Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ"

Transcript

1 Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:Β41Α9-6ΑΦ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ---- ΑΘΖΝΑ 02 / 04 / 2012 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Αξ. Πξωη. Βαζκόο Πξνηεξ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 36467/Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ & ΜΗΘΟΓΟΗΑ (ΓΡΑΦΔΗΟ ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑΣΧΝ) Σαρ. Γ/λζε: Α. Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πόιε: Μαξνύζη ΚΟΗΝΖ ΑΠΟΦΑΖ Ηζηνζειίδα: Πιεξνθνξίεο: Α. Κνπαλάθε Σειέθωλν: ΚΟΗΝ: Όπσο πίλαθαο ΦΑΞ: απνδεθηώλ ΘΔΜΑ: Πξνθήξπμε δύν (2) δηαγωληζκώλ αλάδεημεο ηεζζάξωλ (4) ππνηξόθωλ, γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην εμωηεξηθό, αθαδ. έηνπο , από ηα έζνδα ηνπ θιεξνδνηήκαηνο «ΚΧΝ/ΝΟΤ ΒΔΛΛΗΟΤ», πνπ ππάγεηαη ζηελ άκεζε δηαρείξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ύκθωλα κε: 1. Σνπο όξνπο ηεο από ηδηόγξαθεο δηαζήθεο ηνπ Κσλ/λνπ Βέιιηνπ, 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 1365/1938 ( ΦΔΚ Α 324), 3. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξ ηνπ α.λ. 2039/1939 (ΦΔΚ Α 455), 4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ β. δ. ηεο (ΦΔΚ Α 290), 5. Σελ ππ αξηζκ. 7565/2004 απόθαζε ηνπ Δθεηείνπ Αζελώλ, 6. Σελ ππ αξηζκ. 3/ Γλσκνδόηεζε ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθώλ Κιεξνδνηεκάησλ, 7. Σελ ππ αξηζκ / Απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ «Καζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ Ησάλλνπ Μνπξκνύξα» (ΦΔΚ Β 2792/ ). Απνθαζίδνπκε Πξνθεξύζζνπκε δύν (2) δηαγσληζκνύο ζε βάξνο ησλ εζόδσλ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο ΚΧΝ. ΒΔΛΛΗΟΤ γηα ηελ πιήξσζε ηεζζάξωλ (4) ζέζεωλ ππνηξόθσλ πηπρηνύρωλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ ηεο ρώξαο γηα ην αθαδ. έηνο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην εμωηεξηθό. Οη αλσηέξσ πηπρηνύρνη πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ νηθνλνκηθή αδπλακία. Από ηηο αλσηέξσ ζέζεηο ε κία (1) ζέζε πνπ είλαη γηα θαηαγόκελνπο από ηε Βιάζηε Ν. Κνδάλεο θαη ε κία (1) γηα θαηαγόκελνπο από ηε Νέα Πέιια Αηαιάληεο Φζηώηηδαο δίλνληαη

2 κε ηνλ πξώην (1 ν ) δηαγωληζκό. ε πεξίπησζε πνπ πξνζέξρνληαη κέρξη έλαο (1) ππνςήθηνη ζε θάζε θαηεγνξία, ν δηαγσληζκόο γηα ηηο δύν (2) απηέο ζέζεηο παξαιείπεηαη. Οη ππόινηπεο δύν (2) ζέζεηο καδί κε ηηο θελέο ηνπ πξώηνπ δηαγσληζκνύ (εάλ ηπρόλ ε κία ή θαη νη δύν ζέζεηο δε δνζνύλ ζύκθσλα κε ηα πξνεγνύκελα), ζπκπιεξώλνληαη κε δεύηεξν (2 ν ) δηαγωληζκό πνπ γίλεηαη κεηαμύ ησλ θαηαγόκελσλ από ηε Μαθεδνλία ζηνλ νπνίν κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη θαηαγόκελνη από ηε Βιάζηε Ν. Κνδάλεο θαη ηε Νέα Πέιια Αηαιάληεο Φζηώηηδαο. Μεηαμύ ηζόβαζκσλ θαηά ην δηαγσληζκό απηό, πξνηηκνύληαη νη θαηαγόκελνη από ηε Βιάζηε Ν. Κνδάλεο, ηε Νέα Πέιια Αηαιάληεο Φζηώηηδαο, ηελ Καζηνξηά θαη ηε ηάηηζηα. Οη πξναλαθεξόκελνη δηαγσληζκνί ζα γίλνπλ ζηελ Αζήλα θαη ώξα ζην θηήξην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, εθόζνλ νη θαηάιιειεο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ αίζνπζεο είλαη δηαζέζηκεο, δηαθνξεηηθά ζε γεηηνληθά Δθπαηδεπηήξηα θαη από Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή πνπ νξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξ. 8 θαη 9 ηνπ β.δ. ηεο Δηδηθόηεξα: Α) Ο πξώηνο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 16 Οθηωβξίνπ 2012, εκέξα Σξίηε. Β) Ο δεύηεξνο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 19 Οθηωβξίνπ 2012, εκέξα Παξαζθεπή. Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη γξαπηά: α) ζηελ Έθζεζε θαη β)ζε έλα αθόκε κάζεκα: επεηδή ηα καζήκαηα πνπ ζα νξηζζνύλ από ηα νηθεία Σκήκαηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ είλαη πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο, νη ππνςήθηνη επηιέγνπλ από απηά ην κάζεκα ζην νπνίν επηζπκνύλ λα εμεηαζζνύλ. 1) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Θενινγίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Δηζαγσγή ζηελ Καηλή Γηαζήθε, Γελ. Δθθιεζηαζηηθή Ηζηνξία Β, Υξηζηηαληθή Ζζηθή, Ηζηνξία ησλ Γνγκάησλ Α. 2) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Κνηλωληθήο Θενινγίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Υξηζηηαληθή Αγσγή, Καλνληθό Γίθαην, Δξκελεία Π.Γ. εθ ησλ Ο, Κνηλσληθή Ζζηθή. 3) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Ννκηθήο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αζηηθό Γίθαην (Δλνρηθό Γίθαην, Δκπξάγκαην Γίθαην, Οηθνγελεηαθό Γίθαην), Πνιηηηθή Γηθνλνκία, Δκπνξηθό Γίθαην, Πνηληθό Γίθαην-Πνηληθή Γηθνλνκία. 4) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Μηθξννηθνλνκηθή Η & ΗΗ, Θεσξ. & Πνιηη. Οηθνλ. Αλάπηπμεο, Μαθξννηθνλνκηθή Η & ΗΗ, ηαηηζηηθή Η & ΗΗ. 5) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: ρεδηαζκόο & Αλάιπζε ηεο Γεκόζηαο Πνιηηηθήο, Θέκαηα Πνιηηηθήο Θεσξίαο, Θεσξία Δπξσπατθήο Έλσζεο. 6) Οη πηπρηνύρνη ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Παζνινγηθή Κιηληθή, Υεηξνπξγηθή Κιηληθή, Παζνινγηθή Φπζηνινγία Η & ΗΗ. 7) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Οδνληηαηξηθήο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Πξνζζεηηθή, Πεξηνδνληνινγία, ηνκαηνινγία. 8) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Φαξκαθεπηηθή Υεκεία, Φαξκαθνγλσζία, Φαξκαθεπηηθή Σερλνινγία. 9) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Παζνινγία ΗΗ, Γηνίθεζε Ννζ/ηηθώλ Τπεξεζηώλ, Παηδηαηξηθή Ννζειεπηηθή. 10) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο -Σνκέαο Κιαζηθήο Φηινινγίαο: Α. Πξόγξακκα Δηδίθεπζεο Αξραίαο Διιεληθήο, ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αξραία Διιεληθά, Λαηηληθά, 2

3 Γξακκαηνινγία. Β. Πξόγξακκα Δηδίθεπζεο Λαηηληθήο Φηινινγίαο, ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αξραία Διιεληθά, Λαηηληθά, Γξακκαηνινγία. -Σνκέαο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο, ζα εμεηαζηνύλ ζην κάζεκα: Αζελατθόο Ρνκαληηζκόο: Πεδνγξαθία ηεο πεξηόδνπ , Ο Κ. Παιακάο θαη ε πνίεζε κεηά ην 1880, Θεσξία ινγνηερλίαο. -Σνκέαο Γιωζζνινγίαο (Θεωξεηηθήο ή Δθαξκνζκέλεο), ζα εμεηαζηνύλ ζην κάζεκα: Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο, ύληαμε, Λεμηιόγην, Κεηκελνγισζζνινγία. -Σνκέαο Βπδαληηλήο Φηινινγίαο, ζα εμεηαζηνύλ ζηα: Κείκελα, Γξακκαηνινγία. -Σνκέαο Λανγξαθίαο, ζα εμεηαζηνύλ ζηα: Θεσξία ηεο Διιεληθήο Λανγξαθίαο, Κνηλσληθή Λανγξαθία, Λατθή Σέρλε, Λατθή Λνγνηερλία (Λατθή Πνίεζε, Παξακύζη). 11) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο Σνκέαο Αξραηνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο, ζα εμεηαζηνύλ σο εμήο: Α) Κιάδνο Πξντζηνξηθήο Αξραηνινγίαο: Πξντζηνξία ηνπ Αηγαίνπ: Νενιηζηθόο Πνιηηηζκόο, Ζ Πξώηκε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ (Πξσηνειιαδηθά Πξσηνθπθιαδηθά Πξσηνκηλστθά), Ζ Μέζε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ (Μεζνειιαδηθά Μεζνθπθιαδηθά Παιαηναλαθηνξηθή πεξίνδνο), Ζ Ύζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ (Μπθελατθή Διιάο Νεναλαθηνξηθή πεξίνδνο). Β) Κιάδνο Κιαζζηθήο Αξραηνινγίαο( π.υ.) ζα εμεηαζηνύλ ζηα εμήο: Αξρηηεθηνληθή, Γιππηηθή, Αγγεηνγξαθία. Γ) Κιάδνο Βπδαληηλήο Αξραηνινγίαο (Παιαηνρξηζηηαληθή θαη Βπδαληηλή Σέρλε από κ.υ.) ζα εμεηαζηνύλ ζηα εμήο: Αξρηηεθηνληθή, Μλεκεηαθή Εσγξαθηθή. Γ) Κιάδνο Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο ζα εμεηαζηνύλ ζηα εμήο: Δπξσπατθή Σέρλε 13 νο - 20 νο αηώλ., Νενειιεληθή Σέρλε 18 νο 20 νο αη. 12) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο Σνκέαο Ηζηνξίαο ζα εμεηαζηνύλ σο εμήο: Α) Κιάδνο Ηζηνξίαο Διιεληθήο & Ρσκατθήο Αξραηόηεηαο (Πνιηηηθή, Πνιηηεηαθή, Κνηλσληθή) ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία π.υ-336 π.υ., Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 336 π.υ.-146 π.υ., Ρσκατθή Ηζηνξία έσο ην 323 κ.υ). Β) Κιάδνο Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία ( κ.υ.), Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία ( κ.υ.), Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία ( κ.υ.) Γ) Κιάδνο Ηζηνξίαο Νένπ Διιεληζκνύ(13 νο αηώλ.-διιελ. Δπαλάζηαζε) ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Ηζηνξία Σνπξθνθξαηνύκελνπ Διιελ., Ηζηνξία Βελεηνθξαηνύκελνπ Διιελ., Νεώηεξε Δπξσπατθή Ηζηνξία νο αη. Γ) Κιάδνο Δπξσπατθήο Ηζηνξίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Μεζαησληθή Ηζηνξία(8 νο -15 νο αη.), Νεώηεξε Δπξσπ. Ηζηνξία (16 νο -18 νο αη.), Νεώηεξε & ύγρξνλε Δπξσπ. Ηζηνξία (19 νο 20 νο αη.) Δ) Κιάδνο Νεώηεξεο θαη ύγρξνλεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Νεώηεξε Διιελ. Ηζηνξία(19 νο αη.), ύγρξνλε Διιελ. Ηζηνξία(20 νο αη.), ύγρξνλε Δπξσπατθή Ηζηνξία. 13) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγωγηθήο θαη Φπρνινγίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Δηζαγσγή ζηελ Αξραία Διιελ. Φηινζνθία, Γεληθή Γηδαθηηθή Α, Δμειηθηηθή Φπρνινγία Α θαη Β. 14) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Φπρνινγίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Δμειηθηηθή Φπρνινγία Α θαη Β, Κνηλσληθή Φπρνινγία Γπλακηθή ηεο Οκάδαο Α θαη Β, Μεζνδνινγία Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο- ηαηηζηηθή ζηελ Φπρνινγία. 15) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ζα εμεηαζηνύλ σο εμήο: Α) Σνκέαο Λνγνηερλίαο Πνιηηηζκνύ ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Θεσξία ηνπ Πνιηηηζκνύ, Ακεξηθ. Λνγνηερλία 19 νο & 20 νο αη., Αγγιηθή Λνγνηερλία 19 νο 20 νο αη.. 3

4 Β) Σνκέαο Γιώζζαο Γισζζνινγίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αλάιπζε Γισζζηθήο εκαζίαο, Μεζνδνινγία ηεο Γηδαζθαιίαο ηεο Αγγιηθήο, Λνγνηερληθή Μεηάθξαζε. 16) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Γαιιηθή Γιώζζα, Γαιιηθή Φηινινγία, Γαιιηθόο Πνιηηηζκόο. 17) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Γεξκαληθή Γιώζζα, Γεξκαληθή Γισζζνινγία, Γεξκαληθή Λνγνηερλία. 18) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Ηηαιηθήο θαη Ηζπαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο: Α) Καηεύζπλζε Ηηαιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Ηηαιηθό Θέαηξν, Ηηαιηθή Λνγνηερλία ηνπ 20 νπ αηώλα, Δηζαγσγή ζηε Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο. Β) Καηεύζπλζε Ηζπαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Ηζπαληθό Θέαηξν, Ηζπαλνακεξηθαληθό κπζηζηόξεκα, Ηζπαληθή Γιώζζα IV: Γνθίκην. 19) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Δπξσπατθή Γξακαηνινγία Α θαη Β, Ηζηνξία ηνπ Δπξσπ. Θεάηξνπ Α, Β, Διιεληθό Θέαηξν Νεσηέξσλ Υξόλσλ Α, Β. 20) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθώλ πνπδώλ ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Ηζηνξία Γπηηθήο Μνπζηθήο Η & ΗΗΗ, Φπζηθή θαη Μνπζηθή Αθνπζηηθή, Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Μνπζηθνινγία, Αλζξσπνινγία ηεο Μνπζηθήο. 21) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Σνπξθηθώλ πνπδώλ & ύγρξνλωλ Αζηαηηθώλ πνπδώλ ζα επηιέμνπλ έλα (1) από παξαθάησ καζήκαηα: Σνπξθηθή Γιώζζα, Ζ Σνπξθία ζηνλ 20 ν αη.. 22) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Φπζηθή ΗΗΗ θαη ΗV, Μεραληθή Η θαη ΗΗ, Ππξεληθή Φπζηθή. 23) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Δπηζηήκε Πνιπκεξώλ, Φαξκαθνρεκεία, Φπζηθνρεκεία VΗ. 24) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αλάιπζε, Μαζεκαηηθή ηαηηζηηθή, Άιγεβξα. 25) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο: Α Κιάδνο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Μνξηαθή Βηνινγία, Βηνρεκείαο, Γελεηηθή. Β Κιάδνο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Οηθνινγία, Εσνινγία Η, Εσνινγία ΗΗ. 26) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Γεωινγίαο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Οξπθηνινγία, Δηζαγσγή ζηε Γεσινγία, Γεσκνξθνινγία. 27) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Θεσξία Τπνινγηζκνύ, Γίθηπα Δπηθνηλσληώλ Η, Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα. 28) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Παηδαγωγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Θεσξίεο ηεο Αγσγήο, Λνγνηερλία γηα παηδηά θαη λένπο, Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ. 29) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη Αγωγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Παηδαγσγηθή ηεο δηδαζθαιίαο Η, ΗΗ, Παηδαγσγηθή ηεο δηδαζθαιίαο ΗΗΗ, ΗV, Δμειηθηηθή Φπρνινγία Η, ΗΗ, Διιεληθή Ηζηνξία 19 νπ αη.. 30) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Δπηθνηλωλίαο θαη Μέζωλ Μαδηθήο Δλεκέξωζεο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Πεξί ζπγθξνύζεσλ ζεσξίεο θαη Πξαθηηθέο, πκκεηνρηθή Φεθηαθή Δπηθνηλσλία & Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, Έξεπλα Θεκαηνινγίαο θαη Πιαηζίσζεο. 4

5 31) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Μεζνδνινγίαο Ηζηνξίαο θαη Θεωξίαο ηεο Δπηζηήκεο ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Ηζηνξία Πνιηηηζκνύ: Αξραηόηεηα, Ηζηνξία ηεο Φηινζνθίαο. 32) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγωγήο θαη Αζιεηηζκνύ ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Μεζνδνινγία Δπηζηεκ. Έξεπλαο, Πξνπνλεηηθή, Δξγνθπζηνινγία. 33) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο ιαβηθώλ πνπδώλ ζα επηιέμνπλ έλα (1) από ηα καζήκαηα πνπ ζα νξίζεη ην νηθείν Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Οη πηπρηνύρνη ησλ Πνιπηερληθώλ ρνιώλ ζα εμεηαζηνύλ γξαπηά ζηελ Έθζεζε θαη ζε έλα αθόκα κάζεκα θαηά ρνιή σο εμήο: 1) Οη πηπρηνύρνη ηεο ρνιήο Αξρηηεθηόλωλ Μεραληθώλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αξρηηεθηνληθόο ρεδηαζκόο, ρεδηαζκόο Αζηηθώλ Τπαίζξησλ Γεκόζησλ Υώξσλ, Θεσξία θαη Κξηηηθή ηεο Αξρηηεθηνληθήο, Αζηηθή ύλζεζε. 2) Οη πηπρηνύρνη ηεο ρνιήο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Μεραληθή ησλ Ρεπζηώλ, ηαηηθή Η, Δδαθνκεραληθή Η, Οδνπνητα Η. 3) Οη πηπρηνύρνη ηεο ρνιήο Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Μεραληθή Ρεπζηώλ, Καηεξγαζίεο Τιηθώλ, Οξγάλσζε Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Θεξκνδπλακηθή. 4) Οη πηπρηνύρνη ηεο ρνιήο Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Ζιεθηξνκαγλεηηθό Πεδίν θαη Κπθιώκαηα, Αξρηηεθηνληθή θαη Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα Τπνινγηζηώλ, πζηήκαηα Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, Γίθηπα Τπνινγηζηώλ. 5) Οη πηπρηνύρνη ηεο ρνιήο Υεκηθώλ Μεραληθώλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αλάιπζε πζηεκάησλ Υεκηθήο Μεραληθήο, Υεκεία, Αλώηεξα Μαζεκαηηθά, Μεραληθή Υεκηθώλ Γηεξγαζηώλ Η. 6) Οη πηπρηνύρνη ηεο ρνιήο Αγξνλόκωλ θαη Σνπνγξάθωλ Μεραληθώλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αξρέο Γεσπιεξνθνξηθήο θαη πζηήκαηα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ, Αλώηεξε Γεσδαηζία, Γεσγξαθία θαη Αλάιπζε Υώξνπ, ρεδηαζκόο πγθνηλσληαθώλ Έξγσλ, Σερληθή Τδξνινγία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθώλ Πόξσλ. 7) Οη πηπρηνύρνη ηεο ρνιήο Μεραληθώλ Μεηαιιείωλ Μεηαιινπξγώλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Δμαγσγηθή Μεηαιινπξγία, Μεηαιινγλσζία, Δθκεηάιιεπζε Μεηαιιείσλ. 8) Οη πηπρηνύρνη ηεο ρνιήο Ναππεγώλ Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αληνρή Πινίνπ, Μειέηε & Δμνπιηζκόο Πινίνπ Η, Τδξνζηαηηθή Η, Δγθαηαζηάζεηο Πξόσζεο. 9) Οη πηπρηνύρνη ηεο ρνιήο Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ θαη Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Μαζεκαηηθά Η, Μαζεκαηηθά ΗΗ, Φπζηθή ΗΗ (Ζιεθηξνκαγλεηηζκόο Η), Φπζηθή ΗV (Κβαληνκεραληθή Η), Μεραληθή ΗΗ (Παξακνξθώζηκν ηεξεό). Οη πηπρηνύρνη ησλ Γεωπνληθώλ ρνιώλ ζα εμεηαζηνύλ γξαπηά ζηελ Έθζεζε θαη ζε έλα αθόκα κάζεκα θαηά Σκήκα σο εμήο: 1) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγωγήο ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Γεληθή Γεσξγία, Γεληθή Γελδξνθνκία, Γεληθή Φπηνπαζνινγία, Γεληθή & πζηεκαηηθή Γεσξγηθή Δληνκνινγία. 2) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Εωηθήο Παξαγωγήο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηώλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Φπζηνινγία Θξέςεσο, Δθηξνθή Μεξπθαζηηθώλ, Τδξνβηνινγία, Φπζηνινγία Αγξνηηθώλ Εώσλ. 3) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Γεωπνληθήο Βηνηερλνινγίαο εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Φπζηνινγία Φπηώλ, Βηνρεκεία, Γεληθή Μηθξνβηνινγία, Γελεηηθή. 5

6 4) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκωλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Μεραληθή Σξνθίκσλ, Μηθξνβηνινγία Σξνθίκσλ, Υεκεία Σξνθίκσλ, Αξρέο Γηαηξνθήο ηνπ Αλζξώπνπ. 5) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Γεσξγηθή Οηθνλνκηθή, Αγξνηηθή Πνιηηηθή, Αγξνηηθή Κνηλσληνινγία, Δηζαγσγή ζηε ηαηηζηηθή. 6) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Αμηνπνίεζεο Φπζηθώλ Πόξωλ θαη Γεωξγηθήο Μεραληθήο ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Γεληθή εδαθνινγία Ληπαζκαηνινγία, Διθπζηήξεο - Γεσξγηθά Μεραλήκαηα, Θεξκνθεπηαθέο Καηαζθεπέο, Γεληθή Τδξαπιηθή. Οη πηπρηνύρνη ηνπ Πάληεηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζα εμεηαζηνύλ γξαπηά ζηελ Έθζεζε θαη ζε έλα αθόκα κάζεκα θαηά Σκήκα σο εμήο: 1) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Δπξσπατθή Ηζηνξία Νεόηεξσλ Υξόλσλ, Πνιηηηθή Δπηζηήκε Η, Πνιηηηθή Δπηζηήκε ΗΗ, Ηζηνξία Διιεληθνύ Κξάηνπο. 2) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξωπαϊθώλ πνπδώλ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Γηεζλείο ρέζεηο Η, Γηεζλέο Γίθαην Η, Γηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία, Θεσξία θαη Γίθαην Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ. 3) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Πεξηθεξεηαθόο Πξνγξακκαηηζκόο, Μέζνδνη Πεξηθεξεηαθήο Αλάιπζεο, Γεκνζηνλνκηθή Θεσξία & Πνιηηηθή Η, Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε Η. 4) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Κνηλωληνινγίαο ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Μέζνδνη θαη Σερληθέο ηεο Κνηλσληνινγηθήο Έξεπλαο Η, Κνηλσληθή Θεσξία Η, Αξρέο Κνηλσληνινγίαο Η, Οηθνλνκία θαη Κνηλσλία ζηελ Διιάδα ηνπ 19 αη.. 5) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Δπηθνηλωλίαο, Μέζωλ θαη Πνιηηηζκνύ ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Κνηλσληνινγία ησλ Μέζσλ, Πνηνηηθέο Μέζνδνη Δπηθνηλσληαθήο Έξεπλαο, Δηζαγσγή ζηε Γηεζλή Πνιηηηθή, Αηζζεηηθή ησλ Μέζσλ. 6) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Δηζαγσγή ζηελ Οξγάλσζε θαη ηε Γπλακηθή ηεο Κνηλσλίαο, Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Δηζαγσγή ζηηο Πνηνηηθέο Δξεπλεηηθέο Μεζόδνπο, Ηζηνξία ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Η. 7) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Κνηλωληθήο Αλζξωπνινγίαο ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αλζξσπνινγία ηεο ύγρξνλεο Διιάδαο, ύγρξνλε Αλζξσπνινγηθή Θεσξία, Μεζνδνινγία ηεο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Αλζξσπνινγηθέο Θεσξίεο ηεο Οηθνγέλεηαο θαη ηεο πγγέλεηαο. 8) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: Κνηλσληθέο Αλαπαξαζηάζεηο, Μέζνδνη Έξεπλαο ζηελ Κιηληθή Φπρνινγία, Φπρνπαζνινγία ηνπ Δλήιηθα, Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Φπρνινγία. 9) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ζα εμεηαζηνύλ ζε έλα (1) από ηα παξαθάησ καζήκαηα: πληαγκαηηθό Γίθαην, Γηνηθεηηθό Γίθαην, Αζηηθό Γίθαην, Δκπνξηθό Γίθαην. Ζ βαζκνινγηθή θιίκαθα είλαη Δπηηπρώλ ζεσξείηαη εθείλνο ν νπνίνο ζπγθεληξώλεη κέζν όξν βαζκνινγίαο θαη ζηα δύν καζήκαηα ηνπιάρηζηνλ δεθαηέζζεξα (14). ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο δηελεξγείηαη δεκόζηα θιήξσζε. Έλζηαζε θαηά ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ επηηξέπεηαη εληόο πέληε (5) εκεξώλ από ηελ εκέξα ηνηρνθόιιεζεο ηνπ πξαθηηθνύ έθδνζεο απνηειεζκάησλ. Αλαζεώξεζε γξαπηώλ δελ πξνβιέπεηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. Ζ δηάξθεηα ηεο ππνηξνθίαο είλαη κέρξη δύν (2) έηε, αλάινγα κε ην πξόγξακκα ζπνπδώλ, εθόζνλ επαξθνύλ ηα έζνδα ηνπ θιεξνδνηήκαηνο θαη ε πνξεία ησλ ζπνπδώλ ζηελ αιινδαπή είλαη πνιύ θαιή. 6

7 Σν πνζό ηεο ππνηξνθίαο είλαη ρίιηα (1000) Δπξώ ην κήλα. Ζ ππνηξνθία αθνξά ην αθαδεκατθό έηνο θαη ε θαηαβνιή ηεο αξρίδεη από ηελ άθημε ησλ ππνηξόθσλ ζηελ αιινδαπή, εθόζνλ απηή έπεηαη ηεο έλαξμεο ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο, ε νπνία ζα απνδεηθλύεηαη κε Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Έιιελα Πξνμέλνπ. Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό κπνξνύλ από ηελ 27 ε Ηνπιίνπ 2012 θαη ην αξγόηεξν είθνζη (20) εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ πξώηνπ δηαγσληζκνύ δει. κέρξη θαη ηηο 25 επηεκβξίνπ 2012 εκέξα Σξίηε: 1) Να ππνβάιινπλ, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, ηηο αηηήζεηο ηνπο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηα εμήο γξαθεία: --ην Γξαθείν Κιεξνδνηεκάηωλ (αξηζ. γξαθ. 2045, 2 νο όξνθνο) θαηά ηηο ώξεο ππνδνρήο ηνπ θνηλνύ ην Γξαθείν Πξωηνθόιινπ (αξηζ. γξαθ. 0044, ζην ηζόγεην) θαηά ηηο ώξεο ππνδνρήο ηνπ θνηλνύ ) Να απνζηείινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηαρπδξνκηθά, ην αξγόηεξν κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ (κε αληίζηνηρε ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ηαρπκεηαθνξά ζηελ εμήο ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ, Σκήκα Γηαρ/ζεο θαη Μηζζ/ζίαο, Γξαθείν Κιεξνδνηεκάηωλ (αξηζ. γξαθ. 2045, 2 νο όξνθνο). Σνλίδεηαη όηη νη ππνςήθηνη ζηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα θπιάζζνπλ ηελ απόδεημε απνζηνιήο ηεο αίηεζήο ηνπο γηαηί ελδέρεηαη λα ηνπο δεηεζεί. ηηο αηηήζεηο πξέπεη λα αλαθέξεηαη ππνρξεωηηθά ην Σκήκα ή ε ρνιή ησλ Παλεπηζηεκίσλ από ηα νπνία απνθνίηεζαλ, ην κάζεκα ζην νπνίν επηζπκνύλ λα εμεηαζζνύλ, ε ρώξα ζηελ νπνία ζα κεηαβνύλ, ην Ίδξπκα ζην νπνίν ζα ζπνπδάζνπλ, νη ζπνπδέο πνπ ζα θάλνπλ, ν ηόπνο θαηαγωγήο, ε δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπο, ην ηειέθσλν (ζηαζεξό θαη θηλεηό) θαη ε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (αλ ππάξρεη). Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη είλαη ηα εμήο: 1.Αίηεζε ε νπνία έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ: 2. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ από ηελ νπνία ζα πξνθύπηεη: α) ε ειηθία ηνπ ππνςεθίνπ πνπ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε ησλ 36 ρξόλσλ, β) ε ειιεληθή ηζαγέλεηα ή ε ειιεληθή θαηαγσγή θαη ν ηόπνο θαηαγσγήο ηνπ ππνςεθίνπ (δει. ν ηόπνο γέλλεζεο ηνπ ππνςεθίνπ) πνπ πξνβιέπεηαη αλσηέξσ. εκεηώλεηαη όηη: ΜΟΝΟΝ ΑΝ ν αλσηέξσ πξνβιεπόκελνο ηόπνο θαηαγσγήο ηνπ ππνςεθίνπ δελ πξνθύπηεη από ηνλ ηόπν γέλλεζεο ηνπ ηδίνπ, πξέπεη απηόο λα πξνζθνκίζεη επηπιένλ: ή Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλ. ηαπη. (εθηόο από ην δηθό ηνπ) ΚΑΗ ηνπ γνλέα ηνπ, από ηνλ ηόπν γέλλεζεο ηνπ νπνίνπ πξνθύπηεη ν πξνβιεπόκελνο αλσηέξσ ηόπνο θαηαγσγήο ηνπ ππνςεθίνπ, ή Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλ. ηαπη. (εθηόο από ην δηθό ηνπ θαη ηνπ γνλέα ηνπ) ΚΑΗ ηνπ παππνύ ηνπ ή ηεο γηαγηάο ηνπ, από ηνλ ηόπν γέλλεζεο ηνπ/ηεο νπνίνπ/αο πξνθύπηεη ν πξνβιεπόκελνο αλσηέξσ ηόπνο θαηαγσγήο ηνπ ππνςεθίνπ, ώζηε λα θαίλεηαη ε δηαδνρή ησλ γελεώλ. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην από ηα πξναλαθεξόκελα πξόζσπα (γνλείο ή παππνύδεο) δελ βξίζθεηαη ελ δωή, πξνζθνκίδεη Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο ή Λεμηαξρηθή Πξάμε Θαλάηνπ. 3. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ Πηπρίνπ ηνπ ππνςεθίνπ, κε βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ «Λίαλ Καιώο» (Πνιύ Καιά). 4. Αλαιπηηθή θαηάζηαζε βαζκνινγίαο από ηελ νπνία ζα πξνθύπηεη ν αθξηβήο αξηζκεηηθόο βαζκόο ηνπ Πηπρίνπ ηνπ ππνςεθίνπ. 7

8 5. Βεβαίωζε εγγξαθήο θαη θνίηεζεο ζε Παλεπηζηήκην ηεο αιινδαπήο (ζε πξσηόηππν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν) θαζώο θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηεο, επηθπξωκέλε από ηνλ νηθείν Έιιελα Πξόμελν. 6.Α.Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 ηεο νηθείαο Γ.Ο.Τ. γηα ην δεισκέλν αηνκηθό θαη νηθνγελεηαθό εηζόδεκα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο (ρξήζεηο 2009), ην νπνίν δε ζα ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα πέληε ρηιηάδεο (35.000) επξώ πξνθεηκέλνπ πεξί νηθνγέλεηαο κέρξη ηέζζεξα κέιε θαη ην νπνίν ζα πξνζαπμάλεηαη θαηά πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξώ γηα θάζε επηπιένλ κέινο, θαζώο θαη απιό θωηναληίγξαθν ηνπ αξρηθνύ (δει. ηνπ έηνπο 2005) αηνκηθνύ θαη νηθνγελεηαθνύ εληύπνπ Δ9 θαζώο θαη ησλ ηπρόλ κεηαγελέζηεξα ππνβιεζέλησλ αηνκηθώλ θαη νηθνγελεηαθώλ εληύπσλ Δ9. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηα θσηναληίγξαθα όισλ ησλ εληύπσλ Δ9 ζα πξέπεη λα θέξνπλ θσηνηππεκέλε ηελ ππνγξαθή θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ παξαιαβόληα ππαιιήινπ θαζώο θαη ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ Δληύπνπ. Καηά πεξίπησζε, όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, ζα δεηνύληαη από ηνπο ππνςήθηνπο νηθνλνκηθά ζηνηρεία πεξηζζόηεξσλ εηώλ. 6.Β. ε πεξίπηωζε πνπ ν ππνςήθηνο δελ ππνβάιιεη αηνκηθή θνξνινγηθή δήισζε, ππνρξενύηαη λα ην δειώζεη κε Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (ΦΔΚ Α 75). 7. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (ΦΔΚ Α 75) ηνπ ππνςεθίνπ όηη δελ έιαβε νύηε ιακβάλεη ππνηξνθία γηα ηηο ίδηεο ζπνπδέο (δει. θαη γηα ηηο παξνύζεο ζπνπδέο θαη γηα ην ίδην επίπεδν ζπνπδώλ δει. γηα πξνεγνύκελν αληίζηνηρα κεηαπηπρηαθό ή δηδαθηνξηθό) από ηελ ίδηα ή άιιε θιεξνλνκηά, θιεξνδνζία, ή δσξεά θαη όηη δελ έρεη εθπέζεη ιόγσ ππαηηηόηεηάο ηνπ από ππνηξνθία ε νπνία ηνπ έρεη απνλεκεζεί πξνεγνπκέλσο. Ζ Τπεύζπλε δήισζε έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνηξνθίεο-Κιεξνδνηήκαηα. 8. Οη ππνςήθηνη πνπ θαηάγνληαη από ηε Νέα Πέιια Αηαιάληεο Φζηώηηδαο, επηπιένλ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ, πξνζθνκίδνπλ θαη Βεβαίσζε από ην «ύιινγν ησλ εηο Νέα Πέιια Αηαιάληεο Οηθηζηώλ Μαθεδόλσλ» πνπ λα θαίλεηαη όηη έιθνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο από ηε Μαθεδνλία. εκεηώλεηαη όηη ην Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 2 παξαγξ. 2 ζηνηρείν α ηνπ β.δ. ηεο , αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα από ηελ Τπεξεζία καο. Οη ππνςήθηνη πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δελ ππέβαιαλ πιήξε ηα νξηδόκελα δηθαηνινγεηηθά κέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία, κπνξνύλ λα ηα ζπκπιεξώζνπλ θαη λα ηα ππνβάιινπλ ζηελ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή κέρξη ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ, αθόκε θαη πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ. Σν θείκελν ηεο Πξνθήξπμεο λα θαηαρσξηζζεί ζην δηαδίθηπν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ: Κιεξνδνηήκαηα. Πεξίιεςε ηεο παξαπάλσ Πξνθήξπμεο λα δεκνζηεπζεί: Α)δύν (2) θνξέο ζε δύν (2) εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ησλ Αζελώλ. Β)κία (1) θνξά ζε δύν (2) εθεκεξίδεο ηεο Θεζζαινλίθεο. 8 Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΗΧΑΝΝΖ ΜΟΤΡΜΟΤΡΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΠΑΜΠΗΝΗΧΣΖ

9 9 ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 1) Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ Γ/λζε 11 ε -Σκήκα Β -Άκεζε δηαρ/ζε Κνισλνύ 2 Σ.Κ ΑΘΖΝΑ 2)Παλεπηζηήκηα ηεο ρώξαο κε ηελ παξάθιεζε α) λα ηελ ηνηρνθνιιήζνπλ θαη λα καο ζηείινπλ απνδεηθηηθό ηνηρνθόιιεζεο θαη β) λα ηελ θνηλνπνηήζνπλ ζηα Γξαθεία Γηαζύλδεζεο ησλ Ηδξπκάησλ ηνπο 3) Σνπηθή Κνηλόηεηα Βιάζηεο ΒΛΑΣΖ ΚΟΕΑΝΖ 4) ύιινγνο ησλ εηο Νέα Πέιια Αηαιάληεο Οηθηζηώλ Μαθεδόλσλ ΑΣΑΛΑΝΣΖ 5) Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Αηαιάληεο -Πιαηεία Αηαιάληεο ΑΣΑΛΑΝΣΖ 6) Γήκνο Καζηνξηάο θαπέξδεην Γεκνηηθό Μέγαξν Καζηνξηάο ΚΑΣΟΡΗΑ 7) Γεκνηηθή Δλόηεηα ηάηηζηαο- Πιαηεία Σζηζηνπνύινπ ΗΑΣΗΣΑ ΚΟΕΑΝΖ 8) Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο Κέληξν Πιεξνθόξεζεο Αραξλώλ ΑΘΖΝΑ 9) Παλεπηζηεκηαθή Λέζρε Γξαθείν Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη ηαδηνδξνκίαο Ηππνθξάηνπο ΑΘΖΝΑ 10) Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο Γξαθείν ζρέζεσλ κε θνηηεηέο Μεηξνπόιεσο ΑΘΖΝΑ 11) Αλσηάηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Διιάδαο Πιαηεία Διεπζεξίαο ΑΘΖΝΑ 12) Γήκνο Θεζζαινλίθεο-Αλνηρηό Παλ/κην Θεζ/λίθεο-Γεκ. Θέαηξν Κήπσλ Πιαηεία Υ.Α.Ν.Θ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 13) Γήκνο Κνξδειηνύ-Δπόζκνπ-Δζλ. Αληηζηάζεσο ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 14) ύιινγνο Πνιπηέθλσλ Ν. Καβάιαο Φηιίππνπ 2- Σ.Κ ΚΑΒΑΛΑ 15) ύιινγνο Πνιπηέθλσλ Γνλέσλ Δνξδαίαο Σξαπεδνύληνο 43- Σ.Κ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ 16) Διιεληθό Αλνηθηό Παλ/κην Παπαθιέζζα & Αι.Τςειάληε-Σ.Κ ΠΑΣΡΑ 17) Ηλζηηηνύην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Πιεξνθνξίεο θαη Νέεο Σερλνινγίεο Μεζνγείσλ 396 Σ.Κ Αγία Παξαζθεπή ( γηα θαηαρώξηζε ζην δηαδίθηπν ) Δζωη. Γηαλ. 1.Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ Σκήκα Γηαρ/ζεο & Μηζζ/ζίαο Γξαθ. Κιεξ/ησλ (20) 2.Γ.Δ.Π.Ο. (5)

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ---- ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Αζήλα 02 / 4 / 2012

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ---- ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Αζήλα 02 / 4 / 2012 Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΓΑ:Β4959-ΜΓΥ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ---- ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Αζήλα 02 /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ 1. Δηζαγσγή ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία 2. Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η 3. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Α Δξάμηνο Ώπερ/εβδ Γ.Μ..Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 201 2016 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ Δηζαγσγή ζηελ Φηινινγία Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η. 4. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία*.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΑ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2009-2010

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΑ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2009-2010 Β ΔΞΑΜΗΝΟ 9.00 10.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο Αξραϊθό Έπνο: Όκεξνο Y θ. Καξαθάληδα 10.00 11.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο 11.00 12.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο Αξραϊθό

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ---- ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ.& ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Αζήλα 21 / 3 / 2012

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ---- ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ.& ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Αζήλα 21 / 3 / 2012 Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ---- ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ.& ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Αζήλα 21 / 3 / 2012 ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Λ Η Η. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ππνηξνθίαο, νη ππόηξνθνη ππνρξενύληαη θάζε ρξόλν λα πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθό πξνόδνπ κε ηθαλνπνηεηηθή βαζκνινγία.

Π Ρ Ο Κ Λ Η Η. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ππνηξνθίαο, νη ππόηξνθνη ππνρξενύληαη θάζε ρξόλν λα πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθό πξνόδνπ κε ηθαλνπνηεηηθή βαζκνινγία. EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ/ΝΗ ΚΛΗΡΟΓΟΣΗΜΑΣΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΔΙΩΝ Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Τν Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ ζα ρνξεγήζεη γηα ην Παλ/θν έηνο 2007-08, δέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012 ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012 Οθηώβρηος 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΓΛΩΩΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΚΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001 ΕΞΑΘΡΕΣΘΚΑ ΕΠΕΘΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Απξηιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛ.: 1126 Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ : Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΙ ΙΥΤΔ ΣΙ ΘΑ ΙΥΤΔΙ ειίδα 1 από 8 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Η Α Σάμε Γεληθνύ Λπθείνπ απνηειεί ηάμε απνθιεηζηηθά γεληθήο παηδείαο, ζηελ νπνία εθαξκόδεηαη πξόγξακκα καζεκάηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ύκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. Κ.Τ.Α. Φ5/68535/Β3/ Φ.Δ.Κ. 1965/ ησλ Τπνπξγώλ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαη Οηθνλνκηθώλ:

ύκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. Κ.Τ.Α. Φ5/68535/Β3/ Φ.Δ.Κ. 1965/ ησλ Τπνπξγώλ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαη Οηθνλνκηθώλ: Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203223 / Fax: 210 8223360 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203223 / Fax: (+30) 210 8223360 E-mail: flesxi@aueb.gr / www.aueb.gr ύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΘΕΚΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ A.Σομέας Εγγείων Βελτιώσεων & Γεωργ. Οικονομίας 1.Θέζεηο Δπηζηεκνληθώλ ζπλεξγαηώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν Αγξνκεηεσξνινγία Αγξνκεηεσξνινγία 2 ώξεο /εβδνκάδα Μεηεσξνινγία-Κιηκαηνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα