TRADUC110NS D'ETUDES LIΠERAIRES Α LA PRESSE D'ENTRE DEUX GUERRES RESUME

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TRADUC110NS D'ETUDES LIΠERAIRES Α LA PRESSE D'ENTRE DEUX GUERRES RESUME"

Transcript

1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΗΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΟ ΤΥΠΟ Αικ. Μπρέγιαννη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ε αν δεχθούμε ότι η κοινωνική ιστορία αποτελεί το σημείο όπου συναντώνται τόσο ο μηχανισμός της οικονομίας όσο και η ιστορία των ιδεών (ή αλλιώς οι νοοτροπίες). η παραδοχή εγγράφεται στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης μεταξύ του οικονομικού και κοινωνικού χώρου. Ξεκινώντας από τη συγκεκριμένη υπόθεση εργασίας, η ανάλυση του επιστημονικού και δή του οικονομικού λόγου, ειδωμένου ως ένα κοινωνικό σύμβολο, εγκολπώνεται στη διαπραγμάτευση της συγκυρίας: στην υπό εξέταση μεσοπολεμική περίοδο, η διεθνής οικονομική κρίση του 1929 λειτούργησε ως εφαλτήριο για την εξέλιξη της οικονομικής θεωρίας αλλά και για την ανογγένεση του νεωτερικού προβληματισμού στις κοινωνικές επιστήμες. Η σχεδόν συγχρονική μετάφραση ή παρουσίαση της ευρωπαϊκής θεωρητικής παραγωγής στο μεσοπολεμικό ελληνικό κοινό, καταγράφει την ενεργητική στάση των ελλήνων διανοουμένων απέναντι στα προβλήματα της εποχής και προσδιορίζει τους ορίζοντες της ιδεολογικής όσμωσης που συντελείται την ίδια περίοδο στην ελληνική κοινωνία. TRADUC110NS D'ETUDES LIΠERAIRES Α LA PRESSE D'ENTRE DEUX GUERRES Ek. Bregianni RESUME Vu qu'une approche dιchotomique de l'actiνite economique et celle intellectuelle n'est pas legitime au sein de l'hιstoire sociale, cette confirmation apostrophe ι aspect de lϊnteraction existante entre le mecanisme economique et l'espace sociale. Or, une hyphotese de recherche concernant l'analyse du discours en sciences sociales, apercu comme une representation sociale, aurait dυ englober l'elaboration integrale de la conjoncture; pendant la periode examinee, la depression economique de 1929 a joue le role de catalyseυr νis a vis de l'eνolutιon de la pensee economique et celle des sciences sociales. Ainsi, l'entre deux guerres a modele le laboratoire de notre modernite. L'osmose ideologique au sein de la societe grecque peut etre decrιte, alors, a traνers la diffusion de cette transformation intellectuelle; les traductions des ouνrages economιques. sociologiques ου juridiques ont approche la Grece au milieu scientifique europeen. etant qu un pont de communication. 221

2 1. Η διεθνής συγκυρία: Η κρίση ταυ 29 ως εφαλτήρια ιδεολογικών εξελίξεων Στην Ελλάδα του μεσοπολέμου συντελείται εκτεταμένη ιδεολογική όσμωση. η οποία συνάδει με τον επιστημονικό προβληματισμό της εποχής. Η σύμπλευση της σκέψης των ελλήνων διανοητών με τις παράλληλες αναζητήσεις του ευρωπα"ίκού πνεύματος εντοπίζεται κυρίως στο χώρο της οικονομικής και πολιτικής επιστήμης, καθώς και της κοινωνιολογίας. Είναι ευνόητο, ότι τα επιστημονικά αιτούμενα της εποχής πολλαπλασιάζονται, με αφορμή την οικονομική κρίση που χειμάζει τόσο την παγκόσμια όσο και την ελληνική οικονομία. Η πτώχευση του ελληνικού κράτους το 1932, προοίμιο της οποίας στάθηκαν οι περιορισμοί στην εξαγωγή συναλλάγματος κια η απαγόρευση πληρωμής χρεών εξωτερικού σε ξένο νόμισμα. σημασιοδοτείται κυρίως από την άρση του χρυσού κανόνα αφού πλέον και η αγγλική οικονομία είχε εκ των πραγμάτων οδηγηθεί στην εγκαταλειψή του'. Η ανασφάλεια και οι λοιπές παρεμφερείς ψυχολογικές αντιδράσεις μπροστά στο φάσμα της κρίσηςό αποτέλεσαν σε παγκόσμια κλίμακα εφαλτήριο τόσο ιδεολογικών μεταμορφώσεων όσο και αναπροσαρμογών στην οικονομική πολιτική των κρατών. Σχηματικά, ως κεντρική εξέλιξη κατά τη δεκαετία του τριάντα καταγράφεται η σταδιακή κατίσχυση του οικονομικού εθνικισμού που πλέον διέπει τις διεθνείς σχέσεις με αποτέλεσμα την απομόνωση και την εσωστρέφεια των κρατών. Η ελληνική περίmωση, σε συναρμογή με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, εγγράφεται στην ολοένα αυξανόμενη -ήδη από το 1931 κρατική παρέμβαση (ως θεραπευτικό της κρίσεως μέτρο), η οποία και τελικώς εκφράζεται με τη μορφή ισχυρού κρατικού προστατευτισμού 3. Ωστόσο, πέρα από τις αντιστοιχίες ανάμεσα στη διεθνή και την εγχώρια συγκυρία, θα πρέπει εδώ να σημειωθεί η ιδιαιτερότητα της ελληνικής περίπτωσης: ήδη από τις aπαρχές της κρίσης οι οικονομολόγοι της εποχής είχαν διαγνώσει ότι aυτή θα μεταφερθεί στον ελληνικό χώρο εποχούμενη της εμπορικής κρίσης των αγροτικών προϊόντων'. Πράγματι, οι δυσχέρειες σχετικά με τη διάθεση των γεωργικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές είχαν προσθετικές συνέπειες στο σώμα της Γιο τη σχετική συγκυρία, καθώς και για τα ληφθέντα μέτρα από την πλευρά του ελληνικού κράτοιjς κατά την nεριαδο της ιφiσης cf. Μ Ψαλιδόπουλος, Η κρι'ση του 1929 και οι έλληνες οικονομολόγοι. Συμβολή στην ιστορiα rης οικοvομικής σκέψης στηv Ελλάδα του μεσοπολέμου, Αθήνα: Ίδρυμα Έρευvας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, 1989, σ & CΙ1arles Ρ. Kindleberger. Manias. panics and crashes_ Α history ot financial crιses. New York: Basic Books, 1978, σ 'Για τηv πορειό της ελληvικής οικονομίας και τα οικονομικό μεγέθη της περιόδου. αξιόπιστη πηγή ει'ναι οι ετήσιες εκθέσεις του Ανώτατου Οικονομικού ΣυμβουλιΌυ. Ενδεικτικό αναφέρουμε ανάμεσα σε άλλα: ΑΟΣ. Οι δεiκται της οικονομικής δραστηριότητας της Ελλάδος κατά τα έτη Αθήvα: Εθvικό Τυπογραφείο. 1935/ ΑΟΣ, Η ελληνική οικονομιό κατά το έτος 1935, Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 'Βλέπε για παράδειγμα τις σχετικες διαπιστώσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Εμ. Τσουδερού, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου η-ις 4ης ΝοεμβριΌυ Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις επ{ του Ισολογισμού του έτους 1931, σ. νi-νιι. 222

3 ελληνικής οικονομίας. Σε συναρμογή με την πτώση των τιμων της αγροτικής παραγωγής σε διεθνές επίπεδο', η γεωργική κρίση έπληξε σε μεγάλο βαθμό τόσο το βιωτικό επίπεδο των ελλήνων αγροτών όσο και το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας'. Με άξονα την στήριξη του αγροτικού τομέα -μέσω τόσο των μέτρων για την αύξηση της εγχωρίου σιτοπαραγωγής όσο και των προσπαθειών για τη διάχυση της αγροτικής πίστης-, θα εκδηλωθεί η προστατευτική παρέμβαση του ελληνικού κράτους. Η στροφή της ελληνικής οικονομικής πολιτικής επικεντρώνεται στην μερική ποσόστωση των εισαγωγών ήδη από το 1935: τα σχετικά μέτρα επέβαλαν την διεξαγωγή του εξωτερικού εμπορίου με τις βαλκανικές χώρες και τη Γερμανία βάσει συμψηφισμών και μέσω κρατικών ρυθμίσεων. Το σύστημα θα γενικευτεί το 1937, καθώς η μεταξική δικτατορία διεύρυνε το μηχανισμό των εμπορικών ανταλλαγών και παγίωσε το σύστημα των ποσοστώσεων όσον αφορά τις εισαγωγές. Το όλο σύστημα λειτούργησε προστατευτικά για την εγχώρια βιομηχανική παραγωγή, ενώ συνέβαλε πολυειδώς και μεγεθών της ελληνικής οικονομίας μετα το στην άνοδο των 2. Υποθέσεις εργασίας: η μετάφραση ως γέφυρα ιδεών Η παραπάνω ανάγνωση της κρίσης εντάσσεται ίσως σε μια περίσσότερο οικονομική οπτική. Ωστόσο, το εγχείρημα διερεύνησης της ιδεολογικής εξέλιξης που εντοπίζεται σε μια συγκεκριμένη κοινωνία και σε ένα δεδομένο χρόνο δεν μπορεί παρά να εγκολπώνεται τόσο πυρήνων οικονομικής ιστορίας όσο και θραύσματα της ιστορίας των vοοτροπιών 7 Συνεπώς. η αποδοχή της αναγκαιότητας του κρατικού παρεμβατισμού από τους έλληνες οικονομολόγους -τόσο εκείνων του ακαδημa ίκού χώρου όσο και των άμεσα συνδεόμενων με την κρατική διοίκηση- και η συνεπαγόμενη εδραίωση του οικονομικού ρόλου του κράτους. είτε δια μέσου νεοκλασσικών υποδειγμάτων είτε δια μέσου της υ ίοθέτησης μιας διευρυμένης προστατευτικής πολιτικής, δεν μπορεί παρά να &ιδωθεί υπό το πρίσμα της κρίσης που εμφιλοχωρεί στον ελληνικό χώρο. Το κοινότοπο της διαπίστωσης συνδέεται, ωστόσο, με τη διαμόρφωση ενός λόγου -πολιτικού ή οικονομικού- του οποίου τα όρια στα δεξιά ή τα αριστερά του πολιτικού φάσματος είναι συχνά δυσδιάκριτα. Το ιδεολογικό αμάλγαμα του ελληνικού μεσοπολέμου μπορεί να αναγνωσθεί, συνεπώς, ως αναζήτηση νέων δρόμων προς ένα πρότυπο κοινωνικής,, Για τα σχετικό στοιχεία ανατρέχουμε στο: lnstιfuf lnternational dάgriculture, Les conditions de l'agriculture en Commentaire economique a l"annuaire ιnternational de statistique agrίcole , Ρώμη. 1932, σ " Ειδικό για την αγροτική κρiση της δεκαετίας του '30 εξαιρετική είναι η σημααιό της μελέτης: Χρ. Εuελπιδης, Η γεωργική κρίσις ιδίως εν Ελλάδι, Αθήνα: εκδ. ο Λόγος, 'Emmanuef Le Aoy-Ladurie, <<Ouefques orientatιόns de la Nouvel/e Histoire>>, ιn: G. Gadoffre, Certitudes et inceritudes de /a Nouve/fe Histoire, Παρiσι: PUF, 1987, α

4 εξέλιξης, το οποίο άλλοτε ταυτίζεται με την κοινωνική δικαιοσύνη και την ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ατόμου κι άλλοτε με την προάσπιση της αρχής του έθνους": ούτως ή άλλως, το πρότυπο έρχεται από τη δυτική σκέψη, η οποία και κατευθύνει, πότε εμπνέοντας και πότε διχάζοντας τους έλληνες διανοούμενους της εποχής. Ως αντίστιξη, αναπτύσσεται ο πολιτικός και ιδεολογικός λόγος, στην εκφορά του οποίου κατά τη μεσοπολεμική περίοδο αναπαράγεται -όπως ήδη υπαινιχθήκαμε- η ίδια η εξέλιξη της κρατικής μηχανής. Η ανάλυση του λόγου -και εδώ του ιδεολογικά φορτισμένου λόγουδεν αποτελεί αυτοσκοπό, καθώς οι λέξεις δεν είναι παρά ο καθρέπτης όπου αντανακλώνται οι κοινωνικές πεποιθήσεις. Ο λόγος αποτελεί, άλλωστε, ένα συγκεκριμένο παράγωγο ενός πολλαπλού ιστού κοινωνικών, ιδεολογικών και ψυχολογικών παραμέτρων". Βρισκόμαστε στο πλαίσιο των νέων αναζητήσεων της ιστορίας: αν κατά τις περασμένες δεκαετίες η κυριαρχία της ποσοτικής ιστορίας ήταν περίπου απόλυτη, στα τέλη της χιλιετίας η ανάλυση του λόγου, στις πιο πολυσχιδείς μορφές του, ανάγεται πλέον σε μόνιμη αναφορά για τις ιστορικές πρακτικές'". Όσον αφορά τη μεθοδολογική ικανότητα των ιστορικών να καταπιαστούν σε ένα τέτοιας φύσεως έργο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάλυση του λόγου -θεωρώντας δεδομένον τον υπερκερασμό της γραμματολογικής ανάλυσης της φράσης- έχει πολλαπλές ρίζες, εις τρόπον ώστε η χρήση του από επιστημονικά πεδία ανεξάρτητα μεταξύ τους να είναι γενικά αποδεκτή'~. Οπωσδήποτε το παιχνίδι των λέξεων μοιάζει να είναι πλέον για τους ιστορικούς ένα πολύ πιο ουσιαστικό έρεισμα απ'ότι η, συχνά στερούμενη φαντασίας, διαπραγμάτευση των αριθμών. Από τα παραπάνω καταδεικνύεται ότι η μεσοπολεμική ελληνική κοινωνία, και δή η πνευματική της ελίτ, ήταν πρόσφορη στη δεξίωση του επιστημονικού προβληματισμού που αναπτύχθηκε την ίδια περίοδο στον ευρωπα'ίκό χώρο: οπωσδήποτε όμως μια τέτοια γενίκευση δεν θα πρέπει να οδηγήσει στη λανθασμένη εκτίμηση μιας άκριτης και μιμητικής αποδοχής από μέρους των ελλήνων διανοουμένων. Η όσμωση των ιδεών προϋποθέτει την ύπαρξη σε μια κοινωνία των υποδοχών εκείνων που είναι ικανές να δυίλίσουν και να προσαρμόσουν στα εντόπια δεδομένα τα νεόφερτα στοιχεία. Εξ άλλου τη δεκτικότητα των ελλήνων επιστημόνων του μεσοπολέμου προσδιορίζει και η θήτευση του μεγαλύτερου μέρους εξ αυτών σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (κυρίως γαλλικά και ' Οσοv αφορά την εξέλιξη της οικονομικής σκέψης στην Ελλάδα του μεσοπολέμου cf. Μ. Ψαλιδόπουλος, Η κρίση του 29.. op. cit., σ. 171 και εξής. Ειδικά για τη Θεωρητική δεξίωση του προστατευτισμού cf. ibid, σ Ν. Doron. Fr_ Parot (επιμ.), Dictionnaire de psycho/ogie. ΠαριΌι: PUF. 1991, σ Jean-Yves Grenier. <<Explίquer et comprendre. La constructιon du temps de l'hιstoire economique>>. in: Bernard Lepetit (επιμ.). Les formes de /'experieιιce. Une autre histoire socia/e, Παρίσι: Albin Michel, 1992, σ. 231 ''Η. Bloch, R. Chemama, Α. Ga/lo et al/ii (διεύθ.), Grand dιctιonnaιre de la psychologie, Παρz.'σι: Larousse, 1992, σ

5 γερμανικά). Γενικά, πρόκειται για μια κοινωνία της οποίας τα ανώτερα στρώματα προσανατολίζονται προς τη Δύση, όντας ανοικτά στα εκείθεν ερχόμενα ερεθίσματα. Είναι ευνόητο ότι η τάση αυτή αρχίζει να αντιστρέφεται στα τέλη της περιόδου, με την αvάmuξη του οικονομικού εθνικισμού και τον απομονωτισμό που διέπει στο εξής την οικονομία, και άρα και την κοινωνία, των κρατών 2 Η ευρεία παραγωγή επιστημονικού έργου στην Ελλάδα κατά την περίοδο που εξετάζουμε θα διαχυθεί σε ευρύτερο κοινό μέσω του γόνιμου διαλόγου οικονομολόγων, νομικών και πολιτικών προσώπων, που διεξάγεται στις σελίδες του επιστημονικού και οικονομικού περιοδικού τύπου της εποχής. Τ ο κεvrρικό ερώτημα για τον επιστημονικό και πολιτικό κόσμο είναι η ανάmυξη και ο εκσυγχρονισμός της χώρας, καθώς και η διερεύνηση των μέσων για την επίτευξη των στόχων αυτών. Σ'αυτό το πλαίσιο εvrάσσεται και ο λόγος για τη θέση που το κράτος οφείλει να κατέχει στην οικονομική ζωή του τόπου, καθώς και το ερώτημα εαν και κατά πόσο πρέπει να παρεμβαίνει ρυθμίζοντας την οικονομία. Τις ανάγκες αυτής της επιστημονικής κοινότητας για συνεχή ενημέρωση αλλά και το ψυχολογικό αιτούμενο για ένταξη σ' ένα κοινό θεωρητικό υπόβαθρο, έρχεται να καλύψει η μετάφραση εργασιών ευρωπαίων οικονομολόγων, κοινωνιολόγων και γενικά διανοητών από το χώρο των κοινωνικών επιστημών. Καθώς η ανάλυση της μετάφρασης μπορεί να ειδωθεί μέσα από μια προοmική τελείως διαφορετική από εκείνη που υπαγορεύει μια αποκλειστικά γλωσσολογική προσέγγιση"', η ειδολογική διαπραγμάτευση και η θεματολογία αυτών των δημοσιεύσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεθοδολογικό εργαλείο για την κατανόηση της ιδεολογικής όσμωσης από την οποία διέπεται η ελληνική κοινωνία τη στιγμή του μεσοπολέμου. Εξ άλλου, η μετάφραση ειδωμένη ως επαφή ανάμεσα σε δυό γλώσσες οικοδομεί τις απαραίτητες γέφυρες για τη μετεκένωση ιδεών και την εν γένει επικοινωνία διαφορετικών πολιτισμικών μορφωμάτων. Είναι ευνόητο ότι τόσο ο πομπός όσο και ο αποδέκτης μετέχουν σ'αυτή τη διαδικασία, πρόκειται δηλαδή για μια σχέση αμφίδρομη. Εξυπακούεται ότι η μετάφραση έρχεται να υπηρετήσει συγκεκριμένα αιτήματα, ότι απαντά στη ζήτηση πνευματικού έργου. Άρα, και ποσοτικά εκλαμβανόμενη αποτελεί δείκτη εγρήγορσης μιας κοινωνίας: καθώς η γλώσσα είναι ένα σύστημα σημείων στο οποίο όλα τα άλλα κοινωνικά σύμβολα μπορούν να αποδοθούν' 4, η aποκωδικοποιημένη, με ενδιάμεσο τη μετάφραση, χρήση της παραπέμπει στην εγνωσμένη αναγκη για επαφή και επικοινωνία. ' Το ερώτημα εαν και κατά πόσο υπήρξε αλλαγή στην οικονομική σκέψη στην Ελλάδα κατά την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας καθώς και ποιές εiναι τελικά οι επιδράσεις που δέχονται οι έλληνες οικονομολόγοι και πολιτικοi από τα ολοκληρωτικά υποδεiγματα της Γερμανίας και της Ιταλίας, διερευνάται στη μελέτη: Μ. Ψαλιδόπουλος, <<Μορφές οικονομικής σκέψης στην Ελλάδα, >>, in: Ν. Σβορώνος, Χ. Φλάϋσερ (επιμ.). Πρακτικα του Διεθνούς Συνεδρίου: Η Ελλάδα Αθήvα: ΜΙΑ ΤΕ, 1989, σ Georges Μουnιπ, Les ρrob/emes theoretιques de /a traduction, Παρiσι: Gaf/imard, 1963, σ Ν. Doron, Fr. Parot (επιμ.). Dιctionnaire de psychologίe op. cit., σ

6 3. Η ανανέωση του επιστημονικού προβληματισμού μέσα από τις σελίδες του Αρχείου Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Από τα επιστημονικά έντυπα της μεσοπολεμικής περιόδου επιλέγουμε την αναφορά στο Αρχείον των Οικονομικών και Κοινωνικών επιστημών. ως παράδειγμα μελέτης αυτού που συνηθίζεται να καταγράφεται ως επιστημονική αναζήτηση της νεωτερικότητας. Η επιλεκτική αναφορά προσδιορίστηκε από την ευρεία θεματολογία του συγκεκριμένου περιοδικού. που πράγματι υπερκαλύmει το χώρο των κοινωνικών επιστημών. Άλλωστε. το Αρχείον. υπό τη διεύθυνση του σοσιαλιστή Δ. Καλιτσουνάκη. φιλοδόξησε να προάγει τον επιστημονικό διάλογο και να βοηθήσει στη δημιουργία μιας επιστημονικής κοινότητας στο χώρο των κοινωνικών επιστημώv s. Συσπείρωσε, επομένως, έναν κύκλο διανοουμένων, οικονομολόγων και πολιτικών που εύλογα θα λέγαμε ότι αντιπροσωπεύει την άρχουσα πνευματική τάξη τάξη της μεσοπολεμικής νεοελληνικής κοινωνίας, μ'ότι προσθετικές συνέπειες έχει η διαπίστωση για την ανάλυση της ιδεολογικής διάχυσης που συντελείται στο πλαίσιο της κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Η οπτική του περιοδικού είναι κάθε άλλο παρά στενά οικονομική. ιδιαίτερη δε αναφορά αξίζει να γίνει στα θέματα που επανέρχονται στις σελίδες του: διερεύνηση της φύσεως και των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. διαπραγμάτευση των ορίων της κρατικής παρέμβασης. αναζήτηση μέσων προαγωγής της αγροτικής παραγωγής και ανάλυση των αιτιών υπανάπτυξης του αγροτικού τομέα. Ωστόσο, τόσο οι συντάκτες όσο και η ύλη του περιοδικού δεν είναι εσωστρεφής. δεν περιορίζονται, δηλαδή, στα εντός του ελληνικού χώρου τεκμαινόμενα. Μια συνοπτική επισκόπιση των ξενόγλωσσων μελετών, που είτε με τη μορφή παρουσίασης είτε με τη μορφή μεταφράσεως, δημοσιεύονται στις σελίδες του Αρχείου κατά την περίοδο ", καταδεικνύει τη δεκτικότητα του ελληνικού κοινού στη σύγχρονη του επιστημονική παραγωγή. Μια κάθετη ανάγνωση της θεματολογίας των κειμένων αυτών καταγράφει το ενδιαφέρον για τις εντελώς πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο των κοινωνικών επιστημών: κοινωνιολογική σκέψη με έμφαση στους πρωτεργάτες της επιστήμης Em. Dυrkheim και Μaχ Weber, ιδιαίτερη επιμονή στα ερωτήματα γύρω από την εξέλιξη του κοινωνικού συστήματος, ενδιαφέρον για τις τομές που επέφερε στην οικονομική σκέψη το γερμανικό υπόδειγμα. Και βέβαια, παρουσίαση της κεϋνσιανής θεωρίας, που συνοδεύεται από δημοσίευση άρθρων του ιδίου του Keynes. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι ο διευθυντής του περιοδικού Δ. Καλιτσουνάκης, Καθηγητής άλλωστε στην έδρα της Πολιτικής Οικονομίας στην Ανώτατη Σχολή Εμπορικών Σπουδών (μετέπειτα ΑΣΟΕΕ), δεν υπήρξε υποστηρικτής της 1 ~ Μ. Ψαι\ιδ6ποuλος, Η κρίση τοu 29.. op. cίt., σ 'b Βλέπε τον σχετικό κατάλογο των σελίδων

7 κεϋνσιανής θεωρίας, ασκώντας μάλιστα σ'αυτήν κριτική "από τα αριστερά". Είναι ενδεικτικό άλλωστε το ενδιαφέρον του περιοδικού για τις aπαρχές της οικονομικής σκέψης, προβληματισμός που καταγράφεται μέσω της μετάφρασης και κριτικής παρουσίασης των θεμελιωτών της κλασσικής σχολής, Malthoυs, Ricardo kai Stυart Mill. Συνοmικά παρατηρούμε ότι στις σελίδες του Αρχείου καταγράφεται ολόκληρο το φάσμα της οικονομικής σκέψης, ξεκινώντας από τους κλασσικούς για να περάσει στο νεοκλασσικό πρότυπο, περιλαμβάνοντας και αναφορές στη μαρξιστική θεωρία. Έμφαση δίνεται στο δόγμα της διευθυνόμενης οικονομίας, καθώς τούτο συνιστά μια από τις προτάσεις για την οργάνωση της κοινωνίας, μετά το βαρύ πλήγμα της διεθνούς οικονομικής κρίσεως. Τέλος, ιδιαίτερα δεξιώνονται οι μελέτες σχετικά με την απήχηση του νεοελληνικού πολιτισμού στις ευρωπαϊκές κοινωνίες: τούτο μοιάζει να κρυσταλλώνει το συναίσθημα, που με κάποια ίσως υπερβολή, θα ονομάζαμε υπαρξιακό άγχος των ελλήνων διανοουμένων κατά πόσο, δηλαδή, ο νεοελληνικός πολιτισμός μπορεί να βρεί τη θέση του ανάμεσα στους αδελφούς του ευρωπa ίκούς. Το εύρος της θεματολογίας παραπέμπει στα αιτήματα της πνευματικής ελίτ της εποχής για σύμπνοια και συνεχή ενημέρωση, όσον αφορά τις εξελίξεις στις κοινωνικές επιστήμες. Απ' την άλλη πλευρά, ανταποκρίνεται στην αναζήτηση, από μέρους των θεμελιωτών νέων σχολών, αποδεκτών και συνομιλητών σε κοινωνίες άλλες απ 'αυτές που τις γέννησαν' 7. Η διάχυση της επιστημονικής σκέψης μέσω των πρακτικών μετάφρασης και της εν γένει παρουσίασης ξενόγλωσσων μελετών είναι αδιαμφισβήτητη. Μια σημειολογική'" προσέγγιση της σχετικής θεματολογίας θα μπορούσε -πιστεύουμε- να συνεισφέρει στη μελέτη της εξέλιξης του επιστημονικού προβληματισμού στην Ελλάδα. Τον ίδιο στόχο θα υπηρετούσε ακόμη η ποσοτική επεξεργασία των βιβλιοκρισιών ξενόγλωσσων μελετών που δημοσιεύονται σε κάθε τεύχος του Αρχείου. Η πολυσυλλεκτικότητα στην καταγραφή απόψεων (για παράδειγμα αναφορές εξ' ίσου εκτενείς τόσο στην κεϋνσιανή θεωρία όσο και στο γερμανικό υπόδειγμα) ενσαρκώνει την έγνοια των πνευματικών ανθρώπων της εποχής για την μορφή που θα έπρεπε να πάρει η εξέλιξη του κοινωνικού και οικονομικού συστήματος αλλά και καταγράφει τις διάφορες εναλλακτικές που προσέφερε η επιστημονική έρευνα. Αποδεικνύεται κατ 'αυτόν τον τρόπο η διαπίστωση του lmmanuel Wallerstein ότι ο κοινωνικός χρόνος δεν είναι ποτέ γραμμικός 19, αποκλείοντας κάθε 01 Αναφέρουμε το παράδειγμα του Em. Durkheim, του οποίου οι σχετικές αναζητήσεις καταyράφονrαι στην αλληλογραφία με το στενό συνεργάτη και σuγyενή Marcef Mauss. cf. Em. Durkheim, Lettres a Marce/ Mauss, Παρίσι: PUF, 1998, passίm Η Χρησιμοποιούμε τον όρο με τη σκέψη ότι η σημειολογία μπορεί να ορισθε{ ως το σύνολο των μεθόδων, εφαρμόσιμων στην ανάλυση του αvrικειμένοu, υπό τη μορφή του σημαίνοvrος. cf. Α. Greimus, Ε. Landowski et a/ιιϊ (διευθ.), lntroduction a l'ana/yse du discours en sciences sociales, Παρίσι: Hachette, 1979, σ. 5. "Im. Wal/erstein, < <L 'aνenir n'est pas ecrit> >, Le Monde de Oebats, Ιούλιος-Αύγουστος

8 ντετερμινισμό στο κοινωνικό γίγνεσθαι καθώς τα άτομα καλούνται κάθε φορά να επιλέξουν ανάμεσα σε περισσότερες από μιά απόψεις. Παράλληλα, η έντονη πνευματική διεργασία που συνολικά καταγράφεται στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρώπη, του μεσοπολέμου παραπέμπει στο πρότυπο του διανοουμένου που δεν παρακολουθεί αμέτοχος τις πολιτικές διεργασίες, αλλά ενεργά συμμετέχει στη διαμόρφωση της κοινωνικής πραγματικότητας. Στο κοινωνικό αυτό φαινόμενο εντάσσεται, πιστεύουμε, η διεύρυνση κατά την υπό εξέταση περίοδο, των επιστημονικών αντικειμένων αλλά και η πρωταρχικής σημασίς ενασχόληση με τη φύση του κρατικού μηχανισμού. Σημειώνουμε, τέλος, ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με τη μορφή των μεταφράσεων που δημοσιεύονται στις σελίδες του Αρχείου. Στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων αναφέρεται το όνομα του μεταφραστή, καθώς αυτός είναι μέλος της επιστημονικής κοινότητας αλλά και με επιστημονικά ενδιαφέροντα στενά συνδεδεμένα με το κείμενο που μεταφράζει. Η πνευματική αυτή συγγένεια αφ'ενός προσδίδει εγκυρότητα στη μετάφραση και αφ'ετέρου καταδεικνύει τη συνεχή εγρήγορση των ελλήνων διανοητών, που επιδίδονται και στο μεταφραστικό έργο, προκειμένου να διευρύνουν τον προβληματισμό τους. Η γλώσσα στην οποία μεταφράζουν είναι η απλή καθαρεύουσα, η γλώσσα που τελικά είναι κοινός τόπος τόσο στον πνευματικό χώρο όσο και στη διοικητική μηχανή της εποχής". Τέλος, παρατηρείται η απόδοση των ξένων όρων μέσω της χρήσης εδραιωμένης επιστημονικής ορολογίας, πρακτική που τελικά συνεισέφερε στη συγκρότηση λεκτικού οργάνου προς χρήσιν των κοινωνικών επιστημών. 4. Επιλογική παρατήρηση Ε αν ο λόγος είναι ιδεολογία, εαν είναι εξ ίσου και μια μορφή εξουσίας", η ανανέωση του επιστημονικού προβληματισμού και η διαχυσή του σε ευρύτερα κοινωνικά σύνολα παραπέμπει στην αναζήτηση εξελικτικών υποδειγμάτων αναφορικά με την οργάνωση του κοινωνικού χώρου, συμπεριλαμβανομένου επομένως και του κρατικού μηχανισμού. Ο λόγος εν προκειμένω είναι για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού κράτους, αναζήτηση που εκφράστηκε τόσο σε πολιτικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο. Ο διάλογος με τα επιτεύγματα των κοινωνικών επιστημών στις ευρωπα'ίκές χώρες καταδεικνύει ότι ο πνευματικός κόσμος της εποχής αποδεχόταν για τη χώρα ένα καθαρά δυτικό προσανατολισμό, σταθερά στρεφόμενος προς τοι δυτικό υπόδειγμα ανάmυξης. 2( Για τη χρήση εvός κοινού υποδείγματος στο λόyο των κυρίαρχων ομάδων εξουσίας cf. Ρ. Burdieu, Questions de sociologie, Παρίσι: Ed. de minuit, 1980, σ " Melanges offerts a Georges Burdeu. Le pouνoir, Παρίσι: Librairie genera/e de droit et de jurisprudence. 1977, σ

9 Από τα όσα παραπάνω λέχθηκαν καθίσταται φανερό ότι για τη γραmή μορφή της συμμετοχής μας στο Συνέδριο, επιλέξαμε τη διατύπωση ενός γενικού περιγράμματος. Συγκεκριμένες αναφορές σε μεταφράσεις καθώς και γλωσσολογικού τύπου παρατηρήσεις, θα προσκομισθούν κατά την προφορική ανακοίνωση. ΠΗΓΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΠΙΗΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟΝ 0/ΚΟΝΟΜ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟ/ΝΩΝ/ΚΩΝ fπ/ηημων [Παρουσιάσεις και μεταφράσεις] ' Τόμος Α (1921) Τεύχος Α: Γεωργιος Χαριτάκης, Αι περί εξελiξεως των κοινωνιών, του πολιτισμού και της καλλιέργειας (Kultur) ιδέαι του Α. Weber και ο νεοελληνικός πολιτισμός. Τεύχος Β-Δ: I. Λαμπρίδης, Αιμ. Durkheim και η Κοινωνιολογική γαλλική Σχολή. Τόμος Β (1922) Τεύχος Γ: Urlich Wilamowiz. Ο ελληνισμός ως ζωσα δύναμις. Μaχ Sering, Η Γερμανική πολεμική οικονομία. Τεύχος Δ: Αιμ. Deckert, Παλλατινισμός, Παvαλαuϊσμός και Παντευτονισμός. Τόμος Δ (1924) Τεύχος Α: Θ. Χαριτάκης, Η εν τη βιομηχανiα διοίκησις και οι γενικότεροι αυτής εφαρμοyαi κατά τον Η. Fayol. Τεύχος Γ. Δ. Καλιτσουvάκις, Hugo Stinnes. Τόμος Ε (1925) Τεύχος Α. Δ. Καλιτσουvάκις, Branting, Brentano, Berstein. Θ. Χαριτάκης, Αι ιδέαι του Η. Ford περί διοργανώσεως της βιομηχανίας. Τεύχος Β. Αγγ. Τσιτσκλής, Αι Θεωρίαι του L. Duguit. Τεύχος Γ. C. Gide. Αι οικονομικοί εnιστήμαι. Τόμος Στ (1926) Τεύχος Β. Ap. Σιδέρις, Η αναθεώρησις των οικονομικών Θεωριών του ΚάρΑ Μάρξ. Τεύχος Γ. Π. Ζήσης, Η ηθική ως επιστήμη. Τεύχος Δ. Π. Κανελλόπουλος, Ο Φερδινάρδος Tonnies και η Κοινωνιολογία. * διατηρήθηκε τόσο η ορθογραφία όσο και ο τρόπος αρι"θμησης των τευχών που χρησιμοποιούν οι συντάκτες του Αρχεiου. Για τεχνικούς λόγους δεν στάθηκε δυνατή η χρήση πολυτονικού. 229

10 Τόμος z (1927) Τεύχος Β. Em. Durkheim, Π είναι κοινωvικόν φαινόμενον. Τόμος Η (1928) Τεύχος Β. Π. Ζήσης, Η συμβολή του Ferdinand Tonnies εις την Κοινωvιολοyίαν Τεύχος Γ. J. Μ. Keynes, Το τέλος του /aissez-faire. Ιδέαι προς σuνύφανσιv της ιδιωτικής και της Κοινωνικής Οικονομίας. Τόμος I (1930) Τεύχος Β. Σπ. Καλιάφας, Ο Hans Driesch ως βιολόγος και φιλόσοφος. Henri Pirenne, Αι περίοδοι της κοινωνικής ιστορίας του καπιταλισμού. Τεύχος Γ. Δ. Καλιτσουνάκις, Ο Werner Sompart και η συστηματικοποίησις της Πολιτικής Οικονομίας. Μεθοδολογική ανάλυσις. Τόμος 11 (1931) Δ. Καλιτσουνάκις, L. Brentano. Π. Κανελλόπουλος, Ο Alfred Weber και η ιδέα της προόδου. Τόμος 12 (1932) I. Συκουρτής (μετ.), Η πολιτική ως επάγγελμα υπό Max Weber. Τόμος 13 (1933) Ν. Κωνσταντινίδης (μετ.), Το μέλλον του κεφαλαιοκρατισμου υπό W. Sombart. Π. Ρεδιάδης, Αι βιωτικαί συνθήκαι των εργατικών τάξεων εν Ελλάδι και ο νόμος του Enge/. I. Συκουρτής (μετ.), Η πολιτική ως επάγγελμα υπό Max Weber. Τόμος 14 (1934) Δ. Βεζαvής, Η περί Κράτους και Δικαίου θεωρία του Fefix Somp/o. Τόμος 15 (1935) Αν. Ταβουλάρης, Φιλοσοφικός και Ιστορικός Υλισμός. Χέγκελ-Φούερμπαχ-Μάpξ. Τόμος 17 (1937) Γ. Χαλκιόπουλου, Η Κοινωνική Οικονομική ως Επιστήμη υπό Br. Molf. Εισαγωγή και μετάφρασις. 230

11 Τόμος 18 (1938) Γ. Δημητριάδης (μετ.). Διατί πάντες εvδιαφερόμεθα σήμερον δια προβλήματα της Οικοvομικης και Κοινωνικης πολιηκης, υπό Sombart Werner. Δ. Κούσης (μετ.), Το επιχεφηματικόv και συyκυριακόν κέρδος υπό Καρόλου Diehl. Δ. Καλιτσουvάκις. David Ricardo. Ο ιδρυτής της θεωρητικής Οικονομικης και η θέσις του εις την εξέλιξιv της Αγγλικης κλασσικης σχολης. Μ. Χαριτάκις, Μετάφρασις εκ του Δ βιβλiου των Principes του John Stuart Mill. Τόμος 20 (1940) Δ. Καλιτσουvάκις. Η τωρινή εκτiμησις της nεpi πληθυσμου θεωρίας του Μάλ.θου. Π. Χριστοδουλόπουλος, Ανεργία και aποταμίευσις. Κριτικόν δοκίμιον επί της περί ανεργίας θεωρίας του Keynes. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ i. Οικονομία Ανώτατον Οικσνομικόν Συμβούλιον. Οι δείκται της οικονομικής δραστηριότητος της Ελλάδος κατά τα έτη Αθήνα: Εθνικόν Τυπογραφείον Τράπεζα της Ελλάδος. Έκθεσις του Διοικητου Εμ. Τσουδεροu επί του Ισολογισμου της 31ης Δεκεμβρίου 1931, σ. ί-χίί. Ψαλιδόπουλος, Μ. Η κρίση του 1929 και οι Έλληνες οικονομολόγοι. Συμβολή στην ιστορία της οικονομικής σκέψης στην Ελλάδα του μεσοπολέμου. Αθήνα: ΙΕΠΕΤ "Μορφές οικονομικής σκέψης στην Ελλάδα ", σ , in: Ν. Σβορώνος, Χ. Φλάϋσερ (επιμ.). Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου. Η Ελλάδα Δικτατορία.Κατοχή. Αντίσταση. Αθήνα: MIATE, Einchengreen, Β. Golden fetters. The gold standard and the Great Depression, New York/Oχford: Oχford University Press lnstitut lnternational d'agriculture. Les conditions de l'agriculture en Commentaire economique a l'annuaire international de statistique agricole Ρώμη: Treνes/τreccani/τumminelli, Kindleberger, C. Ρ. Manias, panics and crashes. Α history of financial crises. New York: Basic Books, ίί. Επιστήμες της κοινωνίας Bloch, Η. - Chemmama, R. et allii (διεύθ.), Grand dictionnaire de la psychologie. Παρίσι: Larousse,

12 Boudon, R. -Bourricauld Fr. (διεύθ.), Dictionnaire critique de la soclologie. Παρίσι: PUF, Bourdieu. Ρ. Questions de soclologle. Παρίσι: Ed. de minuit, La noblesse d'etat.grandes ecoles et esprit de corps. Παρίσι: Ed. de minuit, Doron, Ν.- Parot. Fr. (επιμ.), Dlctionnalre de psychologie. Παρίσι: PUF, Durkheim, Em. Lettres a Marcel Mauss. Παρίσι: PUF, Eco, Ub. "La semiotique est un drole d'oiseau", Le Monde de Debats, ν. 5, Ιούλιος- Αύγουστος Greimus, A.-Landowski, Ε. et allii {διεύθ.). lntroduction a l'analyse du discours en sciences soclales. Παρίσι: Hachette, Lepetit. Β. (διεύθ.). Les formes de l'experience. Une autre histolre soclale. Παρίσι: Albin Mιchel, Moscovici, S. Psychologle sociale. Παρίσι: PUF, Mounin, G. Les problemes theoretlques de la traduction. Παρίσι: Gallimard, Wallerstein, lmm. "L 'avenίr n'est pas ecrίt", Le Monde de Debats, ν. 5, Ιούλιος- Αύγουστος Αικατερίνη Μπρέyιανvη Ιστορικός Στρατηγού Λέκκα Μαρούσι 232

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΚΟΙΝ107 Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία. Σωτήρης Χτούρης, Καθηγητής

Μάθημα: ΚΟΙΝ107 Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία. Σωτήρης Χτούρης, Καθηγητής Σε τι αναφέρεται το μάθημα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθημα: ΚΟΙΝ107 Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία Σωτήρης Χτούρης,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ιστοριογραφίας

Ιστορία της Ιστοριογραφίας Ιστορία της Ιστοριογραφίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1) Τα Annales. Μια «μικρή διανοητική επανάσταση» στο πεδίο της Ιστοριογραφίας Ρίκα Μπενβενίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

Καρλ Πολάνυι. Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη

Καρλ Πολάνυι. Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη Καρλ Πολάνυι Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη Καρλ Πολάνυι (1886-1964) Καρλ Πολάνυι Ούγγρος διανοητής νομάδας εβραϊκής καταγωγής με έντονη πνευματική και πολιτική δράση, θεμελιωτής του κλάδου της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. φιλιας, μ. κουρουκλη γ. ρουσσης, κ. κασιματη λ. μουσουρου, α. παπαριζος ε. χατζηκωνσταντη μ. πετρονωτη, γ. βαρσος φ. τσαλικογλου-κωστοπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ,

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ (ανά κατεύθυνση) Για τους εισαχθέντες 1987-99 και για τους εισαχθέντες 1999-02 απαιτούνται τουλάχιστον 6 ΥΕΣ, εκ των οποίων, 1 τουλάχιστον από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΙΕΡ ΜΠΟΥΡΝΤΙΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΡΙ ΜΠΕΡΓΚΣΟΝ. ΒΟΝΤΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΙΕΡ ΜΠΟΥΡΝΤΙΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΡΙ ΜΠΕΡΓΚΣΟΝ. ΒΟΝΤΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΙΕΡ ΜΠΟΥΡΝΤΙΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΡΙ ΜΠΕΡΓΚΣΟΝ. ΒΟΝΤΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Περιεχόμενα 1.Εισαγωγή 2.Η έννοια του χρόνου στον Πιέρ Μπουρντιέ 3.Η έννοια του χρόνου στον Ανρί

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Νίκος Σουλιώτης Κοινωνιολόγος Ερευνητής Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας 1 ο Ετήσιο Συνέδριο για την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες στην Παιδεία και την Εκπαίδευση Συνεδρίαση Ολομέλειας με θέμα: «Η Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα» Ομιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε. ΕΠΟ 11: Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 4 η εργασία ακαδημαϊκού έτους 2012-13 Θέμα: «Συγκρίνετε τις οικονομικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων 1. Περίληψη του έργου 2. Τι είναι το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας

Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας 1. Ορισµός και αντικείµενο της Κοινωνιολογίας 1.1. Κοινωνιολογία και κοινωνία Ερωτήσεις του τύπου «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 2: Αγροτική Κοινότητα και Αγροτικός Μετασχηματισμός (1/2) 2ΔΩ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός Αθήνα 1995 Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος του Κέντρου (τώρα Ινστιτούτου) Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κώστας Ν. Τσιαντής

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κώστας Ν. Τσιαντής Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κώστας Ν. Τσιαντής Πρόβλημα που τέθηκε από τους διοργανωτές της διημερίδας Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ANNA ΤΖΟΤλΙΛ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Το λογοτεχνικό προϊόν, co; επικοινωνιακό γεγονός, (ος παράγωγο δηλαδή των συνθηκών που το πλαισιώνουν και του επιβάλλουν τους κώδικες της αληθοφάνειας του, εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A') ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΙΚ 2013-2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «Ο ΕΝΣΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ-ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΜΕΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοί και Οικονομική Αλλαγή

Θεσμοί και Οικονομική Αλλαγή Θεσμοί και Οικονομική Αλλαγή Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Université de Paris Dauphine Ινστιτούτο Διπλωματίας Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα Διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 2/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής:

Περίληψη Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Έντυπο Συµµόρφωσης προς το Υπόδειγµα Συγγραφής Μελέτης Περίπτωσης µε Κύρια ιάγνωση ιαταραχή Προσωπικότητας Σηµειώστε: Τίτλος Έναρξη µε "Περιγραφή ατοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

«Λευτέρης Παπαγιαννάκης: Ένας διακριτικός και επίμονος σκαπανέας για μια βιώσιμη

«Λευτέρης Παπαγιαννάκης: Ένας διακριτικός και επίμονος σκαπανέας για μια βιώσιμη «Λευτέρης Παπαγιαννάκης: Ένας διακριτικός και επίμονος σκαπανέας για μια βιώσιμη οικονομία και κοινωνία της γνώσης» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα

Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα Δρ Πέτρος Κολοβός Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Η Συμμετοχή στη Φροντίδα Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

OPMH. κοντά στο µαθητή!

OPMH. κοντά στο µαθητή! ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Ενότητα 2: Κοινωνιολογία - πολιτισμός - κουλτούρα. Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Τηλ: 210-3443508, Φαξ: 210-3443865

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστικές βιομηχανίες, ως όρος εισάγεται στις αρχές του εικοστού αιώνα, Αρχικά εμφανίστηκε από τους Μαξ Χορκ-χάιμερ και Τίοντορ Αντόρνο (Μax Horkheimer, Theodor

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Ενημέρωση προβληματισμός για τις νέες τάσεις αξιολόγησης του μαθητή στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κεφ. Ιο Η Συνεισφορά της Ιστορίας της Οικονομικής Σκέψης Εισαγωγή 17 1.1. Η Σύγχρονη Κάμψη της Ιστορίας της Οικονομικής Σκέψης..

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) αναφέρεται σε μια αναπτυξιακή διαταραχή κατά την οποία το άτομο παρουσιάζει μειωμένες ικανότητες

Ο όρος διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) αναφέρεται σε μια αναπτυξιακή διαταραχή κατά την οποία το άτομο παρουσιάζει μειωμένες ικανότητες Ο όρος διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) αναφέρεται σε μια αναπτυξιακή διαταραχή κατά την οποία το άτομο παρουσιάζει μειωμένες ικανότητες στην επικοινωνία, κοινωνικότητα και συμπεριφορά, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Άμεσων Ξένων Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Β

Θεωρίες Άμεσων Ξένων Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Β Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΥΝ ΤΣΟΥ. Οι διακεκριμένοι καθηγητές Στρατηγικής Αθανάσιος Πλατιάς και Κωνσταντίνος. Δελτίο Τύπου. Εκδόσεις: Διαθέσιμο από:

ΣΟΥΝ ΤΣΟΥ. Οι διακεκριμένοι καθηγητές Στρατηγικής Αθανάσιος Πλατιάς και Κωνσταντίνος. Δελτίο Τύπου. Εκδόσεις: Διαθέσιμο από: ΣΟΥΝ ΤΣΟΥ Πολεμική Στρατηγική Κείμενα: Αθανάσιος Πλατιάς, Κωνσταντίνος Κολιόπουλος ISBN: 978-960-531-342-5 Τιμή: 18,02 ευρώ Σελίδες: 280 Σχήμα: 17 x 24 Γλώσσα: Ελληνικά, Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2015 Εκδόσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Εργαστήριο Διδακτικής, Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Ελευθερία Μαντέλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί της οικογενειακής θεραπείας παροτρύνουν τους θεραπευτές του κλάδου να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο»

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο» Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο στη Διοίκηση της εκπαίδευσης Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ανάλυσης Δρ. Βασιλική Καζάνα

ανάλυσης Δρ. Βασιλική Καζάνα Ιστορία του Μάνατζμεντ- Πρότυπα ανάλυσης Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Τόμος Γ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Σύνοψη Το τετράτομο έργο "Εισαγωγή στην ειδική παιδαγωγική" αποτελεί συμβολή στην προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού 1 η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού Το βιβλίο αυτό, του ψυχοθεραπευτή Gestalt Πέτρου Θεοδώρου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΒΙΒΛΙΟΦΟΡΟΣ και σε Ελληνική και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κοινωνική Παθητικότητα Ο άνθρωπος στην πορεία της μετεξέλιξής του από βιολογικό σε κοινωνικό ον, πέρα από την εκμάθηση κάποιων ρόλων, ωθείται, πότε συνειδητά και πότε ασυνείδητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

1η Συνάντηση Διά βίου εκπαίδευση & συνδικάτο σ. 17-34

1η Συνάντηση Διά βίου εκπαίδευση & συνδικάτο σ. 17-34 1η Συνάντηση Διά βίου εκπαίδευση & συνδικάτο σ. 17-34 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.1 Δραστηριότητες Γνωριμία & συνεργασία των μελών της ομάδας γνωριμίας & σ. 19 συνεργασίας των εκπαιδευομένων ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1 (Ανά

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013.

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Βασιλική Τσεκούρα, Διευθύντρια Κατάρτισης του ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο Εργαζόµενοι από το σπίτι Στην εποχή της ταχύτητας που ζούµε οι αλλαγές είναι αναµενόµενες σε πολλούς τοµείς. Έτσι και στον εργασιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ Φονξιοναλισµός και Κονστρουκτιβισµός

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ Φονξιοναλισµός και Κονστρουκτιβισµός Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ Ι ΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ 20

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Το Φύλο στην Επιστήμη και Τεχνολογία. Μαρία Ρεντετζή. δικαιώματα μ αυτά των ανδρών συναδέλφων τους στην ακαδημαϊκή ιεραρχία. Οι

Το Φύλο στην Επιστήμη και Τεχνολογία. Μαρία Ρεντετζή. δικαιώματα μ αυτά των ανδρών συναδέλφων τους στην ακαδημαϊκή ιεραρχία. Οι Το Φύλο στην Επιστήμη και Τεχνολογία Μαρία Ρεντετζή Συγκεκριμένες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες στις αρχές της δεκαετίας του 1970 παρακίνησαν φεμινίστριες σε πολλά από τα πανεπιστήμια των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 21 Αυγούστου 1950. Γονείς μου είναι ο Λύσανδρος Κ. Ζώρας και η Λήδα Ζώρα το γένος Ο. Λαμπροπούλου. ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Α. Μέση

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας είναι η συνέχεια στόχων και στρατηγικών επιλογών στη βάση των πολιτικών αντιλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 4: Κοινωνικές Τάξεις & Κοινωνικές Ανισότητες στην Ύπαιθρο (1/2) 2ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ PSY 301 Φιορεντίνα Πουλλή. Μάθημα 1ο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ PSY 301 Φιορεντίνα Πουλλή. Μάθημα 1ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ PSY 301 Φιορεντίνα Πουλλή 1 ΚΥΡΙΩΣ ΒΙΒΛΙΟ Τίτλος : Κοινωνική Ψυχολογία: Εισαγωγή στη μελέτη της κοινωνικής συμπεριφοράς Συγγραφέας : Κοκκινάκη, Φ. 2 Μάθημα 1 ον -Δομή Μαθήματος Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ..................................... 13 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ................................... 14 ΠΡΟΛΟΓΟΣ............................................. 15 ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠ65 Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Τι είναι η τριγωνοποίηση; Ποια είδη τριγωνοποίησης υπάρχουν; Πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο είδος; Τι μας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα