ΑΣΚΗΣΗ Α. Δλδεηθηηθή απάληεζε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΚΗΣΗ Α. Δλδεηθηηθή απάληεζε"

Transcript

1 Η ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΙΣ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΔΣ ΔΞΔΤΑΣΔΙΣ 2014 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ 1 & ΣΧΟΛΙΑ ΑΣΚΗΣΗ Α. Δλδεηθηηθή απάληεζε (λνεκαηηθό θέληξν) Τν δνθίκην ηνπ Η.Μ. Παλαγησηόπνπινπ πξαγκαηεύεηαη ην λόεκα ηεο αλζξσπηάο ζηε ζύγρξνλε επνρή. ( 1) Ζ αλζξσπηά είλαη έλαο όξνο πνπ ρξεζηκνπνείηαη επξέσο ζηελ επνρή καο θαη ζεκαίλεη ηε ζπκκεηνρή ζηνλ πόλν θαη ζηελ αλάγθε ηνπ Άιινπ παιαηόηεξα ρξεζηκνπνηνύληαλ ν όξνο «αλζξσπηζκόο», ν νπνίνο αθνξνύζε εθείλνλ ηνλ μερσξηζηό άλζξσπν πνπ αθηέξσλε ηε δσή ηνπ ζηελ πξνζθνξά ζηνλ ζπλάλζξσπν. ( 2) Ζ αληδηνηειήο απηή ζπκπεξηθνξά είρε αλαγνξεύζεη ηνλ αλζξσπηζηή ζε ζπάλην πξόηππν πξνο κίκεζε ζηε ζπλείδεζε όισλ ησλ αλζξώπσλ. ( 3) Τν αίηεκα γηα αλζξσπηά επαλέξρεηαη ζήκεξα ζηελ επηθαηξόηεηα, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη ηα αδηεμνδα ηνπ ζύγρξνλνπ 1 Οη απαληήζεηο είλαη απνιύησο ελδεηθηηθέο: θάζε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε άπνςε είλαη (θαη ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο) πξνθαλώο απνδεθηή. [1]

2 ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ & ΥΟΛΙΑ αλζξώπνπ. ( 4-5) Ωζηόζν, ν όξνο έρεη ράζεη πιένλ ην νπζηαζηηθό ηνπ πεξηερόκελν εμαηηίαο ηεο πνιπρξεζίαο, αιιά θαη ηνπ πιηζηηθνύ ραξαθηήξα ηεο ζύγρξνλεο επνρήο. ( 6) Ο ζύγρξνλνο άλζξσπνο όκσο έρεη ιεζκνλήζεη πσο ε αλζξσπηά δελ είλαη ζεσξία, αιιά ζηάζε δσήο πνπ πξνϋπνζέηεη ζεβαζκό ζηνλ ζπλάλζξσπν, αληδηνηειή πξνζθνξά θαη αγώλα. Μεηά από κία ηεηξαεηή«πεξηπιάλεζε» ζην ζύγρξνλν δνθίκην, ε ΚΔΔ επηζηξέθεη ζηνλ «θιαζηθό» δνθηκηαθό ιόγν κε έλα απόζπαζκα από ηνλ, πνιπρξεζηκνπνηεκέλν ζηηο Παλειιήληεο Δμεηάζεηο, «ύγρξνλν Άλζξσπν» ηνπ Ι.Μ. Παλαγησηόπνπινπ. Σν απόζπαζκα δε θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη ηερληθέο δπζθνιίεο ζηελ πεξηιεπηηθή ηνπ απόδνζε, εάλ εμαηξέζεη θαλείο δύν πεξηπηώζεηο: αθελόο ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ αλάδεημε από ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ αληηζεηηθνύ άμνλα «ζύγρξνλε αλζξσπηά» - «παξαδνζηαθόο αλζξσπηζκόο», πνπ δηαπεξλά νιόθιεξν ην θείκελν αθεηέξνπ ηελ πύθλσζε πνπ απαηηεί ην πεξηερόκελν ηεο ηειεπηαίαο παξαγξάθνπ. Πξνθαλώο, ινηπόλ, παξά ηελ «απνγνεηεπηηθή» επηινγή θεηκέλνπ (ζε ζρέζε ηνπιάρηζηνλ κε ηα «εληππσζηαθά» θείκελα ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ),ε «Άζθεζε Α» ησλ θεηηλώλ εμεηάζεσλ είλαη ε επθνιόηεξε από όιεο ηηο αληίζηνηρεο ηεο ηειεπηαίαο ηνπιάρηζηνλ πεληαεηίαο. ΑΣΚΗΣΗ Β 1. Τν πεξηβάιινλ πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο ηνπ πιηθνύ επδαηκνληζκνύ δελ επλνεί ηελ αλάπηπμε επγελώλ αλζξώπηλσλ ζπλαηζζεκάησλ. Τν θπλήγη ηεο «επηηπρίαο» (ρξήκα θαη δόμα, πιηθά αγαζά θαη [2]

3 αλέζεηο) κε θάζε κέζνλ αλαγνξεύζεθε ζε θπξίαξρε επηδίσμε θαη ζεκηηό ζηόρν δσήο. Ζ αθόξεζηε απηή επηζπκία ελίζρπζε ηε θπζηθή αλζξώπηλε απιεζηία θαη θαηέζηεζε ηνλ ζύγρξνλν άλζξσπν έξκαην ησλ ελζηίθησλ ηνπ, έλα απάλζξσπν νλ πνπ αληηιακβάλεηαη ηνλ ζπλάλζξσπν σο αληαγσληζηή θαη ην πεξηβάιινλ σο αληηθείκελν πξνο εθκεηάιιεπζε. Δίλαη, κάιηζηα, ηέηνηα ε απνζεξηνπνίεζή ηνπ, ώζηε ζπλαηζζήκαηα όπσο ε θαινζύλε, ε ζπκπόληα, αθόκα θαη ε αγάπε θαη ν έξσηαο ζεσξνύληαη πιένλ αδπλακίεο θαη νη θνξείο ηνπο αληηπξόηππα. Δίλαη, επνκέλσο, απνιύησο θαηαλνεηή ε απνπζία ηεο αλζξσπηάο από ηηο ζύγρξνλεο «αλαπηπγκέλεο» θνηλσλίεο. (πεξίπνπ 110 ιέμεηο) Δύζηνρε επηινγή ηεο ΚΔΔ απνηειεί ε θξάζε πνπ δόζεθε γηα αλάιπζε ζηνπο ππνςεθίνπο ησλ θεηηλώλ Παλειιελίσλ Δμεηάζεσλ. Η θξάζε ζπλδεόηαλ ζηελά κε ην θείκελν (ζε αληίζεζε, γηα παξάδεηγκα, κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή), γεγνλόο πνπ αθελόο δηεπθόιπλε ηνπο καζεηέο ζηε ζύληαμε ηεο παξαγξάθνπ, αθεηέξνπ αληαπνθξίλεηαη ζηνλ θύξην παηδαγσγηθό ζηόρν ηεο άζθεζεο «Β1», πνπ είλαη ε αλαγλώξηζε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ καζεηή λα θαηαλνεί θαη λα αλαιύεη κία θξάζε εληαγκέλε ζε νξηζκέλν επηθνηλσληαθό πιαίζην. Μνλαδηθή δπζθνιία ε ύπαξμε ηεο ηειεπηαίαο θξάζεο («Κάηη πεξηζζόηεξν: ηα επγελή ζπλαηζζήκαηα ζεσξνύληαη μεπεξαζκέλα») πνπ, όπσο ζα θαλεί θαη ζηε δηόξζσζε, δελ εληνπίζηεθε θαη, επνκέλσο, δε ζρνιηάζηεθε από ηνπο πεξηζζόηεξνπο καζεηέο. Άσκηση Β 2 (α). [3]

4 ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ & ΥΟΛΙΑ Γύν ηξόπνη αλάπηπμεο ηεο α παξαγξάθνπ είλαη: 1) Οξηζκόο («Καη κε ηελ αλζξσπηά ελλννύκε Τνπ θάζε αλζξώπνπ ): νξίδεηαη ε έλλνηα ηεο αλζξσπηάο. 2) Παξαδείγκαηα («Ο Νηπλάλ... θαη ελ εηξήλε»): Χξεζηκνπνηείηαη ν Δξξίθνο Νηπλάλ σο ηεθκήξην ηεο αληίιεςεο πνπ επηθξαηνύζε ζην παξειζόλ γηα ηνλ αλζξσπηζκό. Δλαιιαθηηθά: 3) Σύγθξηζε αληίζεζε: ε παξάγξαθνο εγρξνλίδεη ηελ έλλνηα ηεο αλζξσπηάο (ζήκεξα θαη ζην παξειζόλ). 4) Αηηηνιόγεζε («γηαηί ζπκβαίλεη ε αληαιιαθηηθή ηνπ αμία λα είλαη πνιύ κεγάιε»). «Απαξαίηεηε» άζθεζε ζηηο Παλειιήληεο Δμεηάζεηο ηα ηειεπηαία ρξόληα. Δλδηαθέξνλ έρεη πσο παγηώλεηαη ε δηαηύπσζε πνπ δεηά λα βξεζεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκόο (ζπλήζσο δύν) από ην ζύλνιν ησλ κεζόδσλ κε ηηο νπνίεο νξγαλώλεηαη κία παξάγξαθνο θαη όρη γεληθά νη ηξόπνη αλάπηπμεο. Η άζθεζε δε θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη θακηά δπζθνιία γηα ηνπο καζεηέο. Άσκηση Β 2 (β). «έηζη»: απνηέιεζκα, ζπκπέξαζκα. «σζηόζν»: αληίζεζε. [4]

5 Άιιε κία απνιύησο «αλακελόκελε» θαη ρσξίο θακία δπζθνιία γηα ηνπο καζεηέο άζθεζε. Σέηνηνπ ηύπνπ αζθήζεηο θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη πιένλ απνθιεηζηηθά γηα ιόγνπο εμνκάιπλζεο ηεο κνξηνδόηεζεο θαη όρη γηαηί ειέγρνπλ θάπνηα αλαγλσζηηθή ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ. Άσκηση Β 3 (α). «αλαιίζθεηαη»: απνδίδεηαη, αλαιώλεηαη. «νηθνπκεληθή»: παγθόζκηα, παλαζξώπηλε, θαζνιηθή. «δηαζηξεβιώζεηο»: παξαπνηήζεηο, λνζεύζεηο, παξαραξάμεηο, αιινηώζεηο... «νισζδηόινπ»: εληειώο, παληειώο, ηειείσο, νινθιεξσηηθά... «επδσίαο»: θαινδσίαο, θαινπέξαζεο, επεκεξίαο... Πνιύ δύζθνιε άζθεζε. Σν «αλαιίζθεηαη» έρεη κόλν έλα ζπλώλπκν, ην νπνίν κάιηζηα νη καζεηέο δίζηαζαλ λα γξάςνπλ, ζεσξώληαο ην νπζηαζηηθό ίδηα ιέμε. Πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί πσο ε ιέμε ρξεζηκνπνηείηαη ζην θείκελν σο εύζεκε θαη όρη κε ηε ζεκεξηλή αξλεηηθή ζεκαζία ηεο. Δπνκέλσο, είλαη νξζόηεξν ην ζπλώλπκν «απνδίδεηαη» παξά ην «αλαιώλεηαη». Γηα ηελ «επδσία» πηζαλόηαηα ειάρηζηνη καζεηέο ζα βξνπλ αθξηβέο ζπλώλπκν. [5]

6 ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ & ΥΟΛΙΑ Άσκηση Β 3 (β). «θνηλόρξεζηνο»: ηδησηηθόο, αηνκηθόο, πξνζσπηθόο. «ζπκκεηνρή»: απνρή, απνζηαζηνπνίεζε, αδηαθνξία. «απηναθπξώλεηαη»: απηνεπηθπξώλεηαη, απηνεπηβεβαηώλεηαη. «γλώζε»: άγλνηα, ακάζεηα. «αδηάθνπεο»: δηαθεθνκκέλεο, ζπλερνύο, απνζπαζκαηηθήο. Δπθνιόηεξε από ηελ άζθεζε ζπλσλύκσλ, όπσο ζπκβαίλεη θαηά θαλόλα κε ηα αληώλπκα. Μόλν πξόβιεκα ην «απηναθπξώλεηαη», πνπ, όκσο νύησο ή άιισο, δελ πθίζηαηαη σο αλεμάξηεην ιήκκα νύηε ζηα ιεμηθά, επνκέλσο κπνξεί λα ιάβεη πιήζνο αλησλύκσλ. Άσκηση Β 4 (α). «απηόο είλαη κεγάινο αλζξσπηζηήο»: επζύο ιόγνο. «Δξπζξνύ Σηαπξνύ»: επσλπκία ηνπ Οξγαληζκνύ. Άιιε κία «απαξαίηεηε» ηα ηειεπηαία ρξόληα άζθεζε. Δύθνια κόξηα γηα όινπο ηνπο καζεηέο... [6]

7 Άσκηση Β 4 (β). Τξεηο θξάζεηο κε κεηαθνξηθή ζεκαζία: 1) «Ζ αλζξσπηά είλαη [...] έλα λόκηζκα πνπ θπθινθνξεί ζε όια ηα ρέξηα». 2) «Καη κε ηελ αλζξσπηά ελλννύκε ηε ζπκκεηνρή ζην πάζνο ηνπ γείηνλα». 3) «κόλν νξηζκέλεο εθιεθηέο θύζεηο θαηόξζσλαλ λα θηάζνπλ»... Άιιε κία «ηππηθή» άζθεζε ησλ Παλειιελίσλ Δμεηάζεσλ πνπ δελ αληρλεύεη πξνθαλώο ηίπνηα θαη ην κόλν πνπ επηηπγράλεη είλαη λα απνδεηθλύεη πεξίηξαλα ηελ αλαγθαηόηεηα αιιαγήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηνπ ηξόπνπ αμηνιόγεζεο ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο ζην Λύθεην... Άσκηση Γ. Τίηινο: Ζ απαλζξσπνπνίεζε ηνπ αλζξώπνπ... 1 (Πξόινγνο): 1) Πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο (δε δίλεηαη από ην ζέκα, ζεσξείηαη όκσο ζεηηθή γηα ηελ ηειηθή απνηίκεζε ηνπ γξαπηνύ ε «θαηαζθεπή» ηεο από ηνλ καζεηή): εγθαηάιεηςε ζύκαηνο ηξνραίνπ ζε δξόκν ηεο πεξηνρήο. 2) Δπηβεβαίσζε δεδνκέλνπ: ν ζύγρξνλνο άλζξσπνο αληηκεησπίδεη κε ερζξόηεηα ηνλ ζπλάλζξσπν θαη κε απάζεηα ηα πξνβιήκαηά ηνπ. [7]

8 ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ & ΥΟΛΙΑ 3) Σθνπόο: ν «εμαλζξσπηζκόο» ηνπ αλζξώπνπ μεθηλά από ηελ αλάδεημε ησλ θαηλνκέλσλ πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ θξίζε ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξσπηζκνύ. 2 (Κύξην Μέξνο Εεηνύκελν 1Α): Φηώρεηα θαη θνηλσληθόο απνθιεηζκόο 1) Δπηζηηηζηηθή θξίζε, ζάλαηνη από αζζέλεηεο θαη έιιεηςε βαζηθώλ εηδώλ επηβίσζεο, θηώρεηα, αλεξγία, εμαζιίσζε, εθκεηάιιεπζε αλζξώπνπ από άλζξσπν θηι. 2) Ξελνθνβία θαη ξαηζηζκόο, πεξηζσξηνπνίεζε εππαζώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ (γπλαίθεο, ΑκΔΑ, ειηθησκέλνη, νκνθπιόθηινη, θνξείο ηνπ AIDS, ςπρηθά αζζελείο, απνθπιαθηζκέλνη, ηνμηθνκαλείο θ.ά.) θηι. 3 (Κύξην Μέξνο Εεηνύκελν 1Β): Φαηλόκελα θνηλσληθήο παζνγέλεηαο 1) Βία θαη εγθιεκαηηθόηεηα, πόιεκνη, θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο, ππνβάζκηζε ηνπ πνιηηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο, εζηθά δηιήκκαηα από ηελ αλεμέιεγθηε επηζηεκνληθή πξόνδν, απνπζία θνηλσληθήο αγσγήο θηι. 2) Απνπνιηηηθνπνίεζε θαη λόζα πνιηηηθνπνίεζε, θαλαηηζκόο, παζνινγία ηνπ δηαιόγνπ, αθξαίνο εζληθηζκόο, θξίζε ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο θηι. 4 (Μεηαβαηηθή): 1) Σπκπέξαζκα: ν ζύγρξνλνο Γπηηθόο πνιηηηζκόο παξαράξαμε ην λόεκα ηνπ αλζξσπηζκνύ, κεηαηξέπνληάο ηνλ ζε αηνκηθηζκό. 2) Σθνπόο: ε αλαζέξκαλζε ηεο πίζηεο ζην αλζξσπηζηηθό ηδαληθό πξνϋπνζέηεη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ από ην άηνκν θαη ηελ θνηλσλία. 5 (Κύξην Μέξνο Εεηνύκελν 2Α): Άηνκν 1) Δλεκέξσζε επαηζζεηνπνίεζε ελεξγνπνίεζε (ζπκκεηνρή ζε θηιαλζξσπηθέο δξάζεηο, ζπκκεηνρή θαη ζηήξημε ΜΚΟ αλζξσπηζηηθνύ ραξαθηήξα, αλνρή ζην δηαθνξεηηθό). 2) Παηδεία (κειέηε ησλ αμηώλ ηνπ Γπηηθνύ πνιηηηζκνύ κέζσ ησλ έξγσλ ηνπ, γξακκάησλ θαη ηερλώλ) επαλαπξνζδηνξηζκόο ησλ αμηνινγηθώλ πξνζαλαηνιηζκώλ ηνπ πνιηηηζκνύ καο κε επίθεληξν ηνλ άλζξσπν θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. 6 (Κύξην Μέξνο Εεηνύκελν 2Β): Κνηλσλία [8]

9 1) Κξάηνο: δηεύξπλζε ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο, εμπγίαλζε ησλ δεκνθξαηηθώλ ζεζκώλ, ζεβαζκόο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, απνθαηάζηαζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θηι. 2) Κνηλσληθνί θνξείο (νηθνγέλεηα, ζρνιείν, ΜΜΔ, δηαλννύκελνη): πξνβνιή αλζξσπηζηηθώλ πξνηύπσλ πνπ εζίδνπλ ηνπο λένπο ζην ζεβαζκό ηνπ δηαθνξεηηθνύ θαη αλαπηύζζνπλ ηελ επαηζζεζία απέλαληη ζηνλ πόλν θαη ηελ αλάγθε ηνπ Άιινπ. 7 (Δπίινγνο): 1) Σπκπέξαζκα: ην επίπεδν αλάπηπμεο ελόο πνιηηηζκνύ θξίλεηαη από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο αληηκεησπίδεη ηνλ ζπλάλζξσπν θαη κάιηζηα απηόλ πνπ βξίζθεηαη ζε αλάγθε. 2) Σθνπόο: θαηλόκελα, όπσο απηό ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ρηππεκέλνπ ζπλαζξώπνπ καο ζηνλ δξόκν, αλαδεηθλύνπλ ηελ αλάγθε επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θξάηνπο, ηεο θνηλσλίαο, αιιά θαη ηνπ θάζε πνιίηε μερσξηζηά απέλαληη ζηνλ ίδην καο ηνλ πνιηηηζκό. Η επηινγή ηνπ ζέκαηνο από ηελ ΚΔΔ ηελ απαιιάζζεη από ηε δπζάξεζηε θξηηηθή ησλ ΜΜΔ θαη ησλ επηζηεκνληθώλ ζπιιόγσλ. Θέκα πνπ έρεη εμεηαζηεί μαλά (Απνιπηήξηεο Δμεηάζεηο Γ Σάμεο Δληαίνπ Λπθείνπ 2007, κε θείκελν ηνπ Μάξηνπ Μπέγδνπ), ρσξίο δπζθνιίεο, αιιά θαη ρσξίο ηε δπλαηόηεηα λα μερσξίζεη ηνλ άξηζην από ηνλ κέηξην καζεηή. Σα ζέκαηα απηνύ ηνπ ηύπνπ επλννύλ ηηο γεληθνινγίεο θξνληηζηεξηαθνύ ηύπνπ θαη, ηειηθά, απαμηώλνπλ ηελ πνηνηηθή δνπιεηά καζεηώλ θαη ζπλαδέιθσλ. Με ηελ έλαξμε ηεο βαζκνιόγεζεο, σζηόζν, εληνπίζηεθε έλαο κεγάινο αξηζκόο γξαπηώλ ζηα νπνία νη ππνςήθηνη ζην 1 ν δεηνύκελν αζρνιήζεθαλ απνθιεηζηηθά κε ηελ αηηηνιόγεζε ηνπ ειιείκκαηνο αλζξσπηάο θαη δελ θαηέγξαςαλ θαηλόκελα πνπ ηελ απνδεηθλύνπλ. [9]

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Ζ ΔΝ ΑΘΖΝΑΗ ΦΗΛΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΣΖ Φ.Δ. ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΚΦΡΑΖ-ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΝΗΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ ΣΔΤΥΟ Α Προγραμματισμός Θεωρία, χεδιαγράμματα Θεματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ

ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ Α. Σηε ζπγθεθξηκέλε νκηιία ν Γ. Σθαιθέαο αλαθέξεηαη ζην ζπζρεηηζκό επηζηήκεο θαη αλζξσπηζκνύ. Αξρηθώο, αθνύ νξίδεη ηελ επηζηήκε σο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR Αληώλες Υαζάπες *, Ιθηγέλεηα Βακβαθίδοσ * & Νίθος Φωηόποσιος * ΠΔΡΗΛΖΦΖ Tα ηειεπηαία ρξόληα επηρεηξείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger Ελόηεηα 6: Γελδεξ Ιεθάιαην 1 Gender Mainstreaming Silvia Schroeder-Danninger ΟΕΠΘΕΤΞΛΕΜΑ 0 ΕΘΡΑΓΩΚΗ ΙΑΘ ΞΠΘΡΛΌΡ ΩΜ ΕΜΜΞΘΩΜ 3 0.1 Σεκαζηα 1 ΡΣΛΟΕΠΘΦΞΠΑ ΩΜ ΠΞΚΩΜ 4 1.1 Καηαλνσλεσ κεηαμπ πξνζδνθησλ θαη 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ Η ππόζλητη ηηρ απσαίαρ δημοκπαηίαρ ζηη ζύγσπονη εςπυπαφκή ζκέτη: μια διεπιζηημονική πποζέγγιζη Κώζηας Βιαζόποσιος, Αλαπι. Καζεγεηής, Σκήκα Κιαζηθώλ ποσδώλ, Παλεπηζηήκηο ηοσ Νόηηγτακ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ.

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Κυνζηανηίνορ Καπλήρ, MSc 1, Δπ. Θεόδυπορ Αναγνυζηόποςλορ 2 1 1ν Γπκλάζην Γαιαηζίνπ konkar@sch.gr 2 Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Αγ. Αλαξγύξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα

Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ ηηο δύν νπηηθέο γσλίεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ ΙΑΘ ΛΕΘΞΔΞΚΞΓΘΑ ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ o Η πνηνηηθή έξεπλα έρεη δηεμαρζεί κε ηε κνξθή 5

Διαβάστε περισσότερα