ROOMS 2013 Έθζεζε χγρξνλεο Σέρλεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ROOMS 2013 Έθζεζε χγρξνλεο Σέρλεο"

Transcript

1 ROOMS 2013 Έθζεζε χγρξνλεο Σέρλεο Η Αίζνπζα Σέρλεο Καππάηνο, δηνξγαλψλεη, επηκειείηαη θαη παξνπζηάδεη απφ ηελ Πέκπηε 24 Ιαλνπαξίνπ κέρξη 10 Φεβξνπαξίνπ 2013, γηα δέθαηε ηξίηε θνξά απφ ην 1999, ηελ εηήζηα Έθζεζε ύγρξνλεο Σέρλεο ROOMS 2013 ζην Ξελνδνρείν St George Lycabettus, ζηελ Γεμακελή, Κνισλάθη. ε κηα απφ ηηο πιένλ δεκνθηιείο θαη ηζηνξηθέο εθζέζεηο χγρξνλεο Σέρλεο, 20 Δπηκειεηέο Δθζέζεσλ, Ιζηνξηθνί & Θεσξεηηθνί Σέρλεο, Αξρηηέθηνλεο, ζεαηξνιφγνη, ρνξνγξάθνη, επηιέγνπλ απφ έλαλ πξσηνεκθαληδφκελν θαιιηηέρλε ή νκάδα θαιιηηερλψλ ν θαζέλαο, πνπ ζα παξνπζηαζζνχλ ζηα δσκάηηα ελφο νξφθνπ ηνπ Ξελνδνρείνπ. πκκεηέρνπλ 30 θαιιηηέρλεο πνπ ζα παξνπζηάζνπλ δσγξαθηθά έξγα, γιππηηθά, εηθαζηηθέο - ερεηηθέο, θσηνγξαθηθέο θαη ζθελνγξαθηθέο εγθαηαζηάζεηο, αξρηηεθηνληθά projects, design, performances, πξνβνιέο, ηαηλίεο, θαη άιια έξγα. Κάζε θαιιηηέρλεο παξνπζηάδεηαη αηνκηθά ζε θάζε έλα δσκάηην ζε έλαλ φξνθν ηνπ μελνδνρείνπ, φπνπ ην πεξηβάιινλ ηνπ δσκαηίνπ κεηακνξθψλεηαη ζε έλα πξνζσπηθφ ρψξν ηνπ θαιιηηέρλε. Γίλεηαη έηζη ε δπλαηφηεηα λα παξνπζηαζζνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ νη ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη πξνηάζεηο ζηνλ εηθαζηηθφ ρψξν θαη λα δεκηνπξγεζεί έλαο νπζηαζηηθφο θαη γφληκνο δηάινγνο. Η επηινγή ελφο δηαθνξεηηθνχ ρψξνπ, ελφο μελνδνρείνπ, γηα ηελ δηνξγάλσζε απηήο ηεο έθζεζεο, ήηαλ ζπλάξηεζε θαη ηεο επηινγήο γηα απηφλνκεο παξνπζηάζεηο ησλ θαιιηηερλψλ ζηνλ ίδην ρψξν αιιά θαη ηεο αλάγθεο ην ζχγρξνλν έξγν ηέρλεο λα δηεθδηθήζεη θαη λα θαηαιάβεη ηνλ δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ, ηδησηηθφ θαη ηαπηφρξνλα δεκφζην ρψξν, ζε πιήξε αληηζηνηρία θαη αξκνλία κε ηνλ ραξαθηήξα θαη ην λφεκα ηνπ ζήκεξα. Ο ρψξνο ηνπ Ξελνδνρείνπ είλαη έλαο ραξαθηεξηζηηθφο καδηθφο ρψξνο κε ζπγθεθξηκέλε δνκή, ιεηηνπξγία θαη θνηλσληθφ ξφιν ζηα πιαίζηα κηαο πφιεο, ρψξνο επίζθεςεο, αλάπαπζεο, ζπλάληεζεο, γλσξηκίαο, επηθνηλσλίαο. ηνλ γλψξηκν ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ, φπνπ θηινμελνχληαη γηα θάπνην δηάζηεκα θπξίσο μέλνη ζε κηα πφιε, αιιά θαη άλζξσπνη ηεο πφιεο πνπ πεξλνχλ θάπνηεο ψξεο απφ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο, ζα πξνζηεζεί θαη κηα άιιε δηάζηαζε, απηή ηεο θηινμελίαο θαιιηηερληθψλ έξγσλ. Έηζη ν θνηλσληθφο ξφινο ηνπ Ξελνδνρείνπ δηεπξχλεηαη θαη απνθηά έλα πνιηηηζκηθφ θαη επηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα θαη γίλεηαη έλα βήκα ησλ θαιιηηερλψλ πξνο ην επξχ θνηλφ πνπ ζα επηζθεθζεί θαη ζα βξεζεί ζηνλ ίδην ρψξν ηηο ίδηεο κέξεο θαη ζα ζπδήζεη κε ηα έξγα. Γηα πνιινχο απφ ηνπο θαιιηηέρλεο, ν ζαπκάζηνο θαη θηιφμελνο ρψξνο ηνπ Ξελνδνρείνπ St George Lycabettus πνπ βξίζθεηαη ζε έλα απφ ηα θεληξηθφηεξα θαη σξαηφηεξα ζεκεία ηεο Αζήλαο, απνηειεί κηα επθαηξία γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έξγα εηδηθά γηα απηή ηελ έθζεζε, έξγα πνπ ζπζρεηίδνληαη κε απηέο αθξηβψο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηνλ ξφιν ηνπ θηιφμελνπ ρψξνπ. Σν Ξελνδνρείν St George Lycabettus, ελδηαθέξεηαη θαη ζπλερίδεη ζηαζεξά λα θηινμελεί θαη λα πξνβάιεη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπκκεηέρνληαο γηα πνιινζηή θνξά ζε απηή ηε δηνξγάλσζε ζηεξίδεη θαη αλνίγεηαη ζηνπο ρψξνπο ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Δγθαίληα Πέκπηε 24 Ιαλνπαξίνπ 2013, 20:00 24:00 Γηάξθεηα Έθζεζεο κέρξη 10 Φεβξνπαξίνπ Ώξεο Λεηηνπξγίαο: Καζεκεξηλέο 16:00 22:00, άββαην & Κπξηαθή 12:00 22:00. ROOMS 2013 plus+ ηελ Αίζνπζα Σέρλεο Καππάηνο δηνξγαλψλεηαη παξάιιεια κε ηελ έθζεζε Rooms 2013, ε έθζεζε Rooms 2013 plus +. Δγθαίληα: άββαην 26 Ιαλνπαξίνπ 2013, 12:00 16:00 Γηάξθεηα Έθζεζεο κέρξη 23 Φεβξνπαξίνπ Ώξεο Λεηηνπξγίαο: Σξίηε έσο Παξαζθεπή 12:00 20:00 θαη άββαην 12:00 16:00

2 ROOMS 2013 Δπηκειεηέο : Γθέιε Γξπληάθε, Γηώξγεο-Βύξωλ Γάβνο, Γεώ Καγγειάξε, Υάξηο Καλειινπνύινπ, Μαξγαξίηα Καηαγά, Ιζαβέιια Κιαδάθε, Σάζνο Κνπηζνπξήο, Γηώηα Κωλζηαληάηνπ, Αξεηή Λενπνύινπ, Μαξία Μαξαγθνύ, Μαξία - Κπβέιε Μαπξνθνξδνπνύινπ, Νίθνο Μπθωληάηεο, Υάξεο αββόπνπινο, Μαξία ηάζε, Έθε ηξνύδα, Αγλή Παπαϊωάλλνπ, Φαίε Σδαλεηνπιάθνπ, Γηάλλεο Σνπκαδήο, Λίλα Σζίθνπηα, Δβίηα Σζνθάληα. Καιιηηέρλεο : Monika Pavlechova, Felix Delandre, Γήκεηξα Κνλδπιάηνπ, Γήκεηξα Ληάθνπξα, Μαξία Σζάγθαξε, Λία Κνπηειηέξε, Φωηεηλή Παιπάλα, Γηάλλεο Υεηκωλάθεο, Γεκήηξεο αξιάλεο, James Enox, Βαζίιεο Φαξξάο, Rilène Markopoulou, Ηιίαο Μακαιηόγθαο, Γηώξγνο Παπαθίγθνο, Έιελα Μαξίλνπ, Ιωάλλα Γθνύκα, Καιιίλα Μαϊνπνύινπ, Έικα Πεηξίδνπ, Νάηαιη Γηαμή, Ππζαγόξαο Υαηδεαλδξένπ, Βαζίιεο Γεξνδήκνο, Βαζίιεο Ρίδνο, Δύα Μαξαζάθε, Μαξίλα Σξνππή. Μαξία Σζάγθαξε Σν ινπινχδη, ζχκβνιν ηνπ εθήκεξνπ θαη ηεο επζξαπζηφηεηαο, πνπ έρεη φκσο κέζα ηνπ ηελ αλαλεσηηθή δχλακε ηεο αλαγέλλεζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο, είλαη ην πιηθφ κε ην νπνίν ε Μαξία Σζάγθαξε δεκηνπξγεί έλα εηθαζηηθφ πεξηβάιινλ πξνζθνξάο θη εθκπζηήξεπζεο επηζπκηψλ, επρψλ θη επραξηζηηψλ. Απφ ηα βάζε ηεο ηζηνξίαο, ηα ινπινχδηα είλαη θνξείο θσδηθνπνηεκέλσλ κελπκάησλ, εθθξάδνληαο φζα δελ κπνξνχλ λα εηπσζνχλ. Η Σζάγθαξε, πηνζεηψληαο έλα ηδηφηππν ηειεηνπξγηθφ, αθήλεη ζην έξγν ηεο λα δηεηζδχζνπλ ηα κεηαθνξηθά λνήκαηα ησλ ινπινπδηψλ, ραξίζκαηα, αξεηέο θαη αδπλακίεο πνπ νη ίδηνη νη άλζξσπνη ηνπο έρνπλ ραξίζεη. Μέζα απφ ηνλ απηνζρεδηαζκφ ιφγνπ θαη πξάμεο, επηζπκεί ηελ εκπινθή ηνπ ζεαηή ζην έξγν ηεο, ζε έλα πεδίν πνπ ραξηνγξαθείηαη πξφζθνξν ζηε κλήκε, ηε ζθέςε θαη ηελ επεξγεηηθή εθθνξά ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Υάξηο Καλειινπνύινπ Γήκεηξα Κνλδπιάηνπ Η Γήκεηξα Κνλδπιάηνπ δηεξεπλά ηα φξηα, ηα φξηα ηεο ηέρλεο θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ηε ζρέζε ηνπ 'κέζα' κε ην 'έμσ', ηνπ αλζξψπηλνπ θαη ηνπ δσηθνχ. Δπαλαπξνζδηνξίδεη ηα ζεκεία ηεο "θαηαζθεπαζκέλεο" πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ζε ζρέζε κε απηά ηεο "θχζεο" θαη ησλ ελζηίθησλ. Σελ ελδηαθέξεη λα εληνπίζεη ηελ κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε, θαζψο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιιεη ην έλα ζην άιιν θαη ηηο πεηζαξρήζεηο πνπ ηειηθά δέρεηαη ν άλζξσπνο ιφγσ απηψλ ησλ ζρέζεσλ. Κπξίαξρν ζηνηρείν ζην έξγν ηεο είλαη ε κλήκε ηελ νπνία πξνζπαζεί λα επαλαθέξεη θαη λα πξνβάιιεη κέζα απφ θαζεκεξηλέο πξάμεηο θαη αληηθείκελα. Γηα ηελ έθζεζε "Rooms 2013", εθηπιίζζεηαη κηα εληνπηζκέλε έξεπλα πνπ κπνξεί λα αθνξά ηελ ίδηα ηελ ηζηνξία ηνπ μελνδνρείνπ, ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν (ηελ πφιε, ε νπνία βξίζθεηαη ζε θξίζηκε θαηάζηαζε), αιιά θαη ην ξφιν πνπ θαιείηαη λα παίμεη ν θαιιηηέρλεο σο ζπκκεηέρσλ. Σν απνηέιεζκα ζα είλαη ε θαηαγξαθή ηεο έξεπλαο ζε έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή. Mαξγαξίηα Καηαγά

3 Λία Κνπηειηέξε Η Λία Κνπηειηέξε, κέζσ ηεο πνιπ-αηζζεηεξηαθήο εγθαηάζηαζεο πεξηβάιινλ βπζνχ, δεκηνπξγεί έλα παξάιιειν ζχκπαλ, φπνπ φιεο νη ζηαζεξέο ηνπ θφζκνπ κάο φπσο ηνλ γλσξίδνπκε, αιιάδνπλ. Αλάκεζα ζε νξγαληθέο κνξθέο/παξνπζίεο, θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιαζηηθά πνηήξηα, ν επηζθέπηεο θαιείηαη λ αθνπγθξαζηεί, φ,ηη μεραζκέλν ή θαηαπηεζκέλν κέζα ηνπ θαη ελ ηέιεη λ αλαζηνραζηεί θαη λα επαλαηνπνζεηεζεί απέλαληη ζηνλ ίδην ηνχ ηνλ Δαπηφ. Η Λία Κνπηειηέξε, ζπλζέηεη έλαλ νλεηξηθά θπζηθφ θφζκν σο απνηχπσκα ηεο θαληαζίσζήο ηήο- ν νπνίνο ηέκλεηαη ηειηθά κε ηελ εκπεηξία ηνπ επηζθέπηε, νδεγψληαο απφ ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ, ζηελ αλάζπξζε ηεο αιήζεηαο καο ζηελ επηθάλεηα. θνπφο ηεο εγθαηάζηαζεο απηήο σζηφζν, δελ είλαη ε θπγφπνλε απνκάθξπλζε απφ ηα πξνβιήκαηα, αιιά ε δεκηνπξγία κηαο γέθπξαο κεηαμχ ζψκαηνο-κπαινχ, αηζζήζεσλ-πλεχκαηνο, νλεηξηθνχ-πξαγκαηηθνχ, εηζη ψζηε, καδί κε ηελ φπνηα πξνζσπηθή αιήζεηα, λα κπνξέζεη λα «αιηεπζεί» θαη ε ιχζε. Γεκήηξεο αξιάλεο Ιζαβέιια Κιαδάθε Η πξαγκαηηθφηεηα ζε ζπλαληάεη ζην δσκάηηφ ζνπ. Ο Γεκήηξεο αξιάλεο βάδεη ζην δσκάηην ηνπ μελνδνρείνπ γιππηά-εηζβνιείο θαη πξνηείλεη/ζθελνζεηεί έλα ζελάξην απφ ην ζέαηξν ηνπ παξαιφγνπ πνπ δνχκε. ηελ πιαηθφξκα ηέρλεο πνπ ζηήλεηαη ζεζκηθά πηα θάζε ρξφλν ζηα Rooms, ε λεφηεξε ηέρλε δείρλεη ηνπο πεηξακαηηζκνχο, ην πλεχκα θαη ηηο πξψηεο θαηαθηήζεηο ηεο. Ο αξιάλεο παξνπζηάδεη κηα απφ ηηο θπξίαξρεο φςεηο ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο. Γιππηηθή πνπ θαηεβαίλεη ζηνλ δξφκν, παίξλεη ηελ ζεκαηηθή ηεο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, θέξεη ηε θφξκα ηνπ hyper-real νηθείνπ. Αθφκα, έρεη ρξψκα, αγλνεί ην βάζξν ή ην ρξεζηκνπνηεί εκθαηηθά θαη εηξσληθά κε ζηφρν λα ην αλαηξέςεη, έρεη πεηξακαηηζκφ, γθξνηέζθν ρηνχκνξ θαη δπλαηή εηθφλα/αθήγεζε. Κιαζζηθή γιππηηθή ζηε βάζε ηεο, δνπιεχεηαη κε ησξηλά πιηθά, θαηλνχξγηα θφξκα, επηλνεηηθή ηερλνηξνπία. αθψο ηα γιππηά ηνπ εγγξάθνληαη ζηελ επηξξνή ηεο pop ηέρλεο κε ηε ζηελή απελνρνπνηεκέλε- φζκσζε καδηθήο θνπιηνχξαο θαη πςειήο ηέρλεο, είλαη ζε δηάινγν κε ηα ξεχκαηα ηεο δηεζλνχο ηέρλεο, θιεξηάξνπλ κε ηνλ ππεξξεαιηζκφ. ε αληίζεζε φκσο κε ηα ππεξξεαιηζηηθά γιππηά ηνπ Hundson γηα παξάδεηγκα πνπ ν αθξαίνο ξεαιηζκφο ηνπο έβγαηλε απφ ηελ αθξηβή αιεζνθάλεηα, ζηα έξγα πνπ θηηάρλεη ε λέα γεληά γιππηψλ, ε αιήζεηα ππνλνκεχεηαη απφ ηελ θαξηθαηνχξα, ηα ηξαβεγκέλα, δηαζηξεβισκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ηα αιιφθνηα ζηνηρεία πνπ κπαίλνπλ πάλσ ζην έξγν, ην «πεηξαγκέλν» κέγεζνο, κηθξφηεξν απφ ηελ θαλνληθή αλαπαξάζηαζε. Σα γιππηά παίδνπλ ζην 1,30-1,40 κ. χςνο. Δίκαζηε ζηελ πεξηνρή ηεο ηέρλεο θαη ν ςεπδνξεαιηζκφο ηνπο είλαη ε επηιεγκέλε θφξκα πνπ θνπβαιάεη ην επηδησθφκελν πεξηερφκελν: Σν γιππηφ-statue γίλεηαη παξάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ, πνιηηηθνχ status, ζηάζε εζηθή θαη αηζζεηηθή. Ση λα ηα θάλνπκε ζήκεξα ηα κάξκαξα; Η γιππηηθή ζην δσκάηην ηνπ Γεκήηξε αξιάλε είλαη up-to-the-point. Γηώηα Κωλζηαληάηνπ Φωηεηλή Παιπάλα Γηάλλεο Υεηκωλάθεο Η Φσηεηλή Παιπάλα θαη ν Γηάλλεο Υεηκσλάθεο ζπλζέηνπλ έλα πεξηβάιινλ κλεκεηαθνχ ραξαθηήξα απνηεινχκελν απφ εγθαηαζηάζεηο κε θπζηθά πιηθά, βηνκεραληθά αληηθείκελα θαη επεμεξγαζκέλεο θσηνγξαθίεο. Κνηλή ηνπο αθεηεξία ε αλίρλεπζε θαη πεξηζπιινγή ζηνηρείσλ θαη αξρεηαθνχ πιηθνχ απφ ην πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ παξειζφλ. Η νηθεηνπνίεζε, δηαρείξηζε θαη αλαζχλζεζή ηνπο ζηελ πεξίπησζε ηεο Φ. Παιπάλα θαηαιήγεη ζηε δεκηνπξγία ελφο θαληαζηαθνχ ληνθνπκέληνπ, κηαο ππνζεηηθήο θαη ππνθεηκεληθήο εθδνρήο ελφο ζχγρξνλνπ ζπκβάληνο ή κηαο κε βησκέλεο εκπεηξίαο. Αληίζηνηρα ν Γ. Υεηκσλάθεο επαλεμεηάδεη θαη επηθαηξνπνηεί ηε βησζηκφηεηα θαζηεξσκέλσλ θαη θαηλνηφκσλ πνιηηηζκηθψλ γεγνλφησλ ή έξγσλ ηεο πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο θαη εζηηάδνληαο επηιεθηηθά ζε ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηνπο επαλαδηαπξαγκαηεχεηαη κε θξηηηθή δηάζεζε ηελ ηζηνξία ησλ θνηλσληθψλ θαη αηζζεηηθψλ αμηψλ. Σάζνο Κνπηζνπξήο

4 James Enox Ο James Enox ζρεδηάδεη κε καξθαδφξνπο παληνχ. ε έπηπια, ξνχρα, ραξηηά, θνλζφιεο θαη εληζρπηέο, ζε ζψκαηα, ζην κπαιφ ηνπ. Δπηλνεί νληφηεηεο κε ζξεζθεπηηθή πίζηε ζηε κνπζηθή, ζηελ αγάπε, ζηνλ νπξαλφ ή απιά ζην skateboard. ρεδηάδεη κηθξνχο θαη κεγάινπο κεζζίεο πνπ ζα αιιάμνπλ ηνλ θφζκν, ζα ελαξκνλίζνπλ ηελ ηερλνινγία κε ηνλ απνγεησηηθφ έξσηα θαη ηνπο γαιαμίεο κε ηελ πην πεδή πξαγκαηηθφηεηα. Σν δσκάηην ηνπ μελνδνρείνπ πνπ ζα γεκίζεη απφ άθξε ζε άθξε κε ηα έξγα ηνπ Enox, ζα απνηειέζεη ηνλ ηδαληθφ ζηαζκφ κεηεπηβίβαζεο απφ ηνλ έλα θφζκν ζηνλ άιιν. Ο James Enox (γελ. 1975) δεη, εξγάδεηαη, θηηάρλεη ήρνπο θαη εηθφλεο ζηε Θεζζαινλίθε. Αξεηή Λενπνύινπ Βαζίιεο Φαξξάο Πξνζεγγίδνληαο ηε θξάζε ηνπ Walter Benjamin γηα ηνλ πεξηπαηεηή flaneur, ε πφιε ήηαλ ηψξα ην ηνπίν, ηψξα ην δσκάηην..., ν Βαζίιεο Φαξξάο ρξεζηκνπνηεί ην πεξπάηεκά ηνπ σο κέξνο ηεο θαιιηηερληθήο ηνπ πξάμεο, αθξνβαηψληαο κεηαμχ πνηεηηθήο πξνζέγγηζεο θαη πξάμεο. Eπηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε κηα θπθιηθή δηαδξνκή γχξσ απφ ηνλ ιφθν ηνπ Λπθαβεηηνχ έρνληαο σο ελαξθηήξην ζεκείν ην μελνδνρείν Saint George Lycabettus. Απψηεξνο ζηφρνο ηνπ, ε θπθιηθή πεξηπαηεηηθή δηαδηθαζία γχξσ απφ ηνλ ιφθν ηνπ Λπθαβεηηνχ λα ιεηηνπξγήζεη ζπκβνιηθά σο ρσξηθφο ηξφπνο ζπλαηζζεκαηηθήο εθηφλσζεο. ε απηή ηε πεξηπαηεηηθή δηαδηθαζία επηιέγεη λα πεξπαηήζεη καδί κε αθφκα έλα άηνκν, ζπδεηψληαο θαη εμσηεξηθεχνληαο ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα κε βαζηθφ ζεκαηηθφ άμνλα ηελ αιιεινζπζρέηηζε κηαο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο αηφκνπ θαη πφιεο. Παξάιιεια κε ηελ δηαδξνκή, ην αξρηηεθηνληθφ ζηνηρείν, νη άδεηνη θαη δσληαλνί δξφκνη, ν ζφξπβνο ηεο θίλεζεο, νη δηαθνξεηηθέο κηθξν-αηκφζθαηξεο θαη ην ηζηνξηθφ παξειζφλ ζε δηάθνξα ζεκεία, επεξεάδνπλ ηελ ζπδήηεζε θαη ηνλ ξπζκφ ηνπ βαδίζκαηνο, δεκηνπξγψληαο έλαλ δηάινγν κεηαμχ ησλ ζχγρξνλσλ πεξηπαηεηψλ θαη ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Ο ζπκβνιηθφο ραξαθηήξαο ηνπ πεξπαηήκαηνο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα κηαο ζηηγκηαίαο θίλεζεο πξνο ηα εκπξφο, πξνο φιεο ηηο πιεπξέο ηεο Αζήλαο. Η ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή θαη ν ηφπνο επηιέρζεθαλ κε βάζε ζπκβνιηθά θαη ςπρνγεσγξαθηθά θξηηήξηα. Ο ιφθνο ηνπ Λπθαβεηηνχ απνθηά δηηηή ζεκαζία, ιεηηνπξγεί κεηαθνξηθά σο ζεκείν κεηάβαζεο. Δλψλεη κέζα απφ ηελ εληαία ζέα ηνπ αζηηθνχ νξίδνληα πνπ μεηπιίγεηαη γχξσ ηνπ κέζα απφ ηελ παξνπζία ησλ δχν πεξηπαηεηψλ ζην ηέινο ηεο εκέξαο θαη ηαπηφρξνλα ρσξίδεη κέξε, θαζεκεξηλέο δσέο, ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ μεδηπιψλνληαη ζηελ θάζε πιεπξά ησλ πξνπφδσλ ηνπ. ην δσκάηην απηνχ ηνπ μελνδνρείνπ ην νπνίν απνηειεί αθφκα έλαλ ρψξν κεηάβαζεο κεηαθέξεηαη ε νπηηθν-αθνπζηηθή ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία απηήο ηεο πξάμεο κηα ζπλαηζζεκαηηθή γεσγξαθία φπνπ ν θαιιηηέρλεο κνηξάδεηαη κε ην θνηλφ. Η Αζήλα γηα ηνλ πεξηπαηεηή έγηλε ην δσκάηην φπσο θαη ζηελ έθθξαζε ηνπ W. Benjamin, έηζη ηψξα ην δσκάηην ηνπ μελνδνρείνπ γίλεηαη ε πφιε γηα ηνλ επηζθέπηε/ζεαηή. Μαξία Μαξαγθνύ Monika Pavlechova Η ινβάθα θαιιηηέρλεο Monika Pavlechova κε θξηηηθή δηάζεζε θαηαζθεπάδεη έλα παξειζφλ επεκβαίλνληαο αλεπαίζζεηα αιιά αιεζνθαλψο ζην ρψξν. Σν δσκάηην ηνπ μελνδνρείνπ γίλεηαη έηζη έλαο ρψξνο αλίρλεπζεο θαη -αλαπφθεπθηα - ζρνιηαζκνχ κηαο δσήο κέζα απφ ηα πνίθηια αλζξψπηλα απνηππψκαηα ή/θαη ππνιείκκαηα απηήο. Σειηθά φκσο πνην είλαη ην δεηνχκελν, ε αιεζηλή ηζηνξία ή ε αλαληίξξεηε ζιηβεξή(;)- πξαγκαηηθφηεηα πνπ δηαθαίλεηαη; Γθέιε Γξπληάθε

5 Ηιίαο Μακαιηόγθαο Σα καζεκαηηθά, ε γιψζζα θαη ε κνπζηθή σο λνεηηθέο αξρέο ρξήζηκεο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ζπιινγηζκψλ, ησλ θξίζεσλ θαη ησλ ελλνηψλ πνπ επεμεξγάδεηαη ε ινγηθή απηή είλαη ε λνεκαηηθή αθεηεξία θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν μεθηλάεη ε κειέηε ηνπ Ηιία Μακαιηφγθα θαζψο ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία φπσο ην κέηξν, ηελ αξκνλία, ηελ αθνινπζία, ηε κεηαηξνπία, ην κέγεζνο θαη δεκηνπξγεί θψδηθεο φκνηνπο κε ηνπο καζεκαηηθνχο, γισζζηθνχο θαη κνπζηθνχο θψδηθεο γηα λα παξνπζηάζεη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηε δηακφξθσζε ηεο ινγηθήο. Δθθηλψληαο απφ ηελ νξζφηεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ βάζεσλ, απαξαίηεησλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ζηήξημε ησλ αλσδνκψλ, πνπ παξνπζηάδνπλ ηα καζεκαηηθά, ε γιψζζα θαη ε κνπζηθή, νξίδεη ηηο ηξεηο απηέο λνεηηθέο αξρέο σο ζπγγελείο θψδηθεο κε δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο άπεηξσλ ζπλδπαζκψλ. Σφζνη είλαη ίζσο θαη νη ηξφπνη γηα λα θαηαλνήζνπκε θαη λα θαηαγξάςνπκε απηφ πνπ ππνδερφκαζηε σο πξαγκαηηθφηεηα. Μηα επηζηήκε, έλα φξγαλν θαη κηα ηέρλε φπνπ ζπζηήκαηα, πξάμεηο, πξφνδνη, αθνινπζία, ζπλδπαζκνί, ηφλνη θαη θιίκαθεο ιεηηνπξγνχλ κε παλνκνηφηππν ηξφπν ζηνρεχνληαο, αθελφο ζηελ αλάιπζε ηνπ ρψξνπ πνπ καο πεξηβάιιεη θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαη αθεηέξνπ ζηελ επηθνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί θαλείο λα ζπιιέμεη κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε. Μέζα απφ απηή ηελ αληίιεςε, ρξεζηκνπνηψληαο απηφ γηα ινγηζκηθφ, δεκηνπξγεί ηα έξγα ηνπ ν Ηιίαο Μακαιηφγθαο κε ηέκπν, ζπλέρεηεο θαη αζπλέρεηεο, κεηαβάζεηο ζηνπο ηφλνπο θαη ηηο θιίκαθεο, εθεπξίζθνληαο θαη θαηαγξάθνληαο λένπο θψδηθεο. Όια απηά ηα εξεπλά ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαζηάζεηο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ρψξν αιιά θαη ην ρξφλν, θαη απνηππψλεη ζηε δνπιεία ηνπ ηηο αξρέο νη νπνίεο, ζηαζεξά, επαλαιακβάλνληαη, ην 0 θαη ην 1, ην ιφγν θαη ηε ζησπή, ηε λφηα θαη ηελ παχζε, ην θελφ θαη ην πιήξεο. ηε δηαδηθαζία απηή, αλαπφθεπθηα, εξεπλάηαη ε ζρέζε ηεο ινγηθήο κε ην ρψξν, πσο δεκηνπξγείηαη ρψξνο κέζα απφ ην ξπζκφ ηνπ έξγνπ θαη πσο, ηειηθά, ν ίδηνο ν ρψξνο κπνξεί λα νξίδεηαη σο έξγν. Νίθνο Μπθωληάηεο Νάηαιη Γηαμή Σν δσκάηην ηεο Νάηαιη Γηαμή κεηαηξέπεηαη ζε έλα ελ δπλάκεη κλεκείν ησλ εθάζηνηε ελνίθσλ ηνπ δσκαηίνπ 506, ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα. Η θαιιηηέρληο κεζνδηθά ζπιιέγεη θαη αξρεηνζεηεί ηελ εθήκεξε παξακνλή ζην δσκάηην θαη θαηαγξάθεη ηελ κεηαβαηηθή θαηάζηαζε ηνπ «εγθιεηζκνχ» πνπ εκπεξηέρεη έλαο ρψξνο θηινμελίαο, δεκηνπξγψληαο έλα ελδηάκεζν (inframince) κνπζεηνινγηθφ πεξηβάιινλ, κηα εηεξνηνπία, αθηεξσκέλε ζηελ θαζεκεξηλά (επαλαιακβαλφκελε) αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαη ζηε κπζνινγία πνπ απηή ππνλνεί. Γηάλλεο Σνπκαδήο Ππζαγόξαο Υαηδεαλδξένπ Ο Ππζαγφξαο Υαηδεαλδξένπ γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1981 θαη απνθνίηεζε ην 2012 απφ ηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Σν έξγν πνπ ζα παξνπζηάζεη ζηα Rooms 2013 θαη ην νπνίν θαηαζθεπάδεη γηα ηελ in situ ηνπνζέηεζή ηνπ ζην δσκάηην ηνπ μελνδνρείνπ, ζρεηίδεηαη απφιπηα κε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηεο αηζζεηηθήο θαη ζεσξεηηθήο ηνπ δηεξεχλεζεο. Η δεκηνπξγία ηνπ έρεη σο άμνλα ηελ αλάδεημε κνξθψλ, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ επεμεξγαζία αιγνξίζκσλ θαη ηε δηαδνρή ζεηξάο-δνκήο-αιιεινπρίαο θηλήζεσλ. Η ζρέζε ηνπ κέξνπο θαη ηνπ φινπ απνηειεί θπξίαξρν ζηνηρείν ζηελ νπζία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ. Η αλάδεημε κηαο δνκήο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ελφο έηνηκνπ αληηθεηκέλνπ, ζπλήζσο ελφο παηρληδηνχ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε «παιέηα» ηνπ είλαη ηα Lego ηνπ, πνπ μεδηπιψλνληαη ζην ρψξν, αλαπηχζζνληαο κνξθέο θαη ζρήκαηα. Λίλα Σζίθνπηα

6 Βαζίιεο Γεξνδήκνο Ο Βαζίιεο Γεξνδήκνο (Άξηα, 1977) δεη θαη εξγάδεηαη ζηελ Αζήλα. πνχδαζε αξρηθά καξκαξνγιππηηθή ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ Παλφξκνπ Σήλνπ θαη αξγφηεξα απνθνίηεζε απφ ηελ Αλψηαηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ ηεο Αζήλαο απφ ην εξγαζηήξην ηνπ θαζεγεηή Γηψξγνπ Λάππα. Σν θπξίσο ζψκα ηνπ έξγνπ ηνπ απνηειείηαη απφ εγθαηαζηάζεηο in situ γηα ηηο νπνίεο ν θαιιηηέρλεο ζπρλά ρξεζηκνπνηεί πιηθά πνπ βξίζθεη επηηφπνπ, δίλνληαο έηζη λέεο ζεκαζίεο ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν. ηα έξγα ηνπ επαλαιακβάλεηαη ην κνηίβν κηαο αθεξεκέλεο κνξθήο θαηνηθίαο κε ην νπνίν δηεξεπλά ηελ νληνινγία ησλ βαζηθψλ αξρψλ δφκεζεο. Γηα ην Rooms 2013 ν Γεξνδήκνο θαηαζθεπάδεη ην αξλεηηθφ νκνίσκα ηνπ μελνδνρεηαθνχ δσκαηίνπ ηεο έθζεζεο. Σν πιηθφ ηνπ ιεηηνπξγεί ζαλ ππαηληρηηθή αλαθνξά ζην αζηηθφ ηνπίν ησλ ζεκεξηλψλ θνηλνληθννηθνλνκηθψλ κεηαβνιψλ. Ιωάλλα Γθνύκα - Καιιίλα Μαϊνπνύινπ - Έικα Πεηξίδνπ TALL TALES are not TELLTALES Δβίηα Σζνθάληα Σξεηο λέεο εηθαζηηθνί, ε Ισάλλα Γθνχκα, ε Καιιίλα Ματνπνχινπ θαη ε Έικα Πεηξίδνπ, κέζα απφ δσγξαθηθά έξγα, γιππηά θαη επηηνίρηα καγλεηηθά ζρέδηα, επηρεηξνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ έλα θαληαζκαγνξηθφ παξακχζη κε πνιιαπιέο εθδνρέο, δηαξξεγλχνληαο ην ησξηλφ παξαπέηαζκα ηνπ δφθνπ θαη ηεο απφ-εξσνπνίεζεο. Υσξίο λα επηδηψθνπλ ηνλ εμσξατζκφ, ή ηελ θπγή απφ ηελ άγξηα θαζεκεξηλφηεηα, νη ηξεηο εηθαζηηθνί γίλνληαη αθεγεηέο ηζηνξεκάησλ πνπ αλνίγνπλ έλα παξάζπξν ζε κία λέα θαληαζηαθή, απξφζκελε πξαγκαηηθφηεηα, φπνπ ν Borges ζπλδηαιέγεηαη κε ηνλ Lewis Caroll, πξνζθέξνληαο ζην θνηλφ κία έληνλε ζπλ-αηζζεζηαθή εκπεηξία. Φαίε Σδαλεηνπιάθνπ Felix Delandre Η εηθαζηηθή πξνζπέιαζε ελφο ρψξνπ φπσο είλαη ην δσκάηην ελφο μελνδνρείνπ, κνηξαία, εζηηάδεηαη ζηελ εγγελή έληαζε αλάκεζα ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ραξαθηήξα, πνπ απφ ηε θχζε ηνπ πξνυπνζέηεη. Γχν ζηνηρεία, πνπ ελππάξρνπλ αλαπφθεπθηα ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο: φπσο αθξηβψο ε γιψζζα, σο ιφγνο εθθνξάο θη σο έθθξαζε, ηφζν ησλ κχρησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αηνκηθνχ ππνθεηκέλνπ, φζν θαη ησλ νηθνπκεληθψλ ζπκβφισλ ηεο θνηλσλίαο. Σνχηε ε γιψζζα, σο ιέμε θη σο πξφηαζε ελδηαζέηεη θαη κία πξαθηηθή ππφζηαζε, δνλείηαη απφ κία επηηειεζηηθνχ ραξαθηήξα πξφζεζε. Άιισζηε, ηφζν ζηε δεκφζηα, φζν θαη ζηελ ηδησηηθή ηνπο έθθξαζε, ην αλζξψπηλν ζπλαίζζεκα θη ν ιφγνο, πάιινληαη απφ ηελ ίδηα δπλακηθή, απφ ηελ ίδηα αλαθνξηθφηεηα ζηα λνεηηθά θαη ηα βηνινγηθά γεγνλφηα ηεο δσήο, ζηεο νπνίαο ηα θαηεγνξήκαηα θαη ηηο θαηεγνξίεο δνχλε θη απνθαίλνληαη. Ο Felix Delandre, κε ηα έξγα ηνπ παζρίδεη, κέζα ζε πεξηνξηζκέλε δηάζηαζε λα αληηκεησπίζεη κε ηξφπν επηλνεηηθφ ηελ εκπινθή ησλ δχν ρψξσλ ζ έλα εληαίν δηάζηεκα, αλάγνληάο ην ζ έλα πξνζσπηθφ θαη ηαπηφρξνλα αιιεινεπηδξφλ, ζχζηεκα απφ έξγα πνπ απαηηνχλ σο γισζζηθφ ζχζηεκα κία δηαπηζησηηθή θη αθνινχζσο επηηειεζηηθή ζηάζε πξνθεηκέλνπ λα ζεκειησζεί κία πεξηγξαθηθή, αιιά ελεξγεηηθή ζπλάκα, αληίιεςε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ ρψξνπ. ΜΑΡΙΝΑ ΣΡΟΤΠΗ Κάιηκπαλ, 2012 Γηώξγεο Βύξωλ Γάβνο Η Μαξίλα Σξνππή, λέα θαιιηηέρλεο πνπ απνθνίηεζε απφ ηελ ΑΚΣ κφιηο εδψ θη έλα ρξφλν, έρεη πξνζεγγίζεη ηελ ηέρλε κ έλα θνξηίν κάζεζεο ζε πεξηζζφηεξνπο επηζηεκνληθνχο θη εθθξαζηηθνχο ηνκείο, κε παξάιιειεο ζπνπδέο ζηελ Δθπαηδεπηηθή θαη Κνηλσληθή Πνιηηηθή, αιιά θαη ζηνλ Κηλεκαηνγξάθν θαη ηε θελνγξαθία. Η εηθαζηηθή ηεο γιψζζα δηακνξθψζεθε κέζα απφ έλα παηγληψδε δηάινγν κεηαμχ ησλ κεζφδσλ ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, ηεο ζπζρέηηζήο ηνπο κε ηελ ηζηνξία ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ηεο αληηζηάζκηζεο ηεο ηζρχνο ηνπο απφ ηελ εκπεηξηθή γλψζε. Η αληίιεςε ηνπ θφζκνπ θαη ηεο δσήο πξνηείλεηαη

7 ζην έξγν ηεο σο έλα ζχλζεην απνθχεκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο ινγηθήο, ησλ αηζζήζεσλ θαη ηεο επηλνεηηθφηεηαο. ην δσκάηην 507, ε θαιιηηέρλεο εγθαζηζηά κηα γιππηηθή θαηαζθεπή, εθηειεζκέλε εηδηθά γη απηφλ ην ρψξν, απφ κέηαιιν θαη μχιν, πνπ πξνζαξκφδεηαη πάλσ ζην θξεβάηη ηνπ δσκαηίνπ, ζαλ έλα πβξηδηθφ νλ ζχλζεηεο νξγαληθήο θαη κεραληθήο κνξθήο, δηεγείξνληαο ηνλ ζεαηή λα δνθηκάζεη ηε ζρέζε ηνπ κε ην θαιιηηερληθφ αληηθείκελν ζα κηα ηαπηφρξνλε έιμε-απψζεζε πξνο ην νηθείν θαη ην αλνίθεην. ηε ιεηηνπξγία ηεο ζέαζεο ηνπ θφζκνπ ζπλεθδειψλνληαη ε επηζπκία θαη ε απέρζεηα. Σν έξγν Κάιηκπαλ ππνδειψλεη φηη ζηελ ηέρλε ε παξαγσγή ηεο επηζπκίαο θαη ε επηζπκία ηεο παξαγσγήο δηακνξθψλνπλ έλα πεδίν ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη ζπγθξνπφκελσλ ελεξγεηψλ. Δθε ηξνύδα Γήκεηξα Ληάθνπξα ΣΟ ΘΔΑΣΡΙΚΟ ΓΧΜΑΣΙΟ ην δσκάηην πνπ επηκειείηαη ε ζεαηξνιφγνο Γεψ Καγγειάξε ζθελνγξαθεί ε Γήκεηξα Ληάθνπξα. Απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ηνπ Central St Martin's College ηνπ Λνλδίλνπ, ε λεαξή ζθελνγξάθνο παξεκβαίλεη ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν, ρξεζηκνπνηψληαο σο βαζηθφ πιηθφ ηελ άκκν. Έλα αφξαην λήκα ζπλδέεη απηφ ην ζεαηξηθφ δσκάηην ηεο έθζεζεο κε ηε βαξηά, γεκάηε άκκν βαιίηδα πνπ ππνρξεψλεηαη λα θνπβαιάεη ν Λάθπ ζην κπεθεηηθφ Πεξηκέλνληαο ηνλ Γθνληφ. Βαζίιεο Ρίδνο Γεώ Καγγειάξε Ο Βαζίιεο Ρίδνο, ηαιαληνχρνο λένο Αξρηηέθησλ, κε ζπκκεηνρή ζε αξρηηεθηνληθνχο δηαγσληζκνχο, κε εκπεηξία ζηε κειέηε θαη θαηαζθεπή θηηξίσλ θαη ρψξσλ, έρεη έλα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαηαζθεπή. Απηφ ηνλ νδήγεζε αξρηθά ζην λα θηηάρλεη κφλνο ηνπ αληηθείκελα πνπ ρξεηάδεηαη αληηγξάθνληαο άιια, ζηε ζπλέρεηα λα επεμεξγάδεηαη θαη λα πινπνηεί δηθέο ηνπ ηδέεο, κε αθνξκή ή φρη αληηθείκελα πνπ ηνπ άξεζαλ. Σαπηφρξνλα απηήλ ηελ πεξίνδν κειεηάεη ηηο ηδηφηεηεο, αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πιηθψλ. Έηζη π.ρ. πξνζπαζεί λα δψζεη ειαθξάδα ζην μχιν, ρξεζηκνπνηψληαο ιεπηά θχιια, δίλνληάο ηνπο κε θαινχπη ην ζρήκα πνπ επηζπκεί, πξεζάξνληαο ην έλα θχιιν πάλσ ζην άιιν. Απηφ, κε αθνξκή έπηπια ηνπ Alvar Aalto, θαηέιεμε ζε κηα θαξέθια απφ ηα πην δχζθνια έπηπια θαη ζηε ζπλέρεηα ζε έλα θαιφγεξν. Λεπηνιφγνο, κε ηελ ππνκνλή ησλ παιηψλ καζηφξσλ, αιιά θαη άλεζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, δνθηκάδεη μαλά θαη μαλά, εμειίζζεη ηα αληηθείκελα, γεκίδεη κε λέεο ηδέεο. Γεκηνπξγεί, ραξάζζνληαο έλα πινχζην πξνζσπηθφ δξφκν σο Αξρηηέθησλ. Έιελα Μαξίλνπ - Γηώξγνο Παπαθίγθνο Αγλή Παπαϊωάλλνπ Η Έιελα Μαξίλνπ, πξνζειθχεηαη απφ ηηο κεηα-ελλνηνινγηθέο αλαδεηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο, πξνζεγγίδνληαο κε ζαξθαζκφ ηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν ζρεδηαζκέλν ζε καπξνπίλαθα. Ο ζαξθαζκφο δηακνηξάδεηαη ζε πηθξέο αλαγλψζεηο ησλ θέληξσλ ηνπ εγθεθάινπ πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ αηνκηθφηεηα ηνπ θαηλνχξγηνπ άλζξσπνπ, ζπγθξνηεκέλε απφ δεθάδεο εγθεθαιηθά ππφθεληξα. Οη δηαζπλδέζεηο ηνπο ηπραίεο ή αλαηνκηθά νξζέο δελ έρνπλ κεγάιε ζεκαζία. εκαζία κνξθνινγηθή θαη ζεκαζηνινγηθή έρνπλ ηα αξθηηθφιεμα, γηαηί ην έξγν απαξηίδεηαη απφ ηελ πξνηεηλφκελε «αλάγλσζή ηνπο» κέζα ζηηο δαηδαιψδεηο γξακκέο θαη ηελ επεμήγεζή πνπ ζπλνδεχεη ην έξγν. Ο Γηψξγνο Παπαθίγθνο ζηξέθεηαη θη απηφο ζηνλ θαζεκεξηλφ άλζξσπν θαη ηηο λνεηηθέο, ζεμηζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ θπιαθέο. Η παξάινγε ζνπθξαδέηα, κε ηελ θαπλνγφλν θεθαιή επηβαίλνπζα αγέξσρεο ζηξνπζνθακήινπ μεπξνβάιιεη απφ ην ππνζηήξηγκά αρλψλ κάιινλ αλαίηησλ κνηίβσλ πίμει ή κνλάδσλ παδι. Η πξφδειε επίθιεζε ηεο ζρεδηαζηηθήο δεηλφηεηαο ζπγθξνηεί βέβαηα ην ρεηξφπιαζην αληηθείκελν λα θπξηαξρεί ζην ππνζηήξηγκά ηνπ παξαπιαλεηηθά, αθνχ ην πνπιί πνπ ππνθξίλεηαη ηε γελλαηφηεηα φινη γλσξίδνπκε πσο ζα αληηδξάζεη ζηελ πξψηε αληημνφηεηα. Όζν δε γηα ηελ θαπλψδε θεθαιή ηεο επηβαίλνπζαο πνπ θαηαηίζεηαη σο κνξθνινγηθφο εηαίξνο ζην ιπγεξφ ιαηκφ, δε ρξεηάδεηαη θαη πνιχ λα ηαπηηζηεί κε ην εγθεθαιηθφ πεξηερφκελν ηεο ζηξνπζνθακήινπ.

8 Υάξεο αββόπνπινο Δύα Μαξαζάθε The next Harry Houdini Σν βίληεν The next Harry Houdini, (9min 10sec, 2012), εκπλέεηαη απφ ηηο απνδξάζεηο ηνπ δηάζεκνπ κάγνπ. Έρεη αλαθνξέο ζηα βηληενπαηρλίδηα θαη ηα reality show ιφγσ ηεο δνκήο ηνπ. ηφρνο είλαη κηα γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή απφδξαζε, ε επηζπκία γηα ηελ επηηπρία θαη ν θφβνο ηεο απνηπρίαο. Η πξνζπάζεηα κνπ λα απειεπζεξσζψ απφ ηα δεζκά απνηππψλεη ηνλ ςπρηθφ εγθιεηζκφ ηνπ ζχγρξνλνπ Τπνθεηκέλνπ πνπ είλαη θαη ην θεληξηθφ ζέκα ηνπ Δπφκελνπ Harry Houdini. Rilène Markopoulou Μαξία ηάζε Η Ρηιέλ Μαξθνπνχινπ παξνπζηάδεη κηα ζεηξά έξγσλ πνπ ζπκθηιηψλνπλ εηεξφθιεηεο κεηαμχ ηνπο ζεκαηηθέο θαη δεκηνχξγεη εγθαηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ ζπλδεηηθφ ζηνηρείν είλαη ην θνηλφ πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο : ην ξπδφραξην. Κνκκάηηα απφ κάξκαξν πνπ ε θαιιηηέρλεο ζπλέιεμε ζηνπο δξφκνπο ηεο Αζήλαο ην κεηά ηα επεηζφδηα ή έλα δεπγάξη γπλαηθεία ηαθνχληα ληχλνληαη κε ξπδφραξην θαη κεηαηξέπνληαη ζε εχζξαζηεο θαηαζθεχεο, απνκαθξπλφκελα έηζη απφ ηνλ αξρηθφ ηνπο ξφιν. ε κία άιιε πξνζέγγηζε, ε ηερληθή ηνπ frottage επηηξέπεη ζηελ θαιιηηέρλε λα νηθεηνπνηεζεί δεκφζηνπο ρψξνπο, παίξλνληαο ην απνηχπσκα ηνπο ρσξίο εληνχηνηο λα παξεκβαίλεη θαηαζηξεπηηθά ζε απηνχο. Η επηινγή ηνπ ξπδφραξηνπ είλαη ζπλεπψο απνιχησο ζπλεηδεηή θαη θαηεπζχλεη λνεκαηηθά ηα έξγα πξνο κία λέα ππαξμηαθή θαηάζηαζε πνπ απεηιείηαη ζε θάζε ηεο πηπρή. Μαξία Κπβέιε Μαπξνθνξδνπνύινπ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΣΙΑΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΟ ΠΡΩΙΜΟ ΕΡΓΟ ΣΟΤ WITTGENSTEIN Βηηηγθελζηατληθή θξηηηθή θαη Kξηηηθή θηινζνθία

Η ΚΑΝΣΙΑΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΟ ΠΡΩΙΜΟ ΕΡΓΟ ΣΟΤ WITTGENSTEIN Βηηηγθελζηατληθή θξηηηθή θαη Kξηηηθή θηινζνθία Θανάζης ακελλαριάδης Eπίκοσρος Καθηγητής Φιλοσουίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Η ΚΑΝΣΙΑΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΟ ΠΡΩΙΜΟ ΕΡΓΟ ΣΟΤ WITTGENSTEIN Βηηηγθελζηατληθή θξηηηθή θαη Kξηηηθή θηινζνθία Aλαθοίλωζε ζηο Παλειιήληο ζσλέδρηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αληηθείκελν έξεπλαο... ζ.7 1.2 Αθνξκή έξεπλαο... ζ.7 1.3 θνπηκφηεηα έξεπλαο... ζ.8 1.4 Μεζνδνινγία έξεπλαο... ζ.8

1.1 Αληηθείκελν έξεπλαο... ζ.7 1.2 Αθνξκή έξεπλαο... ζ.7 1.3 θνπηκφηεηα έξεπλαο... ζ.8 1.4 Μεζνδνινγία έξεπλαο... ζ.8 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1_ Δηζαγσγή 1.1 Αληηθείκελν έξεπλαο... ζ.7 1.2 Αθνξκή έξεπλαο... ζ.7 1.3 θνπηκφηεηα έξεπλαο... ζ.8 1.4 Μεζνδνινγία έξεπλαο... ζ.8 2_ Πξνζεγγίδνληαο ην ηνπίν 2.1 Ζ ζεκαζία ηεο δηαδξνκήο ζην

Διαβάστε περισσότερα