Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τομέας Έρευνας & Καινοτομίας Σύντομος Απολογισμός (Μάρτιος Αύγουστος 2015)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τομέας Έρευνας & Καινοτομίας Σύντομος Απολογισμός (Μάρτιος 2015 - Αύγουστος 2015)"

Transcript

1 Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Τομέας Έρευνας & Καινοτομίας Σύντομος Απολογισμός (Μάρτιος Αύγουστος 2015)

2 Έρευνα & Καινοτομία: Ένα νέο ξεκίνημα την επιστημονική Έρευνα ώστε να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της χώρας και να συντελέσει στην αντιμετώπιση της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης και στη δημιουργία προοπτικών για την «επόμενη ημέρα». Ο τομέας Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) ιδρύθηκε για πρώτη φορά στο ΥΠΟΠΑΙΘ, με τη θέσπιση χαρτοφυλακίου Αναπληρωτή Υπουργού Ε&Κ σηματοδοτώντας την αντίληψη της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για την αναβάθμιση της Έρευνας στη χώρα. Πρέπει να τονισθεί ότι η χώρα διαθέτει αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό, το οποίο έχει υψηλή εξειδίκευση και είναι διεθνώς ανταγωνιστικό. Το δυναμικό αυτό αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη επάνω στην οποία θα βασισθεί η εκπλήρωση και υλοποίηση των παραπάνω στόχων. Ο τομέας, που άρχισε να λειτουργεί επίσημα στις 21 Μαρτίου 2015, οργανώθηκε συμπληρωματικά ως προς τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) με σκοπό, μεταξύ των άλλων, τον συντονισμό συναφών αρμοδιοτήτων από διάφορα Υπουργεία. Η διαμόρφωση δράσεων για την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και ιδιαίτερα των νέων επιστημόνων αποτέλεσε και αποτελεί προτεραιότητα του τομέα Ε&Κ. Οι στόχοι: Ειδικότερα, οι σημαντικότερες δράσεις και πρωτοβουλίες που ανέπτυξε ο τομέας κατά την πεντάμηνη λειτουργία του περιγράφονται παρακάτω: Στον τομέα Ε&Κ διαμορφώθηκαν πολιτικές για την προώθηση τριών κύριων στόχων: Α. Νομοθετικές πρωτοβουλίες 1. Τη στήριξη της Παιδείας και του Πολιτισμού με την παραγωγή νέας Γνώσης που προκύπτει από την Έρευνα. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκαν πρωτοβουλίες που προωθούν την όσμωση μεταξύ Έρευνας, Παιδείας και Πολιτισμού και δόθηκε έμφαση στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Πλήρης αναθεώρηση του ν. 4310/2014 για την Έρευνα Ο πρόσφατος ν. 4310/2014 περιλαμβάνει σοβαρές νομοτεχνικές και άλλες ατέλειες οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργικότητα των Ερευνητικών Κέντρων, την 2. Την επιδίωξη της αριστείας και της επιστημονικής Έρευνας υψηλής ποιότητας, έτσι ώστε αυτή να καταστεί πρεσβευτής για την προβολή της χώρας διεθνώς, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες κρίσης. απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ και την υλοποίηση των ερευνητικών έργων. Επίσης, η φιλοσοφία που τον διατρέχει χαρακτηρίζεται από μια χρηστική αντίληψη για την αξιοποίηση της έρευνας που λειτουργεί ανασταλτικά ως προς την ανάπτυξη της Οικονομίας της Γνώσης την οποία 3. Την αξιοποίηση της Καινοτομίας που προκύπτει από υποτίθεται ότι επιδιώκει. Για το λόγο αυτό, από τον τομέα Ε&Κ σχεδιάσθηκαν και εντάχθηκαν στο Πολυνομοσχέ- 2

3 διο του ΥΠΟΠΑΙΘ «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την α βάθμια και τη β βάθμια και άλλες διατάξεις», νομοθετικές παρεμβάσεις μεταβατικού χαρακτήρα με σκοπό την πλήρη αναθεώρηση του Προβλέπονται μέτρα επιτάχυνσης του ΣΕΣ (νέο ΕΣΠΑ): Εισάγονται τροποποιήσεις που διευκολύνουν τις διαδικασίες και επιταχύνουν την απορρόφηση κονδυλίων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. ν. 4310/14, την αποκατάσταση βασικών κατευθύνσεων Αναμορφώνονται τα ΠΣΕΚ (Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας) ώστε να είναι λειτουργικά, πιο αντιπροσωπευτικά και να μην αφήνουν περιθώρια για την αναπαραγωγή πελατειακών σχέσεων. της Έρευνας και την εξασφάλιση της λειτουργικότητας των εποπτευόμενων Ερευνητικών Κέντρων και τη δημιουργία προϋποθέσεων για ένα πλήρη και μακράς πνοής νόμο πλαίσιο για την Έρευνα σε επόμενο στάδιο. Επιπρόσθετα, επιδιώχθηκε η δημιουργία νέων προσεγγίσεων και πολιτικών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνεισφορά της Έρευνας, της Επιστήμης και της Γνώσης στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. Ειδικότερα: Λαμβάνεται μέριμνα για τη διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση των Ερευνητικών Κέντρων με: α) τη δυνατότητα ίδρυσης νέων Κέντρων με νόμο, β) την κατάργηση του Επιστημονικού Συμβουλίου και την Τίθεται ως πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας η χάραξη εθνικής πολιτικής και η ανάπτυξη θετικών μέτρων προστασίας του δημόσιου ερευνητικού πλούτου. επαναφορά του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου, το οποίο επιπλέον αποκτά μεγαλύτερη ισχύ, γ) τον περιορισμό των θητειών των Διευθυντών των Ερευνητικών Κέντρων σε αποκλειστικά δύο και την επέκταση Τροποποιούνται και επαναδιατυπώνονται ακαδημαϊκά της αξιολόγησης του έργου τους. και πολιτικά αμφίσημοι ή/και λανθασμένοι ορισμοί, όπως εκείνοι της βασικής έρευνας, της αριστείας και της αξιολόγησης. Προβλέπονται μέτρα διοικητικής απλούστευσης διαδικασιών: Απλοποιείται η διαδικασία συγκρότησης των Αναμορφώνεται το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) και καθορίζεται η αποστολή του ως συμβουλευτικού οργάνου που Διοικητικών Συμβουλίων των Ερευνητικών Κέντρων και εισάγονται μεταβατικές ρυθμίσεις που επιλύουν προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί από την απουσία αντίστοιχων ρυθμίσεων στον προηγούμενο νόμο. γνωμοδοτεί για την εθνική πολιτική στην Έρευνα και την Καινοτομία. Λαμβάνεται μέριμνα ώστε αυτό να συσταθεί με τρόπο μη γραφειοκρατικό και διαφανή, διαιρούμενο σε δύο επιτροπές, προκειμένου να προετοιμάζονται καλύτερα οι εισηγήσεις του και να ελαχιστοποιούνται οι Λαμβάνεται μέριμνα για την εργασιακή ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού στα Ερευνητικά Κέντρα και πρόνοια για τη βελτίωση του εργασιακού καθεστώτος των μεταδιδακτορικών ερευνητών. έξωθεν παρεμβάσεις σε επιστημονικά/ερευνητικά θέματα. Βελτιώνεται η σχετική διάταξη του νόμου για τη δυνατότητα προσωποπαγούς κρίσης Ειδικών Λειτουργικών Επι- 3

4 στημόνων (ΕΛΕ) και Επιστημονικού Προσωπικού (ΙΔΑΧ) με μέτρων ελέγχου κεφαλαίων στα ερευνητικά έργα. διδακτορικό, για την κατάληψη θέσεων Ερευνητών/ΕΛΕ με την υιοθέτηση αξιολογικής διαδικασίας ανάλογης με τα ισχύοντα για τους Ερευνητές/ΕΛΕ. Επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της ΕΕΑΕ Άμεση Νομοθετική ρύθμιση επειγόντων θεμάτων Μετά από εισήγηση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας ως αρμοδίου φορέα, ολοκληρώθηκε: Πραγματοποιήθηκαν με τη μορφή επειγουσών τροπολογιών οι παρακάτω νομοθετικές ρυθμίσεις: α) Η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός της εθνικής πολιτικής για τη διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων» (ΦΕΚ Β 1858/ ). α) Για τη συνέχιση της λειτουργίας του ΕΣΕΤΑΚ, του οποίου η θητεία έληγε αυτοδικαίως από 8ης/12/2014 μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου για την Έρευνα, ελλείψει μεταβατικών διατάξεων στον ν. 4310/14. β) Η δημόσια διαβούλευση για την έκδοση Π.Δ. «Περί θεσπίσεως εθνικού νομοθετικού, ρυθμιστικού και οργανωτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση β) Για τη συγκρότηση οργάνων αξιολόγησης και πιστοποίησης έργων ΕΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 274/2000, προκειμένου να επιτευχθεί η επίσπευση του ρυθμού των πιστοποιήσεων των έργων του λήγοντος αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων», με σκοπό την πλήρη ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου ΕΣΠΑ. Η ρύθμιση αυτή ήταν απαραίτητη για την επιτάχυνση των πιστοποιήσεων των έργων και κατ επέκταση της απορρόφησης των πόρων. Με τα παραπάνω νομοθετήματα επιχειρείται η συμπλήρωση και η διεύρυνση του υπάρχοντος εθνικού νομοθετικού, ρυθμιστικού και οργανωτικού πλαισίου (επονομαζόμενο ως «εθνικό πλαίσιο») για τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων κατ εφαρμογή του άρθρου 5 του π.δ. 122/2013. γ) Για την ισχύ των προκηρύξεων για τις θέσεις Διευθυντών Ερευνητικών Κέντρων, Διευθυντών Κεντρικής Διεύθυνσης και Διευθυντών Ερευνητικών Ινστιτούτων που εκδόθηκαν έως την έναρξη ισχύος του ν. 4310/2014. Λοιπές Νομοθετικές πρωτοβουλίες υπό εξέλιξη δ) Για τη νομιμότητα των αποφάσεων των ΔΣ των Ερευνητικών Φορέων από μέχρι , μέχρι τη συμπλήρωσή τους με τα αιρετά μέλη των εργαζομένων. α) Η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής του Π.Δ. «Περί θεσπίσεως εθνικού νομοθετικού, ρυθμιστικού και ε) Για την αποφυγή των επιπτώσεων των περιοριστικών 4

5 2015) εκταμιεύσεις 42,8 εκ, σε συνθήκες πρωτόγνωρης δημοσιονομικής ασφυξίας σε μια περίοδο όπου η χώρα δεν έλαβε την παραμικρή εξωτερική οικονομική υποστήριξη ενώ παράλληλα εξυπηρετούσε τις υποχρεώσεις της στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Επιπλέον: οργανωτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων». β) Απλοποίηση της διαχείρισης έργων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ): έχει ετοιμασθεί Επιτεύχθηκε η αύξηση του ετήσιου ορίου πιστώσεων κατά 42 εκ (ΣΑΕ 013/8). Επίσης προγραμματίζεται αύξηση του ετήσιου ορίου πιστώσεων κατά 75 εκ για την ομαλή ολοκλήρωση των έργων. Μέχρι το τέλος του 2015 θα έχουν απορροφηθεί τόσο το σύνολο του εγκεκριμένου ορίου πιστώσεων όσο και οι υπόλοιπες πιστώσεις που θα προέλθουν από νέα αύξηση του ετήσιου ορίου. σχέδιο ΚΥΑ η οποία καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης έργων κρατικών ενισχύσεων ΕΤΑΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ με σημαντικές προβλέψεις ως προς την απλοποίηση των διαδικασιών, την επιτάχυνση των σταδίων υλοποίησης των έργων και την αποτελεσματική παρακολούθησή τους. Στην ΚΥΑ περιλαμβάνεται ο ορισμός των δικαιούχων, ο καθορισμός των επιλέξιμων δαπανών και του ύψους επιχορήγησης αυτών, οι διαδικασίες παρακολούθησης των όρων χρηματοδότησης καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την υλοποίηση των έργων που εντάσσονται σε δράσεις ή προγράμματα ΕΤΑΚ και τα οποία προκηρύσσονται από τη ΓΓΕΤ. Πραγματοποιήθηκαν με ορθολογικό τρόπο ανακατανομές των πιστώσεων στα έργα της ΓΓΕΤ/ΕΤΑΚ ώστε να ικανοποιηθούν έργα με προβληματική χρηματοδότηση. γ) Σχέδιο Πρότυπου Οδηγού Κρατικών Ενισχύσεων: έχει Εκδόθηκε νομοθετική ρύθμιση ως τροποποίηση του ν. 4310/2014, για την πιστοποίηση δαπανών από αξιολογητές του υπάρχοντος Μητρώου της ΓΓΕΤ/ΕΤΑΚ. αναπτυχθεί σχέδιο Πρότυπου Οδηγού ως προς το περιεχόμενο και τα βασικά χαρακτηριστικά των δράσεων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων έργων ΕΤΑΚ. Καταρτίστηκε αυστηρό πρόγραμμα πιστοποιήσεων με Β. Τα προγράμματα ΕΣΠΑ και η νέα προγραμματική περίοδος ΣΕΣ ορθολογική διάθεση ανθρωπίνων πόρων κατά προτεραιότητα προς την κατεύθυνση αυτή. Εκδόθηκε νομοθετική ρύθμιση για την αποφυγή των επιπτώσεων των περιοριστικών μέτρων ελέγχου κεφαλαίων στα ερευνητικά έργα. Απορρόφηση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Παρατάθηκε η ημερομηνία λήξης Δράσεων ώστε να Όσον αφορά την απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ , από την αρχική πίστωση των 59 εκ πραγματοποιήθηκαν εντός του 2015 (και έως τον Αύγουστο δοθεί η δυνατότητα στους Δικαιούχους/ωφελούμενους να υλοποιήσουν αποτελεσματικά τα έργα τους (Αριστεία, Θαλής, ERC). 5

6 Τροποποιήθηκε σημαντικός αριθμός Οδηγών Εφαρμογής Δράσεων ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να υποστηριχθεί η υλοποίηση και η απορρόφηση. Νέα επεξεργασία και έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την «έξυπνη εξειδίκευση» Νέα προγραμματική περίοδος ΣΕΣ : εξειδίκευση δράσεων και προγραμμάτων Σχεδιάστηκαν για το ΣΕΣ (νέο ΕΣΠΑ) συγκεκριμένες εμπροσθοβαρείς δράσεις με σκοπό: Διαμορφώθηκε σε τελική μορφή και εγκρίθηκε το σχέδιο δράσης της εθνικής στρατηγικής «έξυπνης εξειδίκευσης» - που είχε ήδη δρομολογήσει η ΓΓΕΤ ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης - ώστε να ανταποκρίνεται στον σχεδιασμό του ΣΕΣ και στην εθνική στρατηγική που σχεδιάζεται για Ε&Κ. α) Tην ανάσχεση του κύματος φυγής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό (προγράμματα απόκτησης ερευνητικής εμπειρίας) που αφορούν νέους επιστήμονες, Μεταπτυχιακούς, υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταδιδακτορικούς, στάδια κατά τα οποία έχει επισημανθεί ότι συμβαίνει η μεγάλη εκροή του νέου επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό. Πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την β) Tην επιστροφή νέων επιστημόνων στη χώρα. εφαρμογή της στρατηγικής της «έξυπνης εξειδίκευσης»,την Ειδικότερα, σχεδιάστηκαν και υποβλήθηκαν, μετά από εκτεταμένη διαβούλευση με τις Διαχειριστικές Αρχές, οι πρώτες Δράσεις που αφορούν σε ΕΤΑΚ στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία » (ΕΠΑΝΕΚ) και στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού εκπαίδευση και διά βίου μάθηση ». οποία έχει θεσπίσει ως προαπαιτούμενο η ΕΕ για να δοθούν οι πόροι των Διαρθρωτικών Ταμείων ,έχουν εντοπιστεί ώστε να αντιμετωπιστούν. Έγινε επίσης σημαντική απλοποίηση των κανόνων του ΣΕΣ (νέο ΕΣΠΑ) για τη διευκόλυνση του ερευνητικού έργου. Στη νέα προγραμματική περίοδο που αρχίζει κύρια στόχευση είναι αφενός η στήριξη ΜΜΕ και η ενθάρρυνση της «υγιούς» επιχειρηματικότητας (πχ για νεοφυείς επιχειρήσεις) και αφετέρου η ενίσχυση της Έρευνας και η αξιοποίηση της Καινοτομίας σε αναδυόμενες ερευνητικές περιοχές, με στόχο τον μελλοντικό μετασχηματισμό της πραγματικής οικονομίας. Στις δράσεις συμπεριλαμβάνονται έργα που αφορούν στην υποστήριξη των Ερευνητικών Κέντρων, μεγάλων Ερευνητικών Υποδομών της χώρας, στις συνέργειες επιχειρήσεων με δημόσιους φορείς (ΑΕΙ & Ερευνητικά Κέντρα), έργα διεθνών-διακρατικών σχέσεων καθώς και έργα που αφορούν στην παροχή κινήτρων σε νέους ερευνητές (Μεταπτυχιακούς, Διδάκτορες, Μεταδιδάκτορες) με στόχο την 6

7 ενίσχυσή τους και την αντιμετώπιση της φυγής τους στο εξωτερικό. Οι πρώτες προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων αναμένονται να πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο του Συμψηφιστικά κονδύλια (Matching Funds) Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) εγκρίθηκε αρχική πίστωση ποσού 11 εκ για συμψηφιστικά Προετοιμασία στοχευμένης πρόσκλησης για την αρχική χρηματοδότηση του Εθνικού Οδικού Χάρτη (ΟΧ) Ερευνητικών Υποδομών (EY) κονδύλια (Matching Funds) στη ΣΑΕ 013/3, για την οποία υπήρχε μηδενικό όριο πιστώσεων. Με τους πόρους αυτούς αναμένεται να αντιμετωπιστούν κάποιες ζωτικές ανάγκες των Ερευνητικών Κέντρων. Η πρόσκληση αφορά τους συντονιστές της κύριας και δευτερεύουσας λίστας των ήδη αξιολογημένων προτάσεων του Οδικού Χάρτη (ΟΧ) με στόχο την ολοκλήρωση των σχεδίων ανάπτυξης των Ερευνητικών Υποδομών, και με κύριους πυλώνες την ενίσχυση της πρόσβασης στις υπάρχουσες Ερευνητικές Υποδομές (ΕΥ) και τη στήριξη του ανθρώπινου ερευνητικού, επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού υψηλών προδιαγραφών που απαιτείται για την λειτουργία τους. Θα υπάρξει μέριμνα για συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του ΣΕΣ (νέου ΕΣΠΑ), όπως η διαμόρφωση κέντρων εξειδίκευσης σε περιφερειακό επίπεδο, στοχευμένες δράσεις ενίσχυσης της πρόσβασης σε ΕΥ μέσω διακρατικής Ε&Τ συνεργασίας κλπ. αλλά και με άλλους Θεματικούς στόχους του ΣΕΣ Επίσης, μέσω του Οδικού Χάρτη των ΕΥ αναπτύσσεται σχέδιο για να ενισχυθούν οι συνέργειες χρηματοδότησης μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων της Εuropean Ιnvestment Βank (EIB) όπως το European Fund for Strategic Investments (EFSI). Γ. Αντιμετώπιση λειτουργικών προβλημάτων των εποπτευόμενων από τη ΓΓΕΤ φορέων Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ελλειμματικής τακτικής επιχορήγησης των εποπτευομένων από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικών Κέντρων (ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ), υιοθετήθηκε από το ΥΠΟΠΑΙΘ για πρώτη φορά η εισήγηση της ΓΓΕΤ για αύξηση προϋπολογισμού του 2016 τουλάχιστον μέχρι την πλήρη κάλυψη της μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού τους παρά τη συνολική μείωση του προϋπολογισμού του Υπουργείου κατά 9%. Ο τομέας συντόνισε τους φορείς χρηματοδότησης των ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών (HEAL Link) και ενήργησε ώστε να καλυφθεί το έλλειμμα χρηματοδότησης για τα έτη μέσω των πιστώσεων του ΠΔΕ. Αντιμετωπίστηκε επιτυχώς το ενδεχόμενο απένταξης του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ από το διεθνές δίκτυο Παστέρ, σε στενή συνεργασία με γαλλική αντιπροσωπεία. Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε η αλλαγή του σχήματος διακυβέρνησης και προκρίθηκε συγκεκριμένο σχέδιο νο- 7

8 μοθετικής ρύθμισης. με δέσμευση 18 εκ. (9 εκ ευρώ από κάθε χώρα). Αντιμετωπίστηκε το διετές διοικητικό κενό στον τεχνολογικό φορέα ΝΟΗΣΙΣ (Θεσ/κη) με τον ορισμό νέου ΔΣ που βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, αναλήφθηκαν Συμφωνία συνεργασίας Ε&Τ Ελλάδας - Ρωσίας με άμεση δρομολόγηση νέου προγράμματος μεταξύ των δύο χωρών, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία δράσεων του έτους Ελλάδας Ρωσίας προσπάθειες για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της έλλειψης αυτής καθώς και του προβλήματος χρηματοδότησης του φορέα και της κάλυψης της μισθοδοσίας των εργαζομένων. Στοχευμένες διακρατικές συνεργασίες Ε&Τ: α) Ελλάδας - Κίνας (έχουν προχωρήσει οι διαβουλεύσεις Αντιμετωπίστηκαν θέματα που αφορούν τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς, όπως το CERN, η ESA κλπ, και τη δυσκολία πληρωμής των οικονομικών υποχρεώσεών μας που είναι υψηλές. για τη λειτουργία κινέζικου Ερευνητικού Κέντρου στην Ελλάδα και κοινού ερευνητικού εργαστηρίου στην Κίνα για θέματα συντήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς) και β) Ελλάδας Ισραήλ (σε θέματα επιχειρηματικότητας και τομείς προτεραιότητας της ελληνικής οικονομίας). Παρά τις σοβαρές δυσκολίες οικονομικής ρευστότητας, εξασφαλίστηκαν 3 εκ για πληρωμή στο CERN έναντι συνδρομών. Τέλος, έχουν δρομολογηθεί νέες συμφωνίες Ε&Τ (με ΗΠΑ, Γαλλία, Χιλή, Μαυροβούνιο, Αζερμπαϊτζάν). Ολοκληρώθηκε η έκδοση διοικητικών πράξεων για τον ορισμό των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα ΔΣ των Ερευνητικών Κέντρων. Ε. Το μέλλον: Δημιουργία Ταμείου Έρευνας και Καινοτομίας Δ. Νέες διμερείς κρατικές συνεργασίες Η διπλωματία της επιστήμης Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας που επιδιώκεται έχουν δρομολογηθεί ενέργειες για την ενίσχυση και την αναβάθμιση διακρατικών συμφωνιών Ε&Τ είτε στο πλαίσιο τρεχουσών συμφωνιών ή με τη σύναψη νέων, όπως: Nέο αναβαθμισμένο τριετές πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας Ε&Τ συνεργασίας Ελλάδας Γερμανίας Για τη ριζική απελευθέρωση των δυνατοτήτων, τον εμπλουτισμό του επιστημονικού δυναμικού και την ανάδειξη της Έ&Κ σε πόλο ανάπτυξης αναλήφθηκε συστηματική πρωτοβουλία για τη δημιουργία Ταμείου Χρηματοδότησης αποκλειστικά στοχευμένου στη στήριξη της Έ&Κ. Το Ταμείο αυτό θα βασίζεται στη μόχλευση μείγματος δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης. Με βάση τη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και με κύρια στόχευση την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ), όπως του EFSI («πακέτο Juncker») και άλλων. Στο πλαίσιο αυτό έγινε συστηματική ενημέρωση των 8

9 διοικήσεων των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) και των ΑΕΙ και πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας με στελέχη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την από κοινού διερεύνηση επενδυτικών σχημάτων για τη στήριξη του ερευνητικού ιστού της χώρας και την αναβάθμιση της Επιστημονικής Έρευνας με σκοπό τη συμβολή στην παραγωγική ανασυγκρότηση. Τελικό σχέδιο λειτουργίας αυτού του Ταμείου πρόκειται να υποβληθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2015 με αναμενόμενη έναρξη υλοποίησής του εντός του Σε πρώτη φάση σχεδιάζεται να υποστηριχθούν δράσεις στήριξης: 1) Της ελεύθερης ποιοτικής Έρευνας 2) Των νέων επιστημόνων (π.χ. μεταδιδακτορικών επιστημόνων) 3) Ιδρυματικών στρατηγικών σχεδίων Το συνολικό ποσό για αυτές τις δράσεις από την ΕΙΒ και το ΣΕΣ αναμένεται να ανέλθει συνολικά σε περίπου 300 εκ για τη διετία

10

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ TΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 Αντί προλόγου (του απερχόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2005-2008 ΣΥΝΟΨΗ Η αυξανόμενη ένταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020 Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Εισαγωγή Ο σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη... 3. Ο Ρόλος της ΓΓΕΤ... 5. Πρόταση για αποτελεσματικό πολιτικό σχεδιασμό στον τομέα της Έρευνας της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας...

Περίληψη... 3. Ο Ρόλος της ΓΓΕΤ... 5. Πρόταση για αποτελεσματικό πολιτικό σχεδιασμό στον τομέα της Έρευνας της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ TO ΞΕΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

συνολικός αριθμός σχολίων

συνολικός αριθμός σχολίων 1 Φεβρουάριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Εισαγωγικό Σημείωμα Στις 5 Ιανουαρίου 2012, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας

Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών 2004-2007 το έργο της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας επικεντρώθηκε τόσο στην υλοποίηση των ράσεων του Γ! ΚΠΣ, που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, όσο και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Παράρτημα ΙΙΙ1: Πίνακες αυτοαξιολόγησης των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων (Θεματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ Περιεχόμενα Στρατηγική Επιλογή 1: Επένδυση στη δημιουργία και διάχυση της Νέας Γνώσης... 5 1.α Ανάπτυξη δυναμικού στους τομείς εξειδίκευσης... 5 1.α.1 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013 ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013 ΑΠ:12613/ΔΕ1311 ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική Έκθεση : Σχεδίου Νόμου : «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις»

Αιτιολογική Έκθεση : Σχεδίου Νόμου : «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» Αιτιολογική Έκθεση : Σχεδίου Νόμου : «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ι. Γενικά Η ψήφιση του ν. 4009/2011 για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ (XM) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009 2014 AKAΔHMAΪKH EΡEYNA

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα