Ветерна енергија 3.1 Вовед

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ветерна енергија 3.1 Вовед"

Transcript

1 3 Ветерна енергија 3.1 Вовед Енергијата на ветерот е една од првите форми на енергија која ја користел човекот. Уште старите Египќани ја користеле за задвижување на своите бродови и ветерни мелници. Ваквиот начин на искористување на ветерната енергија, подоцна вклучувајќи и пумпи за вода, се задржал до крајот на деветнаесеттиот век. Првата ветерна турбина која е користена за производство на електрична енергија била направена во 1891 год. од Данецот Poul la Cour. Интересно е да се забележи дека добиената електрична енергија ја користел за електролиза на водата, а на тој начин добиениот водород понатаму се користел за осветлување во локално училиште. Може да се каже дека, во вистинска смисла на зборот, бил сто години пред своето време, бидејќи дури кон крајот на дваесеттиот век се јавиле идеите за користење на ветерната и сончевата енергија за електролиза на водата и користење на водородот за генерирање на електрична енергија во горивни ќелии. Помасовна употреба на енергијата на ветерот за добивање на електрична енергија започнала во триесеттите години од минатиот век, кога во руралните области на САД биле изградени илјадници мали ветерници. Со развојот на големите хидро, термо и нуклеарни централи, ветерните централи, како економски и технички неконкурентни, паднале во заборав. Како и кај другите видови на обновливи извори, енергетскиот шок предизвикан од нафтената криза во седумдесеттите години од

2 3. Ветерна енергија 2 минатиот век, свесноста за ограничените резерви од фосилни горива и еколошките проблеми, повторно го вратија интересот за ветерната енергија. Денес таа е најбрзорастечкиот сегмент во индустријата на обновливи извори на електрична енергија. Најдобар пример за тоа е 2007 год. кога во светот се инсталирани нови ветерни централи со моќност од околу MW, што е зголемување за 31% во однос на претходната година. Според некои предвидувања, ваквиот тренд ќе продолжи и понатаму, така што до крајот на 2012 год., од MW во 2007 год., во светот ќе има вкупно инсталирани капацитети со моќност од МW.: 3.2 Ветер Вообичаено, под поимот ветер се подразбира хоризонталната (или приближно хоризонталната) компонента на струењето на воздухот во атмосферата. Главен фактор за настанување на струење е различната брзина на загревање и ладење на воздухот над нехомогена површина. Тоа предизвикува различни притисоци и температури во одредени делови од атмосферата и до појава на природен процес кој настојува да ги изедначи. Кога овој градиент на притисоци има хоризонтална компонента, тогаш настанува ветер. Неговата јачина е сразмерна на тој градиент, а насоката му е од подрачјето со повисок кон подрачјето со понизок притисок. На мали височини, заради рапавост на подлогата секогаш делува и силата на триење. Триењето меѓу воздухот и подлогата му се спротивставува на започнатото струење, му ја смалува брзината, а донекаде и му ја менува насоката. Освен тоа, штом ќе започне струењето, се јавува уште еден ефект кој влијае на насоката на ветерот. Заради ротацијата на Земјата (од запад кон исток) се јавува влијанието на т.н. Кориолисова сила која има за последица скршнување на ветерот, така да на северната хемисфера ветровите скршнуваат во десно, а на јужната хемисфера во лево. Ветерот е дефиниран ако му е позната брзината (интензитетот) и насоката т.е може да се опише како векторска големина. Брзината на ветерот се мери со помош на анемометар и се изразува во различни единици, најчесто во m/s или km/h, а во поморскиот сообраќај во јазли ( 1 јазол = 1 наутичка милја/h; 1 наутичка милја = 1852 m). Јачината на ветерот може да се определи и спрема описот на ефектот што го

3 3. Ветерна енергија 3 предизвикува врз објектите во природата. Според скалата што ја предложил британскиот адмирал Beaufort, најслабиот ветер има јачина 0 Bof (бофори) т.е брзина 0-0,2 m/s (чадот се крева право нагоре, а лисјата се неподвижни), а најсилните урагани имаат јачина 12 Bof т.е брзина 32,7-39,6 m/s (опустошен цел еден крај). За висинските ветрови оваа скала има 16 степени. Насоката на ветерот се одредува според страната на светот од каде дува, при што освен четирите страни на светот се користат и меѓуправците. Обично се користат англиски кратенки ( пр. северозападен ветер ќе има ознака NW). Од голема важност е и фреквенцијата на појава на ветерот која се прикажува со т.н. ружа на ветрови. Струењето на воздухот во атмосферата е постојан природен процес. Според просторниот опсег можат да се поделат на глобални (планетарни) и локални струења. Глобалните струења ја опфаќаат целата Земја. Постојат во текот на целата година како резултат на нееднаквото загревање на тропскиот и поларниот појас на Земјата. Подрачјето на низок притисок околу екваторот е изложено на поинтензивно сончевото зрачење. Тука воздухот се издига нагоре и на висина од околу 18 km скршнува кон едниот и другиот пол. Наоѓајќи на подрачја со висок или низок притисок, дел од овие струења се спуштаат кон површината каде се манифестираат како ветер. Зависно од насоката и географскиот регион, познати се под името: пасат, западни ветрови, поларни ветрови, зимски и летен монсун и др. Со оглед на тоа што глобалните ветрови се висински, тие не можат да се користат за погон на ветерните турбини, но нивното познавање е важно, бидејќи влијаат на ветровите во пониските слоеви на атмосферата. Локалните ветрови претставуваат движење на воздушните маси во приземните слоеви на атмосферата. Настануваат како последица на локални топлински разлики. Типични локални ветрови се морските и планинските ветрови. Морските ветрови настануваат како резултат на нееднаквото загревање на морето и копното. Копнените површини дење се загреваат побрзо од морската површина, што резултира со пад на притисокот над потоплата подлога и пораст на притисокот над поладната подлога. Процесот на изедначување на притисокот предизвикува дување на ветер од морето кон копното. Ноќе, заради побрзото ладење на копното, морето станува потопло, па се менува смерот на ветерот од копното кон морето.

4 3. Ветерна енергија 4 Планинските ветрови настануваат заради нееднаквото загревање на различните страни на планината. Воздухот поинтензивно се загрева само во релативно тенок слој над подлогата. Тој воздух се потиснува нагоре, па преку денот струењето е насочено кон врвот т.е настанува долински ветер кој е најизразен на сончевата страна на планината. Ноќе се случува спротивен процес. Падините се ладат поинтензивно и вуздухот тогаш струи низ нив и се слева во подножјето т.е настанува горски ветер или ноќник. Кога конфигурацијата на теренот создава релјефни вдлабнатини со поголеми димензии, можно е натрупување на ладен воздух кој ноќе уште повеќе се лади. При одредени временски услови, оваа воздушна маса може да се задвижи и да се прелее кон подрачјата со понизок притисок. Пример за вакви ветрови во Македонија е ветерот Вардарец. Дува по текот на реката Вардар кога ладните воздушни маси, насобрани помеѓу Родопските планини на исток и Шар Планина на запад, се задвижуваат кон топлото Егејско море како подрачје со понизок воздушен притисок. На локалните ветрови големо влијание има рељефот на теренот кој е причина за низа локални промени во брзината на ветерот. Разни природни и вештачки препреки кои се наоѓаат во граничниот површински слој му ја смалуваат брзината и предизвикуваат турбуленции т.е имаат негативно влијание на квалитетот на ветрот посматрајќи го како енергетски извор. Енергијата на ветерот е, всушност енергија на сончево зрачење, трансформирана во кинетичка енергија на подвижните воздушните маси во атмосферата. Се проценува дека околу 1-2% од вкупната енергија на сончевото зрачење што доспева на Земјата се претвора во кинетичка енергија на атмосферата. Тоа значи дека само технички искористливиот дел од енергијата на ветерот е неколку пати поголем од вкупните денешни потреби од електрична енергија во светот.

5 3. Ветерна енергија Моќност и енергија на ветерот Кинетичката енергија на одредена воздушна маса во движење изнесува: 1 2 (3.1) E kin - кинетичка енергија (Ј); m - маса на воздухот (kg); v - брзина на ветерот (m/s); Масата на воздухот што за време dt ќе помине низ некој пресек S може да се изрази како: (3.2) ρ - густина на воздухот (kg/m ); S 3 - напречeн пресек низ кој поминува воздушната маса (m ); v - брзина на струење (m/s); t - времето (s); Според тоа, изразот (3.1) ќе биде: 1 (3.3) 2 Механичката моќност на воздушното струење изнесува: 1 (3.4) 2 Изразот (3.4) покажува дека моќноста на ветерот зависи линеарно од густината на воздухот и напречниот пресек, но пред сé, зависи од неговата брзина. Таа кубна зависност најдобро може да се види на сл. 3.1: 2 моќност (W/m 2 ) брзина на ветер (m/s) Сл. 3.1 Моќност на ветерот во зависност од неговата брзина ( t = 15 0 C, p = 1 bar)

6 3. Ветерна енергија Влијание на температурата и надморската висина врз густината на воздухот Густината на воздухот варира во зависност од притисокот и температурата во согласност со законот за состојба на идеални гасови: (3.5) каде ρ - густина на воздухот (kg/m 3 ); p - притисок (Pa); R - гасна константа (за воздух R = 287 J/kg 0 K); T - температура ( 0 К); Со промена на надморската височина, се менува и воздушниот притисок и температурата на воздухот. На морско ниво, при температура t = 15 0 С и притисок p = 1 bar, густината на воздухот изнасува ρ 0 = 1,225 kg/m 3. Земајќи ја оваа вредност како референтна, може да се користи приближна релација (валидна за висини до 6000 m) за одредување на густината на воздухот во зависност од надморската височина: 1, (3.6) каде H - надморска висина (m) Намалувањето на густината на воздухот на поголеми висини може да биде значајно. На пример, на висина од 2000 m густината изнесува 0,986 kg/m 3 што е 20% помалку од густината на воздухот на морско ниво Влијание на висината врз брзината на ветерот Бидејќи мо ќноста на ветерот зависи од неговата брзина на трета степен, дури и скромно зголемување на неговата брзината резултира со значајно зголемување на моќноста. За искористување на ветерната енергија од интерес се само површинските ветрови во приземниот слој на атмосферата до висина од 200 m. Во тој граничен површински слој, на брзината на ветерот многу влијае триењето на воздухот со тлото. Ако се работи за мирна морска површина, триењето е минимално и промената на брзината на ветерот со висината е мало. Од друга страна, приземните ветрови можат прилично да се забават ако се работи за површина покриени со шума или високи градби.

7 3. Ветерна енергија 7 Често користен израз за да се опише влијанието на земјината површина врз брзината на ветерот е: каде α v - брзина на ветер (m/s) на висина H (m); (3.7) v 0 - брзина на ветер на висина H 0 (често се зема референтна висина H = 10m) α - коефициент на триење; Коефициентот на триење зависи од конфигурацијата на теренот. На пример, за рамна површина или мирно море α = 0,1, ако се работи за житни земјоделски површини или површини покриени со нискостеблеста шума α = 0,2, а ако ветерот дува над голем град со високи градби α = 0,4. На сл. 3.2 е дадена зависноста на ветерот од висината за различни коефициенти на триење. Референтната висина на која обично се поставуваат анемометрите за мерење на брзината на ветерот e H 0 = 10 m. Може да се види дека, ако ветерот дува над мал град без високи објекти, (коефициент на триење α = 0,3), брзината на ветерот на висина од 100 m е двојно поголема од брзината на ветерот на висина од 10 m. висина (m) v / v 0 Сл. 3.2 Зависност на брзината на ветерот од висината

8 3. Ветерна енергија Временска распределба на брзината на ветерот Ветерот спаѓа во групата на стохастички појави во природата. Под влијание на временските прилики, локалниот релјеф и висина над тлото, постојано го менува својот интензитетот и насока и затоа не е можно точно да се предвиди. Меѓутоа, познавањето на прецизни податоци за брзините на ветерот на некоја локација е од пресудно значење кога се проценуваат нејзините ветерни енергетски потенцијали. За таа цел се користат или метеоролошки податоци, или се прават наменски мерења на брзините и фреквенцијата на појава на ветерот за што подолг временски период (најмалку една година). Врз основа на измерените величини, за посматраниот временски перид, се прави графички приказ на брзината и насоката на ветерот во поларен координатен систем (ружа на ветрови) или се цртаат т.н хистограми (сл. 3.3) на кои е прикажана зачестеноста на појава на одредени брзини на ветер во посматраниот период (ден, месец, година). часови во годината (h ) брзина на ветер (m/s) Сл. 3.3 Годишен хистограм на појава на ветер Наместо дискретниот приказ во облик на хистограм, варијациите на брзината на ветерот вообичаено се прикажуваат како непрекината веројатностна дистрибуција на брзините каде на ординатата, наместо апсолутни или процентуални вредности, е дадена веројатноста за појава на одредена брзина на ветерот. При тоа, најопшта и често користена форма на овие функции е Вејбулова (Ernst Weibull) веројатностна функција (3.8):

9 3. Ветерна енергија 9 (3.8) каде коефициентот k го одредува обликот на кривата, а коефициентот с обемот. Пример на Вејбулова функција со фиксен параметар с = 8 и различни k е прикажан на сл Може да се види дека за k = 1, таа изгледа како опаѓачка експоненцијална функција, за k = 3 изгледа како Гаусовата крива на нормална дистрибуција, додека за k = 2 се добива типична крива која одговара на реална распределба на брзините на ветерот на најголем број на локации. веројатност брзина на ветер (m/s) Сл Вејбулова веројатностна функција за различни вредности на k Кога параметарот k = 2, тогаш функцијата има посебно име и е позната како Рејлиева (John William Rayleigh) веројатностна функција: 2 (3.9) Влијанието на факторот с може да се види на сл Повисоки вредности на с одговараат на поголеми просечни (средни) брзини на ветерот. Всушност, постои директна врска помеѓу параметарот с и средната брзина на ветерот : 2 0,886 (3.10) 2

10 3. Ветерна енергија 10 c = 4 ( = 3,5 m/s) c = 6 ( = 5,3 m/s) f (v) c = 8 ( = 7,1 m/s) брзина на ветер (m/s) Сл. 3.5 Рејлиева веројатностна функција за различни вредности на с Ако за некоја локација е позната само просечната (средна) брзина на ветерот во некој временски период, претпоставувајќи ја временската распределба на појава на ветерот, можеме грубо да ја процениме просечната моќност које ветерот ја има на таа локација. Ако се претпостави дека брзината на ветерот се менува во согласност со Рејлиевата веројатностна функција, тогаш средната вредност на третите степени на брзината на ветерот ќе биде: (3.11) Корисно е да се знае односот меѓу средната вредност на третите степени на брзината на ветерот и средната брзина на ветерот: облик: 6 1,91 (3.12) Конечно, основната релација за средната моќност на ветерот сега ќе има (3.13) Пример: На некоја локација, на висина од 10 m, во некој временски период е измерена средна вредност на брзина на ветер од 6 m/s. Да се процени средната моќност на ветерот (по единица површина) на висина од 50 m, ако се претпостави Рејлиева распределба на брзините на ветерот, коефициентот на триење α = 0,2, а густината на воздухот ρ = 1,225 kg/m 3.

11 3. Ветерна енергија 11 Решение: Користејќи ја релацијата (3.7) можеме да ја одредиме средната брзина на ветерот на висина H = 50 m: 6 50, 10 8,28 / Користејќи ја сега релацијата (3.13), се добива средната (просечна) моќност на ветерот која може да се очекува на таа локација: ,225 8, Ефикасност на ветерна турбина Конверзијата на кинетичката енергија на ветерот во механичка енергија на вртливо движење се врши во ветерна турбина (сл. 3.6). Како што е прикажано на сликата, пред турбината ветерот има брзина v. Минувајќи низ неа со брзина v 1, дел од својата енергија му ја предава на ветерната турбина, така што, после турбината излегува со намалена брзина v 2 и намален притисок. Јасно е дека целата енергија на ветерот не може да се пренесе на турбината, бидејќи тоа би значело дека брзината на ветерот после турбината треба да биде нула т.е дека не постои проток на воздушна маса низ елисата. Исто така, ако брзините на ветерот пред и после тубината се исти, тогаш никаква енергија не се предава на ветерната турбина. Овие две крајности сугерираат дека постои некое оптимално намалување на брзината на ветерот кое продуцира максимална моќност на ветерната турбина. Германскиот физичар Алберт Бец (Albert Betz) во 1919 год. ги формулирал релациите кои се однесуваат на максималната теоретски искористлива моќност на ветерот. v 1 v v 2 ветерна турбина Сл. 3.6 Искористување на конетичката енергија на ветерот во ветерна турбина

12 3. Ветерна енергија 12 Моќноста која му се предава на осовината на ветерната турбина е еднаква на разликата на моќноста на ветерот пред и после напуштањето на турбината: 1 2 (3.14) Ако се направи претпоставка дека брзината на ветрот кога поминува низ елисата (v 1 ) е еднаква на средната вредност на брзините пред и после турбината, тогаш (3.14) може да се напише како: (3.15) Ако се воведе замена /, тогаш (3.15) добива форма: (3.16) Изразот во средните загради на (3.16) покажува колкав дел од вкупната моќност на ветерот (P v ) може да се прифати од турбината т.е ја покажува нејзината ефикасност: Ефикасност на турбина (3.17) како: Сега, моќноста која ñ се предава на ветерната турбина може да се запише 1 2 (3.18) За да се одреди максималната можна ефикасност на турбината потребно е (3.17) да се диференцира и изедначи со нула: 0 1 (3.19) 3 Со други зборови, ефикасноста е максимална, ако брзината на ветерот после турбината се намали на една третина од нејзината почетна вредност. Ако оваа вредност за λ се замени во (3.17), ќе се добие дека максималната теоретска ефикасност изнесува C p = 16/27 = 0,593 = 59,3%. Оваа вредност обично е позната како лимит на Бец. На сл. 3.7 е дадена зависноста на C p од λ:

13 3. Ветерна енергија 13 ефикасност на турбина, Cp Сл. 3.7 Ефикасност на ветерна турбина во зависност од брзините на ветерот пред и после турбината Според тоа, за стандардна густина на воздух ρ 0 = 1,225 kg/m 3, теоретски максималната моќност што може да се добие на осовина на ветерна турбина ќе биде: 0,363 (3.20) енергија на ветерот во механичка енергија на осовината на ваквите турбини е околу 45-50%. За одредена брзина на ветерот, ефикасноста на турбината зависи од нејзината б рзина на вртење. Ако се врти пребавно, тогаш поголемиот дел од воздушната маса поминува без да има интеракција со елисата, а ако се врти пребрзо, тогаш се создаваат турбуленции на воздухот, што исто така ја намалуваат ефикасноста. Вообичаен начин да се изрази оваа зависност е преку т.н брзински коефициент (tip speed ratio, TSR) кој се дефинира како однос помеѓу линиската брзина на врвот на елисата и брзината на ветерот пред турбината: TSR - брзински коефициент v 2 / v Денешните модерни ветерни турбини можат да достигнат 80% од оваа теоретска граница, што значи дека ефикасноста при претворањето на кинетичката 60 каде n - брзина на вртење на турбината (min -1 ); D - дијаметар на елисата (m); v - брзина на ветер пред ветерната турбина (m/s); На сл. 3.8 е дадена ефикасноста на ветерна турбина во зависност различни типови на турбини. (3.21) од TSR, за

14 3. Ветерна енергија 14 ефикасност на турбина (%) лимит на Бец идеална ефикасност модерна трикрака турбина америчка повеќекрака турбина двокрака турбина Darrieus - турбина Сл. 3.8 Зависност на ефикасноста на ветерна турбина од брзинскиот коефициент Пример: Ветерна централа, при брзина на ветер од 14 m/s, произведува електрична моќност од 600 kw. Ветерната турбина има трикрака елиса со дијаметар D = 40 m. Ако густината на воздухот ρ = 1,225 kg/m, да се одреди: 1. Брзината на вртење на турбината и линиската брзина на елисата, ако работи со брзински коефициент TSR = 4,0; 2. Преносниот однос на редукторот (i), ако генераторот треба да се врти со брзина n 1 = 1500 min -1 ; 3. Коефициентот на корисно дејство на ветерната централа при тој режим на работа; Решение: 1. Од (3.21) се добива: ,6 55, ,2 2. Редукторот треба да ја зголеми брзината на вртење на турбината за фактор: 3. Од (3.4) се добива: брзински коефициент, TSR ,6 56, , ,28 28% 2112 таа

15 3. Ветерна енергија 15 Резултатите добиени во претходниот пример се типични за големите ветерни централи. Кај нив ветерната турбина се врти со брзина min -1, редукторот ја зголемува брзината за пати, а коефициентот на корисно дејство се движи околу 25-30% Ветерни електри чни централи

37. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2013 основни училишта 18 мај VII одделение (решенија на задачите)

37. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2013 основни училишта 18 мај VII одделение (решенија на задачите) 37. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 03 основни училишта 8 мај 03 VII одделение (решенија на задачите) Задача. Во еден пакет хартија која вообичаено се користи за печатење, фотокопирање и сл. има N = 500

Διαβάστε περισσότερα

Решенија на задачите за I година LII РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 мај 2009.

Решенија на задачите за I година LII РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 мај 2009. LII РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 мај 009 I година Задача 1. Топче се пушта да паѓа без почетна брзина од некоја висина над површината на земјата.

Διαβάστε περισσότερα

ЗАДАЧИ ЗА УВЕЖБУВАЊЕ НА ТЕМАТА ГЕОМЕТРИСКИ ТЕЛА 8 ОДД.

ЗАДАЧИ ЗА УВЕЖБУВАЊЕ НА ТЕМАТА ГЕОМЕТРИСКИ ТЕЛА 8 ОДД. ЗАДАЧИ ЗА УВЕЖБУВАЊЕ НА ТЕМАТА ГЕОМЕТРИСКИ ТЕЛА 8 ОДД. ВО ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА ЌЕ ПРОСЛЕДИТЕ ЗАДАЧИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ПЛОШТИНА И ВОЛУМЕН НА ГЕОМЕТРИСКИТЕ ТЕЛА КОИ ГИ ИЗУЧУВАМЕ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. СИТЕ ЗАДАЧИ

Διαβάστε περισσότερα

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА. Размена на топлина 3/22/2014

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА. Размена на топлина 3/22/2014 Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА Размена на топлина 3//04 Вовед Размена на топлина, се редица појави кои се присутни и не пратат цело време во текот на нашето постоење. Фактички, размената на топлина

Διαβάστε περισσότερα

Решенија на задачите за III година LII РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 мај 2009

Решенија на задачите за III година LII РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 мај 2009 LII РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 6 мај 9 III година Задача. Микроскоп е составен од објектив со фокусно растојание, c и окулар со фокусно растојание,8c.

Διαβάστε περισσότερα

Зелен раст и климатски промени во Македонија Програма за аналитичка и советодавна поддршка. Краток извештај Ноември, 2012 година

Зелен раст и климатски промени во Македонија Програма за аналитичка и советодавна поддршка. Краток извештај Ноември, 2012 година Зелен раст и климатски промени во Македонија Програма за аналитичка и советодавна поддршка Краток извештај Ноември, 2012 година Програма за аналитичка и советодавна поддршка Содржина: 1. Вовед...3 2. Снабдување

Διαβάστε περισσότερα

год. II / бр. 12 / декември 2012 / СПИСАНИЕ НА КомораТА на овластени архитекти и овластени инженери на македонија ISSN X

год. II / бр. 12 / декември 2012 / СПИСАНИЕ НА КомораТА на овластени архитекти и овластени инженери на македонија ISSN X год. II / бр. 12 / декември 2012 / СПИСАНИЕ НА КомораТА на овластени архитекти и овластени инженери на македонија ISSN 1857-7 44X Д-р Горан Марковски Професор на Градежниот факултет, Универзитет " Св.

Διαβάστε περισσότερα

13. Градежни малтери Припремање на малтерите

13. Градежни малтери Припремање на малтерите 13. Градежни малтери Под градежен малтер се подразбира материјал кој се добива со стврднување на хомогенизирана смеса од ситен агрегат и некое неорганско врзно средство, вода и додатоци. Малтерите се композити

Διαβάστε περισσότερα

Анализа и моделирање на хидролошките процеси во сливното подрачје на река Брегалница

Анализа и моделирање на хидролошките процеси во сливното подрачје на река Брегалница Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје Факултет за рударство, геологија и политехника Св. Гаврил Лесновски - Штип Влатко Т. Јовановски Анализа и моделирање на хидролошките процеси во сливното подрачје

Διαβάστε περισσότερα

ТФБ. 6. Energy Micro Б е д р и З и ј а. Страна2

ТФБ. 6. Energy Micro Б е д р и З и ј а. Страна2 Универзитет,, Св. Климент Охридски Битола Технички факултет Битола - Отсек за информатика и компјутерска техника -II циклус- Профилирање на оптимална потрошувачка на енергијата на сензорски јазол за имплементација

Διαβάστε περισσότερα

НАДЗЕМНИ И КАБЕЛСКИ ВОДОВИ

НАДЗЕМНИ И КАБЕЛСКИ ВОДОВИ УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ - СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ РИСТО К. АЧКОВСКИ НАДЗЕМНИ И КАБЕЛСКИ ВОДОВИ (ПРЕДАВАЊА) СКОПЈЕ, 01 ГОДИНА Глава I, Општо за надземните водови

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό για την Π.Γ.Δ.Μ. /Ветеринарно здравствен сертификат за F.Y.R.O.M. /Veterinary certificate to F.Y.R.O.M. Κωδικός/ Код/ Code

Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό για την Π.Γ.Δ.Μ. /Ветеринарно здравствен сертификат за F.Y.R.O.M. /Veterinary certificate to F.Y.R.O.M. Κωδικός/ Код/ Code Μέρος Ι: Στοιχεία της παρτίδας που αποστέλλεται/ Дел I: Детали за испратената пратка/ Part I: Details of dispatched consignment ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ HELLENIC REPUBLIC/ РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА Πιστοποιητικό Υγείας/

Διαβάστε περισσότερα

МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ СТРАТЕГИЈА ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕТО НА ОБНОВЛИВИТЕ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДО 2020 ГОДИНА

МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ СТРАТЕГИЈА ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕТО НА ОБНОВЛИВИТЕ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДО 2020 ГОДИНА МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ СТРАТЕГИЈА ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕТО НА ОБНОВЛИВИТЕ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДО 2020 ГОДИНА СКОПЈЕ, јуни 2010 СОДРЖИНА ЛИСТА НА КРАТЕНКИ...V

Διαβάστε περισσότερα

XXV РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО МАТЕМАТИКА

XXV РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО МАТЕМАТИКА XXV РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО МАТЕМАТИКА за учениците од основното образование 31.03.007 година IV одделение 1. Во полињата на дадената лента допиши природни броеви во празните полиња, така што производот

Διαβάστε περισσότερα

ДЕТЕРМИНАНТИ НА АКТИВНИТЕ КАМАТНИ СТАПКИ И КАМАТНИТЕ РАСПОНИ ВО МАКЕДОНИЈА

ДЕТЕРМИНАНТИ НА АКТИВНИТЕ КАМАТНИ СТАПКИ И КАМАТНИТЕ РАСПОНИ ВО МАКЕДОНИЈА Народна банка на Република Македонија ДЕТЕРМИНАНТИ НА АКТИВНИТЕ КАМАТНИ СТАПКИ И КАМАТНИТЕ РАСПОНИ ВО МАКЕДОНИЈА Изработено од тим составен од (по азбучен редослед): Михајло Васков; м-р Љупка Георгиевска;

Διαβάστε περισσότερα

ПРОЕКТИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРЕДВИДУВАЧКИ УПРАВУВАЧ БАЗИРАН НА МОДЕЛ СО МИНИМАКС ОПТИМИЗАЦИЈА

ПРОЕКТИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРЕДВИДУВАЧКИ УПРАВУВАЧ БАЗИРАН НА МОДЕЛ СО МИНИМАКС ОПТИМИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА УНИВЕРЗИТЕТ Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ - СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ Горан С. Стојановски ПРОЕКТИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРЕДВИДУВАЧКИ УПРАВУВАЧ БАЗИРАН НА МОДЕЛ

Διαβάστε περισσότερα

Прашање двоцифрениот завршеток (последните две цифри) е деливи со 4 прости броеви збирот се одзема собирокот = =7500

Прашање двоцифрениот завршеток (последните две цифри) е деливи со 4 прости броеви збирот се одзема собирокот = =7500 Прашање 1 Кога ќе поделиме два еднакви броја (различни од нула) се добива количник: 1 2 Еден број е делив со 4 ако: двоцифрениот завршеток (последните две цифри) е деливи со 4 Броевите што имаат само два

Διαβάστε περισσότερα

ПИСМЕН ИСПИТ АРМИРАНОБЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ 1 БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ АРМИРАН БЕТОН

ПИСМЕН ИСПИТ АРМИРАНОБЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ 1 БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ АРМИРАН БЕТОН ПИСМЕН ИСПИТ АРМИРАНОБЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ 1 БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ АРМИРАН БЕТОН На скицата е прикажана конструкција на една настрешница покриена со челичен пластифициран лим со дебелина 0,8 mm. Рожниците

Διαβάστε περισσότερα

BAYER Infinito 1 L Фунгицид Системичен фунгицид за сузбивање на пламеницата кај градинарските култури Концентрирана суспензија (SC)

BAYER Infinito 1 L Фунгицид Системичен фунгицид за сузбивање на пламеницата кај градинарските култури Концентрирана суспензија (SC) BAYER Infinito 1 L Фунгицид Системичен фунгицид за сузбивање на пламеницата кај градинарските култури Концентрирана суспензија (SC) Содржи: fluopicolide 6,25% β/ο propamocarb hydrochloride 62,5% β/ο помошни

Διαβάστε περισσότερα

ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА за студентите на студиите по ФАРМАЦИЈА

ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА за студентите на студиите по ФАРМАЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ -ШТИП ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ СТУДИИ ПО ФАРМАЦИЈА ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА за студентите на студиите по ФАРМАЦИЈА ПРАКТИКУМ ЗА ЛАБОРАТОРИСКИ И ТЕОРЕТСКИ ВЕЖБИ проф. д-р Рубин

Διαβάστε περισσότερα

год. IV / бр. 20 / СПИСАНИЕ НА КомораТА на овластени архитекти и овластени инженери на македонија ISSN X

год. IV / бр. 20 / СПИСАНИЕ НА КомораТА на овластени архитекти и овластени инженери на македонија ISSN X год. IV / бр. 20 / СПИСАНИЕ НА КомораТА на овластени архитекти и овластени инженери на македонија ISSN 1857-7 44X Состанок на Инженерска иницијатива за регионална соработка Проф. д-р Миле Димитровски Машински

Διαβάστε περισσότερα

Η «Καταπιεσμενη Μακεδονικη Μειονοτητα»

Η «Καταπιεσμενη Μακεδονικη Μειονοτητα» Η «Καταπιεσμενη Μακεδονικη Μειονοτητα» Ì Á Ê Å Ä Ï Í É Ó Ì Ï Ó Ομιλία του επικεφαλής της γιουγκοσλαβικής αντιπροσωπείας στην 19η Σύνοδο της Unesco στο Ναϊρόμπι της Κένυας, Τούρπε Γιανκόβλεφσκι. Β παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Knjiga/Book 5 ИНЖЕНЕРСТВО НА МАТЕРИЈАЛИ MATERIALS ENGINEERING

Knjiga/Book 5 ИНЖЕНЕРСТВО НА МАТЕРИЈАЛИ MATERIALS ENGINEERING Knjiga/Book 5 ИНЖЕНЕРСТВО НА МАТЕРИЈАЛИ MATERIALS ENGINEERING Editors Emilija Fidanchevska Ss Cyril and Methodius University in Skopje Faculty of Technology and Metallurgy Skopje, Republic of Macedonia

Διαβάστε περισσότερα

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ШТИП

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ШТИП УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ШТИП 235 УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ ISSN 1857-8659 ГОДИШЕН ЗБОРНИК 2012 ГОДИНА 3 БРОЈ 3 ГОДИШЕН ЗБОРНИК УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ФАКУЛТЕТ ЗА

Διαβάστε περισσότερα

water υδωρ Bοдa Kαθαρό Νερό, Καθαρά Προϊόντα, Καθαρές Σκέψεις Clean Water, Clean Products, Clear thoughts Чиста вода, чисти продукти, чисти мисли

water υδωρ Bοдa Kαθαρό Νερό, Καθαρά Προϊόντα, Καθαρές Σκέψεις Clean Water, Clean Products, Clear thoughts Чиста вода, чисти продукти, чисти мисли water υδωρ Bοдa Kαθαρό Νερό, Καθαρά Προϊόντα, Καθαρές Σκέψεις Clean Water, Clean Products, Clear thoughts Чиста вода, чисти продукти, чисти мисли water υδωρ Bοдa Waterfall Karanos in Edessa 1 Νερό & Ανθρώπινος

Διαβάστε περισσότερα

ПРАКТИКУМ ПО ХЕМИЈА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ

ПРАКТИКУМ ПО ХЕМИЈА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"-ШТИП ПРАКТИКУМ ПО ХЕМИЈА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ (нерецензиран материјал) асс. м-р Биљана Балабанова Проф. д-р Рубин Гулабоски Практикум по хемија за Земоделски Факултет 1 Содржина

Διαβάστε περισσότερα

Бакхилид Дитирамб 18: Тесеј [1]

Бакхилид Дитирамб 18: Тесеј [1] Бакхилид Дитирамб 18: Тесеј [1] препев и коментари Даниела Тошева Николовска toshevadaniela@gmail.com АПСТРАКТ Кон овој препев на дитирамбот Тесеј од Бакхилид се додадени коментари и анализа, преку кои

Διαβάστε περισσότερα

Дали e Прасијада Бутковско Езеро и Дисорон Круша Планина?

Дали e Прасијада Бутковско Езеро и Дисорон Круша Планина? УДК. 904(381)(285.2) 652 904(381)(23) 652 Викторија СОКОЛОВСКА Дали e Прасијада Бутковско Езеро и Дисорон Круша Планина? Клучни зборови: Идентификација, Прасијада-Тахино, Дисорон-Бешик Даг, Орбел- Боздаг

Διαβάστε περισσότερα

ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА I. ОПШТИ ОДРЕДБИ. Предмет на уредување Член1

ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА I. ОПШТИ ОДРЕДБИ. Предмет на уредување Член1 Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 алинеја 2, а во врска со член 25 став 1 од Законот за енергетика ( Службен весник на Република Македонија бр.

Διαβάστε περισσότερα

BEC - TSB. www.bec-tsb.eu

BEC - TSB. www.bec-tsb.eu IPA Cross -Border Programme Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2007-2013 FROM NEIGHBORHOOD TO PARTNERSHIP www.bec-tsb.eu BEC - TSB Cooperation for the Establishment of a "Business and Employment

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ПРЕДИ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ СЕРВИЗА

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ПРЕДИ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ СЕРВИЗА 4. Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност и не позволявайте вода да проникне до електрическата част на уреда, докато го почиствате! 5. Не използвайте абразивни предмети или разтворители!

Διαβάστε περισσότερα

Алги. Макро-без`рбетници

Алги. Макро-без`рбетници Физичко-хемиски параметри на водата Алги Макро-без`рбетници Риби Колекционирање, набљудување, лабораториски анализи и одредување на видовите V, VII, IX 2015 Рамковната директива за води (WFD) Уредба за

Διαβάστε περισσότερα

Izjava o usklađenosti Izjavljujemo da naši proizvodi zadovoljavaju primenljive evropske direktive, odluke i propise, kao i zahteve navedene u naznačen

Izjava o usklađenosti Izjavljujemo da naši proizvodi zadovoljavaju primenljive evropske direktive, odluke i propise, kao i zahteve navedene u naznačen SR CC 600 WWF Izjava o usklađenosti Izjavljujemo da naši proizvodi zadovoljavaju primenljive evropske direktive, odluke i propise, kao i zahteve navedene u naznačenim standardima. 22 15 YE66 YE56 15- Donje

Διαβάστε περισσότερα

С Т А Т У Т НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЈАВНИ ПАРКИРАЛИШТА ПАРКИНЗИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ

С Т А Т У Т НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЈАВНИ ПАРКИРАЛИШТА ПАРКИНЗИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ Врз основа на член 36 став 2 точка 1 од Статутот на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи на Општина Центар Скопје, Управниот одбор на својата 11 (единаесетта) седница, на ден 03.05.2011

Διαβάστε περισσότερα

МОБИЛНА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА И УСЛУГИ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД-СКОПЈЕ

МОБИЛНА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА И УСЛУГИ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД-СКОПЈЕ РЕФЕРЕНТНА ПОНУДА ЗА ПРИСТАП ДО ЈАВНА МОБИЛНА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА И УСЛУГИ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД-СКОПЈЕ РЕФЕРЕНТНА ПОНУДА ЗА ПРИСТАП ДО ЈАВНА МОБИЛНА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА И УСЛУГИ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα Εργασίας. Работни Листови. Εκπαιδευτικό Υλικό

Φύλλα Εργασίας. Работни Листови. Εκπαιδευτικό Υλικό Εκπαιδευτικό Υλικό Φύλλα Εργασίας Работни Листови Έργο: «Διασυνοριακή συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τη χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» Проект: «Ποгранична

Διαβάστε περισσότερα

Наркис како митолошка фигура во хеленската литература пред Овидиј

Наркис како митолошка фигура во хеленската литература пред Овидиј Наркис како митолошка фигура во хеленската литература пред Овидиј Даниела Тошева Николовска toshevadaniela@gmail.com Клучни зборови: Наркис, митолошка фигура, хеленистички поети, P.Oxy.LXIX 4711, Оксиринх,

Διαβάστε περισσότερα

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев. КОТЛИ, КОТЕЛСКИ ПОСТРОЈКИ, КОТЛАРНИЦИ И ТОПЛИНСКИ ПОТСТАНИЦИ Mерки за подобрување на енергетската ефикасност во зградите

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев. КОТЛИ, КОТЕЛСКИ ПОСТРОЈКИ, КОТЛАРНИЦИ И ТОПЛИНСКИ ПОТСТАНИЦИ Mерки за подобрување на енергетската ефикасност во зградите Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев КОТЛИ, КОТЕЛСКИ ПОСТРОЈКИ, КОТЛАРНИЦИ И ТОПЛИНСКИ ПОТСТАНИЦИ Mерки за подобрување на енергетската ефикасност во зградите Mерки за подобрување на енергетската ефикасност - Котли

Διαβάστε περισσότερα

Анета Серафимова. Пикторалната семиотика на мајчинството во византиските слики на Христовото раѓање. - Развојни фази и модели -

Анета Серафимова. Пикторалната семиотика на мајчинството во византиските слики на Христовото раѓање. - Развојни фази и модели - УДК. 75.041.033.2(497.7) Анета Серафимова Пикторалната семиотика на мајчинството во византиските слики на Христовото раѓање - Развојни фази и модели - Според нашите анализи на мајчинските аспекти во Христовото

Διαβάστε περισσότερα

ГЕНИТИВСКИТЕ ФОРМИ -ΟΙΟ НА МИКЕНСКИТЕ ПЛОЧКИ И ТЕСАЛСКИТЕ НАТПИСИ

ГЕНИТИВСКИТЕ ФОРМИ -ΟΙΟ НА МИКЕНСКИТЕ ПЛОЧКИ И ТЕСАЛСКИТЕ НАТПИСИ ГОДИШЕН ЗБОРНИК 409 Елена ЏУКЕСКА УДК: 811.14 02 366.543 ГЕНИТИВСКИТЕ ФОРМИ -ΟΙΟ НА МИКЕНСКИТЕ ПЛОЧКИ И ТЕСАЛСКИТЕ НАТПИСИ Кратка содржина Формите за генитив сингулар кај тематската деклинација во микенскиот

Διαβάστε περισσότερα

ГЛАСИЛО НА ЛЕКАРСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ГЛАСИЛО НА ЛЕКАРСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА година XXV l број 92 l септември 2016 ГЛАСИЛО НА ЛЕКАРСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 1,2 NovoMix 30 * p

Διαβάστε περισσότερα

ГОДИШНИК НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ

ГОДИШНИК НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ ISSN 0489 0922 УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ Република Македонија SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE Republic of Macedonia ГОДИШНИК НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ ANNUAL OF THE FACULTY

Διαβάστε περισσότερα

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице.

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. КРУГ У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. Архимед (287-212 г.п.н.е.) 6.1. Централни и периферијски угао круга Круг

Διαβάστε περισσότερα

Црницата Од лозјето на Ламбро

Црницата Од лозјето на Ламбро Црницата Од лозјето на Ламбро A Novel By Паскал Камбуровски Црницата Од лозјето на Ламбро A Novel Published by: Risto Stefov Publications rstefov@hotmail.com Toronto, Canada All rights reserved. No part

Διαβάστε περισσότερα

Каталог на производи Silka, YTONG и Multipor

Каталог на производи Silka, YTONG и Multipor Каталог на производи Silka, YTONG и Multipor www.xella.mk Како да не најдете? Погледнете ја картата на Македонија Информации за клиенти +389 (0)2 3080178 info.macedonia@xella.com www.xella.mk Грција Каталог

Διαβάστε περισσότερα

PRESPA/OHRID CBC NEWSLETTER. Dear Reader. New Date for Euroregion Inauguration. Euroregion Background

PRESPA/OHRID CBC NEWSLETTER. Dear Reader. New Date for Euroregion Inauguration. Euroregion Background PRESPA/OHRID CBC NEWSLETTER Dear Reader The second edition of the Prespa/Ohrid Newsletter reaches you in the beginning of 2005, a year that is of great importance for cross border cooperation in the region.

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / СОДРЖИНА

CONTENTS / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / СОДРЖИНА CONTENTS / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / СОДРЖИНА A. Introduction to the project / Εισαγωγή για το έργο / Вовед во проектот 04 B. 19 Unique Places / 19 Μοναδικοί Τόποι / 19 уникатни места 01. THE CHRYSI CASTLE 06 01.

Διαβάστε περισσότερα

Апстракти на Mакедонски јазик / Abstracts in Macedonian

Апстракти на Mакедонски јазик / Abstracts in Macedonian Resaarch in Kinesiology Federation of the Sports Pedagogues of the Republic of Macedonia Vol. 41, No. 2, pp. 249-257 Апстракти на Mакедонски јазик / Abstracts in Macedonian Nenad Živanović, Slobodan Andrašić,

Διαβάστε περισσότερα

МУЛТИПОР Систем за надворешна топлинска изолација - КСиНТИ

МУЛТИПОР Систем за надворешна топлинска изолација - КСиНТИ МУЛТИПОР Систем за надворешна топлинска изолација - КСиНТИ Предности Минерален состав Паропропустлив Еколошки Термоизолациски Гаранција за квалитет Се рециклира Апсорбира звук Цврста површина Едноставен

Διαβάστε περισσότερα

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ Б И Л Т Е Н НА УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ Број 070 Скопје, 3 февруари 204 година 2 Издание на Универзитетот Св Кирил и Методиј

Διαβάστε περισσότερα

UCF 350 COMBI ФРИЖИДЕР ЗА BГРAДУВАЊЕ. Упатство за употреба

UCF 350 COMBI ФРИЖИДЕР ЗА BГРAДУВАЊЕ. Упатство за употреба MK SB GR EN ФРИЖИДЕР ЗА BГРAДУВАЊЕ Упатство за употреба UGRADNI FRIŽIDER Uputstva za upotrebu ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ Οδηγίες Χρήσης BUILT IN REFRIGERATOR Fridge - Freezer Instruction booklet UCF 350 COMBI Почетна

Διαβάστε περισσότερα

Sound Chair 3000 Γενικά Sound Chair 3000 Χαρακτηριστικά

Sound Chair 3000 Γενικά Sound Chair 3000 Χαρακτηριστικά Οδηγός χρήσης Γενικά Η μουσική καρέκλα Sound Chair 3000 διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό με πλήρη στήριξη στην πλάτη και είναι ειδικά κατασκευασμένη από σκληρό ξύλο με διπλή κάλυψη αφρώδες στρώματος, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ПРАКТИКУМ ПО ОСНОВИ НА ЕКОНОМИКА (ПРАКТИКУМ ПО ВЕЖБИ ЗА ИНТЕРНА УПОТРЕБА) Билјана Петревска

ПРАКТИКУМ ПО ОСНОВИ НА ЕКОНОМИКА (ПРАКТИКУМ ПО ВЕЖБИ ЗА ИНТЕРНА УПОТРЕБА) Билјана Петревска ПРАКТИКУМ ПО ОСНОВИ НА ЕКОНОМИКА (ПРАКТИКУМ ПО ВЕЖБИ ЗА ИНТЕРНА УПОТРЕБА) Билјана Петревска Штип, 2013 ii СОДРЖИНА ПРЕДГОВОР... iv ВЕЖБА БР. 1... 5 Воведни напомени... 6 ВЕЖБА БР. 2... 9 Економијата како

Διαβάστε περισσότερα

KATALOG BELETRiSTiKA

KATALOG BELETRiSTiKA KATALOG 2015 BELETRiSTiKA Bestseleri biografii liderstvo zdravje i Æivot laureati pro ETKA NIZ EVROPA litera moderna sovremenici grafi»ki romani fantastika / serijal disksvet" Yvezdi na svetskata kniæevnost

Διαβάστε περισσότερα

the Fish Prespa Рибите на Преспа Peshqit e Prespës Τα Ψαρια της Πρεσπας

the Fish Prespa Рибите на Преспа Peshqit e Prespës Τα Ψαρια της Πρεσπας the Fish Prespa of the Fish Prespa of Рибите на Преспа Peshqit e Prespës Τα Ψαρια της Πρεσπας AUTHORS: HYDROBIOLOGICAL INSTITUTE OHRID Zoran Spirkovski Dusica Ilik-Boeva Trajce Talevski HYDRA FISHERY

Διαβάστε περισσότερα

УВОД У ЕКСПЕРИМЕНТ И ЛАБОРАТОРИЈУ Банка питања

УВОД У ЕКСПЕРИМЕНТ И ЛАБОРАТОРИЈУ Банка питања УВОД У ЕКСПЕРИМЕНТ И ЛАБОРАТОРИЈУ Банка питања ЈЕДИНИЦЕ: А) Изразите следеће изведене јединице преко основних јединица SI система, при чему ћете користити релације које су наведене:. њутн F N F a. паскал

Διαβάστε περισσότερα

(1) Дефиниција функције више променљивих. Околина тачке (x 0, y 0 ) R 2. График и линије нивоа функције f: (x, y) z.

(1) Дефиниција функције више променљивих. Околина тачке (x 0, y 0 ) R 2. График и линије нивоа функције f: (x, y) z. Дефиниција функције више променљивих Околина тачке R График и линије нивоа функције : Дефиниција Величина се назива функцијом променљивих величина и на скупу D ако сваком уређеном пару D по неком закону

Διαβάστε περισσότερα

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ 1 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ Б И Л Т Е Н НА УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ Број 1082 Скопје, 15 август 2014 година 2 Издание на Универзитетот Св Кирил и Методиј

Διαβάστε περισσότερα

Бр. _ _. Скопје

Бр. _ _. Скопје РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ Б И Л Т Е Н НА УНИВЕРЗИТЕТОТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ Број 1061 Скопје, 16 септември 2013 година 1 Издание на Универзитетот Св. Кирил

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the. of wega

Welcome to the. of wega Welcome to the world of wega POLARIS Polaris: a coffee machine with character, with heart, and able to give personality to any location. In addition to the new backlit keypad system, it also presents a

Διαβάστε περισσότερα

ТАНГЕНТА. *Кружница дели раван на две области, једну, спољашњу која је неограничена и унутрашњу која је ограничена(кружницом).

ТАНГЕНТА. *Кружница дели раван на две области, једну, спољашњу која је неограничена и унутрашњу која је ограничена(кружницом). СЕЧИЦА(СЕКАНТА) ЦЕНТАР ПОЛУПРЕЧНИК ТАНГЕНТА *КРУЖНИЦА ЈЕ затворена крива линија која има особину да су све њене тачке једнако удаљене од једне сталне тачке која се зове ЦЕНТАР КРУЖНИЦЕ. *Дуж(OA=r) која

Διαβάστε περισσότερα

SM-700DGS. Sandwich maker Σαντουιτσιέρα Тостер-сандвич INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SM-700DGS. Sandwich maker Σαντουιτσιέρα Тостер-сандвич INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SM-700DGS Sandwich maker Σαντουιτσιέρα Тостер-сандвич GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛΗΝΙΚΑ... 7 BG БЪЛГАРСКИ... 12 ENGLISH Important safeguards

Διαβάστε περισσότερα

Мирјана М. Машниќ. Ѕидното сликарство од Карпинскиот манастир Воведение на Богородица и неговите тематско-иконографски особености*

Мирјана М. Машниќ. Ѕидното сликарство од Карпинскиот манастир Воведение на Богородица и неговите тематско-иконографски особености* УДК. 75.052.035.1(497.7) 15 Мирјана М. Машниќ Ѕидното сликарство од Карпинскиот манастир Воведение на Богородица и неговите тематско-иконографски особености* Во текстот за првпат се претставува сликаната

Διαβάστε περισσότερα

Испитвање тока функције

Испитвање тока функције Милош Станић Техничка школа Ужицe 7/8 Испитвање тока функције Испитивање тока функције y f подразумева да се аналитичким путем дође до сазнања о понашању функције, као и њеним значајним тачкама у координантном

Διαβάστε περισσότερα

Современи погледи на хомеостазата на железо со основен акцент на хепцидинот новиот хормон, регулатор на метаболизмот на железо

Современи погледи на хомеостазата на железо со основен акцент на хепцидинот новиот хормон, регулатор на метаболизмот на железо АјДи Дизајн 2012/ДООЕЛ Скопје Македонско медицинско електронско списание Волумен 2015; Статија ИД 50010, 14 страници http://dx.doi.org/10.3889/mmej.2015.50010 eissn: 1857-9809 Ревиски труд Современи погледи

Διαβάστε περισσότερα

Сунчев систем. Кеплерови закони

Сунчев систем. Кеплерови закони Сунчев систем Кеплерови закони На слици је приказан хипотетички сунчев систем. Садржи једну планету (Земљу нпр.) која се креће око Сунца и једина сила која се ту појављује је гравитационо привлачење. Узимајући

Διαβάστε περισσότερα

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е Euroset 5040 Кратко ръководство Дисплей 1 2 3 4 5 6 7 Сензор за близост Бутони 1 Бутони за име 2 Бутон за автоматичен отговор* 3 Бутон Звезда / Бутон за сензора за близост* 4 Бутон Диез / Бутон за заключване

Διαβάστε περισσότερα

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Как Бог велик! oprano Любовь Бондаренко Степенно Œ Светлана Зайцева Аранж. Станислав Маген ass Œ 1.Как Бог ве.как Бог ве Piano Œ Œ Как Как Бог Бог ве ве лик! Е лик! Мне не го по ве ли чье ня тно, сво им

Διαβάστε περισσότερα

МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ 2014/15. бр. XLIX-5

МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ 2014/15. бр. XLIX-5 МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ 014/15. бр. XLIX-5 РЕЗУЛТАТИ, УПУТСТВА ИЛИ РЕШЕЊА ЗАДАТАКА ИЗ РУБРИКЕ ЗАДАЦИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ III разред 1. а) 70 - седамсто три; б) двесто осамдесет два 8.. а) 4, 54, 54, 45, 504, 54. б)

Διαβάστε περισσότερα

Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела. Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела помоћу пикнометра

Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела. Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела помоћу пикнометра Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела Густина : V Специфична запремина : V s Q g Специфична тежина : σ V V V g Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела помоћу

Διαβάστε περισσότερα

4. Троугао. (II део) 4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова

4. Троугао. (II део) 4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова 4 Троугао (II део) Хилберт Давид, немачки математичар и логичар Велики углед у свету Хилберту је донело дело Основи геометрије (1899), у коме излаже еуклидску геометрију на аксиоматски начин Хилберт Давид

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the. of wega

Welcome to the. of wega Welcome to the world of wega ATLAS Simple and essential, but with a professional core that can always meet the highest demands. Thanks to its minimalist linear design, Atlas adapts perfectly to any context

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА РАБОТНИЦИТЕ (ЕСР) И НОВАТА ДИРЕКТИВА 2009/38

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА РАБОТНИЦИТЕ (ЕСР) И НОВАТА ДИРЕКТИВА 2009/38 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА РАБОТНИЦИТЕ (ЕСР) И НОВАТА ДИРЕКТИВА 2009/38 Παναγιώτης Κατσαμπάνης Επιστημονικός συνεργάτης της ΟΒΕΣ Ημερίδα στη Σόφια

Διαβάστε περισσότερα

DOUBLE DOOR REFRIGERATOR FREEZER - FRIDGE Instruction booklet. FRIŽIDER SA ZAMRZIVAČEM Uputstva za upotrebu

DOUBLE DOOR REFRIGERATOR FREEZER - FRIDGE Instruction booklet. FRIŽIDER SA ZAMRZIVAČEM Uputstva za upotrebu DOUBLE DOOR REFRIGERATOR FREEZER - FRIDGE Instruction booklet FRIŽIDER SA ZAMRZIVAČEM Uputstva za upotrebu ФРИЖИДЕР СО ДВЕ ВРАТИ ЛАДИЛНИК - ДЛАБОКО ЗАМРЗНУВАЊЕ ПРИРАЧНИК ЗА УПОТРЕБА ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ Καταψυκτη-Ψυγείο

Διαβάστε περισσότερα

Са неким, до сада неуведеним појмовима из теоријских основа турбомашина, упознаћемо се кроз израду следећих задатака.

Са неким, до сада неуведеним појмовима из теоријских основа турбомашина, упознаћемо се кроз израду следећих задатака. Основе механике флуида и струјне машине 1/11 Са неким, до сада неуведеним појмовима из теоријских основа турбомашина, упознаћемо се кроз израду следећих задатака 1задатак Познате су следеће величине једнe

Διαβάστε περισσότερα

Ръководство по наемане и управление на персонал. съгласно българското законодателство

Ръководство по наемане и управление на персонал. съгласно българското законодателство Ръководство по наемане и управление на персонал съгласно българското законодателство Ръководството по наемане и управление на персонал съгласно българското законодателство е изготвено със съдействието

Διαβάστε περισσότερα

НАСТАВА ПО МОДЕРНАТА ИСТОРИЈА НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА Алтернативни наставни материјали. Нациите и државите во Jугоисточна Европа

НАСТАВА ПО МОДЕРНАТА ИСТОРИЈА НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА Алтернативни наставни материјали. Нациите и државите во Jугоисточна Европа НАСТАВА ПО МОДЕРНАТА ИСТОРИЈА НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА Алтернативни наставни материјали Нациите и државите во Jугоисточна Европа Издавачи: Фондација институт отворено општество Македонија, Скопје и Центар

Διαβάστε περισσότερα

Теорија одлучивања. Анализа ризика

Теорија одлучивања. Анализа ризика Теорија одлучивања Анализа ризика Циљеви предавања Упознавање са процесом анализе ризика Моделовање ризика Монте-Карло Симулација Предности и недостаци анализе ризика 2 Дефиниција ризика (квалитативни

Διαβάστε περισσότερα

ПРОЈЕКТОВАЊЕ РАМПЕ. Слика А.1 - (а) приказ рампе у основи, (б) подужни пресек рампе

ПРОЈЕКТОВАЊЕ РАМПЕ. Слика А.1 - (а) приказ рампе у основи, (б) подужни пресек рампе ПРОЈЕКТОВАЊЕ РАМПЕ Рампа представља косу подземну просторију која повезује хоризонте или откопне нивое, и тако је пројектована и изведена да омогућује кретање моторних возила. Приликом пројектовања рампе

Διαβάστε περισσότερα

Значај одређивања нивоа феритина у серуму труднице у предвиђању рађања новорођенчади телесне масе мале за гестациони узраст

Значај одређивања нивоа феритина у серуму труднице у предвиђању рађања новорођенчади телесне масе мале за гестациони узраст DOI: 10.2298/SARH1306337M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.2-074-055.26 337 Значај одређивања нивоа феритина у серуму труднице у предвиђању рађања новорођенчади телесне масе мале за гестациони

Διαβάστε περισσότερα

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1 За случај трожичног вода приказаног на слици одредити: а Вектор магнетне индукције у тачкама А ( и ( б Вектор подужне силе на проводник са струјом Систем се налази у вакууму Познато је: Слика Слика Слика

Διαβάστε περισσότερα

Енергетски трансформатори рачунске вежбе

Енергетски трансформатори рачунске вежбе 1. Jеднофазни транформатор примарног напона 4 V, фреквенције 5 Hz има једностепени крстасти попречни пресек магнетског кола чије су димензије a = 55mm и b = 35 mm. а) Израчунати површину пресека чистог

Διαβάστε περισσότερα

SG2428C Steam Iron Σίδερο Ατμού Парна Ютия

SG2428C Steam Iron Σίδερο Ατμού Парна Ютия SG2428C Steam Iron Σίδερο Ατμού Парна Ютия GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS For safety purposes you should read these instructions

Διαβάστε περισσότερα

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SDHM-16D & SDHM-20D Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛΗΝΙΚΑ... 15 BG БЪЛГАРСКИ... 30 ENGLISH INTRODUCTION

Διαβάστε περισσότερα

УПРАВЉАЊЕ КРЕТАЊЕМ ЛИФТА У ФУНКЦИЈИ ВРИЈЕДНОСТИ ТРЗАЈА ELEVATOR MOVEMENT CONTROL IN THE FUNCTION OF JERK VALUE

УПРАВЉАЊЕ КРЕТАЊЕМ ЛИФТА У ФУНКЦИЈИ ВРИЈЕДНОСТИ ТРЗАЈА ELEVATOR MOVEMENT CONTROL IN THE FUNCTION OF JERK VALUE INFOTEH-JAHORINA Vol., Ref. A-9, p. 4-44, March. УПРАВЉАЊЕ КРЕТАЊЕМ ЛИФТА У ФУНКЦИЈИ ВРИЈЕДНОСТИ ТРЗАЈА ELEVATOR MOVEMENT ONTROL IN THE FUNTION OF JERK VALUE Бојан Кнежевић, Машински факултет, Бања Лука

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ и технолошког развоја ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ и технолошког развоја ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ и технолошког развоја ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2012/2013. година

Διαβάστε περισσότερα

Light Bench 1.1 GR BG

Light Bench 1.1 GR BG Light Bench 1.1 GR BG Περιεχοµενο - Съдържание 1. Ελληνικα P. 3 2. Български P. 7 GR BG το εγχειριδιο οδηγιων ειναι για βοηθεια προς τους πελατες µας. H Eταιρεια ENERGETICS δεν αναλαµβανει ευθυνη για τυχον

Διαβάστε περισσότερα

Сваки задатак се бодује са по 20 бодова. Израда задатака траје 150 минута. Решење сваког задатка кратко и јасно образложити.

Сваки задатак се бодује са по 20 бодова. Израда задатака траје 150 минута. Решење сваког задатка кратко и јасно образложити. IV разред 1. Колико ће година проћи од 1. јануара 2015. године пре него што се први пут догоди да производ цифара у ознаци године буде већи од збира ових цифара? 2. Свако слово замени цифром (различита

Διαβάστε περισσότερα

ФИЗИКА Рад. Рад константне силе над системом = F d cos θ

ФИЗИКА Рад. Рад константне силе над системом = F d cos θ ФИЗИКА 2009 Понедељак, 26. Октобар, 2009 1. Рад 2. Кинетичка енергија 3. Потенцијална енергија 1. Конзервативне силе и потенцијална енергија 2. Неконзервативне силе. Отворенисистеми 4. Закон одржања енергије

Διαβάστε περισσότερα

ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕНИКЕ

ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЧЕТРНАЕСТО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА број задатка 1

Διαβάστε περισσότερα

Како лечимо генерализовани анксиозни поремећај?

Како лечимо генерализовани анксиозни поремећај? 204 Srp Arh Celok Lek. 2014 Mar-Apr;142(3-4):204-212 DOI: 10.2298/SARH1404204L ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.89-008.441-085 Како лечимо генерализовани анксиозни поремећај? Милан Латас 1,2,

Διαβάστε περισσότερα

ВЛ А Д А. 16. октобар Број 99 3

ВЛ А Д А. 16. октобар Број 99 3 16. октобар 2012. Број 99 3 2763 На осно ву чла на 83. став 4. За ко на о елек трон ским ко му ни каци ја ма ( Слу жбе ни гла сник РС, број 44/10) и чла на 42. став 1. Зако на о Вла ди ( Слу жбе ни гла

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ F-208 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ F-208 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ F-208 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 1. Στόμιο 2. Καλώδιο ρεύματος με βύσμα 3. Βάση 4. Επίπεδο νερού 5. Ενδεικτική λυχνία 6. Διακόπτης On/Off (I/O) 7. Καπάκι 8. Ασφάλεια για το καπάκι

Διαβάστε περισσότερα

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ ( )

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ ( ) Мр Александра Смирнов-Бркић Филозофски факултет у Новом Саду Тема такмичења из историје 2012/2013. година КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ (306 337) Део I ЖИВОТ И ВЛАДАВИНА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ Константиново порекло Диоклецијан

Διαβάστε περισσότερα

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ 1 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ Б И Л Т Е Н НА УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ Број 1074 Скопје, 1 април 2014 година 2 Издание на Универзитетот Св Кирил и Методиј

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Οδηγίες χρήσης ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Ο ανιχνευτής χαρτονομισμάτων Q CONNECT BANKNOTE DETECTOR MINI QCD01 είναι

Διαβάστε περισσότερα

Писмени испит из Теорије плоча и љуски. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама.

Писмени испит из Теорије плоча и љуски. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама. Београд, 24. јануар 2012. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама. = 0.2 dpl = 0.2 m P= 30 kn/m Линијско оптерећење се мења по синусном закону: 2.

Διαβάστε περισσότερα

61. У правоуглом троуглу АВС на слици, унутрашњи угао код темена А је Угао

61. У правоуглом троуглу АВС на слици, унутрашњи угао код темена А је Угао ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД Задаци за самостлни рад намењени су првенствено ученицима који се припремају за полагање завршног испита из математике на крају обавезног основног образовања. Задаци су одабрани

Διαβάστε περισσότερα

Анализа тачности мерења електричне енергије и максималне снаге у систему директног и полуиндиректног мерења

Анализа тачности мерења електричне енергије и максималне снаге у систему директног и полуиндиректног мерења Анализа тачности мерења електричне енергије и максималне снаге у систему директног и полуиндиректног мерења Славиша Пузовић Факултет техничких наука, Чачак Електротехничко и рачунарско инжењерство, Eлектроенергетика,

Διαβάστε περισσότερα

C-реактивни протеин као инфламаторни маркер у процени ефикасности лечења акутних дентогених инфекција

C-реактивни протеин као инфламаторни маркер у процени ефикасности лечења акутних дентогених инфекција 446 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jul-Aug;139(7-8):446-451 DOI: 10.2298/SARH1108446D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314-002-07 C-реактивни протеин као инфламаторни маркер у процени ефикасности лечења

Διαβάστε περισσότερα