monthly statistical bulletin exchange developments

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "monthly statistical bulletin exchange developments"

Transcript

1 2015 monthly statistical bulletin exchange developments march

2 ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ### MARCH MARCH ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Page Διάγ/μα Πινακας Chart table CONTENTS Περιεχόμενα 1-2 Contents Εξελίξεις μηνός Μαρτίου Developments inmarch Αγορές και Δείκτες 1. Markets & Indices Βασικοί Δείκτες Αγοράς Μετοχών EXAE Διάγραμμα Γ.Δ. Τιμών & Aξίας Συναλλαγών Χρεογράφων HELEX Main Stock Market Indices Composite Share Price Index Chart & Securities Value of Transactions Chart Λοιποί Δείκτες Μετοχών ΕXAE 5 HELEX Other Market Indices Κλαδικοί Δείκτες Μετοχών EXAE 6 HELEX Sector Market Indices Χρηματιστηριακή Αξία Market Capitalisation Διάγραμμα Χρηματιστηριακής Αξίας Market Capitalisation Chart Αξία Συναλλαγών Transactions Value Διάγραμμα Αξίας Συναλλαγών Transactions Chart Value Συναλλαγές μηνός Μαρτίου Mrtch 2015 Transactions 2. Ανάλυση Συναλλακτικής Δραστηριότητας 2. Transactional Activity Analysis Στοιχεία Μέσης Ημερήσιας Αξίας Συναλλαγών μετοχών ανά κατηγορία διαπραγμάτευσης Στοιχεία Μέσης Ημερήσιας Αξίας Συναλλαγών μετοχών ανά δείκτη κατηγορίας Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης Average daily stocks value of transactions data per trading category Average daily stocks value of transactions data per index of Big Cap category 3. Mηνιαία Ρευστότητα 3. Monthly Liquidity Μηνιαίοι Μέσοι Όροι Spread 14 4 Monthly average Spread Μηνιαία μέση Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Monthly average Velocity Μηνιαία ιστορική Μεταβλητότητα Monthly historical Volatility Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα με την Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης Σημειώσεις Ομολόγων 18 Bonds Notes 17 Bonds Traded with the Open Outcry Method Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Α.Α.Σ.Ε. 19 Bonds traded in Fixed Income Securities Market Επεξήγηση Πινάκων 20 Explanation of Tables Μηνιαία Στοιχεία Μετοχών Monthly Stocks Data Σημειώσεις Μετοχών 35 Stocks Notes Σταθμισμένο Ρ/Ε των επιμέρους κλάδων και συνόλου αγοράς Sectoral and composite weighted P/E ratio Σταθμισμένο D.Y. των επιμέρους κλάδων και συνόλου αγοράς Sectoral and composite weighted D.Y. ratio Οι 10 μετοχές με τα μεγαλύτερα και μικρότερα P/E stocks with the highest and the lowest P/E ratio Μετοχές με τις μεγαλύτερες και τις μικρότερες Mερισματαποδόσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών Τα 10 χρεόγραφα με τις μεγαλύτερες και μικρότερες μεταβολές τιμής Stocks with the Highets and Lowest Dividend Yields in the Athex Exchange 10 securities with the highest and the lowest price changes Τα 10 χρεόγραφα με την μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών securities with the highest Transactions Value Οι 10 μετοχές με την μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα stocks with the highest Marketability Οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες με βάση την Χρηματιστηριακή τους biggest companies based on their Market Αξία κατά την 31/03/2015 Capitalisation on 31/03/2015 Αποκοπές Μερισμάτων 42 Dividends Μεταβολές Μετοχικού Κεφαλαίου 43 Share Capital Changes Δικαιώματα μετοχών 44 Stocks Rights 1

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Page Διάγ/μα Πινακας Chart table CONTENTS Αριθμός Εισηγμένων Ομολογιακών Δανείων, Εταιριών & Μετοχικών Εκδόσεων 45 Number of Listed Bonds, Companies and Stock Issues Διάγραμμα αριθμού Εισηγμένων Εταιριών & Μετοχικών Εκδόσεων 45 9 Number of Listed Companies and Stock Issues chart 5. Σύγκριση Γ.Δ. με δείκτες ξένων χρηματιστηρίων 5. Comparison Composite Index to foreign exchanges indices Κυριότεροι ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί Δείκτες 46 Major european stock exchanges Indices Διάγραμμα σωρευτικών μεταβολών 10 Cumulative changes chart Στοιχεία συντελεστών συσχέτισης των κυριότερων ξένων χρηματιστηριακών δεικτών με Γ.Δ Correlation co-efficients data between major foreign exchanges indices with the Composite index Πίνακας συντελεστών συσχέτισης των κυριότερων ξένων χρηματιστηριακών δεικτών με Γ.Δ. 01/01/ /03/ Table of correlation co-efficients data between the major foreign exchanges indices with the Composite index 01/01/ /03/2015 Διαγράμματα συσχέτισης των κυριότερων ξένων χρηματιστηριακών δεικτών με Γ.Δ. 31/3/ /03/ Correlation charts between major foreign exchanges indices with the Composite index for the period 31/3/ /03/2015 * Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται στο Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καµία ευθύνη για ενδεχόµενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά µε την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόµενη άµεσα ήέµµεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών. ΗΕταιρία δεν έχει καµία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαµβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγµένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωµάτων τρίτων από το περιεχόµενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων. Όλα τα αναγραφόµενα στο Μ.Σ.Δ. στοιχεία παρέχονται µόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγµατεύονται στο Χρηματιστήριο. Αναγνωρίζεται και συµφωνείται ότι όλα τα δικαιώµατα επί των πληροφοριών που εµφανίζονται στο Μ.Σ.Δ. θα αποτελούν κυριότητα της εταιρίας και οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, σήµατος κλπ. ανήκουν στην εταιρεία. *Hellenic Exchanges-Athens Exchange endeavours to ensure that the data and other material ("Information") presented on the Monthly Statistical Bulleton are accurate and complete, but it is not liable for any errors or omissions of data or /and for the accuracy, credibility, updating and completeness of the aforesaid information nor it has any liability arising directly or indirectly from the use of the above Information. The Company is not liable for the accuracy of the data included in listed companies' announcements. Only the sender of such an announcement is fully and solely liable for any infringement of third party's rights from the content of such announcement, All contents of the Monthly Statistical Bulletin List are provided only for information purposes and do not constitute investment advice or solicitation to invest in securities or other products listed for trading on the company. You acknowledge and agree that the Company is the owner of any property rights related to any Information appearing on the Monthly Staistical Bulletin including intellectual property rights copyright, trademarks, etc. ΕΚΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Υπεύθυνο Τμήμα : Υπηρεσιών Πληροφόρησης EXAE Λεωφόρος Αθηνών 110, Αθήνα, Τηλ.: (210) , Fax: (210) PUBLISHER :HELLENIC EXCHANGES - ATHENS STOCK EXCHANGE Dpt in Charge : HELEX Information Services 110, Athinon Ave., Athens, Greece, Tel.: (210) , Fax: (210)

4 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 DEVELOPMENTS MARCH 2015 Τον Μάρτιο ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 775,46 μονάδες σημειώνοντας πτώση της τάξεως του 11,93% σε σύγκριση με το κλείσιμο του προηγούμενου μήνα. Η ανώτατη τιμή του Μαρτίου ήταν 880,48 μονάδες, καταγράφηκε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της 02/03/2015, η κατώτατη τιμή του μήνα ήταν 723,48 μονάδες και καταγράφηκε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της 19/03/2015. Ο δείκτης FTSE/XA Large Cap, έκλεισε στις 230,00 μονάδες σημειώνοντας πτώση 11,03% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που έκλεισε στις 258,52 μονάδες ενώ σε σχέση με τον αντίστοιχο Μάρτιο του 2014 που είχε κλείσει στις 430,36 μονάδες, σημείωσε πτώση 46,56%. Ο δείκτης FTSE/X.A Mid Cap, έκλεισε στις 799,04 μονάδες σημειώνοντας πτώση 15,13% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που έκλεισε στις 941,53 μονάδες ενώ σε σχέση με τον αντίστοιχο Μάρτιο του 2014 που είχε κλείσει στις 1297,14 μονάδες, σημείωσε πτώση 38,40%. Αντίστοιχα ο δείκτης FTSE/X.A Mid & Small Cap Θεμελιωδών μεγεθών έκλεισε στις 1163,46 μονάδες σημειώνοντας πτώση 3,89% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που είχε κλείσει στις 1210,56 μονάδες ενώ σε σχέση με τον αντίστοιχο Μάρτιο του 2014 που είχε κλείσει στις 1512,46 μονάδες σημείωσε πτώση 23,07%. Η μηνιαία αξία συναλλαγών έφτασε το ύψος των 1879,22 εκ. ευρώ. σε σχέση με τον Φεβρουάριο που ήταν στο επίπεδο των 2953,14 εκ. ευρώ, σημείωσε πτώση 36,37% ενώ σε σχέση με τον αντίστοιχο Μάρτιο του 2014 που βρισκόταν στα 2520,54 εκ. ευρώ σημείωσε πτώση κατά 25,44%. Η μέση ημερήσια συναλλακτική κίνηση έφτασε τα 89,32 εκ. ευρώ έναντι 155,43 εκ. ευρώ του Φεβρουαρίου και των 132,66 εκ. ευρώ του Μάρτιο Ο μέσος ημερήσιος αριθμός πράξεων έφτασε τις έναντι του Φεβρουαρίου και των σε σχέση με τον Μάρτιο του Η χρηματιστηριακή αξία των μετοχών στην τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσής τους έφτασε τα 45296,13 εκ. ευρώ έναντι 51465,30 εκ. ευρώ του Φεβρουαρίου παρουσιάζοντας πτώση 11,99% ενώ σε σχέση με τον Μάρτιο 2014 που είχε φτάσει στο επίπεδο των εκ. ευρώ σημείωσε μείωση κατά 39,66%. Από τα χρεόγραφα που κινήθηκαν περισσότερο σε αξία τον μήνα Μάρτιο ξεχώρισαν οι: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ), ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ), ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ), OΠΑΠ (ΚΟ) ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) και OTE A.E (KO). In March, the ATHEX Composite Share Price Index closed at units and compared to last month s closing price was decreased by 11.93%. During the month of March the highest price which was units was recorded during the session of March 02, 2015 while the lowest price which was units as recorded during the session of March 19, The FTSE/ATHEX Large Cap Index closed at units, marking a decease of 11.03% compared to the previous month s closing price which was units and a decrease of 46.56% compared to March 2014 closing price that was units. The FTSE/X.A Mid Cap Index closed at units, marking a decrease of 15.13% compared to the previous month s closing rice which was units and a decrease of 38.40% compared to March 2014 closing price that was units. The FTSE/X.A Mid & Small Cap Factor-Weighted Index closed at units, recording a decrease of 3.89% compared to the previous month s closing price which was and a decrease of 23.07% compared to March 2014 closing price that was units. The monthly value of transactions reached million euros, recording a decrease of 36.37% compared to million euros recorded in February and a decrease of 25.44% compared to March 2014 ( m ). The average daily value of transactions amounted to million euros versus million in February and million euros compared to March The average daily number of trades reached versus in February and compared to March The market capitalisation of shares during their last trading day amounted to million euros and compared to Februarys figure which was million euros marks a decrease of 11.99%.Compared to March 2014 capitalisation recorded at million signalling a decrease of 39.66%. Also, the most active securities in March were the following: NATIONAL BANK OF GREECE (CR), EUROBANK ERGASIAS (CR), PIRAEUS BANK (CR), OPAP (CR), ALPHA BANK (CR) and OTE S.A (CR). 3

5 1.1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - HELLENIC EXCHANGES - ATHENS STOCK EXCHANGE MARKET INDICES * Βάση Δείκτη FTSE/ΧΑ Large Cap-FTSE/ATHEX Large Cap Index Base: = 1000 Μονάδες - Units, Βάση Δείκτη FTSE/X.A - X.A.K Τραπεζικός Δείκτης -FTSE/ATHEX - CSE Banking Index Base: = 2000 Μονάδες - Units Βάση Δείκτη Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης - Athex Mid & SmallCap Category Price Index Index Base: = 5000 Μονάδες - Units Βάση Δείκτη FTSE/ΧΑ MID CAP-FTSE/ATHEX MID CAP Index Base: = 1000 Μονάδες - Units, Βάση Δείκτη FTSE/ΧΑ SmallCap -FTSE/ATHEX SmallCap Index Base: , Βάση Δείκτη FTSE/ΧΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ-FTSE/ATHEX MARKET INDEX Index Base: = 2000 Μονάδες - Units, Βάση Δείκτη FTSE MED FTSE MED 100 Index Base: =5000 Μονάδες - Units, Βάση Δείκτη FTSE/ΧΑ Διεθνούς Δραστηριοποίησης-FTSE/ATHEX Global Traders Index Plus Plus Index Base: = 1000 Μονάδες - Units, Βάση Δείκτη FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης - FTSE/ATHEX Global Traders Indexndex Base: = 1000 Μονάδες - Units, Βάση Δείκτη GT - 30 Price Index : = 1000 Μονάδες - Units, Βάση Δείκτη FTSE/XA Mid & Small Cap Θεμελιωδών μεγεθών-ftse/athex Mid & Small Cap Factor-Weighted: Index Base = 1000 Μονάδες-Units, Βάση Δείκτη ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ MID & SMALL CAP/HELLENIC MID & SMALL CAP INDEX Index Base: = 1000 Μονάδες - Units Μήνας Months Κλείσιμο Last Γενικός Δείκτης Composite Index Κατώτερη Έτους Year Low Ανώτερη Έτους Year High FTSE/Χ.Α. Large Cap - FTSE/Athex Large Cap FTSE/Χ.Α. Custom Capped - FTSE/ATHEX Custom Capped FTSE/Χ.Α. Mid Cap - FTSE/Athex Mid Cap FTSE/Χ.Α.- Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης - FTSE/Athex - CSE Banking Index ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ MID & SMALL CAP - HELLENIC MID & SMALL CAP INDEX FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus - FTSE/ATHEX Global Traders Index Plus FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης - FTSE/ATHEX Global Traders Index FTSE/X.A Mid & Small Cap Θεμελιωδών μεγεθών GT-30 Δείκτης Τιμών GT-30 Price Index Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης Χ.Α ATHEX Mid & SmallCap Price Index FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς - FTSE/Athex Market Index Μάρ. - Mar. 1, , , , , , , , , , , Απρ. - Apr. 1, , , , , , , , , , Μάιος - May 1, , , , , , , , , , Ιούν.-Jun. 1, , , , , , , , , , Ιούλ.-Jul. 1, , , , , , , , , , Αύγ. - Aug. 1, , , , , , , , , , Σεπ. - Sep. 1, , , , , , , , , Οκτ. - Oct , , , , , Νοέμ.-Nov , , , , , Δεκ.-Dec , , , , , Ιαν. - Jan , , , , Φεβ. - Feb , , , , Μάρ. - Mar , , , , Εκατ. Ευρώ - Mil. Euro 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, Διάγραμμα Γ.Δ. Τιμών & Αξίας Συναλλαγών Χρεογράφων (Βάση Δείκτη - Index Base: = 100 Μονάδες - Units) Composite Price Share Index Chart & Securities' Value of Transactions Chart Μονάδες - Units 1,800 1,600 1,400 1,200 1,

6 1.2 ΛΟΙΠΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / HELLENIC EXCHANGES - ATHENS STOCK EXCHNAGE OTHER MARKET INDICES * Μήνας Months FTSE/Med FTSE/Med 100 Συν. Απόδοσης Γενικού Δείκτη ΧΑ Total Return of ATHEX Composite Index FTSE/Χ.Α. Large Cap Σ.Α. - FTSE/Athex Large Cap Total Return FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Σ.Α. - FTSE/ATHEX Large Cap Net Total Return FTSE/Χ.Α. Custom Capped Σ.Α. - FTSE/ATHEX Custom Capped T.R. FTSE/X.A Mid Cap Συνολικής Απόδοσης FTSE/ATHEX Mid Cap Total Return Index GT-30 Συνολικής Απόδοσης GT-30 Total Return Index FTSE/X.A.-X.AK Τραπεζικός Δείκτης Συνολικής Απόδοσης FTSE/ATHEX-CSE Banking Total Return Index Μάρ. - Mar. 5, , , , , Απρ. - Apr. 5, , , , , Μάιος - May 5, , , , , Ιούν.-Jun. 5, , , , , Ιούλ.-Jul. 5, , , , , Αύγ. - Aug. 5, , , , , Σεπ. - Sep. 5, , , , , Οκτ. - Oct. 5, , , , , Νοέμ.-Nov. 5, , , , , Δεκ.-Dec. 5, , , Ιαν. - Jan. 5, , Φεβ. - Feb. 5, , , , Μάρ. - Mar. 5, , ,

7 1.3 ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / HELLENIC EXCHANGES - ATHEX STOCK EXCHANGE MARKET INDICES * Βάση Κλαδικών Δεικτών Χ.Α - Sectoral Indices Base: =5000 Βάση Δείκτη 'Ολων των Μετοχών-All Share Index Base: = 100 Μονάδες - Units Μήνας Months FTSE/Χ.Α. Τράπεζες - FTSE/Athex Banks FTSE/Χ.Α. FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Χρηματοοικονομ Προϊόντα ικές Υπηρεσίες - & Υπηρεσίες - FTSE/Athex FTSE/Athex Financial Industrial Goods Services & Services FTSE/Χ.Α. Εμπόριο - FTSE/Athex Retail FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας - FTSE/Real Estate FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα - FTSE/Athex Personal & Household Goods FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά - FTSE/Athex Food & Beverage FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες - FTSE/Athex Basic Resources FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά - FTSE/Athex Construction & Materials FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο - FTSE/Athex Oil & Gas FTSE/Χ.Α. Χημικά - FTSE/Athex Chemicals FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης - FTSE/Athex Media FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή - FTSE/Athex Travel & Leisure FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία - FTSE/Athex Technology FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες - FTSE/Athex Telecommunicat ions FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας - FTSE/Athex Utilities FTSE/Χ.Α. Υγεία - FTSE/Athex Health Care Όλων των μετοχών - All Share Index Μάρ. - Ma , , , , , , , , , , , , , , , Απρ. - Apr , , , , , , , , , , , , , , , Μάιος - May , , , , , , , , , , , , , , , Ιούν.-Jun , , , , , , , , , , , , , , Ιούλ.-Jul , , , , , , , , , , , , , , Αύγ. - Aug , , , , , , , , , , , , , , Σεπ. - Sep , , , , , , , , , , , , , , Οκτ. - Oct , , , , , , , , , , , , , , Νοέμ.-Nov , , , , , , , , , , , , , , Δεκ.-Dec , , , , , , , , , , , , , , Ιαν. - Jan , , , , , , , , , , , , , Φεβ. - Feb , , , , , , , , , , , , , , Μάρ. - Mar , , , , , , , , , , , , ,

8 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α Ξ Ι Α 2015 (σε Εκατομμύρια Ευρώ) 2015 M A R K E T C A P I T A L I S A T I O N (Million Euro) ΜΗΝΑΣ MONTH ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ MAIN MARKET ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ LOW DISPERSION ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ SURVEILLANCE ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ UNDER DELETION ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ STOCKS TOTAL 31/03/ , , , /04/ , , , /05/ , , , /06/ , , , /07/ , , , /08/ , , , /09/ , , , /10/ , , , /11/ , , , /12/ , , , /01/ , , , /02/ , , , /03/ , , , Σημειώσεις -Notes 2. Διάγραμμα Xρηματιστηριακής Aξίας (Εκατομμύρια Ευρώ) - Market Capitalisation Chart (Million Euro) *** Περιλαμβάνονται τα Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών και τα Εντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου - Τhe Bank Short Term Bonds Μαρ and Mar. the Greek T-Bills are included. -Δεν Φεβ. -περιλαμβάνεται Feb. η Χρηματιστηριακή αξία των μετοχών σε αναστολή - The market value of suspended shares does not included. - Ιαν. ΗΧρηματιστηριακή -Jan. αξία των μετοχών αναφέρεται στην τελευταίαημέρα διαπραγμάτευσης -The Market capitalisation refers to the last trading day Δεκ. -Dec. Νοέμ. - Nov. Οκτ.-Oct. Σεπ. - Sep. Αύγ.-Aug. Ιούλ.-Jul. Ιούν.-Jun. Μάιος - May Απρ. -Apr. Μαρ Mar. 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ LOW DISPERSION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ UNDER SUPERVISION ` 7

9 Α Ξ ΙΑ Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Ω Ν 2015 (σε Εκατομμύρια Ευρώ) 2015 T R A N S A C T I O N S VALUE (Million Euro) ΜΗΝΑΣ MONTH ΑΞΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ BONDS ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ MAIN MARKET ΜΕΤΟΧΕΣ - STOCKS ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ LOW DISPERSION ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ SURVEILLANCE ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ UNDER DELETION ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜ Α ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ) EXCHANGE TRADED FUNDS ETFs ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ Σ SUSPENSION STATUS ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ WARRANTS ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ GRAND TOTAL BONDS & SECURITIES , , , , , , Ιαν. - Jan , , Φεβ. - Feb , , Μάρ. - Mar , , Σύνολο 2015 Total , , Σημείωση - Note: Στην Αξία Συναλλαγών των Μετοχών περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι Πακέτων - All Blocks Methods' Transactions Value are included. 3. Διάγραμμα Αξίας Συναλλαγών (Εκατομμύρια Ευρώ) - Η αξία συναλλαγών των δικαιωμάτων των μετοχών συμπεριλαμβάνεται στις κατά κατηγορία Transactions συναλλαγές-the Value Chart value of (Million rights transactions Euro) is included in the value transactions per category * Η ανεσταλμένη εταιρία CYPRUS POPULAR BANK πραγματοποίησε πακέτο μεθόδου spot1 για κάλυψη ατελούς συναλλαγής. H αξία του πακέτου 4,104 συμπεριλαμβάνεται στην συνολική αξία συναλλαγών του μήνα -The suspended company CYPRUS POPULAR BANK executed a spot1 type transaction due to failed trade. The value of this transaction was 4,104 and was included in the total value of the month. 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1, Τίτλοι Παραστατικοί -Warrants ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Under Deletion ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ MAIN MARKET Mar Mar. Απρ. - Apr. Μάιος - May Ιούν.- Jun. Ιούλ. - July Αύγ. Aug. Σεπ. - Sep. Oκτ. Oct. Νοέμ. Nov. Δεκ. Dec. Ιαν. - Jan. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Φεβ. Mar. UNDER SUPERVISION Feb. Mar. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ LOW DISPERSION 8

10 Συναλλαγές τον Μάρτιο March 2015 Transactions Όγκος Συναλλαγών Transactions Volume Αξία Συναλλαγών (Ευρώ) Transactions Value (Euro) Ποσοστό Συμμετοχής Percentage (%) Α. Δάνεια - Bonds Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων (Α.Α.Σ.Ε.) - Corporate Bonds (F.I.S.M.) Ομολογιακά Δάνεια Διεθνών Οργανισμών (Α.Α.Σ.Ε.)- Bonds of International Organizations ( Ομολογιακά Δάνεια Ελληνικού Δημοσίου (Α.Α.Σ.Ε.)- Bonds of the Hellenic Republic (F.I.S.M Δάνεια Απαλλοτριώσεως & Λαχειοφόρα - Expropriation & Lottery Bonds Νομικών Προσώπων & Εταιριών σε Ξ.Ν. & Δρχ.-Corporation Bonds in F.X. & GRD Ο.Ε.Δ. με ρήτρα ECU, USD, DEM, GBP - Government Bonds Linked to F.X Ομόλογα Ελλην. Δημ. Δραχμικά Φυσ. Τίτλοι (Α.Α.Σ.Ε.)- Govern. Bonds in GRD/ Materialized Ομόλογα Ελλην. Δημ. Δραχμικά Άυλοι Τίτλοι - Govern. Bonds in GRD/ Dematerialized Titles Δάνεια Οικονομικής Εξυγιάνσεως - Economic Recovery Government Bonds Ετήσια Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών - State-Owned Banks Short Term Bonds Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου - Greek Treasury Bills Σύνολο Ομολόγων Διαπραγματεύσιμα στην Α.Α.Σ.Ε. - Total of Bonds Traded in Σύνολο (εκτός Α.Α.Σ.Ε.) - Total of Bonds (F.I.S.M. excluded) Σύνολο Δανείων - Total of Bonds Β. Μετοχές - Stocks ** Τράπεζες-Banks 4,476,396,363 1,057,510, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες-Financial Services 49,671,191 41,484, Ακίνητη Περιουσία - Real Estate 26,533,004 50,420, Ασφάλειες-Insurance 408, , Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες-Industrial Goods & Services 7,321,041 35,026, Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών-Construction & Materials 14,616,068 50,967, Εμπόριο-Retail 2,131,495 46,786, Μέσα Ενημέρωσης-Media 155, , Πετρέλαιο & Αέριο-Oil & Gas 5,281,829 26,831, Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά-Personal & Household Goods 12,019,738 66,191, Πρώτες Ύλες-Basic Resources 6,442,515 26,019, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας-Utilities 13,315,559 61,101, Τεχνολογία-Technology 14,313,092 9,244, Τηλεπικοινωνίες-Telecommunications 17,063, ,246, Τρόφιμα & Ποτά-Food & Beverage 2,566,993 27,136, Υγεία-Health Care 2,317, , Ταξίδια & Αναψυχή-Travel & Leisure 74,392, ,725, Χημικά-Chemicals 440, , Κύρια Αγορά - Main Market 4,558,984,559 1,837,764, Χαμηλής Διασποράς - Low Dispersion 318, , Κατηγορία Επιτήρησης - Under Supervision 59,439,063 10,615, Προς Διαγραφή - Under Deletion Σύνολο Μετοχών - Total of Stocks 4,618,742,844 1,852,604, Γ. Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ) - ETFs 67, , Δ. Παραστατικοί Τίτλοι - Warrants 106,645,099 26,424, ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ - SECURITIES GRAND TOTAL 4,725,455,131 1,879,219, Σύνολο Δικαιωμάτων - Total of Rights * * Η αξία συναλλαγών των δικαιωμάτων των μετοχών συμπεριλαμβάνεται στις κατά κατηγορία κλαδικές συναλλαγές, ενώ των τεμαχίων όχι. The rights' value of transactions is included in the sectors breakdown, while the volume is Ο όγκος συναλλαγών που πραγματοποιήθηκε στην Α.Α.Σ.Ε. αναφέρεται σε Ευρώ και δεν συμπεριλαμβάνεται στο Γενικό Σύνολο. The volume of transactions realized in the fixed income securities' Market is referred to Euro and is not included in the Grand To Στην Αξία Συναλλαγών των Μετοχών περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι Πακέτων - All Blocks Methods' Transactions Value are included. 9

11 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ AVERAGE DAILY STOCKS VALUE OF TRANSACTIONS DATA PER TRADING CATEGORY Κύρια Αγορά Main Market Χαμηλή Διασπορά Low Dispersion Επιτήρηση Surveilance Προς Διαγραφή Under Deletion ΣΥΝΟΛΟ-Total 01/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2015 Μέση Αξία Συναλλαγών χωρίς δικαιώματα (Σύνολο σε εκατ.euro) / Average daily value of transactions Α 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΦΑΣΗ without right trades (Total in milion of Euros) Α1. ANALYSIS PER TRADING PHASE ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ At the Open ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ContinuousTrading ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ AUCTION Intraday Auctions AUCTION ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ Closing Auction ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ At the Close ΣΥΝΟΛΟ Total Πακέτα BlockTrades Γενικό ΣΥΝΟΛΟ Grand total Αξία συναλλαγών ανοικτών πωλήσεων 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Value of Transactions Short selling Αξία συναλλαγών ειδικών διαπραγματευτών 8.76% 0.00% 0.00% 0.00% 8.69% Value of Transactions of Market Makers Αξία συναλλαγών μέσω ODL 59.63% 63.00% 0.00% 87.13% 59.23% Value of Transactions ODL % Στο σύνολο 99.20% 0.04% 0.76% 0.00% % % on the Total Κύρια Αγορά Main Market Χαμηλή Διασπορά Low Dispersion Επιτήρηση Surveilance Προς Διαγραφή Under Deletion ΣΥΝΟΛΟ-Total Μέση Αξία Συναλλαγών χωρίς δικαιώματα (Σύνολο σε εκατ.euro) / Average daily value of transactions Β 1. ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ without right trades (Total in milion of Euros) Β1. CONTINUOUS TRADING PHASE Α' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( 'Εως 11:00:00) * st Period (till 11:00:00) * Β' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (11:00:01-11:30:00) rd Period (11:00:01-11:30:00) Γ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (11:30:01-12:00:00) rd Period (11:30:01-12:00:00) Δ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (12:00:01-12:30:00) th Period (12:00:01-12:30:00) Ε' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (12:30:01-13:00:00) th Period (12:30:01-13:00:00) ΣΤ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (13:00:01-13:30:00) th Period (14:00:01-13:30:00) Ζ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (13:30:01-14:00:00) th Period (13:30:01-14:00:00) Η' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (14:00:01-14:30:00) th Period (14:00:01-14:30:00) Θ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (14:30:01-15:00:00) th Period (14:30:01-15:00:00) Ι' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (15:00:01-15:30:00) th Period (Από 15:00:01-15:30:00) ΙΑ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (15:30:01-16:00:00) th Period (15:30:01-16:00:00) ΙΒ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Από 16:00:01-16:30: th Period ( 16:00:01-16:30:00) ΙΓ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Από 16:30:01) th Period (16:30:01) Γ(i) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Από 16:50:00) - C (i) (From 16:50:00) Last ten minutes of ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10 ΛΕΠΤΑ Continuous Trading C (iii) The Value of 30% of the trades Γ(ii) ΑΞΙΑ 30% ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ which are included to the calculation of the closing prices 10 ΣΥΝΟΛΟ* * δεν περιλαμβάνεται η αξία των συναλλαγών στο άνοιγμα TOTAL

12 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ AVERAGE DAILY STOCKS VALUE OF TRANSACTIONS DATA PER TRADING CATEGORY Κύρια Αγορά Main Market Χαμηλή Διασπορά Low Dispersion Επιτήρηση Surveilance Προς Διαγραφή Under Deletion ΣΥΝΟΛΟ-Total 01/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2015 Γ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΦΑΣΗ Μέσος Αριθμός Πράξεων χωρίς δικαιώματα. / Average daily number of transactions without right trades C1. ANALYSIS PER TRADING PHASE ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ At the Open ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 26, , ContinuousTrading ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ AUCTION Intraday Auctions AUCTION ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 1, , Closing Auction ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ At the Close ΣΥΝΟΛΟ 28, , Total Πακέτα BlockTrades Γενικό ΣΥΝΟΛΟ 28, , Grand total Αριθμός Πράξεων ανοικτών πωλήσεων 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Number of Trades of Short selling Αριθμός Πράξεων ειδικών διαπραγματευτών 10.33% 0.00% 0.00% 0.00% 10.28% Number of Trades of Market Makers Αριθμός Πράξεων μέσω ODL 73.69% 78.49% 74.30% 50.00% 73.69% Number of Trades through ODL % Στο σύνολο 99.53% 0.12% 0.35% 0.00% % % on the Total Κύρια Αγορά Main Market Χαμηλή Διασπορά Low Dispersion Επιτήρηση Surveilance Προς Διαγραφή Under Deletion ΣΥΝΟΛΟ-Total Δ 1. ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Μέσος Αριθμός Πράξεων χωρίς δικαιώματα. / Average daily number of transactions without right trades D1. CONTINUOUS TRADING PHASE Α' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( 'Εως 11:00:00) * 3, , st Period (till 11:00:00) * Β' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (11:00:01-11:30:00) 2, , rd Period (11:00:01-11:30:00) Γ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (11:30:01-12:00:00) 1, , rd Period (11:30:01-12:00:00) Δ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (12:00:01-12:30:00) 1, , th Period (12:00:01-12:30:00) Ε' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (12:30:01-13:00:00) 1, , th Period (12:30:01-13:00:00) ΣΤ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (13:00:01-13:30:00) 1, , th Period (14:00:01-13:30:00) Ζ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (13:30:01-14:00:00) 1, , th Period (13:30:01-14:00:00) Η' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (14:00:01-14:30:00) 1, , th Period (14:00:01-14:30:00) Θ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (14:30:01-15:00:00) 1, , th Period (14:30:01-15:00:00) Ι' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (15:00:01-15:30:00) 1, , th Period (Από 15:00:01-15:30:00) ΙΑ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (15:30:01-16:00:00) 1, , th Period (15:30:01-16:00:00) ΙΒ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Από 16:00:01-16:30:00 2, , th Period ( 16:00:01-16:30:00) ΙΓ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Από 16:30:01) 3, , th Period (16:30:01) Γ(i) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Από 16:50:00) - C (i) (From 16:50:00) Last ten minutes of 1, , ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10 ΛΕΠΤΑ Continuous Trading C (iii) The Value of 30% of the trades Γ(ii) ΑΞΙΑ 30% ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 8, , which are included to the calculation of the closing prices ΣΥΝΟΛΟ* 26, , TOTAL * δεν περιλαμβάνεται η αξία των συναλλαγών στο άνοιγμα 10 11

13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑ ΔΕΙΚΤΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ AVERAGE DAILY STOCKS VALUE OF TRANSACTIONS DATA PER INDEX OF MAIN MARKET ΓΔ Composite Index 01/03/ /03/2015 FTSE/Χ.Α. Large Cap - FTSE/Athex Large Cap 01/03/ /03/2015 FTSE/Χ.Α. Mid Cap - FTSE/Athex Mid Cap FTSE/X.A Mid & Small Cap Θεμελιωδών μεγεθών 01/03/ /03/ /03/ /03/2015 Μέση Αξία Συναλλαγών χωρίς δικαιώματα (Σύνολο σε εκατ.euro) / Average daily value of Α 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΦΑΣΗ transactions without right trades (Total in milion of Euros) Α1. ANALYSIS PER TRADING PHASE ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ At the Open ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ContinuousTrading ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ AUCTION Intraday Auctions AUCTION ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ Closing Auction ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ At the Close ΣΥΝΟΛΟ Total Πακέτα BlockTrades Γενικό ΣΥΝΟΛΟ Grand total Αξία συναλλαγών ανοικτών πωλήσεων 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Value of Transactions Short selling Αξία συναλλαγών ειδικών διαπραγματευτών 8.85% 9.10% 7.12% 8.52% Value of Transactions of Market Makers Αξία συναλλαγών μέσω ODL 59.93% 61.10% 53.93% 60.88% Value of Transactions ODL % Στο σύνολο 97.91% 94.30% 1.47% 0.14% % on the Total ΓΔ Composite Index FTSE/Χ.Α. Large Cap - FTSE/Athex Large Cap FTSE/Χ.Α. Mid Cap - FTSE/Athex Mid Cap FTSE/X.A Mid & Small Cap Θεμελιωδών μεγεθών Μέση Αξία Συναλλαγών χωρίς δικαιώματα (Σύνολο σε εκατ.euro) / Average daily value of Β 1. ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ transactions without right trades (Total in milion of Euros) Β1. CONTINUOUS TRADING PHASE Α' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( 'Εως 11:00:00) * st Period (till 11:00:00) * Β' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (11:00:01-11:30:00) rd Period (11:00:01-11:30:00) Γ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (11:30:01-12:00:00) rd Period (11:30:01-12:00:00) Δ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (12:00:01-12:30:00) th Period (12:00:01-12:30:00) Ε' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (12:30:01-13:00:00) th Period (12:30:01-13:00:00) ΣΤ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (13:00:01-13:30:00) th Period (14:00:01-13:30:00) Ζ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (13:30:01-14:00:00) th Period (13:30:01-14:00:00) Η' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (14:00:01-14:30:00) th Period (14:00:01-14:30:00) Θ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (14:30:01-15:00:00) th Period (14:30:01-15:00:00) Ι' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (15:00:01-15:30:00) th Period (Από 15:00:01-15:30:00) ΙΑ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (15:30:01-16:00:00) th Period (15:30:01-16:00:00) ΙΒ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Από 16:00:01-16:30:00) th Period ( 16:00:01-16:30:00) ΙΓ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Από 16:30:01) th Period (16:30:01) Γ(i) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Από 16:50:00) - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10 ΛΕΠΤΑ C (i) (From 16:50:00) Last ten minutes of Continuous Trading Γ(ii) ΑΞΙΑ 30% ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ C (iii) The Value of 30% of the trades which are included to the calculation of the closing prices ΣΥΝΟΛΟ* TOTAL * δεν περιλαμβάνεται η αξία των συναλλαγών στο άνοιγμα 12

14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑ ΔΕΙΚΤΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ AVERAGE DAILY STOCKS VALUE OF TRANSACTIONS DATA PER INDEX OF MAIN MARKET ΓΔ Composite Index FTSE/Χ.Α. Large Cap - FTSE/Athex Large Cap FTSE/Χ.Α. Mid Cap - FTSE/Athex Mid Cap FTSE/X.A Mid & Small Cap Θεμελιωδών μεγεθών 01/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2015 Μέσος Αριθμός Πράξεων χωρίς πακέτα. / Average daily number of transactions without Γ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΦΑΣΗ right trades C1. ANALYSIS PER TRADING PHASE ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ At the Open ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 25, , , ContinuousTrading ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ AUCTION Intraday Auctions AUCTION ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 1, Closing Auction ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ At the Close ΣΥΝΟΛΟ 27, , , Total Πακέτα BlockTrades Γενικό ΣΥΝΟΛΟ 27, , , Grand total Αριθμός Πράξεων ανοικτών πωλήσεων 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Number of Trades of Short selling Αριθμός Πράξεων ειδικών διαπραγματευτών 10.35% 10.67% 7.39% 14.00% Number of Trades of Market Makers Αριθμός Πράξεων μέσω ODL 73.76% 74.14% 66.48% 68.64% Number of Trades through ODL % Στο σύνολο 97.07% 90.45% 5.91% 0.69% % on the Total ΓΔ Composite Index FTSE/Χ.Α. Large Cap - FTSE/Athex Large Cap FTSE/Χ.Α. Mid Cap - FTSE/Athex Mid Cap FTSE/X.A Mid & Small Cap Θεμελιωδών μεγεθών Μέσος Αριθμός Πράξεων χωρίς πακέτα. / Average daily number of transactions without Δ 1. ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ block trades D1. CONTINUOUS TRADING PHASE Α' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( 'Εως 11:00:00) * 3, , st Period (till 11:00:00) * Β' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (11:00:01-11:30:00) 2, , rd Period (11:00:01-11:30:00) Γ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (11:30:01-12:00:00) 1, , rd Period (11:30:01-12:00:00) Δ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (12:00:01-12:30:00) 1, , th Period (12:00:01-12:30:00) Ε' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (12:30:01-13:00:00) 1, , th Period (12:30:01-13:00:00) ΣΤ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (13:00:01-13:30:00) 1, , th Period (14:00:01-13:30:00) Ζ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (13:30:01-14:00:00) 1, , th Period (13:30:01-14:00:00) Η' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (14:00:01-14:30:00) 1, , th Period (14:00:01-14:30:00) Θ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (14:30:01-15:00:00) 1, , th Period (14:30:01-15:00:00) Ι' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (15:00:01-15:30:00) 1, , th Period (Από 15:00:01-15:30:00) ΙΑ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (15:30:01-16:00:00) 1, , th Period (15:30:01-16:00:00) ΙΒ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Από 16:00:01-16:30:00) 2, , th Period ( 16:00:01-16:30:00) ΙΓ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Από 16:30:01) 3, , th Period (16:30:01) Γ(i) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Από 16:50:00) - C (i) (From 16:50:00) Last ten minutes of 1, , ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10 ΛΕΠΤΑ Continuous Trading Γ(ii) ΑΞΙΑ 30% ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 8, , C (iii) The Value of 30% of the trades which are included to the calculation of the closing ΣΥΝΟΛΟ* 25, , , TOTAL * δεν περιλαμβάνεται η αξία των συναλλαγών στο άνοιγμα 12 13

15 Μηνιαίοι μέσοι όροι spread - Σύνολο αγορών Monthly average spread - Total of markets ΜΗΝΑΣ-ΕΤΟΣ MONTH/YEAR Spread πράξεων * Trades spread * Time (συνεδρίασης) spread ** Time spread ** Μέση Ημερήσια Αξία συναλλαγών Average Transactions Value Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Aug-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dec-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar Μηνιαίοι μέσοι όροι spread - Σύνολο αγορών Monthly average spread - Total markets εκατ./mil. 250 spread /14 04/14 05/14 06/14 07/14 08/14 09/14 10/14 11/14 12/14 01/15 02/15 03/15 0 Μέση Ημερήσια Αξία συναλλαγών Average Transactions Value Spread πράξεων * Trades spread * Time (συνεδρίασης) spread ** Time spread ** Spread: Ως spread ορίζεται το πηλίκο της διαφοράς της καλύτερης τιμής αγοράς από την καλύτερη τιμή πώλησης προς το ημιάθροισμα αυτών των τιμών. Spread: The spread is defined as the ratio of the difference between the best ask and the best bid price over the average of the sum of the two prices. * Spread πράξεων: Ο σταθμισμένος, με την ποσοστιαία αξία συναλλαγών των πράξεων, μέσος όρος των spread που αντιστοιχούν σε αυτές τις πράξεις. Το spread που αντιστοιχεί στην αξία συναλλαγών κάποιας πράξης είναι αυτό που παρατηρείται ακριβώς πριν τη διενέργεια της πράξης. Trades spread: The weighted, by traded value, average or the spreads corresponding to these trades. The spread that corresponds to atrade is the one experienced exactly before the trade. * * Υπολογισμός Spread σύμφωνα με τον κανονισμό του ΧΑ. - Spread calculation according to the ATHEX regulation Spread συνεδρίασης: Ο σταθμισμένος, με την ποσοστιαία χρονική διάρκεια, μέσος όρος των spread που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Time spread: The weighted, by time duration, average of spreads experienced during a trading session. 9

16 Μηνιαία μέση κυκλοφοριακή ταχύτητα Monthly average velocity ΜΗΝΑΣ- ΕΤΟΣ MONTH/YE AR ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ MAIN MARKET ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ LOW DISPERSION ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ SURVEILANCE ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ TOTAL MARKETS FTSE /ATH EX Large Cap Γενικός Δείκτης ΧΑ ATHEX Composite Index Mar % 0.003% % % 0.161% 0.158% Apr % 0.002% % % 0.205% 0.199% May % 0.002% % % 0.275% 0.264% Jun % 0.002% % % 0.209% 0.202% Jul % 0.003% % % 0.121% 0.118% Aug % 0.002% % % 0.136% 0.132% Sep % 0.002% % % 0.134% 0.130% Oct % 0.004% % % 0.225% 0.217% Nov % 0.003% % % 0.130% 0.127% Dec % 0.003% % % 0.173% 0.168% Jan % 0.002% % % 0.202% 0.192% Feb % 0.002% % % 0.330% 0.314% Mar % 0.002% % % 0.193% 0.184% 5. Μηνιαίοι μέσοι όροι κυκλ. ταχύτητας - Average Velocity 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar % % % % % % % % % % ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ MAIN MARKET ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ LOW DISPERSION ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ SURVEILANCE 0.4% 6. Μηνιαίοι μέσοι όροι κυκλ. ταχύτητας -Average Velocity 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar FTSE /ATHEX Large Cap Γενικός Δείκτης ΧΑ Κυκλοφοριακή Ταχύτητα : Αξία Συναλλαγών / Κεφαλαιοποίηση m V i XA Velocity : Trading Value / Capitalisation i = 1 i m : αριθμός ημερών που διαπραγματεύτηκε η μετοχή - number of trading days of the stock V i : αξία συναλλαγών της μετοχής για κάθε μέρα διαπραγμάτευσης i - trading value of the stock in each trading day i XA i : χρηματιστηριακή αξία της μετοχής - market capitalisation of the stock 15

17 Μηνιαία ιστορική μεταβλητότητα (volatility) Monthly historical volatility ΜΗΝΑΣ-ΕΤΟΣ MONTH/YEAR ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ MAIN MARKET ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ LOW DISPERSION ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ SURVEILANCE ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ TOTAL MARKETS FTSE /ATHEX Large Cap Γενικός Δείκτης ΧΑ ATHEX Composite Index Mar % 13.70% 25.29% 13.49% 10.29% 10.23% Apr % 22.37% 26.08% 14.13% 11.77% 11.33% May % 14.32% 25.77% 14.11% 14.96% 13.23% Jun % 19.26% 27.44% 13.13% 9.79% 10.13% Jul % 21.57% 25.00% 13.24% 10.12% 10.98% Aug % 18.50% 22.91% 12.68% 11.14% 11.28% Sep % 16.33% 26.72% 13.62% 10.85% 11.64% Oct % 12.79% 29.30% 16.24% 18.86% 17.26% Nov % 11.53% 22.77% 13.08% 14.46% 14.00% Dec % 11.51% 24.62% 16.78% 22.36% 21.36% Jan % 17.97% 18.01% 15.40% 22.62% 19.23% Feb % 17.85% 28.64% 17.85% 25.98% 21.73% Mar % 19.39% 28.96% 16.40% 17.36% 16.48% 40.0% 7. Μηνιαίες ιστορικές μεταβλητότητες- Average historic volatility volatility 36.0% 32.0% 28.0% 24.0% 20.0% 16.0% 12.0% 8.0% 4.0% 0.0% Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Aug-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dec-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ MAIN MARKET ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ LOW DISPERSION ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ TOTAL MARKETS ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ SURVEILANCE volatility 40.0% 36.0% 32.0% 28.0% 24.0% 20.0% 16.0% 12.0% 8.0% 4.0% 0.0% 8. Μηνιαίες ιστορικές μεταβλητότητες- Average historic volatility Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Aug-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dec-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Γενικός Δείκτης ΧΑ ATHEX Composite Index FTSE /ATHEX Large Cap Μηνιαία Μεταβλητότητα: Προκύπτει από την μεταβολή των τιμών κλεισίματος για κάθε συνεδριακή ημέρα του μήνα. Volatility: Is calculated from the closing price changes for each working day of the month. 6 11

18 Start Ονομαστική Αξία Nominal Value Αρχικό Επιτόκιο Initial Interest ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ME ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ - ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗΣ BONDS TRADED WITH THE OPEN OUTCRY METHOD Σημερινό Επιτόκιο Today's Interest Rate Ετήσιος Τόκος Annual Interest Απόδοση στη Λήξη (***) Yield to Ημερομηνία Έκδοσης Date of Issue Αριθμός Ετήσιων Ανανεώσεων No Number Σημείωσης of - Yearly Note Nr Renewals Μηνιαίες Τιμές Εκφώνησης τοις Μετρητοίς (Ευρώ) Monthly Cash Outcry Prices ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (α, β) STATE - OWNED BANKS 7 SHORT TERM BONDS 0 0 Κατώτ ερη- Low Ανώτε ρη- High 1, Τιμή - Price Συναλλαγές σε Τεμάχια Transactions Αξία Συναλλαγών (Ευρώ) Τιμές Έτους από (Ευρώ) Price Range since (Euro) Κατώ τερη Low Ανώτ ερη High 17

19 Ονομαστική Αξία / Ελάχιστη Διαπραγματεύσιμη Ποσότητα Nominal Value / Minimum Nominal Traded Value Start Σημερινό Επιτόκιο % Today's Interest Rate % (**) Αξία Τελευταίου Αποκοπέντος Τοκ/δίου Value of Last Paid Coupon ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ME ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ-ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗΣ BONDS TRADED WITH THE OPEN OUTCRY METHOD Απόδοση στη Λήξη (***) Yield to Maturity (%) Ημερομηνία Έκδοσης Issue Date Διάρκεια(Έτη) Duration (Years) No Σημείωσης - Note Nr ΔΑΝΕΙΑ BONDS Μηνιαίες Τιμές Εκφώνησης Monthly Outcry Prices ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩ - CORPORATION BONDS IN FOREIGN CURRENCY AND EURO GBP Δ/Υ 01/12/ Ε.Κ.Τ.Ε. - National Mortgage Bank GBP Δ/Υ 01/12/ Ε.Κ.Τ.Ε. σειρά - National Mortgage Bank Κατώτερη - Low Ανώτερη-High Τελευταία-Last Συναλλαγές σε Τεμάχια * Transactions in Items Αξία Συναλλαγών Value of Transactions Τιμές Έτους από (Ευρώ) Price Range since (Euro) Κατώτερη Low Ανώτερη High ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - BONDS OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 1, flr Δ/Υ 21/07/ ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ - BONDS NOTES Συντμήσεις - Abbreviations Α.Α.Σ.Ε = ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / F.I.S.M=FIXEDINCOME SECURITIES' MARKET α Τα επιτόκια των ετησίων Ομολόγων ΕΤΒΑ είναι απαλλαγμένατων φόρων (καθαρά) /T interest rates of the Yearly H.I.D.B. Bonds are tax-free (net). ** FLR (Floating Interst Rate) σημαίνει ομόλογο μεταβλητού επιτοκίου /FLR means " afloating Interest Rate Bond" β Για τα Ομόλογα έκδοσης μέχρι και 30/09/2008 ο δεδουλευμένος τόκος έχει κεφαλαιοποιηθεί / F the Bonds issued up to , the occurred interest has been capitalized. * Όσον αφορά ταομόλογαπου διαπραγματεύονται στην Α.Α.Σ.Ε όλες οι τιμές εκφράζονται επί τοις εκατό (%) της ονομαστικής τιμής τους.ο όγκος συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεμάχια) * (Ονομαστική τιμή). Η αξία συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεμάχια)*(Ονομαστική Τιμή)*(Τιμή%)+(Δεδουλευμένοι Τόκοι) / All the prices for the bonds that are traded in the F.I.S.M. refer to percentage (%)upon the nominal value, while the volumeof transactions refer to euro.transactions Volume = (Pieces) * (Face Value). Transactions Value = (Pieces) * (Nominal value) * (price %) + (Accrued interest). Η αξία του τρέχοντος τοκομεριδίου για τις εκδόσεις με ονομαστική αξία 0.01 Ευρώ αναφέρεται σε ονομαστική αξία 100 Ευρώ /The V alue of current coupon for the issues with NV 0.01 euro refers to NV 100 euros Αντίστοιχα για τα ομόλογα που είναι διαπραγματεύσιμα με την μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης οι τιμές εκφράζονται σε ευρώ ενώ ενώ ο όγκος εκφράζεται σε τεμάχια / Correspondingly the prices for the bonds that are traded with the open outcry method refer to euro while the volume of transactions refer to items. Η ελάχιστη διαπραγματεύσιμη Ονομαστική Ονομαστική αξία για όλους τους Αϋλους τίτλους είναι τα 100 Ευρώ / The minimum traded Nominal Value for all dematerialized securities is equal to 100 Euros *** ΑΠΟΔΟΣΕΙΣΟΜΟΛΟΓΩΝ : Αρχικά, βρίσκεταιητιμή κτήσεως, πουπροκύπτειαν στην τρέχου χρηματιστηριακή αξίαπροσθέσουμε τουςδεδουλευμένους τόκους. Εξαιτίας της απελευθεροποίησ των χρηματιστηριακών μεσιτειών, η τελευταία από 1/1/2001 δεν υπολογίζεται πλέον στ προσδιορισμότηςαπόδοσης. Στην συνέχεια υπολογίζεταιη (ετησιοποιημένη) απόδοση στην λή του Ομολόγου στο νόμισμα εκδοσής του όπου α) δεν λαμβάνονται υπόψη οι λαχνοί τω λαχειοφόρωνδανείων, β)δεν λαμβάνονται υπόψιν οι δυνατότηες μετατροπής των ομολογιώ σεμετοχέςκαιγ)ταομόλογακυμαινομένουεπιτοκίουθεωρείταιότιμέχριναλήξουνθα έχουν σημερινόεπιτόκιο /BONDSYIELD:Initially,the bidprice (whichis themarket price of the Bo plus the accrued interest due to liberalisation of stock broker fees, the latter are not taken i consideration to the determination of bonds yield since 1/1/2001) is found. Subsequently, (annualised) Bond s Yield to Maturity (YTM) in terms of the Bond s clause is calculated, where the lotteries of the lottery Bonds are not considered, b) the entitlement of a convertible bond to converted into shares is not considered and c) the floating interest rate Bonds are considered to retain the curent interest rate up to their redemption date. 2 Επιτόκιο 2,90 ετησίω ς σταθερό και index ratio (λόγος δεικτώ ν πληθω ρισμού). Δείκτης αν αφ οράς Πληθωρισμού: Εναρμονισμένος Δείκτης τιμών Καταναλωτή που ισχύει στην Ευρωζώνη εξαιρούμένου του καπνού /Reference Inflation Ratio: Harmonized Consumption Index (currently) valid in Euro zone excluding tobacco. 1 Το ομόλογο είναι αορίστου διάρκειας - The bonds are of indefinite duration. 1 18

20 ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ Α.Α.Σ.Ε. BONDS TRADED IN FIXED INCOME SECURITIES' MARKET Ονομαστική Αξία Nominal Value Σημερινό Επιτόκιο % Today's Interest Rate % (**) Αξία Τελευταίου Αποκ/ντος Τοκ/δίου Value of Last Paid Coupon Απόδοση στη Λήξη (***) Yield to Maturity (%) Ημερομηνία Έκδοσης Issue Date Διάρκεια (Έτη)-Duration(Years) No Σημείωσης - Note Nr ΔΑΝΕΙΑ BONDS Μηνιαίες Τιμές Συναλλαγών επι τοις Εκατό (%) Monthly Transactions' Prices in Percentage (%) Κατώτερη - Low (%) Ανώτερη - High (%) Κλείσιμο-Close (%) Όγκος Συναλλαγών * Volume of Transactions Αξία Συναλλαγών (Ευρώ) Value of Transactions (Euro) ** Τιμές Έτους από (Ευρώ) Price Range since (Euro) Κατώτερη - Low (%) Ανώτερη - High (%) Start ver ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - CORPORATE BONDS flr ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Μετατρ. σε ΚΟ μτχ) - NIREUS S.A. (Convertible to Δ/Υ MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. (Μετατρ. σε ΚΟ μτχ) - MARFIN INVESTMENT GROU MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΕΙΡΑ Α (ΜΟΔ) - MARFIN INVESTMENT GROUP S MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΕΙΡΑ Β (ΜΟΔ) - MARFIN INVESTMENT GROUP S ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - GOVERNMENT BONDS - DEMATERIALIZED SECURITIES ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y , ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-4, GGB-FXD Y , , ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-3, GGB-FXD Y , , flr ΟΕΔ-ΚΥΜ Χ-0, GGB-FLT Y ,

21 Spread Συνεδρίασης= Κωδικός ΟΑΣΗΣ Ticker Symbol Ask -Bid Time -Time * t t t+1 t (Ask +Bid )/2 Time -Time t t t+1 t H ελληνική oνομασία της μετοχής. Share's Greek Name. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ EXPLANATION OF TABLES Αριθμός εισηγμένων μετοχών στο τέλος του μήνα. Number of listed shares at the end of the month. Η αγορά στην οποία ανήκει και διαπραγματεύεται η μετοχή. The market in which the share is listed and traded. Χρηματιστηριακή αξία της εταιρίας στο τέλος του μήνα. Company's capitalisation at the end of the month. Τα προ φόρων και τα μετά φόρων κέρδη ανά μετοχή αντίστοιχα, βάσει του σταθμισμένου - λόγω των μεταβολών μετοχικού κεφαλαίου - αριθμού των μετοχών. Before tax and after tax profits per share respectively, according to the weighted - due to share capital changes - number of shares. Το ιστορικό κλείσιμο της μετοχής την τελευταία συνεδρίαση του μήνα. The historical closing price on the last session of the month. Το έτος χρήσης στο οποίο αναφέρονται τα κέρδη ανά μετοχή και το P / E. The fiscal year that the profits per share and the P / E ratio reffer to. Σύμβολο ΟΑΣΗΣ OASHS Code Χρεόγραφα (1) Αριθμός Εισηγμένων Χρεογράφων Number of Listed Securities (^) Ονομαστική Aξία Nominal Value Χρημ/κή Αξία (Εκατ. Ευρώ) Market Capitalisation (Million Euro)(***) % στη Συνολική Χρημ/ακή Αξία% in Total Market Capitalisation Κατηγορία - Category ($) No Σημείωσης - Note Nr Τιμή Κλεισίματος Closing Price Τιμή Κλεισίματος Πρ. Μήνα Previous Month Closing Price % Μεταβολή Μηνός % Monthly Price Change % Spread Μηνός % Monthly Spread Κέρδη ανά Μετοχή Profits per Share προ φόρων before tax μετά φόρων after tax Έτος χρήσης Fiscal year Η ονομαστική αξία της μετοχής. Share's Nominal Value. % της Χρηματιστηριακής αξίας στο σύνολο της Οι σημειώσεις παρατίθενται στο τέλος αυτού του πίνακα. The notes appear at the end of the this table. % of the capitalisation on the market's total capitalisation. Η μερισματαπόδοση υπολογίζεται ως εξής: Μερισματαπόδοση = Τ ιμή αποκοπέντος μερίσματος τελευταίας χρήσης Αποπροσαρμοσμένη (*) τιμή κλεισίματος The dividend yield is calculated as follows: Dividend Yield = Last dividend's historical price Readjusted (*) closing price Μεταβολή Μηνός (%) Τελευταία τιμή τρέχοντος μήνα - Τελευταία τιμή προηγούμενου μήνα (προσαρμοσμένη) *100 Τελευταία τιμή προηγούμενου μήνα (προσαρμοσμένη) Monthly Price Change (%) Closing price on present month's last session - Closing price on previous month's last Ο δείκτης Τιμή / Κέρδη ανά μετοχή (P/E) υπολογίζεται ως εξής: P/E = Αποπροσαρμοσμένη (*) τιμή κλεισίματος Κέρδη είτε προ είτε μετά φόρων αντίστοιχα Τα στοιχεία έχουν προσαρμοστεί για τις τυχόν μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου της μετοχής και τις συνακόλουθες προσαρμογές της τιμής ως εξής: Προσαρμοσμένος όγκος συναλλαγών = Ιστορική τιμή κλεισίματος * Ιστορικός όγκος συναλλαγών Προσαρμοσμένη τιμή κλεισίματος The ratio Price/Profits per share is calculated as follows: P/E = Readjusted (*) closing price Profits per share either before or after tax respectively The data has been adjusted due to share capital changes and its as follows price adjustments: Adjusted volume of transactions = Historical closing price * Historical volume of transactions Adjusted closing price προ φόρων before tax P/E μετά φόρων after tax Μέρισμα / Προμέρισμα 2008 Dividend / Interim Dividend 2008 Μέρισμα / Προμέρισμα 2009 Dividend / Interim Dividend 2009 Μερισματαπόδοση Dividend Yield (%) (14) Κατώτερη Low Ανώτερη High Διακυμάνσεις Τιμών από 1/1/2011 Price Range since Κατώτερη Low Ανώτερη High Αξία Συναλλαγών Value of Transactions (9) Συναλλαγές σε Τεμάχια Shares Transactions in Items (7) (^) Αριθμός Πράξεων Number of Trades Μηνιαία Εμπορευσιμότητα Monthly Marketability (%) Securities (1) Η τιμή του μερίσματος / προμερίσματος της μετοχής κατά την τελευταία χρήση και την προηγούμενη χρήση αντίστοιχα. Dividend's price (or Interim dividend) during the last and previous fiscal year respectively. Η κατώτερη και ανώτερη προσαρμοσμένη τιμή κλεισίματος της μετοχής σε The lowest and highest share's adjusted closing price on month and year basis Η μηνιαία αξία συναλλαγών της Share's monthly value of Ο αριθμός των The number of Η μηνιαία εμπορευσιμότητα υπολογίζεται ως εξής: Μηνιαία εμπορευσιμότητα = Προσ/μένος όγκος συναλλαγών κατά τη διάρκεια του μήνα *100 Αριθμός μετοχών την τελευταία ημέρα του μήνα The monthly marketability is calculated as follows: Monthly marketability = Adjusted volume of transactions within the month *100 Number of shares on the last day of the month H αγγλική oνομασία Share's Name in English. (*) Προσαρμοσμένη τιμή = Ιστορική τιμή κλεισίματος * Συντελεστής προσαρμογής -Adjusted price =Historical closing price *Adjustment co-efficient Αποπροσαρμοσμένη τιμή = Ιστορική τιμή κλεισίματος *(1 /Συντελεστής προσαρμογής) -Readjusted price = Historical closing price *(1 /Adjustment co-efficient) Όπου : Συντελεστής προσαρμογής = Προσαρμοσμένη τιμή κλεισίματος / Ιστορική τιμή κλεισίματος την ημέρα πραγματοποίησης της μεταβολής μετοχικού κεφαλαίου - Where: Adjustment co-efficient =Adjusted closing price /Historical closing price on the day of the share capital change realisation Αρχής γενομένης του Μηνιαίου Στατιστικού Δελτίου του Ιανουαρίου 2002 για την προσαρμογή των τιμών των μετοχών στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων χρησιμοποιείται η μεθοδολογία του Σταθερού Συντελεστή σύμφωνα με την οποία οι ιστορικές τιμές, προγενέστερων της ημερομηνίας αποκοπής δικαιώματος εταιρικής πράξης, πολλαπλασιάζονται με τον σταθερό συντελεστή προσαρμογής όπως αυτός προκύπτει κατά την ημερομηνία αποκοπής. - Adjustments made to share prices following acorporate action, are made through the use of afixed co-efficient method, whereby prices of the share, during the period prior to the corporate action, are multiplied by the co-efficient. 20

22 Σύμβολο ΟΑΣΗΣ OASHS Code 382 Τράπεζες Χρεόγραφα METOXEΣ (1) (1) 10 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 51,574,596,153 13, ΑΛΦΑ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 12,769,059, , K ΑΛΦΑΤΠ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) 1,141,747, W ΑΤΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1,750,955, A ΑΤΤ ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 1,045,794, K ΕΛΛ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 19,864, K ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 3,533,149, , K ΕΤΕΤΠ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) 245,748, W ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 14,707,876, , K ΚΥΠΡ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 8,922,944, , K ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 6,101,979, , K ΠΕΙΡΤΠ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ) 843,637, W ΠΡΟ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (KO) 62,683, A ΤΒΑΝΚ Τ BANK (ΚΟ) 144,688, A ΤΤ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) 284,465, A Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών 1 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 27,503, ΕΥΠΙΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 27,503, K Μεσίτες Ασφαλίσεων 1 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 6,000, ΕΥΒΡΚ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) 6,000, E Εταιρείες Επενδύσεων 2 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 11,595, ΑΙΟΛΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 11,178, K ΑΝΔΡΟ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 417, K Επενδυτικές Υπηρεσίες 1 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 65,368, ΕΧΑΕ ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 65,368, K Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας 5 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 251,084, ΒΑΛΚ ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 20,121, A ΒΩΒΟΣ ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) 33,930, A ΕΛΒΙΟ ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 7,085, E ΚΑΜΠ REDS (ΚO) 57,434, K ΚΕΚΡ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 13,202, K ΚΕΡΑΛ ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) 24,619, A ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 79,721, K ΠΑΣΑΛ PASAL Α.Ε. (ΚΟ) 14,967, E Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας 1 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 14,000, ΑΣΤΑΚ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 14,000, X Ε.Ε.Α.Π. Βιομηχανικών & Επαγγελματικών Χώρων 2 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 68,962, ΜΙΓΡΕ MIG REAL ESTATE (ΚΟ) 14,074, X ΤΡΑΣΤΟΡ TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 54,888, K Εξειδικευμένες Ε.Ε.Α.Π. 1 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 101,260, ΓΡΙΒ GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 101,260, K Εξειδικευμένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 1 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 974,876, ΚΟΥΜ ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 17,544, A ΜΙΓ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 937,122, K ΠΑΡΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) 20,210, A Σταθερή Τηλεφωνία 1 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 490,150,389 4, ΟΤΕ ΟΤΕ (ΚΟ) 490,150, , K Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 3 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 149,049, ΙΝΤΚΑ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) 133,025, K ΜΑΡΑΚ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) 9,567, Δ ΣΠΕΙΣ SPACE HELLAS (ΚΟ) 6,456, K Διυλιστήρια Αριθμός Εισηγμένων Χρεογράφων Number of Listed Securities (^) Ονομαστική Ονομαστική Aξία Aξία (Ευρώ) Nominal Nominal Value Value (Euro) Χρημ/κή Αξία (Εκατ. Ευρώ) Market Capitalisation (Million Euro)(***) 1 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 110,782, ΜΟΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 110,782, K % στη Συνολική Χρημ/ακή Αξία% in Total Market Capitalisation Κατηγορία Αγορά - Category Α ($) Αγορά Γ No Σημείωσης - Note Nr Τιμή Κλεισίματος Closing Price Τιμή Κλεισίματος Πρ. Μήνα Previous Month Closing Price % Μεταβολή Μηνός % Monthly Price Change % Spread Μηνός % Monthly Spread Κέρδη ανά Μετοχή Profits per Share προ φόρων before tax μετά φόρων after tax Έτος χρήσης Fiscal year 21

23 προ φόρων before tax P/E μετά φόρων after tax Μέρισμα / Προμέρισμα 2013 Dividend / Interim Dividend 2013 Μέρισμα / Προμέρισμα 2014 Dividend / Interim Dividend 2014 Μερισματαπόδοση Dividend Yield (%) (14) Διακυμάνσεις Τιμών Μαρτίου Monthly Price in March Κατώτερη Low Ανώτερη High Διακυμάνσεις Τιμών από 1/1/2014 Price Range since Κατώτερη Low Ανώτερη High Αξία Συναλλαγών Value of Transactions (9), (10) Όγκος Συναλλαγών Transactions Volume (7) (^) Αριθμός Πράξεων Number of Trades Μηνιαία Εμπορευσιμότητα Monthly Marketability (%) Securities (1) Banks 1,057,510, ,476,396, , : TOTAL OF SECTOR ,901, ,154,933 73, ALPHA BANK (CR) ,149, ,450,448 12, ALPHA BANK (W) ATE (CR) ,881, ,571,947 3, ATTICA BANK S.A. (CR) ,202, ,153 1, BANK OF GREECE (CR) ,641, ,771,078 63, NATIONAL BANK (CR) ,477, ,541,311 4, NATIONAL BANK (W) ,336, ,829,859,933 71, EUROBANK ERGASIAS (CR) ,360, ,618,288 3, BANK OF CYPRUS (CR) ,763, ,658, , PIRAEUS BANK (CR) ,797, ,653,340 12, PIRAEUS BANK (W) PROTON BANK S.A. (CR) T BANK (CR) TT HELLENIC POSTBANK (CR) Property & Casualty Insurance 510, , : TOTAL OF SECTOR , , EUROPEAN RELIANCE INSUR. (CR) Insurance Brokers , : TOTAL OF SECTOR , EUROBROKERS S.A. (CR) Equity Investment Instruments 27, , : TOTAL OF SECTOR , , AEOLIAN INVESTMENT FUND (CR) , , ANDROMEDA SA (CR) Investment Services 34,962, ,864,988 14, : TOTAL OF SECTOR ,962, ,864,988 14, HELLENIC EXCHANGES-A.S.E. (CR) Real Estate Holding & Development 3,975, ,564,718 2, : TOTAL OF SECTOR BALKAN R.E. (CR) BABIS VOVOS SA (CR) ELVIEMEK (CR) , , REDS S.A. (CR) , , KEKROPS SA (CR) KERAMIA-ALLATINI (CR) ,783, ,010,166 1, LAMDA DEVELOPMENT SA (CR) , , PASAL DEVELOPMENT S.A. (CR) Real Estate Services 18, , : TOTAL OF SECTOR , , ALPHA REAL ESTATE SA(CR) Industrial & Office REITs 32,051, ,103,264 1, : TOTAL OF SECTOR , , MIG REAL ESTATE (CR) ,041, ,099,341 1, TRASTOR REAL EST. INV. CO.(CR) Specialty REITs 14,374, ,860,639 6, : TOTAL OF SECTOR ,374, ,860,639 6, GRIVALIA PROPERTIES (CR) Specialty Finance 6,494, ,790,894 11, : TOTAL OF SECTOR KOYMBAS SYNERGY GROUP (CR) ,494, ,790,894 11, MARFIN INVESTMENT GROUP (CR) PARNASSOS ENTERP. (CR) Fixed Line Telecommunications 148,246, ,063,965 29, : TOTAL OF SECTOR ,246, ,063,965 29, OTE (CR) Telecommunications Equipment 327, ,959 1, : TOTAL OF SECTOR , ,758 1, INTRACOM HOLDINGS (CR) MARAC ELECTRONICS (CR) , , SPACE HELLAS SA (CR) Exploration & Production 15,126, ,149,408 6, : TOTAL OF SECTOR ,126, ,149,408 6, MOTOR OIL (CR) 22 21

24 Σύμβολο ΟΑΣΗΣ OASHS Code Χρεόγραφα METOXEΣ (1) (1) Αριθμός Εισηγμένων Χρεογράφων Number of Listed Securities (^) 382 Καθετοποιημένες Εταιρ. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Ονομαστική Ονομαστική Aξία Aξία (Ευρώ) Nominal Nominal Value Value (Euro) Χρημ/κή Αξία (Εκατ. Ευρώ) Market Capitalisation (Million Euro)(***) % στη Συνολική Χρημ/ακή Αξία% in Total Market Capitalisation 2 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 329,463,315 1, Κατηγορία Αγορά - Category Α ($) Αγορά Γ No Σημείωσης - Note Nr Τιμή Κλεισίματος Closing Price Τιμή Κλεισίματος Πρ. Μήνα Previous Month Closing Price % Μεταβολή Μηνός % Monthly Price Change Κέρδη ανά Μετοχή Profits per Share ΕΛΙΝ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) 23,828, K ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 305,635, , K Συμβατικός Ηλεκτρισμός 1 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 232,000,000 1, ΔΕΗ ΔΕΗ (ΚΟ) 232,000, , K Ύδρευση 2 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 142,800, ΕΥΑΠΣ ΕΥΑΘ (ΚΟ) 36,300, K ΕΥΔΑΠ ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 106,500, K Βασικά Χημικά 1 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 26,730, ΕΛΤΟΝ ΕΛΤΟΝ (KΟ) 26,730, K Εξειδικευμένα Χημικά 5 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 145,368, ΔΑΙΟΣ ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) 15,000, K ΔΡΟΥΚ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 3,873, K ΠΕΤΖΚ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ) 25,583, A ΠΛΑΘ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 45,094, K ΠΛΑΚΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 27,379, K ΣΠΥΡ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) 28,438, K Αλουμίνιο 3 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 152,578, ΑΛΚΟ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 5,000, E ΑΛΜΥ ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) 22,016, K ΕΛΒΑ ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) 125,562, K Μη Σιδηρούχα Μέταλλα 2 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 218,195, ΜΥΤΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 116,915, K ΧΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) 101,279, K Χάλυβας 9 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 324,076, ΕΛΣΤΡ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) 18,435, K ΚΟΡΔΕ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) 21,224, K ΛΕΒΚ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) 8,321, K ΛΕΒΠ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ) 2,160, K ΜΠΤΚ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) 15,842, K ΣΙΔΕ ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) 96,243, K ΣΙΔΜΑ ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) 10,000, E ΣΩΛΚ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) 124,170, K ΤΖΚΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) 1,270, E ΧΑΛΥΒ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ) 26,408, A Ορυχεία 1 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 468, ΜΕΡΚΟ MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) 468, K Οικοδομικά Υλικά & Εξαρτήματα 11 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 363,046,140 1, ΑΚΡΙΤ ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) 13,000, K ΒΙΟΣΚ UNIBIOS (ΚΟ) 15,627, K ΗΡΑΚ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) 71,082, X ΙΚΤΙΝ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 28,580, K ΚΥΡΜ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) 23,719, K ΜΑΘΙΟ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) 9,819, K ΜΟΝΤΑ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) 18,810, K ΞΥΛΚ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) 34,986, K ΞΥΛΠ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) 2,566, K ΣΕΛΜΚ ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) 60,221, A ΤΙΤΚ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 77,063, , K ΤΙΤΠ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 7,568,960 4 K Κατασκευές 13 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 792,711, ΑΒΑΞ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) 77,654, K ΑΕΓΕΚ ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 33,301, E ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 90,902, X ΑΤΤΙΚ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) 81,644, E ΒΙΟΤ ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 17,579, E % Spread Μηνός % Monthly Spread προ φόρων before tax μετά φόρων after tax Έτος χρήσης Fiscal year 22 23

25 προ φόρων before tax P/E μετά φόρων after tax Μέρισμα / Προμέρισμα 2013 Dividend / Interim Dividend 2013 Μέρισμα / Προμέρισμα 2014 Dividend / Interim Dividend 2014 Μερισματαπόδοση Dividend Yield (%) (14) Διακυμάνσεις Τιμών Μαρτίου Monthly Price in March Κατώτερη Low Ανώτερη High Διακυμάνσεις Τιμών από 1/1/2014 Price Range since Κατώτερη Low Ανώτερη High Αξία Συναλλαγών Value of Transactions (9), (10) Όγκος Συναλλαγών Transactions Volume (7) (^) Αριθμός Πράξεων Number of Trades Μηνιαία Εμπορευσιμότητα Monthly Marketability (%) Securities (1) Integrated Oil & Gas 11,705, ,132,421 9, : TOTAL OF SECTOR , , ELINOIL S.A. (CR) ,700, ,126,162 9, HELLENIC PETROLEUM (CR) Conventional Electricity 50,108, ,086,749 19, : TOTAL OF SECTOR ,108, ,086,749 19, PPC (CR) Water 7,167, ,457,624 8, : TOTAL OF SECTOR ,008, ,378 1, THESSALONIKA WATER & SEWERAGE ,159, ,084,246 7, EYDAP S.A. (CR) Commodity Chemicals 18, , : TOTAL OF SECTOR , , ELTON SA (CR) Specialty Chemicals 604, ,126 1, : TOTAL OF SECTOR 20.9 ** , , DAIOS PLASTICS SA (CR) DRUCKFARBEN HELLAS (CR) PETZETAKIS SA (CR) , ,230 1, THRACE PLASTICS SA (CR) , , CRETE PLASTICS SA (CR) , , SPIROY AGRICULTURE SA (CR) Aluminum 512, ,295 1, : TOTAL OF SECTOR , , ALCO HELLAS SA (CR) , , ALUMIL (CR) , ,815 1, ELVAL SA. (CB) Nonferrous Metals 24,282, ,476,718 15, : TOTAL OF SECTOR ,218, ,280,579 14, MYTILINEOS HOLDINGS (CR) , , HALKOR SA (CB) Steel 1,147, ,465,948 3, : TOTAL OF SECTOR , , ELASTRON (CR) KORDELLOS BROS SA (CR) , N. LEVEDERIS SA (CB) , N. LEVEDERIS SA (PB) BITROS HOLDING SA (CR) , ,015 1, SIDENOR (CR) SIDMA SA (CR) , ,032 1, CORINTH PIPEWORKS SA (CR) , GIRAKIAN PROFIL SA (CB) SHEET STEEL SA (CR) General Mining 77, , : TOTAL OF SECTOR , , MERMEREN KOMB. A.D. PR. (GDR) Building Materials & Fixtures 30,494, ,405,021 7, : TOTAL OF SECTOR , AKRITAS SA (CR) , , UNIBIOS (CR) , , HERACLES GEN.CEMENT CO. (CR) , , IKTINOS HELLAS SA (CR) , , KYRIAKIDIS MARBLES SA (CR) MATHIOS REFRACTORY SA (CR) , VARVERIS - MODA BAGNO SA (CR) , , INTERWOOD-XYLEMPORIA (CR) INTERWOOD-XYLEMPORIA (PR) SHELMAN SA (CR) ,538, ,370,722 6, TITAN CEMENT (CR) , , TITAN CEMENT CO. (PR) Heavy Construction 20,472, ,211,047 21, : TOTAL OF SECTOR , ,975 1, J & P - AVAX SA (CR) , , AEGEK (CR) ATHENA SA (CR) , , ATTI - KAT SA (CR) , , BIOTER SA (CR) 24 23

26 Σύμβολο ΟΑΣΗΣ OASHS Code Χρεόγραφα METOXEΣ (1) (1) 382 Κατασκευές ( Συνέχεια ) Αριθμός Εισηγμένων Χρεογράφων Number of Listed Securities (^) Ονομαστική Ονομαστική Aξία Aξία (Ευρώ) Nominal Nominal Value Value (Euro) Χρημ/κή Αξία (Εκατ. Ευρώ) Market Capitalisation (Million Euro)(***) % στη Συνολική Χρημ/ακή Αξία% in Total Market Capitalisation Κατηγορία Αγορά - Category Α ($) Αγορά Γ No Σημείωσης - Note Nr Τιμή Κλεισίματος Closing Price Τιμή Κλεισίματος Πρ. Μήνα Previous Month Closing Price % Μεταβολή Μηνός % Monthly Price Change Κέρδη ανά Μετοχή Profits per Share ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 94,462, K ΔΟΜΙΚ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 15,878, E ΕΔΡΑ ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ) 7,847, A ΕΚΤΕΡ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 11,250, K ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 177,001, K ΙΝΚΑΤ INTRAKAT (KO) 23,154, K ΚΛΜ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) 40,219, K ΜΗΧΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 66,937, A ΜΗΧΠ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 25,968, A ΜΟΧΛ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 4,588, K ΠΡΔ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 24,319, E Υλικά Συσκευασίας 5 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 40,292, ΒΙΣ ΒΙΣ (ΚΟ) 4,968, K ΚΑΡΤΖ ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) 14,679, K ΠΑΙΡ ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) 4,971, K ΠΠΑΚ PAPERPACK (ΚΟ) 3,953, K ΦΛΕΞΟ FLEXOPACK (ΚΟ) 11,720, K Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες 1 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 219,611, ΒΙΟ VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 219,611, K Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός 2 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 35,678, ΑΛΚΑΤ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 6,132, K ΕΛΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 29,546, K Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά 2 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 44,585, ΕΛΤΚ ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) 14,050, K ΝΕΩΡΣ ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) 23,463, A ΠΕΤΡΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) 7,070, K Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού 5 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 165,754, ΚΛΕΜ KLEEMAN HELLAS (KO) 23,648, K ΜΕΒΑ MEVACO (ΚΟ) 10,500, K ΜΕΤΚ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 51,950, K ΣΠΙΝΤ SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) 29,060, E ΦΡΙΓΟ FRIGOGLASS (KO) 50,593, K Υπηρεσίες Μεταφορών 2 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 35,080, ΟΛΘ ΟΛΘ (ΚΟ) 10,080, K ΟΛΠ ΟΛΠ (ΚΟ) 25,000, K Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 4 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 64,727, ΕΣΥΜΒ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 7,959, K ΛΥΚ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) 20,578, K ΝΙΟΥΣ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 27,848, K ΧΑΙΔΕ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) 8,340, K Προμηθευτές Βιομηχανίας 3 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 44,558, ΒΟΣΥΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) 6,325, K ΓΕΒΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) 24,060, K ΔΙΟΝ DIONIC (ΚΟ) 14,173, E Απόσταξη & Οινοπαραγωγή 3 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 42,524, ΚΤΗΛΑ ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) 15,804, K ΜΠΟΚΑ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) 25,179, E ΜΠΟΠΑ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) 1,540, E Αναψυκτικά 1 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 367,819,247 6, ΕΕΕ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 367,819, CHF 6, K Γεωργία & Αλιεία 5 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 181,683, ΓΑΛΑΞ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) 14,076, K ΔΙΧΘ ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) 30,159, A ΕΛΙΧΘ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΡΓΕΙΕΣ (ΚΟ) 30,390, E ΚΡΕΚΑ ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) 7,125, E % Spread Μηνός % Monthly Spread προ φόρων before tax μετά φόρων after tax Έτος χρήσης Fiscal year 24 25

27 προ φόρων before tax P/E μετά φόρων after tax Μέρισμα / Προμέρισμα 2013 Dividend / Interim Dividend 2013 Μέρισμα / Προμέρισμα 2014 Dividend / Interim Dividend 2014 Μερισματαπόδοση Dividend Yield (%) (14) Διακυμάνσεις Τιμών Μαρτίου Monthly Price in March Κατώτερη Low Ανώτερη High Διακυμάνσεις Τιμών από 1/1/2014 Price Range since Κατώτερη Low Ανώτερη High Αξία Συναλλαγών Value of Transactions (9), (10) Όγκος Συναλλαγών Transactions Volume (7) (^) Αριθμός Πράξεων Number of Trades Μηνιαία Εμπορευσιμότητα Monthly Marketability (%) Securities (1) ( Continued ) Heavy Construction ,654, ,170,935 10, GEK TERNA (CR) , , DOMIKI KRITIS SA (CR) EDRASIS - C. PSALLIDAS SA (CR) , , EKTER SA (CR) ,392, ,418,114 9, ELLAKTOR (CR) , , INTRACOM CONSTR. (CR) , , KLOUKINAS - LAPPAS SA (CR) MICHANIKI SA (CR) MICHANIKI SA (PR) , , MOCHLOS SA (CR) , , PROODEFTIKH SA (CR) Containers & Packaging 163, , : TOTAL OF SECTOR VIS SA (CR) , , KARATZIS SA (CR) PAIRIS SA (CR) , , PAPERPACK (CR) , , FLEXOPACK SA (CR) Diversified Industrials 6,535, ,126,401 5, : TOTAL OF SECTOR ,535, ,126,401 5, VIOHALCO SA/NV (CB) Electrical Components & Equipment 101, , : TOTAL OF SECTOR , , NEXANS HELLAS SA (CR) , , HELLENIC CABLES SA (CR) Commercial Vehicles & Trucks 336, , : TOTAL OF SECTOR , , ELTRAK SA (CR) NEORION SA (CR) , , PETROPOULOS PETROS (CR) Industrial Machinery 18,498, ,697,522 11, : TOTAL OF SECTOR , ,997 1, KLEEMAN HELLAS SA (CR) , , MEVACO SA (CR) ,136, ,718,170 7, METKA (CR) , SPIDER METAL INDUSTRY SA (CR) ,552, ,470,048 2, FRIGOGLASS SA (CR) Transportation Services 9,205, ,303 5, : TOTAL OF SECTOR ,333, ,924 1, TPA SA (CR) ,871, ,379 4, P.P.A. S.A. (CR) Business Support Services 152, , : TOTAL OF SECTOR , , EUROCONSULTANTS S.A. (CR) , , INFORM P. LYKOS SA (CR) , , NEWSPHONE HELLAS SA (CR) HAIDEMENOS SA (CR) Industrial Suppliers 32, , : TOTAL OF SECTOR ** VOGIATZOGLOU SYSTEMS SA (CR) , , GEN. COMMERCIAL & IND.SA (CR) , , DIONIC (CR) Distillers & Vintners , : TOTAL OF SECTOR KTIMA KOSTAS LAZARIDIS SA (CR) , J.BOUTARIS & SON HOLD. SA (CB) J.BOUTARIS & SON HOLD. (PB) Soft Drinks 26,719, ,656,100 3, : TOTAL OF SECTOR ,719, ,656,100 3, CC HBC AG (CR) Farming Fishing & Plantations 39, , : TOTAL OF SECTOR , , GALAXIDI S.A. (CR) DIAS A/C (CR) , , HELLENIC FISHFARMING SA (CR) , , KRE.KA SA (CR) 26 25

28 Σύμβολο ΟΑΣΗΣ OASHS Code Χρεόγραφα METOXEΣ (1) (1) 382 Γεωργία & Αλιεία ( Συνέχεια ) Αριθμός Εισηγμένων Χρεογράφων Number of Listed Securities (^) Ονομαστική Ονομαστική Aξία Aξία (Ευρώ) Nominal Nominal Value Value (Euro) Χρημ/κή Αξία (Εκατ. Ευρώ) Market Capitalisation (Million Euro)(***) % στη Συνολική Χρημ/ακή Αξία% in Total Market Capitalisation Κατηγορία Αγορά - Category Α ($) Αγορά Γ No Σημείωσης - Note Nr Τιμή Κλεισίματος Closing Price Τιμή Κλεισίματος Πρ. Μήνα Previous Month Closing Price % Μεταβολή Μηνός % Monthly Price Change Κέρδη ανά Μετοχή Profits per Share ΝΗΡ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) 63,697, E ΣΕΛΟ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) 36,235, E Τρόφιμα 13 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 295,880, ΕΒΖ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) 36,748, E ΕΒΡΟΦ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) 13,673, K ΕΛΓΕΚ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) 31,734, K ΚΑΝΑΚ ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) 7,500, K ΚΑΡΔ ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚO) 21,920, A ΚΕΠΕΝ ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 6,700, K ΚΜΟΛ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) 9,742, K ΚΡΕΤΑ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) 29,480, K ΚΡΙ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) 33,065, K ΛΟΥΛΗ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 17,125, K ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) 20,231, E ΝΤΡΙΑΡΤ NUTRIART (ΚΟ) 42,501, A ΠΕΡΣ ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) 17,240, X ΣΑΡΑΝ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 4,181, K ΧΚΡΑΝ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) 4,034, K Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά 4 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 220,659, ΓΕΔ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) 77,376, K ΕΜΔΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ) 24,605, A ΕΜΔΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠΟ) 1,182, A ΕΦΤΖΙ F.G. EUROPE (ΚO) 52,800, K ΤΡΟΠ ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (ΚΟ) 510, A ΥΑΛΚΟ YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 13,191, E ΦΡΛΚ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 50,992, K Έπιπλα 4 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 127,262, ΒΑΡΓ ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) 3,229, E ΒΙΟΚΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) 23,986, K ΔΡΟΜΕ ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) 34,720, K ΣΑΤΟΚ SATO AE (ΚΟ) 65,326, E Κατασκευή Κατοικιών 1 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 33,125, ΟΛΥΜΠ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) 33,125, K Παιχνίδια 1 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 136,059,759 1, ΜΠΕΛΑ JUMBO (ΚΟ) 136,059, , K Ρουχισμός & Αξεσουάρ 11 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 397,476, ΑΑΑΚ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) 766, Δ ΑΑΑΠ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) 245, Δ ΑΛΣΙΝ ALSINCO (KO) 5,025, A ΒΑΡΝΗ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) 16,383, E ΔΟΥΡΟ ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) 3,961, E ΕΛΒΕ ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 13,230, K ΕΛΥΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) 13,692, A ΕΝΚΛΩ ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) 89,616, A ΕΠΙΛΚ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) 52,067, K ΚΛΩΝΚ ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΟ) 20,663, A ΚΛΩΝΠ ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΟ) 7,840, A ΛΑΝΑΚ ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) 5,939, K ΜΑΞΙΜ ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) 15,015, A ΜΙΝ MINERVA (ΚΑ) 6,200, K ΜΟΥΖΚ ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 32,188, K ΝΑΥΠ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) 11,510, K ΤΕΞΤ ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) 13,920, A ΦΙΕΡ ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) 10,203, K ΦΙΝΤΟ ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) 7,326, A ΧΑΤΖΚ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) 71,683, A Είδη Προσωπικής Φροντίδας 3 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 99,154, ΚΟΡΡΕΣ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) 13,586, K ΠΑΠ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) 50,797, K ΣΑΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 34,770, K % Spread Μηνός % Monthly Spread προ φόρων before tax μετά φόρων after tax Έτος χρήσης Fiscal year 26 27

29 προ φόρων before tax P/E μετά φόρων after tax Μέρισμα / Προμέρισμα 2013 Dividend / Interim Dividend 2013 Μέρισμα / Προμέρισμα 2014 Dividend / Interim Dividend 2014 Μερισματαπόδοση Dividend Yield (%) (14) Διακυμάνσεις Τιμών Μαρτίου Monthly Price in March Κατώτερη Low Ανώτερη High Διακυμάνσεις Τιμών από 1/1/2014 Price Range since Κατώτερη Low Ανώτερη High Αξία Συναλλαγών Value of Transactions (9), (10) Όγκος Συναλλαγών Transactions Volume (7) (^) Αριθμός Πράξεων Number of Trades Μηνιαία Εμπορευσιμότητα Monthly Marketability (%) Securities (1) ( Continued )Farming Fishing & Plantations , , NIREFS SA (CR) , , SELONDA AQUACULTURE SA (CR) Food Products 377, ,116 1, : TOTAL OF SECTOR , , HEL. SUGAR INDUSTRY SA (CB) , EVROFARMA SA (CR) ELGEKA SA (CR) , , S.KANAKIS SA (CR) CARDASSILARIS SA (CR) MILLS KEPENOS (CR) , , KARAMOLEGOS SA (CR) , , KRETA FARM SA (CR) , , KRI-KRI S.A. (CR) , , LOULIS MILLS SA (CR) , , NIKAS SA (CR) NUTRIART (CR) PERSEUS SA (CR) FLOUR MILLS SARANTOPOULOS SA , , CHATZIKRANIOTIS & SONS SA (CR) Durable Household Products 5,917, ,102,838 4, : TOTAL OF SECTOR , ,033, G.E. DIMITRIOU (CR) EMPORIKOS DESMOS SA (CR) EMPORIKOS DESMOS SA (PR) , , F.G. EUROPE S.A. (CR) TROPEA HOLDING (CR) , , YALCO - CONSTANTINOU SA (CB) ,882, ,993,112 4, FOURLIS (CR) Furnishings 69, , : TOTAL OF SECTOR VARANGIS AVEPE S.A. (CR) , , BIOKARPET S.A.(CR) , , DROMEAS SA (CR) , , SATO SA (CR) Home Construction 1,321, ,355, : TOTAL OF SECTOR ,321, ,355, TECHNICAL OLYMPIC SA (CR) Toys 53,009, ,114,499 13, : TOTAL OF SECTOR ,009, ,114,499 13, JUMBO SA (CR) Clothing & Accessories 56, , : TOTAL OF SECTOR TRIA ALFA SA (CR) TRIA ALFA SA (PR) ALSINCO S.A (CR) , , VARVARESSOS SA (CB) , DUROS SA (CR) , , ELVE SA (CR) HELLENIC FABRICS SA (CR) UNITED TEXTILES (CR) , , SELECTED TEXT. IND. ASSOC (CR) KLONATEX SA (CR) KLONATEX SA (PR) LANAKAM SA (CR) MAXIM C.M. PERTSINIDIS SA (CB) , MINERVA KNITWEAR SA (CB) EL. D. MOUZAKIS SA (CB) , NAFPAKTOS TEXTILE IND. SA (CB) TEXAPRET SA (CR) , , FIERATEX SA (CR) FINTEXPORT SA (CR) XATZIOANNOU (CR) Personal Products 5,522, , : TOTAL OF SECTOR , , KORRES (CR) ** , , PAPOUTSANIS (CR) ,365, , GR. SARANTIS SA (CR) 28 27

30 Σύμβολο ΟΑΣΗΣ OASHS Code 382 Καπνός Χρεόγραφα METOXEΣ (1) (1) Αριθμός Εισηγμένων Χρεογράφων Number of Listed Securities (^) Ονομαστική Ονομαστική Aξία Aξία (Ευρώ) Nominal Nominal Value Value (Euro) Χρημ/κή Αξία (Εκατ. Ευρώ) Market Capitalisation (Million Euro)(***) % στη Συνολική Χρημ/ακή Αξία% in Total Market Capitalisation 1 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 2,760, Κατηγορία Αγορά - Category Α ($) Αγορά Γ No Σημείωσης - Note Nr Τιμή Κλεισίματος Closing Price Τιμή Κλεισίματος Πρ. Μήνα Previous Month Closing Price % Μεταβολή Μηνός % Monthly Price Change Κέρδη ανά Μετοχή Profits per Share ΚΑΡΕΛ ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 2,760, X Ιατρικές Υπηρεσίες 5 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 498,556, ΑΧΟΝ AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 20,255, E ΕΥΡΟΜ EUROMEDICA (KO) 21,820, E ΙΑΣΩ ΙΑΣΩ (ΚΟ) 53,155, K ΙΑΤΡ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 86,735, K ΠΡΑΞΚ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ) 9,550, A ΠΡΑΞΠ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ) 1,306, A ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) 305,732, K Ιατρικός Εξοπλισμός 1 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 4,419, ΜΕΝΤΙ MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 4,419, E Φαρμακευτικά Προϊόντα 1 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 51,081, ΛΑΒΙ LAVIPHARM (ΚΟ) 51,081, E Εμπόριο Ενδυμάτων 0 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 26,262, ΣΠΡΙ SPRIDER STORES (ΚΟ) 26,262, A Οικιακός Εξοπλισμός 0 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 5,750, ΗΛΕΑΘ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 5,750, A Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 6 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 154,989,830 1, ΑΣΚΟ A.S. COMPANY (ΚΟ) 26,252, K ΜΛΑΝΤ MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ) 13,555, A ΜΟΤΟ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) 11,700, K ΝΑΚΑΣ ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) 6,340, K ΡΕΒΟΙΛ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) 22,280, K ΣΦΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) 7,914, E ΦΦΓΚΡΠ FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 66,948, , K Τηλεόραση & Ψυχαγωγία 2 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 146,250, ΑΒΕ AUDIOVISUAL (ΚΟ) 45,457, K ΤΗΛΕΤ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) 100,793, E Διαφήμιση 0 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 21,382, ΑΤΕΡΜ ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ) 21,382, A Εκδόσεις 5 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 157,391, ΑΤΕΚ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) 15,300, K ΚΑΘΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) 30,600, X ΛΙΒΑΝ ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) 7,734, K ΝΑΥΤ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 23,935, K ΠΗΓΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) 18,750, E ΤΕΓΟ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ) 54,547, A ΤΕΚΔΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) 6,523, A Τυχερά Παιχνίδια 3 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 684,509,025 3, ΑΒΕΝΙΡ AVENIR Α.Ε. (ΚΟ) 105,423, A ΙΝΛΟΤ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 158,961, K ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ (ΚΟ) 319,000, , K ΣΕΝΤΡ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 101,123, K Ξενοδοχεία 4 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 107,087, ΑΣΤΗΡ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) 63,900, X ΙΟΝΑ ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 13,404, X ΛΑΜΨΑ ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) 21,364, K ΠΡΕΖΤ ΓΕΚΕ (ΚΑ) 8,418, K Ταξίδια & Τουρισμός 8 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 762,507, ΑΝΕΚ ΑΝΕΚ (ΚΟ) 185,373, E ΑΝΕΠ ΑΝΕΚ (ΠΟ `90) 312, E ΑΝΕΠΟ ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) 2,969, E % Spread Μηνός % Monthly Spread προ φόρων before tax μετά φόρων after tax Έτος χρήσης Fiscal year 28 29

31 προ φόρων before tax P/E μετά φόρων after tax Μέρισμα / Προμέρισμα 2013 Dividend / Interim Dividend 2013 Μέρισμα / Προμέρισμα 2014 Dividend / Interim Dividend 2014 Μερισματαπόδοση Dividend Yield (%) (14) Διακυμάνσεις Τιμών Μαρτίου Monthly Price in March Κατώτερη Low Ανώτερη High Διακυμάνσεις Τιμών από 1/1/2014 Price Range since Κατώτερη Low Ανώτερη High Αξία Συναλλαγών Value of Transactions (9), (10) Όγκος Συναλλαγών Transactions Volume (7) (^) Αριθμός Πράξεων Number of Trades Μηνιαία Εμπορευσιμότητα Monthly Marketability (%) Securities (1) Tobacco 296, , : TOTAL OF SECTOR , , KARELIA TOBACCO CO. SA (CB) Health Care Providers 501, ,169,048 1, : TOTAL OF SECTOR , , AXON HOLDING SA (CR) EUROMEDICA SA (CR) , , IASO SA (CR) , , ATHENS MEDICAL CENTER SA (CR) PRAXITELIO SA (CR) PRAXITELIO SA (PR) , ,819,036 1, HYGEIA SA (CR) Medical Equipment 1, , : TOTAL OF SECTOR , , MEDICON S.A (CR) Pharmaceuticals 21, , : TOTAL OF SECTOR , , LAVIPHARM SA (CR) Apparel Retailers : TOTAL OF SECTOR SPRIDER STORES (CR) Home Improvement Retailers : TOTAL OF SECTOR ELECTRONIKI ATHINON SA (CR) Specialty Retailers 46,786, ,131,495 10, : TOTAL OF SECTOR , , AS COMPANY SA (CR) MICROLAND COMPUTERS SA (CR) , , MOTODYNAMICS S.A. (CR) , , NAKAS MUSIC , , REVOIL (CR) , , SFAKIANAKIS SA (CR) ,666, ,761,809 9, FOLLI FOLLIE (CR) Broadcasting & Entertainment , : TOTAL OF SECTOR , AUDIO VISUAL ENTERPRISES (CR) , TELETIPOS SA (CR) Media Agencies : TOTAL OF SECTOR ATERMON (CR) Publishing 181, , : TOTAL OF SECTOR , , ATTICA PUBLICATIONS SA (CR) , , KATHIMERINI SA (CR) LIVANIS SA (CR) , , NAYTEMPORIKI PUBLISHING SA(CR) , PEGASUS PUBLISHING S.A. (CR) CH.TEGOPOULOS PUBL. SA (CR) TECHNICAL PUBLICATIONS SA (CR) Gambling 209,203, ,755,369 34, : TOTAL OF SECTOR AVENIR S.A. (CR) ,810, ,044,783 6, INTRALOT (CR) ,368, ,565,223 27, OPAP (CR) , , CENTRIC HOLDINGS (CR) Hotels 235, , : TOTAL OF SECTOR , , ASTIR PALACE SA (CR) ** ** , IONIAN HOTELS SA (CR) , , LAMPSA HOTEL SA (CR) , GEKE SA (CB) Travel & Tourism 3,999, ,687, : TOTAL OF SECTOR ,536, ,296, ANEK LINES SA (CR) ANEK LINES SA (PR, issue '90) ANEK LINES SA (PR, issue '96) 30 29

32 Σύμβολο ΟΑΣΗΣ OASHS Code Χρεόγραφα METOXEΣ (1) (1) 382 Ταξίδια & Τουρισμός ( Συνέχεια ) Αριθμός Εισηγμένων Χρεογράφων Number of Listed Securities (^) Ονομαστική Ονομαστική Aξία Aξία (Ευρώ) Nominal Nominal Value Value (Euro) Χρημ/κή Αξία (Εκατ. Ευρώ) Market Capitalisation (Million Euro)(***) % στη Συνολική Χρημ/ακή Αξία% in Total Market Capitalisation Κατηγορία Αγορά - Category Α ($) Αγορά Γ No Σημείωσης - Note Nr Τιμή Κλεισίματος Closing Price Τιμή Κλεισίματος Πρ. Μήνα Previous Month Closing Price % Μεταβολή Μηνός % Monthly Price Change Κέρδη ανά Μετοχή Profits per Share ΑΤΤΙΚΑ ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 191,660, X ΚΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) 7,595, K ΜΙΝΟΑ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) 106,980, X ΝΕΛ ΝΕΛ (ΚΟ) 255,459, E ΟΤΟΕΛ AUTOHELLAS (ΚΟ) 12,157, K Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 8 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 342,738, ΑΓΚΡΙ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) 14,870, E ΑΛΤΕΚ ALTEC (ΚΟ) 215,246, E ΒΥΤΕ BYTE COMPUTER (ΚΟ) 15,816, K ΚΟΥΑΛ QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) 27,345, K ΚΟΥΕΣ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 11,962, K ΛΟΓΟΣ LOGISMOS (ΚΟ) 4,740, K ΠΡΟΦ PROFILE (ΚΟ) 11,812, K ΠΣΥΣΤ PC SYSTEMS (ΚΟ) 40,946, Δ Διαδίκτυο 1 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 110,097, ΦΟΡΘ FORTHNET (ΚΟ) 110,097, E Λογισμικό 4 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 202,344, ΗΟΛ HELLAS ONLINE (ΚΟ) 179,707, E ΙΛΥΔΑ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) 9,090, K ΚΟΜΠ COMPUCON (ΚO) 1,130, E ΜΛΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 12,417, K Υλικό Υπολογιστών 3 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 43,220, ΙΝΤΕΤ ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) 11,233, K ΠΛΑΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) 22,080, K ΣΠΙ CPI (ΚΟ) 9,907, K Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Γραφείων 1 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 8,298, ΙΝΤΕΚ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) 8,298, K Αεροπορικές Εταιρείες 1 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 71,417, ΑΡΑΙΓ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 71,417, K Εναλλακτικός Ηλεκτρισμός 2 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 191,981, ΑΝΕΜΟΣ ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 82,667, K ΤΕΝΕΡΓ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 109,314, K Θαλάσσιες Μεταφορές 0 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 25,667, ΣΑΟΣ ΣΑΟΣ (ΚΟ) 25,667, A Διαπραγματεύσιμα Αμοιβέα Κεφάλαια 3 Τίτλοι-Stocks, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ : 6,532, ΑΔΑΚ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap 5,848, ΔΑΚ ΔΑΚΓΔ NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. 294, ΔΑΚ ΔΑΚΕΤ30 NBGAM ETF GREECE & TURKEY , ΔΑΚ % Spread Μηνός % Monthly Spread προ φόρων before tax μετά φόρων after tax Έτος χρήσης Fiscal year 209 ΜΗ ΑΝΕΣΤΑΛΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 62,749,846,310 45, ,

33 προ φόρων before tax P/E μετά φόρων after tax Μέρισμα / Προμέρισμα 2013 Dividend / Interim Dividend 2013 Μέρισμα / Προμέρισμα 2014 Dividend / Interim Dividend 2014 Μερισματαπόδοση Dividend Yield (%) (14) Διακυμάνσεις Τιμών Μαρτίου Monthly Price in March Κατώτερη Low Ανώτερη High Διακυμάνσεις Τιμών από 1/1/2014 Price Range since Κατώτερη Low Ανώτερη High Αξία Συναλλαγών Value of Transactions (9), (10) Όγκος Συναλλαγών Transactions Volume (7) (^) Αριθμός Πράξεων Number of Trades Μηνιαία Εμπορευσιμότητα Monthly Marketability (%) Securities (1) ( Continued ) Travel & Tourism , , ATTICA HOLDINGS (CR) , , KIRIAKOULIS SHIPPING SA (CR) ** ** , , MINOAN LINES SA (CR) , , NEL SA (CR) , , AUTOHELLAS SA (CR) Computer Services 187, ,631 1, : TOTAL OF SECTOR ALPHA GRISSIN S.A. (CR) , , ALTEC SA (CR) , , BYTE COMPUTER SA (CR) , , QUALITY & RELIABILITY SA (CR) , , QUEST HOLDINGS (CR) , LOGISMOS S.A. (CR) , , PROFILE SA (CR) PC SYSTEMS SA (CR) Internet 69, , : TOTAL OF SECTOR , , Forthnet (CR) Software 7,496, ,273,135 1, : TOTAL OF SECTOR ,812, ,100, HELLAS ONLINE SA (CR) ILYDA S.A. (CR) COMPUCON SA (CR) , , MLS MULTIMEDIA SA (CR) Computer Hardware 1,161, ,257 1, : TOTAL OF SECTOR , , INTERTECH SA (CR) ,153, ,478 1, PLAISIO COMPUTERS SA (CR) , CPI SA (CR) Electronic Office Equipment : TOTAL OF SECTOR IDEAL GROUP SA (CR) Airlines 13,287, ,864,600 5, : TOTAL OF SECTOR ,287, ,864,600 5, AEGEAN AIRLINES (CR) Alternative Electricity 3,826, ,771,186 6, : TOTAL OF SECTOR ,022, ,601,355 1, ELTECH ANEMOS S.A. (CR) ,804, ,169,831 4, TERNA ENERGY (CR) Marine Transportation : TOTAL OF SECTOR SAOS (CR) ETF 190, , : TOTAL OF SECTOR , , ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap , , NBGAM ETF NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 1,879,219, ,747,331, ,

34 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ - STOKS NOTES 1 Συντμήσεις - Abbreviations: Κ = Κοινές = Com. = Common., Πρ. = Προνομιούχες = Pref. = Preffered., Ον. = Ονομαστικές = Reg. = Registered., Αν. = Ανώνυμες = Bear. = Bearer. $ K= ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ - MAIN MARKET, X=ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ - LOW DISPERSION, Ε= ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ - SURVEILLANCE, Δ= ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ - UNDER DELETION, A= ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ - SUSPENSION STAUS -Δ =ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - EXCHANGE TRADED FUNDS, W=ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ - WARRANTS 7 Οι τιμές εμφανίζονται σε Ευρώ εκτός από τις περιπτώσεις που επισημαίνεται. - Prices are presented in Euro except for cases it is pointed out. Τα στοιχεία έχουν προσαρμοστεί για τις διανομές νέων μετοχών (δωρεάν ή με μετρητά) και τις συνακόλουθες προσαρμογές των χρηματιστηριακών τιμών. - Data have been adjusted for new stocks' distribution and the consequent stocks' price adjustments. *** Τα στοιχεία αφορούν σε σύνολα εταιριών και όχι σε επιμέρους μετοχικές εκδόσεις - Data concern total value of the companies. Επίσης, για την ετιαρεία ΙΛΥΔΑ Α.Ε. (ΚΟ) η χρηματιστηριακή αξία αναφέρεται στον νέο αριθμό μετοχών - Also ILYDA S.A. (CR) the market value refers to the new number of stocks. 8 Δευτερογενής εισαγωγη-secondary trading 14 Η Μερισματαπόδοση προκύπτει από το τελευταίο αποκοπέν μέρισμα (και όχι από τυχόν προμέρισμα) -The Dividend Yield results from the last distributed dividend (and not from any interim dividend). 18 Η εταιρεία πραγματοποίησε πακέτο μεταβίβασης υφισταμένων μετοχών στον ανάδοχο πριν την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο. -The company realized block transfer of already issued stocks to the underwriter before its listing on the Athens Exchange. (^) Στην περίπτωση του Δ.Α.Κ ο όρος μερίδια αντικαθιστά τον όρο χρεόγραφα - In the case of ETFs the term "Units" replaces the term securities. ** Το P/E είναι μεγαλύτερο από P/E is higher than Στην αξία συναλλαγών των μετοχών συμπεριλαμβάνεται και η αξία των δικαιωμάτων, ενώ στα τεμάχια όχι. - The value of stocks' transactions also includes the rights' transactions while the volume of transactions are not include them. 10 Στην Αξία Συναλλαγών των Μετοχών περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι Πακέτων - All Blocks Methods' Transactions Value are included. 35

35 Εξειδικευμένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μάρ. Απρ. Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. Οκτ. Νοε. Δεκ. Ιαν. Φεβ. Μάρ. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep Oct Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Τράπεζες Banks Επενδυτικές Υπηρεσίες Investment Services Εταιρείες Επενδύσεων Equity Investment Instruments Specialty Finance Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών Property & Casualty Insurance Γενικές Ασφάλειες Μεσίτες Ασφαλίσεων Full Line Insurance Insurance Brokers Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά Commercial Vehicles & Trucks Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός Electrical Components & Equipment Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού Industrial Machinery Προμηθευτές Βιομηχανίας Industrial Suppliers Υλικά Συσκευασίας Containers & Packaging Υπηρεσίες Μεταφορών Transportation Services Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις Business Support Services Εμπόριο Ενδυμάτων Apparel Retailers Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο Specialty Retailers Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων Οικιακός Εξοπλισμός Food Retailers & Wholesalers Home Improvement Retailers Κατασκευές Heavy Construction Οικοδομικά Υλικά & Εξαρτήματα Building Materials & Fixtures Διαφήμιση Τηλεόραση & Ψυχαγωγία Media Agencies Εκδόσεις Publishing Διυλιστήρια Καθετοποιημένες Εταιρ. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Broadcasting & Entertainment Exploration & Production 17.8 Integrated Oil & Gas Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά Durable Household Products Είδη Προσωπικής Φροντίδας Personal Products Έπιπλα Καπνός Tobacco Παιχνίδια Toys Furnishings Ρουχισμός & Αξεσουάρ Clothing & Accessories Υποδήματα Αλουμίνιο Footwear 8.5 Aluminum Μη Σιδηρούχα Μέταλλα Nonferrous Metals Ορυχεία General Mining Χάλυβας Εστίαση ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ P/E (μετά φόρων) ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ SECTORAL AND COMPOSITE WEIGHTED P/E RATIO (after tax) * Steel Restaurants & Bars 36

36 Ξενοδοχεία ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ P/E (μετά φόρων) ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ SECTORAL AND COMPOSITE WEIGHTED P/E RATIO (after tax) * Μάρ. Απρ. Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. Οκτ. Νοε. Δεκ. Ιαν. Φεβ. Μάρ. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep Oct Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Ταξίδια & Τουρισμός Travel & Tourism Τυχερά Παιχνίδια Gambling Υπηρεσίες Αναψυχής Διαδίκτυο Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών Hotels Recreational Services Internet 4.5 Telecommunications Equipment Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Γραφείων Electronic Office Equipment Λογισμικό Software Υλικό Υπολογιστών Computer Hardware Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Computer Services Κινητή Τηλεφωνία Mobile Telecommunications Σταθερή Τηλεφωνία Fixed Line Telecommunications Αναψυκτικά Απόσταξη & Οινοπαραγωγή Γεωργία & Αλιεία Ιατρικές Υπηρεσίες Soft Drinks Distillers & Vintners 4.0 Farming Fishing & Plantations Τρόφιμα Food Products Health Care Providers Ιατρικός Εξοπλισμός Medical Equipment Φαρμακευτικά Προϊόντα Συμβατικός Ηλεκτρισμός Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας Ύδρευση Water Pharmaceuticals 13.7 Conventional Electricity Βασικά Χημικά Commodity Chemicals Εξειδικευμένα Χημικά Specialty Chemicals Real Estate Holding & Development Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας Real Estate Services Ε.Ε.Α.Π. Βιομηχανικών & Επαγγελματικών Χώρων Εξειδικευμένες Ε.Ε.Α.Π. Θαλάσσιες Μεταφορές Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες Κατασκευή Κατοικιών 26.8 Industrial & Office REITs 14.9 Specialty REITs Αεροπορικές Εταιρείες Airlines Marine Transportation Diversified Industrials Home Construction Εναλλακτικός Ηλεκτρισμός Alternative Electricity ΣΥΝΟΛΟ TOTAL * Για τη στάθμιση του P/E λαμβάνεται υπόψιν η κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων εταιριών σε σχέση με το άθροισμα της κεφαλαιοποίησης του κλάδου. - In the calculation of the weighted composite and sectoral P/E ratio the market value of each listed company, compared to the each market value each sector is taken into consideration. Με βάση την τιμή κλεισίματος στο τέλος του μήνα - Based on the closing price at the end of each month. Σημείωση: Εταιρίες που παρουσίασαν "Ζημιές" ή P/E μεγαλύτερο ή ίσο του 100 δεν λαμβάνονται υπόψη. - Companies with "Losses" as well as with P/E ratio over or equal to 100 points are not taken into consideration

37 ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ SECTORAL AND COMPOSITE WEIGHTED D.Y. RATIO * Μάρ. Απρ. Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. Οκτ. Nοε. Δεκ. Ιαν. Φεβ. Μάρ. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep Oct Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Τράπεζες Banks Επενδυτικές Υπηρεσίες Investment Services Εταιρείες Επενδύσεων Equity Investment Instruments Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών Γενικές Ασφάλειες Μεσίτες Ασφαλίσεων Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός Property & Casualty Insurance Full Line Insurance Insurance Brokers Commercial Vehicles & Trucks Electrical Components & Equipment Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού Industrial Machinery Προμηθευτές Βιομηχανίας Industrial Suppliers Υλικά Συσκευασίας Containers & Packaging Υπηρεσίες Μεταφορών Transportation Services Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις Business Support Services Εμπόριο Ενδυμάτων Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων Οικιακός Εξοπλισμός Κατασκευές Apparel Retailers Specialty Retailers Food Retailers & Wholesalers Home Improvement Retailers Heavy Construction Οικοδομικά Υλικά & Εξαρτήματα Building Materials & Fixtures Διαφήμιση Εκδόσεις Τηλεόραση & Ψυχαγωγία Media Agencies Publishing Broadcasting & Entertainment Διυλιστήρια Exploration & Production Καθετοποιημένες Εταιρ. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Integrated Oil & Gas Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά Durable Household Products Είδη Προσωπικής Φροντίδας Έπιπλα Personal Products Furnishings Καπνός Tobacco Παιχνίδια Toys Ρουχισμός & Αξεσουάρ Υποδήματα Αλουμίνιο Μη Σιδηρούχα Μέταλλα Clothing & Accessories Footwear Aluminum Nonferrous Metals Ορυχεία General Mining Χάλυβας Steel Εστίαση Ξενοδοχεία Ταξίδια & Τουρισμός Restaurants & Bars Hotels Travel & Tourism 38

38 ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ SECTORAL AND COMPOSITE WEIGHTED D.Y. RATIO * Μάρ. Απρ. Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. Οκτ. Nοε. Δεκ. Ιαν. Φεβ. Μάρ. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep Oct Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Τυχερά Παιχνίδια Gambling Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Γραφείων Λογισμικό Telecommunications Equipment Electronic Office Equipment Software Υλικό Υπολογιστών Computer Hardware Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Κινητή Τηλεφωνία Σταθερή Τηλεφωνία 5.5 Computer Services Mobile Telecommunications Fixed Line Telecommunications Αναψυκτικά Soft Drinks Απόσταξη & Οινοπαραγωγή Γεωργία & Αλιεία Distillers & Vintners Farming Fishing & Plantations Τρόφιμα Food Products Ιατρικές Υπηρεσίες Ιατρικός Εξοπλισμός Φαρμακευτικά Προϊόντα Συμβατικός Ηλεκτρισμός Health Care Providers Medical Equipment Pharmaceuticals Conventional Electricity Ύδρευση Water Βασικά Χημικά Commodity Chemicals Εξειδικευμένα Χημικά Specialty Chemicals Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας Real Estate Holding & Development Real Estate Services Ε.Ε.Α.Π. Βιομηχανικών & Επαγγελματικών Χώρων Industrial & Office REITs Εξειδικευμένες Ε.Ε.Α.Π Specialty REITs Θαλάσσιες Μεταφορές Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες Κατασκευή Κατοικιών Αεροπορικές Εταιρείες Εναλλακτικός Ηλεκτρισμός Marine Transportation Diversified Industrials Home Construction Airlines Alternative Electricity ΣΥΝΟΛΟ TOTAL * Για τη στάθμιση της D.Y. λαμβάνεται υπόψιν η κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων εταιριών σε σχέση με το άθροισμα της κεφαλαιοποίησης του κλάδου. - In the calculation of the weighted composite and sectoral D.Y. ratio the market value of each listed company, as compared to the total amount of market value in each sector is taken into consideration. Με βάση την τιμή κλεισίματος στο τέλος του μήνα - Based on the closing price at the end of the month. Σημείωση: Εταιρίες που δεν έδωσαν μέρισμα για τη προηγούμενη χρήση δε λαμβάνονται υπόψη. - Companies that did not distributed dividend for the previous year 1998 are not taken into consideration

39 Οι Οι Μετοχές με με τα τα μεγαλύτερα και μικρότερα (μετά φόρων) P/Es κατά την την 31/03/ Stocks with the Highest and Lowest (after tax) P/Es on on 31/03/2015 (*) (*) ΜΕΤΟΧΗ - SHARE NAME P/E ΜΕΤΟΧΗ - SHARE NAME P/E ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) - TITAN CEMENT (CR) ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) - SELONDA AQUACULTURE SA (CR) 0.35 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) - VOGIATZOGLOU SYSTEMS SA (CR) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) - MERMEREN KOMB. A.D. PR. (GDR) 0.46 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) - NATIONAL BANK (CR) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) - KATHIMERINI SA (CR) 2.00 ΟΛΠ (ΚΟ) - P.P.A. S.A. (CR) ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) - ELVE SA (CR) 2.30 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) - TERNA ENERGY (CR) MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) - MEDICON S.A (CR) 2.30 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) - EUROCONSULTANTS S.A. (CR) INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) - INTRACOM HOLDINGS (CR) 2.39 ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) - NAKAS MUSIC ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) - PROODEFTIKH SA (CR) 2.45 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) - ATTICA PUBLICATIONS SA (CR) PAPERPACK (ΚΟ) - PAPERPACK (CR) 2.55 QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) - QUALITY & RELIABILITY SA (CR) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) - EUROPEAN RELIANCE INSUR. (CR) 3.75 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) - MLS MULTIMEDIA SA (CR) ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) - VARVARESSOS SA (CB) 3.81 * Εξαιρούνται οι Μετοχές με P/E αρνητικό ή >= The Shares, whose P/E is negative or >= 100 are not Included. Μετοχές Μετοχές με τις με τις μεγαλύτερες και και μικρότερες Μερισματαποδόσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την την 31/03/2015 Stocks Stocks with with the the Highest and and Lowest Dividend Yields in the Athex Exchange on on 31/03/2015 (*) (*) ΜΕΤΟΧΗ - SHARE NAME Μερισ/δοση Divident Yield (%) ΜΕΤΟΧΗ - SHARE NAME Μερισ/δοση Divident Yield (%) ΟΠΑΠ (ΚΟ) - OPAP (CR) JUMBO (ΚΟ) - JUMBO SA (CR) 1.86 ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) - BANK OF GREECE (CR) 7.01 GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) - GRIVALIA PROPERTIES (CR) 4.00 PROFILE (ΚΟ) - PROFILE SA (CR) 5.46 PROFILE (ΚΟ) - PROFILE SA (CR) 5.46 GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) - GRIVALIA PROPERTIES (CR) 4.00 ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) - BANK OF GREECE (CR) 7.01 JUMBO (ΚΟ) - JUMBO SA (CR) 1.86 ΟΠΑΠ (ΚΟ) - OPAP (CR) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A * Χρήση Fiscal Year 2014 Τα 10 χρεόγραφα με τις μεγαλύτερες και μικρότερες Μεταβολές Τιμής μέσα στο μήνα Μάρτιο 2015 Τα 10 χρεόγραφα με τις μεγαλύτερες και μικρότερες Μεταβολές Τιμής μέσα στο μήνα Μάρτιο Securities with the Highest and Lowest Price Changes on March 2015 (*) 10 Securities with the Highest and Lowest Price Changes on March 2015 (*) ΜΕΤΟΧΗ - SHARE NAME Μεταβ. Τιμής Pr.Change (%) ΜΕΤΟΧΗ - SHARE NAME Μεταβ. Τιμής Pr.Change (%) ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) - PEGASUS PUBLISHING S.A. (CR) ΒΙΣ (ΚΟ) - VIS SA (CR) ΝΕΛ (ΚΟ) - NEL SA (CR) ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ) - PIRAEUS BANK (W) SATO AE (ΚΟ) - SATO SA (CR) ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) - AKRITAS SA (CR) Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) - G.E. DIMITRIOU (CR) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) - PIRAEUS BANK (CR) PASAL Α.Ε. (ΚΟ) - PASAL DEVELOPMENT S.A. (CR) ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) - J.BOUTARIS & SON HOLD. SA (CB) AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) - AXON HOLDING SA (CR) ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) - DUROS SA (CR) ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) - MILLS KEPENOS (CR) MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) - MARFIN INVESTMENT GROUP (CR) DIONIC (ΚΟ) - DIONIC (CR) ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) - KIRIAKOULIS SHIPPING SA (CR) SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) - SPIDER METAL INDUSTRY SA (CR) ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) - AEGEK (CR) ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) - KRE.KA SA (CR) ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) - ALCO HELLAS SA (CR) * Οι Μεταβολές Τιμών έχουν λάβει υπόψιν τις αποκοπές Μερισμάτων & Δικαιωμάτων - The Price Changes have considered the Dividends & Rights Issues. Aκόμη, εξαιρούνται οι Μετοχές, που έχουν Μηδενικές Μεταβολές Τιμών - The Stocks whose Price Changes equal to zero are not considered. 40

40 Τα 10 χρεόγραφα με την μεγαλύτερη Aξία Συναλλαγών κατά τo μήνα Μάρτιο Securities with the highetst Transactions Value on March 2015 Τα 10 χρεόγραφα με την μεγαλύτερη Aξία Συναλλαγών κατά τo μήνα Μάρτιο Securities with the highetst Transactions Value on March 2015 ΜΕΤΟΧΗ - SHARE NAME Αξία Συναλλαγών (Ευρώ) Value of Transactions (Euro) Συμμετοχή * Participation (%) Όγκος Συναλλαγών (Ευρώ) Transactions Volume (Euro) Συμμετοχή * Participation (%) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) - NATIONAL BANK (CR) 322,641, ,771, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) - EUROBANK ERGASIAS (CR) 287,336, ,829,859, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) - PIRAEUS BANK (CR) 225,763, ,658, ΟΠΑΠ (ΚΟ) - OPAP (CR) 204,368, ,565, ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) - ALPHA BANK (CR) 173,901, ,154, ΟΤΕ (ΚΟ) - OTE (CR) 148,246, ,063, JUMBO (ΚΟ) - JUMBO SA (CR) 53,009, ,114, ΔΕΗ (ΚΟ) - PPC (CR) 50,108, ,086, FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) - FOLLI FOLLIE (CR) 46,666, ,761, ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) - HELLENIC EXCHANGES-A.S.E. (CR) 34,962, ,864, ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 1,547,003, ,310,902, * Επί του Συνόλου των Μετοχών - It refers to the Τotal of Shares. Τα 10 Χρεόγραφα με τη μεγαλύτερη εμπορεύσιμότητα κατά τo μήνα Μάρτιο Securities with the Highest Marketability on March 2015 Τα 10 Χρεόγραφα με τη μεγαλύτερη εμπορεύσιμότητα κατά τo μήνα Μάρτιο Securities with the Highest Marketability on March 2015 ΜΕΤΟΧΗ - SHARE NAME Εμπορ/τα (%) Marketability Όγκος Συναλλαγών (Ευρώ) Transactions Volume (Euro) Συμμετοχή * Participation (%) Όγκος Συναλλαγών (Ευρώ) Transactions Volume (Euro) Συμμετοχή * Participation (%) TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) - TRASTOR REAL EST. INV. CO.(CR) ,099, ,041, ΑΝΕΚ (ΚΟ) - ANEK LINES SA (CR) ,296, ,536, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) - EUROBANK ERGASIAS (CR) ,829,859, ,336, ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) - HELLENIC EXCHANGES-A.S.E. (CR) ,864, ,962, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) - PIRAEUS BANK (CR) ,658, ,763, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) - NATIONAL BANK (CR) ,771, ,641, ΟΠΑΠ (ΚΟ) - OPAP (CR) ,565, ,368, ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ) - PIRAEUS BANK (W) ,653, ,797, HELLAS ONLINE (ΚΟ) - HELLAS ONLINE SA (CR) ,100, ,812, Α ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) - GEK TERNA (CR) ,170, ,654, ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL --- 3,860,041, ,133,913, * Επί του Συνόλου των Μετοχών - It refers to the Τotal of Shares. Οι 10 Μεγαλύτερες Εταιρίες με Βάση τη Χρηματιστηριακή τους Αξία κατά την 31/03/ Biggest Companies Based on their Market Capitalisation on 31/03/2015 Οι 10 Μεγαλύτερες Εταιρίες με Βάση τη Χρηματιστηριακή τους Αξία κατά την 31/03/ Biggest Companies Based on their Market Capitalisation on 31/03/ ΕΤΑΙΡΙΕΣ - NAME OF COMPANIES Χρημ/κή Αξία (Ευρώ) Market Capitalisation (Euro) Συμμετοχή * Participation (%) COCA-COLA HBC AG - COCA-COLA HBC AG 6,212,467, ΟΤΕ Α.Ε. - HELLENIC TELECOM. ORG. 4,043,740, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - NATIONAL BANK OF GREECE S.A. 3,886,464, ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ALPHA BANK A.E. 3,511,491, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. - GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A. 2,784,870, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - PIRAEUS BANK S.A. 2,190,610, FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - FOLLI FOLLIE S.A. 1,857,143, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ - BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD 1,855,972, ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ - TITAN CEMENT COMPANY S.A. 1,722,235, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. - EUROBANK ERGASIAS S.A. 1,544,327, ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL * Επί του Συνόλου της Χρηματιστηριακής Αξίας των Μετοχών - It refers to the Τotal Shares' Market Capitalisation. 29,609,322,

41 ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ DIVIDENDS Επωνυμία Μετοχής / Εταιρίας Αρχή Σελίδας (Nα μη γίνει ποτέ DELETE Name το λεκτικό) of Share / Company Χρήση Χρήση Fiscal - Year Year Ημερ. Αποκοπής Μερίσματο Ex Dividend Date Μέρισμα ανά μετοχή (Ευρώ) Dividend per share (Euro) Συνολική Αξία Πληρωμών (Ευρώ) Total Value of Payments (Euro) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) - BANK OF GREECE (CR) /03/ ,349, F.H.L. Η.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) - F.H.L. I. KYRIAKIDIS MARBLES - GRANITES S.A. (CR) /03/ ,386, GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) - GRIVALIA PROPERTIES R.E.I.C. (CR) /03/ ,627, PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ) - PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A. (CR) /03/ , ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ - TOTAL OF PAID DIVIDENDS : 36,599, ΓΕΝIKO ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ & ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΩΝ - GRAND TOTAL OF PAID DIVIDENDS & COUPONS : 36,599, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. - ATHENS EXCHANGE S.A. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. - ATHENS EXCHANGE S.A.

42 Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Ε Σ Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Υ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Υ S H A R E C A P I T A L C H A N G E S ΜΕΤΟΧΗ NAME OF STOCK Ημερομηνία Αποκοπής Ex Date Αριθμός Νέων Δωρεάν Μετοχών Number of New Bonus Shares Αριθμός Νέων Μετοχών (Με Καταβολή Μετρητών) Number of Νew Shares (By Rights' Issue) Τιμή Διάθεσης Ευρώ Issue Price Euro Αλλαγή Ονομ. Αξίας (Ευρώ) Change of Nominal Value (Euro) Νέα New Παλιά Old ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. (ΚΑ) - KARELIA TOBACCO COMPANY INC. S.A. (CB) KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. (ΚΟ) - KLEEMANN HELLAS S.A. (CR) KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. (ΚΟ) - KLEEMANN HELLAS S.A. (CR) ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) - SAOS ANONYMOUS SHIPPING COMPANY OF SAMOTHRACE (CR) ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) - SAOS ANONYMOUS SHIPPING COMPANY OF SAMOTHRACE (CR) 24/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ νέες ΚΟ / -1 παλιές ΚΟ new CR / -1 old Σημείωση - Note -MEDICON HELLAS Α.Ε.: Μεταβολή μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας ""ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"," στις 04/03/ MEDICON HELLAS S.A.: Share capital change due to merger with aquisition of the company "MEDICON EPE" on AUTOHELLAS Α.Ε.: Μεταβολή μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας ""ΒΑΚΑΡ ΑΒΕΕ"," στις 04/03/ AUTOHELLAS S.A.: Share capital change due to merger with aquisition of the company "ΒΑΚΑΡ ΑΒΕΕ" on

43 Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Ex Coupon Date for Rights Issue Αριθμός Μερισματαπόδειξης Αριθμός Μερισματαπόδειξης No of Coupon ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ STOCKS RIGHTS Τιμές Συναλλαγών Τοις Μετρητοίς (Ευρώ) Transactions' Prices in Cash (Euro) Κατώτερη Κατώτερη - Low Low Στοιχεία Τελευταίας Συνεδρίασης του Μήνα Data of Month's Last Session Ανώτερη Ανώτερη - High High Τελευταία Τελευταία - Last Last Τιμή Τελευταίας Ζητήσεως Price of Last Bid Τεμάχια Τελευταίας Ζητήσεως Volume of Last Bid Τιμή Τελευταίας Προσφοράς Price of Last Offer Τεμάχια Τελευταίας Προσφοράς Volume of Last Offer Συναλλαγές Μηνός σε Τεμάχια Monthly Transactions in Items Αριθμός Πράξεων Mηνός Monthly Nr of Trades Αξία Συναλλαγών Μηνός (Ευρώ) Monthly Value of Transactions (Euro) 44

44 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ NUMBER OF LISTED BONDS LOANS, COMPANIES & STOCK ISSUES AT THE END OF THE MONTH ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - SECURITIES ETH YEARS Αριθμός Ομολογιακών Δανείων Number of Bonds * Εθνικά National Διεθνή Foreign Aριθμός Εταιριών Number of Companies Κύρια Αγορά Main Market ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ Aριθμός Εισηγμένων Μετοχών Number of Listed Shares Issues Aριθμός Εταιριών Number of Companies Χαμηλής Διασποράς Low Dispersion ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ Aριθμός Εισηγμένων Μετοχών Number of Listed Shares Issues Aριθμός Εταιριών Number of Companies Επιτήρηση Surveillance ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ Aριθμός Εισηγμένων Μετοχών Number of Listed Shares Issues Aριθμός Εταιριών Number of Companies Προς Διαγραφή Under Deletion ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Aριθμός Εισηγμένων Μετοχών Number of Listed Shares Issues Α ν α σ Αναστολή Under Suspension Aριθμός Εταιριών Number of Companies Aριθμός Εισηγμένων Μετοχών Number of Listed Shares Issues Δ.Α.Κ - E.T.Fs ** ** Ιαν. - Jan Φεβ. - Feb Μάρ. - Mar. 30 ** ** ** Σημειώσεις - Notes 9. Διάγραμμα Αριθμού Εισηγμένων Εταιριών & Μετοχών - Number of Listed Companies & Stock Issues Chart Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct.-14 Nov.-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-14 Εταιρίες - Companies Χρεόγραφα - Stocks Δ.Α.Κ - E.T.Fs 45

monthly statistical bulletin exchange developments

monthly statistical bulletin exchange developments 2015 monthly statistical bulletin exchange developments june ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ### JUNE JUNE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Page Διάγ/μα Πινακας Chart table CONTENTS Περιεχόμενα 1-2 Contents Εξελίξεις μηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange MONTHLY STATISTICAL BULLETIN EXCHANGE DEVELOPMENTS. January 2014

Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange MONTHLY STATISTICAL BULLETIN EXCHANGE DEVELOPMENTS. January 2014 - 2014 Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange MONTHLY STATISTICAL BULLETIN EXCHANGE DEVELOPMENTS January 2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ### JANUARY JANUARY ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Page Διάγ/μα Πινακας

Διαβάστε περισσότερα

monthly statistical bulletin exchange developments

monthly statistical bulletin exchange developments monthly statistical bulletin exchange developments ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 OCTOBER ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Page Διάγ/μα Πινακας Περιεχόμενα 1-2 CONTENTS Εξελίξεις μηνός Οκτωβρίου 2016 3 Developments in October 2016

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2013 February 2013

Φεβρουάριος 2013 February 2013 Φεβρουάριος 2013 February 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2013 2013 FEBRUARY FEBRUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2012 July 2012

Ιούλιος 2012 July 2012 Ιούλιος 2012 July 2012 ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 JULY JULY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES Chairman ΠΟΡΦΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange MONTHLY STATISTICAL BULLETIN EXCHANGE DEVELOPMENTS. July 2014

Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange MONTHLY STATISTICAL BULLETIN EXCHANGE DEVELOPMENTS. July 2014 - 2014 Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange MONTHLY STATISTICAL BULLETIN EXCHANGE DEVELOPMENTS July 2014 ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ### JULY JULY ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Page Διάγ/μα Πινακας Chart table CONTENTS

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2012 November 2012

Νοέμβριος 2012 November 2012 Νοέμβριος 2012 November 2012 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 NOVEMBER NOVEMBER ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2010 February 2010

Φεβρουάριος 2010 February 2010 Φεβρουάριος 2010 February 2010 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2010 FEBRUARY FEBRUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Πρόεδρος CAPRALOS SPYROS President

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2011 February 2011

Φεβρουάριος 2011 February 2011 Φεβρουάριος 2011 February 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2011 FEBRUARY FEBRUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2011 April 2011

Απρίλιος 2011 April 2011 Απρίλιος 2011 April 2011 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2011 APRIL APRIL ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES Chairman ΜΑΝΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2011 January 2011

Ιανουάριος 2011 January 2011 Ιανουάριος 2011 January 2011 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2011 JANUARY JANUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES Chairman

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Ιανουάριος 2009 January ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange MONTHLY STATISTICAL BULLETIN EXCHANGE DEVELOPMENTS. April 2014

Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange MONTHLY STATISTICAL BULLETIN EXCHANGE DEVELOPMENTS. April 2014 - 2014 Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange MONTHLY STATISTICAL BULLETIN EXCHANGE DEVELOPMENTS April 2014 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ### APRIL APRIL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Page Διάγ/μα Πινακας Chart table

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Ιούνιος 2009 June ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ## JUNE JUNE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2011 December 2011

Δεκέμβριος 2011 December 2011 Δεκέμβριος 2011 December 2011 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2011 DECEMBER DECEMBER ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES

Διαβάστε περισσότερα

monthly statistical bulletin exchange developments

monthly statistical bulletin exchange developments 2015 monthly statistical bulletin exchange developments february ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ### FEBRUARY FEBRUARY ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Page Διάγ/μα Πινακας Chart table CONTENTS Περιεχόμενα 1-2 Contents

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2011 November 2011

Νοέμβριος 2011 November 2011 Νοέμβριος 2011 November 2011 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2011 NOVEMBER NOVEMBER ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2009 November 2009

Νοέμβριος 2009 November 2009 Νοέμβριος 2009 November 2009 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2009 NOVEMBER NOVEMBER ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Πρόεδρος CAPRALOS SPYROS President

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2010 June 2010

Ιούνιος 2010 June 2010 Ιούνιος 2010 June 2010 ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ## JUNE JUNE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2010 ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Πρόεδρος CAPRALOS SPYROS President ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

monthly statistical bulletin exchange developments

monthly statistical bulletin exchange developments monthly statistical bulletin exchange developments ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 MARCH ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Page Διάγ/μα Πινακας Περιεχόμενα 1-2 CONTENTS Εξελίξεις μηνός Μαρτίου 2016 3 Developments in March 2016 1. Αγορές

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Αύγουστος 2008 August ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Ιούλιος 2008 July ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ## JULY JULY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Νοέμβριος 2008 November ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Δεκέμβριος 2007 December ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2007 DECEMBER DECEMBER

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2012 January 2012

Ιανουάριος 2012 January 2012 Ιανουάριος 2012 January 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2012 JANUARY JANUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2013 March 2013

Μάρτιος 2013 March 2013 Μάρτιος 2013 March 2013 ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2013 2013 MARCH MARCH ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES Chairman ΠΟΡΦΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1-2 Contents

Περιεχόμενα 1-2 Contents Μάιος 2013 May 2013 ΜΑΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2013 2013 MAY MAY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES Chairman ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 NOVEMBER

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 NOVEMBER ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 NOVEMBER 2013 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ### 2013 NOVEMBER NOVEMBER ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 SEPTEMBER

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 SEPTEMBER ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 SEPTEMBER 2013 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ### 2013 SEPTEMBER SEPTEMBER ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 AUGUST

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 AUGUST ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 AUGUST 2013 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ### 2013 AUGUST AUGUST ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES Chairman

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 JULY 2013

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 JULY 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 JULY 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ### 2013 JULY JULY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES Chairman ΠΟΡΦΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 OCTOBER

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 OCTOBER ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 OCTOBER 2013 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ### 2013 OCTOBER OCTOBER ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES Chairman

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2012 September 2012

Σεπτέμβριος 2012 September 2012 Σεπτέμβριος 2012 September 2012 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 SEPTEMBER SEPTEMBER ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2012 March 2012

Μάρτιος 2012 March 2012 Μάρτιος 2012 March 2012 ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 MARCH MARCH ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES Chairman ΜΑΝΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2012 June 2012

Ιούνιος 2012 June 2012 Ιούνιος 2012 June 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 JUNE JUNE ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES Chairman ΠΟΡΦΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2012 February 2012

Φεβρουάριος 2012 February 2012 Φεβρουάριος 2012 February 2012 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 FEBRUARY FEBRUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2013 January 2013

Ιανουάριος 2013 January 2013 Ιανουάριος 2013 January 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2013 2013 JANUARY JANUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCRATES

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2012 October 2012

Οκτώβριος 2012 October 2012 Οκτώβριος 2012 October 2012 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 OCTOBER OCTOBER ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES Chairman

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2012 April 2012

Απρίλιος 2012 April 2012 Απρίλιος 2012 April 2012 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 APRIL APRIL ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES Chairman ΜΑΝΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1-2 Contents

Περιεχόμενα 1-2 Contents Μάιος 2012 May 2012 ΜΑΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 MAY MAY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES Chairman ΜΑΝΑΛΗΣ ΓΚΙΚΑΣ Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Παρασκευή, 5 Απριλίου, 213 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 2. 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Μαρ.6 Μαρ.7 Μαρ.8 Μαρ.11 Μαρ.12 Μαρ.13

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου, 213 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 2. 15. 1. 5. Ιαν.2 Ιαν.3 Ιαν.4 Ιαν.7 Ιαν.8 Ιαν.9 Ιαν.1 Ιαν.11 Ιαν.14

Διαβάστε περισσότερα

monthly statistical bulletin exchange developments

monthly statistical bulletin exchange developments monthly statistical bulletin exchange developments ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 AUGUST ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Page Διάγ/μα Πινακας Περιεχόμενα 1-2 CONTENTS Εξελίξεις μηνός Αυγούστου 2016 3 Developments in July 2016 1. Αγορές

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου, 212 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Νοε.19 Νοε.2 Νοε.21 Νοε.22 Νοε.23 Νοε.26 Νοε.2

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 230

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 230 Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 216 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 23 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 23 Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 5 Απριλίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 63

Τρίτη, 5 Απριλίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 63 Τρίτη, 5 Απριλίου, 216 Τρίτη, 5 Απριλίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 15 Ιουλίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 132

Παρασκευή, 15 Ιουλίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 132 Παρασκευή, 15 Ιουλίου, 216 Παρασκευή, 15 Ιουλίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών ΕΝ.Α. Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 2014 Έτος: 7 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 4

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών ΕΝ.Α. Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 2014 Έτος: 7 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 4 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών ΕΝ.Α. Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2013 March 2013

Μάρτιος 2013 March 2013 Μάρτιος 2013 March 2013 Αποποίηση Ευθύνης Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι ορθά και επικαιροποιημένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΕ / Futures. Μεταβολή. Συνολική Μεταβολή για Περιθώριο Ασφάλισης. Συντελεστής για Κίνδυνο Ημέρα Adjustment Factor Margin Factor Day Risk Factor

ΣΜΕ / Futures. Μεταβολή. Συνολική Μεταβολή για Περιθώριο Ασφάλισης. Συντελεστής για Κίνδυνο Ημέρα Adjustment Factor Margin Factor Day Risk Factor ΣΜΕ / Futures ATHEX Products Underlying Asset Μεταβολή Υποκειμένου Valuation Interval Συνολική Μεταβολή για Περιθώριο Ασφάλισης Συντελεστής για Κίνδυνο Ημέρα Άνοιγμα Τιμής Adjustment Factor Margin Factor

Διαβάστε περισσότερα

alternative market monthly official list

alternative market monthly official list alternative market monthly official list ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αποποίηση Ευθύνης H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών έχει

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2013 December 2013

Δεκέμβριος 2013 December 2013 Δεκέμβριος 2013 December 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ### 2013 DECEMBER DECEMBER ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2011 September 2011

Σεπτέμβριος 2011 September 2011 Σεπτέμβριος 2011 September 2011 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2011 SEPTEMBER SEPTEMBER ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Χρηματιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) Hellenic Exchanges Group (HELEX) ΜΑΙΟΣ 212 - MAY

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Γκίκας Α. Χαρδούβελης Οικονομικός Σύμβουλος, Eurobank Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά PRODEXPO 213 14ο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ,ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ,ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ,ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ευγενίδης Α., και Συριόπουλος Κ., 5/2012 1 Αξία του χρήματος. Βασικές έννοιες και τυπολόγιο. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Μάρτιος 2009 March ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

alternative market monthly official list

alternative market monthly official list alternative market monthly official list ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αποποίηση Ευθύνης H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών έχει

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Δεικτών Αγοράς Μετοχών

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Δεικτών Αγοράς Μετοχών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Δεικτών Αγοράς Μετοχών Ιούλιος 216 Συνοπτική Εικόνα Ιούλιος 216 Αγορά Μετοχών Κεφαλαιοποίηση Αγοράς ( εκ) 4,89.6 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα (%) 25.3 Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών (

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜηχανισμός ΑΜΕΜ. στο ΧΑ - ΟΑΣΗΣ

ΟΜηχανισμός ΑΜΕΜ. στο ΧΑ - ΟΑΣΗΣ ΟΜηχανισμός ΑΜΕΜ στο ΧΑ - ΟΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 08/07/2007 Ποιος είναι οσκοπός της χρήσης του ΑΜΕΜ; Ηχρήση του ΑΜΕΜ στοχεύει στον περιορισμό της απότομης μεταβλητότητας των τιμών (market volatility), προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στο OASIS v4.2 λόγω Τροποποιήσεων Κανονισμού & Αποφάσεων XA

Αλλαγές στο OASIS v4.2 λόγω Τροποποιήσεων Κανονισμού & Αποφάσεων XA Αλλαγές στο OASIS v4.2 λόγω Τροποποιήσεων Κανονισμού & Αποφάσεων XA Δεκέμβριος 2016 Σκοπός Παρουσίασης Περιγραφή των αλλαγών που περιλαμβάνει η νέα έκδοση OASIS v4.2 οι οποίες οφείλονται στο νέο Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

μηνιαιο στατιστικο δελτιο 2014 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

μηνιαιο στατιστικο δελτιο 2014 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ μηνιαιο στατιστικο δελτιο 2014 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 132 ΔΗΛΩΣΗ H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Μηνιαίο Πλαίσιο για την Παρακολούθηση των εισπράξεων εισφορών των ΦΚΑ στη "Νέα Αρχή" Σύνολο 07/ /2014. Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Μηνιαίο Πλαίσιο για την Παρακολούθηση των εισπράξεων εισφορών των ΦΚΑ στη Νέα Αρχή Σύνολο 07/ /2014. Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Μηνιαίο Πλαίσιο για την Παρακολούθηση των εισπράξεων εισφορών των ΦΚΑ στη "Νέα Αρχή" Οφειλή (EUR εκατ.) Δείκτες Απρ 14 Μαι 14 Ιουν 14 Ιουλ 14 Αυγ 14 Σεπ 14 Οκτ 14 Νοε 14 Δεκ 14 Ιαν 15 (1) οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 5 : Financial Ratios Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ" (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02. (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 0.02.205-27.02.205) ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΠΑΚΕΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 6- ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. 972,9,058.22 6.50 0.00 2 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. 856,37,235. 4.53 0.00

Διαβάστε περισσότερα

GREEK FIXED INCOME MONITOR: ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 2015

GREEK FIXED INCOME MONITOR: ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 2015 GREEK FIXED INCOME MONITOR: ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 215 Ηλίας Λεκκός Βένη Αρακελιάν Δημητρία Ρότσικα Χάρης Γιαννακίδης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 216 Δείκτης Κρατικών

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2014 September 2014

Σεπτέμβριος 2014 September 2014 Σεπτέμβριος 2014 September 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αποποίηση Ευθύνης H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών έχει καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ν.4152/2013, Ν.4305/2014 & Ν.4321/2015 - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ν.4152/2013, Ν.4305/2014 & Ν.4321/2015 - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015» Αθήνα, 25/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεση H Ακύρωση ΑHA Immediate or Cancel IOC Εκπλήρωση Ή Ακύρωση ΕΗΑ Fill or Kill. Όλα Ή Τίποτα

Άμεση H Ακύρωση ΑHA Immediate or Cancel IOC Εκπλήρωση Ή Ακύρωση ΕΗΑ Fill or Kill. Όλα Ή Τίποτα Τύποι Εντολών Τύπος Τιμής Συνθήκη Εντολής Διάρκεια εντολής Ελεύθερη Market Με Όριο Limit Στο Άνοιγμα At the Open Στο Κλείσιμο At the Close ΕΛ ΜΟ ΣΑ ΣΚ MKT LMT ATO ATC Άμεση H Ακύρωση ΑHA Immediate or Cancel

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Μάιος 2009 May ΜΑΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ## MAY MAY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου ήδη εισηγμένων εταιρειών & Νέες εταιρείες στο Χ.Α ο. 2 Εξάμηνο 2012

Μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου ήδη εισηγμένων εταιρειών & Νέες εταιρείες στο Χ.Α ο. 2 Εξάμηνο 2012 Μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου ήδη εισηγμένων εταιρειών & Νέες εταιρείες στο Χ.Α ο 2 Εξάμηνο 22 New issues of shares from already listed companies & New company listings nd 2 Half of 22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Bloomberg Page:

Bloomberg Page: <PBGR> Ηλίας Λεκκός Βένη Αρακελιάν Δημητρία Ρότσικα Χάρης Γιαννακίδης Lekkosi@piraeusbank.gr Arakelianv@piraeusbank.gr Rotsikad@piraeusbank.gr GiannakidisCh@piraeusbank.gr researchdivision@piraeusbank.gr Bloomberg

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 η ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Περίοδος 01/01/2008-31/12/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 20/435/15.07.2003 / ΦΕΚ 1089 Β /05-08-2003 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλα τα οικονομικά οφέλη από τα φωτοβολταϊκά στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με νέα μελέτη του ΑΠΘ

Μεγάλα τα οικονομικά οφέλη από τα φωτοβολταϊκά στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με νέα μελέτη του ΑΠΘ 23/7/212 Μεγάλα τα οικονομικά οφέλη από τα φωτοβολταϊκά στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με νέα μελέτη του ΑΠΘ Οφέλη πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ετησίως για τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία.

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡMΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργία Χ. Κιάκου ΑΜ : 718 Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

GREEK FIXED INCOME MONITOR: Η ΑΓΟΡΑ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

GREEK FIXED INCOME MONITOR: Η ΑΓΟΡΑ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ GREEK FIXED INCOME MONITOR: Η ΑΓΟΡΑ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ηλίας Λεκκός Βένη Αρακελιάν Δημητρία Ρότσικα Χάρης Γιαννακίδης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

0180/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_30.6.

0180/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_30.6. 0180/00016713/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β.

Διαβάστε περισσότερα

TEA YET. Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης. (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC

TEA YET. Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης. (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC TEA YET Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 31 12 2015 Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Οι κατωτέρω Οδηγίες ισχύουν και ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος 91 - μαρτιος 2011 ΔΗΛΩΣΗ Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντληθέντα κεφάλαια 2ο εξάμηνο Capital Raised 2nd semester 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντληθέντα κεφάλαια 2ο εξάμηνο Capital Raised 2nd semester 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. 2 Νέες εκδόσεις μετοχών των εισηγμένων εταιρειών κατά το 2ο εξάμηνο του 2014 - ' Issues from listed companies during the 2nd half of 2014 Νέες εταιρείες στο Χρηματιστήριο κατά το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Του ΚΩΣΤΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

μηνιαιο στατιστικο δελτιο 2014 ΜΑΡΤΙΟΣ

μηνιαιο στατιστικο δελτιο 2014 ΜΑΡΤΙΟΣ μηνιαιο στατιστικο δελτιο 2014 ΜΑΡΤΙΟΣ 127 ΔΗΛΩΣΗ H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων

Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων Βασικά Χαρακτηριστικά Ιανουάριος 2015 Έκδοση 0-90 Σύντομη Περιγραφή Το Χρηματιστήριο Αθηνών, στο πλαίσιο των εξειδικευμένων υπηρεσιών που παρέχει όσον αφορά στο σχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 20/435/15.07.2003 / ΦΕΚ 1089 Β /05-08-2003 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο CYPRUS STOCK EXCHANGE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Kampou Street 2 nd Floor Strovolos 2 Ος Όροφος Οδός Κάµπου, Στρόβολος P.O Box 25427, Τ.Κ 25427, 1309 Nicosia 1309 Λευκωσία Phone 357-22-712300 Τηλ. 357-22-712300

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 28/03/2013 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 28/03/2013 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AXIA NUMBERS. μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος 144 σεπτεμβριος

AXIA NUMBERS. μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος 144 σεπτεμβριος AXIA NUMBERS μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος 144 σεπτεμβριος 2015 ΔΗΛΩΣΗ H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 21,331 18.79 400,809.49 16:41:21 20 JUMBO (ΚΟ) 101,117 5.00 505,585.00 11:19:01

Διαβάστε περισσότερα