Κορυδαλλόσ, 25 Μάθ 2010 Αρικ. Πρωτ. 352 Υφυπουργό Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ. Κατςιφάρα Απόςτολο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κορυδαλλόσ, 25 Μάθ 2010 Αρικ. Πρωτ. 352 Υφυπουργό Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ. Κατςιφάρα Απόςτολο"

Transcript

1 Ο..Τ.Ε ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΦΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΔΡΑ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟ ΟΛΩΜΟΤ 2 Σ.Θ Σ.Κ ΣΗΛ FAX ΜΕΛΟ Α.Δ.Ε.Δ.Τ Προσ: Κορυδαλλόσ, 25 Μάθ 2010 Αρικ. Πρωτ. 352 Υφυπουργό Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ. Κατςιφάρα Απόςτολο Θζμα: Προτάςεισ για την οργανική και οργανωτική αναςυγκρότηςη, την εκπαίδευςη και την μετεκπαίδευςη του φυλακτικοφ προςωπικοφ Κφριε Υφυπουργζ Η αξία τησ εκπαίδευςησ Σα πρόςωπα με τα οποία ςυναναςτρζφονται περιςςότερο οι κρατοφμενοι μζχρι τθν αποφυλάκιςι τουσ, είναι, εκ των πραγμάτων οι ςωφρονιςτικοί υπάλλθλοι. Εξ αυτοφ του λόγου και μόνο μπορεί εφκολα να αντιλιφκθ κανείσ τθν επίδραςθ που μποροφν να αςκιςουν ςτισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ και ςτισ προοπτικζσ επανζνταξθσ τουσ. Για το ςκοπό αυτό, κα πρζπει οι ςωφρονιςτικοί υπάλλθλοι να είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνοι, όχι μόνο ςε κζματα αςφαλείασ για τθν τιρθςθ τθσ τάξθσ και τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των καταςτθμάτων, αλλά και ςε διάφορεσ κοινωνικοφ ανκρωποκεντρικοφ χαρακτιρα επιςτιμεσ και ςτθν ψυχολογία. Η ςωςτι ολοκλθρωμζνθ και διαρκι εκπαίδευςθ του φυλακτικοφ προςωπικοφ εξαςφαλίηει τθν ποιοτικι επάρκεια, διευκολφνει τθν επικοινωνία του με τουσ κρατουμζνουσ και ςυμβάλει κακοριςτικά ςτον εξανκρωπιςμό τθσ λειτουργίασ ςτα καταςτιματα κράτθςθσ. Γενικά θ εποχι μασ, ςτθρίηετε ςτθν όλο και περιςςότερο εξειδικευμζνθ γνϊςθ, τθν υψθλι κατάρτιςθ και τθν ςυνεχι μετεκπαίδευςθ. Η άνοδοσ του εκπαιδευτικοφ επιπζδου και του εργαςιακοφ ρόλου των ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων κα λειτουργιςει, κετικά ςτο να αντιμετωπιςτοφν και να ξεπεραςτοφν διάφορεσ εςφαλμζνεσ αντιλιψεισ και αρνθτικά ςτερεότυπα, ενϊ 1

2 ταυτόχρονα θ κοινωνία κα ζχει τθν δυνατότθτα να αντιλθφκεί τθν προςπάκεια να ανταποκρικοφμε ςτα δφςκολα και πολλζσ φορζσ επικίνδυνα κακικοντα μασ και κα κατανοιςει το επίπονο ζργο και τθν δφςκολθ αποςτολι μασ Διεθνή κείμενα τον Κανόνα 47, του Οργανιςμοφ Ηνωμζνων Εκνϊν αναφζρεται ότι «το ςωφρονιςτικό προςωπικό πρζπει να είναι επαρκοφσ πνευματικοφ επιπζδου», ότι πρζπει να παρακολουκεί μακιματα γενικισ και ειδικισ κατάρτιςθσ και να επιτυγχάνει ςε κεωρθτικζσ και πρακτικζσ εξετάςεισ. Επίςθσ, κατά τθ διάρκεια τθσ ςταδιοδρομίασ του, το προςωπικό πρζπει να διατθρεί να βελτιϊνει τισ γνϊςεισ, τθν επαγγελματικι του ικανότθτα και να παρακολουκεί ςε περιοδικι βάςθ επιμορφωτικά ςεμινάρια. Περιλαμβάνονται, επίςθσ, διάφορεσ ςυςτάςεισ με τισ οποίεσ ηθτείτε να αναγνωρίηεται το ζργου του ςωφρονιςτικοφ προςωπικοφ και γενικότερα θ κοινωνικι αποςτολι του. τισ ςυςτάςεισ αυτζσ προβλζπεται με ςαφινεια ότι: Σο ςωφρονιςτικό προςωπικό πρζπει να παρακολουκεί ςειρά μακθμάτων γενικισ κατάρτιςθσ, μακιματα κοινωνικϊν ςυμπεριφορϊν και προβλθμάτων και να επιτφχει ςε εξετάςεισ κεωρθτικοφ και πρακτικοφ περιεχομζνου. Κατά τθ διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ του φυλακτικοφ προςωπικοφ κα πρζπει, μεταξφ άλλων, να αναπτυχκεί κυρίωσ θ τεχνικι των ςχζςεων με τουσ κρατουμζνουσ μζςω ςτοιχειωδϊν γνϊςεων ψυχολογίασ και εγκλθματολογίασ. τα μακιματα κα περιλαμβάνονται επίςθσ παραδόςεισ ςτισ γενικζσ αρχζσ τθσ ςωφρονιςτικισ διοίκθςθσ, ςτο Ποινικό Δίκαιο και ςε κάκε φλθ ςχετικά με αυτά. Να διοργανϊνονται επιςκζψεισ μεταξφ του προςωπικοφ των διαφόρων χωρϊν με ςκοπό τθν ανταλλαγι εμπειριϊν προκειμζνου να διευρφνουν και να βελτιϊςουν ακόμα περιςςότερο τισ γνϊςεισ τουσ. Όλοι οι Κανόνεσ και οι υςτάςεισ κατατείνουν ςτον ανκρωποκεντρικό χαρακτιρα τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ του ςωφρονιςτικοφ προςωπικοφ, κυρίωσ ςτθν μεταφορά εμπειρίασ, ςτθν ςυμπεριφορά των κρατουμζνων, τθν ψυχολογία του εγκλείςτου και τθν εγκλθματολογικι ανάλυςθ των ςυμπεριφορϊν τουσ. Ευρωπαϊκά κείμενα 2

3 Η εκπαίδευςθ του ςωφρονιςτικοφ προςωπικοφ αποτελεί προτεραιότθτα και ςτουσ Ευρωπαϊκοφσ ωφρονιςτικοφσ Κανόνεσ Rec και εδϊ αναφαίρετε ότι το ςωφρονιςτικό προςωπικό επιτελεί ζνα ςπουδαίο λειτοφργημα. Η επιλογι τθσ εκπαίδευςή τουσ και οι ςυνκικεσ που προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ, κα πρζπει να τουσ βοθκοφν ϊςτε να διατθροφνται οι υψθλζσ προδιαγραφζσ ςτθ φροντίδα των κρατουμζνων. τον Κανόνα 81.1 προβλζπεται θ ειςαγωγικι εξζταςθ ςε κεωρθτικζσ και πρακτικζσ δοκιμαςίεσ. το 81.2 θ μετεκπαίδευςθ ϊςτε όλα τα μζλθ του προςωπικοφ να διατθροφν και να προάγουν τθ γνϊςθ και τθν επαγγελματικι τουσ ικανότθτα. το 81.3 επιηθτείται θ εξειδίκευςθ των μελϊν του προςωπικοφ όταν πρόκειται να εργαςτοφν με αλλοδαποφσ, γυναίκεσ, ανιλικουσ ι πνευματικά αςκενείσ κρατοφμενουσ. Σζλοσ 81.4 περιλαμβάνεται θ διδαςκαλία διεκνϊν περιφερειακϊν κειμζνων και κανόνων για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, τθν πρόλθψθ και τθν απαγόρευςθ των Βαςανιςτθρίων, τθσ απάνκρωπθσ ι ταπεινωτικισ μεταχείριςθσ. Η εκπαίδευςη ςε άλλεσ χώρεσ Η.Π.Α, Αγγλία Καναδάσ: Η πρϊτθ οδθγεί τισ εξελίξεισ, ςε παγκόςμιο επίπεδο, ςτο ηιτθμα τθσ αυςτθροποίθςθσ τθσ μεταχείριςθσ των παραβατϊν. Νορβθγία, Φινλανδία, ουθδία και οι τρεισ αυτζσ ςκανδιναβικζσ χϊρεσ, ςτθρίηονται ςτθν ανεκτικότθτα τθν ςωςτι κοινωνικι και πολιτικι λειτουργία. Ειδικότερα ιςχφουν τα εξισ: Η Αμερικανικι ωφρονιςτικι Ζνωςθ ζχει ορίςει εξάμθνθ φοίτθςθ ςε ςχολι με ίδια διδακτζα φλθ για όλουσ τουσ ςωφρονιςτικοφσ υπαλλιλουσ ανεξαρτιτωσ πολιτείασ ι καταςτιματοσ κράτθςθσ όπου εργάηονται. Σα μακιματα αφοροφν ηθτιματα ελζγχου, αςφάλειασ, αυτοάμυνασ, αντιμετϊπιςθ πυρκαγιάσ και διάφορων άλλων ζκτακτων αναγκϊν. Διδάςκονται επίςθσ κζματα ανκρωποκεντρικισ φφςθσ, πϊσ πρζπει να είναι θ ςυμπεριφορά απζναντι ςτουσ κρατουμζνουσ, τα δικαιϊματα των Κρατουμζνων, οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, οι Επικοινωνιακζσ και υπθρεςιακζσ δεξιότθτεσ των υπάλλθλων τθν Αγγλία, θ εκπαίδευςθ των ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων διαρκεί ζνα χρόνο και περιλαμβάνει μακιματα ανκρωποκεντρικϊν επιςτθμϊν και ηθτιματα αςφαλείασ. Μεταξφ των μακθμάτων αςφαλείασ, με ιδιαίτερθ βαρφτθτα διδάςκεται ο ζλεγχοσ και ο περιοριςμόσ. το μάκθμα αυτό, εκτόσ από ηθτιματα προςωπικισ αςφάλειασ (αυτοάμυνα), διδάςκονται θ νομοκεςία για τθ χριςθ βίασ, οι τρόποι διαχείριςθσ 3

4 αντιπαρακζςεων, οι μζκοδοι επίλυςθσ ςυγκροφςεων, οι τεχνικζσ αποκλιμάκωςθσ και θ αποφυγι χριςθσ βίασ. Σα ανκρωποκεντρικά μακιματα περιλαμβάνουν, τισ διαπροςωπικζσ δεξιότθτεσ τθν ικανότθτα λεκτικισ ι άλλθσ επικοινωνίασ, ακρόαςθσ, κατανόθςθσ διαφορετικϊν τφπων ςυμπεριφοράσ και διαχείριςθσ του άγχουσ. Ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελοφν θ γνϊςθ για τα μεταδοτικά νοςιματα θ αντιμετϊπιςθ κρατουμζνων με ψυχικζσ διαταραχζσ θ αντιμετϊπιςθ αυτοτραυματιςμϊν, αυτοκτονιϊν θ χριςθ ουςιϊν και θ αποτροπι τθσ ειςαγωγισ τουσ ςτα ςωφρονιςτικά καταςτιματα. τον Καναδά, θ εκπαίδευςθ των ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων είναι εξάμθνθ και περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, μακιματα: για τθν επίγνωςθ τθσ ψυχικισ υγείασ, τθν πρόλθψθ αυτοκτονιϊν, τθν χριςθ πυροςβεςτιρων και πυροςβεςτικϊν τεχνικϊν, τθν φπαρξθ ςυμμοριϊν και τουσ τρόπουσ ςυμπεριφοράσ των, κακϊσ και κζματα ανκρωπιςτικοφ χαρακτιρα, που ςτοχεφουν ςτθν καλφτερθ προςταςία των κρατουμζνων ςτθν κατανόθςθ, και τθν καλφτερθ επικοινωνία μαηί τουσ. τθ Νορβθγία θ ςχολι ςωφρονιςτικοφ προςωπικοφ είναι διετοφσ φοίτθςθσ. Η εκπαίδευςθ είναι πρακτικι και κεωρθτικι. Η πρακτικι εκπαίδευςθ γίνεται τον πρϊτο χρόνο, κυρίωσ αφορά ηθτιματα εξοικείωςθσ με το χϊρο, γνϊςθ των μζτρων αςφαλείασ, των μεκόδων και των τεχνικϊν ςε ηθτιματα ζλεγχου και ερευνϊν. Η κεωρθτικι εκπαίδευςθ, παρζχεται τον δεφτερο. χρόνο Και κατά τθ διάρκεια τθσ διδάςκονται εγκλθματολογία, θκικι, κοινωνικι εργαςία, κοινωνιολογία, ψυχολογία, ποινικό δίκαιο, οργάνωςθ δραςτθριοτιτων και ελεφκερου χρόνου για τουσ κρατουμζνουσ.. τθ Φινλανδία θ εκπαίδευςθ διαρκεί ζνα χρόνο. Πρόκειται περί ενόσ ςυνδυαςμοφ πρακτικισ και κεωρθτικισ εκπαίδευςθσ, όπωσ και ςτθν Νορβθγία. Κατά τθν διάρκεια τθσ διδάςκονται, μεταξφ άλλων, κζματα ςχετικά με τουσ κρατοφμενουσ και ξζνεσ γλϊςςεσ ενϊ, επίςθσ, παρζχονται και ςπουδζσ επικοινωνίασ. τθ ουθδία, θ εκπαίδευςθ των ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων διαρκεί 28 εβδομάδεσ δθλαδι κάτι παραπάνω από 6,5 μινεσ. Είναι και εδϊ όπωσ και ςτισ άλλεσ δφο ςκανδιναβικζσ χϊρεσ, ζνασ ςυνδυαςμόσ κεωρθτικισ και πρακτικισ εκπαίδευςθσ. Διδάςκονται οι κανόνεσ τθσ ωφρονιςτικισ Τπθρεςίασ, ηθτιματα αςφαλείασ, διαχείριςθσ κρίςεων, αντιμετϊπιςθσ ςυγκροφςεων μεταξφ των κρατουμζνων, ανκρϊπινα δικαιϊματα, υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα κρατουμζνων, ςτοιχεία υγιεινισ και παροχισ πρϊτων βοθκειϊν. Διδάςκονται επίςθσ, και εξετάηονται ςε 4

5 επίπεδο ανωτζρων ςπουδϊν ςε μάκθμα που επιμελείται των κοινωνικϊν επιςτθμϊν και των δραςτθριοτιτων τθσ ωφρονιςτικισ Τπθρεςίασ. τθν ουθδία υπάρχει και θ μεγαλφτερθ ςε χρόνο τουλάχιςτον, μετεκπαίδευςθ που φτάνει τα 5 χρόνια και ζχει ωσ αντικείμενο ειδικζσ κατθγορίεσ κρατουμζνων όπωσ οι χριςτεσ ναρκωτικϊν ουςιϊν οι γυναίκεσ οι κρατοφμενοι με ιςόβια δεςμά κ.λ.π. Μετεκπαίδευςθ του προςωπικοφ γίνεται ςε όλεσ τισ προαναφερόμενεσ χϊρεσ. ε όλεσ τισ προαναφερόμενεσ χϊρεσ θ εκπαίδευςθ ζπεται τθσ επιλογισ του κάκε υπαλλιλου και γίνεται παράλλθλα με τθν προςφορά εργαςίασ τουσ ςτα ςωφρονιςτικά καταςτιματα. Η οριςτικι επιλογι και θ μονιμοποίθςθ τουσ εξαρτάται απολφτωσ από τθν ευδόκιμθ ι μθ αποφοίτθςθ τουσ από τισ παραπάνω ςχολζσ. Επίςθσ ςε όλεσ τισ παραπάνω χϊρεσ το αντικείμενό των ςχολϊν τουσ πζρα από τυπικι και τισ τεχνικζσ αςφαλείασ, ιδιαίτερθ ςθμαςία δίνετε ςτο να διδάςκετε ο κοινωνικόσ ο ανκρωπιςτικόσ και επανορκωτικόσ ρόλοσ των ςωφρονιςτικϊν υπθρεςιϊν τουσ. Η εκπαίδευςη ςτη χώρα μασ Η ςχολι ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων λειτουργεί ςτθν χϊρα μασ από το Από το 1923 ωσ τθν δεκαετία του 70 θ ςχολι ιταν εξάμθνθσ φοίτθςθσ. Σθν δεκαετία του 80εωσ το 1992 ζγινε τετράμθνθ και ςιμερα κατζλθξε να είναι περίπου τρεισ μινεσ. Οι υπάλλθλοι πολλζσ φορζσ καλοφνται να φοιτιςουν ςε αυτι πολφ κακυςτερθμζνα ζωσ και 5 χρόνια μετά τον διοριςμό τουσ. τθ χϊρα μασ θ μονιμοποίθςθ του υπαλλιλου είναι και ςε εμάσ ςυνδεδεμζνθ με τθν ευδόκιμθ αποφοίτθςθ από αυτι. Ωςτόςο ςτα τόςα χρόνια λειτουργίασ τθσ είναι ηιτθμα να μθν ζχουν αποφοίτθςθ ευδόκιμα πάνω από 5 άτομα. ε περίπτωςθ αποτυχίασ να αποφοιτιςει κάποιοσ ευδόκιμα τθν πρϊτθ φορά φοίτθςισ του, του δίνεται θ δυνατότθτα να φοιτιςει και ςτθν επόμενθ και αν αποτφχει και πάλι απολφεται. Η όποια αλλαγι λοιπόν πρωτίςτωσ ζχει να κάνει με τθν επαναφορά ςτθν διάρκεια φοίτθςθσ τθσ ςχολισ ςτουσ 6 μινεσ όπωσ το 1923!!! Να ακολουκιςει θ ζγκαιρθ φοίτθςθ ςτο αργότερο χρονικό πλαίςιο των 4 μθνϊν από τον διοριςμό και πάνω από όλα να εξαςφαλιςτεί ότι θ φοίτθςθ κα είναι πραγματικά ευδόκιμοσ. Σα μακιματα που διδάςκονται ςιμερα ςτθν ςχολι είναι. Σωφρονιςτικόσ Κώδικασ, Πληροφορίεσ-Έρευνεσ-Ομηρίεσ, Ναρκωτικζσ ουςίεσ, Στοιχεία Υγιεινήσ, Στοιχεία Διοικητικοφ Δικαίου, Λειτουργία Καταςτημάτων Κράτηςησ, Στοιχεία Ποινικοφ Δικαίου& Δικονομίασ και Στοιχεία Ψυχολογίασ. Η ςυνολικι διάρκεια διδαςκαλίασ 5

6 του κάκε μακιματοσ και για κάκε εκπαιδευτικι περίοδο, ςε διδακτικζσ ϊρεσ, ζχει ωσ εξισ: ωφρονιςτικόσ Κϊδικασ, 15 ϊρεσ Πλθροφορίεσ-Ζρευνεσ-Ομθρίεσ, 15 ϊρεσ Ναρκωτικζσ Ουςίεσ, 15 ϊρεσ τοιχεία Τγιεινισ, 7,5 ϊρεσ τοιχεία Διοικθτικοφ Δικαίου, 9 ϊρεσ Λειτουργία Καταςτθμάτων Κράτθςθσ, 22,5 ϊρεσ τοιχεία Ποινικοφ Δικαίου & Δικονομίασ, 9 ϊρεσ και, τζλοσ, τοιχεία Ψυχολογίασ, 7,5 ϊρεσ. Η διάρκειά τουσ λοιπόν είναι πολφ ςφντομθ, οι δε κοινωνικζσ επιςτιμεσ, όπωσ π.χ, θ Κοινωνιολογία και θ Εγκλθματολογία παρότι είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ με τισ ςυνκικεσ και τθν κοινωνικι δράςθ που τροφοδοτοφν τισ φυλακζσ, και είναι απαραίτθτεσ για να εξθγοφνται οι ςυνκικεσ και να αξιολογοφνται οι ςυμπεριφορζσ των ατόμων τθσ εςωτερικισ κοινωνίασ τθσ φυλακισ, τθσ ιδιότυπθσ αυτισ κοινωνίασ των ζγκλειςτων, απουςιάηουν παντελϊσ! Η Ψυχολογία θ πιο ανκρωποκεντρικι και, ενδεχομζνωσ, θ πιο χριςιμθ από τισ διδαςκόμενεσ κεματικζσ ενότθτεσ, καταλαμβάνει μαηί με τα ςτοιχεία υγιεινισ τισ λιγότερεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ που είναι 7,5 ϊρεσ παρά το γεγονόσ ότι, ςτα καταςτιματα κράτθςθσ τθσ χϊρασ μασ, υπάρχει ζνασ μεγάλοσ και διαρκϊσ αυξανόμενοσ αρικμόσ τοξικομανϊν και αλλοδαπϊν κρατουμζνων. Οι πρϊτοι ςε ζνα μεγάλο ποςοςτό, είναι φορείσ μεταδοτικϊν νοςθμάτων κυρίωσ θπατίτιδασ Β και C, κάποιοι και φορείσ του AIDS και οι δεφτεροι φορείσ αςκενειϊν όπωσ θ φυματίωςθ, θ ψϊρα κλπ που είχαν εξαφανιςτεί από τθν χϊρα μασ. Σαυτόχρονα οι ςυνκικεσ κράτθςθσ κυρίωσ λόγω υπερςυμφόρθςθσ περιςςότερο παραπζμπουν ςε ςυνκικεσ ςταβλιςμοφ παρά ςε ςυνκικεσ κράτθςθσ και φιλοξενίασ, αυξάνοντασ με τον τρόπο αυτό πολφ περιςςότερο τουσ όποιουσ κινδφνουσ ελλοχεφουν. Από τα υπόλοιπα μακιματα, τα πλζον χριςιμα είναι ο ωφρονιςτικόσ Κϊδικασ και θ Λειτουργία των Καταςτθμάτων Κράτθςθσ με το τελευταίο να παρζχει ουςιαςτικζσ τεχνικζσ πλθροφορίεσ, κανόνεσ και πρακτικζσ που ςυνδζουν τθν νομικοκεςμικι γνϊςθ, με την καταχωρημζνη γνώςη και την εμπειρία. Μζςα ςε όλα αυτά αναδεικνφεται και θ κοροϊδία περί τθσ δικεν δυνατότθτασ να μάκει κανείσ αυτοάμυνα ςε δζκα επτά ϊρεσ!!! Είναι φανερό ότι θ εκπαίδευςθ των ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων ςτθ χϊρα μασ είναι, από όλεσ τισ απόψεισ, ελλιπισ. Δεν ανταποκρίνεται ςε καμία περίπτωςθ οφτε ςτα κζματα αςφαλείασ που πρζπει να γνωρίηουν οι ςωφρονιςτικοί υπάλλθλοι, ωσ επαγγελματίεσ, οφτε ςτθν ανκρωπιςτικι διάςταςθ και τθν κοινωνικι αποςτολι που πρζπει να ζχει θ ωφρονιςτικι Τπθρεςία, ωσ κλάδοσ. 6

7 Είτε λοιπόν μιλιςουμε για τθν κατάργθςθ τθσ υπάρχουςασ εκπαίδευςθσ, είτε για τθν ριηικι αναμόρφωςθ τθσ Η ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΚΡΙΝΕΣΑΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ. Ζχει παρατθρθκεί όμωσ πολλζσ φόρεσ το φαινόμενο κάποιεσ αλλαγζσ παρότι είναι προσ τθν ςωςτι κατεφκυνςθ και επιχειροφνται με καλζσ προκζςεισ να αποτυγχάνουν και μάλιςτα τραγικά. Είναι γνωςτό άλλωςτε, ότι και ο δρόμοσ προσ τθν κόλαςθ, είναι ςτρωμζνοσ με καλζσ προκζςεισ. Κςωσ ζτςι να εξθγείται και θ υπερςυμφόρθςθ τθσ ςε ςχζςθ με τον ςαφϊσ πιο αραιό κατοικθμζνο παράδειςο. Όλεσ οι αλλαγζσ οφείλουν να είναι ςαφείσ, να ζχουν πρακτικι εφαρμογι και ορατι ςτόχευςθ. Να ςυνδυάηουν, τθν απόλυτθ γνϊςθ όλων των παραμζτρων του χϊρου που κζλουν να αλλάξουν. Να γνωρίηουν, πωσ κα λειτουργιςουν οι αλλαγζσ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων τόςο ςε αυτοφσ που υφίςτανται τθν εκπαίδευςθ όςο και ςτουσ τελικοφσ αποδζκτεσ ςτουσ οποίουσ κα εφαρμοςτεί θ γνϊςθ από τθν εκπαίδευςθ, που ςτθν προκείμενθ περίπτωςθ είναι οι κρατοφμενοι. Να γνωρίηουν το περιεχόμενο, τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά τθσ εγκλθματικισ ςυμπεριφοράσ των παραβατϊν, να αντιλαμβάνονται και να μποροφν να εξθγοφν αλλαγζσ κυρίωσ τισ επιρροζσ που επιβαρφνουν τθν δράςθ τουσ. Να λαμβάνουν υπόψθ τισ υπάρχουςεσ δυνατότθτεσ των τεχνικϊν υποδομϊν, τον αρικμό του προςωπικοφ, τθν αντιλθπτικι του ικανότθτα τον φόρτο και τισ ςυνκικεσ εργαςίασ του. Όποια και αν είναι θ τελικι επιλογι εμείσ προτείνουμε ζνα πλαίςιο οργανικισ και οργανωτικισ αναςυγκρότθςθσ και ζνα καινοφργιο πρόγραμμα διδακτζασ φλθσ που κα μποροφςε αν λθφκεί υπ όψιν από τουσ τελικοφσ διαμορφωτζσ τθσ ςωφρονιςτικισ μασ πολιτικισ, είμαςτε βζβαιοι ότι κα αλλάξει τθν μορφι των φυλακϊν τθσ χϊρασ μασ. Προτάςεισ για Οργανική οργανωτική αναςυγκρότηςη και την λειτουργία Σχολήσ Αντικατάςταςθ του μονοκατθγοριακοφ κλάδου ΔΕ φφλαξθσ ςε κλάδο ΔΕ ΣΕ και ΠΕ φφλαξθσ. Σα τυπικά προςόντα του κάκε υπαλλιλου κα κακορίηουν με απόλυτθ προτεραιότθτα τθν υπαλλθλικι του εξζλιξθ και προαγωγι του. Η επιλογι των υπαλλιλων να γίνεται ευρφτερα από τθν κοινωνία αφοφ δεν μπορεί να υλοποιθκεί θ προγενζςτερθ επικυμία μασ και να ενταχκεί ωσ ςχολι ςε επίπεδο ΣΕΙ ι ΑΕΙ. Κατά τθν προεπιλογι οι υποψιφιοι υπάλλθλοι επιβάλλεται να υποβάλλονται ςε τεςτ απόδειξθσ των δεξιοτιτων τουσ, τθσ αντιλθπτικισ τουσ ικανότθτασ, κακϊσ και ςε 7

8 διάφορα ψυχοτεχνικά τεςτ και τεςτ για τθν χριςθ ναρκωτικϊν ι άλλων ουςιϊν. Η γνϊςθ μιασ ξζνθσ γλϊςςασ να κεωρείται απαραίτθτθ προχπόκεςθ και να πριμοδοτοφνται οι γνϊςεισ περιςςοτζρων. Επίςθσ, μοριοδότθςθ κα πρζπει να προβλζπεται και για όςουσ ζχουν πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ ςχετικά με τθν φφλαξθ, τθν αςφάλεια και τθν επιτιρθςθ. Μετά τθν προεπιλογι δφο ζωσ τζςςερεισ μινεσ θ κατ αρχιν επιλεγμζνοι υπάλλθλοι κα φοιτοφν ςε ςχολι εξάμθνθσ διάρκειασ και θ οριςτικι πρόςλθψι τουσ κα εξαρτάται από τθν ευδόκιμθ αποφοίτθςθ από αυτιν. Η πρόταςι μασ για τθν φοίτθςθ ςτθν ςχολι ζχει να κάνει με το να μπορεί ο υπάλλθλοσ να κατανοεί κατά τθν εκπαίδευςθ του τα μακιματα, τισ τεχνικζσ, τθν λειτουργία και τισ ςυνκικεσ εργαςίασ να γνωρίηει τθν διοικθτικι διάρκρωςθ μα κυρίωσ να ξζρει αν μπορεί να εξοικειωκεί με τουσ χϊρουσ και τισ ςυνκικεσ εργαςίασ του. Για τθν προαγωγι ςτθν ςυνζχεια κάκε υπαλλιλου και για οποιαδιποτε από τισ κζςεισ ανκυπαρχιφφλακα που προτείνουμε να ςυςτακεί, υπαρχιφφλακα και αρχιφφλακα να απαιτείται θ τρίμθνθ φοίτθςθ ςε ξεχωριςτι ςχολι, τθσ ςχολισ ςτελεχϊν τθν οποία και προτείνουμε. Για τθν αποφοίτθςθ και από τθν ςχολι προςωπικοφ και από τθν ςχολι ςτελεχϊν απαιτείται για τθν αποφοίτθςθ να γίνονται γραπτζσ εξετάςεισ. Ο βακμόσ αποφοίτθςθσ κα αποτελεί πρόςκετο ςτοιχείο ςτισ ενδεχόμενεσ προαγωγζσ με μοριοδότθςθ του Άριςτα με 100 μόρια και ακολοφκωσ ανάλογα τον βακμό. Η μοριοδότθςθ κα ξεκινάει από τα 50 μόρια κακ όςον υπάλλθλοι με μικρότερο βακμό του 5 κα απορρίπτονται. Οι κζςεισ ςε όλο τον κλάδο φφλαξθσ ορίηονται ωσ εξισ: Δόκιμοσ Φφλακασ, Φφλακασ, Ανκυπαρχιφφλακασ, Τπαρχιφφλακασ και Αρχιφφλακασ. Οι υπάλλθλοι τθσ ΔΕ κατθγορίασ μποροφν να εξελιχκοφν ωσ τον βακμό του Ανκυπαρχιφφλακα. Οι υπάλλθλοι τθσ ΣΕ ωσ τον βακμό του Αρχιφφλακα, με απόλυτθ προτεραιότθτα όμωσ των υπαλλιλων τθσ ΠΕ κατθγορίασ όταν ζχουν τον ίδιο βακμό. ΟΙ υπάλλθλοι τθσ κατθγορίασ ΠΕ εξελίςςονται κατά προτεραιότθτα για τθν κζςθ του Αρχιφφλακα. Επίςθσ οι υπάλλθλοι τθσ ΠΕ φφλαξθσ οι οποίοι ζχουν κρικεί πρωτίςτωσ Αρχιφφλακεσ και ζχουν τουλάχιςτον πζντε χρόνια ςτον Α βακμό μποροφν να εξελίςςονται ωσ τον βακμό του Τποδιευκυντι κζςθ τθν οποία προτείνουμε να δθμιουργθκεί. ε περιπτϊςεισ ζλλειψθσ ικανοφ αρικμοφ υπαλλιλων για τισ παραπάνω κζςεισ εξαιρουμζνθσ αυτισ του Τποδιευκυντι μπορεί να κρίνονται υπάλλθλοι και με μικρότερο βακμό. Τπάλλθλοι τθσ ΔΕ 8

9 κατθγορίασ δεν μπορεί να κρικοφν για καμία κζςθ αν δεν ζχουν τουλάχιςτον τον βακμό Β. Οι υπάλλθλοι επίςθσ τθσ ΔΕ κατθγορίασ μποροφν λόγω εξαίρετων πράξεων και ενεργειϊν τουσ να κρίνονται και ωσ Τπαρχιφφλακεσ αν ζχουν τον Αϋβακμό. Ανκυπαρχιφφλακεσ κρίνονται οι υπάλλθλοι ΔΕ κατθγορίασ με Β βακμό. Τπάλλθλοι ΣΕ κατθγορίασ και ΠΕ κατθγορίασ με βακμό Γ. Τπαρχιφφλακεσ κρίνονται υπάλλθλοι ΣΕ κατθγορίασ με Α βακμό και οι υπάλλθλοι ΠΕ κατθγορίασ με Β βακμό. Αρχιφφλακεσ κρίνονται υπάλλθλοι ΣΕ και ΠΕ κατθγορίασ με Αϋ βακμό με προβάδιςμα ςτθν ΠΕ.κατθγορία Για όλεσ τισ κζςεισ Ανκυπαρχιφφλακα, Τπαρχιφφλακα, Αρχιφφλακα να προβλεφκεί επίδομα ανάλογα με τθν κζςθ. Οι υπάλλθλοι που κρίνονται για οποιαδιποτε κζςθ κα επανακρίνονται ανά τριετία και αν δεν υπάρχουν πεικαρχικά ι άλλα παραπτϊματα ςε περίπτωςθ μθ επιλογισ τουσ κα επιλζγονται για μία από τισ προθγοφμενεσ κζςεισ. Για τθν κζςθ του Ανκυπαρχιφφλακα θ επιλογι είναι μόνιμθ εκτόσ εάν προκφπτουν ςοβαροί πεικαρχικοί λόγοι και αποδεδειγμζνθ διοικθτικι ι άλλθ ικανότθτα. Σο ςφνολο του προςωπικοφ κα υποβάλλεται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα 3-5 χρόνια ςε αναγκαςτικζσ ταχφρρυκμεσ μετεκπαιδεφςεισ ι ςεμινάρια διάρκειασ τουλάχιςτον ενόσ μθνόσ. Σο διδακτικό προςωπικό των ςχολϊν δζον να αποτελείται από πανεπιςτθμιακοφσ, ειςαγγελείσ ι άλλουσ γνϊςτεσ τθσ νομικισ επιςτιμθσ, επιςτιμονεσ κοινωνικοανκρωπιςτικϊν ςπουδϊν, γιατροφσ, ανϊτερουσ υπαλλιλουσ Κεντρικισ Τπθρεςίασ, διευκυντζσ και λοιπά ζμπειρα ςτελζχθ από τον χϊρο των φυλακϊν. Διδακτικζσ ενότητεσ - μαθήματα Για τισ διδακτικζσ ενότθτεσ που ακολουκοφν τθν ενότθτα αυτι ηθτιςαμε από νζουσ ςυναδζλφουσ μεταξφ αυτϊν και ο Νίκοσ Βαρβατάκοσ να μασ υποβάλλουν τυχόν προτάςεισ τουσ. Μασ υπζβαλαν και επιλζξαμε αυτζσ του αγαπητοφ Νίκου. Μαηί με τθν ποριςματικι ζκκεςθ των ςυναδζλφων.καρακίτςου Γ.Γραμματεα τθσ ομοςπονδίασ μασ και Β.Μπιςμπίκθ υπάλλθλο του Ε.Κ.Κ.Κ.Ν Αυλϊνα, οι οποίοι ςυμμετείχαν, ωσ εκπρόςωποι μασ, ςε πρόςφατο ςχετικό πανευρωπαϊκό ςυνζδριο του χϊρου, τισ επεξεργαςτικαμε και ζχουν ωσ εξισ: 9

10 Α) Μζτρα Αςφαλείασ (Στατική και Δυναμική Αςφάλεια). Η ενότθτα αυτι κα αποτελείται από δφο ςκζλθ, ζνα κεωρθτικό και ζνα πρακτικό. Σο πρακτικό κα περιλαμβάνει ςφντομθ ενθμζρωςθ και επαρκι εξάςκθςθ ςε διάφορα μζςα τα οποία άπτονται άμεςα τθσ κακθμερινισ αςφάλειασ ενόσ καταςτιματοσ κράτθςθσ, όπωσ είναι, π.χ, οι πυροςβεςτιρεσ και τα λοιπά μζςα πυρόςβεςθσ, οι κλειδαριζσ, τα θλεκτρονικά ςυςτιματα επιτιρθςθσ κ.ο.κ. Σο κεωρθτικό ςκζλοσ κα αποτελείται από ζνα ενιαίο μάκθμα που κα περιλαμβάνει, κατά βάςθ, τισ εξισ επιμζρουσ κεματικζσ ενότθτεσ: 1) Διαχείριςθ Κρίςεων (ομθρίεσ, διαπραγματεφςεισ, τρόποι επίλυςθσ ςυγκροφςεων, τρόποι αποκλιμάκωςθσ τεταμζνων καταςτάςεων, δείκτεσ αναγνϊριςθσ υποβόςκουςασ ζνταςθσ και ενδεχόμενθσ ςτάςθσ, διαχείριςθ πλθροφοριϊν), 2) Ναρκωτικά (τρόποι εφρεςισ τουσ και τεχνικζσ πλθροφορίεσ για τθ μορφι τουσ, τουσ τρόπουσ χριςθσ και απόκρυψισ τουσ, τισ επιπτϊςεισ τουσ κ.ο.κ) και, τζλοσ, 3) Ανάλυςθ Παρελκόντων Προβλθματικϊν υμβάντων (κανάτων, ςυμπλοκϊν, αποδράςεων και ςτάςεων, με ςκοπό τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τθν πρόλθψθ παρόμοιων ςυμβάντων ςτο μζλλον). Σο μάκθμα αυτό κα διδάςκεται από ςωφρονιςτικοφσ υπαλλιλουσ με πολυετι πείρα ςτο χϊρο των φυλακϊν. Για τθ διδαςκαλία του, κα ιταν χριςιμο να ςυγγραφεί ςυλλογικά ζνα βιβλίο επί τοφτου, από μια ομάδα ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων με μακροχρόνια πείρα και παρουςία ςτθ ωφρονιςτικι Τπθρεςία. Επικουρικά, κα μποροφςε να μεταφραςτεί και να αξιοποιθκεί διδακτικά και θ ςυναφισ βιβλιογραφία που αναφζρκθκε ςε προθγοφμενο κεφάλαιο. Β) Ελληνικοί, Ευρωπαϊκοί και Διεθνείσ Σωφρονιςτικοί Κανόνεσ. Η ενότθτα αυτι κα περιλαμβάνει τισ εξισ υποενότθτεσ: 1) Ελλθνικι ωφρονιςτικι Νομοκεςία: ωφρονιςτικόσ Κϊδικασ και Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Καταςτθμάτων Κράτθςθσ Σφπου Α και Β, με ςφντομθ ιςτορικι αναδρομι ςτουσ παλαιότερουσ ωφρονιςτικοφσ Κϊδικεσ του 1989 και του 1967 (με ςκοπό τον εντοπιςμό των ςυν το χρόνο αλλαγϊν αλλά και για γενικότερθ ενθμζρωςθ), 2) Ευρωπαϊκά Κείμενα: Ευρωπαϊκοί ωφρονιςτικοί Κανόνεσ (φςταςθ Rec *2006+2), Ευρωπαϊκι φμβαςθ για τα Δικαιϊματα του ανκρϊπου (ΕΔΑ, 1950), Ευρωπαϊκι φμβαςθ για τθν Πρόλθψθ των Βαςανιςτθρίων και τθσ Απάνκρωπθσ ι Σαπεινωτικισ Μεταχείριςθσ ι Σιμωρίασ (1987), 3) Κείμενα των Ηνωμζνων Εκνϊν: τοιχειϊδεισ κανόνεσ για τθ Μεταχείριςθ των Κρατουμζνων (1955), Βαςικζσ Αρχζσ για τθ Μεταχείριςθ των Κρατουμζνων (1990), φμβαςθ κατά των Βαςανιςτθρίων και Άλλων Σρόπων κλθρισ, Απάνκρωπθσ ι Σαπεινωτικισ Μεταχείριςθσ ι Σιμωρίασ (1975), Διεκνζσ φμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιϊματα (1966), Διεκνζσ φμφωνο για τα 10

11 Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιϊματα (1966), Οικουμενικι Διακιρυξθ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου (1948). Η διδαςκαλία των κειμζνων αυτϊν δεν πρζπει να ςτοχεφει ςτθν αποςτικιςι τουσ αλλά ςτθν μετάδοςθ και εμπζδωςθ του πνεφματοσ από το οποίο εμφοροφνται. Ειδικότερα πρζπει να δίδεται προτεραιότθτα ςτθν γνϊςθ νομικϊν υποχρεϊςεων οι οποίεσ ζχουν να κάνουν κυρίωσ με τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ των ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων. Γ) Ζητήματα Υγείασ Υγιεινήσ. Σο μάκθμα αυτό κα ςτοχεφει ςτθν παροχι επαρκοφσ και ζγκυρθσ ενθμζρωςθσ ςε διάφορα κζματα υγείασ, αξιοποιϊντασ τθν πλζον επίκαιρθ ςυναφι βιβλιογραφία, ελλθνικι και διεκνι. Θα πρζπει να δίνει ζμφαςθ ςτθν ενθμζρωςθ (αναγνϊριςθ, πρόλθψθ κ.ο.κ) επί διαφόρων μεταδοτικϊν νοςθμάτων (ιδίωσ τθσ θπατίτιδασ Β και C και του HIV/AIDS) και δθ εκείνων των οποίων θ μετάδοςθ ευνοείται από τθ ςυγκζντρωςθ πολλϊν ανκρϊπων ςτον ίδιο χϊρο. Επίςθσ, κα πρζπει να παρζχει πλθροφορίεσ για τισ αςκζνειεσ εκείνεσ που τυχόν ενδθμοφν ςε περιοχζσ από τισ οποίεσ προζρχονται αλλοδαποί κρατοφμενοι. Δ) Ψυχολογία Ψυχιατρική. Η ενότθτα κα περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ επιμζρουσ ενότθτεσ: Εκπαίδευςθ ςτθν Ενεργθτικι Ακρόαςθ (κεωρθτικι και πρακτικι), υμβουλευτικι, Διαχείριςθ Ψυχολογικϊν Κρίςεων (άγχουσ, απϊλειασ, πζνκουσ), Διαπροςωπικζσ χζςεισ, Επικοινωνιακζσ Δεξιότθτεσ, Βαςικά τοιχεία Ψυχιατρικισ, Διαχείριςθ Ψυχιατρικϊν Νοςθμάτων, Φαρμακευτικά κευάςματα για Ψυχιατρικι Χριςθ. Για τθ διδαςκαλία των ανωτζρω κα μποροφςε να αξιοποιθκεί θ ελλθνικι και θ ξζνθ ςυναφισ βιβλιογραφία. Η εν λόγω ενότθτα αποτελεί προχπόκεςθ εκ των ων ουκ άνευ τόςο για τθν αναβάκμιςθ τθσ επαγγελματικισ υπόςταςθσ, κεωρθτικισ και πρακτικισ, των ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων όςο και για τθν παροχι ουςιαςτικισ αρωγισ προσ τουσ κρατουμζνουσ. Ε) Κοινωνιολογία Εγκληματολογία. Η διδακτικι αυτι ενότθτα κα παρζχει, μεταξφ άλλων, βαςικζσ γνϊςεισ για τθν εγκλθματογζνεςθ και το κοινωνικοοικονομικό υπόβακρο τθσ εγκλθματικότθτασ, τα κοινωνιολογικά χαρακτθριςτικά τθσ τοξικομανίασ και τισ διάφορεσ μεκόδουσ απεξάρτθςθσ, τισ εναλλακτικζσ ποινζσ και κυρϊςεισ, ςτατιςτικά ςτοιχεία για τουσ κρατουμζνουσ και κάποια διαχρονικι τουσ αποτίμθςθ και, τζλοσ, τα προγράμματα επανζνταξθσ που εφαρμόηονται ςε χϊρεσ του εξωτερικοφ. Η ενότθτα αυτι είναι απολφτωσ αναγκαία για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των κρατουμζνων (ςτο βακμό που μποροφν να ειδωκοφν ωσ μια ενιαία κοινωνικι ομάδα) και, κατ επζκταςθ, για τθν παροχι προσ 11

12 αυτοφσ αρωγισ και κινιτρων ϊςτε να μειωκοφν οι πικανότθτεσ υποτροπισ τουσ μετά τθν αποφυλάκιςθ. Σ) Αυτοάμυνα Η ενότθτα αυτι κεωροφμε ότι πρζπει να καλυφκεί από πιο ειδικά άτομα από εμάσ και τα οποία κα μπορζςουν να ειςθγθκοφν μία ουςιαςτικι και αποτελεςματικι πρόταςθ τόςο ωσ προσ τθν χρονικι διάρκεια όςο και προσ το περιεχόμενό τθσ. Επίλογοσ Αυτζσ είναι, περιλθπτικά, οι βαςικζσ ενότθτεσ τθσ διδακτζασ φλθσ του προτεινόμενου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. Παράλλθλα, μποροφν να διδαχκοφν (ςε προαιρετικι βάςθ) και οριςμζνα άλλα μακιματα, θ επιλογι και θ παρακολοφκθςθ των οποίων κα μποροφςε να λειτουργιςει ενιςχυτικά ωσ προσ τισ προοπτικζσ εργαςιακισ μετεξζλιξθσ. Σζτοια μακιματα είναι, π.χ, θ εκμάκθςθ κάποιασ πολεμικισ τζχνθσ, μίασ διεκνοφσ ξζνθσ γλϊςςασ (αγγλικά) ι κάποιασ που ομιλείται από μεγάλο αρικμό αλλοδαπϊν κρατουμζνων, όπωσ π.χ. ςτθν χϊρα μασ τα αλβανικά και τα αραβικά. Θα πρζπει, επίςθσ, να παρζχεται ενθμζρωςθ ςτθν πιο πρόςφατθ επιςτθμονικι ελλθνικι και ξζνθ βιβλιογραφία. Για ομάδεσ κρατουμζνων όπωσ οι ανιλικοι, οι γυναίκεσ κρατοφμενεσ, οι ψυχικά αςκενείσ, οι κρατοφμενοι με ιςόβια κάκειρξθ κ.ο.κ, οι ςωφρονιςτικοί υπάλλθλοι που υπθρετοφν ςε ανάλογα καταςτιματα κα πρζπει να τυγχάνουν ειδικότερθσ εκπαίδευςθσ από τουσ υπολοίπουσ. Σζλοσ, κα πρζπει να υπάρχουν και προγράμματα μετεκπαίδευςθσ τα οποία κα πραγματοποιοφνται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα και κα προςφζρουν ςτουσ ενδιαφερόμενουσ, μεταξφ άλλων, τθ δυνατότθτα να εντρυφιςουν ςτα ςωφρονιςτικά ςυςτιματα ξζνων χωρϊν μζςω τθσ παροχισ τεχνικϊν πλθροφοριϊν γι αυτά και μζςω τθσ δυνατότθτασ διαμονισ και εργαςίασ (για ζνα χρονικό διάςτθμα) ςε κατάςτθμα κράτθςθσ χϊρασ του εξωτερικοφ. 12

13 13

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑΤΑ: Ιαηπικήρ Βιολογίαρ (& 2ο) Οδονηιαηπικήρ Κηηνιαηπικήρ Δπιζηήμηρ Γιαιηολογίαρ-Γιαηποθήρ Υαποκοπείος

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα»

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Κζντρο Μελετών και Εκπαίδευςησ Χρηματοοικονομικήσ Εργαςτήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιςτημών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

N E W S. CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο. Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max NEW! ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17

N E W S. CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο. Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max NEW! ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17 B R I N K S H E L L A S N E W S ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17 NEW! CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max Διαβάςτε ςε αυτό το τεφχοσ: Νζο Αςφρματο Σφςτθμα Αςφαλείασ από τθν Brink

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤ Ε. Ξλθροδότθμα Αικατερίνθσ Ξοκκίνου. Ξλθροδότθμα Ευαγγζλου Ξονδφλθ. Ξλθροδότθμα Βαςιλείου Ξουρεμζνου

Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤ Ε. Ξλθροδότθμα Αικατερίνθσ Ξοκκίνου. Ξλθροδότθμα Ευαγγζλου Ξονδφλθ. Ξλθροδότθμα Βαςιλείου Ξουρεμζνου Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ Υανεπιςτθμίου 28, 106 79 Ακινα Γραφεία τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν Διεφκυνςθ Υεριουςίασ-Ωποτροφίεσ Χόλωνοσ 84-5οσ όροφοσ Ψθλ: +30 210 3664736 fax: +30 210 3664723 http://www.academyofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ Νικόλασ Σμπυράκησ Επιμελθτισ ΣΕΠ, Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Ηρακλείου Γ. Γραμματζασ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά

H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά Η ελλθνόγλωςςθ εκπαίδευςθ ςτθ διαςπορά ζχει πάνω από 100 χρόνια ιςτορία. Η παράδοςθ αυτι είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν διαχρονικι παρουςία και προςφορά τθσ ελλθνικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο

Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Έλενα Παππά & Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Σφλλογος Κλινικϊν 1 Ειςαγωγό φμφωνα με τον οριςμό τθσ Παγκόςμιασ Οργάνωςθσ Τγείασ, θ υγεία είναι ζνα φυςικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα