Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ"

Transcript

1 Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:Β41Α9-6ΑΦ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ---- ΑΘΖΝΑ 02 / 04 / 2012 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Αξ. Πξωη. Βαζκόο Πξνηεξ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 36467/Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ & ΜΗΘΟΓΟΗΑ (ΓΡΑΦΔΗΟ ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑΣΧΝ) Σαρ. Γ/λζε: Α. Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πόιε: Μαξνύζη ΚΟΗΝΖ ΑΠΟΦΑΖ Ηζηνζειίδα: Πιεξνθνξίεο: Α. Κνπαλάθε Σειέθωλν: ΚΟΗΝ: Όπσο πίλαθαο ΦΑΞ: απνδεθηώλ ΘΔΜΑ: Πξνθήξπμε δύν (2) δηαγωληζκώλ αλάδεημεο ηεζζάξωλ (4) ππνηξόθωλ, γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην εμωηεξηθό, αθαδ. έηνπο , από ηα έζνδα ηνπ θιεξνδνηήκαηνο «ΚΧΝ/ΝΟΤ ΒΔΛΛΗΟΤ», πνπ ππάγεηαη ζηελ άκεζε δηαρείξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ύκθωλα κε: 1. Σνπο όξνπο ηεο από ηδηόγξαθεο δηαζήθεο ηνπ Κσλ/λνπ Βέιιηνπ, 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 1365/1938 ( ΦΔΚ Α 324), 3. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξ ηνπ α.λ. 2039/1939 (ΦΔΚ Α 455), 4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ β. δ. ηεο (ΦΔΚ Α 290), 5. Σελ ππ αξηζκ. 7565/2004 απόθαζε ηνπ Δθεηείνπ Αζελώλ, 6. Σελ ππ αξηζκ. 3/ Γλσκνδόηεζε ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθώλ Κιεξνδνηεκάησλ, 7. Σελ ππ αξηζκ / Απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ «Καζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ Ησάλλνπ Μνπξκνύξα» (ΦΔΚ Β 2792/ ). Απνθαζίδνπκε Πξνθεξύζζνπκε δύν (2) δηαγσληζκνύο ζε βάξνο ησλ εζόδσλ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο ΚΧΝ. ΒΔΛΛΗΟΤ γηα ηελ πιήξσζε ηεζζάξωλ (4) ζέζεωλ ππνηξόθσλ πηπρηνύρωλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ ηεο ρώξαο γηα ην αθαδ. έηνο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην εμωηεξηθό. Οη αλσηέξσ πηπρηνύρνη πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ νηθνλνκηθή αδπλακία. Από ηηο αλσηέξσ ζέζεηο ε κία (1) ζέζε πνπ είλαη γηα θαηαγόκελνπο από ηε Βιάζηε Ν. Κνδάλεο θαη ε κία (1) γηα θαηαγόκελνπο από ηε Νέα Πέιια Αηαιάληεο Φζηώηηδαο δίλνληαη

2 κε ηνλ πξώην (1 ν ) δηαγωληζκό. ε πεξίπησζε πνπ πξνζέξρνληαη κέρξη έλαο (1) ππνςήθηνη ζε θάζε θαηεγνξία, ν δηαγσληζκόο γηα ηηο δύν (2) απηέο ζέζεηο παξαιείπεηαη. Οη ππόινηπεο δύν (2) ζέζεηο καδί κε ηηο θελέο ηνπ πξώηνπ δηαγσληζκνύ (εάλ ηπρόλ ε κία ή θαη νη δύν ζέζεηο δε δνζνύλ ζύκθσλα κε ηα πξνεγνύκελα), ζπκπιεξώλνληαη κε δεύηεξν (2 ν ) δηαγωληζκό πνπ γίλεηαη κεηαμύ ησλ θαηαγόκελσλ από ηε Μαθεδνλία ζηνλ νπνίν κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη θαηαγόκελνη από ηε Βιάζηε Ν. Κνδάλεο θαη ηε Νέα Πέιια Αηαιάληεο Φζηώηηδαο. Μεηαμύ ηζόβαζκσλ θαηά ην δηαγσληζκό απηό, πξνηηκνύληαη νη θαηαγόκελνη από ηε Βιάζηε Ν. Κνδάλεο, ηε Νέα Πέιια Αηαιάληεο Φζηώηηδαο, ηελ Καζηνξηά θαη ηε ηάηηζηα. Οη πξναλαθεξόκελνη δηαγσληζκνί ζα γίλνπλ ζηελ Αζήλα θαη ώξα ζην θηήξην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, εθόζνλ νη θαηάιιειεο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ αίζνπζεο είλαη δηαζέζηκεο, δηαθνξεηηθά ζε γεηηνληθά Δθπαηδεπηήξηα θαη από Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή πνπ νξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξ. 8 θαη 9 ηνπ β.δ. ηεο Δηδηθόηεξα: Α) Ο πξώηνο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 16 Οθηωβξίνπ 2012, εκέξα Σξίηε. Β) Ο δεύηεξνο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 19 Οθηωβξίνπ 2012, εκέξα Παξαζθεπή. Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη γξαπηά: α) ζηελ Έθζεζε θαη β)ζε έλα αθόκε κάζεκα: επεηδή ηα καζήκαηα πνπ ζα νξηζζνύλ από ηα νηθεία Σκήκαηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ είλαη πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο, νη ππνςήθηνη επηιέγνπλ από απηά ην κάζεκα ζην νπνίν επηζπκνύλ λα εμεηαζζνύλ. 1) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Θενινγίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Δηζαγσγή ζηελ Καηλή Γηαζήθε, Γελ. Δθθιεζηαζηηθή Ηζηνξία Β, Υξηζηηαληθή Ζζηθή, Ηζηνξία ησλ Γνγκάησλ Α. 2) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Κνηλωληθήο Θενινγίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Υξηζηηαληθή Αγσγή, Καλνληθό Γίθαην, Δξκελεία Π.Γ. εθ ησλ Ο, Κνηλσληθή Ζζηθή. 3) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Ννκηθήο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αζηηθό Γίθαην (Δλνρηθό Γίθαην, Δκπξάγκαην Γίθαην, Οηθνγελεηαθό Γίθαην), Πνιηηηθή Γηθνλνκία, Δκπνξηθό Γίθαην, Πνηληθό Γίθαην-Πνηληθή Γηθνλνκία. 4) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Μηθξννηθνλνκηθή Η & ΗΗ, Θεσξ. & Πνιηη. Οηθνλ. Αλάπηπμεο, Μαθξννηθνλνκηθή Η & ΗΗ, ηαηηζηηθή Η & ΗΗ. 5) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: ρεδηαζκόο & Αλάιπζε ηεο Γεκόζηαο Πνιηηηθήο, Θέκαηα Πνιηηηθήο Θεσξίαο, Θεσξία Δπξσπατθήο Έλσζεο. 6) Οη πηπρηνύρνη ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Παζνινγηθή Κιηληθή, Υεηξνπξγηθή Κιηληθή, Παζνινγηθή Φπζηνινγία Η & ΗΗ. 7) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Οδνληηαηξηθήο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Πξνζζεηηθή, Πεξηνδνληνινγία, ηνκαηνινγία. 8) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Φαξκαθεπηηθή Υεκεία, Φαξκαθνγλσζία, Φαξκαθεπηηθή Σερλνινγία. 9) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Παζνινγία ΗΗ, Γηνίθεζε Ννζ/ηηθώλ Τπεξεζηώλ, Παηδηαηξηθή Ννζειεπηηθή. 10) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο -Σνκέαο Κιαζηθήο Φηινινγίαο: Α. Πξόγξακκα Δηδίθεπζεο Αξραίαο Διιεληθήο, ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αξραία Διιεληθά, Λαηηληθά, 2

3 Γξακκαηνινγία. Β. Πξόγξακκα Δηδίθεπζεο Λαηηληθήο Φηινινγίαο, ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αξραία Διιεληθά, Λαηηληθά, Γξακκαηνινγία. -Σνκέαο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο, ζα εμεηαζηνύλ ζην κάζεκα: Αζελατθόο Ρνκαληηζκόο: Πεδνγξαθία ηεο πεξηόδνπ , Ο Κ. Παιακάο θαη ε πνίεζε κεηά ην 1880, Θεσξία ινγνηερλίαο. -Σνκέαο Γιωζζνινγίαο (Θεωξεηηθήο ή Δθαξκνζκέλεο), ζα εμεηαζηνύλ ζην κάζεκα: Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο, ύληαμε, Λεμηιόγην, Κεηκελνγισζζνινγία. -Σνκέαο Βπδαληηλήο Φηινινγίαο, ζα εμεηαζηνύλ ζηα: Κείκελα, Γξακκαηνινγία. -Σνκέαο Λανγξαθίαο, ζα εμεηαζηνύλ ζηα: Θεσξία ηεο Διιεληθήο Λανγξαθίαο, Κνηλσληθή Λανγξαθία, Λατθή Σέρλε, Λατθή Λνγνηερλία (Λατθή Πνίεζε, Παξακύζη). 11) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο Σνκέαο Αξραηνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο, ζα εμεηαζηνύλ σο εμήο: Α) Κιάδνο Πξντζηνξηθήο Αξραηνινγίαο: Πξντζηνξία ηνπ Αηγαίνπ: Νενιηζηθόο Πνιηηηζκόο, Ζ Πξώηκε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ (Πξσηνειιαδηθά Πξσηνθπθιαδηθά Πξσηνκηλστθά), Ζ Μέζε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ (Μεζνειιαδηθά Μεζνθπθιαδηθά Παιαηναλαθηνξηθή πεξίνδνο), Ζ Ύζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ (Μπθελατθή Διιάο Νεναλαθηνξηθή πεξίνδνο). Β) Κιάδνο Κιαζζηθήο Αξραηνινγίαο( π.υ.) ζα εμεηαζηνύλ ζηα εμήο: Αξρηηεθηνληθή, Γιππηηθή, Αγγεηνγξαθία. Γ) Κιάδνο Βπδαληηλήο Αξραηνινγίαο (Παιαηνρξηζηηαληθή θαη Βπδαληηλή Σέρλε από κ.υ.) ζα εμεηαζηνύλ ζηα εμήο: Αξρηηεθηνληθή, Μλεκεηαθή Εσγξαθηθή. Γ) Κιάδνο Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο ζα εμεηαζηνύλ ζηα εμήο: Δπξσπατθή Σέρλε 13 νο - 20 νο αηώλ., Νενειιεληθή Σέρλε 18 νο 20 νο αη. 12) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο Σνκέαο Ηζηνξίαο ζα εμεηαζηνύλ σο εμήο: Α) Κιάδνο Ηζηνξίαο Διιεληθήο & Ρσκατθήο Αξραηόηεηαο (Πνιηηηθή, Πνιηηεηαθή, Κνηλσληθή) ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία π.υ-336 π.υ., Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 336 π.υ.-146 π.υ., Ρσκατθή Ηζηνξία έσο ην 323 κ.υ). Β) Κιάδνο Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία ( κ.υ.), Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία ( κ.υ.), Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία ( κ.υ.) Γ) Κιάδνο Ηζηνξίαο Νένπ Διιεληζκνύ(13 νο αηώλ.-διιελ. Δπαλάζηαζε) ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Ηζηνξία Σνπξθνθξαηνύκελνπ Διιελ., Ηζηνξία Βελεηνθξαηνύκελνπ Διιελ., Νεώηεξε Δπξσπατθή Ηζηνξία νο αη. Γ) Κιάδνο Δπξσπατθήο Ηζηνξίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Μεζαησληθή Ηζηνξία(8 νο -15 νο αη.), Νεώηεξε Δπξσπ. Ηζηνξία (16 νο -18 νο αη.), Νεώηεξε & ύγρξνλε Δπξσπ. Ηζηνξία (19 νο 20 νο αη.) Δ) Κιάδνο Νεώηεξεο θαη ύγρξνλεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Νεώηεξε Διιελ. Ηζηνξία(19 νο αη.), ύγρξνλε Διιελ. Ηζηνξία(20 νο αη.), ύγρξνλε Δπξσπατθή Ηζηνξία. 13) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγωγηθήο θαη Φπρνινγίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Δηζαγσγή ζηελ Αξραία Διιελ. Φηινζνθία, Γεληθή Γηδαθηηθή Α, Δμειηθηηθή Φπρνινγία Α θαη Β. 14) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Φπρνινγίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Δμειηθηηθή Φπρνινγία Α θαη Β, Κνηλσληθή Φπρνινγία Γπλακηθή ηεο Οκάδαο Α θαη Β, Μεζνδνινγία Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο- ηαηηζηηθή ζηελ Φπρνινγία. 15) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ζα εμεηαζηνύλ σο εμήο: Α) Σνκέαο Λνγνηερλίαο Πνιηηηζκνύ ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Θεσξία ηνπ Πνιηηηζκνύ, Ακεξηθ. Λνγνηερλία 19 νο & 20 νο αη., Αγγιηθή Λνγνηερλία 19 νο 20 νο αη.. 3

4 Β) Σνκέαο Γιώζζαο Γισζζνινγίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αλάιπζε Γισζζηθήο εκαζίαο, Μεζνδνινγία ηεο Γηδαζθαιίαο ηεο Αγγιηθήο, Λνγνηερληθή Μεηάθξαζε. 16) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Γαιιηθή Γιώζζα, Γαιιηθή Φηινινγία, Γαιιηθόο Πνιηηηζκόο. 17) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Γεξκαληθή Γιώζζα, Γεξκαληθή Γισζζνινγία, Γεξκαληθή Λνγνηερλία. 18) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Ηηαιηθήο θαη Ηζπαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο: Α) Καηεύζπλζε Ηηαιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Ηηαιηθό Θέαηξν, Ηηαιηθή Λνγνηερλία ηνπ 20 νπ αηώλα, Δηζαγσγή ζηε Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο. Β) Καηεύζπλζε Ηζπαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Ηζπαληθό Θέαηξν, Ηζπαλνακεξηθαληθό κπζηζηόξεκα, Ηζπαληθή Γιώζζα IV: Γνθίκην. 19) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Δπξσπατθή Γξακαηνινγία Α θαη Β, Ηζηνξία ηνπ Δπξσπ. Θεάηξνπ Α, Β, Διιεληθό Θέαηξν Νεσηέξσλ Υξόλσλ Α, Β. 20) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθώλ πνπδώλ ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Ηζηνξία Γπηηθήο Μνπζηθήο Η & ΗΗΗ, Φπζηθή θαη Μνπζηθή Αθνπζηηθή, Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Μνπζηθνινγία, Αλζξσπνινγία ηεο Μνπζηθήο. 21) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Σνπξθηθώλ πνπδώλ & ύγρξνλωλ Αζηαηηθώλ πνπδώλ ζα επηιέμνπλ έλα (1) από παξαθάησ καζήκαηα: Σνπξθηθή Γιώζζα, Ζ Σνπξθία ζηνλ 20 ν αη.. 22) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Φπζηθή ΗΗΗ θαη ΗV, Μεραληθή Η θαη ΗΗ, Ππξεληθή Φπζηθή. 23) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Δπηζηήκε Πνιπκεξώλ, Φαξκαθνρεκεία, Φπζηθνρεκεία VΗ. 24) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αλάιπζε, Μαζεκαηηθή ηαηηζηηθή, Άιγεβξα. 25) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο: Α Κιάδνο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Μνξηαθή Βηνινγία, Βηνρεκείαο, Γελεηηθή. Β Κιάδνο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Οηθνινγία, Εσνινγία Η, Εσνινγία ΗΗ. 26) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Γεωινγίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Οξπθηνινγία, Δηζαγσγή ζηε Γεσινγία, Γεσκνξθνινγία. 27) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Θεσξία Τπνινγηζκνύ, Γίθηπα Δπηθνηλσληώλ Η, Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα. 28) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Παηδαγωγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Θεσξίεο ηεο Αγσγήο, Λνγνηερλία γηα παηδηά θαη λένπο, Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ. 29) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη Αγωγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Παηδαγσγηθή ηεο δηδαζθαιίαο Η, ΗΗ, Παηδαγσγηθή ηεο δηδαζθαιίαο ΗΗΗ, ΗV, Δμειηθηηθή Φπρνινγία Η, ΗΗ, Διιεληθή Ηζηνξία 19 νπ αη.. 30) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Δπηθνηλωλίαο θαη Μέζωλ Μαδηθήο Δλεκέξωζεο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Πεξί ζπγθξνύζεσλ ζεσξίεο θαη Πξαθηηθέο, πκκεηνρηθή Φεθηαθή Δπηθνηλσλία & Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, Έξεπλα Θεκαηνινγίαο θαη Πιαηζίσζεο. 4

5 31) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Μεζνδνινγίαο Ηζηνξίαο θαη Θεωξίαο ηεο Δπηζηήκεο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Ηζηνξία Πνιηηηζκνύ: Αξραηόηεηα, Ηζηνξία ηεο Φηινζνθίαο. 32) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγωγήο θαη Αζιεηηζκνύ ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Μεζνδνινγία Δπηζηεκ. Έξεπλαο, Πξνπνλεηηθή, Δξγνθπζηνινγία. 33) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο ιαβηθώλ πνπδώλ ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα καζήκαηα πνπ ζα νξίζεη ην νηθείν Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Οη πηπρηνύρνη ησλ Πνιπηερληθώλ ρνιώλ ζα εμεηαζηνύλ γξαπηά ζηελ Έθζεζε θαη ζε έλα αθόκα κάζεκα θαηά ρνιή σο εμήο: 1) Οη πηπρηνύρνη ηεο ρνιήο Αξρηηεθηόλωλ Μεραληθώλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αξρηηεθηνληθόο ρεδηαζκόο, ρεδηαζκόο Αζηηθώλ Τπαίζξησλ Γεκόζησλ Υώξσλ, Θεσξία θαη Κξηηηθή ηεο Αξρηηεθηνληθήο, Αζηηθή ύλζεζε. 2) Οη πηπρηνύρνη ηεο ρνιήο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Μεραληθή ησλ Ρεπζηώλ, ηαηηθή Η, Δδαθνκεραληθή Η, Οδνπνητα Η. 3) Οη πηπρηνύρνη ηεο ρνιήο Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Μεραληθή Ρεπζηώλ, Καηεξγαζίεο Τιηθώλ, Οξγάλσζε Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Θεξκνδπλακηθή. 4) Οη πηπρηνύρνη ηεο ρνιήο Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Ζιεθηξνκαγλεηηθό Πεδίν θαη Κπθιώκαηα, Αξρηηεθηνληθή θαη Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα Τπνινγηζηώλ, πζηήκαηα Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, Γίθηπα Τπνινγηζηώλ. 5) Οη πηπρηνύρνη ηεο ρνιήο Υεκηθώλ Μεραληθώλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αλάιπζε πζηεκάησλ Υεκηθήο Μεραληθήο, Υεκεία, Αλώηεξα Μαζεκαηηθά, Μεραληθή Υεκηθώλ Γηεξγαζηώλ Η. 6) Οη πηπρηνύρνη ηεο ρνιήο Αγξνλόκωλ θαη Σνπνγξάθωλ Μεραληθώλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αξρέο Γεσπιεξνθνξηθήο θαη πζηήκαηα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ, Αλώηεξε Γεσδαηζία, Γεσγξαθία θαη Αλάιπζε Υώξνπ, ρεδηαζκόο πγθνηλσληαθώλ Έξγσλ, Σερληθή Τδξνινγία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθώλ Πόξσλ. 7) Οη πηπρηνύρνη ηεο ρνιήο Μεραληθώλ Μεηαιιείωλ Μεηαιινπξγώλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Δμαγσγηθή Μεηαιινπξγία, Μεηαιινγλσζία, Δθκεηάιιεπζε Μεηαιιείσλ. 8) Οη πηπρηνύρνη ηεο ρνιήο Ναππεγώλ Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αληνρή Πινίνπ, Μειέηε & Δμνπιηζκόο Πινίνπ Η, Τδξνζηαηηθή Η, Δγθαηαζηάζεηο Πξόσζεο. 9) Οη πηπρηνύρνη ηεο ρνιήο Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ θαη Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Μαζεκαηηθά Η, Μαζεκαηηθά ΗΗ, Φπζηθή ΗΗ (Ζιεθηξνκαγλεηηζκόο Η), Φπζηθή ΗV (Κβαληνκεραληθή Η), Μεραληθή ΗΗ (Παξακνξθώζηκν ηεξεό). Οη πηπρηνύρνη ησλ Γεωπνληθώλ ρνιώλ ζα εμεηαζηνύλ γξαπηά ζηελ Έθζεζε θαη ζε έλα αθόκα κάζεκα θαηά Σκήκα σο εμήο: 1) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγωγήο ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Γεληθή Γεσξγία, Γεληθή Γελδξνθνκία, Γεληθή Φπηνπαζνινγία, Γεληθή & πζηεκαηηθή Γεσξγηθή Δληνκνινγία. 2) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Εωηθήο Παξαγωγήο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηώλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Φπζηνινγία Θξέςεσο, Δθηξνθή Μεξπθαζηηθώλ, Τδξνβηνινγία, Φπζηνινγία Αγξνηηθώλ Εώσλ. 3) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Γεωπνληθήο Βηνηερλνινγίαο εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Φπζηνινγία Φπηώλ, Βηνρεκεία, Γεληθή Μηθξνβηνινγία, Γελεηηθή. 5

6 4) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκωλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Μεραληθή Σξνθίκσλ, Μηθξνβηνινγία Σξνθίκσλ, Υεκεία Σξνθίκσλ, Αξρέο Γηαηξνθήο ηνπ Αλζξώπνπ. 5) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Γεσξγηθή Οηθνλνκηθή, Αγξνηηθή Πνιηηηθή, Αγξνηηθή Κνηλσληνινγία, Δηζαγσγή ζηε ηαηηζηηθή. 6) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Αμηνπνίεζεο Φπζηθώλ Πόξωλ θαη Γεωξγηθήο Μεραληθήο ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Γεληθή εδαθνινγία Ληπαζκαηνινγία, Διθπζηήξεο - Γεσξγηθά Μεραλήκαηα, Θεξκνθεπηαθέο Καηαζθεπέο, Γεληθή Τδξαπιηθή. Οη πηπρηνύρνη ηνπ Πάληεηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζα εμεηαζηνύλ γξαπηά ζηελ Έθζεζε θαη ζε έλα αθόκα κάζεκα θαηά Σκήκα σο εμήο: 1) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Δπξσπατθή Ηζηνξία Νεόηεξσλ Υξόλσλ, Πνιηηηθή Δπηζηήκε Η, Πνιηηηθή Δπηζηήκε ΗΗ, Ηζηνξία Διιεληθνύ Κξάηνπο. 2) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξωπαϊθώλ πνπδώλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Γηεζλείο ρέζεηο Η, Γηεζλέο Γίθαην Η, Γηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία, Θεσξία θαη Γίθαην Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ. 3) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Πεξηθεξεηαθόο Πξνγξακκαηηζκόο, Μέζνδνη Πεξηθεξεηαθήο Αλάιπζεο, Γεκνζηνλνκηθή Θεσξία & Πνιηηηθή Η, Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε Η. 4) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Κνηλωληνινγίαο ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Μέζνδνη θαη Σερληθέο ηεο Κνηλσληνινγηθήο Έξεπλαο Η, Κνηλσληθή Θεσξία Η, Αξρέο Κνηλσληνινγίαο Η, Οηθνλνκία θαη Κνηλσλία ζηελ Διιάδα ηνπ 19 αη.. 5) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Δπηθνηλωλίαο, Μέζωλ θαη Πνιηηηζκνύ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Κνηλσληνινγία ησλ Μέζσλ, Πνηνηηθέο Μέζνδνη Δπηθνηλσληαθήο Έξεπλαο, Δηζαγσγή ζηε Γηεζλή Πνιηηηθή, Αηζζεηηθή ησλ Μέζσλ. 6) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Δηζαγσγή ζηελ Οξγάλσζε θαη ηε Γπλακηθή ηεο Κνηλσλίαο, Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Δηζαγσγή ζηηο Πνηνηηθέο Δξεπλεηηθέο Μεζόδνπο, Ηζηνξία ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Η. 7) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Κνηλωληθήο Αλζξωπνινγίαο ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αλζξσπνινγία ηεο ύγρξνλεο Διιάδαο, ύγρξνλε Αλζξσπνινγηθή Θεσξία, Μεζνδνινγία ηεο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Αλζξσπνινγηθέο Θεσξίεο ηεο Οηθνγέλεηαο θαη ηεο πγγέλεηαο. 8) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Κνηλσληθέο Αλαπαξαζηάζεηο, Μέζνδνη Έξεπλαο ζηελ Κιηληθή Φπρνινγία, Φπρνπαζνινγία ηνπ Δλήιηθα, Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Φπρνινγία. 9) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: πληαγκαηηθό Γίθαην, Γηνηθεηηθό Γίθαην, Αζηηθό Γίθαην, Δκπνξηθό Γίθαην. Ζ βαζκνινγηθή θιίκαθα είλαη Δπηηπρώλ ζεσξείηαη εθείλνο ν νπνίνο ζπγθεληξώλεη κέζν όξν βαζκνινγίαο θαη ζηα δύν καζήκαηα ηνπιάρηζηνλ δεθαηέζζεξα (14). ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο δηελεξγείηαη δεκόζηα θιήξσζε. Έλζηαζε θαηά ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ επηηξέπεηαη εληόο πέληε (5) εκεξώλ από ηελ εκέξα ηνηρνθόιιεζεο ηνπ πξαθηηθνύ έθδνζεο απνηειεζκάησλ. Αλαζεώξεζε γξαπηώλ δελ πξνβιέπεηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. Ζ δηάξθεηα ηεο ππνηξνθίαο είλαη κέρξη δύν (2) έηε, αλάινγα κε ην πξόγξακκα ζπνπδώλ, εθόζνλ επαξθνύλ ηα έζνδα ηνπ θιεξνδνηήκαηνο θαη ε πνξεία ησλ ζπνπδώλ ζηελ αιινδαπή είλαη πνιύ θαιή. 6

7 Σν πνζό ηεο ππνηξνθίαο είλαη ρίιηα (1000) Δπξώ ην κήλα. Ζ ππνηξνθία αθνξά ην αθαδεκατθό έηνο θαη ε θαηαβνιή ηεο αξρίδεη από ηελ άθημε ησλ ππνηξόθσλ ζηελ αιινδαπή, εθόζνλ απηή έπεηαη ηεο έλαξμεο ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο, ε νπνία ζα απνδεηθλύεηαη κε Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Έιιελα Πξνμέλνπ. Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό κπνξνύλ από ηελ 27 ε Ηνπιίνπ 2012 θαη ην αξγόηεξν είθνζη (20) εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ πξώηνπ δηαγσληζκνύ δει. κέρξη θαη ηηο 25 επηεκβξίνπ 2012 εκέξα Σξίηε: 1) Να ππνβάιινπλ, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, ηηο αηηήζεηο ηνπο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηα εμήο γξαθεία: --ην Γξαθείν Κιεξνδνηεκάηωλ (αξηζ. γξαθ. 2045, 2 νο όξνθνο) θαηά ηηο ώξεο ππνδνρήο ηνπ θνηλνύ ην Γξαθείν Πξωηνθόιινπ (αξηζ. γξαθ. 0044, ζην ηζόγεην) θαηά ηηο ώξεο ππνδνρήο ηνπ θνηλνύ ) Να απνζηείινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηαρπδξνκηθά, ην αξγόηεξν κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ (κε αληίζηνηρε ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ηαρπκεηαθνξά ζηελ εμήο ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ, Σκήκα Γηαρ/ζεο θαη Μηζζ/ζίαο, Γξαθείν Κιεξνδνηεκάηωλ (αξηζ. γξαθ. 2045, 2 νο όξνθνο). Σνλίδεηαη όηη νη ππνςήθηνη ζηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα θπιάζζνπλ ηελ απόδεημε απνζηνιήο ηεο αίηεζήο ηνπο γηαηί ελδέρεηαη λα ηνπο δεηεζεί. ηηο αηηήζεηο πξέπεη λα αλαθέξεηαη ππνρξεωηηθά ην Σκήκα ή ε ρνιή ησλ Παλεπηζηεκίσλ από ηα νπνία απνθνίηεζαλ, ην κάζεκα ζην νπνίν επηζπκνύλ λα εμεηαζζνύλ, ε ρώξα ζηελ νπνία ζα κεηαβνύλ, ην Ίδξπκα ζην νπνίν ζα ζπνπδάζνπλ, νη ζπνπδέο πνπ ζα θάλνπλ, ν ηόπνο θαηαγωγήο, ε δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπο, ην ηειέθσλν (ζηαζεξό θαη θηλεηό) θαη ε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (αλ ππάξρεη). Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη είλαη ηα εμήο: 1.Αίηεζε ε νπνία έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ: 2. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ από ηελ νπνία ζα πξνθύπηεη: α) ε ειηθία ηνπ ππνςεθίνπ πνπ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε ησλ 36 ρξόλσλ, β) ε ειιεληθή ηζαγέλεηα ή ε ειιεληθή θαηαγσγή θαη ν ηόπνο θαηαγσγήο ηνπ ππνςεθίνπ (δει. ν ηόπνο γέλλεζεο ηνπ ππνςεθίνπ) πνπ πξνβιέπεηαη αλσηέξσ. εκεηώλεηαη όηη: ΜΟΝΟΝ ΑΝ ν αλσηέξσ πξνβιεπόκελνο ηόπνο θαηαγσγήο ηνπ ππνςεθίνπ δελ πξνθύπηεη από ηνλ ηόπν γέλλεζεο ηνπ ηδίνπ, πξέπεη απηόο λα πξνζθνκίζεη επηπιένλ: ή Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλ. ηαπη. (εθηόο από ην δηθό ηνπ) ΚΑΗ ηνπ γνλέα ηνπ, από ηνλ ηόπν γέλλεζεο ηνπ νπνίνπ πξνθύπηεη ν πξνβιεπόκελνο αλσηέξσ ηόπνο θαηαγσγήο ηνπ ππνςεθίνπ, ή Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλ. ηαπη. (εθηόο από ην δηθό ηνπ θαη ηνπ γνλέα ηνπ) ΚΑΗ ηνπ παππνύ ηνπ ή ηεο γηαγηάο ηνπ, από ηνλ ηόπν γέλλεζεο ηνπ/ηεο νπνίνπ/αο πξνθύπηεη ν πξνβιεπόκελνο αλσηέξσ ηόπνο θαηαγσγήο ηνπ ππνςεθίνπ, ώζηε λα θαίλεηαη ε δηαδνρή ησλ γελεώλ. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην από ηα πξναλαθεξόκελα πξόζσπα (γνλείο ή παππνύδεο) δελ βξίζθεηαη ελ δωή, πξνζθνκίδεη Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο ή Λεμηαξρηθή Πξάμε Θαλάηνπ. 3. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ Πηπρίνπ ηνπ ππνςεθίνπ, κε βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ «Λίαλ Καιώο» (Πνιύ Καιά). 4. Αλαιπηηθή θαηάζηαζε βαζκνινγίαο από ηελ νπνία ζα πξνθύπηεη ν αθξηβήο αξηζκεηηθόο βαζκόο ηνπ Πηπρίνπ ηνπ ππνςεθίνπ. 7

8 5. Βεβαίωζε εγγξαθήο θαη θνίηεζεο ζε Παλεπηζηήκην ηεο αιινδαπήο (ζε πξσηόηππν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν) θαζώο θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηεο, επηθπξωκέλε από ηνλ νηθείν Έιιελα Πξόμελν. 6.Α.Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 ηεο νηθείαο Γ.Ο.Τ. γηα ην δεισκέλν αηνκηθό θαη νηθνγελεηαθό εηζόδεκα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο (ρξήζεηο 2009), ην νπνίν δε ζα ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα πέληε ρηιηάδεο (35.000) επξώ πξνθεηκέλνπ πεξί νηθνγέλεηαο κέρξη ηέζζεξα κέιε θαη ην νπνίν ζα πξνζαπμάλεηαη θαηά πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξώ γηα θάζε επηπιένλ κέινο, θαζώο θαη απιό θωηναληίγξαθν ηνπ αξρηθνύ (δει. ηνπ έηνπο 2005) αηνκηθνύ θαη νηθνγελεηαθνύ εληύπνπ Δ9 θαζώο θαη ησλ ηπρόλ κεηαγελέζηεξα ππνβιεζέλησλ αηνκηθώλ θαη νηθνγελεηαθώλ εληύπσλ Δ9. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηα θσηναληίγξαθα όισλ ησλ εληύπσλ Δ9 ζα πξέπεη λα θέξνπλ θσηνηππεκέλε ηελ ππνγξαθή θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ παξαιαβόληα ππαιιήινπ θαζώο θαη ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ Δληύπνπ. Καηά πεξίπησζε, όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, ζα δεηνύληαη από ηνπο ππνςήθηνπο νηθνλνκηθά ζηνηρεία πεξηζζόηεξσλ εηώλ. 6.Β. ε πεξίπηωζε πνπ ν ππνςήθηνο δελ ππνβάιιεη αηνκηθή θνξνινγηθή δήισζε, ππνρξενύηαη λα ην δειώζεη κε Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (ΦΔΚ Α 75). 7. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (ΦΔΚ Α 75) ηνπ ππνςεθίνπ όηη δελ έιαβε νύηε ιακβάλεη ππνηξνθία γηα ηηο ίδηεο ζπνπδέο (δει. θαη γηα ηηο παξνύζεο ζπνπδέο θαη γηα ην ίδην επίπεδν ζπνπδώλ δει. γηα πξνεγνύκελν αληίζηνηρα κεηαπηπρηαθό ή δηδαθηνξηθό) από ηελ ίδηα ή άιιε θιεξνλνκηά, θιεξνδνζία, ή δσξεά θαη όηη δελ έρεη εθπέζεη ιόγσ ππαηηηόηεηάο ηνπ από ππνηξνθία ε νπνία ηνπ έρεη απνλεκεζεί πξνεγνπκέλσο. Ζ Τπεύζπλε δήισζε έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνηξνθίεο-Κιεξνδνηήκαηα. 8. Οη ππνςήθηνη πνπ θαηάγνληαη από ηε Νέα Πέιια Αηαιάληεο Φζηώηηδαο, επηπιένλ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ, πξνζθνκίδνπλ θαη Βεβαίσζε από ην «ύιινγν ησλ εηο Νέα Πέιια Αηαιάληεο Οηθηζηώλ Μαθεδόλσλ» πνπ λα θαίλεηαη όηη έιθνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο από ηε Μαθεδνλία. εκεηώλεηαη όηη ην Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 2 παξαγξ. 2 ζηνηρείν α ηνπ β.δ. ηεο , αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα από ηελ Τπεξεζία καο. Οη ππνςήθηνη πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δελ ππέβαιαλ πιήξε ηα νξηδόκελα δηθαηνινγεηηθά κέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία, κπνξνύλ λα ηα ζπκπιεξώζνπλ θαη λα ηα ππνβάιινπλ ζηελ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή κέρξη ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ, αθόκε θαη πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ. Σν θείκελν ηεο Πξνθήξπμεο λα θαηαρσξηζζεί ζην δηαδίθηπν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ: Κιεξνδνηήκαηα. Πεξίιεςε ηεο παξαπάλσ Πξνθήξπμεο λα δεκνζηεπζεί: Α)δύν (2) θνξέο ζε δύν (2) εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ησλ Αζελώλ. Β)κία (1) θνξά ζε δύν (2) εθεκεξίδεο ηεο Θεζζαινλίθεο. 8 Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΗΧΑΝΝΖ ΜΟΤΡΜΟΤΡΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΠΑΜΠΗΝΗΧΣΖ

9 9 ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 1) Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ Γ/λζε 11 ε -Σκήκα Β -Άκεζε δηαρ/ζε Κνισλνύ 2 Σ.Κ ΑΘΖΝΑ 2)Παλεπηζηήκηα ηεο ρώξαο κε ηελ παξάθιεζε α) λα ηελ ηνηρνθνιιήζνπλ θαη λα καο ζηείινπλ απνδεηθηηθό ηνηρνθόιιεζεο θαη β) λα ηελ θνηλνπνηήζνπλ ζηα Γξαθεία Γηαζύλδεζεο ησλ Ηδξπκάησλ ηνπο 3) Σνπηθή Κνηλόηεηα Βιάζηεο ΒΛΑΣΖ ΚΟΕΑΝΖ 4) ύιινγνο ησλ εηο Νέα Πέιια Αηαιάληεο Οηθηζηώλ Μαθεδόλσλ ΑΣΑΛΑΝΣΖ 5) Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Αηαιάληεο -Πιαηεία Αηαιάληεο ΑΣΑΛΑΝΣΖ 6) Γήκνο Καζηνξηάο θαπέξδεην Γεκνηηθό Μέγαξν Καζηνξηάο ΚΑΣΟΡΗΑ 7) Γεκνηηθή Δλόηεηα ηάηηζηαο- Πιαηεία Σζηζηνπνύινπ ΗΑΣΗΣΑ ΚΟΕΑΝΖ 8) Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο Κέληξν Πιεξνθόξεζεο Αραξλώλ ΑΘΖΝΑ 9) Παλεπηζηεκηαθή Λέζρε Γξαθείν Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη ηαδηνδξνκίαο Ηππνθξάηνπο ΑΘΖΝΑ 10) Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο Γξαθείν ζρέζεσλ κε θνηηεηέο Μεηξνπόιεσο ΑΘΖΝΑ 11) Αλσηάηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Διιάδαο Πιαηεία Διεπζεξίαο ΑΘΖΝΑ 12) Γήκνο Θεζζαινλίθεο-Αλνηρηό Παλ/κην Θεζ/λίθεο-Γεκ. Θέαηξν Κήπσλ Πιαηεία Υ.Α.Ν.Θ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 13) Γήκνο Κνξδειηνύ-Δπόζκνπ-Δζλ. Αληηζηάζεσο ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 14) ύιινγνο Πνιπηέθλσλ Ν. Καβάιαο Φηιίππνπ 2- Σ.Κ ΚΑΒΑΛΑ 15) ύιινγνο Πνιπηέθλσλ Γνλέσλ Δνξδαίαο Σξαπεδνύληνο 43- Σ.Κ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ 16) Διιεληθό Αλνηθηό Παλ/κην Παπαθιέζζα & Αι.Τςειάληε-Σ.Κ ΠΑΣΡΑ 17) Ηλζηηηνύην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Πιεξνθνξίεο θαη Νέεο Σερλνινγίεο Μεζνγείσλ 396 Σ.Κ Αγία Παξαζθεπή ( γηα θαηαρώξηζε ζην δηαδίθηπν ) Δζωη. Γηαλ. 1.Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ Σκήκα Γηαρ/ζεο & Μηζζ/ζίαο Γξαθ. Κιεξ/ησλ (20) 2.Γ.Δ.Π.Ο. (5)

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ---- ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Αζήλα 02 / 4 / 2012

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ---- ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Αζήλα 02 / 4 / 2012 Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΓΑ:Β4959-ΜΓΥ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ---- ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Αζήλα 02 /

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012 ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012 Οθηώβρηος 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΓΛΩΩΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΚΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΜΟ ΣΗΝΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Δπαγγειηζηξίαο 72 Σήλνο 3 Ννεκβξίνπ 2009 Σαρ. Κώδηθαο : 842 00 Πιεξνθνξίεο : Παλ. αληακνύξεο Αξηζ. Πξση.: 7109 Σει. : 2283360140 FAX : 2283360139

Διαβάστε περισσότερα

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009).

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Γ/ΝΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Αζήλα 3 / 12 /2010 ΣΜΖΜΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Η.Γ. & Α.Δ. Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΟΡΟΤΜ Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: Κηθή Μαπξνκάηε ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 Πιεξνθνξηαθό Τιηθό γηα καζεηέο / καζήηξηεο Γ Λπθείνπ ρνιηθή Υξνληά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Πόξην Λάγνο 28/06/2013 Αξηζκ. Πξση.: 7076 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Ο ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΧΝΙΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε)

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ.. Μνλήο Πεηξάθε 12-ΑΘΗΝΑ Σ.Κ. : 11 5 21 Σει.: 7288130-131 Αξ.Πξση.Φ.471/8811 Αξ.ρ.: 2430 Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) Πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ελελήληα έμη (96)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80

ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Προκηρύξεισ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Η Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ To Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 9/7-6-2012 απόθαζε ηεο 26εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΘΔΜΑ : Δγγξαθή Πξσηνεηψλ Φνηηεηψλ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 θαη ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ζηέγαζεο θαη ζίηηζεο. ΥΔΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ»

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 2/9/2014 Αξηζκ. Πξση.: 1678 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ. Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο ησλ εηζαγνκέλσλ ζηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ κε ην ζχζηεκα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ. Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο ησλ εηζαγνκέλσλ ζηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ κε ην ζχζηεκα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ Απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο αλαθνηλψλεηαη φηη νη εγγξαθέο ησλ λενεηζαθηέσλ θνηηεηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ 12 έσο θαη 30 επηεκβξίνπ απφ 9.00 π.κ. έσο 14κ.κ.. Οη λενεηζαθηέηνη πξνθεηκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΗ469Β79-ΧΚΚ Α Ν Α Κ Ο Η Ν Ω Ζ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΗΔΡΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ ΣΖΝΟΤ Ν. Π. Γ. Γ.

ΑΔΑ: Β4ΛΗ469Β79-ΧΚΚ Α Ν Α Κ Ο Η Ν Ω Ζ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΗΔΡΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ ΣΖΝΟΤ Ν. Π. Γ. Γ. ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΗΔΡΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ ΣΖΝΟΤ Ν. Π. Γ. Γ. Σ Ζ Ν Ο 842 00 Α.Φ.Μ.... : 090003084 Γ.Ο.Τ ΣΖΝΟΤ Αξηζκ. ηει.... : 22830-22256 & 29086 Αξηζκ. Fax... : 22830-22196 Ζιεθηξ. δ/λζε. : piietinou@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΡΩΑΓΟ 3 ΣΖΛ.: 2106011345 ΣΖΛ. & FAX.: 2106391703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr Αγία Παξαζθεπή, 14/10/2011 Αξηζκ. Πξση.: 3639 Γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β )

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β ) ΑΓΑ: ΒΛ1Ζ9-43Ο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Μαξνχζη, 19-11 - 2013 ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α - Β Αξ.Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy 1 To ζύζηεκα ηεο Αλώηεξεο Δθπαίδεπζεο (ΑΔ) ηεο Κύπξνπ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΥΔΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Γηνηθεηήξην Σ.Κ : 28100 Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.A.) ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα