Ευάγγελος ΑΣΤΡΕΙΝΙ ΗΣ 1, ηµήτριος ΕΓΓΛΕΖΟΣ 2. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1891

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευάγγελος ΑΣΤΡΕΙΝΙ ΗΣ 1, ηµήτριος ΕΓΓΛΕΖΟΣ 2. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1891"

Transcript

1 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1891 Ενόργανη Παρακολούθηση Παραµορφώσεων του Τείχους της Ακρόπολης µε Αισθητήρες Οπτικών Ινών Σύγκριση Μετρήσεων και Αναλυτικών Προβλέψεων Instrumented Strain Monitoring of the Acropolis Wall with Optical Fiber Sensors Comparison of the Measurements to the Analytical Predictions Ευάγγελος ΑΣΤΡΕΙΝΙ ΗΣ 1, ηµήτριος ΕΓΓΛΕΖΟΣ 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Το περιµετρικό τείχος της Ακρόπολης έχει κατασκευαστεί σε διάφορα στάδια από την κλασική έως την οθωµανική περίοδο. Στην διάρκεια του χρόνου έχει υποστεί πολλές φθορές και σήµερα παρουσιάζονται εκτεταµένες ρηγµατώσεις. Στα πλαίσια διερεύνησης της δοµικής συµπεριφοράς του Τείχους υλοποιήθηκε από την ΥΣΜΑ/ΥΠ.ΠΟ. ένα πιλοτικό σύστηµα ενόργανης παρακολούθησης της Νοτιοανατολικής περιοχής του Τείχους. Το σύστηµα περιλαµβάνει αισθητήρες παραµόρφωσης οπτικών ινών τύπου bragg gratings, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε καθορισµένες θέσεις. Οι θέσεις έχουν επιλεγεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της διάδοσης των υπαρχουσών ρωγµών. Συνολικά, εγκαταστάθηκαν 128 αισθητήρες. Το εντατικό πεδίο που προκύπτει από τις µετρήσεις συγκρίνεται µε τα αποτελέσµατα 3- ανάλυσης µε πεπερασµένα στοιχεία. Η εν λόγω ανάλυση πραγµατοποιήθηκε για να ερευνήσει τους πιθανούς τρόπους αστοχίας του Τείχους, όπως αυτοί ορίζονται από την ενόργανη παρακολούθηση. Με το συσχετισµό µετρήσεων και αναλύσεων προκύπτει ένα λειτουργικό πρότυπο της δοµικής συµπεριφοράς του τείχους και ένα εργαλείο για την ερµηνεία της δοµικής παθολογίας του. ABSTRACT : The Acropolis perimetric Wall has been constructed in several stages from the Classic period to the Ottoman era and has suffered many inflictions. In the framework of knowledge acquisition about the structural behavior of the wall a system of structural strain monitoring has been selected by the Hellenic Ministry of Culture. The system comprises of fiber optic bragg sensors at certain locations on the wall. The locations have been chosen in such a way as to monitor the development of the existing cracks and crack patterns. In total 128 sensors are installed. The strain pattern obtained is compared to a 3D finite element analysis. The finite element analysis is used to investigate the probable modes of failure of the wall as introduced by the monitored behavior. With the correlation of the two studies, analytical and monitoring a functional model of the structural behavior of the wall is obtained. 1 ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, οµοστατικός, 2 ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Εδαφοµηχανικός, Συνεργάτης ΥΣΜΑ/ΥΠ.ΠΟ.

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το περιµετρικό τείχος της Ακρόπολης έχει κατασκευαστεί σε διάφορα στάδια από την Κλασική έως την Οθωµανική περίοδο. Στην διάρκεια του χρόνου έχει υποστεί πολλές φθορές οφειλόµενες κυρίως σε δράση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και σε ανθρώπινες παρεµβάσεις. Οι πολυάριθµοι σεισµοί, οι πολιορκίες οι ποικίλες χρήσεις κατά την µακρόχρονη ιστορία της Ακρόπολης, αλλά και πιθανές κατασκευαστικές ατέλειες που συνδυάζονται µε την γήρανση της δοµής, έχουν οδηγήσει σε εµφανείς ρωγµές οι οποίες πέραν του αισθητικού θέµατος- εγκυµονούν εν δυνάµει κινδύνους για δοµικές αστοχίες του µνηµείου. Ειδικότερα, σε εκτεταµένες περιοχές του Τείχους (µε χαρακτηριστικότερη τη ΝΑ περιοχή του) παρουσιάζονται εκτεταµένες ρηγµατώσεις. Οι ρωγµές είναι εµφανείς από το κατώτατο σηµείο του Τείχους και είναι πολυπληθέστερες προς την ακµή της Νότιοανατολικής γωνίας του Τείχους, και κατ αρχήν δεν είναι σαφές εάν µπορούν να επηρεάσουν αποφασιστικά τη δοµική συµπεριφορά ή να οδηγήσουν σε αστοχία. Στα πλαίσια διερεύνησης της δοµικής συµπεριφοράς του Τείχους -µεταξύ άλλων δράσεωνυλοποιήθηκε από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνηµείου Ακροπόλεως του Υπουργείου Πολιτισµού (ΥΣΜΑ/ΥΠ.ΠΟ) ένα πιλοτικό σύστηµα ενόργανης παρακολούθησής της Νοτιοανατολικής περιοχής του Τείχους. Το σύστηµα περιλαµβάνει αισθητήρες παραµόρφωσης οπτικών ινών τύπου bragg gratings, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε καθορισµένες θέσεις. Οι θέσεις έχουν επιλεγεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της διάδοσης των υπαρχουσών ρωγµών. Οι αισθητήρες οπτικών ινών είναι ενσωµατωµένοι σε ειδικές ράβδους µήκους περίπου ενός µέτρου. Εν συντοµία σε ότι ακολουθεί οι ράβδοι αυτές θα ονοµάζονται SMARTRODS. Οι θέσεις και ο προσανατολισµός τους έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να ελέγχουν το εντατικό πεδίο στην περιοχή του άκρου της ρωγµής, ή να γεφυρώσουν τις ρωγµές και να ελέγξουν το άνοιγµά τους. Η τεχνολογία των αισθητήρων τύπου Bragg Grating Sensors που χρησιµοποιήθηκαν περιγράφεται σε αρκετές αναφορές στην διεθνή βιβλιογραφία, (1), (2), (3). Γενικά, η µέθοδος αυτή βρίσκεται στην φάση της ωρίµανσής της καθώς πολλές σηµαντικές και δύσκολες κατασκευές έχουν πλέον ενοργανωθεί µε αισθητήρες τύπου Bragg gratings. Η συγκεκριµένη εφαρµογή που παρουσιάζεται εδώ έχει την ιδιαιτερότητα ότι συνδυάζει την ad hoc προσαρµογή των αισθητήρων επί του υποστρώµατος, την επίπονη εργασία ερµηνείας και διάγνωσης της παθολογίας του Τείχους µε την βοήθεια των αισθητήρων καθώς και τους σχετικούς περιορισµούς που προέρχονται από την µνηµειακή φύση του Τείχους. ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Η παρακολούθηση της δοµικής ακεραιότητας των κατασκευών (Structural Health Monitoring ή SHM για την συνέχεια) αποτελεί ένα νέο επιστηµονικό πεδίο, που έχει σκοπό να παράσχει κατά το δυνατόν αξιόπιστα στοιχεία σχετικά µε την κατάσταση του φορέα υπό παρακολούθηση (ύπαρξη ατελειών, αστοχιών, φορτίσεις, εντατική κατάσταση κλπ), προκειµένου να αποφασισθεί η συνέχιση της χρήσης του, ή η επισκευή του µε τον πλέον 2

3 κατάλληλο τρόπο. Γενικά, αποτελεί µία προσπάθεια του Μηχανικού να επιλύσει ένα αντίστροφο πρόβληµα. Γνωρίζοντας τις συνοριακές συνθήκες µάλλον, παρά το ακριβές µητρώο ακαµψίας του φορέα, προσπαθεί να προσδιορίσει την δοµή της κατασκευής και να εντοπίσει τις ενδεχόµενες ασυνέχειές της. Για αυτούς τους σκοπούς χρησιµοποιούνται αξιόπιστοι και χαµηλού κόστους αισθητήρες που τοποθετούνται στις κρίσιµες περιοχές της κατασκευής (π.χ. περιοχές συγκέντρωσης/έντασης τάσεων) και οι οποίοι παρέχουν στοιχεία σχετικά µε τη συµπεριφορά της κατά την άσκηση των φορτίων λειτουργίας. Συγκρίνοντας τα στοιχεία αυτά µε την πρότυπη συµπεριφορά της κατασκευής (σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης και των λοιπών υπολογισµών που έγιναν κατά τη φάση της σχεδίασης) δίνεται πλέον η δυνατότητα της «συνεχούς διάγνωσης» της δοµικής ακεραιότητας της κατασκευής και της αποκάλυψης τυχόν δοµικών αστοχιών ή δυσλειτουργιών. Στην έρευνα αυτή προτάθηκε και τελικώς επιλέχθηκε η χρήση αισθητήρων οπτικών ινών τύπου Bragg gratings. Οι αισθητήρες αυτοί παίρνουν την ονοµασία τους από την συνθήκη του Bragg, η οποία αναπτύσσεται σε επόµενο κεφάλαιο της εργασίας αυτής. Αρχές επιλογής του τύπου των αισθητήρων και των θέσεων εφαρµογής Αυτό επιτυγχάνεται συνήθως µέσω του λεπτοµερούς υπολογισµού και της προσοµοίωσης της αναµενόµενης (πρότυπης) συµπεριφοράς της κατασκευής και του εντοπισµού των «ευαίσθητων περιοχών» αυτής (π.χ. περιοχές συγκέντρωσης τάσεων, σηµεία µέγιστης παραµόρφωσης κλπ). Επίσης, προσδιορίζεται ο τύπος των αισθητήρων που θα χρησιµοποιηθούν, ανάλογα µε το είδος των µετρούµενων µεγεθών, την απαιτούµενη ακρίβεια και το περιβάλλον λειτουργίας. Μέχρι πρότινος η συνηθέστερη µορφή αισθητήρα ήταν επικολούµενος στο υπόστρωµα. Ωστόσο, αυτή η τεχνική είναι σχετικά ξεπερασµένη σήµερα καθώς ο πολυµερισµός της κόλλας είναι αργός, και απαιτείται µηχανική πίεση η οποία δεν είναι εύκολη πάντα να εφαρµοστεί. Η καλύτερη διαθέσιµη µορφή σύνθετου αισθητήρα είναι εκείνη που δίνει την δυνατότητα τοποθέτησης και άρσης του κατά βούληση, ενώ παρέχουν και την δυνατότητα περιγραφής της ελαστικής γραµµής του φορέα πολύ καλύτερα. Στην περίπτωση του τείχους της Ακροπόλεως η χρήση τέτοιου είδους αισθητήρων είναι αναγκαστική, καθώς η ανώµαλη επιφάνεια της λιθοδοµής δεν επιτρέπει κανενός είδους επικόλληση. Κυριότερα όµως, είναι η φύση της λιθοδοµής που δεν συνιστά έναν οµογενή και ισότροπο φορέα, ώστε να µπορεί να τοποθετηθεί αισθητήρας µικρού µήκους. Οι αισθητήρες τύπου long gauge εν γένει είναι λιγότερο ακριβείς, αλλά είναι ιδεώδεις για την περίπτωση έργων µνηµειακού χαρακτήρα, όπως είναι η λιθοδοµή του τείχους. Με αυτούς, (τα smart rods δηλαδή), η ερευνητική προσπάθεια φιλοδοξεί να µετρήσει παραµορφώσεις (και συνακόλουθα τάσεις) µπροστά από τις άκρες των ρωγµών και των ασυνεχειών και να εξερευνήσει την καµπυλότητα του τείχους ως καµπτόµενου φορέα παρόλες τις ανωµαλίες και τα εξογκώµατα που υπάρχουν. Το Τείχος της Ακρόπολης Αθηνών Γενικά είναι µία εξαιρετικά σύνθετη κατασκευή για την οποία οι ακριβείς διαστάσεις δεν είναι παντού γνωστές. Το ύψος του Τείχους κυµαίνεται από 15µ σε 22µ περίπου και το πάχος του κυµαίνεται από περίπου 6µ στην βάση έως µ στην στέψη. Για τις ανάγκες της πιλοτικής αυτής µελέτης θεωρήθηκε ότι η συµπεριφορά του αντιστοιχεί σε τµήµα παχέως κελύφους. Με την πορεία των εργασιών και τις µετρήσεις που ήδη ελήφθησαν και αναµένεται 3

4 να ληφθούν θα αποκαλυφθεί σε µεγάλο βαθµό και ο κατάλληλος τρόπος προσοµοίωσης του φορέα. Οι φορτίσεις που θεωρούνται ότι επιδρούν στο Τείχος στην τρέχουσα πιλοτική εφαρµογή είναι οι ακόλουθες: Φορτία βαρύτητας Ωθήσεις γαιών Υδροστατικές ωθήσεις ιαφορικές καθιζήσεις Θερµοκρασιακά φορτία (διαφορά θερµοκρασίας µέσα έξω ίνας και συνολικής µεταβολής θερµοκρασίας). Καταναγκασµοί που οφείλονται κατά κύριο λόγο στην µεταβολή θερµοκρασίας. Τυχηµατική δράση από σεισµό Η ανάπτυξη των ρωγµών αλλά και η ενδεχόµενη επέκτασή αποτελεί βασικό στόχο της έρευνας που επιτελείται µε τους αισθητήρες smartrods, αλλά και µε εκτεταµένες αριθµοαναλυτικές διερευνήσεις µε την χρήση της θεωρίας των πεπερασµένων στοιχείων. 4

5 Σχήµα 1. Κατακόρυφες ρηγµατώσεις στο Νότιο Τείχος. Οι κόκκινες γραµµές δείχνουν την θέση των ήδη τοποθετηµένων ρωγµόµετρων. Εκτός όµως από τις ρηγµατώσεις που αναπτύχθηκαν ή που βρίσκονται σε εξέλιξη, υπάρχουν σηµαντικά ερωτήµατα σχετικά µε την συνολική δοµική συµπεριφορά του, και για τα οποία καταβάλλεται προσπάθεια να απαντηθούν: Ελαστικές ή µη γραµµικές παράµετροι προσοµοίωσης. Για την κατάρτιση κάποιου αξιόπιστου προσοµοιώµατος θα πρέπει να γίνουν λογικές παραδοχές όσον αφορά τις παραµέτρους ελαστικής ή και µη γραµµικής ανάλυσης. Συνεκτικότητά του (µπορεί όντως να προσοµοιωθεί ως ελαστικό ή ως µη γραµµικό παραµορφώσιµο µε κάποιο βαθµό επιτυχίας;). Για παράδειγµα, τίθεται το ερώτηµα: υπάρχουν τµήµατα του Τείχους που λειτουργούν ως στερεά απαραµόρφωτα σώµατα µε µικρή συνεκτικότητα µε το υπόλοιπο µέρος του Τείχους που εν γένει υπακούει στις καταστατικές σχέσεις τις ελαστικότητας; 5

6 strut Το είδος των φορτίσεων που δέχεται και ποιες από αυτές είναι κρίσιµες και σε ποιο βαθµό. Ποιες από τις φορτίσεις προκαλούν επικίνδυνα φαινόµενα για το τείχος. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Για την έρευνα των παραπάνω ερωτηµάτων και για την αντιµετώπιση των ρηγµατώσεων που έχουν αναπτυχθεί επιστρατεύονται οι µέθοδοι της παρακολούθησης της δοµικής ακεραιότητας. Στη συνέχεια παρατίθενται σε σχήµατα οι θέσεις εφαρµογής και τοποθέτησης των αισθητήρων, όπως προέκυψαν από τοπογραφική αποτύπωση υψηλής ακρίβειας. CONNECTORS TOP LINE SOUTHEAST CORNER OF WALL behind the strut middle LINE CONNECTORS τοπογραφικός στόχος CONNECTORS BOTTOM LINE Κλίµακα 1:100 Σχήµα 2. Τοποθέτηση αισθητήρων smart rod στην Νότια πλευρά του Τείχους. Έγινε τοπογραφική αποτύπωση υψηλής ακρίβειας των θέσεων εφαρµογής. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ TOP LINE τοπογραφικός στόχος SOUTHEAST CORNER OF WALL BOTTOM LINE 3 τοπογραφικός στόχος Κλίµακα 1:50 Σχήµα 3. Τοποθέτηση αισθητήρων smart rod στην Ανατολική πλευρά του Τείχους. Έγινε τοπογραφική αποτύπωση υψηλής ακρίβειας των θέσεων εφαρµογής. 6

7 ΒΟΡEΙΟ ΤΕΙΧΟΣ CONNECTORS CONNECTORS Κλίµακα 1:100 ΒΟΡEΙΟ ΤΕΙΧΟΣ CONNECTORS 1 CONNECTORS Κλίµακα 1:100 Σχήµα 4. Τοποθέτηση αισθητήρων smart rod. Στη Βόρεια πλευρά του Τείχους. Στο κατώτερο µέρος του Τείχους παρουσιάζεται η τοποθέτηση των αισθητήρων στο ελεύθερο άκρο του Τείχους και σε χιαστί διάταξη δύο ανεξάρτητα smartrods στην άνω αριστερή γωνία του υπερθυρου της Κρύπτης του Βόρειου Τείχους. Έγινε τοπογραφική αποτύπωση υψηλής ακρίβειας των θέσεων εφαρµογής. Σε κάθε σειρά smartrod στο τελευταίο µέλος υπάρχει και ένας θερµοκρασιακός αισθητήρας από κάθε πλευρά. Συνολικά τοποθετήθηκαν 124 αισθητήρες. Λόγω της εµφάνισης των ρηγµατώσεων σε κατακόρυφη έννοια κυρίως κοντά στην γωνία της συµβολής Νότιου Ανατολικού τείχους κρίθηκε ότι είναι προτιµότερο να τοποθετηθούν σε οριζόντια διάταξη. Για την διερεύνηση του φορέα ως καµπτόµενου προβόλου όµως θα πρέπει να γίνει µελλοντικά τοποθέτηση αισθητήρων σε κατακόρυφη έννοια. Εχει προταθεί σε κάποια µελλοντική επέκταση του παρόντος προγράµµατος, να γίνει η τοποθέτηση τουλάχιστον µίας σειράς smart rods 13 µέτρων σε κατακόρυφη έννοια. Ούτως ή άλλως ο συνολικός αριθµός των αισθητήρων, έστω και σε ζεύγη των δύο ανά smart rod, είναι αρκετοί για την δεδοµένη επιφάνεια του τείχους. Λήψη µετρήσεων από τους αισθητήρες. Οι µετρήσεις γίνονται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα µε σκοπό να συµπεριλάβουν τυχόν αύξηση των υδροστατικών πιέσεων, θερµοκρασιακών µεταβολών κλπ. Γενικά η εποχιακή 7

8 µεταβολή των παραµορφώσεων θεωρείται σηµαντική φόρτιση και παράγων φθοράς σε µακροχρόνια κλίµακα. Σύγκριση των µετρήσεων που ελήφθησαν από τους αισθητήρες ως προς την πρότυπη συµπεριφορά της κατασκευής. Είναι ίσως, η πιο δύσκολη φάση, η οποία απαιτεί το συγκερασµό όλων των θεωρητικών και πειραµατικών δεδοµένων, προκειµένου να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση των πειραµατικών αποτελεσµάτων για τον ακριβή εντοπισµό των αστοχιών. Κύριος έλεγχος στην φάση αυτή θα είναι η σύγκριση των επιµηκύνσεων των δύο πλευρών του smartrod. Ο σύνθετος αυτός αισθητήρας στην περίπτωση της µονοαξονικής κάµψης λειτουργεί ως καµπτόµενη δοκός ακολουθώντας την αντιστοιχη θεωρία. Συνεπώς οι δύο εξώτατες ίνες θα πρέπει να έχουν ίση και αντίθετη παραµόρφωση. Στην περίπτωση του µονοαξονικού εφελκυσµού οι δύο εξώτατες ίνες που εµπεριέχουν τους αισθητήρες θα πρέπει να έχουν την ίδια ακριβώς παραµόρφωση. Η µελέτη της παραµορφωσιακής συµπεριφοράς του Τείχους θα βασιστεί στην κατά περίπτωση εµφάνιση παραµορφώσεων στις σειρές Α και Β των smartrods δηλαδή στις µέσα και έξω παρειές. Παραδείγµατος χάριν, σε περίπτωση διαχρονικής µεταβολής της θερµοκρασίας στο Νότιο Τείχος αναµένεται οµόσηµη και ίσως µάλιστα ίδια µεταβολή παραµορφώσεων του Τείχους, καθώς η καθολική µεταβολή της θερµοκρασίας επηρεάζει το ίδιο την εσωτερική όσο και την εξωτερική παρεία του Τείχους. Αυτό βέβαια είναι µία θεωρητική αναζήτηση που µένει να αποδειχθεί στην πράξη. Θέσπιση ορίων συναγερµού. Από την µελέτη της συµπεριφοράς του τείχους είναι αναµενόµενο ότι θα προκύψουν σηµαντικές µεταπτώσεις στην παραµορφωσιακή συµπεριφορά του. Η µελέτη των φορτίσεων θα οδηγήσει στον προσδιορισµό ορίων επαγρύπνησης και συναγερµού. Στην τωρινή φάση προετοιµασίας του ερευνητικού αυτού έργου δεν είναι βέβαια δυνατόν να οριστούν αυτά τα όρια, αλλά επί παραδείγµατι οι υδροστατικές πιέσεις µετά από έντονη βροχόπτωση θα οδηγήσουν σε τοπικά µέγιστα που θα πρέπει πάντα να ελέγχονται σε ανάλογες περιπτώσεις. Στην πράξη, πραγµατοποιείται συνήθως µια αρχική µέτρηση, αµέσως µετά την τοποθέτηση των αισθητήρων, η οποία συγκρίνεται µε τα αντίστοιχα εντατικά µεγέθη που έχουν προκύψει από τη σχεδίαση και τον υπολογισµό της κατασκευής. Στην περίπτωση του τείχους βεβαίως δεν υπάρχει αυτή η µαθηµατική προσοµοίωση υπογραµµίζοντας τον έντονο χαρακτήρα του προβλήµατος ως αντίστροφο πρόβληµα. Θα γίνει ωστόσο προσπάθεια να ερµηνευτεί η µετρούµενη συµπεριφορά µε απλές σχέσεις της ελαστικής θεωρίας. Η αρχική µέτρηση αποτελεί και τη «µέτρηση αναφοράς», ως προς την οποία θα συγκρίνονται, κατ αρχήν, οι µετέπειτα µετρήσεις, προκειµένου να αποφασίζεται εάν απαιτείται περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσµάτων για την εξαγωγή συµπερασµάτων ως προς τη δοκιµή ακεραιότητα της κατασκευής. Την χαρακτηρίζουν ιδιαιτερότητες όπως το ότι θα πρέπει να γίνεται µέτρηση τις πρωινές ώρες αφού έχει αποβάλει ο φορέας το θερµοκρασιακό φορτίο της προηγουµένης ηµέρας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η Νότια πλευρά του Τείχους υποφέρει πολύ από σοβαρό θερµοκρασιακό φορτίο. Αυτό έγινε αντιληπτό κατά την επιθεώρηση αλλά και κατά την διάρκεια των στερεωτικών εργασιών. 8

9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Για την ενοργάνωση του Τείχους χρησιµοποιήθηκαν εµπορικού τύπου οπτικοί αισθητήρες Bragg Gratings οι οποίοι είχαν ενσωµατωθεί σε ράβδους από σύνθετα υλικά (Smart rods ), της εταιρίας Smart Fibers. Οι αισθητήρες Bragg Grating που ενσωµατώνονται στο τµήµα της ράβδου λειτουργούν στις περιοχές των nm και είναι ευαίσθητοι στη µεταβολή τόσο του µηχανικού όσο και του θερµοκρασιακού πεδίου. Η συνεπαγόµενη µεταβολή του µήκους κύµατος υπολογίζεται από την εξίσωση (1): λ = Κ ε ε z +K T Τ (1) Η τιµή της σταθεράς Κ ε, που δηλώνει τη σχέση τροπής-µήκους κύµατος του αισθητήρα, κυµαίνεται στην περιοχή των 1.2 pm/µstrain, ενώ η τιµή της Κ Τ, που δηλώνει τη σχέση θερµοκρασίας-µήκους κύµατος, κυµαίνεται σε 11 pm/ C. Στον πίνακα 1 αναγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία του αισθητήρα Smart Rod. Πίνακας 1. Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά Στοιχεία του Αισθητήρα Smart Rod. 0.2 pm Μήκος Κύµατος ιακριτική Ικανότητα 0.2 µstrain Παραµόρφωση 0.02 o C Θερµοκρασία Οπτικό καλώδιο ιάµετρος 3mm Προστασία PVC Ίνες Κέβλαρ. Τύπος Οπτικής Ίνας Μονότροπη 9/125µm - Ακρυλική επένδυση 250µm Τύπος Αισθητήρα Μήκος Κύµατος nm R>90% Μήκος Αισθητήρα mm Εύρος Μέτρησης ± µstrain Οπτικός σύνδεσµος FC/APC Παροχή ηλεκτρικής - ισχύος Θερµοκρασία λειτουργίας -100 έως 300 o C Η ράβδος smart rod κατασκευάζεται από υλικό τύπου poltruded polymer. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται µεγάλη αντοχή στη διάβρωση και οι αισθητήρες καθίστανται συµβατοί για επιφανειακή στερέωση στο τείχος. Τονίζεται ότι οι οπτικές ίνες παρέχουν απόλυτη αντοχή στην επίδραση της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας (Electro Magnetic Interference / Electro Magnetic Compatibility EMI/EMC) και είναι κατάλληλοι για χρήση σε µακροπρόθεσµους ελέγχους δοµικής ακεραιότητας, δεδοµένου ότι προσφέρουν αξιόπιστες µετρήσεις, χωρίς η ακρίβεια τους να φθίνει ή να απαιτούν περιοδική διακρίβωση (calibration). Τέλος, οι εν λόγω αισθητήρες δύνανται να χρησιµοποιηθούν µεµονωµένα ή συνδυασµένοι εν σειρά σε µία οπτική ίνα, µε µέγιστο αριθµό αισθητήρων που καθορίζεται, κυρίως, από τον οπτικό αποδιαµορφωτή (π.χ. µέχρι 128 αισθητήρες σε µία οπτική ίνα). 9

10 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Οι καταστατικές εξισώσεις της ελαστικότητας που διέπουν την συµπεριφορά του φορέα σε τρεις διαστάσεις ως γνωστόν έχουν εξής: Γενική περίπτωση τρισδιάστατης εντατικής κατάστασης: νε Ε σ = θ + ε = λθ + 2Gε 1+ ν 1-2ν 1+ ν ( )( ) χχ χχ χχ νε Ε σ yy = θ + ε yy = λθ + 2Gε yy 1+ ν 1 2ν 1+ ν ( )( ) ve Ε σ zz = θ + ε zz = λθ + 2Gε zz 1+ ν 1 2ν 1+ ν ( )( ) (2) (3) (4) τ xy = Ggγ xy = 2ε xy g G (5) τ yz = Ggγ yz = 2ε yz g G (6) τ zx = Ggγ zx = 2ε zx g G (7) Το µέτρο διάτµησης συνδέεται µε το µέτρο ελαστικότητας και τον συντελεστή Poisson µε την παρακάτω σχέση: Ε G= 2 1 ( + ν) ( ) µ λ µ Ε= λ + µ ν = λ 2( λ + µ ) (8) (9) (10) θ = ε χχ + ε yy + ε zz (11) Από την επί τόπου µέτρηση των παραµορφώσεων µπορούν να εξαχθούν τα παραπάνω εντατικά µεγέθη. Χρειάζεται βέβαια και µια εκτίµηση των ελαστικών παραµέτρων Ε, ν. Η συνιστώσα της παραµόρφωσης ε zz δεν µπορεί να µετρηθεί µε τις προτεινόµενες διατάξεις, αλλά εκτιµάται ότι είναι ούτως ή άλλως αµελητέα σε σχέση µε τις συνιστώσες εντός του επιπέδου του τείχους. Το πρόβληµα συνεπώς απλοποιείται σηµαντικά. 10

11 Οι παραπάνω σχέσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµες για την θεώρηση επίπεδης έντασης, γιατί είναι και ευχερής η χρήση τους αλλά και οι γενικότερες θεωρήσεις είναι πολύ πιο ξεκάθαρες από τις αντίστοιχες κάποιου κελύφους. Από την χαρτογράφηση των ρηγµατώσεων, προκύπτει ότι η συµπεριφορά του τείχους προσοµοιάζει µάλλον σε εκείνη της επίπεδης έντασης, όπου το Νότιο και το Ανατολικό τµήµατα του τείχους κοντά στην δίεδρη γωνία εφελκύονται. Αυτή είναι και η κυριότερη παράµετρος για την επιλογή της σχετικής διάταξης των αισθητήρων οριζόντια, παρά κατακόρυφα. Περίπτωση προέχουσας κάµψης: Ωστόσο για την εκτός επιπέδου κάµψη που είναι πολύ πιθανό να λαµβάνει χώρα, θα χρησιµοποιηθεί η σχέση: M iy N σ i i = + I i t (12) Στην περίπτωση αυτή το τµήµα του τείχους λειτουργεί ως τοίχος αντιστήριξης και προβλέπεται βέβαια και ο όρος της αξονικής δύναµης προς το πάχος που µπορεί να είναι σηµαντικός. Η τάση σ i και η αντίστοιχη συνιστώσα της παραµόρφωσης στην ίδια διεύθυνση ευρίσκεται µε την κατάλληλη τοποθέτηση των αισθητήρων. Άρα είναι σκόπιµο να τοποθετηθεί τουλάχιστον µία σειρά από smart rods κατακόρυφα. Η ακτίνα καµπυλότητας (σε οριζόντια ή κατακόρυφη διάταξη) σε σχέση µε την παραµόρφωση δίνεται από τις παρακάτω σχέσεις: δ = L L (13) ( y) δ = ρ θ ρθ = yθ (14) ε x δ yθ = = (15) L ρθ y ε x = (16) ρ 11

12 Σχήµα 5. Η ακτίνα καµπυλότητας σε σχέση µε την παραµόρφωση. Όπου y νοείται η απόσταση της θεωρούµενης ίνας αναφοράς από το κέντρο βάρους της διατοµής της ράβδου. Η τοποθέτηση δύο αισθητήρων επί του smart rod σε δύο διαφορετικά κανάλια (οπτικές ίνες) θα επιβεβαιώσει την εφαρµογή των παραπάνω σχέσεων. Το χαρακτηριστικό των αισθητήρων που είναι απαραίτητο για την εφαρµογή αυτή είναι βεβαίως η εξαιρετική ακρίβεια και διακριτική ικανότητα του συστήµατος που φτάνει στο επίπεδο του ενός µstrain. εδοµένου ότι η ράβδος smart rod διαθέτει δύο οπτικές ίνες (κανάλια) στις δύο εσοχές που βρίσκονται αντικριστά στο επίπεδο κάθετο στο τείχος, το y θα είναι και στις δύο περιπτώσεις το µισό στατικό ύψος της διατοµής. Επιπλέον των ανωτέρω, θα είναι δυνατός και ο προσδιορισµός της στροφής της διατοµής του smart rod στην θέση του αισθητήρα, αφού θα γνωρίζουµε τις παραµορφώσεις στις δύο αντιµετρικές εξώτατες ίνες του. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ Οι εργασίες στερέωσης έγιναν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην διαταραχθεί ούτε κατά το ελάχιστο η δοµική ακεραιότητα του τείχους. Ενώ η βασική επιδίωξη είναι να παρακολουθούνται οι κύριες ρωγµές και οι κύριες οµάδες ρωγµών, η τοποθέτηση έγινε έτσι, ώστε να µην διαταράσσεται η περιοχή ενδιαφέροντος σχεδόν καθόλου εκτός ίσως, από την περιοχή κάτω από την αγκυρόπλακα. Η ιδεώδης λύση για την εξεύρεση των συνιστωσών της παραµόρφωσης θα ήταν η τοποθέτηση πολυπλεξίας αισθητήρων εντός κατακόρυφου διατρήµατος. Η λύση αυτή όµως έχει απορριφθεί προς το παρόν από την Υπηρεσία Συντήρησης. Έτσι γίνεται τοποθέτηση των αισθητήρων στην εξωτερική παρειά του τείχους. Η στερέωση έγινε µε βλήτρα από ανοξείδωτο χάλυβα. Κάθε smart rod θα στερεώνεται ξεχωριστά µε δύο αγκυρόπλακες και ανοξείδωτα αγκύρια όπως στην φωτογραφία 7 και 8. Υπήρξαν όµως πολλές περιπτώσεις όπου δεν κατέστη δυνατό να γίνει το διάτρηµα, γιατί το υλικό του τείχους στην υπόψη περιοχή ήταν ή σαθρό ή αλλού πάρα πολύ σκληρό. Σχετικά µε τη συνεκτικότητα του Τείχους της Ακρόπολης, πρόκειται για ένα υλικό που σε ορισµένα τµήµατα είναι οµογενές, ισότροπο οιωνεί ελαστικό ελαστοπλαστικό και σε άλλα τµήµατα απαραµόρφωτα, στερεά blocks σε επαφή. 12

13 Σχήµα 6. Τυπική διάταξη αισθητήρων επί του Βόρειου Τείχους (εσωτερική πλευρά). ιακρίνονται τα στελέχη των αισθητήρων τύπου smartrods µε τις αγκυρόπλακες στα άκρα τους και προστατευτικό καλώδιο τύπου σπιράλ που προστατεύει την οπτική ίνα µεταξύ των άκρων. Σχήµα 7. Τυπική διάταξη αγκύρωσης µε ανοξείδωτη αγκυρόπλακα. 13

14 Σχήµα 8. Το άκρο ενός smartrod βρίσκεται κοντά στο άκρο της ρωγµής. Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται το εντατικό και παραµορφωσιακό πεδίο στην περιοχή του άκρου της ρωγµής. Στο Ανατολικό Τείχος εξάλλου εντοπίζεται και σηµαντική κύρτωση της εξωτερικής επιφάνειας, προς τα έξω. Καταβλήθηκε προσπάθεια, όπως φαίνεται και από τις σχετικές φωτογραφίες, να καλυφθεί η κύρτωση αυτή µε smartrods. Στην περίπτωση αυτή ο συγκεκριµένος αισθητήρας απέδειξε την εξαιρετική προσαρµοστικότητά του, καθώς είναι εύκαµπτος και «παρακολούθησε» το ανάγλυφο της εξωτερικής παρειάς του Τείχους. Σχήµα 9. Τοποθέτηση αγκυρίων τύπου express στην Επάνω σειρά του Νότιου Τείχους. 14

15 Νότιο Τείχος Το πάχος του Νότιου Τείχους κυµαίνεται από περίπου 5µ - 6µ στην βάση έως µ, ενώ το ύψος του Τείχους κυµαίνεται από 10µ έως 20µ. Στο Νότιο Τείχος τοποθετήθηκαν τέσσερις (4) σειρές smartrods. Στην περιοχή κοντά στην ακµή του Νότιου Ανατολικού Τείχους (Φωτογραφία 10), τοποθετήθηκαν τρείς σειρές και µία σειρά µετά την πρώτη αντιρρίδα. Οι τρείς σειρές αποτελούνται από µία σειρά ψηλά στην κορυφή του τείχους µε επτά smartrods, µία σειρά πέντε αισθητήρων στην µέση περίπου και µία σειρά επτά smartrods στον πόδα. Σχήµα 10. Όψη Νότιου τείχους µε τρεις σειρές αισθητήρων. 15

16 Σχήµα 11. Θέσεις αισθητήρων στον πόδα και στην κορυφή του Ανατολικού Τείχους. Σχήµα 12. Αισθητήρας πέντε στελεχών στον πόδα του Ανατολικού Τείχους. Βόρειο Τείχος Το πάχος του Βόρειου Τείχους κυµαίνεται από περίπου 1µ - 2µ στην βάση έως 0.5µ 1µ στη στέψη, ενώ το ύψος του Τείχους κυµαίνεται από 4µ έως 6µ. Στο Βόρειο Τείχος τοποθετήθηκαν δύο σειρές smartrods. Μία σειρά επτά αισθητήρων στο εσωτερικό µέρος του Τείχους όπως φαίνεται στην φωτογραφία 3 και µία σειρά πέντε αισθητήρων στο εξωτερικό 16

17 µέρος στην στέψη του καθώς και ένα µεµονωµένο smartrod µε τέσσερεις αισθητήρες σε συνέχεια της σειράς. Στην εξωτερική παρειά του Τείχους οι αισθητήρες είναι διατεταγµένοι έτσι ώστε να ελέγχουν το ελεύθερο άκρο του Τείχους. Στην εσωτερική πλευρά, οι αισθητήρες τοποθετήθηκαν έτσι ώστε να ελέγχεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο η µεταβολή στην κλίση του Τείχους. Η τοπογραφική αποτύπωση που γίνεται στα πλαίσια της εργασίας αυτής, έδειξε ότι υπάρχει κλίση 7 ο στην θέση αυτή. Με την παρακολούθηση της θέσεως αυτής πιστεύεται ότι η Υπηρεσία θα αναγνωρίσει την επίδραση των φορτίων συσσωρευµένου µαρµάρου που υπάρχουν στην θέση αυτή και ποιοί κίνδυνοι υφίστανται. Σηµειώνεται εδώ ότι η εκκεντρότητα που παρατηρείται κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη κυρίως σε σεισµικά φαινόµενα. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Οι αισθητήρες µετρήθηκαν πριν την ανάρτησή τους στο τείχος. Αυτό έγινε για δύο λόγους. Πρώτον για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τους και δεύτερον για την αναγνώρισή τους στο συνολικό σύστηµα της ενοργάνωσης και για επιβεβαίωση του µήκους κύµατος. Παράλληλα µε την µέτρηση του αισθητήρα επί εδάφους και την επιβεβαίωσή του µήκους κύµατος έγινε και σήµανσή τους, ώστε να είναι αναγνωρίσιµοι κατά την φάση στερέωσης τους. Η ταυτοποίηση των αισθητήρων ολοκληρώθηκε µε την τοπογραφική αποτύπωση που έγινε µε την ολοκλήρωση των εργασιών στερέωσης. Εχουν ήδη γίνει 501 µετρήσεις από 7/7/2007 και συνεχίζονται. Τα διαγράµµατα που καταρτίστηκαν τροφοδοτούνται από πίνακες µετρήσεων οι οποίοι µπορούν εύκολα να εµπλουτίζονται µε νέες µετρήσεις έτσι ώστε τα αντίστοιχα διαγράµµατα να ενηµερώνονται αυτόµατα. Από την εξέλιξη των διαγραµµάτων αυτών θα διαγνωσθεί η απόκριση του Τείχους µε την βοήθεια προσοµοιώσεων πεπερασµένων στοιχείων. Για την διάγνωση αυτή βεβαίως απαιτείται και η µελέτη της εποχιακής µεταβολής των αποτελεσµάτων. Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια να γίνεται η µέτρηση σε θερµοκρασιακά «ήρεµες» περιόδους του 24ώρου αλλά αυτό δεν κατέστη πάντοτε δυνατόν. εδοµένου ότι υπήρξε έντονος ηλιασµός και µεγάλο θερµοκρασιακό φορτίο, όπως άλλωστε φαίνεται και από τα αποτελέσµατα των µετρήσεων που τροφοδότησαν τα διαγράµµατα απόκρισης των αισθητήρων, υπάρχει σηµαντική εναλλαγή των παραµορφωσιακών µεγεθών. Παρόλο που είναι πολύ πρόιµη η εξαγωγή κάποιων συµπερασµάτων, από τις µέχρι σήµερα µετρήσεις, προκύπτει ότι για το µέν Νότιο Τείχος υπάρχει η ένδειξη για µια οιωνεί καµπτική συµπεριφορά. Σε αντίθεση στο Βόρειο Τείχος η σχεδόν παράλληλη µεταβολή των παραµορφώσεων υποδηλώνει την εντός του επιπέδου παραµόρφωση του Τείχους. 17

18 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ (µstrain) ΣΕΙΡΑ Α ΣΕΙΡΑ Β /8/ /9/ /10/ /10/ /11/ /12/ /12/ /1/ /2/ /2/ /3/2 008 Σχήµα 13. ιάγραµµα παραµορφώσεων εξωτερικής σειράς (Α) και εσωτερικής σειράς (Β) κοντά στην στέψη του Νότιου Τείχους. ΑΙΘΗΤΗΡΑΣ 2 80 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ (µstrain) ΣΕΙΡΑ Α ΣΕΙΡΑ Β /9/ /10/ /10/ /11/ /12/ /12/ /1/ /2/ /2/ /3/20 08 Σχήµα 14. ιάγραµµα παραµορφώσεων εξωτερικής σειράς (Α) και εσωτερικής σειράς (Β) κοντά στην στέψη του Βορείου Τείχους. Από την µελέτη των αποτελεσµάτων των µετρήσεων που θα ληφθούν σε ένα σηµαντικό εύρος χρόνου και αφού ληφθούν υπόψη και άλλες παράµετροι όπως θερµοκρασιακές µεταβολές, έντονες βροχοπτώσεις κλπ, θα εξεταστούν τα διάφορα πιθανά µοντέλα συµπεριφοράς του τείχους. ηλαδή αν η συµπεριφορά του µπορεί να ενταχθεί σε ένα κλασικό µοντέλο τοίχου αντιστήριξης, κελύφους, τοίχου βαρύτητας κλπ. Εξάλλου, από την µελέτη αυτή µπορεί να εξαχθούν και συµπεράσµατα για τοπικής φύσεως προβλήµατα, όπως η σχετική ύβωση που παρουσιάζεται τοπικά στο Ανατολικό τείχος. 18

19 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Κατά την διάρκεια των εργασιών του πιλοτικού αυτού προγράµµατος, έγιναν εργασίες τοποθέτησης αισθητήρων, εκτελέστηκαν Υπηρεσίες συµβούλου για την εκλογή των θέσεων µετρήσεων, την ερµηνεία των πρώτων αποτελεσµάτων, για την µελλοντική δοµική παρακολούθηση καθώς και υπηρεσίες δοµοστατικής φύσεως για διάφορα αντικείµενα του Τείχους της Ακρόπολης. Οι µετρήσεις που εκτελέστηκαν έβαλαν σε µία σωστή τροχιά την δοµική παρακολούθηση τµηµάτων του Τείχους. Παραδόθηκε σε ηλεκτρονική µορφή ένα εργαλείο Βάσης εδοµένων των παραµορφώσεων σε συγκεκριµένες θέσεις. Η Βάση εδοµένων αυτοµάτως τροφοδοτεί διαγράµµατα µεταβολής παραµορφώσεων συν τω χρόνω. Από τις τιµές των παραµορφώσεων και από τα διαγράµµατα ήδη είναι δυνατόν να παρατηρηθεί η οµαλή, διαχρονική και χωρίς µονότονο χαρακτήρα αύξηση παραµορφώσεων. Το αντίθετο φανερώνει επικίνδυνη αύξηση εκκεντρότητας. Από την βάση δεδοµένων και τα διαγράµµατα µπορεί να θεσπιστούν Ορια Συναγερµού. Από την επί τόπου αυτοψία του Τείχους έγιναν γνωστά χαρακτηριστικά του δοµικού υλικού. Υπάρχουν σοβαρές πυκνώσεις των ρηγµατώσεων που δεν είναι ορατές από την βάση του Τείχους. Επίσης το οµικό Υλικό δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρό αλλά µάλλον το αντίθετο. Ανεξαρτήτως της δοµικής παρακολούθησης, από την επι τόπου έρευνα των στοχείων του Βόρειου Τείχους προκύπτει η ανάγκη για κάποια επέµβαση προς ελάφρυνση των ωθήσεων από Μέσα-προς-τα-Εξω. Η δοµική παρακολούθηση στην περίπτωση αυτή θα είναι διαφωτιστική. Προτείνεται η χρήση κλισιοµέτρου που θα πλαισιώσει την παρακολούθηση παραµορφώσεων στα διάφορα µέρη του Τείχους. Θα είναι απαραίτητο να συνδυαστούν οι µετρήσεις του κλισιοµέτρου µε αυτές των παραµορφώσεων και µάλιστα θα πρέπει να γίνονται στον ίδιο χρόνο µε την ίδια καταγραφική συσκευή για την άµεση και καλύτερη συσχέτιση των αποτελεσµάτων. Τέλος κρίνεται αναγκαία η µελέτη µε την µέθοδο Πεπερασµένων Στοιχείων τµηµάτων του Τείχους για την εκτίµηση της στατικής και αντισεισµικής του επάρκειας αλλά και για την διεξοδική έρευνα παραµέτρων συµπεριφοράς σε συνδυασµό µε τους οπτικούς αισθητήρες. Κρίνεται απαραίτητο για τον σωστό έλεγχο του Τείχους να γίνει συνδυασµένη µελέτη παραµορφώσεων και µετακινήσεων µε την χρήση αισθητήρων Οπτικών ινών και µηγραµµικής ανάλυσης Πεπερασµένων Στοιχείων. 19

20 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ή ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γ. Τσαµασφύρος, Ε.Ε. Θεοτόκογλου, (1994), Η Μέθοδος των Πεπερασµένων Στοιχείων, Κεφάλαιο 3.4 ιερεύνηση Σµπεριφοράς Σιδηροδροµικής Γέφυρας σε Μεταβαλλόµενο Φορτίο µε τη Χρήση Οπτικών Αισθητήρων Συγκριση µε Αριθµητικό Μοντέλο, (2004),The 15 th National Conference of the Hellenic Society for Non Destructive Testing Non Destructive Testing: Certification, Applications New Developments November 18-19, 2005 Athens Greece. Egglezos D., (2006), «Geotechnical Study for the Reburial of Ar-rephorion monument», Acropolis Restoration Service ΥΠ.ΠΟ./Υ.Σ.Μ.Α. Eric Udd, (1995), Fiber Optic Smart Structures, Wiley-Interscience Publications. Korres M., (2004), The Pedestals and the Akropolis South Wall. Attalos, Athens and the Acropolis, Cambridge University Press, pp G.J. Tsamasphyros, N. K. Furnarakis, G.N. Kanderakis, Z.P. Marioli-Riga, (2001), Three- Dimensional Finite Element Analysis of Composite Patches with Embedded Optical Fibres Through Thickness Optimization, ICCES 01, Puerto Vallarta, Mexico. G. J. Tsamasphyros, G. N. Kanderakis, N. K. Furnarakis, Z. P. Marioli-Riga, R. Chemama, R. Bartolo, (2002), Three Dimensional Finite Element Analysis of composite patches with embedded optical fibers Selection of Optical Fibers Paths and Sensors Locations, Structural Health Monitoring, Daniel L. Balageas, , Destech Publications, ENS Cachan France. G. J. Tsamasphyros, N. K. Furnarakis, G. N. Kanderakis, Z. P. Marioli-Riga, (2002), Three Dimensional Finite Element Analysis of composite patches with embedded optical fibers Optimizing Optical Fiber Embedding Location: Structural Health Monitoring 2002, Daniel L. Balageas, , Destech Publications, ENS Cachan France. G. Tsamasphyros, G. N. Kanderakis, N.K. Furnarakis, Z. P. Marioli-Riga, (2003), Optimization of Embedded Optical Sensor Locations in Composite Repairs Applied Composite Materials Volume 10 No3: , Kluwer Academic Publishers, Netherlands. G. J. Tsamasphyros, G. N. Kanderakis, N. K. Fournarakis, Z. P. Marioli-Riga, (2003), Detection of patch debonding in composite repaired cracked metallic specimens, using optical fibers and sensors SPIE Optical Metrology Conference, Munich, Germany. J. Sirkis et al., (1992), What do embedded optical fibers really measures?, SPIE, Vol.1777, 1992,N. Spon Ltd, 1981, London & NY. Manidaki V., (2006), Architectural Study for the Reburial of Ar-rephorion monument, Acropolis Restoration Service ΥΠ.ΠΟ./Υ.Σ.Μ.Α. Medley E., Zekkos D., (2007), Seismic performance of rock bolts structures with observations from the October 2006Hawaii earthquake, 4ICEGE, Thessaloniki, Greece Moullou D., Ioannidou M., (2006), The principle of publicity as applied to the Acropolis Restoration Works: How the application of information technology can be beneficial, II Giornata Gregoriana. Il Tempio della Concordia. Storia e Restauri, Agrigento, Italy, November (in print) Proceedings of the 1 st European Conference on Structural Health Monitoring, (2002), Edited by Daniel L. Balageas, Destech Publications, ENS Cachan France. 20

21 Proceedings of the 2 nd European Conference on Structural Health Monitoring, (2004), Edited by Christian Boller Wieslaw Staszewski, Destech Publications, Forum am Deutschen Museum, Munich, Germany. S. Crossley, Z. Marioli-Riga, G. Tsamasphyros, G. Kanderakis, N. Furnarakis, A. Ikiades, M. Konstantaki, (2003), Smart Patches : Self-monitoring composite patches for the repair of aircraft, SPIE s Proc, Int. Symp. on Opt. Tech. for Industrial and Environmental Sensing, Conf. on Intel. Transp. Sensors and Controls, Vol 5272B, Providence, RI, USA. W. Stawenski et al, (2004), Health Monitoring of Aerospace structures, Wiley. 21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τον υπολογισµό των τάσεων και των παραµορφώσεων ενός σώµατος, που δέχεται φορτία, δηλ. ενός φορέα, είναι βασικό δεδοµένο ή ζητούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Αισθητήρες Οπτικών Ινών ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΙΓΚΑΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πτυχιακή Εργασία. Αισθητήρες Οπτικών Ινών ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΙΓΚΑΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πτυχιακή Εργασία Αισθητήρες Οπτικών Ινών ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΙΓΚΑΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ιστορική Αναδρομή Η εξέλιξη των οπτικών συστημάτων εμφανίζεται σε πέντε γενιές Στις

Διαβάστε περισσότερα

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηαχανικών η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Βλάσης ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ ΤΕΕ, Απρίλιος 2007 Δύο Κατηγορίες Σεισμικής Μόνωσης (ως προς τα μνημεία) (1) Μόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ευαγγέλου Β. Λιαράκου Διπλ. Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, MSc, PhD. Ημερομηνία Γέννησης: 29-9-1981 Τόπος Διαμονής: Χανιά, Δήμος Χανίων Εθνικότητα: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΘΕΣΗ : ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ- ΧΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Κατά την διάρκεια των κοπών η κοπτική ακµή καταπονείται οµοιόµορφα σε µήκος της επιφάνειας αποβλίττου ίσο µε το

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ Ενεργειακές µετρήσεις σε κτήρια, κέλυφος Χρήση θερµοκάµερας, διαπίστωση και προσδιορισµός απωλειών από θερµογέφυρες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενεργειακές Μετρήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 89 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να µπορείς να απεικονίζεις σε σκαρίφηµα τα κυριότερα µέρη των αµαξωµάτων. Να γνωρίζεις τη σειρά συναρµολόγησης των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας 25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας Σελίδα 1 REVISION HISTORY

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Ερευνητική ομάδα : Δήμος Τριάντης, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κίμων Αναστασιάδης, Καθηγητής Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6-1 6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6.1. ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές των πολυµερών αφορούν τη διάδοση της θερµότητας µέσα από αυτά ή γύρω από αυτά. Πολλά πολυµερή χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

20 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 20 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Αφιερωµένη στη µνήµη της Φυσικού Σύλβιας Γιασουµή Κυριακή, 19 Μαρτίου, 2006 Ώρα: 10:30-13:30 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από έξι

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο Παράδειγµα (διάρκεια: 15 λεπτά) Κεφάλαιο 17 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών Τ Ε Ε Τ Κ Μ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/7/2014 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2014 Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Όλες οι κατασκευές από σκυρόδεμα μπορούν να ρηγματωθούν. Οι ρωγμές είναι αποτέλεσμα διαφόρων αιτίων, που προκαλούν στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2002 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο πειραµατικός προσδιορισµός της καµπύλης ερπυσµού, υπό σταθερό εξωτερικό φορτίο και ελεγχοµένη θερµοκρασία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 6 η ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Αθήνα, 4-5 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ" (Α Εξ.) "ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ" Τεχνική θεωρία πλαστικής κάμψης. Πλήρως πλαστική ροπή, ελαστοπλαστικό σύνορο, επιρροή διατμητικών και αξονικών δυνάμεων.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΝΗΤΗ ITALVIBRAS Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης Τα συστήματα στα οποία χρησιμοποιείται η δόνηση μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες: Συστήματα ελεύθερης ταλάντωσης, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων 1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων 1.1. Σκοπός Οι σπουδαστές θα πρέπει να αναλύουν βήµα προς βήµα τους χειρισµούς που πρέπει να εκτελέσουν για να προσδιορίσουν πειραµατικά την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Κατεργασία (process) είναι η διαδικασία µορφοποίησης των υλικών που εκµεταλλεύεται την ιδιότητά τους να παραµορφώνονται πλαστικά (µόνιµες µεγάλες παραµορφώσεις) και συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τα κοπτικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι της εταιρείας Kennametal (Εικόνα 1), κοπτικά KC725M µε πολλαπλές στρώσεις TiN/TiCN/TiN, υψηλής απόδοσης και σχεδιασµένα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 65 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να γνωρίζεις τα µέρη του αµαξώµατος και την ονοµατολογία τους. Να µπορείς να διαβάζεις, από τα διαγραµµατικά σχέδια των αµαξωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές Γενικά Για Τη Βελτιστοποίηση Η βελτιστοποίηση µπορεί να χωριστεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) την Βελτιστοποίηση Τοπολογίας (Topological Optimization) και β) την Βελτιστοποίηση Σχεδίασης (Design Optimization).

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας Εισαγωγή Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εισαγωγή στην τεχνογνωσία των οπτικών ινών και η μελέτη τους κατά τη διάδοση μιας δέσμης laser. Συγκεκριμένα μελετάται η εξασθένιση που υφίσταται το σήμα στην

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα µέθοδος προσδιορισµού κατανοµής µεγέθους πόρων για νανοπορώδη υλικά

Νέα µέθοδος προσδιορισµού κατανοµής µεγέθους πόρων για νανοπορώδη υλικά ΑΚΜΩΝ Νέα µέθοδος προσδιορισµού κατανοµής µεγέθους πόρων για νανοπορώδη υλικά Νέα µέθοδος προσδιορισµού κατανοµής µεγέθους πόρων για νανοπορώδη υλικά Τα πορώδη υλικά αποτελούν µια πολύ σηµαντική κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλοί Νιπτήρες κατασκευασμένοι από MIRANIT

Πολλαπλοί Νιπτήρες κατασκευασμένοι από MIRANIT Πολλαπλοί Νιπτήρες κατασκευασμένοι από MIRANIT Miranit - ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Smart Hygiene Solutions. MIRANIT Ο νέος συνθετικός γρανίτης Ο νέος συνθετικός γρανίτης

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση Χειμερινό εξάμηνο 2014 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και οδηγίες συστηµάτων εξωτερικών θερµοµονώσεων µε διογκωµένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισµένα οργανικά επιχρίσµατα ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών CSI Hellas, εκέµβριος 2003 Τεχνική Οδηία 5 Ανάλυση συµπαών πλακών Η τεχνική οδηία 5 παρέχει βασικές πληροφορίες ια την πλακών. ανάλυση Γενικά. Το Adaptor αναλύει µόνο συµπαείς ορθοωνικές πλάκες, συνεχείς

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (014-15 ΕΑΡΙΝΟ) Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια 1 ΘΕΜΑ 1 ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 1. οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Αριστείδης Γ. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Μάρκος Νόβακ Γεωλόγος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα