Έγγραφο συνόδου. Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Fredrick Federley, Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έγγραφο συνόδου. Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Fredrick Federley, Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας"

Transcript

1 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Έγγραφο συνόδου A8-0003/ ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (COM(2015)0337 C8-0190/ /0148(COD)) Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Εισηγητής: Ian Duncan Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Fredrick Federley, Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (*) Συνδεδεμένη επιτροπή Άρθρο 54 του Κανονισμού RR\ docx PE v03-00 Ενωμένη στην πολυμορφία

2 PR_COD_1amCom Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα * Διαδικασία διαβούλευσης *** Διαδικασία έγκρισης ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) (Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται στο σχέδιο πράξης.) Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το σύμβολο ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. Κατ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. PE v /199 RR\ docx

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ... 5 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(*) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (*) Συνδεδεμένη επιτροπή Άρθρο 54 του Κανονισμού RR\ docx 3/199 PE v03-00

4 PE v /199 RR\ docx

5 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (COM(2015)0337 C8-0190/ /0148(COD)) (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0337), έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0190/2015), έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου , έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 7ης Απριλίου , έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0003/2017), 1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω 2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο 3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 1 ΕΕ C 71 της , σ ΕΕ C 240 της , σ. 62. RR\ docx 5/199 PE v03-00

6 1 Αιτιολογική σκέψη 1 (1) Η οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 15 καθιέρωσε ένα σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης, με σκοπό να προωθηθεί η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους και οικονομικώς αποτελεσματικό. 15 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της , σ. 32). (1) Η οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 15 καθιέρωσε ένα σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης, με σκοπό να προωθηθεί η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους και οικονομικώς αποτελεσματικό και να ενισχυθεί με βιώσιμο τρόπο η βιομηχανία της Ένωσης κατά του κινδύνου διαρροής άνθρακα και απώλειας επενδύσεων. 15 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της , σ. 32). Αιτιολόγηση Πρέπει να διευκρινιστεί ότι σκοπός της οδηγίας είναι να επιτευχθεί ένα ορισμένο επίπεδο μείωσης των εκπομπών με τρόπο που δεν θα προκαλέσει διαρροή άνθρακα και απώλεια επενδύσεων. Αυτό είναι ουσιαστικής σημασίας τόσο από περιβαλλοντική άποψη (αποφυγή της μετατόπισης των εκπομπών) όσο και από οικονομική (μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων και θέσεων εργασίας). Πρέπει, συνεπώς, να προστεθεί στο πρώτο άρθρο ώστε να αναγνωρίζεται πλήρως ως κεντρικός στόχος. 2 Αιτιολογική σκέψη 2 (2) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον (2) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον PE v /199 RR\ docx

7 Οκτώβριο του 2014 ανέλαβε τη δέσμευση να μειώσει τις συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης έως το 2030, τουλάχιστον κατά 40% κάτω από τα επίπεδα του Όλοι οι τομείς της οικονομίας θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των εν λόγω μειώσεων εκπομπών και ο στόχος θα επιτευχθεί με τον πιο αποδοτικό τρόπο μέσω του συστήματος εμπορίας των δικαιωμάτων εκπομπών της Ένωσης (ΣΕΔΕ της ΕΕ), επιτυγχάνοντας μείωση κατά 43% σε σχέση με τα επίπεδα του 2005, έως το Αυτό επιβεβαιώθηκε στη σχεδιαζόμενη εθνικά καθορισμένη δέσμευση της Ένωσης και των κρατών μελών η οποία υποβλήθηκε στη γραμματεία της Σύμβασης-πλαίσιο του ΟΗΕ για τις κλιματικές μεταβολές στις 6 Μαρτίου Submission%20Pages/submissions.aspx Οκτώβριο του 2014 ανέλαβε τη δέσμευση να μειώσει τις συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης έως το 2030, τουλάχιστον κατά 40% κάτω από τα επίπεδα του Όλοι οι τομείς της οικονομίας θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των εν λόγω μειώσεων εκπομπών και ο στόχος πρέπει να επιτευχθεί με τον πιο αποδοτικό τρόπο μέσω του συστήματος εμπορίας των δικαιωμάτων εκπομπών της Ένωσης (ΣΕΔΕ της ΕΕ), επιτυγχάνοντας μείωση κατά 43 % σε σχέση με τα επίπεδα του 2005, έως το Αυτό επιβεβαιώθηκε στη σχεδιαζόμενη εθνικά καθορισμένη δέσμευση της Ένωσης και των κρατών μελών η οποία υποβλήθηκε στη γραμματεία της Σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC) στις 6 Μαρτίου Η προσπάθεια μείωσης των εκπομπών θα πρέπει να επιμερίζεται με δίκαιο τρόπο μεταξύ των τομέων που καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ. 3 Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) (2α) Προκειμένου να τηρηθεί η συμφωνημένη δέσμευση βάσει της οποίας όλοι οι τομείς της οικονομίας θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου για μείωση, έως το 2030, των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ένωση, σε επίπεδο τουλάχιστον 40% χαμηλότερο από εκείνο του 1990, έχει σημασία το ΣΕΔΕ της ΕΕ, μολονότι αποτελεί το βασικό εργαλείο της Ένωσης για την επίτευξη των μακροχρόνιων RR\ docx 7/199 PE v03-00

8 Αιτιολόγηση στόχων της για το κλίμα και την ενέργεια, να συμπληρωθεί με ισοδύναμες πρόσθετες δράσεις στο πλαίσιο άλλων νομικών πράξεων και μέσων για την καταπολέμηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τομείς που δεν καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ Μέσω της αλληλεπίδρασης του ΣΕΔΕ της ΕΕ με πρόσθετα νομικά μέτρα, τονίζεται η σημασία της φιλοδοξίας διασφάλισης τόσο στους τομείς του ΣΕΔΕ όσο και σε τομείς εκτός αυτού, κυρίως ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης της απόφασης επιμερισμού των προσπαθειών (ESD) και της χρήσης της γης, της αλλαγής στη χρήση της γης και των δασοκομικών δραστηριοτήτων (LULUCF). 4 Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα) (2β) Στο πλαίσιο της συμφωνίας που εγκρίθηκε στο Παρίσι κατά την 21η διάσκεψη των μερών της UNFCCC, της 12ης Δεκεμβρίου 2015 («συμφωνία του Παρισιού»), οι χώρες πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή πολιτικές για την επίτευξη περισσότερων από 180 εθνικά καθορισμένων προθέσεων συνεισφοράς (INDC), οι οποίες καλύπτουν περίπου το 98% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η συμφωνία του Παρισιού αποσκοπεί στο να περιορίσει την αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας αρκετά κάτω των 2 C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχίσει τις προσπάθειες για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5 C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Πολλές από τις εν λόγω πολιτικές αναμένεται να περιλαμβάνουν τιμολόγηση ανθρακούχων εκπομπών ή παρόμοια μέτρα, και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλέπεται ρήτρα αναθεώρησης στην παρούσα οδηγία ούτως ώστε η Επιτροπή να έχει τη PE v /199 RR\ docx

9 δυνατότητα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να προτείνει αυστηρότερες μειώσεις εκπομπών μετά την πρώτη αποτίμηση που θα πραγματοποιηθεί το 2023 στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, προσαρμογή στις διατάξεις σχετικά με τη μεταβατική διαρροή άνθρακα ώστε να αντικατοπτρίζουν την ανάπτυξη μηχανισμών τιμολόγησης του άνθρακα εκτός της Ένωσης, και πρόσθετα μέτρα πολιτικής και εργαλεία για να ενισχυθούν οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν η Ένωση και τα κράτη μέλη για μείωση των αερίων θερμοκηπίου. Η ρήτρα αναθεώρησης θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζει ότι θα εγκριθεί ανακοίνωση εντός έξι μηνών από τον διάλογο διευκόλυνσης στο πλαίσιο της UNFCCC το 2018 στην οποία θα αξιολογείται κατά πόσο η νομοθεσία της Ένωσης για την κλιματική αλλαγή συνάδει με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. 5 Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα) (2γ) Βάσει της συμφωνίας του Παρισιού και σύμφωνα με τη δέσμευση των συννομοθετών που διατυπώνεται στην οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1α και στην απόφαση 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1β, όλοι οι τομείς της οικονομίας πρέπει να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Για τον σκοπό αυτό, καταβάλλονται και θα πρέπει να ενθαρρύνονται προσπάθειες για τον περιορισμό των εκπομπών της διεθνούς ναυτιλίας μέσω του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με στόχο την εκπόνηση ενός σαφούς σχεδίου δράσης του ΔΝΟ για μέτρα πολιτικής για το RR\ docx 9/199 PE v03-00

10 κλίμα τα οποία θα αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τη ναυτιλία σε παγκόσμιο επίπεδο. Η υιοθέτηση σαφών στόχων για τη μείωση των εκπομπών της διεθνούς ναυτιλίας μέσω του ΔΝΟ αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας και προϋπόθεση για να μην λάβει η Ένωση περαιτέρω μέτρα με στόχο την ένταξη του ναυτιλιακού τομέα στο ΣΕΔΕ της ΕΕ. Εάν ωστόσο δεν επιτευχθεί συμφωνία έως το τέλος του 2021, ο τομέας θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο ΣΕΔΕ της ΕΕ και θα πρέπει να συσταθεί ταμείο για τις συνεισφορές των φορέων εκμετάλλευσης πλοίων και τη συλλογική συμμόρφωση όσον αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που καλύπτονταν ήδη από το σύστημα παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης της Ένωσης (σύστημα ΠΥΕ) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1γ (εκπομπές που εκλύονται στους λιμένες της Ένωσης και κατά τους πλόες προς και από τους λιμένες αυτούς). Μέρος των εσόδων που προέρχονται από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων στον τομέα της ναυτιλίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε καινοτόμες τεχνολογίες που επιδιώκουν τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον ναυτιλιακό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων και των λιμένων. 1α Οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας (ΕΕ L 140 της , σ. 63). PE v /199 RR\ docx

11 1β Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 της , σ. 136). 1γ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ (ΕΕ L 123 της , σ. 55). 6 Αιτιολογική σκέψη 3 (3) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι ένα εύρυθμο, αναμορφωμένο ΣΕΔΕ της ΕΕ με ένα μέσο για τη σταθεροποίηση της αγοράς θα αποτελέσει το κύριο ευρωπαϊκό μέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού, με ετήσιο συντελεστή μείωσης της τάξης του 2,2% από το 2021 και μετά η δωρεάν κατανομή εξακολουθεί να ισχύει, αλλά τα υφιστάμενα μέτρα εξακολουθούν να ισχύουν και μετά το 2020 ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα λόγω της πολιτικής για το κλίμα, εφόσον δεν αναληφθούν ανάλογες προσπάθειες σε άλλες μεγάλες οικονομίες, χωρίς να μειωθεί το ποσοστό των δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό. Το μερίδιο πλειστηριασμών πρέπει να εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό στη νομοθεσία, για να ενισχυθεί η ασφάλεια προγραμματισμού όσον αφορά τις επενδυτικές αποφάσεις, να (3) Ένα εύρυθμο, αναμορφωμένο ΣΕΔΕ της ΕΕ με ενισχυμένο μέσο για τη σταθεροποίηση της αγοράς και η αφαίρεση σημαντικού αριθμού πλεονασματικών δικαιωμάτων από την αγορά θα αποτελέσουν τα κύρια ευρωπαϊκά μέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού, με ετήσιο συντελεστή μείωσης της τάξης του 2,4% από το 2021 και μετά η δωρεάν κατανομή εξακολουθεί να ισχύει, αλλά τα μέτρα εξακολουθούν να ισχύουν και μετά το 2020 ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα λόγω της πολιτικής για το κλίμα, εφόσον δεν αναληφθούν ανάλογες προσπάθειες σε άλλες μεγάλες οικονομίες. Το μερίδιο πλειστηριασμών θα πρέπει να εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό στη νομοθεσία, το οποίο θα πρέπει να μειώνεται με την εφαρμογή διατομεακού διορθωτικού συντελεστή για να ενισχυθεί η ασφάλεια RR\ docx 11/199 PE v03-00

12 αυξηθεί η διαφάνεια και να καταστεί το συνολικό σύστημα πιο απλό και πιο κατανοητό. προγραμματισμού όσον αφορά τις επενδυτικές αποφάσεις, να αυξηθεί η διαφάνεια, να καταστεί το συνολικό σύστημα πιο απλό και πιο κατανοητό και να προστατευτούν οι τομείς που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο διαρροής άνθρακα από έναν διατομεακού διορθωτικού συντελεστή. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να τελούν υπό αναθεώρηση, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού και να προσαρμόζονται αναλόγως, εφόσον είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ένωσης για το κλίμα δυνάμει της εν λόγω συμφωνίας. 7 Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) (3α) Οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛAX) είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και ευθύνονται για πολύ μικρό μόνο μερίδιο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των αναγκών των ΛΑΧ μέσω της χρήσης των δικαιωμάτων του ΣΕΔΕ της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της δράσης για το κλίμα και ειδικότερα της προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μέσω του Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα της UNFCCC. 8 Αιτιολογική σκέψη 4 (4) Η δημιουργία μιας ευέλικτης Ενεργειακής Ένωσης αποτελεί βασική (4) Η δημιουργία μιας ευέλικτης Ενεργειακής Ένωσης αποτελεί βασική PE v /199 RR\ docx

13 προτεραιότητα της Ένωσης, ώστε να παρέχεται ασφαλής, βιώσιμη, ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή ενέργεια στους πολίτες της. Η επίτευξη του στόχου αυτού απαιτεί τη συνέχιση της φιλόδοξης δράσης για το κλίμα με το ΣΕΔΕ της ΕΕ ως τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής για το κλίμα στην Ευρώπη, και η πρόοδος όσον αφορά τις άλλες πτυχές της Ενεργειακής Ένωσης 17. Η εφαρμογή της φιλόδοξης δράσης που αποφασίστηκε στο πλαίσιο πολιτικής με ορίζοντα το 2030 συμβάλλει στην επίτευξη μιας ουσιαστικής τιμής ανθρακούχων εκπομπών και στην ενθάρρυνση για οικονομικά αποδοτική μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. 17 COM(2015)80, για τη θέσπιση μιας στρατηγικής-πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή προτεραιότητα της Ένωσης, ώστε να παρέχεται ασφαλής, βιώσιμη, ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή ενέργεια στους πολίτες και τις βιομηχανίες της. Η επίτευξη του στόχου αυτού απαιτεί συνέχιση της φιλόδοξης δράσης για το κλίμα με το ΣΕΔΕ της ΕΕ ως τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής για το κλίμα στην Ένωση, και πρόοδο όσον αφορά τις άλλες πτυχές της Ενεργειακής Ένωσης 17. Πρέπει να ληφθεί υπόψη η αλληλεπίδραση του ΣΕΔΕ της ΕΕ με άλλες ενωσιακές και εθνικές πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια που έχουν αντίκτυπο στη ζήτηση για δικαιώματα του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Η εφαρμογή της φιλόδοξης δράσης που αποφασίστηκε στο πλαίσιο πολιτικής με ορίζοντα το 2030 και η επαρκής εξέταση της προόδου σε άλλες πτυχές της Ενεργειακής Ένωσης συμβάλλει στην επίτευξη μιας ουσιαστικής τιμής ανθρακούχων εκπομπών και στη συνέχιση της ενθάρρυνσης για οικονομικά αποδοτική μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. 17 COM(2015)80, για τη θέσπιση μιας στρατηγικής-πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή 9 Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) (4α) Η αυξημένη φιλοδοξία όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση σε σύγκριση με τον στόχο του 27% που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο θα πρέπει να οδηγήσει σε περισσότερα δωρεάν δικαιώματα για τις βιομηχανίες που διατρέχουν κίνδυνο διαρροής άνθρακα. RR\ docx 13/199 PE v03-00

14 Αιτιολόγηση Ο Πρόεδρος Juncker υποστήριζε έναν στόχο ύψους 30% τουλάχιστον για την ενεργειακή απόδοση. Η πλειοψηφία του ΕΚ επιθυμεί να προχωρήσει και πέρα από αυτό το ποσοστό. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε περισσότερες μειώσεις εκπομπών στο πλαίσιο του επιμερισμού των προσπαθειών. Συνεπώς, το ανώτατο όριο για τον επιμερισμό των προσπαθειών θα πρέπει να μειωθεί και το περιθώριο που δημιουργείται θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την προστασία των βιομηχανιών που κινδυνεύουν από διαρροή άνθρακα. 10 Αιτιολογική σκέψη 5 (5) Το άρθρο 191 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι η πολιτική της Ένωσης βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και στη βάση αυτή, η οδηγία 2003/87/ΕΚ προβλέπει τη μετάβαση στον πλειστηριασμό του συνόλου των δικαιωμάτων με την πάροδο του χρόνου. Η αποφυγή διαρροής άνθρακα αποτελεί δικαιολογία για την αναβολή της πλήρους μετάβασης και η στοχευμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών για τη βιομηχανία δικαιολογείται για να αντιμετωπιστούν οι πραγματικοί κίνδυνοι από τις αυξήσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε τρίτες χώρες όπου η βιομηχανία δεν υπόκειται σε παρόμοιους περιορισμούς ανθρακούχων εκπομπών, καθώς δεν λαμβάνονται ανάλογα μέτρα πολιτικής για το κλίμα από άλλες μεγάλες οικονομίες. (5) Το άρθρο 191 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι η πολιτική της Ένωσης βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και στη βάση αυτή, η οδηγία 2003/87/ΕΚ προβλέπει τη μετάβαση στον πλειστηριασμό του συνόλου των δικαιωμάτων με την πάροδο του χρόνου. Η αποφυγή διαρροής άνθρακα αποτελεί δικαιολογία για την προσωρινή αναβολή του πλήρους εκπλειστηριασμού, και η στοχευμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών για τη βιομηχανία αποτελεί δικαιολογημένη εξαίρεση από την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» εφόσον δεν υφίσταται υπέρμετρη κατανομή δικαιωμάτων, για να αντιμετωπιστούν οι πραγματικοί κίνδυνοι από τις αυξήσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε τρίτες χώρες όπου η βιομηχανία δεν υπόκειται σε παρόμοιους περιορισμούς ανθρακούχων εκπομπών, καθώς δεν λαμβάνονται ανάλογα μέτρα πολιτικής για το κλίμα από άλλες μεγάλες οικονομίες. Για τον σκοπό αυτό, η δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι πιο δυναμική σύμφωνα με τα όρια που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. PE v /199 RR\ docx

15 11 Αιτιολογική σκέψη 6 (6) Ο πλειστηριασμός δικαιωμάτων παραμένει ο γενικός κανόνας, ενώ η δωρεάν κατανομή αποτελεί εξαίρεση. Κατά συνέπεια, και όπως επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το μερίδιο των δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό το οποίο ανήλθε σε ποσοστό 57% κατά την περίοδο , δεν θα πρέπει να μειωθεί. Η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το μερίδιο των πλειστηριασμών και καθορίζει ότι αυτό το ποσοστό του 57% αποτελείται από δικαιώματα που έχουν πλειστηριασθεί για λογαριασμό των κρατών μελών, μεταξύ άλλων δικαιώματα που προορίζονται για τους νεοεισερχόμενους αλλά δεν έχουν κατανεμηθεί, δικαιώματα για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ορισμένα κράτη μέλη και δικαιώματα που πρόκειται να πλειστηριασθούν σε μεταγενέστερο χρόνο λόγω της εγγραφής τους στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς που θεσπίστηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 19. (6) Ο πλειστηριασμός δικαιωμάτων παραμένει ο γενικός κανόνας, ενώ η δωρεάν κατανομή αποτελεί εξαίρεση. Κατά συνέπεια, το μερίδιο των δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό το οποίο θα πρέπει να είναι 57% κατά την περίοδο , θα πρέπει να μειωθεί με την εφαρμογή διατομεακού διορθωτικού συντελεστή προκειμένου να προστατευτούν οι τομείς εκείνοι που εκτίθενται περισσότερο στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το μερίδιο των πλειστηριασμών και καθορίζει ότι αυτό το μερίδιο πλειστηριασμών του 57% αποτελείται από δικαιώματα που έχουν εκπλειστηριαστεί για λογαριασμό των κρατών μελών, μεταξύ άλλων δικαιώματα που προορίζονται για τη σύσταση Ταμείου Εκσυγχρονισμού, το οποίο θα έχει στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων ορισμένων κρατών μελών, δικαιώματα που προορίζονται για την αντιστάθμιση υπέρ τομέων ή επιμέρους τομέων οι οποίοι εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα λόγω σημαντικών έμμεσων δαπανών που οφείλονται στο κόστος των εκπομπών αερίου το θερμοκηπίου το οποίο μετακυλίεται στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, δικαιώματα που προορίζονται για τη σύσταση Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης για τη στήριξη περιοχών με υψηλό μερίδιο εργαζομένων σε εξαρτώμενους από τον άνθρακα τομείς και με κατά κεφαλήν ΑΕΠ πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, και δικαιώματα που πρόκειται να εκπλειστηριαστούν σε μεταγενέστερο χρόνο λόγω της εγγραφής τους στο RR\ docx 15/199 PE v03-00

16 18 SEC(2015)XX 19 Απόφαση (ΕΕ) 2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της... σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου της Ένωσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (ΕΕ L [ ], [ ], σ. [ ]). αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς (ΑΣΑ) που θεσπίστηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2015/ 1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (ΕΕ L 264 της , σ. 1). 12 Αιτιολογική σκέψη 7 (7) Για τη διατήρηση του περιβαλλοντικού οφέλους της μείωσης των εκπομπών στην Ένωση, εφόσον οι δράσεις άλλων χωρών δεν παρέχουν ανάλογα κίνητρα στη βιομηχανία για τη μείωση των εκπομπών, θα πρέπει να συνεχιστεί η δωρεάν κατανομή σε εγκαταστάσεις τομέων και επιμέρους τομέων που εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ΣΕΔΕ της ΕΕ επιβεβαίωσε ότι οι τομείς και οι επιμέρους τομείς εκτίθενται στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα σε διαφορετικό βαθμό, και ότι η δωρεάν κατανομή απέτρεψε τη διαρροή άνθρακα. Ενώ ορισμένοι τομείς και επιμέρους τομείς μπορεί να θεωρηθεί ότι εκτίθενται περισσότερο στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα, άλλοι μπορούν να μετακυλίσουν σημαντικό μερίδιο του κόστους των δικαιωμάτων με σκοπό να καλύψουν τις (7) Για τη διατήρηση του περιβαλλοντικού οφέλους της μείωσης των εκπομπών στην Ένωση, εφόσον οι δράσεις άλλων χωρών δεν παρέχουν ανάλογα κίνητρα στη βιομηχανία για τη μείωση των εκπομπών, θα πρέπει να συνεχιστεί προσωρινά η δωρεάν κατανομή σε εγκαταστάσεις τομέων και επιμέρους τομέων που εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ΣΕΔΕ της ΕΕ επιβεβαίωσε ότι οι τομείς και οι επιμέρους τομείς εκτίθενται στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα σε διαφορετικό βαθμό, και ότι η δωρεάν κατανομή απέτρεψε τη διαρροή άνθρακα. Ενώ ορισμένοι τομείς και επιμέρους τομείς μπορεί να θεωρηθεί ότι εκτίθενται περισσότερο στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα, άλλοι μπορούν να μετακυλίσουν σημαντικό μερίδιο του κόστους των δικαιωμάτων με σκοπό να καλύψουν τις PE v /199 RR\ docx

17 εκπομπές τους στις τιμές των προϊόντων, χωρίς να χάσουν μερίδιο αγοράς και αναλαμβάνουν μόνο το εναπομείναν μέρος του κόστους ώστε να διατρέχουν μικρό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει και να διαφοροποιήσει τους σχετικούς τομείς με βάση την ένταση των εμπορικών συναλλαγών τους και την ένταση των εκπομπών τους για τον καλύτερο εντοπισμό τομέων που εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Στις περιπτώσεις που, με βάση αυτά τα κριτήρια, σημειώνεται υπέρβαση του ανώτατου ορίου που έχει καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη δυνατότητα για τους υπό εξέταση τομείς και επιμέρους τομείς να μετακυλίσουν το κόστος στις τιμές των προϊόντων, ο τομέας ή επιμέρους τομέας πρέπει να θεωρείται ότι εκτίθεται στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Άλλοι θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εκτίθενται σε χαμηλό κίνδυνο ή ότι δεν εκτίθενται σε κανέναν κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Η εξέταση των δυνατοτήτων για τους τομείς και επιμέρους τομείς εκτός αυτών της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να μετακυλίουν το κόστος στις τιμές των προϊόντων θα πρέπει επίσης να μειώσει τα απροσδόκητα κέρδη. εκπομπές τους στις τιμές των προϊόντων, χωρίς να χάσουν μερίδιο αγοράς και αναλαμβάνουν μόνο το εναπομείναν μέρος του κόστους ώστε να διατρέχουν μικρό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει και να διαφοροποιήσει τους σχετικούς τομείς με βάση την ένταση των εμπορικών συναλλαγών τους και την ένταση των εκπομπών τους για τον καλύτερο εντοπισμό τομέων που εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Στις περιπτώσεις που, με βάση αυτά τα κριτήρια, σημειώνεται υπέρβαση του ανώτατου ορίου που έχει καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη δυνατότητα για τους υπό εξέταση τομείς και επιμέρους τομείς να μετακυλίσουν το κόστος στις τιμές των προϊόντων, ο τομέας ή επιμέρους τομέας πρέπει να θεωρείται ότι εκτίθεται στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Άλλοι θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εκτίθενται σε χαμηλό κίνδυνο ή ότι δεν εκτίθενται σε κανέναν κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Η εξέταση των δυνατοτήτων για τους τομείς και επιμέρους τομείς εκτός αυτών της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να μετακυλίουν το κόστος στις τιμές των προϊόντων θα πρέπει επίσης να μειώσει τα απροσδόκητα κέρδη. Ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα σε τομείς και επιμέρους τομείς για τους οποίους η δωρεάν κατανομή υπολογίζεται με βάση τις τιμές δεικτών αναφοράς για τις αρωματικές ουσίες, το υδρογόνο και το συνθετικό αέριο θα πρέπει να υπολογίζονται επίσης λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα προϊόντα παράγονται τόσο σε μονάδες χημικής βιομηχανίας όσο και σε διυλιστήρια. Προκειμένου να μειωθεί η πίεση που ασκείται στη διαθεσιμότητα δωρεάν δικαιωμάτων, θα πρέπει να καταρτιστεί σύστημα καταχώρισης των εισαγωγών, το οποίο θα είναι απολύτως σύμφωνο με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Το σύστημα αυτό θα πρέπει να εστιάζει σε τομείς με χαμηλή ένταση εμπορικών συναλλαγών και υψηλή ένταση εκπομπών RR\ docx 17/199 PE v03-00

18 όπως τσιμέντο και κλίνκερ. 13 Αιτιολογική σκέψη 8 (8) Για να έχει επίδραση η τεχνολογική πρόοδος στους εν λόγω τομείς και για να προσαρμόζονται αυτοί στην αντίστοιχη περίοδο κατανομής, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη να επικαιροποιούνται σύμφωνα με την παρατηρούμενη μέση βελτίωση οι τιμές των δεικτών αναφοράς για δωρεάν κατανομές στις εγκαταστάσεις, οι οποίες καθορίζονται με βάση τα στοιχεία των ετών Για λόγους προβλεψιμότητας, αυτό πρέπει να γίνει μέσω της εφαρμογής ενός συντελεστή που αποτυπώνει την καλύτερη αξιολόγηση της προόδου σε όλους τους τομείς, ο οποίος θα πρέπει στη συνέχεια να λαμβάνει υπόψη αξιόπιστα, αντικειμενικά και επιβεβαιωμένα στοιχεία από τις εγκαταστάσεις έτσι ώστε οι τομείς των οποίων το ποσοστό βελτίωσης διαφέρει σημαντικά από τον εν λόγω συντελεστή να έχουν έναν δείκτη αναφοράς που ανταποκρίνεται περισσότερο στον πραγματικό ρυθμό βελτίωσης. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία προκύπτει διαφορά από τη μείωση συντελεστή η οποία είναι μεγαλύτερη του 0,5% της υψηλότερης ή χαμηλότερης αξίας της περιόδου ετησίως, η σχετική τιμή αναφοράς αναπροσαρμόζεται με βάση αυτό το ποσοστό. Για να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για την παραγωγή αρωματικών ουσιών, υδρογόνου και συνθετικού αερίου σε διυλιστήρια και χημικές εγκαταστάσεις, οι τιμές δεικτών αναφοράς για τις αρωματικές ουσίες, το υδρογόνο και το συνθετικό αέριο πρέπει να εξακολουθήσουν να ευθυγραμμίζονται με τα διυλιστήρια αναφοράς. (8) Για να έχει επίδραση η τεχνολογική πρόοδος στους εν λόγω τομείς και για να προσαρμόζονται αυτοί στην αντίστοιχη περίοδο κατανομής, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη να επικαιροποιούνται σύμφωνα με την παρατηρούμενη μέση βελτίωση οι τιμές των δεικτών αναφοράς για δωρεάν κατανομές στις εγκαταστάσεις, οι οποίες καθορίζονται με βάση τα στοιχεία των ετών 2007 και Για λόγους προβλεψιμότητας, αυτό πρέπει να γίνει μέσω της εφαρμογής ενός συντελεστή που αποτυπώνει την πραγματική αξιολόγηση της προόδου του 10% των πιο αποδοτικών εγκαταστάσεων στους τομείς, ο οποίος θα πρέπει στη συνέχεια να λαμβάνει υπόψη αξιόπιστα, αντικειμενικά και επιβεβαιωμένα στοιχεία από τις εγκαταστάσεις έτσι ώστε οι τομείς των οποίων το ποσοστό βελτίωσης διαφέρει σημαντικά από τον εν λόγω συντελεστή να έχουν έναν δείκτη αναφοράς που ανταποκρίνεται περισσότερο στον πραγματικό ρυθμό βελτίωσης. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία προκύπτει διαφορά από τη μείωση συντελεστή η οποία είναι μεγαλύτερη του 1,75% της αξίας που αντιστοιχεί στα έτη 2007 και 2008 (είτε της υψηλότερης είτε της χαμηλότερης) ετησίως, η σχετική τιμή αναφοράς θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται με βάση αυτό το ποσοστό. Εάν, ωστόσο, από τα στοιχεία προκύπτει ποσοστό βελτίωσης είτε 0,25 είτε λιγότερο κατά την αντίστοιχη περίοδο, η σχετική τιμή αναφοράς θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται κατά το εν λόγω ποσοστό. Για να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για την παραγωγή PE v /199 RR\ docx

19 αρωματικών ουσιών, υδρογόνου και συνθετικού αερίου σε διυλιστήρια και χημικές εγκαταστάσεις, οι τιμές δεικτών αναφοράς για τις αρωματικές ουσίες, το υδρογόνο και το συνθετικό αέριο πρέπει να εξακολουθήσουν να ευθυγραμμίζονται με τα διυλιστήρια αναφοράς. 14 Αιτιολογική σκέψη 9 (9) Τα κράτη μέλη πρέπει να αντισταθμίσουν μερικώς, σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, ορισμένες εγκαταστάσεις σε τομείς ή επιμέρους τομείς οι οποίοι έχουν προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα λόγω του κόστους που σχετίζεται με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και που μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Το πρωτόκολλο και οι συνοδευτικές αποφάσεις που εγκρίθηκαν από τη διάσκεψη των μερών στο Παρίσι πρέπει να προβλέπουν τη δυναμική κινητοποίηση της χρηματοδότησης δράσεων για το κλίμα, της μεταφοράς τεχνολογίας και της ανάπτυξης ικανοτήτων για τα επιλέξιμα μέρη, ιδίως για εκείνα με τις λιγότερες δυνατότητες. Η δημόσια χρηματοδότηση για το κλίμα θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση πόρων για μετά το Ως εκ τούτου, τα έσοδα των πλειστηριασμών πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα σε ευάλωτες τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Το ποσό της χρηματοδότησης για το κλίμα που πρόκειται να κινητοποιηθεί θα εξαρτηθεί επίσης από τη φιλοδοξία και την ποιότητα των σχεδιαζόμενων εθνικά καθορισμένων (9) Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος ισότιμων όρων ανταγωνισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αντισταθμίσουν μερικώς, μέσω κεντρικού συστήματος σε ενωσιακό επίπεδο, ορισμένες εγκαταστάσεις σε τομείς ή επιμέρους τομείς για τους οποίους έχει προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα λόγω του κόστους που σχετίζεται με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και που μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Η δημόσια χρηματοδότηση για το κλίμα θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση πόρων για μετά το Ως εκ τούτου, τα έσοδα των πλειστηριασμών πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα σε ευάλωτες τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Το ποσό της χρηματοδότησης για το κλίμα που πρόκειται να κινητοποιηθεί θα εξαρτηθεί επίσης από τη φιλοδοξία και την ποιότητα των INDC που προτάθηκαν, τα επακόλουθα σχέδια επενδύσεων και τις εθνικές διαδικασίες σχεδιασμού προσαρμογής. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να εξετάσουν τις κοινωνικές πτυχές της απεξάρτησης των οικονομιών τους από τις ανθρακούχες εκπομπές και να χρησιμοποιήσουν τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς για την προαγωγή της RR\ docx 19/199 PE v03-00

20 συνεισφορών που προτάθηκαν (INCDs), τα επακόλουθα σχέδια επενδύσεων και τις εθνικές διαδικασίες σχεδιασμού προσαρμογής. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουν τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς για την προαγωγή της δημιουργίας δεξιοτήτων και της ανακατανομής του εργατικού δυναμικού που επηρεάζεται από τη μετάβαση των θέσεων απασχόλησης σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. δημιουργίας δεξιοτήτων και της ανακατανομής του εργατικού δυναμικού που επηρεάζεται από τη μετάβαση των θέσεων απασχόλησης σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να προσθέτουν στο ποσό της αντιστάθμισης που λαμβάνουν μέσω του κεντρικού συστήματος σε ενωσιακό επίπεδο. Αυτά τα χρηματοδοτικά μέτρα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα επίπεδα που εμφαίνονται στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές περί κρατικών ενισχύσεων. 15 Αιτιολογική σκέψη 10 (10) Το κυριότερο μακροπρόθεσμο κίνητρο από την παρούσα οδηγία για τη δέσμευση και την αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα (CCS), τις νέες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την πρωτοποριακή καινοτομία στον τομέα των τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και διαδικασιών, είναι το μήνυμα που μεταδίδει σχετικά με την τιμή των ανθρακούχων εκπομπών καθώς και ότι δεν απαιτείται να επιστρέφονται δικαιώματα για εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που αποθηκεύονται μονίμως ή αποφεύγονται. Επιπλέον, για τη συμπλήρωση των πόρων που ήδη χρησιμοποιούνται για την επιτάχυνση της επίδειξης των εμπορικών εγκαταστάσεων δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα και των καινοτόμων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρέπει να χρησιμοποιούνται τα δικαιώματα του ΣΕΔΕ της ΕΕ για να παρέχουν εγγυημένα πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, νέες τεχνολογίες (10) Το κυριότερο μακροπρόθεσμο κίνητρο από την παρούσα οδηγία για τη δέσμευση και την αποθήκευση του άνθρακα (CCS) και τη δέσμευση και χρησιμοποίηση του άνθρακα (CCU), τις νέες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την πρωτοποριακή καινοτομία στον τομέα των τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και διαδικασιών, είναι το μήνυμα που μεταδίδει σχετικά με την τιμή των ανθρακούχων εκπομπών καθώς και ότι δεν απαιτείται να επιστρέφονται δικαιώματα για εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που αποθηκεύονται μονίμως ή αποφεύγονται. Επιπλέον, για τη συμπλήρωση των πόρων που ήδη χρησιμοποιούνται για την επιτάχυνση της επίδειξης των εμπορικών εγκαταστάσεων CCS και CCU και των καινοτόμων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρέπει να χρησιμοποιούνται τα δικαιώματα του ΣΕΔΕ της ΕΕ για να παρέχουν εγγυημένα πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων CCS και CCU, νέες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας PE v /199 RR\ docx

21 ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βιομηχανική καινοτομία τεχνολογιών και διαδικασιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στην Ένωση για το διοξείδιο του άνθρακα που αποθηκεύεται ή αποφεύγεται σε επαρκή κλίμακα, εφόσον υπάρχει συμφωνία σχετικά με την κοινοχρησία της γνώσης. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της στήριξης θα πρέπει να εξαρτάται από τη διακριβωμένη αποφυγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ κάποια στήριξη μπορεί να παρέχεται όταν επιτυγχάνονται τα προκαθορισμένα ορόσημα, λαμβάνοντας υπόψη τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία. Το μέγιστο ποσοστό του κόστους των έργων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία του έργου. και βιομηχανική καινοτομία τεχνολογιών και διαδικασιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στην Ένωση για το διοξείδιο του άνθρακα που αποθηκεύεται ή αποφεύγεται σε επαρκή κλίμακα, εφόσον υπάρχει συμφωνία σχετικά με την κοινοχρησία της γνώσης. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της στήριξης θα πρέπει να εξαρτάται από την εξακριβωμένη αποφυγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ κάποια στήριξη μπορεί να παρέχεται όταν επιτυγχάνονται τα προκαθορισμένα ορόσημα, λαμβάνοντας υπόψη τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία. Το μέγιστο ποσοστό του κόστους των έργων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία του έργου. 16 Αιτιολογική σκέψη 11 (11) Θα πρέπει να συσταθεί Ταμείο Εκσυγχρονισμού από το 2% των συνολικών δικαιωμάτων του ΣΕΔΕ της ΕΕ τα οποία πλειστηριάζονται σύμφωνα με τους κανόνες και τις λεπτομερείς διατάξεις για τους πλειστηριασμούς που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του κοινού χώρου πλειστηριασμών όπως ορίζεται στον κανονισμό 1031/2010. Τα κράτη μέλη τα οποία το 2013 είχαν κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε αγοραίες συναλλαγματικές ισοτιμίες 60% κάτω από τον μέσο όρο της Ένωσης πρέπει να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και να παρεκκλίνουν έως το 2030 από την αρχή του πλήρους πλειστηριασμού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, χρησιμοποιώντας την επιλογή της δωρεάν κατανομής έτσι ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια πραγματικών επενδύσεων για τον (11) Θα πρέπει να συσταθεί Ταμείο Εκσυγχρονισμού από το 2% των συνολικών δικαιωμάτων του ΣΕΔΕ της ΕΕ τα οποία πλειστηριάζονται σύμφωνα με τους κανόνες και τις λεπτομερείς διατάξεις για τους πλειστηριασμούς που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του κοινού χώρου πλειστηριασμών όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2010. Τα κράτη μέλη τα οποία το 2013 είχαν κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε αγοραίες συναλλαγματικές ισοτιμίες κάτω από 60% του μέσου όρου της Ένωσης πρέπει να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού. Τα κράτη μέλη τα οποία το 2014 είχαν κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε EUR σε τιμές αγοράς κάτω από 60% του μέσου όρου της Ένωσης θα πρέπει να μπορούν, έως το 2030, να παρεκκλίνουν από την αρχή του πλήρους εκπλειστηριασμού για την παραγωγή RR\ docx 21/199 PE v03-00

22 εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τους τομέα, αποφεύγοντας παράλληλα τις στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Οι κανόνες που διέπουν Ταμείο Εκσυγχρονισμού θα πρέπει να παρέχουν ένα συνεπές, πλήρες και διαφανές πλαίσιο για τη διασφάλιση της όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικής εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για εύκολη πρόσβαση από όλους τους συμμετέχοντες. Η λειτουργία της δομής διακυβέρνησης θα πρέπει να είναι ανάλογη με τον σκοπό διασφάλισης της κατάλληλης χρήσης των πόρων. Η εν λόγω δομή διακυβέρνησης θα πρέπει να αποτελείται από ένα συμβούλιο επενδύσεων και μια επιτροπή διαχείρισης και πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η εμπειρογνωμοσύνη της ΕΤΕ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εκτός εάν παρέχεται υποστήριξη σε μικρά έργα μέσω δανείων από εθνικές τράπεζες στήριξης ή από επιχορηγήσεις μέσω εθνικού προγράμματος που συμμερίζεται τους στόχους του Ταμείου Εκσυγχρονισμού. Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το ταμείο πρέπει να προτείνονται από τα κράτη μέλη. Για να διασφαλίζεται ότι οι ανάγκες επενδύσεων σε οικονομικά ασθενέστερα κράτη μέλη αντιμετωπίζονται επαρκώς, η κατανομή των πόρων θα λάβει υπόψη ισομερώς διακριβωμένες εκπομπές και κριτήρια ΑΕΠ. Η χρηματοδοτική συνδρομή από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού θα μπορούσε να παρέχεται υπό διάφορες μορφές. ηλεκτρικής ενέργειας, χρησιμοποιώντας την επιλογή της δωρεάν κατανομής έτσι ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια πραγματικών επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού τους τομέα, σύμφωνα με τους στόχους της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 και το 2050, αποφεύγοντας παράλληλα τις στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Οι κανόνες που διέπουν το Ταμείο Εκσυγχρονισμού θα πρέπει να παρέχουν ένα συνεπές, πλήρες και διαφανές πλαίσιο για τη διασφάλιση της όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικής εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για εύκολη πρόσβαση από όλους τους συμμετέχοντες. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να είναι διαφανείς, ισορροπημένοι και ανάλογοι με τον σκοπό διασφάλισης της κατάλληλης χρήσης των πόρων. Η εν λόγω δομή διακυβέρνησης θα πρέπει να αποτελείται από ένα συμβούλιο επενδύσεων, ένα συμβουλευτικό σώμα και μια επιτροπή διαχείρισης. Θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η εμπειρογνωμοσύνη της ΕΤΕπ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εκτός εάν παρέχεται υποστήριξη σε μικρά έργα μέσω δανείων από εθνικές τράπεζες στήριξης ή από επιχορηγήσεις μέσω εθνικού προγράμματος που συμμερίζεται τους στόχους του Ταμείου Εκσυγχρονισμού. Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το ταμείο πρέπει να προτείνονται από τα κράτη μέλη, και όλη η χρηματοδότηση από το ταμείο πρέπει να πληροί ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας. Για να διασφαλίζεται ότι οι ανάγκες επενδύσεων σε οικονομικά ασθενέστερα κράτη μέλη αντιμετωπίζονται επαρκώς, η κατανομή των πόρων θα λάβει υπόψη ισομερώς διακριβωμένες εκπομπές και κριτήρια ΑΕΠ. Η χρηματοδοτική συνδρομή από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού θα μπορούσε να παρέχεται υπό διάφορες μορφές. PE v /199 RR\ docx

23 17 Αιτιολογική σκέψη 12 (12) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι λεπτομερείς διατάξεις της προαιρετικής δωρεάν κατανομής για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα σε ορισμένα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων η διαφάνεια. Επενδύσεις αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10 εκατομμυρίων ευρώ θα πρέπει να επιλέγονται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μέσω μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών βάσει σαφών και διαφανών κανόνων για να διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιείται η δωρεάν κατανομή για την προώθηση πραγματικών επενδύσεων που εκσυγχρονίζουν τον ενεργειακό τομέα σύμφωνα με τους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης. Επενδύσεις αξίας μικρότερης των 10 εκατομμυρίων ευρώ θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τη δωρεάν κατανομή. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα πρέπει να επιλέγει τις επενδύσεις αυτές με βάση σαφή και διαφανή κριτήρια. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας επιλογής θα πρέπει να υπόκεινται σε δημόσια διαβούλευση. Το κοινό πρέπει να ενημερώνεται δεόντως κατά το στάδιο της επιλογής των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και της εφαρμογής τους. (12) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι λεπτομερείς διατάξεις της προαιρετικής δωρεάν κατανομής για τον εκσυγχρονισμό και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού τομέα σε ορισμένα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων η διαφάνεια. Επενδύσεις αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10 εκατομμυρίων EUR θα πρέπει να επιλέγονται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μέσω μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών βάσει σαφών και διαφανών κανόνων για να διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιείται η δωρεάν κατανομή για την προώθηση πραγματικών επενδύσεων που εκσυγχρονίζουν ή διαφοροποιούν τον ενεργειακό τομέα σύμφωνα με τους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης, περιλαμβανομένης της προώθησης της τρίτης δέσμης μέτρων. Επενδύσεις αξίας μικρότερης των 10 εκατομμυρίων EUR θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τη δωρεάν κατανομή. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα πρέπει να επιλέγει τις επενδύσεις αυτές με βάση σαφή και διαφανή κριτήρια. Η διαδικασία επιλογής θα πρέπει να υπόκειται σε δημόσια διαβούλευση και τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας επιλογής, περιλαμβανομένων των έργων που απορρίπτονται, θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Το κοινό πρέπει να ενημερώνεται δεόντως κατά το στάδιο της επιλογής των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και της εφαρμογής τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς μέρους ή του συνόλου των αντίστοιχων δικαιωμάτων στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού, εάν είναι επιλέξιμα να χρησιμοποιούν και τα δύο μέσα. Η παρέκκλιση θα πρέπει να περατωθεί έως το τέλος της περιόδου εμπορίας το RR\ docx 23/199 PE v03-00

24 18 Αιτιολογική σκέψη 13 (13) Η χρηματοδότηση του ΣΕΔΕ της ΕΕ πρέπει να είναι συνεπής με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών. (13) Η χρηματοδότηση του ΣΕΔΕ της ΕΕ πρέπει να είναι συνεπής με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων του προγράμματος «Ορίζων 2020», του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και της στρατηγικής επενδύσεων για το κλίμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών. Αιτιολόγηση Το Ταμείο Καινοτομίας πρέπει να λειτουργεί σε συντονισμό με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και το ΕΤΣΕ. Όσον αφορά το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και τη μεταβατική δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια επενδύσεων στο κλίμα και την ενέργεια που θεσπίστηκαν από την ΕΤΕ. 19 Αιτιολογική σκέψη 14 (14) Οι ισχύουσες διατάξεις που έχουν θεσπιστεί για μικρές εγκαταστάσεις που πρόκειται να εξαιρεθούν από το ΣΕΔΕ της ΕΕ προβλέπουν οι εγκαταστάσεις που εξαιρούνται να παραμείνουν ως έχουν, και θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα των κρατών μελών να επικαιροποιούν τον κατάλογο των εξαιρεθέντων εγκαταστάσεων και για όσα κράτη μέλη που επί του παρόντος δεν κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας να το πράξουν κατά την έναρξη κάθε περιόδου εμπορίας. (14) Οι ισχύουσες διατάξεις που έχουν θεσπιστεί για μικρές εγκαταστάσεις που πρόκειται να εξαιρεθούν από το ΣΕΔΕ της ΕΕ θα πρέπει να διευρυνθούν ώστε να καλύπτουν εγκαταστάσεις τις οποίες διαχειρίζονται μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που εκπέμπουν κάτω από τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα για κάθε ένα από τα τρία έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης για εξαίρεση. Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα των κρατών PE v /199 RR\ docx

25 μελών να επικαιροποιούν τον κατάλογο των εγκαταστάσεων που εξαιρούνται και για όσα κράτη μέλη που επί του παρόντος δεν κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας να το πράξουν κατά την έναρξη κάθε περιόδου εμπορίας και στα μισά της εν λόγω περιόδου. Θα πρέπει επίσης να είναι δυνατό οι εγκαταστάσεις που εκπέμπουν κάτω από τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα για κάθε ένα από τα τρία έτη που προηγούνται της έναρξης κάθε περιόδου εμπορίας, να εξαιρούνται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ, με την επιφύλαξη αναθεώρησης ανά πενταετία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα εναλλακτικά ισοδύναμα μέτρα για τις εγκαταστάσεις που έχουν επιλέξει να μη συμμετάσχουν δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερο κόστος συμμόρφωσης. Οι απαιτήσεις παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης θα πρέπει να απλοποιηθούν για τους μικρούς φορείς εκπομπής που καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ. 20 Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) (16α) Για να μειώσει σημαντικά τον διοικητικό φόρτο που βαρύνει τις εταιρείες, η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει την ευχέρεια να εξετάζει τη λήψη μέτρων όπως η αυτοματοποίηση της υποβολής και της επαλήθευσης των εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών. 21 RR\ docx 25/199 PE v03-00

26 Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) (17α) Οι αναφερόμενες στα άρθρα 14 και 15 κατ εξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει να απλουστεύσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους κανόνες παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και ελέγχου προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των φορέων. Η αναφερόμενη στο άρθρο 19 παράγραφος 3 κατ εξουσιοδότηση πράξη θα πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση στο μητρώο καθώς και τη χρήση του, ιδίως για τους μικρούς φορείς εκμετάλλευσης. 22 Άρθρο 1 σημείο -1 (νέο) Αιτιολόγηση (-1) Σε ολόκληρο το κείμενο της οδηγίας, ο όρος «κοινοτικό σύστημα» αντικαθίσταται από τον όρο «ΣΕΔΕ της ΕΕ» και πραγματοποιούνται τυχόν αναγκαίες γραμματικές αλλαγές. Τεχνική προσαρμογή. 23 Άρθρο 1 σημείο -1 α (νέο) (-1α) Σε ολόκληρο το κείμενο της οδηγίας, ο όρος «σε κοινοτικό επίπεδο» αντικαθίσταται από τον όρο «σε ενωσιακό επίπεδο». PE v /199 RR\ docx

27 Αιτιολόγηση Τεχνική προσαρμογή. 24 Άρθρο 1 σημείο -1 β (νέο) Αιτιολόγηση (-1β) Σε ολόκληρο το κείμενο της οδηγίας, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα σημεία (-1) και (-1α) και στο άρθρο 26 παράγραφος 2, ο όρος «Κοινότητα» αντικαθίσταται από τον όρο «Ένωση» και πραγματοποιούνται τυχόν αναγκαίες γραμματικές αλλαγές. Τεχνική προσαρμογή. 25 Άρθρο 1 σημείο -1 γ (νέο) Αιτιολόγηση (-1γ) Σε ολόκληρο το κείμενο της οδηγίας, η διατύπωση «κανονιστική διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2» αντικαθίσταται από τη διατύπωση «διαδικασία εξέτασης του άρθρου 30γ παράγραφος 2». Τεχνική προσαρμογή. 26 Άρθρο 1 σημείο -1 δ (νέο) RR\ docx 27/199 PE v03-00

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX COM(2016) 62 2016/0036 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0356/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0356/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0356/2016 29.11.2016 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0197(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0197(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0197(COD) 7.9.2016 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2013/0028(COD) 21.10.2016 ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

9073/15 ΠΧΚ/νικ 1 DG E2b

9073/15 ΠΧΚ/νικ 1 DG E2b Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9073/15 ENER 185 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2005/0283(COD) 30.5.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 8.1.2014 A7-0430/1 1 Παράγραφος -1 (νέα) -1. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να δοθεί δηµόσια στήριξη για την ανάπτυξη της CCS στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας 8.1.2014 A7-0430/2 2 Παράγραφος 1 1. αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0036(COD) 11.1.2005 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2015/0009(COD) 6.3.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0016 (NLE) 5918/17 CLIMA 24 ENV 100 MI 96 DEVGEN 18 ONU 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0437(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0437(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2011/0437(COD) 4.7.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

ημόσια ιαβούλευση για την αναθεώρηση της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση

ημόσια ιαβούλευση για την αναθεώρηση της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση Λευκωσία, 25 Ιανουαρίου 2016 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολους τους ενδιαφερόμενους ημόσια ιαβούλευση για την αναθεώρηση της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση Κυρία/ε, Σας πληροφορούμε ότι η ημόσια ιαβούλευση για την

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 23.2.2011 2011/2012(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την ανάλυση επιλογών για την κατά πέραν του 20% µείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2013/0027(COD) 2.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 15.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2015 COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 22.3.2012 2011/0409(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 83 final 2014/0042 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0148(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0148(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0148(COD) 14.7.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0459(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0459(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Προϋπολογισμών 23.4.2012 2011/0459(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007 EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16-XI-2007 E(2007) 5634 ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16-XI-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 7.10.2010 2010/2088(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ΑΕΠ και πέρα από αυτό - Η μέτρηση της προόδου σε

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2004 (26.10) (OR. en) 11637/04 Διοργανικός φάκελος: 2004/0166 AVC FC 5 CADREFIN 23 ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του

Διαβάστε περισσότερα

Επείγων χαρακτήρας και ανάγκη για παγκόσμια δράση

Επείγων χαρακτήρας και ανάγκη για παγκόσμια δράση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Προετοιμασία της 21ης συνόδου της Διάσκεψης των Μερών (COP 21) της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC) και της 11ης συνόδου της Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.8.2016 COM(2016) 509 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 667 final 2012/0179 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2015 COM(2015) 576 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προόδου της δράσης για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0301(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0301(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 28.1.2011 2010/0301(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2010(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2010(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/2010(INI) 18.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (2016/2010(INI)) Επιτροπή Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 18.3.2010 2010/0006(NLE) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-19 Σχέδιο έκθεσης Carlos Coelho (PE439.091v01-00) σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0311(COD) 25 Ιουνίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ Επιτροπής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής Επιτροπή Βιοµηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2162(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2162(BUD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 10.12.2014 2014/2162(BUD) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014 της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0319(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0319(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αλιείας 10.4.2015 2014/0319(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2074(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Giovanni La Via. PE557.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2074(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Giovanni La Via. PE557. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 27.5.2015 2015/2074(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Προϋπολογισμός 2016 Εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 719 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 719 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0341 (NLE) 15830/14 PECHE 549 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

12807/16 ΧΦ/μκρ 1 DG E 1B

12807/16 ΧΦ/μκρ 1 DG E 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12807/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.7.2013 SWD(2013) 261 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0371(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Iva Zanicchi (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0371(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Iva Zanicchi (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 2011/0371(COD) 24.9.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 18-34 Σχέδιο γνωμοδότησης Iva Zanicchi (PE492.937v01-00) σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ιδρύθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης με σκοπό τη βελτίωση της κινητικότητας των εργαζόμενων και των ευκαιριών απασχόλησης στην κοινή αγορά.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Κείμενο θέσεων και πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κατά τα τελευταία 100 χρόνια η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 334 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 14.11.2007 PE396.812v01-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Σχέδιο γνωμοδότησης (PE396.728v01-00) Eija-Riitta Korhola

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα