Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ"

Transcript

1 Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:Β41Α9-6ΑΦ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ---- ΑΘΖΝΑ 02 / 04 / 2012 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Αξ. Πξωη. Βαζκόο Πξνηεξ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 36467/Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ & ΜΗΘΟΓΟΗΑ (ΓΡΑΦΔΗΟ ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑΣΧΝ) Σαρ. Γ/λζε: Α. Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πόιε: Μαξνύζη ΚΟΗΝΖ ΑΠΟΦΑΖ Ηζηνζειίδα: Πιεξνθνξίεο: Α. Κνπαλάθε Σειέθωλν: ΚΟΗΝ: Όπσο πίλαθαο ΦΑΞ: απνδεθηώλ ΘΔΜΑ: Πξνθήξπμε δύν (2) δηαγωληζκώλ αλάδεημεο ηεζζάξωλ (4) ππνηξόθωλ, γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην εμωηεξηθό, αθαδ. έηνπο , από ηα έζνδα ηνπ θιεξνδνηήκαηνο «ΚΧΝ/ΝΟΤ ΒΔΛΛΗΟΤ», πνπ ππάγεηαη ζηελ άκεζε δηαρείξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ύκθωλα κε: 1. Σνπο όξνπο ηεο από ηδηόγξαθεο δηαζήθεο ηνπ Κσλ/λνπ Βέιιηνπ, 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 1365/1938 ( ΦΔΚ Α 324), 3. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξ ηνπ α.λ. 2039/1939 (ΦΔΚ Α 455), 4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ β. δ. ηεο (ΦΔΚ Α 290), 5. Σελ ππ αξηζκ. 7565/2004 απόθαζε ηνπ Δθεηείνπ Αζελώλ, 6. Σελ ππ αξηζκ. 3/ Γλσκνδόηεζε ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθώλ Κιεξνδνηεκάησλ, 7. Σελ ππ αξηζκ / Απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ «Καζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ Ησάλλνπ Μνπξκνύξα» (ΦΔΚ Β 2792/ ). Απνθαζίδνπκε Πξνθεξύζζνπκε δύν (2) δηαγσληζκνύο ζε βάξνο ησλ εζόδσλ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο ΚΧΝ. ΒΔΛΛΗΟΤ γηα ηελ πιήξσζε ηεζζάξωλ (4) ζέζεωλ ππνηξόθσλ πηπρηνύρωλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ ηεο ρώξαο γηα ην αθαδ. έηνο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην εμωηεξηθό. Οη αλσηέξσ πηπρηνύρνη πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ νηθνλνκηθή αδπλακία. Από ηηο αλσηέξσ ζέζεηο ε κία (1) ζέζε πνπ είλαη γηα θαηαγόκελνπο από ηε Βιάζηε Ν. Κνδάλεο θαη ε κία (1) γηα θαηαγόκελνπο από ηε Νέα Πέιια Αηαιάληεο Φζηώηηδαο δίλνληαη

2 κε ηνλ πξώην (1 ν ) δηαγωληζκό. ε πεξίπησζε πνπ πξνζέξρνληαη κέρξη έλαο (1) ππνςήθηνη ζε θάζε θαηεγνξία, ν δηαγσληζκόο γηα ηηο δύν (2) απηέο ζέζεηο παξαιείπεηαη. Οη ππόινηπεο δύν (2) ζέζεηο καδί κε ηηο θελέο ηνπ πξώηνπ δηαγσληζκνύ (εάλ ηπρόλ ε κία ή θαη νη δύν ζέζεηο δε δνζνύλ ζύκθσλα κε ηα πξνεγνύκελα), ζπκπιεξώλνληαη κε δεύηεξν (2 ν ) δηαγωληζκό πνπ γίλεηαη κεηαμύ ησλ θαηαγόκελσλ από ηε Μαθεδνλία ζηνλ νπνίν κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη θαηαγόκελνη από ηε Βιάζηε Ν. Κνδάλεο θαη ηε Νέα Πέιια Αηαιάληεο Φζηώηηδαο. Μεηαμύ ηζόβαζκσλ θαηά ην δηαγσληζκό απηό, πξνηηκνύληαη νη θαηαγόκελνη από ηε Βιάζηε Ν. Κνδάλεο, ηε Νέα Πέιια Αηαιάληεο Φζηώηηδαο, ηελ Καζηνξηά θαη ηε ηάηηζηα. Οη πξναλαθεξόκελνη δηαγσληζκνί ζα γίλνπλ ζηελ Αζήλα θαη ώξα ζην θηήξην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, εθόζνλ νη θαηάιιειεο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ αίζνπζεο είλαη δηαζέζηκεο, δηαθνξεηηθά ζε γεηηνληθά Δθπαηδεπηήξηα θαη από Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή πνπ νξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξ. 8 θαη 9 ηνπ β.δ. ηεο Δηδηθόηεξα: Α) Ο πξώηνο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 16 Οθηωβξίνπ 2012, εκέξα Σξίηε. Β) Ο δεύηεξνο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 19 Οθηωβξίνπ 2012, εκέξα Παξαζθεπή. Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη γξαπηά: α) ζηελ Έθζεζε θαη β)ζε έλα αθόκε κάζεκα: επεηδή ηα καζήκαηα πνπ ζα νξηζζνύλ από ηα νηθεία Σκήκαηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ είλαη πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο, νη ππνςήθηνη επηιέγνπλ από απηά ην κάζεκα ζην νπνίν επηζπκνύλ λα εμεηαζζνύλ. 1) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Θενινγίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Δηζαγσγή ζηελ Καηλή Γηαζήθε, Γελ. Δθθιεζηαζηηθή Ηζηνξία Β, Υξηζηηαληθή Ζζηθή, Ηζηνξία ησλ Γνγκάησλ Α. 2) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Κνηλωληθήο Θενινγίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Υξηζηηαληθή Αγσγή, Καλνληθό Γίθαην, Δξκελεία Π.Γ. εθ ησλ Ο, Κνηλσληθή Ζζηθή. 3) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Ννκηθήο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αζηηθό Γίθαην (Δλνρηθό Γίθαην, Δκπξάγκαην Γίθαην, Οηθνγελεηαθό Γίθαην), Πνιηηηθή Γηθνλνκία, Δκπνξηθό Γίθαην, Πνηληθό Γίθαην-Πνηληθή Γηθνλνκία. 4) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Μηθξννηθνλνκηθή Η & ΗΗ, Θεσξ. & Πνιηη. Οηθνλ. Αλάπηπμεο, Μαθξννηθνλνκηθή Η & ΗΗ, ηαηηζηηθή Η & ΗΗ. 5) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: ρεδηαζκόο & Αλάιπζε ηεο Γεκόζηαο Πνιηηηθήο, Θέκαηα Πνιηηηθήο Θεσξίαο, Θεσξία Δπξσπατθήο Έλσζεο. 6) Οη πηπρηνύρνη ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Παζνινγηθή Κιηληθή, Υεηξνπξγηθή Κιηληθή, Παζνινγηθή Φπζηνινγία Η & ΗΗ. 7) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Οδνληηαηξηθήο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Πξνζζεηηθή, Πεξηνδνληνινγία, ηνκαηνινγία. 8) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Φαξκαθεπηηθή Υεκεία, Φαξκαθνγλσζία, Φαξκαθεπηηθή Σερλνινγία. 9) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Παζνινγία ΗΗ, Γηνίθεζε Ννζ/ηηθώλ Τπεξεζηώλ, Παηδηαηξηθή Ννζειεπηηθή. 10) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο -Σνκέαο Κιαζηθήο Φηινινγίαο: Α. Πξόγξακκα Δηδίθεπζεο Αξραίαο Διιεληθήο, ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αξραία Διιεληθά, Λαηηληθά, 2

3 Γξακκαηνινγία. Β. Πξόγξακκα Δηδίθεπζεο Λαηηληθήο Φηινινγίαο, ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αξραία Διιεληθά, Λαηηληθά, Γξακκαηνινγία. -Σνκέαο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο, ζα εμεηαζηνύλ ζην κάζεκα: Αζελατθόο Ρνκαληηζκόο: Πεδνγξαθία ηεο πεξηόδνπ , Ο Κ. Παιακάο θαη ε πνίεζε κεηά ην 1880, Θεσξία ινγνηερλίαο. -Σνκέαο Γιωζζνινγίαο (Θεωξεηηθήο ή Δθαξκνζκέλεο), ζα εμεηαζηνύλ ζην κάζεκα: Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο, ύληαμε, Λεμηιόγην, Κεηκελνγισζζνινγία. -Σνκέαο Βπδαληηλήο Φηινινγίαο, ζα εμεηαζηνύλ ζηα: Κείκελα, Γξακκαηνινγία. -Σνκέαο Λανγξαθίαο, ζα εμεηαζηνύλ ζηα: Θεσξία ηεο Διιεληθήο Λανγξαθίαο, Κνηλσληθή Λανγξαθία, Λατθή Σέρλε, Λατθή Λνγνηερλία (Λατθή Πνίεζε, Παξακύζη). 11) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο Σνκέαο Αξραηνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο, ζα εμεηαζηνύλ σο εμήο: Α) Κιάδνο Πξντζηνξηθήο Αξραηνινγίαο: Πξντζηνξία ηνπ Αηγαίνπ: Νενιηζηθόο Πνιηηηζκόο, Ζ Πξώηκε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ (Πξσηνειιαδηθά Πξσηνθπθιαδηθά Πξσηνκηλστθά), Ζ Μέζε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ (Μεζνειιαδηθά Μεζνθπθιαδηθά Παιαηναλαθηνξηθή πεξίνδνο), Ζ Ύζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ (Μπθελατθή Διιάο Νεναλαθηνξηθή πεξίνδνο). Β) Κιάδνο Κιαζζηθήο Αξραηνινγίαο( π.υ.) ζα εμεηαζηνύλ ζηα εμήο: Αξρηηεθηνληθή, Γιππηηθή, Αγγεηνγξαθία. Γ) Κιάδνο Βπδαληηλήο Αξραηνινγίαο (Παιαηνρξηζηηαληθή θαη Βπδαληηλή Σέρλε από κ.υ.) ζα εμεηαζηνύλ ζηα εμήο: Αξρηηεθηνληθή, Μλεκεηαθή Εσγξαθηθή. Γ) Κιάδνο Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο ζα εμεηαζηνύλ ζηα εμήο: Δπξσπατθή Σέρλε 13 νο - 20 νο αηώλ., Νενειιεληθή Σέρλε 18 νο 20 νο αη. 12) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο Σνκέαο Ηζηνξίαο ζα εμεηαζηνύλ σο εμήο: Α) Κιάδνο Ηζηνξίαο Διιεληθήο & Ρσκατθήο Αξραηόηεηαο (Πνιηηηθή, Πνιηηεηαθή, Κνηλσληθή) ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία π.υ-336 π.υ., Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 336 π.υ.-146 π.υ., Ρσκατθή Ηζηνξία έσο ην 323 κ.υ). Β) Κιάδνο Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία ( κ.υ.), Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία ( κ.υ.), Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία ( κ.υ.) Γ) Κιάδνο Ηζηνξίαο Νένπ Διιεληζκνύ(13 νο αηώλ.-διιελ. Δπαλάζηαζε) ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Ηζηνξία Σνπξθνθξαηνύκελνπ Διιελ., Ηζηνξία Βελεηνθξαηνύκελνπ Διιελ., Νεώηεξε Δπξσπατθή Ηζηνξία νο αη. Γ) Κιάδνο Δπξσπατθήο Ηζηνξίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Μεζαησληθή Ηζηνξία(8 νο -15 νο αη.), Νεώηεξε Δπξσπ. Ηζηνξία (16 νο -18 νο αη.), Νεώηεξε & ύγρξνλε Δπξσπ. Ηζηνξία (19 νο 20 νο αη.) Δ) Κιάδνο Νεώηεξεο θαη ύγρξνλεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Νεώηεξε Διιελ. Ηζηνξία(19 νο αη.), ύγρξνλε Διιελ. Ηζηνξία(20 νο αη.), ύγρξνλε Δπξσπατθή Ηζηνξία. 13) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγωγηθήο θαη Φπρνινγίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Δηζαγσγή ζηελ Αξραία Διιελ. Φηινζνθία, Γεληθή Γηδαθηηθή Α, Δμειηθηηθή Φπρνινγία Α θαη Β. 14) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Φπρνινγίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Δμειηθηηθή Φπρνινγία Α θαη Β, Κνηλσληθή Φπρνινγία Γπλακηθή ηεο Οκάδαο Α θαη Β, Μεζνδνινγία Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο- ηαηηζηηθή ζηελ Φπρνινγία. 15) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ζα εμεηαζηνύλ σο εμήο: Α) Σνκέαο Λνγνηερλίαο Πνιηηηζκνύ ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Θεσξία ηνπ Πνιηηηζκνύ, Ακεξηθ. Λνγνηερλία 19 νο & 20 νο αη., Αγγιηθή Λνγνηερλία 19 νο 20 νο αη.. 3

4 Β) Σνκέαο Γιώζζαο Γισζζνινγίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αλάιπζε Γισζζηθήο εκαζίαο, Μεζνδνινγία ηεο Γηδαζθαιίαο ηεο Αγγιηθήο, Λνγνηερληθή Μεηάθξαζε. 16) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Γαιιηθή Γιώζζα, Γαιιηθή Φηινινγία, Γαιιηθόο Πνιηηηζκόο. 17) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Γεξκαληθή Γιώζζα, Γεξκαληθή Γισζζνινγία, Γεξκαληθή Λνγνηερλία. 18) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Ηηαιηθήο θαη Ηζπαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο: Α) Καηεύζπλζε Ηηαιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Ηηαιηθό Θέαηξν, Ηηαιηθή Λνγνηερλία ηνπ 20 νπ αηώλα, Δηζαγσγή ζηε Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο. Β) Καηεύζπλζε Ηζπαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Ηζπαληθό Θέαηξν, Ηζπαλνακεξηθαληθό κπζηζηόξεκα, Ηζπαληθή Γιώζζα IV: Γνθίκην. 19) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Δπξσπατθή Γξακαηνινγία Α θαη Β, Ηζηνξία ηνπ Δπξσπ. Θεάηξνπ Α, Β, Διιεληθό Θέαηξν Νεσηέξσλ Υξόλσλ Α, Β. 20) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθώλ πνπδώλ ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Ηζηνξία Γπηηθήο Μνπζηθήο Η & ΗΗΗ, Φπζηθή θαη Μνπζηθή Αθνπζηηθή, Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Μνπζηθνινγία, Αλζξσπνινγία ηεο Μνπζηθήο. 21) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Σνπξθηθώλ πνπδώλ & ύγρξνλωλ Αζηαηηθώλ πνπδώλ ζα επηιέμνπλ έλα (1) από παξαθάησ καζήκαηα: Σνπξθηθή Γιώζζα, Ζ Σνπξθία ζηνλ 20 ν αη.. 22) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Φπζηθή ΗΗΗ θαη ΗV, Μεραληθή Η θαη ΗΗ, Ππξεληθή Φπζηθή. 23) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Δπηζηήκε Πνιπκεξώλ, Φαξκαθνρεκεία, Φπζηθνρεκεία VΗ. 24) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αλάιπζε, Μαζεκαηηθή ηαηηζηηθή, Άιγεβξα. 25) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο: Α Κιάδνο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Μνξηαθή Βηνινγία, Βηνρεκείαο, Γελεηηθή. Β Κιάδνο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Οηθνινγία, Εσνινγία Η, Εσνινγία ΗΗ. 26) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Γεωινγίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Οξπθηνινγία, Δηζαγσγή ζηε Γεσινγία, Γεσκνξθνινγία. 27) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Θεσξία Τπνινγηζκνύ, Γίθηπα Δπηθνηλσληώλ Η, Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα. 28) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Παηδαγωγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Θεσξίεο ηεο Αγσγήο, Λνγνηερλία γηα παηδηά θαη λένπο, Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ. 29) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη Αγωγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Παηδαγσγηθή ηεο δηδαζθαιίαο Η, ΗΗ, Παηδαγσγηθή ηεο δηδαζθαιίαο ΗΗΗ, ΗV, Δμειηθηηθή Φπρνινγία Η, ΗΗ, Διιεληθή Ηζηνξία 19 νπ αη.. 30) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Δπηθνηλωλίαο θαη Μέζωλ Μαδηθήο Δλεκέξωζεο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Πεξί ζπγθξνύζεσλ ζεσξίεο θαη Πξαθηηθέο, πκκεηνρηθή Φεθηαθή Δπηθνηλσλία & Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, Έξεπλα Θεκαηνινγίαο θαη Πιαηζίσζεο. 4

5 31) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Μεζνδνινγίαο Ηζηνξίαο θαη Θεωξίαο ηεο Δπηζηήκεο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Ηζηνξία Πνιηηηζκνύ: Αξραηόηεηα, Ηζηνξία ηεο Φηινζνθίαο. 32) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγωγήο θαη Αζιεηηζκνύ ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Μεζνδνινγία Δπηζηεκ. Έξεπλαο, Πξνπνλεηηθή, Δξγνθπζηνινγία. 33) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο ιαβηθώλ πνπδώλ ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα καζήκαηα πνπ ζα νξίζεη ην νηθείν Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Οη πηπρηνύρνη ησλ Πνιπηερληθώλ ρνιώλ ζα εμεηαζηνύλ γξαπηά ζηελ Έθζεζε θαη ζε έλα αθόκα κάζεκα θαηά ρνιή σο εμήο: 1) Οη πηπρηνύρνη ηεο ρνιήο Αξρηηεθηόλωλ Μεραληθώλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αξρηηεθηνληθόο ρεδηαζκόο, ρεδηαζκόο Αζηηθώλ Τπαίζξησλ Γεκόζησλ Υώξσλ, Θεσξία θαη Κξηηηθή ηεο Αξρηηεθηνληθήο, Αζηηθή ύλζεζε. 2) Οη πηπρηνύρνη ηεο ρνιήο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Μεραληθή ησλ Ρεπζηώλ, ηαηηθή Η, Δδαθνκεραληθή Η, Οδνπνητα Η. 3) Οη πηπρηνύρνη ηεο ρνιήο Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Μεραληθή Ρεπζηώλ, Καηεξγαζίεο Τιηθώλ, Οξγάλσζε Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Θεξκνδπλακηθή. 4) Οη πηπρηνύρνη ηεο ρνιήο Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Ζιεθηξνκαγλεηηθό Πεδίν θαη Κπθιώκαηα, Αξρηηεθηνληθή θαη Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα Τπνινγηζηώλ, πζηήκαηα Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, Γίθηπα Τπνινγηζηώλ. 5) Οη πηπρηνύρνη ηεο ρνιήο Υεκηθώλ Μεραληθώλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αλάιπζε πζηεκάησλ Υεκηθήο Μεραληθήο, Υεκεία, Αλώηεξα Μαζεκαηηθά, Μεραληθή Υεκηθώλ Γηεξγαζηώλ Η. 6) Οη πηπρηνύρνη ηεο ρνιήο Αγξνλόκωλ θαη Σνπνγξάθωλ Μεραληθώλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αξρέο Γεσπιεξνθνξηθήο θαη πζηήκαηα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ, Αλώηεξε Γεσδαηζία, Γεσγξαθία θαη Αλάιπζε Υώξνπ, ρεδηαζκόο πγθνηλσληαθώλ Έξγσλ, Σερληθή Τδξνινγία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθώλ Πόξσλ. 7) Οη πηπρηνύρνη ηεο ρνιήο Μεραληθώλ Μεηαιιείωλ Μεηαιινπξγώλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Δμαγσγηθή Μεηαιινπξγία, Μεηαιινγλσζία, Δθκεηάιιεπζε Μεηαιιείσλ. 8) Οη πηπρηνύρνη ηεο ρνιήο Ναππεγώλ Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αληνρή Πινίνπ, Μειέηε & Δμνπιηζκόο Πινίνπ Η, Τδξνζηαηηθή Η, Δγθαηαζηάζεηο Πξόσζεο. 9) Οη πηπρηνύρνη ηεο ρνιήο Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ θαη Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Μαζεκαηηθά Η, Μαζεκαηηθά ΗΗ, Φπζηθή ΗΗ (Ζιεθηξνκαγλεηηζκόο Η), Φπζηθή ΗV (Κβαληνκεραληθή Η), Μεραληθή ΗΗ (Παξακνξθώζηκν ηεξεό). Οη πηπρηνύρνη ησλ Γεωπνληθώλ ρνιώλ ζα εμεηαζηνύλ γξαπηά ζηελ Έθζεζε θαη ζε έλα αθόκα κάζεκα θαηά Σκήκα σο εμήο: 1) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγωγήο ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Γεληθή Γεσξγία, Γεληθή Γελδξνθνκία, Γεληθή Φπηνπαζνινγία, Γεληθή & πζηεκαηηθή Γεσξγηθή Δληνκνινγία. 2) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Εωηθήο Παξαγωγήο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηώλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Φπζηνινγία Θξέςεσο, Δθηξνθή Μεξπθαζηηθώλ, Τδξνβηνινγία, Φπζηνινγία Αγξνηηθώλ Εώσλ. 3) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Γεωπνληθήο Βηνηερλνινγίαο εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Φπζηνινγία Φπηώλ, Βηνρεκεία, Γεληθή Μηθξνβηνινγία, Γελεηηθή. 5

6 4) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκωλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Μεραληθή Σξνθίκσλ, Μηθξνβηνινγία Σξνθίκσλ, Υεκεία Σξνθίκσλ, Αξρέο Γηαηξνθήο ηνπ Αλζξώπνπ. 5) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Γεσξγηθή Οηθνλνκηθή, Αγξνηηθή Πνιηηηθή, Αγξνηηθή Κνηλσληνινγία, Δηζαγσγή ζηε ηαηηζηηθή. 6) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Αμηνπνίεζεο Φπζηθώλ Πόξωλ θαη Γεωξγηθήο Μεραληθήο ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Γεληθή εδαθνινγία Ληπαζκαηνινγία, Διθπζηήξεο - Γεσξγηθά Μεραλήκαηα, Θεξκνθεπηαθέο Καηαζθεπέο, Γεληθή Τδξαπιηθή. Οη πηπρηνύρνη ηνπ Πάληεηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζα εμεηαζηνύλ γξαπηά ζηελ Έθζεζε θαη ζε έλα αθόκα κάζεκα θαηά Σκήκα σο εμήο: 1) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Δπξσπατθή Ηζηνξία Νεόηεξσλ Υξόλσλ, Πνιηηηθή Δπηζηήκε Η, Πνιηηηθή Δπηζηήκε ΗΗ, Ηζηνξία Διιεληθνύ Κξάηνπο. 2) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξωπαϊθώλ πνπδώλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Γηεζλείο ρέζεηο Η, Γηεζλέο Γίθαην Η, Γηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία, Θεσξία θαη Γίθαην Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ. 3) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Πεξηθεξεηαθόο Πξνγξακκαηηζκόο, Μέζνδνη Πεξηθεξεηαθήο Αλάιπζεο, Γεκνζηνλνκηθή Θεσξία & Πνιηηηθή Η, Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε Η. 4) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Κνηλωληνινγίαο ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Μέζνδνη θαη Σερληθέο ηεο Κνηλσληνινγηθήο Έξεπλαο Η, Κνηλσληθή Θεσξία Η, Αξρέο Κνηλσληνινγίαο Η, Οηθνλνκία θαη Κνηλσλία ζηελ Διιάδα ηνπ 19 αη.. 5) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Δπηθνηλωλίαο, Μέζωλ θαη Πνιηηηζκνύ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Κνηλσληνινγία ησλ Μέζσλ, Πνηνηηθέο Μέζνδνη Δπηθνηλσληαθήο Έξεπλαο, Δηζαγσγή ζηε Γηεζλή Πνιηηηθή, Αηζζεηηθή ησλ Μέζσλ. 6) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Δηζαγσγή ζηελ Οξγάλσζε θαη ηε Γπλακηθή ηεο Κνηλσλίαο, Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Δηζαγσγή ζηηο Πνηνηηθέο Δξεπλεηηθέο Μεζόδνπο, Ηζηνξία ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Η. 7) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Κνηλωληθήο Αλζξωπνινγίαο ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αλζξσπνινγία ηεο ύγρξνλεο Διιάδαο, ύγρξνλε Αλζξσπνινγηθή Θεσξία, Μεζνδνινγία ηεο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Αλζξσπνινγηθέο Θεσξίεο ηεο Οηθνγέλεηαο θαη ηεο πγγέλεηαο. 8) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Κνηλσληθέο Αλαπαξαζηάζεηο, Μέζνδνη Έξεπλαο ζηελ Κιηληθή Φπρνινγία, Φπρνπαζνινγία ηνπ Δλήιηθα, Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Φπρνινγία. 9) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: πληαγκαηηθό Γίθαην, Γηνηθεηηθό Γίθαην, Αζηηθό Γίθαην, Δκπνξηθό Γίθαην. Ζ βαζκνινγηθή θιίκαθα είλαη Δπηηπρώλ ζεσξείηαη εθείλνο ν νπνίνο ζπγθεληξώλεη κέζν όξν βαζκνινγίαο θαη ζηα δύν καζήκαηα ηνπιάρηζηνλ δεθαηέζζεξα (14). ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο δηελεξγείηαη δεκόζηα θιήξσζε. Έλζηαζε θαηά ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ επηηξέπεηαη εληόο πέληε (5) εκεξώλ από ηελ εκέξα ηνηρνθόιιεζεο ηνπ πξαθηηθνύ έθδνζεο απνηειεζκάησλ. Αλαζεώξεζε γξαπηώλ δελ πξνβιέπεηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. Ζ δηάξθεηα ηεο ππνηξνθίαο είλαη κέρξη δύν (2) έηε, αλάινγα κε ην πξόγξακκα ζπνπδώλ, εθόζνλ επαξθνύλ ηα έζνδα ηνπ θιεξνδνηήκαηνο θαη ε πνξεία ησλ ζπνπδώλ ζηελ αιινδαπή είλαη πνιύ θαιή. 6

7 Σν πνζό ηεο ππνηξνθίαο είλαη ρίιηα (1000) Δπξώ ην κήλα. Ζ ππνηξνθία αθνξά ην αθαδεκατθό έηνο θαη ε θαηαβνιή ηεο αξρίδεη από ηελ άθημε ησλ ππνηξόθσλ ζηελ αιινδαπή, εθόζνλ απηή έπεηαη ηεο έλαξμεο ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο, ε νπνία ζα απνδεηθλύεηαη κε Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Έιιελα Πξνμέλνπ. Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό κπνξνύλ από ηελ 27 ε Ηνπιίνπ 2012 θαη ην αξγόηεξν είθνζη (20) εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ πξώηνπ δηαγσληζκνύ δει. κέρξη θαη ηηο 25 επηεκβξίνπ 2012 εκέξα Σξίηε: 1) Να ππνβάιινπλ, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, ηηο αηηήζεηο ηνπο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηα εμήο γξαθεία: --ην Γξαθείν Κιεξνδνηεκάηωλ (αξηζ. γξαθ. 2045, 2 νο όξνθνο) θαηά ηηο ώξεο ππνδνρήο ηνπ θνηλνύ ην Γξαθείν Πξωηνθόιινπ (αξηζ. γξαθ. 0044, ζην ηζόγεην) θαηά ηηο ώξεο ππνδνρήο ηνπ θνηλνύ ) Να απνζηείινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηαρπδξνκηθά, ην αξγόηεξν κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ (κε αληίζηνηρε ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ηαρπκεηαθνξά ζηελ εμήο ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ, Σκήκα Γηαρ/ζεο θαη Μηζζ/ζίαο, Γξαθείν Κιεξνδνηεκάηωλ (αξηζ. γξαθ. 2045, 2 νο όξνθνο). Σνλίδεηαη όηη νη ππνςήθηνη ζηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα θπιάζζνπλ ηελ απόδεημε απνζηνιήο ηεο αίηεζήο ηνπο γηαηί ελδέρεηαη λα ηνπο δεηεζεί. ηηο αηηήζεηο πξέπεη λα αλαθέξεηαη ππνρξεωηηθά ην Σκήκα ή ε ρνιή ησλ Παλεπηζηεκίσλ από ηα νπνία απνθνίηεζαλ, ην κάζεκα ζην νπνίν επηζπκνύλ λα εμεηαζζνύλ, ε ρώξα ζηελ νπνία ζα κεηαβνύλ, ην Ίδξπκα ζην νπνίν ζα ζπνπδάζνπλ, νη ζπνπδέο πνπ ζα θάλνπλ, ν ηόπνο θαηαγωγήο, ε δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπο, ην ηειέθσλν (ζηαζεξό θαη θηλεηό) θαη ε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (αλ ππάξρεη). Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη είλαη ηα εμήο: 1.Αίηεζε ε νπνία έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ: 2. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ από ηελ νπνία ζα πξνθύπηεη: α) ε ειηθία ηνπ ππνςεθίνπ πνπ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε ησλ 36 ρξόλσλ, β) ε ειιεληθή ηζαγέλεηα ή ε ειιεληθή θαηαγσγή θαη ν ηόπνο θαηαγσγήο ηνπ ππνςεθίνπ (δει. ν ηόπνο γέλλεζεο ηνπ ππνςεθίνπ) πνπ πξνβιέπεηαη αλσηέξσ. εκεηώλεηαη όηη: ΜΟΝΟΝ ΑΝ ν αλσηέξσ πξνβιεπόκελνο ηόπνο θαηαγσγήο ηνπ ππνςεθίνπ δελ πξνθύπηεη από ηνλ ηόπν γέλλεζεο ηνπ ηδίνπ, πξέπεη απηόο λα πξνζθνκίζεη επηπιένλ: ή Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλ. ηαπη. (εθηόο από ην δηθό ηνπ) ΚΑΗ ηνπ γνλέα ηνπ, από ηνλ ηόπν γέλλεζεο ηνπ νπνίνπ πξνθύπηεη ν πξνβιεπόκελνο αλσηέξσ ηόπνο θαηαγσγήο ηνπ ππνςεθίνπ, ή Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλ. ηαπη. (εθηόο από ην δηθό ηνπ θαη ηνπ γνλέα ηνπ) ΚΑΗ ηνπ παππνύ ηνπ ή ηεο γηαγηάο ηνπ, από ηνλ ηόπν γέλλεζεο ηνπ/ηεο νπνίνπ/αο πξνθύπηεη ν πξνβιεπόκελνο αλσηέξσ ηόπνο θαηαγσγήο ηνπ ππνςεθίνπ, ώζηε λα θαίλεηαη ε δηαδνρή ησλ γελεώλ. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην από ηα πξναλαθεξόκελα πξόζσπα (γνλείο ή παππνύδεο) δελ βξίζθεηαη ελ δωή, πξνζθνκίδεη Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο ή Λεμηαξρηθή Πξάμε Θαλάηνπ. 3. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ Πηπρίνπ ηνπ ππνςεθίνπ, κε βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ «Λίαλ Καιώο» (Πνιύ Καιά). 4. Αλαιπηηθή θαηάζηαζε βαζκνινγίαο από ηελ νπνία ζα πξνθύπηεη ν αθξηβήο αξηζκεηηθόο βαζκόο ηνπ Πηπρίνπ ηνπ ππνςεθίνπ. 7

8 5. Βεβαίωζε εγγξαθήο θαη θνίηεζεο ζε Παλεπηζηήκην ηεο αιινδαπήο (ζε πξσηόηππν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν) θαζώο θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηεο, επηθπξωκέλε από ηνλ νηθείν Έιιελα Πξόμελν. 6.Α.Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 ηεο νηθείαο Γ.Ο.Τ. γηα ην δεισκέλν αηνκηθό θαη νηθνγελεηαθό εηζόδεκα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο (ρξήζεηο 2009), ην νπνίν δε ζα ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα πέληε ρηιηάδεο (35.000) επξώ πξνθεηκέλνπ πεξί νηθνγέλεηαο κέρξη ηέζζεξα κέιε θαη ην νπνίν ζα πξνζαπμάλεηαη θαηά πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξώ γηα θάζε επηπιένλ κέινο, θαζώο θαη απιό θωηναληίγξαθν ηνπ αξρηθνύ (δει. ηνπ έηνπο 2005) αηνκηθνύ θαη νηθνγελεηαθνύ εληύπνπ Δ9 θαζώο θαη ησλ ηπρόλ κεηαγελέζηεξα ππνβιεζέλησλ αηνκηθώλ θαη νηθνγελεηαθώλ εληύπσλ Δ9. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηα θσηναληίγξαθα όισλ ησλ εληύπσλ Δ9 ζα πξέπεη λα θέξνπλ θσηνηππεκέλε ηελ ππνγξαθή θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ παξαιαβόληα ππαιιήινπ θαζώο θαη ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ Δληύπνπ. Καηά πεξίπησζε, όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, ζα δεηνύληαη από ηνπο ππνςήθηνπο νηθνλνκηθά ζηνηρεία πεξηζζόηεξσλ εηώλ. 6.Β. ε πεξίπηωζε πνπ ν ππνςήθηνο δελ ππνβάιιεη αηνκηθή θνξνινγηθή δήισζε, ππνρξενύηαη λα ην δειώζεη κε Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (ΦΔΚ Α 75). 7. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (ΦΔΚ Α 75) ηνπ ππνςεθίνπ όηη δελ έιαβε νύηε ιακβάλεη ππνηξνθία γηα ηηο ίδηεο ζπνπδέο (δει. θαη γηα ηηο παξνύζεο ζπνπδέο θαη γηα ην ίδην επίπεδν ζπνπδώλ δει. γηα πξνεγνύκελν αληίζηνηρα κεηαπηπρηαθό ή δηδαθηνξηθό) από ηελ ίδηα ή άιιε θιεξνλνκηά, θιεξνδνζία, ή δσξεά θαη όηη δελ έρεη εθπέζεη ιόγσ ππαηηηόηεηάο ηνπ από ππνηξνθία ε νπνία ηνπ έρεη απνλεκεζεί πξνεγνπκέλσο. Ζ Τπεύζπλε δήισζε έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνηξνθίεο-Κιεξνδνηήκαηα. 8. Οη ππνςήθηνη πνπ θαηάγνληαη από ηε Νέα Πέιια Αηαιάληεο Φζηώηηδαο, επηπιένλ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ, πξνζθνκίδνπλ θαη Βεβαίσζε από ην «ύιινγν ησλ εηο Νέα Πέιια Αηαιάληεο Οηθηζηώλ Μαθεδόλσλ» πνπ λα θαίλεηαη όηη έιθνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο από ηε Μαθεδνλία. εκεηώλεηαη όηη ην Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 2 παξαγξ. 2 ζηνηρείν α ηνπ β.δ. ηεο , αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα από ηελ Τπεξεζία καο. Οη ππνςήθηνη πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δελ ππέβαιαλ πιήξε ηα νξηδόκελα δηθαηνινγεηηθά κέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία, κπνξνύλ λα ηα ζπκπιεξώζνπλ θαη λα ηα ππνβάιινπλ ζηελ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή κέρξη ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ, αθόκε θαη πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ. Σν θείκελν ηεο Πξνθήξπμεο λα θαηαρσξηζζεί ζην δηαδίθηπν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ: Κιεξνδνηήκαηα. Πεξίιεςε ηεο παξαπάλσ Πξνθήξπμεο λα δεκνζηεπζεί: Α)δύν (2) θνξέο ζε δύν (2) εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ησλ Αζελώλ. Β)κία (1) θνξά ζε δύν (2) εθεκεξίδεο ηεο Θεζζαινλίθεο. 8 Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΗΧΑΝΝΖ ΜΟΤΡΜΟΤΡΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΠΑΜΠΗΝΗΧΣΖ

9 9 ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 1) Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ Γ/λζε 11 ε -Σκήκα Β -Άκεζε δηαρ/ζε Κνισλνύ 2 Σ.Κ ΑΘΖΝΑ 2)Παλεπηζηήκηα ηεο ρώξαο κε ηελ παξάθιεζε α) λα ηελ ηνηρνθνιιήζνπλ θαη λα καο ζηείινπλ απνδεηθηηθό ηνηρνθόιιεζεο θαη β) λα ηελ θνηλνπνηήζνπλ ζηα Γξαθεία Γηαζύλδεζεο ησλ Ηδξπκάησλ ηνπο 3) Σνπηθή Κνηλόηεηα Βιάζηεο ΒΛΑΣΖ ΚΟΕΑΝΖ 4) ύιινγνο ησλ εηο Νέα Πέιια Αηαιάληεο Οηθηζηώλ Μαθεδόλσλ ΑΣΑΛΑΝΣΖ 5) Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Αηαιάληεο -Πιαηεία Αηαιάληεο ΑΣΑΛΑΝΣΖ 6) Γήκνο Καζηνξηάο θαπέξδεην Γεκνηηθό Μέγαξν Καζηνξηάο ΚΑΣΟΡΗΑ 7) Γεκνηηθή Δλόηεηα ηάηηζηαο- Πιαηεία Σζηζηνπνύινπ ΗΑΣΗΣΑ ΚΟΕΑΝΖ 8) Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο Κέληξν Πιεξνθόξεζεο Αραξλώλ ΑΘΖΝΑ 9) Παλεπηζηεκηαθή Λέζρε Γξαθείν Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη ηαδηνδξνκίαο Ηππνθξάηνπο ΑΘΖΝΑ 10) Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο Γξαθείν ζρέζεσλ κε θνηηεηέο Μεηξνπόιεσο ΑΘΖΝΑ 11) Αλσηάηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Διιάδαο Πιαηεία Διεπζεξίαο ΑΘΖΝΑ 12) Γήκνο Θεζζαινλίθεο-Αλνηρηό Παλ/κην Θεζ/λίθεο-Γεκ. Θέαηξν Κήπσλ Πιαηεία Υ.Α.Ν.Θ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 13) Γήκνο Κνξδειηνύ-Δπόζκνπ-Δζλ. Αληηζηάζεσο ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 14) ύιινγνο Πνιπηέθλσλ Ν. Καβάιαο Φηιίππνπ 2- Σ.Κ ΚΑΒΑΛΑ 15) ύιινγνο Πνιπηέθλσλ Γνλέσλ Δνξδαίαο Σξαπεδνύληνο 43- Σ.Κ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ 16) Διιεληθό Αλνηθηό Παλ/κην Παπαθιέζζα & Αι.Τςειάληε-Σ.Κ ΠΑΣΡΑ 17) Ηλζηηηνύην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Πιεξνθνξίεο θαη Νέεο Σερλνινγίεο Μεζνγείσλ 396 Σ.Κ Αγία Παξαζθεπή ( γηα θαηαρώξηζε ζην δηαδίθηπν ) Δζωη. Γηαλ. 1.Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ Σκήκα Γηαρ/ζεο & Μηζζ/ζίαο Γξαθ. Κιεξ/ησλ (20) 2.Γ.Δ.Π.Ο. (5)

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ---- ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Αζήλα 02 / 4 / 2012

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ---- ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Αζήλα 02 / 4 / 2012 Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΓΑ:Β4959-ΜΓΥ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ---- ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Αζήλα 02 /

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 201 2016 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ Δηζαγσγή ζηελ Φηινινγία Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η. 4. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία*.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012 ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012 Οθηώβρηος 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΓΛΩΩΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΚΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε:

Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε: Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε: 1. ΣΔΙ 2. ΑΠΑΙΣΔ (Αλώηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.A.) ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΟΗΟ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «AMALIA HOTEL NAUPLIA» ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ3: Μειηζζνθνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ, ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2010-2011 ρνιή Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή βηβιηνζήθε Επξίρεο Αξηζηνηέιεο

Διιεληθή βηβιηνζήθε Επξίρεο Αξηζηνηέιεο Διιεληθή βηβιηνζήθε Επξίρεο Αξηζηνηέιεο Γιεύθσνζη - Adresse : Griechisch Orthodoxe Kirche (Ref.Bibliothek Aristoteles) Rousseaustrasse 17, CH-8037 Zürich. Δίζνδνο ηεο βηβιηνζήθεο από ηελ Wasserwerkstrasse

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1/2013 για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1/2013 για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΧΠΙΑ ΛΟΤΣΡΑ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΛΟΤΣΡΧΝ ΜΔ ΣΟΝ ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ Α.Φ.Μ. 090090279 Γ.Ο.Τ. ΑΡΙΓΑΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 69112 / 57 / Β /

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»: ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Ο Οπγανιζμόρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ (Ο.Δ.Δ.Κ.) αλαθνηλώλεη ην πξόγξακκα ησλ Δξεηάζεων Πιζηοποίηζηρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ 2 ηρ πεπιόδος 2008: 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΟΡΟΤΜ Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: Κηθή Μαπξνκάηε ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 Πιεξνθνξηαθό Τιηθό γηα καζεηέο / καζήηξηεο Γ Λπθείνπ ρνιηθή Υξνληά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΘΕΜΑ : Αλαθνίλσζε πξόζθιεζε γηα απόζπαζε ππαιιήισλ ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο

ΠΡΟ: ΘΕΜΑ : Αλαθνίλσζε πξόζθιεζε γηα απόζπαζε ππαιιήισλ ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Ι Σαχ Γ/νση : Σταδίου 29 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΗ469Β79-ΧΚΚ Α Ν Α Κ Ο Η Ν Ω Ζ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΗΔΡΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ ΣΖΝΟΤ Ν. Π. Γ. Γ.

ΑΔΑ: Β4ΛΗ469Β79-ΧΚΚ Α Ν Α Κ Ο Η Ν Ω Ζ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΗΔΡΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ ΣΖΝΟΤ Ν. Π. Γ. Γ. ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΗΔΡΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ ΣΖΝΟΤ Ν. Π. Γ. Γ. Σ Ζ Ν Ο 842 00 Α.Φ.Μ.... : 090003084 Γ.Ο.Τ ΣΖΝΟΤ Αξηζκ. ηει.... : 22830-22256 & 29086 Αξηζκ. Fax... : 22830-22196 Ζιεθηξ. δ/λζε. : piietinou@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα