"Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv"

Transcript

1 SXEDIO.GM : Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ EΧΕΤΑI ΜΕ ΑΝΑΜIΚΤΑ ΑIΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΩ Η ΕΛΛΑ Α ΧΑIΡΕΤIΖΕI ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑI ΥΠΟΣΧΕΤΑI ΝΕΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς δέχθηκε τηv απόφαση της εvvάτης Γεvικής Συvέλευσης τoυ ΟΗΕ 17 εκεµβρίoυ 1954, όπως πρoς τo παρόv µη εξετάσει τo θέµα της αυτoδιάθεσης τoυ Κυπριακoύ λαoύ µε αvάµικτα αισθήµατα ικαvoπoίησης και απoγoήτευσης. Ετσι εξέφρασε πικρία για oρισµέvες χώρες πoυ αvτιτάχθηκαv στη λήψη απόφασης, αλλά και τηv ικαvoπoίηση ότι τo κυπριακό πρoβλήθηκε διεθvώς και έπαυσε πλέov vα εόίαι θέµα της Αγγλίας. Τηv ίδια άπoψη είχε και o Αλέξης Κύρoυ, επικεφαλής της ελληvικής αvιπρoσωπείας όσo και o Βασιλιάς Παύλoς και o Πρωθυπoυργός Αλέξαvδρoς Παπάγoς. Είπε o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς σε δήλωση τoυ λίγo µετά τη έκδoση της απόφασης: "Ο Κυπριακός λαός αvέµεvε µετ' αγωvίας τηv απόφασιv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv επί τoυ απαραγράπτoυ δικαιώµατoς τoυ vα καθoρίση µόvoς τo καθεστώς υπό τo oπoίov θέλει διαβιώσει εις τo µέλλov. Πάvτως όµως αvεγώριζε καλώς ότι µετά τηv λήψιv oιασδήπoτε απoφάσεως δεv επρόκειτo vα λυθή αυτoµάτως τo ζήτηµά τoυ. Η απόφασις τωv Ηvωµέvωv Εθvώv θα απετέλει απλώς έvα και πλέov ηθικόv όπλov εις χείρας τωv κυπρίωv πρoκειµέvoυ vα συvεχισθή o αγώv. εv απoκρύπτoµεv τηv πικρίαv, τηv oπoίαv δoκιµάζoµεv εξ αιτίας της τρoπής της εvώπιov τωv Ηvωµέvωv Εθvώv συζητήσεως. Η δε πικρία µας καθίσταται έτι βαθυτέρα, εκ της διαπιστώσεως ότι ως πρωταγωvισταί διά τηv λήψιv απoφάσεως επί τoυ Κυπριακoύ εvεφαvίσθησαv επί της διεθvoύς σκηvής. Εθvη, τα oπoία επαvειληµµέvως έχoυv διακηρύξει τηv πίστιv τωv εις τας αρχάς της αυτoδιάθεσης. 1

2 Τα Εθvη αυτά εις τηv περίπτωσιv της Κύπρoυ απεδείχθησαv ως πρoδίδovτα αυτάς τας ιδίας αρχάς, τας oπoίας επικαλoύvται µόvov oσάκις τoύτo υπαγoρεύεται από τo ιδικόv τωv συµφέρov και πρoς εξαπάτησιv τω µικρώv λαώv. Η πίστις µας πρoς τα Ηvωµέvα Εθvη είvαι γεγovός ότι εκλovίσθη. εv εκλovίσθη όµως η πεπoίθησις µας ότι τελικώς θα vικήσωµεv. Ο ιεθvής Οργαvισµός ήτo εv υπoχρεωτικόv στάδιov, διά τoυ oπoίoυ ήµεθα ηvαγκασµέvoι vα διέλθωµεv. Με τηv χθεσιvήv ψηφoφoρίαv, διά της λήψεως απoφάσεως περί τoυ Κυπριακoύ oυδέv εχάσαµεv. Αvτιθέτως µάλιστα, εκερδίσαµεv, διότι τo ζήτηµα µας πρoεβλήθη διεθvώς και όλoς o κόσµoς επληρoφoρήθη τηv ύπαρξv τoυ εv πάση λεπτoµερεία. Αυτό απoτελεί θετικόv κέρδoς. Ο Κυπριακός λάoς καίτoι δoκιµάζει πικρίαv διότι δεv ελήφθη απόφασις εις τα Ηvωµέvα Εθvη δεv απoγoητεύεται. Αvτιθέτως µε µεγαλυτέραv επιµovήv και έτι µεγαλύτερov σθέvoς θα συvεχίση τov αγώvα τoυ. Ο χειρισµός τoυ ζητήµατoς υπό της ελληvικής αvτιπρoσωπείας, υπήρξεv επιδέξιoς. Iδιαιτέρως υπό τoυ αρχηγoύ της Αvτιπρoσωπείας κ. Αλέξη Κύρoυ κατεβλήθη πάσα δυvατή πρoσπάθεια και επετεύχθη ό,τι ήτo δυvατόv vα επιτευχθή επί τoυ παρόvτoς εvτός τωv Ηvωµέvωv Εθvώv". Εξ άλλoυ o Αλέξης Κύρoυ είπε: "Θα πρoσθέσω µόvov τoύτo εις ότι είπov ήδη εις τηv Επιτρoπήv: Πoλλά ελέχθησαv υπό µερικώv αvτιπρoσωπειώv κατά της αρµoδιότητoς τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, vα επληφθoύv τoυ θέµατoς τoύτoυ, αλλ' oυδείς είχε τo θάρρoς vα υπoβάλη σχέδιov πρoτάσεως, περί µη αρµoδιότητoς. Τoύτo είvαι δι' εµέ καλλίστη απόδειξις, ότι τo κυπριακόv ζήτηµα κατέστη διεθvές πρόβληµα και ότι αι θύραι τωv Ηvωµέvωv Εθvώv είvαι πάvτoτε αvoικταί εις αυτόv". Εξ άλλoυ o Βασιλέας Παύλoς σε έvα πρωτoφαvές σε µάκρoς ραδιoφωvικό τoυ µήvυµα αvέφερε: 2

3 "Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv ελευθερίαv. Εζήτησαv vα κερδίσoυv τo δικαίωµα της αρχής της αυτoδιαθέσεως, δια τηv oπoίαv διεξήχθησαv δύo µεγάλoι πόλεµoι και ήτις απετέλεσε τηv βάσιv τoυ χάρτoυ τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. Η Ελλάς ηvαγκάσθη vα φέρη τo ζήτηµα πρoς τov ΟΗΕ ευρεθείσα πρo αρvήσεως της Βρετταvίας vα συζητήση τo θέµα απ' ευθείας µετά της ελληvικής Κυβερvήσεως. Αι ελπίδες όµως πρoς άµεσov ικαvoπoίησιv τoυ παvελληvίoυ πόθoυ δεv εύρov άµεσov ικαvoπoίησιv, εvώ εδικαιoύµεθα. Τo ζήτηµα όµως παραµέvει αvoικτόv εvώπιov τωv Ηvωµέvωv Εθvώv και αvεγvωρίσθη ως διεθvές πρόβληµα. Αvαµέvoµεv πράγµατι περισσότερα µετά τηv αvαγvώρισιv και αvαµέvoµεv καλυτέραv αύριov, εάv παραµείvωµεv ηvωµέvoι. Η αvθρωπότης βαίvει βραδέως µεv, αλλ' ασφαλώς πρoς τηv ελευθερίαv. Η αvαγvώρισις της εφαρµoγής τωv αρχώv, τας oπoίας εκήρυξεv η Ελληvική ηµoκρατία καθιστά oσηµέραι πλέov επιτακτική τηv αvαγvώρισιv τoυ δικαιώµατoς τωv κυπρίωv vα ζoυv, όπως oι ίδιoι θέλoυv. Εφ' όσov oι Κύπριoι διεκήρυξαv τηv αδάµαστov θέλησιv τωv vα απoφασίσoυv διά τo µέλλov τωv, δεv θα υπάρξη δύvαµις επί της γης ικαvή vα σταµατήση τηv µόvηv φυσικήv εξέλιξιv, συµφώvως πρoς τηv επιθυµίαv όλωv τωv Ελλήvωv. Επιθυµoύµεv vα υπεvθυµίσωµεv ότι ηµείς και oι φίλoι µας ζώµεv εις δύσκoλov και επικίvδυvov περίoδov της αvθρωπότητoς. εv επιτρέπεται πρoσωριvαί απoγoητεύσεις vα µας καταστήσoυv τόσov µυωπικoύς, ώστε vα λησµovήσωµεv τα τεράστια πρoβλήµατα και κιvδύvoυς πoυ ηvωµέvoι εις µίαv oικoγέvειαv Εθvώv δυvάµεθα vα αvτιµετωπίσωµεv. Ας µη λησµovώµεv, ότι εκείvoι, oι oπoίoι µας απεγoήτευσαv εις τo κυπριακόv, είvαι εκείvoι, oι oπoίoι εις τo παρελθόv και εις τo παρόv εγγυώvται τηv ασφάλειαv ηµώv και όλoυ τoυ ελευθέρoυ κόσµoυ. 3

4 Καλώ όλoυς τoυς Ελληvας, όπως διατηρήσωµεv τηv αvτικειµεvικήv σκέψιv και µη χάσωµεv τηv ψυχραιµίαv. Να µη λησµovώµεv, ότι η κληρovoµία τωv πρoγόvωv µας επιβάλλει λoγισµόv εις τo αίσθηµα και διαυγή κρίσιv. Πoλλάκις και αγαπηµέvoι συγγεvείς έχoυv µεταξύ τoυς διαφoρές γvωµώv. Ετσι συµβαίvει µεταξύ τωv Εθvώv. Η επoύλωση τωv πληγώv θα γίvει γρήγoρα εάv δεv παύσoυµε vα αvαλoγιζόµαστε τoυς δεσµoύς, oι oπoίoι µας συvδέoυv µε τoυς φίλoυς µας. Οι φίλoι µας γvωρίζoυv τι επράξαµε γι' αυτoύς. Είvαι χαραγµέvα στoυς τάφoυς, εδώ, στηv Κoρέαv, Θα τα υπεvθυµίζoυµε σε αυτoύς εάv δεv λησµovoύµε ότι και αυτoί υπέστησαv θυσίες, για µας, χωρίς τις θυσίες τoυ γεvvαίoυ αµερικαvικoύ λαoύ, ίσως δεv θα υπήρχε σήµερα η Ευρώπη και µε αυτήv η Ελλάδα και η Κύπρoς, σας καλώ όπως αvτάξια πρoς τις υψηλές παραδόσεις µας και µε ελληvικήv υπερηφάvειαv και ευγέvειαv µείvωµεv πιστoί εις τoυς φίλoυς σας. Πιστεύω ότι η στάσις µας θα συvτελέση ώστε vα δoθή ταχεία και δικαία λύσις εις τo αίτηµα τωv αδελφώv Κυπρίωv". Ο πρωθυπoυργός της Ελλάδας Αλέξαvδρoς Παπάγoς υπoσχέθηκε vέα συµπαράσταση στoυς Κυπρίoυς στov αγώvα τoυς: " Η πoλιτική της Ελληvικής Κυβερvήσεως δεv πρόκειται vα παρεκκλίvη καθόλoυ από τηv χαραχθείσαv γραµµήv. ιήλθoµεv απλώς έvα σταθµόv. Θα συvεχίσωµεv τov αγώvα υπέρ της αυτoδιαθέσεως τoυ Κυπριακoύ λαoύ. Τo ζήτηµα θα επαvέλθη εvτovώτερov και µε µείζovας ελπίδας επιτυχίας εις τηv πρώτηv πρoσεχή σύvoδov της Γεvικής Συvελεύσεως τoυ ΟΗΕ, µε τηv συµπαράστασιv oλoκλήρoυ τoυ Εθvoυς. Επιθυµώ vα τovίσω ότι τρέφoµεv απόλυτov αισιoδoξίαv, διά τηv ευτυχή λύσιv, είvαι αγώv υπέρ τoυ δικαίoυ, τo oπoίov θα κατισχύση παvτός εµπoδίoυ. Τίπoτε δεv µπoρεί vα κλovίση τηv εµπιστoσύvηv µας. Θα πρoχωρήσωµεv µε βασίµoυς ελπίδας επί τηv τελικήv vίκηv". Η Αγγλία θεώρησε τo ψήφισµα σαv επιτυχία της. 4

5 Είπε o Νάττιγκ πoυ ηγήθηκε της βρετταvικής αvτιπρoσωπείας στα Ηvωµέvα Εθvη κατά τη συζήτηση: " Θεωρώ ευχάριστo τo απoτέλεσµα. Τoύτo απoδεικvύει ότι η συvέλευση στη σύvεση της απoδέχθηκε τo επιχείρηµα, πoυ πρoβλήθηκε από τη Νέα Ζηλαvδία, τo Ηvωµέvo Βασίλειo και τις Ηvωµέvες Πoλιτείες, επιχείρηµα, ότι θα ήτo αvεπιθύµητo vα απoδυθoύµε σε εριστική συζήτηση για τηv Κύπρo ή vα εκφέρoυµε κρίση στις εσωτερικές υπoθέσεις τoυ µέλλovτoς της vήσoυ. Επιπρόσθετoς λόγoς ικαvoπoίησης είvαι ότι η Ελληvική αvτιπρoσωπεία, αφoύ επιδίωξε vα εγείρει πλήρη συζήτηση τoυ θέµατoς αυτoύ και vα απαιτήσει από τη συvέλευση δράση, αvεγvώρισε ότι τo βάρoς της γvώµης στρεφόταv εvαvτίov τέτoιας πoρείας". Εξ άλλoυ o αvτιπρόσωπoς της Τoυρκίας Σελίµ Σαρπέρ είπε: "Ο Ελληvας αvτιπρόσωπoς µε περιέγραψε χθες ως άvθρωπo πoυ εvτάχθηκε στηv απoκλειστική λέσχη τωv απαικιστωv. εv πήρα θέση εvαvτίov της αυτoδιάθεσης, αλλά εvαvτίov της κακής Χρησιµoπoίησης της". Από αµερικαvικής πλευράς, o υπoυργός Εξωτερικώv Φόστερ Ντάλλες εξέφρασε ικαvoπoίηση για τηv τρoπoπoίηση τoυ ψηφίσµατoς και µίλησε για τη φιλία της χώρας τoυ µε τηv Ελλάδα. Είπε στoυς δηµoσιoγράφoυς στo Παρίσι: "Μια από τις πραγµατικές ικαvoπoιήσεις πoυ µoυ παρέσχε η παρoύσα σύvoδoς τoυ Ατλαvτικoύ Συµβoυλίoυ υπήρξε η ευκαιρία τηv oπoίαv είχα vα επικoιvωvήσω και πάλι πρoσωπικά µε τov φίλo µoυ κ. Στεφαvόπoυλo. Είχαµε µακρά συζήτηση επί τoυ Κυπριακoύ, τo oπoίo βρισκόταv τότε υπό συζήτησιv εvώπιov της Πoλιτικής Επιτρoπής τoυ ΟΗΕ. Αµέσως µετά τo τέλoς της συζήτησης αυτής επικoιvώvησα πρoσωπικά µε τηv Ουάσιγκτωv και τηv µόvιµη αµερικαvική αvτιπρoσωπεία στη Νέα Υόρκη. Αργά τηv ίδια vύκτα η απόφαση, η oπoία εξεταζόταv εvώπιov τoυ ΟΗΕ, τρoπoπoιήθηκε και υπό τηv τρoπoπoιηµέvη µoρφή 5

6 της εγκρίθηκε αυτή µε συvτριπτική πλειoψηφία. Πιστεύω ότι, µε βάση τις εκθέσεις, τις oπoίες έλαβα από τη Νέα Υόρκη, η απόφασισα για τηv Κύπρo όπως αυτή τρoπoπoιήθηκε ικαvoπoιεί κατά τρoπo oυσιαστικό τα σηµεία τα oπoία ήγειρε κατά τη διάρκεια της συζήτησης µας o Ελληvας υπoυργός τωv Εξωτερικώv. Είµαι ευτυχής διότι η απόφαση αυτή, η oπoία αvταvακλά στo πvεύµα της µετριoπάθειας, έτυχε τόσo ευρείας υπστήριξης. Είvαι πoλύ λυπηρό ότι η στάση τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv επί τoυ Κυπριακoύ φαίvεται vα παρεξηγήται εις τηv Ελλάδα. Τέτoιες παρεξηγήσεις είvαι δυστυχώς αvαπότρεπτες ακόµη και µεταξύ λαώv oι oπoίoι τρέφoυv βαθύτατo σεβασµό και εκτίµηση µεταξύ τoυς. Είµαι εv τoύτoις πεπεισµέvoς ότι η µακρά παράδoση φιλίας µεταξύ τoυ ελληvικoύ και τoυ αµερικαvικoύ λαoύ θα συvεχισθεί αvαλλoίωτη. Είvαι ακόµη ιδιαίτερα ευτυχής, διότι υπoστήριξα κατά τη χθεσιvή συvεδρία τoυ ΝΑΤΟ πρόταση όπως η πρoσεχής σύvoδoς τoυ ΝΑΤΟ, τηv Αvoιξη, θα συvέλθει στηv Αθήvα". 6

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

ακόµα έvας τoυρκoκύπριoς πoυ φιλoδoξoύσε vα παίξει σηµαvτικό ρόλo στα πoλιτικά πράγµατα της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας, o δικηγόρoς Ραoύφ Ραϊφ

ακόµα έvας τoυρκoκύπριoς πoυ φιλoδoξoύσε vα παίξει σηµαvτικό ρόλo στα πoλιτικά πράγµατα της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας, o δικηγόρoς Ραoύφ Ραϊφ SXEDIO.FN8 26.12.1948: ΤΟΥΡΚΟI ΦΟIΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΚΑI ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ IΑ ΗΛΩΣΕIΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΑΝΤIΘΕΤΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟIΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΦIΛΟΕΝΩΤIΚΕΣ IΑ ΗΛΩΣΕIΣ ΦΟIΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑI ΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς)

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) SXEDIO.53U 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) Οι εργασίες της Τρίτης Παγκύπριας Εθvoσυvέλευσης τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ έγιvε στo oίκηµα oυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ στη

Διαβάστε περισσότερα

βoλιδoσκόπησε µάλιστα και τov Κυβερvήτη κατά πόσo θα έδιvε άδεια για πραγµατoπoίηση συγκέvτρωσης για ίδρυση εvός τέτoιoυ κόµµατoς.

βoλιδoσκόπησε µάλιστα και τov Κυβερvήτη κατά πόσo θα έδιvε άδεια για πραγµατoπoίηση συγκέvτρωσης για ίδρυση εvός τέτoιoυ κόµµατoς. SXEDIO.E94 13.4.1941: Ο Γ. ΒΑΣIΛΕIΑ ΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΕI Α ΕIΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΣΥΜΠΟΣIΟ ΤΗΣ ΣΚΑΡIΝΟΥ ΚΑI ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑI ΠΡΟΣΚΛΗΣΕIΣ ΓIΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΣΚΑΡIΝΟΥ ΓIΑ I ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ Οι συvεvvoήσεις µε πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ)

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ) SXEDIO.50M 11.6.1917: ΤΑ ΠΡΑΚΤIΚΑ ΤΗΣ ΤΡIΤΗΣ ΚΑI ΤΕΛΕΥΤΑIΑΣ ΣΥΝΕ ΡIΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ. ΜΕ ΤIΣ ΨΗΦΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝIΚΩΝ ΚΑI ΕΠIΣΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΑΨΗΦIΖΕΤΑI ΤΟ ΨΗΦIΣΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960)

Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960) Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960) Συvoπτικός τίτλoς 1. Οι περί Δικαστηρίωv Νόµoι θα αvαφέρovται µαζί ως oι περί Δικαστηρίωv Νόµoι τoυ 1960 έως (Αρ.3) τoυ 1998. Ερµηvεία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 2. Εv τω

Διαβάστε περισσότερα

γvωρίση τηv απoστoλήv µας, µέχρι αφίξεως εξ Ελλάδoς

γvωρίση τηv απoστoλήv µας, µέχρι αφίξεως εξ Ελλάδoς SXEDIO.GP6 12.11.1954: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ IΓΕΝΗΣ ΕΚΠΑI ΕΥΕI ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΣΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑI ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕIΑ ΕΠIΘΕΩΡΕI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΩΝ ΓIΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΠIΘΑΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Οταv o αρχηγός της ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo SXEDIO.E10 4/16.12.1882: ΤΟ ΤΕΛIΚΟ ΣΧΕ IΟ ΓIΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ IΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1882 ΚΑI ΟI ΠΡΟΝΟIΕΣ ΓIΑ IΕΝΕΡΓΕIΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓIΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 12 Ε ΡΩΝ Η Αγγλική Κεvτρική

Διαβάστε περισσότερα

Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος.

Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος. Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος 1 Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος. Τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ ιάµεσo ς Μεταβo λισµός IΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Γλυκόζη: Ο κύριoς υδατάvθρακας, πoυ χρησιµoπoιείται από τoυς ζώvτες oργαvισµoύς για τηv κάλυψη τωv εvεργειακώvτoυςαvαγκώv. Η γλυκόζη µπoρεί vα απoικoδoµηθεί

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 ---------------

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 --------------- Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 --------------- IΔIΩΤIΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ----------------- IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΤΡΑ 2005 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρύτανης : Καθ/τής Χρήστος. Χατζηθεοδώρου Αντιπρύτανης Οικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΕ7469ΗΚΖ-ΧΣΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.:316/188-20.02.2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήvα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 377 13 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-08-2006 Σήμερα τηv 29/08/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ. Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ. Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

, 19 11-1999 .: 111162 : 3-5 : 1) ELF ATOCHEM : 101 64- TELEFAX: 36 17 103 39 : 154 52 : 36 42 974 2) 52 91 412 3) 4) : « - 2, 145 61-

, 19 11-1999  .: 111162 : 3-5  : 1) ELF ATOCHEM : 101 64-  TELEFAX: 36 17 103 39 : 154 52   : 36 42 974 2) 52 91 412 3) 4)  : «  - 2, 145 61- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 11-1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 111162 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛιΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α"ΤΜΗΜΑ. Συνεδρίαση της 29-11-2010. Χαραλαμπίδης, Στυλιανή Χαριτάκη, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, και

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛιΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΤΜΗΜΑ. Συνεδρίαση της 29-11-2010. Χαραλαμπίδης, Στυλιανή Χαριτάκη, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, και ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛιΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός Γνωμοδοτήσεως: 39/2010 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛιΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α"ΤΜΗΜΑ Συνεδρίαση της 29-11-2010 Σύνθεση ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλειος Σουλιώτης Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb. 47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.gr Αθήνα, Contact Person Full Surface Mail Address ΘΕΜΑ: Επιστολή Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά μαζί σας, όχι μόνο στα λόγια αλλά στην πράξη

Ενεργά μαζί σας, όχι μόνο στα λόγια αλλά στην πράξη ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ενεργά μαζί σας, όχι μόνο στα λόγια αλλά στην πράξη Η ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ l Του Άντρου Μιχαηλίδη Δημοσιογράφου Μεστή μηνυμάτων για την αποφασιστική και

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ *

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ * ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ * Νίκος Φραγκάκης ** Εισαγωγή Η συστηματικότερη και πληρέστερη από διεθνές όργανο εξέταση του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας, της ξενοφοβίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες.

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. Γεωργία Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. XΡΟΝΙA 1 Καθαρές λύσεις για μεγαλύτερη επιτυχία. Απoτελεσματικότητα και oικoνoμική απόδoση, καθαριότητα και υγιεινή, λειτoυργικότητα και πoιότητα. Όσo

Διαβάστε περισσότερα

Φοροδιαφυγή στις ανώνυμες εταιρίες: Εκτιμήσεις από τις εισαχθείσες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Φοροδιαφυγή στις ανώνυμες εταιρίες: Εκτιμήσεις από τις εισαχθείσες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ No 75 Φοροδιαφυγή στις ανώνυμες εταιρίες: Εκτιμήσεις από τις εισαχθείσες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών του Κ. Ν. Κανελλόπουλου* Μάιος 2002 Κωνσταντίνος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για την Οικονομία

Δήλωση Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για την Οικονομία Δήλωση Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για την Οικονομία Θα ήθελα πριν από κάθε άλλο να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος 10/7/2013 1 I. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.)

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗ 11.10.2011 FATA1011.AY1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήµερα, 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 Π Ε Μ Π Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ 171

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 Π Ε Μ Π Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ 171 Π Ε Μ Π Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ 171 E-1 ιµερής Πολυµερής ODA Ε-1.1 Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια ιεθνείς Ροές Η παρασχεθείσα προς τις αναπτυσσόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βήμα πριν από την αποθέωση της πολιτικής διαφθοράς

Ένα βήμα πριν από την αποθέωση της πολιτικής διαφθοράς ΚΡΙΣΕΙΣ 65 Στους πρώτους και καλύτερους μήνες της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ήλθε στην εξουσία εκμεταλλευόμενη επιτυχώς την κόπωση των πολιτών με την εξουθενωμένη πλέον κυβέρνηση Σημίτη, 27 το Σχέδιο Ανάν

Διαβάστε περισσότερα