ROOMS 2013 Έθζεζε χγρξνλεο Σέρλεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ROOMS 2013 Έθζεζε χγρξνλεο Σέρλεο"

Transcript

1 ROOMS 2013 Έθζεζε χγρξνλεο Σέρλεο Η Αίζνπζα Σέρλεο Καππάηνο, δηνξγαλψλεη, επηκειείηαη θαη παξνπζηάδεη απφ ηελ Πέκπηε 24 Ιαλνπαξίνπ κέρξη 10 Φεβξνπαξίνπ 2013, γηα δέθαηε ηξίηε θνξά απφ ην 1999, ηελ εηήζηα Έθζεζε ύγρξνλεο Σέρλεο ROOMS 2013 ζην Ξελνδνρείν St George Lycabettus, ζηελ Γεμακελή, Κνισλάθη. ε κηα απφ ηηο πιένλ δεκνθηιείο θαη ηζηνξηθέο εθζέζεηο χγρξνλεο Σέρλεο, 20 Δπηκειεηέο Δθζέζεσλ, Ιζηνξηθνί & Θεσξεηηθνί Σέρλεο, Αξρηηέθηνλεο, ζεαηξνιφγνη, ρνξνγξάθνη, επηιέγνπλ απφ έλαλ πξσηνεκθαληδφκελν θαιιηηέρλε ή νκάδα θαιιηηερλψλ ν θαζέλαο, πνπ ζα παξνπζηαζζνχλ ζηα δσκάηηα ελφο νξφθνπ ηνπ Ξελνδνρείνπ. πκκεηέρνπλ 30 θαιιηηέρλεο πνπ ζα παξνπζηάζνπλ δσγξαθηθά έξγα, γιππηηθά, εηθαζηηθέο - ερεηηθέο, θσηνγξαθηθέο θαη ζθελνγξαθηθέο εγθαηαζηάζεηο, αξρηηεθηνληθά projects, design, performances, πξνβνιέο, ηαηλίεο, θαη άιια έξγα. Κάζε θαιιηηέρλεο παξνπζηάδεηαη αηνκηθά ζε θάζε έλα δσκάηην ζε έλαλ φξνθν ηνπ μελνδνρείνπ, φπνπ ην πεξηβάιινλ ηνπ δσκαηίνπ κεηακνξθψλεηαη ζε έλα πξνζσπηθφ ρψξν ηνπ θαιιηηέρλε. Γίλεηαη έηζη ε δπλαηφηεηα λα παξνπζηαζζνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ νη ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη πξνηάζεηο ζηνλ εηθαζηηθφ ρψξν θαη λα δεκηνπξγεζεί έλαο νπζηαζηηθφο θαη γφληκνο δηάινγνο. Η επηινγή ελφο δηαθνξεηηθνχ ρψξνπ, ελφο μελνδνρείνπ, γηα ηελ δηνξγάλσζε απηήο ηεο έθζεζεο, ήηαλ ζπλάξηεζε θαη ηεο επηινγήο γηα απηφλνκεο παξνπζηάζεηο ησλ θαιιηηερλψλ ζηνλ ίδην ρψξν αιιά θαη ηεο αλάγθεο ην ζχγρξνλν έξγν ηέρλεο λα δηεθδηθήζεη θαη λα θαηαιάβεη ηνλ δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ, ηδησηηθφ θαη ηαπηφρξνλα δεκφζην ρψξν, ζε πιήξε αληηζηνηρία θαη αξκνλία κε ηνλ ραξαθηήξα θαη ην λφεκα ηνπ ζήκεξα. Ο ρψξνο ηνπ Ξελνδνρείνπ είλαη έλαο ραξαθηεξηζηηθφο καδηθφο ρψξνο κε ζπγθεθξηκέλε δνκή, ιεηηνπξγία θαη θνηλσληθφ ξφιν ζηα πιαίζηα κηαο πφιεο, ρψξνο επίζθεςεο, αλάπαπζεο, ζπλάληεζεο, γλσξηκίαο, επηθνηλσλίαο. ηνλ γλψξηκν ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ, φπνπ θηινμελνχληαη γηα θάπνην δηάζηεκα θπξίσο μέλνη ζε κηα πφιε, αιιά θαη άλζξσπνη ηεο πφιεο πνπ πεξλνχλ θάπνηεο ψξεο απφ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο, ζα πξνζηεζεί θαη κηα άιιε δηάζηαζε, απηή ηεο θηινμελίαο θαιιηηερληθψλ έξγσλ. Έηζη ν θνηλσληθφο ξφινο ηνπ Ξελνδνρείνπ δηεπξχλεηαη θαη απνθηά έλα πνιηηηζκηθφ θαη επηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα θαη γίλεηαη έλα βήκα ησλ θαιιηηερλψλ πξνο ην επξχ θνηλφ πνπ ζα επηζθεθζεί θαη ζα βξεζεί ζηνλ ίδην ρψξν ηηο ίδηεο κέξεο θαη ζα ζπδήζεη κε ηα έξγα. Γηα πνιινχο απφ ηνπο θαιιηηέρλεο, ν ζαπκάζηνο θαη θηιφμελνο ρψξνο ηνπ Ξελνδνρείνπ St George Lycabettus πνπ βξίζθεηαη ζε έλα απφ ηα θεληξηθφηεξα θαη σξαηφηεξα ζεκεία ηεο Αζήλαο, απνηειεί κηα επθαηξία γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έξγα εηδηθά γηα απηή ηελ έθζεζε, έξγα πνπ ζπζρεηίδνληαη κε απηέο αθξηβψο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηνλ ξφιν ηνπ θηιφμελνπ ρψξνπ. Σν Ξελνδνρείν St George Lycabettus, ελδηαθέξεηαη θαη ζπλερίδεη ζηαζεξά λα θηινμελεί θαη λα πξνβάιεη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπκκεηέρνληαο γηα πνιινζηή θνξά ζε απηή ηε δηνξγάλσζε ζηεξίδεη θαη αλνίγεηαη ζηνπο ρψξνπο ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Δγθαίληα Πέκπηε 24 Ιαλνπαξίνπ 2013, 20:00 24:00 Γηάξθεηα Έθζεζεο κέρξη 10 Φεβξνπαξίνπ Ώξεο Λεηηνπξγίαο: Καζεκεξηλέο 16:00 22:00, άββαην & Κπξηαθή 12:00 22:00. ROOMS 2013 plus+ ηελ Αίζνπζα Σέρλεο Καππάηνο δηνξγαλψλεηαη παξάιιεια κε ηελ έθζεζε Rooms 2013, ε έθζεζε Rooms 2013 plus +. Δγθαίληα: άββαην 26 Ιαλνπαξίνπ 2013, 12:00 16:00 Γηάξθεηα Έθζεζεο κέρξη 23 Φεβξνπαξίνπ Ώξεο Λεηηνπξγίαο: Σξίηε έσο Παξαζθεπή 12:00 20:00 θαη άββαην 12:00 16:00

2 ROOMS 2013 Δπηκειεηέο : Γθέιε Γξπληάθε, Γηώξγεο-Βύξωλ Γάβνο, Γεώ Καγγειάξε, Υάξηο Καλειινπνύινπ, Μαξγαξίηα Καηαγά, Ιζαβέιια Κιαδάθε, Σάζνο Κνπηζνπξήο, Γηώηα Κωλζηαληάηνπ, Αξεηή Λενπνύινπ, Μαξία Μαξαγθνύ, Μαξία - Κπβέιε Μαπξνθνξδνπνύινπ, Νίθνο Μπθωληάηεο, Υάξεο αββόπνπινο, Μαξία ηάζε, Έθε ηξνύδα, Αγλή Παπαϊωάλλνπ, Φαίε Σδαλεηνπιάθνπ, Γηάλλεο Σνπκαδήο, Λίλα Σζίθνπηα, Δβίηα Σζνθάληα. Καιιηηέρλεο : Monika Pavlechova, Felix Delandre, Γήκεηξα Κνλδπιάηνπ, Γήκεηξα Ληάθνπξα, Μαξία Σζάγθαξε, Λία Κνπηειηέξε, Φωηεηλή Παιπάλα, Γηάλλεο Υεηκωλάθεο, Γεκήηξεο αξιάλεο, James Enox, Βαζίιεο Φαξξάο, Rilène Markopoulou, Ηιίαο Μακαιηόγθαο, Γηώξγνο Παπαθίγθνο, Έιελα Μαξίλνπ, Ιωάλλα Γθνύκα, Καιιίλα Μαϊνπνύινπ, Έικα Πεηξίδνπ, Νάηαιη Γηαμή, Ππζαγόξαο Υαηδεαλδξένπ, Βαζίιεο Γεξνδήκνο, Βαζίιεο Ρίδνο, Δύα Μαξαζάθε, Μαξίλα Σξνππή. Μαξία Σζάγθαξε Σν ινπινχδη, ζχκβνιν ηνπ εθήκεξνπ θαη ηεο επζξαπζηφηεηαο, πνπ έρεη φκσο κέζα ηνπ ηελ αλαλεσηηθή δχλακε ηεο αλαγέλλεζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο, είλαη ην πιηθφ κε ην νπνίν ε Μαξία Σζάγθαξε δεκηνπξγεί έλα εηθαζηηθφ πεξηβάιινλ πξνζθνξάο θη εθκπζηήξεπζεο επηζπκηψλ, επρψλ θη επραξηζηηψλ. Απφ ηα βάζε ηεο ηζηνξίαο, ηα ινπινχδηα είλαη θνξείο θσδηθνπνηεκέλσλ κελπκάησλ, εθθξάδνληαο φζα δελ κπνξνχλ λα εηπσζνχλ. Η Σζάγθαξε, πηνζεηψληαο έλα ηδηφηππν ηειεηνπξγηθφ, αθήλεη ζην έξγν ηεο λα δηεηζδχζνπλ ηα κεηαθνξηθά λνήκαηα ησλ ινπινπδηψλ, ραξίζκαηα, αξεηέο θαη αδπλακίεο πνπ νη ίδηνη νη άλζξσπνη ηνπο έρνπλ ραξίζεη. Μέζα απφ ηνλ απηνζρεδηαζκφ ιφγνπ θαη πξάμεο, επηζπκεί ηελ εκπινθή ηνπ ζεαηή ζην έξγν ηεο, ζε έλα πεδίν πνπ ραξηνγξαθείηαη πξφζθνξν ζηε κλήκε, ηε ζθέςε θαη ηελ επεξγεηηθή εθθνξά ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Υάξηο Καλειινπνύινπ Γήκεηξα Κνλδπιάηνπ Η Γήκεηξα Κνλδπιάηνπ δηεξεπλά ηα φξηα, ηα φξηα ηεο ηέρλεο θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ηε ζρέζε ηνπ 'κέζα' κε ην 'έμσ', ηνπ αλζξψπηλνπ θαη ηνπ δσηθνχ. Δπαλαπξνζδηνξίδεη ηα ζεκεία ηεο "θαηαζθεπαζκέλεο" πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ζε ζρέζε κε απηά ηεο "θχζεο" θαη ησλ ελζηίθησλ. Σελ ελδηαθέξεη λα εληνπίζεη ηελ κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε, θαζψο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιιεη ην έλα ζην άιιν θαη ηηο πεηζαξρήζεηο πνπ ηειηθά δέρεηαη ν άλζξσπνο ιφγσ απηψλ ησλ ζρέζεσλ. Κπξίαξρν ζηνηρείν ζην έξγν ηεο είλαη ε κλήκε ηελ νπνία πξνζπαζεί λα επαλαθέξεη θαη λα πξνβάιιεη κέζα απφ θαζεκεξηλέο πξάμεηο θαη αληηθείκελα. Γηα ηελ έθζεζε "Rooms 2013", εθηπιίζζεηαη κηα εληνπηζκέλε έξεπλα πνπ κπνξεί λα αθνξά ηελ ίδηα ηελ ηζηνξία ηνπ μελνδνρείνπ, ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν (ηελ πφιε, ε νπνία βξίζθεηαη ζε θξίζηκε θαηάζηαζε), αιιά θαη ην ξφιν πνπ θαιείηαη λα παίμεη ν θαιιηηέρλεο σο ζπκκεηέρσλ. Σν απνηέιεζκα ζα είλαη ε θαηαγξαθή ηεο έξεπλαο ζε έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή. Mαξγαξίηα Καηαγά

3 Λία Κνπηειηέξε Η Λία Κνπηειηέξε, κέζσ ηεο πνιπ-αηζζεηεξηαθήο εγθαηάζηαζεο πεξηβάιινλ βπζνχ, δεκηνπξγεί έλα παξάιιειν ζχκπαλ, φπνπ φιεο νη ζηαζεξέο ηνπ θφζκνπ κάο φπσο ηνλ γλσξίδνπκε, αιιάδνπλ. Αλάκεζα ζε νξγαληθέο κνξθέο/παξνπζίεο, θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιαζηηθά πνηήξηα, ν επηζθέπηεο θαιείηαη λ αθνπγθξαζηεί, φ,ηη μεραζκέλν ή θαηαπηεζκέλν κέζα ηνπ θαη ελ ηέιεη λ αλαζηνραζηεί θαη λα επαλαηνπνζεηεζεί απέλαληη ζηνλ ίδην ηνχ ηνλ Δαπηφ. Η Λία Κνπηειηέξε, ζπλζέηεη έλαλ νλεηξηθά θπζηθφ θφζκν σο απνηχπσκα ηεο θαληαζίσζήο ηήο- ν νπνίνο ηέκλεηαη ηειηθά κε ηελ εκπεηξία ηνπ επηζθέπηε, νδεγψληαο απφ ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ, ζηελ αλάζπξζε ηεο αιήζεηαο καο ζηελ επηθάλεηα. θνπφο ηεο εγθαηάζηαζεο απηήο σζηφζν, δελ είλαη ε θπγφπνλε απνκάθξπλζε απφ ηα πξνβιήκαηα, αιιά ε δεκηνπξγία κηαο γέθπξαο κεηαμχ ζψκαηνο-κπαινχ, αηζζήζεσλ-πλεχκαηνο, νλεηξηθνχ-πξαγκαηηθνχ, εηζη ψζηε, καδί κε ηελ φπνηα πξνζσπηθή αιήζεηα, λα κπνξέζεη λα «αιηεπζεί» θαη ε ιχζε. Γεκήηξεο αξιάλεο Ιζαβέιια Κιαδάθε Η πξαγκαηηθφηεηα ζε ζπλαληάεη ζην δσκάηηφ ζνπ. Ο Γεκήηξεο αξιάλεο βάδεη ζην δσκάηην ηνπ μελνδνρείνπ γιππηά-εηζβνιείο θαη πξνηείλεη/ζθελνζεηεί έλα ζελάξην απφ ην ζέαηξν ηνπ παξαιφγνπ πνπ δνχκε. ηελ πιαηθφξκα ηέρλεο πνπ ζηήλεηαη ζεζκηθά πηα θάζε ρξφλν ζηα Rooms, ε λεφηεξε ηέρλε δείρλεη ηνπο πεηξακαηηζκνχο, ην πλεχκα θαη ηηο πξψηεο θαηαθηήζεηο ηεο. Ο αξιάλεο παξνπζηάδεη κηα απφ ηηο θπξίαξρεο φςεηο ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο. Γιππηηθή πνπ θαηεβαίλεη ζηνλ δξφκν, παίξλεη ηελ ζεκαηηθή ηεο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, θέξεη ηε θφξκα ηνπ hyper-real νηθείνπ. Αθφκα, έρεη ρξψκα, αγλνεί ην βάζξν ή ην ρξεζηκνπνηεί εκθαηηθά θαη εηξσληθά κε ζηφρν λα ην αλαηξέςεη, έρεη πεηξακαηηζκφ, γθξνηέζθν ρηνχκνξ θαη δπλαηή εηθφλα/αθήγεζε. Κιαζζηθή γιππηηθή ζηε βάζε ηεο, δνπιεχεηαη κε ησξηλά πιηθά, θαηλνχξγηα θφξκα, επηλνεηηθή ηερλνηξνπία. αθψο ηα γιππηά ηνπ εγγξάθνληαη ζηελ επηξξνή ηεο pop ηέρλεο κε ηε ζηελή απελνρνπνηεκέλε- φζκσζε καδηθήο θνπιηνχξαο θαη πςειήο ηέρλεο, είλαη ζε δηάινγν κε ηα ξεχκαηα ηεο δηεζλνχο ηέρλεο, θιεξηάξνπλ κε ηνλ ππεξξεαιηζκφ. ε αληίζεζε φκσο κε ηα ππεξξεαιηζηηθά γιππηά ηνπ Hundson γηα παξάδεηγκα πνπ ν αθξαίνο ξεαιηζκφο ηνπο έβγαηλε απφ ηελ αθξηβή αιεζνθάλεηα, ζηα έξγα πνπ θηηάρλεη ε λέα γεληά γιππηψλ, ε αιήζεηα ππνλνκεχεηαη απφ ηελ θαξηθαηνχξα, ηα ηξαβεγκέλα, δηαζηξεβισκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ηα αιιφθνηα ζηνηρεία πνπ κπαίλνπλ πάλσ ζην έξγν, ην «πεηξαγκέλν» κέγεζνο, κηθξφηεξν απφ ηελ θαλνληθή αλαπαξάζηαζε. Σα γιππηά παίδνπλ ζην 1,30-1,40 κ. χςνο. Δίκαζηε ζηελ πεξηνρή ηεο ηέρλεο θαη ν ςεπδνξεαιηζκφο ηνπο είλαη ε επηιεγκέλε θφξκα πνπ θνπβαιάεη ην επηδησθφκελν πεξηερφκελν: Σν γιππηφ-statue γίλεηαη παξάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ, πνιηηηθνχ status, ζηάζε εζηθή θαη αηζζεηηθή. Ση λα ηα θάλνπκε ζήκεξα ηα κάξκαξα; Η γιππηηθή ζην δσκάηην ηνπ Γεκήηξε αξιάλε είλαη up-to-the-point. Γηώηα Κωλζηαληάηνπ Φωηεηλή Παιπάλα Γηάλλεο Υεηκωλάθεο Η Φσηεηλή Παιπάλα θαη ν Γηάλλεο Υεηκσλάθεο ζπλζέηνπλ έλα πεξηβάιινλ κλεκεηαθνχ ραξαθηήξα απνηεινχκελν απφ εγθαηαζηάζεηο κε θπζηθά πιηθά, βηνκεραληθά αληηθείκελα θαη επεμεξγαζκέλεο θσηνγξαθίεο. Κνηλή ηνπο αθεηεξία ε αλίρλεπζε θαη πεξηζπιινγή ζηνηρείσλ θαη αξρεηαθνχ πιηθνχ απφ ην πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ παξειζφλ. Η νηθεηνπνίεζε, δηαρείξηζε θαη αλαζχλζεζή ηνπο ζηελ πεξίπησζε ηεο Φ. Παιπάλα θαηαιήγεη ζηε δεκηνπξγία ελφο θαληαζηαθνχ ληνθνπκέληνπ, κηαο ππνζεηηθήο θαη ππνθεηκεληθήο εθδνρήο ελφο ζχγρξνλνπ ζπκβάληνο ή κηαο κε βησκέλεο εκπεηξίαο. Αληίζηνηρα ν Γ. Υεηκσλάθεο επαλεμεηάδεη θαη επηθαηξνπνηεί ηε βησζηκφηεηα θαζηεξσκέλσλ θαη θαηλνηφκσλ πνιηηηζκηθψλ γεγνλφησλ ή έξγσλ ηεο πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο θαη εζηηάδνληαο επηιεθηηθά ζε ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηνπο επαλαδηαπξαγκαηεχεηαη κε θξηηηθή δηάζεζε ηελ ηζηνξία ησλ θνηλσληθψλ θαη αηζζεηηθψλ αμηψλ. Σάζνο Κνπηζνπξήο

4 James Enox Ο James Enox ζρεδηάδεη κε καξθαδφξνπο παληνχ. ε έπηπια, ξνχρα, ραξηηά, θνλζφιεο θαη εληζρπηέο, ζε ζψκαηα, ζην κπαιφ ηνπ. Δπηλνεί νληφηεηεο κε ζξεζθεπηηθή πίζηε ζηε κνπζηθή, ζηελ αγάπε, ζηνλ νπξαλφ ή απιά ζην skateboard. ρεδηάδεη κηθξνχο θαη κεγάινπο κεζζίεο πνπ ζα αιιάμνπλ ηνλ θφζκν, ζα ελαξκνλίζνπλ ηελ ηερλνινγία κε ηνλ απνγεησηηθφ έξσηα θαη ηνπο γαιαμίεο κε ηελ πην πεδή πξαγκαηηθφηεηα. Σν δσκάηην ηνπ μελνδνρείνπ πνπ ζα γεκίζεη απφ άθξε ζε άθξε κε ηα έξγα ηνπ Enox, ζα απνηειέζεη ηνλ ηδαληθφ ζηαζκφ κεηεπηβίβαζεο απφ ηνλ έλα θφζκν ζηνλ άιιν. Ο James Enox (γελ. 1975) δεη, εξγάδεηαη, θηηάρλεη ήρνπο θαη εηθφλεο ζηε Θεζζαινλίθε. Αξεηή Λενπνύινπ Βαζίιεο Φαξξάο Πξνζεγγίδνληαο ηε θξάζε ηνπ Walter Benjamin γηα ηνλ πεξηπαηεηή flaneur, ε πφιε ήηαλ ηψξα ην ηνπίν, ηψξα ην δσκάηην..., ν Βαζίιεο Φαξξάο ρξεζηκνπνηεί ην πεξπάηεκά ηνπ σο κέξνο ηεο θαιιηηερληθήο ηνπ πξάμεο, αθξνβαηψληαο κεηαμχ πνηεηηθήο πξνζέγγηζεο θαη πξάμεο. Eπηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε κηα θπθιηθή δηαδξνκή γχξσ απφ ηνλ ιφθν ηνπ Λπθαβεηηνχ έρνληαο σο ελαξθηήξην ζεκείν ην μελνδνρείν Saint George Lycabettus. Απψηεξνο ζηφρνο ηνπ, ε θπθιηθή πεξηπαηεηηθή δηαδηθαζία γχξσ απφ ηνλ ιφθν ηνπ Λπθαβεηηνχ λα ιεηηνπξγήζεη ζπκβνιηθά σο ρσξηθφο ηξφπνο ζπλαηζζεκαηηθήο εθηφλσζεο. ε απηή ηε πεξηπαηεηηθή δηαδηθαζία επηιέγεη λα πεξπαηήζεη καδί κε αθφκα έλα άηνκν, ζπδεηψληαο θαη εμσηεξηθεχνληαο ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα κε βαζηθφ ζεκαηηθφ άμνλα ηελ αιιεινζπζρέηηζε κηαο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο αηφκνπ θαη πφιεο. Παξάιιεια κε ηελ δηαδξνκή, ην αξρηηεθηνληθφ ζηνηρείν, νη άδεηνη θαη δσληαλνί δξφκνη, ν ζφξπβνο ηεο θίλεζεο, νη δηαθνξεηηθέο κηθξν-αηκφζθαηξεο θαη ην ηζηνξηθφ παξειζφλ ζε δηάθνξα ζεκεία, επεξεάδνπλ ηελ ζπδήηεζε θαη ηνλ ξπζκφ ηνπ βαδίζκαηνο, δεκηνπξγψληαο έλαλ δηάινγν κεηαμχ ησλ ζχγρξνλσλ πεξηπαηεηψλ θαη ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Ο ζπκβνιηθφο ραξαθηήξαο ηνπ πεξπαηήκαηνο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα κηαο ζηηγκηαίαο θίλεζεο πξνο ηα εκπξφο, πξνο φιεο ηηο πιεπξέο ηεο Αζήλαο. Η ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή θαη ν ηφπνο επηιέρζεθαλ κε βάζε ζπκβνιηθά θαη ςπρνγεσγξαθηθά θξηηήξηα. Ο ιφθνο ηνπ Λπθαβεηηνχ απνθηά δηηηή ζεκαζία, ιεηηνπξγεί κεηαθνξηθά σο ζεκείν κεηάβαζεο. Δλψλεη κέζα απφ ηελ εληαία ζέα ηνπ αζηηθνχ νξίδνληα πνπ μεηπιίγεηαη γχξσ ηνπ κέζα απφ ηελ παξνπζία ησλ δχν πεξηπαηεηψλ ζην ηέινο ηεο εκέξαο θαη ηαπηφρξνλα ρσξίδεη κέξε, θαζεκεξηλέο δσέο, ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ μεδηπιψλνληαη ζηελ θάζε πιεπξά ησλ πξνπφδσλ ηνπ. ην δσκάηην απηνχ ηνπ μελνδνρείνπ ην νπνίν απνηειεί αθφκα έλαλ ρψξν κεηάβαζεο κεηαθέξεηαη ε νπηηθν-αθνπζηηθή ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία απηήο ηεο πξάμεο κηα ζπλαηζζεκαηηθή γεσγξαθία φπνπ ν θαιιηηέρλεο κνηξάδεηαη κε ην θνηλφ. Η Αζήλα γηα ηνλ πεξηπαηεηή έγηλε ην δσκάηην φπσο θαη ζηελ έθθξαζε ηνπ W. Benjamin, έηζη ηψξα ην δσκάηην ηνπ μελνδνρείνπ γίλεηαη ε πφιε γηα ηνλ επηζθέπηε/ζεαηή. Μαξία Μαξαγθνύ Monika Pavlechova Η ινβάθα θαιιηηέρλεο Monika Pavlechova κε θξηηηθή δηάζεζε θαηαζθεπάδεη έλα παξειζφλ επεκβαίλνληαο αλεπαίζζεηα αιιά αιεζνθαλψο ζην ρψξν. Σν δσκάηην ηνπ μελνδνρείνπ γίλεηαη έηζη έλαο ρψξνο αλίρλεπζεο θαη -αλαπφθεπθηα - ζρνιηαζκνχ κηαο δσήο κέζα απφ ηα πνίθηια αλζξψπηλα απνηππψκαηα ή/θαη ππνιείκκαηα απηήο. Σειηθά φκσο πνην είλαη ην δεηνχκελν, ε αιεζηλή ηζηνξία ή ε αλαληίξξεηε ζιηβεξή(;)- πξαγκαηηθφηεηα πνπ δηαθαίλεηαη; Γθέιε Γξπληάθε

5 Ηιίαο Μακαιηόγθαο Σα καζεκαηηθά, ε γιψζζα θαη ε κνπζηθή σο λνεηηθέο αξρέο ρξήζηκεο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ζπιινγηζκψλ, ησλ θξίζεσλ θαη ησλ ελλνηψλ πνπ επεμεξγάδεηαη ε ινγηθή απηή είλαη ε λνεκαηηθή αθεηεξία θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν μεθηλάεη ε κειέηε ηνπ Ηιία Μακαιηφγθα θαζψο ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία φπσο ην κέηξν, ηελ αξκνλία, ηελ αθνινπζία, ηε κεηαηξνπία, ην κέγεζνο θαη δεκηνπξγεί θψδηθεο φκνηνπο κε ηνπο καζεκαηηθνχο, γισζζηθνχο θαη κνπζηθνχο θψδηθεο γηα λα παξνπζηάζεη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηε δηακφξθσζε ηεο ινγηθήο. Δθθηλψληαο απφ ηελ νξζφηεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ βάζεσλ, απαξαίηεησλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ζηήξημε ησλ αλσδνκψλ, πνπ παξνπζηάδνπλ ηα καζεκαηηθά, ε γιψζζα θαη ε κνπζηθή, νξίδεη ηηο ηξεηο απηέο λνεηηθέο αξρέο σο ζπγγελείο θψδηθεο κε δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο άπεηξσλ ζπλδπαζκψλ. Σφζνη είλαη ίζσο θαη νη ηξφπνη γηα λα θαηαλνήζνπκε θαη λα θαηαγξάςνπκε απηφ πνπ ππνδερφκαζηε σο πξαγκαηηθφηεηα. Μηα επηζηήκε, έλα φξγαλν θαη κηα ηέρλε φπνπ ζπζηήκαηα, πξάμεηο, πξφνδνη, αθνινπζία, ζπλδπαζκνί, ηφλνη θαη θιίκαθεο ιεηηνπξγνχλ κε παλνκνηφηππν ηξφπν ζηνρεχνληαο, αθελφο ζηελ αλάιπζε ηνπ ρψξνπ πνπ καο πεξηβάιιεη θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαη αθεηέξνπ ζηελ επηθνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί θαλείο λα ζπιιέμεη κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε. Μέζα απφ απηή ηελ αληίιεςε, ρξεζηκνπνηψληαο απηφ γηα ινγηζκηθφ, δεκηνπξγεί ηα έξγα ηνπ ν Ηιίαο Μακαιηφγθαο κε ηέκπν, ζπλέρεηεο θαη αζπλέρεηεο, κεηαβάζεηο ζηνπο ηφλνπο θαη ηηο θιίκαθεο, εθεπξίζθνληαο θαη θαηαγξάθνληαο λένπο θψδηθεο. Όια απηά ηα εξεπλά ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαζηάζεηο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ρψξν αιιά θαη ην ρξφλν, θαη απνηππψλεη ζηε δνπιεία ηνπ ηηο αξρέο νη νπνίεο, ζηαζεξά, επαλαιακβάλνληαη, ην 0 θαη ην 1, ην ιφγν θαη ηε ζησπή, ηε λφηα θαη ηελ παχζε, ην θελφ θαη ην πιήξεο. ηε δηαδηθαζία απηή, αλαπφθεπθηα, εξεπλάηαη ε ζρέζε ηεο ινγηθήο κε ην ρψξν, πσο δεκηνπξγείηαη ρψξνο κέζα απφ ην ξπζκφ ηνπ έξγνπ θαη πσο, ηειηθά, ν ίδηνο ν ρψξνο κπνξεί λα νξίδεηαη σο έξγν. Νίθνο Μπθωληάηεο Νάηαιη Γηαμή Σν δσκάηην ηεο Νάηαιη Γηαμή κεηαηξέπεηαη ζε έλα ελ δπλάκεη κλεκείν ησλ εθάζηνηε ελνίθσλ ηνπ δσκαηίνπ 506, ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα. Η θαιιηηέρληο κεζνδηθά ζπιιέγεη θαη αξρεηνζεηεί ηελ εθήκεξε παξακνλή ζην δσκάηην θαη θαηαγξάθεη ηελ κεηαβαηηθή θαηάζηαζε ηνπ «εγθιεηζκνχ» πνπ εκπεξηέρεη έλαο ρψξνο θηινμελίαο, δεκηνπξγψληαο έλα ελδηάκεζν (inframince) κνπζεηνινγηθφ πεξηβάιινλ, κηα εηεξνηνπία, αθηεξσκέλε ζηελ θαζεκεξηλά (επαλαιακβαλφκελε) αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαη ζηε κπζνινγία πνπ απηή ππνλνεί. Γηάλλεο Σνπκαδήο Ππζαγόξαο Υαηδεαλδξένπ Ο Ππζαγφξαο Υαηδεαλδξένπ γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1981 θαη απνθνίηεζε ην 2012 απφ ηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Σν έξγν πνπ ζα παξνπζηάζεη ζηα Rooms 2013 θαη ην νπνίν θαηαζθεπάδεη γηα ηελ in situ ηνπνζέηεζή ηνπ ζην δσκάηην ηνπ μελνδνρείνπ, ζρεηίδεηαη απφιπηα κε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηεο αηζζεηηθήο θαη ζεσξεηηθήο ηνπ δηεξεχλεζεο. Η δεκηνπξγία ηνπ έρεη σο άμνλα ηελ αλάδεημε κνξθψλ, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ επεμεξγαζία αιγνξίζκσλ θαη ηε δηαδνρή ζεηξάο-δνκήο-αιιεινπρίαο θηλήζεσλ. Η ζρέζε ηνπ κέξνπο θαη ηνπ φινπ απνηειεί θπξίαξρν ζηνηρείν ζηελ νπζία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ. Η αλάδεημε κηαο δνκήο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ελφο έηνηκνπ αληηθεηκέλνπ, ζπλήζσο ελφο παηρληδηνχ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε «παιέηα» ηνπ είλαη ηα Lego ηνπ, πνπ μεδηπιψλνληαη ζην ρψξν, αλαπηχζζνληαο κνξθέο θαη ζρήκαηα. Λίλα Σζίθνπηα

6 Βαζίιεο Γεξνδήκνο Ο Βαζίιεο Γεξνδήκνο (Άξηα, 1977) δεη θαη εξγάδεηαη ζηελ Αζήλα. πνχδαζε αξρηθά καξκαξνγιππηηθή ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ Παλφξκνπ Σήλνπ θαη αξγφηεξα απνθνίηεζε απφ ηελ Αλψηαηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ ηεο Αζήλαο απφ ην εξγαζηήξην ηνπ θαζεγεηή Γηψξγνπ Λάππα. Σν θπξίσο ζψκα ηνπ έξγνπ ηνπ απνηειείηαη απφ εγθαηαζηάζεηο in situ γηα ηηο νπνίεο ν θαιιηηέρλεο ζπρλά ρξεζηκνπνηεί πιηθά πνπ βξίζθεη επηηφπνπ, δίλνληαο έηζη λέεο ζεκαζίεο ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν. ηα έξγα ηνπ επαλαιακβάλεηαη ην κνηίβν κηαο αθεξεκέλεο κνξθήο θαηνηθίαο κε ην νπνίν δηεξεπλά ηελ νληνινγία ησλ βαζηθψλ αξρψλ δφκεζεο. Γηα ην Rooms 2013 ν Γεξνδήκνο θαηαζθεπάδεη ην αξλεηηθφ νκνίσκα ηνπ μελνδνρεηαθνχ δσκαηίνπ ηεο έθζεζεο. Σν πιηθφ ηνπ ιεηηνπξγεί ζαλ ππαηληρηηθή αλαθνξά ζην αζηηθφ ηνπίν ησλ ζεκεξηλψλ θνηλνληθννηθνλνκηθψλ κεηαβνιψλ. Ιωάλλα Γθνύκα - Καιιίλα Μαϊνπνύινπ - Έικα Πεηξίδνπ TALL TALES are not TELLTALES Δβίηα Σζνθάληα Σξεηο λέεο εηθαζηηθνί, ε Ισάλλα Γθνχκα, ε Καιιίλα Ματνπνχινπ θαη ε Έικα Πεηξίδνπ, κέζα απφ δσγξαθηθά έξγα, γιππηά θαη επηηνίρηα καγλεηηθά ζρέδηα, επηρεηξνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ έλα θαληαζκαγνξηθφ παξακχζη κε πνιιαπιέο εθδνρέο, δηαξξεγλχνληαο ην ησξηλφ παξαπέηαζκα ηνπ δφθνπ θαη ηεο απφ-εξσνπνίεζεο. Υσξίο λα επηδηψθνπλ ηνλ εμσξατζκφ, ή ηελ θπγή απφ ηελ άγξηα θαζεκεξηλφηεηα, νη ηξεηο εηθαζηηθνί γίλνληαη αθεγεηέο ηζηνξεκάησλ πνπ αλνίγνπλ έλα παξάζπξν ζε κία λέα θαληαζηαθή, απξφζκελε πξαγκαηηθφηεηα, φπνπ ν Borges ζπλδηαιέγεηαη κε ηνλ Lewis Caroll, πξνζθέξνληαο ζην θνηλφ κία έληνλε ζπλ-αηζζεζηαθή εκπεηξία. Φαίε Σδαλεηνπιάθνπ Felix Delandre Η εηθαζηηθή πξνζπέιαζε ελφο ρψξνπ φπσο είλαη ην δσκάηην ελφο μελνδνρείνπ, κνηξαία, εζηηάδεηαη ζηελ εγγελή έληαζε αλάκεζα ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ραξαθηήξα, πνπ απφ ηε θχζε ηνπ πξνυπνζέηεη. Γχν ζηνηρεία, πνπ ελππάξρνπλ αλαπφθεπθηα ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο: φπσο αθξηβψο ε γιψζζα, σο ιφγνο εθθνξάο θη σο έθθξαζε, ηφζν ησλ κχρησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αηνκηθνχ ππνθεηκέλνπ, φζν θαη ησλ νηθνπκεληθψλ ζπκβφισλ ηεο θνηλσλίαο. Σνχηε ε γιψζζα, σο ιέμε θη σο πξφηαζε ελδηαζέηεη θαη κία πξαθηηθή ππφζηαζε, δνλείηαη απφ κία επηηειεζηηθνχ ραξαθηήξα πξφζεζε. Άιισζηε, ηφζν ζηε δεκφζηα, φζν θαη ζηελ ηδησηηθή ηνπο έθθξαζε, ην αλζξψπηλν ζπλαίζζεκα θη ν ιφγνο, πάιινληαη απφ ηελ ίδηα δπλακηθή, απφ ηελ ίδηα αλαθνξηθφηεηα ζηα λνεηηθά θαη ηα βηνινγηθά γεγνλφηα ηεο δσήο, ζηεο νπνίαο ηα θαηεγνξήκαηα θαη ηηο θαηεγνξίεο δνχλε θη απνθαίλνληαη. Ο Felix Delandre, κε ηα έξγα ηνπ παζρίδεη, κέζα ζε πεξηνξηζκέλε δηάζηαζε λα αληηκεησπίζεη κε ηξφπν επηλνεηηθφ ηελ εκπινθή ησλ δχν ρψξσλ ζ έλα εληαίν δηάζηεκα, αλάγνληάο ην ζ έλα πξνζσπηθφ θαη ηαπηφρξνλα αιιεινεπηδξφλ, ζχζηεκα απφ έξγα πνπ απαηηνχλ σο γισζζηθφ ζχζηεκα κία δηαπηζησηηθή θη αθνινχζσο επηηειεζηηθή ζηάζε πξνθεηκέλνπ λα ζεκειησζεί κία πεξηγξαθηθή, αιιά ελεξγεηηθή ζπλάκα, αληίιεςε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ ρψξνπ. ΜΑΡΙΝΑ ΣΡΟΤΠΗ Κάιηκπαλ, 2012 Γηώξγεο Βύξωλ Γάβνο Η Μαξίλα Σξνππή, λέα θαιιηηέρλεο πνπ απνθνίηεζε απφ ηελ ΑΚΣ κφιηο εδψ θη έλα ρξφλν, έρεη πξνζεγγίζεη ηελ ηέρλε κ έλα θνξηίν κάζεζεο ζε πεξηζζφηεξνπο επηζηεκνληθνχο θη εθθξαζηηθνχο ηνκείο, κε παξάιιειεο ζπνπδέο ζηελ Δθπαηδεπηηθή θαη Κνηλσληθή Πνιηηηθή, αιιά θαη ζηνλ Κηλεκαηνγξάθν θαη ηε θελνγξαθία. Η εηθαζηηθή ηεο γιψζζα δηακνξθψζεθε κέζα απφ έλα παηγληψδε δηάινγν κεηαμχ ησλ κεζφδσλ ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, ηεο ζπζρέηηζήο ηνπο κε ηελ ηζηνξία ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ηεο αληηζηάζκηζεο ηεο ηζρχνο ηνπο απφ ηελ εκπεηξηθή γλψζε. Η αληίιεςε ηνπ θφζκνπ θαη ηεο δσήο πξνηείλεηαη

7 ζην έξγν ηεο σο έλα ζχλζεην απνθχεκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο ινγηθήο, ησλ αηζζήζεσλ θαη ηεο επηλνεηηθφηεηαο. ην δσκάηην 507, ε θαιιηηέρλεο εγθαζηζηά κηα γιππηηθή θαηαζθεπή, εθηειεζκέλε εηδηθά γη απηφλ ην ρψξν, απφ κέηαιιν θαη μχιν, πνπ πξνζαξκφδεηαη πάλσ ζην θξεβάηη ηνπ δσκαηίνπ, ζαλ έλα πβξηδηθφ νλ ζχλζεηεο νξγαληθήο θαη κεραληθήο κνξθήο, δηεγείξνληαο ηνλ ζεαηή λα δνθηκάζεη ηε ζρέζε ηνπ κε ην θαιιηηερληθφ αληηθείκελν ζα κηα ηαπηφρξνλε έιμε-απψζεζε πξνο ην νηθείν θαη ην αλνίθεην. ηε ιεηηνπξγία ηεο ζέαζεο ηνπ θφζκνπ ζπλεθδειψλνληαη ε επηζπκία θαη ε απέρζεηα. Σν έξγν Κάιηκπαλ ππνδειψλεη φηη ζηελ ηέρλε ε παξαγσγή ηεο επηζπκίαο θαη ε επηζπκία ηεο παξαγσγήο δηακνξθψλνπλ έλα πεδίν ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη ζπγθξνπφκελσλ ελεξγεηψλ. Δθε ηξνύδα Γήκεηξα Ληάθνπξα ΣΟ ΘΔΑΣΡΙΚΟ ΓΧΜΑΣΙΟ ην δσκάηην πνπ επηκειείηαη ε ζεαηξνιφγνο Γεψ Καγγειάξε ζθελνγξαθεί ε Γήκεηξα Ληάθνπξα. Απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ηνπ Central St Martin's College ηνπ Λνλδίλνπ, ε λεαξή ζθελνγξάθνο παξεκβαίλεη ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν, ρξεζηκνπνηψληαο σο βαζηθφ πιηθφ ηελ άκκν. Έλα αφξαην λήκα ζπλδέεη απηφ ην ζεαηξηθφ δσκάηην ηεο έθζεζεο κε ηε βαξηά, γεκάηε άκκν βαιίηδα πνπ ππνρξεψλεηαη λα θνπβαιάεη ν Λάθπ ζην κπεθεηηθφ Πεξηκέλνληαο ηνλ Γθνληφ. Βαζίιεο Ρίδνο Γεώ Καγγειάξε Ο Βαζίιεο Ρίδνο, ηαιαληνχρνο λένο Αξρηηέθησλ, κε ζπκκεηνρή ζε αξρηηεθηνληθνχο δηαγσληζκνχο, κε εκπεηξία ζηε κειέηε θαη θαηαζθεπή θηηξίσλ θαη ρψξσλ, έρεη έλα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαηαζθεπή. Απηφ ηνλ νδήγεζε αξρηθά ζην λα θηηάρλεη κφλνο ηνπ αληηθείκελα πνπ ρξεηάδεηαη αληηγξάθνληαο άιια, ζηε ζπλέρεηα λα επεμεξγάδεηαη θαη λα πινπνηεί δηθέο ηνπ ηδέεο, κε αθνξκή ή φρη αληηθείκελα πνπ ηνπ άξεζαλ. Σαπηφρξνλα απηήλ ηελ πεξίνδν κειεηάεη ηηο ηδηφηεηεο, αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πιηθψλ. Έηζη π.ρ. πξνζπαζεί λα δψζεη ειαθξάδα ζην μχιν, ρξεζηκνπνηψληαο ιεπηά θχιια, δίλνληάο ηνπο κε θαινχπη ην ζρήκα πνπ επηζπκεί, πξεζάξνληαο ην έλα θχιιν πάλσ ζην άιιν. Απηφ, κε αθνξκή έπηπια ηνπ Alvar Aalto, θαηέιεμε ζε κηα θαξέθια απφ ηα πην δχζθνια έπηπια θαη ζηε ζπλέρεηα ζε έλα θαιφγεξν. Λεπηνιφγνο, κε ηελ ππνκνλή ησλ παιηψλ καζηφξσλ, αιιά θαη άλεζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, δνθηκάδεη μαλά θαη μαλά, εμειίζζεη ηα αληηθείκελα, γεκίδεη κε λέεο ηδέεο. Γεκηνπξγεί, ραξάζζνληαο έλα πινχζην πξνζσπηθφ δξφκν σο Αξρηηέθησλ. Έιελα Μαξίλνπ - Γηώξγνο Παπαθίγθνο Αγλή Παπαϊωάλλνπ Η Έιελα Μαξίλνπ, πξνζειθχεηαη απφ ηηο κεηα-ελλνηνινγηθέο αλαδεηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο, πξνζεγγίδνληαο κε ζαξθαζκφ ηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν ζρεδηαζκέλν ζε καπξνπίλαθα. Ο ζαξθαζκφο δηακνηξάδεηαη ζε πηθξέο αλαγλψζεηο ησλ θέληξσλ ηνπ εγθεθάινπ πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ αηνκηθφηεηα ηνπ θαηλνχξγηνπ άλζξσπνπ, ζπγθξνηεκέλε απφ δεθάδεο εγθεθαιηθά ππφθεληξα. Οη δηαζπλδέζεηο ηνπο ηπραίεο ή αλαηνκηθά νξζέο δελ έρνπλ κεγάιε ζεκαζία. εκαζία κνξθνινγηθή θαη ζεκαζηνινγηθή έρνπλ ηα αξθηηθφιεμα, γηαηί ην έξγν απαξηίδεηαη απφ ηελ πξνηεηλφκελε «αλάγλσζή ηνπο» κέζα ζηηο δαηδαιψδεηο γξακκέο θαη ηελ επεμήγεζή πνπ ζπλνδεχεη ην έξγν. Ο Γηψξγνο Παπαθίγθνο ζηξέθεηαη θη απηφο ζηνλ θαζεκεξηλφ άλζξσπν θαη ηηο λνεηηθέο, ζεμηζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ θπιαθέο. Η παξάινγε ζνπθξαδέηα, κε ηελ θαπλνγφλν θεθαιή επηβαίλνπζα αγέξσρεο ζηξνπζνθακήινπ μεπξνβάιιεη απφ ην ππνζηήξηγκά αρλψλ κάιινλ αλαίηησλ κνηίβσλ πίμει ή κνλάδσλ παδι. Η πξφδειε επίθιεζε ηεο ζρεδηαζηηθήο δεηλφηεηαο ζπγθξνηεί βέβαηα ην ρεηξφπιαζην αληηθείκελν λα θπξηαξρεί ζην ππνζηήξηγκά ηνπ παξαπιαλεηηθά, αθνχ ην πνπιί πνπ ππνθξίλεηαη ηε γελλαηφηεηα φινη γλσξίδνπκε πσο ζα αληηδξάζεη ζηελ πξψηε αληημνφηεηα. Όζν δε γηα ηελ θαπλψδε θεθαιή ηεο επηβαίλνπζαο πνπ θαηαηίζεηαη σο κνξθνινγηθφο εηαίξνο ζην ιπγεξφ ιαηκφ, δε ρξεηάδεηαη θαη πνιχ λα ηαπηηζηεί κε ην εγθεθαιηθφ πεξηερφκελν ηεο ζηξνπζνθακήινπ.

8 Υάξεο αββόπνπινο Δύα Μαξαζάθε The next Harry Houdini Σν βίληεν The next Harry Houdini, (9min 10sec, 2012), εκπλέεηαη απφ ηηο απνδξάζεηο ηνπ δηάζεκνπ κάγνπ. Έρεη αλαθνξέο ζηα βηληενπαηρλίδηα θαη ηα reality show ιφγσ ηεο δνκήο ηνπ. ηφρνο είλαη κηα γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή απφδξαζε, ε επηζπκία γηα ηελ επηηπρία θαη ν θφβνο ηεο απνηπρίαο. Η πξνζπάζεηα κνπ λα απειεπζεξσζψ απφ ηα δεζκά απνηππψλεη ηνλ ςπρηθφ εγθιεηζκφ ηνπ ζχγρξνλνπ Τπνθεηκέλνπ πνπ είλαη θαη ην θεληξηθφ ζέκα ηνπ Δπφκελνπ Harry Houdini. Rilène Markopoulou Μαξία ηάζε Η Ρηιέλ Μαξθνπνχινπ παξνπζηάδεη κηα ζεηξά έξγσλ πνπ ζπκθηιηψλνπλ εηεξφθιεηεο κεηαμχ ηνπο ζεκαηηθέο θαη δεκηνχξγεη εγθαηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ ζπλδεηηθφ ζηνηρείν είλαη ην θνηλφ πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο : ην ξπδφραξην. Κνκκάηηα απφ κάξκαξν πνπ ε θαιιηηέρλεο ζπλέιεμε ζηνπο δξφκνπο ηεο Αζήλαο ην κεηά ηα επεηζφδηα ή έλα δεπγάξη γπλαηθεία ηαθνχληα ληχλνληαη κε ξπδφραξην θαη κεηαηξέπνληαη ζε εχζξαζηεο θαηαζθεχεο, απνκαθξπλφκελα έηζη απφ ηνλ αξρηθφ ηνπο ξφιν. ε κία άιιε πξνζέγγηζε, ε ηερληθή ηνπ frottage επηηξέπεη ζηελ θαιιηηέρλε λα νηθεηνπνηεζεί δεκφζηνπο ρψξνπο, παίξλνληαο ην απνηχπσκα ηνπο ρσξίο εληνχηνηο λα παξεκβαίλεη θαηαζηξεπηηθά ζε απηνχο. Η επηινγή ηνπ ξπδφραξηνπ είλαη ζπλεπψο απνιχησο ζπλεηδεηή θαη θαηεπζχλεη λνεκαηηθά ηα έξγα πξνο κία λέα ππαξμηαθή θαηάζηαζε πνπ απεηιείηαη ζε θάζε ηεο πηπρή. Μαξία Κπβέιε Μαπξνθνξδνπνύινπ

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο. (Αζήλα, 1903 Αζήλα, 2004)

Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο. (Αζήλα, 1903 Αζήλα, 2004) Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο (Αζήλα, 1903 Αζήλα, 2004) Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο γελλήζεθε ηελ 1 ε Μαξηίνπ 1903 ζηελ νδφ Γειεγηψξγε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Αλ θαη ζε επίζεκα έγγξαθα θέξεηαη λα έρεη γελλεζεί ην

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας. Νέοι Ορίδονηες, (σπό έκδοζε).

Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας. Νέοι Ορίδονηες, (σπό έκδοζε). λένπο. 2 Ιζηνξηθά, κηα πξψηε επαλαηνπνζέηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε εδψ θαη Αζελά Αλδξνπηζνπνχινπ 1 Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ ΠΑΣΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ & ΣΗΟΜΠΑΝΟΤΓΖ ΖΡΩ ΑΠΡΗΛΗΟ 2013 ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Μάιακα Διενλφξα-Ηνπιία

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Π.Μ. Γηδαθηηθή ηεο ηερλνινγίαο θαη ςεθηαθά ζπζηήκαηα Καηεχζπλζε: Φεθηαθέο επηθνηλσλίεο θαη δίθηπα ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δξγαιεία Αλάπηπμεο Πεξηερνκέλνπ ζε Wikis

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Έθδνζε Τκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο Δ Ι Α Υ Η Μ Ι Η Βάλια Μπου γάδη Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Η 1. Π ν ύ ν θ ε ί ι ε η α η ε α π ν η ε ι ε ζ κ α η η θ ό η ε η α η ε ο δ η α θ ή κ η ζ ε ο Η ηέρλε ηεο δηαθήκηζεο είλαη ζύλζεηε. Γηα ηελ παξαγσγή ελφο θαινχ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΗ ΜΔΤΑΒΑΣΖΣ -- ελ κέζσ ςπρνδηαλνεηηθψλ απηνκαηηζκψλ γηα ηνλ ρψξν θαη ηελ θξίζε --

ΤΟΠΟΗ ΜΔΤΑΒΑΣΖΣ -- ελ κέζσ ςπρνδηαλνεηηθψλ απηνκαηηζκψλ γηα ηνλ ρψξν θαη ηελ θξίζε -- ΤΟΠΟΗ ΜΔΤΑΒΑΣΖΣ -- ελ κέζσ ςπρνδηαλνεηηθψλ απηνκαηηζκψλ γηα ηνλ ρψξν θαη ηελ θξίζε -- Μαπία Γανιήλ 1 Γιώπγορ Κοςτούπηρ 2 1 Γξ Αξρηηέθησλ - Δπίθ. Καζεγήηξηα ΤΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, mdaniil@teiser.com

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα