1. Προσδιορισμός ηλιακού δυναμικού - ενεργειακοί υπολογισμοί -επιλογή Φ/Β συλλεκτών - χωροθέτηση σταθμού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Προσδιορισμός ηλιακού δυναμικού - ενεργειακοί υπολογισμοί -επιλογή Φ/Β συλλεκτών - χωροθέτηση σταθμού"

Transcript

1 1. Προσδιορισμός ηλιακού δυναμικού - ενεργειακοί υπολογισμοί -επιλογή Φ/Β συλλεκτών - χωροθέτηση σταθμού 1.1 Περίληψη Στην παρούσα μελέτη προσδιορίζεται το ηλιακό δυναμικό της περιοχής.. Για την περιοχή αυτή, ο. - στα παρακάτω 'επενδυτής' - έχει αναθέσει στην.. την εκπόνηση τεχνικοοικονομικής μελέτης και περιβαλλοντικής μελέτης για την υλοποίηση μικρού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Φωτοβολταϊκών (0,150 ΜW), Το ηλιακό δυναμικό της περιοχής προκύπτει από τα μετεωρολογικά δεδομένα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται οι μέσες μηνιαίες τιμές της έντασης της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο. Από τις τιμές αυτές και με χρήση των ωρών ηλιοφάνειας προκύπτουν οι μέσες τιμές της συνολικής διαθέσιμης ενέργειας μήνα από τον ήλιο σε οριζόντιο επίπεδο. Κατόπιν χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εξισώσεις οι τιμές αυτές μετατρέπονται στις αντίστοιχες τιμές σε κεκλιμένο επίπεδο 30, που είναι το σύνηθες επίπεδο προσανατολισμού των συλλεκτών. Οι Φ/Β συλλέκτες τοποθετούνται με σταθερό νότιο προσανατολισμό και με σταθερή κλίση (30 ). Για να ολοκληρωθούν οι υπολογισμοί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι λοιποί παράγοντες -απώλειες λόγω σκίασης κ.λ.π.- οι οποίοι θα παρουσιαστούν αναλυτικά στα παρακάτω. 1.2 Μέση διαθέσιμη ενέργεια από τον ήλιο Η μέση διαθέσιμη από τον ήλιο ενέργεια στην περιοχή Μοναστηράκι Φερών φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

2 ΜΗΝΑΣ 30 ο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΙΑ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 1, Μέση μηνιαία διαθέσιμη από τον ήλιο ενέργεια σε κεκλιμένο επίπεδο 30 με νότιο προσανατολισμό στην περιοχή.σε kwh/m Χωροθέτηση Φ/Β σταθμού, επιλογή αριθμού συλλεκτών, τύπου συλλεκτών και ισχύος Η χωροθέτηση του σταθμού γίνεται σε δημόσια έκταση. Ο επενδυτής αιτείται την παραχώρηση της έκτασης με εκμίσθωση από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που είναι το Τμήμα Εποικισμού - Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης. Στα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα και χάρτες παρουσιάζονται τα παραπάνω σε λεπτομέρειες. Επίσης επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Για την υλοποίηση του σταθμού επιλέγονται συλλέκτες CONERGY C 175 Μ της ΑΕΤ SOLION ΕΠΕ. Οι συγκεκριμένοι συλλέκτες είναι ονομαστικής ισχύος 175W, διαστάσεων 1,575Χ0,826 μέτρων περίπου τα δε τεχνικά τους χαρακτηριστικά επισυνάπτονται στο παράρτημα. Για την υλοποίηση του σταθμού χρησιμοποιούνται 857 συλλέκτες. Οι συλλέκτες ομαδοποιούνται ώστε να προκύψει με κατάλληλη συνδεσμολογία τους η κατάλληλη τάση και ένταση η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο.

3 Για τον υπολογισμό της παραγόμενης ηλεκτρικής Ενέργειας από πεδία Φ/Β συλλεκτών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η σκίαση των συλλεκτών, ο βαθμός απόδοσης τους, οι απώλειες λόγω επικαθήσεων σκόνης καθώς και οι λοιπές απώλειες του συστήματος επεξεργασίας και μεταφοράς της παραγόμενης ηλ. Ενέργειας στο δίκτυο. Για τον προσδιορισμό των παραπάνω χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα του κατασκευαστή των Φ/Β συλλεκτών, τα δεδομένα σχεδιασμού και χωροθέτησης του σταθμού καθώς και δεδομένα από την βιβλιογραφία. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Συνολική ενέργεια από τον ήλιο (kwh/m2) ΜΗΝΑΣ 30ο Μέσος βαθμός απόδοσης συλλεκτών % Απώλει ες σκίασης Παραγόμενη ενέργεια από Φ/Β συλλέκτες Kwh/μήνα m2 m2 σταθμού Παραγόμενη ενέργεια από σταθμό-kwhel- % ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΙΑ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΣΥΝΟΛΟ KWh el Απώλειες μετατροπής σε εναλλασόμενο Απώλειες δικτύων μεταφοράς-συνεχές και εναλ. μαζί Απώλειες καθαριότητας συλλεκτών ΣΥΝΟΛΟ απωλειών ενέργειας ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤ KWh el KWh el KWh el KWh el KWh el Πίνακας 2: Συνολική ετήσια αναμενόμενη παραγωγή ενέργειας από φ/β σταθμό και απώλειες

4 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΙΑ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Σχήμα 1: Μηνιαία παραγωγή ενέργειας αϊτό το πεδίο ίων φ/β συλλεκτών.

5 Όπως φαίνεται από τον πίνακα 2 η παραγόμενη ενέργεια από το σταθμό υπολογίστηκε σε 167 MWh/έτος και η ωφέλιμη ετήσια ενέργεια που διατίθεται στο δίκτυο υπολογίστηκε σε 153 MWh/έτος. Η απομείωση της διαθέσιμης από το σταθμό ενέργειας συμβαίνει διότι: - Οι Φ/Β συλλέκτες δεν είναι διαθέσιμοι για λειτουργία συνεχώς λόγω βλάβης. - Η απόδοση των συλλεκτών απομειώνεται λόγω ακαθαρσιών. - Υπάρχουν απώλειες ενέργειας κατά την μεταφορά της ηλ. Ενέργειας μέχρι τον Υ/Σ εξόδου στο δίκτυο. 1.5 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις. Ο προτεινόμενος Φ/Β σταθμός δεν θα επιφέρει καμία αρνητική επίπτωση στο άμεσο αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον. Αντίθετα από την κατασκευή και λειτουργία του θα εξοικονομηθούν σημαντικοί πόροι καθώς επίσης θα μειωθούν σημαντικά οι εκλυόμενοι ρύποι από την παραγωγή συμβατικής ενέργειας. Με βάση τις μέσες τιμές εκπεμπόμενων ρύπων για την παραγωγή μιας τελικής kwh ηλεκτρικής ενέργειας στο ελληνικό διασυνδεδεμένο σύστημα οι ρύποι που θα εξοικονομούνται από τη λειτουργία του σταθμού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

6 CO2 SO2 CO NOx HC Σωματίδια ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ ΠΟΥ Kg/έτος 162, , ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΑΙ/ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ ΠΟΥ kg 3,257, , , ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΑΙ/20 ΕΤΗ Πίνακας 3: Συνολική μείωση της παραγωγής ρύπων από τη λειτουργία του σταθμού. Με δεδομένο ότι ο σταθμός θα παράγει την μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας του στη διάρκεια των ωρών αιχμής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη θερινή περίοδο τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι ακόμη μεγαλύτερα διότι η λειτουργία του σταθμού θα μειώσει την ανάγκη εφεδρείας συστημάτων συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής. Σημειώνεται ακόμη ότι δε θα προκύψει καμία επίπτωση στο φυσικό περιβάλλον, το ανθρωπογενές περιβάλλον, τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής λόγω της εγκατάστασης και λειτουργίας του Φ/Β σταθμού.

7 2. Τεχνική περιγραφή-σύνδεση με το δίκτυο 2.1 Συνοπτική περιγραφή έργου - θέση ανέγερσης Ο Φ/Β σταθμός στη θέση, ισχύος 0,150 MWel, αποτελείται από 857 Φ/Β συλλέκτες ονομαστικής ισχύος 175W έκαστος όπως παρουσιάζεται στα τοπογραφικά διαγράμματα στο Παράρτημα Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την προτεινόμενη εγκατάσταση στηρίζεται στη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας απευθείας σε διαφορά δυναμικού μέσω του φωτοηλεκτρικού φαινομένου. Για περισσότερες λεπτομέρειες ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέξει στην βιβλιογραφία. Η παραγόμενη τάση είναι συνεχής αλλά με μεταβαλλόμενη τιμή λόγω και της συνεχούς μεταβολής της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας. Με κατάλληλες διατάξεις μετατρέπεται σε εναλλασσόμενη τάση κατάλληλη για παράλληλη λειτουργία με το δίκτυο. 2.3 Προδιαγραφές: τεχνικών έργων Τα τεχνικά έργα που προβλέπεται να γίνουν κατά τη φάση κατασκευής του έργου περιλαμβάνουν: Διαμόρφωση θέσεων βάσεων τοποθέτησης Φ/Β συλλεκτών Βάσεις συλλεκτών. Τοποθέτηση αγωγών διέλευσης καλωδίων ισχύος και ασθενών ρευμάτων, τοποθέτηση καλωδίων. Τοποθέτηση Φ/Β συλλεκτών και ηλεκτρολογικές συνδέσεις. Εγκατάσταση κέντρου ελέγχου Φ/Β σταθμού και τοποθέτηση / σύνδεση πεδίων μέσης τάσης για σύνδεση με το δίκτυο. Έργα σύνδεσης με το δίκτυο μέσης τάσης Διαμόρφωση θέσεων τοποθέτησης βάσεων συλλεκτών. Οι θέσεις τοποθέτησης των συλλεκτών θα έχουν διαστάσεις 9X1,6 μέτρων και φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο χωροθέτησης του Φ/Β σταθμού. Στις θέσεις αυτές θα γίνει

8 επιπέδωση του εδάφους και θα σκυροδετηθούν σε διατομή 50X50 απ οι θέσεις όπου θα πατάνε οι βάσεις των συλλεκτών Βάσεις συλλεκτών. Θα είναι σταθερές βάσεις κατασκευασμένες από επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ χαλυβδοέλασμα Διέλευση καλωδίων. Η διέλευση των καλωδίων διασύνδεσης των συλλεκτών θα είναι υπέργεια. Θα γίνει σε κατάλληλα μεταλλικά κανάλια που θα τοποθετούνται στη πίσω πλευρά των συλλεκτών. Κάθε ομάδα συλλεκτών θα εξυπηρετείται από κατάλληλο ανορθωτή / μετατροπέα, οι προδιαγραφές του οποίου φαίνονται στο παράρτημα (Παρ. 7) Εγκατάσταση οικίσκου ελέγχου σταθμού Θα είναι προκατασκευασμένο μεταφερόμενο container διαστάσεων 12X2,5 μέτρων περίπου και θα περιλαμβάνει ένα χώρο ελέγχου του σταθμού, χημικό W.C. και ένα χώρο όπου θα εγκατασταθεί ο μετασχηματιστής και τα πεδία μέσης τάσης. Η θέση του οικίσκου φαίνεται στην συνημμένη κάτοψη χωροθέτησης, στο Βορειοδυτικό τμήμα του γηπέδου, ώστε να μη σκιάζει τους συλλέκτες Εσωτερική Η/Μ εγκατάσταση Φ/Β σταθμού. Η εσωτερική Η/Μ εγκατάσταση περιλαμβάνει: Εγκατάσταση συνεχούς ρεύματος. Εγκατάσταση εναλλασσόμενου ρεύματος Χ.Τ. Εγκατάσταση εναλλασσόμενου ρεύματος Μ.Τ. Εγκατάσταση ελέγχου και σημάτων. Μ/ΣΧ.Τ.-Μ.Τ. Εγκατάσταση σύνδεσης με το δίκτυο. Μετρητές ενέργειας Οι Φ/Β συλλέκτες παράγουν συνεχές ρεύμα μεταβαλλόμενης τάσεως και εντάσεως. Το συνεχές ρεύμα τροφοδοτείται στους μετατροπείς τάσεως. Οι μετατροπείς τάσεως παράγουν ηλεκτρική ενέργεια στη Χ.Τ. των 230 V ΑC με σταθερά χαρακτηριστικά -βλέπε τεχνικά χαρακτηριστικά μετατροπέων σε παράρτημα (Παρ. 7)-. Οι μετατροπείς διαχωρίζονται σε τρεις ομάδες που η κάθε μία τροφοδοτεί μέσω αυτομάτου διακόπτη προστασίας τη κάθε φάση του δικτύου Χ.Τ. Τέλος οι 3 φάσεις του δικτύου X.T.

9 τροφοδοτούν την είσοδο του Μετασχηματιστή (ΜΣ) μέσω ασφαλειοαποζεύκτη. Στην έξοδο ΜΤ του ΜΣ υπάρχει ο τριπολικός αποζεύκτης ΜΤ με τις κατάλληλες προστασίες καθώς και οι μετρητές παροχής ενέργειας στο δίκτυο. Από ξεχωριστή παροχή από το δίκτυο και μέσω μετρητή παροχής ενέργειας τροφοδοτείται ο σταθμός για τις βοηθητικές του καταναλώσεις. Ο ΜΣ είναι τριφασικός ξηρού τύπου, χαμηλών απωλειών και ισχύος 250 kva/50hz και είναι εγκατεστημένος σε ειδικό, προστατευμένο και ανεξάρτητο χώρο στον οικίσκο ελέγχου του σταθμού. Σημειώνεται επίσης, ότι στο σταθμό θα εγκατασταθεί πλήρες σύστημα ελέγχου, εποπτείας και μετρήσεων (SCADA). Το σύστημα αποτελείται από κεντρικό Η/Υ, περιφερειακές μονάδες και ειδικό λογισμικό. Τέλος, ο σταθμός προστατεύεται από την πτώση κεραυνών με ειδικά αντικεραυνικά συστήματα. 2.4 Σύνδεση με το δίκτυο Γενικά Πα την ασφαλή προσαγωγή ισχύος από το Φ/Β σταθμό στο κεντρικό δίκτυο ΜΤ της ΔΕΗ, συνήθως επιλέγεται μέθοδος, ανάλογα με: Την ισχύ του σταθμού. Την απόσταση από υφιστάμενους Υ/Σ και υφιστάμενες γραμμές ΜΤ Τη στιβαρότητα του δικτύου στο σημείο σύνδεσης. Η σύνδεση προτείνεται να γίνει στην εναέρια γραμμή Μ.Τ. της περιοχής. Το μήκος της γραμμής διασύνδεσης είναι περίπου 100 m. Η όδευση του καλωδίου διασύνδεσης θα είναι εναέρια και θα εκκινεί από τον οικίσκο ελέγχου (βλ. επισυναπτόμενη κάτοψη χωροθέτησης) και την έξοδο του Μ/Σ και με κατάλληλη όδευση θα φτάσει στον στύλο του δικτύου ΜΤ της ΔΕΗ, όπου θα συνδεθεί στον τριπολικό αποζεύκτη. Το πεδίο του πίνακα Μ.Τ. του σταθμού από το οποίο αναχωρεί η εναέρια γραμμή διασύνδεσης εφοδιάζεται με: Τριπολικό Αποζεύκτη (ΑΠΖ) ονομαστικής τάσης 24kV και ονομαστικής έντασης 50Α και γειωτή, ο οποίος είναι μηχανικά μανδαλωμένος με τον αποζεύκτη. Απαγωγέα υπερτάσεων, προδιαγραφών ΔΕΗ.

10 Για την έξοδο της γραμμής Μ.Τ. από τον κεντρικό ζυγό 20kW του σταθμού και τη σύνδεση του στην εναέρια γραμμή ΜΤ χρησιμοποιείται καλώδιο N2SY/XLPE (δικτυωμένου πολυαιθυλενίου), με αγωγούς χαλκού, διατομής 3*50 mm 2 και εκτιμώμενου μήκους 50m. Στην άφιξη της εναέριας γραμμής Μ.Τ. από το σταθμό στον στύλο της ΔΕΗ, εγκαθίστανται: Τριπολικός επίστυλος αποζεύκτης (ΑΠΖ) ονομαστικής τάσης 24KV και ονομαστικής έντασης 50Α και γειωτής ο οποίος είναι μηχανικά μανδαλωμένος με τον αποζεύκτη. Τριπολικός αυτόματος Διακόπτης Ισχύος (ΔΙ) εξαφθοριούχου θείου (SF 6 ), ονομαστικής τάσης 24KV, ονομαστικής έντασης 50Α, με ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 16 ΚΑ. Οι Διακόπτες Ισχύος ελέγχονται από ηλεκτρονόμους (Η/Ν) υπερφορτίσεως, υπερεντάσεως, γης, ορίων τάσης, ορίων συχνότητας και ομοπολικής συνιστώσας τάσης. Η ρύθμιση των Η/Ν γίνεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ. Επίστυλη μετρητική διάταξη για τη μέτρηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης ενεργού και άεργου ισχύος και ενέργειας, τοποθετημένη σε ειδικό ερμάριο επί του στύλου. Οι διατάξεις διακοπής και απόζευξης στην άφιξη της εναέριας γραμμής Μ.Τ. από το Φ/Β σταθμό, θα είναι προσιτές στους υπαλλήλους της ΔΕΗ ανά πάσα στιγμή. Σημειώνεται ότι η εγκατάσταση του σταθμού θα ικανοποιεί, σύμφωνα με την Οδηγία Διανομής 129 της ΔΕΗ, εκτός από την προστασία υπερφόρτισης, την προστασία υπερεντάσεως και την προστασία διαρροής ως προς τη γη και τις ακόλουθες λειτουργίες προστασίας: Λειτουργία Προστασία πτώσης τάσης Προστασία υπέρτασης Προστασία υποσυχνότητας Προστασία υπερσυχνότητας Περιοχή ρύθμισης 1,00 ως 0,70 Un 1,00 ως 1,15 Un 50 ως 48 Hz 50 ως 51 Hz Επιπρόσθετα, όσον αφορά τις ρυθμίσεις των Η/Ν προστασίας, σημειώνονται τα ακόλουθα: Η προστασία για υποσυχνότητα και υπερσυχνότητα επιδιώκεται να ρυθμιστεί κατά το δυνατόν πλησιέστερα της συχνότητας του δικτύου της ΔΕΗ. Η προστασία έναντι πτώσης τάσης και υπέρτασης πραγματοποιείται ταυτόχρονα και στις τρεις φάσεις.

11 Η προστασία για υποσυχνότητα και υπερσυχνότητα μπορεί να πραγματοποιείται ανά φάση. Η επιτήρηση της τάσης εφαρμόζεται και στις τρεις φάσεις ώστε να μπορούν να εντοπιστούν και μονοφασικά σφάλματα. Η χρονική καθυστέρηση της διακοπής στην προστασία έναντι πτώσης τάσης καθώς και στην προστασία έναντι υπέρτασης επιλέγεται να είναι βραχεία. Οι οριστικές ρυθμίσεις των Η/Ν γίνονται σε συνεργασία με τη ΔΕΗ. 2.5 Προδιαγραφφές λειτουργίας Φ/Β σταθμού Η λειτουργία του σταθμού θα είναι σχεδόν αδιάλειπτη (αναμενόμενη διαθεσιμότητα 98%) και η ισχύς παραγωγής θα εγχέεται στο δίκτυο της ΔΕΗ. Για την αξιόπιστη και συνεχή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητη η παρακολούθηση της λειτουργίας του πάρκου από έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο θα εκτελεί την παρακολούθηση λειτουργίας, τη συντήρηση ρουτίνας και την αποκατάσταση βλαβών Επικοινωνία με κέντρο ελέγχου ενέργειας της ΔΕΗ Ο σταθμός θα έχει τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου ενέργειας της ΔΕΗ. Για το σκοπό αυτό θα εγκατασταθεί κατάλληλο σύστημα εποπτικού ελέγχου με το οποίο θα αποστέλλονται σε 24ωρη βάση ενδείξεις, σημάνσεις και αναλογικά λειτουργικά μεγέθη του σταθμού προς το κέντρο ελέγχου ενέργειας της ΔΕΗ. Οι πληροφορίες που θα αποστέλλονται από το πάρκο είναι οι ακόλουθες: Στιγμιαία αποδιδόμενη ενεργός ισχύς του σταθμού (ΜW). Στιγμιαία απορροφώμενη άεργος ισχύς του σταθμού (MVAr) Τάση στον ζυγό Μ.Τ. του σταθμού(κν) Μέγιστη ικανότητα παραγωγής ισχύος (MW) που μπορεί να αποδώσει ο σταθμός βάση των συνθηκών. Κατάσταση διακοπτών ισχύος και αποζευκτών 20 kv του σταθμού. 2.6 Προδιαγραφές συντήρησης Φ/Β σταθμού Το πρόγραμμα συντήρησης θα εκτελείται περιοδικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

12 Από τα στοιχεία του πίνακα φαίνεται ότι η επένδυση είναι συμφέρουσα. Η απλή περίοδος αποπληρωμής αν ληφθεί 50% επιδότηση υπολογίζεται σε περίπου 6 έτη. Ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης (IRR) των χρηματορροών από και προς τους μετόχους (μέρισμα + διαθέσιμα) φθάνει περίπου το 9,25%. Στο επόμενο σχήμα 2 φαίνεται η μεταβολή της καθαρής παρούσας αξίας του διατιθεμένου μερίσματος της επένδυσης - όχι των διαθεσίμων- για μεταβαλλόμενο επιτόκιο. Στην περίπτωση αυτή ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης όπως άλλωστε αναμενόταν είναι μικρότερος-περίπου 5%-. _ Φ/Β σταθμός στη θέση ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΦΕΡΩΝ Αριθμός Φ/Β συλλεκτών 857 Ισχύς συλλέκτη (kw) Συνολική Ισχύς Α/Π (MW) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΦΕΡ0Ν Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ % 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Φ Β ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 511, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 10, ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 21,500 2, Βελτίωση υφιστάμενης Οδοποιίας (m) /m Νέα Οδοποιία (m) /m Κατασκευή Καναλιού Καλωδίων (m) /m 1, Διαμόρφωση θέσεων τοποθέτησης Φ/Β , Οικίσκος Ελέγχου (Τύπου Ά" ή (εναλλακτικά) : 10,000 Κτίριο Ελέγχου Συμβατικό 0 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤ ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Τ. 8 Χ.Τ. 114,630 15, Προμήθεια και εγκατάσταση στηριγμάτων και ,00 49,000 καλωδίων ισχύος και δεδομένων (τμήματα) 5.2 Μετατροπείς 62, Σύστημα ελέγχου 3,500 6 κόστος εγκατάστασης 19,000 2,64 7 ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΕΗ 33,900 4, Εναέρια Γραμμή Μ.Τ. ACSR 2X3X50 mm2 (Km) /Km 1, Άλλος εξοπλισμός σύνδεσης (μετρητές, αεροδιακότηες κ.α.) 17, Μετασχηματιστής 400V/20 KV 15,000 8 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 10, Συνολικό Κόστος Εγκατάστασης ( ) : Ειδικό Κόστος Εγκατάστασης (χιλ. /MW) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ { ) ΚΟΣΤΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ % 1 Λειτουργία, Συντήρηση και Ασφάλιση Φ/Β (EPC/WOMS) /Έτος 10, Μίσθωση Γηπέδου Φ/Β σταθμού 1, Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης και Ανωτέρας Βίας 0,1 % κόστους εγκ/σης Άλλα έξοδα 1, Συνολικό Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας και Συντήρησης (Φέτος) 13, Ειδικό Κόστος Λειτουργίας και Συντήρησης (% του κόστους εγκατάστασης) 1,88 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΤΉΣΙΑ ΕΣΟΔΑ % του κόστους εγκατάστασης Αναμενόμενη Ετήσια Πώληση Ενέργειας (MWh) 153 Τιμή πώλησης ενέργειας ( /kwh) Αποπληρωμή Σκέλους Ενέργειας (/ 'Έτος) 61, Αναμενόμενη Μέγιστη Μηνιαία Παραγωγή Ισχύος Τιμολόγιο αποπληρωμής Ισχύος ( /kw/μήνα) (σ=0,5) Αποπληρωμή Σκέλους Ισχύος ( /Έτος) Σύνολο Ετησίων Εσόδων ( /Έτος) 61, Πίνακας 4: Ανάλυση του κόστους επένδυσης και των χρηματοεισροών από την πώληση ενέργειας στο δίκτυο

13 3. Οικονομική ανάλυση της επένδυσης Με βάση την πραγματική μέση ετήσια απόδοση ενέργειας του Φ/Β σταθμού γίνεται ανάλυση της απόδοσης του έργου στη θέση Τα δεδομένα της επένδυσης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Όπως φαίνεται για την ανάλυση χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των τιμών ενέργειας όπως αυτά περιέχονται στο νόμο 3468/2006 για τις ΑΠΕ. Στον πίνακα 4 παρουσιάζεται η ανάλυση του κόστους υλοποίησης της επένδυσης στα διάφορα κύρια τμήματα της με βάση τις επισυναπτόμενες προσφορές εξοπλισμού. Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των υπολογισμών των βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών της επένδυσης στο χρονικό ορίζοντα της 20ετίας που θεωρείται ως ο χρόνος ζωής του εξοπλισμού και επομένως του Φ/Β σταθμού. Με βάση τα οικονομικά στοιχεία του πίνακα 5 γίνεται η χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Συγκεντρωτικά είναι: Ευρώ( ) Συνολικό κόστος επένδυσης Ίδια κεφάλαια (15%) Επιδότηση (50%) Δάνειο από τράπεζα (35%) Με βάση τον Οδηγό Ενεργειακών Επενδύσεων του ΥΠΑΝ - Έκδοση Ιούλιος 2006 η απαίτηση για ίδια συμμετοχή σε ενεργειακά έργα είναι 15%. Θεωρείται ότι θα υπάρχει διαθέσιμη επιδότηση 50% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης από αναπτυξιακούς νόμους και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Ελληνικού κράτους. Τα λοιπά κεφάλαια, που αντιστοιχούν στο 35% της επένδυσης θα καλυφθούν με δάνειο. Το δάνειο λαμβάνεται με επιτόκιο 6,2% και αποπληρωμή σε 10 έτη με σταθερή δόση κεφαλαίου και φθίνουσα τόκων.

14 Το κόστος παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας kwh από τον Φ/Β σταθμό, αναλύεται στον παρακάτω πίνακα 6. Το κόστος περιλαμβάνει κόστος λειτουργίας & συντήρησης, τοκοχρεωλυσία δανείων, και απόσβεση ιδίων κεφαλαίων. Υπολογίζεται με την παραδοχή μη ύπαρξης επιδότησης για το έργο σε 0,6 Ευρώ/kWh. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για τα πρώτα 12 έτη λειτουργίας Το κόστος υπολογίζεται για τη διάρκεια της εμπορικής σύμβασης με τη ΔΕΗ Το κόστος υπολογίζεται χωρίς την επιδόπτηση του 50% Κόστος λειτουργίας και συντήρησης 203,933 ΕΥΡΩ Συνολικό κόστος τοκοχρεωλύσεων 700,993 ΕΥΡΩ Συνολικά ίδια κεφάλαια-αποσβέσεις- 216,023 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1,120,948 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ σε 12ΕΤΗ ΕΥΡΩ Κόστος παραγόμενης kwh ΕΥΡΩ/kWh Πίνακας 6: Ανάλυση κόστους της παραγόμενης ηλεκτρικής kwh από τον Φ/Β σταθμό

Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ

Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ Στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα εξετάζεται η σύνδεση ΦΒ συστήματος αυτοπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνδέσου με το μέλλον net- metering

Συνδέσου με το μέλλον net- metering Συνδέσου με το μέλλον net- metering energy for tomorrow by net- metering στη Ελλάδα Το net- metering ή αλλιώς η αυτοπαραγωγή επιτρέπει πλέον στον Έλληνα καταναλωτή να παράγει την ηλεκτρική ενέργεια που

Διαβάστε περισσότερα

tkoronides@desmie.gr

tkoronides@desmie.gr tkoronides@desmie.gr 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Διασυνδεμένο Σύστημα της Χώρας Παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη του Συστήματος Συμβάντα παρελθόντος Μέτρα Ανάπτυξη Συστήματος στο Νότο Συμπεράσματα 2

Διαβάστε περισσότερα

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α. Κορωνίδης Διεύθυνση Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος ΑΔΜΗΕ a.koronidis@admie.gr ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2013

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2013 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2013 Συνολική Παραγωγή GWh 15% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 81% Φεβρουάριος 2013 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 11.963,2 kwp στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από κάποια επί μέρους στοιχεία όπως αυτά παρουσιάζονται και περιγράφονται αμέσως μετά.

Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από κάποια επί μέρους στοιχεία όπως αυτά παρουσιάζονται και περιγράφονται αμέσως μετά. Εισαγωγικά Η εταιρεία Nobel, με 35 χρονη παρουσία στο χώρο των ηλιακών θερμοσιφώνων, εισέρχεται δυναμικά στο χώρο των οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων έχοντας συνάψει στρατηγικές συμμαχίες με αναγνωρισμένους

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολτακού Συστήματος

Οικονομοτεχνική Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολτακού Συστήματος Οικονομοτεχνική Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολτακού Συστήματος Υλοποιώντας έναν από τους στόχους του εγκεκριμένου από το Ι.Κ.Υ. ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, 2015-2016 με θέμα: «Αυτόνομα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Κίνητρα για επενδύσεις υψηλών αποδόσεων σε κτιριακές εγκαταστάσεις Παράδειγμα διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής ισχύος 10 kwp Βριλήσσια, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 6: Μελέτη Σχεδίαση Κατασκευή Ε.Η.Ε. Παράδειγμα Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Ομιλητές: Ι. Νικολετάτος Σ. Τεντζεράκης, Ε. Τζέν ΚΑΠΕ ΑΠΕ και Περιβάλλον Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ΑΠΕ προκαλούν συγκριτικά τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 12% 6% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 82% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης

ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΕΝΤΑΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑΔΙΚΤΥΑΤΗΣΔΕΗΑΕ Γιακουμάκη Ευαγγελία ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΗ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

γής στα 12% 84% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ

γής στα 12% 84% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγ γής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για τον Σεπτέμβριο 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 12% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 84% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ /04/2013 ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι μία συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 11% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 85% Φεβρουάριος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

γής στα 13% 82% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ

γής στα 13% 82% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγ γής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για τον Ιούλιο 2015 Συνολική Παραγωγή GWh 13% 5% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 82% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 18% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 78% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάρτιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

To net metering βήμα βήμα

To net metering βήμα βήμα To net metering βήμα βήμα Ένας πρακτικός οδηγός για την επιλογή, τη διαδικασία σύνδεσης, το κόστος και την εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων ενός φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής. Με

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.2 Θέμα: «Μελέτη Σχεδίαση ΕΗΕ Κτηρίων» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 5: Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Περιεχόμενα ενότητας Σχεδιασμός ΦΒ Πάρκων Χωροθέτηση - Διαμορφώσεις χώρων Σκιάσεις Ηλεκτρομηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

γής στα 15% 81% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ

γής στα 15% 81% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγ γής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για τον Μάρτιο 2015 Συνολική Παραγωγή GWh 15% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 81% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ Τι σημαίνει «Ηλεκτρική Διασύνδεση»; Σκοπός ενός τυπικού αιολικού σταθμού είναι να τροφοδοτήσει με ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές Ουσιαστικά πρόκειται για τρεις μονοφασικούς μετασχηματιστές, στους οποίους συνδέουμε τα άκρα κατάλληλα. Κάθε μονοφασικός μετασχηματιστής μπορεί να έχει το δικό του πυρήνα, ή εναλλακτικά μπορούν και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 1MWp»

«ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 1MWp» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 1MWp» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα»

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ν. Δρόσος Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) Διοργανωτής:

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα προς Παράδοση ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Θέμα προς Παράδοση ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 26 Μαΐου 2014 Θέμα προς Παράδοση ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com Σχεδίαση, πώληση και εγκατάσταση μονοφασικού συστήματος αυτόνομης ηλεκτροδότησης, από ανανεώσιμες πηγές ονομαστικής ισχύος 7kW (inverter), συνεργαζόμενο και υποβοηθούμενο από Η/Ζ (γεννήτρια). Προς: Υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ.

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ. H μελέτη ενός ΥΣ είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση διαφορετικών θεμάτων (ηλεκτρολογικών, κτιριακών, ασφάλειας). Γενικά ένας υποσταθμός αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Ιανουάριος 2016 2014 2016 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Π. Γκουλιάρας, Ηλεκτρολόγος μηχανικός Δ. Γκουλιάρας, Υδραυλικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Περιφέρειας.. Αριθ.Πρωτ.: Ημερομηνία:

Διεύθυνση Περιφέρειας.. Αριθ.Πρωτ.: Ημερομηνία: Διεύθυνση Περιφέρειας.. Αριθ.Πρωτ.: Α Ημερομηνία: Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΜΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα Μάιος 005 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Μελέτη βιομηχανικής ηλεκτρικής εγκατάστασης Αθήνα, Μάιος 005 ΠΡΟΛΟΓΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Δεκέμβριος 20 2012 20 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ)

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΠΙΩΝΜΟΡΦΩΝΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10/11/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακός Συμψηφισμός Net Metering

Ενεργειακός Συμψηφισμός Net Metering Ενεργειακός Συμψηφισμός Net Metering 1 Τι είναι το Net Metering 2 Το Net Metering είναι ο συμψηφισμός παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας μέσω δικτύου Η εφαρμογή του Net Metering είναι ένα νέο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Οι διακόπτες κλείνουν ή ανοίγουν ένα ή περισσότερα κυκλώματα όταν τους δοθεί εντολή λειτουργίας Η εντολή μπορεί να προέρχεται από άνθρωπο ή από σήμα (π.χ. τάση

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Φωτοβολταϊκά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Φωτοβολταϊκά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Φωτοβολταϊκά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής της ΡΑΕΚ μαζί με την Αίτηση Σύνδεσης Το Ερωτηματολόγιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Αύγουστος 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 2773/1999, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Ιανουάριος 2015 Ιαν-13 Φεβ-13 Μαρ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Μάϊος 2015 Μαϊ-13 Ιουν-13 Ιουλ-13 Αυγ-13

Διαβάστε περισσότερα

(550C, 150bar) MWh/MW

(550C, 150bar) MWh/MW Κανόνες Λειτουργίας Ηλιοθερµικών Σταθµών στη Νησιωτική Ελλάδα Αλέξης Φωκάς-Κοσµετάτος 4 ο Εθνικό Συνέδριο RENES 11 Μαϊου 2010 Πίνακας Περιεχοµένων Συνοπτική παρουσίαση της ηλιοθερµικής τεχνολογίας Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Παρουσιάζονται βασικές παράμετροι γύρω από: ΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ & ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 2012 Η Επιχειρηµατικότητα ως επιλογή εργασίας ΜΟΚΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ρ. ΗΜ Ευάγγελος Τσιµπλοστεφανάκης ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ 1 Στην παρουσίαση αυτή εξετάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης Συντήρησης 1 Σ Μήκος : 670 χλμ. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.)

Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.) Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.) Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη Ελάχιστες διατομές καλωδίων Ικανότητα θερμικής φόρτισης μονωμένων αγωγών και καλωδίων στη μόνιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Οκτώβριος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΙΕΝΕ/ EBEA ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΑΠΕ 4.4.2013 2 ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΣΗΘΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικιακές στέγες έως 10 KWp

Παρουσίαση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικιακές στέγες έως 10 KWp Παρουσίαση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικιακές στέγες έως 10 KWp Η Χριστόπουλος Ενεργειακή μελετά, κατασκευάζει και τοποθετεί ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ υψηλής ποιότητας σε πάρκα, επαγγελματικές στέγες και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 10. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Βιομηχανία Προϊόντων Αλουμινίου Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ Η ανάπτυξη των ΑΠΕ: Κυρίαρχο θέμα στις επόμενες δεκαετίες. Είμεθα στην αρχή και πρέπει να θέσουμε

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές»

«Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές» «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές» ΧΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ Ηράκλειο 22&23 Απρίλη 2016 Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ηλεκτρικό Σύστημα Κρήτης Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Ποσοστό απόδοσης Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Περιεχόμενα Το ποσοστό απόδοσης είναι ένα από τα σημαντικότερα μεγέθη για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας μίας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαστήριο σε Πακέτα λογισμικού μελέτης Φ/Β συστημάτων»

«Εργαστήριο σε Πακέτα λογισμικού μελέτης Φ/Β συστημάτων» Η ΠΡΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ. Ασηµακόπουλος, Α. Καρταλίδης και Γ. Αραµπατζής Σχολή Χηµικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ηµερίδα ProDES 9 Σεπτεµβρίου 2010 Υδροδότηση Κυκλάδων και ωδεκανήσων Προβληµατική κάλυψη αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ INVESTING IN ENERGY 2015 Tρίτη 13 Οκτωβρίου 2015 Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ Γ. Καμπούρης Διευθυντής Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος ΑΔΜΗΕ kabouris@admie.gr ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 4: Σχεδίαση-Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Ασθενών Ρευμάτων (Κουδούνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 Κατανεμημένη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 20 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΠΛΑΓΙΑ-ΚΑΣΤΡΟ, ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ενεργειακό. Το έργο κατατάσσεται στην ομάδα II της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΞΗΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΞΗΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΞΗΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Το δίκτυο του Μετρό Αθηνών αποτελείται από δύο γραμμές (2 & 3) από δύο Αμαξοστάσια (Σεπόλια Σταυρός). Κάθε γραμμή τροφοδοτείται από δέκα υποσταθμούς έλξης που

Διαβάστε περισσότερα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα Επενδύσεις σε ΑΠΕ Τραπεζικά Εργαλεία Project Financing Οµιλητής : κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης ιευθυντής Μεγάλων Έργων ΕΤΕ 2 Για την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για αυτόματους διακόπτες ισχύος χαμηλής τάσης ανοιχτού τύπου ΑΒΒ Emax 2 Περιεχόμενα

Τεχνική Προδιαγραφή για αυτόματους διακόπτες ισχύος χαμηλής τάσης ανοιχτού τύπου ΑΒΒ Emax 2 Περιεχόμενα Τεχνική Προδιαγραφή για αυτόματους διακόπτες ισχύος χαμηλής τάσης ανοιχτού τύπου ΑΒΒ Emax 2 Περιεχόμενα 1. Γενικά χαρακτηριστικά... 2 2. Εξαρτήματα... 3 3. Μονάδες προστασίας... 4 3.1. Βασικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_MAGGANIOTIKA 3 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_MAGGANIOTIKA 3 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 3,0 MW σε μισθωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης

Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης Βασίλης Ρογκάκος Τομεάρχης Λειτουργίας Τηλεμέτρησης Κλάδος Μετρήσεων, ΔΔ Μάιος 2014 1 Συνοπτικά στοιχεία ΣΥΜΒΑΣΗ: ΔΔ-193/2120102 ΕΡΓΟ: Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Απαγωγών Υπερτάσεων (SPD s)

Τεχνική Προδιαγραφή Απαγωγών Υπερτάσεων (SPD s) (SPD s) Περιεχόμενα 1. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T2 (μονοπολικοί)... 2 2. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T1... 4 3. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T1+2... 6 1/7 1. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 20 kw ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ NEO ΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ στο ρυθμιστικό πλαίσιο των ηλεκτρικών οχημάτων

Ο ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ στο ρυθμιστικό πλαίσιο των ηλεκτρικών οχημάτων Ο ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ στο ρυθμιστικό πλαίσιο των ηλεκτρικών οχημάτων Σεπτέμβριος 2014 1 Θέματα σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα Τύποι Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΗΟ) Με συσσωρευτές (BEV) Υβριδικά (PHEV) Υβριδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο. Mάρτιος 2009

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο. Mάρτιος 2009 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Mάρτιος ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΣΜΗΕ/ ΜΑΡΤΙΟΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος 24/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 125581/ΓΠ34578 ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Επιστηµονικό Τριήµερο Α.Π.Ε από το Τ.Ε.Ε.Λάρισας.Λάρισας 29-30Νοεµβρίου,1 εκεµβρίου 2007 Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Θεόδωρος Καρυώτης Ενεργειακός Τεχνικός Copyright 2007

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις European Sustainable Energy Week, 15-19 June 2015 Δρ. Χρίστος Ε. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Αφαλάτωση με χρήση αιολικής ενέργειας στη Μήλο

Αφαλάτωση με χρήση αιολικής ενέργειας στη Μήλο Αφαλάτωση με χρήση αιολικής ενέργειας στη Μήλο Ολοκληρωμένη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος λειψυδρίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος international technological applications

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ» (SMART METERS) ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενας Φωτοβολταϊκό Πάρκο αποτελείται από: ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ενας Φωτοβολταϊκό Πάρκο αποτελείται από: ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ενας Φωτοβολταϊκό Πάρκο αποτελείται από: ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Φωτοβολταϊκά Πλαίσια PV Panels Μονοκρυσταλλικών στοιχείων πυριτίου, απόδοσης 13-18%. Πολυκρυσταλλικών στοιχείων πυριτίου, απόδοσης 11-15%. Thin

Διαβάστε περισσότερα