1. Προσδιορισμός ηλιακού δυναμικού - ενεργειακοί υπολογισμοί -επιλογή Φ/Β συλλεκτών - χωροθέτηση σταθμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Προσδιορισμός ηλιακού δυναμικού - ενεργειακοί υπολογισμοί -επιλογή Φ/Β συλλεκτών - χωροθέτηση σταθμού"

Transcript

1 1. Προσδιορισμός ηλιακού δυναμικού - ενεργειακοί υπολογισμοί -επιλογή Φ/Β συλλεκτών - χωροθέτηση σταθμού 1.1 Περίληψη Στην παρούσα μελέτη προσδιορίζεται το ηλιακό δυναμικό της περιοχής.. Για την περιοχή αυτή, ο. - στα παρακάτω 'επενδυτής' - έχει αναθέσει στην.. την εκπόνηση τεχνικοοικονομικής μελέτης και περιβαλλοντικής μελέτης για την υλοποίηση μικρού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Φωτοβολταϊκών (0,150 ΜW), Το ηλιακό δυναμικό της περιοχής προκύπτει από τα μετεωρολογικά δεδομένα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται οι μέσες μηνιαίες τιμές της έντασης της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο. Από τις τιμές αυτές και με χρήση των ωρών ηλιοφάνειας προκύπτουν οι μέσες τιμές της συνολικής διαθέσιμης ενέργειας μήνα από τον ήλιο σε οριζόντιο επίπεδο. Κατόπιν χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εξισώσεις οι τιμές αυτές μετατρέπονται στις αντίστοιχες τιμές σε κεκλιμένο επίπεδο 30, που είναι το σύνηθες επίπεδο προσανατολισμού των συλλεκτών. Οι Φ/Β συλλέκτες τοποθετούνται με σταθερό νότιο προσανατολισμό και με σταθερή κλίση (30 ). Για να ολοκληρωθούν οι υπολογισμοί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι λοιποί παράγοντες -απώλειες λόγω σκίασης κ.λ.π.- οι οποίοι θα παρουσιαστούν αναλυτικά στα παρακάτω. 1.2 Μέση διαθέσιμη ενέργεια από τον ήλιο Η μέση διαθέσιμη από τον ήλιο ενέργεια στην περιοχή Μοναστηράκι Φερών φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

2 ΜΗΝΑΣ 30 ο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΙΑ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 1, Μέση μηνιαία διαθέσιμη από τον ήλιο ενέργεια σε κεκλιμένο επίπεδο 30 με νότιο προσανατολισμό στην περιοχή.σε kwh/m Χωροθέτηση Φ/Β σταθμού, επιλογή αριθμού συλλεκτών, τύπου συλλεκτών και ισχύος Η χωροθέτηση του σταθμού γίνεται σε δημόσια έκταση. Ο επενδυτής αιτείται την παραχώρηση της έκτασης με εκμίσθωση από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που είναι το Τμήμα Εποικισμού - Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης. Στα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα και χάρτες παρουσιάζονται τα παραπάνω σε λεπτομέρειες. Επίσης επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Για την υλοποίηση του σταθμού επιλέγονται συλλέκτες CONERGY C 175 Μ της ΑΕΤ SOLION ΕΠΕ. Οι συγκεκριμένοι συλλέκτες είναι ονομαστικής ισχύος 175W, διαστάσεων 1,575Χ0,826 μέτρων περίπου τα δε τεχνικά τους χαρακτηριστικά επισυνάπτονται στο παράρτημα. Για την υλοποίηση του σταθμού χρησιμοποιούνται 857 συλλέκτες. Οι συλλέκτες ομαδοποιούνται ώστε να προκύψει με κατάλληλη συνδεσμολογία τους η κατάλληλη τάση και ένταση η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο.

3 Για τον υπολογισμό της παραγόμενης ηλεκτρικής Ενέργειας από πεδία Φ/Β συλλεκτών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η σκίαση των συλλεκτών, ο βαθμός απόδοσης τους, οι απώλειες λόγω επικαθήσεων σκόνης καθώς και οι λοιπές απώλειες του συστήματος επεξεργασίας και μεταφοράς της παραγόμενης ηλ. Ενέργειας στο δίκτυο. Για τον προσδιορισμό των παραπάνω χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα του κατασκευαστή των Φ/Β συλλεκτών, τα δεδομένα σχεδιασμού και χωροθέτησης του σταθμού καθώς και δεδομένα από την βιβλιογραφία. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Συνολική ενέργεια από τον ήλιο (kwh/m2) ΜΗΝΑΣ 30ο Μέσος βαθμός απόδοσης συλλεκτών % Απώλει ες σκίασης Παραγόμενη ενέργεια από Φ/Β συλλέκτες Kwh/μήνα m2 m2 σταθμού Παραγόμενη ενέργεια από σταθμό-kwhel- % ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΙΑ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΣΥΝΟΛΟ KWh el Απώλειες μετατροπής σε εναλλασόμενο Απώλειες δικτύων μεταφοράς-συνεχές και εναλ. μαζί Απώλειες καθαριότητας συλλεκτών ΣΥΝΟΛΟ απωλειών ενέργειας ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤ KWh el KWh el KWh el KWh el KWh el Πίνακας 2: Συνολική ετήσια αναμενόμενη παραγωγή ενέργειας από φ/β σταθμό και απώλειες

4 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΙΑ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Σχήμα 1: Μηνιαία παραγωγή ενέργειας αϊτό το πεδίο ίων φ/β συλλεκτών.

5 Όπως φαίνεται από τον πίνακα 2 η παραγόμενη ενέργεια από το σταθμό υπολογίστηκε σε 167 MWh/έτος και η ωφέλιμη ετήσια ενέργεια που διατίθεται στο δίκτυο υπολογίστηκε σε 153 MWh/έτος. Η απομείωση της διαθέσιμης από το σταθμό ενέργειας συμβαίνει διότι: - Οι Φ/Β συλλέκτες δεν είναι διαθέσιμοι για λειτουργία συνεχώς λόγω βλάβης. - Η απόδοση των συλλεκτών απομειώνεται λόγω ακαθαρσιών. - Υπάρχουν απώλειες ενέργειας κατά την μεταφορά της ηλ. Ενέργειας μέχρι τον Υ/Σ εξόδου στο δίκτυο. 1.5 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις. Ο προτεινόμενος Φ/Β σταθμός δεν θα επιφέρει καμία αρνητική επίπτωση στο άμεσο αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον. Αντίθετα από την κατασκευή και λειτουργία του θα εξοικονομηθούν σημαντικοί πόροι καθώς επίσης θα μειωθούν σημαντικά οι εκλυόμενοι ρύποι από την παραγωγή συμβατικής ενέργειας. Με βάση τις μέσες τιμές εκπεμπόμενων ρύπων για την παραγωγή μιας τελικής kwh ηλεκτρικής ενέργειας στο ελληνικό διασυνδεδεμένο σύστημα οι ρύποι που θα εξοικονομούνται από τη λειτουργία του σταθμού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

6 CO2 SO2 CO NOx HC Σωματίδια ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ ΠΟΥ Kg/έτος 162, , ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΑΙ/ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ ΠΟΥ kg 3,257, , , ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΑΙ/20 ΕΤΗ Πίνακας 3: Συνολική μείωση της παραγωγής ρύπων από τη λειτουργία του σταθμού. Με δεδομένο ότι ο σταθμός θα παράγει την μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας του στη διάρκεια των ωρών αιχμής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη θερινή περίοδο τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι ακόμη μεγαλύτερα διότι η λειτουργία του σταθμού θα μειώσει την ανάγκη εφεδρείας συστημάτων συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής. Σημειώνεται ακόμη ότι δε θα προκύψει καμία επίπτωση στο φυσικό περιβάλλον, το ανθρωπογενές περιβάλλον, τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής λόγω της εγκατάστασης και λειτουργίας του Φ/Β σταθμού.

7 2. Τεχνική περιγραφή-σύνδεση με το δίκτυο 2.1 Συνοπτική περιγραφή έργου - θέση ανέγερσης Ο Φ/Β σταθμός στη θέση, ισχύος 0,150 MWel, αποτελείται από 857 Φ/Β συλλέκτες ονομαστικής ισχύος 175W έκαστος όπως παρουσιάζεται στα τοπογραφικά διαγράμματα στο Παράρτημα Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την προτεινόμενη εγκατάσταση στηρίζεται στη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας απευθείας σε διαφορά δυναμικού μέσω του φωτοηλεκτρικού φαινομένου. Για περισσότερες λεπτομέρειες ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέξει στην βιβλιογραφία. Η παραγόμενη τάση είναι συνεχής αλλά με μεταβαλλόμενη τιμή λόγω και της συνεχούς μεταβολής της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας. Με κατάλληλες διατάξεις μετατρέπεται σε εναλλασσόμενη τάση κατάλληλη για παράλληλη λειτουργία με το δίκτυο. 2.3 Προδιαγραφές: τεχνικών έργων Τα τεχνικά έργα που προβλέπεται να γίνουν κατά τη φάση κατασκευής του έργου περιλαμβάνουν: Διαμόρφωση θέσεων βάσεων τοποθέτησης Φ/Β συλλεκτών Βάσεις συλλεκτών. Τοποθέτηση αγωγών διέλευσης καλωδίων ισχύος και ασθενών ρευμάτων, τοποθέτηση καλωδίων. Τοποθέτηση Φ/Β συλλεκτών και ηλεκτρολογικές συνδέσεις. Εγκατάσταση κέντρου ελέγχου Φ/Β σταθμού και τοποθέτηση / σύνδεση πεδίων μέσης τάσης για σύνδεση με το δίκτυο. Έργα σύνδεσης με το δίκτυο μέσης τάσης Διαμόρφωση θέσεων τοποθέτησης βάσεων συλλεκτών. Οι θέσεις τοποθέτησης των συλλεκτών θα έχουν διαστάσεις 9X1,6 μέτρων και φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο χωροθέτησης του Φ/Β σταθμού. Στις θέσεις αυτές θα γίνει

8 επιπέδωση του εδάφους και θα σκυροδετηθούν σε διατομή 50X50 απ οι θέσεις όπου θα πατάνε οι βάσεις των συλλεκτών Βάσεις συλλεκτών. Θα είναι σταθερές βάσεις κατασκευασμένες από επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ χαλυβδοέλασμα Διέλευση καλωδίων. Η διέλευση των καλωδίων διασύνδεσης των συλλεκτών θα είναι υπέργεια. Θα γίνει σε κατάλληλα μεταλλικά κανάλια που θα τοποθετούνται στη πίσω πλευρά των συλλεκτών. Κάθε ομάδα συλλεκτών θα εξυπηρετείται από κατάλληλο ανορθωτή / μετατροπέα, οι προδιαγραφές του οποίου φαίνονται στο παράρτημα (Παρ. 7) Εγκατάσταση οικίσκου ελέγχου σταθμού Θα είναι προκατασκευασμένο μεταφερόμενο container διαστάσεων 12X2,5 μέτρων περίπου και θα περιλαμβάνει ένα χώρο ελέγχου του σταθμού, χημικό W.C. και ένα χώρο όπου θα εγκατασταθεί ο μετασχηματιστής και τα πεδία μέσης τάσης. Η θέση του οικίσκου φαίνεται στην συνημμένη κάτοψη χωροθέτησης, στο Βορειοδυτικό τμήμα του γηπέδου, ώστε να μη σκιάζει τους συλλέκτες Εσωτερική Η/Μ εγκατάσταση Φ/Β σταθμού. Η εσωτερική Η/Μ εγκατάσταση περιλαμβάνει: Εγκατάσταση συνεχούς ρεύματος. Εγκατάσταση εναλλασσόμενου ρεύματος Χ.Τ. Εγκατάσταση εναλλασσόμενου ρεύματος Μ.Τ. Εγκατάσταση ελέγχου και σημάτων. Μ/ΣΧ.Τ.-Μ.Τ. Εγκατάσταση σύνδεσης με το δίκτυο. Μετρητές ενέργειας Οι Φ/Β συλλέκτες παράγουν συνεχές ρεύμα μεταβαλλόμενης τάσεως και εντάσεως. Το συνεχές ρεύμα τροφοδοτείται στους μετατροπείς τάσεως. Οι μετατροπείς τάσεως παράγουν ηλεκτρική ενέργεια στη Χ.Τ. των 230 V ΑC με σταθερά χαρακτηριστικά -βλέπε τεχνικά χαρακτηριστικά μετατροπέων σε παράρτημα (Παρ. 7)-. Οι μετατροπείς διαχωρίζονται σε τρεις ομάδες που η κάθε μία τροφοδοτεί μέσω αυτομάτου διακόπτη προστασίας τη κάθε φάση του δικτύου Χ.Τ. Τέλος οι 3 φάσεις του δικτύου X.T.

9 τροφοδοτούν την είσοδο του Μετασχηματιστή (ΜΣ) μέσω ασφαλειοαποζεύκτη. Στην έξοδο ΜΤ του ΜΣ υπάρχει ο τριπολικός αποζεύκτης ΜΤ με τις κατάλληλες προστασίες καθώς και οι μετρητές παροχής ενέργειας στο δίκτυο. Από ξεχωριστή παροχή από το δίκτυο και μέσω μετρητή παροχής ενέργειας τροφοδοτείται ο σταθμός για τις βοηθητικές του καταναλώσεις. Ο ΜΣ είναι τριφασικός ξηρού τύπου, χαμηλών απωλειών και ισχύος 250 kva/50hz και είναι εγκατεστημένος σε ειδικό, προστατευμένο και ανεξάρτητο χώρο στον οικίσκο ελέγχου του σταθμού. Σημειώνεται επίσης, ότι στο σταθμό θα εγκατασταθεί πλήρες σύστημα ελέγχου, εποπτείας και μετρήσεων (SCADA). Το σύστημα αποτελείται από κεντρικό Η/Υ, περιφερειακές μονάδες και ειδικό λογισμικό. Τέλος, ο σταθμός προστατεύεται από την πτώση κεραυνών με ειδικά αντικεραυνικά συστήματα. 2.4 Σύνδεση με το δίκτυο Γενικά Πα την ασφαλή προσαγωγή ισχύος από το Φ/Β σταθμό στο κεντρικό δίκτυο ΜΤ της ΔΕΗ, συνήθως επιλέγεται μέθοδος, ανάλογα με: Την ισχύ του σταθμού. Την απόσταση από υφιστάμενους Υ/Σ και υφιστάμενες γραμμές ΜΤ Τη στιβαρότητα του δικτύου στο σημείο σύνδεσης. Η σύνδεση προτείνεται να γίνει στην εναέρια γραμμή Μ.Τ. της περιοχής. Το μήκος της γραμμής διασύνδεσης είναι περίπου 100 m. Η όδευση του καλωδίου διασύνδεσης θα είναι εναέρια και θα εκκινεί από τον οικίσκο ελέγχου (βλ. επισυναπτόμενη κάτοψη χωροθέτησης) και την έξοδο του Μ/Σ και με κατάλληλη όδευση θα φτάσει στον στύλο του δικτύου ΜΤ της ΔΕΗ, όπου θα συνδεθεί στον τριπολικό αποζεύκτη. Το πεδίο του πίνακα Μ.Τ. του σταθμού από το οποίο αναχωρεί η εναέρια γραμμή διασύνδεσης εφοδιάζεται με: Τριπολικό Αποζεύκτη (ΑΠΖ) ονομαστικής τάσης 24kV και ονομαστικής έντασης 50Α και γειωτή, ο οποίος είναι μηχανικά μανδαλωμένος με τον αποζεύκτη. Απαγωγέα υπερτάσεων, προδιαγραφών ΔΕΗ.

10 Για την έξοδο της γραμμής Μ.Τ. από τον κεντρικό ζυγό 20kW του σταθμού και τη σύνδεση του στην εναέρια γραμμή ΜΤ χρησιμοποιείται καλώδιο N2SY/XLPE (δικτυωμένου πολυαιθυλενίου), με αγωγούς χαλκού, διατομής 3*50 mm 2 και εκτιμώμενου μήκους 50m. Στην άφιξη της εναέριας γραμμής Μ.Τ. από το σταθμό στον στύλο της ΔΕΗ, εγκαθίστανται: Τριπολικός επίστυλος αποζεύκτης (ΑΠΖ) ονομαστικής τάσης 24KV και ονομαστικής έντασης 50Α και γειωτής ο οποίος είναι μηχανικά μανδαλωμένος με τον αποζεύκτη. Τριπολικός αυτόματος Διακόπτης Ισχύος (ΔΙ) εξαφθοριούχου θείου (SF 6 ), ονομαστικής τάσης 24KV, ονομαστικής έντασης 50Α, με ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 16 ΚΑ. Οι Διακόπτες Ισχύος ελέγχονται από ηλεκτρονόμους (Η/Ν) υπερφορτίσεως, υπερεντάσεως, γης, ορίων τάσης, ορίων συχνότητας και ομοπολικής συνιστώσας τάσης. Η ρύθμιση των Η/Ν γίνεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ. Επίστυλη μετρητική διάταξη για τη μέτρηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης ενεργού και άεργου ισχύος και ενέργειας, τοποθετημένη σε ειδικό ερμάριο επί του στύλου. Οι διατάξεις διακοπής και απόζευξης στην άφιξη της εναέριας γραμμής Μ.Τ. από το Φ/Β σταθμό, θα είναι προσιτές στους υπαλλήλους της ΔΕΗ ανά πάσα στιγμή. Σημειώνεται ότι η εγκατάσταση του σταθμού θα ικανοποιεί, σύμφωνα με την Οδηγία Διανομής 129 της ΔΕΗ, εκτός από την προστασία υπερφόρτισης, την προστασία υπερεντάσεως και την προστασία διαρροής ως προς τη γη και τις ακόλουθες λειτουργίες προστασίας: Λειτουργία Προστασία πτώσης τάσης Προστασία υπέρτασης Προστασία υποσυχνότητας Προστασία υπερσυχνότητας Περιοχή ρύθμισης 1,00 ως 0,70 Un 1,00 ως 1,15 Un 50 ως 48 Hz 50 ως 51 Hz Επιπρόσθετα, όσον αφορά τις ρυθμίσεις των Η/Ν προστασίας, σημειώνονται τα ακόλουθα: Η προστασία για υποσυχνότητα και υπερσυχνότητα επιδιώκεται να ρυθμιστεί κατά το δυνατόν πλησιέστερα της συχνότητας του δικτύου της ΔΕΗ. Η προστασία έναντι πτώσης τάσης και υπέρτασης πραγματοποιείται ταυτόχρονα και στις τρεις φάσεις.

11 Η προστασία για υποσυχνότητα και υπερσυχνότητα μπορεί να πραγματοποιείται ανά φάση. Η επιτήρηση της τάσης εφαρμόζεται και στις τρεις φάσεις ώστε να μπορούν να εντοπιστούν και μονοφασικά σφάλματα. Η χρονική καθυστέρηση της διακοπής στην προστασία έναντι πτώσης τάσης καθώς και στην προστασία έναντι υπέρτασης επιλέγεται να είναι βραχεία. Οι οριστικές ρυθμίσεις των Η/Ν γίνονται σε συνεργασία με τη ΔΕΗ. 2.5 Προδιαγραφφές λειτουργίας Φ/Β σταθμού Η λειτουργία του σταθμού θα είναι σχεδόν αδιάλειπτη (αναμενόμενη διαθεσιμότητα 98%) και η ισχύς παραγωγής θα εγχέεται στο δίκτυο της ΔΕΗ. Για την αξιόπιστη και συνεχή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητη η παρακολούθηση της λειτουργίας του πάρκου από έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο θα εκτελεί την παρακολούθηση λειτουργίας, τη συντήρηση ρουτίνας και την αποκατάσταση βλαβών Επικοινωνία με κέντρο ελέγχου ενέργειας της ΔΕΗ Ο σταθμός θα έχει τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου ενέργειας της ΔΕΗ. Για το σκοπό αυτό θα εγκατασταθεί κατάλληλο σύστημα εποπτικού ελέγχου με το οποίο θα αποστέλλονται σε 24ωρη βάση ενδείξεις, σημάνσεις και αναλογικά λειτουργικά μεγέθη του σταθμού προς το κέντρο ελέγχου ενέργειας της ΔΕΗ. Οι πληροφορίες που θα αποστέλλονται από το πάρκο είναι οι ακόλουθες: Στιγμιαία αποδιδόμενη ενεργός ισχύς του σταθμού (ΜW). Στιγμιαία απορροφώμενη άεργος ισχύς του σταθμού (MVAr) Τάση στον ζυγό Μ.Τ. του σταθμού(κν) Μέγιστη ικανότητα παραγωγής ισχύος (MW) που μπορεί να αποδώσει ο σταθμός βάση των συνθηκών. Κατάσταση διακοπτών ισχύος και αποζευκτών 20 kv του σταθμού. 2.6 Προδιαγραφές συντήρησης Φ/Β σταθμού Το πρόγραμμα συντήρησης θα εκτελείται περιοδικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

12 Από τα στοιχεία του πίνακα φαίνεται ότι η επένδυση είναι συμφέρουσα. Η απλή περίοδος αποπληρωμής αν ληφθεί 50% επιδότηση υπολογίζεται σε περίπου 6 έτη. Ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης (IRR) των χρηματορροών από και προς τους μετόχους (μέρισμα + διαθέσιμα) φθάνει περίπου το 9,25%. Στο επόμενο σχήμα 2 φαίνεται η μεταβολή της καθαρής παρούσας αξίας του διατιθεμένου μερίσματος της επένδυσης - όχι των διαθεσίμων- για μεταβαλλόμενο επιτόκιο. Στην περίπτωση αυτή ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης όπως άλλωστε αναμενόταν είναι μικρότερος-περίπου 5%-. _ Φ/Β σταθμός στη θέση ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΦΕΡΩΝ Αριθμός Φ/Β συλλεκτών 857 Ισχύς συλλέκτη (kw) Συνολική Ισχύς Α/Π (MW) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΦΕΡ0Ν Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ % 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Φ Β ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 511, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 10, ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 21,500 2, Βελτίωση υφιστάμενης Οδοποιίας (m) /m Νέα Οδοποιία (m) /m Κατασκευή Καναλιού Καλωδίων (m) /m 1, Διαμόρφωση θέσεων τοποθέτησης Φ/Β , Οικίσκος Ελέγχου (Τύπου Ά" ή (εναλλακτικά) : 10,000 Κτίριο Ελέγχου Συμβατικό 0 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤ ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Τ. 8 Χ.Τ. 114,630 15, Προμήθεια και εγκατάσταση στηριγμάτων και ,00 49,000 καλωδίων ισχύος και δεδομένων (τμήματα) 5.2 Μετατροπείς 62, Σύστημα ελέγχου 3,500 6 κόστος εγκατάστασης 19,000 2,64 7 ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΕΗ 33,900 4, Εναέρια Γραμμή Μ.Τ. ACSR 2X3X50 mm2 (Km) /Km 1, Άλλος εξοπλισμός σύνδεσης (μετρητές, αεροδιακότηες κ.α.) 17, Μετασχηματιστής 400V/20 KV 15,000 8 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 10, Συνολικό Κόστος Εγκατάστασης ( ) : Ειδικό Κόστος Εγκατάστασης (χιλ. /MW) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ { ) ΚΟΣΤΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ % 1 Λειτουργία, Συντήρηση και Ασφάλιση Φ/Β (EPC/WOMS) /Έτος 10, Μίσθωση Γηπέδου Φ/Β σταθμού 1, Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης και Ανωτέρας Βίας 0,1 % κόστους εγκ/σης Άλλα έξοδα 1, Συνολικό Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας και Συντήρησης (Φέτος) 13, Ειδικό Κόστος Λειτουργίας και Συντήρησης (% του κόστους εγκατάστασης) 1,88 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΤΉΣΙΑ ΕΣΟΔΑ % του κόστους εγκατάστασης Αναμενόμενη Ετήσια Πώληση Ενέργειας (MWh) 153 Τιμή πώλησης ενέργειας ( /kwh) Αποπληρωμή Σκέλους Ενέργειας (/ 'Έτος) 61, Αναμενόμενη Μέγιστη Μηνιαία Παραγωγή Ισχύος Τιμολόγιο αποπληρωμής Ισχύος ( /kw/μήνα) (σ=0,5) Αποπληρωμή Σκέλους Ισχύος ( /Έτος) Σύνολο Ετησίων Εσόδων ( /Έτος) 61, Πίνακας 4: Ανάλυση του κόστους επένδυσης και των χρηματοεισροών από την πώληση ενέργειας στο δίκτυο

13 3. Οικονομική ανάλυση της επένδυσης Με βάση την πραγματική μέση ετήσια απόδοση ενέργειας του Φ/Β σταθμού γίνεται ανάλυση της απόδοσης του έργου στη θέση Τα δεδομένα της επένδυσης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Όπως φαίνεται για την ανάλυση χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των τιμών ενέργειας όπως αυτά περιέχονται στο νόμο 3468/2006 για τις ΑΠΕ. Στον πίνακα 4 παρουσιάζεται η ανάλυση του κόστους υλοποίησης της επένδυσης στα διάφορα κύρια τμήματα της με βάση τις επισυναπτόμενες προσφορές εξοπλισμού. Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των υπολογισμών των βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών της επένδυσης στο χρονικό ορίζοντα της 20ετίας που θεωρείται ως ο χρόνος ζωής του εξοπλισμού και επομένως του Φ/Β σταθμού. Με βάση τα οικονομικά στοιχεία του πίνακα 5 γίνεται η χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Συγκεντρωτικά είναι: Ευρώ( ) Συνολικό κόστος επένδυσης Ίδια κεφάλαια (15%) Επιδότηση (50%) Δάνειο από τράπεζα (35%) Με βάση τον Οδηγό Ενεργειακών Επενδύσεων του ΥΠΑΝ - Έκδοση Ιούλιος 2006 η απαίτηση για ίδια συμμετοχή σε ενεργειακά έργα είναι 15%. Θεωρείται ότι θα υπάρχει διαθέσιμη επιδότηση 50% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης από αναπτυξιακούς νόμους και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Ελληνικού κράτους. Τα λοιπά κεφάλαια, που αντιστοιχούν στο 35% της επένδυσης θα καλυφθούν με δάνειο. Το δάνειο λαμβάνεται με επιτόκιο 6,2% και αποπληρωμή σε 10 έτη με σταθερή δόση κεφαλαίου και φθίνουσα τόκων.

14 Το κόστος παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας kwh από τον Φ/Β σταθμό, αναλύεται στον παρακάτω πίνακα 6. Το κόστος περιλαμβάνει κόστος λειτουργίας & συντήρησης, τοκοχρεωλυσία δανείων, και απόσβεση ιδίων κεφαλαίων. Υπολογίζεται με την παραδοχή μη ύπαρξης επιδότησης για το έργο σε 0,6 Ευρώ/kWh. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για τα πρώτα 12 έτη λειτουργίας Το κόστος υπολογίζεται για τη διάρκεια της εμπορικής σύμβασης με τη ΔΕΗ Το κόστος υπολογίζεται χωρίς την επιδόπτηση του 50% Κόστος λειτουργίας και συντήρησης 203,933 ΕΥΡΩ Συνολικό κόστος τοκοχρεωλύσεων 700,993 ΕΥΡΩ Συνολικά ίδια κεφάλαια-αποσβέσεις- 216,023 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1,120,948 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ σε 12ΕΤΗ ΕΥΡΩ Κόστος παραγόμενης kwh ΕΥΡΩ/kWh Πίνακας 6: Ανάλυση κόστους της παραγόμενης ηλεκτρικής kwh από τον Φ/Β σταθμό

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ Οκτώβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10ΚW

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10ΚW ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10ΚW ΕΚΠΟΝΗΤΕΣ : ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΣ ΔΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΣ ΔΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 30MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ» Δ. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VOLTERRA Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σ χ ο λ ή Τ ε χ ν ο λ ο γ ικ ώ ν Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν ΤΜΗΜΑ ΗΑΕΚΤΡΟΑΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστής: Σταυρακίδης Παναγιώτης Α.Μ. :

Διαβάστε περισσότερα

Αντικεραυνική προστασία φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Αντικεραυνική προστασία φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αντικεραυνική προστασία

Διαβάστε περισσότερα

4.0 Αναλυτική Περιγραφή του Έργου Α.Π.Ε. (κυρίως έργου και συνοδών αυτού όπως οδοποιία, έργα διασύνδεσης δικτύου κλπ.)

4.0 Αναλυτική Περιγραφή του Έργου Α.Π.Ε. (κυρίως έργου και συνοδών αυτού όπως οδοποιία, έργα διασύνδεσης δικτύου κλπ.) 4.0 Αναλυτική Περιγραφή του Έργου Α.Π.Ε. (κυρίως έργου και συνοδών αυτού όπως οδοποιία, έργα διασύνδεσης δικτύου κλπ.) 4.1 Γενικά Στοιχεία - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Έργου Το προτεινόμενο έργο αφορά

Διαβάστε περισσότερα

[ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 10 ΜW ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ]

[ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 10 ΜW ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ] Σεπτέμβριος 2012 Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών [ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 10 ΜW ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ]

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2 η. Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία

Έκδοση 2 η. Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία Έκδοση 2 η Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία Περιεχόμενα Εισαγωγή Όπου υπάρχει ήλιος, υπάρχει και ενέργεια 2 Τοπολογίες φωτοβολταϊκών (Φ/Β συστημάτων 4 Προστασία στοιχειοσειρών από ανάστροφα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΙΕ) ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ: ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΙΕ) ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ: ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΙΕ) ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ: ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ Γ. Κεφάλας, Α. Ηλιόπουλος ΤΡΑΜ Α.Ε. Τέρµα οδού Αεροπορίας 16777 Ελληνικό Τηλ. +30 210 9978000, Fax + 30 210 9911543 e-mail: gkefalas@tramsa.gr, aniliopoulos@tramsa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ, ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Γεωθερµικός σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, παροχής θερµικής ενέργειας και αφαλάτωσης MED στη θέση «Βουνάλια»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1 6.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ ΚΡΗΤΗΣ) 1 6.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 6.1.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (Α/Γ) 2 6.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία με θέμα

Διπλωματική εργασία με θέμα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική εργασία με θέμα Κατασκευή εργαστηριακού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

«Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ν. 2742/1999)»

«Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ν. 2742/1999)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006 Μέτρο 7.1 «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «Ειδικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ιδιωτικού Υποσταθμού ΜΤ-ΧΤ

Μελέτη Ιδιωτικού Υποσταθμού ΜΤ-ΧΤ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Μελέτη Ιδιωτικού Υποσταθμού ΜΤ-ΧΤ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελένη Ι. Καραντώνη Επιβλέπουσα : Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μερζιώτης Ι. Χαράλαμπος (Α.Μ. 35732) Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Εκπονήθηκε από τον σπουδαστή: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ ΑτΝΕΞΗ (ΑΕΜ: 2892) Εισηγητής Καθηγητής; ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καβάλα 2008 I.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΑΝ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙΤΕ Δρ. Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΑΝ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙΤΕ Δρ. Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΑΝ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙΤΕ Δρ. Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης Φωτοβολταϊκά συστήματα Το Φωτοβολταϊκό Φαινόμενο Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο πρωτοανακαλύφθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης - 1 - Ενότητα 6 η (Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αγωγοί και καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων. Υλικά και εξαρτήματα: Σωλήνες ασφάλειες διακόπτες. Παροχές και μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας

Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΥΣΑΓΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών.

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Φ/Β ΕΚΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ευαγγελία Τζιμενάκη

ΜΕΛΕΤΗ Φ/Β ΕΚΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ευαγγελία Τζιμενάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Φ/Β ΕΚΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ευαγγελία Τζιμενάκη Επιβλέπουσα καθηγήτρια :Αποστολίδου Ελένη Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ο :... 7 Είδη Φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό

Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό Τελευταία ενημέρωση 27 Απριλίου 2015 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα