Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουνίου 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η ALPHA BANK σε πρόσφατα δημοσιεύματά της - Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της 31/5/2012 και Τριμηνιαίο Οικονομικό Δελτίο Μαΐου 2012 (τεύχος 117) - υποστηρίζει ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) διόγκωσε το έλλειμμα και το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης για τα έτη 2009 και Η ALPHA BANK καταλήγει στα συμπεράσματά της στη βάση εσφαλμένων μεθοδολογικών αντιλήψεων σχετικά με οικονομικά στοιχεία και συναλλαγές που υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη στην κατάρτιση των δημοσιονομικών στατιστικών ή να έχουν αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο από την ΕΛΣΤΑΤ. Οι μεθοδολογικές αυτές αντιλήψεις της ALPHA BANK δεν έχουν βάση στη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτή αποτυπώνεται στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για την κατάρτιση των δημοσιονομικών στατιστικών. Με στόχο την αποσαφήνιση των θεμάτων αυτών προς όφελος των χρηστών (συμπεριλαμβανομένης της ALPHA BANK) των δημοσιονομικών στατιστικών της Ελλάδας και των άλλων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΛΣΤΑΤ απαντά κατωτέρω αναλυτικά στις λανθασμένες μεθοδολογικές αντιλήψεις της ALPHA BANK. 1. Στο εβδομαδιαίο δελτίο της ALPHA BANK αναφέρεται ότι η ΕΛΣΤΑΤ ακολούθησε «ριζοσπαστική πολιτική. το και συμπεριέλαβε στη Γενική Κυβέρνηση όλες τις βασικές ΔΕΚΟ (17 τον αριθμό) με αποτέλεσμα το σύνολο των υποχρεώσεών τους. να συμπεριληφθούν στο χρέος της γενικής κυβέρνησης. Τα σημαντικά περιουσιακά στοιχεία αυτών των οργανισμών δεν ελήφθησαν υπόψη.» Πρέπει να καταστεί σαφές, ότι η ΕΛΣΤΑΤ δεν εφάρμοσε κάποια «ριζοσπαστική πολιτική» όπως διατείνεται η ALPHA BANK αλλά μόνον όσα προβλέπονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2223/96 Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 95 (Εuropean System of Accounts - ESA95) 1, το σχετικό μεθοδολογικό Εγχειρίδιο της Eurostat για το Έλλειμμα και το Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης (Manual on Government Deficit and Debt MGDD) 2, και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος - ΔΥΕ (479/2009 3, 679/10 4 )

2 Βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2223/96 ESA95 ορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια (βλέπε υποσημείωση 5) σύμφωνα με τα οποία μία θεσμική μονάδα ταξινομείται ή όχι στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης. 5 Επίσης, βάσει των Κανονισμών για τη ΔΥΕ, η εξέταση των θεσμικών μονάδων του Δημοσίου για την τομεακή ταξινόμησή τους, δηλαδή η οριοθέτηση του τομέα της Γενικής Κυβέρνησης, αποτελεί μια συνεχιζόμενη εργασία ώστε να είναι πάντα επικαιροποιημένη. Η ΕΛΣΤΑΤ από τη ΔΥΕ Νοεμβρίου 2010 απλά εφάρμοσε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, ως ο θεσμικός φορέας που έχει την υποχρέωση να τους εφαρμόζει. Όσον αφορά στο χρέος των εν λόγω ΔΕΚΟ, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην καταγραφή του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης, αυτό ορίζεται ως το ακαθάριστο χρέος (gross debt) βάσει της έννοιας του χρέους κατά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ «Maastricht Debt» όπως έχει καθορισθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση (MGDD, κεφάλαιο VIII.2). Αυτό το ακαθάριστο χρέος εξ ορισμού και όχι κατόπιν κάποιας διακριτικής και ριζοσπαστικής απόφασης της ΕΛΣΤΑΤ δεν περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχειά των ΔΕΚΟ. Η αντίληψη της ALPHA BANK ότι μπορεί να τα περιλαμβάνει είναι απολύτως λανθασμένη, με βάση τον ορισμό του χρέους που υπολογίζεται στα πλαίσια της ΔΥΕ που περιγράφεται στο άρθρο 1 5 του Κανονισμού 479/ Στο τριμηνιαίο δελτίο της ALPHA BANK αναφέρονται τα ακόλουθα: «Όσον αφορά τα δημοσιονομικά μεγέθη οι εκτιμήσεις τους βασίζονται στην υπόθεση ότι στην Ελλάδα αξία έχουν μόνο οι υποχρεώσεις των φορέων της γενικής κυβερνήσεως. Τα περιουσιακά στοιχεία ή οι απαιτήσεις αυτών των φορέων δεν έχουν καμμία αξία, ή σε κάθε περίπτωση δεν λαμβάνονται υπ όψει.» Η παραπάνω άποψη είναι λανθασμένη. Πρώτον, όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία, όπως εξηγήθηκε παραπάνω, αυτά δεν υπολογίζονται στην καταγραφή του χρέους σύμφωνα με τον ορισμό της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Επίσης τα περιουσιακά στοιχεία ως μεγέθη αποθέματα (stocks) δεν συνυπολογίζονται στο έλλειμμα που ως μέγεθος είναι ροή (flow). Δεύτερον, σχετικά με την καταγραφή των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, αυτή γίνεται από την ΕΛΣΤΑΤ, αλλά πάντα σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού που ορίζουν το χρόνο καταγραφής των συναλλαγών. Συγκεκριμένα, ο Κανονισμός 2223/96 ESA95 ( 1.57) απαιτεί την καταγραφή των ροών με βάση τη δημιουργία αξίας, δηλαδή όταν δημιουργείται, μετασχηματίζεται ή εξαφανίζεται η οικονομική αξία ή όταν εμφανίζονται, μετασχηματίζονται ή διαγράφονται απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Με άλλα λόγια, η καταγραφή των συναλλαγών στο σύστημα εθνικών λογαριασμών γίνεται σε δεδουλευμένη βάση όπου οι αυξομειώσεις τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων λαμβάνονται υπόψη με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. 5 Σύμφωνα με τον ESA95 τα κριτήρια για την ταξινόμηση ενός φορέα στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης είναι: Ο φορέας πρέπει να αποτελεί θεσμική μονάδα, με την έννοια ότι έχει αυτονομία στη λήψη αποφάσεων και ολοκληρωμένο σύστημα λογαριασμών. Ο φορέας πρέπει να αποτελεί δημόσιο παραγωγό, με την έννοια ότι ελέγχεται από τη Γενική Κυβέρνηση. Τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα για να θεωρηθούν δημόσιοι παραγωγοί θα πρέπει να ελέγχονται αλλά και κατά κύριο λόγο να χρηματοδοτούνται από τη Γενική Κυβέρνηση. Θα πρέπει η θεσμική μονάδα να είναι παραγωγός μη εμπορεύσιμου προϊόντος. Ως παραγωγοί λοιπού μη εμπορεύσιμου προϊόντος είναι θεσμικές μονάδες που το μεγαλύτερο μέρος του προϊόντος τους παρέχεται δωρεάν ή σε οικονομικά μη σημαντικές τιμές. Η παραγωγή των θεσμικών μονάδων (εκτός από τις μη μετοχικές που ανήκουν σε νοικοκυριά), θεωρείται ότι πωλείται σε οικονομικά σημαντικές τιμές μόνο όταν περισσότερο από το 50% του κόστους παραγωγής καλύπτεται από τις πωλήσεις. 2

3 Η ΕΛΣΤΑΤ πραγματοποιεί την έρευνα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε ετήσια και τριμηνιαία βάση συγκεντρώνοντας στοιχεία σε δεδουλευμένη βάση, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα βάσει του λογιστικού συστήματος που ακολουθείται. Για τις περιπτώσεις οικονομικών στοιχείων σε ταμειακή βάση, συγκεντρώνονται επιπλέον στοιχεία και γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές ώστε αυτά να υπολογιστούν σε δεδουλευμένη βάση. 3. Στο τριμηνιαίο δελτίο της ALPHA BANK αναφέρονται τα ακόλουθα: «Με αυτό τον τρόπο διογκώθηκε με αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις το έλλειμμα και το χρέος της ΓΚ, με συμπερίληψη σε αυτά των πάσης φύσεως υποχρεώσεων του Δημοσίου, π.χ. από παροχή εγγυήσεων σε ΔΕΚΟ και εκτός ΔΕΚΟ, ή από την αγορά προνομιούχων μετοχών των τραπεζών, ή από οφειλές σε προμηθευτές των οποίων η βεβαίωση και ο διακανονισμός καθυστερούσε (π.χ. διότι η τιμή στην οποία είχαν διακανονισθεί ήταν πολλαπλάσια εκείνης που επικρατούσε στην αγορά), κ.ά.» Πρώτον, δεν υπήρξε συμπερίληψη στο έλλειμμα και στο χρέος της Ελλάδας «πάσης φύσεως» εγγυήσεων όπως διατείνεται η ALPHA BANK. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία (που περιγράφεται στο κεφάλαιο 7 του MGDD) η παροχή ή η ύπαρξη εγγυήσεων γενικά δεν οδηγεί αυτόματα σε αύξηση στο χρέος και το έλλειμμα. Μόνον όταν η εγγύηση καταπέσει τότε αποτελεί στοιχείο που επηρεάζει το έλλειμμα και μόνον εφόσον αφορά φορέα εκτός της Γενικής Κυβέρνησης. Το συνολικό ποσό του εναπομείναντος δανείου αυτού του φορέα, εφόσον μετά την κατάπτωση αναληφθεί από το Κράτος, τότε επιβαρύνει το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης. Δεύτερον, δεν συμπεριελήφθη στο έλλειμμα (και το χρέος) «πάσης φύσεως» συμμετοχή του Κράτους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μιας τράπεζας. Η συμμετοχή του Κράτους στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών (και όχι μόνο) περιγράφεται στο MGDD (Κεφ. ΙΙΙ, παρ.ιιι 2). Στο MGDD γίνεται διάκριση των περιπτώσεων κατά τις οποίες μια κρατική χρηματοδότηση σε τράπεζες (και όχι μόνο) καταγράφεται είτε σαν κεφαλαιακή μεταβίβαση (βλ.1/) (επιβαρύνοντας το κρατικό έλλειμμα και χρέος) είτε σαν αγορά χρηματοπιστωτικών στοιχείων όπως η αγορά προνομιούχων ή κοινών μετοχών (που σε ορισμένες περιπτώσεις επιβαρύνει έμμεσα μόνο το χρέος του Κράτους). Τα κριτήρια της καταγραφής ως κεφαλαιακής ενίσχυσης αναφέρονται κύρια σε μονομερείς μεταβιβάσεις που καλύπτουν διαχρονικά ελλείμματα επιχειρήσεων ή δίδονται χωρίς την προσδοκία κεφαλαιακών αποδόσεων από πλευράς της συμμετοχής του Κράτους. Η ΕΛΣΤΑΤ έχει εξετάσει κάθε συγκεκριμένη συναλλαγή κατά περίπτωση, ενώ οι σχετικοί αναλυτικοί χειρισμοί και ταξινομήσεις έχουν κοινοποιηθεί και εξετασθεί στην αρμόδια Διεύθυνση της Eurostat και τυγχάνουν της πλήρους αποδοχής. Τρίτον, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η ΕΛΣΤΑΤ με τις έρευνες που διεξάγει συγκεντρώνει στοιχεία τόσο για τις πληρωτέες υποχρεώσεις όσο και για τις εισπρακτέες απαιτήσεις των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Στα πλαίσια της κατάρτισης ευρωπαϊκών στατιστικών, τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται υπόψη με πολύ συγκεκριμένο τρόπο στον προσδιορισμό του ελλείμματος. Η ΕΛΣΤΑΤ, με βάση όσα ορίζονται στον Κανονισμό 2223/96 ESA95, έχει συντάξει και διαθέσει προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αναλυτικές οδηγίες και πίνακες για την καταγραφή των σχετικών στοιχείων. 4. Στο τριμηνιαίο δελτίο της ALPHA BANK αναφέρονται τα ακόλουθα: «Το έλλειμμα και το χρέος της ΓΚ για το 2009 και το 2010 διογκώθηκαν τον Νοέμβριο του 2010 με την ενσωμάτωση στα μεγέθη της ΓΚ των ελλειμμάτων και των υποχρεώσεων 17 ΔΕΚΟ (επιχειρήσεων και Οργανισμών) οι οποίοι ευρίσκονται υπό κρατικό έλεγχο και οι 3

4 οποίες σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν υπάγονται στο πεδίο δραστηριοτήτων της ΓΚ.» Είναι λανθασμένη η αντίληψη της ALPHA BANK ότι υπάρχει κάποιο «πεδίο δραστηριοτήτων» της Γενικής Κυβέρνησης και ότι αυτό παίζει κάποιο ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ταξινόμηση επιχειρήσεων και οργανισμών εντός ή εκτός της Γενικής Κυβέρνησης. Αυτό που παίζει ρόλο, σύμφωνα πάντα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2223/96 ESA95, είναι κατά πόσον πληρούν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί τα κριτήρια που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Ειδικότερα, βάσει του ESA95 οι θεσμικές μονάδες παραγωγοί εξετάζονται αν πρόκειται για παραγωγούς αγοραίας (εμπορεύσιμης) ή μη αγοραίας (μη εμπορεύσιμης) παραγωγής βάσει συγκεκριμένου κριτηρίου (ESA95, 3.32). Εφόσον πρόκειται για δημόσιους παραγωγούς μη εμπορεύσιμου προϊόντος, δηλαδή η σχέση πωλήσεων/κόστους είναι μικρότερη του 50% τουλάχιστον για τρία συνεχόμενα χρόνια τότε αυτοί ταξινομούνται στη Γενική Κυβέρνηση (ESA95, 3.33). Τα οικονομικά στοιχεία των 17 ΔΕΚΟ εξετάστηκαν για μια σειρά ετών και προέκυψε ότι ταξινομούνται στη Γενική Κυβέρνηση. 5. Στο τριμηνιαίο δελτίο της ALPHA BANK αναφέρονται τα ακόλουθα: «Επίσης, καταγράφονται λεπτομερειακά και παρουσιάζονται με δραματικό τόνο οι τρέχουσες υποχρεώσεις της κεντρικής κυβερνήσεως και των λοιπών φορέων της ΓΚ, που ανέρχονταν στο τέλος του 2011 στα 6,7 δισ., χωρίς να γίνεται αναφορά στις βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του Δημοσίου από φορολογικές υποθέσεις και από εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία ύψους άνω των 50 δισ.» Σχετικά με τις βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του Δημοσίου από φορολογικές υποθέσεις και από εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία καθώς και για τις απαιτήσεις του Δημοσίου από φορολογικές και άλλες υποθέσεις που δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί και βεβαιωθεί, η ΕΛΣΤΑΤ εφαρμόζει τη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2516/ (άρθρο 3 παράγραφος β) όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 995/ Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο καταγραφή των απαιτήσεων του Δημοσίου σε δεδουλευμένη βάση. Συγκεκριμένα, οι φόροι και οι εισφορές, τα στοιχεία των οποίων είναι διαθέσιμα σε ταμειακή βάση, αναπροσαρμόζονται έτσι ώστε να καταγράφονται όταν πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες που δημιουργούν την υποχρέωση καταβολής τους. Η προσαρμογή για την χρονική διαφορά ανάμεσα στην ημερομηνία πληρωμής και την περίοδο στην οποία αναφέρονται γίνεται βάση της μεθόδου της «χρονικά προσαρμοσμένης ταμειακής καταγραφής». Η μέθοδος θεωρείται η πλέον αξιόπιστη σε περιόδους οικονομικής αστάθειας και αβεβαιότητας και βασίζεται σε πραγματικά ταμειακά δεδομένα. 6. Στο τριμηνιαίο δελτίο της ALPHA BANK αναφέρονται τα ακόλουθα: «. ΕΛΣΤΑΤ και Eurostat που, στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν το παγκοσμίως υπέρ-προβεβλημένο πρόβλημα των «ελληνικών στατιστικών», με τις πρόσφατες εκτιμήσεις

5 τους και παρεμβάσεις τους συνέβαλαν στην παρουσίαση υπέρμετρα διογκωμένου του ήδη σημαντικού δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας.» Η ΕΛΣΤΑΤ και η Eurostat συνεργάστηκαν σε ένα κοινό πρόγραμμα που αποφασίστηκε τον Απρίλιο του 2010 με στόχο μεταξύ άλλων την αποτύπωση των δημοσιονομικών στοιχείων με την ορθή εφαρμογή των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Η ορθή εφαρμογή αυτών των Κανονισμών είχε σαν βασικό στόχο τη συμμόρφωση της ΕΛΣΤΑΤ και της Χώρας με το ενωσιακό δίκαιο στην παρουσίαση της δημοσιονομικής της κατάστασης και την επανόρθωση της ποιότητας των ελληνικών δημοσιονομικών στατιστικών. 8 Αυτό το βασικό ζητούμενο, όταν επιτεύχθηκε, με τη σειρά του είχε σαν αποτέλεσμα να αποκατασταθεί και η αξιοπιστία των Ελληνικών δημοσιονομικών στατιστικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και στις αγορές. Πληροφορίες: 8 5

ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΓΚ) 1

ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΓΚ) 1 ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΓΚ) 1 Χρήση άμεσων πηγών Από το πρώτο τρίμηνο του 2010 η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Πειραιασ, αυγουστοσ 2011 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Τρέχουσες τιμές, σε εκατομμύρια ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ, 2000 2010 2000 2001 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... σελ. 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... σελ. 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... σελ. 3 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ... σελ. 45 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ της ΕΥΓΕΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000 ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Αύγουστος 2015 Μηνιαίο Δελτίο της Γενικής Κυβέρνησης Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΪΟΣ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΪΟΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούλιος 2015 Μηνιαίο Δελτίο της Γενικής Κυβέρνησης Στην παρούσα δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούνιος 2015 Μηνιαίο Δελτίο της Γενικής Κυβέρνησης Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Γιάννης Στουρνάρας ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Χρήστος Σταϊκούρας ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ. Γιώργος Μαυραγάνης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Γιάννης Στουρνάρας ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Χρήστος Σταϊκούρας ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ. Γιώργος Μαυραγάνης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γιάννης Στουρνάρας ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Χρήστος Σταϊκούρας ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Γιώργος Μαυραγάνης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές Καταστάσεις των ελληνικών εταιρειών

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές Καταστάσεις των ελληνικών εταιρειών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10.10.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10.10.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2014 C(2014) 7232 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10.10.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 όσον αφορά την απαίτηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28154/02/Β/92/464

«ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28154/02/Β/92/464 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28154/02/Β/92/464 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2011. Εισηγητική Έκθεση

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2011. Εισηγητική Έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2011 Εισηγητική Έκθεση Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος καταθέτω προς έγκριση από

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτική Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Επιχειρησιακών Μονάδων που δεν επιδιώκουν Κέρδος: Σύνταξη & Αξιολόγηση στο πλαίσιο των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

EMPORIKI BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

EMPORIKI BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6 & 7 Κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 954.666.667 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

7.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 297/51

7.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 297/51 7.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 297/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΛΥΡΑΣ Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την Οικονομική Χρήση 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την Οικονομική Χρήση 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 FORTH-CRS Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 45340/1NT/B/00/230(00) Ατθίδων 4, Τ.Κ. 17671,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση 2014 (από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα