ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -059/15 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -059/15 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -059/15 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

2 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΓΟΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ Α (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ Α (ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ Β: ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΟΣ) ΤΕΥΧΟΣ Γ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΤΠ) Τ Τ

3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -059/15 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

4 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΧΩΡΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΙΚΑΙΟ ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) Τ Τ Τ -1/43

5 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τ Τ Τ -2/43

6 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυµη εταιρία, µε την ε ωνυµία ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το δ.τ. ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (εφεξής «ΣΤΑΣΥ»), ιδρύθηκε κατό ιν της α ορρόφησης των εταιρειών ΗΣΑΠ Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. α ό την ΑΜΕΛ Α.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3920/2011. Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. α οτελεί εταιρεία του οµίλου ΟΑΣΑ, υ άγεται δε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 αρ.1 του ν. 3920/2011, στον Ν. 3429/2005 ερί ΕΚΟ και έχει ως κύρια αρµοδιότητα την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου µέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, ό ως αυτή ορίζεται στο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), εκτός α ό τις νήσους, οι ο οίες εξυ ηρετούν το γενικότερο δηµόσιο συµφέρον, µε τα (ε ίγεια και υ όγεια) µέσα σταθερής τροχιάς (αστικοί σιδηρόδροµοι, τροχιόδροµοι-τραµ και λοι ά µέσα σταθερής τροχιάς). Στα λαίσια εκ λήρωσης του εταιρικού της σκο ού η ΣΤΑΣΥ διενεργεί διαγωνισµό, ροκειµένου να αναθέσει σε εταιρεία-ανάδοχο τη λειτουργία και διαχείριση Χώρων Στάθµευσης σε σταθµούς των γραµµών 2 & 3 της ΣΤΑΣΥ, των ο οίων έχει την εκµετάλλευση. Ο Ανάδοχος ρέ ει να είναι σε θέση να καλύ τει συνεχώς, καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, τις α αιτήσεις της, ό ως αυτές διατυ ώνονται στα Συµβατικά Τεύχη και ιδιαίτερα αυτές ου αναφέρονται στους Όρους Ασφαλείας και στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.1 Προκειµένου οι ενδιαφερόµενες εταιρείες να εκτιµήσουν κατ αρχήν τις α αιτήσεις της ΣΤΑΣΥ στα λαίσια αυτού του διαγωνισµού, για τον ο οίο καλούνται να αράσχουν ροσφορές, αρατίθεται η αρακάτω συνο τική εριγραφή των υ ηρεσιών ου θα κληθεί να αρέχει ο Ανάδοχος ου θα ε ιλεγεί. Αναλυτική εριγραφή του αντικειµένου του αρόντος διαγωνισµού δίνεται στο Τεύχος Γ Τεχνικές Προδιαγραφές. 2.1 Η ΣΤΑΣΥ ροσδίδει µεγάλη σηµασία στην οµαλή και καθ όλα ασφαλή για το ε ιβατικό κοινό λειτουργία των Χώρων Στάθµευσης ροκειµένου να διασφαλίσει τη συνεχή αροχή υψηλής οιότητας υ ηρεσιών. Ο αρών διαγωνισµός αφορά στη λειτουργία και διαχείριση των Χώρων Στάθµευσης στους σταθµούς Μετρό «Συγγρού-Φιξ», «Χαλάνδρι», Νοµισµατοκο είο» και «Αγία Μαρίνα». Ο Ανάδοχος ου θα ε ιλεγεί θα είναι υ εύθυνος για τη λειτουργία και διαχείριση των Χώρων αυτών Στάθµευσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Τεύχος Γ Τεχνικές Προδιαγραφές. Ο Ανάδοχος ρέ ει να είναι σε θέση να καλύ τει συνεχώς, καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, τις α αιτήσεις της, ό ως αυτές διατυ ώνονται στα Συµβατικά Τεύχη και ιδιαίτερα αυτές ου αναφέρονται στο Τεύχος Γ Τεχνικές Προδιαγραφές. Τ Τ Τ -3/43

7 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Ανάδοχος θα υ οχρεούται να αρέχει όλη την αναγκαία διοικητική και τεχνική υ οστήριξη, ό ως ε ίσης και το αναγκαίο ροσω ικό ροκειµένου να εκτελέσει το σύνολο του έργου, ό ως εριγράφεται στα τεύχη του διαγωνισµού. 2.2 ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος ου θα ροκύψει α ό τον αρόντα διαγωνισµό, ρέ ει µέχρι την ηµεροµηνία ανάληψης των υ οχρεώσεων του, να έχει εκ αιδεύσει το ροσω ικό του, ροκειµένου να µ ορεί να αναλάβει τη λειτουργία και διαχείριση των Χώρων Στάθµευσης, σύµφωνα µε τον όρο ΕΟΣ-3 των Ειδικών Όρων και να έχει υλο οιήσει ο οιαδή οτε άλλη υ οχρέωση α ορρέει α ό αυτούς. 2.3 εν ε ιτρέ εται η υ οβολή εναλλακτικών ροσφορών για τις ζητούµενες υ ηρεσίες. 2.4 εν ε ιτρέ εται η υ οβολή ροσφοράς για µέρος των ζητούµενων υ ηρεσιών. 3. ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.1 Η διάρκεια της σύµβασης ου θα υ ογραφεί µεταξύ της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και του Αναδόχου θα είναι για δύο (2) έτη α ό την ηµεροµηνία ισχύος της σύµβασης. Η ροϋ ολογιζόµενη δα άνη για τις αρεχόµενες υ ηρεσίες στο χρονικό διάστηµα των δύο ετών, ανέρχεται στο οσό των εντακοσίων ογδόντα χιλιάδων ( ,00 ) λέον ΦΠΑ. Προσφορές ου θα υ ερβούν την ροϋ ολογιζόµενη δα άνη δεν θα γίνουν δεκτές. 4. ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο τίτλος του διαγωνισµού είναι «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.». Ο τίτλος αυτός ρέ ει να αναγράφεται σε όλους τους φακέλους και υ οφακέλους των ροσφορών, συνοδευόµενος α ό τον κωδικό αναφοράς Τ -059/ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΧΩΡΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 5.1 Το αρόν Τεύχος ιακήρυξης και τα τεύχη: Τεύχος Α: Γενικοί Όροι Σύµβασης (ΓΟΣ), Τεύχος Β: Ειδικοί Όροι Σύµβασης (ΕΟΣ), Τεύχος Γ: Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), διατίθενται στους ενδιαφερόµενους, οι ο οίοι µ ορούν να τα ροµηθευτούν ε ιτό ου α ευθυνόµενοι στην ΣΤΑΣΥ ως εξής: Τ Τ Τ -4/43

8 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Γραφείο Κεντρικής Γραµµατείας Αθηνάς 67, Αθήνα Τηλ.: & Fax: (εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09:00 15:00) ή α ό την ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ Προκειµένου να δοθεί στους διαγωνιζοµένους η δυνατότητα να διαµορφώσουν ά οψη για τους χώρους στάθµευσης ριν α ό την υ οβολή των ροσφορών τους θα διοργανωθεί α ό την ΣΤΑΣΥ ε ίσκεψη στους χώρους αυτούς την 22/06/ Οι διαγωνιζόµενοι θα ρέ ει να δηλώσουν δικαίωµα συµµετοχής στην ε ίσκεψη αυτή ε ικοινωνώντας µε τα γραφεία της ΣΤΑΣΥ στο τηλέφωνο ου αναφέρεται στην αράγραφο 5.1 του αρόντος ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του διαγωνισµού, το αργότερο δύο (2) εργάσιµες ηµέρες ριν α ό την ε ίσκεψη. 5.4 Οι ενδιαφερόµενοι θα ρέ ει να υ οβάλουν τυχόν α ορίες και ερωτήµατα σχετικά µε τους όρους του διαγωνισµού α ευθυνόµενοι εγγράφως στην διεύθυνση ου αναφέρεται στην αράγραφο 5.1 ανωτέρω το αργότερο µέχρι την 26/06/2015, µε ρητή αναφορά στον τίτλο του διαγωνισµού, ό ως αυτός εριγράφεται στο κεφάλαιο 4 ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η ΣΤΑΣΥ θα συγκεντρώσει όλα τα ερωτήµατα και εντός έντε (5) εργασίµων ηµερών α ό την λήξη της ροθεσµίας για την υ οβολή α ό τους υ οψηφίους α οριών και ερωτηµάτων, θα εκδώσει Τεύχος ιευκρινίσεων, το ο οίο θα µ ορούν να ροµηθευτούν οι ενδιαφερόµενοι α ευθυνόµενοι στην ΣΤΑΣΥ, ό ως εριγράφεται στην αράγραφο 5.1 ανωτέρω. Ε ίσης το Τεύχος ιευκρινίσεων, θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ, α ό ου οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να λάβουν γνώση του εριεχοµένου του. Στο τεύχος αυτό είναι ε ίσης δυνατόν να εριληφθούν βελτιώσεις, συµ ληρώσεις ή τρο ο οιήσεις όρων των τευχών, ου τυχόν ροκύψει ότι α αιτούνται. Το Τεύχος ιευκρινίσεων συµ ληρώνει και ενσωµατώνεται στα τεύχη του ιαγωνισµού και θεωρείται ανα όσ αστο µέρος της αρούσας ιακήρυξης. 6. ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 6.1 εκτά στο διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά ρόσω α, οι κοινο ραξίες ή ενώσεις αυτών, της ηµεδα ής ή της αλλοδα ής, α ό το καταστατικό των ο οίων ροκύ τει, ότι η αροχή των ζητουµένων υ ηρεσιών στον αρόντα διαγωνισµό εντάσσεται στον εταιρικό τους σκο ό και τα ο οία: Έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. Τ Τ Τ -5/43

9 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους της Ευρω αϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. Έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία τρίτων χωρών, ου έχουν υ ογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµ ορίου, η ο οία κυρώθηκε µε το Νόµο 2513/ Ε ισηµαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος µ ορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος µιας και µόνο κοινο ραξίας/ σύµ ραξης. 6.3 Οι ενώσεις δεν α αιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή ροκειµένου να υ οβάλουν ροσφορά. Σε ερί τωση ου η σύµβαση ανατεθεί σε κά οια α ό αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει ριν την υ ογραφή της σύµβασης να συσταθεί Κοινο ραξία µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. Τα µέλη της Κοινο ραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου. 7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7.1 Με την υ οβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος α οδέχεται ανε ιφύλακτα τους όρους της αρούσας ιακήρυξης. Ε ίσης, σε ερί τωση νοµικών ροσώ ων, θεωρείται ότι η υ οβολή της Προσφοράς και η συµµετοχή στο διαγωνισµό έχουν εγκριθεί α ό το αρµόδιο όργανο του συµµετέχοντος νοµικού ροσώ ου. Οι ενδιαφερόµενοι υ οβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτο ροσώ ως ή µε ειδικά ρος τούτο εξουσιοδοτηµένο εκ ρόσω ό τους 7.2 Η ροσφορά ρέ ει να ακολουθεί σε ότι αφορά τον τρό ο υ οβολής και το εριεχόµενο του φακέλου, ό ως αυτά ορίζονται στην αρούσα ιακήρυξη. 7.3 Ο φάκελος της ροσφοράς ρέ ει να κατατεθεί ή να α οσταλεί µε συστηµένη ε ιστολή ή µε υ ηρεσία courier στην έδρα της ΣΤΑΣΥ, να είναι σφραγισµένος και να φέρει υ οχρεωτικά την αρακάτω ετικέτα: Τ Τ Τ -6/43

10 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ -059/15 ««ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.».». Προς: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Γραφείο Κεντρικής Γραµµατείας Αθηνάς Αθήνα Υ όψη: Ε ιτρο ής διαγωνισµού ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 7.4 Ο Φάκελος της ροσφοράς, ρέ ει να εριέχει δυο σφραγισµένους Υ οφακέλους, µε τις ενδείξεις αντίστοιχα Υ οφάκελος ικαιολογητικών Συµµετοχής, Ουσιαστικών Προσόντων και Τεχνικής Προσφοράς και Υ οφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς. Στο φάκελο της ροσφοράς και στους υ οφακέλους ου θα εριέχονται σε αυτόν ρέ ει να αναγράφεται ο τίτλος του διαγωνισµού, η ε ωνυµία, η διεύθυνση και τηλέφωνο ε ικοινωνίας του διαγωνιζοµένου. Προκειµένου για κοινο ραξία/σύµ ραξη εταιρειών θα αναγράφονται τα στοιχεία (ε ωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο) όλων των εταιρειών - µελών της κοινο ραξίας/σύµ ραξης. Η ροσφορά καθώς και τα σχετικά έγγραφα ου ζητούνται να υ οβληθούν σύµφωνα µε τη ιακήρυξη (δηλώσεις, οικονοµική ροσφορά κλ.) θα φέρουν α αραίτητα ηµεροµηνία και υ ογραφή του ειδικά εξουσιοδοτηµένου ρος τούτο εκ ροσώ ου του διαγωνιζόµενου, ό ως αυτός ροκύ τει α ό τα ροσκοµιζόµενα νοµιµο οιητικά έγγραφα. Οι σελίδες της ροσφοράς θα ρέ ει να είναι αριθµηµένες. 7.5 Η ροθεσµία υ οβολής των ροσφορών λήγει την 27/07/2015 και ώρα Προσφορές ου κατατίθενται µετά τη λήξη της ανωτέρω ηµεροµηνίας και ώρας υ οβολής δεν θα α οσφραγίζονται α ό την Ε ιτρο ή ιαγωνισµού και θα α ορρί τονται ως εκ ρόθεσµες. Στην ερί τωση α οστολής της ροσφοράς µε συστηµένη ε ιστολή, ή courier διευκρινίζεται ότι οι διαγωνιζόµενοι φέρουν την ευθύνη της έγκαιρης αραλαβής της α ό την ΣΤΑΣΥ, δεδοµένου ότι ρέ ει να έχει Τ Τ Τ -7/43

11 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ εριέλθει στην ΣΤΑΣΥ µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα, και όχι α λώς να έχει ταχυδροµηθεί µέχρι τότε. Η α οσφράγιση των φακέλων των ροσφορών γίνεται σε δηµόσια συνεδρίαση. Κατά την α οσφράγιση µ ορούν να αρίστανται µέχρι δύο νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκ ρόσω οι των συµµετεχουσών εταιρειών, οι ο οίοι αραδίδουν στην Ε ιτρο ή του διαγωνισµού την α όφαση του αρµόδιου, σύµφωνα µε το καταστατικό, οργάνου της εταιρείας µε την ο οία εξουσιοδοτούνται να αρίστανται στο όνοµα και για λογαριασµό της εταιρείας κατά την εν λόγω διαδικασία. Η α οσφράγιση των ροσφορών και συγκεκριµένα των Υ οφάκελων των «ικαιολογητικών Συµµετοχής, Ουσιαστικών Προσόντων και Τεχνικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων» θα ραγµατο οιηθεί την 27/07/2015 και ώρα στα γραφεία της εταιρείας Αθηνάς 67, Αθήνα- αίθουσα «Αθηνά», 2 ος όροφος. 7.6 Οι διαγωνιζόµενοι δεσµεύονται α ό την ροσφορά τους για διάστηµα εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακών ηµερών α ό την ηµεροµηνία λήξης της ροθεσµίας υ οβολής ροσφορών. Προσφορές, ου αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακών ηµερών, α ορρί τονται ως α αράδεκτες. Εάν ροκύψει θέµα αράτασης της ισχύος των ροσφορών, η ΣΤΑΣΥ, α ευθύνει έγγραφο ερώτηµα ρος τους διαγωνιζόµενους, αν α οδέχονται την αράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να α αντήσουν µέσα σε έντε (5) εργάσιµες ηµέρες. Σε ερί τωση ου η ενθήµερη ροθεσµία αρέλθει ά ρακτη τεκµαίρεται σιω ηρή α οδοχή της αράτασης. Ανακοίνωση ε ιλογής αναδόχου µ ορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της ροσφοράς, δεσµεύει όµως τον διαγωνιζόµενο µόνο εφόσον αυτός το α οδεχθεί. Σε ερί τωση άρνησής του η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά διαγωνιζόµενο σύµφωνα µε την τελική κατάταξη. 8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 8.1 ικαιολογητικά Συµµετοχής Οι υ οψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υ οχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά τους, τα κατά ερί τωση δικαιολογητικά Συµµετοχής του ΠΙΝΑΚΑΣ I και του ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ.. Ε ίσης, θα ρέ ει να συµ εριλάβουν συµ ληρωµένους τους αρακάτω ίνακες κατά ερί τωση (σύµφωνα µε τη νοµική τους µορφή), λαµβάνοντας υ όψη τις ακόλουθες ε εξηγήσεις/οδηγίες: Τ Τ Τ -8/43

12 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» εριγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ου θα ρέ ει να υ οβληθούν υ οχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά 2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η α άντηση του υ οψήφιου Αναδόχου ου έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υ οβάλλεται ή όχι 3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί α ό τον υ οψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου ικαιολογητικών Συµµετοχής» στο ο οίο εριλαµβάνεται το α αιτούµενο δικαιολογητικό. Τ Τ Τ -9/43

13 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Εγγύηση Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αράγραφο Εγγύηση Συµµετοχής. Τα Νοµικά Πρόσω α θα υ οβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριµένα: Εάν ο ροσφέρων είναι Α.Ε ή Ε.Π.Ε: 1. ΦΕΚ σύστασης, 2. Ε ικυρωµένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε τα ΦΕΚ στα ο οία έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα τρο ο οιήσεις αυτού ή ε ικυρωµένο αντίγραφο κωδικο οιηµένου καταστατικού (εφόσον υ άρχει), 3. ΦΕΚ στο ο οίο έχει δηµοσιευτεί το ρακτικό Σ ή α όφαση των εταίρων ερί εκ ροσώ ησης του νοµικού ροσώ ου. 4. Πρακτικό αρµοδίου οργάνου µε το ο οίο (1) Εγκρίνεται η συµµετοχή του στο διαγωνισµό. (2) Εγκρίνεται και αρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκ ρόσω ος) εξουσιοδότηση να υ ογράψει όλα τα α αιτούµενα δικαιολογητικά, συµ εριλαµβανοµένης και της ροσφοράς, καθώς και για να καταθέσει την ροσφορά και να υ ογράψει ο οιοδή οτε σχετικό έγγραφο α αιτηθεί, σε ερί τωση ου δεν υ ογράψει ο νόµιµος εκ ρόσω ος του υ οψηφίου αναδόχου. Τ Τ Τ -10/43

14 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (3) Εγκρίνεται και αρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα η εξουσιοδότηση να αρίσταται κατά την α οσφράγιση των ροσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού, σε ερί τωση ου δεν αρίσταται ο νόµιµος εκ ρόσω ος του υ οψηφίου αναδόχου. (4) ορίζεται συγκεκριµένο άτοµο ως αντίκλητος µε τα λήρη στοιχεία του (διεύθυνση, τηλ. Fax). 5. Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ερί τρο ο οιήσεων του καταστατικού και µη λύσης της εταιρείας, το ο οίο ρέ ει να έχει εκδοθεί το ολύ ένα (1) µήνα ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής Προσφορών. Εάν ο ροσφέρων είναι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ): 1. Αντίγραφο της ιδρυτικής ράξης της εταιρίας (καταστατικό)καθώς και όλες τις έως την ηµέρα υ οβολής της ροσφοράς τρο ο οιήσεις καθώς και τα αντίστοιχα α οδεικτικά δηµοσιεύσεως των ανωτέρω στο Γενικό Εµ ορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). 2. Πράξη του αρµοδίου ιοικούντος Οργάνου της εταιρίας (διαχειριστού) µε το ο οίο: (1) Εγκρίνεται η συµµετοχή του στο διαγωνισµό. (2) Εγκρίνεται και αρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκ ρόσω ος) εξουσιοδότηση να υ ογράψει όλα τα α αιτούµενα δικαιολογητικά, συµ εριλαµβανοµένης και της ροσφοράς, καθώς και για να καταθέσει την ροσφορά και να Τ Τ Τ -11/43

15 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υ ογράψει ο οιοδή οτε σχετικό έγγραφο α αιτηθεί, σε ερί τωση ου δεν υ ογράψει ο νόµιµος εκ ρόσω ος του υ οψηφίου αναδόχου. (3) Εγκρίνεται και αρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα η εξουσιοδότηση να αρίσταται κατά την α οσφράγιση των ροσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού, σε ερί τωση ου δεν αρίσταται ο νόµιµος εκ ρόσω ος του υ οψηφίου αναδόχου. (4) ορίζεται συγκεκριµένο άτοµο ως αντίκλητος µε τα λήρη στοιχεία του (διεύθυνση, τηλ. Fax). 3. Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ερί τρο ο οιήσεων του καταστατικού το ο οίο ρέ ει να έχει εκδοθεί το ολύ ένα (1) µήνα ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής Προσφορών. Εάν ο ροσφέρων είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε: 1. Αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα τρο ο οιητικά, 2. Πιστο οιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ερί των τρο ο οιήσεων του καταστατικού. 3. Πρακτικό α οφάσεως του αρµοδίου ιοικούντος Οργάνου της εταιρίας µε το ο οίο: (1) Εγκρίνεται η συµµετοχή του στο διαγωνισµό. (2) Εγκρίνεται και αρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκ ρόσω ος) εξουσιοδότηση να υ ογράψει όλα τα α αιτούµενα δικαιολογητικά, συµ εριλαµβανοµένης και της Τ Τ Τ -12/43

16 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ροσφοράς, καθώς και για να καταθέσει την ροσφορά και να υ ογράψει ο οιοδή οτε σχετικό έγγραφο α αιτηθεί, σε ερί τωση ου δεν υ ογράψει ο νόµιµος εκ ρόσω ος του υ οψηφίου αναδόχου. (3) Εγκρίνεται και αρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα η εξουσιοδότηση να αρίσταται κατά την α οσφράγιση των ροσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού, σε ερί τωση ου δεν αρίσταται ο νόµιµος εκ ρόσω ος του υ οψηφίου αναδόχου (4) ορίζεται συγκεκριµένο άτοµο ως αντίκλητος µε τα λήρη στοιχεία του (διεύθυνση, τηλ. Fax). Σε ερί τωση εγκατάστασης τους στην αλλοδα ή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας ου είναι εγκατεστηµένα, α ό την ο οία και εκδίδεται το σχετικό ιστο οιητικό. Εάν ο ροσφέρων είναι Φυσικό Πρόσω ο, οφείλει να καταθέσει έναρξη ε ιτηδεύµατος α ό την αντίστοιχη ηµόσια Οικονοµική Υ ηρεσία και τις µεταβολές του. Εάν ο ροσφέρων είναι ένωση ή κοινο ραξία, οφείλει ε ι λέον να καταθέσει: 1. Για κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινο ραξίας όλα τα ικαιολογητικά Συµµετοχής, ανάλογα µε την ερί τωση 2. Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινο ραξίας α ό το ο οίο να ροκύ τει η έγκρισή του Τ Τ Τ -13/43

17 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για τη συµµετοχή του Μέλους: α) στην Ένωση / Κοινο ραξία, και στο ιαγωνισµό β) Την α οδοχή για την α ό κοινού συµµετοχή στο διαγωνισµό και την εκτέλεση της σύµβασης, γ) Το οσοστό συµµετοχής κάθε µέλους στην κοινο ραξία, δ) Τον διορισµό µιας α ό τις εταιρείες - µέλη ως κοινής εκ ροσώ ου της κοινο ραξίας α έναντι στην ΣΤΑΣΥ καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, η ο οία θα έχει την ανέκκλητη εντολή και ληρεξουσιότητα των υ ολοί ων εταιρειών για να εκ ροσω εί την κοινο ραξία και να δεσµεύει τις εταιρείες - µέλη α έναντι στην ΣΤΑΣΥ και γενικότερα να ενεργεί και δηλώνει κάθε τι α αραίτητο για την ραγµατο οίηση της σύµβασης, ε) Τη δήλωση ότι ευθύνονται αλληλέγγυα, αδιαίρετα και σε ολόκληρο η κάθε µια α ό αυτές για τις υ οχρεώσεις ου α ορρέουν α ό την σύµβαση α έναντι στην ΣΤΑΣΥ και στ) Τη δήλωση ότι σε ερί τωση ου τους ανατεθεί η σύµβαση θα συντάξουν συµβολαιογραφικό έγγραφο για την σύσταση κοινο ραξίας µε έδρα την Αθήνα, ου θα ροσκοµίσουν στην ΣΤΑΣΥ, στο ο οίο θα συµ εριλάβουν υ οχρεωτικά όλα τα αρα άνω υ ό στοιχεία, β, γ, δ & ε αναφερόµενα. ζ) Τον τρό ο υ οβολής της εγγύησης συµµετοχής (εγγυητική ε ιστολή τρα έζης ή κατάθεση µετρητών). Σε ερί τωση ου α οφασιστεί η υ οβολή της εγγύησης συµµετοχής µε ε ιταγή ηµέρας κατά το άρθρο τότε στην Τ Τ Τ -14/43

18 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3 ίδια α όφαση, θα ρέ ει να ορίζεται το µέλος της Κ/Ξ ή σύµ ραξης ου θα εκδώσει την ε ιταγή ροκειµένου να συµµετάσχει στον διαγωνισµό η κοινο ραξία/σύµ ραξη. η) να ορίζεται κοινός εκ ρόσω ος (µε συµβολαιογραφική ράξη ου ροσκοµίζεται) της Ένωσης/ Κοινο ραξίας και των µελών της για τη συµµετοχή της στο ιαγωνισµό, την υ οβολή και υ ογραφή της ροσφοράς και την εκ ροσώ ηση της Ένωσης / Κοινο ραξίας και των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Υ εύθυνη ήλωση ότι: Ο διαγωνιζόµενος θα διαθέσει καθ όλη τη διάρκεια του έργου Ε ιβλέ οντα, µε α οδεδειγµένη εµ ειρία σε αρόµοια έργα υ εύθυνο για τη διοίκηση του έργου και ότι η αµοιβή του εριλαµβάνεται στην ροσφορά. έχει µελετήσει λε τοµερώς τα στοιχεία του έργου και έχει λάβει γνώση όλων των στοιχείων της αρούσας Πρόσκλησης καθώς και των ε ιτό ου συνθηκών ου αφορούν το έργο (τό ος έργου, συνθήκες ροσ έλασης, και µεταφοράς υλικών κλ.) µετά α ό ε ιτό ια µετάβαση και λε τοµερή εξέταση και ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση του έργου υ ό τους όρους του ιαγωνισµού αυτού. όλα τα υ οβαλλόµενα στοιχεία και ληροφορίες ου υ οβάλλει µε την ροσφορά του είναι ακριβή. έχει µελετήσει ε ακριβώς τους όρους του αρόντος ιαγωνισµού και τα Τ Τ Τ -15/43

19 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τεύχη αυτού και τους α οδέχεται. ότι κατά τη σύνταξη της ροσφοράς του αλλά και κατά την εκτέλεση της σύµβασης θα τηρεί α αρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή των νόµιµων α οδοχών, οι ο οίες σε καµία ερί τωση δε µ ορεί να είναι κατώτερες των ροβλε οµένων α ό την οικεία εφαρµοστέα για τον κάθε διαγωνιζόµενο συλλογική ρύθµιση εργασίας (Συλλογική Σύµβαση Εργασίας/ ιαιτητική Α όφαση), ό ως εκάστοτε ισχύει, (τήρηση νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής κι ασφάλειας των εργαζοµένων κλ ). Τ Τ Τ -16/43

20 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ II Α.1. Οι Έλληνες Πολίτες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Α όσ ασµα οινικού µητρώου α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε αγγελµατικής του δραστηριότητας για κά οιο α ό τα αδικήµατα της υ εξαίρεσης, α άτης, εκβίασης, λαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκο ίας, και για τα αδικήµατα ου ροβλέ ονται στο άρθρο 43 αράγρ. 1 του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) ερί ροσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, στο ο οίο αρα έµ ει το άρθρο 45 του Π 59/2007. Το α όσ ασµα αυτό ρέ ει να έχει εκδοθεί το ολύ τρεις (3) µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών. 2. Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ ό τώχευση. Το ιστο οιητικό αυτό ρέ ει να έχει εκδοθεί το ολύ τρεις (3) µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών. 3. Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ ό διαδικασία κήρυξης σε τώχευση. Το ιστο οιητικό αυτό ρέ ει να έχει εκδοθεί το ολύ τρεις (3) Τ Τ Τ -17/43

21 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών. 4. Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ ό αναγκαστική διαχείριση. Το ιστο οιητικό αυτό ρέ ει να έχει εκδοθεί το ολύ τρεις (3) µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών. 5. Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ ό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το ιστο οιητικό αυτό ρέ ει να έχει εκδοθεί το ολύ τρεις (3) µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών. 6. Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ ό ρο τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το ιστο οιητικό αυτό ρέ ει να έχει εκδοθεί το ολύ τρεις (3) µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών. 7. Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ ό διαδικασία θέσης σε ρο τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το ιστο οιητικό αυτό ρέ ει να έχει εκδοθεί το ολύ τρεις (3) µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών. 8. Πιστο οιητικό της αρµόδιας αρχής α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι Τ Τ Τ -18/43

22 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ εγγεγραµµένος στα µητρώα του οικείου Ε ιµελητηρίου/ε αγγελµατικού Μητρώου και το ειδικό ε άγγελµα του, α ό το ο οίο να ροκύ τει η εγγραφή του, κατά την ηµέρα υ οβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να αραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών. 9. Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην ο οία δεν α αιτείται βεβαίωση του γνησίου υ ογραφής στην ο οία ο υ οψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους ο οίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το α ασχολούµενο α ό αυτόν ροσω ικό. 10. Πιστο οιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης ου ο υ οψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υ εύθυνη ήλωση της ροηγουµένης αραγράφου, α ό τα ο οία να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως ρος τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 11. Πιστο οιητικό αρµόδιας αρχής, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως ρος τις φορολογικές υ οχρεώσεις του. 12. Υ εύθυνη ήλωση, για τη ο οία δεν α αιτείται βεβαίωση του γνησίου υ ογραφής, ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του καταδικαστική α όφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, ό ως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005. Σε ερί τωση ου ορισµένα α ό τα ιο άνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύ τουν στο σύνολό τους όλες τις ιο άνω ερι τώσεις, ρέ ει ε ί οινή α οκλεισµού να ανα ληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υ οψήφιου Αναδόχου Τ Τ Τ -19/43

23 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ενώ ιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην ο οία θα βεβαιώνεται ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Α.2. Οι Αλλοδα οί Πολίτες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Α όσ ασµα οινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου ου εκδίδεται α ό την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή ροέλευσης του ροσώ ου αυτού α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε αγγελµατικής του δραστηριότητας για κά οιο α ό τα αδικήµατα της υ εξαίρεσης, α άτης, εκβίασης, λαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκο ίας, και για τα αδικήµατα ου ροβλέ ονται στο άρθρο 43 αράγρ. 1 του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) ερί ροσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, στο ο οίο αρα έµ ει το άρθρο 45 του Π 59/2007. Το α όσ ασµα αυτό ρέ ει να έχει εκδοθεί το ολύ τρεις (3) µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών 2. Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ ό τώχευση ή ανάλογη κατάσταση ου ροβλέ εται στο δίκαιο της χώρας του. Το ιστο οιητικό αυτό ρέ ει να έχει εκδοθεί το ολύ τρεις (3) µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών 3. Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α ό το ο οίο να Τ Τ Τ -20/43

24 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ ό διαδικασία κήρυξης σε τώχευση ή ανάλογη κατάσταση ου ροβλέ εται στο δίκαιο της χώρας του. Το ιστο οιητικό αυτό ρέ ει να έχει εκδοθεί το ολύ τρεις (3) µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών. 4. Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ ό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση ου ροβλέ εται στο δίκαιο της χώρας του. Το ιστο οιητικό αυτό ρέ ει να έχει εκδοθεί το ολύ τρεις (3) µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών 5. Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ ό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση ου ροβλέ εται στο δίκαιο της χώρας του. Το ιστο οιητικό αυτό ρέ ει να έχει εκδοθεί το ολύ τρεις (3) µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών. 6. Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ ό ρο τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση ου ροβλέ εται στο δίκαιο της χώρας του. Το ιστο οιητικό αυτό ρέ ει να έχει εκδοθεί το ολύ τρεις (3) µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών 7. Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή Τ Τ Τ -21/43

25 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ διοικητικής Αρχής, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ ό διαδικασία θέσης σε ρο τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση ου ροβλέ εται στο δίκαιο της χώρας του. Το ιστο οιητικό αυτό ρέ ει να έχει εκδοθεί το ολύ τρεις (3) µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών. 8. Πιστο οιητικό της αρµόδιας αρχής ή ισοδύναµο ιστο οιητικό της χώρας εγκατάστασης, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα του οικείου Ε ιµελητηρίου/ε αγγελµατικού Μητρώου ή σε ισοδύναµη ε αγγελµατική οργάνωση της χώρας εγκατάστασης του και το ειδικό ε άγγελµα του, α ό το ο οίο να ροκύ τει η εγγραφή του, κατά την ηµέρα υ οβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να αραµένει εγγεγραµµένος κατά την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών. 9. Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για την ο οία δεν α αιτείται βεβαίωση του γνησίου υ ογραφής, ή ένορκη δήλωση ενώ ιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υ οψήφιου Αναδόχου δεν ροβλέ εται ένορκη δήλωση, υ εύθυνη δήλωση ενώ ιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε αγγελµατικού οργανισµού, στην ο οία ο υ οψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους ο οίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το Τ Τ Τ -22/43

26 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ α ασχολούµενο α ό αυτόν ροσω ικό. 10. Πιστο οιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης ου ο υ οψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υ εύθυνη ήλωση της ροηγουµένης αραγράφου, α ό τα ο οία να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως ρος τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 11. Πιστο οιητικό αρµόδιας αρχής α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως ρος τις φορολογικές υ οχρεώσεις του. 12. Υ εύθυνη ήλωση, για την ο οία δεν α αιτείται βεβαίωση του γνησίου υ ογραφής, ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του καταδικαστική α όφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, ό ως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005. Σε ερί τωση ου στη χώρα του υ οψήφιου Αναδόχου ορισµένα α ό τα ιο άνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύ τουν στο σύνολό τους όλες τις ιο άνω ερι τώσεις, ρέ ει ε ί οινή α οκλεισµού να ανα ληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υ οψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη ό ου δεν ροβλέ εται Ένορκη Βεβαίωση, µε Υ εύθυνη ήλωση του υ οψήφιου Αναδόχου ενώ ιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε αγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υ οψήφιου Αναδόχου στην ο οία θα βεβαιώνεται ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Τ Τ Τ -23/43

27 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.3. Τα ηµεδα ά νοµικά ρόσω α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Α όσ ασµα οινικού µητρώου α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι α) οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε. δ) οι νόµιµοι εκ ρόσω οι κάθε άλλου νοµικού ροσώ ου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε αγγελµατικής τους δραστηριότητας για κά οιο α ό τα αδικήµατα της υ εξαίρεσης, α άτης, εκβίασης, λαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκο ίας και για τα αδικήµατα ου ροβλέ ονται στο άρθρο 43 αράγρ. 1 του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) ερί ροσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. στο ο οίο αρα έµ ει το άρθρο 45 του Π 59/2007. Το α όσ ασµα αυτό ρέ ει να έχει εκδοθεί το ολύ τρεις (3) µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών 2. Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ ό τώχευση. Το ιστο οιητικό αυτό ρέ ει να έχει εκδοθεί το ολύ τρεις (3) µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών 3. Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ ό διαδικασία κήρυξης σε τώχευση. Το ιστο οιητικό αυτό ρέ ει να έχει εκδοθεί το ολύ τρεις (3) µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών Τ Τ Τ -24/43

28 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4. Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ ό αναγκαστική διαχείριση. Το ιστο οιητικό αυτό ρέ ει να έχει εκδοθεί το ολύ τρεις (3) µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών 5. Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ ό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το ιστο οιητικό αυτό ρέ ει να έχει εκδοθεί το ολύ τρεις (3) µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών 6. Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το ιστο οιητικό αυτό ρέ ει να έχει εκδοθεί το ολύ τρεις (3) µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών 7. Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ ό ρο τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το ιστο οιητικό αυτό ρέ ει να έχει εκδοθεί το ολύ τρεις (3) µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών 8. Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ ό διαδικασία θέσης σε ρο τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το ιστο οιητικό αυτό ρέ ει να έχει εκδοθεί το ολύ τρεις (3) µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών. Τ Τ Τ -25/43

29 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9. Πιστο οιητικό της αρµόδιας αρχής α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα του οικείου Ε ιµελητηρίου/ε αγγελµατικού Μητρώου και το ειδικό ε άγγελµα του, α ό το ο οίο να ροκύ τει η εγγραφή του, κατά την ηµέρα υ οβολής της ροσφοράς 10. Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υ ογεγραµµένη για την ο οία δεν α αιτείται βεβαίωση του γνησίου υ ογραφής, στην ο οία ο νόµιµος εκ ρόσω ος του υ οψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους ο οίους ο υ οψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το α ασχολούµενο α ό αυτόν ροσω ικό. 11. Πιστο οιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης ου ο υ οψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υ εύθυνη ήλωση της ροηγουµένης αραγράφου, α ό τα ο οία να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως ρος τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 12. Πιστο οιητικό αρµόδιας αρχής, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως ρος τις φορολογικές υ οχρεώσεις του. Σε ερί τωση ου ορισµένα α ό τα ιο άνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύ τουν στο σύνολό τους όλες τις ιο άνω ερι τώσεις, ρέ ει ε ί οινή α οκλεισµού να ανα ληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υ οψήφιου Αναδόχου ενώ ιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην ο οία θα βεβαιώνεται ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Τ Τ Τ -26/43

30 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.4. Τα αλλοδα ά νοµικά ρόσω α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Α όσ ασµα οινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου ου εκδίδεται α ό την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή ροέλευσης του ροσώ ου αυτού α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι οι νόµιµοι εκ ρόσω οι ή διαχειριστές του νοµικού αυτού ροσώ ου δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε αγγελµατικής του δραστηριότητας για κά οιο α ό τα αδικήµατα της υ εξαίρεσης, α άτης, εκβίασης, λαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκο ίας και για τα αδικήµατα ου ροβλέ ονται στο άρθρο 43 αράγρ. 1 του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) ερί ροσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ στο ο οίο αρα έµ ει το άρθρο 45 του Π 59/ Το α όσ ασµα ή το έγγραφο αυτό ρέ ει να έχει εκδοθεί το ολύ τρεις (3) µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών 2. Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ ό τώχευση ή ανάλογη κατάσταση ου ροβλέ εται στο δίκαιο της χώρας του. Το ιστο οιητικό αυτό ρέ ει να έχει εκδοθεί το ολύ τρεις (3) µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών Τ Τ Τ -27/43

31 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3. Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ ό διαδικασία κήρυξης σε τώχευση ή ανάλογη κατάσταση ου ροβλέ εται στο δίκαιο της χώρας του. Το ιστο οιητικό αυτό ρέ ει να έχει εκδοθεί το ολύ τρεις (3) µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών 4. Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ ό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση ου ροβλέ εται στο δίκαιο της χώρας του. Το ιστο οιητικό αυτό ρέ ει να έχει εκδοθεί το ολύ τρεις (3) µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών 5. Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ ό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση ου ροβλέ εται στο δίκαιο της χώρας του. Το ιστο οιητικό αυτό ρέ ει να έχει εκδοθεί το ολύ τρεις (3) µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών 6. Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση ου ροβλέ εται στο δίκαιο της χώρας του. Το ιστο οιητικό αυτό ρέ ει να έχει εκδοθεί το ολύ τρεις (3) µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών Τ Τ Τ -28/43

32 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7. Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ ό ρο τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση ου ροβλέ εται στο δίκαιο της χώρας του.. Το ιστο οιητικό αυτό ρέ ει να έχει εκδοθεί το ολύ τρεις (3) µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών 8. Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ ό διαδικασία θέσης σε ρο τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. ή ανάλογη κατάσταση ου ροβλέ εται στο δίκαιο της χώρας του. Το ιστο οιητικό αυτό ρέ ει να έχει εκδοθεί το ολύ τρεις (3) µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών 9. Πιστο οιητικό της αρµόδιας αρχής ή ισοδύναµο ιστο οιητικό της χώρας εγκατάστασης, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα του οικείου Ε ιµελητηρίου/ε αγγελµατικού Μητρώου ή ισοδύναµων ε αγγελµατικών οργανώσεων της χώρας εγκατάστασής του και το ειδικό ε άγγελµα του, α ό το ο οίο να ροκύ τει η εγγραφή του, κατά την ηµέρα υ οβολής της Προσφοράς Τ Τ Τ -29/43

33 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10. Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για την ο οία δεν α αιτείται βεβαίωση του γνησίου υ ογραφής, ή ένορκη δήλωση ενώ ιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υ οψήφιου Αναδόχου δεν ροβλέ εται ένορκη δήλωση, υ εύθυνη δήλωση ενώ ιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε αγγελµατικού οργανισµού, στην ο οία ο νόµιµος εκ ρόσω ος του υ οψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους ο οίους ο υ οψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το α ασχολούµενο α ό αυτόν ροσω ικό. Πιστο οιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης ου ο υ οψήφιος 11. Ανάδοχος δηλώνει στην Υ εύθυνη ήλωση της ροηγουµένης αραγράφου, α ό τα ο οία να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως ρος τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης Πιστο οιητικό αρµόδιας αρχής, α ό το 12. ο οίο να ροκύ τει ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως ρος τις φορολογικές υ οχρεώσεις του Σε ερί τωση ου στη χώρα του υ οψήφιου Αναδόχου ορισµένα α ό τα ιο άνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύ τουν στο σύνολό τους όλες τις ιο άνω ερι τώσεις, ρέ ει ε ί οινή α οκλεισµού να ανα ληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του υ οψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη ό ου δεν ροβλέ εται Ένορκη Βεβαίωση, µε υ εύθυνη δήλωση του υ οψήφιου Αναδόχου ενώ ιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε αγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υ οψήφιου Αναδόχου στην ο οία θα βεβαιώνεται ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Τ Τ Τ -30/43

34 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.5. Οι ενώσεις - κοινο ραξίες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινο ραξίας ρέ ει να κατατεθούν όλα τα ικαιολογητικά, ανάλογα µε την ερί τωση (ηµεδα ό/ αλλοδα ό φυσικό ρόσω ο, ηµεδα ό/ αλλοδα ό νοµικό ρόσω ο,) Λοι ές Υ οχρεώσεις / ιευκρινίσεις Α. Υ οχρεώσεις σχετικά µε υ οβολή ικαιολογητικών Συµµετοχής 1 ικαιολογητικά ου εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υ οχρεωτικά α ό ε ίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 2. Οι Υ εύθυνες ηλώσεις δεν α αιτείται να φέρουν θεώρηση του γνησίου της υ ογραφής. 4. Οι Υ εύθυνες ηλώσεις θα υ ογράφονται είτε α ό τον νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζόµενου, είτε α ό τον εξουσιοδοτηµένο εκ ρόσω ο ου τυχόν έχει οριστεί µε τη σχετική για τον διαγωνισµό α όφαση του.σ. εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη. 5. Σε ερί τωση ου ορισµένα α ό τα ιο άνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύ τουν στο σύνολό τους όλες τις ιο άνω ερι τώσεις, ρέ ει ε ί οινή α οκλεισµού να ανα ληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του υ οψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη ό ου δεν ροβλέ εται Ένορκη Βεβαίωση, µε υ εύθυνη δήλωση του υ οψήφιου Αναδόχου ενώ ιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε αγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υ οψήφιου Αναδόχου στην ο οία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο εριεχόµενο. Β. Υ οχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση/ Κοινο ραξία 1. Με την υ οβολή της Προσφοράς, κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινο ραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα, αδιαίρετα και εις ολόκληρον. Σε ερί τωση κατακύρωσης της σύµβασης στην Ένωση/ Κοινο ραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι λήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. 2. Η κοινή Προσφορά υ ογράφεται υ οχρεωτικά, είτε α ό όλα τα µέλη της ένωσης, είτε α ό εκ ρόσω ό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική ράξη. Τ Τ Τ -31/43

35 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εγγύηση Συµµετοχής Για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό και για την εκ µέρους τους τήρηση των όρων της αρούσας διακήρυξης, οι διαγωνιζόµενοι θα ρέ ει είτε να καταθέσουν Εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, για οσό ίσο µε έντεκα χιλιάδες εξακόσια (11.600,00) Ευρώ, είτε να καταθέσουν το ως άνω οσό ως εγγύηση στο ταµείο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα κατωτέρω Αν οι διαγωνιζόµενοι ε ιλέξουν να καταθέσουν εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής, τότε αυτή θα ρέ ει να έχει εκδοθεί ρος όφελος της ΣΤΑΣΥ µε α οκλειστική δα άνη του διαγωνιζόµενου, α ό αναγνωρισµένες τρά εζες ου λειτουργούν νόµιµα στη Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρω αϊκής Ένωσης του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου. Η εγγυητική αυτή ε ιστολή θα ισχύει για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών α ό τη λήξη της ροθεσµίας υ οβολής των ροσφορών και θα εκδοθεί σύµφωνα µε το υ όδειγµα Α ου δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της αρούσας ιακήρυξης. Σε ερί τωση κατά την ο οία η έκδοση της εγγυητικής ε ιστολής δεν είναι δυνατό να γίνει στην ελληνική γλώσσα, γιατί η εκδότρια Τρά εζα δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, θα εκδίδεται στην αγγλική γλώσσα σύµφωνα µε το υ όδειγµα Β ου δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της αρούσας ιακήρυξης. Σε ερί τωση ένωσης, οι Εγγυητικές Ε ιστολές Συµµετοχής ρέ ει να είναι κοινές υ έρ όλων των µελών της ένωσης. Στην ερί τωση αυτή είναι δυνατό να εκδοθούν Εγγυητικές Ε ιστολές ερισσότερες της µίας, οι ο οίες θα καλύ τουν αθροιστικά το συνολικό οσό της εγγύησης, µε την ροϋ όθεση ότι οι Εγγυητικές αυτές Ε ιστολές θα εκδοθούν η κάθε µία υ έρ όλων των µελών της ένωσης και όχι υ έρ µεµονωµένων µελών ξεχωριστά. Η Ε ιτρο ή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την διόρθωση της Εγγυητικής ε ιστολής σύµφωνα µε τα υ οδείγµατα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ Αν οι διαγωνιζόµενοι ε ιλέξουν την κατάθεση οσού της εγγύησης, τότε η κατάθεση του οσού θα ρέ ει να ραγµατο οιηθεί στο ταµείο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., (Αθηνάς 67, Αθήνα) µε µετρητά ή µε ε ιταγή ηµέρας, της ο οίας η εγκυρότητα θα ελέγχεται αυθηµερόν. Η κατάθεση γίνεται υ οχρεωτικά τουλάχιστον µία ηµέρα ριν την ηµεροµηνία λήξης υ οβολής των ροσφορών. Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα εκδίδει αραστατικό, αντίγραφο του ο οίου οι διαγωνιζόµενοι θα εσωκλείουν στην ροσφορά τους και ειδικότερα στον υ οφάκελο νοµιµο οιητικών στοιχείων και τυ ικών ροσόντων. Σε ερί τωση, ου ο διαγωνιζόµενος είναι κοινο ραξία / σύµ ραξη, τότε στο αραστατικό, ου θα εκδώσει η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα ρέ ει, µε ευθύνη του διαγωνιζοµένου, να αναγράφονται όλα τα µέλη της κοινο ραξίας / σύµ ραξης Τ Τ Τ -32/43

36 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υ έρ των ο οίων έγινε η κατάθεση, διαφορετικά ο διαγωνιζόµενος α οκλείεται α ό την ε όµενη φάση του διαγωνισµού Προσφορά, ου δε συνοδεύεται α ό εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό (8.1.1.) ή α ό το αραστατικό της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (8.1.2.) δεν γίνεται δεκτή και ο διαγωνιζόµενος α οκλείεται α ό την ε όµενη φάση του διαγωνισµού. Η εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής (8.1.1.) ή το καταβληθέν οσό της εγγύησης (8.1.2.) ε ιστρέφονται άτοκα στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο και στους υ όλοι ους διαγωνιζόµενους µε την υ ογραφή της Σύµβασης. Στους διαγωνιζόµενους ου τυχόν α οκλειστούν σε ροηγούµενο στάδιο διενέργειας του ιαγωνισµού, οι εγγυητικές ε ιστολές συµµετοχής ή το οσό εγγύησης ου καταβλήθηκε στη ΣΤΑΣΥ Α.Ε. είναι δυνατόν να τους ε ιστραφούν, εφόσον έχουν αρέλθει οι ροθεσµίες ροσβολής τυχόν α οκλεισµού τους. 8.2 Ουσιαστικά Προσόντα Στοιχεία α όδειξης ανάλογης εµ ειρίας Ο κάθε διαγωνιζόµενος, θα ρέ ει να έχει, ε ί οινή α οκλεισµού, την τελευταία τριετία (2012, 2013, 2014), συµβάσεις ου αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση Χώρων Στάθµευσης, εκ των ο οίων ένας τουλάχιστον Χώρος Στάθµευσης είναι χωρητικότητας 350 θέσεων και όλες οι συµβάσεις να αφορούν Χώρους Στάθµευσης αθροιστικά 600 τουλάχιστον θέσεων. Το συγκεκριµένο κριτήριο µ ορεί να ικανο οιείται και µε µία µόνο εν ενεργεία σύµβαση λειτουργίας Χώρου Στάθµευσης 600 τουλάχιστον θέσεων, µε ηµεροµηνία υ ογραφής µετά την Οι διαγωνιζόµενοι ρος α όδειξη των ανωτέρω θα ρέ ει να ροσκοµίσουν : α) ΠΙΝΑΚΑ στον ο οίο θα αναγράφουν: Τον ελάτη, Το όνοµα και τηλέφωνο του ροσώ ου ε ικοινωνίας (Η ΣΤΑΣΥ ε ιφυλάσσεται, εάν το ε ιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους ε αλήθευσης των στοιχείων ου θα υ οβληθούν), Το είδος και το µέγεθος του Χώρου Στάθµευσης ου αφορά η κάθε µία εξ αυτών αναφέροντας τον αριθµό θέσεων στάθµευσης και τις ηµέρες και ώρες λειτουργίας του, Τη διάρκεια των συµβάσεων, Τον αριθµό του ροσω ικού ου χρησιµο οιείται στα λαίσια εκτέλεσης της κάθε µίας εξ αυτών, ανά ειδικότητα, Τ Τ Τ -33/43

37 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Την τυχόν ειδική εκ αίδευση ου έλαβε το ροσω ικό στα λαίσια εκτέλεσης της σύµβασης, Τον κατασκευαστή του εξο λισµού ελέγχου εισόδου εξόδου των οχηµάτων και ληρωµής, Τον αριθµό συναλλαγών ου ραγµατο οιήθηκαν το τελευταίο δωδεκάµηνο της συµβατικής διάρκειας, καθώς ε ίσης και το µέσο όρο των ηµερήσιων συναλλαγών. Σε ερί τωση κοινο ρακτικής εκτέλεσης µε άλλες ε ιχειρήσεις θα αναφέρεται και το οσοστό συµµετοχής στην Κοινο ραξία ή την Ένωση, καθώς και το συγκεκριµένο αντικείµενο αυτής της συµµετοχής. β) Βεβαίωση του ελάτη για την καλή εκτέλεση της Σύµβασης Σε ερί τωση, ου στη σύµβαση, ου ε ικαλείται ο διαγωνιζόµενος για την α όδειξη της εµ ειρίας του, συµµετείχε σε κοινο ραξία, θα ρέ ει η ζητούµενη α ό τη διακήρυξη εµ ειρία να καλύ τεται α ό το οσοστό συµµετοχής του διαγωνιζόµενου στη κοινο ραξία. Σε ερί τωση ου ο διαγωνιζόµενος είναι σύµ ραξη/κοινο ραξία, θα ρέ ει η ζητούµενη α ό τη διακήρυξη εµ ειρία να καλύ τεται τουλάχιστον α ό ένα µέλος αυτής. Ο διαγωνιζόµενος, όσον αφορά την ανωτέρω τεχνική ικανότητα- εµ ειρία µ ορεί να κάνει χρήση της τεχνικής ικανότητας - εµ ειρίας άλλων φορέων ανεξαρτήτως της νοµικής φύσης των υφιστάµενων σχέσεων µεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην ερί τωση αυτή, ο φορέας την τεχνική ικανότητα- εµ ειρία του ο οίου, ε ικαλείται ο διαγωνιζόµενος, θα ρέ ει να ροσκοµίσει όλα τα ανωτέρω εριγραφόµενα έγγραφα και στοιχεία, ροκειµένου να α οδείξει ότι διαθέτει την τεχνική ικανότητα και εµ ειρία. Ε ίσης θα ρέ ει να ροσκοµίσει υ εύθυνη δήλωση, του νοµίµου εκ ροσώ ου, ό ου θα δεσµεύεται ότι σε ερί τωση ου ανατεθεί η σύµβαση στον διαγωνιζόµενο, αυτός (ο φορέας) θα διαθέσει στον διαγωνιζόµενο όλα τα µέσα ου διαθέτει για την εκτέλεση της σύµβασης Στοιχεία χρηµατολη τικής δανειολη τικής και οικονοµικής ικανότητας Ο κάθε διαγωνιζόµενος ρέ ει να υ οβάλλει βεβαίωση Τρά εζας, εκδοθείσα µετά την ηµεροµηνία α οστολής της Προκήρυξης στην Ε ίσηµη Εφηµερίδα των Ευρω αϊκών Κοινοτήτων, στην ο οία να αναφέρεται: «Σε ερί τωση κατακύρωσης του διαγωνισµού Τ -059/15 για τη λειτουργία και διαχείριση των χώρων στάθµευσης της ΣΤΑΣΥ, δύναται να εκδώσει εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης σε οσό ύψους τουλάχιστον είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000,00 ) Ευρώ». Σε ερί τωση κοινο ραξίας ή ένωσης η χρηµατολη τική δανειολη τική και η οικονοµική ικανότητα µ ορεί να καλύ τεται αθροιστικά α ό τις συµµετέχουσες Τ Τ Τ -34/43

38 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ στην κοινο ραξία ή στην ένωση ε ιχειρήσεις κατά το οσοστό συµµετοχής τους σε αυτήν. Ο διαγωνιζόµενος, όσον αφορά την ανωτέρω χρηµατοοικονοµική ικανότητα µ ορεί να κάνει χρήση της ικανότητας άλλων φορέων ανεξαρτήτως της νοµικής φύσης των υφιστάµενων σχέσεων µεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην ερί τωση αυτή, ο φορέας την χρηµατοοικονοµική ικανότητα του ο οίου, ε ικαλείται ο διαγωνιζόµενος, θα ρέ ει να ροσκοµίσει όλα τα ανωτέρω εριγραφόµενα έγγραφα και στοιχεία, ροκειµένου να α οδείξει ότι διαθέτει την ικανότητα αυτή. Ε ίσης θα ρέ ει να ροσκοµίσει υ εύθυνη δήλωση, του νοµίµου εκ ροσώ ου, ό ου θα δεσµεύεται ότι σε ερί τωση ου ανατεθεί η σύµβαση στον διαγωνιζόµενο, αυτός (ο φορέας) θα διαθέσει στον διαγωνιζόµενο όλα τα µέσα ου διαθέτει για την εκτέλεση της σύµβασης Πιστο οιήσεις Ο κάθε διαγωνιζόµενος θα ρέ ει να διαθέτει και να ροσκοµίσει ρος α όδειξη, ιστο οιητικό συµµόρφωσης µε το διεθνές ρότυ ο ISO 9001:2008 και να καταθέσει το σχετικό εγχειρίδιο διασφάλισης οιότητας. Σε ερί τωση κοινο ραξίας/σύµ ραξης εταιρειών, το ιστο οιητικό συµµόρφωσης ως ρος ISO 9001:2008 θα ρέ ει να το διαθέτουν όλες οι εταιρείες µέλη. 8.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Οµάδα Εργασίας Οι διαγωνιζόµενοι ρέ ει να ροσκοµίσουν έντυ α τα ο οία θα δείχνουν την οργανωτική δοµή της εταιρείας τους και στα ο οία θα φαίνεται η θέση των στελεχών τους ου θα έχουν την ευθύνη εκτέλεσης της σύµβασης, ως Οµάδα Εργασίας. Για κάθε ένα α ό τα στελέχη αυτά θα ροσκοµίσουν βιογραφικό σηµείωµα στο ο οίο θα αρουσιάζεται µεταξύ άλλων κατά τρό ο λε τοµερειακό η εµ ειρία του καθενός µε αναφορά σε ροηγούµενες εργασίες, στη θέση ου κατείχε, στις συγκεκριµένες αρµοδιότητες και µε εριγραφή του αντικειµένου συµµετοχής. Τα εν λόγω βιογραφικά σηµειώµατα ρέ ει να φέρουν τις ρωτότυ ες υ ογραφές των ροτεινοµένων στελεχών ως α όδειξη ότι α οδέχονται τη συµµετοχή τους και δεσµεύονται σχετικά. Ε ι ρόσθετα οι διαγωνιζόµενοι ρέ ει να ροσκοµίσουν βιογραφικό του Ε ιβλέ οντα του έργου ου αναφέρεται στο άρθρο της αρούσας ιακήρυξης, µε το ο οίο θα τεκµηριώνεται η εµ ειρία του σε αρόµοια έργα, µε αναφορά σε ροηγούµενες εργασίες, στη θέση ου κατείχε, τις συγκεκριµένες αρµοδιότητές του και το ο οίο θα φέρει την ρωτότυ η υ ογραφή του. Τ Τ Τ -35/43

39 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η αντικατάσταση του Ε ιβλέ οντα του έργου, µε κά οιον άλλο ισοδύναµης εµ ειρίας, ου τυχόν ζητηθεί να γίνει α ό τον Ανάδοχο, σε εξαιρετικές ερι τώσεις, θα ρέ ει να εγκρίνεται α ό τη ΣΤΑΣΥ Σχέδιο Λειτουργίας και ιαχείρισης των Χώρων Στάθµευσης α. Στελέχωση Οι διαγωνιζόµενοι θα ρέ ει να υ οβάλλουν σχέδιο στελέχωσης του κάθε Χώρου Στάθµευσης ξεχωριστά. Το σχέδιο στελέχωσης θα εριλαµβάνει κατ ελάχιστο το τυχόν ρόσθετο ροσω ικό ου θα χρησιµο οιεί καθηµερινά ο διαγωνιζόµενος ανά Χώρο Στάθµευσης στα λαίσια υλο οίησης της σύµβασης, έραν των ελάχιστων α αιτήσεων του άρθρου ΤΠ-3 του Τεύχους Γ Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς και τυχόν διαφορο οιήσεις ανά ερίοδο ηµέρας ή/και ηµέρα (.χ. νύχτα, Σάββατα, Κυριακές, αργίες κλ.) και εριγραφή των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων του ροσω ικού. ιευκρινίζεται ότι η ΣΤΑΣΥ θα έχει το δικαίωµα να ζητά την αντικατάσταση ο οιουδή οτε µέλους του ροσω ικού του Αναδόχου, ου κρίνεται ότι δεν έχει τη δέουσα ε άρκεια β. ιαδικασίες Οι διαγωνιζόµενοι ρέ ει να εριγράψουν την οργάνωση των αιτουµένων υ ηρεσιών και τον τρό ο µε τον ο οίο ροτίθενται να ε ο τεύουν τις αρεχόµενες υ ηρεσίες σε ερί τωση ανάθεσης της σύµβασης, υ οβάλλοντας κατ ελάχιστο διαδικασίες σχετικές µε: i. Τη διαχείριση των εισ ράξεων (είσ ραξη και καταβολή χρηµάτων), ii. Τον καθαρισµό του Χώρου Στάθµευσης, iii. Τον έλεγχο του εξο λισµού, iv. Την αντιµετώ ιση βλαβών και δυσλειτουργιών του εξο λισµού, v. Την αντιµετώ ιση εκτάκτων εριστατικών, vi. Την εξυ ηρέτηση των ελατών (υ ηρεσίες, καταγραφή αρα όνων, ροτάσεις για βελτιστο οίηση των αρεχόµενων υ ηρεσιών κλ.), vii. Τον έλεγχο συµ εριφοράς και α όδοσης του ροσω ικού τους, αναφέροντας τον τρό ο ου θα γίνεται ο έλεγχος οιότητας των αρεχόµενων υ ηρεσιών, ο έλεγχος αρακολούθησης του ωραρίου εργασίας, ο έλεγχος της ασφάλειας του ροσω ικού τους κλ. viii. Την ολιτική αροχής κινήτρων στο ροσω ικό για την καλύτερη εξυ ηρέτηση των ελατών, ix. Την υ οβολή κάθε µήνα αναλυτικών δεικτών στη ΣΤΑΣΥ για την κίνηση ανά Χώρο Στάθµευσης (είσοδοι-έξοδοι οχηµάτων ανά ώρα, ληρότητα ανά ώρα, Τ Τ Τ -36/43

40 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ δείκτης εναλλαγής, διάρκεια στάθµευσης, οσοστώσεις κατηγοριών ελατών κλ.) και την ικανο οίηση των ελατών. Ε ι ρόσθετα των ως άνω διαδικασιών οι διαγωνιζόµενοι θα ρέ ει να υ οβάλλουν τα έγγραφα Πολιτικής Υγιεινής και Ασφάλειας της εταιρείας τους καθώς ε ίσης και τις Οργανωτικές οµές και τα Σχέδια Ενεργειών τους µε τα ο οία διαχειρίζονται τα θέµατα ασφάλειας. Συµ ερασµατικά, οι διαγωνιζόµενοι θα ρέ ει, ε ί οινή α οκλεισµού, να ικανο οιούν τα άρθρα του αρακάτω ίνακα ου αφορούν στα Ουσιαστικά Προσόντα και Τεχνική Προσφορά: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α/Α Άρθρο Στοιχεία Αξιολόγησης ΕΚΤΟ (συµ ληρώνεται α ό τη ΣΤΑΣΥ) Στοιχεία α όδειξης ανάλογης εµ ειρίας Πιστο οιήσεις ISO Μία σύµβαση λειτουργίας και διαχείρισης Χώρου Στάθµευσης χωρητικότητας 350 θέσεων 2. Συµβάσεις λειτουργίας και διαχείρισης Χώρου Στάθµευσης χωρητικότητας 600 θέσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Οµάδα Εργασίας 1. Οργανωτική οµή Εταιρείας και Βιογραφικά Σηµειώµατα Οµάδας Εργασίας 2. Βιογραφικό Σηµείωµα Ε ιβλέ οντα του Έργου α Στελέχωση 1. Σχέδιο Στελέχωσης 2. Περιγραφή Καθηκόντων και Αρµοδιοτήτων Προσω ικού Τ Τ Τ -37/43

41 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ β ιαδικασίες i. ιαχείριση Εισ ράξεων ii. Καθαρισµός Χώρων Στάθµευσης iii. Έλεγχος Εξο λισµού iv. Αντιµετώ ιση Βλαβών v. Αντιµετώ ιση Έκτακτων Περιστατικών vi. Εξυ ηρέτηση Πελατών vii. Έλεγχος Συµ εριφοράς και Α όδοσης Προσω ικού viii. Πολιτική Παροχής Κινήτρων στο Προσω ικό ix. Υ οβολή Στατιστικών Στοιχείων στη ΣΤΑΣΥ Έγγραφα Πολιτικής Υγιεινής και Ασφάλειας Τεχνικές Προσφορές ου δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις ροδιαγραφές της Προκήρυξης, ή στις ο οίες διατυ ώνονται όροι ή ε ιφυλάξεις ως ρος τους όρους αυτούς α ορρί τονται, και δεν α οσφραγίζονται οι αντίστοιχες Οικονοµικές Προσφορές. 9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στον Υ οφάκελο Οικονοµικής Προσφοράς θα εριέχονται όλα τα στοιχεία ου α αιτούνται να υ οβληθούν, ό ως αυτά εριγράφονται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 10. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10.1 Ο αρών ιαγωνισµός διεξάγεται µε ανοιχτή διαδικασία και Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί εκείνος ου θα υ οβάλλει την χαµηλότερη τιµή. Τ Τ Τ -38/43

42 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Οδηγία 2004/17/ΕΚ «για το συντονισµό των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των τηλε ικοινωνιών», ό ως αυτή ισχύει σήµερα µε το Π.. 59/2007, µε το ο οίο η ελληνική νοµοθεσία ροσαρµόζεται ρος την οδηγία αυτή Οι ζητούµενες υ ηρεσίες κατατάσσονται στην κατηγορία 20, Αριθµός CPC 74430, CPV του αραρτήµατος της VII της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ Αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια των ως άνω νοµοθετηµάτων είναι η ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε Για την ανάδειξη Αναδόχου θα ακολουθηθεί η ανοικτή διαδικασία του άρθρου 1 αρ. 9α, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΧΙΙΙΑ της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, ό ως ισχύει µε το Π.. 59/ Με α όφαση του Προέδρου & ιευθύνοντος Συµβούλου της ΣΤΑΣΥ έχει ορισθεί Ε ιτρο ή ιαγωνισµού για την αξιολόγηση των ροσφορών ου θα υ οβληθούν. Η Ε ιτρο ή αυτή θα έχει την ευθύνη διενέργειας του διαγωνισµού µέχρι και το στάδιο της υ οβολής εισήγησης για ανάθεση ρος τον ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑΣΥ, το ο οίο είναι αρµόδιο για τη λήψη της α όφασης Η α οσφράγιση των ροσφορών θα ραγµατο οιηθεί την 27/07/2015 και ώρα 12:30 στα γραφεία της ΣΤΑΣΥ, Αθηνάς 67. Όσοι διαγωνιζόµενοι έχουν καταθέσει ροσφορά και το ε ιθυµούν µ ορούν να αρευρεθούν. Κατά τη δηµόσια συνεδρίαση, ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι ροσφορών και α οσφραγίζονται οι Φάκελοι «ικαιολογητικών Συµµετοχής, Ουσιαστικών Προσόντων και Τεχνικής Προσφοράς», µονογράφονται και σφραγίζονται α ό την αρµόδια Ε ιτρο ή τα στοιχεία των Φακέλων «ικαιολογητικών Συµµετοχής Ουσιαστικών Προσόντων και Τεχνικής Προσφοράς». Οι Φάκελοι Οικονοµικών Προσφορών δεν α οσφραγίζονται αλλά µονογράφονται, και αφού σφραγισθούν α ό την αρµόδια Ε ιτρο ή φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονοµικών Προσφορών το οθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο ο οίος ε ίσης υ ογράφεται α ό την αρµόδια Ε ιτρο ή και φυλάσσεται. Σε ρώτη φάση και σε κλειστή συνεδρίαση θα ελεγχθούν α ό την Ε ιτρο ή ιαγωνισµού οι Υ οφάκελοι των ικαιολογητικών Συµµετοχής, Ουσιαστικών Προσόντων και Τεχνικής Προσφοράς» των διαγωνιζοµένων. Η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού έχει το δικαίωµα, εφόσον αυτή το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει α ό τους ιαγωνιζόµενους α οσαφήνιση ή συµ λήρωση των υ οβληθέντων στο Υ οφάκελο στοιχείων µέσα σε συγκεκριµένη ροθεσµία. Σε αυτή την ερί τωση οι ιαγωνιζόµενοι υ οχρεούνται να υ οβάλλουν τις ζητούµενες α οσαφηνίσεις ή συµ ληρώσεις στην Ε ιτρο ή, διαφορετικά η Προσφορά τους θα α ορρί τεται. Ως «α οσαφήνιση» νοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το εριεχόµενο των εγγράφων ου ήδη υ οβλήθηκαν. Ως «συµ λήρωση» υ οβληθέντων στοιχείων Τ Τ Τ -39/43

43 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ νοείται η ροσκόµιση νέων στοιχείων, εφόσον α οδεικνύουν σε συνδυασµό µε ήδη υ οβληθέντα στοιχεία τη συνδροµή κά οιες α ό τις ροϋ οθέσεις της αρούσας. Οι διαγωνιζόµενοι οι ο οίοι δεν θα καταθέσουν τα έγγραφα ρος α οσαφήνιση ή και συµ λήρωση των νοµιµο οιητικών στοιχείων ή των στοιχείων ου α οδεικνύουν τα τυ ικά τους ροσόντα, σύµφωνα µε τις α αιτήσεις της διακήρυξης θα α οκλείονται α ό την εραιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού. Μετά το τέλος των εργασιών της, η Ε ιτρο ή θα γνωστο οιήσει εγγράφως σε όλους τους διαγωνιζόµενους οιοι ροκρίνονται στη δεύτερη φάση του διαγωνισµού, κοινο οιώντας τους και το σχετικό ρακτικό. Ταυτόχρονα καλούνται να ροσέλθουν στα γραφεία της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. σε συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα ροκειµένου να λάβουν γνώση των υ οφακέλων νοµιµο οιητικών και ουσιαστικών ροσόντων Τέλος σε δεύτερη φάση, η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού καλεί εγγράφως µε ρόσκληση, ου θα α οσταλεί µε τηλεοµοιοτυ ία (fax), τους διαγωνιζόµενους, ου έχουν ροκριθεί στη φάση αυτή, ό ως ροσέλθουν σε συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα να αραστούν κατά την α οσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών. Κατά τη δηµόσια αυτή συνεδρίαση, η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού, ροχωρά στην α οσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών των διαγωνιζοµένων. Στη συνέχεια δίδεται η δυνατότητα στους διαγωνιζοµένους, να λάβουν γνώση του εριεχοµένου των οικονοµικών ροσφορών των συνδιαγωνιζοµένων τους. Στο σηµείο αυτό λήγει η δηµόσια συνεδρίαση της ε ιτρο ής. Στη συνέχεια η Ε ιτρο ή του ιαγωνισµού σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει αν το εριεχόµενο των οικονοµικών ροσφορών είναι σύµφωνο µε τη διακήρυξη. Αν κά οια οικονοµική ροσφορά δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης τότε θα α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Στη συνέχεια ροβαίνει στην τελική κατάταξη των διαγωνιζοµένων µε βάση την Οικονοµική τους Προσφορά και στην έγγραφη γνωστο οίηση των α οτελεσµάτων σε αυτούς, κοινο οιώντας και το σχετικό ρακτικό. Σηµείωση: Εάν στο διαγωνισµό οι ροσφερόµενες τιµές είναι υ ερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται λε τοµερώς και για το λόγο αυτό η ε ιτρο ή µ ορεί να ζητήσει α ό τον διαγωνιζόµενο διευκρινίσεις. Η Ε ιτρο ή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει α ό τους διαγωνιζόµενους στοιχεία α αραίτητα για την τεκµηρίωση των ροσφεροµένων τιµών και αυτοί υ οχρεούνται να αρέχουν αυτά. Στη συνέχεια ροβαίνει στη τελική κατάταξη µε βάση την οικονοµική ροσφορά των διαγωνιζοµένων και στην έγγραφη γνωστο οίηση των α οτελεσµάτων. Τ Τ Τ -40/43

44 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Προσφυγές κατά της ιακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής ροσφέροντος σ αυτόν και της νοµιµότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής α όφασης υ οβάλλονται σύµφωνα τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α ). 12. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 12.1 Η ε ιλογή αναδόχου θα γίνει µεταξύ των διαγωνιζοµένων ου ληρούν τους όρους συµµετοχής στο διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α οκλεισµού τους µε βάση τον έλεγχο του Υ οφακέλου ικαιολογητικών Συµµετοχής, Ουσιαστικών Προσόντων και Τεχνικής Προσφοράς Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαµηλότερη οικονοµική ροσφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π..59/2007 και της αρούσας ιακήρυξης, η ο οία δεν θα υ ερβαίνει την ροϋ ολογιζόµενη δα άνη για τις αρεχόµενες υ ηρεσίες, ό ως ορίζεται στο άρθρο ΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 13.1 Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έγκριση των α οτελεσµάτων του και την κατακύρωσή του α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑΣΥ 13.2 Το α οτέλεσµα του διαγωνισµού µ ορεί να ακυρωθεί, µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΣΤΑΣΥ, στις αρακάτω ερι τώσεις: α. Για αράτυ η διεξαγωγή της διαδικασίας, β. Εάν ο ανταγωνισµός υ ήρξε ανε αρκής ή, εάν υ άρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζοµένων εις βάρος του ραγµατικού ανταγωνισµού, γ. Εάν λήξει η ισχύς των Οικονοµικών Προσφορών και δεν δοθούν οι α αιτούµενες αρατάσεις α ό τους διαγωνιζοµένους Ο διαγωνισµός µ ορεί ε ίσης να µαταιωθεί, µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΣΤΑΣΥ, ιδίως εάν: α. Το α οτέλεσµα του διαγωνισµού κριθεί αιτιολογηµένα µη ικανο οιητικό, β. Ο ανταγωνισµός ου ανα τύχθηκε κριθεί µη ικανο οιητικός, γ. Το α οτέλεσµα του διαγωνισµού κριθεί οικονοµικά ασύµφορο, δ. Η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει λέον την ΣΤΑΣΥ Εάν δια ιστωθούν λάθη ή αραλείψεις σε ο οιοδή οτε στάδιο της διαδικασίας, µ ορεί να ακυρωθεί µερικά η διαδικασία του διαγωνισµού ή/και να αναµορφωθεί Τ Τ Τ -41/43

45 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ανάλογα το α οτέλεσµά του α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑΣΥ, ή να α οφασισθεί α ό το ίδιο το ιοικητικό Συµβούλιο η ε ανάληψη του διαγωνισµού α ό το σηµείο ου έγινε το λάθος ή η αράλειψη Σε κάθε ερί τωση η ΣΤΑΣΥ µ ορεί κατά την ελεύθερη κρίση της να µαταιώσει το διαγωνισµό ολικά ή µερικά ή να τον αναβάλει σε ο οιοδή οτε στάδιο και για ο οιονδή οτε λόγο. Στην ερί τωση αυτή γνωστο οιεί εγγράφως στους συµµετέχοντες τη µαταίωση ή την αναβολή. Κανείς α ό τους συµµετέχοντες δε δικαιούται ο οιαδή οτε α οζηµίωση ούτε δύναται να εγείρει ο οιαδή οτε α αίτηση για την αιτία αυτή ή για οιανδή οτε άλλη. 14 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Σύµβαση για την εκτέλεση του Συµβατικού αντικειµένου θα υ ογραφεί µετά την έκδοση της α όφασης έγκρισης των α οτελεσµάτων και κατακύρωσης του ιαγωνισµού α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑΣΥ. Ο Ανάδοχος ριν την υ ογραφή της σύµβασης οφείλει να υ οβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο, µέσα σε ροθεσµία ου θα του ανακοινωθεί, τα έγγραφα και δικαιολογητικά, ου αναφέρονται στις ε όµενες αραγράφους: α. Με την υ ογραφή της Σύµβασης ο κάθε Ανάδοχος υ οχρεούται να καταθέσει εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης οσού ίσο µε 5% ε ί του συνολικού συµβατικού τιµήµατος ρο ΦΠΑ, της οικονοµικής ροσφοράς του Αναδόχου, σύµφωνα µε το ε ισυνα τόµενο στην αρούσα ιακήρυξη Υ όδειγµα Εγγυητικής Ε ιστολής Καλής Εκτέλεσης στο Παράρτηµα Ι του Τεύχους Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΓΟΣ). β. Τέλος, ο Ανάδοχος θα ρέ ει ριν την υ ογραφή της Σύµβασης να υ οβάλει σχέδιο ασφαλιστηρίου συµβολαίου, µε το ο οίο θα καλύ τεται α έναντι όλων των κινδύνων. Το ρωτότυ ο ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα υ οβληθεί α ό το Ανάδοχο µε την υ ογραφή της Σύµβασης, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο ΓΟΣ 15 του Τεύχους Α Γενικοί Όροι της Σύµβασης. γ. Ε ίσης, σε ερί τωση κοινο ραξίας ο Ανακηρυχθείς Ανάδοχος θα ρέ ει ριν την υ ογραφή της κάθε Σύµβασης, να υ οβάλει Συµβολαιογραφική ράξη σύστασης της κοινο ραξίας, ό ου θα αναφέρονται υ οχρεωτικά: τα οσοστά συµµετοχής κάθε εταιρείας στην Κοινο ραξία, (ίδιο µε αυτό της υ οβολής ροσφοράς) η α ό κοινού, αλληλέγγυα και αδιαίρετα ανάληψη της ευθύνης των µελών της Κοινο ραξίας έναντι της ΣΤΑΣΥ για κάθε θέµα σχετικό µε την εκτέλεση του Έργου, ο ορισµός του Εκ ροσώ ου της Κοινο ραξίας α έναντι στην ΣΤΑΣΥ και του Ανα ληρωτή του. Ο αρα άνω εκ ρόσω ος και ανα ληρωτής θα ανήκει στο στελεχιακό ροσω ικό της εταιρείας µε το µεγαλύτερο οσοστό συµµετοχής στην κοινο ραξία. Η συµβολαιογραφική ράξη σύστασης της κοινο ραξίας θα Τ Τ Τ -42/43

46 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ συνοδεύεται α ό δηλώσεις α οδοχής του διορισµού τους α ό τον εκ ρόσω ο και α ό τον ανα ληρωτή του. Ο διορισµός του εκ ροσώ ου και του ανα ληρωτή του και οι δηλώσεις α οδοχής ρέ ει να είναι χωρίς αίρεση ή όρους και να εκτείνονται σε όλα τα θέµατα ου αφορούν την εκτέλεση της σύµβασης. Ε ισηµαίνεται ότι, τα τιµολόγια ληρωµών θα εκδίδονται στο όνοµα της κοινο ραξίας και θα είναι θεωρηµένα α ό την αρµόδια ΟΥ. Αν εράσει η ροθεσµία χωρίς ο Ανάδοχος να έχει αρουσιαστεί για να υ ογράψει τη Σύµβαση, ή ροσέλθει αλλά δεν καταθέσει τα ανωτέρω ή κα οια α ό τα ανωτέρω έγγραφα, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, µ ορεί να κηρυχθεί έκ τωτος, και να κατα έσει υ έρ της Αναθέτουσας Αρχή η Εγγύηση Συµµετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την ερί τωση η Αναθέτουσα Αρχή α οφασίζει την ανάθεση της Σύµβασης στον ε όµενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο. Η α όφαση αυτή λαµβάνεται εις βάρος του εκ τώτου και θα αφορά κάθε µέτρο για την α οκατάσταση κάθε ζηµιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 15 ΓΛΩΣΣΑ ΙΚΑΙΟ ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Γλώσσα υ οβολής της ροσφοράς και της εκτέλεσης της σύµβασης είναι η ελληνική. Όλα τα δικαιολογητικά, ιστο οιητικά και έγγραφα ου α αιτείται να υ οβληθούν και όλη η λοι ή αλληλογραφία θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. Σε ερί τωση ου τα εν λόγω έγγραφα έχουν συνταχθεί σε άλλη, λην της Ελληνικής, ε ίσηµη γλώσσα θα συνοδεύονται α ό µετάφραση στην Ελληνική, ε ικυρωµένη α ό το αρµόδιο µεταφραστικό τµήµα του Υ ουργείου Εξωτερικών ή α ό δικηγόρο σύµφωνα µε όσα ροβλέ ονται στον κώδικα ερί δικηγόρων. Η σύµβαση καθώς και οι σχέσεις µεταξύ της εταιρείας και του Αναδόχου θα διέ ονται α ό το Ελληνικό ίκαιο. Αρµόδια ικαστήρια για την ε ίλυση διαφορών µεταξύ των µερών ου θα ροκύψουν α ό την αρούσα είναι τα καθ ύλην αρµόδια δικαστήρια της Αθήνας. 16 ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ροκήρυξη του ιαγωνισµού αυτού έχει σταλεί για δηµοσίευση στην Ε ίσηµη Εφηµερίδα των Ευρω αϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε.Κ) στις Η ίδια ροκήρυξη έχει δηµοσιευτεί στο ΦΕΚ και στον Ελληνικό τύ ο στις Ε ίσης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στο Πρόγραµµα ιαύγεια και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων την ιδία ηµεροµηνία. Το κόστος της δηµοσίευσης ε ιβαρύνει τη ΣΤΑΣΥ. Τ Τ Τ -43/43

47 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -059/15 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

48 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.». (Τ -059/15) 1. Ο αρών διαγωνισµός αφορά στην ανάθεση της λειτουργίας και διαχείρισης των χώρων στάθµευσης της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. στους σταθµούς Μετρό «Συγγρού-Φιξ», «Χαλάνδρι», Νοµισµατοκο είο» και «Αγία Μαρίνα», για διάστηµα δύο (2) ετών. 2. ικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό έχουν τα φυσικά ή νοµικά ρόσω α, οι κοινο ραξίες ή ενώσεις αυτών, της ηµεδα ής ή της αλλοδα ής, α ό το καταστατικό των ο οίων ροκύ τει, ότι η αροχή των ζητουµένων υ ηρεσιών στον αρόντα διαγωνισµό εντάσσεται στον εταιρικό τους σκο ό και τα ο οία: 1) έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 2) έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους της Ευρω αϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 3) έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία τρίτων χωρών, ου έχουν υ ογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµ ορίου, η ο οία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/97. Ε ισηµαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος µ ορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος µιας και µόνο κοινο ραξίας / σύµ ραξης. 3. Προκειµένου να δοθεί στους διαγωνιζοµένους η δυνατότητα να διαµορφώσουν ά οψη για τους χώρους ριν α ό την υ οβολή των ροσφορών τους θα διοργανωθεί α ό την ΣΤΑΣΥ ε ίσκεψη στους χώρους στάθµευσης την 22/06/2015. Οι διαγωνιζόµενοι θα ρέ ει να δηλώσουν δικαίωµα συµµετοχής στην ε ίσκεψη αυτή ε ικοινωνώντας µε τα γραφεία της ΣΤΑΣΥ στο τηλέφωνο ου αναφέρεται κατωτέρω, το αργότερο δύο (2) εργάσιµες ηµέρες ριν α ό την ε ίσκεψη. Οι ενδιαφερόµενοι θα ρέ ει να υ οβάλουν τυχόν α ορίες και ερωτήµατα σχετικά µε τους όρους του διαγωνισµού α ευθυνόµενοι εγγράφως στην διεύθυνση ου αναφέρεται κατωτέρω το αργότερο µέχρι την 26/06/2015. Η ΣΤΑΣΥ θα Τ Τ Τ (Ι)-1/2

49 συγκεντρώσει όλα τα ερωτήµατα και εντός έντε (5) εργασίµων ηµερών θα εκδώσει Τεύχος ιευκρινίσεων. 4. Τα έγγραφα του ιαγωνισµού διατίθενται α ό: ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., Γραφείο Κεντρικής Γραµµατείας, Αθηνάς 67, Αθήνα Τηλ.: & Fax: (εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09:00 15:00) Το Τεύχος ιαγωνισµού διατίθεται δωρεάν στους διαγωνιζόµενους το ο οίο µ ορούν να το ροµηθευτούν και α ό την ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ Ηµεροµηνία λήξης υ οβολής των ροσφορών ορίζεται η 27/07/2015 και ώρα Η γλώσσα σύνταξης των υ οβολών είναι η ελληνική. Η α οσφράγιση των ροσφορών και συγκεκριµένα των Υ οφάκελων των «ικαιολογητικών Συµµετοχής, Ουσιαστικών Προσόντων και Τεχνικής Προσφοράς» θα ραγµατο οιηθεί την 27/07/2015 και ώρα στα γραφεία της εταιρείας Αθηνάς 67, Αθήνα- αίθουσα «Αθηνά», 2 ος όροφος. 5. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαµηλότερη τιµή, η ο οία δεν θα υ ερβαίνει την ροϋ ολογιζόµενη δα άνη των εντακόσια ογδόντα χιλιάδες ( ,00 ) Ευρώ λέον ΦΠΑ για τις αρεχόµενες υ ηρεσίες των δύο (2) ετών α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της σύµβασης, 6. Με την υ οβολή της ροσφοράς α αιτείται οι διαγωνιζόµενοι είτε να καταθέσουν Εγγυητική Ε ιστολή Συµµετοχής για οσό έντεκα χιλιάδων εξακοσίωνευρώ (11.600,00 ) είτε να καταθέσουν το ως άνω οσό ως εγγύηση στο ταµείο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Ο Ανάδοχος θα καταθέσει είτε Εγγυητική Ε ιστολή Καλής Εκτέλεσης οσού ίσου µε το 5% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος ρο ΦΠΑ της οικονοµικής του ροσφοράς. Υ οδείγµατα των Εγγυητικών Ε ιστολών δίνονται στα τεύχη του διαγωνισµού. 7. εν ε ιτρέ εται η υ οβολή εναλλακτικών ροσφορών για τις ζητούµενες υ ηρεσίες. 8. εν ε ιτρέ εται η υ οβολή ροσφορών για µέρος του αντικειµένου του αρόντος διαγωνισµού. Τ Τ Τ (Ι)-2/2

50 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -059/15 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

51 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Προς την: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΑΘΗΝΑΣ , Αθήνα ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ,00 Υ όδειγµα Α 1. Με την ε ιστολή αυτή σας γνωστο οιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και ανε ιφύλακτα, ευθυνόµενοι α έναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υ έρ του/ της... (τίθεται η ε ωνυµία του διαγωνιζόµενου) για οσό ίσο µε έντεκα χιλιάδες εξακόσια (11.600,00) Ευρώ για τη συµµετοχή του/ της στο ιαγωνισµό ου διενεργεί η ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. για τη λειτουργία και διαχείριση των χώρων στάθµευσης της ΣΤΑΣΥ ΑΕ ( ιαγωνισµός Τ -059/15). 2. Παραιτούµαστε ρητά και ανε ιφύλακτα α ό την ένσταση του ευεργετήµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, α ό το δικαίωµα ροβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του ρωτοφειλέτη ακόµη και των µη ροσω ο αγών και ιδιαίτερα ο οιασδή οτε άλλης ένστασης των άρθρων , του Αστικού Κώδικα, ό ως και α ό τα δικαιώµατά µας ου τυχόν α ορρέουν α ό τα υ όψη άρθρα. 3. Με την κοινο οίηση σε εµάς σχετικής έγγραφης ειδο οίησής σας, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την αρούσα ε ιστολή, τη ρητή υ οχρέωση να σας καταβάλλουµε εντός έντε (5) ηµερών α ό την ηµέρα κοινο οίησης της ειδο οίησης αυτής στην Τρά εζά µας, χωρίς ο οιαδή οτε αντίρρηση, ολόκληρο το οσό της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας. 4. Για την καταβολή της αρούσας εγγύησης δεν α αιτείται καµία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεσή του ως άνω διαγωνιζοµένου ούτε θα ληφθεί υ όψη ο οιαδή οτε τυχόν ένσταση ή ε ιφύλαξη ή ροσφυγή του διαγωνιζοµένου αυτού στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα τη µη κατά τωση της εγγυητικής ε ιστολής, ή τη θέση αυτής υ ό δικαστική µεσεγγύηση. 5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υ όψη εγγύησή µας υ έρ του ως άνω διαγωνιζοµένου ισχύει µέχρι τις xx.xx Για όλο αυτό το χρονικό διάστηµα θα αραµείνουµε υ εύθυνοι α έναντί σας για την άµεση καταβολή σε εσάς του οσού της εγγύησης µέχρι να ε ιστραφεί στην τρά εζά µας η αρούσα εγγυητική ε ιστολή, µαζί µε έγγραφη δήλωσή σας ότι µας α αλλάσσετε α ό την υ όψη εγγύηση. 6. Ο οιαδή οτε διαφορά τυχόν ροκύψει σε σχέση µε την αρούσα εγγύηση ή µε ο οιαδή οτε ληρωµή µε βάση την εγγύηση αυτή, θα ε ιλύεται α ό τα αρµόδια ελληνικά δικαστήρια της Αθήνας. 7. ηλώνουµε οµοίως, ότι µε την έκδοση της αρούσας δεν γίνεται υ έρβαση των ορίων ου έχουν τεθεί και ισχύουν για την τρά εζά µας σε ότι αφορά τις εκδιδόµενες α ό εµάς εγγυητικές ε ιστολές. Τ Τ Τ (ΙΙ)-1/2

52 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ To: Urban Rail Transport S.A. Athinas 67 Ave. Athens LETTER OF GUARANTEE No FOR AN AMOUNT OF ,00 Υ όδειγµα Β 1. We hereby advice you that we explicitly, irrevocably and unreservedly guarantee, being liable toward yourself in full and as debtors, in favor of. (name of the company) for an amount of (.. ) Euro for its participation in the tendering procedure issued by Urban Rail Transport S.A. for the award of a contract for the.(tender Τ -059/15). 2. We explicitly and unreservedly waive our right to object invoking the benefit of division and discussion, our right to raise against you all the objections of the principal debtor, including even the non-personal ones and, in particular, any other objection falling within articles , and of the Greek Civil Code, as well as our rights that may arise from the aforementioned articles. 3. Upon communication to our Bank of your relevant notice, we state that we hereby undertake the explicit obligation, to pay you within five (5) days from the communication of the said notice to our Bank, without any objection all the amount covered by this guarantee, according to your instructions. 4. For the payment of the subject guarantee, no authorization, action or concurrence by the above mentioned renderer, is required, nor shall any consideration be given to any objection or reservation or recourse of the said renderer to arbitration or to the courts, requesting the non payment of this guarantee or the placing of this guarantee under court sequestration. 5. We further declare that this guarantee in favor of the above mentioned renderer shall remain in force until xx.xx During all that time period we shall remain under the obligation to directly pay to you the guarantee amount, until this letter of guarantee is returned to our Bank with a written statement that you release us from the subject guarantee. 6. Any dispute that may arise with regard to this guarantee or to any payment there under, shall be settled by the competent courts of Athens Greece. 7. We, moreover, state that by the issue of this guarantee there is no exceeding of the limits that have been set and are applicable to our Bank with regard to the letters of guarantee issued by ourselves. Τ Τ Τ (ΙΙ)-2/2

53 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -059/15 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

54 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η Οικονοµική Προσφορά θα δοθεί σε Ευρώ, α οκλειόµενης της εξάρτησης µε ο οιοδή οτε τρό ο του τιµήµατος α ό την ισοτιµία του Ευρώ µε ξένα νοµίσµατα. Οι διαγωνιζόµενοι καλούνται να συντάξουν την ροσφορά τους µε τυ ο οιηµένο τρό ο συµ ληρώνοντας τους ίνακες ου ακολουθούν στις ε όµενες σελίδες. Οι ροσφορές ρέ ει να είναι δακτυλογραφηµένες και να µην φέρουν διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, ροσθήκες κλ.) ε ί οινή α οκλεισµού. Οικονοµική ροσφορά ου είναι αόριστη ή υ ό αίρεση α ορρί τεται ως µη α οδεκτή, µετά α ό γνωµοδότηση της Ε ιτρο ής ιαγωνισµού. Η Οικονοµική Προσφορά υ ογράφεται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζοµένου, ο ο οίος ε ίσης µονογράφει όλα τα φύλλα αυτής. Μονογραφές ου τυχόν λεί ουν, θα µ ουν α ό την Ε ιτρο ή του ιαγωνισµού και η ροσφορά θα θεωρείται ισχυρή. Προσφορά όµως ου θα υ οβληθεί ανυ όγραφη θεωρείται άκυρη. Σε ερί τωση κοινο ραξίας/σύµ ραξης Εταιρειών, η ροσφορά υ ογράφεται και µονογράφεται αντίστοιχα α ό τους νόµιµους εκ ροσώ ους όλων των Εταιρειών ου συµµετέχουν στη σύµ ραξη. ιευκρινίζεται ότι εναλλακτικές ροσφορές ή ροσφορές για µέρος των ζητούµενων υ ηρεσιών δεν γίνονται δεκτές. Εξάλλου, διατύ ωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην οικονοµική ροσφορά ή ε ιφυλάξεις ε αυτής, θα θεωρηθούν ως ε ιφυλάξεις ε ί των όρων του διαγωνισµού και θα οδηγήσουν στην α όρριψη της οικονοµικής ροσφοράς του διαγωνιζοµένου ου τις διατυ ώνει. Σε ερί τωση υ άρξεως ρόδηλων αριθµητικών λαθών στην Οικονοµική Προσφορά διαγωνιζοµένου, η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού ροβαίνει στη διόρθωση των αριθµητικών ράξεων και χρησιµο οιεί για την κατάταξη των ροσφορών, την διορθωµένη λέον ροσφορά του διαγωνιζοµένου. Οι τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς ου θα δοθούν α ό τους διαγωνιζοµένους, α οτελούν την λήρη α οζηµίωσή τους για την λήρη, ε ιτυχή και εµ ρόθεσµη εκτέλεση των εργασιών της Σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους του Τεύχους Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και των λοι ών τευχών και τεκµαίρεται ότι για τον ροσδιορισµό τους έχουν συνυ ολογισθεί και ληφθεί υ όψη όλες οι δα άνες για τις αµοιβές του ροσω ικού και των συνεργατών ου θα α ασχοληθούν και κάθε µορφής έξοδα ου θα α αιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, όλες οι δα άνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοι ά κόστη µε τα ο οία βαρύνεται ο ανάδοχος σύµφωνα µε τη Σύµβαση, ό ως ε ίσης και τα γενικά έξοδα και το όφελός του. Καθ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης οι τιµές αυτές είναι και θα αραµείνουν σταθερές και δεν υ όκεινται σε αναθεώρηση ή ε ικαιρο οίηση για ο οιοδή οτε λόγο ή αιτία. Οι διαγωνιζόµενοι ρέ ει να λάβουν υ όψη τους ότι κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης θα ρέ ει να τηρούν την κείµενη εργατική νοµοθεσία, τις οικείες εφαρµοστέες συλλογικές ρυθµίσεις εργασίας (συλλογικές συµβάσεις εργασίας, διαιτητικές α οφάσεις), ασφαλιστική και ερί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και ρόληψης του ε αγγελµατικού κινδύνου νοµοθεσία, όρος ο ο οίος θα συµ εριληφθεί στη σύµβαση µεταξύ της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου. Τ Τ Τ (ΙΙI)- 1 /6

55 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προσφορές ου θα υ ερβαίνουν την ροϋ ολογιζόµενη δα άνη, ό ως αυτή ορίζεται στον όρο 3.1 του Τεύχους ιακήρυξης, δεν θα γίνονται α οδεκτές. Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ε ί των εκάστοτε ληρωτέων οσών. Ε ίσης, ε ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% του Ν. 4013/2011, η ο οία υ ολογίζεται ε ί της συµβατικής αξίας, ρο ΦΠΑ, υ έρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων. Τ Τ Τ (ΙΙI)- 2 /6

56 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η οικονοµική ροσφορά (ΟΠ) κάθε διαγωνιζοµένου για τη διετή διάρκεια της σύµβασης υ ολογίζεται α ό τον αρακάτω τύ ο: Σηµείωση: ΟΠ (Ευρώ) =2 Έτη Χ { 12 (Μήνες) x [ΜΑ1 + ΜΑ2 + ΜΑ3 +MA4] (Ευρώ / Μήνα) (Ώρες) x ΩΑ (Ευρώ / Ώρα)} Εκτιµώνται χίλιες (1000) Πρόσθετες Ώρες λειτουργίας, ετησίως, σε όλους τους Χώρους Στάθµευσης, κατά ερί τωση, και µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες, στις ο οίες ο Ανάδοχος θα ρέ ει να αντα οκριθεί, εφόσον ζητηθεί α ό τη ΣΤΑΣΥ. Το ροσφερόµενο τίµηµα για την Ωριαία Α οζηµίωση του Αναδόχου (ΩΑ) ε ιβαρύνεται µε τις νόµιµες ροσαυξήσεις για νυχτερινή λειτουργία του Χώρου Στάθµευσης ή λειτουργία σε Κυριακές, εορτές και αργίες. Τ Τ Τ (ΙΙI)- 3 /6

57 Είδος Προσφερόµενης Υ ηρεσίας ΜΑ1 Μηνιαία Α οζηµίωση Αναδόχου για τη Λειτουργία του Χώρου Στάθµευσης στο Σταθµό «Συγγρού-Φιξ» ΜΑ2 Μηνιαία Α οζηµίωση Αναδόχου για τη Λειτουργία του Χώρου Στάθµευσης στο Σταθµό «Χαλάνδρι» ΜΑ3 Μηνιαία Α οζηµίωση Αναδόχου για τη Λειτουργία του Χώρου Στάθµευσης στο Σταθµό «Νοµισµατοκο είο» ΜΑ3 Μηνιαία Α οζηµίωση Αναδόχου για τη Λειτουργία του Χώρου Στάθµευσης στο Σταθµό «Αγία Μαρίνα» ΩΑ Ωριαία Α οζηµίωση για Πρόσθετες Ώρες σε όλους τους Χώρους Στάθµευσης Τιµή Μονάδος ( / Μήνα ή Ώρα) ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ( ) ΟΠ = Μήνες Ώρες Αριθµητικώς & ολογράφως Α οζηµίωση ( ) Ισχύς Προσφοράς Τίθεται η Υ ογραφή του Νοµίµου Εκ ροσώ ου του ιαγωνιζοµένου και η σφραγίδα της εταιρείας (σε ερί τωση κοινο ραξίας/ σύµ ραξης τίθενται οι υ ογραφές των νοµίµων εκ ροσώ ων όλων των εταιρειών ου συµµετέχουν στην κοινο ραξία/ σύµ ραξη και η σφραγίδα έκαστης εκ των συµ ραττουσών εταιρειών) // ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Τ Τ Τ (ΙΙI)- 4 /4

58 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -059/15 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΓΟΣ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

59 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Α ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΟΣ-1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 ΓΟΣ-2. ΤΕΥΧΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΓΛΩΣΣΑ... 3 ΓΟΣ-3. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ... 4 ΓΟΣ-4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΟΧΟΥ... 4 ΓΟΣ-5. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ... 4 ΓΟΣ-6. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 5 ΓΟΣ-7. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 5 ΓΟΣ-8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΥΣΗΣ Ή ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 7 ΓΟΣ-9. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 7 ΓΟΣ-10. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 ΓΟΣ-11. ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ... 8 ΓΟΣ-12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ... 9 ΓΟΣ-13. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ... 9 ΓΟΣ-14. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ... 9 ΓΟΣ-15. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΓΟΣ-16 ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΟΣ-17. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ Α (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ Α (ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) Τ ΓΟΣ ΓΟΣ-1/13

60 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τ ΓΟΣ ΓΟΣ-2/13

61 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ To αρόν τεύχος αφορά τους γενικούς όρους ου θα διέ ουν τη σύµβαση. ΓΟΣ-1. ΟΡΙΣΜΟΙ «Σύµβαση» Νοείται η συµφωνία ου συνά τεται µε την υ ογραφή σχετικού Συµφωνητικού µεταξύ της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. και του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου. «ΣΤΑΣΥ» Νοείται η ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., ου είναι ο φορέας ανάθεσης της Σύµβασης. «Ανάδοχος» Νοείται το ρόσω ο στο ο οίο ανατίθεται η εκτέλεση του Έργου. «Έργο» Νοείται το συµβατικό αντικείµενο ου αναλυτικά εριγράφεται στο Τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ», η εκτέλεση του ο οίου α οτελεί το αντικείµενο της Σύµβασης ου συνά τεται µεταξύ ΣΤΑΣΥ και Αναδόχου και γίνεται σύµφωνα µε τους όρους των Τευχών της Σύµβασης ου αναφέρονται στο σχετικό άρθρο ΓΟΣ -3. «Εργασίες» Νοούνται οι ενέργειες στις ο οίες θα ροβεί ο Ανάδοχος ροκειµένου να εκτελέσει το έργο ου θα του ανατεθεί και οι υ ηρεσίες τις ο οίες θα αρέχει σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο τεύχος «Γ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και στα λοι ά τεύχη της σύµβασης. ΓΟΣ-2. ΤΕΥΧΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΓΛΩΣΣΑ Η Σύµβαση α οτελείται α ό τα αρακάτω τεύχη ου α οτελούν ένα ενιαίο σύνολο και η σειρά ισχύος αυτών σε ερί τωση ασυµφωνίας µεταξύ τους είναι αυτή ου αναφέρεται αρακάτω : α. Συµφωνητικό Παροχής Υ ηρεσιών β. Τεύχος «Γ» Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ) γ. Τεύχος «Β» Ειδικοί Όροι Σύµβασης (ΕΟΣ) δ. Τεύχος «Α» Γενικοί Όροι Σύµβασης (ΓΟΣ) µε το συνηµµένο σε αυτό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Όροι Ασφαλείας ε. Οικονοµική ροσφορά του Αναδόχου στ. Τεύχος ιακήρυξης και Τεύχος ιευκρινίσεων Γλώσσα της σύµβασης είναι η ελληνική. Τ ΓΟΣ ΓΟΣ-3/13

62 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΟΣ-3. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ Ο Ανάδοχος εκτελεί το έργο σύµφωνα µε τις δικές του τεχνικές ου έχει υ οβάλλει µε την τεχνική του ροσφορά, οι ο οίες είναι σύµφωνες µε τις τεχνικές ροδιαγραφές και γενικότερα µε τους όρους και τις α αιτήσεις της Σύµβασης και τηρώντας τους ισχύοντες κατά το χρόνο εκτέλεσης του Έργου ελληνικούς νόµους και κανονισµούς. Ειδικότερα ορίζεται ότι µε την α οκλειστική φροντίδα, ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου εκτελούνται όλες οι Εργασίες του Έργου και αντιµετω ίζονται όλα τα θέµατα και ροβλήµατα ου τυχόν ανακύψουν κατά την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ο Ανάδοχος εκ ληρώνει όλες τις υ οχρεώσεις ου α ορρέουν α ό την Σύµβαση µε την α αιτούµενη φροντίδα, ικανότητα και ε ιµέλεια ου ε ιδεικνύεται συνήθως α ό ειδικευµένο ε αγγελµατία κατά την εκτέλεση αρόµοιων εργασιών και είναι α οκλειστικά υ εύθυνος για την ορθότητα, ληρότητα και αρτιότητα των εργασιών αυτών. Ο Ανάδοχος ενεργεί ως ανεξάρτητος ανάδοχος κατά την έννοια των άρθρων 681 και ε όµενα του Αστικού Κώδικα και όχι ως εκ ρόσω ος ή ροστεθείς της ΣΤΑΣΥ διατηρώντας λήρη έλεγχο ε ί του ροσω ικού του και γενικότερα των συνεργατών του. ΓΟΣ-4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Το ροσω ικό ου χρησιµο οιείται α ό τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του Έργου συγκροτείται α ό ε ιστήµονες, υ αλλήλους, τεχνίτες και εργάτες µε την τεχνική, ε αγγελµατική κατάρτιση και είρα ου α αιτείται για την εκτέλεση των εργασιών ου τους έχουν ανατεθεί. Ο Ανάδοχος είναι υ εύθυνος για τη συµ εριφορά όλου του ροσω ικού για όλο το διάστηµα εκτέλεσης του Έργου και για τη συµµόρφωση του ρος τις οδηγίες ΣΤΑΣΥ. Ρητά συµφωνείται ότι η ΣΤΑΣΥ δεν έχει καµία υ οχρέωση ή ευθύνη για εργατικά ατυχήµατα του ροσω ικού του Αναδόχου το ο οίο συνδέεται µόνο µε αυτόν, ούτε για εισφορές του ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών φορέων. Κατά την υ ογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος θα ροσκοµίσει οινικά µητρώα των ροσώ ων ου θα χρησιµο οιήσει για την εκτέλεση των εργασιών της Σύµβασης. Η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να µην κάνει δεκτά για την αροχή των υ ηρεσιών ρόσω α ου δεν έχουν λευκό οινικό µητρώο. ΓΟΣ-5. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ Α αγορεύεται στον Ανάδοχο η υ οκατάστασή του στην εκτέλεση του Έργου εν όλο ή εν µέρει α ό άλλο φυσικό ή νοµικό ρόσω ο και η εκχώρηση σε τρίτον µέρους ή του συνόλου του συµβατικού αντικειµένου χωρίς την ροηγούµενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της ΣΤΑΣΥ Σε αντίθετη ερί τωση η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να ροχωρήσει στην καταγγελία της Σύµβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκ τωτο. Τ ΓΟΣ ΓΟΣ-4/13

63 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υ εργολαβίες και ροµήθειες του Αναδόχου δεν δηµιουργούν συµβατική σχέση µεταξύ ο οιουδή οτε ροµηθευτή ή υ εργολάβου και της ΣΤΑΣΥ. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να λάβει ροηγουµένως έγγραφη έγκριση της ΣΤΑΣΥ για την χρησιµο οίηση υ εργολάβου για την εκτέλεση ο οιωνδή οτε εργασιών της Σύµβασης. Η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να αρνηθεί να εγκρίνει την χρησιµο οίηση υ εργολάβων, εφόσον κατά την κρίση της δεν διασφαλίζονται οι όροι εκτέλεσης του έργου ου αναφέρονται στην αρούσα Σύµβαση. Η µη τήρηση της υ οχρέωσης αυτής α ό τον Ανάδοχο συνιστά αράβαση συµβατικής υ οχρέωσης. ΓΟΣ-6. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με έγγραφη ειδο οίηση ρος τον Ανάδοχο η ΣΤΑΣΥ µ ορεί να αναστείλει, ο οιαδή οτε χρονική στιγµή, την εκτέλεση όλων ή ο οιουδή οτε µέρους των Εργασιών της Σύµβασης ιδιαίτερα όταν συντρέχουν λόγοι έκτακτης ανάγκης, εξαιρετικές εριστάσεις, λόγοι κατε είγοντος ου ε ιβάλλουν τη διακο ή λειτουργίας του συστήµατος εν όλο ή εν µέρει, το κλείσιµο σταθµών κλ.. Με την αραλαβή αυτής της ειδο οίησης, ο Ανάδοχος θα ροβεί στις κατωτέρω ενέργειες, εκτός αν η ειδο οίηση α αιτεί διαφορετικά : διακό τει αµέσως χωρίς καθυστέρηση την εκτέλεση των εργασιών στο βαθµό και κατά την ηµεροµηνία ου αναφέρεται στην ειδο οίηση, Λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την ελαχιστο οίηση των δα ανών ου σχετίζονται µε την αναστολή αυτή. Στην ερί τωση αναστολής εκτέλεσης των εργασιών της Σύµβασης, ο Ανάδοχος δεν θα α οζηµιωθεί για τις εργασίες για τις ο οίες η ΣΤΑΣΥ έχει ενταλθεί την αναστολή. ικαιούται όµως να α οζηµιωθεί για ό οιες θετικές ζηµίες υ οστεί ως εκ της ενταλθείσας αναστολής. Με την αραλαβή της ειδο οίησης για την ε ανέναρξη των Εργασιών ο Ανάδοχος αναλαµβάνει άλι την εκτέλεση τους στην έκταση ου α αιτείται α ό την ειδο οίηση. ΓΟΣ-7. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α) Η Σύµβαση λύεται αυτοδίκαια εάν, ο οτεδή οτε κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ο Ανάδοχος : Πτωχεύσει Τεθεί υ ό εκκαθάριση Τεθεί υ ό διαχείριση. Β) Η Σύµβαση λύεται ε ίσης συνε εία καταγγελίας αυτής στις αρακάτω ερι τώσεις : Β1) Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα καθ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης και σε ο οιαδή οτε φάση ή Στάδιο εκτέλεσης αυτής, να διακόψει ανυ αίτια την εκτέλεσή της και να ροβεί στη λύση της Σύµβασης. Τ ΓΟΣ ΓΟΣ-5/13

64 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην ερί τωση αυτή ο Ανάδοχος δικαιούται να α οζηµιωθεί για τις εργασίες ου θα έχουν εκτελεσθεί σύµφωνα µε τη Σύµβαση και για τις ό οιες θετικές ζηµίες θα υ οστεί ως εκ της καταγγελίας, ενώ κάθε άλλη αξίωσή του για εργασίες ου δεν έχουν εκτελεσθεί ή δεν είναι σύµφωνες µε τη Σύµβαση ό ως και για α οθετικές ζηµίες, ρητά α οκλείεται. Β2) Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί ε ίσης το δικαίωµα καθ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης και σε ο οιαδή οτε φάση ή στάδιο εκτέλεσης αυτής να καταγγείλει τη Σύµβαση εφόσον ο Ανάδοχος αραβαίνει τις συµβατικές του υ οχρεώσεις και δεν τηρεί τους όρους της Σύµβασης. Ενδεικτικά και όχι εριοριστικά αναφέρεται ότι, ο Ανάδοχος θα θεωρείται ότι αραβαίνει τις συµβατικές του υ οχρεώσεις εάν : Παρέχει υ ηρεσίες ου δεν αντα οκρίνονται στις α αιτήσεις της Σύµβασης. εν τηρεί το Χρονοδιάγραµµα Εργασιών. Εγκαταλεί ει ή αρνείται να εκτελέσει εργασίες της αρούσας Σύµβασης για τις ο οίες λαµβάνει οδηγίες ή σχετικές εντολές α ό την ΣΤΑΣΥ ή εκτελεί αυτές ληµµελώς. εν εκ ληρώνει ο οιονδή οτε α ό τους όρους της Σύµβασης. Σε ερί τωση ου συντρέχει λόγος καταγγελίας της Σύµβασης η ΣΤΑΣΥ ειδο οιεί εγγράφως τον Ανάδοχο για το είδος της αράβασης και την ρόθεσή της να ροχωρήσει στην καταγγελία της Σύµβασης, θέτοντας χρονική ροθεσµία συµµόρφωσης. Εάν ο Ανάδοχος δεν θερα εύσει την αράβαση εντός της ροθεσµίας αυτής, ή δεν ροσκοµίσει ικανο οιητικά στοιχεία λήψης άµεσων µέτρων η ΣΤΑΣΥ µ ορεί να ροχωρήσει στην καταγγελία της Σύµβασης και στην κήρυξη του Αναδόχου εκ τώτου. Στην ερί τωση αυτή, οφείλεται στον Ανάδοχο µόνο η αµοιβή ου αντιστοιχεί στις εργασίες ου εκτελέσθηκαν σύµφωνα µε τη Σύµβαση, ενώ κάθε άλλη αξίωση του Αναδόχου για εργασίες ου δεν έχουν εκτελεσθεί ή ου δεν έχουν εκτελεσθεί σύµφωνα µε τη Σύµβαση, ό ως και για θετικές ή α οθετικές ζηµίες, ρητά α οκλείεται. Α ό την οφειλόµενη στον Ανάδοχο αµοιβή αρακρατούνται οι οινικές ρήτρες και λοι ές οικονοµικές α αιτήσεις της ΣΤΑΣΥ, ό ως αυτές ροβλέ ονται α ό τη Σύµβαση. Στις α αιτήσεις αυτές συµ εριλαµβάνονται όλες και κάθε είδους δα άνες στις ο οίες θα υ οβληθεί η ΣΤΑΣΥ για την εκ νέου διενέργεια διαγωνισµού ανάδειξης νέου αναδόχου. Κατα ί τουν ε ίσης σε όφελος της ΣΤΑΣΥ και οι εγγυητικές ε ιστολές ου έχουν δοθεί υ έρ του Αναδόχου. Η ΣΤΑΣΥ έχει ε ίσης στην ερί τωση αυτή, δικαίωµα να εισέλθει στους χώρους α οθήκευσης υλικών και εξο λισµού ου έχει αραχωρήσει στον Ανάδοχο και να α ελευθερώσει τους χώρους αυτούς, µετακινώντας και α οθηκεύοντας τα ράγµατα του Αναδόχου σε άλλο κατάλληλο χώρο της ε ιλογής της. Τ ΓΟΣ ΓΟΣ-6/13

65 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΟΣ-8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΥΣΗΣ Ή ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σε όλες τις ερι τώσεις λύσης ή λήξης της Σύµβασης ο Ανάδοχος υ οχρεούται να συνεργασθεί µε την ΣΤΑΣΥ για τον έλεγχο και τυχόν α οδοχή των εργασιών ου έχει εκτελέσει ώστε να καθορισθεί το ύψος της τυχόν οφειλόµενης α οζηµίωσης του Αναδόχου σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο άρθρο ΓΟΣ-7. Ο Ανάδοχος οφείλει να αρέχει κάθε διευκόλυνση για την ανάληψη των υ οχρεώσεων του διαδόχου του στις ερι τώσεις λήξης ή λύσης της Σύµβασης. Σε διαφορετική ερί τωση θεωρείται ότι αραβιάζει συµβατικές υ οχρεώσεις του. ΓΟΣ-9. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις Εργασίες της Σύµβασης υ ό την ε ίβλεψη της ΣΤΑΣΥ. Η ε ίβλεψη αυτή αφορά τον έλεγχο τήρησης α ό τον Ανάδοχο των όρων της Σύµβασης και γενικότερα των συµβατικών του υ οχρεώσεων, αλλά σε καµία ερί τωση δεν α αλλάσσει τον Ανάδοχο α ό τις ευθύνες του για αραλείψεις ή σφάλµατα κατά την εκτέλεση των Εργασιών της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος είναι υ εύθυνος για την αρτιότητα των Εργασιών του, σύµφωνα µε τους κανόνες της ε ιστήµης και της τεχνικής. Κάθε ελάττωµα ή έλλειψη στην εκτέλεση των Εργασιών, διορθώνεται α ό τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα Συµβατικά Τεύχη και τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Η ε ίβλεψη θα γίνεται α ό ροσω ικό της ΣΤΑΣΥ, εξουσιοδοτηµένο για τη διαχείριση της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να εφαρµόζει κάθε εντολή, οδηγία και υ όδειξη της ΣΤΑΣΥ ου α ορρέει α ό τους όρους της Σύµβασης. Οι εντολές των ε ιβλε όντων της ΣΤΑΣΥ δίνονται στον Ανάδοχο εγγράφως, εκτός αν άλλως ρητώς ορίζεται στην αρούσα σύµβαση. ΓΟΣ-10. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΟΣ-10.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι διαθέτει την εµ ειρία, τα κατάλληλα ροσόντα, άδειες, εξο λισµό, οργάνωση και χρηµατοοικονοµικούς όρους ου α αιτούνται για την ροσήκουσα και εµ ρόθεσµη εκτέλεση των εργασιών της Σύµβασης και την άριστη οιότητα του Έργου. Για το λόγο αυτό, και µε σκο ό την εξασφάλιση της εµ ρόθεσµης και ροσήκουσας εκτέλεσης και άριστης οιότητας του Έργου και γενικά, για την λήρη συµµόρφωση του Αναδόχου ρος τους όρους της Σύµβασης, κατατίθεται α ό τον Ανάδοχο κατά την υ ογραφή της Σύµβασης, εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης για οσό ίσο ρος το έντε τοις εκατό (5%) του Συνολικού, ρο ΦΠΑ,Συµβατικού Τιµήµατος. Εάν το Συµβατικό Τίµηµα αυξηθεί για ο οιοδή οτε λόγο, ροσκοµίζεται α ό τον Ανάδοχο εντός ροθεσµίας δέκα (10) ηµερών α ό την ηµέρα της εντολής για την αύξηση του Τιµήµατος συµ ληρωµατική Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης για οσό ίσο ρος το έντε τοις εκατό (5%) του τιµήµατος της αύξησης. Τ ΓΟΣ ΓΟΣ-7/13

66 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης εγγυάται την οφειλοµένη, λήρη και ακριβή εκτέλεση των εργασιών της Σύµβασης, µε ιστή τήρηση των α αιτήσεων, ροδιαγραφών, όρων και ροϋ οθέσεων της Σύµβασης. Η εγγύηση αυτή καλύ τει κάθε α αίτηση της ΣΤΑΣΥ έναντι του Αναδόχου, είτε για αράβαση ο οιουδή οτε όρου της Σύµβασης, είτε για µη ροσήκουσα εκτέλεσή της, είτε τέλος για α αίτηση της ΣΤΑΣΥ α ό την ε ιβολή οινικής ρήτρας εις βάρος του Αναδόχου. Η εγγύηση όµως αυτή δεν εξαντλεί την ευθύνη του Αναδόχου για α οζηµίωση της ΣΤΑΣΥ σε ερί τωση ου αυτή υ οστεί ζηµία µεγαλύτερη του οσού της εγγύησης. Η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης ισχύει και αραµένει σε ισχύ και ενέργεια, µέχρι να ολοκληρωθούν ικανο οιητικά όλες οι α αιτήσεις της Σύµβασης. Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα να α αιτήσει ο οιαδή οτε στιγµή µε έγγραφη δήλωσή της στην εκδότρια Τρά εζα την κατά τωση όλου ή µέρους, του οσού της εγγυητικής ε ιστολής καλής εκτέλεσης για την ικανο οίηση α αιτήσεων της κατά του Αναδόχου, ου α ορρέουν α ό την Σύµβαση και οφείλονται στην µη τήρηση των συµβατικών υ οχρεώσεων του Αναδόχου. Η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης ε ιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο µετά την λύση ή λήξη της Σύµβασης µε την ροϋ όθεση ότι δεν εκκρεµούν αξιώσεις της ΣΤΑΣΥ για ο οιαδή οτε υ αίτια ή ανυ αίτια αθέτηση των όρων της Σύµβασης και δεν έχει υ άρξει λόγος για κατά τωσή της ολική ή µερική. Η εγγυητική ε ιστολή εκδίδεται α ό αναγνωρισµένη Τρά εζα ου λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή στις χώρες µέλη της ΕΕ και του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου και έχει το δικαίωµα έκδοσης εγγυητικών ε ιστολών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η εγγυητική ε ιστολή εκδίδεται σύµφωνα µε τα συνηµµένα στο αρόν τεύχος ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ, (Στην αγγλική γλώσσα µ ορεί να εκδοθεί η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης στην ερί τωση ου η εκδότρια τρά εζα δεν λειτουργεί στην Ελλάδα). Εγγυητική ε ιστολή ου δεν εκδίδεται σύµφωνα µε τα υ οδείγµατα δεν γίνεται α οδεκτή. ΓΟΣ-11. ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Κατά την υ ογραφή της Σύµβασης ή και µετέ ειτα ο Ανάδοχος και η ΣΤΑΣΥ ορίζουν τους εκ ροσώ ους τους ου ενεργούν για λογαριασµό τους κατά την εκτέλεση της Σύµβασης και στους ο οίους κοινο οιούνται τα ο οιαδή οτε έγγραφα της αλληλογραφίας µεταξύ των δύο συµβαλλοµένων µερών. Αλλαγή των εκ ροσώ ων, είτε της ΣΤΑΣΥ είτε του Αναδόχου, γνωστο οιείται εκ των ροτέρων, εγγράφως, στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος. Ο αρα άνω εκ ρόσω ος και αντίκλητος του Αναδόχου ρέ ει να κατοικεί ή διαµένει στην Αθήνα. Ο οιεσδή οτε κοινο οιήσεις εγγράφων ροβλέ ονται στην Σύµβαση ή ροκύψουν κατά την εκτέλεση αυτής α ευθύνονται στον εξουσιοδοτηµένο εκ ρόσω ο του Αναδόχου ή της ΣΤΑΣΥ µε συστηµένη ε ιστολή, ή µε α λή Τ ΓΟΣ ΓΟΣ-8/13

67 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ε ιστολή µε α όδειξη αραλαβής, ή µε τηλεοµοιοτυ ία (fax) ου ε ιβεβαιώνεται µε συστηµένη ε ιστολή ή α λή ε ιστολή µε α όδειξη αραλαβής. Κάθε ε ιστολή α οστέλλεται στην διεύθυνση του συµβαλλόµενου µέρους ου αναγράφεται στη Σύµβαση, ή σε άλλη διεύθυνση ου έχει γνωστο οιηθεί εγγράφως. ΓΟΣ-12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Κάθε διαφορά µεταξύ της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου σχετικά µε την ερµηνεία και την εκτέλεση της Σύµβασης και µέχρι της λήρους και οριστικής εκκαθάρισης όλων των ασαφειών ου ροκύψουν λύεται στα δικαστήρια των Αθηνών. ΓΟΣ-13. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Σε ερί τωση ου συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας ου έχει ως άµεση συνέ εια την αδυναµία τήρησης του συµφωνηµένου χρονοδιαγράµµατος εργασιών της Σύµβασης, ο Ανάδοχος, οφείλει να γνωστο οιήσει εντός το ολύ δύο (2) ηµερών στην ΣΤΑΣΥ το εριστατικό της ανωτέρας βίας. Σε ερί τωση ανωτέρας βίας αρατείνεται ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών εκείνων ου ράγµατι εµ οδίζονται ανάλογα ρος τον χρόνο ου ράγµατι διήρκεσε το εριστατικό της ανωτέρας βίας ή αναµορφώνεται ανάλογα το χρονοδιάγραµµα εργασιών. Εντός δύο (2) το ολύ ηµερών α ό την λήξη του εριστατικού ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστο οιήσει εγγράφως στην ΣΤΑΣΥ τον ακριβή χρόνο ου διήρκεσε το εριστατικό της ανωτέρας βίας. Σε κάθε ερί τωση όµως, οφείλει ο Ανάδοχος να ενεργήσει µε την οφειλόµενη ε ιµέλεια για τον όσο το δυνατόν εριορισµό της καθυστέρησης αυτής και να µειώσει τις ο οιεσδή οτε δυσµενείς ε ι τώσεις, καθώς και να τηρεί την ΣΤΑΣΥ ενήµερη, σχετικά µε τη συνέχιση της καθυστέρησης και τα µέτρα ου λαµβάνονται για τον εριορισµό ή τη λήξη αυτής. Η µη ε ίδοση των ανωτέρω εγγράφων γνωστο οιήσεων, στερεί το δικαίωµα στον Ανάδοχο να ε ικαλεσθεί τους αρα άνω λόγους για να αιτιολογήσει την µη τήρηση του χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης των εργασιών της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καµία ερί τωση ρόσθετη ή ε ι λέον α οζηµίωση για το λόγο ότι συνέτρεξε εριστατικό ανωτέρας βίας. ΓΟΣ-14. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ Σε ερί τωση ου η εκτέλεση των Εργασιών της Σύµβασης καθυστερεί για λόγους ου εµ ί τουν στη σφαίρα ευθύνης της ΣΤΑΣΥ και δεν συντρέχει υ αιτιότητα του Αναδόχου, η ΣΤΑΣΥ καθορίζει την χρονική ε ί τωση στο χρόνο εκτέλεσης των εργασιών του Αναδόχου και αναµορφώνει το χρονοδιάγραµµα εργασιών, χωρίς να δικαιούται ο Ανάδοχος σε ροβολή εραιτέρω α αιτήσεων, ό ως αύξηση του τιµήµατος ή καταβολή α οζηµίωσης. Τ ΓΟΣ ΓΟΣ-9/13

68 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΟΣ-15. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος, καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, χωρίς να εριορίζονται οι ευθύνες και υ οχρεώσεις του σύµφωνα µε τη Σύµβαση, οφείλει να ασφαλίσει ροσω ικό, οχήµατα µηχανήµατα, υλικά, και τρίτους, µε δικές του δα άνες, µε βάση τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας και του αρόντος άρθρου. Η ε ιλεχθησοµένη α ό τον Ανάδοχο ασφαλιστική εταιρεία ρέ ει να ασφαλίζει αρεµφερή έργα σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. Ο Ανάδοχος ρέ ει να αραδώσει σχέδιο του ασφαλιστηρίου συµβολαίου έντε ηµέρες τουλάχιστον ριν την υ ογραφή της Σύµβασης, σε διαφορετική ερί τωση, καθώς και όταν το ασφαλιστήριο δεν είναι σύµφωνο µε τα αρακάτω, η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να αρνηθεί την υ ογραφή της. ΓΟΣ Ασφάλιση ροσω ικού Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να έχει ασφαλίσει στο ΙΚΑ και τα λοι ά ασφαλιστικά ταµεία ή οργανισµούς κύριας ή/ και ε ικουρικής ασφάλισης όλο το ροσω ικό ου α ασχολεί για το Έργο ο ίδιος ή οι υ εργολάβοι του ανάλογα µε την ειδικότητα και σύµφωνα µε τις διατάξεις ερί ΙΚΑ ή των λοι ών ασφαλιστικών ταµείων ή οργανισµών. ΓΟΣ Ασφάλιση µηχανηµάτων Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να έχει ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία τα αυτοκίνητα και µεταφορικά µέσα εν γένει ου χρησιµο οιούνται στο Έργο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ο Ανάδοχος ε ίσης υ οχρεούται να έχει ασφαλίσει όλα τα µηχανήµατά του. ιευκρινίζεται ότι σε ουδεµία ερί τωση, ούτε σε ερί τωση ανωτέρας βίας ή ατυχήµατος, ο Ανάδοχος δικαιούται να διεκδικήσει α ό την ΣΤΑΣΥ α οζηµίωση για τυχόν ζηµία ή ολική α ώλεια µηχανήµατος. ΓΟΣ Ασφάλιση αστικής ευθύνης α έναντι σε Τρίτους ΓΟΣ Αντικείµενο της ασφάλισης αυτής είναι η κάλυψη της αστικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι τρίτων και η ασφαλιστική εταιρεία υ οχρεούται να καταβάλει α οζηµιώσεις σε τρίτους για: σωµατικές βλάβες, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές σε ακίνητα ή κινητά, ου ροξενούνται καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης εξ αιτίας ή εξ αφορµής αυτής. ΓΟΣ Τα όρια α οζηµίωσης του ασφαλιστηρίου συµβολαίου αστικής ευθύνης έναντι τρίτων είναι κατά εριστατικό τα ακόλουθα : α. Για υλικές ζηµιές θετικές ή α ορρέουσες α ό θετικές σε ράγµατα τρίτων, ανεξάρτητα α ό τον αριθµό των τυχόν ζηµιωθέντων τρίτων: διακόσιες ενήντα χιλιάδες Ευρώ ( ,00 ). β. Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων, κατ άτοµο και ατύχηµα: τετρακόσιες χιλιάδες Ευρώ ( ,00 ). γ. Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων µετά α ό οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα α ό τον αριθµό των αθόντων: τετρακόσιες χιλιάδες Ευρώ ( ,00 ). δ. Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια της ασφάλειας ένα εκατοµύριο Ευρώ ( ,00 ). Τ ΓΟΣ ΓΟΣ-10/13

69 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να ζητήσει α ό την ασφαλιστική του εταιρεία να συµ εριληφθεί στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο ο εξής ειδικός όρος: «Σε ερί τωση ου συντρέξει ασφαλισµένος κίνδυνος, ροκειµένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµία α οζηµίωση, ρέ ει να έχει λάβει ροηγουµένως την έγγραφη για το σκο ό αυτό συγκατάθεση της ΣΤΑΣΥ. Εφόσον η ΣΤΑΣΥ δεν αρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόµατα και χωρίς άλλες διατυ ώσεις (ειδικές ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση α ό τον Ανάδοχο), η α αίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της α οζηµίωσης εκχωρείται στην ΣΤΑΣΥ και η ασφαλιστική εταιρεία α οδέχεται α ό τούδε και υ οχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική α οζηµίωση στην ΣΤΑΣΥ µετά α ό αίτηση της τελευταίας για το σκο ό αυτό. Η εκχώρηση της α αίτησης αυτής του Αναδόχου στην ΣΤΑΣΥ κατ ουδένα τρό ο τον α αλλάσσει α ό τις ευθύνες και υ οχρεώσεις του ου α ορρέουν α ό τη Σύµβαση.» Συµφωνείται ότι ο οιοδή οτε οσό δεν έχει ασφαλισθεί ή δεν ανακτηθεί δυνάµει του ιο άνω ασφαλιστηρίου καλύ τεται α ό τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τις ευθύνες του κατά τη Σύµβαση. ΓΟΣ Στο ασφαλιστήριο εριλαµβάνονται και οι εξής ειδικοί όροι : Στο ασφαλιστήριο εριλαµβάνονται και οι εξής ειδικοί όροι: Η ΣΤΑΣΥ, το εν γένει ροσω ικό της, οι τυχόν σύµβουλοί της και το ροσω ικό τους θεωρούνται τρίτα ρόσω α, σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούµενης ευθύνης έναντι αλλήλων (cross liability). Η ΣΤΑΣΥ θα είναι συνασφαλιζόµενη. α. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια δεν δύνανται να ακυρωθούν, τρο ο οιηθούν ή λήξουν χωρίς τη γρα τή ειδο οίηση διορίας εξήντα (60) ηµερών, µε συστηµένη ε ιστολή α ό την ασφαλιστική εταιρεία τόσο ρος τον Ανάδοχο, όσο και ρος την ΣΤΑΣΥ. β. Σε ερί τωση ου συντρέξει ερί τωση ασφαλισµένου κινδύνου ο Ανάδοχος µεταβιβάζει και εκχωρεί στην ΣΤΑΣΥ εξ αρχής τα οσά των α αιτήσεών του α ό το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Τα οσά αυτά θα καταβάλλονται α ευθείας στην ΣΤΑΣΥ ύστερα α ό σχετική αίτησή της χωρίς να χρειάζεται έγγραφη συναίνεση ή άλλη ενέργεια του Αναδόχου κατά την ερί τωση ου η ΣΤΑΣΥ ΑΕ έχει υ οστεί ζηµία µε ευθύνη του Αναδόχου. γ. Σε ερί τωση ολικής ή µερικής διακο ής των εργασιών α ό υ αιτιότητα του Αναδόχου, το Έργο, σε ο οιαδή οτε φάση και αν βρίσκεται, µ ορεί να ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχοµένων κινδύνων α ό την ΣΤΑΣΥ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Η ΣΤΑΣΥ, στην ο οία και θα υ οβληθούν για έγκριση όλα τα αναφερόµενα στο αρόν άρθρο ασφαλιστήρια συµβόλαια, έχει ε ίσης τη διακριτική ευχέρεια έγκρισης των ασφαλιστικών εταιρειών ου θα ε ιλέξει ο Ανάδοχος για την κάλυψη των σχετικών συµβατικών του υ οχρεώσεων. Κατά τη σύναψη των εν λόγω ασφαλίσεων ο Ανάδοχος θα ρέ ει να λάβει υ όψη του τις διατάξεις των Νόµων, ιαταγµάτων, Κανονισµών κλ. και να Τ ΓΟΣ ΓΟΣ-11/13

70 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ συµµορφώνεται µε αυτούς ου ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρµογή στην Ελλάδα. Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων και να α οζηµιώνει την ΣΤΑΣΥ έναντι όλων των α ωλειών και α αιτήσεων ου τυχόν θα ροέλθουν α ό αράλειψη του Αναδόχου να συµµορφωθεί ή να τηρήσει τους όρους των ασφαλιστηρίων. Οι αρεχόµενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονοµικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, α αλλαγές κλ. υ όκεινται σε κάθε ερί τωση στην τελική έγκριση της ΣΤΑΣΥ. Οι αρα άνω ασφαλίσεις δεν α αλλάσσουν ή εριορίζουν κατά κανένα τρό ο τις υ οχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου ου α ορρέουν α ό τη Σύµβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις ροβλε όµενες α ό τα σχετικά ασφαλιστήρια συµβόλαια εξαιρέσεις, εκ τώσεις, ρονόµια, εριορισµούς κλ. και ο Ανάδοχος αραµένει α οκλειστικά υ εύθυνος για την α οκατάσταση ζηµιών σε ρόσω α ή/και ράγµατα και έραν α ό τα οσά κάλυψης των ιο άνω ασφαλιστηρίων. Σε ερί τωση ου η ασφαλιστική εταιρεία µε την ο οία ο Ανάδοχος συνοµολόγησε τις αρα άνω ασφαλίσεις, αραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) ο οιαδή οτε ζηµία ή βλάβη για ο οιονδή οτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την α οκλειστική ευθύνη για την α οκατάσταση της µη εξοφληµένης ζηµίας ή βλάβης σύµφωνα µε τους όρους της αρούσας Σύµβασης και η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να αρακρατήσει α ό το λαβείν του Αναδόχου ή α ό εγγύησή του ο οιασδή οτε φύσης τα οσά ου κατά την κρίση του α αιτούνται για την α οκατάσταση της εν λόγω ζηµίας ή βλάβης. Η ΣΤΑΣΥ ε ιφυλάσσει εις αυτήν το δικαίωµα να αρακρατεί α ό το λαβείν του Αναδόχου κάθε οσό ή να κατα ί τει ανάλογο οσό α ό την εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης ου δεν θα είναι δυνατό να εισ ραχθεί α ό την ασφαλιστική εταιρεία λόγω εξαιρέσεων, α αλλαγών κλ. σύµφωνα µε τους όρους των εν λόγω ασφαλιστηρίων συµβολαίων. ΓΟΣ-16. ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ έχει την α οκλειστική Ποινική και Αστική ευθύνη για ο οιεσδή οτε ζηµίες, βλάβες, ατυχήµατα κ.λ. ου θα ροκληθούν εξ αιτίας ή εξ αφορµής της αρούσας Σύµβασης, σε ρόσω α ή σε ράγµατα του ροσω ικού του, των υ εργολάβων του ή της ΣΤΑΣΥ και του ροσω ικού της ή σε οιονδή οτε τρίτο και α ό οιονδή οτε λόγο ή αιτία και αν ροέρχονται, έστω και αν οφείλονται σε τυχαία γεγονότα ή ανωτέρα βία ή α ειρία ή αµέλεια κ.λ. του Αναδόχου ή τρίτων τους ο οίους ήθελε χρησιµο οιήσει για την εκτέλεση των εργασιών, της ΣΤΑΣΥ α αλλασσόµενης α ό οιαδή οτε ευθύνη α ό αυτήν την αιτία ή για ο οιαδή οτε άλλη αιτία ου δεν κατονοµάζεται ειδικά. Οι υ οχρεώσεις αυτές του Αναδόχου, θα ισχύουν ακόµη και στην ερί τωση συντρέχουσας υ αιτιότητας της ΣΤΑΣΥ και των υ ό αυτής ροστηθέντων ροσώ ων αλλά σε καµία ερί τωση δεν θα ισχύουν για ευθύνες ου ροκλήθηκαν α ό δόλια ενέργεια της ΣΤΑΣΥ και των υ ό αυτής ροστηθέντων. Ε ι λέον ο Ανάδοχος είναι α οκλειστικά υ εύθυνος και υ όλογος για τις άσης φύσης ενδεχόµενες διεκδικήσεις, αξιώσεις κ.λ. οι ο οίες θα εγερθούν Τ ΓΟΣ ΓΟΣ-12/13

71 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ εναντίον του για ο οιαδή οτε α ό τις αρα άνω αιτίες και ου θα ροέρχονται είτε α ό το ροσω ικό του, είτε α ό τρίτους, είτε α ό ροµηθευτές, είτε α ό το ηµόσιο, είτε α ό Νοµικά Πρόσω α Ιδιωτικού ή ηµοσίου ικαίου, είτε α ό Οργανισµούς, είτε α ό Ταµεία, είτε α ό οιονδή οτε ου δεν κατονοµάζεται ειδικά. Το γεγονός ότι η ΣΤΑΣΥ ε ιβλέ ει το Έργο δεν α αλλάσσει τον Ανάδοχο α ό ο οιαδή οτε ευθύνη, ου ροκύ τει α ό τις συµβατικές του υ οχρεώσεις και την υ άρχουσα νοµοθεσία. Σε ερί τωση χρησιµο οίησης υ εργολάβων για την εκτέλεση εργασιών, ο Ανάδοχος αραµένει µόνος και α οκλειστικά υ εύθυνος για την ασφαλή εκτέλεση αυτών των εργασιών. Ο Ανάδοχος ρητά δηλώνει ότι η ΣΤΑΣΥ ουδεµία ευθύνη α ό τις αρα άνω αιτίες έχει. Σε ερί τωση ου κινηθεί ο οιαδή οτε διαδικασία σε βάρος της ΣΤΑΣΥ α ό τις αρα άνω αιτίες, ο Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος να αναλάβει την διεξαγωγή και την υ οστήριξη των υ οθέσεων α αλλάσσοντας α ό τη σχετική ευθύνη την ΣΤΑΣΥ και ευθυνόµενος α έναντί της για κάθε δα άνη ή α αίτηση υ οχρεωθεί να καταβάλλει αυτή για τις αρα άνω αιτίες. ΓΟΣ-17. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥΣ Ο Ανάδοχος ρέ ει να έχει άντα υ όψη του ότι στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ή σε γειτονικούς µε αυτούς χώρους µ ορεί να εκτελούνται α ό την ΑΜ ή άλλους Αναδόχους της, εργασίες. Ο Ανάδοχος οφείλει να ρυθµίζει την εκτέλεση των υ ηρεσιών του κατά τέτοιο τρό ο ώστε να µην εµ οδίζονται α ό την εκτέλεσή τους οι άλλες εργασίες, να συνεργάζεται αρµονικά µε την ΑΜ, τους εντολοδόχους της ή τους Αναδόχους της, να τους αρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και συνδροµή και να συµµορφώνεται µε όλες τις σχετικές οδηγίες ή κατευθύνσεις της ΑΜ. Τ ΓΟΣ ΓΟΣ-13/13

72 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -059/15 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -049/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -049/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -049/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -152/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 110V DC ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -152/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 110V DC ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -152/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 110V DC ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ , ΚΑΙ »

«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ , ΚΑΙ » ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 25 Φεβρουαρίου 2009 Αριθµ. Πρωτ.: 1264/2009 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής.

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε καλεί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 19-11-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί ότι στο διαγωνισμό που διενεργεί για την επιλογή Αναδόχου «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός) Αριθ. Πρωτ.:25117 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Πάτµος, 18-05-2015 Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 60ΖΓΩΛΚ-5ΦΛ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 15 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 197 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΜΕΥΣΗΣ & ΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΒΧ61ΩΛΚ-0ΓΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 23 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 304 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 214-4141369 &214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών.

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΣΘ7ΩΛΚ- ΞΨ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 77 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Μητρο όλεως 25 Ταχ.Κώδικας: 52100 Πληροφορίες: A.

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ  ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 25 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 419 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/31/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/32/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α.

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ Ηµεροµηνία : 05/12/2016

Αριθ. Πρωτ Ηµεροµηνία : 05/12/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ΤΗΛ. 214-4141138-214-4141369

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :13448 Ηµεροµηνία :15.07.2015. Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :13448 Ηµεροµηνία :15.07.2015. Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :13448

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 341 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 341 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:αγ.γεωργίου 30 & Αριστείδου Τ.Κ.: 15234 Εισηγητης:Β.Σ ηλιο ουλου Τηλέφωνα: 213-2023 848-4 Χαλάνδρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων ου υ οβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µ ορεί

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004545719 2016-06-08 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ΤΗΛ. 214-4141138-214-4141369

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004813076 2016-07-20 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ΤΗΛ. 214-4141138-214-4141369

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :1296 Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. :1296 Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ΤΗΛ. 214-4141138-214-4141369

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το ε άγγελµα του ρο ονητή ι ασίας στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πάτµος, 06 04 2015 Αριθµ. πρωτ.: 557 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 21252 Ηµεροµηνία :27/10/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339

Αριθ. Πρωτ. : 21252 Ηµεροµηνία :27/10/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ΤΗΛ. 214-4141138-214-4141369 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρωτ.:22727 Ηµεροµηνία:21.11.2014 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ρέθυµνο, Αριθµ. Πρωτ. 1566

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ρέθυµνο, Αριθµ. Πρωτ. 1566 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση: Αρκαδίου 214, Ρέθυµνο Ταχ.Κώδικας: 74100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σελίδα 1 από 5. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αχαρνές, 07/11/2013 Αριθ.

Ο ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σελίδα 1 από 5. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αχαρνές, 07/11/2013 Αριθ. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ιεύθυνση ιοικητικών Υ ηρεσιών & Ανθρώ ινου υναµικού Τµήµα Μητρώων & ιαδικασιών Προσω ικού Φιλαδελφείας 87 & Μ όσδα Τ.Κ. 13673,

Διαβάστε περισσότερα

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε.

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:οικ.43352/6768/8-05-2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.:267-14/30-04-2015 «ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 05-05 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 05-05 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 05-05 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Αναλωσίµων Πέδησης Συρµών.(Τακάκια).(MR-267294).

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :22896 Ηµεροµηνία :18/11/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339

Αριθ. Πρωτ. :22896 Ηµεροµηνία :18/11/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214-4141138 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 12344 Ηµεροµηνία :23/06/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339

Αριθ. Πρωτ. : 12344 Ηµεροµηνία :23/06/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214-4141369& 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια κατασκευών α ό plexiglass ΣΧΕΤΙΚΑ: Αρ. Αίτησης: ΜR 204026 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :13094 Ηµεροµηνία : 14/07/2016. Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. :13094 Ηµεροµηνία : 14/07/2016. Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 210-3248311-17 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :20652 Ηµεροµηνία :20.10.2015

Αριθ. Πρωτ. :20652 Ηµεροµηνία :20.10.2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214 4141138 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :13300 Ηµεροµηνία :19/07/2016. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. :13300 Ηµεροµηνία :19/07/2016. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ΤΗΛ. 214-4141138-214-4141369

Διαβάστε περισσότερα