Ευάγγελος ΑΣΤΡΕΙΝΙ ΗΣ 1, ηµήτριος ΕΓΓΛΕΖΟΣ 2. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1891

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευάγγελος ΑΣΤΡΕΙΝΙ ΗΣ 1, ηµήτριος ΕΓΓΛΕΖΟΣ 2. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1891"

Transcript

1 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1891 Ενόργανη Παρακολούθηση Παραµορφώσεων του Τείχους της Ακρόπολης µε Αισθητήρες Οπτικών Ινών Σύγκριση Μετρήσεων και Αναλυτικών Προβλέψεων Instrumented Strain Monitoring of the Acropolis Wall with Optical Fiber Sensors Comparison of the Measurements to the Analytical Predictions Ευάγγελος ΑΣΤΡΕΙΝΙ ΗΣ 1, ηµήτριος ΕΓΓΛΕΖΟΣ 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Το περιµετρικό τείχος της Ακρόπολης έχει κατασκευαστεί σε διάφορα στάδια από την κλασική έως την οθωµανική περίοδο. Στην διάρκεια του χρόνου έχει υποστεί πολλές φθορές και σήµερα παρουσιάζονται εκτεταµένες ρηγµατώσεις. Στα πλαίσια διερεύνησης της δοµικής συµπεριφοράς του Τείχους υλοποιήθηκε από την ΥΣΜΑ/ΥΠ.ΠΟ. ένα πιλοτικό σύστηµα ενόργανης παρακολούθησης της Νοτιοανατολικής περιοχής του Τείχους. Το σύστηµα περιλαµβάνει αισθητήρες παραµόρφωσης οπτικών ινών τύπου bragg gratings, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε καθορισµένες θέσεις. Οι θέσεις έχουν επιλεγεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της διάδοσης των υπαρχουσών ρωγµών. Συνολικά, εγκαταστάθηκαν 128 αισθητήρες. Το εντατικό πεδίο που προκύπτει από τις µετρήσεις συγκρίνεται µε τα αποτελέσµατα 3- ανάλυσης µε πεπερασµένα στοιχεία. Η εν λόγω ανάλυση πραγµατοποιήθηκε για να ερευνήσει τους πιθανούς τρόπους αστοχίας του Τείχους, όπως αυτοί ορίζονται από την ενόργανη παρακολούθηση. Με το συσχετισµό µετρήσεων και αναλύσεων προκύπτει ένα λειτουργικό πρότυπο της δοµικής συµπεριφοράς του τείχους και ένα εργαλείο για την ερµηνεία της δοµικής παθολογίας του. ABSTRACT : The Acropolis perimetric Wall has been constructed in several stages from the Classic period to the Ottoman era and has suffered many inflictions. In the framework of knowledge acquisition about the structural behavior of the wall a system of structural strain monitoring has been selected by the Hellenic Ministry of Culture. The system comprises of fiber optic bragg sensors at certain locations on the wall. The locations have been chosen in such a way as to monitor the development of the existing cracks and crack patterns. In total 128 sensors are installed. The strain pattern obtained is compared to a 3D finite element analysis. The finite element analysis is used to investigate the probable modes of failure of the wall as introduced by the monitored behavior. With the correlation of the two studies, analytical and monitoring a functional model of the structural behavior of the wall is obtained. 1 ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, οµοστατικός, 2 ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Εδαφοµηχανικός, Συνεργάτης ΥΣΜΑ/ΥΠ.ΠΟ.

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το περιµετρικό τείχος της Ακρόπολης έχει κατασκευαστεί σε διάφορα στάδια από την Κλασική έως την Οθωµανική περίοδο. Στην διάρκεια του χρόνου έχει υποστεί πολλές φθορές οφειλόµενες κυρίως σε δράση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και σε ανθρώπινες παρεµβάσεις. Οι πολυάριθµοι σεισµοί, οι πολιορκίες οι ποικίλες χρήσεις κατά την µακρόχρονη ιστορία της Ακρόπολης, αλλά και πιθανές κατασκευαστικές ατέλειες που συνδυάζονται µε την γήρανση της δοµής, έχουν οδηγήσει σε εµφανείς ρωγµές οι οποίες πέραν του αισθητικού θέµατος- εγκυµονούν εν δυνάµει κινδύνους για δοµικές αστοχίες του µνηµείου. Ειδικότερα, σε εκτεταµένες περιοχές του Τείχους (µε χαρακτηριστικότερη τη ΝΑ περιοχή του) παρουσιάζονται εκτεταµένες ρηγµατώσεις. Οι ρωγµές είναι εµφανείς από το κατώτατο σηµείο του Τείχους και είναι πολυπληθέστερες προς την ακµή της Νότιοανατολικής γωνίας του Τείχους, και κατ αρχήν δεν είναι σαφές εάν µπορούν να επηρεάσουν αποφασιστικά τη δοµική συµπεριφορά ή να οδηγήσουν σε αστοχία. Στα πλαίσια διερεύνησης της δοµικής συµπεριφοράς του Τείχους -µεταξύ άλλων δράσεωνυλοποιήθηκε από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνηµείου Ακροπόλεως του Υπουργείου Πολιτισµού (ΥΣΜΑ/ΥΠ.ΠΟ) ένα πιλοτικό σύστηµα ενόργανης παρακολούθησής της Νοτιοανατολικής περιοχής του Τείχους. Το σύστηµα περιλαµβάνει αισθητήρες παραµόρφωσης οπτικών ινών τύπου bragg gratings, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε καθορισµένες θέσεις. Οι θέσεις έχουν επιλεγεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της διάδοσης των υπαρχουσών ρωγµών. Οι αισθητήρες οπτικών ινών είναι ενσωµατωµένοι σε ειδικές ράβδους µήκους περίπου ενός µέτρου. Εν συντοµία σε ότι ακολουθεί οι ράβδοι αυτές θα ονοµάζονται SMARTRODS. Οι θέσεις και ο προσανατολισµός τους έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να ελέγχουν το εντατικό πεδίο στην περιοχή του άκρου της ρωγµής, ή να γεφυρώσουν τις ρωγµές και να ελέγξουν το άνοιγµά τους. Η τεχνολογία των αισθητήρων τύπου Bragg Grating Sensors που χρησιµοποιήθηκαν περιγράφεται σε αρκετές αναφορές στην διεθνή βιβλιογραφία, (1), (2), (3). Γενικά, η µέθοδος αυτή βρίσκεται στην φάση της ωρίµανσής της καθώς πολλές σηµαντικές και δύσκολες κατασκευές έχουν πλέον ενοργανωθεί µε αισθητήρες τύπου Bragg gratings. Η συγκεκριµένη εφαρµογή που παρουσιάζεται εδώ έχει την ιδιαιτερότητα ότι συνδυάζει την ad hoc προσαρµογή των αισθητήρων επί του υποστρώµατος, την επίπονη εργασία ερµηνείας και διάγνωσης της παθολογίας του Τείχους µε την βοήθεια των αισθητήρων καθώς και τους σχετικούς περιορισµούς που προέρχονται από την µνηµειακή φύση του Τείχους. ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Η παρακολούθηση της δοµικής ακεραιότητας των κατασκευών (Structural Health Monitoring ή SHM για την συνέχεια) αποτελεί ένα νέο επιστηµονικό πεδίο, που έχει σκοπό να παράσχει κατά το δυνατόν αξιόπιστα στοιχεία σχετικά µε την κατάσταση του φορέα υπό παρακολούθηση (ύπαρξη ατελειών, αστοχιών, φορτίσεις, εντατική κατάσταση κλπ), προκειµένου να αποφασισθεί η συνέχιση της χρήσης του, ή η επισκευή του µε τον πλέον 2

3 κατάλληλο τρόπο. Γενικά, αποτελεί µία προσπάθεια του Μηχανικού να επιλύσει ένα αντίστροφο πρόβληµα. Γνωρίζοντας τις συνοριακές συνθήκες µάλλον, παρά το ακριβές µητρώο ακαµψίας του φορέα, προσπαθεί να προσδιορίσει την δοµή της κατασκευής και να εντοπίσει τις ενδεχόµενες ασυνέχειές της. Για αυτούς τους σκοπούς χρησιµοποιούνται αξιόπιστοι και χαµηλού κόστους αισθητήρες που τοποθετούνται στις κρίσιµες περιοχές της κατασκευής (π.χ. περιοχές συγκέντρωσης/έντασης τάσεων) και οι οποίοι παρέχουν στοιχεία σχετικά µε τη συµπεριφορά της κατά την άσκηση των φορτίων λειτουργίας. Συγκρίνοντας τα στοιχεία αυτά µε την πρότυπη συµπεριφορά της κατασκευής (σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης και των λοιπών υπολογισµών που έγιναν κατά τη φάση της σχεδίασης) δίνεται πλέον η δυνατότητα της «συνεχούς διάγνωσης» της δοµικής ακεραιότητας της κατασκευής και της αποκάλυψης τυχόν δοµικών αστοχιών ή δυσλειτουργιών. Στην έρευνα αυτή προτάθηκε και τελικώς επιλέχθηκε η χρήση αισθητήρων οπτικών ινών τύπου Bragg gratings. Οι αισθητήρες αυτοί παίρνουν την ονοµασία τους από την συνθήκη του Bragg, η οποία αναπτύσσεται σε επόµενο κεφάλαιο της εργασίας αυτής. Αρχές επιλογής του τύπου των αισθητήρων και των θέσεων εφαρµογής Αυτό επιτυγχάνεται συνήθως µέσω του λεπτοµερούς υπολογισµού και της προσοµοίωσης της αναµενόµενης (πρότυπης) συµπεριφοράς της κατασκευής και του εντοπισµού των «ευαίσθητων περιοχών» αυτής (π.χ. περιοχές συγκέντρωσης τάσεων, σηµεία µέγιστης παραµόρφωσης κλπ). Επίσης, προσδιορίζεται ο τύπος των αισθητήρων που θα χρησιµοποιηθούν, ανάλογα µε το είδος των µετρούµενων µεγεθών, την απαιτούµενη ακρίβεια και το περιβάλλον λειτουργίας. Μέχρι πρότινος η συνηθέστερη µορφή αισθητήρα ήταν επικολούµενος στο υπόστρωµα. Ωστόσο, αυτή η τεχνική είναι σχετικά ξεπερασµένη σήµερα καθώς ο πολυµερισµός της κόλλας είναι αργός, και απαιτείται µηχανική πίεση η οποία δεν είναι εύκολη πάντα να εφαρµοστεί. Η καλύτερη διαθέσιµη µορφή σύνθετου αισθητήρα είναι εκείνη που δίνει την δυνατότητα τοποθέτησης και άρσης του κατά βούληση, ενώ παρέχουν και την δυνατότητα περιγραφής της ελαστικής γραµµής του φορέα πολύ καλύτερα. Στην περίπτωση του τείχους της Ακροπόλεως η χρήση τέτοιου είδους αισθητήρων είναι αναγκαστική, καθώς η ανώµαλη επιφάνεια της λιθοδοµής δεν επιτρέπει κανενός είδους επικόλληση. Κυριότερα όµως, είναι η φύση της λιθοδοµής που δεν συνιστά έναν οµογενή και ισότροπο φορέα, ώστε να µπορεί να τοποθετηθεί αισθητήρας µικρού µήκους. Οι αισθητήρες τύπου long gauge εν γένει είναι λιγότερο ακριβείς, αλλά είναι ιδεώδεις για την περίπτωση έργων µνηµειακού χαρακτήρα, όπως είναι η λιθοδοµή του τείχους. Με αυτούς, (τα smart rods δηλαδή), η ερευνητική προσπάθεια φιλοδοξεί να µετρήσει παραµορφώσεις (και συνακόλουθα τάσεις) µπροστά από τις άκρες των ρωγµών και των ασυνεχειών και να εξερευνήσει την καµπυλότητα του τείχους ως καµπτόµενου φορέα παρόλες τις ανωµαλίες και τα εξογκώµατα που υπάρχουν. Το Τείχος της Ακρόπολης Αθηνών Γενικά είναι µία εξαιρετικά σύνθετη κατασκευή για την οποία οι ακριβείς διαστάσεις δεν είναι παντού γνωστές. Το ύψος του Τείχους κυµαίνεται από 15µ σε 22µ περίπου και το πάχος του κυµαίνεται από περίπου 6µ στην βάση έως µ στην στέψη. Για τις ανάγκες της πιλοτικής αυτής µελέτης θεωρήθηκε ότι η συµπεριφορά του αντιστοιχεί σε τµήµα παχέως κελύφους. Με την πορεία των εργασιών και τις µετρήσεις που ήδη ελήφθησαν και αναµένεται 3

4 να ληφθούν θα αποκαλυφθεί σε µεγάλο βαθµό και ο κατάλληλος τρόπος προσοµοίωσης του φορέα. Οι φορτίσεις που θεωρούνται ότι επιδρούν στο Τείχος στην τρέχουσα πιλοτική εφαρµογή είναι οι ακόλουθες: Φορτία βαρύτητας Ωθήσεις γαιών Υδροστατικές ωθήσεις ιαφορικές καθιζήσεις Θερµοκρασιακά φορτία (διαφορά θερµοκρασίας µέσα έξω ίνας και συνολικής µεταβολής θερµοκρασίας). Καταναγκασµοί που οφείλονται κατά κύριο λόγο στην µεταβολή θερµοκρασίας. Τυχηµατική δράση από σεισµό Η ανάπτυξη των ρωγµών αλλά και η ενδεχόµενη επέκτασή αποτελεί βασικό στόχο της έρευνας που επιτελείται µε τους αισθητήρες smartrods, αλλά και µε εκτεταµένες αριθµοαναλυτικές διερευνήσεις µε την χρήση της θεωρίας των πεπερασµένων στοιχείων. 4

5 Σχήµα 1. Κατακόρυφες ρηγµατώσεις στο Νότιο Τείχος. Οι κόκκινες γραµµές δείχνουν την θέση των ήδη τοποθετηµένων ρωγµόµετρων. Εκτός όµως από τις ρηγµατώσεις που αναπτύχθηκαν ή που βρίσκονται σε εξέλιξη, υπάρχουν σηµαντικά ερωτήµατα σχετικά µε την συνολική δοµική συµπεριφορά του, και για τα οποία καταβάλλεται προσπάθεια να απαντηθούν: Ελαστικές ή µη γραµµικές παράµετροι προσοµοίωσης. Για την κατάρτιση κάποιου αξιόπιστου προσοµοιώµατος θα πρέπει να γίνουν λογικές παραδοχές όσον αφορά τις παραµέτρους ελαστικής ή και µη γραµµικής ανάλυσης. Συνεκτικότητά του (µπορεί όντως να προσοµοιωθεί ως ελαστικό ή ως µη γραµµικό παραµορφώσιµο µε κάποιο βαθµό επιτυχίας;). Για παράδειγµα, τίθεται το ερώτηµα: υπάρχουν τµήµατα του Τείχους που λειτουργούν ως στερεά απαραµόρφωτα σώµατα µε µικρή συνεκτικότητα µε το υπόλοιπο µέρος του Τείχους που εν γένει υπακούει στις καταστατικές σχέσεις τις ελαστικότητας; 5

6 strut Το είδος των φορτίσεων που δέχεται και ποιες από αυτές είναι κρίσιµες και σε ποιο βαθµό. Ποιες από τις φορτίσεις προκαλούν επικίνδυνα φαινόµενα για το τείχος. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Για την έρευνα των παραπάνω ερωτηµάτων και για την αντιµετώπιση των ρηγµατώσεων που έχουν αναπτυχθεί επιστρατεύονται οι µέθοδοι της παρακολούθησης της δοµικής ακεραιότητας. Στη συνέχεια παρατίθενται σε σχήµατα οι θέσεις εφαρµογής και τοποθέτησης των αισθητήρων, όπως προέκυψαν από τοπογραφική αποτύπωση υψηλής ακρίβειας. CONNECTORS TOP LINE SOUTHEAST CORNER OF WALL behind the strut middle LINE CONNECTORS τοπογραφικός στόχος CONNECTORS BOTTOM LINE Κλίµακα 1:100 Σχήµα 2. Τοποθέτηση αισθητήρων smart rod στην Νότια πλευρά του Τείχους. Έγινε τοπογραφική αποτύπωση υψηλής ακρίβειας των θέσεων εφαρµογής. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ TOP LINE τοπογραφικός στόχος SOUTHEAST CORNER OF WALL BOTTOM LINE 3 τοπογραφικός στόχος Κλίµακα 1:50 Σχήµα 3. Τοποθέτηση αισθητήρων smart rod στην Ανατολική πλευρά του Τείχους. Έγινε τοπογραφική αποτύπωση υψηλής ακρίβειας των θέσεων εφαρµογής. 6

7 ΒΟΡEΙΟ ΤΕΙΧΟΣ CONNECTORS CONNECTORS Κλίµακα 1:100 ΒΟΡEΙΟ ΤΕΙΧΟΣ CONNECTORS 1 CONNECTORS Κλίµακα 1:100 Σχήµα 4. Τοποθέτηση αισθητήρων smart rod. Στη Βόρεια πλευρά του Τείχους. Στο κατώτερο µέρος του Τείχους παρουσιάζεται η τοποθέτηση των αισθητήρων στο ελεύθερο άκρο του Τείχους και σε χιαστί διάταξη δύο ανεξάρτητα smartrods στην άνω αριστερή γωνία του υπερθυρου της Κρύπτης του Βόρειου Τείχους. Έγινε τοπογραφική αποτύπωση υψηλής ακρίβειας των θέσεων εφαρµογής. Σε κάθε σειρά smartrod στο τελευταίο µέλος υπάρχει και ένας θερµοκρασιακός αισθητήρας από κάθε πλευρά. Συνολικά τοποθετήθηκαν 124 αισθητήρες. Λόγω της εµφάνισης των ρηγµατώσεων σε κατακόρυφη έννοια κυρίως κοντά στην γωνία της συµβολής Νότιου Ανατολικού τείχους κρίθηκε ότι είναι προτιµότερο να τοποθετηθούν σε οριζόντια διάταξη. Για την διερεύνηση του φορέα ως καµπτόµενου προβόλου όµως θα πρέπει να γίνει µελλοντικά τοποθέτηση αισθητήρων σε κατακόρυφη έννοια. Εχει προταθεί σε κάποια µελλοντική επέκταση του παρόντος προγράµµατος, να γίνει η τοποθέτηση τουλάχιστον µίας σειράς smart rods 13 µέτρων σε κατακόρυφη έννοια. Ούτως ή άλλως ο συνολικός αριθµός των αισθητήρων, έστω και σε ζεύγη των δύο ανά smart rod, είναι αρκετοί για την δεδοµένη επιφάνεια του τείχους. Λήψη µετρήσεων από τους αισθητήρες. Οι µετρήσεις γίνονται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα µε σκοπό να συµπεριλάβουν τυχόν αύξηση των υδροστατικών πιέσεων, θερµοκρασιακών µεταβολών κλπ. Γενικά η εποχιακή 7

8 µεταβολή των παραµορφώσεων θεωρείται σηµαντική φόρτιση και παράγων φθοράς σε µακροχρόνια κλίµακα. Σύγκριση των µετρήσεων που ελήφθησαν από τους αισθητήρες ως προς την πρότυπη συµπεριφορά της κατασκευής. Είναι ίσως, η πιο δύσκολη φάση, η οποία απαιτεί το συγκερασµό όλων των θεωρητικών και πειραµατικών δεδοµένων, προκειµένου να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση των πειραµατικών αποτελεσµάτων για τον ακριβή εντοπισµό των αστοχιών. Κύριος έλεγχος στην φάση αυτή θα είναι η σύγκριση των επιµηκύνσεων των δύο πλευρών του smartrod. Ο σύνθετος αυτός αισθητήρας στην περίπτωση της µονοαξονικής κάµψης λειτουργεί ως καµπτόµενη δοκός ακολουθώντας την αντιστοιχη θεωρία. Συνεπώς οι δύο εξώτατες ίνες θα πρέπει να έχουν ίση και αντίθετη παραµόρφωση. Στην περίπτωση του µονοαξονικού εφελκυσµού οι δύο εξώτατες ίνες που εµπεριέχουν τους αισθητήρες θα πρέπει να έχουν την ίδια ακριβώς παραµόρφωση. Η µελέτη της παραµορφωσιακής συµπεριφοράς του Τείχους θα βασιστεί στην κατά περίπτωση εµφάνιση παραµορφώσεων στις σειρές Α και Β των smartrods δηλαδή στις µέσα και έξω παρειές. Παραδείγµατος χάριν, σε περίπτωση διαχρονικής µεταβολής της θερµοκρασίας στο Νότιο Τείχος αναµένεται οµόσηµη και ίσως µάλιστα ίδια µεταβολή παραµορφώσεων του Τείχους, καθώς η καθολική µεταβολή της θερµοκρασίας επηρεάζει το ίδιο την εσωτερική όσο και την εξωτερική παρεία του Τείχους. Αυτό βέβαια είναι µία θεωρητική αναζήτηση που µένει να αποδειχθεί στην πράξη. Θέσπιση ορίων συναγερµού. Από την µελέτη της συµπεριφοράς του τείχους είναι αναµενόµενο ότι θα προκύψουν σηµαντικές µεταπτώσεις στην παραµορφωσιακή συµπεριφορά του. Η µελέτη των φορτίσεων θα οδηγήσει στον προσδιορισµό ορίων επαγρύπνησης και συναγερµού. Στην τωρινή φάση προετοιµασίας του ερευνητικού αυτού έργου δεν είναι βέβαια δυνατόν να οριστούν αυτά τα όρια, αλλά επί παραδείγµατι οι υδροστατικές πιέσεις µετά από έντονη βροχόπτωση θα οδηγήσουν σε τοπικά µέγιστα που θα πρέπει πάντα να ελέγχονται σε ανάλογες περιπτώσεις. Στην πράξη, πραγµατοποιείται συνήθως µια αρχική µέτρηση, αµέσως µετά την τοποθέτηση των αισθητήρων, η οποία συγκρίνεται µε τα αντίστοιχα εντατικά µεγέθη που έχουν προκύψει από τη σχεδίαση και τον υπολογισµό της κατασκευής. Στην περίπτωση του τείχους βεβαίως δεν υπάρχει αυτή η µαθηµατική προσοµοίωση υπογραµµίζοντας τον έντονο χαρακτήρα του προβλήµατος ως αντίστροφο πρόβληµα. Θα γίνει ωστόσο προσπάθεια να ερµηνευτεί η µετρούµενη συµπεριφορά µε απλές σχέσεις της ελαστικής θεωρίας. Η αρχική µέτρηση αποτελεί και τη «µέτρηση αναφοράς», ως προς την οποία θα συγκρίνονται, κατ αρχήν, οι µετέπειτα µετρήσεις, προκειµένου να αποφασίζεται εάν απαιτείται περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσµάτων για την εξαγωγή συµπερασµάτων ως προς τη δοκιµή ακεραιότητα της κατασκευής. Την χαρακτηρίζουν ιδιαιτερότητες όπως το ότι θα πρέπει να γίνεται µέτρηση τις πρωινές ώρες αφού έχει αποβάλει ο φορέας το θερµοκρασιακό φορτίο της προηγουµένης ηµέρας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η Νότια πλευρά του Τείχους υποφέρει πολύ από σοβαρό θερµοκρασιακό φορτίο. Αυτό έγινε αντιληπτό κατά την επιθεώρηση αλλά και κατά την διάρκεια των στερεωτικών εργασιών. 8

9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Για την ενοργάνωση του Τείχους χρησιµοποιήθηκαν εµπορικού τύπου οπτικοί αισθητήρες Bragg Gratings οι οποίοι είχαν ενσωµατωθεί σε ράβδους από σύνθετα υλικά (Smart rods ), της εταιρίας Smart Fibers. Οι αισθητήρες Bragg Grating που ενσωµατώνονται στο τµήµα της ράβδου λειτουργούν στις περιοχές των nm και είναι ευαίσθητοι στη µεταβολή τόσο του µηχανικού όσο και του θερµοκρασιακού πεδίου. Η συνεπαγόµενη µεταβολή του µήκους κύµατος υπολογίζεται από την εξίσωση (1): λ = Κ ε ε z +K T Τ (1) Η τιµή της σταθεράς Κ ε, που δηλώνει τη σχέση τροπής-µήκους κύµατος του αισθητήρα, κυµαίνεται στην περιοχή των 1.2 pm/µstrain, ενώ η τιµή της Κ Τ, που δηλώνει τη σχέση θερµοκρασίας-µήκους κύµατος, κυµαίνεται σε 11 pm/ C. Στον πίνακα 1 αναγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία του αισθητήρα Smart Rod. Πίνακας 1. Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά Στοιχεία του Αισθητήρα Smart Rod. 0.2 pm Μήκος Κύµατος ιακριτική Ικανότητα 0.2 µstrain Παραµόρφωση 0.02 o C Θερµοκρασία Οπτικό καλώδιο ιάµετρος 3mm Προστασία PVC Ίνες Κέβλαρ. Τύπος Οπτικής Ίνας Μονότροπη 9/125µm - Ακρυλική επένδυση 250µm Τύπος Αισθητήρα Μήκος Κύµατος nm R>90% Μήκος Αισθητήρα mm Εύρος Μέτρησης ± µstrain Οπτικός σύνδεσµος FC/APC Παροχή ηλεκτρικής - ισχύος Θερµοκρασία λειτουργίας -100 έως 300 o C Η ράβδος smart rod κατασκευάζεται από υλικό τύπου poltruded polymer. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται µεγάλη αντοχή στη διάβρωση και οι αισθητήρες καθίστανται συµβατοί για επιφανειακή στερέωση στο τείχος. Τονίζεται ότι οι οπτικές ίνες παρέχουν απόλυτη αντοχή στην επίδραση της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας (Electro Magnetic Interference / Electro Magnetic Compatibility EMI/EMC) και είναι κατάλληλοι για χρήση σε µακροπρόθεσµους ελέγχους δοµικής ακεραιότητας, δεδοµένου ότι προσφέρουν αξιόπιστες µετρήσεις, χωρίς η ακρίβεια τους να φθίνει ή να απαιτούν περιοδική διακρίβωση (calibration). Τέλος, οι εν λόγω αισθητήρες δύνανται να χρησιµοποιηθούν µεµονωµένα ή συνδυασµένοι εν σειρά σε µία οπτική ίνα, µε µέγιστο αριθµό αισθητήρων που καθορίζεται, κυρίως, από τον οπτικό αποδιαµορφωτή (π.χ. µέχρι 128 αισθητήρες σε µία οπτική ίνα). 9

10 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Οι καταστατικές εξισώσεις της ελαστικότητας που διέπουν την συµπεριφορά του φορέα σε τρεις διαστάσεις ως γνωστόν έχουν εξής: Γενική περίπτωση τρισδιάστατης εντατικής κατάστασης: νε Ε σ = θ + ε = λθ + 2Gε 1+ ν 1-2ν 1+ ν ( )( ) χχ χχ χχ νε Ε σ yy = θ + ε yy = λθ + 2Gε yy 1+ ν 1 2ν 1+ ν ( )( ) ve Ε σ zz = θ + ε zz = λθ + 2Gε zz 1+ ν 1 2ν 1+ ν ( )( ) (2) (3) (4) τ xy = Ggγ xy = 2ε xy g G (5) τ yz = Ggγ yz = 2ε yz g G (6) τ zx = Ggγ zx = 2ε zx g G (7) Το µέτρο διάτµησης συνδέεται µε το µέτρο ελαστικότητας και τον συντελεστή Poisson µε την παρακάτω σχέση: Ε G= 2 1 ( + ν) ( ) µ λ µ Ε= λ + µ ν = λ 2( λ + µ ) (8) (9) (10) θ = ε χχ + ε yy + ε zz (11) Από την επί τόπου µέτρηση των παραµορφώσεων µπορούν να εξαχθούν τα παραπάνω εντατικά µεγέθη. Χρειάζεται βέβαια και µια εκτίµηση των ελαστικών παραµέτρων Ε, ν. Η συνιστώσα της παραµόρφωσης ε zz δεν µπορεί να µετρηθεί µε τις προτεινόµενες διατάξεις, αλλά εκτιµάται ότι είναι ούτως ή άλλως αµελητέα σε σχέση µε τις συνιστώσες εντός του επιπέδου του τείχους. Το πρόβληµα συνεπώς απλοποιείται σηµαντικά. 10

11 Οι παραπάνω σχέσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµες για την θεώρηση επίπεδης έντασης, γιατί είναι και ευχερής η χρήση τους αλλά και οι γενικότερες θεωρήσεις είναι πολύ πιο ξεκάθαρες από τις αντίστοιχες κάποιου κελύφους. Από την χαρτογράφηση των ρηγµατώσεων, προκύπτει ότι η συµπεριφορά του τείχους προσοµοιάζει µάλλον σε εκείνη της επίπεδης έντασης, όπου το Νότιο και το Ανατολικό τµήµατα του τείχους κοντά στην δίεδρη γωνία εφελκύονται. Αυτή είναι και η κυριότερη παράµετρος για την επιλογή της σχετικής διάταξης των αισθητήρων οριζόντια, παρά κατακόρυφα. Περίπτωση προέχουσας κάµψης: Ωστόσο για την εκτός επιπέδου κάµψη που είναι πολύ πιθανό να λαµβάνει χώρα, θα χρησιµοποιηθεί η σχέση: M iy N σ i i = + I i t (12) Στην περίπτωση αυτή το τµήµα του τείχους λειτουργεί ως τοίχος αντιστήριξης και προβλέπεται βέβαια και ο όρος της αξονικής δύναµης προς το πάχος που µπορεί να είναι σηµαντικός. Η τάση σ i και η αντίστοιχη συνιστώσα της παραµόρφωσης στην ίδια διεύθυνση ευρίσκεται µε την κατάλληλη τοποθέτηση των αισθητήρων. Άρα είναι σκόπιµο να τοποθετηθεί τουλάχιστον µία σειρά από smart rods κατακόρυφα. Η ακτίνα καµπυλότητας (σε οριζόντια ή κατακόρυφη διάταξη) σε σχέση µε την παραµόρφωση δίνεται από τις παρακάτω σχέσεις: δ = L L (13) ( y) δ = ρ θ ρθ = yθ (14) ε x δ yθ = = (15) L ρθ y ε x = (16) ρ 11

12 Σχήµα 5. Η ακτίνα καµπυλότητας σε σχέση µε την παραµόρφωση. Όπου y νοείται η απόσταση της θεωρούµενης ίνας αναφοράς από το κέντρο βάρους της διατοµής της ράβδου. Η τοποθέτηση δύο αισθητήρων επί του smart rod σε δύο διαφορετικά κανάλια (οπτικές ίνες) θα επιβεβαιώσει την εφαρµογή των παραπάνω σχέσεων. Το χαρακτηριστικό των αισθητήρων που είναι απαραίτητο για την εφαρµογή αυτή είναι βεβαίως η εξαιρετική ακρίβεια και διακριτική ικανότητα του συστήµατος που φτάνει στο επίπεδο του ενός µstrain. εδοµένου ότι η ράβδος smart rod διαθέτει δύο οπτικές ίνες (κανάλια) στις δύο εσοχές που βρίσκονται αντικριστά στο επίπεδο κάθετο στο τείχος, το y θα είναι και στις δύο περιπτώσεις το µισό στατικό ύψος της διατοµής. Επιπλέον των ανωτέρω, θα είναι δυνατός και ο προσδιορισµός της στροφής της διατοµής του smart rod στην θέση του αισθητήρα, αφού θα γνωρίζουµε τις παραµορφώσεις στις δύο αντιµετρικές εξώτατες ίνες του. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ Οι εργασίες στερέωσης έγιναν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην διαταραχθεί ούτε κατά το ελάχιστο η δοµική ακεραιότητα του τείχους. Ενώ η βασική επιδίωξη είναι να παρακολουθούνται οι κύριες ρωγµές και οι κύριες οµάδες ρωγµών, η τοποθέτηση έγινε έτσι, ώστε να µην διαταράσσεται η περιοχή ενδιαφέροντος σχεδόν καθόλου εκτός ίσως, από την περιοχή κάτω από την αγκυρόπλακα. Η ιδεώδης λύση για την εξεύρεση των συνιστωσών της παραµόρφωσης θα ήταν η τοποθέτηση πολυπλεξίας αισθητήρων εντός κατακόρυφου διατρήµατος. Η λύση αυτή όµως έχει απορριφθεί προς το παρόν από την Υπηρεσία Συντήρησης. Έτσι γίνεται τοποθέτηση των αισθητήρων στην εξωτερική παρειά του τείχους. Η στερέωση έγινε µε βλήτρα από ανοξείδωτο χάλυβα. Κάθε smart rod θα στερεώνεται ξεχωριστά µε δύο αγκυρόπλακες και ανοξείδωτα αγκύρια όπως στην φωτογραφία 7 και 8. Υπήρξαν όµως πολλές περιπτώσεις όπου δεν κατέστη δυνατό να γίνει το διάτρηµα, γιατί το υλικό του τείχους στην υπόψη περιοχή ήταν ή σαθρό ή αλλού πάρα πολύ σκληρό. Σχετικά µε τη συνεκτικότητα του Τείχους της Ακρόπολης, πρόκειται για ένα υλικό που σε ορισµένα τµήµατα είναι οµογενές, ισότροπο οιωνεί ελαστικό ελαστοπλαστικό και σε άλλα τµήµατα απαραµόρφωτα, στερεά blocks σε επαφή. 12

13 Σχήµα 6. Τυπική διάταξη αισθητήρων επί του Βόρειου Τείχους (εσωτερική πλευρά). ιακρίνονται τα στελέχη των αισθητήρων τύπου smartrods µε τις αγκυρόπλακες στα άκρα τους και προστατευτικό καλώδιο τύπου σπιράλ που προστατεύει την οπτική ίνα µεταξύ των άκρων. Σχήµα 7. Τυπική διάταξη αγκύρωσης µε ανοξείδωτη αγκυρόπλακα. 13

14 Σχήµα 8. Το άκρο ενός smartrod βρίσκεται κοντά στο άκρο της ρωγµής. Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται το εντατικό και παραµορφωσιακό πεδίο στην περιοχή του άκρου της ρωγµής. Στο Ανατολικό Τείχος εξάλλου εντοπίζεται και σηµαντική κύρτωση της εξωτερικής επιφάνειας, προς τα έξω. Καταβλήθηκε προσπάθεια, όπως φαίνεται και από τις σχετικές φωτογραφίες, να καλυφθεί η κύρτωση αυτή µε smartrods. Στην περίπτωση αυτή ο συγκεκριµένος αισθητήρας απέδειξε την εξαιρετική προσαρµοστικότητά του, καθώς είναι εύκαµπτος και «παρακολούθησε» το ανάγλυφο της εξωτερικής παρειάς του Τείχους. Σχήµα 9. Τοποθέτηση αγκυρίων τύπου express στην Επάνω σειρά του Νότιου Τείχους. 14

15 Νότιο Τείχος Το πάχος του Νότιου Τείχους κυµαίνεται από περίπου 5µ - 6µ στην βάση έως µ, ενώ το ύψος του Τείχους κυµαίνεται από 10µ έως 20µ. Στο Νότιο Τείχος τοποθετήθηκαν τέσσερις (4) σειρές smartrods. Στην περιοχή κοντά στην ακµή του Νότιου Ανατολικού Τείχους (Φωτογραφία 10), τοποθετήθηκαν τρείς σειρές και µία σειρά µετά την πρώτη αντιρρίδα. Οι τρείς σειρές αποτελούνται από µία σειρά ψηλά στην κορυφή του τείχους µε επτά smartrods, µία σειρά πέντε αισθητήρων στην µέση περίπου και µία σειρά επτά smartrods στον πόδα. Σχήµα 10. Όψη Νότιου τείχους µε τρεις σειρές αισθητήρων. 15

16 Σχήµα 11. Θέσεις αισθητήρων στον πόδα και στην κορυφή του Ανατολικού Τείχους. Σχήµα 12. Αισθητήρας πέντε στελεχών στον πόδα του Ανατολικού Τείχους. Βόρειο Τείχος Το πάχος του Βόρειου Τείχους κυµαίνεται από περίπου 1µ - 2µ στην βάση έως 0.5µ 1µ στη στέψη, ενώ το ύψος του Τείχους κυµαίνεται από 4µ έως 6µ. Στο Βόρειο Τείχος τοποθετήθηκαν δύο σειρές smartrods. Μία σειρά επτά αισθητήρων στο εσωτερικό µέρος του Τείχους όπως φαίνεται στην φωτογραφία 3 και µία σειρά πέντε αισθητήρων στο εξωτερικό 16

17 µέρος στην στέψη του καθώς και ένα µεµονωµένο smartrod µε τέσσερεις αισθητήρες σε συνέχεια της σειράς. Στην εξωτερική παρειά του Τείχους οι αισθητήρες είναι διατεταγµένοι έτσι ώστε να ελέγχουν το ελεύθερο άκρο του Τείχους. Στην εσωτερική πλευρά, οι αισθητήρες τοποθετήθηκαν έτσι ώστε να ελέγχεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο η µεταβολή στην κλίση του Τείχους. Η τοπογραφική αποτύπωση που γίνεται στα πλαίσια της εργασίας αυτής, έδειξε ότι υπάρχει κλίση 7 ο στην θέση αυτή. Με την παρακολούθηση της θέσεως αυτής πιστεύεται ότι η Υπηρεσία θα αναγνωρίσει την επίδραση των φορτίων συσσωρευµένου µαρµάρου που υπάρχουν στην θέση αυτή και ποιοί κίνδυνοι υφίστανται. Σηµειώνεται εδώ ότι η εκκεντρότητα που παρατηρείται κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη κυρίως σε σεισµικά φαινόµενα. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Οι αισθητήρες µετρήθηκαν πριν την ανάρτησή τους στο τείχος. Αυτό έγινε για δύο λόγους. Πρώτον για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τους και δεύτερον για την αναγνώρισή τους στο συνολικό σύστηµα της ενοργάνωσης και για επιβεβαίωση του µήκους κύµατος. Παράλληλα µε την µέτρηση του αισθητήρα επί εδάφους και την επιβεβαίωσή του µήκους κύµατος έγινε και σήµανσή τους, ώστε να είναι αναγνωρίσιµοι κατά την φάση στερέωσης τους. Η ταυτοποίηση των αισθητήρων ολοκληρώθηκε µε την τοπογραφική αποτύπωση που έγινε µε την ολοκλήρωση των εργασιών στερέωσης. Εχουν ήδη γίνει 501 µετρήσεις από 7/7/2007 και συνεχίζονται. Τα διαγράµµατα που καταρτίστηκαν τροφοδοτούνται από πίνακες µετρήσεων οι οποίοι µπορούν εύκολα να εµπλουτίζονται µε νέες µετρήσεις έτσι ώστε τα αντίστοιχα διαγράµµατα να ενηµερώνονται αυτόµατα. Από την εξέλιξη των διαγραµµάτων αυτών θα διαγνωσθεί η απόκριση του Τείχους µε την βοήθεια προσοµοιώσεων πεπερασµένων στοιχείων. Για την διάγνωση αυτή βεβαίως απαιτείται και η µελέτη της εποχιακής µεταβολής των αποτελεσµάτων. Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια να γίνεται η µέτρηση σε θερµοκρασιακά «ήρεµες» περιόδους του 24ώρου αλλά αυτό δεν κατέστη πάντοτε δυνατόν. εδοµένου ότι υπήρξε έντονος ηλιασµός και µεγάλο θερµοκρασιακό φορτίο, όπως άλλωστε φαίνεται και από τα αποτελέσµατα των µετρήσεων που τροφοδότησαν τα διαγράµµατα απόκρισης των αισθητήρων, υπάρχει σηµαντική εναλλαγή των παραµορφωσιακών µεγεθών. Παρόλο που είναι πολύ πρόιµη η εξαγωγή κάποιων συµπερασµάτων, από τις µέχρι σήµερα µετρήσεις, προκύπτει ότι για το µέν Νότιο Τείχος υπάρχει η ένδειξη για µια οιωνεί καµπτική συµπεριφορά. Σε αντίθεση στο Βόρειο Τείχος η σχεδόν παράλληλη µεταβολή των παραµορφώσεων υποδηλώνει την εντός του επιπέδου παραµόρφωση του Τείχους. 17

18 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ (µstrain) ΣΕΙΡΑ Α ΣΕΙΡΑ Β /8/ /9/ /10/ /10/ /11/ /12/ /12/ /1/ /2/ /2/ /3/2 008 Σχήµα 13. ιάγραµµα παραµορφώσεων εξωτερικής σειράς (Α) και εσωτερικής σειράς (Β) κοντά στην στέψη του Νότιου Τείχους. ΑΙΘΗΤΗΡΑΣ 2 80 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ (µstrain) ΣΕΙΡΑ Α ΣΕΙΡΑ Β /9/ /10/ /10/ /11/ /12/ /12/ /1/ /2/ /2/ /3/20 08 Σχήµα 14. ιάγραµµα παραµορφώσεων εξωτερικής σειράς (Α) και εσωτερικής σειράς (Β) κοντά στην στέψη του Βορείου Τείχους. Από την µελέτη των αποτελεσµάτων των µετρήσεων που θα ληφθούν σε ένα σηµαντικό εύρος χρόνου και αφού ληφθούν υπόψη και άλλες παράµετροι όπως θερµοκρασιακές µεταβολές, έντονες βροχοπτώσεις κλπ, θα εξεταστούν τα διάφορα πιθανά µοντέλα συµπεριφοράς του τείχους. ηλαδή αν η συµπεριφορά του µπορεί να ενταχθεί σε ένα κλασικό µοντέλο τοίχου αντιστήριξης, κελύφους, τοίχου βαρύτητας κλπ. Εξάλλου, από την µελέτη αυτή µπορεί να εξαχθούν και συµπεράσµατα για τοπικής φύσεως προβλήµατα, όπως η σχετική ύβωση που παρουσιάζεται τοπικά στο Ανατολικό τείχος. 18

19 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Κατά την διάρκεια των εργασιών του πιλοτικού αυτού προγράµµατος, έγιναν εργασίες τοποθέτησης αισθητήρων, εκτελέστηκαν Υπηρεσίες συµβούλου για την εκλογή των θέσεων µετρήσεων, την ερµηνεία των πρώτων αποτελεσµάτων, για την µελλοντική δοµική παρακολούθηση καθώς και υπηρεσίες δοµοστατικής φύσεως για διάφορα αντικείµενα του Τείχους της Ακρόπολης. Οι µετρήσεις που εκτελέστηκαν έβαλαν σε µία σωστή τροχιά την δοµική παρακολούθηση τµηµάτων του Τείχους. Παραδόθηκε σε ηλεκτρονική µορφή ένα εργαλείο Βάσης εδοµένων των παραµορφώσεων σε συγκεκριµένες θέσεις. Η Βάση εδοµένων αυτοµάτως τροφοδοτεί διαγράµµατα µεταβολής παραµορφώσεων συν τω χρόνω. Από τις τιµές των παραµορφώσεων και από τα διαγράµµατα ήδη είναι δυνατόν να παρατηρηθεί η οµαλή, διαχρονική και χωρίς µονότονο χαρακτήρα αύξηση παραµορφώσεων. Το αντίθετο φανερώνει επικίνδυνη αύξηση εκκεντρότητας. Από την βάση δεδοµένων και τα διαγράµµατα µπορεί να θεσπιστούν Ορια Συναγερµού. Από την επί τόπου αυτοψία του Τείχους έγιναν γνωστά χαρακτηριστικά του δοµικού υλικού. Υπάρχουν σοβαρές πυκνώσεις των ρηγµατώσεων που δεν είναι ορατές από την βάση του Τείχους. Επίσης το οµικό Υλικό δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρό αλλά µάλλον το αντίθετο. Ανεξαρτήτως της δοµικής παρακολούθησης, από την επι τόπου έρευνα των στοχείων του Βόρειου Τείχους προκύπτει η ανάγκη για κάποια επέµβαση προς ελάφρυνση των ωθήσεων από Μέσα-προς-τα-Εξω. Η δοµική παρακολούθηση στην περίπτωση αυτή θα είναι διαφωτιστική. Προτείνεται η χρήση κλισιοµέτρου που θα πλαισιώσει την παρακολούθηση παραµορφώσεων στα διάφορα µέρη του Τείχους. Θα είναι απαραίτητο να συνδυαστούν οι µετρήσεις του κλισιοµέτρου µε αυτές των παραµορφώσεων και µάλιστα θα πρέπει να γίνονται στον ίδιο χρόνο µε την ίδια καταγραφική συσκευή για την άµεση και καλύτερη συσχέτιση των αποτελεσµάτων. Τέλος κρίνεται αναγκαία η µελέτη µε την µέθοδο Πεπερασµένων Στοιχείων τµηµάτων του Τείχους για την εκτίµηση της στατικής και αντισεισµικής του επάρκειας αλλά και για την διεξοδική έρευνα παραµέτρων συµπεριφοράς σε συνδυασµό µε τους οπτικούς αισθητήρες. Κρίνεται απαραίτητο για τον σωστό έλεγχο του Τείχους να γίνει συνδυασµένη µελέτη παραµορφώσεων και µετακινήσεων µε την χρήση αισθητήρων Οπτικών ινών και µηγραµµικής ανάλυσης Πεπερασµένων Στοιχείων. 19

20 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ή ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γ. Τσαµασφύρος, Ε.Ε. Θεοτόκογλου, (1994), Η Μέθοδος των Πεπερασµένων Στοιχείων, Κεφάλαιο 3.4 ιερεύνηση Σµπεριφοράς Σιδηροδροµικής Γέφυρας σε Μεταβαλλόµενο Φορτίο µε τη Χρήση Οπτικών Αισθητήρων Συγκριση µε Αριθµητικό Μοντέλο, (2004),The 15 th National Conference of the Hellenic Society for Non Destructive Testing Non Destructive Testing: Certification, Applications New Developments November 18-19, 2005 Athens Greece. Egglezos D., (2006), «Geotechnical Study for the Reburial of Ar-rephorion monument», Acropolis Restoration Service ΥΠ.ΠΟ./Υ.Σ.Μ.Α. Eric Udd, (1995), Fiber Optic Smart Structures, Wiley-Interscience Publications. Korres M., (2004), The Pedestals and the Akropolis South Wall. Attalos, Athens and the Acropolis, Cambridge University Press, pp G.J. Tsamasphyros, N. K. Furnarakis, G.N. Kanderakis, Z.P. Marioli-Riga, (2001), Three- Dimensional Finite Element Analysis of Composite Patches with Embedded Optical Fibres Through Thickness Optimization, ICCES 01, Puerto Vallarta, Mexico. G. J. Tsamasphyros, G. N. Kanderakis, N. K. Furnarakis, Z. P. Marioli-Riga, R. Chemama, R. Bartolo, (2002), Three Dimensional Finite Element Analysis of composite patches with embedded optical fibers Selection of Optical Fibers Paths and Sensors Locations, Structural Health Monitoring, Daniel L. Balageas, , Destech Publications, ENS Cachan France. G. J. Tsamasphyros, N. K. Furnarakis, G. N. Kanderakis, Z. P. Marioli-Riga, (2002), Three Dimensional Finite Element Analysis of composite patches with embedded optical fibers Optimizing Optical Fiber Embedding Location: Structural Health Monitoring 2002, Daniel L. Balageas, , Destech Publications, ENS Cachan France. G. Tsamasphyros, G. N. Kanderakis, N.K. Furnarakis, Z. P. Marioli-Riga, (2003), Optimization of Embedded Optical Sensor Locations in Composite Repairs Applied Composite Materials Volume 10 No3: , Kluwer Academic Publishers, Netherlands. G. J. Tsamasphyros, G. N. Kanderakis, N. K. Fournarakis, Z. P. Marioli-Riga, (2003), Detection of patch debonding in composite repaired cracked metallic specimens, using optical fibers and sensors SPIE Optical Metrology Conference, Munich, Germany. J. Sirkis et al., (1992), What do embedded optical fibers really measures?, SPIE, Vol.1777, 1992,N. Spon Ltd, 1981, London & NY. Manidaki V., (2006), Architectural Study for the Reburial of Ar-rephorion monument, Acropolis Restoration Service ΥΠ.ΠΟ./Υ.Σ.Μ.Α. Medley E., Zekkos D., (2007), Seismic performance of rock bolts structures with observations from the October 2006Hawaii earthquake, 4ICEGE, Thessaloniki, Greece Moullou D., Ioannidou M., (2006), The principle of publicity as applied to the Acropolis Restoration Works: How the application of information technology can be beneficial, II Giornata Gregoriana. Il Tempio della Concordia. Storia e Restauri, Agrigento, Italy, November (in print) Proceedings of the 1 st European Conference on Structural Health Monitoring, (2002), Edited by Daniel L. Balageas, Destech Publications, ENS Cachan France. 20

21 Proceedings of the 2 nd European Conference on Structural Health Monitoring, (2004), Edited by Christian Boller Wieslaw Staszewski, Destech Publications, Forum am Deutschen Museum, Munich, Germany. S. Crossley, Z. Marioli-Riga, G. Tsamasphyros, G. Kanderakis, N. Furnarakis, A. Ikiades, M. Konstantaki, (2003), Smart Patches : Self-monitoring composite patches for the repair of aircraft, SPIE s Proc, Int. Symp. on Opt. Tech. for Industrial and Environmental Sensing, Conf. on Intel. Transp. Sensors and Controls, Vol 5272B, Providence, RI, USA. W. Stawenski et al, (2004), Health Monitoring of Aerospace structures, Wiley. 21

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3:

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ι ΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ. ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡ. ΣΠΑΝΟΣ Μ. ΣΠΙΘΑΚΗΣ Κ. ΤΡΕΖΟΣ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους»

«Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους» Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.) ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρες Οπτικών Ινών

Αισθητήρες Οπτικών Ινών Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα.Σελ.1 2.Οπτικές ίνες και αρχές λειτουργείας..σελ.2 3.Αισθητήρες οπτικών ινών και αναφορά στο φράγμα Bragg.Σελ5 Αισθητήρες μονορυθμικών οπτικών ινών. Αισθητήρες πολυρυθμικών ινών.

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΑΒ ΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΑΒ ΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ» ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισµολογίας, Θεσσαλονίκη 28-30 Νοεµβρίου 2001 Μέθοδος προσεισµικού ελέγχου στύλων pilotis Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΑΘΗΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2073 Ξενοδοχειακό Συγκρότημα ΞΕΝΙΑ Παλιουρίου Χαλκιδικής Τεκμηρίωση Αποτίμηση Φέροντος Οργανισμού Εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη αυτοϊάσιµων υλικών: µοντελοποίηση πολύστρωτων σύνθετων υλικών που περιέχουν κοίλες ίνες Σιφάκη Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Το Δελτίο των Σηράγγων

Το Δελτίο των Σηράγγων Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων και Υπογείων Έργων (Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.) Μέλος της International Tunnelling Association (Ι.Τ.Α.) www.eesye.gr 1 Το Δελτίο των Σηράγγων Δεκέμβριος 2011 F Φωτογραφία των στομίων εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΡΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ Ο/Σ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Εργασία Νο 27 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΥΡΑΤΖΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΚ ΝΤΑΙΖΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία ερευνούμε τις βλάβες αλλά και τις πιθανές αιτίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997) Α. Αναγνωστόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Β. Παπαδόπουλος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» «Εκφώνηση Μεταπτυχιακής ιπλωµατικής Εργασίας»

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα: Γιαννούλης Σ. Αναστάσιος. Επιβλέπων Καθηγητής: Μπριασούλης Δημήτριος

Όνομα: Γιαννούλης Σ. Αναστάσιος. Επιβλέπων Καθηγητής: Μπριασούλης Δημήτριος Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αξιοποίησης & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών Διδακτορική Διατριβή Προσομοίωση και Ανάλυση της Συμπεριφοράς υπό Ανεμοπίεση και Βελτιστοποίηση Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κ. ΜΟΡΦΙ ΗΣ 1, Ε.Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 2, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κ. ΜΟΡΦΙ ΗΣ 1, Ε.Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 2, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 008 Άρθρο 1805 Αντιµετώπιση Προβληµάτων Προσοµοίωσης Θεµελιώσεων σε Ενδόσιµο Έδαφος µε το πρόγραµµα στατικής κτιριακών

Διαβάστε περισσότερα

FESPA 4. for Windows. Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007.

FESPA 4. for Windows. Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. FESPA 4 for Windows Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. 2 Fespa 4 Περιεχόµενα ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ FESPA... 3 TΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 25 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων ΕΝ 1990 : Βάσεις Σχεδιασμού των Φερουσών Κατασκευών ΕΝ 1991: Δράσεις επί των κατασκευών Συντακτική Ομάδα Νίκος Μαλακάτας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) Ο..Α..Σ..Π.. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) ΣΧΕ ΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η µεγάλη ανάγκη για ένα κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα