ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NEWSBEAST.GR Wind 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NEWSBEAST.GR Wind 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NEWSBEAST.GR Wind 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία NEWSBEAST.GR A.E. µε έδρα της στο Μαρούσι Αττικής, Σκρα 4, τηλ , η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα (εφεξής καλούµενη «NEWSBEAST.GR A.E») σε συνεργασία µε την ανώνυµη εταιρεία τηλεπικοινωνιών «WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ», µε έδρα της στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 66, τηλέφωνο (εφεξής καλούµενη χάριν συντοµίας ως «WIND Ελλάς») διοργανώνουν από κοινού τον παρόντα διαγωνισµό (εφεξής ο «ιαγωνισµός») µε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Στο πλαίσιο αυτά, η «NEWSBEAST.GR A.E» θα υλοποιήσει τεχνικά και θα αναλάβει την εκτέλεση, την επικοινωνιακή υποστήριξη του ιαγωνισµού καθώς και τη χορήγηση των επάθλων αυτού και η WIND Ελλάς θα είναι υπεύθυνη για την παροχή των άνω επάθλων (ή/και δώρων). Ως εκ τούτου, οι παραπάνω εταιρείες, νοµίµως εκπροσωπούµενες αµφότερες, από κοινού θα αποκαλούνται «οι ιοργανώτριες Εταιρείες») για την παραπάνω ενέργεια («ιαγωνισµό»), σύµφωνα µε τα παρακάτω αναλυτικώς οριζόµενα. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, οι οποίοι έχουν κατατεθεί στην συµβολαιογράφο Αθηνών Φραγκίσκη Κτενά, Βαλαωρίτου 9 Αθήνα, τηλ , είναι ο καθορισµός των όρων συµµετοχής στον ιαγωνισµό και της ανάδειξης των νικητών. Οποιοσδήποτε συµµετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαµβάνει µε έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό έχει κατατεθεί στην προαναφερόµενη Συµβολαιογράφο. Οι ιοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωµα να τροποποιούν µονοµερώς τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη κρίση τους, να ανακαλέσουν, παρατείνουν ή να µειώνουν τη διάρκεια του ιαγωνισµού, να αλλάζουν τα προσφερόµενα έπαθλα µε άλλα κατά τη διάρκεια που περιγράφεται στο παρόν, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και µε µόνες τις παρακάτω αναφερόµενες διατυπώσεις. Η πραγµατοποίηση όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων θα γίνεται µε σχετική νεότερη ανάρτηση των όρων στον διαδικτυακό τόπο της «www.newsbeast.gr» µε σχετική ευδιάκριτη επισήµανση. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2.1 Η διεξαγωγή του ιαγωνισµού αρχίζει στις 11 Οκτωβρίου 2010, ώρα 09:00 και θα διαρκέσει µέχρι τις 1 Νοεµβρίου 2010 και ώρα 10:00 (εφεξής η «Ισχύς του ιαγωνισµού»), σε περίπτωση δε που η παραπάνω Ισχύς του ιαγωνισµού τροποποιηθεί η σχετική αλλαγή θα ανακοινωθεί από τις ιοργανώτριες µε σχετική δηµοσίευση στον διαδικτυακό τόπο της «www.newsbeast.gr», η δε ανακοίνωση θα αναρτηθεί τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν την επιλεγείσα αλλαγή. Οι ιοργανώτριες διατηρούν το δικαίωµα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, να ειδοποιήσουν τους συµµετέχοντες στην ενέργεια και µε άλλους πρόσφορους τρόπους, π.χ. µε την αποστολή ενηµερωτικού ηλεκτρονικού µηνύµατος.

2 2.2 Το δικαίωµα και η δυνατότητα συµµετοχής στον ιαγωνισµό υφίστανται µόνον κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως ορίζεται ανωτέρω υπό το 2.1. Απόπειρα συµµετοχής πριν την έναρξη ή µετά τη λήξη της διάρκειας διεξαγωγής είναι ανυπόστατη. ικαίωµα συµµετοχής έχουν όσα φυσικά πρόσωπα έχουν συµπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους και είναι µόνιµοι κάτοικοι Ελλάδος. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των διοργανωτριών εταιριών «www.newsbeast.gr ΑΕ», «WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ», οι δικαιοδόχοι (franchisees) καταστηµάτων WIND και οι εκεί εργαζόµενοι, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθµού όλων των ανωτέρω. 2.3 O ιαγωνισµός διεξάγεται αποκλειστικά µέσω του διαδικτύου και συνεπώς η συµµετοχή σε αυτόν απαιτεί και προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο καθώς και επίσκεψης στο διαδικτυακό τόπο της «www.newsbeast.gr» µε τον τρόπο που εξειδικεύεται κατωτέρω. Επιπλέον, οι συµµετέχοντες στον ιαγωνισµό θα πρέπει να διαθέτουν εν ενεργεία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 2.4 Ο ιαγωνισµός επικοινωνείται και διεξάγεται από τις διοργανώτριες ως ακολούθως: Στο διαγωνισµό παίρνουν µέρος όλοι όσοι έχουν επισκεφθεί τη σελίδα «www.newsbeast.gr», έχουν διαβάσει τους παρόντες όρους, στη συνέχεια έχουν συµπληρώσει τη φόρµα συµµετοχής που βρίσκεται στην ίδια σελίδα µε τους όρους συµµετοχής στο διαγωνισµό και έχουν αναρτήσει και επικοινωνήσει στον λογαριασµό τους στο facebook (share on facebook). Για να είναι έγκυρη η συµµετοχή θα πρέπει ο ενδιαφερόµενος να έχει πραγµατικά συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συµµετοχή δεν εξαρτάται από το αν οι συµµετέχοντες είναι ήδη πελάτες της Wind στα συγκεκριµένα των επάθλων ή σε οποιαδήποτε άλλα προγράµµατα Κάθε συµµετέχων δύναται να συµµετέχει στον ιαγωνισµό µε µία και µόνη ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι πολλαπλές συµµετοχές εφόσον παραβιάζεται το παραπάνω δεν επιτρέπονται και δεν θεωρούνται έγκυρες. Οι ιοργανώτριες διατηρούν το δικαίωµα να ζητήσουν από τους συµµετέχοντες την αποστολή στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας (π.χ. ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµούς τηλεφώνου) µε σκοπό την ταυτοποίηση των προσώπων ώστε να είναι δυνατή η αποστολή των επάθλων στην σωστή διεύθυνση, οι οποίοι αποδέχονται την ένταξη αυτών των στοιχείων σε σχετικό αρχείο (βάση δεδοµένων) Οι ιοργανώτριες εταιρείες πρωτίστως θα προσπαθούν να καθιστούν τη χρήση των συστηµάτων τους ασφαλή και να παρέχουν µέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόµενο στα πλαίσια του ιαγωνισµού Οι συµµετέχοντες στον ιαγωνισµό συµφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόµενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συµµετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συµπεριλαµβανοµένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχοµένου αυτού.

3 3. ΩΡΑ / ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ 3.1. Την 1 Νοεµβρίου 2010 στην έδρα της newsbeast.gr (Σκρα 4 Μαρούσι) και ώρα 18:00 και µε βάση το σύνολο των έγκυρων συµµετοχών θα πραγµατοποιηθεί κλήρωση µε παρουσία Συµβολαιογράφου, από την οποία θα αναδειχθούν 10 βασικοί νικητές και 10 αναπληρωµατικοί. Οι νικητές και οι αναπληρωµατικοί θα αναδεικνύονται και ειδοποιούνται µε βάση την σειρά της κληρώσεώς τους. Η εκ των διοργανωτριών Newsbeast.gr διατηρεί το δικαίωµα µεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής της κλήρωσης, µε νεότερη ανάρτηση ανακοίνωσης στον παραπάνω δικτυακό της τόπο Μετά την Κλήρωση και εντός πέντε (5) ηµερών από αυτήν θα επιχειρείται -από υπαλλήλους ή εντεταλµένους προς τούτο συνεργάτες της newsbeast.gr επικοινωνία µε τους νικητές µε την αποστολή ενηµερωτικού ηλεκτρονικού µηνύµατος στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή/και τηλεφωνικά, µε σκοπό την ενηµέρωση τους για τον τρόπο παραλαβής των δώρων. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοµατεπώνυµο, πλήρης διεύθυνση, κ.λπ.) για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των παρακάτω επάθλων Η περίοδος διανοµής και αξιοποίησης των δώρων είναι το διάστηµα 2 Νοεµβρίου 2010 έως 30 Νοεµβρίου 2010 για τους νικητές και τους αναπληρωµατικούς Τα έπαθλα δώρα του διαγωνισµού είναι : - 10 ετήσιες συνδροµές στο πρόγραµµα «WIND Double Play L» µε δωρεάν το µηνιαίο πάγιο για δώδεκα (12) µήνες. Το πρόγραµµα παρέχει απεριόριστο ADSL Internet έως 24 Mbps/1Mbps, απεριόριστες αστικές & υπεραστικές κλήσεις, απεριόριστες διεθνείς κλήσεις σε σταθερά τηλέφωνα 48 χωρών και 60 λεπτά δωρεάν το µήνα προς όλα τα ελληνικά κινητά, ενώ προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. ιευκρινίζεται ότι η όποια χρήση για κλήσεις πέραν του προπληρωµένου (δωρεάν) χρόνου οµιλίας, θα χρεώνεται σύµφωνα µε τον εκάστοτε τιµοκατάλογο της Wind Ελλάς και θα καταβάλλεται αποκλειστικά από το νικητή και ταυτόχρονα συνδροµητή της WIND Ελλάς στις αντίστοιχες υπηρεσίες. Επίσης τυχόν τέλη ενεργοποίησης (είτε για φορητότητα, είτε για νέα αριθµοδότηση) θα χρεώνονται κανονικά, ανάλογα µε τον τρέχοντα τιµοκατάλογο της Wind Ελλάς. Τα άνω δώρα ΕΝ θα συνδυάζονται µε οποιαδήποτε άλλη εµπορική προσφορά της Wind Ελλάς, για όλη τη διάρκεια του 12µηνου συµβολαίου µε την άνω επιχείρηση. Ο νικητής ΕΝ θα µπορεί να αλλάξει πρόγραµµα κατά τη διάρκεια του 12µηνου συµβολαίου µε τη Wind ή να µεταφέρει την προσφορά σε άλλο πρόγραµµα µε τη µορφή έκπτωσης.

4 3.5. Επισηµαίνεται ότι µόνη υπεύθυνη για την παροχή των δώρων είναι η διοργανώτρια WIND Ελλάς. 3.6 Ρητώς διευκρινίζεται ότι τα Έπαθλα που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του ιαγωνισµού δεν µεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα, καθ όλη τη διάρκεια της αξιοποίησής τους. 3.7 Επισηµαίνεται ότι ο ιαγωνισµός αποτελεί προωθητική ενέργεια µε σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της διοργανώτριας WIND Ελλάς. Ως εκ τούτου ισχύουν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις ως προς τη παροχή µέρους ή του συνόλου των εδώ αναφεροµένων προϊόντων και υπηρεσιών, σύµφωνα τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιγράφονται στις οικείες συµβάσεις που υπογράφει η επιχείρηση µε τους πελάτες της. 3.8 Τα παραπάνω έπαθλα αποδίδονται πάντοτε σε συγκεκριµένο είδος και σε καµία περίπτωση δεν ανταλλάσσονται µε άλλο είδος, ούτε δίδεται η αξία τους σε χρήµα, ή άλλως. 3.9 Ο κάθε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόµα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, µπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει σχετική δήλωση. (β) σε περίπτωση που η συµµετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές. (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας µε το νικητή µετά πέντε (5) ηµέρες από την 1η Νοεµβρίου αποβεί άκαρπη. (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερηµένα στην αξιοποίηση του δώρου. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συµµετοχής ενός νικητή το δικαίωµά του στο δώρο το αποκτά ο αµέσως επόµενος κατά χρονική σειρά συµµετέχων. 4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 4.1. Οι συµµετέχοντες µε την συµµετοχή τους στον ιαγωνισµό παρέχουν στις διοργανώτριες τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύµφωνα µε τον Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006 για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό και στο πλαίσιο του ιαγωνισµού. Επιπλέον, οι συµµετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς τη ιοργανώτρια NEWSBEAST.GR A.E. όπως επεξεργαστεί ή/ και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία που αυτή συγκεντρώνει στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας, προς την WIND Ελλάς. 4.2 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συµµετέχων δεν επιθυµεί να συνεχιστεί η επικοινωνία του µε τις ιοργανώτριες στο πλαίσιο του ιαγωνισµού ή/ και να µην χρησιµοποιηθούν τα στοιχεία του για τους ανωτέρω σκοπούς ή/ και να διαγραφούν τα στοιχεία του και να µην του αποστέλλεται οποιαδήποτε προωθητική ή άλλη επικοινωνία από τις ιοργανώτριες, παρόλο που είχε προηγουµένως παράσχει την συγκατάθεσή του

5 σχετικά, έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την άρνησή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασία επικοινωνώντας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση ή/και στο τηλέφωνο ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ 5.1 Οι ιοργανώτριες διατηρούν ρητά το δικαίωµα να ανακαλέσουν από κοινού εν όλω ή εν µέρει την ενέργεια ή να µεταβάλουν οιονδήποτε όρο. Κάθε µεταβολή που αφορά τους όρους της παρούσας θα γνωστοποιείται στο κοινό µε κάθε πρόσφορο µέσο. 5.2 Οι ιοργανώτριες ουδεµία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση τεχνικών προβληµάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του συµµετέχοντος µε τους δικτυακούς τόπους που υπό το παρόν αναφέρονται, ιδιαιτέρως δε αν οφείλονται, ενδεικτικά, σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισµού τους (ανωτέρα βία), σε βλάβες ή αδυναµίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισµού και λογισµικού Μετά τη λήξη του ιαγωνισµού καθώς και της διανοµής των δώρων/επάθλων κατά τα προαναφερόµενα, κάθε υποχρέωση των ιοργανωτριών παύει να υφίσταται. Οι ιοργανώτριες δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαµβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συµµετεχόντων Οι συµµετέχων στον ιαγωνισµό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτοµό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συµµετοχής του στην άνω ενέργεια (εφεξής «εδοµένα Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσµεύεται να διατηρεί και να ενηµερώνει εγκαίρως τα εδοµένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας. Εάν ο χρήστης χρησιµοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, τόσο η Εταιρεία WIND Eλλάς όσο και η συνδιοργανώτρια του ιαγωνισµού εταιρεία δεν φέρουν καµία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωµένη απεικόνιση της κατάστασης του συµµετέχοντα θεωρείται ο ίδιος ο συµµετέχων. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζοµένων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του ιαγωνισµού. 6. ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Οι ιοργανώτριες διατηρούν το δικαίωµα να ανακοινώνουν και να δηµοσιοποιούν τα ονόµατα των συµµετεχόντων στον ιαγωνισµό και να προβάλουν φωτογραφικό υλικό που τυχόν έχουν κατά τη διάρκεια απονοµής των δώρων, µέσω των ιστοσελίδων τοτς, δια του τύπου ή/ και των ραδιοτηλεοπτικών µέσων καθώς και µε οποιοδήποτε άλλο µέσο θεωρούν κατάλληλο και στο πλαίσιο οποιασδήποτε ενέργειας ιδιαίτερα δε σχετικής µε την προώθηση του ιαγωνισµού, άνευ αµοιβής ή άλλου ανταλλάγµατος προς τους συµµετέχοντες.

6 7. ΑΠΟ ΟΧΗ ΟΡΩΝ Η συµµετοχή στην ιαγωνισµού προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων διεξαγωγής του. Η µη ακριβής τήρηση αυτών αποτελεί λόγο αποκλεισµού συµµετέχοντα σε οποιοδήποτε στάδιο του ιαγωνισµού. Η συµµετοχή στον ιαγωνισµού διέπεται πλέον από τους παρόντες όρους που εφαρµόζονται επί του συνόλου των συµµετεχόντων εξυπακουόµενης της γνώσης και πλήρους και ανεπιφυλάκτου αποδοχής τους από τους συµµετέχοντες. 8. ΙΑΦΟΡΕΣ Αρµόδια για κάθε τυχόν ζήτηµα που σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε τον παρόντα ιαγωνισµό ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Wintiko» ιοργανωτές διαγωνισµού Η εταιρία περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καρυωτάκη αρ. 6) (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού.

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού. Διαγωνισμός «Καλοκαιρινός διαγωνισμός από την Quest» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Douni», (εφεξής καλούμενη «Douni»), που εδρεύει στην Αργυρούπολη (Οδός Παναγή Ελή, Αριθμός 19,16452),

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες του παιχνιδιού

Κανόνες του παιχνιδιού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «The Mall Athens @Instagram» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός

Διαβάστε περισσότερα

5. Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία Facebook δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

5. Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία Facebook δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο. Διαγωνισμός «ΦΜ Dance by Dentyne» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «STAR CHANNEL» (εφεξής καλούμενη «ΠΕΛΑΤΗΣ»), που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY H Εταιρεία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ENERGY AE», (εφεξής «ELPEDISON»)

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες του παιχνιδιού

Κανόνες του παιχνιδιού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «XMAS GIFT STORIES» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ιάκχου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Taft Brazilian Fiesta» Διοργανωτές διαγωνισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Taft Brazilian Fiesta» Διοργανωτές διαγωνισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Taft Brazilian Fiesta» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρεία Henkel Hellas AΒΕE που εδρεύει στο Μοσχάτο, Κύπρου 23 (στο εξής Henkel Hellas) διοργανώνει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού « «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Η σελίδα που θα τρέξει ο διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια διαγωνισμού

Διάρκεια διαγωνισμού Η εταιρεία με την επωνυμία Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ διοργανώνει τον παρόντα καρναβαλίστικο διαγωνισμό (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

στο διαδικτυακό τόπο: «https://www.facebook.com/goldenhall» (εφεξής καλούμενος ως «Διαδικτυακός Τόπος»).

στο διαδικτυακό τόπο: «https://www.facebook.com/goldenhall» (εφεξής καλούμενος ως «Διαδικτυακός Τόπος»). ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Πόσο Ιταλός είσαι?» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «BAKERS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Ψηφιακής Επικοινωνίας»,

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

«ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» «ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 1. Η Εταιρεία «Γ. ΜΟΝΕΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο MAT FASHION (εφεξής «Διοργανώτρια»), η οποία εδρεύει στη Μεταµόρφωση Αττικής (Αττική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI» H εταιρία µε την επωνυµία «IQTAXI INC ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ» (εφεξής η «ιοργανώτρια»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «SMILE IN STYLE από την MAX WHITE ONE Optic»

Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «SMILE IN STYLE από την MAX WHITE ONE Optic» Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «SMILE IN STYLE από την MAX WHITE ONE Optic» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρεία με την επωνυμία Α. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. ιάρκεια Προγράµµατος

ΙΙ. ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. ιάρκεια Προγράµµατος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στο ήµο Ηρακλείου Κρήτης, στο Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια Εταιρεία») που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day» 1. Αντικείµενο του Διαγωνισµού. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «KAΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και έδρα στην οδό Νάξου 12 - Παιανία Αττικής, (εφεξής καλούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "PHOTO EXPERIENCE

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό PHOTO EXPERIENCE Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "PHOTO EXPERIENCE 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία με την επωνυμία «ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ερμού 35

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ. 9 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1 ΟΡΟΙ Chillbox Activation 1 Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο εξής αναφερόμενη και ως «Εταιρεία»), και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. Διάρκεια Προγράμματος

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. Διάρκεια Προγράμματος ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο "REAL FM AE" που εδρεύει στην Αθήνα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND»

«Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» «Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική A.E.», με Α.Φ.Μ. 094414128 (Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ Αθηνών), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ SMART TV SAMSUNG LED 40» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ SMART TV SAMSUNG LED 40» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ SMART TV SAMSUNG LED 40» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE»), που

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Ν. Φάληρο του Δήμου Πειραιά στην οδό Εθν. Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2 (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;» 1] Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Ready, Kraft Go! 1. H εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής, Εμπορίας και Αντιπροσωπείας Τυπογραφικών Μελανών και Χρωμάτων ΝΤΡΟΥΚ- ΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ» και το διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα