπλαηνηήησλ θαη αδπλακηώλ ζαο ζπλεηδεηά είλαη λα θάλεηε "κηα πεξηγξαθή αγώλα ηαρύηεηαο" θαζώο νδεγείηε. Απηό ζα ζαο δώζεη κηα πιήξε εηθόλα όισλ όζσλ ζπκβαίλνπλ. Μπνξεί λα πξνζέμεηε λένπο παξάγνληεο πνπ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ αζθάιεηά ζαο. Καη ηέινο, κπνξεί λα βειηηώζεη ηε αληίιεςε πνπ έρεηε γηα ηνλ εαπηνύ ζαο, επαγξππλώληαο ζαο γηα πηζαλά αδύλακα ζεκεία θαη θηλδύλνπο, όπσο έιιεηςε ζπγθέληξσζεο ή ιάζε ζηελ αλακελόκελε ζπκπεξηθνξά από ηνπο άιινπο νδεγνύο. 3. Ωο ειηθησκέλνο νδεγόο, επαλεμεηάδεηε ηαθηηθά ηελ νδήγεζή ζαο. Η ειηθία από κόλε ηεο δελ είλαη θαιόο δείθηεο ηεο ηθαλόηεηαο νδήγεζεο. Παξόια απηά, ζαλ ειηθησκέλνο νδεγόο κπνξεί λα πξνζέμεηε όηη ν ρξόλνο αληίδξαζήο ζαο, ε όξαζε ή ε αθνή ζαο έρνπλ κεησζεί. Να είζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζηηο ζπζηάζεηο ηεο νηθνγελείαο ζαο, ησλ θίισλ θαη άιισλ αλζξώπσλ αλαθνξηθά κε ηηο ηθαλόηεηέο ζαο. Ίζσο λα ζειήζεηε λα θάλεηε επαλαιεπηηθά καζήκαηα ή λα κνηξαζηείηε ηηο ππνρξεώζεηο νδήγεζήο ζαο κε θάπνηνλ άιινλ. Αλ πξνζέμεηε όηη ε νδήγεζε ζαο πξνθαιεί κε απνδεθηό ζηξεο ή θηλδύλνπο ίζσο ρξεηαζηεί λα αλαδεηήζεηε ελαιιαθηηθέο ιύζεηο. Βεβαησζείηε όηη έρεηε ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δεκόζηεο κεηαθνξέο θαη ηηο ινηπέο ππεξεζίεο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθά από ηα ζεκάδηα ηεο κεησκέλεο ηθαλόηεηαο γηα νδηθή αζθάιεηα: εηξά κηθξό-αηπρεκάησλ ή παξά ιίγν αηπρεκάησλ. Αθεξεκάδα ή αδπλακία ζπγθέληξσζεο θαηά ηελ νδήγεζε. Αδπλακία αλάγλσζεο ζπλεζηζκέλσλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο. Οη άιινη νδεγνί ζαο θνξλάξνπλ ζπρλά. αο έρνπλ γίλεη ζπζηάζεηο γηα ηελ νδήγεζή ζαο από ηελ αζηπλνκία, ηελ νηθνγέλεηα θαη θίινπο. 4. Γίλεηε θαινί λπρηεξηλνί νδεγνί. Η λπρηεξηλή νδήγεζε κπνξεί λα γίλεη επραξίζηεζε αλ γλσξίδεηε ηελ ηδηαίηεξε πξνζνρή πνπ απαηηείηαη ιόγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο νξαηόηεηαο. Μεξηθά ζηνηρεηώδε: Κξαηήζηε ηα θώηα πνξείαο θαη ηα πίζσ θώηα ζαο αλακκέλα θαζ' όιε ηε δηάξθεηα κεηαμύ δύζεο θαη αλαηνιήο. Θέζηε ηα θώηα πνξείαο ζαο ζε ρακειή δέζκε όηαλ θάπνην άιιν όρεκα βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 200 κέηξσλ, θαζώο θαη όηαλ νδεγείηε πίζσ από θάπνην άιιν όρεκα. Αλ ην απηνθίλεηό ζαο ραιάζεη ηε λύρηα βεβαησζείηε όηη νη άιινη νδεγνί κπνξνύλ λα δνπλ ην απηνθίλεηό ζαο θαη λα ζηακαηήζνπλ εγθαίξσο. Αλάςηε ηα πξνεηδνπνηεηηθά θώηα θηλδύλνπ (alarm). Αλ είλαη δπλαηό, βγείηε από ην δξόκν. Απνθύγεηε λα ζηακαηήζεηε κεηά ηελ θνξπθή ιόθνπ, ή ακέζσο κεηά από ζηξνθή. Πξνζέμηε ηδηαίηεξα ηνπο πιεπξηθνύο αλαθιαζηήξεο θσηόο θαη άιια βνεζεηηθά νπηηθά ζήκαηα γηα λα δηαηεξεζείηε ζην δξόκν ηε λύρηα.

8 πκβνπιέο νδήγεζεο ηνλ ρεηκώλα Απηέο νη ζπκβνπιέο ζα θξαηήζνπλ εζάο θαη ηνπο ζπλεπηβάηεο ζαο αζθαιείο όιν ην ρεηκώλα. 1. Πξνζαξκόζηε ην απηνθίλεηό ζαο ζην ρεηκώλα Πξνζζέζηε ηελ θαηάιιειε πνζόηεηα αληηςπθηηθνύ ζην ςπθηηθό ηεο κεραλήο. Θα πξνζηαηέςεη ην απηνθίλεηό ζαο από ηνλ πάγν θαη ηε δηάβξσζε. Διέγμηε ηελ κπαηαξία γηα λα βεβαησζείηε όηη έρεηε αξθεηή ηζρύ γηα ηηο εθθηλήζεηο ζην θξύν ηνπ ρεηκώλα. Διέγμηε ηα θξέλα ζαο. Αλ ηα θξέλα δελ απνδίδνπλ ζσζηά ην απηνθίλεην κπνξεί λα έιθεηαη ζην πιάη θαηά ην ζηακάηεκα. Έρεηε καδί ζαο εμνπιηζκό αλάγθεο. Έλαο θαθόο, κηα θνπβέξηα, άκκνο ή αιάηη, θαη κηα μύζηξα ρηνληνύ είλαη απαξαίηεηα. Διέγμηε ην θαινξηθέξ θαη ηνλ απνςύθηε. Θα ζαο εμαζθαιίζνπλ άλεζε θαη ζα θξαηήζνπλ ην παξκπξίδ ζαο θαζαξό από πάγν θαη ζπγθεληξώζεηο αηκώλ. Αιιάμηε ηα ιάδηα. Σα ιηπαληηθά γηα ρεηκεξηλέο ζπλζήθεο εμαζθαιίδνπλ εύθνιε εθθίλεζε. Υξεζηκνπνηήζηε ηα θαηάιιεια πγξά γηα ην παξκπξίδ. Με θαηάιιεινπο παινθαζαξηζηήξεο, έλα αληηςπθηηθό δηάιπκα ζα θξαηά πάληα θαζαξό ην παξκπξίδ. 2. Γηαηεξήζηε ην θξάηεκά ζαο ζην δξόκν Ρπζκίζηε ηελ ηαρύηεηά ζαο θαηάιιεια πξηλ ζηξίςεηε γηα λα απνθύγεηε ηελ ππνζηξνθή θαη ππεξζηξνθή. Απνθύγεηε ηηο απόηνκεο θηλήζεηο γηα λα κεηώζεηε ηηο πηζαλόηεηεο νιίζζεζεο. Δθαξκόζηε ζηαζεξή πίεζε ζηα θξέλα. Μελ θάλεηε θηλήζεηο αληιίαο. Αλ ην απηνθίλεηό ζαο δηαζέηεη ΑBS, απηό ζα ζηακαηήζεη ην απηνθίλεηό ζαο ρσξίο νιίζζεζε. 3. Πξνλνήζηε Πξνβιέςηε παξαπάλσ ρξόλν γηα λα θζάζεηε ζηνλ πξννξηζκό ζαο. Γηπιαζηάζηε ηελ απόζηαζε αζθαιείαο. Η παξαπάλσ απόζηαζε αλάκεζα ζε εζάο θαη ην απηνθίλεην κπξνζηά ζαο ζα ζαο δώζεη αξθεηό ρξόλν λα ζηακαηήζεηε. Κξαηήζηε ην απηνθίλεηό ζαο θαζαξό. Σν ηαθηηθό μέπιπκα κε θαζαξό λεξό κεηώλεη ηε δηάβξσζε πνπ πξνθαιείηαη απν ηα ρεκηθά, ην αιάηη θαη ην ραιίθη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απόςπμε ησλ δξόκσλ. Πξνζνρή ζηηο γέθπξεο θαη άλσ δηαβάζεηο. ε απηέο ηηο επηθάλεηεο ν πάγνο ηείλεη λα ζρεκαηίδεηαη γξεγνξόηεξα, γηα απηό πξνζαξκόζηε αλάινγα ηελ νδήγεζή ζαο. Να βιέπεηε θαη λα ζαο βιέπνπλ. Φξνληίζηε ηελ νξαηόηεηα θξαηώληαο ηα θώηα ζαο αλακκέλα θαη ην παξκπξίδ ζαο θαζαξό. Να μέξεηε ηη πξέπεη λα θάλεηε αλ θνιιήζεηε ζε πάγν ή ρηόλη. Μελ πεξηζηξέθεηε (ζπηληάξεηε) ηνπο ηξνρνύο ζαο. Αθαηξέζηε ην ρηόλη γύξσ από ηα ειαζηηθά ζαο θαη θνπλήζηε ειαθξά κπξνο-πίζσ ην απηνθίλεηό ζαο.

9 4. Πξνεηνηκαζηείηε γηα ην απξόζκελν: ππνζηξνθή θαη ππεξζηξνθή Πώο λα αληηκεησπίζεηε ηελ ππνζηξνθή: Σν απηνθίλεην δελ ζηξίβεη όζν ζέιεηε επεηδή ηα κπξνζηηλά ειαζηηθά έραζαλ ηελ επαθή ηνπο κε ην δξόκν. Μελ απμάλεηε ηε γσλία ηνπ ηηκνληνύ ζαο θαη κελ θξελάξεηε γηαηί απηό ζα θάλεη ρεηξόηεξα ηα πξάγκαηα. Αληί γηα απηό: Πάξηε ην πόδη ζαο από ην γθάδη θαη κελ παηήζεηε ην θξέλν. Σν βάξνο ηνπ απηνθηλήηνπ ζαο ζα κεηαθεξζεί κπξνζηά. Πξνζεθηηθά κεηώζηε ηε γσλία νδήγεζήο ζαο. Θα πξέπεη λα κπνξείηε λα επαλαθέξεηε πξνζεθηηθά ην απηνθίλεηό ζαο ζηελ επηζπκεηή πνξεία. Πώο λα αληηκεησπίζεηε ηελ ππεξζηξνθή: Σν απηνθίλεην ζηξίβεη πεξηζζόηεξν από όηη ζέιεηε επεηδή ηα πίζσ ειαζηηθά έραζαλ ηελ επαθή ηνπο κε ην δξόκν. Κάληε ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο πξνζέρνληαο πνιύ ηελ αληαπόθξηζε ηνπ απηνθηλήηνπ: Δπηηαρύλεηε ειαθξά. Σν βάξνο ηνπ απηνθηλήηνπ ζαο ζα κεηαηεζεί ζηνπο πίζσ ηξνρνύο. Σελ ίδηα ζηηγκή ζηξίςηε ην ηηκόλη ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε πξνο ηελ νπνία νιηζζαίλεη ην πίζσ κέξνο. Κνηηάμηε πξνο ηελ θαηεύζπλζε πνπ ζέιεηε λα πάεη ην απηνθίλεην. Έηζη ζα είζηε έηνηκνη λα πξνζαξκόζεηε ηε δηαδξνκή ηνπ απηνθηλήηνπ κόιηο αξρίζεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηνξζώζεηο ζαο. 5. Να ζπκάζηε όηη ε ηεηξαθίλεζε είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα εληζρπκέλε θίλεζε 2 ηξνρώλ. Καη νη ηέζζεξηο ηξνρνί παίξλνπλ θάπνην κέξνο ηεο ζρέζεο ξνπήο ζηξέςεο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο αιιά κόλν δύν ηξνρνί έρνπλ ην πιήξεο πιενλέθηεκα ηεο εθαξκνγήο δύλακεο από ηνλ θηλεηήξα. Όηαλ νδεγείηε κε ηεηξαθίλεζε ζε ρηνληζκέλνπο, παγσκέλνπο δξόκνπο ην όρεκα δελ κπνξεί λα ζηακαηήζεη ζεκαληηθά θαιύηεξα από έλα όρεκα κε θίλεζε ζηνπο δύν ηξνρνύο. 6. Αλακελόκελεο ζπλζήθεο θαηά ηε ρεηκεξηλή νδήγεζε εθηόο δξόκνπ. Σα παρηά ζηξώκαηα ζθόλεο κπνξνύλ λα θξύβνπλ θαη θξύβνπλ θνύηζνπξα, πέηξεο, δνθάξηα θαη θνκκάηηα πάγνπ. Σν πξώηκν ρηόλη ζπλήζσο είλαη επθνιόηεξν λα ζπξσρηεί από όηη ην όςηκν, ην νπνίν έρεη ζπζζσξεπηεί από επηπιένλ ρηνλνπηώζεηο. Έρεη κηα ζθιεξή ζηξώζε κεηαμύ ηνπ καιαθνύ ρηνληνύ θαη απηό κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα. 7. Πξνζέμηε ηνπο θηλδύλνπο από ην ρηόλη πνπ ζπζζσξεύεηαη θάησ από ην ηεηξαθίλεην όρεκά ζαο θαηά ηελ θίλεζε εθηόο δξόκνπ. Μπνξεί νπζηαζηηθά λα παγώζεη ηειείσο ηνλ θηλεηήξαο ζαο αθόκε θαη όηαλ απηόο δνπιεύεη. Καη ε απνκάθξπλζή ηνπ (Πάγνπ) κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηά. Βεβαησζείηε όηη ε πεξηνρή ηνπ θηλεηήξα θαζαξίδεηαη ζπρλά θαη πξνζέμηε ηηο ζεξκνθξαζίεο ηνπ ιαδηνύ, ησλ πγξώλ ηαρπηήησλ θαη άιισλ ζεκαληηθώλ πγξώλ. Πξνζέμηε γηα θνκκάηηα πάγνπ θαη ζθιεξνύ ρηνληνύ πνπ πηάλνληαη θάησ απν ην όρεκα θαη απνθόπηνπλ ηηο ζπλδέζεηο θξέλσλ. Όηαλ δηαζρίδεηε ξερά ζεκεία κε λεξό, πξνζέμηε γηα πάγν πνπ επηπιέεη θαη παγσκέλα θξέλα. Κξαηήζηε ηνλ θηλεηήξα ζαο ζε έληνλε ιεηηνπξγία όζν πην πνιύ κπνξείηε θαηά ηελ νδήγεζε.

