ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης στη θέση «Αρκου δόλακα» Περιφέρειας Βαθέος Δήμου Βαθέος του Ν. Σάμου Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέ τρα για την προστασία και διαχείριση επιφανει ακών και υπόγειων υδάτων του Νομού Πέλλας.. 2 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 3.400,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Ξυλοκερατιά», του Δήμου Μήλου νήσου Μήλου Αλλαγή χρήσης γης τμήματος του αριθ. 194ΙΣ αγρο τεμαχίου του αγροκτήματος Κάτω Ροδωνιάς του Ν. Πέλλας εμβαδού m2 για την δημιουργία Βιοτεχνίας σιδήρου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 551 (1) Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης στη θέση «Αρκου δόλακα» Περιφέρειας Βαθέος Δήμου Βαθέος του Ν. Σάμου. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Το ν. 3200/1955 Περί διοικητικής αποκεντρώσεως, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του ν. 532/1970 «περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκεντρώσεως». 3. Το ν. 2503/1997 «Περί διοίκησης, οργάνωσης, στε λέχωσης της Περιφέρειας κ.λπ.». 4. Την υπ αριθμ. 264/ απόφαση της ΓΓΠΒΑ περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παράγραφος 3 και άρθρου 24 του Συντάγματος της Χώρας. 6. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 και ειδικότερα τα άρ θρα 38 παρ. 1 και άρθρο 41 παρ 1 και 3 αυτού καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3208/ Τις υπ αριθμ /1180/ , /3049/ και / διαταγές του Υπουργείου Γεωρ γίας. 8. Την υπ αριθμ. ΔΥ/ εισήγηση του δασολό γου της Διεύθυνσης Δασών Σάμου Γεωργίου Φωτιάδη για κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας στη θέση «Αρ κουδόλακα» περιφέρειας Βαθέος Δήμου Βαθέος του Ν. Σάμου, εμβαδού 3223,00 τ.μ. που καταστράφηκε από πυρκαγιά, αποφασίζουμε: Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα με σκοπό την προστα σία, την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης και τη διατήρηση του δασικού χαρακτήρα, την καταστραφείσα από πυρκαγιά δασική έκταση αειφύλλων πλατύφυλλων εμβαδού τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι τριών τετρα γωνικών μέτρων (3.223,00 τ.μ.). Η καταστραφείσα έκταση λόγω πυρκαγιάς φαίνεται στο ενταγμένο στο Ε.Γ.Σ.Α. 87 συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1500 του δασολόγου της Δ/νσης Δασών Σάμου Γεωργίου Φωτιάδη καθώς και στο απόσπασμα χάρτου Γ.Υ.Σ. κλί μακας 1:50000, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. Συνορεύει: ΒΟΡΕΙΑ: Δασική έκταση. ΝΟΤΙΑ: Δασική έκταση ενώ νοτιοδυτικά δασική και γεωργική έκταση. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Δασική έκταση. ΔΥΤΙΚΑ: Γεωργική έκταση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σάμος, 27 Μαρτίου 2008 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Προϊσταμένη Δ/νσης ΖΩΗ ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

2 1948 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 1949 Αριθμ. οικ (2) Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέ τρα για την προστασία και διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων του Νομού Πέλλας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλ λοντος» (ΦΕΚ 160/Α / ), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3010/2002) «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε.» (ΦΕΚ 91/Α / ). 2. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική Αυτο διοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/ /τ. Α ). 3. Τον ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδά των εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπα ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2000» (ΦΕΚ 280/Α / ) (άρθρο 5, παρ. 6). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ). 5. Το π.δ. 227/ «Χαρακτηρισμός βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων ως γεωργικών» (ΦΕΚ 100/ /τ. Α ). 6. Το π.δ. 60/ «Καθορισμός χωρικής αρμοδιό τητας των Τμημάτων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας» (ΦΕΚ Α 61/ ). 7. Το π.δ. 51/ «Καθορισμός μέτρων και διαδικα σιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων... κ.λπ.» (ΦΕΚ Α 54/ ). 8. Την υπ αριθμ. Φ16/6631/ κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση» (ΦΕΚ 428/ /τ. Β ). 9. Την υπ αριθμ. Δ11/Φ.16/ 8500/ κοινή υπουργι κή απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση» (ΦΕΚ 174/ /τ. Β ). 10. Την υπ αριθμ. Υ2/2600/ 2001 κοινή υπουργική από φαση «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (ΦΕΚ 892/ /τ. Β ). 11. Την υπ αριθμ. οικ / κοινή υπουργι κή απόφαση «Διάρθρωση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας» (ΦΕΚ 1688/ /τ. Β ). 12. Την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησή τους, διαδικασία έκδο σης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών» (ΦΕΚ 1784/ /τ. Β ). 13. Την υπ αριθμ. 1539/2332/2002 (ΦΕΚ Β 1022/ ) κοινή υπουργική απόφαση «Κατάταξη δημοσίων και ιδιω τικών έργων και δραστηριότητες σε κατηγορίες». 14. Την υπ αριθμ /5387/1990 (ΦΕΚ Β 678/ ) κοινή υπουργική απόφαση «Κατάταξη έργων και δραστη ριότητες σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλ λοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένων Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις σύμφωνα με το ν. 1650/1986». 15. Την υπ αριθμ. 1346/ απόφαση του Νομάρχη Πέλλας για «Απαγορευτικά περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία του υδατικού δυ ναμικού του Ν. Πέλλας». 16. Τις μέχρι σήμερα εκπονηθείσες υδρογεωλογικές, υδρολογικές, περιβαλλοντικές, μελέτες διαχείρισης ορεινών ρεμάτων και λοιπές μελέτες του επιφανειακού και υπόγειου υδατικού δυναμικού του Ν. Πέλλας. 17. Την «Υδρογεωλογική Μελέτη Ευρύτερης Λεκάνης Βεγορίτιδας» Β. Παρασχούδης Θ. Γεωργακόπουλος Ξ. Σταυρόπουλος Τα υπ αριθμ / , / και / ΥΠΕΧΩΔΕ/Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων/ Διεύθυνση Υποστήριξης & ανάπτυξης έγγραφα «Ερωτή ματα σχετικά με την εκτέλεση έργων αξιοποίησης υδα τικών πόρων και την έκδοση αδειών χρήσης νερού». 19. Το υπ αριθμ. 460/ έγγραφο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) 20. Το υπ αριθμ / έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης Προστασίας Φυσικών Πόρων & Εκμηχά νισης Γεωργίας της Ν.Α. Πέλλας. 21. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη για το Δημόσιο, αποφασίζουμε: Τη λήψη και εφαρμογή απαγορευτικών, περιοριστι κών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων στη χρήση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων του Νομού Πέλλας, τα οποία στοχεύουν στη διατήρηση ή αποκατά σταση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων σε πο σοτικά και ποιοτικά όρια για την εξασφάλιση του κοινού οφέλους και των μελλοντικών αναγκών σε νερό. Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Α1. Έκδοση αδειών Διαδικασίες 1. Κάθε έργο που σχετίζεται με απόληψη επιφανειακών ή υπόγειων νερών, ρύθμιση (τάφροι, χείμαρροι, ρέματα ποτάμια), αποθήκευση (φράγματα, δεξαμενές), καθαρι σμό (εξυγίανση, αφαλάτωση) απαιτεί άδεια εκτέλεσης έργου ή/και χρήσης νερού σύμφωνα με την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση. 2. Η διαδικασία έκδοσης των αδειών εκτέλεσης έρ γων υδροληψίας και αδειών χρήσης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και αξιοποίησής τους καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται καθορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση 43504/ Για έργα τα οποία βρίσκονται σε λεκάνες απορροής ποταμών που εκτείνονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οι άδειες εκδίδονται από τη Δ/ νση Υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κε ντρικής Μακεδονίας. Ενώ, για έργα τα οποία βρίσκονται σε λεκάνες απορροής ποταμών που εκτείνονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας οι άδειες εκδί δονται από τη Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. 3. Κάθε έργο που εκτελείται χωρίς την σχετική άδεια είναι παράνομο. 4. Όταν υπάρχουν πολλά αιτήματα για χρήση νερού σε μία περιοχή και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την χορήγηση πλέον της μίας άδειας, μπορεί να χορηγη θεί μία άδεια σε ομάδα ενδιαφερομένων εφόσον αυτοί συγκροτήσουν ομάδα (με συμβολαιογραφική πράξη) ορίζοντας αρχηγό αυτόν στου οποίου το αγροτεμάχιο κατασκευάζεται το έργο. 5. Η ανόρυξη της γεώτρησης ή του πηγαδιού θα εκτε λείται σε αγροτεμάχιο ιδιόκτητο του ενδιαφερομένου ή του αρχηγού ομάδας καλλιεργητών ή ενοικιαζόμενο με

4 1950 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) ενοικιαστήριο συμβόλαιο, κατάλληλα θεωρημένο, τουλά χιστον 10ετίας, σε τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου, με μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο, στο οποίο πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται ότι, επιτρέπεται η εκτέλεση του σχετικού έργου υδροληψίας. Με τον όρο ιδιόκτητο αγροτεμάχιο εννοείται η κυριότητα, η χρήση και η νομή, με τίτλο ιδιοκτησίας (τίτλος, διαθήκη, γονική παροχή, δωρεά, αγοροπωλησία, κληρονομιά, κ.λπ.) και με μετα γραφή στο Υποθηκοφυλακείο. Τα ενοικιαζόμενα αγροτε μάχια θα είναι με ενοικιαστήριο συμβόλαιο, κατάλληλα θεωρημένο, με διάρκεια και όρους, τουλάχιστον, όπως προβλέπεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την ένταξη της αντίστοιχης δρά σης στα σχέδια βελτίωσης των εκμεταλλεύσεων των αγροτών. Η έκταση που απαιτείται να συγκεντρώνει ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση άδειας ανόρυξης γεώτρησης ή χρήσης νερού θα είναι ιδιόκτητη ή μι σθωμένη κατ ελάχιστο για έξι χρόνια με συμφωνητικά υπογεγραμμένα από τους συμβαλλόμενους, θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής καθώς και υπογεγραμμένα από τον γεωπόνο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη και λειτουργία δύο αρδευτικών γεωτρήσεων ή πηγαδιών στην ίδια τοποθεσία/αγροτε μάχιο και για τον ίδιο ιδιοκτήτη. 6. Η ποσότητα νερού που θα αντλείται από κάθε έργο υδροληψίας (γεώτρηση πηγάδι έργο υδροληψίας χρήσης επιφανειακού νερού) καθορίζεται στην άδεια χρήσης και θα είναι η μέγιστη εκμεταλλεύσιμη ποσό τητα νερού όπως προκύπτει ανάλογα με τις ανάγκες για νερό. Η ποσότητα θα ελέγχεται με υδρόμετρο που υποχρεωτικά θα τοποθετείται από τον ενδιαφερόμενο, στο σωλήνα εξαγωγής του νερού από την υδροληψία και σε σημείο εμφανές ώστε να μπορεί να ελεγχθεί από την Υπηρεσία. 7. Η διαπίστωση της μη τοποθέτησης του υδρομέ τρου σε οποιοδήποτε έλεγχο του έργου της υδροληψίας θα έχει σαν αποτέλεσμα την ανάκληση της άδειας, μη ηλεκτροδότηση του έργου ή τη διακοπή της ηλεκτρο δότησης εφόσον έχει ηλεκτροδοτηθεί, καθώς και την επιβολή κυρώσεων. 8. Η τοποθέτηση του πιεζομετρικού σωλήνα είναι υπο χρεωτική, τοποθετείται σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της χορηγηθείσας άδειας και πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία ώστε να είναι εφικτή η μέτρηση της στάθμης από την υπηρεσία. 9. Η μέθοδος άρδευσης και η ποσότητα νερού που αναφέρεται στις άδειες είναι δεσμευτική. Η άρδευση με σταγόνες ή γενικά με τη βέλτιστη δυνατή τεχνολο γία ανάλογα με την καλλιέργεια είναι υποχρεωτική για τις αρδευόμενες εκτάσεις από νέες γεωτρήσεις ή νέες χρήσεις νερού όπου είναι εφικτό. 10. Η ηλεκτροδότηση του έργου υδροληψίας θα γί νεται αφού ο ενδιαφερόμενος αποκτήσει την άδεια χρήσης νερού. 11. Ειδικότερα σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, η Δ/νση Υδάτων μπο ρεί να καθορίζει αιτιολογημένα, με έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, πρόσθετα δικαιολογητικά, λαμβάνοντας υπόψη της ιδιαίτερες συνθήκες της περι οχής κατά περίπτωση. 12. Επίσης, πέραν των όρων και δεσμεύσεων που κα θορίζονται στη χορηγούμενη άδεια, η Δ/νση Υδάτων μπορεί να επιβάλλει ειδικούς όρους και δεσμεύσεις στην εκτέλεση έργου και τη χρήση νερού. Η άδεια χορηγείται χωρίς να είναι εξασφαλισμένη η ανεύρεση της απαιτού μενης ποσότητας νερού. 13. Όταν η αιτούμενη άδεια εκτέλεσης έργου ή/και χρήσης νερού αφορά δραστηριότητα για την οποία απαιτείται άδεια ίδρυσης/εγκατάστασης/λειτουργίας της μονάδας αυτή συνυποβάλλεται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του φακέλου για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού, για το έργο ή τη δραστηριότητα. Α2. Διαδικασία αντικατάστασης υφισταμένων έργων υδροληψίας Για την αντικατάσταση των νομίμως λειτουργούντων έργων υδροληψίας που έχουν αποδεδειγμένα αχρη στευθεί από φυσικά αίτια (πτώση στάθμης ή τοιχωμά των κ.λπ.) ή καταστραφεί από τεχνητά αίτια (διάβρωση σωλήνων, εγκλωβισμός αντλητικού κ.λπ.), τηρείται η δια δικασία αδειοδότησης όπως αυτή καθορίζεται στην υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση. Κατά τη διαδικασία αυτή η Διεύθυνση Υδάτων θα συνεκτιμά τους λόγους αχρήστευσης ή καταστροφής. Η αντικα τάσταση επιτρέπεται σε όλες τις περιοχές του Νομού Πέλλας, συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών όπου ισχύουν απαγορευτικά ή περιοριστικά μέτρα, χωρίς να ληφθεί υπόψη η απόσταση άλλων έργων υδροληψίας. Ειδικότερα μπορεί να αντικατασταθεί έργο, με άδεια που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3199/2003 ή του ν. 1739/1987 όπως επίσης και έργο αγροτικής χρήσης που ηλεκτροδοτήθηκε μέσω του προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού του Υπουργείου Γεωργίας πριν το 1989 μετά από βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρε σίας, στην οποία θα προσδιορίζονται τα στοιχεία του έργου και ο χρόνος έναρξης του εξηλεκτρισμού του. Η σχετική άδεια θα εκδίδεται εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Η υφιστάμενη γεώτρηση δεν θα πρέπει να έχει απο σωληνωθεί ή επιχωθεί για να είναι δυνατό να διαπιστω θεί η ύπαρξή της. 2. Να έχει ανορυχθεί με άδεια ή να είναι ηλεκτροδο τημένη σύμφωνα με τα παραπάνω. Η γεώτρηση ή το πηγάδι στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση λειτουργίας τα τελευταία τρία χρόνια και να αρδεύουν παραγωγική εκμετάλλευση. 3. Εφόσον πρόκειται για αρδευτική γεώτρηση αυτή πρέπει να εξυπηρετεί είτε υφιστάμενη γεωργική εκ μετάλλευση τουλάχιστον πέντε (5) στρεμμάτων είτε θερμοκήπιο άνω του ενός (1) στρέμματος. Η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση των πέντε (5) στρεμμάτων δεν ισχύει για την περίπτωση που η υφιστάμενη γεώτρηση είναι ηλεκτροδοτημένη. 4. Η αντικατάσταση της γεώτρησης θα γίνεται απο κλειστικά για την κάλυψη των αναγκών της υφιστάμενης χρήσης. 5. Η νέα γεώτρηση ή το πηγάδι θα κατασκευάζεται (τεχνικές προδιαγραφές) σύμφωνα με τα στοιχεία της παλιάς γεώτρησης ή κατά την κρίση της Υπηρεσίας. 6. Η θέση της νέας γεώτρησης ή πηγαδιού θα προσ διορίζεται σε απόσταση έως 20μ. από την υφισταμένη εκτός αν κρίνει διαφορετικά η επιτροπή ελέγχου και εφόσον δεν πλησιάζει άλλες υφιστάμενες χρήσεις. 7. Το έργο υδροληψίας (π.χ. γεώτρηση) που αντικα θίσταται με την προαναφερθείσα διαδικασία, θα κατα στρέφεται με δαπάνη του ενδιαφερόμενου και δεν θα

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 1951 λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό των θέσεων των νέων γεωτρήσεων, εκτός και αν η Υπηρεσία ορίσει δι αφορετικά. Προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια χρήσης νερού θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει πραγματο ποιήσει την καταστροφή της και να προσκομίσει στην υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την πραγματοποίηση της καταστροφής της. 8. Κατά τη χορήγηση άδειας για αντικατάσταση υφι στάμενης αρδευτικής γεώτρησης είναι υποχρεωτική η αλλαγή της μεθόδου άρδευσης στη μέθοδο με σταγόνες ή γενικά με τη βέλτιστη δυνατή τεχνολογία ανάλογα με την καλλιέργεια. Α3. Διαδικασία ανανέωσης αδειών χρήσης νερού έρ γων υδροληψίας. Η διαδικασία ανανέωσης των αδειών χρήσης νερού γίνεται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση, άρθρο 3, χωρίς να ληφθεί υπόψη η απόσταση άλλων έργων υδροληψίας. Επέκταση των αδειών χρήσης νερού είναι δυνατή στις περιοχές που δεν έχουν απαγορευτεί οι νέες εκτελέσεις έργων υδροληψίας και εφόσον η υφιστάμενη υδροληψία έχει δυνατότητα να καλύψει τις αιτούμενες ανάγκες. Ο χρήστης έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης ανανέω σης της άδειας μέσα στο χρονικό διάστημα του τελευ ταίου έτους ισχύος της. Η διαδικασία τροποποίησης των αδειών εφαρμόζεται: 1. Σε περίπτωση μεταβίβασης (γονική παροχή, αγο ραπωλησία κ.α.) αγροτεμαχίου µε γεώτρηση ή πηγάδι, οπότε απαιτείται έκδοση νέας άδειας στο όνομα του καινούργιου ιδιοκτήτη. 2. Σε περίπτωση ομαδικής γεώτρησης ή πηγαδιού, όταν κάποιο µέλος αποχωρήσει, οπότε η άδεια χρήσης νερού μεταβάλλεται ώστε να καλύπτει τις αρδευτικές ανάγκες των υπολοίπων µελών της ομάδας. 3. Σε περίπτωση αλλαγής της αρδευόμενης στρεµµατικής έκτασης ή των καλλιεργειών, οπότε απαιτείται έκδοση νέας σχετικής άδειας. Α4. Διαδικασία αλλαγής χρήσης νερού έργων υδρο ληψίας Η διαδικασία αλλαγής χρήσης νερού των αδειών γίνε ται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση λαμβάνοντας υπόψη τους κατά τόπους περιορισμούς και όρους που προβλέπονται για τη ζητούμενη χρήση. Α5. Καθαρισμός υφισταμένων έργων υδροληψίας, δο κιμαστική άντληση. Ο καθαρισμός νόμιμου έργου υδροληψίας και ανά πτυξή τους με χρήση κομπρεσέρ καθώς και η δοκιμα στική άντληση με αντλητικό συγκρότημα, προκειμένου να διαπιστωθεί ή να αξιολογηθεί η δυναμικότητα της υδροληψίας, δεν υπόκειται στην διαδικασία έκδοσης αδείας, όμως ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημε ρώσει εγγράφως την Διεύθυνση Υδάτων νωρίτερα από την έναρξη των εργασιών, ώστε η υπηρεσία αν το κρίνει απαραίτητο να παρακολουθήσει τις εργασίες αυτές. Α6. Τήρηση όρων Άδειας Κυρώσεις Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να εφαρμόσει τους όρους και τους περιορισμούς που αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου υδροληψίας όπως αυτά ανα γράφονται στην άδεια π.χ. για κατασκευή γεώτρησης είναι: η ακριβής θέση (συντεταγμένες Χ, Ψ), ο αριθμός του αγροτεμαχίου, το βάθος, η διάμετρος των σωλή νων, η ελάχιστη απόσταση από γειτονικές γεωτρήσεις, η μέγιστη αντλούμενη ποσότητα νερού, η τοποθέτηση πιεζομετρικού σωλήνα και υδρομέτρου κ.α. Επίσης υπο χρεούται να επιδείξει την άδεια στον κατασκευαστή του έργου για να λάβει γνώση του περιεχομένου της και να συμμορφωθεί με τους όρους της καθώς και να υπάρχει αντίγραφο αυτής, κατά την διαδικασία κατα σκευής, επιτόπου του έργου. Αρμοδιότητα και ευθύνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων και των αδειών, τόσο της χρήσης όσο και της εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων έχει η Δ/νση Υδάτων συνεπικουρούμενη κατά περίπτωση από τις Νομαρχιακές Υπηρεσίες, τα Αστυνομικά Όργανα (ν.δ. 1277/1972 αρθ. 11 παρ. β) και την Αγροφυλακή. Η μη τήρηση των όρων της άδειας θα επισύρει διοι κητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 3199/2003. Β. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Β1. Γενικά 1. Απαγορεύεται η κατασκευή δημοσίου ή ιδιωτικού έρ γου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης ή πηγαδιού κτλ.) σε απόσταση μικρότερη των 500 m από γεωτρήσεις και πηγές, των οποίων τα νερά χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση υδρευτικών αναγκών Δήμων, Δημοτ. Διαμερισμάτων και οικισμών. Εξαίρεση αποτελούν τα δημόσιας υδρευτικής χρήσης έργα του ίδιου φορέα κα τόπιν τεκμηρίωσης από υδρογεωλογική μελέτη, η οποία θα γίνεται αποδεκτή από τη Δ/νση Υδάτων. 2. Απαγορεύεται η ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης ή πηγαδιού, της οποίας το νερό προορίζεται για πόση και οικιακή χρήση, σε απόσταση μικρότερη των 500 m από εν ενεργεία Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), χωματερές και από δημόσια κοιμητήρια και σε απόσταση μικρότερη των m από χώρους ενα πόθεσης αστικών υγρών αποβλήτων και βιομηχανικών στερεών και υγρών απόβλήτων. 3. Απαγορεύεται η ανόρυξη γεώτρησης ή πηγαδιού σε απόσταση μικρότερη των m από τις θερμές πηγές Λουτρακίου (Λουτρά Πόζαρ) χωρίς την έγκριση της αρ μόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ., η οποία λαμβάνεται κατά το στάδιο της Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων. 4. Απαγορεύεται η ανόρυξη γεώτρησης καθώς και η ανανέωση άδειας, όταν οι ανάγκες σε νερό μπορούν να καλυφθούν από συλλογικό δίκτυο αντίστοιχης χρήσης νερού. Εξαίρεση της παραπάνω απαγόρευσης αποτελούν οι γεωτρήσεις που προορίζονται (α) για την άρδευση ειδικών καλλιεργειών (οι οποίες χρειάζονται νερό κατά τη χρονική περίοδο που το συλλογικό αρδευτικό δίκτυο δεν θα λειτουργεί) και (β) για την αντιπαγετική προ στασία οπωροφόρων δέντρων και με την προϋπόθεση ότι συμφωνεί ο φορέας λειτουργίας του συλλογικού δικτύου. Οι συγκεκριμένες γεωτρήσεις θα λειτουργούν μόνο κατά το χρονικό διάστημα εκτός αρδευτικής πε ριόδου. 5. Απαγορεύεται η επέκταση της άδειας χρήσης νερού (α) σε περιοχές που απαγορεύεται η ανόρυξη νέων αρ δευτικών γεωτρήσεων και (β) για γεωτρήσεις που έχουν ανορυχθεί κατ εξαίρεση για συγκεκριμένο σκοπό. 6. Απαγορεύεται η ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης ή πηγαδιού εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και η ανανέωση ή αντικατάσταση αυτών σε ζώνες που

6 1952 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) εκ των υστέρων εντάχθηκαν σε αυτό. Εξαίρεση απο τελεί ο φορέας διαχείρισης του υδρευτικού δικτύου μετά από αιτιολογημένη υδρογεωλογική έκθεση για την αναγκαιότητα επιλογής της θέσης. 7. Απαγορεύεται η ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης ή πηγαδιού σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί ή βρίσκονται σε αναδασμό, σύμφωνα με το ν. 674/1977, μέχρι την ολο κλήρωση των σχετικών διαδικασιών, δηλαδή μέχρι την παραλαβή των νέων αγροτεμαχίων από τους ιδιοκτήτες, χωρίς άδεια από την επιτροπή αναδασμού. 8. Απαγορεύεται η απόρριψη βοθρολυμάτων εντός κλειστών λεκανών απορροής όπου λειτουργούν υδρευ τικές γεωτρήσεις. 9. Απαγορεύεται η ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης ή πηγαδιού, ακόμα και στις περιπτώσεις βεβαιωμένης αδυ ναμίας του συλλογικού δικτύου να καλύψει τις υδρευ τικές ανάγκες κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης, αν δεν υπάρχουν πολεοδομική άδεια και σαφείς αποδείξεις κατασκευής τους. 10. Απαγορεύεται η μεταφορά αρδευτικού νερού σε απόσταση μεγαλύτερη των 700 m από την πηγή υδρο ληψίας για γεωτρήσεις με διάμετρο τελικής σωλήνωσης άνω των 6 και 200 m για γεωτρήσεις με διάμετρο τελικής σωλήνωσης έως των Απαγορεύεται η ανόρυξη γεωτρήσεων σε αποστά σεις: I. 60 μέτρα, από τον άξονα αυτοκινητόδρομου II. 50 μέτρα, από όριο δασικού δρόμου III. 45 μέτρα, από τον άξονα εθνικού δρόμου IV. 20 μέτρα, από τον άξονα επαρχιακού δρόμου και δρόμου εξυπηρέτησης των αυτοκινητοδρόμων. V. 6 μέτρα, από το όριο κοινοτικού ή αγροτικού δρό μου. VI. 25 μέτρα, από όριο οριοθετημένων χειμάρρων ή ρεμάτων μόνιμης ή εποχιακής ροής. VII. 10 μέτρα, από όριο στραγγιστικών και αποχετευτι κών τάφρων, κλειστών και ανοιχτών αγωγών άρδευσης και ύδρευσης. Οι παραπάνω αποστάσεις σε περίπτωση αδυναμίας επιβολής τους μπορούν να αυξομειωθούν κατά 5% κατά την κρίση της υπηρεσίας που χορηγεί την άδεια. 12. Απαγορεύεται η διάθεση νερού σε τρίτους που δεν αναφέρονται στην άδεια χρήσης νερού. 13. Απαγορεύεται η χρήση επιφανειακού νερού για άρδευση από ποτάμια ή ρέματα χωρίς άδεια. Για την χορήγηση της άδειας θα πρέπει να υποβληθεί πλήρης και τεκμηριωμένη υδραυλική και υδρογεωλογική μελέτη, πέραν των προβλεπόμενων στην υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση. 14. Απαγορεύεται η ανόρυξη υδρογεωτρήσεων σε από σταση μικρότερη των 50μ. από την οριοθετημένη κοίτη ποταμού και 250μ. από την ακτογραμμή φυσικών λιμνών. 15. Απαγορεύεται η άντληση νερού χωρίς άδεια, από γεωτρήσεις που έγιναν για ερευνητικούς σκοπούς. 16. Απαγορεύεται η διάνοιξη αρδευτικών τάφρων που επηρεάζουν τα υπάρχοντα πηγάδια. Β2. Μέθοδος άρδευσης Σε περιοχές του Νομού, όπου παρατηρούνται προ βλήματα πτώσης στάθμης των υπογείων υδροφορέων (ζώνες περιοριστικών μέτρων), η παροχή και η ποσό τητα νερού που θα δίνεται στις νέες άδειες χρήσης νερού, θα υπολογίζεται για άρδευση µόνο µε σταγόνες ή µικροεκτοξευτές ή με τη βέλτιστη δυνατή τεχνολογία ανάλογα με την καλλιέργεια, οπότε εκτός των άλλων σημαντικών πλεονεκτημάτων επιτυγχάνεται και σημα ντική εξοικονόμηση νερού. Β3. Ζώνες προστασίας Στις περιοχές και τις ζώνες του Νομού που προστα τεύονται, σύμφωνα με το ν. 1650/1986 άρθρο 18, 19 και 20 και με Διεθνές Συμβάσεις, Κοινοτικές Οδηγίες και Κανονισμούς, ισχύουν οι όροι και οι περιορισμοί που προβλέπονται για την προστασία του περιβάλλοντος. Β4. Ζώνη προστασίας πηγών Αραβησσού 1. Απαγορεύεται πλήρως η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων, καθώς και η εκβάθυνση παλαιών, σε ακτίνα 4 χλμ. γύρω από τις πηγές Αραβησσού. 2. Εξαιρούνται της πλήρους απαγόρευσης, στην πα ραπάνω οριζόμενη περιοχή, οι παρακάτω περιπτώσεις, για τις οποίες η έκδοση σχετικής άδειας θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή: i. Αιτήσεις για υδρεύσεις οικισμών, κτηνοτροφικών εκ μεταλλεύσεων, βιομηχανιών και κάθε είδους υδρευτικές περιπτώσεις, για τις οποίες θα ισχύει ότι και στις λοιπές περιοχές του Νομού. ii. Αιτήσεις για αντικατάσταση νομίμως υφισταμένων παλαιών αρδευτικών γεωτρήσεων, που καταστράφηκαν από διάφορες αιτίες και οι οποίες θα έχουν τις ίδιες σε λειτουργία προδιαγραφές και θα καλύπτουν τις ίδιες ανάγκες με αυτές που θα αντικαταστήσουν. 3. Αιτήσεις για ανόρυξη νέων αρδευτικών γεωτρήσεων στη ζώνη από 2,5 χλμ έως 4 χλμ από τις πηγές Αραβυσ σού, που θα εξυπηρετούν συλλογικά αρδευτικά δίκτυα Ο.Τ.Α., Τ.Ο.Ε.Β. καθώς και ομάδα παραγωγών συσταθεί σα με συμβολαιογραφική πράξη, για άνω των 100 στρ. αρδευόμενη έκταση, θα εξετάζονται από την επιτροπή του κεφαλαίου Δ της παρούσας. 4. Θα πραγματοποιείται συνεχής και με ακρίβεια μέτρηση της παροχής της φυσικής ροής των πηγών, καθώς και παρακολούθηση της πιεζομετρίας της ευ ρύτερης περιοχής, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου φο ρέα (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.), ως ένδειξη για την ανανέωση των προστατευτικών και περιοριστικών μέτρων. Επίσης θα παρακολουθείται η ελάχιστη παροχή στην πηγή Πλά τανος (700 κ.μ./ώρα). 5. Πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά και εγκαίρως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Νομού, τα πλήρη αποτε λέσματα των παραπάνω μετρήσεων, καθώς και αντί γραφο μελέτης για την εξέταση των υδρογεωλογικών δεδομένων της ευρύτερης περιοχής, για εξαγωγή συ μπερασμάτων. Β5. Ζώνη Βεγορίτιδας 1. Απαγορεύεται η άντληση νερού απευθείας από τη λίμνη Βεγορίτιδα. 2. Απαγορεύεται στη περιοχή της λίμνης Βεγορίτιδας οποιαδήποτε δραστηριότητα κάτω από το υψόμετρο των μ. που είναι ο πυθμένας της σήραγγας Άρ νισσας ΑΗΣ Άγρας. 3. Η ζώνη μεταξύ της σημερινής στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας και της υψομετρικής καμπύλης 515,50 μ. να χαρακτηρισθεί ως «Ζώνη προστασίας της Βεγορίτιδας», όπου απαγορεύεται η κατασκευή οποιουδήποτε έργου υδροληψίας. 4. Για την κατασκευή αρδευτικής γεώτρησης εντός ορίων υγροτοπικών περιοχών Natura, απαιτείται ελάχι στη καλλιεργήσιμη έκταση 150 στρεμμάτων. 5. Απαγορεύεται η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων, στην Υδρογεωλογική Λεκάνη της Βεγορίτιδας, μέχρις ότου η

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 1953 στάθμη της Λίμνης Βεγορίτιδος φθάσει στο υψόμετρο 515,50µ, όπου και βρίσκεται το κατώφλι της Σήραγγας Άρνισσας Υ. Η. Σ. Άγρα, στις παρακάτω υπολεκάνες: Καρστική και Προσχωματική Υπολεκάνη βόρεια της Βεγορίτιδος, μεταξύ Αγ. Αθανασίου Ζέρβης Παναγί τσας Άρνισσας. Καρστική Υπολεκάνη νοτιοανατολικά και ανατολικά της Βεγορίτιδας, μεταξύ Άρνισσας Περαίας Φαραγ γιού Μανιακίου Αντίγονου Πελαργού και Κομνη νών Μεσοβουνίου και Πύργων. Στην Υπολεκάνη αυτή συµπεριλαµβάνεται και η περιοχή μεταξύ Βεγορίτιδας και μεγάλων πηγών Νησίου (Πηγές Εδεσσαίου), δηλαδή μεταξύ Άρνισσας, Ξανθογείων και Βρυτών. Επιτρέπεται, στις προαναφερόμενες περιοχές, η ανό ρυξη νέων γεωτρήσεων, οι οποίες θα προορίζονται για άρδευση τουλάχιστον 100 στρεµµάτων, εκ των οποίων τουλάχιστον το 80% της έκτασης θα καλλιεργείται με πολυετείς καλλιέργειες (δένδρα, αμπέλια κ.λπ.), και το υπόλοιπο 20% µε μονοετείς καλλιέργειες, (εκτός από αραβόσιτο, τριφύλλι και τεύτλα), µε τις παρακάτω βα σικές προϋποθέσεις: I. Την εγκατάσταση συστήματος στάγδην άρδευσης. II. Η διάμετρος σωλήνωσης της γεώτρησης να είναι πάνω από 6 ίντσες. III. Τα αγροτεμάχια θα βρίσκονται σε απόσταση έως 700 μέτρα από τη γεώτρηση. IV. Η ελάχιστη απόσταση της νέας γεώτρησης από προϋφιστάμενη δημοτική ή κοινοτική γεώτρηση υδρευ τικής χρήσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 μέτρα και από οποιαδήποτε άλλη 350 μέτρα. V. Επιτρέπεται η αντικατάσταση των νοµίµως λει τουργούντων γεωτρήσεων, µε βασική προϋπόθεση την εγκατάσταση συστήματος τοπικής άρδευσης (στάγδην και µικροεκτοξευτήρες), στις παραπάνω υπολεκάνες περιοχές, χωρίς όμως καμιά παραπέρα αύξηση των αρδευομένων εκτάσεων. Β6. Αποστάσεις μεταξύ Γεωτρήσεων Μεταξύ των νέων και των υφισταμένων νομίμως υπό λειτουργία έργων υδροληψίας (γεωτρήσεων, πηγαδιών, κ.τ.λ.) ορίζονται οι εξής ελάχιστες αποστάσεις: Από Νέα Γεώτρηση Υφιστάμενη Γεώτρηση σταση, m Ι.Υ.Χ, Α.Χ., Β.Χ., Χ.Α., Ε.Χ. Δ.Υ.Χ. >500 Δ.Υ.Χ. Δ.Υ.Χ., με τεκμηρίωση από υδρογεωλογική μελέτη η οποία θα γίνεται αποδεκτή από τη Δ/νση Υδάτων <500 Ι.Υ.Χ, Α.Χ., Β.Χ., Δ.Υ.Χ, Χ.Α., Ε.Χ. με διάμετρο τελικής σωλήνωσης άνω των 4 Ι.Υ.Χ, Α.Χ., Β.Χ., Δ.Υ.Χ, Χ.Α., Ε.Χ. με διάμετρο τελικής σωλήνωσης εώς 4 Ι.Υ.Χ, Α.Χ., Ι.Β.Χ., Χ.Α., Ε.Χ. Ι.Υ.Χ, Α.Χ., Ι.Β.Χ., Χ.Α., Ε.Χ. >300 >150 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ: Ι.Υ.Χ. = Ιδιωτική Υδρευτική Χρήση Α.Χ. = Αρδευτική Χρήση Β.Χ. = Βιομηχανική Χρήση Δ.Υ.Χ. = Δημόσια Υδρευτική Χρήση Χ.Α. = Χρήση Αναψυχής Ε.Χ.= Ενεργειακή Χρήση Οι παραπάνω αποστάσεις σε περίπτωση αδυναμίας επιβολής τους μπορούν να αυξομειωθούν κατά 5% κατά την κρίση της υπηρεσίας που χορηγεί την άδεια. Γ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Αφορούν την κατασκευή νέων έργων υδροληψίας κα θώς και τη χρήση υπογείων και επιφανειακών υδατικών πόρων. Κριτήριο για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έρ γου υδροληψίας και χρήσης νερού αποτελεί ο σκοπός, η ποσότητα και η ποιότητα του απαιτούμενου νερού, κατά περίπτωση. Για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου και άδειας χρήσης νερού, εκτός από τις Γενικές Ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Α και τις απαγο ρεύσεις του κεφαλαίου Β, πρέπει να πληρούνται οι πα ρακάτω ειδικοί κατά περιοχή και κατά χρήση όροι: Γ1. Ύδρευτική χρήση Οι γεωτρήσεις των συλλογικών υδρευτικών δικτύων είναι έργα προτεραιότητας. Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού για ύδρευση: Μεμονωμένων εκτός σχεδίου κατοικιών Ξενοδοχείων, κατασκηνώσεων, camping και οικι σμών. Αγροτουριστικών εγκαταστάσεων (ανεξάρτητα δυ ναμικότητας), εφόσον έχουν ενταχθεί σε επιδοτούμενα προγράμματα. Βιομηχανιών, Αγροτοβιομηχανιών, Βιοτεχνιών και Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων. εφόσον δεν είναι δυνατόν να υδροδοτηθούν από συλλογικό δίκτυο, απαιτείται οικοδομική άδεια. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από την οποία θα προκύπτει ότι ο Δήμος αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες τους. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες οικίες βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 300μ από την πηγή υδροληψίας, είναι δυνατή η χορήγηση ομαδικής άδειας. Για τις δημοτικές γεωτρήσεις αλλά και τις άλλες προ αναφερόμενες περιπτώσεις υδρευτικής γεώτρησης η άδεια χρήσης νερού για ύδρευση θα χορηγείται αφού πιστοποιηθεί από εργαστήριο ότι το νερό είναι κατάλ ληλο σύμφωνα με τις παραμέτρους της κοινής υπουργι κής απόφασης υπ αριθμ. Υ2/2600/2001 «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης». Γ2. Αγροτική χρήση Γ2.1. Άρδευση: Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού, απαιτείται ελάχιστη καλλιεργήσιμη έκταση, όπως παρακάτω: I. Για πηγάδι ή γεώτρηση με διάμετρο σωλήνωσης 3 4, 10 στρέμματα ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα II. Για γεώτρηση με διάμετρο σωλήνωσης 5, 20 στρέμ ματα ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα III. Για γεώτρηση με διάμετρο σωλήνωσης 6, 30 στρέμματα ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα IV. Για γεώτρηση με διάμετρο σωλήνωσης 8 ή και μεγαλύτερη, 60 στρέμματα ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα Σε κάθε περίπτωση, τα παραπάνω αναφερόμενα στρέμματα και αποστάσεις, εάν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, μπορούν να αυξομειωθούν κατά 5%, κατά την κρίση της Υπηρεσίας. Προκειμένου για αρδευτικές γεωτρήσεις ή πηγάδια, θεωρείται ότι η συνέχεια της απαιτούμενης καλλιερ γήσιμης έκτασης δεν διακόπτεται όταν μεταξύ των αγροτεμαχίων παρεμβάλλεται ζώνη έργου ή φυσικά

8 1954 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) και τεχνητά εμπόδια (τάφροι, δρόμοι, υδατορέματα κ.α.), ή όταν παρεμβάλλονται αγροτεμάχια που αρδεύονται από άλλη υδροληψία. Η χορηγούμενη μέγιστη εκμεταλλεύσιμη ποσότητα νερού, η οποία θα αναγράφεται σε κάθε άδεια χρήσης νερού, θα είναι ανάλογη των αναγκών σε νερό, π.χ. για αρδευτική γεώτρηση η ποσότητα νερού θα ορίζεται ανάλογα με την έκταση που πρόκειται να αρδευτεί και το είδος των καλλιεργειών και θα αποτελεί το ανώτατο όριο για τον υπολογισμό της ισχύος του κινητήρα για την υδροληψία. Σε περιοχές του Νομού όπου διαπιστώθηκε μια συ νεχής πτωτική τάση της υδροστατικής στάθμης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, επιβάλλεται να εφαρμο στούν πρόσθετα μέτρα, πέραν των προαναφερόμενων, µε σκοπό την προστασία, σε ποσοτικά και ποιοτικά όρια των υπογείων υδροαποθεµάτων και την ορθολογική εκμετάλλευση αυτών. Οι περιοχές αυτές είναι: α. Επαρχία Γιαννιτσών Στις κτηματικές περιοχές Δήμων και Συνοικισμών: Γι αννιτσών, Αμπελιών, Πενταπλατάνου, Δαμιανού, Λεπτο καρυάς, Αρχοντικού, Mεσιαvoύ, Aγροσυκιάς, Ραχώνας, Δυτικού, Αθύρων και Πέλλας όπως οριοθετούνται από Βορρά από τα όρια του Νόμου, από Ανατολή το δημόσιο δρόμο Κουφαλίων Αθύρων Αγ. Πέτρου, από Νότο το δημόσιο δρόμο Θεσ/νίκης Έδεσσας και Δυτικά από το δρόμο Γιαννιτσών Αμπελιών Ελευθεροχωρίου, επιτρέ πεται η ανόρυξη γεωτρήσεων, όπως και στον υπόλοιπο Νομό, µε τους παρακάτω επιπλέον όρους: I. Γεώτρηση με διάμετρο σωλήνωσης έως και 5, του λάχιστον 20 στρέµµατα. II. Γεώτρηση με διάμετρο σωλήνωσης 6 8 ή και μεγαλύτερη, τουλάχιστον 100 στρέµµατα. Σε κάθε περίπτωση, τα παραπάνω αναφερόμενα στρέµµατα, εάν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, μπορούν να αυξομειωθούν κατά 5%, κατά την κρίση της Υπηρεσίας. β. Επαρχία Έδεσσας Στις παρακάτω Υπολεκάνες, του Υ.Δ.09: Καρστική και Προσχωματική Υπολεκάνη βόρεια της Βεγορίτιδος, μεταξύ Αγ. Αθανασίου Ζέρβης Παναγί τσας Άρνισσας. Καρστική Υπολεκάνη νοτιοανατολικά και ανατολικά της Βεγορίτιδας, μεταξύ Άρνισσας Περαίας Φαραγ γιού Μανιακίου Αντίγονου Πελαργού και Κομνη νών Μεσοβουνίου και Πύργων. Στην Υπολεκάνη αυτή συµπεριλαµβάνεται και η περιοχή μεταξύ Βεγορίτιδας και μεγάλων πηγών Νησίου (Πηγές Εδεσσαίου), δηλαδή μεταξύ Άρνισσας, Ξανθογείων και Βρυτών. Επιτρέπεται, στις προαναφερόμενες περιοχές, η ανό ρυξη νέων γεωτρήσεων, οι οποίες θα προορίζονται για άρδευση τουλάχιστον 100 στρεµµάτων, εκ των οποίων τουλάχιστον το 80% της έκτασης θα καλλιεργείται με πολυετείς καλλιέργειες (δένδρα, αμπέλια κ.λπ.), και του υπολοίπου 20% µε μονοετείς καλλιέργειες, (εκτός από αραβόσιτο, τριφύλλι και τεύτλα), µε τις παρακάτω βα σικές προϋποθέσεις: VI. Την εγκατάσταση συστήματος στάγδην άρδευ σης. VII. Η διάμετρος σωλήνωσης της γεώτρησης να είναι πάνω από 6 ίντσες. VIII. Τα αγροτεμάχια θα βρίσκονται σε απόσταση έως 700 μέτρα από τη γεώτρηση IX. Η ελάχιστη απόσταση της νέες γεώτρησης από προϋφιστάμενη δημοτική ή κοινοτική γεώτρηση υδρευ τικής χρήσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 μέτρα και από οποιαδήποτε άλλη 350 μέτρα. X. Επιτρέπεται η αντικατάσταση των νοµίµως λει τουργούντων γεωτρήσεων, µε βασική προϋπόθεση την εγκατάσταση συστήματος τοπικής άρδευσης (στάγδην και µικροεκτοξευτήρες), στις παραπάνω υπολεκάνες περιοχές, χωρίς όμως καμιά παραπέρα αύξηση των αρδευομένων εκτάσεων. Γ2.2. Άρδευση θερμοκηπίου ή φυτωρίου Για την χορήγηση της άδειας εκτέλεσης έργου αξι οποίησης υδάτων και χρήσης νερού, για την άρδευση θερμοκηπίου ή φυτωρίου, απαιτούνται εκτός των άλλων δικαιολογητικών που προβλέπονται στο κεφάλαιο Α1 και 1. Ελάχιστη έκταση για την εγκατάσταση, 1 στρέμ μα, με κάλυψη τουλάχιστον 0,5 στρέμμα (σύμφωνα με εγκεκριμένο από την πολεοδομία διάγραμμα κάλυψης και τοπογραφικό διάγραμμα). Η έκταση μπορεί να είναι ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη με ενοικιαστήριο συμβόλαιο 10ετίας, σε τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου, με με ταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο. 2. Ύπαρξη εγκαταστάσεων θερμοκηπίου ή φυτωρίου ή σαφείς αποδείξεις άμεσης εγκατάστασης αυτών 3. Βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας για το είδος και την έκταση της καλλιέρ γειας. 4. Η διάμετρος της τελικής σωλήνωσης της γεώτρη σης δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 6 ίντσες. 5. Η άδεια, ή σχετική απαλλαγή άδειας εγκατάστασης, ή άλλα πρόσθετα δικαιολογητικά κατά την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας. Γ2.3. Κτηνοτροφία Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας (ανόρυξης γεώτρησης) και χρήσης νερού για την κάλυψη των αναγκών σε νερό των πτηνοτροφικών και κτηνο τροφικών εγκαταστάσεων, καθώς και των εκτροφείων ζώων, απαιτείται η άδεια εγκατάστασης της μονάδας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας παράλληλα με την Ε.Π.Ο. της γεώτρησης και δήλωση του ν. 1599/1986 ότι το νερό θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας. Επιπλέον η απόσταση μεταξύ δημοτικής υδρευτικής γεώτρησης και κτηνοτροφικής μονάδας θα είναι μεγαλύτερη των 500μ. Γ2.4. Υδατοκαλλιέργεια Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας και χρήσης νερού για την κάλυψη των αναγκών σε νερό των ιχθυοκαλλιεργειών, και λοιπών υδατοκαλλιεργειών, απαιτείται η άδεια εγκατάστασης της μονάδας, η από φαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας παράλληλα με την Ε.Π.Ο. της γεώτρησης και δήλωση του ν. 1599/1986 ότι το νερό θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας υδατοκαλλιέρ γειας. Επιπλέον απαιτείται βεβαίωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση της μονάδας. Γ2.5. Αγροτοβιομηχανία Για τη χορήγηση άδειας ανόρυξης γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών σε νερό των αγροτοβιομηχανιών και των αγροτοβιοτεχνιών, (κατάλογος π.δ. 227/1987), απαιτείται η οικοδομική άδεια, η άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας της μονάδας και η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας παράλληλα με

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 1955 την Ε.Π.Ο. της γεώτρησης και υπεύθυνη δήλωση, ότι το νερό θα χρησιμοποιηθεί µόνο για την κάλυψη των αναγκών αυτής. Γ3. Βιομηχανική χρήση Για τη χορήγηση άδειας ανόρυξης γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών σε νερό που χρησιμοποιείται στη γραμμή παραγωγής των βιομηχανιών και των βιο τεχνιών απαιτείται η άδεια εγκατάστασης ή λειτουργί ας της υφιστάμενης μονάδας και η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας παράλληλα με την Ε.Π.Ο. της γεώτρησης καθώς και δήλωση του ν. 1599/1986 ότι το νερό θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας. Γ4. Ενεργειακή χρήση Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ενεργειακή χρήση (υδροηλεκτρικοί σταθμοί, γεωθερμία), απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προσδιορίζονται από την αντίστοιχη ειδικότερη νομοθεσία αυτών των έργων καθώς και η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου. Γ5. Χρήση αναψυχής Για τη χορήγηση άδειας έργων υδροληψίας και χρήσης νερού σε δραστηριότητες που σχετίζονται με αθλητισμό ή αναψυχή όπως πισίνες, κολυμβητήρια δημόσιας χρή σης, ερασιτεχνική αλιεία, γκολφ, χλοοτάπητες γηπέδων κ.τ.λ. τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: αυτά που προβλέπονται στην υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση η άδεια εγκατάστασης της δραστηριότητας. όσα προσδιορίζονται από την αντίστοιχη ειδικότερη νομοθεσία του ΕΟΤ. ειδικά δικαιολογητικά που ορίζονται κατά περίπτω ση από την αδειοδοτούσα υπηρεσία Γ6. Εμφιάλωση Για την χορήγηση άδειας έργου υδροληψίας από επι χειρήσεις εμφιάλωσης πόσιμου νερού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (εκτός αυτών που προβλέπονται στην υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση) είναι η άδεια εγκατάστασης της μονάδας και αναλύσεις ενός έτους (4 εποχές) που να πιστοποιούν ότι το νερό συμ φωνεί με τις παραμέτρους της υπ αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινής υπουργικής απόφασης «Ποιότητα νερού ανθρώ πινης κατανάλωσης». Γ7. Γεωτεχνικές γεωτρήσεις Οι γεωτεχνικές γεωτρήσεις που γίνονται για να αξι ολογηθεί το υπέδαφος με σκοπό την υλοποίηση τεχνι κού έργου ή κτιριακής κατασκευής δεν απαιτούν άδεια, δεν φέρουν παραμένουσα σωλήνωση και εκτελούνται κατόπιν εγκεκριμένης μελέτης. Ο ενδιαφερόμενος υπο χρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Διεύθυνση Υδά των νωρίτερα από την έναρξη των εργασιών ώστε η υπηρεσία αν το κρίνει απαραίτητο να παρακολουθήσει τις εργασίες αυτές. Γ8. Γεωτρήσεις αξιοποίησης γεωθερμικής βαθμίδας Οι γεωτρήσεις για ψύξη θέρμανση εγκαταστάσεων μέσω της αξιοποίησης γεωθερμικής βαθμίδας αδειο δοτούνται από τη Διεύθυνση Βιομηχανίας του Νομού Πέλλας. Στην άδεια, η οποία θα πρέπει να κοινοποιείται στη Δ/νση Υδάτων, θα περιγράφονται λεπτομερώς οι τεχνικές προδιαγραφές των γεωτρήσεων. Η Διεύθυνση Υδάτων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου αυτών των γεω τρήσεων για να αποφευχθεί παράνομη χρήση υπόγειου υδροφορέα. Γ9. Ερευνητικές γεωτρήσεις Δεν χορηγούνται άδειες για γεωτρήσεις προς διερεύ νηση αξιοποίησης υπόγειου υδροφορέα. Γεωτρήσεις που απαλλάσσονται από την διαδικασία αδειοδότησης είναι όσες εντάσσονται σε ερευνητικά προγράμματα και εκτελούνται (α) για ανάγκες ελέγχου πιεζομετρίας,οπότε φέρουν παραμένουσα σωλήνωση ή (β) για ανάγκες ελέγ χου κοιτασμάτων,οπότε δεν σωληνώνονται. Οι συγκε κριμένες όμως υποχρεούνται σε διαδικασία περιβαλλο ντικής αδειοδότησης. Οι ανάδοχοι αντίστοιχων ερευνητικών προγραμμάτων οφείλουν να ενημερώνουν την Διεύθυνση Υδάτων για την εκτέλεση γεωτρητικών εργασιών καθώς και των αποτελεσμάτων της έρευνας. Γ10. Ειδικά έργα Είναι τα έργα υδροληψίας των οποίων το νερό θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών: των τεχνητών λειμώνων των αναδασωτέων εκτάσεων πυρασφάλειας δασικών εκτάσεων των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δημοσίων ιδρυ μάτων θεματικών πάρκων κ.α. καθώς επίσης τα έργα που αναφέρονται σε ρύθμιση ροής ή αποθήκευση νερού όπως: διευθετήσεις ρεμάτων χειμάρρων ποταμών φράγματα λιμνοδεξαμενές τσιμέντινες ή χω μάτινες δεξαμενές ομβροδεξαμενές κ.α. ή τα έργα καθαρισμού εξυγίανσης νερού όπως μονάδες επεξεργασίας πόσιμου νερού για απομά κρυνση απαγορευτικών παραμέτρων μονάδες αφαλάτωσης κλπ. Για την αδειοδότηση των έργων αυτών απαιτούνται ειδικά δικαιολογητικά που ορίζονται κατά περίπτωση από την αδειοδοτούσα υπηρεσία (43504/2005 κοινή υπουργική απόφαση). Γ11. Επιφανειακά ύδατα Στην περιοχή ευθύνης του Νομού Πέλλας, διακρίνονται οι εξής κατηγορίες επιφανειακών υδάτων: Πηγές Ποτάμια Ρέματα Λίμνες Στους ποταμούς καθώς και σε όλα τα υδατορέματα και τις λίμνες του Νομού Πέλλας: Δεν χορηγείται Άδεια Χρήσης Νερού για άντληση οποιασδήποτε ποσότητας νερού από την κοίτη του πο ταμού, του ρέματος ή της λίμνης Εξαιρούνται οι περιπτώσεις εκείνες (ΤΟΕΒ, αρδευτικά δίκτυα που λειτουργούν με ευθύνη των ΟΤΑ, κλπ), στις οποίες υφίσταται ολοκληρωμένο έργο υδροληψίας, από το οποίο παρέχεται ελεγχόμενη διανομή και μεταφορά νερού και για τις οποίες θα πρέπει να υποβληθεί πλήρης και τεκμηριωμένη υδραυλική και υδρογεωλογική μελέτη. Οι άδειες χρήσης θα είναι ετήσιες, θα εκδίδονται στην αρχή κάθε καλλιεργητικής περιόδου και θα είναι σε συνάρτηση με τον αριθμό στρεμμάτων που καλλι εργήθηκαν την προηγούμενη περίοδο. Σε έκτατες καιρικές συνθήκες (παρατεταµένη λειψυ δρία) οι Δ/νσεις Υδάτων αντίστοιχα των Περιφερειών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, θα καθορίζουν μείωση της ποσότητας του νερού που αντλείται από όλα τα σημεία άντλησης κατ αναλογία. Οι οικολογικές παροχές θα πρέπει να διατηρούνται µε ευθύνη της εκ δούσας Αρχής.

10 1956 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) Απαγορεύεται η επέμβαση στην κοίτη των ποταμών, ρεμάτων, λιμνών κατά οποιοδήποτε τρόπο (επιχώσεις, αμμοληψίες, δημιουργία κάθε είδους φράγματος κ.λπ.) εάν δεν έχει εκδοθεί σχετική άδεια από αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδικές περιπτώσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στα ανωτέρω ή για τις οποίες συντρέχουν σοβαροί λόγοι επανεξέτασής τους, μολονότι εμπίπτουν στις κανονι στικές διατάξεις των απαγορευτικών, περιοριστικών και ρυθμιστικών μέτρων της παρούσας, θα αντιμετωπίζο νται από επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Υδάτων, έναν υπάλληλο του Τμήματος Αξιοποίησης Υδατικού Δυναμικού και Αξιολό γησης Έργων της Ν.Α. Πέλλας και έναν υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος της Ν.Α. Πέλλας ή της Διεύ θυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ανάλογα με την κατηγορία του έργου) κατά περίπτωση. Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι την έκδοση νεότερης. Η προηγούμενη σχετική απόφαση υπ αριθμ. 1346/ του Νομάρχη Πέλλας παύει να ισχύει. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί με τη διαδικασία που εκδόθηκε. 2. Επικυρωμένα αντίγραφα της παρούσας απόφασης θα κοινοποιηθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες. 3. Με φροντίδα των Δημάρχων να αναρτηθεί η πα ρούσα στο χώρο των ανακοινώσεων των Δήμων και των Δημ. Διαμερισμάτων και να δοθεί ευρεία δημοσιότητα σ αυτή με κάθε μέσο και τα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης να σταλούν στην υπηρεσία μας. 4. Είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής κατά της από φασης αυτής από κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 5. Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη για το Δημόσιο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 1957

12 1958 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 1959 Αριθμ (3) Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 3.400,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Ξυλοκερατιά», του Δήμου Μήλου νήσου Μήλου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ. Α / ), «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6, του ν. 3200/1955 περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το ν.δ. 532/ Τις διατάξεις των άρθρων 24, παρ. 1 και του άρθρου 117, παρ. 3 του Συντάγματος. 4. Τις διατάξεις των άρθρων 37,38 και 41 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/τ. Α / ), «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 120, του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ. Α / ). 6. Τις υπ αριθμ /1180/ και /3049/ εγκύκλιες διαταγές και αποφάσεις του Υπουρ γείου Γεωργίας, που αναφέρονται στο εν λόγω θέμα. 7. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 15, του ν. 3208/2003 «περί προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων...» 8. Την υπ αριθμ. 583 οικ/ εισήγηση Δασο νομείου Μήλου καθώς και την υπ αριθμ. ΔΥ/ εισήγηση Δασολόγου της Υπηρεσίας μας, την έκθεση φωτοερμηνείας της Δ/νσης Δασών ν. Κυκλάδων, σχε τικά με κήρυξη ως αναδασωτέας της αναφερόμενης στο θέμα έκτασης με σκοπό τη διατήρηση του δασικού χαρακτήρα της, την αποκατάσταση με φυσική αναγέν νηση της καταστραφείσας από παράνομες επεμβάσεις δασικής βλάστησης και ο αποκλεισμός διάθεσης αυτής για άλλη χρήση, αποφασίζουμε: Α. Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα με σκοπό τη φυσική αναγέννηση και την απόλυτη προστασία της Δασικής μορφής έκταση (παρ. 2 & 3, του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και πλέον ισχύουν με το ν. 3208/2003), συνολικού εμβαδού Ε= 3.400,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Ξυλοκερατιά», του Δήμου Μήλου, της νήσου Μήλου Ν. Κυκλάδων. Τα όρια της εν λόγω έκτασης προσδιορίζονται στο απόσπασμα τοπογραφικής πινακίδας Γ.Υ.Σ. (αρ. φυλ. χάρτη ) κλίμακας 1:5000, το οποίο αποτελεί ανα πόσπαστο μέρος της παρούσης. Β. Η εκχερσωθείσα έκταση συνορεύει: Ανατολικά με δασική έκταση, Δυτικά με Λατομική εκμετάλλευση, Βόρεια με δασική έκταση και Νότια με λατομική εκμετάλλευση Γ. Τα όρια της εκχερσωθείσας έκτασης προσδιορίζο νται ακριβώς σε πίνακα συντεταγμένων στο σύστημα ΕΓΣΑ 87 και ως εξής: α/α Χ Ψ Α , Β , Γ , , , , , , Δ. Σκοπός της κήρυξης της ανωτέρω έκτασης ως ανα δασωτέας είναι η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα της, η αποκατάσταση με φυσική αναγέννηση της κα ταστραφείσας δασικής βλάστησης και ο αποκλεισμός διάθεσης αυτής για άλλη χρήση. Η απόφαση ισχύει από της κοινοποιήσεώς της αρμοδί ως (άρθρο 41, του ν. 998/1979) και προ της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 37, του ν. 3200/1955). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ερμούπολη, 4 Μαρτίου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

14 1960 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 1961 Αριθμ. 191 (4) Αλλαγή χρήσης γης τμήματος του αριθ. 194ΙΣ αγροτε μαχίου του αγροκτήματος Κάτω Ροδωνιάς του Ν. Πέλλας εμβαδού m2 για την δημιουργία Βιο τεχνίας σιδήρου. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α /1996) «Κώ δικας Νομαρχιακής Αυτ/σης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4 Α /1985) για τρο ποποίηση και συμπλήρωση Πολεοδομικών Διατάξεων κ.λπ. και ειδικά το άρθρο 3 «περί καθορισμού χρήσεων παραχωρουμένων Δημοτικών εκτάσεων». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ). 4. Το από ν.δ. «περί σχεδίων πόλεων, κωμών και Οικισμών του κράτους κ.λπ.» όπως ισχύει σήμερα. 5. Την υπ αριθμ. 154/2007 απόφαση Δημοτικού Συμ βουλίου Δήμου Αριδαίας. 6. Το υπ αριθμ. 555/ έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Γης Έδεσσας Τμήμα Πολιτικής Γης. 7. Το υπ αριθμ. 2907/ έγγραφο της Δ/νσης Τουρισμού. Κ.Μ. 8. Το υπ αριθμ. 555/ έγγραφο της ΙΖ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων. 9. Το υπ αριθμ. 2538/ έγγραφο του Δασαρ χείου Αριδαίας. 10. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Τμήματος Υγείας της Δ/νσης Υγείας Πρόνοιας. 11. Το υπ αριθμ. 289/ έγγραφο της Δ/νσης Γε ωργίας Έδεσσας Γ.Γ.Α. Αριδαίας. 12. Το υπ αριθμ. Δ.Υ./ έγγραφο του Τμήματος Τοπογραφικής Δ/νσης Πολιτικής Γης. 13. Το υπ αριθμ. 1450/ έγγραφο της 11ης Εφο ρείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 14. Το υπ αριθμ. 1034/ έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας Αριδαίας. 15. Το τοπογραφικό διάγραμμα έκτασης γηπέδου αγροτεμαχίου σε κλίμακα 1:1000, αποφσίζουμε: 1. Καθορίζουμε την χρήση γης του γηπέδου με στοι χεία Α Β Γ Δ ΕΑ εμβαδού τ.μ. που αποτελεί τμήμα του με αριθμό 194ΙΣ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Κάτω Ροδωνιάς του Ν. Πέλλας, όπως αυτό απεικονίζεται στο συνημμένο στην παρούσα απόφαση τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκε από τον Δ/ντή της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Οικισμού και Χωροταξίας Ν.Α. Πέλλας με την από πράξη, σαν χώρο για την δημιουργία βιοτεχνίας επεξεργασίας σιδήρου. 2. Η απόφαση αυτή δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμε νο από την υποχρέωση λήψης των σχετικών Αδειών. Η απόφαση αυτή με το τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αριδαία, 3 Μαρτίου 2008 Ο Νομάρχης ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

16 1962 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης (συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99)

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Ι. Απαγορευτικά µέτρα Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων υδροληψίας νερού στις παρακάτω περιοχές του νοµού: a. Στην περιοχή που

Διαβάστε περισσότερα

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Ερέτρια:16-03-2015 Παρακαλούνται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Δήλωση για Εγγραφή Σημείου Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), όπως καταθέσουν φάκελο για άδεια χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1305 26 Ιουλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Oικ. 2358 Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια.

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 ΠΡΟΣ :Όπως πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι νέες υδροληψίες αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ΚΥΑ 43504/2005. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης Στ. Ελέγχου (συμπληρώνεται από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2921 22 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου εις βάρος του YANKOV ASEN TOY GALINOV για απλή τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19-1-2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρ. Πρωτ.: 367/5778/οικ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2716 31 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3163/102253 Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέ τρα για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 6 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ) Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Απόφαση Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 405 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1190 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 110424 Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ. 150559/10 6 2011 απόφα σης Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ. Γεωτρήσεις και πηγάδια χωρίς άδεια Νέα Νομοθεσία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ. Γεωτρήσεις και πηγάδια χωρίς άδεια Νέα Νομοθεσία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Γεωτρήσεις και πηγάδια χωρίς άδεια Νέα Νομοθεσία Ο Δήμος Αμαρουσίου σας ενημερώνει ότι απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης των παλιών γεωτρήσεων και πηγαδιών τα οποία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 Περιεχόμενα Παρουσίασης Α. Γενικά Στοιχεία Β. Υφιστάμενη κατάσταση υδατικών πόρων Γ. Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 31 14 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 145026 Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15649 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1249 24 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ9Β,Δ/Φ166/οικ13068/ΓΔΦΠ2488 Άδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συ στημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

1. Τον προσδιορισµό κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων. ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση.

1. Τον προσδιορισµό κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων. ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση. Κ.Υ.Α. Φ 16/6631/89 : Προσδιορισµός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση. 'Εχοντας υπόψη : α) Το Ν. 1739/87 (ΦΕΚ Α' 201) και ειδικότερα τις παραγράφους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κωδ : 51100 Πληροφορίες : Μητσιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700

Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700 ΠΡΟΣ: 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ.

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά την έννοια του κεφαλαίου αυτού νοούνται ως: 1. Υδατορεύματα ή υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δρ Τσιφτής Ευάγγελος Υδρογεωλόγος Υπ. Αιγαίου

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δρ Τσιφτής Ευάγγελος Υδρογεωλόγος Υπ. Αιγαίου ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δρ Τσιφτής Ευάγγελος Υδρογεωλόγος Υπ. Αιγαίου 1. Το πρόβλημα της έλλειψης νερού στα νησιά του Αιγαίου είναι υπαρκτό και μεγάλο. Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) ή του πληρεξούσιου αυτού 2. Δηλώσεις ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Χαρίεσ σας» περ/ρείας Δήμου Νάουσας.... 1 Κήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 1 Ύδρευση 1.1 Πόση διατροφή 1.2 Καθαριότητα πότισμα πρασίνου 1.3 Υδροδότηση κοινόχρηστων χώρων και δημόσιων καταστημάτων 1.4 Λοιπές χρήσεις νερού ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 576 2 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33392/852 Eπιβολή περιοριστικών και απαγορευτικών μέτρων στις χρήσεις και τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 Η μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η γεωργία Η προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας Η διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων και του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov.

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία 21-07-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & Αριθ. Πρωτ : 3415/128926 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Στα πλαίσια της αλλαγής του νόμου περί των εκδόσεων αδειών, ελέγχου και εκτέλεσης οικοδομικών έργων (ν.4030/2012), παρατίθενται ενδεικτικά τα παρακάτω : Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ε Ν Ω Σ Η ΑSSOCI ΑΤΙΟN OF GREEK ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. PUΒLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 106 77 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 6460040 FAX: 210 6464372. www.edye.gr peedy@otenet.gr Τηλ.Προέδρου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2356 20 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 170163 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση νερού στα εγγειοβελτιωτικά έργα του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Αργοναυπλίας Εισηγητής: Ανδρέας Ζυμής

Διαχείριση νερού στα εγγειοβελτιωτικά έργα του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Αργοναυπλίας Εισηγητής: Ανδρέας Ζυμής Διαχείριση νερού στα εγγειοβελτιωτικά έργα του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Αργοναυπλίας Εισηγητής: Ανδρέας Ζυμής Γεωπόνος Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων Αργολίδας ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ 7 η Πανελλήνια Ημερίδα Υδρολογίας και Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11-10 -2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 6373/198074 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 506 17 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής στην περι οχή «Φακός Διαπόρι» της δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1611 31 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της Νήσου Ρόδου για προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1326 8 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1285 Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης ή τροποποίησης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους».

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ρ.. Νεκταρία Μενούνου Γεωχηµικός, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ιεύθυνση Υδάτων ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ Ο παρόν οδηγός απευθύνεται στις επιχειρήσεις που επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 541 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 15 30 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ [Α] ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ [Α] ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27.7.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 146352/1208 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΒ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα γράφου

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012

Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012 Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012 Με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το αριθμ. 14720/2185/20-6-2012

Διαβάστε περισσότερα