TRADUC110NS D'ETUDES LIΠERAIRES Α LA PRESSE D'ENTRE DEUX GUERRES RESUME

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TRADUC110NS D'ETUDES LIΠERAIRES Α LA PRESSE D'ENTRE DEUX GUERRES RESUME"

Transcript

1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΗΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΟ ΤΥΠΟ Αικ. Μπρέγιαννη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ε αν δεχθούμε ότι η κοινωνική ιστορία αποτελεί το σημείο όπου συναντώνται τόσο ο μηχανισμός της οικονομίας όσο και η ιστορία των ιδεών (ή αλλιώς οι νοοτροπίες). η παραδοχή εγγράφεται στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης μεταξύ του οικονομικού και κοινωνικού χώρου. Ξεκινώντας από τη συγκεκριμένη υπόθεση εργασίας, η ανάλυση του επιστημονικού και δή του οικονομικού λόγου, ειδωμένου ως ένα κοινωνικό σύμβολο, εγκολπώνεται στη διαπραγμάτευση της συγκυρίας: στην υπό εξέταση μεσοπολεμική περίοδο, η διεθνής οικονομική κρίση του 1929 λειτούργησε ως εφαλτήριο για την εξέλιξη της οικονομικής θεωρίας αλλά και για την ανογγένεση του νεωτερικού προβληματισμού στις κοινωνικές επιστήμες. Η σχεδόν συγχρονική μετάφραση ή παρουσίαση της ευρωπαϊκής θεωρητικής παραγωγής στο μεσοπολεμικό ελληνικό κοινό, καταγράφει την ενεργητική στάση των ελλήνων διανοουμένων απέναντι στα προβλήματα της εποχής και προσδιορίζει τους ορίζοντες της ιδεολογικής όσμωσης που συντελείται την ίδια περίοδο στην ελληνική κοινωνία. TRADUC110NS D'ETUDES LIΠERAIRES Α LA PRESSE D'ENTRE DEUX GUERRES Ek. Bregianni RESUME Vu qu'une approche dιchotomique de l'actiνite economique et celle intellectuelle n'est pas legitime au sein de l'hιstoire sociale, cette confirmation apostrophe ι aspect de lϊnteraction existante entre le mecanisme economique et l'espace sociale. Or, une hyphotese de recherche concernant l'analyse du discours en sciences sociales, apercu comme une representation sociale, aurait dυ englober l'elaboration integrale de la conjoncture; pendant la periode examinee, la depression economique de 1929 a joue le role de catalyseυr νis a vis de l'eνolutιon de la pensee economique et celle des sciences sociales. Ainsi, l'entre deux guerres a modele le laboratoire de notre modernite. L'osmose ideologique au sein de la societe grecque peut etre decrιte, alors, a traνers la diffusion de cette transformation intellectuelle; les traductions des ouνrages economιques. sociologiques ου juridiques ont approche la Grece au milieu scientifique europeen. etant qu un pont de communication. 221

2 1. Η διεθνής συγκυρία: Η κρίση ταυ 29 ως εφαλτήρια ιδεολογικών εξελίξεων Στην Ελλάδα του μεσοπολέμου συντελείται εκτεταμένη ιδεολογική όσμωση. η οποία συνάδει με τον επιστημονικό προβληματισμό της εποχής. Η σύμπλευση της σκέψης των ελλήνων διανοητών με τις παράλληλες αναζητήσεις του ευρωπα"ίκού πνεύματος εντοπίζεται κυρίως στο χώρο της οικονομικής και πολιτικής επιστήμης, καθώς και της κοινωνιολογίας. Είναι ευνόητο, ότι τα επιστημονικά αιτούμενα της εποχής πολλαπλασιάζονται, με αφορμή την οικονομική κρίση που χειμάζει τόσο την παγκόσμια όσο και την ελληνική οικονομία. Η πτώχευση του ελληνικού κράτους το 1932, προοίμιο της οποίας στάθηκαν οι περιορισμοί στην εξαγωγή συναλλάγματος κια η απαγόρευση πληρωμής χρεών εξωτερικού σε ξένο νόμισμα. σημασιοδοτείται κυρίως από την άρση του χρυσού κανόνα αφού πλέον και η αγγλική οικονομία είχε εκ των πραγμάτων οδηγηθεί στην εγκαταλειψή του'. Η ανασφάλεια και οι λοιπές παρεμφερείς ψυχολογικές αντιδράσεις μπροστά στο φάσμα της κρίσηςό αποτέλεσαν σε παγκόσμια κλίμακα εφαλτήριο τόσο ιδεολογικών μεταμορφώσεων όσο και αναπροσαρμογών στην οικονομική πολιτική των κρατών. Σχηματικά, ως κεντρική εξέλιξη κατά τη δεκαετία του τριάντα καταγράφεται η σταδιακή κατίσχυση του οικονομικού εθνικισμού που πλέον διέπει τις διεθνείς σχέσεις με αποτέλεσμα την απομόνωση και την εσωστρέφεια των κρατών. Η ελληνική περίmωση, σε συναρμογή με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, εγγράφεται στην ολοένα αυξανόμενη -ήδη από το 1931 κρατική παρέμβαση (ως θεραπευτικό της κρίσεως μέτρο), η οποία και τελικώς εκφράζεται με τη μορφή ισχυρού κρατικού προστατευτισμού 3. Ωστόσο, πέρα από τις αντιστοιχίες ανάμεσα στη διεθνή και την εγχώρια συγκυρία, θα πρέπει εδώ να σημειωθεί η ιδιαιτερότητα της ελληνικής περίπτωσης: ήδη από τις aπαρχές της κρίσης οι οικονομολόγοι της εποχής είχαν διαγνώσει ότι aυτή θα μεταφερθεί στον ελληνικό χώρο εποχούμενη της εμπορικής κρίσης των αγροτικών προϊόντων'. Πράγματι, οι δυσχέρειες σχετικά με τη διάθεση των γεωργικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές είχαν προσθετικές συνέπειες στο σώμα της Γιο τη σχετική συγκυρία, καθώς και για τα ληφθέντα μέτρα από την πλευρά του ελληνικού κράτοιjς κατά την nεριαδο της ιφiσης cf. Μ Ψαλιδόπουλος, Η κρι'ση του 1929 και οι έλληνες οικονομολόγοι. Συμβολή στην ιστορiα rης οικοvομικής σκέψης στηv Ελλάδα του μεσοπολέμου, Αθήνα: Ίδρυμα Έρευvας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, 1989, σ & CΙ1arles Ρ. Kindleberger. Manias. panics and crashes_ Α history ot financial crιses. New York: Basic Books, 1978, σ 'Για τηv πορειό της ελληvικής οικονομίας και τα οικονομικό μεγέθη της περιόδου. αξιόπιστη πηγή ει'ναι οι ετήσιες εκθέσεις του Ανώτατου Οικονομικού ΣυμβουλιΌυ. Ενδεικτικό αναφέρουμε ανάμεσα σε άλλα: ΑΟΣ. Οι δεiκται της οικονομικής δραστηριότητας της Ελλάδος κατά τα έτη Αθήvα: Εθvικό Τυπογραφείο. 1935/ ΑΟΣ, Η ελληνική οικονομιό κατά το έτος 1935, Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 'Βλέπε για παράδειγμα τις σχετικες διαπιστώσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Εμ. Τσουδερού, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου η-ις 4ης ΝοεμβριΌυ Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις επ{ του Ισολογισμού του έτους 1931, σ. νi-νιι. 222

3 ελληνικής οικονομίας. Σε συναρμογή με την πτώση των τιμων της αγροτικής παραγωγής σε διεθνές επίπεδο', η γεωργική κρίση έπληξε σε μεγάλο βαθμό τόσο το βιωτικό επίπεδο των ελλήνων αγροτών όσο και το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας'. Με άξονα την στήριξη του αγροτικού τομέα -μέσω τόσο των μέτρων για την αύξηση της εγχωρίου σιτοπαραγωγής όσο και των προσπαθειών για τη διάχυση της αγροτικής πίστης-, θα εκδηλωθεί η προστατευτική παρέμβαση του ελληνικού κράτους. Η στροφή της ελληνικής οικονομικής πολιτικής επικεντρώνεται στην μερική ποσόστωση των εισαγωγών ήδη από το 1935: τα σχετικά μέτρα επέβαλαν την διεξαγωγή του εξωτερικού εμπορίου με τις βαλκανικές χώρες και τη Γερμανία βάσει συμψηφισμών και μέσω κρατικών ρυθμίσεων. Το σύστημα θα γενικευτεί το 1937, καθώς η μεταξική δικτατορία διεύρυνε το μηχανισμό των εμπορικών ανταλλαγών και παγίωσε το σύστημα των ποσοστώσεων όσον αφορά τις εισαγωγές. Το όλο σύστημα λειτούργησε προστατευτικά για την εγχώρια βιομηχανική παραγωγή, ενώ συνέβαλε πολυειδώς και μεγεθών της ελληνικής οικονομίας μετα το στην άνοδο των 2. Υποθέσεις εργασίας: η μετάφραση ως γέφυρα ιδεών Η παραπάνω ανάγνωση της κρίσης εντάσσεται ίσως σε μια περίσσότερο οικονομική οπτική. Ωστόσο, το εγχείρημα διερεύνησης της ιδεολογικής εξέλιξης που εντοπίζεται σε μια συγκεκριμένη κοινωνία και σε ένα δεδομένο χρόνο δεν μπορεί παρά να εγκολπώνεται τόσο πυρήνων οικονομικής ιστορίας όσο και θραύσματα της ιστορίας των vοοτροπιών 7 Συνεπώς. η αποδοχή της αναγκαιότητας του κρατικού παρεμβατισμού από τους έλληνες οικονομολόγους -τόσο εκείνων του ακαδημa ίκού χώρου όσο και των άμεσα συνδεόμενων με την κρατική διοίκηση- και η συνεπαγόμενη εδραίωση του οικονομικού ρόλου του κράτους. είτε δια μέσου νεοκλασσικών υποδειγμάτων είτε δια μέσου της υ ίοθέτησης μιας διευρυμένης προστατευτικής πολιτικής, δεν μπορεί παρά να &ιδωθεί υπό το πρίσμα της κρίσης που εμφιλοχωρεί στον ελληνικό χώρο. Το κοινότοπο της διαπίστωσης συνδέεται, ωστόσο, με τη διαμόρφωση ενός λόγου -πολιτικού ή οικονομικού- του οποίου τα όρια στα δεξιά ή τα αριστερά του πολιτικού φάσματος είναι συχνά δυσδιάκριτα. Το ιδεολογικό αμάλγαμα του ελληνικού μεσοπολέμου μπορεί να αναγνωσθεί, συνεπώς, ως αναζήτηση νέων δρόμων προς ένα πρότυπο κοινωνικής,, Για τα σχετικό στοιχεία ανατρέχουμε στο: lnstιfuf lnternational dάgriculture, Les conditions de l'agriculture en Commentaire economique a l"annuaire ιnternational de statistique agrίcole , Ρώμη. 1932, σ " Ειδικό για την αγροτική κρiση της δεκαετίας του '30 εξαιρετική είναι η σημααιό της μελέτης: Χρ. Εuελπιδης, Η γεωργική κρίσις ιδίως εν Ελλάδι, Αθήνα: εκδ. ο Λόγος, 'Emmanuef Le Aoy-Ladurie, <<Ouefques orientatιόns de la Nouvel/e Histoire>>, ιn: G. Gadoffre, Certitudes et inceritudes de /a Nouve/fe Histoire, Παρiσι: PUF, 1987, α

4 εξέλιξης, το οποίο άλλοτε ταυτίζεται με την κοινωνική δικαιοσύνη και την ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ατόμου κι άλλοτε με την προάσπιση της αρχής του έθνους": ούτως ή άλλως, το πρότυπο έρχεται από τη δυτική σκέψη, η οποία και κατευθύνει, πότε εμπνέοντας και πότε διχάζοντας τους έλληνες διανοούμενους της εποχής. Ως αντίστιξη, αναπτύσσεται ο πολιτικός και ιδεολογικός λόγος, στην εκφορά του οποίου κατά τη μεσοπολεμική περίοδο αναπαράγεται -όπως ήδη υπαινιχθήκαμε- η ίδια η εξέλιξη της κρατικής μηχανής. Η ανάλυση του λόγου -και εδώ του ιδεολογικά φορτισμένου λόγουδεν αποτελεί αυτοσκοπό, καθώς οι λέξεις δεν είναι παρά ο καθρέπτης όπου αντανακλώνται οι κοινωνικές πεποιθήσεις. Ο λόγος αποτελεί, άλλωστε, ένα συγκεκριμένο παράγωγο ενός πολλαπλού ιστού κοινωνικών, ιδεολογικών και ψυχολογικών παραμέτρων". Βρισκόμαστε στο πλαίσιο των νέων αναζητήσεων της ιστορίας: αν κατά τις περασμένες δεκαετίες η κυριαρχία της ποσοτικής ιστορίας ήταν περίπου απόλυτη, στα τέλη της χιλιετίας η ανάλυση του λόγου, στις πιο πολυσχιδείς μορφές του, ανάγεται πλέον σε μόνιμη αναφορά για τις ιστορικές πρακτικές'". Όσον αφορά τη μεθοδολογική ικανότητα των ιστορικών να καταπιαστούν σε ένα τέτοιας φύσεως έργο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάλυση του λόγου -θεωρώντας δεδομένον τον υπερκερασμό της γραμματολογικής ανάλυσης της φράσης- έχει πολλαπλές ρίζες, εις τρόπον ώστε η χρήση του από επιστημονικά πεδία ανεξάρτητα μεταξύ τους να είναι γενικά αποδεκτή'~. Οπωσδήποτε το παιχνίδι των λέξεων μοιάζει να είναι πλέον για τους ιστορικούς ένα πολύ πιο ουσιαστικό έρεισμα απ'ότι η, συχνά στερούμενη φαντασίας, διαπραγμάτευση των αριθμών. Από τα παραπάνω καταδεικνύεται ότι η μεσοπολεμική ελληνική κοινωνία, και δή η πνευματική της ελίτ, ήταν πρόσφορη στη δεξίωση του επιστημονικού προβληματισμού που αναπτύχθηκε την ίδια περίοδο στον ευρωπα'ίκό χώρο: οπωσδήποτε όμως μια τέτοια γενίκευση δεν θα πρέπει να οδηγήσει στη λανθασμένη εκτίμηση μιας άκριτης και μιμητικής αποδοχής από μέρους των ελλήνων διανοουμένων. Η όσμωση των ιδεών προϋποθέτει την ύπαρξη σε μια κοινωνία των υποδοχών εκείνων που είναι ικανές να δυίλίσουν και να προσαρμόσουν στα εντόπια δεδομένα τα νεόφερτα στοιχεία. Εξ άλλου τη δεκτικότητα των ελλήνων επιστημόνων του μεσοπολέμου προσδιορίζει και η θήτευση του μεγαλύτερου μέρους εξ αυτών σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (κυρίως γαλλικά και ' Οσοv αφορά την εξέλιξη της οικονομικής σκέψης στην Ελλάδα του μεσοπολέμου cf. Μ. Ψαλιδόπουλος, Η κρίση του 29.. op. cit., σ. 171 και εξής. Ειδικά για τη Θεωρητική δεξίωση του προστατευτισμού cf. ibid, σ Ν. Doron. Fr_ Parot (επιμ.), Dictionnaire de psycho/ogie. ΠαριΌι: PUF. 1991, σ Jean-Yves Grenier. <<Explίquer et comprendre. La constructιon du temps de l'hιstoire economique>>. in: Bernard Lepetit (επιμ.). Les formes de /'experieιιce. Une autre histoire socia/e, Παρίσι: Albin Michel, 1992, σ. 231 ''Η. Bloch, R. Chemama, Α. Ga/lo et al/ii (διεύθ.), Grand dιctιonnaιre de la psychologie, Παρz.'σι: Larousse, 1992, σ

5 γερμανικά). Γενικά, πρόκειται για μια κοινωνία της οποίας τα ανώτερα στρώματα προσανατολίζονται προς τη Δύση, όντας ανοικτά στα εκείθεν ερχόμενα ερεθίσματα. Είναι ευνόητο ότι η τάση αυτή αρχίζει να αντιστρέφεται στα τέλη της περιόδου, με την αvάmuξη του οικονομικού εθνικισμού και τον απομονωτισμό που διέπει στο εξής την οικονομία, και άρα και την κοινωνία, των κρατών 2 Η ευρεία παραγωγή επιστημονικού έργου στην Ελλάδα κατά την περίοδο που εξετάζουμε θα διαχυθεί σε ευρύτερο κοινό μέσω του γόνιμου διαλόγου οικονομολόγων, νομικών και πολιτικών προσώπων, που διεξάγεται στις σελίδες του επιστημονικού και οικονομικού περιοδικού τύπου της εποχής. Τ ο κεvrρικό ερώτημα για τον επιστημονικό και πολιτικό κόσμο είναι η ανάmυξη και ο εκσυγχρονισμός της χώρας, καθώς και η διερεύνηση των μέσων για την επίτευξη των στόχων αυτών. Σ'αυτό το πλαίσιο εvrάσσεται και ο λόγος για τη θέση που το κράτος οφείλει να κατέχει στην οικονομική ζωή του τόπου, καθώς και το ερώτημα εαν και κατά πόσο πρέπει να παρεμβαίνει ρυθμίζοντας την οικονομία. Τις ανάγκες αυτής της επιστημονικής κοινότητας για συνεχή ενημέρωση αλλά και το ψυχολογικό αιτούμενο για ένταξη σ' ένα κοινό θεωρητικό υπόβαθρο, έρχεται να καλύψει η μετάφραση εργασιών ευρωπαίων οικονομολόγων, κοινωνιολόγων και γενικά διανοητών από το χώρο των κοινωνικών επιστημών. Καθώς η ανάλυση της μετάφρασης μπορεί να ειδωθεί μέσα από μια προοmική τελείως διαφορετική από εκείνη που υπαγορεύει μια αποκλειστικά γλωσσολογική προσέγγιση"', η ειδολογική διαπραγμάτευση και η θεματολογία αυτών των δημοσιεύσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεθοδολογικό εργαλείο για την κατανόηση της ιδεολογικής όσμωσης από την οποία διέπεται η ελληνική κοινωνία τη στιγμή του μεσοπολέμου. Εξ άλλου, η μετάφραση ειδωμένη ως επαφή ανάμεσα σε δυό γλώσσες οικοδομεί τις απαραίτητες γέφυρες για τη μετεκένωση ιδεών και την εν γένει επικοινωνία διαφορετικών πολιτισμικών μορφωμάτων. Είναι ευνόητο ότι τόσο ο πομπός όσο και ο αποδέκτης μετέχουν σ'αυτή τη διαδικασία, πρόκειται δηλαδή για μια σχέση αμφίδρομη. Εξυπακούεται ότι η μετάφραση έρχεται να υπηρετήσει συγκεκριμένα αιτήματα, ότι απαντά στη ζήτηση πνευματικού έργου. Άρα, και ποσοτικά εκλαμβανόμενη αποτελεί δείκτη εγρήγορσης μιας κοινωνίας: καθώς η γλώσσα είναι ένα σύστημα σημείων στο οποίο όλα τα άλλα κοινωνικά σύμβολα μπορούν να αποδοθούν' 4, η aποκωδικοποιημένη, με ενδιάμεσο τη μετάφραση, χρήση της παραπέμπει στην εγνωσμένη αναγκη για επαφή και επικοινωνία. ' Το ερώτημα εαν και κατά πόσο υπήρξε αλλαγή στην οικονομική σκέψη στην Ελλάδα κατά την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας καθώς και ποιές εiναι τελικά οι επιδράσεις που δέχονται οι έλληνες οικονομολόγοι και πολιτικοi από τα ολοκληρωτικά υποδεiγματα της Γερμανίας και της Ιταλίας, διερευνάται στη μελέτη: Μ. Ψαλιδόπουλος, <<Μορφές οικονομικής σκέψης στην Ελλάδα, >>, in: Ν. Σβορώνος, Χ. Φλάϋσερ (επιμ.). Πρακτικα του Διεθνούς Συνεδρίου: Η Ελλάδα Αθήvα: ΜΙΑ ΤΕ, 1989, σ Georges Μουnιπ, Les ρrob/emes theoretιques de /a traduction, Παρiσι: Gaf/imard, 1963, σ Ν. Doron, Fr. Parot (επιμ.). Dιctionnaire de psychologίe op. cit., σ

6 3. Η ανανέωση του επιστημονικού προβληματισμού μέσα από τις σελίδες του Αρχείου Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Από τα επιστημονικά έντυπα της μεσοπολεμικής περιόδου επιλέγουμε την αναφορά στο Αρχείον των Οικονομικών και Κοινωνικών επιστημών. ως παράδειγμα μελέτης αυτού που συνηθίζεται να καταγράφεται ως επιστημονική αναζήτηση της νεωτερικότητας. Η επιλεκτική αναφορά προσδιορίστηκε από την ευρεία θεματολογία του συγκεκριμένου περιοδικού. που πράγματι υπερκαλύmει το χώρο των κοινωνικών επιστημών. Άλλωστε. το Αρχείον. υπό τη διεύθυνση του σοσιαλιστή Δ. Καλιτσουνάκη. φιλοδόξησε να προάγει τον επιστημονικό διάλογο και να βοηθήσει στη δημιουργία μιας επιστημονικής κοινότητας στο χώρο των κοινωνικών επιστημώv s. Συσπείρωσε, επομένως, έναν κύκλο διανοουμένων, οικονομολόγων και πολιτικών που εύλογα θα λέγαμε ότι αντιπροσωπεύει την άρχουσα πνευματική τάξη τάξη της μεσοπολεμικής νεοελληνικής κοινωνίας, μ'ότι προσθετικές συνέπειες έχει η διαπίστωση για την ανάλυση της ιδεολογικής διάχυσης που συντελείται στο πλαίσιο της κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Η οπτική του περιοδικού είναι κάθε άλλο παρά στενά οικονομική. ιδιαίτερη δε αναφορά αξίζει να γίνει στα θέματα που επανέρχονται στις σελίδες του: διερεύνηση της φύσεως και των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. διαπραγμάτευση των ορίων της κρατικής παρέμβασης. αναζήτηση μέσων προαγωγής της αγροτικής παραγωγής και ανάλυση των αιτιών υπανάπτυξης του αγροτικού τομέα. Ωστόσο, τόσο οι συντάκτες όσο και η ύλη του περιοδικού δεν είναι εσωστρεφής. δεν περιορίζονται, δηλαδή, στα εντός του ελληνικού χώρου τεκμαινόμενα. Μια συνοπτική επισκόπιση των ξενόγλωσσων μελετών, που είτε με τη μορφή παρουσίασης είτε με τη μορφή μεταφράσεως, δημοσιεύονται στις σελίδες του Αρχείου κατά την περίοδο ", καταδεικνύει τη δεκτικότητα του ελληνικού κοινού στη σύγχρονη του επιστημονική παραγωγή. Μια κάθετη ανάγνωση της θεματολογίας των κειμένων αυτών καταγράφει το ενδιαφέρον για τις εντελώς πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο των κοινωνικών επιστημών: κοινωνιολογική σκέψη με έμφαση στους πρωτεργάτες της επιστήμης Em. Dυrkheim και Μaχ Weber, ιδιαίτερη επιμονή στα ερωτήματα γύρω από την εξέλιξη του κοινωνικού συστήματος, ενδιαφέρον για τις τομές που επέφερε στην οικονομική σκέψη το γερμανικό υπόδειγμα. Και βέβαια, παρουσίαση της κεϋνσιανής θεωρίας, που συνοδεύεται από δημοσίευση άρθρων του ιδίου του Keynes. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι ο διευθυντής του περιοδικού Δ. Καλιτσουνάκης, Καθηγητής άλλωστε στην έδρα της Πολιτικής Οικονομίας στην Ανώτατη Σχολή Εμπορικών Σπουδών (μετέπειτα ΑΣΟΕΕ), δεν υπήρξε υποστηρικτής της 1 ~ Μ. Ψαι\ιδ6ποuλος, Η κρίση τοu 29.. op. cίt., σ 'b Βλέπε τον σχετικό κατάλογο των σελίδων

7 κεϋνσιανής θεωρίας, ασκώντας μάλιστα σ'αυτήν κριτική "από τα αριστερά". Είναι ενδεικτικό άλλωστε το ενδιαφέρον του περιοδικού για τις aπαρχές της οικονομικής σκέψης, προβληματισμός που καταγράφεται μέσω της μετάφρασης και κριτικής παρουσίασης των θεμελιωτών της κλασσικής σχολής, Malthoυs, Ricardo kai Stυart Mill. Συνοmικά παρατηρούμε ότι στις σελίδες του Αρχείου καταγράφεται ολόκληρο το φάσμα της οικονομικής σκέψης, ξεκινώντας από τους κλασσικούς για να περάσει στο νεοκλασσικό πρότυπο, περιλαμβάνοντας και αναφορές στη μαρξιστική θεωρία. Έμφαση δίνεται στο δόγμα της διευθυνόμενης οικονομίας, καθώς τούτο συνιστά μια από τις προτάσεις για την οργάνωση της κοινωνίας, μετά το βαρύ πλήγμα της διεθνούς οικονομικής κρίσεως. Τέλος, ιδιαίτερα δεξιώνονται οι μελέτες σχετικά με την απήχηση του νεοελληνικού πολιτισμού στις ευρωπαϊκές κοινωνίες: τούτο μοιάζει να κρυσταλλώνει το συναίσθημα, που με κάποια ίσως υπερβολή, θα ονομάζαμε υπαρξιακό άγχος των ελλήνων διανοουμένων κατά πόσο, δηλαδή, ο νεοελληνικός πολιτισμός μπορεί να βρεί τη θέση του ανάμεσα στους αδελφούς του ευρωπa ίκούς. Το εύρος της θεματολογίας παραπέμπει στα αιτήματα της πνευματικής ελίτ της εποχής για σύμπνοια και συνεχή ενημέρωση, όσον αφορά τις εξελίξεις στις κοινωνικές επιστήμες. Απ' την άλλη πλευρά, ανταποκρίνεται στην αναζήτηση, από μέρους των θεμελιωτών νέων σχολών, αποδεκτών και συνομιλητών σε κοινωνίες άλλες απ 'αυτές που τις γέννησαν' 7. Η διάχυση της επιστημονικής σκέψης μέσω των πρακτικών μετάφρασης και της εν γένει παρουσίασης ξενόγλωσσων μελετών είναι αδιαμφισβήτητη. Μια σημειολογική'" προσέγγιση της σχετικής θεματολογίας θα μπορούσε -πιστεύουμε- να συνεισφέρει στη μελέτη της εξέλιξης του επιστημονικού προβληματισμού στην Ελλάδα. Τον ίδιο στόχο θα υπηρετούσε ακόμη η ποσοτική επεξεργασία των βιβλιοκρισιών ξενόγλωσσων μελετών που δημοσιεύονται σε κάθε τεύχος του Αρχείου. Η πολυσυλλεκτικότητα στην καταγραφή απόψεων (για παράδειγμα αναφορές εξ' ίσου εκτενείς τόσο στην κεϋνσιανή θεωρία όσο και στο γερμανικό υπόδειγμα) ενσαρκώνει την έγνοια των πνευματικών ανθρώπων της εποχής για την μορφή που θα έπρεπε να πάρει η εξέλιξη του κοινωνικού και οικονομικού συστήματος αλλά και καταγράφει τις διάφορες εναλλακτικές που προσέφερε η επιστημονική έρευνα. Αποδεικνύεται κατ 'αυτόν τον τρόπο η διαπίστωση του lmmanuel Wallerstein ότι ο κοινωνικός χρόνος δεν είναι ποτέ γραμμικός 19, αποκλείοντας κάθε 01 Αναφέρουμε το παράδειγμα του Em. Durkheim, του οποίου οι σχετικές αναζητήσεις καταyράφονrαι στην αλληλογραφία με το στενό συνεργάτη και σuγyενή Marcef Mauss. cf. Em. Durkheim, Lettres a Marce/ Mauss, Παρίσι: PUF, 1998, passίm Η Χρησιμοποιούμε τον όρο με τη σκέψη ότι η σημειολογία μπορεί να ορισθε{ ως το σύνολο των μεθόδων, εφαρμόσιμων στην ανάλυση του αvrικειμένοu, υπό τη μορφή του σημαίνοvrος. cf. Α. Greimus, Ε. Landowski et a/ιιϊ (διευθ.), lntroduction a l'ana/yse du discours en sciences sociales, Παρίσι: Hachette, 1979, σ. 5. "Im. Wal/erstein, < <L 'aνenir n'est pas ecrit> >, Le Monde de Oebats, Ιούλιος-Αύγουστος

8 ντετερμινισμό στο κοινωνικό γίγνεσθαι καθώς τα άτομα καλούνται κάθε φορά να επιλέξουν ανάμεσα σε περισσότερες από μιά απόψεις. Παράλληλα, η έντονη πνευματική διεργασία που συνολικά καταγράφεται στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρώπη, του μεσοπολέμου παραπέμπει στο πρότυπο του διανοουμένου που δεν παρακολουθεί αμέτοχος τις πολιτικές διεργασίες, αλλά ενεργά συμμετέχει στη διαμόρφωση της κοινωνικής πραγματικότητας. Στο κοινωνικό αυτό φαινόμενο εντάσσεται, πιστεύουμε, η διεύρυνση κατά την υπό εξέταση περίοδο, των επιστημονικών αντικειμένων αλλά και η πρωταρχικής σημασίς ενασχόληση με τη φύση του κρατικού μηχανισμού. Σημειώνουμε, τέλος, ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με τη μορφή των μεταφράσεων που δημοσιεύονται στις σελίδες του Αρχείου. Στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων αναφέρεται το όνομα του μεταφραστή, καθώς αυτός είναι μέλος της επιστημονικής κοινότητας αλλά και με επιστημονικά ενδιαφέροντα στενά συνδεδεμένα με το κείμενο που μεταφράζει. Η πνευματική αυτή συγγένεια αφ'ενός προσδίδει εγκυρότητα στη μετάφραση και αφ'ετέρου καταδεικνύει τη συνεχή εγρήγορση των ελλήνων διανοητών, που επιδίδονται και στο μεταφραστικό έργο, προκειμένου να διευρύνουν τον προβληματισμό τους. Η γλώσσα στην οποία μεταφράζουν είναι η απλή καθαρεύουσα, η γλώσσα που τελικά είναι κοινός τόπος τόσο στον πνευματικό χώρο όσο και στη διοικητική μηχανή της εποχής". Τέλος, παρατηρείται η απόδοση των ξένων όρων μέσω της χρήσης εδραιωμένης επιστημονικής ορολογίας, πρακτική που τελικά συνεισέφερε στη συγκρότηση λεκτικού οργάνου προς χρήσιν των κοινωνικών επιστημών. 4. Επιλογική παρατήρηση Ε αν ο λόγος είναι ιδεολογία, εαν είναι εξ ίσου και μια μορφή εξουσίας", η ανανέωση του επιστημονικού προβληματισμού και η διαχυσή του σε ευρύτερα κοινωνικά σύνολα παραπέμπει στην αναζήτηση εξελικτικών υποδειγμάτων αναφορικά με την οργάνωση του κοινωνικού χώρου, συμπεριλαμβανομένου επομένως και του κρατικού μηχανισμού. Ο λόγος εν προκειμένω είναι για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού κράτους, αναζήτηση που εκφράστηκε τόσο σε πολιτικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο. Ο διάλογος με τα επιτεύγματα των κοινωνικών επιστημών στις ευρωπα'ίκές χώρες καταδεικνύει ότι ο πνευματικός κόσμος της εποχής αποδεχόταν για τη χώρα ένα καθαρά δυτικό προσανατολισμό, σταθερά στρεφόμενος προς τοι δυτικό υπόδειγμα ανάmυξης. 2( Για τη χρήση εvός κοινού υποδείγματος στο λόyο των κυρίαρχων ομάδων εξουσίας cf. Ρ. Burdieu, Questions de sociologie, Παρίσι: Ed. de minuit, 1980, σ " Melanges offerts a Georges Burdeu. Le pouνoir, Παρίσι: Librairie genera/e de droit et de jurisprudence. 1977, σ

9 Από τα όσα παραπάνω λέχθηκαν καθίσταται φανερό ότι για τη γραmή μορφή της συμμετοχής μας στο Συνέδριο, επιλέξαμε τη διατύπωση ενός γενικού περιγράμματος. Συγκεκριμένες αναφορές σε μεταφράσεις καθώς και γλωσσολογικού τύπου παρατηρήσεις, θα προσκομισθούν κατά την προφορική ανακοίνωση. ΠΗΓΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΠΙΗΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟΝ 0/ΚΟΝΟΜ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟ/ΝΩΝ/ΚΩΝ fπ/ηημων [Παρουσιάσεις και μεταφράσεις] ' Τόμος Α (1921) Τεύχος Α: Γεωργιος Χαριτάκης, Αι περί εξελiξεως των κοινωνιών, του πολιτισμού και της καλλιέργειας (Kultur) ιδέαι του Α. Weber και ο νεοελληνικός πολιτισμός. Τεύχος Β-Δ: I. Λαμπρίδης, Αιμ. Durkheim και η Κοινωνιολογική γαλλική Σχολή. Τόμος Β (1922) Τεύχος Γ: Urlich Wilamowiz. Ο ελληνισμός ως ζωσα δύναμις. Μaχ Sering, Η Γερμανική πολεμική οικονομία. Τεύχος Δ: Αιμ. Deckert, Παλλατινισμός, Παvαλαuϊσμός και Παντευτονισμός. Τόμος Δ (1924) Τεύχος Α: Θ. Χαριτάκης, Η εν τη βιομηχανiα διοίκησις και οι γενικότεροι αυτής εφαρμοyαi κατά τον Η. Fayol. Τεύχος Γ. Δ. Καλιτσουvάκις, Hugo Stinnes. Τόμος Ε (1925) Τεύχος Α. Δ. Καλιτσουvάκις, Branting, Brentano, Berstein. Θ. Χαριτάκης, Αι ιδέαι του Η. Ford περί διοργανώσεως της βιομηχανίας. Τεύχος Β. Αγγ. Τσιτσκλής, Αι Θεωρίαι του L. Duguit. Τεύχος Γ. C. Gide. Αι οικονομικοί εnιστήμαι. Τόμος Στ (1926) Τεύχος Β. Ap. Σιδέρις, Η αναθεώρησις των οικονομικών Θεωριών του ΚάρΑ Μάρξ. Τεύχος Γ. Π. Ζήσης, Η ηθική ως επιστήμη. Τεύχος Δ. Π. Κανελλόπουλος, Ο Φερδινάρδος Tonnies και η Κοινωνιολογία. * διατηρήθηκε τόσο η ορθογραφία όσο και ο τρόπος αρι"θμησης των τευχών που χρησιμοποιούν οι συντάκτες του Αρχεiου. Για τεχνικούς λόγους δεν στάθηκε δυνατή η χρήση πολυτονικού. 229

10 Τόμος z (1927) Τεύχος Β. Em. Durkheim, Π είναι κοινωvικόν φαινόμενον. Τόμος Η (1928) Τεύχος Β. Π. Ζήσης, Η συμβολή του Ferdinand Tonnies εις την Κοινωvιολοyίαν Τεύχος Γ. J. Μ. Keynes, Το τέλος του /aissez-faire. Ιδέαι προς σuνύφανσιv της ιδιωτικής και της Κοινωνικής Οικονομίας. Τόμος I (1930) Τεύχος Β. Σπ. Καλιάφας, Ο Hans Driesch ως βιολόγος και φιλόσοφος. Henri Pirenne, Αι περίοδοι της κοινωνικής ιστορίας του καπιταλισμού. Τεύχος Γ. Δ. Καλιτσουνάκις, Ο Werner Sompart και η συστηματικοποίησις της Πολιτικής Οικονομίας. Μεθοδολογική ανάλυσις. Τόμος 11 (1931) Δ. Καλιτσουνάκις, L. Brentano. Π. Κανελλόπουλος, Ο Alfred Weber και η ιδέα της προόδου. Τόμος 12 (1932) I. Συκουρτής (μετ.), Η πολιτική ως επάγγελμα υπό Max Weber. Τόμος 13 (1933) Ν. Κωνσταντινίδης (μετ.), Το μέλλον του κεφαλαιοκρατισμου υπό W. Sombart. Π. Ρεδιάδης, Αι βιωτικαί συνθήκαι των εργατικών τάξεων εν Ελλάδι και ο νόμος του Enge/. I. Συκουρτής (μετ.), Η πολιτική ως επάγγελμα υπό Max Weber. Τόμος 14 (1934) Δ. Βεζαvής, Η περί Κράτους και Δικαίου θεωρία του Fefix Somp/o. Τόμος 15 (1935) Αν. Ταβουλάρης, Φιλοσοφικός και Ιστορικός Υλισμός. Χέγκελ-Φούερμπαχ-Μάpξ. Τόμος 17 (1937) Γ. Χαλκιόπουλου, Η Κοινωνική Οικονομική ως Επιστήμη υπό Br. Molf. Εισαγωγή και μετάφρασις. 230

11 Τόμος 18 (1938) Γ. Δημητριάδης (μετ.). Διατί πάντες εvδιαφερόμεθα σήμερον δια προβλήματα της Οικοvομικης και Κοινωνικης πολιηκης, υπό Sombart Werner. Δ. Κούσης (μετ.), Το επιχεφηματικόv και συyκυριακόν κέρδος υπό Καρόλου Diehl. Δ. Καλιτσουvάκις. David Ricardo. Ο ιδρυτής της θεωρητικής Οικονομικης και η θέσις του εις την εξέλιξιv της Αγγλικης κλασσικης σχολης. Μ. Χαριτάκις, Μετάφρασις εκ του Δ βιβλiου των Principes του John Stuart Mill. Τόμος 20 (1940) Δ. Καλιτσουvάκις. Η τωρινή εκτiμησις της nεpi πληθυσμου θεωρίας του Μάλ.θου. Π. Χριστοδουλόπουλος, Ανεργία και aποταμίευσις. Κριτικόν δοκίμιον επί της περί ανεργίας θεωρίας του Keynes. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ i. Οικονομία Ανώτατον Οικσνομικόν Συμβούλιον. Οι δείκται της οικονομικής δραστηριότητος της Ελλάδος κατά τα έτη Αθήνα: Εθνικόν Τυπογραφείον Τράπεζα της Ελλάδος. Έκθεσις του Διοικητου Εμ. Τσουδεροu επί του Ισολογισμου της 31ης Δεκεμβρίου 1931, σ. ί-χίί. Ψαλιδόπουλος, Μ. Η κρίση του 1929 και οι Έλληνες οικονομολόγοι. Συμβολή στην ιστορία της οικονομικής σκέψης στην Ελλάδα του μεσοπολέμου. Αθήνα: ΙΕΠΕΤ "Μορφές οικονομικής σκέψης στην Ελλάδα ", σ , in: Ν. Σβορώνος, Χ. Φλάϋσερ (επιμ.). Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου. Η Ελλάδα Δικτατορία.Κατοχή. Αντίσταση. Αθήνα: MIATE, Einchengreen, Β. Golden fetters. The gold standard and the Great Depression, New York/Oχford: Oχford University Press lnstitut lnternational d'agriculture. Les conditions de l'agriculture en Commentaire economique a l'annuaire international de statistique agricole Ρώμη: Treνes/τreccani/τumminelli, Kindleberger, C. Ρ. Manias, panics and crashes. Α history of financial crises. New York: Basic Books, ίί. Επιστήμες της κοινωνίας Bloch, Η. - Chemmama, R. et allii (διεύθ.), Grand dictionnaire de la psychologie. Παρίσι: Larousse,

12 Boudon, R. -Bourricauld Fr. (διεύθ.), Dictionnaire critique de la soclologie. Παρίσι: PUF, Bourdieu. Ρ. Questions de soclologle. Παρίσι: Ed. de minuit, La noblesse d'etat.grandes ecoles et esprit de corps. Παρίσι: Ed. de minuit, Doron, Ν.- Parot. Fr. (επιμ.), Dlctionnalre de psychologie. Παρίσι: PUF, Durkheim, Em. Lettres a Marcel Mauss. Παρίσι: PUF, Eco, Ub. "La semiotique est un drole d'oiseau", Le Monde de Debats, ν. 5, Ιούλιος- Αύγουστος Greimus, A.-Landowski, Ε. et allii {διεύθ.). lntroduction a l'analyse du discours en sciences soclales. Παρίσι: Hachette, Lepetit. Β. (διεύθ.). Les formes de l'experience. Une autre histolre soclale. Παρίσι: Albin Mιchel, Moscovici, S. Psychologle sociale. Παρίσι: PUF, Mounin, G. Les problemes theoretlques de la traduction. Παρίσι: Gallimard, Wallerstein, lmm. "L 'avenίr n'est pas ecrίt", Le Monde de Debats, ν. 5, Ιούλιος- Αύγουστος Αικατερίνη Μπρέyιανvη Ιστορικός Στρατηγού Λέκκα Μαρούσι 232

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Νίκος Σουλιώτης Κοινωνιολόγος Ερευνητής Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ,

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ (ανά κατεύθυνση) Για τους εισαχθέντες 1987-99 και για τους εισαχθέντες 1999-02 απαιτούνται τουλάχιστον 6 ΥΕΣ, εκ των οποίων, 1 τουλάχιστον από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. φιλιας, μ. κουρουκλη γ. ρουσσης, κ. κασιματη λ. μουσουρου, α. παπαριζος ε. χατζηκωνσταντη μ. πετρονωτη, γ. βαρσος φ. τσαλικογλου-κωστοπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κώστας Ν. Τσιαντής

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κώστας Ν. Τσιαντής Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κώστας Ν. Τσιαντής Πρόβλημα που τέθηκε από τους διοργανωτές της διημερίδας Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις. Τποστηρικτικό Περιβάλλον στα Προγράμματα Αγωγής Τγείας. Παραδείγματα και Προτάσεις Ορθών Πρακτικών

Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις. Τποστηρικτικό Περιβάλλον στα Προγράμματα Αγωγής Τγείας. Παραδείγματα και Προτάσεις Ορθών Πρακτικών Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις Τποστηρικτικό Περιβάλλον στα Προγράμματα Αγωγής Τγείας Παραδείγματα και Προτάσεις Ορθών Πρακτικών Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις Περιλαμβάνει: Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Τηλ: 210-3443508, Φαξ: 210-3443865

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κοινωνική Παθητικότητα Ο άνθρωπος στην πορεία της μετεξέλιξής του από βιολογικό σε κοινωνικό ον, πέρα από την εκμάθηση κάποιων ρόλων, ωθείται, πότε συνειδητά και πότε ασυνείδητα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις 1 Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις Βάια Δουδάκη Εχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί οι οποίοι επιχειρούν να περιγράψουν ή να προσδιορίσουν τι συνιστά την παιδεία στα μέσα. Ενας γενικός ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1 Copyright 2014 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού 1 η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού Το βιβλίο αυτό, του ψυχοθεραπευτή Gestalt Πέτρου Θεοδώρου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΒΙΒΛΙΟΦΟΡΟΣ και σε Ελληνική και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Γλώσσας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Δραγάτση 8, Πλατεία Κοραή, Πειραιάς Ιερεμίου Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι 6934522273 info@neoellinikiglossa.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«Λευτέρης Παπαγιαννάκης: Ένας διακριτικός και επίμονος σκαπανέας για μια βιώσιμη

«Λευτέρης Παπαγιαννάκης: Ένας διακριτικός και επίμονος σκαπανέας για μια βιώσιμη «Λευτέρης Παπαγιαννάκης: Ένας διακριτικός και επίμονος σκαπανέας για μια βιώσιμη οικονομία και κοινωνία της γνώσης» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr

Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr Ανδρέας Παπαλάμπρου Παναγιώτης Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος-Νεκτάριος Γουργουλιάτος Νικόλας-Ρικάρδο Καβαλιέρο Αστρονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Τηλ: 210-3443508, Φαξ: 210-3443865

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων 1. Περίληψη του έργου 2. Τι είναι το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής:

Περίληψη Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Έντυπο Συµµόρφωσης προς το Υπόδειγµα Συγγραφής Μελέτης Περίπτωσης µε Κύρια ιάγνωση ιαταραχή Προσωπικότητας Σηµειώστε: Τίτλος Έναρξη µε "Περιγραφή ατοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net ΝΟΟΖ.GR Political Map Lesvosnews.net Οι εκλογές της 6ης Μαΐου έχουν χαρακτηριστεί ως οι πιο σημαντικές Εθνικές εκλογές στη Μεταπολίτευση. Έχοντας αυτό ως βάση, το Nooz.gr φιλοδοξεί να βοηθήσει τους αναγνώστες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Περίγραµµα κεφαλαίων Ποιο είναι το αντικείµενο της µακροοικονοµικής Με τι ασχολούνται οι µακροοικονοµολόγοι; Γιατί διαφωνούν οι µακροοικονοµολόγοι Ποιο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Υποδείγματα: Εισαγωγικές Έννοιες - Τα οικονομικά υποδείγματα περιγράφουν τη συμπεριφορά επιχειρήσεων-καταναλωτών και την αλληλεπίδρασή

Οικονομικά Υποδείγματα: Εισαγωγικές Έννοιες - Τα οικονομικά υποδείγματα περιγράφουν τη συμπεριφορά επιχειρήσεων-καταναλωτών και την αλληλεπίδρασή Οικονομικά Υποδείγματα: Εισαγωγικές Έννοιες - Τα οικονομικά υποδείγματα περιγράφουν τη συμπεριφορά επιχειρήσεων-καταναλωτών και την αλληλεπίδρασή τους στις διάφορες αγορές. - Τα οικονομικά υποδείγματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CENTER FOR SECURITY STUDIES. EXPOSEC- DEFENSE WORLD 2015, Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, Athens Lydra Hotel

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CENTER FOR SECURITY STUDIES. EXPOSEC- DEFENSE WORLD 2015, Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, Athens Lydra Hotel ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CENTER FOR SECURITY STUDIES EXPOSEC- DEFENSE WORLD 2015, Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, Athens Lydra Hotel «εκεί που αρχίζει η ασφάλεια τελειώνουν οι ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) αναφέρεται σε μια αναπτυξιακή διαταραχή κατά την οποία το άτομο παρουσιάζει μειωμένες ικανότητες

Ο όρος διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) αναφέρεται σε μια αναπτυξιακή διαταραχή κατά την οποία το άτομο παρουσιάζει μειωμένες ικανότητες Ο όρος διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) αναφέρεται σε μια αναπτυξιακή διαταραχή κατά την οποία το άτομο παρουσιάζει μειωμένες ικανότητες στην επικοινωνία, κοινωνικότητα και συμπεριφορά, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης Διάρθρωση Κοινωνικές κατασκευές για το περιβάλλον Περιβαλλοντική Ιστορία Περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Ελευθερία Μαντέλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί της οικογενειακής θεραπείας παροτρύνουν τους θεραπευτές του κλάδου να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΕΠΑΛ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΕΠΑΛ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΕΠΑΛ Α. Ο συγγραφέας στο απόσπασµα αυτό αναφέρεται στη διαφήµιση. Στην αρχή πιστοποιεί την κυριαρχία της σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Του Γρηγόρη Κωνσταντόπουλου, 11/4/2015 Α. ΚΡΙΤΙΚΗ - ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στις βασικές αδυναμίες όλων των προηγούμενων συστημάτων πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ανάλυσης Δρ. Βασιλική Καζάνα

ανάλυσης Δρ. Βασιλική Καζάνα Ιστορία του Μάνατζμεντ- Πρότυπα ανάλυσης Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Ecoles Européennes Bureau de Secrétaire Général

Ecoles Européennes Bureau de Secrétaire Général Ecoles Européennes Bureau de Secrétaire Général Unité de Développement Pédagogique Réf.: 2010-D-239- el-2 Orig.:EL ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΠΙΛΟΓΗ: ΑΡΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] Α.Ο.Δ.Ε. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] Α.Ο.Δ.Ε. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Α.Ο.Δ.Ε. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Το προφίλ του Τμήματος και των Αποφοίτων σε 10 Ερωτήσεις 1. Τί είδους Μηχανικός είναι ο Μηχανικός Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κύκλος Συνεδρίων Μια πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων κ. Νικήτα Κακλαμάνη, συνδιοργάνωση του Δήμου Αθηναίων και του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών με την συμμετοχή των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ (ERC) www.ucy.ac.cy

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ (ERC) www.ucy.ac.cy ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ (ERC) ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ www.ucy.ac.cy SSH IN ERC Η ΑΝΑΒΑΘΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Εθνικής Τράπεζας: ιστορική αναδροµή και προοπτικές

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Εθνικής Τράπεζας: ιστορική αναδροµή και προοπτικές Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Εθνικής Τράπεζας: ιστορική αναδροµή και προοπτικές Προετοιµάζοντας την εισήγηση αυτή για τη σηµερινή ηµερίδα και αναζητώντας ιστορικά στοιχεία για την Κεντρική Βιβλιοθήκη της

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες. προς τον / την εκπαιδευτικό

Γενικές Οδηγίες. προς τον / την εκπαιδευτικό Γενικές Οδηγίες προς τον / την εκπαιδευτικό 1 Γενικές Οδηγίες προς τον / την εκπαιδευτικό Τα δύο τεύχη Ιστορίας-Γεωγραφίας αποτελούν δειγματικές διδακτικές ενότητες οι οποίες μπορούν να μυήσουν αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2011 1. Θρησκευτικά 2 Θρησκευτικά: 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Κυρκουδης - Ο. Παπουτσή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Θ. Κυρκουδης - Ο. Παπουτσή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Θ. Κυρκουδης - Ο. Παπουτσή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Ο ρόλος των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην Εκπαιδευτική και Πολιτισμική ανέλιξη της κοινωνίας. Το εγχείρημα ανοίγματος της

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός

Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ RICHARD DAWKINS «ΤΗΕ GOD DELUSION» («Η ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΑΥΤΑΠΑΤΗ») Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 08/07/2007 00:00 Του Π. Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Η ανθρωπότητα και

Διαβάστε περισσότερα