Κορυδαλλόσ, 25 Μάθ 2010 Αρικ. Πρωτ. 352 Υφυπουργό Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ. Κατςιφάρα Απόςτολο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κορυδαλλόσ, 25 Μάθ 2010 Αρικ. Πρωτ. 352 Υφυπουργό Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ. Κατςιφάρα Απόςτολο"

Transcript

1 Ο..Τ.Ε ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΦΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΔΡΑ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟ ΟΛΩΜΟΤ 2 Σ.Θ Σ.Κ ΣΗΛ FAX ΜΕΛΟ Α.Δ.Ε.Δ.Τ Προσ: Κορυδαλλόσ, 25 Μάθ 2010 Αρικ. Πρωτ. 352 Υφυπουργό Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ. Κατςιφάρα Απόςτολο Θζμα: Προτάςεισ για την οργανική και οργανωτική αναςυγκρότηςη, την εκπαίδευςη και την μετεκπαίδευςη του φυλακτικοφ προςωπικοφ Κφριε Υφυπουργζ Η αξία τησ εκπαίδευςησ Σα πρόςωπα με τα οποία ςυναναςτρζφονται περιςςότερο οι κρατοφμενοι μζχρι τθν αποφυλάκιςι τουσ, είναι, εκ των πραγμάτων οι ςωφρονιςτικοί υπάλλθλοι. Εξ αυτοφ του λόγου και μόνο μπορεί εφκολα να αντιλιφκθ κανείσ τθν επίδραςθ που μποροφν να αςκιςουν ςτισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ και ςτισ προοπτικζσ επανζνταξθσ τουσ. Για το ςκοπό αυτό, κα πρζπει οι ςωφρονιςτικοί υπάλλθλοι να είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνοι, όχι μόνο ςε κζματα αςφαλείασ για τθν τιρθςθ τθσ τάξθσ και τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των καταςτθμάτων, αλλά και ςε διάφορεσ κοινωνικοφ ανκρωποκεντρικοφ χαρακτιρα επιςτιμεσ και ςτθν ψυχολογία. Η ςωςτι ολοκλθρωμζνθ και διαρκι εκπαίδευςθ του φυλακτικοφ προςωπικοφ εξαςφαλίηει τθν ποιοτικι επάρκεια, διευκολφνει τθν επικοινωνία του με τουσ κρατουμζνουσ και ςυμβάλει κακοριςτικά ςτον εξανκρωπιςμό τθσ λειτουργίασ ςτα καταςτιματα κράτθςθσ. Γενικά θ εποχι μασ, ςτθρίηετε ςτθν όλο και περιςςότερο εξειδικευμζνθ γνϊςθ, τθν υψθλι κατάρτιςθ και τθν ςυνεχι μετεκπαίδευςθ. Η άνοδοσ του εκπαιδευτικοφ επιπζδου και του εργαςιακοφ ρόλου των ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων κα λειτουργιςει, κετικά ςτο να αντιμετωπιςτοφν και να ξεπεραςτοφν διάφορεσ εςφαλμζνεσ αντιλιψεισ και αρνθτικά ςτερεότυπα, ενϊ 1

2 ταυτόχρονα θ κοινωνία κα ζχει τθν δυνατότθτα να αντιλθφκεί τθν προςπάκεια να ανταποκρικοφμε ςτα δφςκολα και πολλζσ φορζσ επικίνδυνα κακικοντα μασ και κα κατανοιςει το επίπονο ζργο και τθν δφςκολθ αποςτολι μασ Διεθνή κείμενα τον Κανόνα 47, του Οργανιςμοφ Ηνωμζνων Εκνϊν αναφζρεται ότι «το ςωφρονιςτικό προςωπικό πρζπει να είναι επαρκοφσ πνευματικοφ επιπζδου», ότι πρζπει να παρακολουκεί μακιματα γενικισ και ειδικισ κατάρτιςθσ και να επιτυγχάνει ςε κεωρθτικζσ και πρακτικζσ εξετάςεισ. Επίςθσ, κατά τθ διάρκεια τθσ ςταδιοδρομίασ του, το προςωπικό πρζπει να διατθρεί να βελτιϊνει τισ γνϊςεισ, τθν επαγγελματικι του ικανότθτα και να παρακολουκεί ςε περιοδικι βάςθ επιμορφωτικά ςεμινάρια. Περιλαμβάνονται, επίςθσ, διάφορεσ ςυςτάςεισ με τισ οποίεσ ηθτείτε να αναγνωρίηεται το ζργου του ςωφρονιςτικοφ προςωπικοφ και γενικότερα θ κοινωνικι αποςτολι του. τισ ςυςτάςεισ αυτζσ προβλζπεται με ςαφινεια ότι: Σο ςωφρονιςτικό προςωπικό πρζπει να παρακολουκεί ςειρά μακθμάτων γενικισ κατάρτιςθσ, μακιματα κοινωνικϊν ςυμπεριφορϊν και προβλθμάτων και να επιτφχει ςε εξετάςεισ κεωρθτικοφ και πρακτικοφ περιεχομζνου. Κατά τθ διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ του φυλακτικοφ προςωπικοφ κα πρζπει, μεταξφ άλλων, να αναπτυχκεί κυρίωσ θ τεχνικι των ςχζςεων με τουσ κρατουμζνουσ μζςω ςτοιχειωδϊν γνϊςεων ψυχολογίασ και εγκλθματολογίασ. τα μακιματα κα περιλαμβάνονται επίςθσ παραδόςεισ ςτισ γενικζσ αρχζσ τθσ ςωφρονιςτικισ διοίκθςθσ, ςτο Ποινικό Δίκαιο και ςε κάκε φλθ ςχετικά με αυτά. Να διοργανϊνονται επιςκζψεισ μεταξφ του προςωπικοφ των διαφόρων χωρϊν με ςκοπό τθν ανταλλαγι εμπειριϊν προκειμζνου να διευρφνουν και να βελτιϊςουν ακόμα περιςςότερο τισ γνϊςεισ τουσ. Όλοι οι Κανόνεσ και οι υςτάςεισ κατατείνουν ςτον ανκρωποκεντρικό χαρακτιρα τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ του ςωφρονιςτικοφ προςωπικοφ, κυρίωσ ςτθν μεταφορά εμπειρίασ, ςτθν ςυμπεριφορά των κρατουμζνων, τθν ψυχολογία του εγκλείςτου και τθν εγκλθματολογικι ανάλυςθ των ςυμπεριφορϊν τουσ. Ευρωπαϊκά κείμενα 2

3 Η εκπαίδευςθ του ςωφρονιςτικοφ προςωπικοφ αποτελεί προτεραιότθτα και ςτουσ Ευρωπαϊκοφσ ωφρονιςτικοφσ Κανόνεσ Rec και εδϊ αναφαίρετε ότι το ςωφρονιςτικό προςωπικό επιτελεί ζνα ςπουδαίο λειτοφργημα. Η επιλογι τθσ εκπαίδευςή τουσ και οι ςυνκικεσ που προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ, κα πρζπει να τουσ βοθκοφν ϊςτε να διατθροφνται οι υψθλζσ προδιαγραφζσ ςτθ φροντίδα των κρατουμζνων. τον Κανόνα 81.1 προβλζπεται θ ειςαγωγικι εξζταςθ ςε κεωρθτικζσ και πρακτικζσ δοκιμαςίεσ. το 81.2 θ μετεκπαίδευςθ ϊςτε όλα τα μζλθ του προςωπικοφ να διατθροφν και να προάγουν τθ γνϊςθ και τθν επαγγελματικι τουσ ικανότθτα. το 81.3 επιηθτείται θ εξειδίκευςθ των μελϊν του προςωπικοφ όταν πρόκειται να εργαςτοφν με αλλοδαποφσ, γυναίκεσ, ανιλικουσ ι πνευματικά αςκενείσ κρατοφμενουσ. Σζλοσ 81.4 περιλαμβάνεται θ διδαςκαλία διεκνϊν περιφερειακϊν κειμζνων και κανόνων για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, τθν πρόλθψθ και τθν απαγόρευςθ των Βαςανιςτθρίων, τθσ απάνκρωπθσ ι ταπεινωτικισ μεταχείριςθσ. Η εκπαίδευςη ςε άλλεσ χώρεσ Η.Π.Α, Αγγλία Καναδάσ: Η πρϊτθ οδθγεί τισ εξελίξεισ, ςε παγκόςμιο επίπεδο, ςτο ηιτθμα τθσ αυςτθροποίθςθσ τθσ μεταχείριςθσ των παραβατϊν. Νορβθγία, Φινλανδία, ουθδία και οι τρεισ αυτζσ ςκανδιναβικζσ χϊρεσ, ςτθρίηονται ςτθν ανεκτικότθτα τθν ςωςτι κοινωνικι και πολιτικι λειτουργία. Ειδικότερα ιςχφουν τα εξισ: Η Αμερικανικι ωφρονιςτικι Ζνωςθ ζχει ορίςει εξάμθνθ φοίτθςθ ςε ςχολι με ίδια διδακτζα φλθ για όλουσ τουσ ςωφρονιςτικοφσ υπαλλιλουσ ανεξαρτιτωσ πολιτείασ ι καταςτιματοσ κράτθςθσ όπου εργάηονται. Σα μακιματα αφοροφν ηθτιματα ελζγχου, αςφάλειασ, αυτοάμυνασ, αντιμετϊπιςθ πυρκαγιάσ και διάφορων άλλων ζκτακτων αναγκϊν. Διδάςκονται επίςθσ κζματα ανκρωποκεντρικισ φφςθσ, πϊσ πρζπει να είναι θ ςυμπεριφορά απζναντι ςτουσ κρατουμζνουσ, τα δικαιϊματα των Κρατουμζνων, οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, οι Επικοινωνιακζσ και υπθρεςιακζσ δεξιότθτεσ των υπάλλθλων τθν Αγγλία, θ εκπαίδευςθ των ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων διαρκεί ζνα χρόνο και περιλαμβάνει μακιματα ανκρωποκεντρικϊν επιςτθμϊν και ηθτιματα αςφαλείασ. Μεταξφ των μακθμάτων αςφαλείασ, με ιδιαίτερθ βαρφτθτα διδάςκεται ο ζλεγχοσ και ο περιοριςμόσ. το μάκθμα αυτό, εκτόσ από ηθτιματα προςωπικισ αςφάλειασ (αυτοάμυνα), διδάςκονται θ νομοκεςία για τθ χριςθ βίασ, οι τρόποι διαχείριςθσ 3

4 αντιπαρακζςεων, οι μζκοδοι επίλυςθσ ςυγκροφςεων, οι τεχνικζσ αποκλιμάκωςθσ και θ αποφυγι χριςθσ βίασ. Σα ανκρωποκεντρικά μακιματα περιλαμβάνουν, τισ διαπροςωπικζσ δεξιότθτεσ τθν ικανότθτα λεκτικισ ι άλλθσ επικοινωνίασ, ακρόαςθσ, κατανόθςθσ διαφορετικϊν τφπων ςυμπεριφοράσ και διαχείριςθσ του άγχουσ. Ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελοφν θ γνϊςθ για τα μεταδοτικά νοςιματα θ αντιμετϊπιςθ κρατουμζνων με ψυχικζσ διαταραχζσ θ αντιμετϊπιςθ αυτοτραυματιςμϊν, αυτοκτονιϊν θ χριςθ ουςιϊν και θ αποτροπι τθσ ειςαγωγισ τουσ ςτα ςωφρονιςτικά καταςτιματα. τον Καναδά, θ εκπαίδευςθ των ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων είναι εξάμθνθ και περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, μακιματα: για τθν επίγνωςθ τθσ ψυχικισ υγείασ, τθν πρόλθψθ αυτοκτονιϊν, τθν χριςθ πυροςβεςτιρων και πυροςβεςτικϊν τεχνικϊν, τθν φπαρξθ ςυμμοριϊν και τουσ τρόπουσ ςυμπεριφοράσ των, κακϊσ και κζματα ανκρωπιςτικοφ χαρακτιρα, που ςτοχεφουν ςτθν καλφτερθ προςταςία των κρατουμζνων ςτθν κατανόθςθ, και τθν καλφτερθ επικοινωνία μαηί τουσ. τθ Νορβθγία θ ςχολι ςωφρονιςτικοφ προςωπικοφ είναι διετοφσ φοίτθςθσ. Η εκπαίδευςθ είναι πρακτικι και κεωρθτικι. Η πρακτικι εκπαίδευςθ γίνεται τον πρϊτο χρόνο, κυρίωσ αφορά ηθτιματα εξοικείωςθσ με το χϊρο, γνϊςθ των μζτρων αςφαλείασ, των μεκόδων και των τεχνικϊν ςε ηθτιματα ζλεγχου και ερευνϊν. Η κεωρθτικι εκπαίδευςθ, παρζχεται τον δεφτερο. χρόνο Και κατά τθ διάρκεια τθσ διδάςκονται εγκλθματολογία, θκικι, κοινωνικι εργαςία, κοινωνιολογία, ψυχολογία, ποινικό δίκαιο, οργάνωςθ δραςτθριοτιτων και ελεφκερου χρόνου για τουσ κρατουμζνουσ.. τθ Φινλανδία θ εκπαίδευςθ διαρκεί ζνα χρόνο. Πρόκειται περί ενόσ ςυνδυαςμοφ πρακτικισ και κεωρθτικισ εκπαίδευςθσ, όπωσ και ςτθν Νορβθγία. Κατά τθν διάρκεια τθσ διδάςκονται, μεταξφ άλλων, κζματα ςχετικά με τουσ κρατοφμενουσ και ξζνεσ γλϊςςεσ ενϊ, επίςθσ, παρζχονται και ςπουδζσ επικοινωνίασ. τθ ουθδία, θ εκπαίδευςθ των ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων διαρκεί 28 εβδομάδεσ δθλαδι κάτι παραπάνω από 6,5 μινεσ. Είναι και εδϊ όπωσ και ςτισ άλλεσ δφο ςκανδιναβικζσ χϊρεσ, ζνασ ςυνδυαςμόσ κεωρθτικισ και πρακτικισ εκπαίδευςθσ. Διδάςκονται οι κανόνεσ τθσ ωφρονιςτικισ Τπθρεςίασ, ηθτιματα αςφαλείασ, διαχείριςθσ κρίςεων, αντιμετϊπιςθσ ςυγκροφςεων μεταξφ των κρατουμζνων, ανκρϊπινα δικαιϊματα, υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα κρατουμζνων, ςτοιχεία υγιεινισ και παροχισ πρϊτων βοθκειϊν. Διδάςκονται επίςθσ, και εξετάηονται ςε 4

5 επίπεδο ανωτζρων ςπουδϊν ςε μάκθμα που επιμελείται των κοινωνικϊν επιςτθμϊν και των δραςτθριοτιτων τθσ ωφρονιςτικισ Τπθρεςίασ. τθν ουθδία υπάρχει και θ μεγαλφτερθ ςε χρόνο τουλάχιςτον, μετεκπαίδευςθ που φτάνει τα 5 χρόνια και ζχει ωσ αντικείμενο ειδικζσ κατθγορίεσ κρατουμζνων όπωσ οι χριςτεσ ναρκωτικϊν ουςιϊν οι γυναίκεσ οι κρατοφμενοι με ιςόβια δεςμά κ.λ.π. Μετεκπαίδευςθ του προςωπικοφ γίνεται ςε όλεσ τισ προαναφερόμενεσ χϊρεσ. ε όλεσ τισ προαναφερόμενεσ χϊρεσ θ εκπαίδευςθ ζπεται τθσ επιλογισ του κάκε υπαλλιλου και γίνεται παράλλθλα με τθν προςφορά εργαςίασ τουσ ςτα ςωφρονιςτικά καταςτιματα. Η οριςτικι επιλογι και θ μονιμοποίθςθ τουσ εξαρτάται απολφτωσ από τθν ευδόκιμθ ι μθ αποφοίτθςθ τουσ από τισ παραπάνω ςχολζσ. Επίςθσ ςε όλεσ τισ παραπάνω χϊρεσ το αντικείμενό των ςχολϊν τουσ πζρα από τυπικι και τισ τεχνικζσ αςφαλείασ, ιδιαίτερθ ςθμαςία δίνετε ςτο να διδάςκετε ο κοινωνικόσ ο ανκρωπιςτικόσ και επανορκωτικόσ ρόλοσ των ςωφρονιςτικϊν υπθρεςιϊν τουσ. Η εκπαίδευςη ςτη χώρα μασ Η ςχολι ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων λειτουργεί ςτθν χϊρα μασ από το Από το 1923 ωσ τθν δεκαετία του 70 θ ςχολι ιταν εξάμθνθσ φοίτθςθσ. Σθν δεκαετία του 80εωσ το 1992 ζγινε τετράμθνθ και ςιμερα κατζλθξε να είναι περίπου τρεισ μινεσ. Οι υπάλλθλοι πολλζσ φορζσ καλοφνται να φοιτιςουν ςε αυτι πολφ κακυςτερθμζνα ζωσ και 5 χρόνια μετά τον διοριςμό τουσ. τθ χϊρα μασ θ μονιμοποίθςθ του υπαλλιλου είναι και ςε εμάσ ςυνδεδεμζνθ με τθν ευδόκιμθ αποφοίτθςθ από αυτι. Ωςτόςο ςτα τόςα χρόνια λειτουργίασ τθσ είναι ηιτθμα να μθν ζχουν αποφοίτθςθ ευδόκιμα πάνω από 5 άτομα. ε περίπτωςθ αποτυχίασ να αποφοιτιςει κάποιοσ ευδόκιμα τθν πρϊτθ φορά φοίτθςισ του, του δίνεται θ δυνατότθτα να φοιτιςει και ςτθν επόμενθ και αν αποτφχει και πάλι απολφεται. Η όποια αλλαγι λοιπόν πρωτίςτωσ ζχει να κάνει με τθν επαναφορά ςτθν διάρκεια φοίτθςθσ τθσ ςχολισ ςτουσ 6 μινεσ όπωσ το 1923!!! Να ακολουκιςει θ ζγκαιρθ φοίτθςθ ςτο αργότερο χρονικό πλαίςιο των 4 μθνϊν από τον διοριςμό και πάνω από όλα να εξαςφαλιςτεί ότι θ φοίτθςθ κα είναι πραγματικά ευδόκιμοσ. Σα μακιματα που διδάςκονται ςιμερα ςτθν ςχολι είναι. Σωφρονιςτικόσ Κώδικασ, Πληροφορίεσ-Έρευνεσ-Ομηρίεσ, Ναρκωτικζσ ουςίεσ, Στοιχεία Υγιεινήσ, Στοιχεία Διοικητικοφ Δικαίου, Λειτουργία Καταςτημάτων Κράτηςησ, Στοιχεία Ποινικοφ Δικαίου& Δικονομίασ και Στοιχεία Ψυχολογίασ. Η ςυνολικι διάρκεια διδαςκαλίασ 5

6 του κάκε μακιματοσ και για κάκε εκπαιδευτικι περίοδο, ςε διδακτικζσ ϊρεσ, ζχει ωσ εξισ: ωφρονιςτικόσ Κϊδικασ, 15 ϊρεσ Πλθροφορίεσ-Ζρευνεσ-Ομθρίεσ, 15 ϊρεσ Ναρκωτικζσ Ουςίεσ, 15 ϊρεσ τοιχεία Τγιεινισ, 7,5 ϊρεσ τοιχεία Διοικθτικοφ Δικαίου, 9 ϊρεσ Λειτουργία Καταςτθμάτων Κράτθςθσ, 22,5 ϊρεσ τοιχεία Ποινικοφ Δικαίου & Δικονομίασ, 9 ϊρεσ και, τζλοσ, τοιχεία Ψυχολογίασ, 7,5 ϊρεσ. Η διάρκειά τουσ λοιπόν είναι πολφ ςφντομθ, οι δε κοινωνικζσ επιςτιμεσ, όπωσ π.χ, θ Κοινωνιολογία και θ Εγκλθματολογία παρότι είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ με τισ ςυνκικεσ και τθν κοινωνικι δράςθ που τροφοδοτοφν τισ φυλακζσ, και είναι απαραίτθτεσ για να εξθγοφνται οι ςυνκικεσ και να αξιολογοφνται οι ςυμπεριφορζσ των ατόμων τθσ εςωτερικισ κοινωνίασ τθσ φυλακισ, τθσ ιδιότυπθσ αυτισ κοινωνίασ των ζγκλειςτων, απουςιάηουν παντελϊσ! Η Ψυχολογία θ πιο ανκρωποκεντρικι και, ενδεχομζνωσ, θ πιο χριςιμθ από τισ διδαςκόμενεσ κεματικζσ ενότθτεσ, καταλαμβάνει μαηί με τα ςτοιχεία υγιεινισ τισ λιγότερεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ που είναι 7,5 ϊρεσ παρά το γεγονόσ ότι, ςτα καταςτιματα κράτθςθσ τθσ χϊρασ μασ, υπάρχει ζνασ μεγάλοσ και διαρκϊσ αυξανόμενοσ αρικμόσ τοξικομανϊν και αλλοδαπϊν κρατουμζνων. Οι πρϊτοι ςε ζνα μεγάλο ποςοςτό, είναι φορείσ μεταδοτικϊν νοςθμάτων κυρίωσ θπατίτιδασ Β και C, κάποιοι και φορείσ του AIDS και οι δεφτεροι φορείσ αςκενειϊν όπωσ θ φυματίωςθ, θ ψϊρα κλπ που είχαν εξαφανιςτεί από τθν χϊρα μασ. Σαυτόχρονα οι ςυνκικεσ κράτθςθσ κυρίωσ λόγω υπερςυμφόρθςθσ περιςςότερο παραπζμπουν ςε ςυνκικεσ ςταβλιςμοφ παρά ςε ςυνκικεσ κράτθςθσ και φιλοξενίασ, αυξάνοντασ με τον τρόπο αυτό πολφ περιςςότερο τουσ όποιουσ κινδφνουσ ελλοχεφουν. Από τα υπόλοιπα μακιματα, τα πλζον χριςιμα είναι ο ωφρονιςτικόσ Κϊδικασ και θ Λειτουργία των Καταςτθμάτων Κράτθςθσ με το τελευταίο να παρζχει ουςιαςτικζσ τεχνικζσ πλθροφορίεσ, κανόνεσ και πρακτικζσ που ςυνδζουν τθν νομικοκεςμικι γνϊςθ, με την καταχωρημζνη γνώςη και την εμπειρία. Μζςα ςε όλα αυτά αναδεικνφεται και θ κοροϊδία περί τθσ δικεν δυνατότθτασ να μάκει κανείσ αυτοάμυνα ςε δζκα επτά ϊρεσ!!! Είναι φανερό ότι θ εκπαίδευςθ των ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων ςτθ χϊρα μασ είναι, από όλεσ τισ απόψεισ, ελλιπισ. Δεν ανταποκρίνεται ςε καμία περίπτωςθ οφτε ςτα κζματα αςφαλείασ που πρζπει να γνωρίηουν οι ςωφρονιςτικοί υπάλλθλοι, ωσ επαγγελματίεσ, οφτε ςτθν ανκρωπιςτικι διάςταςθ και τθν κοινωνικι αποςτολι που πρζπει να ζχει θ ωφρονιςτικι Τπθρεςία, ωσ κλάδοσ. 6

7 Είτε λοιπόν μιλιςουμε για τθν κατάργθςθ τθσ υπάρχουςασ εκπαίδευςθσ, είτε για τθν ριηικι αναμόρφωςθ τθσ Η ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΚΡΙΝΕΣΑΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ. Ζχει παρατθρθκεί όμωσ πολλζσ φόρεσ το φαινόμενο κάποιεσ αλλαγζσ παρότι είναι προσ τθν ςωςτι κατεφκυνςθ και επιχειροφνται με καλζσ προκζςεισ να αποτυγχάνουν και μάλιςτα τραγικά. Είναι γνωςτό άλλωςτε, ότι και ο δρόμοσ προσ τθν κόλαςθ, είναι ςτρωμζνοσ με καλζσ προκζςεισ. Κςωσ ζτςι να εξθγείται και θ υπερςυμφόρθςθ τθσ ςε ςχζςθ με τον ςαφϊσ πιο αραιό κατοικθμζνο παράδειςο. Όλεσ οι αλλαγζσ οφείλουν να είναι ςαφείσ, να ζχουν πρακτικι εφαρμογι και ορατι ςτόχευςθ. Να ςυνδυάηουν, τθν απόλυτθ γνϊςθ όλων των παραμζτρων του χϊρου που κζλουν να αλλάξουν. Να γνωρίηουν, πωσ κα λειτουργιςουν οι αλλαγζσ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων τόςο ςε αυτοφσ που υφίςτανται τθν εκπαίδευςθ όςο και ςτουσ τελικοφσ αποδζκτεσ ςτουσ οποίουσ κα εφαρμοςτεί θ γνϊςθ από τθν εκπαίδευςθ, που ςτθν προκείμενθ περίπτωςθ είναι οι κρατοφμενοι. Να γνωρίηουν το περιεχόμενο, τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά τθσ εγκλθματικισ ςυμπεριφοράσ των παραβατϊν, να αντιλαμβάνονται και να μποροφν να εξθγοφν αλλαγζσ κυρίωσ τισ επιρροζσ που επιβαρφνουν τθν δράςθ τουσ. Να λαμβάνουν υπόψθ τισ υπάρχουςεσ δυνατότθτεσ των τεχνικϊν υποδομϊν, τον αρικμό του προςωπικοφ, τθν αντιλθπτικι του ικανότθτα τον φόρτο και τισ ςυνκικεσ εργαςίασ του. Όποια και αν είναι θ τελικι επιλογι εμείσ προτείνουμε ζνα πλαίςιο οργανικισ και οργανωτικισ αναςυγκρότθςθσ και ζνα καινοφργιο πρόγραμμα διδακτζασ φλθσ που κα μποροφςε αν λθφκεί υπ όψιν από τουσ τελικοφσ διαμορφωτζσ τθσ ςωφρονιςτικισ μασ πολιτικισ, είμαςτε βζβαιοι ότι κα αλλάξει τθν μορφι των φυλακϊν τθσ χϊρασ μασ. Προτάςεισ για Οργανική οργανωτική αναςυγκρότηςη και την λειτουργία Σχολήσ Αντικατάςταςθ του μονοκατθγοριακοφ κλάδου ΔΕ φφλαξθσ ςε κλάδο ΔΕ ΣΕ και ΠΕ φφλαξθσ. Σα τυπικά προςόντα του κάκε υπαλλιλου κα κακορίηουν με απόλυτθ προτεραιότθτα τθν υπαλλθλικι του εξζλιξθ και προαγωγι του. Η επιλογι των υπαλλιλων να γίνεται ευρφτερα από τθν κοινωνία αφοφ δεν μπορεί να υλοποιθκεί θ προγενζςτερθ επικυμία μασ και να ενταχκεί ωσ ςχολι ςε επίπεδο ΣΕΙ ι ΑΕΙ. Κατά τθν προεπιλογι οι υποψιφιοι υπάλλθλοι επιβάλλεται να υποβάλλονται ςε τεςτ απόδειξθσ των δεξιοτιτων τουσ, τθσ αντιλθπτικισ τουσ ικανότθτασ, κακϊσ και ςε 7

8 διάφορα ψυχοτεχνικά τεςτ και τεςτ για τθν χριςθ ναρκωτικϊν ι άλλων ουςιϊν. Η γνϊςθ μιασ ξζνθσ γλϊςςασ να κεωρείται απαραίτθτθ προχπόκεςθ και να πριμοδοτοφνται οι γνϊςεισ περιςςοτζρων. Επίςθσ, μοριοδότθςθ κα πρζπει να προβλζπεται και για όςουσ ζχουν πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ ςχετικά με τθν φφλαξθ, τθν αςφάλεια και τθν επιτιρθςθ. Μετά τθν προεπιλογι δφο ζωσ τζςςερεισ μινεσ θ κατ αρχιν επιλεγμζνοι υπάλλθλοι κα φοιτοφν ςε ςχολι εξάμθνθσ διάρκειασ και θ οριςτικι πρόςλθψι τουσ κα εξαρτάται από τθν ευδόκιμθ αποφοίτθςθ από αυτιν. Η πρόταςι μασ για τθν φοίτθςθ ςτθν ςχολι ζχει να κάνει με το να μπορεί ο υπάλλθλοσ να κατανοεί κατά τθν εκπαίδευςθ του τα μακιματα, τισ τεχνικζσ, τθν λειτουργία και τισ ςυνκικεσ εργαςίασ να γνωρίηει τθν διοικθτικι διάρκρωςθ μα κυρίωσ να ξζρει αν μπορεί να εξοικειωκεί με τουσ χϊρουσ και τισ ςυνκικεσ εργαςίασ του. Για τθν προαγωγι ςτθν ςυνζχεια κάκε υπαλλιλου και για οποιαδιποτε από τισ κζςεισ ανκυπαρχιφφλακα που προτείνουμε να ςυςτακεί, υπαρχιφφλακα και αρχιφφλακα να απαιτείται θ τρίμθνθ φοίτθςθ ςε ξεχωριςτι ςχολι, τθσ ςχολισ ςτελεχϊν τθν οποία και προτείνουμε. Για τθν αποφοίτθςθ και από τθν ςχολι προςωπικοφ και από τθν ςχολι ςτελεχϊν απαιτείται για τθν αποφοίτθςθ να γίνονται γραπτζσ εξετάςεισ. Ο βακμόσ αποφοίτθςθσ κα αποτελεί πρόςκετο ςτοιχείο ςτισ ενδεχόμενεσ προαγωγζσ με μοριοδότθςθ του Άριςτα με 100 μόρια και ακολοφκωσ ανάλογα τον βακμό. Η μοριοδότθςθ κα ξεκινάει από τα 50 μόρια κακ όςον υπάλλθλοι με μικρότερο βακμό του 5 κα απορρίπτονται. Οι κζςεισ ςε όλο τον κλάδο φφλαξθσ ορίηονται ωσ εξισ: Δόκιμοσ Φφλακασ, Φφλακασ, Ανκυπαρχιφφλακασ, Τπαρχιφφλακασ και Αρχιφφλακασ. Οι υπάλλθλοι τθσ ΔΕ κατθγορίασ μποροφν να εξελιχκοφν ωσ τον βακμό του Ανκυπαρχιφφλακα. Οι υπάλλθλοι τθσ ΣΕ ωσ τον βακμό του Αρχιφφλακα, με απόλυτθ προτεραιότθτα όμωσ των υπαλλιλων τθσ ΠΕ κατθγορίασ όταν ζχουν τον ίδιο βακμό. ΟΙ υπάλλθλοι τθσ κατθγορίασ ΠΕ εξελίςςονται κατά προτεραιότθτα για τθν κζςθ του Αρχιφφλακα. Επίςθσ οι υπάλλθλοι τθσ ΠΕ φφλαξθσ οι οποίοι ζχουν κρικεί πρωτίςτωσ Αρχιφφλακεσ και ζχουν τουλάχιςτον πζντε χρόνια ςτον Α βακμό μποροφν να εξελίςςονται ωσ τον βακμό του Τποδιευκυντι κζςθ τθν οποία προτείνουμε να δθμιουργθκεί. ε περιπτϊςεισ ζλλειψθσ ικανοφ αρικμοφ υπαλλιλων για τισ παραπάνω κζςεισ εξαιρουμζνθσ αυτισ του Τποδιευκυντι μπορεί να κρίνονται υπάλλθλοι και με μικρότερο βακμό. Τπάλλθλοι τθσ ΔΕ 8

9 κατθγορίασ δεν μπορεί να κρικοφν για καμία κζςθ αν δεν ζχουν τουλάχιςτον τον βακμό Β. Οι υπάλλθλοι επίςθσ τθσ ΔΕ κατθγορίασ μποροφν λόγω εξαίρετων πράξεων και ενεργειϊν τουσ να κρίνονται και ωσ Τπαρχιφφλακεσ αν ζχουν τον Αϋβακμό. Ανκυπαρχιφφλακεσ κρίνονται οι υπάλλθλοι ΔΕ κατθγορίασ με Β βακμό. Τπάλλθλοι ΣΕ κατθγορίασ και ΠΕ κατθγορίασ με βακμό Γ. Τπαρχιφφλακεσ κρίνονται υπάλλθλοι ΣΕ κατθγορίασ με Α βακμό και οι υπάλλθλοι ΠΕ κατθγορίασ με Β βακμό. Αρχιφφλακεσ κρίνονται υπάλλθλοι ΣΕ και ΠΕ κατθγορίασ με Αϋ βακμό με προβάδιςμα ςτθν ΠΕ.κατθγορία Για όλεσ τισ κζςεισ Ανκυπαρχιφφλακα, Τπαρχιφφλακα, Αρχιφφλακα να προβλεφκεί επίδομα ανάλογα με τθν κζςθ. Οι υπάλλθλοι που κρίνονται για οποιαδιποτε κζςθ κα επανακρίνονται ανά τριετία και αν δεν υπάρχουν πεικαρχικά ι άλλα παραπτϊματα ςε περίπτωςθ μθ επιλογισ τουσ κα επιλζγονται για μία από τισ προθγοφμενεσ κζςεισ. Για τθν κζςθ του Ανκυπαρχιφφλακα θ επιλογι είναι μόνιμθ εκτόσ εάν προκφπτουν ςοβαροί πεικαρχικοί λόγοι και αποδεδειγμζνθ διοικθτικι ι άλλθ ικανότθτα. Σο ςφνολο του προςωπικοφ κα υποβάλλεται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα 3-5 χρόνια ςε αναγκαςτικζσ ταχφρρυκμεσ μετεκπαιδεφςεισ ι ςεμινάρια διάρκειασ τουλάχιςτον ενόσ μθνόσ. Σο διδακτικό προςωπικό των ςχολϊν δζον να αποτελείται από πανεπιςτθμιακοφσ, ειςαγγελείσ ι άλλουσ γνϊςτεσ τθσ νομικισ επιςτιμθσ, επιςτιμονεσ κοινωνικοανκρωπιςτικϊν ςπουδϊν, γιατροφσ, ανϊτερουσ υπαλλιλουσ Κεντρικισ Τπθρεςίασ, διευκυντζσ και λοιπά ζμπειρα ςτελζχθ από τον χϊρο των φυλακϊν. Διδακτικζσ ενότητεσ - μαθήματα Για τισ διδακτικζσ ενότθτεσ που ακολουκοφν τθν ενότθτα αυτι ηθτιςαμε από νζουσ ςυναδζλφουσ μεταξφ αυτϊν και ο Νίκοσ Βαρβατάκοσ να μασ υποβάλλουν τυχόν προτάςεισ τουσ. Μασ υπζβαλαν και επιλζξαμε αυτζσ του αγαπητοφ Νίκου. Μαηί με τθν ποριςματικι ζκκεςθ των ςυναδζλφων.καρακίτςου Γ.Γραμματεα τθσ ομοςπονδίασ μασ και Β.Μπιςμπίκθ υπάλλθλο του Ε.Κ.Κ.Κ.Ν Αυλϊνα, οι οποίοι ςυμμετείχαν, ωσ εκπρόςωποι μασ, ςε πρόςφατο ςχετικό πανευρωπαϊκό ςυνζδριο του χϊρου, τισ επεξεργαςτικαμε και ζχουν ωσ εξισ: 9

10 Α) Μζτρα Αςφαλείασ (Στατική και Δυναμική Αςφάλεια). Η ενότθτα αυτι κα αποτελείται από δφο ςκζλθ, ζνα κεωρθτικό και ζνα πρακτικό. Σο πρακτικό κα περιλαμβάνει ςφντομθ ενθμζρωςθ και επαρκι εξάςκθςθ ςε διάφορα μζςα τα οποία άπτονται άμεςα τθσ κακθμερινισ αςφάλειασ ενόσ καταςτιματοσ κράτθςθσ, όπωσ είναι, π.χ, οι πυροςβεςτιρεσ και τα λοιπά μζςα πυρόςβεςθσ, οι κλειδαριζσ, τα θλεκτρονικά ςυςτιματα επιτιρθςθσ κ.ο.κ. Σο κεωρθτικό ςκζλοσ κα αποτελείται από ζνα ενιαίο μάκθμα που κα περιλαμβάνει, κατά βάςθ, τισ εξισ επιμζρουσ κεματικζσ ενότθτεσ: 1) Διαχείριςθ Κρίςεων (ομθρίεσ, διαπραγματεφςεισ, τρόποι επίλυςθσ ςυγκροφςεων, τρόποι αποκλιμάκωςθσ τεταμζνων καταςτάςεων, δείκτεσ αναγνϊριςθσ υποβόςκουςασ ζνταςθσ και ενδεχόμενθσ ςτάςθσ, διαχείριςθ πλθροφοριϊν), 2) Ναρκωτικά (τρόποι εφρεςισ τουσ και τεχνικζσ πλθροφορίεσ για τθ μορφι τουσ, τουσ τρόπουσ χριςθσ και απόκρυψισ τουσ, τισ επιπτϊςεισ τουσ κ.ο.κ) και, τζλοσ, 3) Ανάλυςθ Παρελκόντων Προβλθματικϊν υμβάντων (κανάτων, ςυμπλοκϊν, αποδράςεων και ςτάςεων, με ςκοπό τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τθν πρόλθψθ παρόμοιων ςυμβάντων ςτο μζλλον). Σο μάκθμα αυτό κα διδάςκεται από ςωφρονιςτικοφσ υπαλλιλουσ με πολυετι πείρα ςτο χϊρο των φυλακϊν. Για τθ διδαςκαλία του, κα ιταν χριςιμο να ςυγγραφεί ςυλλογικά ζνα βιβλίο επί τοφτου, από μια ομάδα ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων με μακροχρόνια πείρα και παρουςία ςτθ ωφρονιςτικι Τπθρεςία. Επικουρικά, κα μποροφςε να μεταφραςτεί και να αξιοποιθκεί διδακτικά και θ ςυναφισ βιβλιογραφία που αναφζρκθκε ςε προθγοφμενο κεφάλαιο. Β) Ελληνικοί, Ευρωπαϊκοί και Διεθνείσ Σωφρονιςτικοί Κανόνεσ. Η ενότθτα αυτι κα περιλαμβάνει τισ εξισ υποενότθτεσ: 1) Ελλθνικι ωφρονιςτικι Νομοκεςία: ωφρονιςτικόσ Κϊδικασ και Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Καταςτθμάτων Κράτθςθσ Σφπου Α και Β, με ςφντομθ ιςτορικι αναδρομι ςτουσ παλαιότερουσ ωφρονιςτικοφσ Κϊδικεσ του 1989 και του 1967 (με ςκοπό τον εντοπιςμό των ςυν το χρόνο αλλαγϊν αλλά και για γενικότερθ ενθμζρωςθ), 2) Ευρωπαϊκά Κείμενα: Ευρωπαϊκοί ωφρονιςτικοί Κανόνεσ (φςταςθ Rec *2006+2), Ευρωπαϊκι φμβαςθ για τα Δικαιϊματα του ανκρϊπου (ΕΔΑ, 1950), Ευρωπαϊκι φμβαςθ για τθν Πρόλθψθ των Βαςανιςτθρίων και τθσ Απάνκρωπθσ ι Σαπεινωτικισ Μεταχείριςθσ ι Σιμωρίασ (1987), 3) Κείμενα των Ηνωμζνων Εκνϊν: τοιχειϊδεισ κανόνεσ για τθ Μεταχείριςθ των Κρατουμζνων (1955), Βαςικζσ Αρχζσ για τθ Μεταχείριςθ των Κρατουμζνων (1990), φμβαςθ κατά των Βαςανιςτθρίων και Άλλων Σρόπων κλθρισ, Απάνκρωπθσ ι Σαπεινωτικισ Μεταχείριςθσ ι Σιμωρίασ (1975), Διεκνζσ φμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιϊματα (1966), Διεκνζσ φμφωνο για τα 10

11 Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιϊματα (1966), Οικουμενικι Διακιρυξθ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου (1948). Η διδαςκαλία των κειμζνων αυτϊν δεν πρζπει να ςτοχεφει ςτθν αποςτικιςι τουσ αλλά ςτθν μετάδοςθ και εμπζδωςθ του πνεφματοσ από το οποίο εμφοροφνται. Ειδικότερα πρζπει να δίδεται προτεραιότθτα ςτθν γνϊςθ νομικϊν υποχρεϊςεων οι οποίεσ ζχουν να κάνουν κυρίωσ με τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ των ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων. Γ) Ζητήματα Υγείασ Υγιεινήσ. Σο μάκθμα αυτό κα ςτοχεφει ςτθν παροχι επαρκοφσ και ζγκυρθσ ενθμζρωςθσ ςε διάφορα κζματα υγείασ, αξιοποιϊντασ τθν πλζον επίκαιρθ ςυναφι βιβλιογραφία, ελλθνικι και διεκνι. Θα πρζπει να δίνει ζμφαςθ ςτθν ενθμζρωςθ (αναγνϊριςθ, πρόλθψθ κ.ο.κ) επί διαφόρων μεταδοτικϊν νοςθμάτων (ιδίωσ τθσ θπατίτιδασ Β και C και του HIV/AIDS) και δθ εκείνων των οποίων θ μετάδοςθ ευνοείται από τθ ςυγκζντρωςθ πολλϊν ανκρϊπων ςτον ίδιο χϊρο. Επίςθσ, κα πρζπει να παρζχει πλθροφορίεσ για τισ αςκζνειεσ εκείνεσ που τυχόν ενδθμοφν ςε περιοχζσ από τισ οποίεσ προζρχονται αλλοδαποί κρατοφμενοι. Δ) Ψυχολογία Ψυχιατρική. Η ενότθτα κα περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ επιμζρουσ ενότθτεσ: Εκπαίδευςθ ςτθν Ενεργθτικι Ακρόαςθ (κεωρθτικι και πρακτικι), υμβουλευτικι, Διαχείριςθ Ψυχολογικϊν Κρίςεων (άγχουσ, απϊλειασ, πζνκουσ), Διαπροςωπικζσ χζςεισ, Επικοινωνιακζσ Δεξιότθτεσ, Βαςικά τοιχεία Ψυχιατρικισ, Διαχείριςθ Ψυχιατρικϊν Νοςθμάτων, Φαρμακευτικά κευάςματα για Ψυχιατρικι Χριςθ. Για τθ διδαςκαλία των ανωτζρω κα μποροφςε να αξιοποιθκεί θ ελλθνικι και θ ξζνθ ςυναφισ βιβλιογραφία. Η εν λόγω ενότθτα αποτελεί προχπόκεςθ εκ των ων ουκ άνευ τόςο για τθν αναβάκμιςθ τθσ επαγγελματικισ υπόςταςθσ, κεωρθτικισ και πρακτικισ, των ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων όςο και για τθν παροχι ουςιαςτικισ αρωγισ προσ τουσ κρατουμζνουσ. Ε) Κοινωνιολογία Εγκληματολογία. Η διδακτικι αυτι ενότθτα κα παρζχει, μεταξφ άλλων, βαςικζσ γνϊςεισ για τθν εγκλθματογζνεςθ και το κοινωνικοοικονομικό υπόβακρο τθσ εγκλθματικότθτασ, τα κοινωνιολογικά χαρακτθριςτικά τθσ τοξικομανίασ και τισ διάφορεσ μεκόδουσ απεξάρτθςθσ, τισ εναλλακτικζσ ποινζσ και κυρϊςεισ, ςτατιςτικά ςτοιχεία για τουσ κρατουμζνουσ και κάποια διαχρονικι τουσ αποτίμθςθ και, τζλοσ, τα προγράμματα επανζνταξθσ που εφαρμόηονται ςε χϊρεσ του εξωτερικοφ. Η ενότθτα αυτι είναι απολφτωσ αναγκαία για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των κρατουμζνων (ςτο βακμό που μποροφν να ειδωκοφν ωσ μια ενιαία κοινωνικι ομάδα) και, κατ επζκταςθ, για τθν παροχι προσ 11

12 αυτοφσ αρωγισ και κινιτρων ϊςτε να μειωκοφν οι πικανότθτεσ υποτροπισ τουσ μετά τθν αποφυλάκιςθ. Σ) Αυτοάμυνα Η ενότθτα αυτι κεωροφμε ότι πρζπει να καλυφκεί από πιο ειδικά άτομα από εμάσ και τα οποία κα μπορζςουν να ειςθγθκοφν μία ουςιαςτικι και αποτελεςματικι πρόταςθ τόςο ωσ προσ τθν χρονικι διάρκεια όςο και προσ το περιεχόμενό τθσ. Επίλογοσ Αυτζσ είναι, περιλθπτικά, οι βαςικζσ ενότθτεσ τθσ διδακτζασ φλθσ του προτεινόμενου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. Παράλλθλα, μποροφν να διδαχκοφν (ςε προαιρετικι βάςθ) και οριςμζνα άλλα μακιματα, θ επιλογι και θ παρακολοφκθςθ των οποίων κα μποροφςε να λειτουργιςει ενιςχυτικά ωσ προσ τισ προοπτικζσ εργαςιακισ μετεξζλιξθσ. Σζτοια μακιματα είναι, π.χ, θ εκμάκθςθ κάποιασ πολεμικισ τζχνθσ, μίασ διεκνοφσ ξζνθσ γλϊςςασ (αγγλικά) ι κάποιασ που ομιλείται από μεγάλο αρικμό αλλοδαπϊν κρατουμζνων, όπωσ π.χ. ςτθν χϊρα μασ τα αλβανικά και τα αραβικά. Θα πρζπει, επίςθσ, να παρζχεται ενθμζρωςθ ςτθν πιο πρόςφατθ επιςτθμονικι ελλθνικι και ξζνθ βιβλιογραφία. Για ομάδεσ κρατουμζνων όπωσ οι ανιλικοι, οι γυναίκεσ κρατοφμενεσ, οι ψυχικά αςκενείσ, οι κρατοφμενοι με ιςόβια κάκειρξθ κ.ο.κ, οι ςωφρονιςτικοί υπάλλθλοι που υπθρετοφν ςε ανάλογα καταςτιματα κα πρζπει να τυγχάνουν ειδικότερθσ εκπαίδευςθσ από τουσ υπολοίπουσ. Σζλοσ, κα πρζπει να υπάρχουν και προγράμματα μετεκπαίδευςθσ τα οποία κα πραγματοποιοφνται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα και κα προςφζρουν ςτουσ ενδιαφερόμενουσ, μεταξφ άλλων, τθ δυνατότθτα να εντρυφιςουν ςτα ςωφρονιςτικά ςυςτιματα ξζνων χωρϊν μζςω τθσ παροχισ τεχνικϊν πλθροφοριϊν γι αυτά και μζςω τθσ δυνατότθτασ διαμονισ και εργαςίασ (για ζνα χρονικό διάςτθμα) ςε κατάςτθμα κράτθςθσ χϊρασ του εξωτερικοφ. 12

13 13

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Διδάςκοντασ με τθ βοικεια λογιςμικοφ παρουςίαςθσ papastasos@gmail.com Το λογιςμικό παρουςιάςεων Το Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι.

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. Θ Γϋ τάξθ Γενικοφ Λυκείου κα περιλαμβάνει ςυνολικό πρόγραμμα 32 διδακτικών ωρών τθν εβδομάδα, από τισ οποίεσ οι 15 κα αφοροφν τα μακιματα προςανατολιςμοφ. Διαμορφϊνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δρ. Όλγα Κακαλιάγκου Εκνικόσ Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ Ρροϊςταμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΔ 415/29111-02 ςε αντικατάςταςθ του Π.Δ. 415/29-12-1994: χρόνου ειδίκευςθσ ιατρών για απόκτθςθ ειδικότθτασ»)

(ΠΔ 415/29111-02 ςε αντικατάςταςθ του Π.Δ. 415/29-12-1994: χρόνου ειδίκευςθσ ιατρών για απόκτθςθ ειδικότθτασ») Περιετόμενο εκπαίδεσζης ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΔ 415/29111-02 ςε αντικατάςταςθ του Π.Δ. 415/29-12-1994: χρόνου ειδίκευςθσ ιατρών για απόκτθςθ ειδικότθτασ») «Περί του Περιγραφή περιεχομζνου τησ εκπαίδευςησ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Μάκθμα : Τεχνολογία Υλικϊν - Νζεσ Τεχνολογίεσ & Διαγνωςτικι Ζργων Τζχνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι ΔΙΟΙΚΗΣΙΚ0 ΤΜΒΟΤΛΙΟ Πρόεδροσ: Σριπόδθσ Νικόλαοσ 6972356658 Αντιπρόεδροσ: Βοφξινου Ανδριανι 6932796434 Γραμματζασ: Γρυπάρθσ Ιωάννθσ 6944326657 Ειδικόσ Γραμματζασ: Μαφρου Κυριακι 6977746346 Σαμίασ: Παπαδόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Σεχνολογικοφ Λυκείου

Δομή Σεχνολογικοφ Λυκείου ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ Το Υπουργείο Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων παρουςιάηει τθ νζα δομι τθσ Τεχνικισ - Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, θ οποία υλοποιείται με τθν ίδρυςθ του Τεχνολογικοφ Λυκείου.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.)

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Το ςυγκεκριμζνο βιβλιάριο ζχει δθμιουργθκεί και διατίκεται από τθν CCS ΑΕ μόνο για τουσ χριςτεσ τθσ Ελλάδασ και

Διαβάστε περισσότερα