10 8. Πξνζαξκόζηε ην ηεηξαθίλεην απηνθίλεηό ζαο ζην ρεηκώλα πξνζεθηηθά! Διέγμηε ην αληηςπθηηθό - αδεηάζηε θαη μαλαγεκίζηε. Διέγμηε ηνπο ζσιήλεο - αληηθαηαζηήζηε αλ είλαη αδύλακνη. Αληηθαηαζηήζηε θάζε ηκάληα πνπ έρεη ξαγίζεη ή έρεη ιεηαλζεί. Αιιάμηε ην ιηπαληηθό ζαο κε ιηπαληηθό γηα ρεηκεξηλέο ζπλζήθεο. Διέγμηε ην ιάδη ησλ ηαρπηήησλ θαη άιια πγξά. Αθαηξέζηε θάζε πγξαζία πνπ έρεη ζπζζσξεπζεί - κπνξεί λα παγώζεη θαη λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα. Διέγμηε ηελ πίεζε ησλ ειαζηηθώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ξεδέξβαο!). Διέγμηε ηα πγξά ηνπ παινθαζαξηζηήξα. Διέγμηε ην ζύζηεκα ηεο εμάηκηζεο γηα νπέο θαη δηαξξνέο - ηα θαπζαέξηα είλαη δύν θνξέο πην επηθίλδπλα όηαλ ηα παξάζπξα είλαη εξκεηηθά θιεηζηά! 9. πγθεληξώζηε ην πιεξέζηεξν θνπηί πξώησλ βνεζεηώλ πνπ κπνξείηε, ηδίσο αλ νδεγείηε εθηόο δξόκνπ. Γηα ην θνπηί ζαο ρξεζηκνπνηήζηε έλα ζπκπαγέο δνρείν (κηα βαξηά ηζάληα ή ζήθε). Μεξηθά πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεηε: θσηνβνιίδεο δξόκνπ, κάιιηλεο θνπβέξηεο, θαιώδηα βξαρπθύθισζεο, ζλαθ, έλα κηθξό θνπξλάθη, έηνηκεο ζνύπεο, θαηζαξνιηθά θαη ζύλεξγα θαγεηνύ, ρνληξέο θάιηζεο, θαπέιν, γάληηα, θάξκαθα, αιπζίδεο ειαζηηθώλ, θηπάξη ρηνληνύ, θεξί, αλαπηήξα θαη ζπίξηα, θαθό θαη ξαδηόθσλν κε θαηλνύξγηεο κπαηαξίεο, θαη θάηη λα δηαβάζεηε θαηά ηε κεγάιε αλακνλή. Μελ μερλάηε ηα θάξκαθα θαη ηηο απαξαίηεηεο πξνκήζεηεο πξνζσπηθώλ εηδώλ.

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιεσόμενα Σελίδα. 2WD - Κίλεζε ζηνπο δύν ηξνρνύο... 2. 4WD Κίλεζε ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο... 3. AWD Κίλεζε ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο...

Πεπιεσόμενα Σελίδα. 2WD - Κίλεζε ζηνπο δύν ηξνρνύο... 2. 4WD Κίλεζε ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο... 3. AWD Κίλεζε ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο... Πεπιεσόμενα Σελίδα Είδη μεηάδοζηρ κίνηζηρ... 2 2WD - Κίλεζε ζηνπο δύν ηξνρνύο... 2 4WD Κίλεζε ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο... 3 AWD Κίλεζε ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο... 4 Είδη ηεηπακίνηζηρ... 5 4WD - Τεηξαθίλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER

Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER Η ηερλνινγία ησλ θνύξλσλ Combi Steamer πεηπραίλεη άξηζην γεπζηηθό θαη αηζζεηηθό απνηέιεζκα ζην θαγεηό ελώ παξάιιεια ιόγσ ηεο ειάρηζηεο απώιεηαο κάδαο εμνηθνλνκνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο Υξήζηε. Wisper 905se Sport θαη City S. Οδεγίεο Υξήζεο θαη πληήξεζεο. αο ζπληζηνύκε λα δηαβάζεηε νιόθιεξν ηνλ νδεγό ρξήζηε πξηλ

Οδεγόο Υξήζηε. Wisper 905se Sport θαη City S. Οδεγίεο Υξήζεο θαη πληήξεζεο. αο ζπληζηνύκε λα δηαβάζεηε νιόθιεξν ηνλ νδεγό ρξήζηε πξηλ Οδεγόο Υξήζηε Οδεγίεο Υξήζεο θαη πληήξεζεο Wisper 905se Sport θαη City S Ηαλνπάξηνο 2010 1 ε έθδνζε Αλαζεσξήζεθε ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2010 αο ζπληζηνύκε λα δηαβάζεηε νιόθιεξν ηνλ νδεγό ρξήζηε πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ 1. 10078, 9136, 10821 Β 1. Η ζέζε ελόο ζώκαηνο, πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαηά κήθνο ελόο πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα x'x, δίλεηαη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή από ηελ εμίζσζε x =

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα