ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν"

Transcript

1 ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν 1. Διέγρεηε ζπζηεκαηηθά ηα ειαζηηθά ζαο... Διέγρεηε πάληα ηα ειαζηηθά ζαο πξηλ βγείηε ζην δξόκν. Βεβαησζείηε όηη θάλεηε ηελ παξαθάησ ηππηθή ζπληήξεζε: Γηαηεξείηε ηα ειαζηηθά ζαο ζσζηά θνπζθσκέλα. Η ζσζηή πίεζε αέξα γηα ηα ειαζηηθά ζαο πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο θαη κπνξείηε λα ηε βξείηε ζην άθξν ηεο πόξηαο ηνπ νρήκαηνο, ην ζηύιν ηεο πόξηαο, θαη ην πνξηάθη ηεο ζήθεο ή ην πνξηάθη ησλ θαπζίκσλ. Αλαθέξεηαη επίζεο ζην εγρεηξίδην ρξήζηε. Ο αξηζκόο πνπ αλαθέξεηαη ζηε πιατλή όςε ηνπ ειαζηηθνύ δελ είλαη ε πξνηεηλόκελε πίεζε αέξα-είλαη ε κέγηζηε πίεζε αέξα ηνπ ειαζηηθνύ. Θα πξέπεη λα ειέγρεηε ηελ πίεζε αέξα ηνπ ειαζηηθνύ ζαο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα. Διέγμηε ην βάζνο πέικαηνο ησλ ειαζηηθώλ. Σν θαλνληθό βάζνο πέικαηνο ζαο βνεζά λα απνθεύγεηε ηελ πιαγηνιίζζεζε θαη ηελ πδξνιίζζεζε. 2. Διαηηώζηε ηαρύηεηα. Καζώο πέθηεη ε βξνρή, αλακεηγλύεηαη κε ξύπνπο θαη ιάδη ζην νδόζηξσκα, δεκηνπξγώληαο ηδαληθέο ζπλζήθεο νιηζζεξόηεηαο. Ο θαιύηεξνο ηξόπνο λα απνθύγεηε ηελ νιίζζεζε είλαη λα ειαηηώζεηε ηαρύηεηα. Η νδήγεζε κε κηθξόηεξε ηαρύηεηα επηηξέπεη ηελ κεγαιύηεξε επαθή ηνπ πέικαηνο κε ην δξόκν, πξάγκα πνπ νδεγεί ζε θαιύηεξε πξόζθπζε. 3. Μάζεηε πώο λα αλαθηήζεηε ηνλ έιεγρν κεηά από κηα νιίζζεζε. Η νιίζζεζε κπνξεί λα πξνθύςεη αθόκε θαη ζηνπο πξνζεθηηθόηεξνπο νδεγνύο. Αλ ην απηνθίλεηό ζαο γιηζηξήζεη ζπκεζείηε λα κελ παηήζεηε απόηνκα ηα θξέλα. Μελ παηάηε επαλαιακβαλόκελα ηα θξέλα αλ έρεηε ζύζηεκα θξέλσλ θαηά ηνπ θιεηδώκαηνο ησλ ηξνρώλ (ABS). Αληί γηα απηό εθαξκόζηε έληνλε, ζηαζεξή πίεζε ζηα θξέλα θαη νδεγείζηε πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο νιίζζεζεο.

2 4. Κξαηάηε απόζηαζε από ην πξνπνξεπόκελν απηνθίλεην. Η νδήγεζε ζηε βξνρή απαηηεί πξνζεθηηθή ρξήζε όισλ ησλ θύξησλ ζεκείσλ ειέγρνπ - ηηκόλη, ζπκπιέθηε, θξέλα θαη γθάδη - θαζώο θαη κεγαιύηεξν πεξηζώξην αζθάιεηαο γηα πηζαλά ιάζε θαη έθηαθηεο πεξηπηώζεηο. Όηαλ μεθηλάηε έλα ηαμίδη κε βξνρή, ηα παπνύηζηα ζαο ζα είλαη βξεγκέλα θαη ζα γιηζηξάλε εύθνια από ηα πεληάι. Σξίςηε ηηο ζόιεο ζην παηάθη ηνπ απηνθηλήηνπ πξηλ βάιεηε κπξνζηά ηνλ θηλεηήξα. Όινη νη απηνθηλεηηζηέο ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ ηαθηηθά όηη ηα θώηα πνξείαο ηνπο, ηα πίζσ θώηα, ηα θώηα θξέλσλ θαη ηα θιαο δνπιεύνπλ θαλνληθά. Η απόζηαζε θξελαξίζκαηνο ζην βξεγκέλν είλαη 3 θνξέο κεγαιύηεξε από όηη ζε ζην ζηεγλό. Αθνύ απαηηείηαη κεγαιύηεξε απόζηαζε γηα ην θξελάξηζκα, είλαη ζεκαληηθό λα κελ θνιιάηε ζηνλ κπξνζηηλό ζαο. Κξαηήζηε θάηη πεξηζζόηεξν από ηελ απόζηαζε δύν απηνθηλήησλ κεηαμύ ηνπ απηνθηλήηνπ ζαο θαη ηνπ πξνπνξεπόκελνπ νρήκαηνο. 5. Οδεγείηε ζηα ίρλε ελόο πξνπνξεπόκελνπ απηνθηλήηνπ. Απνθύγεηε ηε ρξήζε ησλ θξέλσλ ζαο. Όπνηε είλαη δπλαηό ειαηηώζηε ηαρύηεηα παίξλνληαο ην πόδη ζαο από ην γθάδη. Αλάςηε ηα θώηα πνξείαο ζαο αθόκε θαη ζε ζπλζήθεο ειαθξηάο βξνρόπησζεο. Γελ βνεζνύλ κόλν λα έζαο λα βιέπεηαη ην δξόκν, αιιά βνεζνύλ θαη ηνπο άιινπο νδεγνύο λα βιέπνπλ εζάο. Αλάβεηε ηα θώηα πνξείαο ζαο ώζηε είζηε αληηιεπηνί από ηα νρήκαηα πνπ ζαο αθνινπζνύλ. 6. Πξνεηνηκαζηείηε γηα ην ηαμίδη ζαο. Η νδήγεζε ζηε βξνρή απαηηεί πξνζεθηηθή ρξήζε όισλ ησλ θύξησλ ζεκείσλ ειέγρνπ - ηηκόλη, ζπκπιέθηε, θξέλα θαη γθάδη - θαζώο θαη κεγαιύηεξν πεξηζώξην αζθάιεηαο γηα πηζαλά ιάζε θαη έθηαθηεο πεξηπηώζεηο. Όηαλ μεθηλάηε έλα ηαμίδη κε βξνρή, ηα παπνύηζηα ζαο ζα είλαη βξεγκέλα θαη ζα γιηζηξάλε εύθνια από ηα πεληάι. Σξίςηε ηηο ζόιεο ζην παηάθη ηνπ απηνθηλήηνπ πξηλ βάιεηε κπξνζηά ηνλ θηλεηήξα. Όινη νη απηνθηλεηηζηέο ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ ηαθηηθά όηη ηα θώηα πνξείαο ηνπο, ηα πίζσ θώηα, ηα θώηα θξέλσλ θαη ηα θιαο δνπιεύνπλ θαλνληθά.

3 7. Μάζεηε πώο λα απνθεύγεηε θαη λα αληηκεησπίδεηε ηελ πδξνιίζζεζε. Η πδξνιίζζεζε ζπκβαίλεη όηαλ ν ξπζκόο ζπζζώξεπζεο ηνπ λεξνύ κπξνζηά από ηα ειαζηηθά ζαο είλαη κεγαιύηεξνο από απηώλ πνπ ην βάξνο ηνπ απηνθηλήησλ ζαο είλαη ηθαλό λα απνκαθξύλεη. Η πίεζε ηνπ λεξνύ αλαγθάδεη ην όρεκά ζαο λα νιηζζάλεη πάλσ ζε έλα ιεπηό ζηξώκα λεξνύ πνπ δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ζηα ειαζηηθά ζαο θαη ηνλ δξόκν. ε απηό ην ζεκείν, ην απηνθίλεηό ζαο κπνξεί λα ράζεη πιήξσο ηελ επαθή ηνπ κε ηνλ δξόκν, δηαηξέρνληαο ηνλ θίλδπλν λα γιηζηξήζεηε ή λα βξεζείηε εθηόο ισξίδαο, ή αθόκε θαη εθηόο δξόκνπ. Γηα λα απνθύγεηε ηελ πδξνιίζζεζε, δηαηεξήζηε ηα ειαζηηθά ζαο κε ηελ ζσζηή πίεζε αέξα, δηαηεξήζηε θαιό πέικα ζηα ειαζηηθά ζαο θαη αληηθαηαζηήζηε ηα όηαλ πξέπεη, ειαηηώζηε ηαρύηεηα όηαλ ν δξόκνο είλαη βξεγκέλνο, θαη κείλεηε καθξηά από κηθξέο ιίκλεο. Γνθηκάζηε λα νδεγήζεηε ζηα ίρλε ειαζηηθώλ από ηα πξνπνξεπόκελα νρήκαηα. Αλ βξεζείηε λα πδξνιηζζαίλεηε, κελ θξελάξεηε θαη κελ ζηξίςεηε απόηνκα. Απηό ζα κπνξνύζε λα θάλεη ην απηνθίλεηό ζαο λα γιηζηξήζεη. Υαιαξώζηε ην πόδη ζαο ζην γθάδη κέρξη ην απηνθίλεην λα ειαηηώζεη ηαρύηεηα θαη λα κπνξείηε λα αηζζαλζείηε θαιύηεξε επαθή κε ην δξόκν. Αλ ρξεηάδεηαη λα θξελάξεηε θάληε ην απαιά κε ειαθξέο επαλαιακβαλόκελεο θηλήζεηο. Αλ ην απηνθίλεηό ζαο έρεη ABS, ηόηε θξελάξεηε θαλνληθά, ν ππνινγηζηήο ηνπ απηνθηλήηνπ ζα πξνζνκνηώζεη ηελ επαλαιακβαλόκελε θίλεζε όπνηε είλαη απαξαίηεην. 8. Αλ ε βξνρή είλαη πνιύ δπλαηή ζηακαηήζηε! Η δπλαηή βξνρή κπνξεί λα ππεξθνξηώζεη ηνπο παινθαζαξηζηήξεο, αθήλνληαο έλα ζρεδόλ αδηάθνπν θάιπκκα λεξνύ λα θαιύπηεη ην παξκπξίδ. Όηαλ ε νξαηόηεηα είλαη ηόζν πεξηνξηζκέλε ώζηε ηα άθξα ηνπ δξόκνπ ή ησλ άιισλ απηνθηλήησλ λα κελ είλαη νξαηά από απόζηαζε αζθαιείαο, είλαη ώξα λα βγείηε απν ην δξόκν θαη λα πεξηκέλεηε λα θνπάζεη ε βξνρή. Δίλαη θαιύηεξα λα ζηακαηήζεηε ζε ρώξνπο ζηάζκεπζεο ή άιιεο πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρέο. Αλ ε άθξε ηνπ δξόκνπ είλαη ε κόλε ζαο επηινγή, θάληε όζν πην άθξε κπνξείηε θαη πεξηκέλεηε λα πεξάζεη ε θαηαηγίδα. Κξαηήζηε ηα θώηα πνξείαο ζαο αλακκέλα θαη αλάςηε ηα θώηα θηλδύλνπ (alarm) γηα λα εηδνπνηείηε ηνπο άιινπο νδεγνύο. 9. Οη πξώηεο ζηαγόλεο βξνρήο θάλνπλ ην δξόκν πνιύ νιηζζεξό. Οη πξώηεο ζηαγόλεο βξνρήο θαζηζηνύλ ηελ νδήγεζε εμαηξεηηθά δύζθνιε, θαζώο ε ιάζπε θαη ην ιάδη ζην ζηεγλό δξόκν ζπλδπάδνληαη κε ην λεξό θαη ζρεκαηίδνπλ κηα νιηζζεξή επηθάλεηα Οη νδεγνί είλαη δπλαηόλ λα αληηκεησπίζνπλ απώιεηα ειέγρνπ θαη ζπληζηάηαη λα είλαη εμαηξεηηθά πξνζερηηθνί γηα ηελ πξώηε κηζή ώξα κεηά ηελ έλαξμε ηεο βξνρήο.

4 10. Ο ζπλλεθηαζκέλνο θαηξόο κεηώλεη ηελ νξαηόηεηα. Πξνζέμηε ηδηαίηεξα θαηά ηελ πξνζπέξαζε άιισλ νρεκάησλ. 11. "ηεγλώζηε" ηα θξέλα ζαο όηαλ πεξάζεηε κέζα από ιηκλάδνληα λεξά. Αλ έρεηε νδεγήζεη κέζα από ιηκλάδνληα λεξά βάζνπο ηθαλνύ λα βξέμνπλ ηα ηαθάθηα ησλ θξέλσλ ζαο, θξελάξεηε απαιά γηα λα ηα "ζηεγλώζεηε". 12. Μελ νδεγείηε θνπξαζκέλνη. ηακαηήζηε ηνπιάρηζηνλ θάζε δύν ώξεο ή θάζε 150 ρικ γηα λα μεθνπξαζηείηε.

5 πκβνπιέο γηα επηδόζεηο Η πςειή επίδνζε δελ απαηηείηαη κόλν από νδεγνύο αγώλσλ. Δίζηε έηνηκνη λα βγείηε ζην δξόκν; 1. Μελ γίλεζηε επηζεηηθόο νδεγόο. Σν λα θσλάδεηε, λα παηάηε ην θιάμνλ, λα θξελάξεηε απόηνκα κπξνζηά από θάπνηνλ πνπ θνιιά επάλσ ζαο, λα παηάηε ζην άθξν ηνπ δξόκνπ, λα ηξέρεηε, λα θάλεηε άζεκλεο ρεηξνλνκίεο... όια απηά κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ γξήγνξα επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο. Πξνζέμηε ηνλ πξαγκαηηθό θίλδπλν θαη θξαηήζηε ηνλ έιεγρό ζαο. Μελ νδεγείηε όηαλ είζηε ζπκσκέλνη, πνιύ θνπξαζκέλνη, ή ζηελνρσξεκέλνη. Απνθύγεηε ηηο ζπγθξνύζεηο αθόκε θαη εάλ έρεηε δίθην. Πξνβιέςηε πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα λα απνθύγεηε ηελ θπθινθνξηαθή ζπκθόξεζε όπνηε είλαη δπλαηό. 2. Απνθύγεηε ηνπο επηζεηηθνύο νδεγνύο. Αλ έλαο νδεγόο ελεξγεί επηζεηηθά πξνο εζάο κελ ηνλ πξνθαιείηε ή ηνλ αληηκεησπίδεηε. Απνθύγεηέ ηνλ. Μελ ηνλ θνηηάηε. Κξαηήζηε ηηο πόξηεο ζαο θιεηδσκέλεο θαη ηα παξάζπξά ζαο αλεβαζκέλα. Μελ ππνηηκάηε ηε δπλαηόηεηα ηνπ άιινπ νδεγνύ ζηελ επηζεηηθόηεηα. 3. Να είζηε ζε εηνηκόηεηα. Να είζηε ραιαξνί, ήξεκνη θαη λα κελ είζηε ππό ηελ επήξεηα αιθνόι ή άιισλ λαξθσηηθώλ. Απνθύγεηε δξαζηεξηόηεηεο πνπ απνζπνύλ ηελ πξνζνρή ζαο όπσο ην θαγεηό ή ηε ζπδήηεζε κε ηνπο επηβάηεο. 4. Απνθύγεηε ηελ ππλειία ηεο εζληθήο νδνύ. Η ππλειία ηεο εζληθήο νδνύ - ε ππεξβνιηθή ηάζε ύπλνπ πνπ πξνθαιείηαη από επαλαιακβαλόκελα νπηηθά εξεζίζκαηα θαη θόπσζε - είλαη έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο θηλδύλνπο ηεο νδήγεζεο. Όηαλ νδεγείηε κεγάιεο απνζηάζεηο, θάλεηε ζπρλέο ζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο κπνξείηε λα θνηκεζείηε γηα ιίγν ή λα θάλεηε αζθήζεηο. Δμαζθήζηε ηα κάηηα ζαο δηαβάδνληαο νδηθέο πηλαθίδεο ή κεηαζέηνληαο ηελ εζηίαζε ησλ καηηώλ ζαο ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ δξόκνπ. Βεβαησζείηε όηη έρεηε μεθνπξαζηεί αξθεηά. Αλ ληώζεηε όηη απνθνηκηέζηε θαη ράλεηε ηε ζπγθέληξσζή ζαο - ΣΑΜΑΣΗΣΔ! Ξεθνπξαζηείηε όζν ρξεηάδεηαη, θαη κεηά ζπλερίζηε. 5. Οδεγείηε ακπληηθά. Υξεζηκνπνηήζηε ηε θαληαζία ζαο. Να είζηε πάληα έηνηκνη λα αληηδξάζεηε απέλαληη ζηνπο άιινπο νδεγνύο, εάλ δελ θάλνπλ απηό πνπ πξέπεη - ή απηό πνπ λνκίδεηε όηη πξέπεη λα θάλνπλ. Αλ δελ κπνξείηε λα απνθύγεηε ηε ζύγθξνπζε, δνθηκάζηε λα απνθύγεηε ηελ πην επηθίλδπλε επηινγή. Γηα παξάδεηγκα, έρεηε πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα επηβηώζεηε βγαίλνληαο από ηνλ δξόκν αληί λα ρηππήζεηε κε έλα άιιν όρεκα κεησπηθά.

6 Οδήγεζε ζηελ πόιε ην θαινθαίξη πκβνπιέο γηα ηελ νδήγεζε ζηελ πόιε ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο. 1. Να είζηε δύν θνξέο πην έηνηκνη - πξέπεη λα πξνζέμεηε πεξηζζόηεξα πξάγκαηα! Οη πόιεηο θαη νη αζηηθέο πεξηνρέο έρνπλ απμεκέλε θίλεζε από πεδνύο, ηξακ θαη πνδήιαηα κέρξη νρήκαηα ππεξεζηώλ, όπσο θαζαξηζηήξεο δξόκσλ θαη απνξξηκκαηνθόξα. Πξέπεη λα πξνζέρεηε δηπιά. Πξέπεη λα δείρλεηε κεγάιε πξνζνρή ζε όηη ζπκβαίλεη κπξνζηά, ζην πιάη θαη πίζσ από ην όρεκά ζαο. 2. Δπηπξόζζεηα ηεο ρξήζεο ησλ θαζξεπηώλ θνηηάηε πάλσ από ηνλ ώκν ζαο. Πξνζέμηε ηα ηπθιά ζεκεία, αθόκε θαη αθνύ ειέγμεηε όινπο ηνπο θαζξέπηεο ζαο. Όπνηε αιιάδεηε ισξίδα, ή απνκαθξύλεζηε από ην θξάζπεδν θνηηάμηε γύξσ ζαο γηα λα δείηε άιια απηνθίλεηα ή κεραλέο. 3. Οη δηαζηαπξώζεηο απαηηνύλ κεγαιύηεξε πξνζνρή. Πξνζέμηε ηδηαίηεξα ηηο δηαζηαπξώζεηο. Τπάξρνπλ πεξηζζόηεξα πνπ πξέπεη λα πξνζέμεηε θαη πεξηζζόηεξα πνπ κπνξνύλ λα πάλε ζηξαβά. Πεγαίλεηε αξγά θαη πξνβιέςηε ιαλζαζκέλεο θηλήζεηο από πεδνύο. 4. Κάλεηε ζήκαηα κε ζπλέπεηα θαη πνιύ λσξίηεξα. Πάληα λα θάλεηε ζήκα λσξίηεξα όηαλ ζηξίβεηε ή αιιάδεηε ισξίδα. Αλ εηζβάιιεηε κε ηε βία ζε κηα άιιε ισξίδα κπνξεί λα πξνθαιέζεηε ζπκσκέλεο ή επηζεηηθέο αληηδξάζεηο. 5. Αλαπηύμηε ζπλεξγάζηκν θαη επέιηθην ραξαθηήξα. Δζηηάζηε ζην λα ζπγρσξείηε ηνπο άιινπο όηαλ θάλνπλ ιάζε. Απηό κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ απνθπγή ηεηακέλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αηύρεκα.

7 Άλεηε νδήγεζε ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο Απηέο νη ζπκβνπιέο ζα ζαο βνεζήζνπλ λα έρεηε κηα πην άλεηε νδήγεζε ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο. 1. Να ιακβάλεηε ππόςε ηε θπζηθή ζαο θαηάζηαζε. Υξεηάδεζηε θαιή όξαζε θαη θαιή αθνή θαη πξέπεη λα είζηε ζε εγξήγνξζε θαη κε θαιά αληαλαθιαζηηθά. Μελ νδεγείηε πνηέ: -Αλ έρεηε πηεη αιθνόι -Αλ έρεηε ιάβεη θάξκαθν κε ζπληαγή ή ρσξίο ην νπνίν κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία -Αλ είζηε ππό ηελ επήξεηα νπνηνπδήπνηε λαξθσηηθνύ -Αλ είζηε πνιύ θνπξαζκέλνη -Αλ είζηε ζπλαηζζεκαηηθά ηαξαγκέλνη - απηό κπνξεί λα ζαο θάλεη απξόζεθηνπο. 2. Δπηδηώθεηε ζπλεηδεηά ηελ απόθηεζε ηνπ ζσζηνύ επηπέδνπ αληίιεςεο θαη ζπκπεξηθνξάο. Έλα απιό θόιπν γηα λα απμήζεηε επίπεδν ησλ δπλαηνηήησλ θαη αδπλακηώλ ζαο ζπλεηδεηά είλαη λα θάλεηε "κηα πεξηγξαθή αγώλα ηαρύηεηαο" θαζώο νδεγείηε. Απηό ζα ζαο δώζεη κηα πιήξε εηθόλα όισλ όζσλ ζπκβαίλνπλ. Μπνξεί λα πξνζέμεηε λένπο παξάγνληεο πνπ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ αζθάιεηά ζαο. Καη ηέινο, κπνξεί λα βειηηώζεη ηε αληίιεςε πνπ έρεηε γηα ηνλ εαπηνύ ζαο, επαγξππλώληαο ζαο γηα πηζαλά αδύλακα ζεκεία θαη θηλδύλνπο, όπσο έιιεηςε ζπγθέληξσζεο ή ιάζε ζηελ αλακελόκελε ζπκπεξηθνξά από ηνπο άιινπο νδεγνύο. 3. Ωο ειηθησκέλνο νδεγόο, επαλεμεηάδεηε ηαθηηθά ηελ νδήγεζή ζαο. Η ειηθία από κόλε ηεο δελ είλαη θαιόο δείθηεο ηεο ηθαλόηεηαο νδήγεζεο. Παξόια απηά, ζαλ ειηθησκέλνο νδεγόο κπνξεί λα πξνζέμεηε όηη ν ρξόλνο αληίδξαζήο ζαο, ε όξαζε ή ε αθνή ζαο έρνπλ κεησζεί. Να είζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζηηο ζπζηάζεηο ηεο νηθνγελείαο ζαο, ησλ θίισλ θαη άιισλ αλζξώπσλ αλαθνξηθά κε ηηο ηθαλόηεηέο ζαο. Ίζσο λα ζειήζεηε λα θάλεηε επαλαιεπηηθά καζήκαηα ή λα κνηξαζηείηε ηηο ππνρξεώζεηο νδήγεζήο ζαο κε θάπνηνλ άιινλ. Αλ πξνζέμεηε όηη ε νδήγεζε ζαο πξνθαιεί κε απνδεθηό ζηξεο ή θηλδύλνπο ίζσο ρξεηαζηεί λα αλαδεηήζεηε ελαιιαθηηθέο ιύζεηο. Βεβαησζείηε όηη έρεηε ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δεκόζηεο κεηαθνξέο θαη ηηο ινηπέο ππεξεζίεο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθά από ηα ζεκάδηα ηεο κεησκέλεο ηθαλόηεηαο γηα νδηθή αζθάιεηα: εηξά κηθξό-αηπρεκάησλ ή παξά ιίγν αηπρεκάησλ. Αθεξεκάδα ή αδπλακία ζπγθέληξσζεο θαηά ηελ νδήγεζε. Αδπλακία αλάγλσζεο ζπλεζηζκέλσλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο. Οη άιινη νδεγνί ζαο θνξλάξνπλ ζπρλά. αο έρνπλ γίλεη ζπζηάζεηο γηα ηελ νδήγεζή ζαο από ηελ αζηπλνκία, ηελ νηθνγέλεηα θαη θίινπο. 4. Γίλεηε θαινί λπρηεξηλνί νδεγνί. Η λπρηεξηλή νδήγεζε κπνξεί λα γίλεη επραξίζηεζε αλ γλσξίδεηε ηελ ηδηαίηεξε πξνζνρή πνπ απαηηείηαη ιόγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο νξαηόηεηαο. Μεξηθά ζηνηρεηώδε: Κξαηήζηε ηα θώηα πνξείαο θαη ηα πίζσ θώηα ζαο αλακκέλα θαζ' όιε ηε δηάξθεηα κεηαμύ δύζεο θαη αλαηνιήο. Θέζηε ηα θώηα πνξείαο ζαο ζε ρακειή δέζκε όηαλ θάπνην άιιν όρεκα βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 200 κέηξσλ, θαζώο θαη όηαλ νδεγείηε πίζσ από θάπνην άιιν όρεκα. Αλ ην απηνθίλεηό ζαο ραιάζεη ηε λύρηα βεβαησζείηε όηη νη άιινη νδεγνί κπνξνύλ λα δνπλ ην απηνθίλεηό ζαο θαη λα ζηακαηήζνπλ εγθαίξσο. Αλάςηε ηα πξνεηδνπνηεηηθά θώηα θηλδύλνπ (alarm). Αλ είλαη δπλαηό, βγείηε από ην δξόκν. Απνθύγεηε λα ζηακαηήζεηε κεηά ηελ θνξπθή ιόθνπ, ή ακέζσο κεηά από ζηξνθή. Πξνζέμηε ηδηαίηεξα ηνπο πιεπξηθνύο αλαθιαζηήξεο θσηόο θαη άιια βνεζεηηθά νπηηθά ζήκαηα γηα λα δηαηεξεζείηε ζην δξόκν ηε λύρηα.

8 πκβνπιέο νδήγεζεο ηνλ ρεηκώλα Απηέο νη ζπκβνπιέο ζα θξαηήζνπλ εζάο θαη ηνπο ζπλεπηβάηεο ζαο αζθαιείο όιν ην ρεηκώλα. 1. Πξνζαξκόζηε ην απηνθίλεηό ζαο ζην ρεηκώλα Πξνζζέζηε ηελ θαηάιιειε πνζόηεηα αληηςπθηηθνύ ζην ςπθηηθό ηεο κεραλήο. Θα πξνζηαηέςεη ην απηνθίλεηό ζαο από ηνλ πάγν θαη ηε δηάβξσζε. Διέγμηε ηελ κπαηαξία γηα λα βεβαησζείηε όηη έρεηε αξθεηή ηζρύ γηα ηηο εθθηλήζεηο ζην θξύν ηνπ ρεηκώλα. Διέγμηε ηα θξέλα ζαο. Αλ ηα θξέλα δελ απνδίδνπλ ζσζηά ην απηνθίλεην κπνξεί λα έιθεηαη ζην πιάη θαηά ην ζηακάηεκα. Έρεηε καδί ζαο εμνπιηζκό αλάγθεο. Έλαο θαθόο, κηα θνπβέξηα, άκκνο ή αιάηη, θαη κηα μύζηξα ρηνληνύ είλαη απαξαίηεηα. Διέγμηε ην θαινξηθέξ θαη ηνλ απνςύθηε. Θα ζαο εμαζθαιίζνπλ άλεζε θαη ζα θξαηήζνπλ ην παξκπξίδ ζαο θαζαξό από πάγν θαη ζπγθεληξώζεηο αηκώλ. Αιιάμηε ηα ιάδηα. Σα ιηπαληηθά γηα ρεηκεξηλέο ζπλζήθεο εμαζθαιίδνπλ εύθνιε εθθίλεζε. Υξεζηκνπνηήζηε ηα θαηάιιεια πγξά γηα ην παξκπξίδ. Με θαηάιιεινπο παινθαζαξηζηήξεο, έλα αληηςπθηηθό δηάιπκα ζα θξαηά πάληα θαζαξό ην παξκπξίδ. 2. Γηαηεξήζηε ην θξάηεκά ζαο ζην δξόκν Ρπζκίζηε ηελ ηαρύηεηά ζαο θαηάιιεια πξηλ ζηξίςεηε γηα λα απνθύγεηε ηελ ππνζηξνθή θαη ππεξζηξνθή. Απνθύγεηε ηηο απόηνκεο θηλήζεηο γηα λα κεηώζεηε ηηο πηζαλόηεηεο νιίζζεζεο. Δθαξκόζηε ζηαζεξή πίεζε ζηα θξέλα. Μελ θάλεηε θηλήζεηο αληιίαο. Αλ ην απηνθίλεηό ζαο δηαζέηεη ΑBS, απηό ζα ζηακαηήζεη ην απηνθίλεηό ζαο ρσξίο νιίζζεζε. 3. Πξνλνήζηε Πξνβιέςηε παξαπάλσ ρξόλν γηα λα θζάζεηε ζηνλ πξννξηζκό ζαο. Γηπιαζηάζηε ηελ απόζηαζε αζθαιείαο. Η παξαπάλσ απόζηαζε αλάκεζα ζε εζάο θαη ην απηνθίλεην κπξνζηά ζαο ζα ζαο δώζεη αξθεηό ρξόλν λα ζηακαηήζεηε. Κξαηήζηε ην απηνθίλεηό ζαο θαζαξό. Σν ηαθηηθό μέπιπκα κε θαζαξό λεξό κεηώλεη ηε δηάβξσζε πνπ πξνθαιείηαη απν ηα ρεκηθά, ην αιάηη θαη ην ραιίθη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απόςπμε ησλ δξόκσλ. Πξνζνρή ζηηο γέθπξεο θαη άλσ δηαβάζεηο. ε απηέο ηηο επηθάλεηεο ν πάγνο ηείλεη λα ζρεκαηίδεηαη γξεγνξόηεξα, γηα απηό πξνζαξκόζηε αλάινγα ηελ νδήγεζή ζαο. Να βιέπεηε θαη λα ζαο βιέπνπλ. Φξνληίζηε ηελ νξαηόηεηα θξαηώληαο ηα θώηα ζαο αλακκέλα θαη ην παξκπξίδ ζαο θαζαξό. Να μέξεηε ηη πξέπεη λα θάλεηε αλ θνιιήζεηε ζε πάγν ή ρηόλη. Μελ πεξηζηξέθεηε (ζπηληάξεηε) ηνπο ηξνρνύο ζαο. Αθαηξέζηε ην ρηόλη γύξσ από ηα ειαζηηθά ζαο θαη θνπλήζηε ειαθξά κπξνο-πίζσ ην απηνθίλεηό ζαο.

9 4. Πξνεηνηκαζηείηε γηα ην απξόζκελν: ππνζηξνθή θαη ππεξζηξνθή Πώο λα αληηκεησπίζεηε ηελ ππνζηξνθή: Σν απηνθίλεην δελ ζηξίβεη όζν ζέιεηε επεηδή ηα κπξνζηηλά ειαζηηθά έραζαλ ηελ επαθή ηνπο κε ην δξόκν. Μελ απμάλεηε ηε γσλία ηνπ ηηκνληνύ ζαο θαη κελ θξελάξεηε γηαηί απηό ζα θάλεη ρεηξόηεξα ηα πξάγκαηα. Αληί γηα απηό: Πάξηε ην πόδη ζαο από ην γθάδη θαη κελ παηήζεηε ην θξέλν. Σν βάξνο ηνπ απηνθηλήηνπ ζαο ζα κεηαθεξζεί κπξνζηά. Πξνζεθηηθά κεηώζηε ηε γσλία νδήγεζήο ζαο. Θα πξέπεη λα κπνξείηε λα επαλαθέξεηε πξνζεθηηθά ην απηνθίλεηό ζαο ζηελ επηζπκεηή πνξεία. Πώο λα αληηκεησπίζεηε ηελ ππεξζηξνθή: Σν απηνθίλεην ζηξίβεη πεξηζζόηεξν από όηη ζέιεηε επεηδή ηα πίζσ ειαζηηθά έραζαλ ηελ επαθή ηνπο κε ην δξόκν. Κάληε ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο πξνζέρνληαο πνιύ ηελ αληαπόθξηζε ηνπ απηνθηλήηνπ: Δπηηαρύλεηε ειαθξά. Σν βάξνο ηνπ απηνθηλήηνπ ζαο ζα κεηαηεζεί ζηνπο πίζσ ηξνρνύο. Σελ ίδηα ζηηγκή ζηξίςηε ην ηηκόλη ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε πξνο ηελ νπνία νιηζζαίλεη ην πίζσ κέξνο. Κνηηάμηε πξνο ηελ θαηεύζπλζε πνπ ζέιεηε λα πάεη ην απηνθίλεην. Έηζη ζα είζηε έηνηκνη λα πξνζαξκόζεηε ηε δηαδξνκή ηνπ απηνθηλήηνπ κόιηο αξρίζεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηνξζώζεηο ζαο. 5. Να ζπκάζηε όηη ε ηεηξαθίλεζε είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα εληζρπκέλε θίλεζε 2 ηξνρώλ. Καη νη ηέζζεξηο ηξνρνί παίξλνπλ θάπνην κέξνο ηεο ζρέζεο ξνπήο ζηξέςεο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο αιιά κόλν δύν ηξνρνί έρνπλ ην πιήξεο πιενλέθηεκα ηεο εθαξκνγήο δύλακεο από ηνλ θηλεηήξα. Όηαλ νδεγείηε κε ηεηξαθίλεζε ζε ρηνληζκέλνπο, παγσκέλνπο δξόκνπο ην όρεκα δελ κπνξεί λα ζηακαηήζεη ζεκαληηθά θαιύηεξα από έλα όρεκα κε θίλεζε ζηνπο δύν ηξνρνύο. 6. Αλακελόκελεο ζπλζήθεο θαηά ηε ρεηκεξηλή νδήγεζε εθηόο δξόκνπ. Σα παρηά ζηξώκαηα ζθόλεο κπνξνύλ λα θξύβνπλ θαη θξύβνπλ θνύηζνπξα, πέηξεο, δνθάξηα θαη θνκκάηηα πάγνπ. Σν πξώηκν ρηόλη ζπλήζσο είλαη επθνιόηεξν λα ζπξσρηεί από όηη ην όςηκν, ην νπνίν έρεη ζπζζσξεπηεί από επηπιένλ ρηνλνπηώζεηο. Έρεη κηα ζθιεξή ζηξώζε κεηαμύ ηνπ καιαθνύ ρηνληνύ θαη απηό κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα. 7. Πξνζέμηε ηνπο θηλδύλνπο από ην ρηόλη πνπ ζπζζσξεύεηαη θάησ από ην ηεηξαθίλεην όρεκά ζαο θαηά ηελ θίλεζε εθηόο δξόκνπ. Μπνξεί νπζηαζηηθά λα παγώζεη ηειείσο ηνλ θηλεηήξαο ζαο αθόκε θαη όηαλ απηόο δνπιεύεη. Καη ε απνκάθξπλζή ηνπ (Πάγνπ) κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηά. Βεβαησζείηε όηη ε πεξηνρή ηνπ θηλεηήξα θαζαξίδεηαη ζπρλά θαη πξνζέμηε ηηο ζεξκνθξαζίεο ηνπ ιαδηνύ, ησλ πγξώλ ηαρπηήησλ θαη άιισλ ζεκαληηθώλ πγξώλ. Πξνζέμηε γηα θνκκάηηα πάγνπ θαη ζθιεξνύ ρηνληνύ πνπ πηάλνληαη θάησ απν ην όρεκα θαη απνθόπηνπλ ηηο ζπλδέζεηο θξέλσλ. Όηαλ δηαζρίδεηε ξερά ζεκεία κε λεξό, πξνζέμηε γηα πάγν πνπ επηπιέεη θαη παγσκέλα θξέλα. Κξαηήζηε ηνλ θηλεηήξα ζαο ζε έληνλε ιεηηνπξγία όζν πην πνιύ κπνξείηε θαηά ηελ νδήγεζε.

10 8. Πξνζαξκόζηε ην ηεηξαθίλεην απηνθίλεηό ζαο ζην ρεηκώλα πξνζεθηηθά! Διέγμηε ην αληηςπθηηθό - αδεηάζηε θαη μαλαγεκίζηε. Διέγμηε ηνπο ζσιήλεο - αληηθαηαζηήζηε αλ είλαη αδύλακνη. Αληηθαηαζηήζηε θάζε ηκάληα πνπ έρεη ξαγίζεη ή έρεη ιεηαλζεί. Αιιάμηε ην ιηπαληηθό ζαο κε ιηπαληηθό γηα ρεηκεξηλέο ζπλζήθεο. Διέγμηε ην ιάδη ησλ ηαρπηήησλ θαη άιια πγξά. Αθαηξέζηε θάζε πγξαζία πνπ έρεη ζπζζσξεπζεί - κπνξεί λα παγώζεη θαη λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα. Διέγμηε ηελ πίεζε ησλ ειαζηηθώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ξεδέξβαο!). Διέγμηε ηα πγξά ηνπ παινθαζαξηζηήξα. Διέγμηε ην ζύζηεκα ηεο εμάηκηζεο γηα νπέο θαη δηαξξνέο - ηα θαπζαέξηα είλαη δύν θνξέο πην επηθίλδπλα όηαλ ηα παξάζπξα είλαη εξκεηηθά θιεηζηά! 9. πγθεληξώζηε ην πιεξέζηεξν θνπηί πξώησλ βνεζεηώλ πνπ κπνξείηε, ηδίσο αλ νδεγείηε εθηόο δξόκνπ. Γηα ην θνπηί ζαο ρξεζηκνπνηήζηε έλα ζπκπαγέο δνρείν (κηα βαξηά ηζάληα ή ζήθε). Μεξηθά πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεηε: θσηνβνιίδεο δξόκνπ, κάιιηλεο θνπβέξηεο, θαιώδηα βξαρπθύθισζεο, ζλαθ, έλα κηθξό θνπξλάθη, έηνηκεο ζνύπεο, θαηζαξνιηθά θαη ζύλεξγα θαγεηνύ, ρνληξέο θάιηζεο, θαπέιν, γάληηα, θάξκαθα, αιπζίδεο ειαζηηθώλ, θηπάξη ρηνληνύ, θεξί, αλαπηήξα θαη ζπίξηα, θαθό θαη ξαδηόθσλν κε θαηλνύξγηεο κπαηαξίεο, θαη θάηη λα δηαβάζεηε θαηά ηε κεγάιε αλακνλή. Μελ μερλάηε ηα θάξκαθα θαη ηηο απαξαίηεηεο πξνκήζεηεο πξνζσπηθώλ εηδώλ.

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ 1 ΓΔΙΔ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ ΟΤ ΒΙΒΙΟΤ ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ ΔΤΡΔΖΡΗΟ ΠΡΟΟΓΟ ει. 3 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 5 Απόςεηο ππνςεθίσλ νδεγώλ γηα ην εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ ΔΗΜΟΗ Ο ζεηζκόο είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ»

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» ποςδαζηήρ : Ειζηγηηήρ : Αλεξανδπήρ Γεώπγιορ ηάμορ πςπίδων Καβάλα 009 ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή. Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο

Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή. Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο πγγξαθή ηεο: Lynne Centner Σν Πξόγξακκα Δπράξηζηε Γηαηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Inuvair 100/6 κηθξνγξακκάξηα αλά ςεθαζκό, Δηάιπκα γηα εηζπλνή ππό πίεζε. Γξαζηηθέο νπζίεο: δηπξνπηνληθή Βεθινκεζαδόλε, δηπδξηθή θνπκαξηθή Φνξκνηεξόιε Γηα ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

Σν δεηλ επηθηλδύλσο. απαηηεί ΑΦΑΛΔΗΑ

Σν δεηλ επηθηλδύλσο. απαηηεί ΑΦΑΛΔΗΑ Σν δεηλ επηθηλδύλσο. απαηηεί ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΔΝΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ Σν ζύζηεκα «Αλαβάηεο Μεραλή» Μεραλή Αλαβάηεο Δμσηεξηθνί παξάγνληεο Απμεκέλε πξνζνρή Αιθνόι Φάξκαθα σκαηηθή θνύξαζε Δξσηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα