ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ"

Transcript

1 ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ: ΑΓΝΠΡΝΠ ΝΘΡΥΒΟΗΝΠ

2 ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ Ζ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ηνπ ΗΛΔΚΤ ηεο ΔΔΔ γηα ηε κειέηε ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ηνπξηζηώλ ζε Αζήλα θαη Πεηξαηά εληάζζεηαη ζε κηα γεληθόηεξε επηδίσμε ηεο ΔΔΔ λα ραξηνγξαθήζεη θαη λα ηαμηλνκήζεη ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη μέλνη επηζθέπηεο νξγαλώλνπλ ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ εγρώξηα επηρεηξεκαηηθόηεηα. Δάλ δερζνύκε όηη ν ηνπξηζκόο είλαη πξάγκαηη κία από ηηο βαξηέο κεηαβιεηέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηόηε είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα εμεηάζνπκε πώο νη ινηπέο κεηαβιεηέο θαη εηδηθόηεξα ην Δκπόξην επεξεάδνληαη από απηόλ, εηδηθά ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηόδνπο νπόηε θαη ε ζύλζεζε ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ ζηελ ρώξα κεηαβάιιεηαη δξακαηηθά. Θέζε ηεο ΔΔΔ είλαη όηη εκπόξην θαη ηνπξηζκόο είλαη δύν δξαζηεξηόηεηεο ζε δεκηνπξγηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηνπο. Από ηε κία πιεπξά, ε ηνπξηζηηθόηεηα κηαο πεξηνρήο επλνεί ηε κεγαιύηεξε πξνζέιεπζε δπλεηηθώλ θαηαλαισηώλ γηα ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα από ηελ άιιε πιεπξά, σζηόζν, νη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, εηδηθά ζε παξαδνζηαθνύο εκπνξηθνύο δξόκνπο, ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ελίζρπζε θαη πξνώζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ ραξαθηήξα. ε απηό ην πιαίζην είλαη αλαγθαίν λα θαηαξηηζηεί κηα εκπνξηθή/ηνπξηζηηθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ ζπλνιηθή εηθόλα θαη ζα επηηξέπεη ηε ζπλδπαζκέλε αλάπηπμε ακθόηεξσλ ησλ θιάδσλ. Σν δήηεκα ηεο ηνπξηζηηθήο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο είλαη θξίζηκν γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ επθαηξηώλ πνπ πξνζθέξεη ν ηνπξηζκόο αιιά θαη ησλ νξίσλ ηεο νπζηαζηηθήο ζπλεηζθνξάο ηνπ ζηε γεληθόηεξε αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή. Σα πεξίπνπ 60 επξώ εκεξεζίσο πνπ μνδεύεη έλαο κέζνο ηνπξίζηαο είηε είλαη επηζθέπηεο είηε πξνέξρεηαη από θξνπαδηέξα νξηνζεηνύλ θαη ηηο ξεαιηζηηθέο αλακνλέο γηα ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ελ κέζσ θξίζεο. ύκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνύο καο ν ηνπξηζηηθόο πινύηνο πνπ αληηζηνηρεί ζην ΑΔΠ, κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο έρεη όξηα. Απηό ζεκαίλεη όηη ν κνλνδηάζηαηνο πξνζαλαηνιηζκόο ηεο αλαπηπμηαθήο πξνζπάζεηαο πξνο ηνλ ηνπξηζκό δε ζα θέξεη ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα εάλ δελ ζπλνδεύεηαη θαη από κηα παξάιιειε αλάπηπμε θαη άιισλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. 2

3 1. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΘΑΗ ΠΘΝΞΝΗ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ Αληηθείκελν ηεο έξεπλαο «Θαηαλαισηηθά πξόηππα Σνπξηζηώλ ζηελ εκπνξηθή αγνξά ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά» είλαη αξρηθά ε δηεξεύλεζε ησλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ μέλσλ ηνπξηζηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα θαη είηε δηακέλνπλ ζε θαηαιύκαηα ζηελ Αηηηθή, είηε ηελ επηζθέπηνληαη σο κέξνο ησλ δηαθνπώλ ηνπο κε θξνπαδηεξόπινην. Δπηπιένλ, ε αιιειεπίδξαζε απηώλ κε ηελ εκπνξηθή αγνξά ηεο πόιεο θαη ην επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπο από ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο παξνρέο ησλ εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ. Ιόγσ ηνπ όηη ε έξεπλα έρεη ζθνπό λα ζθηαγξαθήζεη θαη λα θαηαλνήζεη ην θαηαλαισηηθό πξνθίι ησλ ηνπξηζηώλ πνπ πξνέξρνληαη από ρώξεο πνπ απνηεινύλ ηηο βαζηθόηεξεο πεγέο ηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζκνύ, ζρεδηάζηεθε έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα κειεηεζνύλ κε ηθαλνπνηεηηθή αζθάιεηα νη επηζθέπηεο αλά ρώξα πξνέιεπζεο. Βαζηθνί ζθνπνί ηεο έξεπλαο είλαη: Ο πξνζδηνξηζκόο θνηλσληθνύ-νηθνλνκηθνύ πξνθίι ησλ ηνπξηζηώλ. Ζ δηεξεύλεζε πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ σο πξνο ηελ νξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνύ θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επηζθεπηώλ βάζε απηώλ. Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ ζεηηθώλ ζηνηρείσλ ηεο εκπνξηθήο αγνξάο πνπ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ πόιν πξνζέιθπζεο μέλσλ επηζθεπηώλ. Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ αξλεηηθώλ ζηνηρείσλ ηεο εκπνξηθήο αγνξάο πνπ απεηινύλ ηελ εηθόλα ηεο. Ζ δηεξεύλεζε ησλ θαηαλαισηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ, αλαγθώλ θαη πξνζδνθηώλ ηνπ μέλνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ ώζηε νη πξνηάζεηο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο λα είλαη πεξηζζόηεξν ζηνρεπκέλεο ζε απηό ην target group. Οη δηαδξνκέο πνπ αθνινπζνύλ νη ηνπξίζηεο κέζα ζηελ πόιε. Ζ θαηαγξαθή ησλ ηνπξηζηηθώλ πεξηνρώλ. 3

4 2. ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΖ ΠΙΙΝΓΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο είλαη πνζνηηθή ώζηε λα απνηππσζνύλ νη γεληθέο ηάζεηο ηνπ ππό έξεπλα πιεζπζκνύ θαη λα θαζίζηαηαη εθηθηή ε ζηαηηζηηθή γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ ηερληθή ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα εθαξκνζηεί ζηελ έξεπλα πεδίνπ είλαη ε ζπλέληεπμε κε ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σν εξσηεκαηνιόγην απαξηίδεηαη από θιεηζηέο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, εξσηήζεηο ηεξάξρεζεο θαη δηαβάζκηζεο, θαη πεξηιακβάλεη επίζεο νξηζκέλεο εξσηήζεηο αλνηθηνύ ηύπνπ (ειεύζεξεο απάληεζεο) ώζηε λα εληνπηζηνύλ ηπρόλ δεηήκαηα πνπ δελ έρνπλ πξνβιεθζεί από ηνλ εξεπλεηηθό ζρεδηαζκό. 3Α. ΞΙΖΘΠΚΝΠ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ΑΡΡΗΘΖ, ΓΔΗΓΚΑ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΖ ΓΔΗΓΚΑΡΝΙΖΤΗΑΠ Ο πιεζπζκόο ηεο έξεπλαο είλαη νη μέλνη ηνπξίζηεο πνπ δηακέλνπλ ζηηο Λνκαξρίεο Αζελώλ θαη Πεηξαηά θαη ζύκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία ηνπ 2010 θαη 2011 αλέξρνληαη πεξίπνπ ζηα άηνκα. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πξνζδηνξίζηεθε ζηα 1700 άηνκα. Ζ δεηγκαηνιεςία πνπ ζρεδηάζηεθε είλαη ζηξσκαηνπνηεκέλε ζε έλα ζηάδην όπνπ σο ζηξώκαηα νξίζηεθαλ νη ρώξεο πξνέιεπζεο ησλ επηζθεπηώλ. Σν κέγηζην ηππηθό ζθάικα γηα ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ηεο ζηξσκαηνπνηεκέλεο δεηγκαηνιεςίαο πνπ ζρεδηάζηεθε είλαη ην δείγκα ζπκπεξηιήθζεθαλ ρώξεο πνπ απνηεινύλ ηηο 1 Κε βάζε ην κέγηζην ηππηθό ζθάικα κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε ηα δηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο γηα θάζε εξώηεζε ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ηύπν (Δθηίκεζε πνζνζηνύ 4

5 βαζηθόηεξεο αγνξέο ηνπξηζηώλ γηα ηελ Διιάδα, ζύκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία γηα ηα έηε 2011 θαη Οη ρώξεο πξνέιεπζεο πνπ επηιέρζεθαλ είλαη 6 ηνλ αξηζκό θαη θαιύπηνπλ ην 46,5% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ηνπξηζηώλ ζηελ Διιάδα. Ο αξηζκόο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ γηα θάζε ζηξώκα (ρώξα πξνέιεπζεο) είλαη αλάινγνο κε ην πνζνζηό ησλ επηζθεπηώλ πνπ ηαμίδεςαλ ζηελ Διιάδα από θάζε ρώξα. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ε αλαιπηηθή δηάξζξσζε ηνπ δείγκαηνο όπσο θαζνξίζηεθε από ηνλ εξεπλεηηθό ζρεδηαζκό. α/α ΦΩΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1 Γερμανία Ηνωμένο Βαζίλειο Γαλλία Ρωζία Ιηαλία Ολλανδία 151 ΣΥΝΟΛΟ πληειεζηήο επηπέδνπ εκπηζηνζύλεο * Σππηθό ζθάικα), όπνπ γηα ην επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 95% ν ζπληειεζηήο είλαη

6 3Β. ΞΙΖΘΠΚΝΠ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ΘΟΝΑΕΗΔΟΑ, ΓΔΗΓΚΑ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΖ ΓΔΗΓΚΑΡΝΙΖΤΗΑΠ Ο πιεζπζκόο ηεο έξεπλαο είλαη νη επηβάηεο θξνπαδηεξόπινησλ πνπ αθίρζεθαλ ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, όπνπ ζύκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία γηα ην 2012 αλέξρνληαη πεξίπνπ ζηνπο επηβάηεο. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πξνζδηνξίζηεθε ζηα άηνκα. Ζ δεηγκαηνιεςία πνπ ζρεδηάζηεθε είλαη ζηξσκαηνπνηεκέλε ζε έλα ζηάδην όπνπ ζηξώκαηα ζεσξήζεθαλ νη ρώξεο πξνέιεπζεο ησλ επηβαηώλ. Σν 87.5% ησλ επηβαηώλ ζε παγθόζκηα θιίκαθα γηα ηηο θξνπαδηέξεο πξνέξρεηαη από ηελ Β. Ακεξηθή (60.5%) θαη ηελ Δπξώπε (27%) γηα απηό θαη επηιέρζεθαλ νη δπν απηέο πεξηνρέο γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ δείγκαηνο. Όζν αθνξά ηελ επξσπατθή αγνξά επηιέρζεθαλ νη ρώξεο πνπ θαιύπηνπλ ην 87.3% ησλ επηβαηώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ Δπξώπε. πλνιηθά πξνζδηνξίζηεθαλ 7 ζηξώκαηα (ρώξεο πξνέιεπζεο).ο αξηζκόο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ γηα θάζε ζηξώκα είλαη αλάινγνο κε ην πνζνζηό ησλ επηβαηώλ από θάζε ρώξα. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ε αλαιπηηθή δηάξζξσζε ηνπ δείγκαηνο όπσο θαζνξίζηεθε από ηνλ εξεπλεηηθό ζρεδηαζκό. α/α ΦΩΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1 ΗΠΑ Καναδάς 64 3 Ηνωμένο Βαζίλειο 91 4 Γερμανία 77 5 Γαλλία 43 6 Ιζπανία 67 7 Ιηαλία 56 ΣΥΝΟΛΟ 1000 Σν κέγηζην ηππηθό ζθάικα γηα ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ηεο ζηξσκαηνπνηεκέλεο δεηγκαηνιεςίαο πνπ ζρεδηάζηεθε είλαη

7 4. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΔΛΑΠ Οη ζπλεληεύμεηο δηεμήρζεζαλ από θαηαξηηζκέλνπο εξεπλεηέο νη νπνίνη θαη ζα ιάβνπλ εηδηθή εθπαίδεπζε γηα ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο. Ζ δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ππνινγίδεηαη ζηηο κέξεο. Ο ρξόλνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο είλαη ν κήλαο Αύγνπζηνο ιόγσ ηεο πςειήο ζπγθέληξσζεο ηνπξηζηώλ ηε ζπγθξηκέλε πεξίνδν. Ζ ζπλεληεύμεηο ζα δηεμαρζνύλ ζε θνκβηθά ηνπξηζηηθά ζεκεία ηεο Αζήλαο. πγθεθξηκέλα ηα ζεκεία πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε πεξηνρή θνληά ζηελ Αθξόπνιε, ν Δζληθόο θήπνο, ην ύληαγκα, ε Θαπληθαξέα θαη ε πιαηεία Κνλαζηεξάθη. Σα παξαπάλσ ζεκεία ζεσξήζεθε όηη απνηεινύλ πόιν έιμεο ηεο πιεηνλόηεηαο ησλ ηνπξηζηώλ αλεμάξηεηα από ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ώζηε λα απνθεπρζνύλ κεξνιεπηηθά ζθάικαηα ζηελ έξεπλα. Δπηπιένλ, ζα δνζνύλ νδεγίεο ζηνπο εξεπλεηέο κε ζθνπό λα εμαζθαιηζηεί ε ηπραηόηεηα ηνπ δείγκαηνο θαη λα εμαζθαιηζηεί ε θάιπςε ησλ αλαινγηώλ ηεο ζηξσκαηνπνίεζεο. Βαζηθό ζεκείν ηεο δεηγκαηνιεςίαο ώζηε ην δείγκα λα απνηειείηαη από αλεμάξηεηεο παξαηεξήζεηο είλαη νη ζπλεληεύμεηο λα γίλνληαη ζε άηνκα πνπ δελ επηζθέθηεθαλ καδί ηε Αηηηθή π.ρ. λα κελ γίλνληαη ζπλεληεύμεηο ζε θίινπο, ζπγγελείο, γθξνππ ηνπξηζηώλ θηι. 7

8 5. ΝΗ ΓΗΑΓΟΝΚΔΠ ΡΥΛ ΡΝΟΗΠΡΥΛ & ΡΥΛ ΔΞΗΠΘΔΞΡΥΛ ην πιαίζην ηεο δηελέξγεηαο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ ηνπξηζηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Αζήλα ζα κπνξνύζαλ λα εηζαρζνύλ θαη νξηζκέλεο εξσηήζεηο νη νπνίεο ζε ζπλδπαζκό κε ηα δεδνκέλα ησλ ήδε δηαζέζηκσλ θαηαγξαθώλ ζα καο βνεζήζνπλ λα νξηνζεηήζνπκε κε ηνλ νξζόηεξν δπλαηό ηξόπν ηελ ηνπξηζηηθή πεξηνρή ηεο Αζήλαο. αλ ηνπξηζηηθή πεξηνρή ζα κπνξνύζακε λα νξίζνπκε ηελ πεξηνρή εθείλε πνπ πεξηθιείεη ην κεγαιύηεξν πιήζνο ησλ αμηνζέαησλ ηεο πόιεο θαζώο θαη ηηο πηζαλόηεξεο δηαδξνκέο από θαη πξνο ηα αμηνζέαηα απηά αιιά θαη ηνλ ηόπν δηακνλήο ησλ επηζθεπηώλ. πλεπώο γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο είλαη απαξαίηεηνο ζε έλα πξώην επίπεδν ν νξηζκόο θάπνησλ βαζηθώλ «ζεκείσλ αγθύξσζεο» - θόκβσλ. Κε δεδνκέλν όηη ε εκέξα ελόο επηζθέπηε/ηνπξίζηα μεθηλά θαη θαηαιήγεη ζηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπ ζα πξέπεη πξώηα λα ραξηνγξαθεζνύλ ηα μελνδνρεία πνπ ππάξρνπλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Αζήλαο. ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα ραξηνγξαθεζνύλ νη πόινη έιμεο ηεο πόιεο όπσο κνπζεία, αξραηνινγηθνί ρώξνη, ζπγθεληξώζεηο θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο θιπ. θαζώο θαη νη ζπγθνηλσληαθέο ππνδνκέο ηνπ θέληξνπ ηεο πόιεο. Ο ζπλδπαζκόο όισλ ησλ παξαπάλσ θαη ε γεσγξαθηθή ηνπο αλάιπζε ζα καο δώζεη κία πξώηε εηθόλα ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο. Κε δεδνκέλν όκσο όηη όινη νη πόινη δελ έρνπλ ηελ ίδηα εκβέιεηα, όια ηα μελνδνρεία δελ έρνπλ ηελ ίδηα πιεξόηεηα/επηζθεςηκόηεηα αιιά θαη νη πηζαλέο δηαδξνκέο κέζα ζηελ πόιε δελ έρνπλ ηελ ίδηα ειθπζηηθόηεηα ζα πξέπεη λα βξεζεί έλαο ηξόπνο ζηάζκηζεο όισλ ησλ παξαπάλσ. Έλαο πξώηνο ηξόπνο ζα κπνξνύζε λα είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε απνδειηίσζε ησλ πξνηεηλόκελσλ πεξηνρώλ, αμηνζέαησλ θαη ηόπσλ δηακνλήο όπσο απηή θαηαγξάθεηαη ζε δηεζλείο θαη θαηαμησκέλνπο ηνπξηζηηθνύο 8

9 νδεγνύο (lonely planet θιπ). Οη πεξηνρέο πνπ ζπγθεληξώλνπλ ην κεγαιύηεξν πιήζνο ζεηηθώλ αλαθνξώλ ζα είλαη θαη απηέο πνπ θαηά πάζα πηζαλόηεηα ζα επηζθεθζεί ν ηππηθόο ηνπξίζηαο. Θαζώο όκσο ηα θαηαλαισηηθά πξόηππα αιιά αθόκε θαη νη ίδηεο νη πξνηεξαηόηεηεο ηνπ θάζε αηόκνπ δηαθνξνπνηνύληαη από πιεζώξα παξακέηξσλ όπσο γηα παξάδεηγκα ην πνιηηηζκηθό ππόβαζξν, ηηο εκέξεο δηακνλήο ζε κία πόιε θιπ. ζα πξέπεη λα βξεζνύλ νξηζκέλα πνηνηηθόηεξα θίιηξα πνπ ζα αθνξνύλ ηε κεηαθίλεζε ηνπ ηνπξίζηα κέζα ζηελ πόιε. Σέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξία ζα κπνξνύζε λα εμαρζεί αλ ζηα εξσηεκαηνιόγηα ηα νπνία ζα θαηαξηηζηνύλ ππάξρνπλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα κέξε ηα νπνία επηζθέθζεθε ν εξσηώκελνο. Κε δεδνκέλν όηη ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη είλαη αξθεηά κεγάινο ζα ήηαλ ίζσο ρξήζηκν απηό λα γίλεηαη δεηγκαηνιεπηηθά θαη γηα 1-2 αλά 10 εξσηώκελνπο. Σα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκό κε ηα ήδε δηαζέζηκα δεδνκέλα ζα καο δώζνπλ κία αξθεηά επηθαηξνπνηεκέλε εηθόλα γηα ην πσο θαίλεηαη ε Αζήλα ζηα κάηηα ηνπ ηνπξίζηα αιιά θαη ην πνηεο πεξηνρέο πξνηίκεζε λα επηζθεθζεί, νη πεξηνρέο απηέο θαη ε γεσγξαθηθή ηνπο ζπλεθηηθόηεηα είλαη θαη απηέο πνπ θαηά πάζα πηζαλόηεηα απνηεινύλ θαη ηελ ηνπξηζηηθή πεξηνρή ηεο Αζήλαο. 6. ΑΛΑΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ ΡΝ ΓΔΗΓΚΑΡΝΠ ΠΡΖΛ ΑΡΡΗΘΖ Ζ αξρηθή ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηελ έξεπλα ηνπξηζηώλ ζηελ Αηηηθή είρε έμη ζηξώκαηα (εζληθόηεηεο) ηα νπνία απνηεινύλ ηηο βαζηθέο ρώξεο πξνέιεπζεο αιινδαπώλ επηζθεπηώλ ζηελ Διιάδα θαη μεπεξλάεη θάζε κία ην 3% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ αθίμεσλ. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ επηιέρζεθε έηζη ώζηε λα ππάξρεη ηθαλόο αξηζκόο πεξηπηώζεσλ αλά ζηξώκα ώζηε λα είλαη εθηθηή ε εκβάζπλζε ηεο αλάιπζεο γηα θάζε εζληθόηεηα θαη λα είλαη δπλαηόλ λα εμαρζνύλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα θάζε κία από απηέο. 9

10 Ζ θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο αλά εζληθόηεηα βαζίζηεθε ζηελ παλειιαδηθή θαηαλνκή αθίμεσλ κε θαηνίθσλ ηεο Διιάδαο ηνπ έηνπο Γεδνκέλνπ όηη εθηόο από ην λα θαηαλνήζνπκε ηηο βαζηθέο θαηαλαισηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηνπξηζηώλ, ζέινπκε λα έρνπκε όζν ην δπλαηόλ αληηπξνζσπεπηηθόηεξν δείγκα ηνπ ππό κειέηε πιεζπζκνύ θξίζεθε αλαγθαία ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ δείγκαηνο. πγθεθξηκέλα έρνληαο ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα γηα ηηο αθίμεηο ησλ αιινδαπώλ ηνπξηζηώλ ζε θαηαιύκαηα ζηελ Αηηηθή θαη παξαηεξώληαο όηη έλα κεγάιν κέξνο απηώλ, ηελ πςειή ηνπξηζηηθή πεξίνδν, απνηειείηαη θαη από άηνκα πνπ δηακέλνπλ κόληκα ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ηελ Ηζπαλία ρξεηάζηεθε λα ζπκπεξηιάβνπκε ηηο δύν απηέο εζληθόηεηεο ζην ζρεδηαζκό ηεο έξεπλαο. Ο αξηζκόο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ αλαηέζεθε ζηα δύν επηπιένλ ζηξώκαηα έγηλε ζύκθσλα κε ηελ αξρηθή κεζνδνινγία, έηζη ώζηε λα ππάξρνπλ ηζρπξέο πιεζπζκηαθέο βάζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ αλά ρώξα πξνέιεπζεο ησλ ηνπξηζηώλ. Γλσξίδνληαο όηη ε θαηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηνπ ζρεδηαζζέληνο δείγκαηνο αλά ζηξώκα, δελ αθνινπζεί ηελ θαηαλνκή ησλ αθίμεσλ ζηελ Αηηηθή ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ππό κειέηε πιεζπζκό ζα ζηαζκηζηνύλ κε ηα ηειεπηαία πξαγκαηηθά δηαζέζηκα δεδνκέλα θαη ζα γίλεη ζύγθξηζε κεηαμύ ζηαζκηζκέλσλ θαη αζηάζκηζησλ απνηειεζκάησλ ώζηε λα αληρλεπζνύλ ηπρόλ δηαθνξνπνηήζεηο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ε αλαιπηηθή δηάξζξσζε ηνπ δείγκαηνο όπσο θαζνξίζηεθε από ηνλ λέν εξεπλεηηθό ζρεδηαζκό. α/α ΦΩΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1 Γερμανία Ηνωμένο Βαζίλειο Γαλλία Ρωζία Ιηαλία Ολλανδία Η.Π.Α Ιζπανία 104 ΣΥΝΟΛΟ

11 7. ΔΞΗΚΖΘΛΠΖ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ ΠΙΙΝΓΖΠ ΠΛΔΛΡΔΜΔΥΛ Ιόγσ ηνπ όηη ν θύξηνο όγθνο ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηελ έξεπλα ζηελ Αηηηθή πινπνηήζεθε εληόο ηνπ Απγνύζηνπ, ζρεδηάζηεθε πηινηηθή έξεπλα ώζηε λα ειεγρζεί αλ ππάξρνπλ βαζηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζην είδνο ησλ επηζθεπηώλ, αλάινγα κε ηνλ κήλα πξνζέιεπζεο ηνπο. πκπιεξώλνληαο 137 ζπλεληεύμεηο από ηηο 24 έσο ηηο 30 επηεκβξίνπ θαη αθνινπζώληαο ηελ θαηαλνκή σο πξνο ηηο εζληθόηεηεο ηεο αξρηθήο έξεπλαο, ώζηε ε ρώξα πξνέιεπζεο ησλ επηζθεπηώλ λα κελ είλαη παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζεη πνηνηηθά ηα απνηειέζκαηα, έγηλαλ έιεγρνη γηα ηελ αλαθεξόκελε ππόζεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα δηελεξγήζεθαλ chi-square test αλεμαξηεζίαο ζεσξώληαο σο κεηαβιεηέο ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηώκελσλ θαη ηνλ κήλα πξνζέιεπζεο. ε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 5% απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππόζεζε ηεο αλεμαξηεζίαο κεηαμύ ηνπ κήλα πξνζέιεπζεο θαη ησλ ειηθηαθώλ θαηεγνξηώλ ησλ επηζθεπηώλ, θαζώο θαη κεηαμύ ηνπ κήλα πξνζέιεπζεο θαη ηνπ αηνκηθνύ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο. Δπίζεο ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή δηαθνξά παξαηεξήζεθε ζηνλ ηξόπν νξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνύ, κε ηνπο επηζθέπηεο ηνπ επηεκβξίνπ λα εκθαλίδνπλ πςειόηεξα πνζνζηά ζηα νξγαλσκέλα παθέηα δηαθνπώλ κέζσ πξαθηνξείσλ ή tour operator. Έρνληαο επηβαηβεώζεη κε απηόλ ηνλ ηξόπν όηη ππάξρνπλ πνηνηηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ηνπξηζηώλ ηνπ Απγνύζηνπ θαη ηνπ επηεκβξίνπ δηελεξγήζεθαλ T-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ ώζηε λα ειεγρζεί αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκώλ ησλ εκεξεζίσλ αηνκηθώλ δαπαλώλ ζηα δύν γθξνππ ηνπξηζηώλ. Θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε κεδεληθή ππόζεζε ηζόηεηαο κέζσλ ηηκώλ απνξξίθζεθε ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 5%. Ιακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα απνθαζίζηεθε λα ζπλερηζηεί ε έξεπλα ζηνπο επηζθέπηεο ηεο Αηηηθήο θαη εληόο ηνπ Οθησβξίνπ ώζηε λα κπνξεί λα γίλεη κία πην αζθαιέζηεξε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη γηα ηελ δεύηεξε νκάδα ηνπξηζηώλ. 11

12 ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ 1. Γεκογραθηθά δεδοκέλα ηες έρεσλας ηωλ ηοσρηζηώλ Γηα λα δεκηνπξγεζεί ην θνηλσληθό νηθνλνκηθό πξνθίι ησλ ηνπξηζηώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηέζζεξηο κεηαβιεηέο δεκνγξαθηθνύ ραξαθηήξα, ην θύιιν, ε ειηθία, ην κνξθσηηθό επίπεδν θαη ηέινο ην εηήζην αηνκηθό εηζόδεκα ησλ εξσηώκελσλ. Χο πξνο ην θύιο εκθαλίδεηαη κηα αζζελήο ππεξνρή ησλ γπλαηθώλ έλαληη ησλ αληξώλ όπσο παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 1. ε κία πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ θύινπ αλά ρώξα πξνέιεπζεο βξέζεθε όηη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό αληξώλ εκθαλίζηεθε ζηνπο Οιιαλδνύο θαη είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 62%, ελώ ζηνλ αληίπνδα ην κεγαιύηεξν πνζνζηό γπλαηθώλ ζηα άηνκα πνπ δήισζαλ σο ρώξα κόληκεο δηακνλήο ηε Γαιιία θαη θηάλεη ζην 63% ησλ πεξηπηώζεσλ. Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία ησλ ηνπξηζηώλ ππήξραλ έμη ειηθηαθέο νκάδεο ζηνλ αξρηθό ζρεδηαζκό ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε αθξαίεο θαηεγνξίεο «έσο 24 εηώλ» θαη «άλσ ησλ 65 εηώλ», ελώ ηνλ ελδηάκεζν εύξνο ρσξίζηεθε αλά δεθαεηίεο. Ζ πνιππιεζέζηεξε ειηθηαθή νκάδα ηνπξηζηώλ είλαη «25 34». Ιακβάλνληαο ππόςε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ αλά ρώξα δεηήζεθε από ηνπο εξσηώκελνπο λα εληάμνπλ ηνλ εαπηό ηνπο ζε κία από ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο, όζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε πνπ έρνπλ ιάβεη. Ζ πιεηνλόηεηα ησλ ηνπξηζηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ελλέα ζνπο δέθα δήισζε όηη αλήθεη ζην πςειόηεξν κορθωηηθό επίπεδο, ελώ νύηε ην 1% έρεη ιάβεη κόλν 12

13 βαζηθή εθπαίδεπζε (Γηάγξακκα 3). Λα ζεκεησζεί όηη ε αλάιπζε ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ησλ εξσηώκελσλ αλά ρώξα κόληκεο δηακνλήο δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Αλαθνξηθά κε ην εηήζηο εηζόδεκα ησλ ηνπξηζηώλ, (Γηάγξακκα 4) παξνπζηάδεη κηα ζρεηηθά ηζνκεξήο θαηαλνκή ησλ ηνπξηζηώλ ζηηο θαηεγνξίεο νηθνλνκηθνύ εηζνδήκαηνο από θάησ ησλ επξώ έσο άλσ ησλ επξώ, κε κία ζρεηηθά κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε ζηηο ρακειέο εηζνδεκαηηθέο θαηεγνξίεο. Γηάγξακκα 1: Θαηαλνκή ηνπξηζηώλ αλά θύιν Γηάγξακκα 2: Θαηαλνκή ηνπξηζηώλ αλά ειηθηαθή θαηεγνξία 13

14 Γηάγξακκα 3: Θαηαλνκή ηνπξηζηώλ αλά εθπαηδεπηηθό επίπεδν Γηάγξακκα 4: Θαηαλνκή ηνπξηζηώλ αλά εηήζην αηνκηθό εηζόδεκα 14

15 2. Γεκογραθηθά δεδοκέλα ηες έρεσλας ζηελ Θροσαδηέρα Αλαθνξηθά κε ηνπο επηζθέπηεο ηεο θξνπαδηέξαο θαη ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, παξνπζηάδνληαη θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζύγθξηζε κε ηνλ θύξην όγθν ηνπξηζηώλ ζηελ Αζήλα. Ζ ππεξνρή ησλ γπλαηθώλ είλαη νξηαθή, ελώ όπσο ήηαλ αλακελόκελν από εκπεηξηθέο δηαπηζηώζεηο, νη ειηθηαθέο θαηεγνξίεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο, κε ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ επηζθεπηώλ λα ζπγθεληξώλεηαη ζε κεγαιύηεξε ειηθηαθή θαηεγνξία από όηη θαηαγξάθεθε ζηνπο ηνπξίζηεο (Γηάγξακκα 2). Ζ πνιππιεζέζηεξε ειηθηαθή νκάδα επηζθεπηώλ είλαη ε «45 54» ελώ ε πιεηνλόηεηα ησλ ηνπξηζηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ελλέα ζνπο δέθα δήισζε όηη αλήθεη ζην πςειόηεξν κνξθσηηθό επίπεδν, ελώ νύηε ην 12% έρεη ιάβεη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, όπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 7. Ζ θαηαλνκή αλά εηήζην νηθνλνκηθό εηζόδεκα, είλαη ελδεηθηηθή ησλ επηζθεπηώλ θξνπαδηέξαο κε ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό ησλ επηζθεπηώλ λα ζπγθεληξώλεηαη ζηηο θαηεγνξίεο κεηαμύ έσο επξώ (Γηάγξακκα 8). 15

16 Γηάγξακκα 5: Θαηαλνκή επηζθεπηώλ αλά θύιν Γηάγξακκα 6: Θαηαλνκή επηζθεπηώλ αλά ειηθηαθή θαηεγνξία 16

17 Γηάγξακκα 7: Θαηαλνκή επηζθεπηώλ αλά εθπαηδεπηηθό επίπεδν Γηάγξακκα 8: Θαηαλνκή επηζθεπηώλ αλά εηήζην αηνκηθό εηζόδεκα 17

18 3. Γαπάλες ηοσρηζηώλ θαη επηζθεπηώλ Ο ππνινγηζκόο ηεο θαηαλαιωηηθής δαπάλες ησλ ηνπξηζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπώλ ηνπο απνηειεί κηα θξίζηκε παξάκεηξν γηα ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα πξέπεη απηέο λα αλαπηύμνπλ ελώ ηαπηόρξνλα ζπκβάιεη ζηνλ πξνζδηνξηζκόο ηεο ζπκβνιήο ηνπ ηνπξηζκνύ ζην ΑΔΠ. Ο κόλνο ηξόπνο πξνζέγγηζεο ηνπ πνζνύ πνπ μνδεύεη έλαο ηνπξίζηαο θαηά ηελ δηακνλή ζηελ ρώξα πξννξηζκνύ είλαη ε εκπεηξηθή έξεπλα. Άιισζηε ηελ ίδηα κεζνδνινγία αθνινπζεί θαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδαο. Γηα ην ζθνπό απηό νη εξσηήζεηο ήηαλ αλαιπηηθέο αλαθνξηθά ηόζν κε ηε δαπάλε ζε επηρεηξήζεηο εζηίαζεο όζν θαη μερσξηζηά ζε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. Υσξίο λα παξαβιέπεηαη ε ζεκαζία ηνπ θόζηνπο ησλ κεηαθνξηθώλ θαη ηεο δηακνλήο, ε εξεπλεηηθή νκάδα έθξηλε όηη ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν έρεη θαιπθζεί βηβιηνγξαθηθά θαη δελ ζπλάδεη άκεζα κε ηνπο βαζηθνύο ζηόρνπο ηεο κειέηεο, νη νπνίνη επηθεληξώλνληαη ζηνλ δηακνξθνύκελν θαηαλαισηηθό πξόηππν ηνπ ηνπξίζηα. Δπηπιένλ, ε εζηίαζε ζηελ θαηαλάισζε, πξνζδνθά λα θαιύςεη έλα ζαθέο βηβιηνγξαθηθό θελό αλαθνξηθά κε ην θαηαλαισηηθό πξόηππν ηνπ ηνπξίζηα (αγνξέο θαη δαπάλεο δηαηξνθήο) ην νπνίν εμαξηάηαη άκεζα από ην θαηαλαισηηθό πξντόλ ηεο ηνπξηζηηθήο παξακνλήο (ηύπνο θαη ηηκή δηαλπθηέξεπζεο). Γηάγξακκα 9: Ζκεξήζηεο δαπάλεο ηνπξηζηώλ 18

19 Οη ζπλνιηθέο εκεξήζηεο δαπάλεο ηνπ ηνπξίζηα ρσξίο ηε δαπάλε κεηαθνξηθώλ θαη δηακνλήο δηακνξθώλεηαη ζηα 64,1 επξώ (Γηάγξακκα-9). Ζ ζπλνιηθή εκεξήζηα δαπάλε πεξηιακβάλεη δαπάλεο ζε εζηηαηόξηα, δηαηξνθή, θαθέ κπαξ, αγνξέο πξντόλησλ, εηζηηήξηα κεηαθίλεζεο, είζνδνο ζε πνιηηηζηηθνύο ρώξνπο θα. ηε ζπλέρεηα απνκνλώζεθαλ νη δαπάλεο ζε επηρεηξήζεηο εζηίαζεο θαη ζε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. Όπσο θαίλεηαη νη ηνπξίζηεο θαηαλαιώλνπλ κέζν όξν ηελ εκέξα 30,1 επξώ ζε επηρεηξήζεηο εζηίαζεο θαη 29,8 επξώ ζε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. Γηάγξακκα 10: Ζκεξήζηεο δαπάλεο επηζθεπηώλ (θξνπαδηέξα) 19

20 Αξθεηά κεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ ζπλνιηθή εκεξήζηα αηνκηθή δαπάλε ζηνπο επηζθέπηεο ηεο θροσαδηέρας. Ζ πςειόηεξε ζπγθέληξσζε ησλ επηζθεπηώλ ζε πςειέο εηζνδεκαηηθέο θαηεγνξίεο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο ηνπξίζηεο, θαίλεηαη όηη επεξεάδεη ηελ αηνκηθή δαπάλε, αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη πξόθεηηαη γηα επηζθέπηεο νη νπνίνη παξακέλνπλ εθηόο ηνπ θξνπαδηεξόπινην θαηά κέζν όξν 6,5 κόιης ώρες. ε απηό ην πιαίζην, ν επηζθέπηεο ηεο θξνπαδηέξαο ζηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηελ Αζήλα μνδεύεη ζπλνιηθά 67,2 επξώ, 15,5 επξώ ζε επηρεηξήζεηο εζηίαζεο θαη 44,3 επξώ ζε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. Ηδίσο ε ηειεπηαία δαπάλε, εξκελεύεηαη κε βάζε ηε κεγαιύηεξε νηθνλνκηθή άλεζε ησλ επηζθεπηώλ ηεο θξνπαδηέξαο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο ηνπξίζηεο. 20

21 Οη παξαπάλσ πρώηες δηαπηζηώζεης βξίζθνληαη ζε ζηάδην επεμεξγαζίαο, αθνύ πξόθεηηαη γηα έλα πνιύ ζεκαληηθό εύξεκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί πεξαηηέξσ ζπλδπαζηηθά θαη κε βάζε άιιεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο (δαπάλε αλά ρώξα πξνέιεπζεο, αλά ειηθία, αλά είδνο ηνπξηζηηθνύο θαηαιύκαηνο θηι.). Δπηπιένλ, ιόγσ ηεο ζηνρεπκέλεο έξεπλαο ζε ηνπξίζηεο ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά, θαη δεδνκέλν όηη ην ΗΛΔΚΤ έρεη πιένλ αληίζηνηρα ζηνηρεία θαη γηα άιινπο ηαμηδησηηθνύο πξννξηζκνύο ηεο ρώξαο (πρ. Έξεπλα θαηαλαισηηθώλ πξνηύπσλ ζην ηνπξηζκό ηεο Ρόδνπ), ην ηειηθό ηεύρνο ηεο κειέηεο ζα πεξηιακβάλεη κηα ζπλνιηθόηεξε πξνζέγγηζε ηεο ηοσρηζηηθής θαηαλαιωηηθής δαπάλες. Χζηόζν, ζε πξώηε αλάγλσζε θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ηαμηδησηηθό ηζνδύγην πιεξσκώλ), ε δαπάλε ησλ ηνπξηζηώλ ηεο Αηηηθήο όπσο πξνθύπηεη από ηελ έξεπλα, βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάθεηα κε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία. Ζ νιηγνήκεξε παξακνλή ζηελ Αζήλα πηζαλόλ λα ζπλνδεύεηαη από πςειόηεξε θαηαλαισηηθή δαπάλε ζην βαζκό πνπ πνιινί ηνπξίζηεο ζα θαηεπζπλζνύλ ζηα πνιιά αμηνζέαηα πνπ δηαζέηεη ε πόιε (αξραηνινγηθνί ηόπνη Κνπζεία) κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηα εύξεκα ηεο έξεπλαο ηνπ ΗΛΔΚΤ ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηα επξήκαηα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο. 21

22 4. Γηαδροκές ηοσρηζηώλ - επηζθεπηώλ θροσαδηέρας ζηελ Αζήλα Απώηεξνο ζηόρνο ησλ εξσηήζεσλ ησλ δηαδξνκώλ, όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, είλαη ε δεκηνπξγία ελόο ρσξηθνύ πξνηύπνπ κεηαθηλήζεσλ κέζα ζηελ πόιε ηεο Αζήλα, πξάγκα εμαηξεηηθά ρξήζηκν γηα ηνλ θαζνξηζκό εκπνξηθώλ αιιά θαη (ηδηαίηεξα ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε) ηνπξηζηηθώλ πεξηνρώλ κε πςειή πηζαλόηεηα επηζθεςηκόηεηαο ή/θαη δηέιεπζεο. Ιόγσ ηνπ κεγάινπ όγθνπ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, αιιά θαη ηεο πνιππινθόηεηαο πνπ ε ίδηα ε εξώηεζε ελέρεη 2, επηιέρζεθε ε ηππνπνίεζε ησλ δηαδξνκώλ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ πςειήο επηζθεςηκόηεηαο (ζεκεία κε πςειή πνιηηηζκηθή αμία, πόινη αλαςπρήο-δηαζθέδαζεο θιπ.). Σα παξαπάλσ ζεκεία εθεμήο ζα απνθαινύληαη ηνπόζεκα. Έηζη ν εξσηώκελνο θαιείηαη λα πεξηγξάςεη κία ή πεξηζζόηεξεο δηαδξνκέο πνπ αθνινύζεζε ζηελ πόιε βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ ηνπόζεκσλ. Σα ηνπόζεκα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Πίλαθαο 1: Σνπόζεκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα Θωδηθός Αλαθοράς Ροπόζεκο 1 ύληαγκα / Θνηλνβνύιην 2 Κεηξόπνιε / Θαπληθαξέα 3 Θεξακεηθόο 4 Γθάδη 5 Γεκαξρείν (Πιαηεία Θνηδηά) 2 Η πνιππινθόηεηα ηεο εξώηεζεο απηήο θαζαπηήο ζπλίζηαηαη ζε κηα ζεηξά παξακέηξνπο πνπ αθνξνύλ ηόζν ην είδνο ησλ αλακελόκελσλ απαληήζεσλ όζν όκσο θαη ην ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απάληεζε. Η ηδαληθόηεξε πεξίπησζε ζα ήηαλ λα καο ζρεδίαδε ν θάζε εξσηώκελνο ηε δηαδξνκή πνπ έθαλε ζηελ πόιε αιιά απηό πέξα από ην όηη είλαη ρξνλνβόξν ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απάληεζεο αιιά θαη ηεο επεμεξγαζίαο (ςεθηνπνίεζε θαη ραξηνγξαθηθή απόδνζε ηνπ πιήζνπο ησλ απαληήζεσλ πνπ απαηηεί εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό) πξνϋπνζέηεη όηη ηόζν ν θαηαγξαθέαο όζν θαη ν επηζθέπηεοεξσηώκελνο λα είλαη απόιπηα εμνηθεησκέλνη κε ηνλ ράξηε ηεο Αζήλαο πξάγκα πνπ είλαη εμαηξεηηθά δύζθνιν κηα θαη ε έξεπλα αλαθέξεηαη ζε επηζθέπηεο θαη όρη ζε θάηνηθνπο ηεο πόιεο. Αλ επηιέγακε ηελ παξαπάλσ ζηξαηεγηθή ην πνζνζηό απαληήζεσλ πνπ ζα παίξλακε ζα ήηαλ εμαηξεηηθά κηθξό ελώ ε δπλαηόηεηα ηεο πνηόηεηαο ησλ απαληήζεσλ ζα ήηαλ πεξηνξηζκέλε. 22

23 Βηβιηνζήθε ηνπ Αδξηαλνύ (Πιαηεία 6 Κνλαζηεξαθίνπ) 7 Φπξξή Αξραία αγνξά / Λαόο ηνπ Ζθαίζηνπ / 8 ηνά ηνπ Αηηάινπ 9 Ρσκατθή αγνξά / Αέξεδεο Αλαθηώηηθα / Πιάθα / Κλεκείν 10 Ιπζηθξάηνπο 11 Αθξόπνιε 12 Κνπζείν Αθξόπνιεο 13 Ζξώδεην Φηινπάππνπ / Πλύθα / Φπιαθή ηνπ 14 σθξάηε 15 Λαόο ηνπ Γία / Πύιε ηνπ Αδξηαλνύ 16 Εάππεην / Δζληθόο θήπνο Παλαζελατθό ζηάδην (Θαιιηκάξκαξν 17 ζηάδην) Δθθιεζία Αγίνπ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηε 18 / Πιαηεία Θνισλάθη Κνπζείν Κπελάθε / Βπδαληηλό κνπζείν 19 / Κνπζείν Θπθιαδηθήο ηέρλεο 20 Δζληθή πηλαθνζήθε Αθαδεκία / Παλεπηζηήκην / Δζληθή 21 βηβιηνζήθε 22 Ιπθαβεηηόο 23 Πιαηεία Δμαξρείσλ 24 Δζληθό αξραηνινγηθό κνπζείν 25 Οκόλνηα 26 Δζληθό ζέαηξν 88 Αιινύ Ο παξαπάλσ πίλαθαο εκπινπηίζηεθε κε κεξηθέο αθόκε θαηαρσξήζεηο νη νπνίεο είλαη νη πξννξηζκνί νη νπνίνη πεξηγξάθεθαλ από ηνπο εξσηώκελνπο σο αιινύ, έηζη ν πίλαθαο πξννξηζκώλ πνπ πξνέθπςε είλαη ν αθόινπζνο. 23

24 Πίλαθαο 2: Σνπόζεκα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ έξεπλα Θωδηθός Αλαθοράς Ροπόζεκο 1 ύληαγκα / Θνηλνβνύιην 2 Κεηξόπνιε / Θαπληθαξέα 3 Θεξακηθόο 4 Γθάδη 5 Γεκαξρείν (Πιαηεία Θνηδηά) Βηβιηνζήθε ηνπ Αδξηαλνύ (Πιαηεία 6 Κνλαζηεξαθίνπ) 7 Φπξξή Αξραία αγνξά / Λαόο ηνπ Ζθαίζηνπ / ηνά ηνπ 8 Αηηάινπ 9 Ρσκατθή αγνξά / Αέξεδεο 10 Αλαθηώηηθα / Πιάθα / Κλεκείν Ιπζηθξάηνπο 11 Αθξόπνιε 12 Κνπζείν Αθξόπνιεο 13 Ζξώδεην 14 Φηινπάππνπ / Πλύθα / Φπιαθή ηνπ σθξάηε 15 Λαόο ηνπ Γία / Πύιε ηνπ Αδξηαλνύ 16 Εάππεην / Δζληθόο θήπνο 17 Παλαζελατθό ζηάδην (Θαιιηκάξκαξν ζηάδην) Δθθιεζία Αγίνπ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηε / Πιαηεία 18 Θνισλάθη Κνπζείν Κπελάθε / Βπδαληηλό κνπζείν / Κνπζείν 19 Θπθιαδηθήο ηέρλεο 20 Δζληθή πηλαθνζήθε 21 Αθαδεκία / Παλεπηζηήκην / Δζληθή βηβιηνζήθε 22 Ιπθαβεηηόο 23 Πιαηεία Δμαξρείσλ 24 Δζληθό αξραηνινγηθό κνπζείν 25 Οκόλνηα 26 Δζληθό ζέαηξν 88 Αιινύ 27 Θνπθάθη 28 Γιπθάδα 29 Πεηξαηάο 31 Λέα κύξλε 32 Πνιηηεία 33 Αηηηθό παξθν 34 Πνιεκηθό κνπζείν 35 Θεθηζηά 36 Υαιάλδξη 37 Θεζείν 24

25 38 Αθαδεκία Πιάησλα 39 ηέγε γξακκάησλ θαη ηερλώλ 40 Κεηαμνπξγείν 41 Κέγαξν Mνπζηθήο 42 Ηνπδατθό Κνπζείν 43 Λεα Φηιαδέιθεηα 44 Ραθήλα 45 νύλην 46 Οιπκπηαθό ηάδην 47 Καξνύζη Θάζε πξννξηζκόο αληηζηνηρίζηεθε ζε κία θαη κνλαδηθή ζέζε ζην ρώξν κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο γεσθσδηθνπνίεζεο. Γειαδή θάζε ζεκείν αληηζηνηρίζηεθε ζε έλα δεύγνο ζπληεηαγκέλσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ ζέζε ζην ρώξν. ηε ζπλέρεηα έγηλε ε αληίζηνηρε δηαδηθαζία γεσθσδηθνπνίεζεο γηα ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνλ νπνίν δήισζαλ νη εξσηώκελνη. Θαζώο όκσο νη απαληήζεηο ήηαλ αλνκνηνγελείο κηαο θαη άιινη απαληνύζαλ ιέγνληαο απιά όηη έκελαλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε γεηηνληά (πρ Θνπθάθη), άιινη ζε ζπίηη θίινπ (Λέν Ζξάθιεην) θαη άιινη ζε ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν θξίζεθε ζθόπηκν λα γίλεη θάπνηνπ είδνπο νκαδνπνίεζε πνπ λα εμαζθαιίδεη έλα θνηλό επίπεδν αλαθνξάο. Σν επίπεδν αλαθνξάο πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ην Γεκνηηθό Γηακέξηζκα όηαλ ε απάληεζε ήηαλ ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν ή γεηηνληά ζηνλ Γήκν Αζελαίσλ (πρ Caravel, Θνπθάθη, Δμάξρεηα, Πιάθα) νπόηε όιεο απηέο νη απαληήζεηο ηαμηλνκήζεθαλ ζην θεληξνεηδέο ηνπ αληίζηνηρνπ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. ε πεξηπηώζεηο πνπ είρακε σο απάληεζε ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν ή άιιε πεξηνρή εθηόο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ (πρ. Sofitel, Λέα Ησλία, Πεηξαηάο) ην επίπεδν αλαθνξάο πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ν ίδηνο ν Γήκνο θαη νη απαληήζεηο ηαμηλνκήζεθαλ ζην θεληξνεηδέο ηνπ αληίζηνηρνπ Γήκνπ. Κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ην θάζε εξσηεκαηνιόγην απέθηεζε έλαλ πίλαθα ρσξηθήο αλαθνξάο ηεο κνξθήο (Υ α Τ α ),(Υ i,τ i )... (Υ n,τ n ), (Υ α Τ α ) πνπ ζηελ νπζία είλαη κηα αιιεινπρία δεπγώλ ζπληεηαγκέλσλ 25

26 κε αθεηεξία ην ζεκείν δηακνλήο πνπ δήισζε ν εξσηώκελνο (Υ α Τ α ζπληεηαγκέλεο θεληξνεηδνύο Γήκνπ ή Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο) θαη κε ζεκεία επίζθεςεο ),(Υ i,τ i )... (Υ n,τ n ) ηα ζεκεία ηα νπνία δήισζε όηη επηζθέθηεθε ν εξσηώκελνο. Θαζώο όκσο ε ζεηξά κε ηελ νπνία δειώζεθαλ ηα ζεκεία δε ζεκαίλεη θαη' αλάγθε όηη είλαη θαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία πξνζπειάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο, ζα πξέπεη λα γίλεη κία θαλνληθνπνίεζε-βειηηζηνπνίεζε ηεο θαηαλνκήο ησλ ζεκείσλ ζην ρώξν έηζη ώζηε λα πξνθύςεη κία βέιηηζηε δηαδξνκή. Ζ βέιηηζηε δηαδξνκή δεκηνπξγήζεθε κέζα από ηελ επίιπζε ηνπ θιαζηθνύ γεσγξαθηθνύ πξνβιήκαηνο βειηηζηνπνίεζεο δηαδξνκώλ πνπ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπλαληάηαη θαη σο travelling salesman problem (TSP) 3. Αλαιπηηθόηεξα, ην TSP αθνξά ηελ πινπνίεζε κίαο βέιηηζηεο δηαδξνκήο ε νπνία δηέξρεηαη κία θαη κόλν θνξά από έλα πιήζνο πξνθαζνξηζκέλσλ ζεκείσλ ειαρηζηνπνηώληαο κία παξάκεηξν ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην "θόζηνο" ηεο δηαδξνκήο. Χο θόζηνο δηαδξνκήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίζθεςε όισλ ησλ ζεκείσλ, είηε ηα ρηιηόκεηξα πνπ πξέπεη λα δηαλπζνύλ είηε θαη ην ρξεκαηηθό θόζηνο ηεο θάζε δηαδξνκήο (ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απηνθίλεην θαη θάζε δηαδξνκή είλαη ζπζρεηηζκέλε κε κέζεο ηηκέο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, θαζώο αλαθεξόκαζηε ζε δηαδξνκέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνπξίζηεο επηζθέπηεο ηεο πόιεο ησλ Αζελώλ, επηιέμακε σο παξάκεηξν πξνο ειαρηζηνπνίεζε ηα ρηιηόκεηξα πνπ πξέπεη λα δηαλπζνύλ. Γηα ηελ επίιπζε ηνπ ελ ιόγσ πξνβιήκαηνο πινπνηήζεθε εμεηδηθεπκέλνο αιγόξηζκνο ηαμηλόκεζεο ησλ δεπγώλ ζπληεηαγκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε εξσηεκαηνιόγην. Οη ηαμηλνκεκέλεο πιένλ ζπληεηαγκέλεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο δεδνκέλν εηζόδνπ ζε έλαλ λέν αιγόξηζκν απηόκαηεο αλάθηεζεο θαη απνζήθεπζεο νδεγηώλ πξνζέιεπζεο από ηνλ δηθηπαθό εμππεξεηεηή 3 Γηα πεξηζζόηεξα ζρεηηθά κε ην ελ ιόγσ πξόβιεκα θαζώο θαη ηνπο δηάθνξνπο ηξόπνπο επίιπζεο πνπ έρνπλ πξνηαζεί βι. Applegate, D. L.; Bixby, R. M.; Chvátal, V.; Cook, W. J. (2006), The Traveling Salesman Problem θαη Hassin, R.; Rubinstein, S. (2000), "Better approximations for max TSP", Information Processing Letters 75 (4):

27 cloudmade. Απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο ήηαλ ε δεκηνπξγία κίαο μερσξηζηήο βέιηηζηεο δηαδξνκήο πνπ αθνινύζεζε ν θάζε εξσηώκελνο πξνθεηκέλνπ λα κεηαβεί θάλνληαο ηα ειάρηζηα ρηιίνκεηξα από ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπ ζε όια ηα αμηνζέαηα/ζεκεία ελδηαθέξνληνο πνπ δήισζε όηη επηζθέθηεθε. Οη παξαπάλσ δηαδξνκέο θαίλνληαη ζην ράξηε πνπ αθνινπζεί. (Υάξηεο 1) Υάξηεο 1: Γηαδξνκέο πνπ αθνινύζεζαλ νη εξσηώκελνη ζηελ Αζήλα (έκθαζε ζην θέληξν) Όπσο θαίλεηαη θαη από ηνλ παξαπάλσ ράξηε, νη δηαδξνκέο πνπ αθνινπζνύληαη από ηνπο επηζθέπηεο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε ππθλόηεηα εληόο ησλ νξίσλ ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ ηεο Αζήλαο. Από ηνλ παξαπάλσ ράξηε δελ κπνξνύλ λα βγνπλ ηδηαίηεξα ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηηο πεξηνρέο εθείλεο ησλ νπνίσλ ε επηζθεςηκόηεηα ή από ηηο νπνίεο ε δηέιεπζε ηνπξηζηώλ είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε. Γηα ηελ 27

28 εμαγσγή ηέηνησλ ζπκπεξαζκάησλ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ κε θάπνηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ επηζθεςηκόηεηα ζπγθεθξηκέλσλ πόισλ αιιά θαη λα αλαιπζνύλ πεξεηαίξσ κε πεξηζζόηεξν εμεηδηθεπκέλεο γεσγξαθηθέο αλαιύζεηο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ην πιήζνο ησλ επηζθέςεσλ θαη κία έλδεημε ηεο επηζθεςηκόηεηαο ηνπ θάζε πόινπ ηνπόζεκνπ ηόζν γηα ηνπο ηνπξίζηεο πνπ επέιεμαλ σο πξννξηζκό ηελ Αζήλα όζν θαη απηώλ πνπ ηελ επηζθέθηεθαλ ζην πιαίζην θάπνηαο θξνπαδηέξαο. Πίλαθαο 3: ηνηρεία επηζθεςηκόηεηαο πόισλ Αζήλαο εκείν Δλδηαθέξνληνο Δπηζθέπηεο κε δηακνλή % Δπηζθέςεσλ Δπηζθέπηεο Θξνπαδηέξαο % Δπηζθέςεσλ ύλνιν Δπηζθεςηκόηεηα Αθξόπνιε ,05% ,80% ,33% ύληαγκα / Θνηλνβνύιην ,28% ,60% ,39% Αλαθηώηηθα / Πιάθα / Κλεκείν Ιπζηθξάηνπο 828 7,91% ,50% ,79% Κνπζείν Αθξόπνιεο 944 9,01% 451 8,35% ,79% Βηβιηνζήθε ηνπ Αδξηαλνύ (Πιαηεία Κνλαζηεξαθίνπ) 860 8,21% 384 7,11% ,84% Κεηξόπνιε / Θαπληθαξέα 852 8,14% 251 4,65% ,95% Εάππεην / Δζληθόο θήπνο 613 5,85% 266 4,93% 879 5,54% Λαόο ηνπ Γία / Πύιε ηνπ Αδξηαλνύ 516 4,93% 359 6,65% 875 5,51% Ρσκατθή αγνξά / Αέξεδεο 483 4,61% 338 6,26% 821 5,17% Αξραία αγνξά / Λαόο ηνπ Ζθαίζηνπ / ηνά ηνπ Αηηάινπ 443 4,23% 250 4,63% 693 4,37% Παλαζελατθό ζηάδην (Θαιιηκάξκαξν ζηάδην) 321 3,07% 315 5,84% 636 4,01% Αθαδεκία / Παλεπηζηήκην / Δζληθή βηβιηνζήθε 236 2,25% 182 3,37% 418 2,63% Ζξώδεην 291 2,78% 115 2,13% 406 2,56% Οκόλνηα 248 2,37% 36 0,67% 284 1,79% Φηινπάππνπ / Πλύθα / Φπιαθή ηνπ σθξάηε 170 1,62% 106 1,96% 276 1,74% Φπξξή 200 1,91% 34 0,63% 234 1,47% Δζληθό αξραηνινγηθό κνπζείν 162 1,55% 43 0,80% 205 1,29% Γεκαξρείν (Πιαηεία Θνηδηά) 102 0,97% 50 0,93% 152 0,96% Θεξακηθόο 128 1,22% 10 0,19% 138 0,87% Δθθιεζία Αγίνπ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηε / Πιαηεία Θνισλάθη 82 0,78% 44 0,82% 126 0,79% Ιπθαβεηηόο 105 1,00% 15 0,28% 120 0,76% Γθάδη 98 0,94% 6 0,11% 104 0,66% Δζληθή πηλαθνζήθε 56 0,53% 14 0,26% 70 0,44% Κνπζείν Κπελάθε / 57 0,54% 9 0,17% 66 0,42% 28

29 Βπδαληηλό κνπζείν / Κνπζείν Θπθιαδηθήο ηέρλεο Πιαηεία Δμαξρείσλ 58 0,55% 6 0,11% 64 0,40% Δζληθό ζέαηξν 44 0,42% 4 0,07% 48 0,30% Πεηξαηαο 5 0,05% 6 0,11% 11 0,07% Οιπκπηαθό ηάδην 1 0,01% 3 0,06% 4 0,03% Γιπθαδα 3 0,03% 0 0,00% 3 0,02% Θνπθαθη 2 0,02% 0 0,00% 2 0,01% ηεγε γξακκαησλ θαη ηερλσλ 2 0,02% 0 0,00% 2 0,01% Ηνπδαηθν Κνπζεην 2 0,02% 0 0,00% 2 0,01% Λεα κπξλε 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% Αηηηθό παξθν 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% Πνιεκηθό κνπζείν 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% Θεθηζηα 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% Υαιαλδξη 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% Θεζεην 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% Αθαδεκηα Πιαησλα 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% Κεηαμνπξγεην 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% Κεγαξν κνπζηθεο 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% Λεα Φηιαδέιθηα 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% Ραθελα 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% νπλην 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% Καξνύζη 0 0,00% 1 0,02% 1 0,01% Από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα αιιά θαη από ηνπο ζρεηηθνύο ράξηεο (Υάξηεο 2α, 2β, 2γ όπνπ ην κέγεζνο ηνπ θύθινπ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ επηζθεςηκόηεηα πνπ εκθαλίδεη ν θάζε πόινο) θαίλεηαη όηη νη βαζηθνί πόινη έιμεο ησλ ηνπξηζηώλ είλαη ηα θιαζηθά αμηνζέαηα γηα ηα νπνία ε Αζήλα είλαη παγθνζκίσο γλσζηή, πξάγκα πνπ ζε κεγάιν βαζκό θαζνξίδεη θαη ηηο δηαδξνκέο ηνπο ζηελ πόιε. Από ηελ άιιε θαίλεηαη λα επηβεβαηώλεηαη θαη ε ππόζεζε εξγαζίαο ζρεηηθά κε ην πεξηνξηζκέλν ρσξηθό εύξνο ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ ηνπξηζηώλ ηεο θξνπαδηέξαο όπνπ ζεκαληηθνί πόινη ηεο Αζήλαο όπσο πρ ην Αξραηνινγηθό Κνπζείν εκθαλίδνπλ πνιύ ρακειή επηζθεςηκόηεηα. 29

30 Σάρηες 2α: Δπηζθεψηκόηεηα πόιωλ ηοσρηζηώλ ποσ δηακέλοσλ ζηελ Αζήλα Σάρηες 2β: Δπηζθεψηκόηεηα πόιωλ ηοσρηζηώλ θροσαδηέρας 30

31 Σάρηες 2γ: Πσλοιηθή επηζθεψηκόηεηα ηοσρηζηηθώλ πόιωλ Αλαδεηώληαο ηώξα ην ρσξηθό πξόηππν ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ ηνπξηζηώλ ζηελ πόιε πξνρσξήζακε ζε κία αλάιπζε ηεο ππθλόηεηαο ησλ δηαδξνκώλ πνπ αθνινπζνύληαη από ηνπο ηνπξίζηεο πνπ έρνπλ επηιέμεη σε ηόπν δηακνλήο ηελ Αζήλα, κέζα από έλαλ εμεηδηθεπκέλν αιγόξηζκν ππνινγηζκνύ ππθλνηήησλ, ηνπ αιγόξηζκνπ kernel density πνπ είλαη ελζσκαησκέλνο ζην ινγηζκηθό ArcInfo. Ο αιγόξηζκνο απηόο καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα εμαγσγήο ζπλεθηηθώλ ρσξηθώλ πξνηύπσλ κεηαθηλήζεσλ ηα νπνία αλαδεηθλύνπλ κε ηε κέγηζηε δπλαηή ζαθήλεηα πνηέο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο είλαη νη πεξηζζόηεξν επηζθέςηκεο ηόζν σο πόινη/ηνπόζεκα είηε αθόκε σο ζεκεία δηέιεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαθηλήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη γηα ηε κεηάβαζε από έλα ηνπόζεκν ζε θάπνην άιιν. Κπνξεί έηζη λα πξνζδηνξηζηεί κε ζαθήλεηα ζε πνηεο πεξηνρέο επηιέγνπλ λα θηλεζνύλ νη ηνπξίζηεο θαη θαη' επέθηαζε απηέο νη πεξηνρέο λα ζεσξεζνύλ σο ε ηνπξηζηηθή πεξηνρή ηεο Αζήλαο. Σα 31

32 απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο θαίλνληαη ζην ράξηε πνπ αθνινπζεί. Σάρηες 3: Ξσθλόηεηες ηοσρηζηηθώλ δηαδροκώλ ηνλ παξαπάλσ ράξηε θαίλεηαη κία πξώηε εθηίκεζε ηεο πεξηνρήο ε νπνία ζπγθεληξώλεη ην κεγαιύηεξν πιήζνο κεηαθηλήζεσλδηαδξνκώλ πνπ αθνινπζνύλ νη ηνπξίζηεο πνπ επηιέγνπλ ηελ Αζήλα σε ηόπν δηακνλήο. εκεηώλνπκε όηη απηόο ν ράξηεο αθνξά ην ζύλνιν ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη ηελ ππθλόηεηα ηνπο από θαη πξνο ηα ζεκεία πνπ νη ίδηνη νπ εξσηώκελνη δήισζαλ όηη επηζθέθηεθαλ. Ηδηαίηεξα ππθλέο θαίλεηαη λα είλαη νη κεηαθηλήζεηο από ή/θαη πξνο ηελ Αθξόπνιε αιιά θαη ηελ πιαηεία πληάγκαηνο. Οη δύν απηνί πόινη θαίλεηαη δεκηνπξγνύλ έλαλ ηζρπξό γξακκηθό άμνλα ν νπνίνο αθνινπζεί πεξίπνπ ηε δηαδξνκή ύληαγκα-δξκνύ-κνλαζηεξάθη- Αθξόπνιε. Δμαηξεηηθά ζεκαληηθέο θαίλεηαη λα είλαη θαη νη κεηαθηλήζεηο εληόο ηνπ εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ ηεο Αζήλαο. Οη πεξηνρή ηεο Οκόλνηαο εκθαλίδεη ζρεηηθά έληνλε δξαζηεξηόηεηα θαζώο εθεί είλαη ρσξνζεηεκέλα 32

33 πνιιά μελνδνρεία ελώ ηαπηόρξνλα απνηειεί θαη πύιε εηζόδνπ πξνο ην ηζηνξηθό θαη εκπνξηθό θέληξν ηεο Αζήλαο γηα επηζθέπηεο κε πξνέιεπζε ην 4ν, 5ν, 6ν θαη 7ν Γεκνηηθό Γηακέξηζκα ηνπ Γήκνπ ηεο Αζήλαο αιιά θαη ησλ Βόξεησλ θαη Γπηηθώλ γεηηνληθώλ Γήκσλ (πξάγκα πνπ νθείιεηαη ζηνπο ζηαζκνύο ΖΑΠ θαη ΚΔΣΡΟ πνπ δηαζηαπξώλνληαη εθεί). Σν δπηηθό όξην ηνπ λνεηνύ πνιπγώλνπ ησλ έληνλσλ κεηαθηλήζεσλ θαίλεηαη λα είλαη ε επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Γθαδηνύ-Θεξακεηθνύ, πεξηνρή ε νπνία απνηειεί ηνλ ηειηθό πξννξηζκό ηνπ ιεγόκελνπ "κεγάινπ αξραηνινγηθνύ πεξηπάηνπ ηεο Αζήλαο" ελώ έρεη θαη ζηαζκό ΚΔΣΡΟ πξάγκα πνπ θαζηζηά ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηδαληθό αξρηθό ή ηειηθό πξννξηζκό γηα κία βόιηα ζηελ Αζήλα. Σα όξηα ηνπ λνεηνύ πνιπγώλνπ νινθιεξώλνληαη κε ηηο πεξηνρέο πεξηκεηξηθά ηνπ Εαππείνπ αιιά θαη ηνπ Θαιιηκάξκαξνπ ηαδίνπ ζην αλαηνιηθό θνκκάηη θαη ησλ ηειώλ ηνπ Οιπκπίνπ Γηόο ζην Λόηην θνκκάηη. Οη παξαπάλσ πεξηνρέο είηε απνηεινύλ από κόλεο ηνπο πεξηνρέο ζεκαληηθήο εκβέιεηαο (Θαιιηκάξκαξν, ηήιεο Οιπκπίνπ Γηόο) είηε απνηεινύλ πύιεο εηζόδνπ πξνο ην θέληξν γηα επηζθέπηεο κε πξνέιεπζε ηνπο Λόηηνπο Γήκνπο ηεο Αηηηθήο. 33

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα