ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000

2

3 ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000

4 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2000 ιεύθυνση Kaiserstraße 29 D Frankfurt am Main Germany Ταχυδροµική διεύθυνση Postfach D Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο Σελίδα Ίντερνετ Φαξ Τέλεξ ecb d Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και µη εµπορικούς σκοπούς, εφόσον αναφέρεται η πηγή. ISBN

5 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή 4 2. Επισκόπηση των απαιτήσεων παροχής γενικών οικονοµικών στατιστικών στοιχείων 6 3. Συγκεκριµένες απαιτήσεις παροχής στατιστικών στοιχείων Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή (Εν ΤΚ) Τριµηνιαίοι και ετήσιοι εθνικοί λογαριασµοί Τριµηνιαίοι και ετήσιοι εθνικοί λογαριασµοί κατά τοµέα Τριµηνιαία και ετήσια δηµόσια έσοδα και δαπάνες Βραχυπρόθεσµα στατιστικά στοιχεία για τη βιοµηχανία (συµπεριλαµβανόµενων των κατασκευών) Βραχυπρόθεσµα στατιστικά στοιχεία για το λιανικό εµπόριο και τις λοιπές υπηρεσίες Στατιστικά στοιχεία για την αγορά εργασίας απασχόληση και ανεργία Στατιστικά στοιχεία για την αγορά εργασίας στατιστικά στοιχεία για τις αποδοχές και το κόστος εργασίας Έρευνες συγκυρίας όσον αφορά την επιχειρηµατική δραστηριότητα Στατιστικά στοιχεία για το εξωτερικό εµπόριο Στατιστικά στοιχεία για χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ Χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης του ευρώ Στατιστικά στοιχεία για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες Στατιστικά στοιχεία για χώρες εκτός ΕΕ, ιδίως για τις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ιαπωνία 15 ΕΚΤ - Απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά την παροχή γενικών οικονοµικών στατιστικών στοιχείων - Αύγουστος

6 1. Εισαγωγή Πρωταρχικός στόχος του Ευρωσυστήµατος είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιµών εντός της ζώνης του ευρώ. 1 Με την επιφύλαξη του στόχου της σταθερότητας των τιµών, το Ευρωσύστηµα πρέπει να στηρίζει τις γενικές οικονοµικές πολιτικές στην Κοινότητα. Έχοντας υπόψη τους στόχους αυτούς, είναι αρµόδιο για τη χάραξη και την άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ και για τη διενέργεια πράξεων συναλλάγµατος. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ανέθεσε στο Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ίδρυµα (ΕΝΙ) το καθήκον να ξεκινήσει τις προετοιµασίες στον στατιστικό τοµέα για το Τρίτο Στάδιο της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης (ΟΝΕ) και, πιο συγκεκριµένα, για την προώθηση της εναρµόνισης των στατιστικών στοιχείων στον αναγκαίο βαθµό. Το ΕΝΙ δηµοσίευσε αρχικά µια έκθεση σχετική µε τις υποχρεώσεις υποβολής στατιστικών στοιχείων τον Ιούλιο του 1996 ( έσµη Εφαρµογής). Η έκθεση µε τίτλο «Στατιστικά στοιχεία που συλλέγει και επεξεργάζεται το ΕΣΚΤ» (Μάιος 2000) παρουσιάζει την κατάσταση που επικρατεί σήµερα όσον αφορά την παροχή στατιστικών στοιχείων, εκτός από τον τοµέα των γενικών οικονοµικών στατιστικών στοιχείων, ο οποίος αποτελεί αντικείµενο της παρούσας έκδοσης. Εκτός από τα νοµισµατικά, τραπεζικά και άλλα συναφή στατιστικά στοιχεία, το ισοζύγιο πληρωµών και τους χρηµατοοικονοµικούς λογαριασµούς, τοµείς για τους οποίους η ΕΚΤ φέρει την αποκλειστική ευθύνη παροχής στατιστικών στοιχείων σε επίπεδο ΕΕ ή είναι συνυπεύθυνη µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat), και οι οποίοι εξετάζονται στην έκθεση «Στατιστικά στοιχεία που συλλέγει και επεξεργάζεται το ΕΣΚΤ», υπάρχουν και άλλοι τοµείς στατιστικών στοιχείων που είναι εξίσου σηµαντικοί για την άσκηση νοµισµατικής πολιτικής και τη διεξαγωγή πράξεων συναλλάγµατος. Πρόκειται κυρίως για στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις τιµές και το κόστος, εθνικούς λογαριασµούς, δηµόσια έσοδα και δαπάνες, στατιστικά στοιχεία για τις αγορές εργασίας, καθώς και ένα ευρύ φάσµα άλλων οικονοµικών στατιστικών στοιχείων. Στην παρούσα έκδοση, αυτή η οµάδα στατιστικών στοιχείων αναφέρεται ως γενικά οικονοµικά στατιστικά στοιχεία. Η ΕΚΤ συνεργάζεται στενά µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων στους τοµείς αυτούς, οι οποίες, σε πολλές περιπτώσεις καλύπτονται από νοµικές πράξεις του Συµβουλίου της ΕΕ και της Επιτροπής στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συµβουλίου σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές (ο «στατιστικός νόµος»). Τα οικονοµικά στατιστικά στοιχεία αποτελούν επίσης το κύριο θέµα λεπτοµερούς έκθεσης της Νοµισµατικής Επιτροπής σχετικά µε τις υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ), η οποία αντανακλά σε µεγάλο βαθµό τις απαιτήσεις της ΕΚΤ στον τοµέα αυτόν. Η έκθεση εγκρίθηκε από το Συµβούλιο ECOFIN τον Ιανουάριο του 1999 και ακολούθησαν εκθέσεις προόδου τον Ιούλιο του 1999 και τον Ιούνιο του Το Συµβούλιο ECOFIN κάλεσε πρόσφατα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat) να καταρτίσει, σε στενή συνεργασία µε την ΕΚΤ, ένα σχέδιο δράσης που να προσδιορίζει για κάθε κράτος µέλος και για κάθε στατιστικό τοµέα τα σηµεία στα οποία θα πρέπει να επιτευχθεί πρόοδος επειγόντως, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις στους ισχύοντες στατιστικούς κανονισµούς. Όλες οι χώρες της ζώνης του ευρώ παράγουν γενικά οικονοµικά στατιστικά στοιχεία. Το Ευρωσύστηµα έχει παρόµοιες στατιστικές ανάγκες µε τις ανάγκες που είχαν στο παρελθόν οι εθνικές νοµισµατικές αρχές στη ζώνη του ευρώ, καθώς και µε εκείνες που έχουν άλλες αρχές νοµισµατικής πολιτικής, υπεύθυνες για µεγάλες οικονοµικές περιοχές (ιδίως, οι Ηνωµένες 1 Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) περιλαµβάνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ο όρος Ευρωσύστηµα χρησιµοποιείται για να υποδείξει την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών της ΕΕ που αποτελούν τη ζώνη του ευρώ. Με τον όρο «καταστατικό» νοείται το καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ. 2 Η έκθεση και οι εκθέσεις προόδου διατίθενται στο Ίντερνετ: 4 ΕΚΤ - Απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά την παροχή γενικών οικονοµικών στατιστικών στοιχείων - Αύγουστος 2000

7 Πολιτείες). Η παροχή στατιστικών στοιχείων υψηλής ποιότητας έχει µεγάλη σηµασία, προκειµένου να διασφαλίζεται ότι λαµβάνονται οι σωστές αποφάσεις νοµισµατικής πολιτικής. Τα σφάλµατα πολιτικής που οφείλονται σε ελλιπή ή αναξιόπιστα στατιστικά στοιχεία µπορεί να αποβούν ιδιαίτερα επιζήµια για την οικονοµία, όσον αφορά την αύξηση του πληθωρισµού και τη µείωση της παραγωγής και της απασχόλησης. Η ΕΚΤ (και ο προκάτοχός της, το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ίδρυµα) δεν αµφέβαλε ποτέ για τη σπουδαιότητα της ύπαρξης ενός ευρύτερου φάσµατος έγκαιρων και αξιόπιστων στοιχείων για τη ζώνη του ευρώ. Παρόλο που, από ορισµένες απόψεις, οι απαιτήσεις του Ευρωσυστήµατος δεν είναι κατά βάση «νέες», συνεπάγονται πρόσθετες απαιτήσεις παροχής οικονοµικών στατιστικών στοιχείων. Πρώτον, παρόλο που τα κράτη µέλη παρήγαν παρόµοια γενικά οικονοµικά στατιστικά στοιχεία, δεν υπήρχε κανένας σχεδόν δείκτης για το σύνολο των κρατών µελών. Η ύπαρξη στατιστικών στοιχείων για όλες της χώρες της ζώνης του ευρώ αποτελεί βασική απαίτηση του Ευρωσυστήµατος. εύτερον, είναι απαραίτητη η επαρκής εναρµόνιση των εθνικών στοιχείων για την κατάρτιση συνολικών µεγεθών της ζώνης του ευρώ, συµπεριλαµβανόµενης της επαρκούς σύγκλισης των πρακτικών που αφορούν το χρονοδιάγραµµα δηµοσίευσης, τις αναθεωρήσεις, τις εποχικές διορθώσεις, κ.λπ. Λόγω της σηµασίας που αποδίδεται στην ύπαρξη πλήρων και συγκρίσιµων στοιχείων για όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, οι υποχρεώσεις υποβολής στατιστικών στοιχείων συνεπάγονται νέες προκλήσεις για τους υπεύθυνους παραγωγής οικονοµικών στατιστικών στοιχείων. Για όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, απαιτείται η εισαγωγή τουλάχιστον κάποιων νέων στατιστικών στοιχείων. Επιπλέον, στις περισσότερες περιπτώσεις, συµπεριλαµβάνεται η προσαρµογή των εθνικών µεθόδων για την κατάρτιση οικονοµικών στατιστικών στοιχείων, προκειµένου να ικανοποιούνται τα πρότυπα συγκρισιµότητας των στατιστικών στοιχείων της ζώνης του ευρώ. Απάντηση στις προκλήσεις αυτές µπορεί να δοθεί µόνο εάν οι υπεύθυνοι για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων δώσουν µεγάλη προτεραιότητα στις απαραίτητες αλλαγές και διαθέσουν τα απαραίτητα µέσα. εκαοκτώ µήνες µετά τη δηµιουργία της Νοµισµατικής Ένωσης πρέπει επειγόντως να γίνουν βελτιώσεις. Πέρα από τα κράτη µέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat) πρέπει να κάνει τις κατάλληλες προβλέψεις για την έγκαιρη κατάρτιση συνολικών µεγεθών της ΕΕ και της ζώνης του ευρώ. Σε πολλές περιπτώσεις, τα µεγέθη αυτά δεν αποτελούν απλώς το άθροισµα των στοιχείων των συµµετεχουσών χωρών. Ορισµένες συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών, καθώς και µεταξύ των θεσµικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών µελών είναι προτιµότερο να µην συµπεριλαµβάνονται στα ενοποιηµένα µεγέθη, ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην εποχική διόρθωση των συνολικών µεγεθών της ΕΕ και της ζώνης του ευρώ. Επιπλέον, καθώς τα θεσµικά όργανα της ΕΕ (εκτός της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της ΕΚΤ) και οι προϋπολογισµοί τους αποτελούν τµήµα του δηµόσιου τοµέα της ΕΕ και της ζώνης του ευρώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat) πρέπει να καταρτίζει ξεχωριστούς τοµεακούς λογαριασµούς για αυτά. Σηµαντικές προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν σε επίπεδο κρατών µελών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα σχετικά στατιστικά στοιχεία για το σύνολο της ζώνης του ευρώ διατίθενται αµέσως µετά τη δηµοσίευση των εθνικών στοιχείων από τα κράτη µέλη που εφαρµόζουν τις καλύτερες στατιστικές πρακτικές. ΕΚΤ - Απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά την παροχή γενικών οικονοµικών στατιστικών στοιχείων - Αύγουστος

8 2. Επισκόπηση των απαιτήσεων παροχής γενικών οικονοµικών στατιστικών στοιχείων Η παρούσα έκθεση δεν θέτει ουσιαστικές νέες υποχρεώσεις που να µην περιλαµβάνονται ήδη στη έσµη Εφαρµογής του ΕΝΙ (1996) ή στην έκθεση για το 1999 της Νοµισµατικής Επιτροπής σχετικά µε τις υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βάση για τις εργασίες σχεδιασµού και ανάπτυξης των υπεύθυνων παραγωγής στατιστικών στοιχείων. Όσον αφορά τις ισχύουσες γενικές διατάξεις για τα γενικά οικονοµικά στατιστικά στοιχεία της ζώνης του ευρώ, πρέπει να σηµειωθεί ότι η νοµική βάση για την παραγωγή αυτών των στατιστικών στοιχείων έχει αναπτυχθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 90 µε τη µορφή διαφόρων κειµένων στατιστικής νοµοθεσίας, τα οποία εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο της ΕΕ ή την Επιτροπή. Ο κανονισµός σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές θεσπίζει την αρχή της επικουρικότητας για τα κοινοτικά στατιστικά στοιχεία, ορίζει όµως ότι «προκειµένου να εξασφαλισθεί η συγκρισιµότητα των αποτελεσµάτων, οι κοινοτικές στατιστικές παράγονται µε οµοιόµορφα πρότυπα και -σε ειδικές, δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις- εναρµονισµένες µεθόδους» (άρθρο 1). Η ενιαία νοµισµατική πολιτική για τη ζώνη του ευρώ αιτιολογεί και απαιτεί την ανάπτυξη οµοιόµορφων προτύπων και εναρµονισµένων µεθόδων για τα βασικά µακροοικονοµικά στατιστικά στοιχεία. Όσον αφορά τη γεωγραφική κάλυψη, δεδοµένου ότι ο πρωταρχικός στόχος της ΕΚΤ είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιµών στη ζώνη του ευρώ, τα στοιχεία που αφορούν το σύνολο της ζώνης του ευρώ και τις επιµέρους χώρες που συµµετέχουν στο ενιαίο νόµισµα είναι υψίστης σηµασίας. Τα στοιχεία που αφορούν τις τέσσερις µεγαλύτερες χώρες της ζώνης του ευρώ είναι ιδιαίτερα σηµαντικά (η Γερµανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία αντιπροσωπεύουν το 80% περίπου του ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ), αφού η απουσία στοιχείων για τις χώρες αυτές παρεµποδίζει σηµαντικά την κατάρτιση αξιόπιστων εκτιµήσεων για τη ζώνη του ευρώ. Ωστόσο, παρόµοιες υποχρεώσεις ισχύουν και για τις χώρες της ΕΕ που δεν συµµετέχουν ακόµη στο ενιαίο νόµισµα. Εξίσου σηµαντική για την ανάλυση των εξωτερικών εξελίξεων και των επιπτώσεων που έχουν στην οικονοµία της ζώνης του ευρώ είναι η παροχή µιας σειράς οικονοµικών στατιστικών στοιχείων για ορισµένες βασικές χώρες εκτός ΕΕ. Περαιτέρω λεπτοµέρειες για τις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ παρατίθενται στο Τµήµα 4. Όσον αφορά την κάλυψη κατά τοµέα, τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να παρέχουν µια ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµίας, γεγονός που υποδηλώνει ιδίως ότι, πέρα από τα συµβατικά στατιστικά στοιχεία για τη βιοµηχανία και το λιανικό εµπόριο, διατίθενται δείκτες για τον ολοένα και πιο σηµαντικό τοµέα των υπηρεσιών, καθώς και στοιχεία για το δηµόσιο τοµέα, τα οποία υποβάλλονται µε µεγάλη συχνότητα. Προκειµένου να διασφαλιστεί η συνέπεια µεταξύ των διαφόρων στατιστικών τοµέων, πρέπει να καθιερωθεί ένας εναρµονισµένος ορισµός για τις κύριες οµαδοποιήσεις τοµέων. Όσον αφορά την ταχύτητα κατάρτισης και υποβολής των στατιστικών στοιχείων για τη ζώνη του ευρώ, τίθεται ως ελάχιστη υποχρέωση, για την ενιαία νοµισµατική πολιτική, η διάθεση των αποτελεσµάτων για τη ζώνη του ευρώ αµέσως µετά τη δηµοσίευση τους από τις επιµέρους χώρες της ζώνης του ευρώ ή από ένα δείγµα χωρών της ζώνης του ευρώ, οι οποίες παρέχουν µια αξιόπιστη βάση για την κατάρτιση των αποτελεσµάτων της ζώνης του ευρώ. Τα παρακάτω σηµεία είναι σηµαντικά για να επιτευχθεί η έγκαιρη παροχή στατιστικών στοιχείων της ζώνης του ευρώ. Πρώτον, οι απαιτήσεις για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων στα κράτη µέλη, όπως περιλαµβάνονται σε διάφορους κανονισµούς µε τη µορφή προθεσµιών για τη διαβίβασή τους από 6 ΕΚΤ - Απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά την παροχή γενικών οικονοµικών στατιστικών στοιχείων - Αύγουστος 2000

9 τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες (ΕΣΥ) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat), πρέπει να είναι αρκετά υψηλές. Όλα τα κράτη µέλη θα πρέπει να θέτουν τουλάχιστον ως στόχο την καλύτερη επίδοση που έχει επιτευχθεί στην ΕΕ ενδεχοµένως να µπορέσουν στη συνέχεια να επιτύχουν την καλύτερη επίδοση σε παγκόσµιο επίπεδο. εύτερον, οι εθνικές αρχές πρέπει να διαβιβάζουν τα εθνικά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat) εγκαίρως. Η Eurostat είναι η κεντρική πηγή γενικών οικονοµικών στατιστικών στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πρέπει να είναι σε θέση να αποστέλλει τα στοιχεία για τις επιµέρους χώρες της ΕΕ στους ευρωπαίους χρήστες παράλληλα µε τη δηµοσίευσή τους σε εθνικό επίπεδο. Τρίτον, µε βάση τα εθνικά αποτελέσµατα, η Eurostat πρέπει να καταρτίζει, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, τα συνολικά µεγέθη της ζώνης του ευρώ και να τα δηµοσιεύει αµέσως. Το αίτηµα για έγκαιρη παροχή στοιχείων θέτει επίσης ζήτηµα συµβιβασµού µεταξύ τήρησης των προθεσµιών και εγκυρότητας των στοιχείων. Η εγκυρότητα των στατιστικών στοιχείων που χρησιµοποιούνται για την αιτιολόγηση των αποφάσεων νοµισµατικής πολιτικής έχει ουσιαστική σηµασία για την αξιοπιστία των αποφάσεων αυτών. Το Ευρωσύστηµα γνωρίζει τους περιορισµούς στην ταχύτητα κατάρτισης των στοιχείων και είναι προσεκτικό όταν επιδιώκει πιο σύντοµες προθεσµίες. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι είναι δυνατό να επιτυγχάνονται γρηγορότερα αποτελέσµατα, αφού αρκετά κράτη µέλη της ΕΕ έχουν ήδη επιτύχει τις επιθυµητές επιδόσεις ως προς την ταχύτητα κατάρτισης και υποβολής των στοιχείων, χωρίς να µειώσουν την ποιότητα. Επιπλέον, τα συνολικά αποτελέσµατα, τα οποία καταρτίζονται έγκαιρα, είναι πιο σηµαντικά από τα λεπτοµερή αναλυτικά στοιχεία. Για αυτό το λόγο, αντί να τεθούν γενικές υποχρεώσεις για όλους τους υπεύθυνους παραγωγής γενικών οικονοµικών στατιστικών στοιχείων στη ζώνη του ευρώ, ο στόχος είναι το σύνολο της ζώνης του ευρώ να επιτύχει τις επιδόσεις των χωρών που παρέχουν ήδη βασικά στατιστικά στοιχεία µε την επιθυµητή ταχύτητα. Όσον αφορά τη συχνότητα υποβολής των χρησιµοποιούµενων στοιχείων, αυτά πρέπει να υποβάλλονται σε µηνιαία ή τριµηνιαία βάση για τους σκοπούς της νοµισµατικής πολιτικής. Εξίσου σηµαντικό για την οικονοµική και την οικονοµετρική ανάλυση είναι το επαρκές µήκος των χρονολογικών σειρών, οι οποίες θα πρέπει να αναφέρονται σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη χρονική περίοδο και να καλύπτουν τουλάχιστον ένα ή δύο οικονοµικούς κύκλους. Οι αναθεωρήσεις προβληµατίζουν τους χρήστες που χρησιµοποιούν τα στατιστικά στοιχεία για θέµατα πολιτικής. Προκειµένου να αποφεύγονται οι συχνές και οι συνεχείς αναθεωρήσεις των συνολικών µεγεθών της ζώνης του ευρώ, είναι επιθυµητή η χάραξη µιας συντονισµένης πολιτικής αναθεώρησης για τη ζώνη του ευρώ. Επιπλέον, δεδοµένου ότι τα περισσότερα από τα στοιχεία αυτά υπόκεινται σε εποχικές επιδράσεις, είναι απαραίτητη η πρόσθετη χρήση εποχικά διορθωµένων στοιχείων και, όπου χρειάζεται, διορθωµένων στοιχείων ως προς τις εργάσιµες ηµέρες. Η κατάρτιση στοιχείων για το σύνολο της ζώνης του ευρώ απαιτεί επίσης διαφάνεια όσον αφορά τις διαδικασίες που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των συνολικών µεγεθών. 3. Συγκεκριµένες απαιτήσεις παροχής στατιστικών στοιχείων Στο τµήµα αυτό δεν επαναλαµβάνονται τα θέµατα που αφορούν τα γενικά στατιστικά στοιχεία, τα οποία αναλύθηκαν στο Τµήµα 2. Αυτά αναφέρονται µόνο όταν προκύπτουν επιπρόσθετες απαιτήσεις. Το παράρτηµα της παρούσας έκδοσης περιλαµβάνει µια συνοπτική παρουσίαση των βασικών µακροοικονοµικών δεικτών που χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς της νοµισµατικής πολιτικής, τον απαιτούµενο βαθµό λεπτοµέρειας και τις προθεσµίες υποβολής στοιχείων, καθώς και µια απλοποιηµένη ταξινόµηση σε δύο ευρείες κατηγορίες προτεραιότητας. 3 3 Η έρευνα αυτή βασίζεται στη έσµη Εφαρµογής (1996), στην οποία περιλαµβάνεται µια παρόµοια παρουσίαση. ΕΚΤ - Απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά την παροχή γενικών οικονοµικών στατιστικών στοιχείων - Αύγουστος

10 3.1 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή (Εν ΤΚ) Ο µηνιαίος Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του στατιστικού συστήµατος της ζώνης του ευρώ. Η ΕΚΤ (και ο προκάτοχός της, το ΕΝΙ) συµµετείχε ενεργά στις εργασίες προετοιµασίας και ανάπτυξης των Εν ΤΚ, ιδίως µέσω των διαδικασιών διαβούλευσης που προβλέπονταν στο άρθρο 5.3 του κανονισµού του Συµβουλίου σχετικά µε τον Εν ΤΚ. 4 Η άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής απαιτεί την ύπαρξη στατιστικών στοιχείων που να καλύπτουν ευρύ φάσµα κατηγοριών δαπανών που πραγµατοποιούν τα νοικοκυριά, τη χρήση συγκρίσιµων πεδίων κάλυψης και µεθόδων, καθώς και την ταχεία δηµοσίευση αξιόπιστων αποτελεσµάτων σε µηνιαία βάση. Η εξεύρεση ικανοποιητικής λύσης στο ζήτηµα της στατιστικής αντιµετώπισης της ιδιοκατοίκησης και η πρόοδος που πρέπει να σηµειωθεί στο δύσκολο τοµέα των ποιοτικών προσαρµογών αποτελούν ιδιαίτερα σηµαντικά αντικείµενα εργασίας για την περαιτέρω βελτίωση του Εν ΤΚ. Εφόσον ο Εν ΤΚ χρησιµοποιείται για το σκοπό της αξιολόγησης της σύγκλισης στην ΕΕ, η ανάγκη ύπαρξης συγκρίσιµων στατιστικών στοιχείων για τον Εν ΤΚ ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ. 3.2 Τριµηνιαίοι και ετήσιοι εθνικοί λογαριασµοί Οι τριµηνιαίοι εθνικοί λογαριασµοί έχουν πολύ µεγάλη σηµασία για την εκτίµηση της θέσης της οικονοµίας στον οικονοµικό κύκλο και του βαθµού στον οποίο αυτή µπορεί να επηρεάσει τις προοπτικές για την εξέλιξη των τιµών. Οι ετήσιοι λογαριασµοί, οι οποίοι διατίθενται µε µεγαλύτερη καθυστέρηση, αλλά είναι πιο λεπτοµερείς, παρέχουν την απαραίτητη βάση για µια ευρύτερη ανάλυση των διαρθρωτικών εξελίξεων και των πιο µακροπρόθεσµων τάσεων. Τα τριµηνιαία βασικά συνολικά µεγέθη και οι πιο λεπτοµερείς ετήσιοι εθνικοί λογαριασµοί καλύπτονται από τον κανονισµό για το ΕΣΛ 5, ο οποίος περιλαµβάνει µια ολοκληρωµένη µεθοδολογία και ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για τη διαβίβαση στοιχείων από τις ΕΣΥ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat). Η πλήρης εφαρµογή του κανονισµού, ιδίως για τα τριµηνιαία στοιχεία, απαιτείται ως βάση για την κατάρτιση των στατιστικών στοιχείων της ζώνης του ευρώ. Επιπλέον, δεν πρέπει να εκχωρούνται ειδικές εθνικές παρεκκλίσεις από τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο κανονισµός. Τα τριµηνιαία και τα ετήσια βασικά συνολικά µεγέθη πρέπει να δηµοσιεύονται το αργότερο ένα τρίµηνο µετά την περίοδο αναφοράς. Οι επιδόσεις που έχουν επιτύχει ορισµένα κράτη µέλη - 60 έως 70 ηµέρες - πρέπει να είναι ο στόχος για τη ζώνη του ευρώ. Οι πρώτες εκτιµήσεις για το ΑΕΠ (που συχνά ονοµάζονται «έκτακτες εκτιµήσεις»), οι οποίες πραγµατοποιούνται πριν από την εν λόγω ηµεροµηνία, είναι ιδιαίτερα χρήσιµες, αρκεί να είναι αρκετά αξιόπιστες. Άλλοι ετήσιοι εθνικοί λογαριασµοί, ιδίως οι πίνακες κατά βιοµηχανικό κλάδο, πρέπει να διατίθενται έξι µήνες µετά το έτος αναφοράς. Για τους σκοπούς της κυκλικής ανάλυσης, είναι σηµαντική η ύπαρξη αρκετά εκτενών χρονολογικών σειρών για τους τριµηνιαίους και ετήσιους λογαριασµούς. Σύµφωνα µε τον κανονισµό, τα ιστορικά στοιχεία για τα τριµηνιαία βασικά συνολικά µεγέθη πρέπει να ξεκινούν από το 1980 και τα ετήσια στοιχεία από το Βλ. κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 1995 για τη θέσπιση εναρµονισµένων δεικτών τιµών καταναλωτή. 5 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου της 25ης Ιουνίου 1996 περί του ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας. 8 ΕΚΤ - Απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά την παροχή γενικών οικονοµικών στατιστικών στοιχείων - Αύγουστος 2000

11 3.3 Τριµηνιαίοι και ετήσιοι εθνικοί λογαριασµοί κατά τοµέα 6 Η παροχή ετήσιων λογαριασµών και µιας σειράς τριµηνιαίων λογαριασµών κατά τοµέα, όπου εµφανίζονται βασικοί οικονοµικοί δείκτες, όπως οι αποταµιεύσεις των νοικοκυριών και οι επενδύσεις των (µη χρηµατοδοτικών) εταιρειών, είναι ουσιαστική. Αυτοί οι λογαριασµοί θα καταστήσουν επίσης δυνατή την επίτευξη ευρύτερης συµφωνίας, σε τριµηνιαία βάση, ανάµεσα στους λογαριασµούς κίνησης κεφαλαίων και στους λογαριασµούς κίνησης χρηµατοδοτικών µέσων των διάφορων χρηµατοπιστωτικών και µη χρηµατοπιστωτικών τοµέων της ζώνης του ευρώ. Εποµένως, δεν στηρίζουν µόνο την ανάλυση του εισοδήµατος, των δαπανών και της παραγωγής, αλλά και την ανάλυση των αποταµιεύσεων, της χρηµατοδότησης και των επενδύσεων στους διάφορους τοµείς, καθώς και ανάµεσα σε αυτούς τους τοµείς και τον υπόλοιπο κόσµο. Ο κανονισµός για το ΕΣΛ καθορίζει ήδη τη µεθοδολογία για τους ολοκληρωµένους τοµεακούς λογαριασµούς. Ενώ στον κανονισµό περιλαµβάνεται επίσης η διαβίβαση των ετήσιων στοιχείων από τα κράτη µέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat), η διαβίβαση των τριµηνιαίων στοιχείων για τον κάθε τοµέα δεν απαιτείται ακόµα δυνάµει του κανονισµού. Πέραν των τριµηνιαίων λογαριασµών κίνησης κεφαλαίου, για τους οποίους είναι σηµαντική η ανάλυση κατά τοµέα σύµφωνα µε τους λογαριασµούς κίνησης χρηµατοδοτικών µέσων, στην τριµηνιαία ανάλυση κατά τοµέα πρέπει να γίνεται διάκριση τουλάχιστον µεταξύ εταιρειών (χρηµατοδοτικών και µη χρηµατοδοτικών), γενικής κυβέρνησης και νοικοκυριών (συµπεριλαµβανοµένων των µη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων που εξυπηρετούν νοικοκυριά). Αυτή η ανάλυση κατά τοµέα πρέπει να εφαρµόζεται στα κύρια εξισωτικά µεγέθη (προστιθέµενη αξία, λειτουργικό πλεόνασµα και µεικτό εισόδηµα, ισοζύγιο πρωτογενούς εισοδήµατος, διαθέσιµο εισόδηµα, αποταµιεύσεις και καθαρή χορήγηση/λήψη δανείων) και στις συναλλαγές που οδηγούν σε αυτά τα εξισωτικά µεγέθη (εισόδηµα εξαρτηµένης εργασίας, φόροι, επιδοτήσεις, εισόδηµα περιουσίας, κοινωνικές εισφορές, λοιπές τρέχουσες µεταβιβάσεις, τελική κατανάλωση, µεταβιβάσεις κεφαλαίων, σχηµατισµός κεφαλαίου, κατανάλωση πάγιου κεφαλαίου, κ.λπ.) 3.4 Τριµηνιαία και ετήσια δηµόσια έσοδα και δαπάνες Η παρακολούθηση των εξελίξεων στα δηµόσια οικονοµικά απαιτεί από τα κράτη µέλη την παροχή ετήσιων στοιχείων για το έλλειµµα/πλεόνασµα και τους παράγοντες που το καθορίζουν, δηλ. τις συνολικές δαπάνες και έσοδα, καθώς και τις αντίστοιχες κατηγορίες. Ενώ η διαδικασία του υπερβολικού ελλείµµατος επικεντρώνεται στο έλλειµµα/πλεόνασµα, η ΕΚΤ έχει τονίσει τη σηµασία που έχει η σχετικά λεπτοµερής παρακολούθηση της σύνθεσης των δηµόσιων δαπανών. Η ΕΚΤ απαιτεί επίσης την υποβολή τριµηνιαίων στοιχείων για τα δηµόσια έσοδα και δαπάνες εντός τριών µηνών από την περίοδο αναφοράς. Στον τοµέα αυτό πρέπει να σηµειωθεί ταχύτατη πρόοδος, ενώ θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες, ώστε τα συνολικά έσοδα και δαπάνες, µε επαρκή ανάλυση, να είναι διαθέσιµα πολύ πριν από το Τα πρώτα τριµηνιαία στοιχεία θα είναι διαθέσιµα το 2000 σύµφωνα µε τον κανονισµό της Επιτροπής για τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές των δηµόσιων οικονοµικών 7, ο οποίος προβλέπει την κατάρτιση των κύριων στοιχείων των δηµόσιων εσόδων και των κοινωνικών παροχών. Η διαβίβαση των στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat) προβλέπεται εντός τριών µηνών από το τέλος του τριµήνου στο οποίο αναφέρονται τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον, η διαβίβαση των τριµηνιαίων στοιχείων από το πρώτο τρίµηνο του 1991 πρέπει να πραγµατοποιηθεί µέχρι τον 6 Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε το δηµόσιο τοµέα, βλ. Τµήµα Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 264/2000 της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 2000 σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές δηµοσίων οικονοµικών. ΕΚΤ - Απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά την παροχή γενικών οικονοµικών στατιστικών στοιχείων - Αύγουστος

12 Ιούνιο του Προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για την κατάρτιση των συνολικών µεγεθών της ζώνης του ευρώ και να είναι συµβατά µε τα ετήσια στατιστικά στοιχεία, τα τριµηνιαία στατιστικά στοιχεία πρέπει επίσης να βασίζονται στη µεθοδολογία του ΕΣΛ. Πέραν των δηµοσίων εσόδων και δαπανών για τα κράτη µέλη, η κατάρτιση των συνολικών µεγεθών της ζώνης του ευρώ και της ΕΕ απαιτεί στοιχεία για τον προϋπολογισµό της ΕΕ τα οποία έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του ΕΣΛ. Επιπλέον, απαιτούνται πληροφορίες για τους λογαριασµούς του ηµοσίου στο πλαίσιο των εθνικών τοµεακών λογαριασµών (Τµήµα 3.3) σε τριµηνιαία βάση και, µε περισσότερες λεπτοµέρειες, σε ετήσια βάση. Ενώ τα τριµηνιαία στοιχεία έχουν τη µεγαλύτερη προτεραιότητα όσον αφορά τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές για τα δηµόσια οικονοµικά της ζώνης του ευρώ, τα στοιχεία που υποβάλλονται µε µεγαλύτερη συχνότητα (ιδίως τα µηνιαία) διατίθενται και σε εθνικό επίπεδο. Μολονότι αυτά τα στοιχεία, κατά κανόνα, δεν είναι εναρµονισµένα και αναφέρονται µόνο σε τµήµατα του δηµόσιου τοµέα, παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για την εθνική διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισµού. 3.5 Βραχυπρόθεσµα στατιστικά στοιχεία για τη βιοµηχανία (συµπεριλαµβανόµενων των κατασκευών) Το ΕΝΙ περιέγραψε λεπτοµερώς τις στατιστικές απαιτήσεις στον τοµέα των βραχυπρόθεσµων στατιστικών στοιχείων (που καλύπτονται στα Τµήµατα 3.5 και 3.6 της παρούσας έκδοσης) µε την επίσηµη γνώµη που εξέδωσε για το σχέδιο κανονισµού του Συµβουλίου σχετικά µε τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές. 8 Η πλήρης εφαρµογή του κανονισµού είναι αναγκαία ως βάση για τα βραχυπρόθεσµα στατιστικά στοιχεία στη ζώνη του ευρώ. Τα βραχυπρόθεσµα στατιστικά στοιχεία παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες για τη ζήτηση, την παραγωγή και τις τιµές και χρησιµοποιούνται ως προπορευόµενοι δείκτες για τους τριµηνιαίους εθνικούς λογαριασµούς. Η βιοµηχανική παραγωγή είναι ο σηµαντικότερος δείκτης για τις τρέχουσες δραστηριότητες στο βιοµηχανικό τοµέα. Οι νέες παραγγελίες ή τα αποθέµατα των παραγγελιών αποτελούν σηµαντικούς δείκτες για τη µελλοντική παραγωγή. Οι µηνιαίοι δείκτες των τιµών παραγωγής, καθώς και οι δείκτες κόστους (π.χ. κόστος παραγωγής, αλλά και ηµεροµίσθια και µισθοί) χρησιµοποιούνται για την ανάλυση του πληθωρισµού. Αυτή πρέπει να περικλείει επίσης δείκτες τιµών για τις εισαγωγές και εξαγωγές της ζώνης του ευρώ. Τα στοιχεία για την απασχόληση και τον όγκο της εργασίας είναι σηµαντικά για την ανάλυση της οικονοµικής δραστηριότητας και συχνά είναι αναγκαία για την κατάρτιση πρόσθετων δεικτών, όπως το κόστος ωροµισθίου ή η παραγωγικότητα. Προτεραιότητα του Ευρωσυστήµατος είναι η γρήγορη πληροφόρηση για τις κύριες εξελίξεις σε συνολικό επίπεδο, χωρίς πολλές λεπτοµέρειες, και όχι η παροχή περιεκτικών πληροφοριών για όλους τους κλάδους. Εάν ληφθεί υπόψη η εµπειρία ορισµένων χωρών της ζώνης του ευρώ, ως απαιτούµενη ταχύτητα κατάρτισης και υποβολής θα µπορούσε να ορισθεί µια χρονική περίοδος που δεν υπερβαίνει τις 30 έως 40 ηµέρες περίπου για τους µηνιαίους δείκτες και τις 60 ηµέρες για τους τριµηνιαίους δείκτες. Κατά κανόνα, αυτή η απαίτηση αναφέρεται στο επίπεδο τµηµάτων του NACE Aναθ. 1 όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία για τη βιοµηχανία. Η ΕΚΤ χρησιµοποιεί περιστασιακά πρόσθετες λεπτοµέρειες (οµάδες NACE), αλλά οι απαιτήσεις ως προς την ταχύτητα και τη συχνότητα παροχής στοιχείων δεν είναι τόσο υψηλές. 8 Γνώµη του ΕΝΙ της 11ης Σεπτεµβρίου Βλέπε επίσης τον τελικό κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συµβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 περί βραχυπρόθεσµων στατιστικών. 10 ΕΚΤ - Απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά την παροχή γενικών οικονοµικών στατιστικών στοιχείων - Αύγουστος 2000

13 Για ορισµένους δείκτες στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσµων στατιστικών στοιχείων, κυρίως τις νέες παραγγελίες, τον κύκλο εργασιών και τις τιµές παραγωγής, πραγµατοποιείται ένας γεωγραφικός διαχωρισµός ανάµεσα στις δραστηριότητες που αφορούν την «εγχώρια» και την «εξωτερική» αγορά. Για τη διενέργεια οικονοµικών αναλύσεων που αφορούν τη ζώνη του ευρώ πρέπει να διατίθενται αναλυτικά στοιχεία που να καλύπτουν τις εγχώριες δραστηριότητες στη ζώνη του ευρώ και τις συναλλαγές µε χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ. Κάθε τρίµηνο απαιτείται επίσης η έγκαιρη υποβολή στοιχείων που αφορούν τις τιµές των ακινήτων που προορίζονται για κατοικία στη ζώνη του ευρώ 9. Αυτά αξιοποιούνται στη µελέτη των τάσεων του πληθωρισµού και στην ανάλυση της στεγαστικής αγοράς. Εξίσου σηµαντικοί είναι και οι δείκτες για τις δραστηριότητες της στεγαστικής αγοράς (για παράδειγµα, οι άδειες οικοδοµής). 3.6 Βραχυπρόθεσµα στατιστικά στοιχεία για το λιανικό εµπόριο και τις λοιπές υπηρεσίες Η δεύτερη οµάδα των απαιτούµενων µηνιαίων και τριµηνιαίων βραχυπρόθεσµων δεικτών αναφέρεται στον τοµέα του λιανικού εµπορίου, καθώς και στον τοµέα των λοιπών υπηρεσιών. Οι δείκτες αυτοί περιλαµβάνονται επίσης στον κανονισµό που αφορά τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές. Τα µηνιαία στοιχεία για τον κύκλο εργασιών του λιανικού εµπορίου αποτελούν ένα προπορευόµενο δείκτη για την τριµηνιαία κατανάλωση των νοικοκυριών στους εθνικούς λογαριασµούς, η οποία αντιπροσωπεύει το µεγαλύτερο µέρος των δαπανών. Τα στοιχεία πρέπει να δηµοσιεύονται εγκαίρως (κατά προτίµηση µέσα σε ένα µήνα) και να περιλαµβάνουν πληροφορίες για τους κύριους κλάδους (όπως απαιτείται δυνάµει του προαναφερθέντος κανονισµού). Εκτός από τα βραχυπρόθεσµα στατιστικά στοιχεία για τη βιοµηχανία και το λιανικό εµπόριο, εξίσου σηµαντική είναι και η ανάπτυξη µηνιαίων ή τριµηνιαίων στατιστικών στοιχείων για τον τοµέα των υπηρεσιών, κυρίως για τους κλάδους που επηρεάζονται από τον οικονοµικό κύκλο. Οι επιθυµητοί δείκτες µοιάζουν µε τους δείκτες άλλων τοµέων, δηλαδή µε τους δείκτες δραστηριότητας (π.χ. κύκλος εργασιών), τιµών και κόστους εργασίας, καθώς και ωρών εργασίας σε συνολικό επίπεδο. Ωστόσο, δεδοµένης της αυξανόµενης σπουδαιότητας του τοµέα των υπηρεσιών (οι υπηρεσίες συµβάλλουν σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό στο ΑΕΠ από ό,τι η βιοµηχανική παραγωγή) και του γεγονότος ότι η εξέλιξη της παραγωγής, της απασχόλησης και των τιµών σε πολλούς από αυτούς τους τοµείς διαφέρει σηµαντικά από τις εξελίξεις στο βιοµηχανικό τοµέα, είναι σαφές ότι τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται µε µεγαλύτερη συχνότητα από µία φορά το έτος Στατιστικά στοιχεία για την αγορά εργασίας απασχόληση και ανεργία Οι απαιτήσεις υποβολής στατιστικών στοιχείων µπορούν να οµαδοποιηθούν σε δύο απλοποιηµένες κατηγορίες. Η πρώτη απαίτηση αφορά την έγκαιρη εκτίµηση της συνολικής απασχόλησης και ανεργίας για το σύνολο της οικονοµίας και τους κύριους τοµείς της (π.χ. για την απασχόληση, η εθνική ανάλυση «Α6» σε έξι κύριους τοµείς και, αντίστοιχα, για την ανεργία, η ίδια ανάλυση κατά προηγούµενη απασχόληση), η οποία συνοδεύεται από συµπληρωµατικούς δείκτες για την αγορά εργασίας (π.χ. µετρήσεις του πραγµατικού όγκου εργασίας δηλαδή ώρες εργασίας, κ.λπ. και κενές θέσεις εργασίας). Η δεύτερη απαίτηση αφορά την παροχή πιο αναλυτικών στοιχείων κατά τοµέα ή άλλες κοινωνικοοικονοµικές µεταβλητές (κατά φύλο, ηλικία και µορφωτικό επίπεδο) για 9 Οι τιµές των ακινήτων που προορίζονται για κατοικία καλύπτονται στο Τµήµα 3.5, παρόλο που θεµατικά δεν εµπίπτουν απολύτως στο τµήµα αυτό. 10 Όλες οι υπηρεσίες της αγοράς (εκτός του διανεµητικού εµπορίου) αντιπροσώπευαν το 1997 το 39% της συνολικής προστιθέµενης αξίας στην ΕΕ και το 31% της συνολικής απασχόλησης. Βλέπε την ανακοίνωση της Eurostat της 24ης Μαρτίου ΕΚΤ - Απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά την παροχή γενικών οικονοµικών στατιστικών στοιχείων - Αύγουστος

14 τα οποία οι απαιτήσεις ως προς την ταχύτητα/συχνότητα κατάρτισης δεν είναι τόσο υψηλές. Η δυνατότητα σύγκρισης µε τις εκτιµήσεις που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο των εθνικών λογαριασµών είναι επιθυµητή. Τα στατιστικά στοιχεία για την απασχόληση, τα οποία έχουν σηµασία για τη νοµισµατική πολιτική, καλύπτονται µε διαφορετική κάλυψη κατά τοµείς και µεταβλητές από τρεις νοµικές πράξεις σε επίπεδο ΕΕ. Ο κανονισµός του Συµβουλίου περί βραχυπρόθεσµων στατιστικών καλύπτει µηνιαία στοιχεία για την απασχόληση όσον αφορά τη βιοµηχανία (συµπεριλαµβανοµένων των κατασκευών), καθώς και µηνιαία στοιχεία για τις ώρες εργασίας και τα απασχολούµενα άτοµα όσον αφορά το λιανικό εµπόριο και τις λοιπές υπηρεσίες. Οι απαιτήσεις της ΕΚΤ όσον αφορά την ταχύτητα υποβολής στοιχείων και το βαθµό λεπτοµέρειας είναι πανοµοιότυπες µε τις απαιτήσεις για άλλα βραχυπρόθεσµα στατιστικά στοιχεία (βλέπε Τµήµατα 3.5 και 3.6). Ο κανονισµός για το ΕΣΛ απαιτεί επίσης την υποβολή τριµηνιαίων στοιχείων για την απασχόληση, καθώς και στοιχείων για την ανεργία και τις ώρες εργασίας (αυτά τα τελευταία θα υποβάλλονται από το 2003 µόνο σε ετήσια βάση). Αυτό απαιτείται στο πλαίσιο του κανονισµού για το ΕΣΛ για το σύνολο της οικονοµίας και τους κυριότερους τοµείς. Οι απαιτήσεις της ΕΚΤ είναι ίδιες µε τις απαιτήσεις για την υποβολή άλλων τριµηνιαίων και ετήσιων λογαριασµών (βλέπε Τµήµα 3.2). Θα πρέπει ωστόσο να δοθεί έµφαση στην ιδιαίτερη σηµασία που έχουν τα στοιχεία για τις ώρες εργασίας. Η τρίτη πηγή και ενδεχοµένως η πιο εµπλουτισµένη µε λεπτοµέρειες είναι η δειγµατοληπτική έρευνα εργατικού δυναµικού της ΕΕ. 11 Μόνο ένα µικρό µέρος αυτής της λεπτοµερέστατης έρευνας είναι απαραίτητο για την τακτική ανάλυση της νοµισµατικής πολιτικής. Ωστόσο, όσον αφορά αυτό το µέρος, είναι επιθυµητή η έγκαιρη παροχή τριµηνιαίων στοιχείων για τη ζώνη του ευρώ και τις χώρες της ζώνης του ευρώ το αργότερο έξι εβδοµάδες περίπου µετά το τρίµηνο αναφοράς. Τα µηνιαία στοιχεία για την ανεργία που δηµοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat) καλύπτονται σήµερα από µια «συµφωνία κυρίων», ενώ η διαθεσιµότητά τους έχει βελτιωθεί τους τελευταίους µήνες. Στη έσµη Εφαρµογής του 1996, το ΕΝΙ έκανε λόγο για το πόσο σηµαντικές είναι οι πληροφορίες που αφορούν τη διάρκεια της ανεργίας. Εξίσου σηµαντικές είναι οι πληροφορίες για τη ροή της ανεργίας (νέοι άνεργοι, νέες προσλήψεις), οι εκτιµήσεις για την υποαπασχόληση και για τις κενές θέσεις εργασίας. Περιεκτικά και πλήρως συγκρίσιµα στοιχεία για την αγορά εργασίας διατίθενται συχνά µόνο στο πλαίσιο ερευνών, των οποίων τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται µε µεγάλη χρονική υστέρηση. Συνεπώς, από την άποψη της νοµισµατικής πολιτικής της ζώνης του ευρώ, εξίσου επιθυµητή είναι και η εξέταση προσεγγίσεων που συµβάλλουν στην επίτευξη ταχύτερης κατάρτισης και υποβολής. 3.8 Στατιστικά στοιχεία για την αγορά εργασίας στατιστικά στοιχεία για τις αποδοχές και το κόστος εργασίας Οι αποδοχές και το κόστος εργασίας αποτελούν δείκτες για την ανάλυση του πληθωρισµού, καθώς και δείκτες ανταγωνιστικότητας. Σε αυτόν τον τοµέα, το πιο σηµαντικό στοιχείο για την ΕΚΤ είναι η αξιόπιστη µέτρηση του κόστους εργασίας στο σύνολο της ζώνης του ευρώ σε µηνιαία ή τριµηνιαία βάση. Κατά προτίµηση, αυτά τα στατιστικά στοιχεία θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της οικονοµίας και να συµπεριλαµβάνουν τις κύριες συνιστώσες του κόστους εργασίας. Θα πρέπει να επιτρέπουν τον προσδιορισµό των εξελίξεων στους κυριότερους τοµείς, κατά προτίµηση σε επίπεδο τµηµάτων του NACE Αναθ. 1, και να παρέχουν ανάλυση τουλάχιστον στις δύο βασικές συνιστώσες του κόστους (ακαθάριστοι µισθοί και ηµεροµίσθια και κοινωνικές εισφορές εργοδοτών). Όσον αφορά τη νοµισµατική πολιτική, δεν είναι απαραίτητο να πραγµατοποιείται µε 11 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.577/98 του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 1998 για τη διενέργεια δειγµατοληπτικής έρευνας εργατικού δυναµικού στην Κοινότητα. 12 ΕΚΤ - Απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά την παροχή γενικών οικονοµικών στατιστικών στοιχείων - Αύγουστος 2000

15 µεγάλη συχνότητα διαχωρισµός βάσει κοινωνικοοικονοµικών κριτηρίων (π.χ. κατά τυπικά προσόντα ή φύλο). Είναι επιθυµητό να διασφαλίζεται η συνέπεια, από εννοιολογική άποψη, των στοιχείων που προκύπτουν από τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές και των στατιστικών στοιχείων για την αγορά εργασίας µε τους εθνικούς λογαριασµούς. Σηµαντικά συµπεράσµατα για την αγορά εργασίας και τις επιπτώσεις στη µελλοντική εξέλιξη των τιµών είναι δυνατό να προκύψουν από πληροφορίες για τις συµφωνίες περί µισθολογικών αυξήσεων. Παρόλο που η κατάρτιση τους εξαρτάται από τις θεσµικές ρυθµίσεις των αγορών εργασίας στη ζώνη του ευρώ, τα στοιχεία αυτά θα πρέπει διατίθεναι σε µηνιαία βάση. 3.9 Έρευνες συγκυρίας όσον αφορά την επιχειρηµατική δραστηριότητα Οι συγκρίσιµες έρευνες συγκυρίας που αφορούν την επιχειρηµατική δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στις στατιστικές που χρησιµοποιούνται για τη διενέργεια αναλύσεων για τη ζώνη του ευρώ. Επιπλέον, σήµερα, συµπληρώνουν ορισµένα κενά των ποσοτικών στατιστικών στοιχείων (π.χ. αξιολόγηση του βιβλίου παραγγελιών). Ορισµένες από τις πληροφορίες που παρέχουν οι εν λόγω έρευνες, ιδίως πληροφορίες για τη χρησιµοποίηση του εργοστασιακού δυναµικού, δεν διατίθενται από άλλες στατιστικές πηγές. Η υποβολή στοιχείων σε µηνιαία και, σε ορισµένες περιπτώσεις, τριµηνιαία βάση, καθώς και κάποιο επίπεδο λεπτοµέρειας κατά οικονοµικό τοµέα, κρίνονται σκόπιµα για τη διενέργεια αναλύσεων που αφορούν τη νοµισµατική πολιτική. Η υλοποίηση έρευνας συγκυρίας στον τοµέα των υπηρεσιών, τουλάχιστον για τους επιµέρους τοµείς που υπόκεινται στις πιο σηµαντικές κυκλικές διακυµάνσεις, συνιστά σηµαντικό πεδίο ανάπτυξης. Σε αρκετές χώρες καταβάλλονται προσπάθειες για την επίτευξη αυτού του σκοπού, οι οποίες, επιπλέον, είναι σηµαντικό να κινηθούν προς τη διεξαγωγή µιας συγκρίσιµης έρευνας για το σύνολο της ζώνης του ευρώ Στατιστικά στοιχεία για το εξωτερικό εµπόριο Η ΕΚΤ απαιτεί την παροχή µηνιαίων στοιχείων για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές, εκφραζοµένων σε αξία και όγκο, καθώς και σε δείκτες αξίας ανά µονάδα. Τα στοιχεία για τη ζώνη του ευρώ είναι ενοποιηµένα (καθαρά, χωρίς τις εσωτερικές συναλλαγές εντός της ζώνης του ευρώ). Εκτός από την ανάλυση κατά περιφέρειες-εταίρους και κύριες χώρες, χρησιµοποιείται και µια ανάλυση κατά οµάδες εµπορευµάτων. Εκτός από την ανάλυση ενός ψηφίου της SITC Αναθ. 3, είναι επιθυµητή η παροχή επιµέρους συνολικών µεγεθών για τις κύριες οµαδοποιήσεις τοµέων της οικονοµίας. Μια πιο λεπτοµερής ανάλυση κατά εµπορεύµατα χρησιµοποιείται µόνο περιστασιακά, ενώ οι απαιτήσεις όσον αφορά την ταχύτητα κα τη συχνότητα υποβολής στοιχείων δεν είναι τόσο υψηλές. Όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ, στο βαθµό που τα στοιχεία του Intrastat διατίθενται αµέσως, απαιτείται ανάλυση ανάµεσα στο εµπόριο µε τις χώρες-εταίρους της ζώνης του ευρώ και τις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ. Ελλείψει άλλων στατιστικών πληροφοριών για την εξέλιξη των τιµών εισαγοµένων και εξαγοµένων της ζώνης του ευρώ, ιδίως πραγµατικών δεικτών για τις τιµές εξωτερικού εµπορίου της ζώνης του ευρώ ως συνόλου, η παροχή µηνιαίων δεικτών αξίας ανά µονάδα για τη ζώνη του ευρώ είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την ΕΚΤ (βλέπε επίσης Τµήµα 3.5). Οι νοµικές διατάξεις για τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν το εξωτερικό εµπόριο καθορίζονται σήµερα σε αρκετούς κανονισµούς του Συµβουλίου της ΕΕ και της Επιτροπής, ξεχωριστά για το ΕΚΤ - Απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά την παροχή γενικών οικονοµικών στατιστικών στοιχείων - Αύγουστος

16 εµπόριο εντός της ΕΕ («Intrastat») και το εµπόριο µε χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ. 12 Όσον αφορά το εµπόριο ανάµεσα στα κράτη µέλη, η προθεσµία διαβίβασης των αποτελεσµάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat) είναι οκτώ εβδοµάδες (για συνολικές αξίες οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά κατά χώρα-εταίρο) και δέκα εβδοµάδες (για την πλήρη σειρά), ενώ η προθεσµία για το εµπόριο µε χώρες που δεν είναι µέλη της ΕΕ είναι έξι εβδοµάδες. Όσον αφορά το εµπόριο εκτός της ζώνης του ευρώ, αυτές οι προθεσµίες είναι µάλλον πολύ µεγάλες για τους σκοπούς της νοµισµατικής πολιτικής. Τα στοιχεία για το συνολικό εµπόριο της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να διατίθενται 40 ηµέρες περίπου µετά το τέλος του µήνα αναφοράς, ενώ θα πρέπει να ακολουθεί µια πιο ολοκληρωµένη σειρά στοιχείων περίπου δύο εβδοµάδες αργότερα. 4. Στατιστικά στοιχεία για χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ 4.1 Χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης του ευρώ Τα οικονοµικά στατιστικά στοιχεία για τα κράτη µέλη που δεν συµµετέχουν στο ενιαίο νόµισµα είναι απαραίτητα για τρεις βασικούς λόγους. Πρώτον, απαιτείται µια σειρά βασικών δεικτών µακροοικονοµικής σύγκλισης για την τακτική αξιολόγηση της σύγκλισης δυνάµει του άρθρου 122, παράγραφος 2 της Συνθήκης. εύτερον, µια ευρύτερη σειρά στατιστικών στοιχείων χρησιµοποιείται για την παρακολούθηση των οικονοµικών εξελίξεων σε αυτές τις χώρες στο πλαίσιο της αξιολόγησης των εξελίξεων εκτός της ζώνης του ευρώ, την οποία πραγµατοποιεί η ΕΚΤ. Τέλος, σε γενικές γραµµές, οι απαιτήσεις υποβολής στατιστικών στοιχείων αποσκοπούν στην υιοθέτηση παρόµοιων προτύπων στις χώρες της ζώνης του ευρώ και σε εκείνες τις χώρες που θα συµµετάσχουν στη ζώνη του ευρώ σε µεταγενέστερο στάδιο. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί η οµαλή ενσωµάτωση των στατιστικών στοιχείων που αφορούν αυτές τις χώρες στο υπάρχον στατιστικό πλαίσιο της ζώνης του ευρώ, καθώς και η δυνατότητα παροχής επαρκών αναδροµικών στοιχείων για τις εν λόγω χώρες. Οι στατιστικές απαιτήσεις για την Ελλάδα είναι ίδιες µε τις απαιτήσεις για τις 11 χώρες που µετέχουν σήµερα στη ζώνη του ευρώ. 4.2 Στατιστικά στοιχεία για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες Οι απαιτήσεις για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες όσον αφορά τα γενικά οικονοµικά στατιστικά στοιχεία διαφέρουν από τις απαιτήσεις για τις χώρες της ΕΕ. Βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα πριν από την ενδεχόµενη ένταξη αυτών των χωρών στην ΕΕ απαιτείται µια περιορισµένη και επαρκώς συγκρίσιµη σειρά βασικών δεικτών για την παρακολούθηση των οικονοµικών εξελίξεων και της σύγκλισης σε αυτές τις χώρες. Τα πιο σηµαντικά στοιχεία για την ΕΚΤ είναι το ΑΕΠ, οι δείκτες πληθωρισµού, το δηµόσιο χρέος, το έλλειµµα, τα έσοδα και οι δαπάνες, καθώς και άλλα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για τους διάφορους τοµείς της οικονοµίας και στατιστικά στοιχεία για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές, που αντικατοπτρίζουν την αλληλεξάρτηση των χωρών αυτών µε τη ζώνη του ευρώ και την ΕΕ. Μετά την προσχώρηση αυτών των χωρών, θα ισχύσουν οι ίδιες απαιτήσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που ισχύουν σήµερα για τις χώρες της ΕΕ. 12 Οι προθεσµίες διαβίβασης ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1125/94 της Επιτροπής της 17ης Μαΐου 1994 σχετικά µε τις προθεσµίες διαβίβασης των αποτελεσµάτων της στατιστικής του εµπορίου µεταξύ των κρατών µελών (για το Intrastat), καθώς και στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 840/96 της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 1996 για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.1172/95 του Συµβουλίου σχετικά µε τις στατιστικές του εξωτερικού εµπορίου. 14 ΕΚΤ - Απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά την παροχή γενικών οικονοµικών στατιστικών στοιχείων - Αύγουστος 2000

17 4.3 Στατιστικά στοιχεία για χώρες εκτός ΕΕ, ιδίως για τις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ιαπωνία Για τις χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ, η ΕΚΤ χρησιµοποιεί τους εθνικούς βασικούς δείκτες για τις αντίστοιχες χώρες. Τα πιο σηµαντικά στοιχεία είναι αυτά που αφορούν τις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ιαπωνία. Παρόλο που τα στοιχεία αυτά δεν είναι πλήρως συγκρίσιµα µε τα αποτελέσµατα της ζώνης του ευρώ, η εφαρµογή διεθνών προτύπων (π.χ. το Σύστηµα Εθνικών Λογαριασµών 1993 (ΣΕΛ 93), που αποτελεί επίσης τη βάση για το νέο ΕΣΛ) και οι κοινές στατιστικές ταξινοµήσεις προϊόντων και τοµέων (π.χ. ISIC, SITC και COICOP) έχουν πολύ µεγάλη σηµασία. Εξίσου πολύτιµο είναι και το έργο του ΟΟΣΑ σε αυτόν τον τοµέα. Όσον αφορά τη διάδοση και την ποιότητα των στοιχείων, οι απαιτήσεις του ΝΤ στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του για τα πρότυπα που εφαρµόζονται στα στοιχεία είναι σηµαντικές. Το Ειδικό Πρότυπο ιάδοσης Στοιχείων (Special Data Dissemination Standard - SDDS) εξετάζει την κάλυψη, τη συχνότητα, την ταχύτητα υποβολής και την ποιότητα των στοιχείων, καθώς και την πρόσβαση σε αυτά, και καλύπτει πολλούς από τους βασικούς δείκτες που απαιτεί η ΕΚΤ. ΕΚΤ - Απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά την παροχή γενικών οικονοµικών στατιστικών στοιχείων - Αύγουστος

18 Παράρτηµα: Γενικοί οικονοµικοί δείκτες που είναι απαραίτητοι για την τακτική ανάλυση της νοµισµατικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ Οµάδα 1: Βασικοί δείκτες υψηλής προτεραιότητας είκτης Βαθµός λεπτοµέρειας Προθεσµία υποβολής (πρώτα αποτελέσµατα) (περίοδος αναφοράς + «x» ηµέρες) Α. Τιµές και κόστος είκτης τιµών καταναλωτή (Εν ΤΚ) Επίπεδο τεσσάρων ψηφίων COICOP (όπως δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕK) αριθ. 1749/99 της Επιτροπής), συν επιπρόσθετα οµοιογενή συγκεντρωτικά στοιχεία είκτης τιµών παραγωγού (NACE Γ-ΣΤ) Τµήµατα του NACE Αναθ. 1 t Τιµές παραγωγού στον τοµέα των υπηρεσιών Εισόδηµα εξαρτηµένης εργασίας Ακαθάριστοι µισθοί και ηµεροµίσθια Μέσο κόστος (ή τιµές) εργασίας και αποδοχές Κόστος εργασίας και αµοιβών ανά µονάδα προϊόντος είκτες τιµών εξαγοµένων και εισαγοµένων Αξίες εξαγοµένων και εισαγοµένων ανά µονάδα Β. Ζήτηση και παραγωγή Τριµηνιαίοι και ετήσιοι εθνικοί λογαριασµοί για την οικονοµία Τριµηνιαίοι εθνικοί λογαριασµοί κατά τοµέα (εκτός των λογαριασµών κίνησης κεφαλαίων) Τριµηνιαίοι λογαριασµοί κίνησης κεφαλαίων κατά τοµέα t + 15 (και νωρίτερα για τις πρώτες εκτιµήσεις) Για τον προσδιορισµό των απαιτήσεων αναµένονται τα πρώτα στοιχεία ή αποτελέσµατα των πιλοτικών µελετών Εθνικοί λογαριασµοί: τουλάχιστον A6 Βραχυπρόθεσµα στατιστικά στοιχεία: τµήµατα του NACE Αναθ. 1 Στατιστικά στοιχεία για το κόστος εργασίας: αµοιβές βάσει συµβάσεων, λοιπές αµοιβές, λοιπό κόστος εργασίας, τουλάχιστον A6 Τµήµατα του NACE Αναθ. 1 t Βλέπε εξωτερικό εµπόριο Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη για την οικονοµία (ΕΣΛ 95 Πίνακας 1) Ανάλυση στους τοµείς S11+12, S13 και S14+15, που καλύπτει ιδίως βασικά στοιχεία, όπως προστιθέµενη αξία, λειτουργικό πλεόνασµα και µεικτό εισόδηµα, ισοζύγιο πρωτογενούς εισοδήµατος, διαθέσιµο εισόδηµα, αποταµίευση Ανάλυση στους τοµείς S11, S , 123+S124, S125, S13 (βλέπε Τµήµα Γ) και S14+S15 Εθνικοί λογαριασµοί: t Βραχυπρόθεσµα στατιστικά στοιχεία: t Κόστος (ή τιµές) εργασίας: t + 75 t t + 90 t + 90 Βιοµηχανική παραγωγή (NACE Γ-ΣΤ) Τµήµατα του NACE Αναθ. 1 * t Νέες παραγγελίες της βιοµηχανίας (NACE -ΣΤ) (ή απόθεµα παραγγελιών) Κύκλος εργασιών λιανικού εµπορίου (ονοµαστικά και σε σταθερές τιµές) Τµήµατα του NACE Αναθ. 1 * t Τµήµατα και οµάδες του NACE Αναθ. 1 (όπως απαιτεί ο κανονισµός για τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές) t Παραγωγή (κύκλος εργασιών) σε κύριους Τµήµατα του NACE Αναθ. 1 (και οµάδες, t ΕΚΤ - Απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά την παροχή γενικών οικονοµικών στατιστικών στοιχείων - Αύγουστος 2000

19 τοµείς υπηρεσιών όπου αυτά είναι ανοµοιογενή) Έρευνα συγκυρίας στη βιοµηχανία Κύριες βιοµηχανικές οµαδοποιήσεις t + 1 Έρευνα συγκυρίας στους τοµείς του λιανικού εµπορίου και των υπηρεσιών Τµήµατα του NACE Αναθ. 1 t + 1 Έρευνα συγκυρίας στους καταναλωτές t + 1 Εξωτερικό εµπόριο (µε χώρες εκτός ζώνης ευρώ) Γ. Μη-χρηµατοοικονοµικοί λογαριασµοί του ηµοσίου 13 επίπεδο ενός ψηφίου SITC Αναθ. 3 και κύριες οικονοµικές οµαδοποιήσεις, χώρες t + 40 (συνολικά µεγέθη) t + 60 (λεπτοµέρειες) Ετήσια δηµόσια έσοδα και δαπάνες Αναλυτική παρουσίαση, όπως δηµοσιεύεται στα στατιστικά στοιχεία για τη ζώνη του ευρώ στο Μηνιαίο ελτίο της ΕΚΤ t + 90 (αναθεώρηση ύστερα από t + 240) Τριµηνιαία δηµόσια έσοδα και δαπάνες Τριµηνιαίοι λογαριασµοί του ηµοσίου. Αγορά εργασίας Απλοποιηµένη ανάλυση σε σχέση µε τα ετήσια στοιχεία Ανάλυση για το S13 σύµφωνα µε τους τριµηνιαίους εθνικούς λογαριασµούς (συµπεριλαµβανοµένων των λογαριασµών κίνησης κεφαλαίων) κατά τοµέα (βλέπε Τµήµα 1B) t + 90 t + 90 Απασχόληση και εργαζόµενοι Ανεργία Ώρες εργασίας Εθνικοί λογαριασµοί: τουλάχιστον A6 Βραχυπρόθεσµα στατιστικά στοιχεία: τµήµατα του NACE Αναθ. 1 Έρευνα για το εργατικό δυναµικό: κύρια αποτελέσµατα της κοινοτικής έρευνας Κατά κλάδο (προηγούµενη απασχόληση): τουλάχιστον A6 Κατά ηλικία: ευρείες ηλικιακές οµάδες Κατά διάρκεια: βραχυπρόθεσµη, µεσοπρόθεσµη, µακροπρόθεσµη Εθνικοί λογαριασµοί: A6 Βραχυπρόθεσµα στατιστικά στοιχεία: τµήµατα του NACE Αναθ. 1 t t t Κενές θέσεις εργασίας Κατά κλάδο: τουλάχιστον A6 t * Συµπεριλαµβανοµένων των κατασκευών κτιρίων και των τεχνικών έργων πολιτικού µηχανικού. t (νωρίτερα για τα στοιχεία που προκύπτουν από τα µητρώα του ταµείου ανεργίας) Εθνικοί λογαριασµοί: t Βραχυπρόθεσµα στατιστικά στοιχεία: t Οι απαιτήσεις της ΕΚΤ για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του ηµοσίου, αποθέµατα και ροές καθορίζονται στο έγγραφο µε τίτλο «Στατιστικά στοιχεία που συλλέγει και επεξεργάζεται το ΕΣΚΤ». ΕΚΤ - Απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά την παροχή γενικών οικονοµικών στατιστικών στοιχείων - Αύγουστος

20 Οµάδα 2: Σηµαντικοί δείκτες µεσαίας προτεραιότητας είκτης Βαθµός λεπτοµέρειας Προθεσµία υποβολής (πρώτα αποτελέσµατα) (περίοδος αναφοράς + xx ηµέρες) A. Τιµές και κόστος Τιµές πρώτων υλών (εµπορεύµατα) Κατά µεµονωµένα εµπορεύµατα και t + 5 κύριες οµάδες Τιµές ακινήτων που προορίζονται για κατοικία Σπίτια και διαµερίσµατα, νέα και παλαιά t + 60 Συµφωνίες περί µισθολογικών αυξήσεων B. Ζήτηση και παραγωγή Ετήσιοι εθνικοί λογαριασµοί, συµπεριλαµβανοµένων αναλυτικών τοµεακών λογαριασµών (µε περισσότερες λεπτοµέρειες σε σχέση µε τους τριµηνιαίους λογαριασµούς) Κύκλος εργασιών στη βιοµηχανία (NACE Γ-ΣΤ) Άδειες οικοδοµής (ή έναρξη κατασκευής κατοικιών) Κατά κύριους τοµείς και εγκαίρως (λεπτοµέρειες ανάλογα µε τη διαδικασία διαµόρφωσης των αµοιβών) ΕΣΛ 95 Πίνακες 3, 4, 5 και 8 t Τµήµατα του NACE Αναθ. 1 t + 40 Κατά κύριους τύπους κτιρίων t + 40 Έρευνα συγκυρίας στη βιοµηχανία Τµήµατα του NACE Αναθ. 1 t + 30 Έρευνα συγκυρίας στον τοµέα του λιανικού εµπορίου Οµάδες του NACE Αναθ. 1 t + 30 Έρευνα συγκυρίας στους καταναλωτές Κατά κύριες κατηγορίες t + 30 Συµπληρωµατικοί δείκτες παραγωγής και ζήτησης (π.χ. πωλήσεις αυτοκινήτων και εκδόσεις αδειών κυκλοφορίας) ιαφέρει ανάλογα µε τη µεταβλητή Γ. Μη χρηµατοοικονοµικοί λογαριασµοί του ηµοσίου Ετήσιοι εθνικοί λογαριασµοί ΕΣΛ 95 Πίνακας 8 για το S13 και Πίνακες 9 και 11 t Αγορά εργασίας Εργατικό δυναµικό και απασχόληση Μετρήσεις της υποαπασχόλησης, εφεδρικό εργατικό δυναµικό και υπερωρίες Μετρήσεις ροής της υποαπασχόλησης και της απασχόλησης Κύρια αποτελέσµατα της έρευνας της Κοινότητας (για την απασχόληση, βλέπε Τµήµα 1 ) Υποαπασχόληση και υπερωρίες κατά κύριους κλάδους Εφεδρικό εργατικό δυναµικό κατά ηλικία και φύλο * Νέοι άνεργοι, νέες συµβάσεις (ορισµένου χρόνου, προσωρινές, µερικής απασχόλησης, πλήρους απασχόλησης) * t Υπερωρίες: t Υποαπασχόληση και εφεδρικό δυναµικό: t ΕΚΤ - Απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά την παροχή γενικών οικονοµικών στατιστικών στοιχείων - Αύγουστος 2000

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες της κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Πειραιασ, αυγουστοσ 2011 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Τρέχουσες τιμές, σε εκατομμύρια ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ, 2000 2010 2000 2001 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2013 Η εξέλιξη του Εναρµονισµένου είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Ονομασία: Τριμηνιαίοι Μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί Θεσμικών Τομέων

Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Ονομασία: Τριμηνιαίοι Μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί Θεσμικών Τομέων Χώρα: Ελλάδα Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Ονομασία: Τριμηνιαίοι Μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί Θεσμικών Τομέων ΕΛΣΤΑΤ μεταδεδομένα Περιεχόμενα 1. Επικοινωνία 2. Ενημέρωση μεταδεδομένων 3. Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του Εναρµονισµένου είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε βάση το έτος 2015=100,0, του µηνός Φεβρουαρίου 2016, έχει ως εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του Εναρµονισµένου είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε βάση το έτος 2015=100,0, του µηνός Φεβρουαρίου 2016, έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Μαρτίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Φεβρουάριος 2016 Η εξέλιξη του Εναρµονισµένου είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2015 Στα πλαίσια της κατάρτισης του Εν ΤΚ µε τη µέθοδο της αλυσωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος 1 Πίνακας μεγεθών Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για την αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1.6.2016 EL L 144/99 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/868 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Μαΐου 2016 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/6 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ. Τρίµηνο 2008 (Προσωρινά στοιχεία)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ. Τρίµηνο 2008 (Προσωρινά στοιχεία) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πειραιάς, 11-03-2009 ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Τρίµηνο 2008 (Προσωρινά στοιχεία) Από τη Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 103/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Μαρτίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: τρίµηνο 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: τρίµηνο 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 2014 Η εξέλιξη των τριµηνιαίων εικτών Τιµών Παραγωγού στον τοµέα των Υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΣΚΤ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΣΚΤ EYPΩΠAΪKH KENTPIKH TPAΠEZA E C B E Z B E K T B C E E K P ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΣΚΤ Μάιος 2000 EYPΩΠAΪKH KENTPIKH TPAΠEZA ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/25 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟ 2000

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟ 2000 Κεφάλαιο 6 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟ 2000 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟ 2000 1. Εισαγωγή Η αναθεώρηση του συστήματος των εθνικών λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.9.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικάμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πειραιάς, 4-6-2009 ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Α Τρίµηνο 2009 (Προσωρινά στοιχεία) Από τη Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιουνίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιουνίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιουνίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 29 27 25 23 21 19 17 15 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πειραιάς, 11 03 2014. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 4 o Τρίμηνο 2013 (Προσωρινά στοιχεία)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πειραιάς, 11 03 2014. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 4 o Τρίμηνο 2013 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 03 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 4 o Τρίμηνο 2013 (Προσωρινά στοιχεία) Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κλάδοι υπηρεσιών. υπηρεσίες οδικών µεταφορών εµπορευµάτων και µετακόµισης (κλάδος 494)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κλάδοι υπηρεσιών. υπηρεσίες οδικών µεταφορών εµπορευµάτων και µετακόµισης (κλάδος 494) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Β 2013 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Παραγωγού στον τοµέα των Υπηρεσιών, µε έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. -1,8 69 υπηρεσίες νοµικών και λογιστικών δραστηριοτήτων 10,0

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. -1,8 69 υπηρεσίες νοµικών και λογιστικών δραστηριοτήτων 10,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς,15 εκεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2014 Η εξέλιξη των εικτών Κύκλου Εργασιών στον τοµέα των Υπηρεσιών, µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά άτοµα σε σχέση µε το Απρίλιο του 2014 (µείωση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά άτοµα σε σχέση µε το Απρίλιο του 2014 (µείωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιουλίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Απρίλιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ)

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Κανονισμός Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 20 Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιούνιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 10 εκεµβρίου 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εγκαινιάζει σήµερα µια νέα σειρά εναρµονισµένων στατιστικών στοιχείων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Οκτώβριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2010 COM(2010) 774 τελικό 2010/0374 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το ευρωπαϊκό σύστηµα εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαΐου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαΐου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαΐου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Φεβρουάριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεµβρίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεµβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Νοεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2016 Η εξέλιξη του Εναρµονισµένου είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Ιανουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Ιανουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Ιανουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέµβριος 2012 Η εξέλιξη του είκτη Νέων Παραγγελιών στη Βιοµηχανία, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Σεπτεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία μειώθηκε κατά 4,1% τον Ιούλιο 2010, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2009. ΔΕΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. -1,9 69 Υπηρεσίες νοµικών και λογιστικών δραστηριοτήτων -3,5

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. -1,9 69 Υπηρεσίες νοµικών και λογιστικών δραστηριοτήτων -3,5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς,15 Ιουνίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2016 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τους

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2012 I. Εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών και του είκτη Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο (2005=100,0)

Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2012 I. Εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών και του είκτη Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο (2005=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : 2012 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών (σε τρέχουσες τιµές) και του είκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κλάδοι Υπηρεσιών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κλάδοι Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς,15 Μαρτίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2015 Η εξέλιξη των εικτών Κύκλου Εργασιών στον τοµέα των Υπηρεσιών, µε έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : τρίµηνο 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Φεβρουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : τρίµηνο 2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει το είκτη Κύκλου Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : Β τρίµηνο 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : Β τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : Β τρίµηνο 2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει το είκτη Κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2016 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 203. Η προσέγγιση εστιάζει στις χαρακτηριστικές ιδιότητες της καινοτοµικής επιχείρησης και όλα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων καινοτοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Γ τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Γ τρίμηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Γ 20 Η εξέλιξη των τριμηνιαίων Δεικτών Τιμών Παραγωγού στον τομέα των Υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 1,7% το Γ Τρίμηνο του 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 1,7% το Γ Τρίμηνο του 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πειραιάς, 4-12-2009 ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 1,7% το Γ Τρίμηνο του 2009 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : 1 ο Τρίµηνο 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : 1 ο Τρίµηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Μαΐου 016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : 1 ο Τρίµηνο 016 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει το είκτη Κύκλου Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Ιούλιος 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Ιούλιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τους είκτες Κύκλου Εργασιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Απριλίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Απριλίου 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Πειραιάς, 10 Ιανουαρίου 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Μάρτιος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0, για το

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Αύγουστος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Απρίλιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Οκτώβριος 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Οκτώβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Νοεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Οκτώβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013 14 Οκτωβρίου 2013 Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Έντονα, Πλάγια, Ελληνικά Οι προβλέψεις του ΚΕΠΕ για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Απριλίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Απριλίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Απριλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά διορθωµένο δείκτη ανεργίας για τον Ιανουάριο 20. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Απριλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάρτιος 2013 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Γ τρίμηνο Η εξέλιξη των τριμηνιαίων Δεικτών Τιμών Παραγωγού στον τομέα των Υπηρεσιών,

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Γ τρίμηνο Η εξέλιξη των τριμηνιαίων Δεικτών Τιμών Παραγωγού στον τομέα των Υπηρεσιών, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Γ 2016 Η εξέλιξη των τριμηνιαίων Δεικτών Τιμών Παραγωγού στον τομέα των Υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 2/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.1.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάιος σύγκριση των δεικτών του έτους 2015 (Πίνακας 1.Ι). Σεπ. 15. Αυγ. 15. Ιουλ.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάιος σύγκριση των δεικτών του έτους 2015 (Πίνακας 1.Ι). Σεπ. 15. Αυγ. 15. Ιουλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιουνίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάιος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέµβριος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 27 Οκτωβρίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 27 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 27 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Ιουλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Γ τρίµηνο 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Γ τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΤΙΣΤΙΚΗ ΡΧΗ Πειραιάς, 14 εκεµβρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕ ΤΩΝ ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Γ τρίµηνο 2015 Η Ελληνική Στατιστική ρχή ανακοινώνει τους δείκτες στον Τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για το Σεπτέµβριο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Το γράφηµα που ακολουθεί εµφανίζει την εξέλιξη του εποχικά και µη εποχικά διορθωµένου γενικού είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής.

Το γράφηµα που ακολουθεί εµφανίζει την εξέλιξη του εποχικά και µη εποχικά διορθωµένου γενικού είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Νοεµβρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Σεπτέµβριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Φεβρουάριος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Ιανουαρίου 2007 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε νοµοσχέδιο που ρυθµίζει την υιοθέτηση του ευρώ και τη µετάβαση από το

Διαβάστε περισσότερα