Πρακτικές Εφαρµογές ύσκαµπτων ιαξονικών Γεωπλεγµάτων στην Σταθεροποίηση Ασθενούς Εδάφους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικές Εφαρµογές ύσκαµπτων ιαξονικών Γεωπλεγµάτων στην Σταθεροποίηση Ασθενούς Εδάφους"

Transcript

1 Πρακτικές Εφαρµογές ύσκαµπτων ιαξονικών Γεωπλεγµάτων στην Σταθεροποίηση Ασθενούς Εδάφους Practical Applications of Stiff Biaxial Geogrids in the Stabilisation of Weak Ground. ΟΥΛΑΛΑ-RIGBY, Χ. Πολιτικός Μηχανικός, Tensar International Limited. ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η χρήση δύσκαµπτων διαξονικών γεωπλεγµάτων στη µηχανική σταθεροποίηση ασθενών εδαφών εφαρµόστηκε για πρώτη φορά προς τα τέλη του Από τότε µέχρι τώρα, πολλαπλές ανεξάρτητες εργαστηριακές δοκιµές απέδειξαν ότι η µέθοδος της µηχανικής σταθεροποίησης της Tensar είναι εµπειρική και βασίζεται κυρίως στο σχήµα, σύσταση και τρόπο παραγωγής του γεωπλέγµατος παρά στην εφελκυστική του ικανότητα. Εκατοµµύρια τετραγωνικά µέτρα διαξονικών γεωπλεγµάτων έχουν χρησιµοποιηθεί βασιζόµενα στην παραπάνω µέθοδο µε επιτυχία σε χιλιάδες έργα σ όλο τον κόσµο καθιερώνοντας την µέθοδο σαν µια από τις πιο πρωτοποριακές, αποτελεσµατικές, γρήγορες και πάνω από όλα οικονοµικές µεθόδους σταθεροποίησης εδαφών. ABSTRACT: The use of stiff biaxial geogrids in the stabilisation of weak soils dates back to the late 70s. Since then, a large number of independent laboratory testing proved that the method of mechanical stabilisation of weak soils with Tensar geogrids is empirical and is mainly based on the shape, consistency and manufacturing processes of the geogrids rather than on its tensile strength. Millions of square metres of biaxial geogrids have been successfully used in thousands of projects around the world using the aformentioned method, establishing the method as one of the most pioneering, effective, fast and more importantly economic ground stabilisation methods. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σε κάθε έργο Πολιτικού Μηχανικού, χωρίς εξαίρεση, πρωταρχικό ρόλο παίζει το έδαφος θεµελίωσης. Όταν το έδαφος θεµελίωσης ενός έργου είναι ασθενές (Φωτογραφία 1) και ανοµοιογενές, η πρώτη µέριµνα του µελετητή είναι η σταθεροποίησή του έτσι ώστε να µπορεί να φέρει βαριά κυκλοφοριακά φορτία τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του (Φωτογραφία 2) όσο και κατά την διάρκεια της µετέπειτα λειτουργίας του. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, νέες τεχνικές έρχονται να αντικαταστήσουν τις παραδοσιακές µεθόδους σταθεροποίησης δύσκολων εδαφών. Μια από τις πιο σύγχρονες, αποτελεσµατικές, γρήγορες και πάνω από όλα οικονοµικές µεθόδους είναι η σταθεροποίηση εδαφών µε τη χρήση δύσκαµπτων διαξονικών γεωπλεγµάτων. Φωτογραφία 1. Ασθενές έδαφος χωρίς σταθεροποίηση Photo 1. Weak ground without stabilisation Γεωτεχνικές εφαρμογές γεωσυνθετικών υλικών, ΤΕΕ, Αθήνα, 11 Ιανουαρίου,

2 Φωτογραφία 2. Ασθενές έδαφος σταθεροποιηµένο µε διαξονικά γεώπλεγµα Tensar Photo 2. Weak ground stabilised with Tensar biaxial geogrids Η σταθεροποίηση ασθενών εδαφών µε διαξονικά γεωπλέγµατα είναι µία διαδικασία που λαµβάνει χώρα ολοκληρωτικά στην επιφάνεια του ασθενούς εδάφους, χωρίς να απαιτείται η εκσκαφή ή οποιαδήποτε άλλη αναταραχή του υπάρχων ασθενούς εδαφικού υλικού. Στρώσεις διαξονικών γεωπλεγµάτων τοποθετούνται απευθείας στην επιφάνεια του ασθενούς εδάφους και στη συνέχεια καλύπτονται µε στρώσεις συµπυκνωµένου κοκκώδους υλικού κατάλληλου µεγέθους και καλής διαβάθµισης (well graded aggregates) (Φωτογραφία 3). H Tensar είναι η πρώτη εταιρία στον κόσµο που παρήγαγε και χρησιµοποίησε διαξονικά γεωπλέγµατα στη σταθεροποίηση ασθενών εδαφών προς τα τέλη της δεκαετίας του 70. Η µέθοδος της µηχανικής σταθεροποίησης της Tensar είναι εµπειρική. Πάνω από 25 χρόνια ανεξαρτήτων εργαστηριακών ερευνών (Guido 1997, FHWA USA 1997, USACE 1990s etc) απέδειξαν ότι η αποτελεσµατικότητα της µεθόδου οφείλετε στην µορφή, σχήµα και δυσκαµψία των νευρώσεων και των κόµβων του γεωπλέγµατος παρά στην εφελκυστική του αντοχή. Λόγω του µοναδικού τρόπου κατασκευής τους (εξέλαση, διάτρηση, τάνυση), ο οποίος µέχρι πρόσφατα ήταν ευρεσιτεχνία της Tensar, τα διαξονικά γεωπλέγµατα της Tensar αποτελούν ένα δύσκαµπτο, µονολιθικό και οµοιόµορφο δίκτυο βαθιών νευρώσεων και κόµβων. Οι πλευρές των κόµβων και νευρώσεων του γεωπλέγµατος είναι γωνιώδεις και το πάχος τους είναι της τάξης των 2 mm (Φωτογραφία 4). Φωτογραφία 4. Άποψη διαξονικού πλέγµατος της Tensar Photo 4. View of a biaxial Tensar geogrid Φωτογραφία 4. Άποψη διαξονικού πλέγµατος της Tensar Photo 4. View of a biaxial Tensar geogrid Φωτογραφία 3. Στρώσεις διαξονικών γεωπλεγµάτων απευθείας πάνω στo ασθενές έδαφος Photo 3. Layers of biaxial geogrid are placed directly on the top of the weak ground Η δοµική συµβολή των διαξονικών γεωπλεγµάτων στον µηχανισµό σταθεροποίησης αφορούν την ενίσχυση των ασύνδετων στρώσεων του συµπυκνωµένου κοκκώδους υλικού µετατρέποντας τα δύο ξεχωριστά υλικά, δηλαδή τα αδρανή και το γεώπλεγµα, σε ένα στιβαρό, δύσκαµπτο σύνθετο υλικό αδρανή-γεώπλεγµα. Καθώς το κοκκώδες υλικό συµπυκνώνεται πάνω στο γεώπλεγµα, τα αδρανή διεισδύουν µερικώς Γεωτεχνικές εφαρμογές γεωσυνθετικών υλικών, ΤΕΕ, Αθήνα, 11 Ιανουαρίου,

3 ανάµεσα στις βροχίδες του δηµιουργώντας µια ανθεκτική, µηχανική αλληλεµπλοκή ( mechanical interlock, Σχήµα 1). Έτσι για παράδειγµα, καθώς ένα βαρύ φορτηγό περνάει πάνω από µια µηχανικά σταθεροποιηµένη στρώση κοκκώδες υλικού, τα αδρανή πιέζονται από το φορτίο του φορτηγού και προσπαθούν να µετακινηθούν τόσο πλευρικά όσο και κατακόρυφα προς τα κάτω. Σχήµα 1. Μηχανική αλληλεµπλοκή Figure 1. Mechanical Interlock Λόγω όµως του µηχανισµού αλληλεµπλοκής, οι βαθιές, δύσκαµπτες νευρώσεις και κόµβοι του πλέγµατος περιορίζουν τυχόν πλευρικές και κατακόρυφες µετατοπίσεις αδρανών επιτρέποντας την ανάπτυξη φορτίων σε πολύ χαµηλές παραµορφώσεις. Λόγω της εξαιρετικά µεγάλης δυσκαµψίας του γεωπλέγµατος, κατακόρυφα συγκεντρωµένα φορτία, όπως αυτά των τροχών των φορτηγών, διανέµονται µέσο των αδρανών οµοιόµορφα στην ευρεία επιφάνεια του γεωπλέγµατος και µετατρέπονται σε πλευρικές τάσεις πού απορροφούνται από το γεώπλεγµα (Σχήµα 2), επιφέροντας σηµαντική αύξηση της φέρουσας ικανότητας του υποκείµενου ασθενούς εδάφους. Σχήµα 2. Κατανοµή φορτίων Figure 2. Load distribution Τα διαξονικά γεωπλέγµατα της Tensar διατίθενται µε διάφορα µεγέθη βροχίδων. Το µέγεθος της βροχίδας επιλέγεται µε βάση το µέγεθος των αδρανών που υπάρχουν διαθέσιµα στο κάθε έργο. Έτσι, για λεπτόκοκκα αδρανή, µε µέγιστο µέγεθος κόκκου µικρότερο από 75 mm το πλέγµα που χρησιµοποιείται είναι της σειράς Tensar SS και έχει διαστάσεις βροχίδας από 330 mm x 330 mm έως και 390 mm x 390 mm ενώ για πιο χονδρόκοκκα αδρανή µε µέγιστο µέγεθος κόκκου µέχρι και 125 mm υπάρχουν τα γεωπλέγµατα της σειράς Tensar SSLA µε µέγεθος βροχίδας 650 mm x 650 mm. Σε περιπτώσεις έργων όπου το ασθενές έδαφος αποτελείται από εξαιρετικά λεπτόκοκκο υλικό, τα διαξονικά πλέγµaτα διατίθενται και σαν σύνθετα µε µη-υφασµένο γεωύφασµα ( G ) θερµικά κολληµένο στην κάτω πλευρά του πλέγµατος ώστε να περιορίζεται η εισροή λεπτόκοκκου υλικού µέσα στο µηχανικά σταθεροποιηµένο σύνθετο υλικό άδρανή+γεώπλεγµα. Οι πρακτικές εφαρµογές που ακολουθούν περιγράφουν την απλότητα, αποτελεσµατικότητα αλλά και την ταχύτητα κατασκευής της µεθόδου. 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ Ο ΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ CHANNEL TUNNEL RAIL LINK (CTRL), ΑΓΓΛΙΑ, 2001 Η Channel Tunnel Rail Link (CTRL) είναι η πρώτη κύρια, καινούρια σιδηροδροµική αρτηρία που κατασκευάζεται στο Ηνωµένο Βασίλειο τον τελευταίο αιώνα και ταυτόχρονα είναι η πρώτη γραµµή υψηλής ταχύτητας που θα κατασκευαστεί στο Ηνωµένο Βασίλειο. Η CTRL, η οποία είναι ακόµα υπό κατασκευή, Γεωτεχνικές εφαρμογές γεωσυνθετικών υλικών, ΤΕΕ, Αθήνα, 11 Ιανουαρίου,

4 ενώνει την Βρετανική έξοδο της σήραγγας της Μάγχης (Channel Tunnel) µε τον σιδηροδροµικό σταθµό του St Pancras, ο οποίος βρίσκεται στην καρδιά του Λονδίνου. Η σχηµατική διαδροµή της CTRL φαίνεται στο παρακάτω Σχήµα 3. Σχήµα 3. Σχηµατική διαδροµή της CTRL Figure 3. CTRL schematic route Ένα µέρος της σιδηροδροµικής γραµµής διέρχεται µέσα από µια υπόγεια σήραγγα κάτω από τον ποταµό Τάµεση. Για την κατασκευή της νότιας εισόδου της σήραγγας αυτής χρειάστηκε να βρεθεί µια προσωρινή πρόσβαση από όπου θα µεταφερόντουσαν όλα τα βαριά χωµατουργικά µεταφορικά οχήµατα καθώς και τα υλικά για την κατασκευή διαφραγµατικών τοίχων στην είσοδο της σήραγγας. Η περιοχή που επιλέχθηκε για την κατασκευή των προσωρινών οδών πρόσβασης καλύπτεται από βάλτους, γνωστοί ως Swanscombe Marshes, Σχήµα 4. Κατά συνέπεια, το έδαφος θεµελίωσης των οδών πρόσβασης να είναι πολύ µαλακό, υγρό και λεπτόκοκκο µε τυπική αστράγγιστη διατµητική αντοχή της τάξεως των 15 kpa. Το βάθος αυτού του βαλτώδους υλικού κυµαινόταν από 9 m έως 14 m. Λόγω του πιεστικού προγράµµατος κατασκευής του όλου έργου, οι οδοί πρόσβασης έπρεπε να κατασκευαστούν σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα και µε ελάχιστο κόστος αφού θα χρησίµευαν µονάχα ως προσωρινές κατασκευές. Η µέθοδος της µηχανικής σταθεροποίησης µε γεωπλέγµατα επιλέχθηκε από τον Κατασκευαστή σαν η καταλληλότερη λύση. 40,000 m 2 διαξονικών πλεγµάτων Tensar τύπου SSLA30_G τοποθετήθηκαν απευθείας πάνω στο µαλακό, βαλτώδες έδαφος (Φωτογραφία 5). Φωτογραφία 5. Τοποθέτηση γεωπλέγµατος κατευθείαν πάνω στη επιφάνεια του βαλτώδους εδάφους Photo 5. Geogrid placement directly onto the marshy ground Σχήµα 4. Λεπτοµέρεια της σχηµατικής διαδροµής της CTRL όπου διακρίνονται οι βάλτοι Swanscombe Figure 4. Detail of the CTRL schematic route depicting the Swanscombe Marshes Η επιλογή του γεωπλέγµατος έγινε βάσει του προτεινόµενου κοκκώδους υλικού καθώς και του λεπτόκοκκου εδάφους θεµελίωσης. Ο Κατασκευαστής, θέλοντας να κάνει το προσωρινό αλλά απαραίτητο αυτό έργο οικονοµικότερο επέλεξε τη χρήση χοντρόκοκκου ανακυκλωµένου σκυροδέµατος Γεωτεχνικές εφαρμογές γεωσυνθετικών υλικών, ΤΕΕ, Αθήνα, 11 Ιανουαρίου,

5 από ένα γειτονικό έργο κατεδάφισης. Έτσι, το γεώπλεγµα επιλέχθηκε µε µεγαλύτερες βροχίδες (το ακρώνυµο LA αντιστοιχεί στον όρο Large Aperture δηλαδή µεγάλο άνοιγµα ) ώστε να επιτευχθεί ο πιο αποτελεσµατικός µηχανισµός αλληλεµπλοκής. Επίσης, για να αποφευχθεί η εισροή του λεπτόκοκκου υλικού θεµελίωσης µέσα στο σύνθετο υλικό αδρανέςγεώπλεγµα το γεώπλεγµα που χρησιµοποιήθηκε ήταν της σειράς G που αντιστοιχεί σε ένα διαχωριστικό, µη-υφασµένο γεωύφασµα θερµικά κολληµένο στην κάτω πλευρά του πλέγµατος που έρχεται σε επαφή µε το λεπτόκοκκο υλικό. Η κατασκευή της οδού πρόσβασης ολοκληρώθηκε µε την τοποθέτηση και συµπύκνωση 300 mm ανακυκλωµένου σκυροδέµατος κατάλληλου µεγέθους και καλής διαβάθµισης πάνω στην πρώτη στρώση γεωπλέγµατος, άλλη µια στρώση απλού γεωπλέγµατος SS20 µε µικρότερο άνοιγµα βροχίδας και χωρίς επικολληµένο γεωύφασµα και µια τελευταία συµπυκνωµένη στρώση κοκκώδους υλικού καλής διαβάθµισης και µέγιστο µέγεθος κόκκου 75 mm. Το σύνθετο αδρανές-πλέγµα φαίνετε στη Φωτογραφία 6 ενώ η σχηµατική διατοµή του φαίνεται στο σχήµα mm 300 mm SSLA30_G κοκκώδες υλικό Dmax= 75 mm ανακυκλωµένο σκυρόδεµα Dmax= 125 mm βαλτώδες έδαφος Cu<15 kpa SS20 Σχήµα 5. Σχηµατική διατοµή σύνθετου Figure 5. Schematic section of the composite Το όλο έργο ολοκληρώθηκε εύκολα και οικονοµικά σε 5 µόλις εβδοµάδες προσφέροντας σταθερούς οδούς πρόσβασης στον Κατασκευαστή για την κατασκευή των διαφραγµατικών τοίχων. 3. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΥΠΟΒΑΣΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ, SWIERKLANY, ΠΟΛΩΝΙΑ, 1996 Η εφαρµογή αυτή περιγράφει την σταθεροποίηση ασθενούς υπόβασης ενός νέου δρόµου πρόσβασης για την κατασκευή και λειτουργία µιας καινούριας βιοµηχανικής ζώνης στην Πολωνία στις αρχές του Το έδαφος θεµελίωσης του δρόµου αποτελούταν από µαλακή αργιλώδης ιλύς µε τυπική αστράγγιστη διατµητική αντοχή της τάξεως των 25 kpa και πάχος 3,5 m. Η αρχική µελέτη τού έργου προέβλεπε την ανάµειξη τσιµεντοκονίας µε τα 3,5 m του προβληµατικού εδάφους για τη σταθεροποίησή του. Λόγω του πιεστικού συνολικού προγράµµατος του έργου, ο δρόµος έπρεπε να κατασκευαστεί κατά τη διάρκεια του χειµώνα. Οι καιρικές συνθήκες στην Πολωνία κατά τη διάρκεια του χειµώνα είναι εξαιρετικά δυσµενείς µε συνεχόµενες βροχές και χιονοπτώσεις καθιστώντας τη χρήση τσιµεντοκονίας αδύνατη. Φωτογραφία 6. Σύνθετο αδρανή+γεώπλεγµα Photo 6. Composite aggregate+geogrid Γεωτεχνικές εφαρμογές γεωσυνθετικών υλικών, ΤΕΕ, Αθήνα, 11 Ιανουαρίου,

6 Photo 8. A 420 mm layer of aggregates was compacted above the grid. 420 mm κοκκώδες υλικό Dmax= 75 mm 200 mm άµµος SS20 Φωτογραφία 7. Τοποθέτηση γεωπλέγµατος κάτω από δριµύς καιρικές συνθήκες Photo 7. Geogrid placement under severe weather conditions Ο Κατασκευαστής αναζήτησε µια γρήγορη, οικονοµική αλλά πάνω από όλα κατασκευάσιµη εναλλακτική λύση. Έτσι αποφάσισε να υιοθετήσει τη µέθοδο της µηχανικής σταθεροποίησης η οποία µπορεί να υλοποιηθεί ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών (Φωτογραφία 7). µαλακό άργιλο-ιλυώδες έδαφος Cu=25 kpa Σχήµα 6. Σχηµατική διατοµή σύνθετου Figure 6. Schematic section of the composite Σ αυτό το στάδιο, ο δρόµος παραδόθηκε για κυκλοφορία και χρησιµοποιήθηκε για τη µετακίνηση βαριών χωµατουργικών µεταφορικών οχηµάτων (βλέπε Φωτογραφία 8) και υλικών για την κατασκευή των κτηρίων και έργων υποδοµής της βιοµηχανικής ζώνης. Αρχικά, 200 mm άµµου τοποθετήθηκαν πάνω στο µαλακό άργιλο-ιλυώδες έδαφος για προστασία κατά του πάγου και στη συνέχεια διαξονικά γεωπλέγµατα τύπου SS20 τοποθετήθηκαν κατευθείαν πάνω στην άµµο. 420 mm αδρανών καλής διαβάθµισης και µέγιστο µέγεθος κόκκου 75 mm τοποθετήθηκαν και συµπυκνώθηκαν πάνω στο γεώπλεγµα (Φωτογραφία 8 & Σχήµα 6). Φωτογραφία 9. Βαριά χωµατουργικά µεταφορικά οχήµατα πάνω στο σταθεροποιηµένο έδαφος. Photo 9. Heavy construction vehicles on the stabilised layer Μετά την περάτωση της κατασκευής της βιοµηχανικής ζώνης ο δρόµος ασφαλτοστρώθηκε µε 80 mm ασφάλτου και µέχρι σήµερα αποτελεί την κύρια αρτηρία διέλευσης στην βιοµηχανική περιοχή της πόλης Swierklany της Πολωνίας. Φωτογραφία mm αδρανών συµπυκνώθηκαν πάνω στο γεώπλεγµα Γεωτεχνικές εφαρμογές γεωσυνθετικών υλικών, ΤΕΕ, Αθήνα, 11 Ιανουαρίου,

7 4. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΙΖΗΜΑΤΑΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, LOWER SAXONY, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 1997 Στα τέλη του 1997, µια λιµνοδεξαµενή ιζηµαταπόθεσης επεξεργασµένων λυµάτων στη νότια Γερµανία έφτασε στα όρια κορεσµού της και έπρεπε να επιχωµατωθεί. Το ποσοστό νερού των λυµάτων έφτανε τα 440%. Το βάθος των λυµάτων ξεπερνούσε τα 8 m ενώ η αστράγγιστη διατµητική αντοχή της επιφάνειας των επεξεργασµένων λυµάτων ήταν µικρότερη των 10 kpa µε αποτέλεσµα να µην σηκώνει καν το βάρος ενός εργάτη (Φωτογραφία 10). Φωτογραφία 11. Καθαρισµός της επιφάνειας της λιµνοδεξαµενής ιζηµαταπόθεσης επεξεργασµένων λυµάτων Photo 11. Cleaning of the lagoon sludge surface Στη συνέχεια, µια στρώση πάχους 350 mm από αµµώδες χαλίκι καλής διαβάθµισης και κατάλληλου µεγέθους τοποθετήθηκε και συµπυκνώθηκε χειρωνακτικά πάνω στο σύνθετο γεώπλεγµα-γεωύφασµα (Φωτογραφία 12). Φωτογραφία 10. Επιφάνεια ασθενών επεξεργασµένων λυµάτων Photo 10. Weak sludge surface Η επικάλυψης των επεξεργασµένων λυµάτων έγινε µε τη µέθοδο της µηχανικής σταθεροποίησης µε γεωπλέγµατα Tensar. Ρολά διαξονικών σύνθετων γεώπλεγµαγεωύφασµα τύπου SS40_G ξετυλίχθηκαν απευθείας πάνω στην υγρή επιφάνεια της λιµνοδεξαµενής ιζηµαταπόθεσης επεξεργασµένων λυµάτων επιτρέποντας την ασφαλή διακίνηση εργατών πάνω στα επεξεργασµένα λύµατα ώστε να καθαριστεί η λιµνοδεξαµενή ιζηµαταπόθεσης από στερεά µεγάλα απορρίµµατα (όπως µεταλλικά βαρέλια, ξύλα κλπ) πριν την οµαλή στρώση κοκκώδους υλικού (Φωτογραφία 11). Φωτογραφία 12. Αµµώδες χαλίκι τοποθετήθηκε και συµπυκνώθηκε χειρωνακτικά πάνω στο πλέγµα Photo 12. The aggregate layer was placed and compacted manually on top of the grid Γεωτεχνικές εφαρμογές γεωσυνθετικών υλικών, ΤΕΕ, Αθήνα, 11 Ιανουαρίου,

8 Η ολοκλήρωση της πρώτης µηχανικά σταθεροποιηµένης στρώσης αδρανών µε γεώπλεγµα κατέστησε ικανή την ασφαλή κυκλοφορία όχι µονό ανθρώπων αλλά και ελαφρών χωµατουργικών οχηµάτων (Φωτογραφία 13). πάχους µόλις 700 mm (βλέπε Σχήµα 7), µετατρέποντας τη λιµνοδεξαµενή ιζηµαταπόθεσης επεξεργασµένων λυµάτων σε πράσινο τοπίο αναψυχής. 600 mm καλλιεργήσιµο γόνιµο έδαφος 350 mm 350 mm αµµοχάλικο Dmax= 7 5 mm αµµοχάλικο Dmax= 7 5 mm υγρά επεξεργασµένα επεξεργασµένα λύµατα Cu<10 kpa SS30 SS40_G Σχήµα 7. Σχηµατική διατοµή σύνθετου Figure 7. Schematic section of the composite Φωτογραφία 13. ιακίνηση ελαφρών χωµατουργικών οχηµάτων πάνω στην πρώτη σταθεροποιηµένη στρώση. Photo 13. Light construction vehicles on top of the first stabilised layer Μια δεύτερη στρώση απλού γεωπλέγµατος τύπου SS30 τοποθετήθηκε πάνω στο συµπυκνωµένο αµµοχάλικο κατάλληλου µεγέθους και καλής διαβάθµισης έτσι ώστε τα ρολά να τοποθετούνται µε διεύθυνση κάθετη προς αυτή του πρώτου γεωπλέγµατος τύπου SS40_G, ενισχύοντας τις περιοχές επικάλυψης δύο γειτονικών πλεγµάτων. Η σύνδεση δύο γειτονικών γεωπλεγµάτων έγινε µε 500 mm επικάλυψης και συνδετικούς κόµβους από ανθεκτικό πολυµερές υλικό ανά τακτά διαστήµατα. Μια δεύτερη στρώση αµµοχάλικου κατάλληλου µεγέθους και καλής διαβάθµισης και πάχους 350 mm, τοποθετήθηκε και συµπυκνώθηκε µε ελαφρά κατασκευαστικά οχήµατα πάνω στο γεώπλεγµα τύπου SS30. Σωλήνες αποστράγγισης τοποθετήθηκαν µέσα στις στρώσεις αµµοχάλικου για την αποστράγγιση των κοκκωδών υλικών. Τέλος, 600 mm καλλιεργήσιµου εδάφους (topsoil) τοποθετήθηκαν πάνω στο ολοκληρωµένο σύνθετο υλικό αδρανή-γεώπλεγµα συνολικού Η ολική επιφάνεια της λιµνοδεξαµενής ιζηµαταπόθεσης επεξεργασµένων λυµάτων ήταν m 2 και ο ρυθµός εγκατάστασης του γεωπλέγµατος ήταν τετραγωνικά µέτρα την ηµέρα από 4 συνεργεία 2 εργατών, συµπεριλαµβάνοντας τον καθαρισµό της λιµνοδεξαµενής ιζηµαταπόθεσης επεξεργασµένων λυµάτων από µεγάλα απορρίµµατα που επέπλεαν στην επιφάνειά της. 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ, ΗΠΑ Η Νέα Ορλεάνη είναι µια από τις πιο γνωστές πληµµυροπαθείς περιοχές των ΗΠΑ. Το 1987 εγκρίθηκε η κατασκευή αντιπληµµυρικών αναχωµάτων σε µια απόµερη περιοχή καλυπτόµενη από την λάσπη Bayou. Η λάσπη Bayou είναι ένα τύπος βαλτώδους εδάφους εξαιρετικά υγρό, µαλακό και λεπτόκοκκο µε τυπική αστράγγιστη διατµητική αντοχή µικρότερη των 10 kpa που σηµαίνει ότι το έδαφος αυτό δεν έχει καν τη δυνατότητα να δεχθεί το βάρος ενός ανθρώπου. Η κατασκευή των αναχωµάτων απαιτούσε σταθερούς δρόµους πρόσβασης για όλα τα βαριά Γεωτεχνικές εφαρμογές γεωσυνθετικών υλικών, ΤΕΕ, Αθήνα, 11 Ιανουαρίου,

9 χωµατουργικά οχήµατα µεταφοράς εκατοντάδων τόνων υλικού επίχωσης καθώς και πολλαπλών ισοπεδωτών και οδοστρωτήρων για την εγκατάσταση και συµπύκνωσή του. προβλέψεις ως αναφορά στην αντοχή του και στην αποτελεσµατικότητά του. Η κατασκευή ευσταθών δρόµων πρόσβασης πάνω στο βαλτώδες έδαφος απαιτούσε µια γρήγορη, οικονοµική και εύρωστη λύση εξυγίανσης του βαλτώδους εδάφους. Μερικές από τις µεθόδους που προτάθηκαν κατά την αρχική µελέτη ήταν η εγκατάσταση πολύπλοκων δικτύων αποστράγγισης, βαθιά δυναµική συµπύκνωση ή ανάµειξη του βαλτώδους εδαφικού υλικού µε διάφορους χηµικούς σταθεροποιητές. Η γρηγορότερη, αποτελεσµατικότερη και πιο οικονοµική λύση δόθηκε από την Tensar και την πρωτοποριακή για τότε τεχνολογία της µηχανικής σταθεροποίησης. ιαξονικά πλέγµατα τοποθετήθηκαν απ ευθείας πάνω στο βαλτώδες έδαφος µε επακόλουθες στρώσεις από κοκκώδες υλικό το οποίο προήλθε από την εκβάθυνση του γειτονικού ποταµού Μισισιπή. Χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα διαξονικού πλέγµατος εγκαταστάθηκαν από δύο µόλις εργάτες ανά ρολό ενώ το κοκκώδες υλικό τοποθετήθηκε και συµπυκνώθηκε χειρωνακτικά στην αρχή και µε τα κατάλληλα χωµατουργικά µηχανήµατα αργότερα. Το όλο έργο ολοκληρώθηκε σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα µειώνοντας το κόστος κατασκευής κατά US$ συγκριτικά µε τις άλλες µεθόδους που είχαν αρχικά προταθεί για την εξυγίανση του βαλτώδους εδάφους. 13 χρόνια αργότερα, το έτος 2000, µε πρωτοβουλία της Tensar εξορύχτηκαν δοκιµαστικά ορύγµατα στις σταθεροποιηµένες οδούς πρόσβασης που είχαν κατασκευαστεί το Το γεώπλεγµα βρέθηκε σε άριστη κατάσταση χωρίς καµία ένδειξη φθοράς, επιβεβαιώνοντας και πρακτικά τις θεωρητικές Γεωτεχνικές εφαρμογές γεωσυνθετικών υλικών, ΤΕΕ, Αθήνα, 11 Ιανουαρίου,

10 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Tensar International Limited Archives Γεωτεχνικές εφαρμογές γεωσυνθετικών υλικών, ΤΕΕ, Αθήνα, 11 Ιανουαρίου,

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 2009-12-23 ICS: 93.080.20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Hot mixed dense graded asphalt concrete layers Κλάση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ,ΣΥΡΜΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ,ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ. 2009 Επιβλέποντες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙBΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών 1 Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών ιαµορφω-τής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικός Ενισχυτής Η βασική διάταξη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών περιλαµβάνει: τον οπτικό ποµπό την οπτική ίνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΑΘΗΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 Σημείωση: Το παρόν αποτελεί σύγγραμμα του 2004, και δεν έχει επικαιροποιηθεί με την νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από τότε μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. 1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ιστορία σκυροδέματος...7 Έννοια και σύσταση σκυροδέματος...10 Διάκριση σκυροδέματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. 1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ιστορία σκυροδέματος...7 Έννοια και σύσταση σκυροδέματος...10 Διάκριση σκυροδέματος... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του τμήματος «Πολιτικών έργων υποδομής» του Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας, υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Αθανάσιου Αυτουσμή.

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη αφαλάτωσης με μικρές μονάδες. Ειδικά με αυτόνομη μονάδα αντίστροφης όσμωσης και χρήση ΑΠΕ.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη αφαλάτωσης με μικρές μονάδες. Ειδικά με αυτόνομη μονάδα αντίστροφης όσμωσης και χρήση ΑΠΕ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη αφαλάτωσης με μικρές μονάδες. Ειδικά με αυτόνομη μονάδα αντίστροφης όσμωσης και χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA ΑΝ ΡΟΥΛΙ ΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα