ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ"

Transcript

1 ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ: ΑΓΝΠΡΝΠ ΝΘΡΥΒΟΗΝΠ

2 ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ Ζ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ηνπ ΗΛΔΚΤ ηεο ΔΔΔ γηα ηε κειέηε ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ηνπξηζηώλ ζε Αζήλα θαη Πεηξαηά εληάζζεηαη ζε κηα γεληθόηεξε επηδίσμε ηεο ΔΔΔ λα ραξηνγξαθήζεη θαη λα ηαμηλνκήζεη ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη μέλνη επηζθέπηεο νξγαλώλνπλ ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ εγρώξηα επηρεηξεκαηηθόηεηα. Δάλ δερζνύκε όηη ν ηνπξηζκόο είλαη πξάγκαηη κία από ηηο βαξηέο κεηαβιεηέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηόηε είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα εμεηάζνπκε πώο νη ινηπέο κεηαβιεηέο θαη εηδηθόηεξα ην Δκπόξην επεξεάδνληαη από απηόλ, εηδηθά ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηόδνπο νπόηε θαη ε ζύλζεζε ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ ζηελ ρώξα κεηαβάιιεηαη δξακαηηθά. Θέζε ηεο ΔΔΔ είλαη όηη εκπόξην θαη ηνπξηζκόο είλαη δύν δξαζηεξηόηεηεο ζε δεκηνπξγηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηνπο. Από ηε κία πιεπξά, ε ηνπξηζηηθόηεηα κηαο πεξηνρήο επλνεί ηε κεγαιύηεξε πξνζέιεπζε δπλεηηθώλ θαηαλαισηώλ γηα ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα από ηελ άιιε πιεπξά, σζηόζν, νη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, εηδηθά ζε παξαδνζηαθνύο εκπνξηθνύο δξόκνπο, ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ελίζρπζε θαη πξνώζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ ραξαθηήξα. ε απηό ην πιαίζην είλαη αλαγθαίν λα θαηαξηηζηεί κηα εκπνξηθή/ηνπξηζηηθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ ζπλνιηθή εηθόλα θαη ζα επηηξέπεη ηε ζπλδπαζκέλε αλάπηπμε ακθόηεξσλ ησλ θιάδσλ. Σν δήηεκα ηεο ηνπξηζηηθήο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο είλαη θξίζηκν γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ επθαηξηώλ πνπ πξνζθέξεη ν ηνπξηζκόο αιιά θαη ησλ νξίσλ ηεο νπζηαζηηθήο ζπλεηζθνξάο ηνπ ζηε γεληθόηεξε αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή. Σα πεξίπνπ 60 επξώ εκεξεζίσο πνπ μνδεύεη έλαο κέζνο ηνπξίζηαο είηε είλαη επηζθέπηεο είηε πξνέξρεηαη από θξνπαδηέξα νξηνζεηνύλ θαη ηηο ξεαιηζηηθέο αλακνλέο γηα ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ελ κέζσ θξίζεο. ύκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνύο καο ν ηνπξηζηηθόο πινύηνο πνπ αληηζηνηρεί ζην ΑΔΠ, κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο έρεη όξηα. Απηό ζεκαίλεη όηη ν κνλνδηάζηαηνο πξνζαλαηνιηζκόο ηεο αλαπηπμηαθήο πξνζπάζεηαο πξνο ηνλ ηνπξηζκό δε ζα θέξεη ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα εάλ δελ ζπλνδεύεηαη θαη από κηα παξάιιειε αλάπηπμε θαη άιισλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. 2

3 1. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΘΑΗ ΠΘΝΞΝΗ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ Αληηθείκελν ηεο έξεπλαο «Θαηαλαισηηθά πξόηππα Σνπξηζηώλ ζηελ εκπνξηθή αγνξά ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά» είλαη αξρηθά ε δηεξεύλεζε ησλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ μέλσλ ηνπξηζηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα θαη είηε δηακέλνπλ ζε θαηαιύκαηα ζηελ Αηηηθή, είηε ηελ επηζθέπηνληαη σο κέξνο ησλ δηαθνπώλ ηνπο κε θξνπαδηεξόπινην. Δπηπιένλ, ε αιιειεπίδξαζε απηώλ κε ηελ εκπνξηθή αγνξά ηεο πόιεο θαη ην επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπο από ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο παξνρέο ησλ εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ. Ιόγσ ηνπ όηη ε έξεπλα έρεη ζθνπό λα ζθηαγξαθήζεη θαη λα θαηαλνήζεη ην θαηαλαισηηθό πξνθίι ησλ ηνπξηζηώλ πνπ πξνέξρνληαη από ρώξεο πνπ απνηεινύλ ηηο βαζηθόηεξεο πεγέο ηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζκνύ, ζρεδηάζηεθε έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα κειεηεζνύλ κε ηθαλνπνηεηηθή αζθάιεηα νη επηζθέπηεο αλά ρώξα πξνέιεπζεο. Βαζηθνί ζθνπνί ηεο έξεπλαο είλαη: Ο πξνζδηνξηζκόο θνηλσληθνύ-νηθνλνκηθνύ πξνθίι ησλ ηνπξηζηώλ. Ζ δηεξεύλεζε πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ σο πξνο ηελ νξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνύ θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επηζθεπηώλ βάζε απηώλ. Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ ζεηηθώλ ζηνηρείσλ ηεο εκπνξηθήο αγνξάο πνπ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ πόιν πξνζέιθπζεο μέλσλ επηζθεπηώλ. Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ αξλεηηθώλ ζηνηρείσλ ηεο εκπνξηθήο αγνξάο πνπ απεηινύλ ηελ εηθόλα ηεο. Ζ δηεξεύλεζε ησλ θαηαλαισηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ, αλαγθώλ θαη πξνζδνθηώλ ηνπ μέλνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ ώζηε νη πξνηάζεηο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο λα είλαη πεξηζζόηεξν ζηνρεπκέλεο ζε απηό ην target group. Οη δηαδξνκέο πνπ αθνινπζνύλ νη ηνπξίζηεο κέζα ζηελ πόιε. Ζ θαηαγξαθή ησλ ηνπξηζηηθώλ πεξηνρώλ. 3

4 2. ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΖ ΠΙΙΝΓΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο είλαη πνζνηηθή ώζηε λα απνηππσζνύλ νη γεληθέο ηάζεηο ηνπ ππό έξεπλα πιεζπζκνύ θαη λα θαζίζηαηαη εθηθηή ε ζηαηηζηηθή γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ ηερληθή ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα εθαξκνζηεί ζηελ έξεπλα πεδίνπ είλαη ε ζπλέληεπμε κε ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σν εξσηεκαηνιόγην απαξηίδεηαη από θιεηζηέο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, εξσηήζεηο ηεξάξρεζεο θαη δηαβάζκηζεο, θαη πεξηιακβάλεη επίζεο νξηζκέλεο εξσηήζεηο αλνηθηνύ ηύπνπ (ειεύζεξεο απάληεζεο) ώζηε λα εληνπηζηνύλ ηπρόλ δεηήκαηα πνπ δελ έρνπλ πξνβιεθζεί από ηνλ εξεπλεηηθό ζρεδηαζκό. 3Α. ΞΙΖΘΠΚΝΠ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ΑΡΡΗΘΖ, ΓΔΗΓΚΑ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΖ ΓΔΗΓΚΑΡΝΙΖΤΗΑΠ Ο πιεζπζκόο ηεο έξεπλαο είλαη νη μέλνη ηνπξίζηεο πνπ δηακέλνπλ ζηηο Λνκαξρίεο Αζελώλ θαη Πεηξαηά θαη ζύκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία ηνπ 2010 θαη 2011 αλέξρνληαη πεξίπνπ ζηα άηνκα. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πξνζδηνξίζηεθε ζηα 1700 άηνκα. Ζ δεηγκαηνιεςία πνπ ζρεδηάζηεθε είλαη ζηξσκαηνπνηεκέλε ζε έλα ζηάδην όπνπ σο ζηξώκαηα νξίζηεθαλ νη ρώξεο πξνέιεπζεο ησλ επηζθεπηώλ. Σν κέγηζην ηππηθό ζθάικα γηα ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ηεο ζηξσκαηνπνηεκέλεο δεηγκαηνιεςίαο πνπ ζρεδηάζηεθε είλαη ην δείγκα ζπκπεξηιήθζεθαλ ρώξεο πνπ απνηεινύλ ηηο 1 Κε βάζε ην κέγηζην ηππηθό ζθάικα κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε ηα δηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο γηα θάζε εξώηεζε ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ηύπν (Δθηίκεζε πνζνζηνύ 4

5 βαζηθόηεξεο αγνξέο ηνπξηζηώλ γηα ηελ Διιάδα, ζύκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία γηα ηα έηε 2011 θαη Οη ρώξεο πξνέιεπζεο πνπ επηιέρζεθαλ είλαη 6 ηνλ αξηζκό θαη θαιύπηνπλ ην 46,5% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ηνπξηζηώλ ζηελ Διιάδα. Ο αξηζκόο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ γηα θάζε ζηξώκα (ρώξα πξνέιεπζεο) είλαη αλάινγνο κε ην πνζνζηό ησλ επηζθεπηώλ πνπ ηαμίδεςαλ ζηελ Διιάδα από θάζε ρώξα. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ε αλαιπηηθή δηάξζξσζε ηνπ δείγκαηνο όπσο θαζνξίζηεθε από ηνλ εξεπλεηηθό ζρεδηαζκό. α/α ΦΩΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1 Γερμανία Ηνωμένο Βαζίλειο Γαλλία Ρωζία Ιηαλία Ολλανδία 151 ΣΥΝΟΛΟ πληειεζηήο επηπέδνπ εκπηζηνζύλεο * Σππηθό ζθάικα), όπνπ γηα ην επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 95% ν ζπληειεζηήο είλαη

6 3Β. ΞΙΖΘΠΚΝΠ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ΘΟΝΑΕΗΔΟΑ, ΓΔΗΓΚΑ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΖ ΓΔΗΓΚΑΡΝΙΖΤΗΑΠ Ο πιεζπζκόο ηεο έξεπλαο είλαη νη επηβάηεο θξνπαδηεξόπινησλ πνπ αθίρζεθαλ ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, όπνπ ζύκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία γηα ην 2012 αλέξρνληαη πεξίπνπ ζηνπο επηβάηεο. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πξνζδηνξίζηεθε ζηα άηνκα. Ζ δεηγκαηνιεςία πνπ ζρεδηάζηεθε είλαη ζηξσκαηνπνηεκέλε ζε έλα ζηάδην όπνπ ζηξώκαηα ζεσξήζεθαλ νη ρώξεο πξνέιεπζεο ησλ επηβαηώλ. Σν 87.5% ησλ επηβαηώλ ζε παγθόζκηα θιίκαθα γηα ηηο θξνπαδηέξεο πξνέξρεηαη από ηελ Β. Ακεξηθή (60.5%) θαη ηελ Δπξώπε (27%) γηα απηό θαη επηιέρζεθαλ νη δπν απηέο πεξηνρέο γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ δείγκαηνο. Όζν αθνξά ηελ επξσπατθή αγνξά επηιέρζεθαλ νη ρώξεο πνπ θαιύπηνπλ ην 87.3% ησλ επηβαηώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ Δπξώπε. πλνιηθά πξνζδηνξίζηεθαλ 7 ζηξώκαηα (ρώξεο πξνέιεπζεο).ο αξηζκόο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ γηα θάζε ζηξώκα είλαη αλάινγνο κε ην πνζνζηό ησλ επηβαηώλ από θάζε ρώξα. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ε αλαιπηηθή δηάξζξσζε ηνπ δείγκαηνο όπσο θαζνξίζηεθε από ηνλ εξεπλεηηθό ζρεδηαζκό. α/α ΦΩΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1 ΗΠΑ Καναδάς 64 3 Ηνωμένο Βαζίλειο 91 4 Γερμανία 77 5 Γαλλία 43 6 Ιζπανία 67 7 Ιηαλία 56 ΣΥΝΟΛΟ 1000 Σν κέγηζην ηππηθό ζθάικα γηα ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ηεο ζηξσκαηνπνηεκέλεο δεηγκαηνιεςίαο πνπ ζρεδηάζηεθε είλαη

7 4. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΔΛΑΠ Οη ζπλεληεύμεηο δηεμήρζεζαλ από θαηαξηηζκέλνπο εξεπλεηέο νη νπνίνη θαη ζα ιάβνπλ εηδηθή εθπαίδεπζε γηα ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο. Ζ δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ππνινγίδεηαη ζηηο κέξεο. Ο ρξόλνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο είλαη ν κήλαο Αύγνπζηνο ιόγσ ηεο πςειήο ζπγθέληξσζεο ηνπξηζηώλ ηε ζπγθξηκέλε πεξίνδν. Ζ ζπλεληεύμεηο ζα δηεμαρζνύλ ζε θνκβηθά ηνπξηζηηθά ζεκεία ηεο Αζήλαο. πγθεθξηκέλα ηα ζεκεία πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε πεξηνρή θνληά ζηελ Αθξόπνιε, ν Δζληθόο θήπνο, ην ύληαγκα, ε Θαπληθαξέα θαη ε πιαηεία Κνλαζηεξάθη. Σα παξαπάλσ ζεκεία ζεσξήζεθε όηη απνηεινύλ πόιν έιμεο ηεο πιεηνλόηεηαο ησλ ηνπξηζηώλ αλεμάξηεηα από ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ώζηε λα απνθεπρζνύλ κεξνιεπηηθά ζθάικαηα ζηελ έξεπλα. Δπηπιένλ, ζα δνζνύλ νδεγίεο ζηνπο εξεπλεηέο κε ζθνπό λα εμαζθαιηζηεί ε ηπραηόηεηα ηνπ δείγκαηνο θαη λα εμαζθαιηζηεί ε θάιπςε ησλ αλαινγηώλ ηεο ζηξσκαηνπνίεζεο. Βαζηθό ζεκείν ηεο δεηγκαηνιεςίαο ώζηε ην δείγκα λα απνηειείηαη από αλεμάξηεηεο παξαηεξήζεηο είλαη νη ζπλεληεύμεηο λα γίλνληαη ζε άηνκα πνπ δελ επηζθέθηεθαλ καδί ηε Αηηηθή π.ρ. λα κελ γίλνληαη ζπλεληεύμεηο ζε θίινπο, ζπγγελείο, γθξνππ ηνπξηζηώλ θηι. 7

8 5. ΝΗ ΓΗΑΓΟΝΚΔΠ ΡΥΛ ΡΝΟΗΠΡΥΛ & ΡΥΛ ΔΞΗΠΘΔΞΡΥΛ ην πιαίζην ηεο δηελέξγεηαο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ ηνπξηζηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Αζήλα ζα κπνξνύζαλ λα εηζαρζνύλ θαη νξηζκέλεο εξσηήζεηο νη νπνίεο ζε ζπλδπαζκό κε ηα δεδνκέλα ησλ ήδε δηαζέζηκσλ θαηαγξαθώλ ζα καο βνεζήζνπλ λα νξηνζεηήζνπκε κε ηνλ νξζόηεξν δπλαηό ηξόπν ηελ ηνπξηζηηθή πεξηνρή ηεο Αζήλαο. αλ ηνπξηζηηθή πεξηνρή ζα κπνξνύζακε λα νξίζνπκε ηελ πεξηνρή εθείλε πνπ πεξηθιείεη ην κεγαιύηεξν πιήζνο ησλ αμηνζέαησλ ηεο πόιεο θαζώο θαη ηηο πηζαλόηεξεο δηαδξνκέο από θαη πξνο ηα αμηνζέαηα απηά αιιά θαη ηνλ ηόπν δηακνλήο ησλ επηζθεπηώλ. πλεπώο γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο είλαη απαξαίηεηνο ζε έλα πξώην επίπεδν ν νξηζκόο θάπνησλ βαζηθώλ «ζεκείσλ αγθύξσζεο» - θόκβσλ. Κε δεδνκέλν όηη ε εκέξα ελόο επηζθέπηε/ηνπξίζηα μεθηλά θαη θαηαιήγεη ζηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπ ζα πξέπεη πξώηα λα ραξηνγξαθεζνύλ ηα μελνδνρεία πνπ ππάξρνπλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Αζήλαο. ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα ραξηνγξαθεζνύλ νη πόινη έιμεο ηεο πόιεο όπσο κνπζεία, αξραηνινγηθνί ρώξνη, ζπγθεληξώζεηο θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο θιπ. θαζώο θαη νη ζπγθνηλσληαθέο ππνδνκέο ηνπ θέληξνπ ηεο πόιεο. Ο ζπλδπαζκόο όισλ ησλ παξαπάλσ θαη ε γεσγξαθηθή ηνπο αλάιπζε ζα καο δώζεη κία πξώηε εηθόλα ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο. Κε δεδνκέλν όκσο όηη όινη νη πόινη δελ έρνπλ ηελ ίδηα εκβέιεηα, όια ηα μελνδνρεία δελ έρνπλ ηελ ίδηα πιεξόηεηα/επηζθεςηκόηεηα αιιά θαη νη πηζαλέο δηαδξνκέο κέζα ζηελ πόιε δελ έρνπλ ηελ ίδηα ειθπζηηθόηεηα ζα πξέπεη λα βξεζεί έλαο ηξόπνο ζηάζκηζεο όισλ ησλ παξαπάλσ. Έλαο πξώηνο ηξόπνο ζα κπνξνύζε λα είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε απνδειηίσζε ησλ πξνηεηλόκελσλ πεξηνρώλ, αμηνζέαησλ θαη ηόπσλ δηακνλήο όπσο απηή θαηαγξάθεηαη ζε δηεζλείο θαη θαηαμησκέλνπο ηνπξηζηηθνύο 8

9 νδεγνύο (lonely planet θιπ). Οη πεξηνρέο πνπ ζπγθεληξώλνπλ ην κεγαιύηεξν πιήζνο ζεηηθώλ αλαθνξώλ ζα είλαη θαη απηέο πνπ θαηά πάζα πηζαλόηεηα ζα επηζθεθζεί ν ηππηθόο ηνπξίζηαο. Θαζώο όκσο ηα θαηαλαισηηθά πξόηππα αιιά αθόκε θαη νη ίδηεο νη πξνηεξαηόηεηεο ηνπ θάζε αηόκνπ δηαθνξνπνηνύληαη από πιεζώξα παξακέηξσλ όπσο γηα παξάδεηγκα ην πνιηηηζκηθό ππόβαζξν, ηηο εκέξεο δηακνλήο ζε κία πόιε θιπ. ζα πξέπεη λα βξεζνύλ νξηζκέλα πνηνηηθόηεξα θίιηξα πνπ ζα αθνξνύλ ηε κεηαθίλεζε ηνπ ηνπξίζηα κέζα ζηελ πόιε. Σέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξία ζα κπνξνύζε λα εμαρζεί αλ ζηα εξσηεκαηνιόγηα ηα νπνία ζα θαηαξηηζηνύλ ππάξρνπλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα κέξε ηα νπνία επηζθέθζεθε ν εξσηώκελνο. Κε δεδνκέλν όηη ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη είλαη αξθεηά κεγάινο ζα ήηαλ ίζσο ρξήζηκν απηό λα γίλεηαη δεηγκαηνιεπηηθά θαη γηα 1-2 αλά 10 εξσηώκελνπο. Σα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκό κε ηα ήδε δηαζέζηκα δεδνκέλα ζα καο δώζνπλ κία αξθεηά επηθαηξνπνηεκέλε εηθόλα γηα ην πσο θαίλεηαη ε Αζήλα ζηα κάηηα ηνπ ηνπξίζηα αιιά θαη ην πνηεο πεξηνρέο πξνηίκεζε λα επηζθεθζεί, νη πεξηνρέο απηέο θαη ε γεσγξαθηθή ηνπο ζπλεθηηθόηεηα είλαη θαη απηέο πνπ θαηά πάζα πηζαλόηεηα απνηεινύλ θαη ηελ ηνπξηζηηθή πεξηνρή ηεο Αζήλαο. 6. ΑΛΑΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ ΡΝ ΓΔΗΓΚΑΡΝΠ ΠΡΖΛ ΑΡΡΗΘΖ Ζ αξρηθή ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηελ έξεπλα ηνπξηζηώλ ζηελ Αηηηθή είρε έμη ζηξώκαηα (εζληθόηεηεο) ηα νπνία απνηεινύλ ηηο βαζηθέο ρώξεο πξνέιεπζεο αιινδαπώλ επηζθεπηώλ ζηελ Διιάδα θαη μεπεξλάεη θάζε κία ην 3% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ αθίμεσλ. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ επηιέρζεθε έηζη ώζηε λα ππάξρεη ηθαλόο αξηζκόο πεξηπηώζεσλ αλά ζηξώκα ώζηε λα είλαη εθηθηή ε εκβάζπλζε ηεο αλάιπζεο γηα θάζε εζληθόηεηα θαη λα είλαη δπλαηόλ λα εμαρζνύλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα θάζε κία από απηέο. 9

10 Ζ θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο αλά εζληθόηεηα βαζίζηεθε ζηελ παλειιαδηθή θαηαλνκή αθίμεσλ κε θαηνίθσλ ηεο Διιάδαο ηνπ έηνπο Γεδνκέλνπ όηη εθηόο από ην λα θαηαλνήζνπκε ηηο βαζηθέο θαηαλαισηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηνπξηζηώλ, ζέινπκε λα έρνπκε όζν ην δπλαηόλ αληηπξνζσπεπηηθόηεξν δείγκα ηνπ ππό κειέηε πιεζπζκνύ θξίζεθε αλαγθαία ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ δείγκαηνο. πγθεθξηκέλα έρνληαο ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα γηα ηηο αθίμεηο ησλ αιινδαπώλ ηνπξηζηώλ ζε θαηαιύκαηα ζηελ Αηηηθή θαη παξαηεξώληαο όηη έλα κεγάιν κέξνο απηώλ, ηελ πςειή ηνπξηζηηθή πεξίνδν, απνηειείηαη θαη από άηνκα πνπ δηακέλνπλ κόληκα ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ηελ Ηζπαλία ρξεηάζηεθε λα ζπκπεξηιάβνπκε ηηο δύν απηέο εζληθόηεηεο ζην ζρεδηαζκό ηεο έξεπλαο. Ο αξηζκόο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ αλαηέζεθε ζηα δύν επηπιένλ ζηξώκαηα έγηλε ζύκθσλα κε ηελ αξρηθή κεζνδνινγία, έηζη ώζηε λα ππάξρνπλ ηζρπξέο πιεζπζκηαθέο βάζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ αλά ρώξα πξνέιεπζεο ησλ ηνπξηζηώλ. Γλσξίδνληαο όηη ε θαηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηνπ ζρεδηαζζέληνο δείγκαηνο αλά ζηξώκα, δελ αθνινπζεί ηελ θαηαλνκή ησλ αθίμεσλ ζηελ Αηηηθή ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ππό κειέηε πιεζπζκό ζα ζηαζκηζηνύλ κε ηα ηειεπηαία πξαγκαηηθά δηαζέζηκα δεδνκέλα θαη ζα γίλεη ζύγθξηζε κεηαμύ ζηαζκηζκέλσλ θαη αζηάζκηζησλ απνηειεζκάησλ ώζηε λα αληρλεπζνύλ ηπρόλ δηαθνξνπνηήζεηο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ε αλαιπηηθή δηάξζξσζε ηνπ δείγκαηνο όπσο θαζνξίζηεθε από ηνλ λέν εξεπλεηηθό ζρεδηαζκό. α/α ΦΩΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1 Γερμανία Ηνωμένο Βαζίλειο Γαλλία Ρωζία Ιηαλία Ολλανδία Η.Π.Α Ιζπανία 104 ΣΥΝΟΛΟ

11 7. ΔΞΗΚΖΘΛΠΖ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ ΠΙΙΝΓΖΠ ΠΛΔΛΡΔΜΔΥΛ Ιόγσ ηνπ όηη ν θύξηνο όγθνο ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηελ έξεπλα ζηελ Αηηηθή πινπνηήζεθε εληόο ηνπ Απγνύζηνπ, ζρεδηάζηεθε πηινηηθή έξεπλα ώζηε λα ειεγρζεί αλ ππάξρνπλ βαζηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζην είδνο ησλ επηζθεπηώλ, αλάινγα κε ηνλ κήλα πξνζέιεπζεο ηνπο. πκπιεξώλνληαο 137 ζπλεληεύμεηο από ηηο 24 έσο ηηο 30 επηεκβξίνπ θαη αθνινπζώληαο ηελ θαηαλνκή σο πξνο ηηο εζληθόηεηεο ηεο αξρηθήο έξεπλαο, ώζηε ε ρώξα πξνέιεπζεο ησλ επηζθεπηώλ λα κελ είλαη παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζεη πνηνηηθά ηα απνηειέζκαηα, έγηλαλ έιεγρνη γηα ηελ αλαθεξόκελε ππόζεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα δηελεξγήζεθαλ chi-square test αλεμαξηεζίαο ζεσξώληαο σο κεηαβιεηέο ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηώκελσλ θαη ηνλ κήλα πξνζέιεπζεο. ε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 5% απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππόζεζε ηεο αλεμαξηεζίαο κεηαμύ ηνπ κήλα πξνζέιεπζεο θαη ησλ ειηθηαθώλ θαηεγνξηώλ ησλ επηζθεπηώλ, θαζώο θαη κεηαμύ ηνπ κήλα πξνζέιεπζεο θαη ηνπ αηνκηθνύ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο. Δπίζεο ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή δηαθνξά παξαηεξήζεθε ζηνλ ηξόπν νξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνύ, κε ηνπο επηζθέπηεο ηνπ επηεκβξίνπ λα εκθαλίδνπλ πςειόηεξα πνζνζηά ζηα νξγαλσκέλα παθέηα δηαθνπώλ κέζσ πξαθηνξείσλ ή tour operator. Έρνληαο επηβαηβεώζεη κε απηόλ ηνλ ηξόπν όηη ππάξρνπλ πνηνηηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ηνπξηζηώλ ηνπ Απγνύζηνπ θαη ηνπ επηεκβξίνπ δηελεξγήζεθαλ T-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ ώζηε λα ειεγρζεί αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκώλ ησλ εκεξεζίσλ αηνκηθώλ δαπαλώλ ζηα δύν γθξνππ ηνπξηζηώλ. Θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε κεδεληθή ππόζεζε ηζόηεηαο κέζσλ ηηκώλ απνξξίθζεθε ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 5%. Ιακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα απνθαζίζηεθε λα ζπλερηζηεί ε έξεπλα ζηνπο επηζθέπηεο ηεο Αηηηθήο θαη εληόο ηνπ Οθησβξίνπ ώζηε λα κπνξεί λα γίλεη κία πην αζθαιέζηεξε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη γηα ηελ δεύηεξε νκάδα ηνπξηζηώλ. 11

12 ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ 1. Γεκογραθηθά δεδοκέλα ηες έρεσλας ηωλ ηοσρηζηώλ Γηα λα δεκηνπξγεζεί ην θνηλσληθό νηθνλνκηθό πξνθίι ησλ ηνπξηζηώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηέζζεξηο κεηαβιεηέο δεκνγξαθηθνύ ραξαθηήξα, ην θύιιν, ε ειηθία, ην κνξθσηηθό επίπεδν θαη ηέινο ην εηήζην αηνκηθό εηζόδεκα ησλ εξσηώκελσλ. Χο πξνο ην θύιο εκθαλίδεηαη κηα αζζελήο ππεξνρή ησλ γπλαηθώλ έλαληη ησλ αληξώλ όπσο παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 1. ε κία πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ θύινπ αλά ρώξα πξνέιεπζεο βξέζεθε όηη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό αληξώλ εκθαλίζηεθε ζηνπο Οιιαλδνύο θαη είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 62%, ελώ ζηνλ αληίπνδα ην κεγαιύηεξν πνζνζηό γπλαηθώλ ζηα άηνκα πνπ δήισζαλ σο ρώξα κόληκεο δηακνλήο ηε Γαιιία θαη θηάλεη ζην 63% ησλ πεξηπηώζεσλ. Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία ησλ ηνπξηζηώλ ππήξραλ έμη ειηθηαθέο νκάδεο ζηνλ αξρηθό ζρεδηαζκό ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε αθξαίεο θαηεγνξίεο «έσο 24 εηώλ» θαη «άλσ ησλ 65 εηώλ», ελώ ηνλ ελδηάκεζν εύξνο ρσξίζηεθε αλά δεθαεηίεο. Ζ πνιππιεζέζηεξε ειηθηαθή νκάδα ηνπξηζηώλ είλαη «25 34». Ιακβάλνληαο ππόςε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ αλά ρώξα δεηήζεθε από ηνπο εξσηώκελνπο λα εληάμνπλ ηνλ εαπηό ηνπο ζε κία από ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο, όζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε πνπ έρνπλ ιάβεη. Ζ πιεηνλόηεηα ησλ ηνπξηζηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ελλέα ζνπο δέθα δήισζε όηη αλήθεη ζην πςειόηεξν κορθωηηθό επίπεδο, ελώ νύηε ην 1% έρεη ιάβεη κόλν 12

13 βαζηθή εθπαίδεπζε (Γηάγξακκα 3). Λα ζεκεησζεί όηη ε αλάιπζε ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ησλ εξσηώκελσλ αλά ρώξα κόληκεο δηακνλήο δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Αλαθνξηθά κε ην εηήζηο εηζόδεκα ησλ ηνπξηζηώλ, (Γηάγξακκα 4) παξνπζηάδεη κηα ζρεηηθά ηζνκεξήο θαηαλνκή ησλ ηνπξηζηώλ ζηηο θαηεγνξίεο νηθνλνκηθνύ εηζνδήκαηνο από θάησ ησλ επξώ έσο άλσ ησλ επξώ, κε κία ζρεηηθά κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε ζηηο ρακειέο εηζνδεκαηηθέο θαηεγνξίεο. Γηάγξακκα 1: Θαηαλνκή ηνπξηζηώλ αλά θύιν Γηάγξακκα 2: Θαηαλνκή ηνπξηζηώλ αλά ειηθηαθή θαηεγνξία 13

14 Γηάγξακκα 3: Θαηαλνκή ηνπξηζηώλ αλά εθπαηδεπηηθό επίπεδν Γηάγξακκα 4: Θαηαλνκή ηνπξηζηώλ αλά εηήζην αηνκηθό εηζόδεκα 14

15 2. Γεκογραθηθά δεδοκέλα ηες έρεσλας ζηελ Θροσαδηέρα Αλαθνξηθά κε ηνπο επηζθέπηεο ηεο θξνπαδηέξαο θαη ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, παξνπζηάδνληαη θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζύγθξηζε κε ηνλ θύξην όγθν ηνπξηζηώλ ζηελ Αζήλα. Ζ ππεξνρή ησλ γπλαηθώλ είλαη νξηαθή, ελώ όπσο ήηαλ αλακελόκελν από εκπεηξηθέο δηαπηζηώζεηο, νη ειηθηαθέο θαηεγνξίεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο, κε ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ επηζθεπηώλ λα ζπγθεληξώλεηαη ζε κεγαιύηεξε ειηθηαθή θαηεγνξία από όηη θαηαγξάθεθε ζηνπο ηνπξίζηεο (Γηάγξακκα 2). Ζ πνιππιεζέζηεξε ειηθηαθή νκάδα επηζθεπηώλ είλαη ε «45 54» ελώ ε πιεηνλόηεηα ησλ ηνπξηζηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ελλέα ζνπο δέθα δήισζε όηη αλήθεη ζην πςειόηεξν κνξθσηηθό επίπεδν, ελώ νύηε ην 12% έρεη ιάβεη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, όπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 7. Ζ θαηαλνκή αλά εηήζην νηθνλνκηθό εηζόδεκα, είλαη ελδεηθηηθή ησλ επηζθεπηώλ θξνπαδηέξαο κε ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό ησλ επηζθεπηώλ λα ζπγθεληξώλεηαη ζηηο θαηεγνξίεο κεηαμύ έσο επξώ (Γηάγξακκα 8). 15

16 Γηάγξακκα 5: Θαηαλνκή επηζθεπηώλ αλά θύιν Γηάγξακκα 6: Θαηαλνκή επηζθεπηώλ αλά ειηθηαθή θαηεγνξία 16

17 Γηάγξακκα 7: Θαηαλνκή επηζθεπηώλ αλά εθπαηδεπηηθό επίπεδν Γηάγξακκα 8: Θαηαλνκή επηζθεπηώλ αλά εηήζην αηνκηθό εηζόδεκα 17

18 3. Γαπάλες ηοσρηζηώλ θαη επηζθεπηώλ Ο ππνινγηζκόο ηεο θαηαλαιωηηθής δαπάλες ησλ ηνπξηζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπώλ ηνπο απνηειεί κηα θξίζηκε παξάκεηξν γηα ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα πξέπεη απηέο λα αλαπηύμνπλ ελώ ηαπηόρξνλα ζπκβάιεη ζηνλ πξνζδηνξηζκόο ηεο ζπκβνιήο ηνπ ηνπξηζκνύ ζην ΑΔΠ. Ο κόλνο ηξόπνο πξνζέγγηζεο ηνπ πνζνύ πνπ μνδεύεη έλαο ηνπξίζηαο θαηά ηελ δηακνλή ζηελ ρώξα πξννξηζκνύ είλαη ε εκπεηξηθή έξεπλα. Άιισζηε ηελ ίδηα κεζνδνινγία αθνινπζεί θαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδαο. Γηα ην ζθνπό απηό νη εξσηήζεηο ήηαλ αλαιπηηθέο αλαθνξηθά ηόζν κε ηε δαπάλε ζε επηρεηξήζεηο εζηίαζεο όζν θαη μερσξηζηά ζε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. Υσξίο λα παξαβιέπεηαη ε ζεκαζία ηνπ θόζηνπο ησλ κεηαθνξηθώλ θαη ηεο δηακνλήο, ε εξεπλεηηθή νκάδα έθξηλε όηη ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν έρεη θαιπθζεί βηβιηνγξαθηθά θαη δελ ζπλάδεη άκεζα κε ηνπο βαζηθνύο ζηόρνπο ηεο κειέηεο, νη νπνίνη επηθεληξώλνληαη ζηνλ δηακνξθνύκελν θαηαλαισηηθό πξόηππν ηνπ ηνπξίζηα. Δπηπιένλ, ε εζηίαζε ζηελ θαηαλάισζε, πξνζδνθά λα θαιύςεη έλα ζαθέο βηβιηνγξαθηθό θελό αλαθνξηθά κε ην θαηαλαισηηθό πξόηππν ηνπ ηνπξίζηα (αγνξέο θαη δαπάλεο δηαηξνθήο) ην νπνίν εμαξηάηαη άκεζα από ην θαηαλαισηηθό πξντόλ ηεο ηνπξηζηηθήο παξακνλήο (ηύπνο θαη ηηκή δηαλπθηέξεπζεο). Γηάγξακκα 9: Ζκεξήζηεο δαπάλεο ηνπξηζηώλ 18

19 Οη ζπλνιηθέο εκεξήζηεο δαπάλεο ηνπ ηνπξίζηα ρσξίο ηε δαπάλε κεηαθνξηθώλ θαη δηακνλήο δηακνξθώλεηαη ζηα 64,1 επξώ (Γηάγξακκα-9). Ζ ζπλνιηθή εκεξήζηα δαπάλε πεξηιακβάλεη δαπάλεο ζε εζηηαηόξηα, δηαηξνθή, θαθέ κπαξ, αγνξέο πξντόλησλ, εηζηηήξηα κεηαθίλεζεο, είζνδνο ζε πνιηηηζηηθνύο ρώξνπο θα. ηε ζπλέρεηα απνκνλώζεθαλ νη δαπάλεο ζε επηρεηξήζεηο εζηίαζεο θαη ζε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. Όπσο θαίλεηαη νη ηνπξίζηεο θαηαλαιώλνπλ κέζν όξν ηελ εκέξα 30,1 επξώ ζε επηρεηξήζεηο εζηίαζεο θαη 29,8 επξώ ζε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. Γηάγξακκα 10: Ζκεξήζηεο δαπάλεο επηζθεπηώλ (θξνπαδηέξα) 19

20 Αξθεηά κεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ ζπλνιηθή εκεξήζηα αηνκηθή δαπάλε ζηνπο επηζθέπηεο ηεο θροσαδηέρας. Ζ πςειόηεξε ζπγθέληξσζε ησλ επηζθεπηώλ ζε πςειέο εηζνδεκαηηθέο θαηεγνξίεο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο ηνπξίζηεο, θαίλεηαη όηη επεξεάδεη ηελ αηνκηθή δαπάλε, αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη πξόθεηηαη γηα επηζθέπηεο νη νπνίνη παξακέλνπλ εθηόο ηνπ θξνπαδηεξόπινην θαηά κέζν όξν 6,5 κόιης ώρες. ε απηό ην πιαίζην, ν επηζθέπηεο ηεο θξνπαδηέξαο ζηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηελ Αζήλα μνδεύεη ζπλνιηθά 67,2 επξώ, 15,5 επξώ ζε επηρεηξήζεηο εζηίαζεο θαη 44,3 επξώ ζε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. Ηδίσο ε ηειεπηαία δαπάλε, εξκελεύεηαη κε βάζε ηε κεγαιύηεξε νηθνλνκηθή άλεζε ησλ επηζθεπηώλ ηεο θξνπαδηέξαο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο ηνπξίζηεο. 20

21 Οη παξαπάλσ πρώηες δηαπηζηώζεης βξίζθνληαη ζε ζηάδην επεμεξγαζίαο, αθνύ πξόθεηηαη γηα έλα πνιύ ζεκαληηθό εύξεκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί πεξαηηέξσ ζπλδπαζηηθά θαη κε βάζε άιιεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο (δαπάλε αλά ρώξα πξνέιεπζεο, αλά ειηθία, αλά είδνο ηνπξηζηηθνύο θαηαιύκαηνο θηι.). Δπηπιένλ, ιόγσ ηεο ζηνρεπκέλεο έξεπλαο ζε ηνπξίζηεο ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά, θαη δεδνκέλν όηη ην ΗΛΔΚΤ έρεη πιένλ αληίζηνηρα ζηνηρεία θαη γηα άιινπο ηαμηδησηηθνύο πξννξηζκνύο ηεο ρώξαο (πρ. Έξεπλα θαηαλαισηηθώλ πξνηύπσλ ζην ηνπξηζκό ηεο Ρόδνπ), ην ηειηθό ηεύρνο ηεο κειέηεο ζα πεξηιακβάλεη κηα ζπλνιηθόηεξε πξνζέγγηζε ηεο ηοσρηζηηθής θαηαλαιωηηθής δαπάλες. Χζηόζν, ζε πξώηε αλάγλσζε θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ηαμηδησηηθό ηζνδύγην πιεξσκώλ), ε δαπάλε ησλ ηνπξηζηώλ ηεο Αηηηθήο όπσο πξνθύπηεη από ηελ έξεπλα, βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάθεηα κε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία. Ζ νιηγνήκεξε παξακνλή ζηελ Αζήλα πηζαλόλ λα ζπλνδεύεηαη από πςειόηεξε θαηαλαισηηθή δαπάλε ζην βαζκό πνπ πνιινί ηνπξίζηεο ζα θαηεπζπλζνύλ ζηα πνιιά αμηνζέαηα πνπ δηαζέηεη ε πόιε (αξραηνινγηθνί ηόπνη Κνπζεία) κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηα εύξεκα ηεο έξεπλαο ηνπ ΗΛΔΚΤ ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηα επξήκαηα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο. 21

22 4. Γηαδροκές ηοσρηζηώλ - επηζθεπηώλ θροσαδηέρας ζηελ Αζήλα Απώηεξνο ζηόρνο ησλ εξσηήζεσλ ησλ δηαδξνκώλ, όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, είλαη ε δεκηνπξγία ελόο ρσξηθνύ πξνηύπνπ κεηαθηλήζεσλ κέζα ζηελ πόιε ηεο Αζήλα, πξάγκα εμαηξεηηθά ρξήζηκν γηα ηνλ θαζνξηζκό εκπνξηθώλ αιιά θαη (ηδηαίηεξα ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε) ηνπξηζηηθώλ πεξηνρώλ κε πςειή πηζαλόηεηα επηζθεςηκόηεηαο ή/θαη δηέιεπζεο. Ιόγσ ηνπ κεγάινπ όγθνπ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, αιιά θαη ηεο πνιππινθόηεηαο πνπ ε ίδηα ε εξώηεζε ελέρεη 2, επηιέρζεθε ε ηππνπνίεζε ησλ δηαδξνκώλ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ πςειήο επηζθεςηκόηεηαο (ζεκεία κε πςειή πνιηηηζκηθή αμία, πόινη αλαςπρήο-δηαζθέδαζεο θιπ.). Σα παξαπάλσ ζεκεία εθεμήο ζα απνθαινύληαη ηνπόζεκα. Έηζη ν εξσηώκελνο θαιείηαη λα πεξηγξάςεη κία ή πεξηζζόηεξεο δηαδξνκέο πνπ αθνινύζεζε ζηελ πόιε βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ ηνπόζεκσλ. Σα ηνπόζεκα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Πίλαθαο 1: Σνπόζεκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα Θωδηθός Αλαθοράς Ροπόζεκο 1 ύληαγκα / Θνηλνβνύιην 2 Κεηξόπνιε / Θαπληθαξέα 3 Θεξακεηθόο 4 Γθάδη 5 Γεκαξρείν (Πιαηεία Θνηδηά) 2 Η πνιππινθόηεηα ηεο εξώηεζεο απηήο θαζαπηήο ζπλίζηαηαη ζε κηα ζεηξά παξακέηξνπο πνπ αθνξνύλ ηόζν ην είδνο ησλ αλακελόκελσλ απαληήζεσλ όζν όκσο θαη ην ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απάληεζε. Η ηδαληθόηεξε πεξίπησζε ζα ήηαλ λα καο ζρεδίαδε ν θάζε εξσηώκελνο ηε δηαδξνκή πνπ έθαλε ζηελ πόιε αιιά απηό πέξα από ην όηη είλαη ρξνλνβόξν ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απάληεζεο αιιά θαη ηεο επεμεξγαζίαο (ςεθηνπνίεζε θαη ραξηνγξαθηθή απόδνζε ηνπ πιήζνπο ησλ απαληήζεσλ πνπ απαηηεί εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό) πξνϋπνζέηεη όηη ηόζν ν θαηαγξαθέαο όζν θαη ν επηζθέπηεοεξσηώκελνο λα είλαη απόιπηα εμνηθεησκέλνη κε ηνλ ράξηε ηεο Αζήλαο πξάγκα πνπ είλαη εμαηξεηηθά δύζθνιν κηα θαη ε έξεπλα αλαθέξεηαη ζε επηζθέπηεο θαη όρη ζε θάηνηθνπο ηεο πόιεο. Αλ επηιέγακε ηελ παξαπάλσ ζηξαηεγηθή ην πνζνζηό απαληήζεσλ πνπ ζα παίξλακε ζα ήηαλ εμαηξεηηθά κηθξό ελώ ε δπλαηόηεηα ηεο πνηόηεηαο ησλ απαληήζεσλ ζα ήηαλ πεξηνξηζκέλε. 22

23 Βηβιηνζήθε ηνπ Αδξηαλνύ (Πιαηεία 6 Κνλαζηεξαθίνπ) 7 Φπξξή Αξραία αγνξά / Λαόο ηνπ Ζθαίζηνπ / 8 ηνά ηνπ Αηηάινπ 9 Ρσκατθή αγνξά / Αέξεδεο Αλαθηώηηθα / Πιάθα / Κλεκείν 10 Ιπζηθξάηνπο 11 Αθξόπνιε 12 Κνπζείν Αθξόπνιεο 13 Ζξώδεην Φηινπάππνπ / Πλύθα / Φπιαθή ηνπ 14 σθξάηε 15 Λαόο ηνπ Γία / Πύιε ηνπ Αδξηαλνύ 16 Εάππεην / Δζληθόο θήπνο Παλαζελατθό ζηάδην (Θαιιηκάξκαξν 17 ζηάδην) Δθθιεζία Αγίνπ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηε 18 / Πιαηεία Θνισλάθη Κνπζείν Κπελάθε / Βπδαληηλό κνπζείν 19 / Κνπζείν Θπθιαδηθήο ηέρλεο 20 Δζληθή πηλαθνζήθε Αθαδεκία / Παλεπηζηήκην / Δζληθή 21 βηβιηνζήθε 22 Ιπθαβεηηόο 23 Πιαηεία Δμαξρείσλ 24 Δζληθό αξραηνινγηθό κνπζείν 25 Οκόλνηα 26 Δζληθό ζέαηξν 88 Αιινύ Ο παξαπάλσ πίλαθαο εκπινπηίζηεθε κε κεξηθέο αθόκε θαηαρσξήζεηο νη νπνίεο είλαη νη πξννξηζκνί νη νπνίνη πεξηγξάθεθαλ από ηνπο εξσηώκελνπο σο αιινύ, έηζη ν πίλαθαο πξννξηζκώλ πνπ πξνέθπςε είλαη ν αθόινπζνο. 23

24 Πίλαθαο 2: Σνπόζεκα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ έξεπλα Θωδηθός Αλαθοράς Ροπόζεκο 1 ύληαγκα / Θνηλνβνύιην 2 Κεηξόπνιε / Θαπληθαξέα 3 Θεξακηθόο 4 Γθάδη 5 Γεκαξρείν (Πιαηεία Θνηδηά) Βηβιηνζήθε ηνπ Αδξηαλνύ (Πιαηεία 6 Κνλαζηεξαθίνπ) 7 Φπξξή Αξραία αγνξά / Λαόο ηνπ Ζθαίζηνπ / ηνά ηνπ 8 Αηηάινπ 9 Ρσκατθή αγνξά / Αέξεδεο 10 Αλαθηώηηθα / Πιάθα / Κλεκείν Ιπζηθξάηνπο 11 Αθξόπνιε 12 Κνπζείν Αθξόπνιεο 13 Ζξώδεην 14 Φηινπάππνπ / Πλύθα / Φπιαθή ηνπ σθξάηε 15 Λαόο ηνπ Γία / Πύιε ηνπ Αδξηαλνύ 16 Εάππεην / Δζληθόο θήπνο 17 Παλαζελατθό ζηάδην (Θαιιηκάξκαξν ζηάδην) Δθθιεζία Αγίνπ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηε / Πιαηεία 18 Θνισλάθη Κνπζείν Κπελάθε / Βπδαληηλό κνπζείν / Κνπζείν 19 Θπθιαδηθήο ηέρλεο 20 Δζληθή πηλαθνζήθε 21 Αθαδεκία / Παλεπηζηήκην / Δζληθή βηβιηνζήθε 22 Ιπθαβεηηόο 23 Πιαηεία Δμαξρείσλ 24 Δζληθό αξραηνινγηθό κνπζείν 25 Οκόλνηα 26 Δζληθό ζέαηξν 88 Αιινύ 27 Θνπθάθη 28 Γιπθάδα 29 Πεηξαηάο 31 Λέα κύξλε 32 Πνιηηεία 33 Αηηηθό παξθν 34 Πνιεκηθό κνπζείν 35 Θεθηζηά 36 Υαιάλδξη 37 Θεζείν 24

25 38 Αθαδεκία Πιάησλα 39 ηέγε γξακκάησλ θαη ηερλώλ 40 Κεηαμνπξγείν 41 Κέγαξν Mνπζηθήο 42 Ηνπδατθό Κνπζείν 43 Λεα Φηιαδέιθεηα 44 Ραθήλα 45 νύλην 46 Οιπκπηαθό ηάδην 47 Καξνύζη Θάζε πξννξηζκόο αληηζηνηρίζηεθε ζε κία θαη κνλαδηθή ζέζε ζην ρώξν κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο γεσθσδηθνπνίεζεο. Γειαδή θάζε ζεκείν αληηζηνηρίζηεθε ζε έλα δεύγνο ζπληεηαγκέλσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ ζέζε ζην ρώξν. ηε ζπλέρεηα έγηλε ε αληίζηνηρε δηαδηθαζία γεσθσδηθνπνίεζεο γηα ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνλ νπνίν δήισζαλ νη εξσηώκελνη. Θαζώο όκσο νη απαληήζεηο ήηαλ αλνκνηνγελείο κηαο θαη άιινη απαληνύζαλ ιέγνληαο απιά όηη έκελαλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε γεηηνληά (πρ Θνπθάθη), άιινη ζε ζπίηη θίινπ (Λέν Ζξάθιεην) θαη άιινη ζε ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν θξίζεθε ζθόπηκν λα γίλεη θάπνηνπ είδνπο νκαδνπνίεζε πνπ λα εμαζθαιίδεη έλα θνηλό επίπεδν αλαθνξάο. Σν επίπεδν αλαθνξάο πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ην Γεκνηηθό Γηακέξηζκα όηαλ ε απάληεζε ήηαλ ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν ή γεηηνληά ζηνλ Γήκν Αζελαίσλ (πρ Caravel, Θνπθάθη, Δμάξρεηα, Πιάθα) νπόηε όιεο απηέο νη απαληήζεηο ηαμηλνκήζεθαλ ζην θεληξνεηδέο ηνπ αληίζηνηρνπ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. ε πεξηπηώζεηο πνπ είρακε σο απάληεζε ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν ή άιιε πεξηνρή εθηόο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ (πρ. Sofitel, Λέα Ησλία, Πεηξαηάο) ην επίπεδν αλαθνξάο πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ν ίδηνο ν Γήκνο θαη νη απαληήζεηο ηαμηλνκήζεθαλ ζην θεληξνεηδέο ηνπ αληίζηνηρνπ Γήκνπ. Κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ην θάζε εξσηεκαηνιόγην απέθηεζε έλαλ πίλαθα ρσξηθήο αλαθνξάο ηεο κνξθήο (Υ α Τ α ),(Υ i,τ i )... (Υ n,τ n ), (Υ α Τ α ) πνπ ζηελ νπζία είλαη κηα αιιεινπρία δεπγώλ ζπληεηαγκέλσλ 25

26 κε αθεηεξία ην ζεκείν δηακνλήο πνπ δήισζε ν εξσηώκελνο (Υ α Τ α ζπληεηαγκέλεο θεληξνεηδνύο Γήκνπ ή Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο) θαη κε ζεκεία επίζθεςεο ),(Υ i,τ i )... (Υ n,τ n ) ηα ζεκεία ηα νπνία δήισζε όηη επηζθέθηεθε ν εξσηώκελνο. Θαζώο όκσο ε ζεηξά κε ηελ νπνία δειώζεθαλ ηα ζεκεία δε ζεκαίλεη θαη' αλάγθε όηη είλαη θαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία πξνζπειάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο, ζα πξέπεη λα γίλεη κία θαλνληθνπνίεζε-βειηηζηνπνίεζε ηεο θαηαλνκήο ησλ ζεκείσλ ζην ρώξν έηζη ώζηε λα πξνθύςεη κία βέιηηζηε δηαδξνκή. Ζ βέιηηζηε δηαδξνκή δεκηνπξγήζεθε κέζα από ηελ επίιπζε ηνπ θιαζηθνύ γεσγξαθηθνύ πξνβιήκαηνο βειηηζηνπνίεζεο δηαδξνκώλ πνπ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπλαληάηαη θαη σο travelling salesman problem (TSP) 3. Αλαιπηηθόηεξα, ην TSP αθνξά ηελ πινπνίεζε κίαο βέιηηζηεο δηαδξνκήο ε νπνία δηέξρεηαη κία θαη κόλν θνξά από έλα πιήζνο πξνθαζνξηζκέλσλ ζεκείσλ ειαρηζηνπνηώληαο κία παξάκεηξν ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην "θόζηνο" ηεο δηαδξνκήο. Χο θόζηνο δηαδξνκήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίζθεςε όισλ ησλ ζεκείσλ, είηε ηα ρηιηόκεηξα πνπ πξέπεη λα δηαλπζνύλ είηε θαη ην ρξεκαηηθό θόζηνο ηεο θάζε δηαδξνκήο (ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απηνθίλεην θαη θάζε δηαδξνκή είλαη ζπζρεηηζκέλε κε κέζεο ηηκέο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, θαζώο αλαθεξόκαζηε ζε δηαδξνκέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνπξίζηεο επηζθέπηεο ηεο πόιεο ησλ Αζελώλ, επηιέμακε σο παξάκεηξν πξνο ειαρηζηνπνίεζε ηα ρηιηόκεηξα πνπ πξέπεη λα δηαλπζνύλ. Γηα ηελ επίιπζε ηνπ ελ ιόγσ πξνβιήκαηνο πινπνηήζεθε εμεηδηθεπκέλνο αιγόξηζκνο ηαμηλόκεζεο ησλ δεπγώλ ζπληεηαγκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε εξσηεκαηνιόγην. Οη ηαμηλνκεκέλεο πιένλ ζπληεηαγκέλεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο δεδνκέλν εηζόδνπ ζε έλαλ λέν αιγόξηζκν απηόκαηεο αλάθηεζεο θαη απνζήθεπζεο νδεγηώλ πξνζέιεπζεο από ηνλ δηθηπαθό εμππεξεηεηή 3 Γηα πεξηζζόηεξα ζρεηηθά κε ην ελ ιόγσ πξόβιεκα θαζώο θαη ηνπο δηάθνξνπο ηξόπνπο επίιπζεο πνπ έρνπλ πξνηαζεί βι. Applegate, D. L.; Bixby, R. M.; Chvátal, V.; Cook, W. J. (2006), The Traveling Salesman Problem θαη Hassin, R.; Rubinstein, S. (2000), "Better approximations for max TSP", Information Processing Letters 75 (4):

27 cloudmade. Απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο ήηαλ ε δεκηνπξγία κίαο μερσξηζηήο βέιηηζηεο δηαδξνκήο πνπ αθνινύζεζε ν θάζε εξσηώκελνο πξνθεηκέλνπ λα κεηαβεί θάλνληαο ηα ειάρηζηα ρηιίνκεηξα από ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπ ζε όια ηα αμηνζέαηα/ζεκεία ελδηαθέξνληνο πνπ δήισζε όηη επηζθέθηεθε. Οη παξαπάλσ δηαδξνκέο θαίλνληαη ζην ράξηε πνπ αθνινπζεί. (Υάξηεο 1) Υάξηεο 1: Γηαδξνκέο πνπ αθνινύζεζαλ νη εξσηώκελνη ζηελ Αζήλα (έκθαζε ζην θέληξν) Όπσο θαίλεηαη θαη από ηνλ παξαπάλσ ράξηε, νη δηαδξνκέο πνπ αθνινπζνύληαη από ηνπο επηζθέπηεο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε ππθλόηεηα εληόο ησλ νξίσλ ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ ηεο Αζήλαο. Από ηνλ παξαπάλσ ράξηε δελ κπνξνύλ λα βγνπλ ηδηαίηεξα ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηηο πεξηνρέο εθείλεο ησλ νπνίσλ ε επηζθεςηκόηεηα ή από ηηο νπνίεο ε δηέιεπζε ηνπξηζηώλ είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε. Γηα ηελ 27

28 εμαγσγή ηέηνησλ ζπκπεξαζκάησλ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ κε θάπνηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ επηζθεςηκόηεηα ζπγθεθξηκέλσλ πόισλ αιιά θαη λα αλαιπζνύλ πεξεηαίξσ κε πεξηζζόηεξν εμεηδηθεπκέλεο γεσγξαθηθέο αλαιύζεηο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ην πιήζνο ησλ επηζθέςεσλ θαη κία έλδεημε ηεο επηζθεςηκόηεηαο ηνπ θάζε πόινπ ηνπόζεκνπ ηόζν γηα ηνπο ηνπξίζηεο πνπ επέιεμαλ σο πξννξηζκό ηελ Αζήλα όζν θαη απηώλ πνπ ηελ επηζθέθηεθαλ ζην πιαίζην θάπνηαο θξνπαδηέξαο. Πίλαθαο 3: ηνηρεία επηζθεςηκόηεηαο πόισλ Αζήλαο εκείν Δλδηαθέξνληνο Δπηζθέπηεο κε δηακνλή % Δπηζθέςεσλ Δπηζθέπηεο Θξνπαδηέξαο % Δπηζθέςεσλ ύλνιν Δπηζθεςηκόηεηα Αθξόπνιε ,05% ,80% ,33% ύληαγκα / Θνηλνβνύιην ,28% ,60% ,39% Αλαθηώηηθα / Πιάθα / Κλεκείν Ιπζηθξάηνπο 828 7,91% ,50% ,79% Κνπζείν Αθξόπνιεο 944 9,01% 451 8,35% ,79% Βηβιηνζήθε ηνπ Αδξηαλνύ (Πιαηεία Κνλαζηεξαθίνπ) 860 8,21% 384 7,11% ,84% Κεηξόπνιε / Θαπληθαξέα 852 8,14% 251 4,65% ,95% Εάππεην / Δζληθόο θήπνο 613 5,85% 266 4,93% 879 5,54% Λαόο ηνπ Γία / Πύιε ηνπ Αδξηαλνύ 516 4,93% 359 6,65% 875 5,51% Ρσκατθή αγνξά / Αέξεδεο 483 4,61% 338 6,26% 821 5,17% Αξραία αγνξά / Λαόο ηνπ Ζθαίζηνπ / ηνά ηνπ Αηηάινπ 443 4,23% 250 4,63% 693 4,37% Παλαζελατθό ζηάδην (Θαιιηκάξκαξν ζηάδην) 321 3,07% 315 5,84% 636 4,01% Αθαδεκία / Παλεπηζηήκην / Δζληθή βηβιηνζήθε 236 2,25% 182 3,37% 418 2,63% Ζξώδεην 291 2,78% 115 2,13% 406 2,56% Οκόλνηα 248 2,37% 36 0,67% 284 1,79% Φηινπάππνπ / Πλύθα / Φπιαθή ηνπ σθξάηε 170 1,62% 106 1,96% 276 1,74% Φπξξή 200 1,91% 34 0,63% 234 1,47% Δζληθό αξραηνινγηθό κνπζείν 162 1,55% 43 0,80% 205 1,29% Γεκαξρείν (Πιαηεία Θνηδηά) 102 0,97% 50 0,93% 152 0,96% Θεξακηθόο 128 1,22% 10 0,19% 138 0,87% Δθθιεζία Αγίνπ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηε / Πιαηεία Θνισλάθη 82 0,78% 44 0,82% 126 0,79% Ιπθαβεηηόο 105 1,00% 15 0,28% 120 0,76% Γθάδη 98 0,94% 6 0,11% 104 0,66% Δζληθή πηλαθνζήθε 56 0,53% 14 0,26% 70 0,44% Κνπζείν Κπελάθε / 57 0,54% 9 0,17% 66 0,42% 28

29 Βπδαληηλό κνπζείν / Κνπζείν Θπθιαδηθήο ηέρλεο Πιαηεία Δμαξρείσλ 58 0,55% 6 0,11% 64 0,40% Δζληθό ζέαηξν 44 0,42% 4 0,07% 48 0,30% Πεηξαηαο 5 0,05% 6 0,11% 11 0,07% Οιπκπηαθό ηάδην 1 0,01% 3 0,06% 4 0,03% Γιπθαδα 3 0,03% 0 0,00% 3 0,02% Θνπθαθη 2 0,02% 0 0,00% 2 0,01% ηεγε γξακκαησλ θαη ηερλσλ 2 0,02% 0 0,00% 2 0,01% Ηνπδαηθν Κνπζεην 2 0,02% 0 0,00% 2 0,01% Λεα κπξλε 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% Αηηηθό παξθν 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% Πνιεκηθό κνπζείν 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% Θεθηζηα 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% Υαιαλδξη 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% Θεζεην 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% Αθαδεκηα Πιαησλα 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% Κεηαμνπξγεην 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% Κεγαξν κνπζηθεο 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% Λεα Φηιαδέιθηα 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% Ραθελα 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% νπλην 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% Καξνύζη 0 0,00% 1 0,02% 1 0,01% Από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα αιιά θαη από ηνπο ζρεηηθνύο ράξηεο (Υάξηεο 2α, 2β, 2γ όπνπ ην κέγεζνο ηνπ θύθινπ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ επηζθεςηκόηεηα πνπ εκθαλίδεη ν θάζε πόινο) θαίλεηαη όηη νη βαζηθνί πόινη έιμεο ησλ ηνπξηζηώλ είλαη ηα θιαζηθά αμηνζέαηα γηα ηα νπνία ε Αζήλα είλαη παγθνζκίσο γλσζηή, πξάγκα πνπ ζε κεγάιν βαζκό θαζνξίδεη θαη ηηο δηαδξνκέο ηνπο ζηελ πόιε. Από ηελ άιιε θαίλεηαη λα επηβεβαηώλεηαη θαη ε ππόζεζε εξγαζίαο ζρεηηθά κε ην πεξηνξηζκέλν ρσξηθό εύξνο ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ ηνπξηζηώλ ηεο θξνπαδηέξαο όπνπ ζεκαληηθνί πόινη ηεο Αζήλαο όπσο πρ ην Αξραηνινγηθό Κνπζείν εκθαλίδνπλ πνιύ ρακειή επηζθεςηκόηεηα. 29

30 Σάρηες 2α: Δπηζθεψηκόηεηα πόιωλ ηοσρηζηώλ ποσ δηακέλοσλ ζηελ Αζήλα Σάρηες 2β: Δπηζθεψηκόηεηα πόιωλ ηοσρηζηώλ θροσαδηέρας 30

31 Σάρηες 2γ: Πσλοιηθή επηζθεψηκόηεηα ηοσρηζηηθώλ πόιωλ Αλαδεηώληαο ηώξα ην ρσξηθό πξόηππν ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ ηνπξηζηώλ ζηελ πόιε πξνρσξήζακε ζε κία αλάιπζε ηεο ππθλόηεηαο ησλ δηαδξνκώλ πνπ αθνινπζνύληαη από ηνπο ηνπξίζηεο πνπ έρνπλ επηιέμεη σε ηόπν δηακνλήο ηελ Αζήλα, κέζα από έλαλ εμεηδηθεπκέλν αιγόξηζκν ππνινγηζκνύ ππθλνηήησλ, ηνπ αιγόξηζκνπ kernel density πνπ είλαη ελζσκαησκέλνο ζην ινγηζκηθό ArcInfo. Ο αιγόξηζκνο απηόο καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα εμαγσγήο ζπλεθηηθώλ ρσξηθώλ πξνηύπσλ κεηαθηλήζεσλ ηα νπνία αλαδεηθλύνπλ κε ηε κέγηζηε δπλαηή ζαθήλεηα πνηέο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο είλαη νη πεξηζζόηεξν επηζθέςηκεο ηόζν σο πόινη/ηνπόζεκα είηε αθόκε σο ζεκεία δηέιεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαθηλήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη γηα ηε κεηάβαζε από έλα ηνπόζεκν ζε θάπνην άιιν. Κπνξεί έηζη λα πξνζδηνξηζηεί κε ζαθήλεηα ζε πνηεο πεξηνρέο επηιέγνπλ λα θηλεζνύλ νη ηνπξίζηεο θαη θαη' επέθηαζε απηέο νη πεξηνρέο λα ζεσξεζνύλ σο ε ηνπξηζηηθή πεξηνρή ηεο Αζήλαο. Σα 31

32 απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο θαίλνληαη ζην ράξηε πνπ αθνινπζεί. Σάρηες 3: Ξσθλόηεηες ηοσρηζηηθώλ δηαδροκώλ ηνλ παξαπάλσ ράξηε θαίλεηαη κία πξώηε εθηίκεζε ηεο πεξηνρήο ε νπνία ζπγθεληξώλεη ην κεγαιύηεξν πιήζνο κεηαθηλήζεσλδηαδξνκώλ πνπ αθνινπζνύλ νη ηνπξίζηεο πνπ επηιέγνπλ ηελ Αζήλα σε ηόπν δηακνλήο. εκεηώλνπκε όηη απηόο ν ράξηεο αθνξά ην ζύλνιν ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη ηελ ππθλόηεηα ηνπο από θαη πξνο ηα ζεκεία πνπ νη ίδηνη νπ εξσηώκελνη δήισζαλ όηη επηζθέθηεθαλ. Ηδηαίηεξα ππθλέο θαίλεηαη λα είλαη νη κεηαθηλήζεηο από ή/θαη πξνο ηελ Αθξόπνιε αιιά θαη ηελ πιαηεία πληάγκαηνο. Οη δύν απηνί πόινη θαίλεηαη δεκηνπξγνύλ έλαλ ηζρπξό γξακκηθό άμνλα ν νπνίνο αθνινπζεί πεξίπνπ ηε δηαδξνκή ύληαγκα-δξκνύ-κνλαζηεξάθη- Αθξόπνιε. Δμαηξεηηθά ζεκαληηθέο θαίλεηαη λα είλαη θαη νη κεηαθηλήζεηο εληόο ηνπ εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ ηεο Αζήλαο. Οη πεξηνρή ηεο Οκόλνηαο εκθαλίδεη ζρεηηθά έληνλε δξαζηεξηόηεηα θαζώο εθεί είλαη ρσξνζεηεκέλα 32

33 πνιιά μελνδνρεία ελώ ηαπηόρξνλα απνηειεί θαη πύιε εηζόδνπ πξνο ην ηζηνξηθό θαη εκπνξηθό θέληξν ηεο Αζήλαο γηα επηζθέπηεο κε πξνέιεπζε ην 4ν, 5ν, 6ν θαη 7ν Γεκνηηθό Γηακέξηζκα ηνπ Γήκνπ ηεο Αζήλαο αιιά θαη ησλ Βόξεησλ θαη Γπηηθώλ γεηηνληθώλ Γήκσλ (πξάγκα πνπ νθείιεηαη ζηνπο ζηαζκνύο ΖΑΠ θαη ΚΔΣΡΟ πνπ δηαζηαπξώλνληαη εθεί). Σν δπηηθό όξην ηνπ λνεηνύ πνιπγώλνπ ησλ έληνλσλ κεηαθηλήζεσλ θαίλεηαη λα είλαη ε επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Γθαδηνύ-Θεξακεηθνύ, πεξηνρή ε νπνία απνηειεί ηνλ ηειηθό πξννξηζκό ηνπ ιεγόκελνπ "κεγάινπ αξραηνινγηθνύ πεξηπάηνπ ηεο Αζήλαο" ελώ έρεη θαη ζηαζκό ΚΔΣΡΟ πξάγκα πνπ θαζηζηά ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηδαληθό αξρηθό ή ηειηθό πξννξηζκό γηα κία βόιηα ζηελ Αζήλα. Σα όξηα ηνπ λνεηνύ πνιπγώλνπ νινθιεξώλνληαη κε ηηο πεξηνρέο πεξηκεηξηθά ηνπ Εαππείνπ αιιά θαη ηνπ Θαιιηκάξκαξνπ ηαδίνπ ζην αλαηνιηθό θνκκάηη θαη ησλ ηειώλ ηνπ Οιπκπίνπ Γηόο ζην Λόηην θνκκάηη. Οη παξαπάλσ πεξηνρέο είηε απνηεινύλ από κόλεο ηνπο πεξηνρέο ζεκαληηθήο εκβέιεηαο (Θαιιηκάξκαξν, ηήιεο Οιπκπίνπ Γηόο) είηε απνηεινύλ πύιεο εηζόδνπ πξνο ην θέληξν γηα επηζθέπηεο κε πξνέιεπζε ηνπο Λόηηνπο Γήκνπο ηεο Αηηηθήο. 33

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Ζ ΔΡΔΤΛΑ Όπσο είλαη γλσζηό ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν ύθεζεο θάηη ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Εσρωπαϊκή Εμπειρία στετικά με την Οικολογική Μετακίνηση και η Ευαρμογή της στη Θεσσαλονίκη»

«Η Εσρωπαϊκή Εμπειρία στετικά με την Οικολογική Μετακίνηση και η Ευαρμογή της στη Θεσσαλονίκη» ECOCITY Διεθνέρ Πανεπιζηήμιο Ελλάδορ Θεζζαλονίκη - Οικολογική Μεηακίνηζη «Η Εσρωπαϊκή Εμπειρία στετικά με την Οικολογική Μετακίνηση και η Ευαρμογή της στη Θεσσαλονίκη» Επιστημονική Επιτροπή ECOCITY Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή

Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή Ο τοσρισμός εκτιμάται και ταρτογραυείται Κσλζηαληίλα Μαγγίλα 1, Νηθόιαο Καξαληθόιαο 2 (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγέο G.I.S. γηα ΟΣΑ, επηρεηξήζεηο θ.ιπ.

Δθαξκνγέο G.I.S. γηα ΟΣΑ, επηρεηξήζεηο θ.ιπ. Δθαξκνγέο G.I.S. γηα ΟΣΑ, επηρεηξήζεηο θ.ιπ. Υαξηνγξαθηθή Απεηθόληζε Υάξηεο Ηιίαο Κσλζηαληηλίδεο Σνπνγξάθνο Μεραληθόο www.cartografia.gr Μειέηε Υαξηνγξαθηθήο Απεηθόληζεο (Πξαθηηθή αληηκεηώπηζε) Α. Μειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα)

ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα) ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα) Μαξία-Ισάλλα Αξγπξνπνύινπ 1, Βαζίιεο Παπιόπνπινο 1, Lau Grace 2, Manfred

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα:

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα: ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΧΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΥΑΡΙΛΑΟ Ν. ΦΑΡΑΤΣΗ, ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΙΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Ι (7 ο ΔΞΑΜΗΝΟ) ΓΡΑΠΣΗ ΔΞΔΣΑΗ 26/1/2010 ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ΧΡΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ: 3 ΜΔΓΙΣΟ ΒΑΘΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα