1. Προσδιορισμός ηλιακού δυναμικού - ενεργειακοί υπολογισμοί -επιλογή Φ/Β συλλεκτών - χωροθέτηση σταθμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Προσδιορισμός ηλιακού δυναμικού - ενεργειακοί υπολογισμοί -επιλογή Φ/Β συλλεκτών - χωροθέτηση σταθμού"

Transcript

1 1. Προσδιορισμός ηλιακού δυναμικού - ενεργειακοί υπολογισμοί -επιλογή Φ/Β συλλεκτών - χωροθέτηση σταθμού 1.1 Περίληψη Στην παρούσα μελέτη προσδιορίζεται το ηλιακό δυναμικό της περιοχής.. Για την περιοχή αυτή, ο. - στα παρακάτω 'επενδυτής' - έχει αναθέσει στην.. την εκπόνηση τεχνικοοικονομικής μελέτης και περιβαλλοντικής μελέτης για την υλοποίηση μικρού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Φωτοβολταϊκών (0,150 ΜW), Το ηλιακό δυναμικό της περιοχής προκύπτει από τα μετεωρολογικά δεδομένα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται οι μέσες μηνιαίες τιμές της έντασης της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο. Από τις τιμές αυτές και με χρήση των ωρών ηλιοφάνειας προκύπτουν οι μέσες τιμές της συνολικής διαθέσιμης ενέργειας μήνα από τον ήλιο σε οριζόντιο επίπεδο. Κατόπιν χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εξισώσεις οι τιμές αυτές μετατρέπονται στις αντίστοιχες τιμές σε κεκλιμένο επίπεδο 30, που είναι το σύνηθες επίπεδο προσανατολισμού των συλλεκτών. Οι Φ/Β συλλέκτες τοποθετούνται με σταθερό νότιο προσανατολισμό και με σταθερή κλίση (30 ). Για να ολοκληρωθούν οι υπολογισμοί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι λοιποί παράγοντες -απώλειες λόγω σκίασης κ.λ.π.- οι οποίοι θα παρουσιαστούν αναλυτικά στα παρακάτω. 1.2 Μέση διαθέσιμη ενέργεια από τον ήλιο Η μέση διαθέσιμη από τον ήλιο ενέργεια στην περιοχή Μοναστηράκι Φερών φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

2 ΜΗΝΑΣ 30 ο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΙΑ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 1, Μέση μηνιαία διαθέσιμη από τον ήλιο ενέργεια σε κεκλιμένο επίπεδο 30 με νότιο προσανατολισμό στην περιοχή.σε kwh/m Χωροθέτηση Φ/Β σταθμού, επιλογή αριθμού συλλεκτών, τύπου συλλεκτών και ισχύος Η χωροθέτηση του σταθμού γίνεται σε δημόσια έκταση. Ο επενδυτής αιτείται την παραχώρηση της έκτασης με εκμίσθωση από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που είναι το Τμήμα Εποικισμού - Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης. Στα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα και χάρτες παρουσιάζονται τα παραπάνω σε λεπτομέρειες. Επίσης επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Για την υλοποίηση του σταθμού επιλέγονται συλλέκτες CONERGY C 175 Μ της ΑΕΤ SOLION ΕΠΕ. Οι συγκεκριμένοι συλλέκτες είναι ονομαστικής ισχύος 175W, διαστάσεων 1,575Χ0,826 μέτρων περίπου τα δε τεχνικά τους χαρακτηριστικά επισυνάπτονται στο παράρτημα. Για την υλοποίηση του σταθμού χρησιμοποιούνται 857 συλλέκτες. Οι συλλέκτες ομαδοποιούνται ώστε να προκύψει με κατάλληλη συνδεσμολογία τους η κατάλληλη τάση και ένταση η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο.

3 Για τον υπολογισμό της παραγόμενης ηλεκτρικής Ενέργειας από πεδία Φ/Β συλλεκτών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η σκίαση των συλλεκτών, ο βαθμός απόδοσης τους, οι απώλειες λόγω επικαθήσεων σκόνης καθώς και οι λοιπές απώλειες του συστήματος επεξεργασίας και μεταφοράς της παραγόμενης ηλ. Ενέργειας στο δίκτυο. Για τον προσδιορισμό των παραπάνω χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα του κατασκευαστή των Φ/Β συλλεκτών, τα δεδομένα σχεδιασμού και χωροθέτησης του σταθμού καθώς και δεδομένα από την βιβλιογραφία. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Συνολική ενέργεια από τον ήλιο (kwh/m2) ΜΗΝΑΣ 30ο Μέσος βαθμός απόδοσης συλλεκτών % Απώλει ες σκίασης Παραγόμενη ενέργεια από Φ/Β συλλέκτες Kwh/μήνα m2 m2 σταθμού Παραγόμενη ενέργεια από σταθμό-kwhel- % ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΙΑ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΣΥΝΟΛΟ KWh el Απώλειες μετατροπής σε εναλλασόμενο Απώλειες δικτύων μεταφοράς-συνεχές και εναλ. μαζί Απώλειες καθαριότητας συλλεκτών ΣΥΝΟΛΟ απωλειών ενέργειας ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤ KWh el KWh el KWh el KWh el KWh el Πίνακας 2: Συνολική ετήσια αναμενόμενη παραγωγή ενέργειας από φ/β σταθμό και απώλειες

4 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΙΑ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Σχήμα 1: Μηνιαία παραγωγή ενέργειας αϊτό το πεδίο ίων φ/β συλλεκτών.

5 Όπως φαίνεται από τον πίνακα 2 η παραγόμενη ενέργεια από το σταθμό υπολογίστηκε σε 167 MWh/έτος και η ωφέλιμη ετήσια ενέργεια που διατίθεται στο δίκτυο υπολογίστηκε σε 153 MWh/έτος. Η απομείωση της διαθέσιμης από το σταθμό ενέργειας συμβαίνει διότι: - Οι Φ/Β συλλέκτες δεν είναι διαθέσιμοι για λειτουργία συνεχώς λόγω βλάβης. - Η απόδοση των συλλεκτών απομειώνεται λόγω ακαθαρσιών. - Υπάρχουν απώλειες ενέργειας κατά την μεταφορά της ηλ. Ενέργειας μέχρι τον Υ/Σ εξόδου στο δίκτυο. 1.5 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις. Ο προτεινόμενος Φ/Β σταθμός δεν θα επιφέρει καμία αρνητική επίπτωση στο άμεσο αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον. Αντίθετα από την κατασκευή και λειτουργία του θα εξοικονομηθούν σημαντικοί πόροι καθώς επίσης θα μειωθούν σημαντικά οι εκλυόμενοι ρύποι από την παραγωγή συμβατικής ενέργειας. Με βάση τις μέσες τιμές εκπεμπόμενων ρύπων για την παραγωγή μιας τελικής kwh ηλεκτρικής ενέργειας στο ελληνικό διασυνδεδεμένο σύστημα οι ρύποι που θα εξοικονομούνται από τη λειτουργία του σταθμού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

6 CO2 SO2 CO NOx HC Σωματίδια ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ ΠΟΥ Kg/έτος 162, , ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΑΙ/ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ ΠΟΥ kg 3,257, , , ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΑΙ/20 ΕΤΗ Πίνακας 3: Συνολική μείωση της παραγωγής ρύπων από τη λειτουργία του σταθμού. Με δεδομένο ότι ο σταθμός θα παράγει την μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας του στη διάρκεια των ωρών αιχμής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη θερινή περίοδο τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι ακόμη μεγαλύτερα διότι η λειτουργία του σταθμού θα μειώσει την ανάγκη εφεδρείας συστημάτων συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής. Σημειώνεται ακόμη ότι δε θα προκύψει καμία επίπτωση στο φυσικό περιβάλλον, το ανθρωπογενές περιβάλλον, τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής λόγω της εγκατάστασης και λειτουργίας του Φ/Β σταθμού.

7 2. Τεχνική περιγραφή-σύνδεση με το δίκτυο 2.1 Συνοπτική περιγραφή έργου - θέση ανέγερσης Ο Φ/Β σταθμός στη θέση, ισχύος 0,150 MWel, αποτελείται από 857 Φ/Β συλλέκτες ονομαστικής ισχύος 175W έκαστος όπως παρουσιάζεται στα τοπογραφικά διαγράμματα στο Παράρτημα Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την προτεινόμενη εγκατάσταση στηρίζεται στη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας απευθείας σε διαφορά δυναμικού μέσω του φωτοηλεκτρικού φαινομένου. Για περισσότερες λεπτομέρειες ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέξει στην βιβλιογραφία. Η παραγόμενη τάση είναι συνεχής αλλά με μεταβαλλόμενη τιμή λόγω και της συνεχούς μεταβολής της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας. Με κατάλληλες διατάξεις μετατρέπεται σε εναλλασσόμενη τάση κατάλληλη για παράλληλη λειτουργία με το δίκτυο. 2.3 Προδιαγραφές: τεχνικών έργων Τα τεχνικά έργα που προβλέπεται να γίνουν κατά τη φάση κατασκευής του έργου περιλαμβάνουν: Διαμόρφωση θέσεων βάσεων τοποθέτησης Φ/Β συλλεκτών Βάσεις συλλεκτών. Τοποθέτηση αγωγών διέλευσης καλωδίων ισχύος και ασθενών ρευμάτων, τοποθέτηση καλωδίων. Τοποθέτηση Φ/Β συλλεκτών και ηλεκτρολογικές συνδέσεις. Εγκατάσταση κέντρου ελέγχου Φ/Β σταθμού και τοποθέτηση / σύνδεση πεδίων μέσης τάσης για σύνδεση με το δίκτυο. Έργα σύνδεσης με το δίκτυο μέσης τάσης Διαμόρφωση θέσεων τοποθέτησης βάσεων συλλεκτών. Οι θέσεις τοποθέτησης των συλλεκτών θα έχουν διαστάσεις 9X1,6 μέτρων και φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο χωροθέτησης του Φ/Β σταθμού. Στις θέσεις αυτές θα γίνει

8 επιπέδωση του εδάφους και θα σκυροδετηθούν σε διατομή 50X50 απ οι θέσεις όπου θα πατάνε οι βάσεις των συλλεκτών Βάσεις συλλεκτών. Θα είναι σταθερές βάσεις κατασκευασμένες από επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ χαλυβδοέλασμα Διέλευση καλωδίων. Η διέλευση των καλωδίων διασύνδεσης των συλλεκτών θα είναι υπέργεια. Θα γίνει σε κατάλληλα μεταλλικά κανάλια που θα τοποθετούνται στη πίσω πλευρά των συλλεκτών. Κάθε ομάδα συλλεκτών θα εξυπηρετείται από κατάλληλο ανορθωτή / μετατροπέα, οι προδιαγραφές του οποίου φαίνονται στο παράρτημα (Παρ. 7) Εγκατάσταση οικίσκου ελέγχου σταθμού Θα είναι προκατασκευασμένο μεταφερόμενο container διαστάσεων 12X2,5 μέτρων περίπου και θα περιλαμβάνει ένα χώρο ελέγχου του σταθμού, χημικό W.C. και ένα χώρο όπου θα εγκατασταθεί ο μετασχηματιστής και τα πεδία μέσης τάσης. Η θέση του οικίσκου φαίνεται στην συνημμένη κάτοψη χωροθέτησης, στο Βορειοδυτικό τμήμα του γηπέδου, ώστε να μη σκιάζει τους συλλέκτες Εσωτερική Η/Μ εγκατάσταση Φ/Β σταθμού. Η εσωτερική Η/Μ εγκατάσταση περιλαμβάνει: Εγκατάσταση συνεχούς ρεύματος. Εγκατάσταση εναλλασσόμενου ρεύματος Χ.Τ. Εγκατάσταση εναλλασσόμενου ρεύματος Μ.Τ. Εγκατάσταση ελέγχου και σημάτων. Μ/ΣΧ.Τ.-Μ.Τ. Εγκατάσταση σύνδεσης με το δίκτυο. Μετρητές ενέργειας Οι Φ/Β συλλέκτες παράγουν συνεχές ρεύμα μεταβαλλόμενης τάσεως και εντάσεως. Το συνεχές ρεύμα τροφοδοτείται στους μετατροπείς τάσεως. Οι μετατροπείς τάσεως παράγουν ηλεκτρική ενέργεια στη Χ.Τ. των 230 V ΑC με σταθερά χαρακτηριστικά -βλέπε τεχνικά χαρακτηριστικά μετατροπέων σε παράρτημα (Παρ. 7)-. Οι μετατροπείς διαχωρίζονται σε τρεις ομάδες που η κάθε μία τροφοδοτεί μέσω αυτομάτου διακόπτη προστασίας τη κάθε φάση του δικτύου Χ.Τ. Τέλος οι 3 φάσεις του δικτύου X.T.

9 τροφοδοτούν την είσοδο του Μετασχηματιστή (ΜΣ) μέσω ασφαλειοαποζεύκτη. Στην έξοδο ΜΤ του ΜΣ υπάρχει ο τριπολικός αποζεύκτης ΜΤ με τις κατάλληλες προστασίες καθώς και οι μετρητές παροχής ενέργειας στο δίκτυο. Από ξεχωριστή παροχή από το δίκτυο και μέσω μετρητή παροχής ενέργειας τροφοδοτείται ο σταθμός για τις βοηθητικές του καταναλώσεις. Ο ΜΣ είναι τριφασικός ξηρού τύπου, χαμηλών απωλειών και ισχύος 250 kva/50hz και είναι εγκατεστημένος σε ειδικό, προστατευμένο και ανεξάρτητο χώρο στον οικίσκο ελέγχου του σταθμού. Σημειώνεται επίσης, ότι στο σταθμό θα εγκατασταθεί πλήρες σύστημα ελέγχου, εποπτείας και μετρήσεων (SCADA). Το σύστημα αποτελείται από κεντρικό Η/Υ, περιφερειακές μονάδες και ειδικό λογισμικό. Τέλος, ο σταθμός προστατεύεται από την πτώση κεραυνών με ειδικά αντικεραυνικά συστήματα. 2.4 Σύνδεση με το δίκτυο Γενικά Πα την ασφαλή προσαγωγή ισχύος από το Φ/Β σταθμό στο κεντρικό δίκτυο ΜΤ της ΔΕΗ, συνήθως επιλέγεται μέθοδος, ανάλογα με: Την ισχύ του σταθμού. Την απόσταση από υφιστάμενους Υ/Σ και υφιστάμενες γραμμές ΜΤ Τη στιβαρότητα του δικτύου στο σημείο σύνδεσης. Η σύνδεση προτείνεται να γίνει στην εναέρια γραμμή Μ.Τ. της περιοχής. Το μήκος της γραμμής διασύνδεσης είναι περίπου 100 m. Η όδευση του καλωδίου διασύνδεσης θα είναι εναέρια και θα εκκινεί από τον οικίσκο ελέγχου (βλ. επισυναπτόμενη κάτοψη χωροθέτησης) και την έξοδο του Μ/Σ και με κατάλληλη όδευση θα φτάσει στον στύλο του δικτύου ΜΤ της ΔΕΗ, όπου θα συνδεθεί στον τριπολικό αποζεύκτη. Το πεδίο του πίνακα Μ.Τ. του σταθμού από το οποίο αναχωρεί η εναέρια γραμμή διασύνδεσης εφοδιάζεται με: Τριπολικό Αποζεύκτη (ΑΠΖ) ονομαστικής τάσης 24kV και ονομαστικής έντασης 50Α και γειωτή, ο οποίος είναι μηχανικά μανδαλωμένος με τον αποζεύκτη. Απαγωγέα υπερτάσεων, προδιαγραφών ΔΕΗ.

10 Για την έξοδο της γραμμής Μ.Τ. από τον κεντρικό ζυγό 20kW του σταθμού και τη σύνδεση του στην εναέρια γραμμή ΜΤ χρησιμοποιείται καλώδιο N2SY/XLPE (δικτυωμένου πολυαιθυλενίου), με αγωγούς χαλκού, διατομής 3*50 mm 2 και εκτιμώμενου μήκους 50m. Στην άφιξη της εναέριας γραμμής Μ.Τ. από το σταθμό στον στύλο της ΔΕΗ, εγκαθίστανται: Τριπολικός επίστυλος αποζεύκτης (ΑΠΖ) ονομαστικής τάσης 24KV και ονομαστικής έντασης 50Α και γειωτής ο οποίος είναι μηχανικά μανδαλωμένος με τον αποζεύκτη. Τριπολικός αυτόματος Διακόπτης Ισχύος (ΔΙ) εξαφθοριούχου θείου (SF 6 ), ονομαστικής τάσης 24KV, ονομαστικής έντασης 50Α, με ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 16 ΚΑ. Οι Διακόπτες Ισχύος ελέγχονται από ηλεκτρονόμους (Η/Ν) υπερφορτίσεως, υπερεντάσεως, γης, ορίων τάσης, ορίων συχνότητας και ομοπολικής συνιστώσας τάσης. Η ρύθμιση των Η/Ν γίνεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ. Επίστυλη μετρητική διάταξη για τη μέτρηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης ενεργού και άεργου ισχύος και ενέργειας, τοποθετημένη σε ειδικό ερμάριο επί του στύλου. Οι διατάξεις διακοπής και απόζευξης στην άφιξη της εναέριας γραμμής Μ.Τ. από το Φ/Β σταθμό, θα είναι προσιτές στους υπαλλήλους της ΔΕΗ ανά πάσα στιγμή. Σημειώνεται ότι η εγκατάσταση του σταθμού θα ικανοποιεί, σύμφωνα με την Οδηγία Διανομής 129 της ΔΕΗ, εκτός από την προστασία υπερφόρτισης, την προστασία υπερεντάσεως και την προστασία διαρροής ως προς τη γη και τις ακόλουθες λειτουργίες προστασίας: Λειτουργία Προστασία πτώσης τάσης Προστασία υπέρτασης Προστασία υποσυχνότητας Προστασία υπερσυχνότητας Περιοχή ρύθμισης 1,00 ως 0,70 Un 1,00 ως 1,15 Un 50 ως 48 Hz 50 ως 51 Hz Επιπρόσθετα, όσον αφορά τις ρυθμίσεις των Η/Ν προστασίας, σημειώνονται τα ακόλουθα: Η προστασία για υποσυχνότητα και υπερσυχνότητα επιδιώκεται να ρυθμιστεί κατά το δυνατόν πλησιέστερα της συχνότητας του δικτύου της ΔΕΗ. Η προστασία έναντι πτώσης τάσης και υπέρτασης πραγματοποιείται ταυτόχρονα και στις τρεις φάσεις.

11 Η προστασία για υποσυχνότητα και υπερσυχνότητα μπορεί να πραγματοποιείται ανά φάση. Η επιτήρηση της τάσης εφαρμόζεται και στις τρεις φάσεις ώστε να μπορούν να εντοπιστούν και μονοφασικά σφάλματα. Η χρονική καθυστέρηση της διακοπής στην προστασία έναντι πτώσης τάσης καθώς και στην προστασία έναντι υπέρτασης επιλέγεται να είναι βραχεία. Οι οριστικές ρυθμίσεις των Η/Ν γίνονται σε συνεργασία με τη ΔΕΗ. 2.5 Προδιαγραφφές λειτουργίας Φ/Β σταθμού Η λειτουργία του σταθμού θα είναι σχεδόν αδιάλειπτη (αναμενόμενη διαθεσιμότητα 98%) και η ισχύς παραγωγής θα εγχέεται στο δίκτυο της ΔΕΗ. Για την αξιόπιστη και συνεχή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητη η παρακολούθηση της λειτουργίας του πάρκου από έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο θα εκτελεί την παρακολούθηση λειτουργίας, τη συντήρηση ρουτίνας και την αποκατάσταση βλαβών Επικοινωνία με κέντρο ελέγχου ενέργειας της ΔΕΗ Ο σταθμός θα έχει τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου ενέργειας της ΔΕΗ. Για το σκοπό αυτό θα εγκατασταθεί κατάλληλο σύστημα εποπτικού ελέγχου με το οποίο θα αποστέλλονται σε 24ωρη βάση ενδείξεις, σημάνσεις και αναλογικά λειτουργικά μεγέθη του σταθμού προς το κέντρο ελέγχου ενέργειας της ΔΕΗ. Οι πληροφορίες που θα αποστέλλονται από το πάρκο είναι οι ακόλουθες: Στιγμιαία αποδιδόμενη ενεργός ισχύς του σταθμού (ΜW). Στιγμιαία απορροφώμενη άεργος ισχύς του σταθμού (MVAr) Τάση στον ζυγό Μ.Τ. του σταθμού(κν) Μέγιστη ικανότητα παραγωγής ισχύος (MW) που μπορεί να αποδώσει ο σταθμός βάση των συνθηκών. Κατάσταση διακοπτών ισχύος και αποζευκτών 20 kv του σταθμού. 2.6 Προδιαγραφές συντήρησης Φ/Β σταθμού Το πρόγραμμα συντήρησης θα εκτελείται περιοδικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

12 Από τα στοιχεία του πίνακα φαίνεται ότι η επένδυση είναι συμφέρουσα. Η απλή περίοδος αποπληρωμής αν ληφθεί 50% επιδότηση υπολογίζεται σε περίπου 6 έτη. Ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης (IRR) των χρηματορροών από και προς τους μετόχους (μέρισμα + διαθέσιμα) φθάνει περίπου το 9,25%. Στο επόμενο σχήμα 2 φαίνεται η μεταβολή της καθαρής παρούσας αξίας του διατιθεμένου μερίσματος της επένδυσης - όχι των διαθεσίμων- για μεταβαλλόμενο επιτόκιο. Στην περίπτωση αυτή ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης όπως άλλωστε αναμενόταν είναι μικρότερος-περίπου 5%-. _ Φ/Β σταθμός στη θέση ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΦΕΡΩΝ Αριθμός Φ/Β συλλεκτών 857 Ισχύς συλλέκτη (kw) Συνολική Ισχύς Α/Π (MW) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΦΕΡ0Ν Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ % 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Φ Β ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 511, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 10, ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 21,500 2, Βελτίωση υφιστάμενης Οδοποιίας (m) /m Νέα Οδοποιία (m) /m Κατασκευή Καναλιού Καλωδίων (m) /m 1, Διαμόρφωση θέσεων τοποθέτησης Φ/Β , Οικίσκος Ελέγχου (Τύπου Ά" ή (εναλλακτικά) : 10,000 Κτίριο Ελέγχου Συμβατικό 0 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤ ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Τ. 8 Χ.Τ. 114,630 15, Προμήθεια και εγκατάσταση στηριγμάτων και ,00 49,000 καλωδίων ισχύος και δεδομένων (τμήματα) 5.2 Μετατροπείς 62, Σύστημα ελέγχου 3,500 6 κόστος εγκατάστασης 19,000 2,64 7 ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΕΗ 33,900 4, Εναέρια Γραμμή Μ.Τ. ACSR 2X3X50 mm2 (Km) /Km 1, Άλλος εξοπλισμός σύνδεσης (μετρητές, αεροδιακότηες κ.α.) 17, Μετασχηματιστής 400V/20 KV 15,000 8 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 10, Συνολικό Κόστος Εγκατάστασης ( ) : Ειδικό Κόστος Εγκατάστασης (χιλ. /MW) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ { ) ΚΟΣΤΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ % 1 Λειτουργία, Συντήρηση και Ασφάλιση Φ/Β (EPC/WOMS) /Έτος 10, Μίσθωση Γηπέδου Φ/Β σταθμού 1, Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης και Ανωτέρας Βίας 0,1 % κόστους εγκ/σης Άλλα έξοδα 1, Συνολικό Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας και Συντήρησης (Φέτος) 13, Ειδικό Κόστος Λειτουργίας και Συντήρησης (% του κόστους εγκατάστασης) 1,88 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΤΉΣΙΑ ΕΣΟΔΑ % του κόστους εγκατάστασης Αναμενόμενη Ετήσια Πώληση Ενέργειας (MWh) 153 Τιμή πώλησης ενέργειας ( /kwh) Αποπληρωμή Σκέλους Ενέργειας (/ 'Έτος) 61, Αναμενόμενη Μέγιστη Μηνιαία Παραγωγή Ισχύος Τιμολόγιο αποπληρωμής Ισχύος ( /kw/μήνα) (σ=0,5) Αποπληρωμή Σκέλους Ισχύος ( /Έτος) Σύνολο Ετησίων Εσόδων ( /Έτος) 61, Πίνακας 4: Ανάλυση του κόστους επένδυσης και των χρηματοεισροών από την πώληση ενέργειας στο δίκτυο

13 3. Οικονομική ανάλυση της επένδυσης Με βάση την πραγματική μέση ετήσια απόδοση ενέργειας του Φ/Β σταθμού γίνεται ανάλυση της απόδοσης του έργου στη θέση Τα δεδομένα της επένδυσης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Όπως φαίνεται για την ανάλυση χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των τιμών ενέργειας όπως αυτά περιέχονται στο νόμο 3468/2006 για τις ΑΠΕ. Στον πίνακα 4 παρουσιάζεται η ανάλυση του κόστους υλοποίησης της επένδυσης στα διάφορα κύρια τμήματα της με βάση τις επισυναπτόμενες προσφορές εξοπλισμού. Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των υπολογισμών των βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών της επένδυσης στο χρονικό ορίζοντα της 20ετίας που θεωρείται ως ο χρόνος ζωής του εξοπλισμού και επομένως του Φ/Β σταθμού. Με βάση τα οικονομικά στοιχεία του πίνακα 5 γίνεται η χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Συγκεντρωτικά είναι: Ευρώ( ) Συνολικό κόστος επένδυσης Ίδια κεφάλαια (15%) Επιδότηση (50%) Δάνειο από τράπεζα (35%) Με βάση τον Οδηγό Ενεργειακών Επενδύσεων του ΥΠΑΝ - Έκδοση Ιούλιος 2006 η απαίτηση για ίδια συμμετοχή σε ενεργειακά έργα είναι 15%. Θεωρείται ότι θα υπάρχει διαθέσιμη επιδότηση 50% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης από αναπτυξιακούς νόμους και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Ελληνικού κράτους. Τα λοιπά κεφάλαια, που αντιστοιχούν στο 35% της επένδυσης θα καλυφθούν με δάνειο. Το δάνειο λαμβάνεται με επιτόκιο 6,2% και αποπληρωμή σε 10 έτη με σταθερή δόση κεφαλαίου και φθίνουσα τόκων.

14 Το κόστος παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας kwh από τον Φ/Β σταθμό, αναλύεται στον παρακάτω πίνακα 6. Το κόστος περιλαμβάνει κόστος λειτουργίας & συντήρησης, τοκοχρεωλυσία δανείων, και απόσβεση ιδίων κεφαλαίων. Υπολογίζεται με την παραδοχή μη ύπαρξης επιδότησης για το έργο σε 0,6 Ευρώ/kWh. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για τα πρώτα 12 έτη λειτουργίας Το κόστος υπολογίζεται για τη διάρκεια της εμπορικής σύμβασης με τη ΔΕΗ Το κόστος υπολογίζεται χωρίς την επιδόπτηση του 50% Κόστος λειτουργίας και συντήρησης 203,933 ΕΥΡΩ Συνολικό κόστος τοκοχρεωλύσεων 700,993 ΕΥΡΩ Συνολικά ίδια κεφάλαια-αποσβέσεις- 216,023 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1,120,948 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ σε 12ΕΤΗ ΕΥΡΩ Κόστος παραγόμενης kwh ΕΥΡΩ/kWh Πίνακας 6: Ανάλυση κόστους της παραγόμενης ηλεκτρικής kwh από τον Φ/Β σταθμό

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Συνδέσου με το μέλλον net- metering

Συνδέσου με το μέλλον net- metering Συνδέσου με το μέλλον net- metering energy for tomorrow by net- metering στη Ελλάδα Το net- metering ή αλλιώς η αυτοπαραγωγή επιτρέπει πλέον στον Έλληνα καταναλωτή να παράγει την ηλεκτρική ενέργεια που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Κίνητρα για επενδύσεις υψηλών αποδόσεων σε κτιριακές εγκαταστάσεις Παράδειγμα διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής ισχύος 10 kwp Βριλήσσια, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης

ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΕΝΤΑΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑΔΙΚΤΥΑΤΗΣΔΕΗΑΕ Γιακουμάκη Ευαγγελία ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΗ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 11% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 85% Φεβρουάριος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 18% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 78% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάρτιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.2 Θέμα: «Μελέτη Σχεδίαση ΕΗΕ Κτηρίων» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com Σχεδίαση, πώληση και εγκατάσταση μονοφασικού συστήματος αυτόνομης ηλεκτροδότησης, από ανανεώσιμες πηγές ονομαστικής ισχύος 7kW (inverter), συνεργαζόμενο και υποβοηθούμενο από Η/Ζ (γεννήτρια). Προς: Υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ Τι σημαίνει «Ηλεκτρική Διασύνδεση»; Σκοπός ενός τυπικού αιολικού σταθμού είναι να τροφοδοτήσει με ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές Ουσιαστικά πρόκειται για τρεις μονοφασικούς μετασχηματιστές, στους οποίους συνδέουμε τα άκρα κατάλληλα. Κάθε μονοφασικός μετασχηματιστής μπορεί να έχει το δικό του πυρήνα, ή εναλλακτικά μπορούν και οι

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Π. Γκουλιάρας, Ηλεκτρολόγος μηχανικός Δ. Γκουλιάρας, Υδραυλικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα»

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ν. Δρόσος Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) Διοργανωτής:

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_MAGGANIOTIKA 3 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_MAGGANIOTIKA 3 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 3,0 MW σε μισθωμένο

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δνση : Δημοκρατίας 27 Κοζάνη 09/01/2012 Διοικητήριο

Ταχ. Δνση : Δημοκρατίας 27 Κοζάνη 09/01/2012 Διοικητήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

(550C, 150bar) MWh/MW

(550C, 150bar) MWh/MW Κανόνες Λειτουργίας Ηλιοθερµικών Σταθµών στη Νησιωτική Ελλάδα Αλέξης Φωκάς-Κοσµετάτος 4 ο Εθνικό Συνέδριο RENES 11 Μαϊου 2010 Πίνακας Περιεχοµένων Συνοπτική παρουσίαση της ηλιοθερµικής τεχνολογίας Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΗΣ Π. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΗ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Εισαγωγή 1. Γενικότητες 2. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Όπως είναι γνωστό, η παρουσία μη γραμμικών φορτίων σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργεί αρμονικές συνιστώσες ρεύματος στα καλώδια τροφοδοσίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Επιστηµονικό Τριήµερο Α.Π.Ε από το Τ.Ε.Ε.Λάρισας.Λάρισας 29-30Νοεµβρίου,1 εκεµβρίου 2007 Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Θεόδωρος Καρυώτης Ενεργειακός Τεχνικός Copyright 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΙΕΝΕ/ EBEA ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΑΠΕ 4.4.2013 2 ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΣΗΘΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Ποσοστό απόδοσης Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Περιεχόμενα Το ποσοστό απόδοσης είναι ένα από τα σημαντικότερα μεγέθη για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας μίας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 2 2 2015 Το 2014 ήταν μια πολύ κακή χρονιά για την αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα. Εγκαταστάθηκαν ελάχιστα συστήματα (το μέγεθος της αγοράς ήταν μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ - NET METERING

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ - NET METERING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ - NET METERING ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόγραμμα του Ενεργειακού Συμψηφισμού δεν απευθύνεται σε επενδυτές, οι οποίοι αποσκοπούν να κερδίσουν χρήματα μέσω της παραγωγής ενέργειας από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σ χ ο λ ή Τ ε χ ν ο λ ο γ ικ ώ ν Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν ΤΜΗΜΑ ΗΑΕΚΤΡΟΑΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστής: Σταυρακίδης Παναγιώτης Α.Μ. :

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης Συντήρησης 1 Σ Μήκος : 670 χλμ. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις European Sustainable Energy Week, 15-19 June 2015 Δρ. Χρίστος Ε. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr ΤΕΕ Χανιά, 22 Μαΐου 2009 Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών ΣΕΦ 6 ιδρυτικά µέλη το 2002 49 µέλη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε δώµατα και στέγες κτιρίων

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε δώµατα και στέγες κτιρίων ΤΕΕ ΤΑΚ & ΑΛΦΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΚΕΝΑΚ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε δώµατα και στέγες κτιρίων Ι. Φραγκιαδάκης Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Φωτοβολταϊκές εφαρµογές Τύποι ΦΒ στοιχείων ΦΒ

Διαβάστε περισσότερα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα Επενδύσεις σε ΑΠΕ Τραπεζικά Εργαλεία Project Financing Οµιλητής : κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης ιευθυντής Μεγάλων Έργων ΕΤΕ 2 Για την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Αθήνα 13.01.2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο σχέδιο του τεύχους διακήρυξης του διαγωνισµού "για τη σύναψη συµβάσεων διαθεσιµότητας ισχύος νέας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Business Unit: CON No of Pages: 6 Authors: AR Use: External Info Date: 01/03/2007 Τηλ.: 210 6545340, Fax: 210 6545342 email: info@abele.gr - www.abele.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ενεργειακή αξιοποίηση αστικών στερεών αποβλήτων και προοπτικές στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα εργασίας Κατσανεβάκης Ιωσήφ (Χημικός Μηχανικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ. Ασηµακόπουλος, Α. Καρταλίδης και Γ. Αραµπατζής Σχολή Χηµικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ηµερίδα ProDES 9 Σεπτεµβρίου 2010 Υδροδότηση Κυκλάδων και ωδεκανήσων Προβληµατική κάλυψη αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της

Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της Κύπρου Δρ Χρ. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2012, Ηράκλειο, Κρήτη Ενότητες Στοιχεία Ηλεκτρικού Συστήματος της Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

TECHNODYNE. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ»

TECHNODYNE. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ» TECHNODYNE Ε.Π.Ε. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ» ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η AIR-SUN A.E.B.E δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό και Ηλιακό δυναμικό και επεκτείνεται στο χώρο των ενεργειακών και περιβαλλοντικών τεχνολογιών γενικότερα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική συνάντηση Παραγωγή επιχειρήσεις ΚΑΠΕ,, 22 Οκτωβρίου 2008. Παρουσίαση επιλεγμένων εφαρμογών, Ε. Τάξερη, ΚΑΠΕ

Τεχνική συνάντηση Παραγωγή επιχειρήσεις ΚΑΠΕ,, 22 Οκτωβρίου 2008. Παρουσίαση επιλεγμένων εφαρμογών, Ε. Τάξερη, ΚΑΠΕ Τεχνική συνάντηση Παραγωγή ηλεκτρισμού με ΑΠΕ & ΣΗΘ για κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις ΚΑΠΕ,, 22 Οκτωβρίου 2008 Παρουσίαση επιλεγμένων εφαρμογών, Ε. Τάξερη, ΚΑΠΕ ΣΗΘ: Βουλγαρία, Σόφια 2002-2003. Μικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Α/Α Περιγραφή Τίµηµα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα Ενεργειακού Ομίλου Πίνδος Ενεργειακή Α.Ε.

Ενημερωτικό Σημείωμα Ενεργειακού Ομίλου Πίνδος Ενεργειακή Α.Ε. Ενημερωτικό Σημείωμα Ενεργειακού Ομίλου Πίνδος Ενεργειακή Α.Ε. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 6, ΤΚ 45 332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τηλ.26510 85090 Fax: 26510 85091 email: pindos@pindosenergy.gr Ενεργειακός Όμιλος Πίνδος Ο όμιλος δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κτιριακές εγκαταστάσεις για κατοικία ή στέγαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Âéïμç ανικό Õëéêü ÌÝóçò ÔÜóçò

Âéïμç ανικό Õëéêü ÌÝóçò ÔÜóçò Âéïμç ανικό Õëéêü ÌÝóçò ÔÜóçò Ε Περιεχόμενα Ε Κεφαλαίου Ε.2 Μετασχηματιστές διανομής ελαίου / ξηρού τύπου Ε.4 Κυψέλες Μέσης Τάσης 24kV - AIR 24 Ε.5 Ασφάλειες Μέσης Τάσης 10/24kV / Αλεξικέραυνα ΕÂéïμç ανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Τοπολογία Συνδέσεων... 1. 2. Χώρος εγκατάστασης μετρητικής διάταξης παραγωγής - Κριτήρια επιλογής... 2

Περιεχόμενα. 1. Τοπολογία Συνδέσεων... 1. 2. Χώρος εγκατάστασης μετρητικής διάταξης παραγωγής - Κριτήρια επιλογής... 2 Τεχνικό Εγχειρίδιο Για την εγκατάσταση της μετρητικής διάταξης παραγωγής στις εσωτερικές εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγών με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) Περιεχόμενα 1. Τοπολογία Συνδέσεων... 1 2. Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Φ/Β εγκαταστάσεις επί στέγης από τη Schüco. Παραγωγή φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας - Ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος

Φ/Β εγκαταστάσεις επί στέγης από τη Schüco. Παραγωγή φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας - Ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος Φ/Β εγκαταστάσεις επί στέγης από τη Schüco Παραγωγή φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας - Ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος 2 Schüco Φωτοβολταϊκά στη στέγη Το ελληνικό κράτος υποστηρίζει τις Φ/Β

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης - 1 - Ενότητα 6 η (Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αγωγοί και καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων. Υλικά και εξαρτήματα: Σωλήνες ασφάλειες διακόπτες. Παροχές και μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) ως λύση στην ομαλή ανάπτυξη μιας υγιούς και βιώσιμης αγοράς φωτοβολταϊκών στην υπηρεσία του πολίτη

Ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) ως λύση στην ομαλή ανάπτυξη μιας υγιούς και βιώσιμης αγοράς φωτοβολταϊκών στην υπηρεσία του πολίτη Ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) ως λύση στην ομαλή ανάπτυξη μιας υγιούς και βιώσιμης αγοράς φωτοβολταϊκών στην υπηρεσία του πολίτη 11/3/2013 1 Net Metering Ποιες είναι οι δυνατότητες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας

MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ A/A ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, ανοίγει ο δρόμος για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής

Άρθρο 1. Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ «ΗΛΙΟΣ» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής 1. Καταρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1. Γιατί να επιλέξετε τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα; Προσφέρουν υψηλή και εγγυημένη απόδοση Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και εν γένει ενασχόληση μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης

Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης Βασίλης Ρογκάκος Τομεάρχης Λειτουργίας Τηλεμέτρησης Κλάδος Μετρήσεων, ΔΔ Μάιος 2014 1 Συνοπτικά στοιχεία ΣΥΜΒΑΣΗ: ΔΔ-193/2120102 ΕΡΓΟ: Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλα τα οικονομικά οφέλη από τα φωτοβολταϊκά στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με νέα μελέτη του ΑΠΘ

Μεγάλα τα οικονομικά οφέλη από τα φωτοβολταϊκά στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με νέα μελέτη του ΑΠΘ 23/7/212 Μεγάλα τα οικονομικά οφέλη από τα φωτοβολταϊκά στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με νέα μελέτη του ΑΠΘ Οφέλη πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ετησίως για τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DPX Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DMX Διακόπτες φορτίου νεο σ. 24 DPX 3 60 από 6 Α έως 60 Α νεο σ. 27 DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων νεο σ. 32 DMX 3 Διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΣ ΔΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΣ ΔΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 30MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ» Δ. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VOLTERRA Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής 1. Καταρτίζεται Ειδικό Πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 10 kwp, από αυτοπαραγωγούς κατά την έννοια της περίπτωσης 6 του άρθρου 2 του ν.3468/2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εμπόδια Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr Workshop Φωτοβολταϊκών ΙΕΝΕ Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Ήλιος: η τελική λύση Φωτοβολταϊκά Ο ταχύτερα

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία BIG POWER δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΙΑΚΗ Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο ραγδαίων εξελίξεων προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσμο. Επένδυση στην Ηλιακή Ενέργεια Ένα Μέλλον Φωτεινό Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο... Φωτοβολταϊκά Συστήματα Συμψηφισμού - Net Metering WIND WATER SOLAR BIOMASS Τι είναι το Net Metering. Το net metering, είναι μια συμφωνία που σας επιτρέπει να συμψηφίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αρ. Μελέτης: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΟ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού

Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού Περιοχή... Αριθ.Πρωτ.: Ημερομηνία: Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού Ιδιότητα του αυτοπαραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

Αφαλάτωση με χρήση αιολικής ενέργειας στη Μήλο

Αφαλάτωση με χρήση αιολικής ενέργειας στη Μήλο Αφαλάτωση με χρήση αιολικής ενέργειας στη Μήλο Ολοκληρωμένη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος λειψυδρίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος international technological applications

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Α. Ζαμπέλη, Οικονομολόγος Σ. Πανταβού, Μηχ/νος Μηχ/κος Η παρουσίαση με μια ματιά Εθνικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Ενας Φωτοβολταϊκό Πάρκο αποτελείται από: ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ενας Φωτοβολταϊκό Πάρκο αποτελείται από: ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ενας Φωτοβολταϊκό Πάρκο αποτελείται από: ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Φωτοβολταϊκά Πλαίσια PV Panels Μονοκρυσταλλικών στοιχείων πυριτίου, απόδοσης 13-18%. Πολυκρυσταλλικών στοιχείων πυριτίου, απόδοσης 11-15%. Thin

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κοινή σύσκεψη μεταξύ εκπροσώπων Υπουργείου Παιδείας, ΥΠΕΚΑ & ΟΣΚ ΑΕ Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 1. Όγκος και έκταση των εργασιών και πλήθος συνεργείων.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 1. Όγκος και έκταση των εργασιών και πλήθος συνεργείων. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 1. Όγκος και έκταση των εργασιών και πλήθος συνεργείων. 1.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την «Επιθεώρηση Δικτύων ΜΤ,X.T. και Υποσταθμών της Περιοχής ΒΕΡΟΙΑΣ. Το μήκος δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΡΩΜΝΣ ΛΥΣΙΣ ΙΩΣΣ ΚΙ ΝΤΙΚΡΥΝΙΚΣ ΠΡΟΣΤΣΙΣ Φ/ ΣΥΣΤΜΤΩΝ ενικά Τα τελευταία χρόνια οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκονται σε διαρκή ανάπτυξη και ειδικότερα τα φωτοβολταϊκά (Φ/) συστήματα, με αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα