Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη"

Transcript

1 Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος / 182

2 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω ν k-χρωματισμός: Έστω γρα φημα G. Η συνα ρτηση χ : V(G) [1,..., k] ονομα ζεται k-χρωματισμός του G αν για κα θε ακμη e = (u, v) E(G) ισχυ ει ο τι χ(u) χ(v) χρωματικές κλάσεις: Έστω ε να γρα φημα G και ε στω χ ε νας k-χρωματισμο ς του. Τα συ νολα κορυφω ν χ 1 (1), χ 1,, χ 1 (k) ονομα ζονται χρωματικές κλάσεις του G χρωματικός αριθμός: Έστω ε να γρα φημα G. Ο χρωματικός αριθμός χ(g) του γραφη ματος G ει ναι ο μικρο τερος ακε ραιος k για τον οποι ο ισχυ ει ο τι το G ει ναι k-χρωματι σιμο Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος / 182

3 Παραδει γματα: G 1 G 2 (1) χ(g 1 ) = 2 (4) (1) (3) χ(g 2 ) = 4 G 3 (1) G 4 (3) (5) χ(g 3 ) = 5 χ(k n ) = n χ(g 4 ) = 3 Το G 4 ει ναι ε να τριμερε ς γρα φημα (4) (3) Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος / 182

4 Λήμμα 8.1: Έστω γρα φημα G το οποι ο ε χει ως επαγο μενο υπογρα φημα του το πλη ρες γρα φημα k κορυφω ν K k. Το τε χ(g) k Απόδειξη : Έστω ο τι υπα ρχει συ νολο S V(G) με S = k και H το υπογρα φημα του G το οποι ο επα γεται απο τις κορυφε ς του S ει ναι πλη ρες Έστω ο τι υπα ρχει ε νας l-χρωματισμο ς του G, l < k Το τε, τουλα χιστον δυ ο κορυφε ς του H ε χουν το ι διο χρω μα Λο γω του ο τι το H ει ναι πλη ρες γρα φημα, οι κορυφε ς αυτε ς ενω νονται με ακμη Άρα, ο l-χρωματισμο ς του G δεν ει ναι νο μιμος άτοπο Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος / 182

5 πλήρες k-μερές: Το γρα φημα K p1,p 2,...,p k = K p1 K p2 K pk, k 2, ο που p 1, p 2,, p k ακε ραιοι, ονομα ζεται πλήρες k-μερές γράφημα Τα συ νολα κορυφω ν V(K p1 ),, V(K pk ) ει ναι τα με ρη του K p1,p 2,...,p k k-μερές γράφημα: Ένα παραγο μενο υπογρα φημα ενο ς πλη ρους k-μερου ς γραφη ματος Λήμμα 8.2: Έστω το γρα φημα K p1,p 2,...,p k. Το τε ισχυ ει: i. V(K p1,p 2,...,p k ) = p 1 + p p k [= n] k ii. E(K p1,p 2,...,p k ) = 1 2 (n2 p 2 i ) i=1 Απόδειξη : k k k k k k ii. E = 1 p 2 i (n p i ) = 1 2 ( p i n p 2 i ) = 1 2 (n p i p 2 i ) = 1 2 (n2 p 2 i ) i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος / 182

6 Λήμμα 8.3: Έστω γρα φημα G. To G ει ναι k-χρωματι σιμο ανν το G ει ναι k-μερε ς Απόδειξη : Έστω χ : V(G) {1, 2,..., k} ε νας k-χρωματισμο ς του G Έστω χ 1 (1), χ 1,, χ 1 (k) οι χρωματικε ς κλα σεις του G Κορυφε ς που ανη κουν στην ι δια χρωματικη κλα ση δεν ενω νονται με ακμη Το G ει ναι παραγο μενο υπογρα φημα του K p1,p 2,...,p k ο που p i = χ 1, 1 i k Άρα το G ει ναι k-μερε ς Έστω ο τι το G ει ναι k-μερε ς και ε στω V 1, V 2,, V k τα k με ρη του Ο χρωματισμο ς χ : χ(v) = i v V i ει ναι ε νας k-χρωματισμο ς του G Άρα το G ει ναι k-χρωματι σιμο Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος / 182

7 Λήμμα 8.4: Έστω γρα φημα G. Ισχυ ει ο τι χ(g) n2 n 2 m 2, ο που n = V(G) και m = E(G) Απόδειξη : Έστω χ(g) = k Το G ει ναι k-μερε ς [Λη μμα 8.3] Το G ει ναι παραγο μενο υπογρα φημα του K p1,p 2,...,p k m E(K p1,p 2,...,p k ) Λη μμα 8.2 = k 1 2 (n2 p 2 i ) i=1 k k 1 2 (n2 n2 k ) [γιατι p 2 i 1 k ( p i ) 2 = n2 k ] i=1 i=1 Αρα m 1 2 (n2 n2 k ) k χ n2 n 2 2m n2 n 2 2m Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος / 182

8 κρίσιμο γράφημα: Έστω γρα φημα G. Το G ονομα ζεται κρίσιμο αν για κα θε υπογρα φημα H G ισχυ ει ο τι χ(g) > χ(h) Παρα δειγμα: (Κρι σιμα γραφη ματα) G C 5 K 5 Ένα κρι σιμο γρα φημα ει ναι ελαχιστοτικο γρα φημα ως προς τον χρωματικο αριθμο Λήμμα 8.5: Έστω κρι σιμο γρα φημα G. Ισχυ ει ο τι χ(g) δ(g) + 1 Απόδειξη [Με άτοπο]: Έστω χ(g) > δ(g) + 1. Έστω κορυφη u V(G) με d(u) = δ(g) d(u) < χ(g) 1 G κρι σιμο χ(g v) = χ(g) 1 Έστω χρωματισμο ς του G u με χ(g) 1 χρω ματα Υπα ρχει χρω μα, ε στω c, που δεν χρησιμοποιει ται στους γει τονες της u Μπορω να χρωματι σω το u με το χρω μα c και α ρα το G με χ(g) 1 χρω ματα άτοπο Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος / 182

9 Θεώρημα 8.6: Έστω γρα φημα G. Το τε χ(g) (G) + 1 Απόδειξη [Με επαγωγή]: Θα δει ξουμε ο τι το G ει ναι ( (G) + 1)-χρωματι σιμο Βα ση: Κα θε γρα φημα με (G) + 1 κορυφε ς ει ναι ( (G) + 1)-χρωματι σιμο Ε.Υ. Κα θε γρα φημα G με < n κορυφε ς ει ναι ( (G) + 1)-χρωματι σιμο Ε.Β. Έστω γρα φημα G με n κορυφε ς Έστω αυθαι ρετη κορυφη u και ε στω το γρα φημα G u Το G u ει ναι ( (G) + 1)-χρωματι σιμο Υπα ρχει χρω μα, ε στω c που δεν χρησιμοποιου ν οι γει τονες της u Χρωματι ζοντας την u με το χρω μα c, λαμβα νω ε να νο μιμο χρωματισμο για το γρα φημα G με (G) + 1 χρω ματα Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος / 182

10 Θεώρημα 8.7[Brooks, 1941]: Έστω συνεκτικο γρα φημα G που δεν ει ναι πλη ρες ου τε ει ναι περιττου μη κους κυ κλος. Το τε χ(g) (G) Απόδειξη [Με επαγωγή στο V(G) ]: Θα δει ξουμε ο τι το G ει ναι ( (G) + 1)-χρωματι σιμο Βα ση: Ισχυ ει για γραφη ματα με n = 1, n = 2, n = 3 κορυφε ς Ε.Υ. Έστω ο τι ο λα τα γραφη ματα G με n 1 κορυφε ς ει ναι (G)-χρωματι σιμα Ε.Β. Θα δει ξω ο τι ο λα τα γραφη ματα με n κορυφε ς ει ναι (G)-χρωματι σιμα Έστω γρα φημα G με (G) = k Περίπτωση 1: Υπα ρχει κορυφη v V(G) με βαθμο d(v) < k Θεωρω το G v και το χρωματι ζω αναδρομικα Υπα ρχει χρω μα λ που δεν χρησιμοποιου ν οι < k γει τονες της v Χρωματι ζω την v με το χρω μα λ Περίπτωση 2: Όλες οι κορυφε ς του G ε χουν βαθμο k [το G ει ναι k-κανονικο γρα φημα] Έστω το G {v} V(G {v} = n 1, (G {v}) = (G) = k Το G {v} ει ναι k-χρωματι σιμο Θα δείξουμε πώς να χρωματίσουμε το G {v} με k χρώματα Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος / 182

11 Περίπτωση 2a: Υπα ρχουν δυ ο γειτονικε ς κορυφε ς της v που ε χουν το ι διο χρω μα Κα ποιο χρω μα, ε στω λ, δεν χρησιμοποιει ται στον χρωματισμο του G {v} Χρωμα τισε την v με λ Περίπτωση 2b: Όλοι οι γει τονες της v ε χουν διαφορετικο χρω μα Έστω χ(v i ) = i G ij : Το γρα φημα που επα γεται απο τις κορυφε ς με χρω μα i και χρω μα j Περίπτωση 2b1: Οι κορυφε ς v i και v j ανη κουν σε διαφορετικε ς συνεκτικε ς συνιστω σες, ε στω C i, C j του C ij v k v v 1 v 2 v 1 v 1 v k v 2 v k v v v j v i v j v i C j C i C j C i Άλλαξε τα χρω ματα (i j) στην C i. Το γρα φημα παραμε νει νο μιμα χρωματισμε νο Χρωμα τισε την v με χρω μα i v 2 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος / 182

12 Περίπτωση 2b2: Οι κορυφε ς v i και v j ανη κουν στην ι δια συνεκτικη συνιστω σα, ε στω C ij, για κα θε ζευ γος i, j του G ij v i, v j υπα ρχει (v i, v j ) μονοπα τι στην C ij Περίπτωση 2b2a: d(v i ) 2 στην C ij v v v i y x v j v i (k) y x v j C ij C ij Έστω x, y N Cij (v i ) με τουλα χιστον μια απο τις x, y διαφορετικη απο την v j χ(x) = χ(y) = j d Cij (v j ) (G) 1[Λει πει η ακμη (v, v i)] Υπα ρχει κα ποιο χρω μα, ε στω k, διαφορετικο απο το i, το οποι ο δεν χρησιμοποιει τα απο τις κορυφε ς του N Cij (v i ) Φτια ξε νε ο χρωματισμο του G ο που: χ(v i ) = k χ(v) = i Περίπτωση 2b2b: d(v i ) = 1 στην C ij [ο μοια d(v j ) = 1 στην C ij ] Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος / 182

13 Περίπτωση 2b2b1: Υπα ρχει w C ij (διαφορετικο απο τα v i, v j ): d Cij (w) 3 v i w v j v i w (λ) v j C ij Έστω χ(w) = j. Το τε ο λοι οι γει τονες του w ε χουν χρω μα i Επειδη ε χω 3 γει τονες του w με χρω μα i περισσευ ουν 2 χρω ματα τα οποι α δεν χρησιμοποιου νται για τους γει τονες του w, ε να εκ των οποι ων ει ναι διαφορετικο του j. Έστω λ το χρω μα αυτο Χρωματι ζω το w με το χρω μα λ Το τε τα v i και v j βρι σκονται σε διαφορετικε ς συνεκτικε ς συνιστω σες του G ij Το γρα φημα G μπορει να χρωματιστει με (G) χρω ματα [περι πτωση 2b1] Περίπτωση 2b2b2: d Cij (w) = 2, w C ij, w / { v i, v j } Στην περι πτωση αυτη η συνιστω σα C ij στην οποι α ανη κουν οι v i, v j, για κα θε ζευ γος i, j, i j ει ναι ε να μονοπα τι με τα v i και v j στα α κρα του Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος / 182

14 Έστω οι συνιστω σες C ij, C jl των G ij, G jl Περίπτωση 2b2b2a: Τα μονοπα τια C ij και C jl ε χουν κοινη κορυφη διαφορετικη απο την v j Έστω x μια κοινη κορυφη των δυο μονοπατιω ν (διαφορετικη απο την v j ) v i x v l v j v i (λ) x χ(x) = j Η x ε χει 2 γει τονες με χρω μα i και 2 γει τονες με χρω μα l Οι γει τονες της x δεν χρησιμοποιου ν 2 χρω ματα εκ των οποι ων ε να ει ναι διαφορετικο του j. Έστω λ το αχρησιμοποι ητο χρω μα Χρωματι ζουμε την x με το χρω μα λ Το τε, οι v i και v j βρι σκονται σε διαφορετικε ς συνιστω σες του G ij Υπα ρχει χρωματισμο ς του G με (G) χρω ματα [περι πτωση 2b1] v l v j Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος / 182

15 Περίπτωση 2b2b2b: Τα μονοπα τια C ij, C jl ε χουν μο νη κοινη κορυφη την v j v j w v i v l v j w v i Έστω w η γειτονικη της v j κορυφη στο μονοπα τι C ij (v j v i ) Στο μονοπα τι C jl (v j v l ) ανταλλα σσω τα χρω ματα j με l Στον νε ο χρωματισμο, ε στω h θεωρω την συνιστω σα C h v i v j που ενω νει τις κορυφε ς v i με v j Η C h v i v j περιλαμβα νει κο μβους με χρω ματα l και i. Λο γω του ο τι ο βαθμο ς του v j στην C h v i v j ει ναι ι σος με 1, και η w ει ναι γειτονικη στην v j και το χρω μα της w ανη κει στο μονοπα τι C h v i v j (v j v i ) Η C h v i v l περιλαμβα νει κο μβους με χρω ματα i και j. Λο γω του ο τι ο βαθμο ς της v i στο C h v i v l ει ναι ι σος με 1, και οι βαθμοι ο λων των κορυφω ν του μονοπατιου ει ναι ι σοι με 2, και ο τι το παλιο μονοπα τι απο την v i προς την w εξακολουθει να ει ναι στο G ij, η w ανη κει στην C h v i v l Στην περι πτωση αυτη, μπορου με να βρου με χρωματισμο του G [περι πτωση 2b2b2a] v l Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος / 182

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

12. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/23 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Το έργο αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία εικοσιοκτώ (28) αιολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός ιόρθωση: Μαρ α Αποστολοπούλου Ηλ. επεξεργασ α: Μαρ α Παπαδ κη Εξ φυλλο: ΜΟΤΙΒΟ Α.Ε. 2010 Εκδόσεις Τόπος & Αντ νης Γεωργούλας [Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! GREEK Kids Magazine - Tishrei 5769 15/9/08 16:33 Page 1 ΤΙΣΣΡΙ 5769 Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! GREEK

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η Γα η µιν

Διαβάστε περισσότερα