Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ (1890-1896)"

Transcript

1 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ( ) Ή έπισκοπή Πέτρας, έκτεινομένη γεωγραφικός άπό Λιβαδιού μέχρι Λιτόχωρου περίπου, ύπήγετο διοικητικός εις τήν μητροπολιτικήν περιφέρειαν Θεσσαλονίκης μέχρι τοϋ 1896, οτε καί έξεδόθη ό Πατριαρχικός Τόμος καταργήσεως ταύτης διά τής συγχωνεύσεώς της εις τήν μητρόπολιν Έλασσωνος καί τήν επισκοπήν Κίτρους. 'Η δρδσις τής επισκοπής Πέτρας κατά τά τελευταία ετη τής ιστορίας της αποτελεί τό άντικείμενον τής παρούσης μελέτης, όπως προβάλλει αϋτη έκ των σχετικών αναφορών, εκθέσεων καί επιστολών του τελευταίου επισκόπου Πέτρας, τοο άπό Πολυανής Θεοκλήτου1, καί των κατοίκων τής επαρχίας ταύτης πρός τήν μητρόπολιν Θεσσαλονίκης. Έκ τής έρεύνης των σχετικών φακέλλων τοϋ ίστορικοϋ αρχείου τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης1 2 εξάγεται ότι ή έπισκοπή Πέτρας κατά τήν υπ οψιν περίοδον είχε νά άντιμετωπίση, εκτός τών ποιμαντικών καί διοικητικών, σοβαρά εθνικά καί έκπαιδευτικά προβλήματα, τά όποια εϊχον κατα- 1. Έκ τών ύπ δψιν ήμών πηγών γνωρίζομεν δτι ό Θεόκλητος έξελέγη κατ άρχάς έπίσκοπος Ίερισσοϋ, μετετέθη έκεϊθεν τό 1879 εις τήν έπισκοπήν Πολυανής, ένθα είργάσθη μετά πολλοϋ ζήλου μέχρι τοο 1885, οπότε έκ νέου μετετέθη εις τήν έπισκοπήν Πέτρας, παραμείνας έκεΐ μέχρι τοο 1896, έτους τής καταργήσεως τής έπισκοπής Πέτρας, διά νά μετατεθή έκ τρίτου είς τήν όμορον έπισκοπήν Κίτρους, τήν όποιαν διεποίμανε μέχρι τοϋ 1904, όπότε παρητήθη καί τόν διεδέχθη ό Παρθένιος Βαρδάκας ( ). Ό Θεόκλητος ύπήρξε λόγιος άνήρ, «άνήρ πραΰμητις καί τών γραμμάτων πυθαγορικός μύστης», αλλά λίαν φιλάσθενος καί ιδιόρρυθμος ιεράρχης (ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ «Αναφορά αντιπροσώπων καί έφορων Λιβαδιού πρός τήν μητρόπολιν Θεσσαλονίκης από 7 Νοεμβρίου 1892» άριθμ. έγγρ «Αναφορά κατοίκων Λιβαδιού πρός τήν μητρόπολιν Θεσσαλονίκης άπό 20 Δεκεμβρίου 1892» άριθμ. έγγρ, 4732 «Έκθεσις Πέτρας Θεοκλήτου πρός τήν μητρόπολιν Θεσσαλονίκης άπό 11 Ιουνίου 1892 έν Θεσσαλονίκη»), Ό Θεόκλητος διεδέχθη εις τόν θρόνον τής έπισκοπής Πέτρας τόν Αθανάσιον ( ) καί ούτος τόν Αγαθάγγελον ( ). ΈπΙ Αθανασίου άνεκαινίσθη ό ναός τοϋ 'Αγίου Δημητρίου τοϋ ομωνύμου χωρίου είς τόν Όλυμπον κατά τό "Άνωθεν τής εισόδου τοϋ ναοϋ σώζεται μέχρι σήμερον ή έπιγραφή: «Άνακαινειται ό ναός τοϋ Αγίου Δημητρίου ύπό τοϋ άρχιερέως Πέτρας τοϋ Αθανασίου έπιτροπεύων Ζήσης Κόζιβας, ίερατεύων παπα Κώστας. Ύπό μάστορι Ζιοπανίτη. Μάιος 1877» (είκ. I). 2. Είς τήν έπισκοπήν Πέτρας άναφέρονται οί φάκελλοι 30, 31, 69 καί ίδίμ ό φάκελλος 63.

2 Ή συμβολή τής έπισκοπής Πέτρας εις τά προβλήματα τοϋ Ελληνισμού 65 στη όξύτερα λόγφ τής γενικωτέρας πενίας, ή οποία μεγάλως έμάστιζε τήν περιοχήν Όλύμπου ούτως, ώστε τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον ήχθη είς τήν άπόφασιν τής καταργήσεως τής εν λόγφ επισκοπής προς ένίσχυσιν των δύο όμορων μητροπόλεων Θεσσαλονίκης καί Έλασσώνος. Έπί τή βάσει τού ύπ όψιν ήμών υλικού διαιροΰμεν τήν μελέτην είς τρία μέρη. Τό πρώτον άναφέρεται είς τά εθνικά θέματα τής επαρχίας, τήν διείσδυσιν δηλαδή καί τήν άντιμετώπισιν είς τήν περιοχήν Όλύμπου τής ρουμανικής προπαγάνδας μεταξύ του βλαχοφώνου ελληνικού πληθυσμού, τό ΕΙκ. 1. Είσοδος τοϋ ναόν 'Αγίου Δημητρίον τον ομωνύμου χωρίου, άνακαινισθ εντός τό 1877 επί επισκόπου Πέτρας 5Αθανασίου δεύτερον είς τήν έκπαιδευτικήν κατάστασιν τής περιοχής καί τό τρίτον είς τά οικονομικά προβλήματα τού τόπου, τά όποια ώδήγησαν μοιραίως είς τήν κατάργησιν τής επισκοπής. Τέλος, δημοσιεύομεν, τό πρώτον ενταύθα, τόν Συνοδικόν Τόμον καταργήσεως τής Έπισκοπής Πέτρας. Α'. Η ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΝ ΠΕΤΡΑΣ Τό δεύτερον ήμισυ τού 19ου αίώνος χαρακτηρίζεται διά τήν Μακεδονίαν ώς ή περίοδος τών ξένων θρησκευτικών καί εθνικών προπαγανδών, ήτοι τής βουλγαροεξαρχικής, τής ρουμανικής, τής ούνιτικής καί τής προτεσταντικής. Αύται επληξαν άναλόγως όλας σχεδόν τάς έπαρχίας τού Οικουμενικού Πατριαρχείου είς τήν Μακεδονίαν καί διεσταυρώθησαν άπασαι είς τήν μητροπολιτικήν περιφέρειαν τής Θεσσαλονίκης. Ή ρουμανική προπαγάνδα, ή όποια καί μάς ενδιαφέρει ένταΰθα, δραστηριοποιείται είς τάς επαρχίας Θεσσαλονίκης, Κίτρους καί Πέτρας καί κατευθύνεται άπό τήν Θεσσαλονίκην1. 1. Πρβλ. Ά. Άγγελοπούλου, Αί ξέναι προπαγάνδαι είς τήν έπαρχίαν Πολυανής κατά τήν περίοδον , Θεσσαλονίκη 1973, σ

3 66 Άθ. Άγγελοπούλου Ή έπαρχία Πέτρας είδικώτερον ύπήρξεν άντνκείμενον συστηματικής διεισδύσεως, διότι εις μερικά χωρία τής επισκοπής ταύτης, όπως εις τό Λιβάδιον, τον Κοκκινοπλόν, τήν Καρύτσαν καί τά Βλαχοκαλύβια ό πληθυσμός ήτο βλαχόφωνος1. Εις τα μνημονευθέντα χωρία εντοπίζεται κυρίως ή προσπάθεια των όργάνων τής ρουμανικής προπαγάνδας προς προσηλυτισμόν, κυρίως όμως εις τό Λιβάδιον καί τόν Κοκκινοπλόν. Αί πρωται κρούσεις εις τήν έπαρχίαν Πέτρας ήρχισαν άμυδρως άπό του 1878 καί κυρίως από του 1891 καί ένετάθησαν κατά τά άμέσως επόμενα ετη1 2. Συγκεκριμένως άπό του 1891 πράκτορες τής ρουμανικής προπαγάνδας, καθοδηγούμενοι υπό τοΰ Αποστόλου Μαργαρίτη3, ήρχισαν περιοδεύοντες τά βλαχόφωνα έλληνικά χωρία τοΰ Όλύμπου, τά όποια προσεπάθησαν νά ΕΙκ. 2. ΣφραγΙς τής ίεράς επισκοπής Πέτρας καί υπογραφή τοΰ επισκόπου Πέτρας Θεοκλήτου τον 1893 συνεγείρουν υπέρ τοΰ ρουμανικού φυλετισμού, διαθέτοντες τεράστια χρηματικά ποσά μέ άπώτερον σκοπόν τήν άπόσπασιν των κοινοτήτων τούτων άπό τήν πνευματικήν καί εκπαιδευτικήν έξάρτησιν τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου διά τής τοποθετήσεως εις τά χωρία ταΰτα ρουμανιζόντων ιερέων καί διδασκάλων4. Ή προσπάθεια αυτή, ώς γνωστόν, εντάσσεται εις τό γενικώτερον πλαίσιον δράστηριότητος τής ρουμανικής προπαγάνδας, όπως δημιουργηθοΰν μεταξύ των βλαχοφώνων Ελλήνων τής Μακεδονίας έστίαι καί νησίδες ύποστηρίξεως των έθνικων ρουμανικών συμφερόντων είς τόν χώρον αύτόν. Ή εκστρατεία έκείνη εις τήν έπαρχίαν Πέτρας περιωρίσθη είς έντυπω- 1. ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ. 4732, σ ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ. 4735, σ. 3 καί 4717 «Επιστολή Πέτρας Αθανασίου πρός τήν μητρόπολιν Θεσσαλονίκης άπό 1 Οκτωβρίου 1881 έκ Λιβαδιού», σ Περί του αρχηγού των ρουμανιζόντων Βλάχων Αποστόλου Μαργαρίτη βλ. V. B ér ar d, La Turquie et l hellénisme contemporain, Paris 1893, σ. 247 κ.έ. M. Paillarès, L Improglio macédonien, Paris 1907, σ K. Bitoski, Dejnosta na Pelagogoniskata Mitropolija (=Ή δράσις τής μητροπόλεως Πελαγονίας) , Skopje 1968, σ , A. Rubin, Les Roumains de Macédoine, Bucarest ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ. 4732, σ. 4.

4 Ή συμβολή τής έπισκοπής Πέτρας εις τά προβλήματα τοϋ Ελληνισμού 67 σιακάς ένεργείας μόνον, χάρις εις τήν ώργανωμένην άντίδρασιν τής έπισκοπής Πέτρας μέ επί κεφαλής τον επίσκοπον Θεόκλητον (είκ. 2) καί των δημογεροντιών των κοινοτήτων, βασισμένην κυρίως είς τήν ηύξημένην έλληνικήν συνείδησιν τοϋ βλαχοφώνου πληθυσμοΰ τής έπαρχίας αυτής. Ό έπίσκοπος, οί πρόκριτοι καί οί διδάσκαλοι τής περιοχής υπήρξαν ό κύριος στόχος των ρουμανιζόντων. Επειδή αί άποδοχαί, ΐδίοι των διδασκάλων, ήσαν λίαν πενιχραί, εξωθούντο οί κάτοικοι, όπως μη καταβάλλουν τήν έπιχορήγησιν τοϋ επισκόπου καί των διδασκάλων διά νά τούς άναγκάσουν καί ύποκύψουν εις τούς έκβιασμούς των, άλλ άνευ αποτελέσματος. Ιδού πως περιγράφει τήν κατάστασιν ό Πέτρας Θεόκλητος είς αναφοράν του προς τόν μητροπολίτην Θεσσαλονίκης Σωφρόνιον (11 Ιουνίου 1892). «Οί δέ βλαχόφωνοι κάτοικοι των εν λόγω χωρίων δελεαζόμενοι υπό τοϋ άργυρίου τοϋ χορηγουμένου υπό των οργάνων τοϋ Αποστόλου Μαργαρίτη προς έγκαθίδρυσιν βλαχοφώνων διδασκάλων ήρξαντο όπως πιέζωσί με προς τό άναστεΐλαι πάσαν ένέργειάν μου κατά τής εγκαταστάσεως διδασκάλων τής βλαχικής γλώσσης καί... έπομένως ζητουμένης τής αρχιερατικής έπιχορηγήσεως, ούτοι παρακολουθούμενοι καί υπό των κατοίκων των άλλων χωρίων ήρξαντο όδεύοντες τήν οδόν τής υπεκφυγής προς τό άποτείνειν τήν άρχιερατικήν έπιχορήγησιν απέναντι των υπούλων αύτων βουλευμάτων προς τό έπιτυχειν τοϋ σκοποϋ αύτοΰ»1. Περί τής ρουμανικής διεισδύσεως είς τό χωρίον Κοκκινοπλός πληροφορούμεθα ότι τοΰτο είχε καταστή, κατά τόν Πέτρας Θεόκλητον, «κέντρον» τής ρουμανικής προπαγάνδας είς τήν περιοχήν Όλύμπου, διότι προφανώς έκεΐ εύρε ή προπαγάνδα προσφορώτερον έδαφος άπό τά άλλα χωρία* 2. 'Ο Θεόκλητος έπικρίνει ώς υπεύθυνον τής δημιουργηθείσης έκρύθμου καταστάσεως είς τόν Κοκκινοπλόν τόν πρόκριτον τοϋ χωρίου Γεώργιον Δ. Χατζούλην. Οΰτος κατά τό 1891 διηυκόλυνε τήν έγκατάστασιν ρουμανοδιδασκάλου εις τό χωρίον, ό όποιος όμως έξεδιώχθη έκεΐθεν δι ένεργειών τοϋ επισκόπου καί των προκρίτων τοϋ χωρίου. Χαρακτηριστικώς γράφει ό Θεόκλητος: «...προσεπάθησε (δηλ. ό Χατζούλης) μετά τοϋ διαβοήτου έπί άστασία χαρακτήρος πενθεροϋ του καί γυναικαδέλφου του, Παλάγκα τούπίκλην, καί έφερε βωμάνον διδάσκαλον έν τω χωρίω του διαφόροις θεμιτοΐς τε καί άθεμίτοις μέσοις χρησάμενος, προς έκδίωξιν τοϋ όποιου ίκανώς έμόχθησα εχων συναντιλήπτορας καί πάντας τούς εύφρονοΰντας προκρίτους Κοκκινοπλοΰ»3. Ό ίδιος, ολίγα έτη άργότερον (Μάϊος 1895), μή έπιθυμών νά τακτοί. Αυτόθι. 2. Αυτόθι. 3. ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ «Επιστολή Πέτρας Θεοκλήτου προς τήν μητρόπολιν Θεσσαλονίκης άπό 7 Ιουνίου 1895 έκ Λιτοχώρου», σ. 2.

5 68 Άθ. Άγγελοπούλου ποιήση τάς οικονομικός υποχρεώσεις του έναντι τής επισκοπής Πέτρας, ζητεί εις αναφοράν του προς τήν μητρόπολιν Θεσσαλονίκης, όπως έξαιρεθή τής συνδρομής διά τήν έπιχορήγησιν του έπισκόπου Πέτρας, άλλως απειλεί προσέλευσιν εις τήν ρουμανικήν προπαγάνδαν1. Περισσοτέρας πληροφορίας περί τής ρουμανικής προπαγάνδας είς τον Κοκκινοπλόν δέν εχομεν εις τάς ύπ όψιν ήμών πηγάς. Κατά τήν αύτήν έποχήν, το φθινόπωρον του 1892, χρονολογούνται καί αί πρώται προσπάθειαι διεισδύσεως εις το Λιβάδιον Όλύμπου των όργάνων τής ρουμανικής προπαγάνδας, τά όποια έξεμεταλλεύθησαν, ώς φαίνεται, τήν διαμάχην μεταξύ του έπισκόπου Πέτρας Θεοκλήτου καί τινων προκρίτων εξ άφορμής του άνακύψαντος τότε σχολικού ζητήματος είς τήν κοινότητα Λιβαδίου1 2. Άπό δύο ταυτοχρόνους άναφοράς τού Θεοκλήτου καί των προκρίτων προς τήν μητρόπολιν Θεσσαλονίκης (7 Νοεμβρίου 1892) πληροφορούμεθα ότι οί άντιδικοϋντες προς τόν επίσκοπον «προσπαθοϋσι νά άναπετάσωσι τάς πύλας τού Λιβαδιού είς τόν ρουμανισμόν»3, οί δέ έφοροι καί άντιπρόσωποι τής κοινότητος ότι «περίτρομοι κατέστησαν έκ του περιλείχοντος περί τήν επαρχίαν λύκου τού φυλετισμού»4 5καί συνεπώς δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν ότι τότε ήρχισε καταβαλλομένη ή πρώτη σοβαρά προσπάθεια έγκαταστάσεως εις Λιβάδιον «πράκτορος τής ρωμανικής προπαγάνδας»6, ή οποία εν άρχή εΐχεν έμφανίσει μερικός έπιτυχίας άλλά είς τήν συνέχειαν έξεμηδενίσθη, καθ ότι εξηγέρθησαν οί κάτοικοι Λιβαδιού καί οδτω έξεδιώχθησαν οί επήλυδες. Ό Πέτρας Θεόκλητος είς έπιστολήν του προς τόν μητροπολίτην Θεσσαλονίκης Αθανάσιον (Φεβρουάριος 1896) άναφερόμενος είς τά παραπάνω γεγονότα τού φθινοπώρου τού 1892 γράφει επιγραμματικώς τά εξής: «Παναγιώτατε! Οί είρημένοι κύριοι προ 4 έτών προσκαλέσαντες έφερον τόν πράκτορα τής ρωμουνικής προπαγάνδας έπιθυμοΰντες νά ένθρονίσωσιν αυτόν εν Λιβαδίω, άλλ έξεγερθέντες τότε πολλοί Λιβαδΐται πρόκριτοι πράγματι φιλοπάτριδες έπολέμησαν γενναίος καί έξέωσαν κακώς αυτόν καταισχύναντες τά μίσθια ταΰτα καί άργυρώνητα τής προπαγάνδας όργανα. Έκτοτε οί άνθρωποι ούτοι μεμνημένοι τής γλυκείας καί θελκτικής λαμπηδόνος τών ύποδειχθέντων αύτοΐς χρυσίων υπό τής ρωμουνικής προπαγάνδας ούκ 1. Αύτόθι. 2. ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ. 4735, σ. 1' 4736 «Επιστολή Πέτρας Θεοκλήτου προς τήν μητρόπολιν Θεσσαλονίκης άπό 7 Νοεμβρίου 1892 έκ ΚοκκινοπλοΟ», σ. 1' 4752 «Επιστολή Πέτρας Θεοκλήτου πρός τήν μητρόπολιν Θεσσαλονίκης άπό 18 Φεβρουάριου 1896 έκ Λιτοχώρου», σ ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ. 4736, σ ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ. 4735, σ ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ. 4752, σ. 1.

6 Ή συμβολή τής επισκοπής Πέτρας εις τά προβλήματα τοϋ Ελληνισμού 69 έπαύσαντο ραδιουργοϋντες καί καιροφυλακτοΰντες ΐν άναπετάσωσι τάς πύλας του Λιβαδιού εις τήν είρημένην προπαγάνδαν»1. Πρωταίτιοι τής συμπράξεως μετά των οργάνων τής ρουμανικής προπαγάνδας υπήρξαν οί: Κωνσταντίνος Χατζηγώγας, Αναστάσιος Χατζηζωγίδης, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Νικόλαος Βέλλας, Κωνσταντίνος Κίτζας, Ζιώγης Νικολάκης Δήμου καί Τασιούλης Κυραναστάσης1 2. Ό Θεόκλητος θεωρεί τούτους υπευθύνους των γεγονότων του φθινοπώρου τού 1892, άλλά καί του 1895, διότι ούτοι, καίτοι διωρίσθησαν υπό τού έπισκόπου των μέλη τής εφορίας ή τής δημογεροντίας, προσεπάθησαν έκ νέου «νά έγκαταστήσωσιν άνθ έλλήνων ρωμούνους διδασκάλους», όπότε ό Θεόκλητος ή- ναγκάσθη νά διορίση εξ όφφικίου άλλην έφορίαν διά νά μεριμνήση περί τών σχολικών αναγκών τής κοινότητος Λιβαδιού3. Περί τής δευτέρας αυτής απόπειρας πληροφορεί τά έξής ό Θεόκλητος εις τήν αύτήν επιστολήν του προς τόν Θεσσαλονίκης Αθανάσιον «...ενώ κατά τόν παρελθόντα Σεπτέμβριον έποιούμην τάς διατριβάς έν Λιβαδίω άπεπειράθην, ϊνα ύπεκκαύσω τήν φιλοτιμίαν τών άνωτέρω κυρίων καί ούτως άποστώσι τής κακής αυτών προθέσεως νά διορίσω τινάς μέν αυτών μέλη εφορίας, τινάς δέ μέλη δημογεροντίας, άλλ ούτοι τό κατ άρχάς μέν ήρνήθησαν νά δεχθώσιν, έπειτα δέ σκεφθέντες, φαίνεται, ότι άνυποπτότερον καί τελεσφορώτερον δύνανται νά έργασθώσιν ύπέρ τού ινδάλματος των έδέχθησαν. Αλλά δέν παρήλθον πολλαί ήμέραι καί έφωράθησαν ραδιουργοϋντες νά έγκαταστήσωσιν άνθ έλλήνων ρωμούνους διδασκάλους, καθ όν χρόνον πολλοί τών προκρίτων άπουσίαζον έν Έλασσώνι τε καί άλλαχοϋ τούτο τοίνυν έννοήσας καί ίδών τά τεκταινόμενα έξ όφφικίου αμέσως διώρισα έφορίαν, συνεφώνησα διδασκάλους καί διέταξα άμέσως νά άνοίξωσι τά σχολεία καί νά άρχίσωσιν οί διδάσκαλοι τών μαθημάτων, όπερ καί έγένετο»4. Έκ τών άνωτέρω καταδεικνύεται ότι ή ρουμανική προπαγάνδα, όπως εις τόν Κοκκινοπλόν, οΰτω καί εις τό Λιβάδιον, άπέτυχε παταγωδώς χάρις εις τήν καθολικήν σχεδόν άντίθεσιν τού βλαχοφώνου ελληνισμού υπό τήν υψηλήν προστασίαν τής Εκκλησίας καί τού ώργανωμένου κοινοτικού συστήματος. Περί τών άλλων δύο χωρίων τής επισκοπής Πέτρας, τής Καρύτσης καί τών Βλαχοκαλυβίων, ούδεμίαν συγκεκριμένην πληροφορίαν άνεύρομεν εις τάς ύπ όψιν ήμών πηγάς. Πάντως, μετά τό 1896, ότε καταργειται ή έπισκοπή Πέτρας, ή πνευματική επιστασία τού μέν Λιβαδίου καί Κοκκινοπλοϋ άναλαμβάνεται υπό τής μητροπόλεως Έλασσώνος, τών δέ άλλων δύο χωρίων ύπό τής επισκοπής Κίτρους. 1. Αυτόθι. 2. Αυτόθι. 3. Αύτόθι, σ Αυτόθι.

7 70 ΑΟ. Άγγελοπούλου B'. Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΝ ΠΕΤΡΑΣ Τα σχολεία εις την περιοχήν Όλύμπου κατά τήν ύπ" όψιν ιστορικήν καμπήν τής έπισκοπής Πέτρας διέρχονται μεγάλην κρίσιν λόγφ τής καθολικής πενίας των κοινοτήτων καί των κατοίκων, άλλα μέ τήν δυνατήν διοικητικήν καί οικονομικήν συμπαράστασιν των ένοριών καί των μονών τής έπισκοπής Πέτρας συντηρούνται κάπως ταϋτα. Ή Εκκλησία ιδιαιτέραν καταβάλλει προσπάθειαν διά τήν έξεύρεσιν των πενιχρών έστω μισθών τών διδασκάλων, καθ όσον μέρος τής μοναστηριακής περιουσίας, το παγκάρι τών ναών, άλλα καί ή τυχόν περιουσία αύτών διατίθενται ύπέρ του ιερού σκοπού τής παιδείας του δούλου έλληνισμοϋ τής περιοχής Όλύμπου. Είναι λίαν χαρακτηριστικά τά όσα μας λέγει ό Πέτρας Θεόκλητος περί τής δεινής θέσεως τών πτωχών άλλ ήρώων διδασκάλων τής έπαρχίας του κατά τήν έθνικώς κρίσιμον έκείνην περίοδον τής ιστορίας τοϋ έλληνισμου τής περιοχής Όλύμπου: «...Οί δέ πτωχοί διδάσκαλοι εχουσι πάντοτε να λαμβάνωσι περυσινούς καί προπερυσινούς μισθούς μή δυνάμενοι μήτε νά φύγωσι, μήτε νά μήν άνανεώσωσι συμφωνίαν καί κουρευομένου καί ύποβιβαζομένου τοϋ εύτελοϋς μισθοΰ των. Έν δέ τοΐς λοιποΐς χωρίοις πληρώνουσιν οί χριστιανοί είς τούς διδασκάλους τον μικρόν μισθόν, ώς φαίνεται έν τφ πίνακι, παρέχουσιν όμως κατά τήν συμφωνίαν καί όκάδας σίτου ή καλαμποκιού προς διατροφήν τοϋ διδασκάλου. Άλλα καί αύτόν τόν εύτελή μισθόν όν πληρώνουσι τοΐς διδασκάλοις, αν δεν έπαρκή τό παγκάριον τής Εκκλησίας, πωλοϋσιν εν ή δύο ζώα τής έκκλησίας καί πληρώνουσι τώ διδασκάλω, διότι έκάστη σχεδόν έκκλησία εχει πάντοτε ολίγα μεγάλα ζώα καί μικρά, έκ τών όποιων έν μεγίστη άνάγκη ή έκποιοϋσί τινα, ή συνεισφέρουσι τόν όβολόν των ύπέρ τών σχολείων, όταν οί πρόκριτοι τών χωρίων έμφορώνται άγαθών διαθέσεων»1. Σχολεία ύφίστανται κυρίως εις τά κεφαλοχώρια, όπως είς τό Λιβάδιον, τόν Κοκκινοπλόν, τόν Άγιον Δημήτριον καί τό Λιτόχωρον, ένώ είς τά άλλα μικρότερα χωρία ή σχολική κίνησις έμφανίζεταί ύποτυπώδης, άν μή καί άνύπαρκτος. Κατά τόν Πέτρας Θεόκλητον, τά σχολεία Λιτοχώρου εύρίσκονται κατ έξαίρεσιν εις άνθηράν κατάστασιν, χάρις είς τήν έξασφάλισιν ικανών καί μονίμων πόρων1 2. Ό έπίσκοπος είς ειδικήν εκθεσίν του προς τήν 1. ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ «Επιστολή Πέτρας Θεοκλήτου προς τήν μητρόπολιν Θεσσαλονίκης άπό 29 Νοεμβρίου 1890 έκ Λιβαδιού», σ Ή δαπάνη λειτουργίας τών δύο σχολείων Λιτοχώρου άνήρχετο είς περίπου γρόσια κατ έτος καί έκαλύπτετο άπό τά έσοδα τών ναών καί τά κληροδοτήματα. Κυριώτεροι εύεργέται τών σχολείων Λιτοχώρου ήσαν οί Χατζή Ζάχος Γουζέλης, Άθαν. Μπλιάντης, Ιωάννης καί Αναστάσιος Μπιστικός, άδελφοί Σιτζούκη καί άλλοι, τήν ολην δέ έκπαιδευτικήν κίνησιν τοΰ χωρίου ύπεβοήθει ή κατά τό 1879 ίδρυθεϊσα είς τό Λιτόχωρον «Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης Πρόοδος». Βλ. σχετικώς Στ. Παπαδοπούλου,

8 Ή συμβολή τής έπισκοπής Πέτρας εις τά προβλήματα τοϋ Έλληνισμοϋ 71 μητρόπολνν Θεσσαλονίκης περί τής σχολικής κινήσεως είς τήν έπαρχίαν του κατά τό 1890 λέγει τά έξής χαρακτηριστικά περί τοϋ Λιτοχώρου: «Μόνον τό άκραιφνές φιλόμουσον τοϋ Λιτοχώρου ήδυνήθη να έξασφαλίση τά σχολεία των διά μονίμων πόρων- όλων δε των λοιπών κοινοτήτων οί περί των σχολείων πόροι έξαρτώνται εκ τής ευπορίας καί καλής διαθέσεως των προκρίτων προς τά σχολεία καί εκ τής εϋνου προς αυτά εν μέρει διαθέσεως τών πολιτικών αρχών...»1. Είς τά άλλα τρία χωρία, τό Λιβάδιον, τόν Κοκκινοπλόν καί τόν "Αγιον Δημήτριον, ύφίστανται αί οικονομικοί προϋποθέσεις όμαλής λειτουργίας τών σχολείων, πλήν όμως ή όλη προσπάθεια υστερεί είτε ως προς τήν συνεπή εϊσπραξιν τών άναγκαιούντων πόρων, είτε ώς προς τήν καλήν διαχείρισιν αυτών, είτε καί ώς προς τό μόνιμον ένδιαφέρον τών προκρίτων υπέρ τών σχολείων, μέ αποτέλεσμα νά παρατηρήται άταξία ώς προς τόν διορισμόν τών διδασκάλων καί τήν έγκαιρον έναρξιν τών μαθημάτων. Τάς άδυναμίας ταύτας επισημαίνει ό Πέτρας Θεόκλητος παρατηρών είς τήν αύτήν εκθεσίν του τά κάτωθι: «Έν Λιβαδίφ, Κοκκινοπλώ καί 'Αγίω Δημητρίφ καί αυτοί οί σημειούμενοι πόροι πολλάκις ή δεν πληρώνονται ή πληρωνόμενοι δίδονται είς έκτάκτους καί έπειγούσας άνάγκας τής κοινότητος, εσθ ότε δέ καί καταβροχθίζονται ύπό τών ίσχυόντων καί δυναμένων καί τά σχολεία μένουσιν έν περιπετειώδει πάντοτε καταστάσει...»* 2. 1 Τοιούτου είδους σχολικοί περιπέτειαι παρατηρούνται κυρίως είς τά σχολεία τοϋ Λιβαδιού καθ όλην σχεδόν τήν τελευταίαν πενταετίαν τής ιστορίας τής έπισκοπής Πέτρας, ιδία κατά τάς άρχάς τοϋ σχολικοϋ έτους λόγω τής κακής διαχειρίσεως τών σχολικών πόρων καί τών συνεχών ερίδων τών προκρίτων μεταξύ των, ώς καί μετά τών έπισκοπικών καί μοναστηριακών άρχών. Έκ τής μελέτης τών σχετικών άναφορών εξ άμφοτέρων τών άντιδίκων πλευρών φαίνεται ότι ή ερις εΐχεν ώς βασικήν αιτίαν τήν «έπίβλέψιν τών μοναστήρίων καί έπιθεώρησιν τής διαχειρίσεως καί έκ μέρους τών κοινοτήτων», όπερ άπερρίπτετο υπό τοϋ έπισκόπου Πέτρας ώς άνάμιξις είς καθαρώς ξένας άρμοδιότητας4. Ή σχολική παρακμή τοϋ Λιβαδιού έμφανίζεται συνυφασμένη μέ τήν προβληματικήν κατάστασιν αυτής ταύτης τής έπισκοπής Πέτρας, διότι πα- Έκπαιδευτική καί κοινωνική δραστηριότητα τοϋ Ελληνισμού τής Μακεδονίας κατά τόν τελευταίο αιώνα τής Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1970, σ ΑΜΘ, Φ 63, άριθμ. έγγραφου 4723, σ ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ. 4723, σ Βλ. σχετικώς έκθέσεις, άναφοράς καί έπιστολάς είς ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ «Αναφορά Δημογερόντων Λιβαδιού προς τήν μητρόπολιν Θεσσαλονίκης άπό 3 Νοεμβρίου 1892» ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ. 4723, σ ' ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ. 4735, σ. 2 καί 4738, σ. 1.

9 72 Άθ. Άγγελοπούλου λαιότερον ή σχολική κίνησις του Λιβαδιού ήτο έν μεγάλη ακμή, καθώς διασώζει τούτο ή ζώσα παράδοσις τοΰ Λιβαδιού εις τήν περίοδον αυτήν τής μεγάλης παρακμής- «άλγοΰμεν δέ τήν καρδίαν», γράφουν οι πρόκριτοι Λιβαδιού (είκ. 3,4) προς τήν μητρόπολιν Θεσσαλονίκης κατά τό 1892 «επί τή I ««ÛÏ : r j -- lfuvpuvît\</l ff jccÿih fa /? J /r/1. Γ > Είκ. 3. Επικνρωσις τοΰ γνησίου των υπογραφών τής άντιπροσωπίας καί Εφορίας τής κοινότητας Λιβαδιού τοΰ 1892 Είκ. 4. Σφραγϊς τής Εφορίας των σχολών Λιβαδιού τον 1892 άσημότητι τής ταπεινής ήμών κοινότητος, ήτις ώς φάρος τηλαυγής έν καιροΐς χαλεποϊς καί σκότει άμαθεϊ άνά τήν Πιερίαν ταύτην χώραν καί αύτοΰ τοΰ πολλοί) Ευγενίου τοΰ Βουλγάρεως τής έπισκέψεως ήξιώθη διά τήν έπικρατοΰσαν φήμην των σχολείων μετά τήν Κοζάνην, καί ήτις έγκαρτερήσασα έν τή εύγενεΐ σταδιοδρομία των γραμμάτων διά πολλών των κόπων καί ού σμικράς τής θυσίας έσυνέχισε τήν άρχαίαν εύκλειαν ής μάρτυρες οί

10 Ή συμβολή τής έπισκοπής Πέτρας εις τα προβλήματα του Ελληνισμού 73 πολλοί έπιστήμονες καί λόγιοι...»1. Ελληνικά σχολεία έλειτούργουν άργότερα καί εις τά χωρία "Αγιος Παντελεήμων, Σκοτίνα, Λεπτοκαρυά, Καρύτσα, Κουντουριώτισσα καί ΒροντοΟ1 2. 'Οπωσδήποτε όμως, παρά τάς ανωτέρω αδυναμίας, ή σχολική κίνησις εις τήν έπισκοπήν Πέτρας διετηρήθη καί συνέβαλεν, όσον ήτο δυνατόν, εις τήν πνευματικήν καλλιέργειαν του τόπου καί τήν διατήρησιν τής εθνικής συνειδήσεως των κατοίκων τής περιοχής υπό τήν άγρυπνον σκέπην τής τοπικής Εκκλησίας. Γ\ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΕΤΡΑΣ Λόγοι έκκλησιαστικής διοικήσεως άφ' ενός καί οικονομικής άνεπαρκείας άφ έτέρου ώδήγησαν τήν 'Ιεράν Σύνοδον τού Οικουμενικού Πατριαρχείου εις τήν κατάργησιν τής έπισκοπής Πέτρας διά τής συγχωνεύσεως αυτής προς τήν μητρόπολιν Έλασσώνος καί τήν έπισκοπήν Κίτρους. Διά τής πράξεως ταύτης τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον άπέβλεψε κατά βάσιν εις τήν έίίασφάλισιν των καλυτέρων προϋποθέσεων ποιμαντορίας καί διακυβερνήσεως των πιστών τέκνων του τής περιοχής αυτής, «τής άνυσιμωτέρας δηλονοΰν πνευματικής ποιμαντορίας καί διακυβερνήσεως των λογικών τής ποίμνης τού Χριστού προβάτων, τής γάρ ψυχικής τούτων σωτηρίας καί των κοινών καί ιδιωτικών αυτών συμφερόντων ή 'Αγία Μήτηρ Μεγάλη τού Χριστού Εκκλησία φιλοστοργότατα κηδομένη άγρύπνως τήν από τού κέντρου ένασκεϊ τελεσφόρον εποπτείαν ως οίόν τε καλώς καί εύδοκίμως τά τε δημόσια καί τά έαυτών διεξαγάγωσιν εις δόξαν Θεού»3, καθώς τονίζεται εις τόν Πατριαρχικόν Τόμον. Ή κατάργησις τής έν λόγφ έπισκοπής έγένετο διά Συνοδικού Τόμου ύπογραφέντος ύπό τής 'Ιεράς Συνόδου τού Οικουμενικού Πατριαρχείου τήν 9 Ιουνίου τού 1896 καί άποσταλέντος έν άντιγράφφ εις τήν μητρόπολιν Θεσσαλονίκης τήν 16 Ιουλίου τού ίδιου έτους δι ειδικού διαβιβαστικού Πατριαρχικού Γράμματος4. 1. ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ. 4735, σ. I. Πρβλ. καί Γ. Σακελλαροπούλου, 'Αγαθάγγελος μητροπολίτης τής Εδέσσης, «Μακεδονική Ζωή», τεϋχ. 96 (1974), σ , ένθα κρίσεις του από Λιβαδιού Άγαθαγγέλου περί τής πνευματικής ακμής Λιβαδιού κατά τον 18ον αιώνα. 2. Στ. Παπαδοπούλου, Εκπαιδευτική καί κοινωνική δραστηριότητα..., σ ΑΜΘ, Φ. 31, άριθμ. έγγρ. 3579, ένθα έπισυνάπτεται ό Συνοδικός Τόμος, δημοσιευόμενος έν τέλει τοο παρόντος. 4. Αυτόθι. Τό Πατριαρχικόν Γράμμα, ύπ άριθμ. πρωτ. 3728, εχει οϋτω: 'Ιερώτατε Μητροπολιτα Θεσσαλονίκης, ύπέρτιμε και εξαρχε πάσης Θετταλίας, έν άγίω Πνενματι άγαπητέ άδελφέ καί συλλειτουργέ τής ημών Μετριότητας κύριε Αθανάσιε χάρις εϊη τή αύτής ίερότητι καί ειρήνη παρά Θεού. Μετά τής ήμετέρας τής δε Πατριαρχικής επιστολής

11 74 Άθ. Άγγελοπούλου Άναλύοντες τά αίτια τής καταργήσεως τής ίστορικής ταύτης έπισκοπής, παρατηροΰμεν ότι ταϋτα ύπήρξαν σοβαρά πρώτον «ύπό εκκλησιαστικήν διοικητικήν εποψιν». Τά γεωγραφικά όρια τής επισκοπής Πέτρας έξετείνοντο μεταξύ δύο πολίτικων ύποδιοικήσεων, τού καζά Κατερίνης καί του καζά Έλασσώνος (βλ. χάρτην 1) ουτω δυσχερως εξυπηρετούντο οί κάτοικοι των χωρίων τού καζά Κατερίνης, οί όποιοι διά τάς πολιτικής φύσεως ύποθέσεις έπρεπε νά μεταβαίνουν είς Κατερίνην, διά δέ τάς εκκλησιαστικής φύσεως εις το Λιβάδιον Έλασσωνος, όπου καί ή έδρα τής έπισκοπής Πέτρας1. Τό πρόβλημα τούτο καθίστατο όξύτερον κατά τούς χειμερινούς μήνας, όπότε άπεκόπτοντο αί συγκοινωνίαι είς τά Πιέρια όρη καί τόν Όλυμπον, καί εις τάς άνωμάλους πολιτικός καί στρατιωτικός περιστάσεις, συχνάς άπό τού 1878 καί έντεΰθεν είς τήν περιοχήν Όλύμπου, ή όποια είχε καταστή παραμεθόριος μετά τήν ένσωμάτωσιν (1881) τής Θεσσαλίας, πλήν τού διαμερίσματος Έλασσωνος καί τής Νοτίου Ηπείρου, είς τό ελληνικόν κράτος έπί τή βάσει τής συνθήκης τού Βερολίνου (1878). Αλλά καί ό δεύτερος λόγος τής οικονομικής άνεπαρκείας τής έπισκοπής Πέτρας καί τής όμορου προς αύτήν έπισκοπής Κίτρους ήτο λίαν σοβαρός, διότι οί πτωχοί χριστιανοί δεν ήδύναντο νά άνταποκριθοΰν είς τάς έναντι των έπισκοπων, τής ίεράς μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, τού Οικουμενικού Πατριαρχείου καί των σχολείων οικονομικός υποχρεώσεις των. Οί κάτοικοι έπρεπε, πλήν των πολλαπλών έκκλησιαστικών καί σχολικών έπιβαρύνσεων, νά άντιμετωπΐσουν καί τούς «βασιλικούς» λεγομένους φόρους τού έπισήμου κράτους. Ιδού πώς περιγράφει τήν οικονομικήν άθλιότητα τής έπισκοπής του ό Πέτρας Θεόκλητος κατά τά έτη 1892 καί 1895, όλίγον προ τής καταργήδιαβιβάζομεν τή αυτής ίερότητι άντίγραφον, φέρον τήν Πατριαρχικήν ημών έπικυρωσιν, τοϋ άρτι άποφάσει τής Εκκλησίας έκδοθέντος Συνοδικού Τόμου περ'ι καταργήσεως τής υπό τήν εξάρτησιν τής ίεράς αυτής Μητροπόλεως διατελονσης Έπισκοπής Πέτρας, προσαρτήαεως δέ των μεν πολιτικώς τή ύποδιοικήσει Έλασσωνος υπαγόμενων χωρίων αυτής εις τήν ίεράν Μητρόπολιν Έλασσωνος, των δε τή ύποδιοικήσει Αικατερίνης υπαγόμενων είς τήν επισκοπήν Κίτρους. Τό άποστελλόμενον άντίγραφον δέον iva κατατεθή εν τοίς άρχείοις τής ίεράς αυτής Μητροπόλεως, ή δε αυτής ίερότης οφείλει κοινοποιήσαι έτερον τοϋ Τόμον άντίγραφον τφ προσεχώς έκλεγησομένω νέφ Έπισκόπφ Κίτρους ϊνα επίσης κατατεθή έν τοις άρχείοις τής άγιωτάτης Έπισκοπής. Ή δέ τοϋ Θεού χάρις καί τό άπειρον έλεος ε'ίη μετ αυτής Ιουλίου 5 f δ Κωνσταντινουπόλεως έν Χριστώ τφ Θεώ άγαπητός άδελφός. TÒ Πατριαρχικόν Γράμμα, καίτοι έγράφη με ήμερομηνίαν 5 Ιουλίου, άπεστάλη μετά του αντιγράφου τοϋ Τόμου τήν 16 Ιουλίου, ήμερομηνίαν έπικυρώσεως τοϋ άντιγράφου. 1. Πλήν τοϋ Λιβαδιού, όπου υπήρχε καί έπισκοπικόν μέγαρον, τό όποιον άπετεφρώθη τόν Αύγουστον τοϋ 1888, έχρησιμοποιοϋντο ώς δευτερεύουσαι εδραι τής έπισκοπής ή ίερά μονή Πέτρας (είκ. 5) καί τό Λιτόχωρον.

12 Ή συμβολή τής έπισκοπής Πέτρας εις τά προβλήματα τοϋ ΈλληνισμοΟ 75 σεως τής έπισκοπής ταύτης. «Πλήν άλλά μόλις έγενόμην Πέτρας καί ήρξατο ή επιστρατεία μεταξύ των δύο όμορων κρατών, σύμπαντα δέ τά χωρία τής έπαρχίας μου έγεμον αύτοκρατορικοΰ στρατού, οί δέ Χριστιανοί διετέλουν ωχροί καί περιδεείς μή γινώσκοντες τό άποβησόμενον, ότε καί πλεΐ- Χάρτης 1. Το νότιον τμήμα τής μητροπόλεως Κίτρους συμπίπτον προς την επισκοπήν Πέτρας. Η οδός από Κατερίνης μέχρις 'Αγιον Δημητρίον διά των στενών Πέτρας ορίζει τα προς βορραν δρια τής έπισκοπής στοι έξεπατρίσθησαν ενεκα φόβου. Μετά εν έτος δέ σχεδόν άπεσύρθη ό στρατός, καί μετά την άποχώρησιν αύτού λυσσαλέα ένέσκηψεν ή ληστεία καταστρέψασα πάσαν ευτυχίαν καί άνθηρότητα των χωρίων, μετ αύτήν δέ έπέθηκαν εν τοίς χωρίοις τήν κορωνίδα των κακών τά τή ληστεία παρομαρτοΰντα κακά. Πολλοί άφήκαν τήν γενέθλιον πατρίδα των διά τό άφόρητον τής καταστάσεως μεταναστεύσαντες εις ξένην χώραν, καί οί περιλειφθέντες, ώς

13 76 Άθ. Άγγελοπούλου έκ των τάφων έγερθέντες ήμίνεκροι μόλις έκινοΰντο ως σκιαί δι υπερβολήν πενίας» (11 Ιουνίου τοϋ 1892)1. Καί εις άλλην έπιστολήν του τοΰ 1895 είναι αποκαλυπτικότερος γράφων τά κάτωθι προς τόν μητροπολίτην Θεσσαλονίκης Αθανάσιον ( ). «Παναγιώτατε! καί άλλοτε άνηνέχθην πρός τήν Μητέρα μου Έκκλη- ΕΙκ. 5. Είσοδος τοΰ καθολικού τής μονής Πέτρας άνακαινισθεντός το πρώτον το 1151 σίαν εκθέτων Αύτή τήν οίκτράν κατάστασιν τής έπαρχΐας μου, καί ήδη άναγκάζομαι νά δηλώσω τή Ύμετέρα Παναγιότητι, δτι έκ των 22 χωρίων τής επαρχίας μου, τά μέν 9 χωρία τά όποια κείνται παρά τήν μεθόριον γραμμήν, ένεκα των περιστάσεων προ πολλου κατεστράφησαν. "Αν δέ τινες των κατοίκων έμειναν, ούτοι είναι έλεεινοί, καί, άδυνατοΰντες νά άποτίσωσι τούς βασιλικούς φόρους, έκπατρίζονται όσημέραι. Τά δέ άλλα χωρία κατά τά τελευταία έτη εις τοιαύτην ένδειαν περιέστησαν καί ταϋτα ένεκα τής έπισκη- 1. ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ. 4732, σ. 2.

14 Ή συμβολή τής έπισκοπής Πέτρας εις τά προβλήματα του 'Ελληνισμού 77 ψάσης φοβέρας δυστυχίας, ώστε στερούνται καί αυτού του επιούσιου άρτου. "Ας μή νομίση δέ ή Ύμετέρα Παναγιότης ότι είμί ύπερβολικός λέγων ταϋτα, διότι δύναται να έξετάση τό τοιουτον άλλοθεν καί πεισθή περί τούτου. Παρά τοιούτων τοίνυν χωρίων αυτόχρημα νεκρών! τί καί πως δύναμαι να είσπράξω, καί μάλιστα όπόταν ό ήμισυς πληθυσμός σχεδόν τής επαρχίας μου είναι βλαχόφωνος;»1 (22 Μαΐου 1895). Ή 'Ιερά Σύνοδος τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, εχουσα υπ όψιν τήν ανωτέρω έκτεθεισαν κατάστασιν, άπεφάσισε τήν κατάργησιν τής επισκοπής Πέτρας. Τό σκεπτικόν τής καταργήσεως τής έπισκοπής, όπως εχει περιληφθή εις τόν Συνοδικόν Τόμον, όμιλεΐ περί ανυπερβλήτων δυσχερείων πρώτον εις τήν εξάσκησιν τής εκκλησιαστικής διοικήσεως, αί όποΐαι επήγαζον εκ τού γεγονότος ότι τά εις τήν δικαιοδοσίαν τής έπισκοπής Πέτρας υπαγόμενα χωρία άνήκον έξ έπόψεως πολιτικής διοικήσεως εις δύο ύποδιοικήσεις, τής Έλασσωνος καί τής Κατερίνης, μέ συνέπειαν τάς πολλαπλάς ταλαιπωρίας των κατοίκων εις τήν έκπλήρωσιν των άναγκαίων θρησκευτικών καθηκόντων των καί δεύτερον εις τήν ανεπάρκειαν των πόρων προς άξιοπρεπή συντήρησιν τού έπισκοπικοΰ θεσμού εις τήν περιοχήν αυτήν τού Οικουμενικού θρόνου. Όθεν, διοικητικοί καί οικονομικοί λόγοι ώθησαν τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον εις τήν κατάργησιν τής έπισκοπής Πέτρας1 2. Κατ έφαρμογήν, λοιπόν, τού Συνοδικού Τόμου, δέκα χωρία, ήτοι: "Αγιος Δημήτριος3, Λιβάδιον, Κοκκινοπλός, Σέλος (σημ. Πύθιον), Τούχλιστα, Καραούλι, Μιτσιοΰνι, Σκαμνιά (σημ. Συκαμινέα), Πολυάνα καί Κάρυά, τά όποια ύπήγοντο πολιτικώς εις τήν ύποδιοίκησιν Έλασσωνος, προσηρτήθησαν έκκλησιαστικώς εις τήν μητρόπολιν Έλασσωνος, τά δέ υπόλοιπα δέκα πέντε χωρία, ήτοι: Βροντου, Καρυαί, Μόρνα (σημ. Φωτεινά), Μηλιά, Ζιάζακος (σημ. Λόφος), Κουντουριώτισσα, Σπί (σημ. Στουπί), Βλακοκαλύβια (σημ. "Αγιος Σπυρίδων), Καρύτσα, Μαλαθρυά (σημ. Δΐον), Λιτόχωρον, Λεπτοκαρυά, Σκοτίνα, Παντελεήμων καί Πούρλια4, τά όποια ύπήγοντο πολι- 1. ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ «Επιστολή Πέτρας Θεοκλήτου προς τήν μητρόπολιν Θεσσαλονίκης άπό 22 Μαΐου 1895 έκ Λιτοχώρου», σ Βλ. ΰποσημ. 3 τής σελ. 73 τοδ παρόντος. 3. Τό 1955 ό Άγιος Δημήτριος έπανήλθε διά νόμου εις τήν εκκλησιαστικήν δικαιοδοσίαν τής μητροπόλεως Κίτρους, προηγηθείσης τής πολιτικής ύπαγωγής τοο χωρίου εις τήν νομαρχίαν Πιερίας. 4. Τά χωρία Λιτόχωρον, Λεπτοκαρυά, Σκοτίνα, Παντελεήμων καί Πούρλια, ύπαγόμενα έκκλησιαστικώς εις τήν επισκοπήν Πλαταμώνος, προσηρτήθησαν έκκλησιαστικώς εις τήν έπισκοπήν Πέτρας καί πολιτικώς εις τήν ύποδιοίκησιν Κατερίνης άπό τού Σεπτεμβρίου 1881 κ.έ., ότε έγένετο ή διαχάραξις τής νέας όροθετικής γραμμής μεταξύ 'Ελλάδος καί Οθωμανικής Αύτοκρατορίας. Ή έκκλησιαστική προσάρτησις τών χωρίων τούτων, ή όποία είχεν ώς συνέπειαν τήν αύτόματον διχοτόμησιν καί κατάργησιν τής έπισκοπής Πλαταμώνος, ένεκρίθη ύπό τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, άφοϋ προηγουμένως έζη-

15 78 Άθ. Άγγελοπούλου τικως εις την ύποδιοίκησιν Κατερίνης, ύπήχθησαν έκκλησιαστικδις είς τήν έπισκοπήν Κίτρους. Ή ανωτέρω ρύθμισις, ως είκός, έγένετο κατόπιν προηγουμένης συνεννοήσεως μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου καί τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, εις τήν δικαιοδοσίαν τής όποιας ύπήγετο ή έπισκοπή Πέτρας. Ή διαδικασία αυτή ήτο ίεραρχικως ή κανονική λόγω τού ύφισταμένου μητροπολιτικοΰ συστήματος εις τήν μητρόπολιν Θεσσαλονίκης, τό όποιον έλειτούργει ενταύθα διά τής Επαρχιακής Συνόδου1. Οϋτω, κατά Μάρτιον τού 1896 ή 'Ιερά Σύνοδος τού Οικουμενικού Πατριαρχείου διά Γράμματός2 τήθη τοοτο ύπό του έπισκόπου Πέτρας Αθανασίου καί των προκρίτων των ένδιαφερομένων χωρίων. Τό κείμενον της ιστορικής αύτής άναφοράς, άποκειμένης είς τό ΑΜΘ, Φ. 63, ύπ άριθμ. 4717, εχει ώς έξης: Παναγιώτατε, μετά τούς ταπεινούς προσκννησμούς κατά καθήκον σπεύδω να φέρω είς γνώσιν τής ύμετέρας Παναγιότητος, οτι από τινων ημερών μετά τήν διαχάραξιν τής νέας όροθετικής γραμμής, καθ ήν δέκα περίπου των χωρίων τής επαρχίας τον άγιον Πλαταμώνος έμειναν εντεύθεν τής γραμμής ανευ ποιμενάρχου, λόγος εγένετο πολύς εν τή επαρχία μου καί γνώμη εσχηματίσθη ν άνενεχθώσιν οι προϊστάμενοι τής πρωτενούσης τής επαρχίας μου προς τήν νμετέραν Παναγιότητα έξαιτονμενοι τήν ενωσιν καί συγχώνευαν των ε ιρημένων δέκα χωρίων τού άγιον Πλαταμώνος μετά τής επαρχίας «Πέτρας», τονθ δπερ καί εποίησαν άνενεχθέντες καί έκθέσαντες τάς ταπεινός αυτών αιτήσεις. Τήν αναφοράν δέ ταντην των προκρίτων Λειβαδιού σννοδενων κάγώ διά τής παρονσης επισυνάπτω καί τήν ταπεινήν μου γνώμην, οτι ή ευμενής αποδοχή των αιτήσεων τούτων καί ή πραγματοποίησις αυτών καί δι άλλους μεν λόγους πολλούς είναι καλή καί λυσιτελής, προ πάντων δε διά τήν ένίσχνσιν τον ελληνισμού, οστις μειοψηφών εν τή θεοσώστω επαρχία μου, ώς γνωστόν, μόλις άποτελεϊ το τρίτον τού όλου πληθυσμού των κατοίκων εάν δε προστεθώσι καί σνγχωνενθώσι καί τά καθαρώς ελληνικά χωρία τού άγιου Πλαταμώνος εξυπηρετούνται κάλλιστα τά συμφέροντα τού ελληνισμού, μείζονος επικοινωνίας γινόμενης μεταξύ 'Ελλήνων καί βλαχοφωνονντων χριστιανών, καί ούτως εντελώς απροσπέλαστος καθίσταται ή Επαρχία εις τάς δόλιας καί μοχθηρός εισηγήσεις τής βλαχικής προπαγάνδας' ταϋτα κατά τήν ταπεινήν γνώμην ύποβάλλων δεν άγνοώ, δτι ή ύμετέρα Παναγιότης μυριοπλασίως συνετώτερον εμού βουλευομένη καί προνοούσα υπέρ τών τού ελληνισμού: συμφερόντων θέλει σπευσει να εφαρμόση τό εθνοφελέστερον καί προς τον σκοπόν τούτον προσφορώτερον μέτρον, τούθ δπερ καί άναμένων μετ ον πολλάς ημέρας νά ίδω εν εφαρμογή δράττομαι τής περιο ιάσεως νά διαβιβάσω Ύμϊν τήν διαβεβαίωσιν τής υίϊκής άφοσιώσεως καί τού άπειρου σεβασμού μεθ οΰ καί διατελώ Οκτωβρίου 1 εν Λειβαδίψ ελάχιστος εν άγίφ Πνεύματι τέκνον f ό Πέτρας Αθανάσιος. Τά έντός τοϋ ελληνικού έδάφους περιληφθέντα χωρία τής επισκοπής Πλαταμώνος προσηρτήθησαν έκκλησιαστικώς έπϊ τή βάσει τής Πατριαρχικής πράξεως τοϋ Μαΐου 1882 είς τήν μητρόπολιν Λαρίσης, τής όποιας ό έπίσκοπος εκτοτε φέρει τον τίτλον «Λαρίσης καί Πλαταμώνος». Είς τό ύπό ψήφισιν νέον σχέδιον τοϋ Καταστατικού Χάρτου ό μητροπολίτης Λαρίσης έπανακτά τήν άρχικήν ονομασίαν του. 1. Περί τής Επισκοπικής Συνόδου τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης πραγματεύομαι είδικώς είς άνέκδοτον είσέτι μελέτην μου ύπό τόν τίτλον «Ό θεσμός τής Επισκοπικής Συνόδου τής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης». 2. ΑΜΘ, Φ. 30, Τό Γράμμα τούτο, ύπ άριθμ. πρωτ. 1362, εχει οΰτω: Ίερώτατε Μητροπολίτα Θεσσαλονίκης, νπέρτιμε καί εξαρχε πάσης Θετταλίας, έν άγίφ Πνεύματι

16 Ή συμβολή τής επισκοπής Πέτρας εις τα προβλήματα τοϋ 'Ελληνισμού 79 της (είκ. 6) εζήτει έπισήμως τήν γνώμην τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης περί του καταργητέου ή μή τής έπισκοπής Πέτρας καί κατόπιν συμφώνου γνώμης αύτής τό Πατριαρχεϊον προήλθεν εις τήν εκδοσιν τοϋ σχετικού Συνοδικού Τόμου. Ιό 35& _J /&Λ α> ÿcxje JC & Ο ài /oc l z-e er c*^0 v,,/ Λ Jj f, ' 1 C / (\ K 0 : ' effol# Visi V &</«-oc A'Oi'-i, % Uv * λ/«' / <T>(7 Lcx-V /y **.%>/&> /f // & ' a J/ x<..,, MW, $.*-y-! > -'/äs** /~E ÿæ«äla«: / Z*> C s*s/i -axj<? J)cU,ey*0**, U *y ^ So <? v /vw V<*J*V ^,p a<^roßf / >-*^ îl^r,w^ ^Λ$%ρΐ?y**v ***?'* ~«*γμ>*ϋ** fyi^ *υλΰ Χίν /γ><χί m.uz~u e> *>,j) JJr^ v ÿ-μμ) Ί αη <rx^o * do St iào, c&jf>osr<yoj'?* ***>$ à e &>v " *roqfth z^? *V Stro cßl o 11*-*) &V *r aÿ * ss A^tS)^^ ßft /acjcv swsv^stjo O <2rO Zsi *" ^ <2CK>~<r Jj **& i, /+j~is & ^»> ZS 4ro J o, t^y )/rj *4rt**c /L ^ "7rfh/ ^ et7>t^t ο^π; Ρ^Λϋνον cxæ/gc^ev So ^ /V«. tx OtS/cxS/m fyv So'~f) Ot^ />v"> «a»xwc /tvojoo»4 «,» Ji ' «2 w i^orve^roa Yij/ixo ^ o ot 7 vyf Ç dt-pio1* /<3 exsieo *r*lyiaj- J yrw Jy gxx^i f / n croßajut &?'_ V Î> <er*! /tl/jjotvk ^Lo, z^nrr-y^5 t^,<jìj/ *, _, ίχ/ Of 2XSS, R " IO ίλ.-α/. «ντ ^ -Λ» - Λ 9 ΙΛ r> r^ßj7iti j 9lA*» i*n tn^cea-^c. ^ opi U i 'S-Sou 7^om ß Pa /*'V> γ/ip "p a τ-s. * A- ' y ' ^ Soij&to'J1 ' * al.-0sj fo n Είκ. 6. Έγγραφον τοϋ Οίκ. Πατριάρχου Άνθιμον Ζ προς τον μητροπολίτην Θεσσαλονίκης Αλέξανδρον περί τοϋ Σννοδικοϋ Τόμον καταργήσεως τής επισκοπής Πέτρας τοϋ 1896 (ΑΜΘ, Φ. 31, 3579) άγαπητε άδελφέ καί συλλειτουργέ τής ημών Μετριότητας κύριε Αθανάσιε, χάρις εΐη τή αύτής 'Ιερότητι καί ειρήνη παρά Θεού. Αιασκεψάμενοι συνοδικώς περί τής οικονομικής καταστάσεως τών Επισκοπών αυτής Κίτρους καί Πέτρας, ώς καί περί άξιοπρεπεστέρας συντηρήσειος τής ιερός αυτής Μητροπόλεως, εγνωμεν ϊνα προς κρείττονα διαρρνθμισιν αυτών συγχωνευθώσιν μεν ai παρακείμενοι Επισκοπαί Κίτρους καί Πέτρας, τών χωρίων τής Επισκοπής Πέτρας τών μεν υπαγόμενων πολιτικώς εις τήν υποδιοίκηαιν Αικατερίνης προστιθεμένων τή Επισκοπή Κίτρους, τών δε υπαγόμενων εις τήν υποδιοίκηαιν Έλασσώνος προσαρτωμένων τή επαρχία Ελασσώνος, προααρτηθή δ άμα καί παρακειμένη τις επι

17 80 Άθ. Άγγελοπούλου Δ'. Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΕΤΡΑΣ 1. Περιγραφή Τόμου. Τό κείμενον τοΰ Πατριαρχικού καί Συνοδικού Τόμου κατεχωρήθη έν πρωτοτύπφ εις τον «'Ιερόν Κώδικα των Υπομνημάτων» τοΰ έτους 1896, μηνός Ιουνίου, έπινεμήσεως θ', άκριβές δέ άντίγραφον τούτου κατεστρώθη την 16 Ιουλίου 1896 έπί είδικοΰ φύλλου χάρτου, πλάτους 0,46 μ. καί μήκους 0,59 μ., εχοντος έν κορυφή τήν υπογραφήν τοΰ Οΐκουμενικοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Άνθιμου («ό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Άνθιμος έπιβεβαιοΐ»), έν τή βάσει τήν σφραγίδα τής Τέρας Συνόδου με τήν παρ αυτή ένδειξιν «"Ο,τι άκριβές άντίγραφον έκ τοΰ Τεροΰ Κώδικος των 'Υπομνημάτων. Έκ τοΰ Γραφείου τής 'Ιερας Συνόδου τή 16 Τουλίου Ό Άρχιγραμματεύς Άρχιμ. Κύριλλος» καί μεταξύ αυτών τό κείμενον τοΰ Τόμου εις 46 γραμμάς μήκους 0,46 μ. Τό άκριβές τοΰτο άντίγραφον (εϊκ. 7) άπεστάλη άμέσως είς τήν μητρόπολιν τής Θεσσαλονίκης καί έλήφθη τήν 26 Τουλίου άρμοδίως τοΰτο εΰρομεν είς πρόσφατον ερευνάν εις τό ιστορικόν άρχεΐον τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης είς τόν υπ άριθ. 31 φάκελλον καί μέ αΰξ. άριθ μετά τοΰ διαβιβαστικοΰ Πατριαρχικοΰ Γράμματος άπό 5 Ιουλίου 'Έτερον πανομοιότυπον άντίγραφον τοΰ αύτοΰ Πατριαρχικοΰ καί Συνοδικοΰ Τόμου άπεστάλη ωσαύτως προς τήν ένδιαφερομένην μητρόπολιν Έλασσώνος. 2. Κείμενον Τόμου. Έν συνεχείμ δίδομεν εις δημοσιότητα τό κείμενον τοΰ Πατριαρχικοΰ καί Συνοδικοΰ Τόμου καταργήσεως τής έπισκοπής Πέτρας έπί τή βάσει τοΰ άνωτέρω περιγραφέντος άκριβοΰς άντιγράφου τούτου. Άριθ. Πρωτ f Άνθιμος Έλέω Θεόν Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και ΟΙκουμενικός Πατριάρχης. Προνοίας εργον εκκλησιαστικώς άπό τε των ιερών κανόνων και των Συνοδικών άποφάσεων ένδεδειγμένον έστ'ι τα τής διοικήσεως των Μητροπόλεων καί Επισκοπών όρια ρνθμίζειν έσθ ότε καί μετατιθέναι, ή νέας πηγννναι παροικίας όπου χρεών, ή παλαιός διαλνειν καί τάς εν αυταίς ενορίας ετέραις προσσκοπή τή Μητροπόλει Θεσσαλονίκης προς άξιοπρεπεστέραν συντήρησιν τον καιρόν Μητροπολίτου αυτής. "Οθεν, πληροφορονντες τήν αύτής 'Ιερότητα περί τής συνοδικής ταντης διασκέψεως, εντελλόμεθα σννοδικώς ϊνα καί αυτή έξενέγκη εν τάχει και διατύπωση τήν ατομικήν αύτής γνώμην έπί τοΰ προκειμένου, διά τά περαιτέρω Μαρτίου 4 f Ό Κωνσταντινουπόλεως έν Χριστώ τφ Θεφ αγαπητός αδελφός.

18 Ή συμβολή τής έπισκοπής Πέτρας είς τα προβλήματα τοο Ελληνισμού 81 ΕΙκ. 7. "Ακριβές άντίγραφον τον Πατριαρχικόν καί Συνοδικού Τόμου καταργήσεως τής επισκοπής Πέτρας τού 1896 (ΑΜΘ, Φ. 31, 3581) 6

19 82 Άθ. Άγγελοπούλου αρτάν γειτνιαζούσαις, σκοπονμένου τούτον καί μόνον τον άγαθού τέλονς, τής άνυσιμωτέρας δηλονοϋν πνενματικής ποιμαντορίας καί διακνβερνήσεως των λογικών τής ποίμνης τον Χρίστον προβάτων, τής γάρ ψνχικής τούτων σωτηρίας καί των κοινών καί ιδιωτικών αυτών σνμφερόντων ή 'Αγία Μήτηρ Μεγάλη τον Χριστού Εκκλησία φιλοστοργότατα κηδομένη άγρνπνως την από τον κέντρου ενασκεί τελεσφόρον εποπτείαν όπως ως οϊόν τε καλώς καί ευδοκιμώ ς τά τε δημόσια καί τά εαυτών διεξάγωσιν εις δόξαν Θεόν. Τοιούτο δήπον καί τής ώδε άναγεγ ραμμένης Συνοδικής Πράξεως το σκοπού μεν ον. Τής γάρ εις την κανονικήν έξάρτησιν τής 'Ιερός Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ύποκειμένης 'Αγιωτάτης Επισκοπής Πέτρας μή εύοδουμένης υπό εκκλησιαστικήν διοικητικήν εποφιν ένεκα τών έκάστοτε άπαντωσών δνσχερειών προς έγκαιρον καί αίσίαν διεκπεραίωσιν τών έμπιπτονσών υποθέσεων τών χριστιανών, δνσχερειών πηγαζονσών από τής πολιτικής εξαρτήσεως τών άποτελουσών ταύτην κωμοπόλεων καί χωρίων, ών αί μεν εις τήν ύποδιοίκησιν Ελασσώνος, ai δέ εις τήν τής Αικατερίνης πολιτικώς υπάγονται, προς δε ληφθείσης νπ δψει Συνοδικώς τής εν τή πλησιοχώρω Επισκοπή Κίτρους παρατηρηθείσης άνεπαρκείας τών πόρων αυτής προς αξιοπρεπή σνντήρησιν άρχιερέως, προς τελεσφόρον θεραπείαν καί άνόρθωσιν τής λυπηρός ταντης καταστάσεως καί άννσιμωτέραν διεξαγωγήν τών εκκλησιαστικών καί ιδιωτικών υποθέσεων τών ευσεβών εγκατοίκων, κοινή άπεφηνάμεθα υπέρ τής καταργήσεως μεν τής Επισκοπής Πέτρας, ώς ιδίας αρχιερατικής παροικίας, προσαρτήσεως δε τών ταύτην άποτελουσών χωρών εις τάς γειτνιαζούσας εκκλησιαστικός επαρχίας, ήτοι τήν Ιεράν Μητρόπολιν Ελασσώνος καί τήν Άγιωτάτην 5Επισκοπήν Κίτρους, ώς μόνου μέτρου δυναμένου άξιοπρεπεστέραν άμα καί τελεσφορωτέραν καταστήσαι επί κοινω άγαθω τήν αρχιερατικήν τούτων προστασίαν καί επίσκεψιν. Καί δή γράφοντες άποφαινόμεθα Συνοδικώς μετά τών περί ημάς Ιερωτάτων άρχιερέων καί ύπερτίμων τών εν άγίω Πνεύματι άγαπητών ημών ύώελφών καί συλλειτουργών, Iva, τής τέως Επισκοπής Πέτρας καταργουμένης ώς άρχιερατικής Ιδίας παροικίας διά τούς εν τοϊς ανωτέρω εκτεθέντας λόγους, εκ τών άποτελουσών ταύτην κωμοπόλεων καί χωρίων τά μεν υπαγόμενα πολιτικώς εις τήν νποδιοίκησιν Ελασσώνος, ήτοι τά υπό το όνομα "Αγιος Δη μητριός, Λειβάδιον, Κοκκινοπλός, Σέλος, Τούχλιστα, Καραούλι, Μιτσιοϋνι, Σκαμνιά, Πολυάνα καί Κάρυά, προσαρτηθώσιν έκκλησιαστικώς εις τήν ιεράν Μητρόπολιν Ελασσώνος, τά δε πολιτικώς εις τήν ύποδιοίκησιν Αικατερίνης υπαγόμενα, ήτοι τά χωρία Βροντού, Καρυαί, Μόρνα, Μηλιά, Ζιάζακος, Κουντουριώτισσα, Σπί, Βλαχοκαλύβια, Καρντσα, Μαλαθρυά, Λιτόχωρον, Λεπτοκαρυά, Σκοτίνα, Παντελεήμων καί Πούρλια ύπαχθώσιν έκκλησιαστικώς εις τήν Επισκοπήν Κίτρους, εξαρτώμένην κανονικώς άπο τής ίεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Πάντα δε ταύτα άπο τού νύν καί εις τον εξής άπαντα χρόνον

20 Ή συμβολή τής έπισκοπής Πέτρας εις τα προβλήματα τοο ΈλληνισμοΟ 83 άποφαινόμεθα ha διατελώσιν άναποσπάστως προσηρτημένα, ώς εϊρηται, τά μεν τή αρχιερατική δικαιοδοσία τον κατά καιρούς Μητροπολίτου Έλασσώνος, τά δε τη αρχιερατική δικαιοδοσία τον κατά καιρούς επισκόπου Κίτρους, όφειλόντων τακτικώς έπισκέπτεσοαι ταϋτα, προνοεϊν τε περί τής θρησκευτικής, πνευματικής και ηθικής προκοπής των ενοικούντων χριστιανών και επιμελείσθαι τής εύσταθείας καί εύπρεπείας των άγιων τον Θεοϋ 5Εκκλησιών, πάντα 0ε τά αρχιερατικά καθήκοντα θεοφιλώς επιτελείν και τά πάντα τοίς πάσι γίγνεσθαι ϊνα τους πάντας κερδήσωσι κατά τον θειον Απόστολον, προς δε τή αρχιερατική επιχορηγήσει καί άπαντα τά εμπίπτοντα αρχιερατικά δικαιώματα τά τέως τή 'Αγιωτάτη Επισκοπή Πέτρας άνήκοντα νέμεσθαι, καταβάλλειν ό άψ ετέρου τά άνάλογον τής διά την τέως 5Επισκοπήν Πέτρας ώρισμένης Πατριαρχικής έπιχορηγήσεως καί των λοιπών εκκλησιαστικών δόσεων, όρισθησόμενον δι ιδίων Πατριαρχικών γραμμάτων. 5Επί τοντοις εγένετο ό ήμέτερος δδε Πατριαρχικός καί Συνοδικός Τόμος καταστρωθείς εν τώ ίερώ τών υπομνημάτων κώδικι εις διηνεκή ενδειξιν καί ασφάλειαν. 5Αντίγραφον δ αυτοϋ δεόντως επικεκυρωμένον άπεστάλη τώ 'Ιερωτάτω Μητροπολίτη Έλασσώνος καί υπερτιμώ, άγαπητώ ήμιν εν Χριστώ άδελφώ καί συλλειτουργώ κυρίω Νικοδήμφ, καί τώ ίερωτάτω Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, υπερτιμώ καί εξάρχω πόσης Θετταλίας, άγαπητώ ήμϊν εν Χριστώ άδελφώ καί συλλειτουργώ κυρίω Άθανασίω επί τώ άνακοινωθήναι τώ μέλ/.οντι εκλεγήναι νέω Επισκοπώ Κίτρους καί κατατεθήναι εν τοίς αρχείοις τών είρημένων Μητροπόλεων καί τής Έπισκοπής. Έν ετει σωτηρίω αωήστ, κατά μήνα Ιούνιον, επινεμήσεως θ'. f "Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως άποφαίνεται. ο Καισαρείας 5Ιωάννης, δ Εφέσου Κωνσταντίνος, ά cηράκλειας Γερμανός, ό Νίκαιας 'Ιερώνυμος, ό Σμύρνης Βασίλειος, ο Άγχιάλου Βασίλειος, ο Γόνου καί Χώρας Διονύσιος, ό Λήμνου Αθανάσιος, ό Σισανίου Αθανάσιος, δ Έλασσώνος Νικόδημος, ο Καρπάθου καί Κάσου Σωφρόνιος, ό Έλευθερουπόλεως Διονύσιος. ΑΘΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟΣ

Το θέμα που θα μας απασχολήσει πάλι σήμερα είναι εκείνο της διδασκαλίας εις τα σχολεία μας του μαθήματος των

Το θέμα που θα μας απασχολήσει πάλι σήμερα είναι εκείνο της διδασκαλίας εις τα σχολεία μας του μαθήματος των ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ Συνοδικόν Μέγαρον, 27 Iουνίου 2017 Σεβασμιώτατοι άγιοι αδελφοί Αρχιερείς, Οφείλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης 1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Οι Πατέρες των πρώτων αιώνων Ποιοι ονοµάζονταν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ. Υπό του Περικλή Π. Παπαβασιλόπουλου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ. Υπό του Περικλή Π. Παπαβασιλόπουλου ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ Υπό του Περικλή Π. Παπαβασιλόπουλου Η Σίτσοβα (νυν Αλαγονία) είναι ένα από τα έξι χωριά του τέως Δήμου Αλαγονίας Τα έξι αυτά χωριά που είναι κτισμένα στις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΙΤΡΟΥΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ (Πρόσθετα βιογραφικά στοιχεία από ανέκδοτα έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών)

Ο ΚΙΤΡΟΥΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ (Πρόσθετα βιογραφικά στοιχεία από ανέκδοτα έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών) Ο ΚΙΤΡΟΥΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ (Πρόσθετα βιογραφικά στοιχεία από ανέκδοτα έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών) Αφορμή γιά τή σύνταξη τής εργασίας αύτής μάς δίνει ή μελέτη του Ά- ποστ. Γλαβίνα «Επίσκοποι Κίτρους κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστασις Ταμείου (1 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 1892)

Κατάστασις Ταμείου (1 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 1892) Κατάστασις Ταμείου (1 Ιανουαρίου 1892-31 Δεκεμβρίου 1892) Δελτίον XAE 2 (1892-1894), Περίοδος A' Σελ. 107-111 ΑΘΗΝΑ 1894 107 ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΙ ΤΑΜΕΙΟΥ (1 Ιανουαρίου 18W 31 Δεκεμβρίου 1892). Ζ7ρος την Γενικην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟΝ ΤΩΝ ΗΛΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟΝ ΤΩΝ ΗΛΩΝ Γράφει ο θεολόγος-εκκλησιαστικός ιστορικός-νομικός Ιωάννης Ελ. Σιδηράς ΕΠΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟΝ ΤΩΝ ΗΛΩΝ Νομοκανονικά και εκκλησιολογικά πατριαρχικά και ελλαδικά Η ηθελημένη άγνοια και η καταπάτηση των παραδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 7 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 7 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 7 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 7 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 7 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 7 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις Κ.Δ.Π. 173/75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1220 της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 'Αριθμός 173 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 4 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 4 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 4 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

26.3. 'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342.

26.3. 'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342. 26.3 ή αυλάκια χρησιμοποιούμενα αϊτό κοινού μεταξύ του Τμήματος 'Αρδεύσεως καΐ τοιούτου άλλου Τμήματος 'Αρδεύσεως, διά την διατήρησα/ τούτων και τήν άναλογίαν της συνεισφοράς δι' οιαδήποτε έξοδα γενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστασις του Ταμείου (1 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 1891)

Κατάστασις του Ταμείου (1 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 1891) Κατάστασις του Ταμείου (1 Ιανουαρίου 1891-31 Δεκεμβρίου 1891) Δελτίον XAE 1 (1884-1891), Περίοδος A' Σελ. 121-124 ΑΘΗΝΑ 1892 121 ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ TOY TAMEIOT (1 Ιανουαρίου 1891 31 Δεκεμβρίου 1891.) Προς την

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰπ Άρ. 921 της 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1972 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰπ Άρ. 921 της 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1972 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ Δ.Π. 49/72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰπ Άρ. 921 της 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1972 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικοί Πράξεις 'Αριθμός 49 (ΝΟΜΟΣ 97 ΤΟΥ 1970) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή Όταν λέµε Αγία Παρασκευή εννοούµε τη µικρή Εκκλησία, που είναι δυτικά του χωριού στη θέση Παναγία (Παναΐα), την οποία βλέπουµε στην

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

509 Ν. 40/72. Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Δημοσίου 'Αρχείου Συνοπτικός

509 Ν. 40/72. Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Δημοσίου 'Αρχείου Συνοπτικός E.E., Παρ. I, Άρ. 942, 9.6.72 509 Ν. 40/72 Ό περί Δημοσίου 'Αρχείου Νόμος τοΰ 1972 εκδίδεται δια- δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι Άγιοι της. Ενότητα 1: Θεσσαλονίκη: Ιστορικά και Πολιτισµικά Χαρακτηριστικά Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός Ι 17 - Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342.

'Αριθμός Ι 17 - Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342. 185 ή αυλάκια χρησιμοποιούμενα από κοινοο μεταξύ του Τμήματος 'Αρδεύσεως και τοιούτου άλλου Τμήματος 'Αρδεύσεως, διά την διατήρησιν τούτων και την άναλογίαν της συνεισφοράς δι' οιαδήποτε έξοδα' γενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών και θερµαστών και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 23/Α/1946) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική. Ενότητα 6: Η ποίηση ως μιμητική τέχνη στον Αριστοτέλη ΙΙΙ. Όνομα Καθηγητή : Καλέρη Αικατερίνη. Τμήμα: Φιλοσοφίας

Αισθητική. Ενότητα 6: Η ποίηση ως μιμητική τέχνη στον Αριστοτέλη ΙΙΙ. Όνομα Καθηγητή : Καλέρη Αικατερίνη. Τμήμα: Φιλοσοφίας Αισθητική Ενότητα 6: Η ποίηση ως μιμητική τέχνη στον Αριστοτέλη ΙΙΙ Όνομα Καθηγητή : Καλέρη Αικατερίνη Τμήμα: Φιλοσοφίας 1. Σκοποί ενότητας Ορισμοί τεχνικών εννοιών εν-όλον-τέλειον σύμφωνα με το Δ των

Διαβάστε περισσότερα

Website: 1

Website:  1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων

Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων οι Σέρβοι κέρδισαν την αυτονομία τους (1812-1815) οι Έλληνες ίδρυσαν ανεξάρτητο εθνικό κράτος οι Βούλγαροι ίδρυσαν ανεξάρτητη βουλγαρική εκκλησία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Αρ. 825 της 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Αρ. 825 της 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Αρ. 825 της 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό ττερί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως δια την Προστασίαν της./αρχαιολογικής Κληρονομιάς (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου στα εγκαίνια ανακαινισμού Ι.Ν.Ζ.Πηγής Αμπελοκήπων ( )

Ομιλία Δημάρχου στα εγκαίνια ανακαινισμού Ι.Ν.Ζ.Πηγής Αμπελοκήπων ( ) [1] Ομιλία Δημάρχου στα εγκαίνια ανακαινισμού Ι.Ν.Ζ.Πηγής Αμπελοκήπων (6.4.2014) Σεβασμιώτατε, Πανοσωλογιώτατε π. Ιερόθεε, Αιδεσιμώτατοι, Συνάδελφοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κυρίες και Κύριοι Με την χάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκρισίαι (Ε. Γκούμα, Λιβάδι-Ίω. Συνεφάκη, Λιβάδι) 401

Βιβλιοκρισίαι (Ε. Γκούμα, Λιβάδι-Ίω. Συνεφάκη, Λιβάδι) 401 Βιβλιοκρισίαι (Ε. Γκούμα, Λιβάδι-Ίω. Συνεφάκη, Λιβάδι) 401 ρωθή εις τό κεφάλαιον τής ούσιαστικής συμβολής της εις τήν άντιμετώπισιν τής παπικής προπαγάνδας. Ασφαλώς, σχετικόν υλικόν θά ύπάρχη εις τά αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 16/03/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604534 ΦΑΞ : 2131604567

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-B A1-2: Περίοδος Δογματικής Ανασυγκρότησης (313-451) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Το Συμβούλιον των εν Σύρω Πλημμελειοδικών

Το Συμβούλιον των εν Σύρω Πλημμελειοδικών Το Συμβούλιον των εν Σύρω Πλημμελειοδικών Του τμήματος των διακοπών. 28 Ιουλίου 1851 Οι Γεώργιος Νέγρος, Δ.Κ., και Ιωάννης Σάρδης κατηγγέλθησαν ότι την 10 10βρίου π. ε. έκλεψαν επί της παραλίας της Μυκώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 7 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 7 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 7 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μαρωνιτικά 8 Σεπτεμβρίου 14 Σεπτεμβρίου 28 'Οκτωβρίου 1 Νοεμβρίου (Άγ. Πάντων) 8 Δεκεμβρίου ('Αμιάντου Σ υλλήψεως) 23 Δεκεμβρίου εως 7 'Ιανουαρίου

Μαρωνιτικά 8 Σεπτεμβρίου 14 Σεπτεμβρίου 28 'Οκτωβρίου 1 Νοεμβρίου (Άγ. Πάντων) 8 Δεκεμβρίου ('Αμιάντου Σ υλλήψεως) 23 Δεκεμβρίου εως 7 'Ιανουαρίου 428 Μαρωνιτικά 8 Σεπτεμβρίου 14 Σεπτεμβρίου 28 'Οκτωβρίου 1 Νοεμβρίου (Άγ. Πάντων) 8 Δεκεμβρίου ('Αμιάντου Σ υλλήψεως) 23 Δεκεμβρίου εως 7 'Ιανουαρίου (αμφοτέρων συμπεριλαμβανόμενων) 30 'Ιανουαρίου 2 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι Άγιοι της. Ενότητα 5: Άγιοι Αρχιεπίσκοποι της Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Φιλική Εταιρεία. Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά. Οδησσός. 14 Σεπτεµβρίου 1814. Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος

Φιλική Εταιρεία. Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά. Οδησσός. 14 Σεπτεµβρίου 1814. Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος Φιλική Εταιρεία Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά µέλη Οδησσός 14 Σεπτεµβρίου 1814 Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος Σφραγίδα οργάνου Σφραγίδα της Μυστικής Αρχής Σφραγίδες Ελευθερίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τήν Αγίαν καί Ίεράν Σύνοδον της άγιωτάτης Έκκλησίας της Κύπρου. 'Έλαβα τά κείμενα πού εγκρίθηκαν ώς αποφάσεις των διαφόρων

Πρός τήν Αγίαν καί Ίεράν Σύνοδον της άγιωτάτης Έκκλησίας της Κύπρου. 'Έλαβα τά κείμενα πού εγκρίθηκαν ώς αποφάσεις των διαφόρων ~.. '. 'W t ο ΜΗΤΡοnΟλlΤΗC λθμθcου Πρός τήν Αγίαν καί Ίεράν Σύνοδον της άγιωτάτης Έκκλησίας της Κύπρου. Μακαριώτατε, αγιοι αδελφοί, 'Έλαβα τά κείμενα πού εγκρίθηκαν ώς αποφάσεις των διαφόρων Προσυνοδικων

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. (Υιοθετηθείσα εν Λονδίνω 6 Μαϊου 1969)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. (Υιοθετηθείσα εν Λονδίνω 6 Μαϊου 1969) Νόμος 1127 της 3/10.2.81: Περί κυρώσεως της εις Λονδίνον την 6ην Μαΐου 1969 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως διά την προστασίαν της Αρχαιολογικής κληρονομίας.- (Α' 32). 'Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 120/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2236 της 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αναδιάρθρωσις Ωρισμένων θέσεων) Νόμος του 1987 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγας Αθανάσιος: ανυποχώρητος αγωνιστής της ορθής πίστης.

Ο Μέγας Αθανάσιος: ανυποχώρητος αγωνιστής της ορθής πίστης. Ο Μέγας Αθανάσιος: ανυποχώρητος αγωνιστής της ορθής πίστης. Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος, Γρηγόριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 2 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 2 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 2 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΕ9-ΝΜΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΜΕ9-ΝΜΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ Κατερίνη, 16 Αυγούστου 2011 ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους I. ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΑΣΙΑ 4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους (σελ. 39-40) Ο Μιχαήλ Γ ως αρματοδρόμος στα ανάκτορα του Αγίου Μάμαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Η παραπάνω µέσα σε φράση προστίθεται µε την παράγραφο 3, άρθρου 3 του Β.. 323/1965 ορίζοντος εν άρθρο 4 ότι η ισχύς αυτού άρχεται τρεις µήνας από της

Η παραπάνω µέσα σε φράση προστίθεται µε την παράγραφο 3, άρθρου 3 του Β.. 323/1965 ορίζοντος εν άρθρο 4 ότι η ισχύς αυτού άρχεται τρεις µήνας από της ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 11 Μαρτίου / 4 Απριλίου1955 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισµού ατµολεβήτων Έχοντες υπ όψιν 1. Τας διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 82/Α/1955) α) του Νοµ.6422 του έτους 1934 "Περί ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 47 του 1982 79 του 1985 136 του 1988 106(Ι) του 1998 194(Ι) του 2002. ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 1 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 1 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 1 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Εξάμηνο Κωδικός Μάθημα Διδάσκων Ημέρα Ώρα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Εξάμηνο Κωδικός Μάθημα Διδάσκων Ημέρα Ώρα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α' Κύκλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18 Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1967

'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1967 214 'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1967 Κανονισμοί γενόμενοι δυνάμει του άρθρου 35 Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας τάς χορηγούμενος είς αυτό, δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Cm 'Αρ. 20 της 25t)S ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1960 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Συμφώνως τω Άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος ό υπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς Νόμος περί

Διαβάστε περισσότερα

Ή από τής 30 Ιουνίου μέχρι τής 10 Ιουλίου διαρκέσασα κατά τό

Ή από τής 30 Ιουνίου μέχρι τής 10 Ιουλίου διαρκέσασα κατά τό 264 Πρακτικά τής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1950 12- ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΤΗΝΩι Ή από τής 30 Ιουνίου μέχρι τής 10 Ιουλίου διαρκέσασα κατά τό παρόν έτος άνασκαφική μου εργασία έν Τήνφ δεν κατέστη δυνατόν λόγφ τοΰ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ ΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΜΟΣ Α' ΑΘΗΝΑΙ. ΤΕΧΝlκον ΕΠIΜΕΛΗΤΗρlον ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. τενχοσ 11

ΕΧ ΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΜΟΣ Α' ΑΘΗΝΑΙ. ΤΕΧΝlκον ΕΠIΜΕΛΗΤΗρlον ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. τενχοσ 11 ΕΧ ΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΛΑΔΟΣ ΤΟΜΟΣ Α' τενχοσ 11 Ε ΤΕΧΝlκον ΕΠIΜΕΛΗΤΗρlον ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 13 Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗ ΡΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔ ΟΣ tev τφ κειμένφ του παρόντο; τεύχους ύ;τ(ίρχουν αβλεψία ι τινες τυπογραφιχαί.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 2 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 2 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 2 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού http://fanarion.blogspot.gr/2012/02/blog-post_09.html 2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού ΛΑΜΠΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΕΡΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ Τα πορίσματα του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.54/ 2014 Θέμα: 3 ο Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.54/ 2014 Θέμα: 3 ο Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΥΡΙΕΣ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ 15 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 23

Περιεχόμενα ΚΥΡΙΕΣ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ 15 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 23 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974 7 Περιεχόμενα ΚΥΡΙΕΣ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ 15 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 23 Μ Ε Ρ Ο Σ Α Όψεις σχέσεων κράτους και εκκλησίας προ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 Καλλιθέα Πληροφορίες : Μπαλωμένου Θεοδ. Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2016 Δ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης και λατρείας

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2016 Δ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης και λατρείας ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2016 Δ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΑΞΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα 31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Κορινθίους Α 2: 12 Hμείς Ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσωμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 12 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 12 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 12 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΡΧΗ! ΣΗΜΕΡΑ 28/4/2017 ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΤΗΣ ΚΤΗΡΙΟ

ΚΑΘΕ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΡΧΗ! ΣΗΜΕΡΑ 28/4/2017 ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΤΗΣ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΘΕ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΡΧΗ! ΣΗΜΕΡΑ 28/4/2017 ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΤΗΣ ΚΤΗΡΙΟ Gmail.zip Κοζάνη, 28 Απριλίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο επικοινωνίας προσκυνηματικών προορισμών και σύνδεσή τους με το ξενοδοχειακό δυναμικό της Πιερίας

Δίκτυο επικοινωνίας προσκυνηματικών προορισμών και σύνδεσή τους με το ξενοδοχειακό δυναμικό της Πιερίας Δίκτυο επικοινωνίας προσκυνηματικών προορισμών και σύνδεσή τους με το ξενοδοχειακό δυναμικό της Πιερίας Προσφωνήσεις ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ το φως Και η ώρα η πρώτη που τα χείλη ακόμη στον πηλό δοκιμάζουν τα πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (Έκδοση: ) - Αριθµ. Σελ.: 13

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (Έκδοση: ) - Αριθµ. Σελ.: 13 ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 016-017 (Έκδοση: 07.10.16) - Αριθµ. Σελ.: 13 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Κωδικός Μάθηµα Αίθουσα Ηµέρα Διδασκαλίας Διδακτικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ" Άρ. 643 της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 643 της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ" Άρ. 643 της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1968, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

Φανερωμένη Η εορτή της Παναγίας Φανερωμένης μας συγκεντρώνει και μας φέρνει σήμερα εδώ. Σήμερα εορτάζει η Παναγία, η μητέρα μας, η Ελπίδα

Φανερωμένη Η εορτή της Παναγίας Φανερωμένης μας συγκεντρώνει και μας φέρνει σήμερα εδώ. Σήμερα εορτάζει η Παναγία, η μητέρα μας, η Ελπίδα Φανερωμένη 2017.09.24 Η εορτή της Παναγίας Φανερωμένης μας συγκεντρώνει και μας φέρνει σήμερα εδώ. Σήμερα εορτάζει η Παναγία, η μητέρα μας, η Ελπίδα μας και εμείς οι χριστιανοί της Σύρου, αλλά και ευλαβείς

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ αδελφοί,

Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ αδελφοί, ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΕΠΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΚΤΑΚΤΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ 8-9 Μαρτίου 2017) Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ αδελφοί, Με ευχαρίστηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ Πρακτικά Έκτακτης Συνεδρίας Κοινοτικού Συμβουλίου Κισσόνεργας, που έγινε την Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014, στις 7:00μμ. στα γραφεία του Συμβουλίου. Παρόντες 1. κ. Γιώργος Στυλιανού Κοινοτάρχης / Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διδασκαλία Β Ξένης Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για το σχολικό έτος

ΘΕΜΑ: Διδασκαλία Β Ξένης Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για το σχολικό έτος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα