ROOMS 2013 Έθζεζε χγρξνλεο Σέρλεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ROOMS 2013 Έθζεζε χγρξνλεο Σέρλεο"

Transcript

1 ROOMS 2013 Έθζεζε χγρξνλεο Σέρλεο Η Αίζνπζα Σέρλεο Καππάηνο, δηνξγαλψλεη, επηκειείηαη θαη παξνπζηάδεη απφ ηελ Πέκπηε 24 Ιαλνπαξίνπ κέρξη 10 Φεβξνπαξίνπ 2013, γηα δέθαηε ηξίηε θνξά απφ ην 1999, ηελ εηήζηα Έθζεζε ύγρξνλεο Σέρλεο ROOMS 2013 ζην Ξελνδνρείν St George Lycabettus, ζηελ Γεμακελή, Κνισλάθη. ε κηα απφ ηηο πιένλ δεκνθηιείο θαη ηζηνξηθέο εθζέζεηο χγρξνλεο Σέρλεο, 20 Δπηκειεηέο Δθζέζεσλ, Ιζηνξηθνί & Θεσξεηηθνί Σέρλεο, Αξρηηέθηνλεο, ζεαηξνιφγνη, ρνξνγξάθνη, επηιέγνπλ απφ έλαλ πξσηνεκθαληδφκελν θαιιηηέρλε ή νκάδα θαιιηηερλψλ ν θαζέλαο, πνπ ζα παξνπζηαζζνχλ ζηα δσκάηηα ελφο νξφθνπ ηνπ Ξελνδνρείνπ. πκκεηέρνπλ 30 θαιιηηέρλεο πνπ ζα παξνπζηάζνπλ δσγξαθηθά έξγα, γιππηηθά, εηθαζηηθέο - ερεηηθέο, θσηνγξαθηθέο θαη ζθελνγξαθηθέο εγθαηαζηάζεηο, αξρηηεθηνληθά projects, design, performances, πξνβνιέο, ηαηλίεο, θαη άιια έξγα. Κάζε θαιιηηέρλεο παξνπζηάδεηαη αηνκηθά ζε θάζε έλα δσκάηην ζε έλαλ φξνθν ηνπ μελνδνρείνπ, φπνπ ην πεξηβάιινλ ηνπ δσκαηίνπ κεηακνξθψλεηαη ζε έλα πξνζσπηθφ ρψξν ηνπ θαιιηηέρλε. Γίλεηαη έηζη ε δπλαηφηεηα λα παξνπζηαζζνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ νη ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη πξνηάζεηο ζηνλ εηθαζηηθφ ρψξν θαη λα δεκηνπξγεζεί έλαο νπζηαζηηθφο θαη γφληκνο δηάινγνο. Η επηινγή ελφο δηαθνξεηηθνχ ρψξνπ, ελφο μελνδνρείνπ, γηα ηελ δηνξγάλσζε απηήο ηεο έθζεζεο, ήηαλ ζπλάξηεζε θαη ηεο επηινγήο γηα απηφλνκεο παξνπζηάζεηο ησλ θαιιηηερλψλ ζηνλ ίδην ρψξν αιιά θαη ηεο αλάγθεο ην ζχγρξνλν έξγν ηέρλεο λα δηεθδηθήζεη θαη λα θαηαιάβεη ηνλ δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ, ηδησηηθφ θαη ηαπηφρξνλα δεκφζην ρψξν, ζε πιήξε αληηζηνηρία θαη αξκνλία κε ηνλ ραξαθηήξα θαη ην λφεκα ηνπ ζήκεξα. Ο ρψξνο ηνπ Ξελνδνρείνπ είλαη έλαο ραξαθηεξηζηηθφο καδηθφο ρψξνο κε ζπγθεθξηκέλε δνκή, ιεηηνπξγία θαη θνηλσληθφ ξφιν ζηα πιαίζηα κηαο πφιεο, ρψξνο επίζθεςεο, αλάπαπζεο, ζπλάληεζεο, γλσξηκίαο, επηθνηλσλίαο. ηνλ γλψξηκν ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ, φπνπ θηινμελνχληαη γηα θάπνην δηάζηεκα θπξίσο μέλνη ζε κηα πφιε, αιιά θαη άλζξσπνη ηεο πφιεο πνπ πεξλνχλ θάπνηεο ψξεο απφ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο, ζα πξνζηεζεί θαη κηα άιιε δηάζηαζε, απηή ηεο θηινμελίαο θαιιηηερληθψλ έξγσλ. Έηζη ν θνηλσληθφο ξφινο ηνπ Ξελνδνρείνπ δηεπξχλεηαη θαη απνθηά έλα πνιηηηζκηθφ θαη επηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα θαη γίλεηαη έλα βήκα ησλ θαιιηηερλψλ πξνο ην επξχ θνηλφ πνπ ζα επηζθεθζεί θαη ζα βξεζεί ζηνλ ίδην ρψξν ηηο ίδηεο κέξεο θαη ζα ζπδήζεη κε ηα έξγα. Γηα πνιινχο απφ ηνπο θαιιηηέρλεο, ν ζαπκάζηνο θαη θηιφμελνο ρψξνο ηνπ Ξελνδνρείνπ St George Lycabettus πνπ βξίζθεηαη ζε έλα απφ ηα θεληξηθφηεξα θαη σξαηφηεξα ζεκεία ηεο Αζήλαο, απνηειεί κηα επθαηξία γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έξγα εηδηθά γηα απηή ηελ έθζεζε, έξγα πνπ ζπζρεηίδνληαη κε απηέο αθξηβψο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηνλ ξφιν ηνπ θηιφμελνπ ρψξνπ. Σν Ξελνδνρείν St George Lycabettus, ελδηαθέξεηαη θαη ζπλερίδεη ζηαζεξά λα θηινμελεί θαη λα πξνβάιεη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπκκεηέρνληαο γηα πνιινζηή θνξά ζε απηή ηε δηνξγάλσζε ζηεξίδεη θαη αλνίγεηαη ζηνπο ρψξνπο ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Δγθαίληα Πέκπηε 24 Ιαλνπαξίνπ 2013, 20:00 24:00 Γηάξθεηα Έθζεζεο κέρξη 10 Φεβξνπαξίνπ Ώξεο Λεηηνπξγίαο: Καζεκεξηλέο 16:00 22:00, άββαην & Κπξηαθή 12:00 22:00. ROOMS 2013 plus+ ηελ Αίζνπζα Σέρλεο Καππάηνο δηνξγαλψλεηαη παξάιιεια κε ηελ έθζεζε Rooms 2013, ε έθζεζε Rooms 2013 plus +. Δγθαίληα: άββαην 26 Ιαλνπαξίνπ 2013, 12:00 16:00 Γηάξθεηα Έθζεζεο κέρξη 23 Φεβξνπαξίνπ Ώξεο Λεηηνπξγίαο: Σξίηε έσο Παξαζθεπή 12:00 20:00 θαη άββαην 12:00 16:00

2 ROOMS 2013 Δπηκειεηέο : Γθέιε Γξπληάθε, Γηώξγεο-Βύξωλ Γάβνο, Γεώ Καγγειάξε, Υάξηο Καλειινπνύινπ, Μαξγαξίηα Καηαγά, Ιζαβέιια Κιαδάθε, Σάζνο Κνπηζνπξήο, Γηώηα Κωλζηαληάηνπ, Αξεηή Λενπνύινπ, Μαξία Μαξαγθνύ, Μαξία - Κπβέιε Μαπξνθνξδνπνύινπ, Νίθνο Μπθωληάηεο, Υάξεο αββόπνπινο, Μαξία ηάζε, Έθε ηξνύδα, Αγλή Παπαϊωάλλνπ, Φαίε Σδαλεηνπιάθνπ, Γηάλλεο Σνπκαδήο, Λίλα Σζίθνπηα, Δβίηα Σζνθάληα. Καιιηηέρλεο : Monika Pavlechova, Felix Delandre, Γήκεηξα Κνλδπιάηνπ, Γήκεηξα Ληάθνπξα, Μαξία Σζάγθαξε, Λία Κνπηειηέξε, Φωηεηλή Παιπάλα, Γηάλλεο Υεηκωλάθεο, Γεκήηξεο αξιάλεο, James Enox, Βαζίιεο Φαξξάο, Rilène Markopoulou, Ηιίαο Μακαιηόγθαο, Γηώξγνο Παπαθίγθνο, Έιελα Μαξίλνπ, Ιωάλλα Γθνύκα, Καιιίλα Μαϊνπνύινπ, Έικα Πεηξίδνπ, Νάηαιη Γηαμή, Ππζαγόξαο Υαηδεαλδξένπ, Βαζίιεο Γεξνδήκνο, Βαζίιεο Ρίδνο, Δύα Μαξαζάθε, Μαξίλα Σξνππή. Μαξία Σζάγθαξε Σν ινπινχδη, ζχκβνιν ηνπ εθήκεξνπ θαη ηεο επζξαπζηφηεηαο, πνπ έρεη φκσο κέζα ηνπ ηελ αλαλεσηηθή δχλακε ηεο αλαγέλλεζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο, είλαη ην πιηθφ κε ην νπνίν ε Μαξία Σζάγθαξε δεκηνπξγεί έλα εηθαζηηθφ πεξηβάιινλ πξνζθνξάο θη εθκπζηήξεπζεο επηζπκηψλ, επρψλ θη επραξηζηηψλ. Απφ ηα βάζε ηεο ηζηνξίαο, ηα ινπινχδηα είλαη θνξείο θσδηθνπνηεκέλσλ κελπκάησλ, εθθξάδνληαο φζα δελ κπνξνχλ λα εηπσζνχλ. Η Σζάγθαξε, πηνζεηψληαο έλα ηδηφηππν ηειεηνπξγηθφ, αθήλεη ζην έξγν ηεο λα δηεηζδχζνπλ ηα κεηαθνξηθά λνήκαηα ησλ ινπινπδηψλ, ραξίζκαηα, αξεηέο θαη αδπλακίεο πνπ νη ίδηνη νη άλζξσπνη ηνπο έρνπλ ραξίζεη. Μέζα απφ ηνλ απηνζρεδηαζκφ ιφγνπ θαη πξάμεο, επηζπκεί ηελ εκπινθή ηνπ ζεαηή ζην έξγν ηεο, ζε έλα πεδίν πνπ ραξηνγξαθείηαη πξφζθνξν ζηε κλήκε, ηε ζθέςε θαη ηελ επεξγεηηθή εθθνξά ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Υάξηο Καλειινπνύινπ Γήκεηξα Κνλδπιάηνπ Η Γήκεηξα Κνλδπιάηνπ δηεξεπλά ηα φξηα, ηα φξηα ηεο ηέρλεο θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ηε ζρέζε ηνπ 'κέζα' κε ην 'έμσ', ηνπ αλζξψπηλνπ θαη ηνπ δσηθνχ. Δπαλαπξνζδηνξίδεη ηα ζεκεία ηεο "θαηαζθεπαζκέλεο" πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ζε ζρέζε κε απηά ηεο "θχζεο" θαη ησλ ελζηίθησλ. Σελ ελδηαθέξεη λα εληνπίζεη ηελ κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε, θαζψο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιιεη ην έλα ζην άιιν θαη ηηο πεηζαξρήζεηο πνπ ηειηθά δέρεηαη ν άλζξσπνο ιφγσ απηψλ ησλ ζρέζεσλ. Κπξίαξρν ζηνηρείν ζην έξγν ηεο είλαη ε κλήκε ηελ νπνία πξνζπαζεί λα επαλαθέξεη θαη λα πξνβάιιεη κέζα απφ θαζεκεξηλέο πξάμεηο θαη αληηθείκελα. Γηα ηελ έθζεζε "Rooms 2013", εθηπιίζζεηαη κηα εληνπηζκέλε έξεπλα πνπ κπνξεί λα αθνξά ηελ ίδηα ηελ ηζηνξία ηνπ μελνδνρείνπ, ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν (ηελ πφιε, ε νπνία βξίζθεηαη ζε θξίζηκε θαηάζηαζε), αιιά θαη ην ξφιν πνπ θαιείηαη λα παίμεη ν θαιιηηέρλεο σο ζπκκεηέρσλ. Σν απνηέιεζκα ζα είλαη ε θαηαγξαθή ηεο έξεπλαο ζε έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή. Mαξγαξίηα Καηαγά

3 Λία Κνπηειηέξε Η Λία Κνπηειηέξε, κέζσ ηεο πνιπ-αηζζεηεξηαθήο εγθαηάζηαζεο πεξηβάιινλ βπζνχ, δεκηνπξγεί έλα παξάιιειν ζχκπαλ, φπνπ φιεο νη ζηαζεξέο ηνπ θφζκνπ κάο φπσο ηνλ γλσξίδνπκε, αιιάδνπλ. Αλάκεζα ζε νξγαληθέο κνξθέο/παξνπζίεο, θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιαζηηθά πνηήξηα, ν επηζθέπηεο θαιείηαη λ αθνπγθξαζηεί, φ,ηη μεραζκέλν ή θαηαπηεζκέλν κέζα ηνπ θαη ελ ηέιεη λ αλαζηνραζηεί θαη λα επαλαηνπνζεηεζεί απέλαληη ζηνλ ίδην ηνχ ηνλ Δαπηφ. Η Λία Κνπηειηέξε, ζπλζέηεη έλαλ νλεηξηθά θπζηθφ θφζκν σο απνηχπσκα ηεο θαληαζίσζήο ηήο- ν νπνίνο ηέκλεηαη ηειηθά κε ηελ εκπεηξία ηνπ επηζθέπηε, νδεγψληαο απφ ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ, ζηελ αλάζπξζε ηεο αιήζεηαο καο ζηελ επηθάλεηα. θνπφο ηεο εγθαηάζηαζεο απηήο σζηφζν, δελ είλαη ε θπγφπνλε απνκάθξπλζε απφ ηα πξνβιήκαηα, αιιά ε δεκηνπξγία κηαο γέθπξαο κεηαμχ ζψκαηνο-κπαινχ, αηζζήζεσλ-πλεχκαηνο, νλεηξηθνχ-πξαγκαηηθνχ, εηζη ψζηε, καδί κε ηελ φπνηα πξνζσπηθή αιήζεηα, λα κπνξέζεη λα «αιηεπζεί» θαη ε ιχζε. Γεκήηξεο αξιάλεο Ιζαβέιια Κιαδάθε Η πξαγκαηηθφηεηα ζε ζπλαληάεη ζην δσκάηηφ ζνπ. Ο Γεκήηξεο αξιάλεο βάδεη ζην δσκάηην ηνπ μελνδνρείνπ γιππηά-εηζβνιείο θαη πξνηείλεη/ζθελνζεηεί έλα ζελάξην απφ ην ζέαηξν ηνπ παξαιφγνπ πνπ δνχκε. ηελ πιαηθφξκα ηέρλεο πνπ ζηήλεηαη ζεζκηθά πηα θάζε ρξφλν ζηα Rooms, ε λεφηεξε ηέρλε δείρλεη ηνπο πεηξακαηηζκνχο, ην πλεχκα θαη ηηο πξψηεο θαηαθηήζεηο ηεο. Ο αξιάλεο παξνπζηάδεη κηα απφ ηηο θπξίαξρεο φςεηο ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο. Γιππηηθή πνπ θαηεβαίλεη ζηνλ δξφκν, παίξλεη ηελ ζεκαηηθή ηεο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, θέξεη ηε θφξκα ηνπ hyper-real νηθείνπ. Αθφκα, έρεη ρξψκα, αγλνεί ην βάζξν ή ην ρξεζηκνπνηεί εκθαηηθά θαη εηξσληθά κε ζηφρν λα ην αλαηξέςεη, έρεη πεηξακαηηζκφ, γθξνηέζθν ρηνχκνξ θαη δπλαηή εηθφλα/αθήγεζε. Κιαζζηθή γιππηηθή ζηε βάζε ηεο, δνπιεχεηαη κε ησξηλά πιηθά, θαηλνχξγηα θφξκα, επηλνεηηθή ηερλνηξνπία. αθψο ηα γιππηά ηνπ εγγξάθνληαη ζηελ επηξξνή ηεο pop ηέρλεο κε ηε ζηελή απελνρνπνηεκέλε- φζκσζε καδηθήο θνπιηνχξαο θαη πςειήο ηέρλεο, είλαη ζε δηάινγν κε ηα ξεχκαηα ηεο δηεζλνχο ηέρλεο, θιεξηάξνπλ κε ηνλ ππεξξεαιηζκφ. ε αληίζεζε φκσο κε ηα ππεξξεαιηζηηθά γιππηά ηνπ Hundson γηα παξάδεηγκα πνπ ν αθξαίνο ξεαιηζκφο ηνπο έβγαηλε απφ ηελ αθξηβή αιεζνθάλεηα, ζηα έξγα πνπ θηηάρλεη ε λέα γεληά γιππηψλ, ε αιήζεηα ππνλνκεχεηαη απφ ηελ θαξηθαηνχξα, ηα ηξαβεγκέλα, δηαζηξεβισκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ηα αιιφθνηα ζηνηρεία πνπ κπαίλνπλ πάλσ ζην έξγν, ην «πεηξαγκέλν» κέγεζνο, κηθξφηεξν απφ ηελ θαλνληθή αλαπαξάζηαζε. Σα γιππηά παίδνπλ ζην 1,30-1,40 κ. χςνο. Δίκαζηε ζηελ πεξηνρή ηεο ηέρλεο θαη ν ςεπδνξεαιηζκφο ηνπο είλαη ε επηιεγκέλε θφξκα πνπ θνπβαιάεη ην επηδησθφκελν πεξηερφκελν: Σν γιππηφ-statue γίλεηαη παξάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ, πνιηηηθνχ status, ζηάζε εζηθή θαη αηζζεηηθή. Ση λα ηα θάλνπκε ζήκεξα ηα κάξκαξα; Η γιππηηθή ζην δσκάηην ηνπ Γεκήηξε αξιάλε είλαη up-to-the-point. Γηώηα Κωλζηαληάηνπ Φωηεηλή Παιπάλα Γηάλλεο Υεηκωλάθεο Η Φσηεηλή Παιπάλα θαη ν Γηάλλεο Υεηκσλάθεο ζπλζέηνπλ έλα πεξηβάιινλ κλεκεηαθνχ ραξαθηήξα απνηεινχκελν απφ εγθαηαζηάζεηο κε θπζηθά πιηθά, βηνκεραληθά αληηθείκελα θαη επεμεξγαζκέλεο θσηνγξαθίεο. Κνηλή ηνπο αθεηεξία ε αλίρλεπζε θαη πεξηζπιινγή ζηνηρείσλ θαη αξρεηαθνχ πιηθνχ απφ ην πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ παξειζφλ. Η νηθεηνπνίεζε, δηαρείξηζε θαη αλαζχλζεζή ηνπο ζηελ πεξίπησζε ηεο Φ. Παιπάλα θαηαιήγεη ζηε δεκηνπξγία ελφο θαληαζηαθνχ ληνθνπκέληνπ, κηαο ππνζεηηθήο θαη ππνθεηκεληθήο εθδνρήο ελφο ζχγρξνλνπ ζπκβάληνο ή κηαο κε βησκέλεο εκπεηξίαο. Αληίζηνηρα ν Γ. Υεηκσλάθεο επαλεμεηάδεη θαη επηθαηξνπνηεί ηε βησζηκφηεηα θαζηεξσκέλσλ θαη θαηλνηφκσλ πνιηηηζκηθψλ γεγνλφησλ ή έξγσλ ηεο πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο θαη εζηηάδνληαο επηιεθηηθά ζε ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηνπο επαλαδηαπξαγκαηεχεηαη κε θξηηηθή δηάζεζε ηελ ηζηνξία ησλ θνηλσληθψλ θαη αηζζεηηθψλ αμηψλ. Σάζνο Κνπηζνπξήο

4 James Enox Ο James Enox ζρεδηάδεη κε καξθαδφξνπο παληνχ. ε έπηπια, ξνχρα, ραξηηά, θνλζφιεο θαη εληζρπηέο, ζε ζψκαηα, ζην κπαιφ ηνπ. Δπηλνεί νληφηεηεο κε ζξεζθεπηηθή πίζηε ζηε κνπζηθή, ζηελ αγάπε, ζηνλ νπξαλφ ή απιά ζην skateboard. ρεδηάδεη κηθξνχο θαη κεγάινπο κεζζίεο πνπ ζα αιιάμνπλ ηνλ θφζκν, ζα ελαξκνλίζνπλ ηελ ηερλνινγία κε ηνλ απνγεησηηθφ έξσηα θαη ηνπο γαιαμίεο κε ηελ πην πεδή πξαγκαηηθφηεηα. Σν δσκάηην ηνπ μελνδνρείνπ πνπ ζα γεκίζεη απφ άθξε ζε άθξε κε ηα έξγα ηνπ Enox, ζα απνηειέζεη ηνλ ηδαληθφ ζηαζκφ κεηεπηβίβαζεο απφ ηνλ έλα θφζκν ζηνλ άιιν. Ο James Enox (γελ. 1975) δεη, εξγάδεηαη, θηηάρλεη ήρνπο θαη εηθφλεο ζηε Θεζζαινλίθε. Αξεηή Λενπνύινπ Βαζίιεο Φαξξάο Πξνζεγγίδνληαο ηε θξάζε ηνπ Walter Benjamin γηα ηνλ πεξηπαηεηή flaneur, ε πφιε ήηαλ ηψξα ην ηνπίν, ηψξα ην δσκάηην..., ν Βαζίιεο Φαξξάο ρξεζηκνπνηεί ην πεξπάηεκά ηνπ σο κέξνο ηεο θαιιηηερληθήο ηνπ πξάμεο, αθξνβαηψληαο κεηαμχ πνηεηηθήο πξνζέγγηζεο θαη πξάμεο. Eπηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε κηα θπθιηθή δηαδξνκή γχξσ απφ ηνλ ιφθν ηνπ Λπθαβεηηνχ έρνληαο σο ελαξθηήξην ζεκείν ην μελνδνρείν Saint George Lycabettus. Απψηεξνο ζηφρνο ηνπ, ε θπθιηθή πεξηπαηεηηθή δηαδηθαζία γχξσ απφ ηνλ ιφθν ηνπ Λπθαβεηηνχ λα ιεηηνπξγήζεη ζπκβνιηθά σο ρσξηθφο ηξφπνο ζπλαηζζεκαηηθήο εθηφλσζεο. ε απηή ηε πεξηπαηεηηθή δηαδηθαζία επηιέγεη λα πεξπαηήζεη καδί κε αθφκα έλα άηνκν, ζπδεηψληαο θαη εμσηεξηθεχνληαο ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα κε βαζηθφ ζεκαηηθφ άμνλα ηελ αιιεινζπζρέηηζε κηαο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο αηφκνπ θαη πφιεο. Παξάιιεια κε ηελ δηαδξνκή, ην αξρηηεθηνληθφ ζηνηρείν, νη άδεηνη θαη δσληαλνί δξφκνη, ν ζφξπβνο ηεο θίλεζεο, νη δηαθνξεηηθέο κηθξν-αηκφζθαηξεο θαη ην ηζηνξηθφ παξειζφλ ζε δηάθνξα ζεκεία, επεξεάδνπλ ηελ ζπδήηεζε θαη ηνλ ξπζκφ ηνπ βαδίζκαηνο, δεκηνπξγψληαο έλαλ δηάινγν κεηαμχ ησλ ζχγρξνλσλ πεξηπαηεηψλ θαη ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Ο ζπκβνιηθφο ραξαθηήξαο ηνπ πεξπαηήκαηνο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα κηαο ζηηγκηαίαο θίλεζεο πξνο ηα εκπξφο, πξνο φιεο ηηο πιεπξέο ηεο Αζήλαο. Η ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή θαη ν ηφπνο επηιέρζεθαλ κε βάζε ζπκβνιηθά θαη ςπρνγεσγξαθηθά θξηηήξηα. Ο ιφθνο ηνπ Λπθαβεηηνχ απνθηά δηηηή ζεκαζία, ιεηηνπξγεί κεηαθνξηθά σο ζεκείν κεηάβαζεο. Δλψλεη κέζα απφ ηελ εληαία ζέα ηνπ αζηηθνχ νξίδνληα πνπ μεηπιίγεηαη γχξσ ηνπ κέζα απφ ηελ παξνπζία ησλ δχν πεξηπαηεηψλ ζην ηέινο ηεο εκέξαο θαη ηαπηφρξνλα ρσξίδεη κέξε, θαζεκεξηλέο δσέο, ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ μεδηπιψλνληαη ζηελ θάζε πιεπξά ησλ πξνπφδσλ ηνπ. ην δσκάηην απηνχ ηνπ μελνδνρείνπ ην νπνίν απνηειεί αθφκα έλαλ ρψξν κεηάβαζεο κεηαθέξεηαη ε νπηηθν-αθνπζηηθή ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία απηήο ηεο πξάμεο κηα ζπλαηζζεκαηηθή γεσγξαθία φπνπ ν θαιιηηέρλεο κνηξάδεηαη κε ην θνηλφ. Η Αζήλα γηα ηνλ πεξηπαηεηή έγηλε ην δσκάηην φπσο θαη ζηελ έθθξαζε ηνπ W. Benjamin, έηζη ηψξα ην δσκάηην ηνπ μελνδνρείνπ γίλεηαη ε πφιε γηα ηνλ επηζθέπηε/ζεαηή. Μαξία Μαξαγθνύ Monika Pavlechova Η ινβάθα θαιιηηέρλεο Monika Pavlechova κε θξηηηθή δηάζεζε θαηαζθεπάδεη έλα παξειζφλ επεκβαίλνληαο αλεπαίζζεηα αιιά αιεζνθαλψο ζην ρψξν. Σν δσκάηην ηνπ μελνδνρείνπ γίλεηαη έηζη έλαο ρψξνο αλίρλεπζεο θαη -αλαπφθεπθηα - ζρνιηαζκνχ κηαο δσήο κέζα απφ ηα πνίθηια αλζξψπηλα απνηππψκαηα ή/θαη ππνιείκκαηα απηήο. Σειηθά φκσο πνην είλαη ην δεηνχκελν, ε αιεζηλή ηζηνξία ή ε αλαληίξξεηε ζιηβεξή(;)- πξαγκαηηθφηεηα πνπ δηαθαίλεηαη; Γθέιε Γξπληάθε

5 Ηιίαο Μακαιηόγθαο Σα καζεκαηηθά, ε γιψζζα θαη ε κνπζηθή σο λνεηηθέο αξρέο ρξήζηκεο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ζπιινγηζκψλ, ησλ θξίζεσλ θαη ησλ ελλνηψλ πνπ επεμεξγάδεηαη ε ινγηθή απηή είλαη ε λνεκαηηθή αθεηεξία θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν μεθηλάεη ε κειέηε ηνπ Ηιία Μακαιηφγθα θαζψο ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία φπσο ην κέηξν, ηελ αξκνλία, ηελ αθνινπζία, ηε κεηαηξνπία, ην κέγεζνο θαη δεκηνπξγεί θψδηθεο φκνηνπο κε ηνπο καζεκαηηθνχο, γισζζηθνχο θαη κνπζηθνχο θψδηθεο γηα λα παξνπζηάζεη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηε δηακφξθσζε ηεο ινγηθήο. Δθθηλψληαο απφ ηελ νξζφηεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ βάζεσλ, απαξαίηεησλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ζηήξημε ησλ αλσδνκψλ, πνπ παξνπζηάδνπλ ηα καζεκαηηθά, ε γιψζζα θαη ε κνπζηθή, νξίδεη ηηο ηξεηο απηέο λνεηηθέο αξρέο σο ζπγγελείο θψδηθεο κε δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο άπεηξσλ ζπλδπαζκψλ. Σφζνη είλαη ίζσο θαη νη ηξφπνη γηα λα θαηαλνήζνπκε θαη λα θαηαγξάςνπκε απηφ πνπ ππνδερφκαζηε σο πξαγκαηηθφηεηα. Μηα επηζηήκε, έλα φξγαλν θαη κηα ηέρλε φπνπ ζπζηήκαηα, πξάμεηο, πξφνδνη, αθνινπζία, ζπλδπαζκνί, ηφλνη θαη θιίκαθεο ιεηηνπξγνχλ κε παλνκνηφηππν ηξφπν ζηνρεχνληαο, αθελφο ζηελ αλάιπζε ηνπ ρψξνπ πνπ καο πεξηβάιιεη θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαη αθεηέξνπ ζηελ επηθνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί θαλείο λα ζπιιέμεη κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε. Μέζα απφ απηή ηελ αληίιεςε, ρξεζηκνπνηψληαο απηφ γηα ινγηζκηθφ, δεκηνπξγεί ηα έξγα ηνπ ν Ηιίαο Μακαιηφγθαο κε ηέκπν, ζπλέρεηεο θαη αζπλέρεηεο, κεηαβάζεηο ζηνπο ηφλνπο θαη ηηο θιίκαθεο, εθεπξίζθνληαο θαη θαηαγξάθνληαο λένπο θψδηθεο. Όια απηά ηα εξεπλά ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαζηάζεηο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ρψξν αιιά θαη ην ρξφλν, θαη απνηππψλεη ζηε δνπιεία ηνπ ηηο αξρέο νη νπνίεο, ζηαζεξά, επαλαιακβάλνληαη, ην 0 θαη ην 1, ην ιφγν θαη ηε ζησπή, ηε λφηα θαη ηελ παχζε, ην θελφ θαη ην πιήξεο. ηε δηαδηθαζία απηή, αλαπφθεπθηα, εξεπλάηαη ε ζρέζε ηεο ινγηθήο κε ην ρψξν, πσο δεκηνπξγείηαη ρψξνο κέζα απφ ην ξπζκφ ηνπ έξγνπ θαη πσο, ηειηθά, ν ίδηνο ν ρψξνο κπνξεί λα νξίδεηαη σο έξγν. Νίθνο Μπθωληάηεο Νάηαιη Γηαμή Σν δσκάηην ηεο Νάηαιη Γηαμή κεηαηξέπεηαη ζε έλα ελ δπλάκεη κλεκείν ησλ εθάζηνηε ελνίθσλ ηνπ δσκαηίνπ 506, ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα. Η θαιιηηέρληο κεζνδηθά ζπιιέγεη θαη αξρεηνζεηεί ηελ εθήκεξε παξακνλή ζην δσκάηην θαη θαηαγξάθεη ηελ κεηαβαηηθή θαηάζηαζε ηνπ «εγθιεηζκνχ» πνπ εκπεξηέρεη έλαο ρψξνο θηινμελίαο, δεκηνπξγψληαο έλα ελδηάκεζν (inframince) κνπζεηνινγηθφ πεξηβάιινλ, κηα εηεξνηνπία, αθηεξσκέλε ζηελ θαζεκεξηλά (επαλαιακβαλφκελε) αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαη ζηε κπζνινγία πνπ απηή ππνλνεί. Γηάλλεο Σνπκαδήο Ππζαγόξαο Υαηδεαλδξένπ Ο Ππζαγφξαο Υαηδεαλδξένπ γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1981 θαη απνθνίηεζε ην 2012 απφ ηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Σν έξγν πνπ ζα παξνπζηάζεη ζηα Rooms 2013 θαη ην νπνίν θαηαζθεπάδεη γηα ηελ in situ ηνπνζέηεζή ηνπ ζην δσκάηην ηνπ μελνδνρείνπ, ζρεηίδεηαη απφιπηα κε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηεο αηζζεηηθήο θαη ζεσξεηηθήο ηνπ δηεξεχλεζεο. Η δεκηνπξγία ηνπ έρεη σο άμνλα ηελ αλάδεημε κνξθψλ, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ επεμεξγαζία αιγνξίζκσλ θαη ηε δηαδνρή ζεηξάο-δνκήο-αιιεινπρίαο θηλήζεσλ. Η ζρέζε ηνπ κέξνπο θαη ηνπ φινπ απνηειεί θπξίαξρν ζηνηρείν ζηελ νπζία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ. Η αλάδεημε κηαο δνκήο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ελφο έηνηκνπ αληηθεηκέλνπ, ζπλήζσο ελφο παηρληδηνχ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε «παιέηα» ηνπ είλαη ηα Lego ηνπ, πνπ μεδηπιψλνληαη ζην ρψξν, αλαπηχζζνληαο κνξθέο θαη ζρήκαηα. Λίλα Σζίθνπηα

6 Βαζίιεο Γεξνδήκνο Ο Βαζίιεο Γεξνδήκνο (Άξηα, 1977) δεη θαη εξγάδεηαη ζηελ Αζήλα. πνχδαζε αξρηθά καξκαξνγιππηηθή ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ Παλφξκνπ Σήλνπ θαη αξγφηεξα απνθνίηεζε απφ ηελ Αλψηαηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ ηεο Αζήλαο απφ ην εξγαζηήξην ηνπ θαζεγεηή Γηψξγνπ Λάππα. Σν θπξίσο ζψκα ηνπ έξγνπ ηνπ απνηειείηαη απφ εγθαηαζηάζεηο in situ γηα ηηο νπνίεο ν θαιιηηέρλεο ζπρλά ρξεζηκνπνηεί πιηθά πνπ βξίζθεη επηηφπνπ, δίλνληαο έηζη λέεο ζεκαζίεο ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν. ηα έξγα ηνπ επαλαιακβάλεηαη ην κνηίβν κηαο αθεξεκέλεο κνξθήο θαηνηθίαο κε ην νπνίν δηεξεπλά ηελ νληνινγία ησλ βαζηθψλ αξρψλ δφκεζεο. Γηα ην Rooms 2013 ν Γεξνδήκνο θαηαζθεπάδεη ην αξλεηηθφ νκνίσκα ηνπ μελνδνρεηαθνχ δσκαηίνπ ηεο έθζεζεο. Σν πιηθφ ηνπ ιεηηνπξγεί ζαλ ππαηληρηηθή αλαθνξά ζην αζηηθφ ηνπίν ησλ ζεκεξηλψλ θνηλνληθννηθνλνκηθψλ κεηαβνιψλ. Ιωάλλα Γθνύκα - Καιιίλα Μαϊνπνύινπ - Έικα Πεηξίδνπ TALL TALES are not TELLTALES Δβίηα Σζνθάληα Σξεηο λέεο εηθαζηηθνί, ε Ισάλλα Γθνχκα, ε Καιιίλα Ματνπνχινπ θαη ε Έικα Πεηξίδνπ, κέζα απφ δσγξαθηθά έξγα, γιππηά θαη επηηνίρηα καγλεηηθά ζρέδηα, επηρεηξνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ έλα θαληαζκαγνξηθφ παξακχζη κε πνιιαπιέο εθδνρέο, δηαξξεγλχνληαο ην ησξηλφ παξαπέηαζκα ηνπ δφθνπ θαη ηεο απφ-εξσνπνίεζεο. Υσξίο λα επηδηψθνπλ ηνλ εμσξατζκφ, ή ηελ θπγή απφ ηελ άγξηα θαζεκεξηλφηεηα, νη ηξεηο εηθαζηηθνί γίλνληαη αθεγεηέο ηζηνξεκάησλ πνπ αλνίγνπλ έλα παξάζπξν ζε κία λέα θαληαζηαθή, απξφζκελε πξαγκαηηθφηεηα, φπνπ ν Borges ζπλδηαιέγεηαη κε ηνλ Lewis Caroll, πξνζθέξνληαο ζην θνηλφ κία έληνλε ζπλ-αηζζεζηαθή εκπεηξία. Φαίε Σδαλεηνπιάθνπ Felix Delandre Η εηθαζηηθή πξνζπέιαζε ελφο ρψξνπ φπσο είλαη ην δσκάηην ελφο μελνδνρείνπ, κνηξαία, εζηηάδεηαη ζηελ εγγελή έληαζε αλάκεζα ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ραξαθηήξα, πνπ απφ ηε θχζε ηνπ πξνυπνζέηεη. Γχν ζηνηρεία, πνπ ελππάξρνπλ αλαπφθεπθηα ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο: φπσο αθξηβψο ε γιψζζα, σο ιφγνο εθθνξάο θη σο έθθξαζε, ηφζν ησλ κχρησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αηνκηθνχ ππνθεηκέλνπ, φζν θαη ησλ νηθνπκεληθψλ ζπκβφισλ ηεο θνηλσλίαο. Σνχηε ε γιψζζα, σο ιέμε θη σο πξφηαζε ελδηαζέηεη θαη κία πξαθηηθή ππφζηαζε, δνλείηαη απφ κία επηηειεζηηθνχ ραξαθηήξα πξφζεζε. Άιισζηε, ηφζν ζηε δεκφζηα, φζν θαη ζηελ ηδησηηθή ηνπο έθθξαζε, ην αλζξψπηλν ζπλαίζζεκα θη ν ιφγνο, πάιινληαη απφ ηελ ίδηα δπλακηθή, απφ ηελ ίδηα αλαθνξηθφηεηα ζηα λνεηηθά θαη ηα βηνινγηθά γεγνλφηα ηεο δσήο, ζηεο νπνίαο ηα θαηεγνξήκαηα θαη ηηο θαηεγνξίεο δνχλε θη απνθαίλνληαη. Ο Felix Delandre, κε ηα έξγα ηνπ παζρίδεη, κέζα ζε πεξηνξηζκέλε δηάζηαζε λα αληηκεησπίζεη κε ηξφπν επηλνεηηθφ ηελ εκπινθή ησλ δχν ρψξσλ ζ έλα εληαίν δηάζηεκα, αλάγνληάο ην ζ έλα πξνζσπηθφ θαη ηαπηφρξνλα αιιεινεπηδξφλ, ζχζηεκα απφ έξγα πνπ απαηηνχλ σο γισζζηθφ ζχζηεκα κία δηαπηζησηηθή θη αθνινχζσο επηηειεζηηθή ζηάζε πξνθεηκέλνπ λα ζεκειησζεί κία πεξηγξαθηθή, αιιά ελεξγεηηθή ζπλάκα, αληίιεςε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ ρψξνπ. ΜΑΡΙΝΑ ΣΡΟΤΠΗ Κάιηκπαλ, 2012 Γηώξγεο Βύξωλ Γάβνο Η Μαξίλα Σξνππή, λέα θαιιηηέρλεο πνπ απνθνίηεζε απφ ηελ ΑΚΣ κφιηο εδψ θη έλα ρξφλν, έρεη πξνζεγγίζεη ηελ ηέρλε κ έλα θνξηίν κάζεζεο ζε πεξηζζφηεξνπο επηζηεκνληθνχο θη εθθξαζηηθνχο ηνκείο, κε παξάιιειεο ζπνπδέο ζηελ Δθπαηδεπηηθή θαη Κνηλσληθή Πνιηηηθή, αιιά θαη ζηνλ Κηλεκαηνγξάθν θαη ηε θελνγξαθία. Η εηθαζηηθή ηεο γιψζζα δηακνξθψζεθε κέζα απφ έλα παηγληψδε δηάινγν κεηαμχ ησλ κεζφδσλ ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, ηεο ζπζρέηηζήο ηνπο κε ηελ ηζηνξία ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ηεο αληηζηάζκηζεο ηεο ηζρχνο ηνπο απφ ηελ εκπεηξηθή γλψζε. Η αληίιεςε ηνπ θφζκνπ θαη ηεο δσήο πξνηείλεηαη

7 ζην έξγν ηεο σο έλα ζχλζεην απνθχεκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο ινγηθήο, ησλ αηζζήζεσλ θαη ηεο επηλνεηηθφηεηαο. ην δσκάηην 507, ε θαιιηηέρλεο εγθαζηζηά κηα γιππηηθή θαηαζθεπή, εθηειεζκέλε εηδηθά γη απηφλ ην ρψξν, απφ κέηαιιν θαη μχιν, πνπ πξνζαξκφδεηαη πάλσ ζην θξεβάηη ηνπ δσκαηίνπ, ζαλ έλα πβξηδηθφ νλ ζχλζεηεο νξγαληθήο θαη κεραληθήο κνξθήο, δηεγείξνληαο ηνλ ζεαηή λα δνθηκάζεη ηε ζρέζε ηνπ κε ην θαιιηηερληθφ αληηθείκελν ζα κηα ηαπηφρξνλε έιμε-απψζεζε πξνο ην νηθείν θαη ην αλνίθεην. ηε ιεηηνπξγία ηεο ζέαζεο ηνπ θφζκνπ ζπλεθδειψλνληαη ε επηζπκία θαη ε απέρζεηα. Σν έξγν Κάιηκπαλ ππνδειψλεη φηη ζηελ ηέρλε ε παξαγσγή ηεο επηζπκίαο θαη ε επηζπκία ηεο παξαγσγήο δηακνξθψλνπλ έλα πεδίν ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη ζπγθξνπφκελσλ ελεξγεηψλ. Δθε ηξνύδα Γήκεηξα Ληάθνπξα ΣΟ ΘΔΑΣΡΙΚΟ ΓΧΜΑΣΙΟ ην δσκάηην πνπ επηκειείηαη ε ζεαηξνιφγνο Γεψ Καγγειάξε ζθελνγξαθεί ε Γήκεηξα Ληάθνπξα. Απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ηνπ Central St Martin's College ηνπ Λνλδίλνπ, ε λεαξή ζθελνγξάθνο παξεκβαίλεη ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν, ρξεζηκνπνηψληαο σο βαζηθφ πιηθφ ηελ άκκν. Έλα αφξαην λήκα ζπλδέεη απηφ ην ζεαηξηθφ δσκάηην ηεο έθζεζεο κε ηε βαξηά, γεκάηε άκκν βαιίηδα πνπ ππνρξεψλεηαη λα θνπβαιάεη ν Λάθπ ζην κπεθεηηθφ Πεξηκέλνληαο ηνλ Γθνληφ. Βαζίιεο Ρίδνο Γεώ Καγγειάξε Ο Βαζίιεο Ρίδνο, ηαιαληνχρνο λένο Αξρηηέθησλ, κε ζπκκεηνρή ζε αξρηηεθηνληθνχο δηαγσληζκνχο, κε εκπεηξία ζηε κειέηε θαη θαηαζθεπή θηηξίσλ θαη ρψξσλ, έρεη έλα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαηαζθεπή. Απηφ ηνλ νδήγεζε αξρηθά ζην λα θηηάρλεη κφλνο ηνπ αληηθείκελα πνπ ρξεηάδεηαη αληηγξάθνληαο άιια, ζηε ζπλέρεηα λα επεμεξγάδεηαη θαη λα πινπνηεί δηθέο ηνπ ηδέεο, κε αθνξκή ή φρη αληηθείκελα πνπ ηνπ άξεζαλ. Σαπηφρξνλα απηήλ ηελ πεξίνδν κειεηάεη ηηο ηδηφηεηεο, αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πιηθψλ. Έηζη π.ρ. πξνζπαζεί λα δψζεη ειαθξάδα ζην μχιν, ρξεζηκνπνηψληαο ιεπηά θχιια, δίλνληάο ηνπο κε θαινχπη ην ζρήκα πνπ επηζπκεί, πξεζάξνληαο ην έλα θχιιν πάλσ ζην άιιν. Απηφ, κε αθνξκή έπηπια ηνπ Alvar Aalto, θαηέιεμε ζε κηα θαξέθια απφ ηα πην δχζθνια έπηπια θαη ζηε ζπλέρεηα ζε έλα θαιφγεξν. Λεπηνιφγνο, κε ηελ ππνκνλή ησλ παιηψλ καζηφξσλ, αιιά θαη άλεζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, δνθηκάδεη μαλά θαη μαλά, εμειίζζεη ηα αληηθείκελα, γεκίδεη κε λέεο ηδέεο. Γεκηνπξγεί, ραξάζζνληαο έλα πινχζην πξνζσπηθφ δξφκν σο Αξρηηέθησλ. Έιελα Μαξίλνπ - Γηώξγνο Παπαθίγθνο Αγλή Παπαϊωάλλνπ Η Έιελα Μαξίλνπ, πξνζειθχεηαη απφ ηηο κεηα-ελλνηνινγηθέο αλαδεηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο, πξνζεγγίδνληαο κε ζαξθαζκφ ηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν ζρεδηαζκέλν ζε καπξνπίλαθα. Ο ζαξθαζκφο δηακνηξάδεηαη ζε πηθξέο αλαγλψζεηο ησλ θέληξσλ ηνπ εγθεθάινπ πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ αηνκηθφηεηα ηνπ θαηλνχξγηνπ άλζξσπνπ, ζπγθξνηεκέλε απφ δεθάδεο εγθεθαιηθά ππφθεληξα. Οη δηαζπλδέζεηο ηνπο ηπραίεο ή αλαηνκηθά νξζέο δελ έρνπλ κεγάιε ζεκαζία. εκαζία κνξθνινγηθή θαη ζεκαζηνινγηθή έρνπλ ηα αξθηηθφιεμα, γηαηί ην έξγν απαξηίδεηαη απφ ηελ πξνηεηλφκελε «αλάγλσζή ηνπο» κέζα ζηηο δαηδαιψδεηο γξακκέο θαη ηελ επεμήγεζή πνπ ζπλνδεχεη ην έξγν. Ο Γηψξγνο Παπαθίγθνο ζηξέθεηαη θη απηφο ζηνλ θαζεκεξηλφ άλζξσπν θαη ηηο λνεηηθέο, ζεμηζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ θπιαθέο. Η παξάινγε ζνπθξαδέηα, κε ηελ θαπλνγφλν θεθαιή επηβαίλνπζα αγέξσρεο ζηξνπζνθακήινπ μεπξνβάιιεη απφ ην ππνζηήξηγκά αρλψλ κάιινλ αλαίηησλ κνηίβσλ πίμει ή κνλάδσλ παδι. Η πξφδειε επίθιεζε ηεο ζρεδηαζηηθήο δεηλφηεηαο ζπγθξνηεί βέβαηα ην ρεηξφπιαζην αληηθείκελν λα θπξηαξρεί ζην ππνζηήξηγκά ηνπ παξαπιαλεηηθά, αθνχ ην πνπιί πνπ ππνθξίλεηαη ηε γελλαηφηεηα φινη γλσξίδνπκε πσο ζα αληηδξάζεη ζηελ πξψηε αληημνφηεηα. Όζν δε γηα ηελ θαπλψδε θεθαιή ηεο επηβαίλνπζαο πνπ θαηαηίζεηαη σο κνξθνινγηθφο εηαίξνο ζην ιπγεξφ ιαηκφ, δε ρξεηάδεηαη θαη πνιχ λα ηαπηηζηεί κε ην εγθεθαιηθφ πεξηερφκελν ηεο ζηξνπζνθακήινπ.

8 Υάξεο αββόπνπινο Δύα Μαξαζάθε The next Harry Houdini Σν βίληεν The next Harry Houdini, (9min 10sec, 2012), εκπλέεηαη απφ ηηο απνδξάζεηο ηνπ δηάζεκνπ κάγνπ. Έρεη αλαθνξέο ζηα βηληενπαηρλίδηα θαη ηα reality show ιφγσ ηεο δνκήο ηνπ. ηφρνο είλαη κηα γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή απφδξαζε, ε επηζπκία γηα ηελ επηηπρία θαη ν θφβνο ηεο απνηπρίαο. Η πξνζπάζεηα κνπ λα απειεπζεξσζψ απφ ηα δεζκά απνηππψλεη ηνλ ςπρηθφ εγθιεηζκφ ηνπ ζχγρξνλνπ Τπνθεηκέλνπ πνπ είλαη θαη ην θεληξηθφ ζέκα ηνπ Δπφκελνπ Harry Houdini. Rilène Markopoulou Μαξία ηάζε Η Ρηιέλ Μαξθνπνχινπ παξνπζηάδεη κηα ζεηξά έξγσλ πνπ ζπκθηιηψλνπλ εηεξφθιεηεο κεηαμχ ηνπο ζεκαηηθέο θαη δεκηνχξγεη εγθαηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ ζπλδεηηθφ ζηνηρείν είλαη ην θνηλφ πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο : ην ξπδφραξην. Κνκκάηηα απφ κάξκαξν πνπ ε θαιιηηέρλεο ζπλέιεμε ζηνπο δξφκνπο ηεο Αζήλαο ην κεηά ηα επεηζφδηα ή έλα δεπγάξη γπλαηθεία ηαθνχληα ληχλνληαη κε ξπδφραξην θαη κεηαηξέπνληαη ζε εχζξαζηεο θαηαζθεχεο, απνκαθξπλφκελα έηζη απφ ηνλ αξρηθφ ηνπο ξφιν. ε κία άιιε πξνζέγγηζε, ε ηερληθή ηνπ frottage επηηξέπεη ζηελ θαιιηηέρλε λα νηθεηνπνηεζεί δεκφζηνπο ρψξνπο, παίξλνληαο ην απνηχπσκα ηνπο ρσξίο εληνχηνηο λα παξεκβαίλεη θαηαζηξεπηηθά ζε απηνχο. Η επηινγή ηνπ ξπδφραξηνπ είλαη ζπλεπψο απνιχησο ζπλεηδεηή θαη θαηεπζχλεη λνεκαηηθά ηα έξγα πξνο κία λέα ππαξμηαθή θαηάζηαζε πνπ απεηιείηαη ζε θάζε ηεο πηπρή. Μαξία Κπβέιε Μαπξνθνξδνπνύινπ

ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1]

ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1] 1 ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1] Γλωζζική διδαζκαλία και Τετνολογίες ηης Πληροθορίας και Επικοινωνίας: Η αθήγηζη ζε γλωζζικά και πολσηροπικά κείμενα Νέδε Μαξία Φηιφινγνο, Γηδάθησξ (Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Έλα portfolio αληηθαηνπηξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ελφο απνθνίηνπ αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ Ππνπδψλ ηεο Πρνιήο ηνπ.

Έλα portfolio αληηθαηνπηξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ελφο απνθνίηνπ αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ Ππνπδψλ ηεο Πρνιήο ηνπ. ΠΡΟΛΟΓΟ Ρν portfolio απνηειεί ην ζχλνιν ηεο δνπιεηάο ηνπ Πρεδηαζηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζπγθεληξσκέλε θαη ρξεζηκεχεη ζηελ επαγγεικαηηθή αλαδήηεζε ηνπ ππνςήθηνπ Πρεδηαζηή. Κέζα ζ απηφ απεηθνλίδεηαη ην πξνθίι

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Έθδνζε Τκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκνο, Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ΔΑΠ Γηνίθεζε Πνιηηηζκηθψλ Μνλάδσλ vkaloforidis2004@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΜΠΑΚΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεκήηξηνο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010 Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Δξγνγξαθία: Ζ ελαζρφιεζε ηνπ Καξπσηάθε κε ηε ινγνηερλία μεθίλεζε εξαζηηερληθά ζε ειηθία 16 εηψλ, γχξσ ζην 1912,

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΗΥΑΛΖ ΠΑΡΟΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Ξ. Ρζαιδάξε 75-77 Ξεξηζηέξη Ρει: 2105711242 www.paxat.gr

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Ξ. Ρζαιδάξε 75-77 Ξεξηζηέξη Ρει: 2105711242 www.paxat.gr ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΦΟΝΛΡΗΠΡΖΟΗΑ ΞΑΣΑΡΝΟΗΓΖ (1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (2) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (3) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (4) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια και περιθωριακός ήρωας. Ιδεολογική λειηοσργία, ζσμβάζεις και αναηροπές ζηη ζύγτρονη ελληνική Εθηβική Λογοηετνία

Οικογένεια και περιθωριακός ήρωας. Ιδεολογική λειηοσργία, ζσμβάζεις και αναηροπές ζηη ζύγτρονη ελληνική Εθηβική Λογοηετνία Οικογένεια και περιθωριακός ήρωας. Ιδεολογική λειηοσργία, ζσμβάζεις και αναηροπές ζηη ζύγτρονη ελληνική Εθηβική Λογοηετνία Σξηαληάθπιινο Ζ. Κσηφπνπινο Λέθηνξαο Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο: Πολιτισμός -Τέχνες

Πεδίο: Πολιτισμός -Τέχνες Μάιος 2011 Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής για το Νέο Σχολείο Πεδίο: Πολιτισμός -Τέχνες Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο Υπουργείο Παιδείασ Δια Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων Σν Πξφγξακκα πνπδψλ Μνπζηθήο πνπ αθνινπζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ «ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΘΕΑΤΡΟ»

Ο ΗΓΟΣ «ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΘΕΑΤΡΟ» LLP-LDV/TOI/09/IT/0405 Ο ΗΓΟΣ «ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΘΕΑΤΡΟ» ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥ «ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΘΕΑΤΡΟ» ITALY GREECE ROMANIA ΟΓΖΓΟ «ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΘΔΑΣΡΟ» ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟΤ «ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΘΔΑΣΡΟ» Συντονιςτήσ Ζκδοςησ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Α. Ζ Κνηλσληθή

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής

Φύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Εικόνες για το φύλο μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο στην δεκαετία του 60: Φύλο και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΗ ΜΔΤΑΒΑΣΖΣ -- ελ κέζσ ςπρνδηαλνεηηθψλ απηνκαηηζκψλ γηα ηνλ ρψξν θαη ηελ θξίζε --

ΤΟΠΟΗ ΜΔΤΑΒΑΣΖΣ -- ελ κέζσ ςπρνδηαλνεηηθψλ απηνκαηηζκψλ γηα ηνλ ρψξν θαη ηελ θξίζε -- ΤΟΠΟΗ ΜΔΤΑΒΑΣΖΣ -- ελ κέζσ ςπρνδηαλνεηηθψλ απηνκαηηζκψλ γηα ηνλ ρψξν θαη ηελ θξίζε -- Μαπία Γανιήλ 1 Γιώπγορ Κοςτούπηρ 2 1 Γξ Αξρηηέθησλ - Δπίθ. Καζεγήηξηα ΤΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, mdaniil@teiser.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «πγγξαθή θχθινπ καζεκάησλ ζην SCRATCHγηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο Δ Ι Α Υ Η Μ Ι Η Βάλια Μπου γάδη Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Η 1. Π ν ύ ν θ ε ί ι ε η α η ε α π ν η ε ι ε ζ κ α η η θ ό η ε η α η ε ο δ η α θ ή κ η ζ ε ο Η ηέρλε ηεο δηαθήκηζεο είλαη ζύλζεηε. Γηα ηελ παξαγσγή ελφο θαινχ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ ΠΑΣΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ & ΣΗΟΜΠΑΝΟΤΓΖ ΖΡΩ ΑΠΡΗΛΗΟ 2013 ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Μάιακα Διενλφξα-Ηνπιία

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία: «Πεηξακαηηθή Γηδαζθαιία ησλ Πξνζεκαζκέλσλ Αξηζκψλ κε Νέεο Σερλνινγίεο» Πνιπηίδεο Γεκήηξηνο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία: «Πεηξακαηηθή Γηδαζθαιία ησλ Πξνζεκαζκέλσλ Αξηζκψλ κε Νέεο Σερλνινγίεο» Πνιπηίδεο Γεκήηξηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΘΔΣΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Γηπισκαηηθή Δξγαζία: «Πεηξακαηηθή Γηδαζθαιία ησλ Πξνζεκαζκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ Ω ΓΗΑΚΡΗΣΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΩΡΗΜΔΝΖ ΝΟΟΛΟΓΗΚΖ ΟΝΣΟΣΖΣΑ

Ζ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ Ω ΓΗΑΚΡΗΣΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΩΡΗΜΔΝΖ ΝΟΟΛΟΓΗΚΖ ΟΝΣΟΣΖΣΑ Ζ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ Ω ΓΗΑΚΡΗΣΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΩΡΗΜΔΝΖ ΝΟΟΛΟΓΗΚΖ ΟΝΣΟΣΖΣΑ Θ. Μεγαλοοικονόμου Αθεηεξία ησλ πξνβιεκαηηζκψλ πνπ εθηίζεληαη εδψ γχξσ απφ ηε θπζηθή, πξαγκαηηθή χπαξμε, ή, αληίζεηα, ηνλ θαηαζθεπαζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Οη Καηαζθεπαζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αθνπζηηθήο θαη «ιατθήο» θηζάξαο.

Οη Καηαζθεπαζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αθνπζηηθήο θαη «ιατθήο» θηζάξαο. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Οη Καηαζθεπαζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αθνπζηηθήο θαη «ιατθήο» θηζάξαο. Ο ξφινο ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ερνρξψκαηνο θαη ε ζπζρέηηζή ηνπ κε ην χθνο ηνπ αζηηθνχ ιατθνχ ηξαγνπδηνχ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΑ ΝΔΑ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΓΗΑ ΣΑ Ζ ΜΔΣΑΞΤ ΣΖ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΡΟΟΠΣΗΚΧΝ ΑΠΑ ΥΟΛΖ Ζ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΧΝ ΔΗΚΟΝΧΝ

ΜΗΑ ΝΔΑ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΓΗΑ ΣΑ Ζ ΜΔΣΑΞΤ ΣΖ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΡΟΟΠΣΗΚΧΝ ΑΠΑ ΥΟΛΖ Ζ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΧΝ ΔΗΚΟΝΧΝ ΜΗΑ ΝΔΑ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΓΗΑ ΣΑ Ζ ΜΔΣΑΞΤ ΣΖ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΡΟΟΠΣΗΚΧΝ ΑΠΑ ΥΟΛΖ Ζ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΧΝ ΔΗΚΟΝΧΝ Γπ. Ζλίαρ Δμ. Κοπομηλάρ Κνηλσληνιφγνο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε Δπηθνηλσλίαο:

Διαβάστε περισσότερα