ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 1-Οι αλλοδαποί ιατροί μπορούν να εργαστούν στην Τουρκία μόνο σε ιδιωτικά νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα. 2-Για την άσκηση το επαγγέλματός τους στην Τουρκία: α) Οι απόφοιτοι πανεπιστήμιων της αλλοδαπής κατ αρχήν πρέπει να πάρουν βεβαίωση ισοτιμίας του πτυχίου και/ ή πιστοποιητικού ειδικότητας. Οι ενδιαφερόμενοι, για την βεβαίωση ισοτιμίας των πτυχίων της ιατρικής πρέπει να αποταθούν στην Προεδρία του Συμβουλίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ για την βεβαίωση των πιστοποιητικών ειδικότητας πρέπει να απευθυνθούν στην Γενική Διεύθυνση Υγειονομ ικής Περίθαλψης του Υπουργείου μας. β) Εντός ενός έτους από την ημερομηνία της αίτησης, πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση γνώσης της Τουρκικής γλώσσας, σε επίπεδο (β) ή σε ανώτερο, με βάση τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Χαρτοφυλακίου Γλωσσών. Η πιστοποίηση αυτή δίδεται από τα Κέντρα Εκπαίδευσης και Έρευνας της Τουρκικής (TÖMER) γλώσσας. Όσοι έχουν αποφοιτήσει από ιδρύματα στα οποία η εκπαίδευση παρέχεται στην Τουρκική γλώσσα δεν χρειάζεται να προσκομίσουν αυτή την βεβαίωση. γ) Γι αυτούς που θα κάνουν για πρώτη φορά έναρξη του επιτηδεύματός τους στην Τουρκία απαιτείται βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας τους ότι δεν υπάρχει κώλυμα για την άσκηση του επαγγέλματός τους. Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται για τα άτομα που έχουν αποφοιτήσει από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της Τουρκίας εντός του προηγούμενου έτους, για τα άτομα που μπορούν να πιστοποιήσουν ότι κατοικούν στην Τουρκία πέντε συνεχόμενα χρόνια πριν την από την υποβολή της αίτησης τους και από τα άτομα που έχουν προσφύγει στην Τουρκία λόγω εκτάκτων συνθηκών της χώρας τους. 3)Τα άτομα που έχουν συγκεντρώσει τα παραπάνω έγγραφα και πληρούν τις άνω προϋποθέσεις, πρέπει να κάνουν αίτηση εργασίας σε κάποιο ιδιωτικό νοσοκομείο ή ιατρικό κέντρο. Μεταξύ του ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος και του αλλοδαπού ιατρού πρέπει να συνταχτεί ιδιωτικό συμφωνητικό σε κάθε σελίδα του οποίου θα πρέπει να τεθεί υπογραφή των συμβαλλομένων και τα ονόματα τους και στο οποίο θα αναφέρεται ο μηνιαίος μικτός μισθός 4)Η αίτηση εργασίας του αλλοδαπού ιατρού πρέπει να κατατεθεί από το ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα μαζί με το συμφωνητικό και τα έγγραφα που αναφέρονται

2 παραπάνω, στην Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχίας στην οποία ανήκει το ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα. Εφόσον τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί είναι πλήρη και δεν διαπιστωθεί η ύπαρξη κάποιου εγγράφου που δεν είναι σύμφωνο τότε αντίγραφο του πτυχίου και/ή του πιστοποιητικό ειδικότητας αποστέλλεται εκ μέρους της Διεύθυνσης προς το Υπουργείο Υγείας στη Γενική Διεύθυνση Υγειονομικών Υπηρεσιών, στο τμήμα Διενέργειας Διατυπώσεων Καταχώρησης και Ισοτιμίας προκειμένου να ελεγχθούν οι διατυπώσεις διενέργειας καταχώρησης και ισοτιμίας. Στη συνέχεια της απάντησης που θα δοθεί από το Τμήμα Διενέργειας Διατυπώσεων Καταχώρησης και ισοτιμίας λαμβάνεται έγκριση από τη διεύθυνση Υγείας της αρμόδιας Νομαρχίας και συντάσσεται πιστοποιητικό (αρχική έγκριση) της εργασίας του αλλοδαπού ιατρού στο ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα. 5) Ο ενδιαφερόμενος με την προσωρινή άδεια εργασίας που θα του χορηγηθεί από την Νομαρχία, πρέπει να αποταθεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια εργασίας. Με την άδεια εργασίας που θα του χορηγηθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας πρέπει να αποταθεί στις Αστυνομικές Αρχές προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια παραμονής. 6) Ένα επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας εργασίας που θα εκδοθεί από τη Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχίας εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας καθώς και ένα επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας παραμονής που θα εκδοθεί από τις Αστυνομικές Αρχές πρέπει να αποσταλούν στην Γενική Διεύθυνση Υγειονομικής Περίθαλψης, στη διεύθυνση Δραστηριότητας και Λειτουργίας Ιδιωτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. Οι πληροφορίες του αλλοδαπού προσωπικού υγείας καταγράφονται μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης του Υπουργείου στο Σύστημα Διοίκησης Οργανισμών Υγείας (SKYS) Η Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχίας εκδίδει την άδεια εργασίας του αλλοδαπού προσωπικού υγείας που είναι καταγεγραμμένο στο Σύστημα Διοίκησης Οργανισμών Υγείας. Ο αλλοδαπός ιατρός μπορεί να ξεκινήσει να εργάζεται στο Ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας εργασίας.

3 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: Τεύχος: Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ 1ο Σκοπός, Περιεχόμενο, Επιχείρημα και Περιγραφή Άρθρο 1 (1) Ο σκοπός αυτού του κανονισμού είναι να διοργανώσει τις αρχές και διαδικασίες εργασίας του αλλοδαπού προσωπικού υγείας που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα τους σε ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα στην Τουρκία. Περιεχόμενο Άρθρο 2 (1) Ο κανονισμός αυτός συμπεριλαμβάνει όλο το αλλοδαπό προσωπικό υγείας που θα απασχοληθεί σε ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα πλην των οδοντίατρων, φαρμακοποιών, μαιών και νοσοκόμων. (2) Στους οδοντίατρους, φαρμακοποιούς, μαίες και νοσοκόμους που έχουν Τουρκική καταγωγή, εφαρμόζεται η νομοθεσία με ημερομηνία 25/9/1981 και αριθμό 2527 περί της Ελεύθερης Άσκησης Επαγγέλματος στο Δημόσιο, σε ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και Επιχειρήσεις των Αλλοδαπών με Τουρκική Καταγωγή. Επιχείρημα Αρθρο 3 (1)Ο Κανονισμός αυτός βασίζεται στο άρθρο 40 του με αρ. 663 από 13/10/2011 Προεδρικού Διατάγματος περί Οργάνωσης και Λειτουργίας του Υπουργείου Υγείας και των υπαγομένων σε αυτό ιδρυμάτων, που έχει ισχύ Νόμου, στα άρθρα 1,4,30,47,63 και συμπληρωματικού άρθρου 13 του Ν.1219 / περί ασκήσεως των Ιατρικών και Υγειονομικών επαγγελμάτων, του άρθρου 3 του Ν. 6283/ περί Νοσοκόμων και του άρθρου 9 του Ν. 3359/ που αφορά τους θεμελιώδεις όρους παροχής υγειονομικών υπηρεσιών. Περιγραφή Αρθρο 4 (1)Οι περιγραφές στον κανονισμό εννοούν α) Υπουργείο : Το Υπουργείο Υγείας β) Υπεύθυνος Διευθυντής : Ο υπεύθυνος διοίκησης και εκπρόσωπος του Ιδιωτικού Νοσηλευτικού Κέντρου έναντι του Υπουργείου και της Διεύθυνσης γ) Διεύθυνση: Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχίας δ)αλλοδαπός: Το άτομο που δεν έχει την δεσμούς υπηκοότητας με την Τουρκική Δημοκρατία

4 ΤΜΗΜΑ 2ο Συνθήκες Εργασίας και Άδεια Εργασίας Συνθήκες Εργασίας Αρθρο 5 (1) Το αλλοδαπό προσωπικό υγείας μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του σε ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: α)να έχει εγκριθεί η ισοτιμία του πτυχίου και/ ή πιστοποιητικού εειδικότητας του και να έχει γίνει καταχώρηση τους από το Υπουργείο. β) Να μην υπάρχει κώλυμα από το νόμο για την άσκηση του επαγγέλματός του γ) να γνωρίζει την Τουρκική γλώσσα (Τροποποιήθηκε: RG-16/7/2013/28709) δ) Να έχει πάρει άδεια εργασίας και παραμονής στην Τουρκία σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία ε) Για τους ιατρούς, απαιτείται να έχουν κάνει υποχρεωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης. Άδεια Εργασίας Αρθρο 6 (1)Ο αλλοδαπός επαγγελματίας υγείας πρέπει να αποταθεί για εργασία σε Ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα (2) Το αίτημα εργασίας στο Ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα διαβιβάζεται από τον αρμόδιο διευθυντή στην Διεύθυνση μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στον συνημμένο Πίνακα 1 (3) Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης και δεν διαπιστωθεί ύπαρξη μη σύννομου εγγράφου, ο φάκελος διαβιβάζεται στο Υπουργείο. (4) Ο φάκελος της αίτησης, αξιολογείται στα πλαίσια σχεδίου του Υπουργείου και του συνημμένου πίνακα 1. από πλευράς εγγράφων Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση του αλλοδαπού καταχωρείται το πτυχίο του και του χορηγείται μια βεβαίωση από το Υπουργείο περί της καταλληλότητας του για την άσκηση του επαγγέλματος του. (5) Στα πλαίσια εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας γίνεται αίτηση στην Διεύθυνση που συνοδεύεται από την άδεια εργασίας και παραμονής και το έγγραφο που αναγράφεται στην παράγραφο 4 προκειμένου να εκδοθεί άδεια εργασίας προσωπικού. Το αλλοδαπό νοσηλευτικό προσωπικό μπορεί να εργαστεί στο ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα από την ημερομηνία που θα εγκριθεί η άδεια εργασίας προσωπικού.

5 ΤΜΗΜΑ 3ο Τελικές Διατάξεις Καθεστώς απαλλαγής του νοσηλευτικού προσωπικού Συριακής υπηκοότητας ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΡΘΡΟ 1-(Συν/νο:RG-16/7/ ) Οι Σύριοι που επαγγέλλονται νοσηλευτικά επαγγέλματα και επιθυμούν να εργαστούν στα κέντρα στέγασης που έχουν δημιουργηθεί από την Προεδρία Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης για τα άτομα που είναι υπό προσωρινή προστασία λόγω των γεγονότων στην Συρία, απαλλάσσονται από τα άρθρα α, β, γ, δ του άρθρου 5 υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση ότι μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα τους. Ισχύς Νόμου Άρθρο 7-(1) Ο κανονισμός αυτός ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του. Εκτέλεση Αρθρο 8-(1) Οι διατάξεις αυτού του κανονισμού εκτελούνται από τον Υπουργό Υγείας. Δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως Ημερομηνία 22/02/2012 Αριθ Δημοσίευση των αλλαγών στον κανονισμό Ημερομηνία 16/07/2013 Αριθ Συνημμένο έγγραφο-1 RG-16/7/ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 1)Βεβαίωση ισοτιμίας του πτυχίου/και ή πιστοποιητικού ειδικότητας από την αρμόδια αρχή 2) Βεβαίωση γνώσης της Τουρκικής γλώσσας σε επίπεδο (β) ή σε ανώτερο από τα Κέντρα Εκπαίδευσης και Έρευνας της Τουρκικής γλώσσας Πανεπιστημίων με βάση τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Χαρτοφυλακίου Γλωσσών. Αυτή η βεβαίωση : α)πρέπει να προσκομισθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία της αίτησης. Εάν στη διάρκεια αυτή δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή,η άδεια εργασίας προσωπικού ακυρώνεται από την διεύθυνση. β) Η βεβαίωση δεν απαιτείται από τα άτομα που έχουν αποφοιτήσει από σχολές που γίνεται εκμάθηση στην Τουρκική γλώσσα.

6 3) Τα άτομα που πρόκειται να ξεκινήσουν την άσκηση του επαγγέλματος τους στην Τουρκία για πρώτη φόρα, πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας τους ότι δεν υπάρχει κώλυμα για την άσκηση του επαγγέλματός τους. Αυτό το έγγραφο δεν απαιτείται από: α) τα άτομα που έχουν αποφοιτήσει από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Τουρκίας κατά το προηγούμενο έτος β) τα άτομα που μπορούν να πιστοποιήσουν ότι κατοικούν στην Τουρκία πέντε συνεχόμενα χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης τους γ) τα άτομα που έχουν προσφύγει στην Τουρκία λόγω της έκτα κτης κατάστασης της χώρας τους. 4) Ιδιωτικό συμφωνητικό που θα συνταχθεί μεταξύ του ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος και του αλλοδαπού υγειονομικού προσωπικού, το οποίο πρέπει σε κάθε σελίδα του να φέρει υπογραφή και το ονοματεπώνυμο των συμβαλλομένων και στο οποίο πρέπει να αναφέρεται ο μηνιαίος μικτός μισθός.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΗΣ/ΥΗΣ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΑΣΠ/ΤΣΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ: οικ. 26182/510

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ: οικ. 26182/510 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : Ι (Προσωπικού) ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Π.Δ. 247/91 (ΦΕΚ 93 Α') : Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.53 του Ν.1892/90 Για τον εκσυγχρονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 281/17.3.2009

Συνεδρίαση 281/17.3.2009 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Συνεδρίαση 281/17.3.2009 Θέμα: 5 Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541)

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) ΦΕΚ Α`70/10.4.2001 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.84 Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ34691ΩΓ-8ΩΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ34691ΩΓ-8ΩΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑ ΧΙΟΥ Α.Ε. Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 Χίος,12/06/09 Αριθμ. Πρωτοκ.:3596 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ' άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ.πρωτ: 55119/8.7.2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 25 Μαΐου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 38 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 28 ΜΑΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΕΝΙΚΑ 1. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ...3 3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011.

Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011. Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011. Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Υπεύθυνος για την Θερμοκοιτίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα