ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΜΑΪΟΣ 2006

2

3 ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΤΕΠ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Α ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: Β ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΑΜΙΑΣ: ΜΕΛΗ: ΜΑΡΙΑ ΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗ ΣΠΥΡΟΣ ΙΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΝΑΪ ΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (ΙΤΕΠ) RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM (RIT) Σταδίου 24, Αθήνα. Τηλ.: , , Fax: , Stadiou Str., Athens. Tel.: , , Fax: , URL:

4

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Μεταξύ των καταστατικών σκοπών του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) είναι και η παρακολούθηση της Οικονοµικής Συγκυρίας, διεθνούς και εγχωρίου και η κατάρτιση οικονοµικών προβλέψεων για την οικονοµία ως σύνολο, µε έµφαση στην Τουριστική Οικονοµία και τα προβλήµατά της. Πιστεύουµε ότι µε την υπεύθυνη και τεκµηριωµένη επιστηµονικά ανάλυση των οικονοµικών εξελίξεων και τάσεων της ελληνικής οικονοµίας, όπως αυτές προσδιορίζονται από την οικονοµική πολιτική, το εξωτερικό οικονοµικό περιβάλλον και άλλα αυτόνοµα στοιχεία, η περιοδική έκδοση της παρούσης θα συµβάλει ουσιαστικά στην συνειδητοποίηση των προβληµάτων της οικονοµίας από ένα ευρύτερο κύκλο παραγόντων της οικονοµικής ζωής του τόπου, και θα βοηθήσει µε τον τρόπο αυτό στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία της οικονοµικής πολιτικής τόσο σε επίπεδο κυβερνητικό, όσο και σε άλλα, ιεραρχικώς κατώτερα, αλλά µεγάλης πρακτικής σπουδαιότητας επίπεδα. Η διάρθρωση της εκθέσεως έχει σχεδιασθεί να περιλαµβάνει τέσσερα χωριστά µέρη και δύο παραρτήµατα. Στο πρώτο µέρος θα παρουσιάζονται (α) οι διεθνείς οικονοµικές εξελίξεις, οι οποίες και θα οριοθετούν κατά κάποιο τρόπο τις δυνατότητες αναπτύξεως και σταθεροποιήσεως της ελληνικής οικονοµίας στα πλαίσια του παγκοσµίου οικονοµικού γίγνεσθαι και (β) οι τάσεις των βασικών µεγεθών της ελληνικής οικονοµίας και η διατύπωση προβλέψεων για την πιθανή εξέλιξη, µε σκοπό τη διατύπωση προτάσεων πολιτικής. Το δεύτερο µέρος θα είναι µια συνοπτική αναφορά στην συντελούµενη πρόοδο των χωρών-µελών της ΕΕ στην πορεία προς την ΟΝΕ. Το τρίτο θα αφιερώνεται σε ανάλυση και σχολιασµό σηµαντικών θεµάτων οικονοµικής πολιτικής.

6 Το τέταρτο µέρος, το οποίο µε την πρόοδο της ερευνητικής δραστηριότητος του ΙΤΕΠ θα εµπλουτίζεται και θα αυξάνει την συµµετοχή του στο πληροφοριακό περιεχόµενο της εκθέσεως, θα αναφέρεται στα τρέχοντα και µακροπρόθεσµα προβλήµατα του τουριστικού τοµέα και στις απόψεις πολιτικής που σχετίζονται µε αυτά. Το Παράρτηµα Ι συνίσταται σε τεχνική ανάλυση των στατιστικών σειρών στις οποίες αποτυπώνονται οι βραχυχρόνιες εξελίξεις και τάσεις της ελληνικής οικονοµίας µε σκοπό την πρόβλεψη, την πιθανότερη πορεία ενός δείκτη στο άµεσο µέλλον. Οι προβλέψεις γίνονται µε προηγµένες µεθόδους αναλύσεως χρονολογικών στατιστικών σειρών. Το Παράρτηµα ΙΙ είναι καθαρά στατιστικό. Σ αυτό περιλαµβάνονται χρονολογικές σειρές για τα σηµαντικότερα οικονοµικά µεγέθη, στα οποία αναφέρεται η ανάλυση της οικονοµικής συγκυρίας, καθώς και ειδικό τµήµα µε στατιστική απεικόνιση της τουριστικής δραστηριότητος. Εκφράζεται η ελπίδα ότι η παρούσα περιοδική έκθεση, µε την επιστηµονική και αντικειµενική θεώρηση των οικονοµικών πραγµάτων και τη συνεχή βελτίωσή της, θα εξελιχθεί σε χρήσιµη πηγή πληροφοριών για την οικονοµική κοινότητα και θα δικαιώσει πλήρως την πρωτοβουλία µας για την έκδοση της.

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. Εξωτερικό Οικονοµικό Περιβάλλον Η Παγκόσµια Οικονοµία Γενικές Τάσεις και Προοπτικές Ανεπτυγµένες Οικονοµίες Αναπτυσσόµενες Χώρες Αναπτυσσόµενη Ασία Λατινική Αµερική Αφρική Χώρες σε Μετάβαση Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ) Αναδυόµενες Ευρωπαϊκές Χώρες (πρώην Ανατολικές) Μέση Ανατολή Γενικό Συµπέρασµα...31 ΙΙ. Ελληνική Οικονοµία: Τάσεις και Προοπτικές Σύνοψη Οικονοµική ραστηριότητα Πρόβλεψη Ρυθµού Αναπτύξεως για το Νοµισµατική Σταθερότητα Ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών ηµοσιονοµική Κατάσταση...48 III. Τουριστική Οικονοµία Πρόσφατες Τουριστικές Εξελίξεις Επισηµάνσεις Πρόσφατες Τάσεις Περιφερειακές Επιδόσεις Τουριστική Επίδοση της Ελλάδος συγκριτκώς µε τις Αµεσότερα Ανταγωνίστριες Χώρες Πρόβλεψη για το Τρέχον Έτος Η Ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος Συνταγµατικές Ρυθµίσεις για την Προστασία του Περιβάλλοντος: Η Ερµηνεία τους από το Συµβούλιο της Επικρατείας και η Σηµασία της για την Οικονοµική και Κοινωνική Ανάπτυξη...75

8 Εισαγωγή Η Αρχή της Αειφορίας Ο Χωροταξικός Σχεδιασµός ως Προϋπόθεση για την Αδειοδότηση Αναπτυξιακών Έργων Η Προστασία των ασικών Εκτάσεων...81 IV. Παράρτηµα Στατιστικών Πινάκων... 85

9 Ι. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2. ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 3. ΧΩΡΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 4. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

10

11 Ι. Εξωτερικό Οικονοµικό Περιβάλλον 1.1. Η Παγκόσµια Οικονοµία Γενικές Τάσεις και Προοπτικές Κατά την τελευταία τριετία, προβλέπεται δε να συνεχισθεί τούτο και κατά την διετία , ο ρυθµός αναπτύξεως της παγκοσµίου οικονοµίας διετηρήθη αρκετά υψηλότερα της µακροπροθέσµου τάσεως. Πέντε συναπτά έτη τόσον ισχυράς αναπτύξεως δικαιολογεί την εκτίµηση, ότι η αναπτυξιακή δυναµική της παγκόσµιας οικονοµίας έχει µετατεθεί προς τα άνω. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι ανεξάρτητη της παγκοσµιοποιήσεως, της διαχύσεως των τεχνολογικών αλλαγών και της επικρατήσεως παγκοσµίως στην οικονοµία της λογικής του υποδείγµατος της ελεύθερης οικονοµίας. Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό του υψηλού ρυθµού αναπτύξεως (εγγύς του 5%), είναι η περιφερειακώς πιο ισορροπηµένη κατανοµή αυτής. Επιταχύνεται η ανάπτυξη της ιαπωνικής οικονοµίας και της. Ευρώπης, ενώ οι περιοχές του κόσµου, που υστερούσαν δραµατικά σε ανάπτυξη, όπως η Αφρική και η Λατινική Αµερική, φαίνεται να έχουν τεθεί σε σταθερό και αρκετά ικανοποιητικό ρυθµό αναπτύξεως από 2003 και εντεύθεν. Ειδικότερα, υπογραµµίζεται η αναπτυξιακή επίδοση της νοτίως της Σαχάρας Αφρικής, η οποία είναι η καλύτερη της τελευταίας τριακονταετίας. Σηµαντικό επίτευγµα της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας είναι η διατήρηση υπό έλεγχο των πληθωριστικών πιέσεων σε πείσµα όχι µόνο του υψηλού ρυθµού αναπτύξεως της παγκόσµιας οικονοµίας αλλά και της ασυνήθως υψηλής και αυξανόµενης τιµής του πετρελαίου. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του IMF, η επίπτωση στον ετήσιο πληθωρισµό των ανεπτυγµένων χωρών ήταν -1/4 της εκατοστιαίας µονάδας ετησίως µε ακόµη µεγαλύτερη αρνητική επίπτωση σε περιόδους, κατά τις οποίες η αργούσα παραγωγική δυναµικότητα στις αναδυόµενες οικονοµίες ήταν αρκετά υψηλή. Γενικότερα, φαίνεται ότι η παγκοσµιοποίηση κατέστησε τον πληθωρισµό περισσότερο ευαίσθητο σε τυχούσα παρουσία παγκοσµίου χαρακτήρα ανεπάρκεια της παραγωγικής δυναµικότητας, σε σύγκριση µε αντίστοιχους περιορισµούς εγχώριου χαρακτήρα. Συναφώς πρέπει να µνηµονευθεί και η συγκράτηση των µισθών, ιδιαιτέρως στους κλάδους παραγωγής που είναι 11

12 Ελληνική Οικονοµία και Τουρισµός εκτεθειµένοι στον παγκόσµιο ανταγωνισµό, υπό το επίπεδο που θα εδικαιολογείτο από της αύξηση της παραγωγικότητας. Εκτιµάται µάλιστα ότι η πραγµατική, η αληθής επίπτωση της παγκοσµιοποιήσεως ήταν η συµβολή της στην συγκράτηση των µισθών και των τιµών η οποία επέτρεψε στις κεντρικές τράπεζες να πιστωθούν µε αξιοπιστία χωρίς να χρειασθεί να ασκήσουν περιοριστική πολιτική σε πολιτικώς ανεπιθύµητα επίπεδα. Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι η µειούµενη αργούσα παραγωγική δυναµικότητα σε ανεπτυγµένες κυρίως χώρες, θα µειώσει την δυνατότητα του ανταγωνισµού να επιτυγχάνει συγκράτηση µισθών και τιµών και θα αυξάνει την ευθύνη των κεντρικών τραπεζών να ανιχνεύουν εγκαίρως και να λαµβάνουν τα προσήκοντα µέτρα για την αντιµετώπιση τυχουσών πληθωριστικών πιέσεων. Για την πέραν του 2007 περίοδο διατυπώνονται επιφυλάξεις όσον αφορά στην διατήρηση της ισχύος µε την οποία αναπτύσσεται η παγκόσµια οικονοµία, µε πληθωριστικές πιέσεις υπό έλεγχο και ροή των αποταµιεύσεων διεθνώς ώστε να εξασφαλίζεται η χρηµατοδότηση των υπερβαλλουσών επενδύσεων και να διατηρείται ικανοποιητική χρηµατοοικονοµική ισορροπία στην παγκόσµια οικονοµία. Η επιχειρηµατολογία διατυπώνεται περίπου ως ακολούθως. Η υπερβάλλουσα παραγωγική δυναµικότητα που δηµιουργήθηκε κατά την περίοδο που εκτείνεται από τα τελευταία έτη της δεκαετίας του 90 µέχρι τα πρώτα έτη της τρέχουσας δεκαετίας, οι υπερβάλλουσες εταιρικές αποταµιεύσεις συνέβαλαν ώστε οι παγκόσµιες αποταµιεύσεις να ωθήσουν σε µείωση τα µακροπρόθεσµα επιτόκια. Η κατανάλωση αυξήθηκε ενισχυθείσα περισσότερο από διασταλτική νοµισµατική πολιτική, η οποία αύξησε τις τιµές των κατοικιών και το πλούτο των νοικοκυριών, παρά από βελτίωση των προοπτικών απασχολήσεως. Τώρα, καθώς η υπερβάλλουσα παραγωγική δυναµικότητα περιορίζεται η διασταλτική πολιτική θα περιορίζεται αντιστοίχως στο αναγκαίο επίπεδο, προς διαφύλαξη της νοµισµατικής σταθερότητας. Παραλλήλως, είναι πολύ πιθανό η µείωση της υπερβάλλουσας παραγωγικής δυναµικότητας να ωθήσει σε αύξηση των πραγµατικών επενδύσεων. Η εγκατάλειψη της διασταλτικής πολιτικής και η αύξηση των πραγµατικών επενδύσεων θα τείνουν να µειώσουν την υπερβάλλουσα εταιρική αποταµίευση και να ωθήσουν σε αύξηση των µακροπροθέσµων επιτοκίων. Η εξέλιξη αυτή θα µειώσει τον ρυθµό αυξήσεως των τιµών των περιουσιακών στοιχείων, και πιθανότατα θα τις µειώσει, ωστόσο, η κατανάλωση θα συνεχίσει να αυξάνεται υποκινούµενη από βελτιωµένες προοπτικές απασχολήσεων. 12

13 Εξωτερικό Οικονοµικό Περιβάλλον Μια εξέλιξη, όπως η ανωτέρω, θα ήταν άκρως ευεργετική, εάν πράγµατι συντελείτο. ιότι υπάρχει µεγάλη πιθανότητα η αύξηση της καταναλώσεως να µειωθεί δραστικά, καθώς η φούσκα των ακινήτων εξαερώνεται, γεγονός που αναποφεύκτως θα επηρεάσει δυσµενώς την εµπιστοσύνη και τις επενδυτικές αποφάσεις. Το αποτέλεσµα θα είναι στην περίπτωση αυτή η επέλευση µιας διακριτής µειώσεως του ρυθµού της παγκοσµίου αναπτύξεως, αν και είναι αρκετά αµφίβολο κατά πόσον η αναστροφή θα είναι τόσον µεγάλη ώστε να υπολειφθεί του ρυθµού που διαγράφει η µακροχρόνια τάση. Αναφορικώς µε την περιφερειακή κατανοµή των επί µέρους οικονοµικών επιδόσεων σηµειώνονται τα ακόλουθα: Ο ρυθµός αναπτύξεως των αναπτυσσοµένων χωρών και των χωρών σε µετάβαση εξακολουθεί να είναι κατά µέσο όρο υπερδιπλάσιος εκείνου των ανεπτυγµένων, καθ ον χρόνο ο παγκόσµιος ρυθµός από το 2004 και εντεύθεν κινήθηκε και προβλέπεται µέχρι και το 2007 να κινηθεί σε επίπεδο εγγύς του 5%. Για τις ανεπτυγµένες οικονοµίες το διάστηµα διακυµάνσεως του ρυθµού αναπτύξεως για την περίοδο είναι µεταξύ 2,7% το 2005 και 3,3% το 2004, µε τον παγκόσµιο ρυθµό να κυµαίνεται µεταξύ 4,7% (2007) και 5,3% το Η οικονοµία των ΗΠΑ διακρίνεται για τον σχετικώς υψηλότερο (µε εξαίρεση τις νεοβιοµηχανικές χώρες της Ασίας) ρυθµό αναπτύξεως (3,3% - 4,2%) και η ευρωζώνη µε τον χαµηλότερο (1,3% - 2,1%). Ευχάριστη έκπληξη απετέλεσε η ανάκαµψη της Ιαπωνίας, όπου από -0,3% το 2002, ο ρυθµός τρεχόντως κυµαίνεται στο διάστηµα 2,1% (2007, πρόβλεψη) και 2,8% (2006). Η αναπτυσσόµενη Ασία διατηρεί καθ όλη την πενταετή περίοδο τα σκήπτρα της αναπτυξιακής δυναµικής, µε ρυθµό κυµαινόµενο από 6,6% το 2002 µέχρι 8,8% το 2004, µε αιχµή την κινεζική οικονοµία, η οποία µε ρυθµό πολύ άνω του 9% διανύει φάση συνεχών εκπλήξεων. Ευχάριστη εξέλιξη αποτελεί η δυναµική που φαίνεται να διαµορφώνεται στην αφρικανική ήπειρο µε αιχµή τις κάτω της Σαχάρας πετρελαιοπαραγωγές χώρες, αλλά και η Λ. Αµερική, που έχει πλέον αποκολληθεί από τους πολύ χαµηλούς µέχρι και µηδενικούς ρυθµούς αναπτύξεως. Οι χώρες σε µετάβαση λειτουργούν σε σύνολο ως δύο διαφορετικές οντότητες, µε την ΚΑΚ να αναπτύσσεται µε ρυθµό κατά 30-40% υψηλότερο εκείνου των χωρών της Ανατ. Ευρώπης. Ωστόσο, προκαλεί εντύπωση, ότι τόσον η Ρωσία όσον και οι λοιπές χώρες της ΚΑΚ πραγµατοποιούν σηµαντική αναπτυξιακή επιβράδυνση κατά την τριετία , από περίπου 8% το σε 6,1%- 6,5% την τριετία παρά τις απολαµβανόµενες ασυνήθως υψηλές τιµές 13

14 Ελληνική Οικονοµία και Τουρισµός πετρελαίου, χαρακτηριστικό που διαµοιράζονται µε τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες της Μ. Ανατολής. Είναι αξιοσηµείωτο και χρήζει επισηµάνσεως η µε συνέπεια ασκούµενη αυστηρή δηµοσιονοµική πολιτική από τις αναπτυσσόµενες και αναδυόµενες χώρες. Σ όλες τις περιοχές, Αφρική, Ασία, Λατινική Αµερική, ΚΑΚ, Μ. Ανατολή, τα δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα των Κεντρικών Κυβερνήσεων είναι υπέρτερα εκείνων των ανεπτυγµένων οικονοµιών. Τα ελλείµµατα, όπου υπάρχουν, είναι µικρότερα, ενώ τα πλεονάσµατα διογκώθηκαν σηµαντικά από το 2004 και εντεύθεν, µε πρόβλεψη διατηρήσεως µέχρι και το Παρά τη δηµοσιονοµική πειθαρχία που καταγράφουν οι στατιστικές για τον αναπτυσσόµενο κόσµο, οι πληθωριστικές πιέσεις, ναι µεν βαίνουν εξασθενούµενες, µε διαφορετικούς ρυθµούς ανά περιοχή, παραµένουν, ωστόσο, σε σχετικώς υψηλά εισέτι επίπεδα. Έναντι ρυθµού πληθωρισµού των ανεπτυγµένων κυµαινόµενου µεταξύ 2,0% - 2,3% την περίοδο , οι ρυθµοί για τον αναπτυσσόµενο κόσµο κυµαίνονται σε ευρεία κλίµακα από 3,5% για την Ασία σε 12,3% (2005) για την ΚΑΚ, όπου και ενδηµούν ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις επί πολλά έτη, µε τάσεις βραδύτατης ανακάµψεως. Ακολουθούν Αφρική και Μ. Ανατολή, µε ρυθµούς της τάξεως του 8 9%. Εντύπωση προκαλεί η εµµονή σε υψηλούς, και µάλιστα οριακά αυξανόµενους, ρυθµούς πληθωρισµού σε πείσµα του ευεργετήµατος που απολαµβάνουν από την πετρελαϊκή κρίση των τελευταίων χρόνων. Σε γενικές γραµµές, είναι δίκαιο να λεχθεί ότι σε αντίθεση µε την πραγµατική σύγκλιση των επιπέδων ευηµερίας που αναµφισβήτητα συντελείται, καθώς και στις πολιτικές δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και συγκρατήσεως των µισθών που µε συνέπεια εφαρµόζονται καθ όσον αφορά στις πληθωριστικές πιέσεις η παρατηρούµενη κατά τα τελευταία έτη πρόοδος είναι κατώτερη του προσδοκώµενου. Παρόµοιο πρότυπο προς το δηµοσιονοµικό αναδύεται και από τα στοιχεία των ισοζυγίων τρεχουσών συναλλαγών. Οι ανεπτυγµένες χώρες, ως σύνολο, είναι ελλειµµατικές (άνω του 1,5% επί του ΑΕΠ) παρά τα σηµαντικά πλεονάσµατα που πραγµατοποιούν οι νεοβιοµηχανικές χώρες της Ασίας, η Γερµανία και η Ιαπωνία σε αντίθεση µε τις αναπτυσσόµενες, οι οποίες είναι πλεονασµατικές ως σύνολο. Ιδιαιτέρως υψηλά πλεονάσµατα επιτυγχάνουν η Μ. Ανατολή (της τάξεως του 20%), η ΚΑΚ, λόγω Ρωσίας, και η Ασία, λόγω της υψηλής εξαγωγικής επιδόσεως της Κίνας. Το έλλειµµα των ανεπτυγµένων οικονοµιών, το οποίο για τις µείζονες ανεπτυγµένες 14

15 Εξωτερικό Οικονοµικό Περιβάλλον ανέρχεται στο 2,5% του ΑΕΠ, οφείλεται σε υψηλό βαθµό στο πολύ υψηλό έλλειµµα των ΗΠΑ (6,5% επί του ΑΕΠ). Οι ανισορροπίες στα συναλλαγµατικά ισοζύγια, αποτελούν σηµαντικό θέµα προς διευθέτηση, µε συνεργασία και κατανόηση, ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη τάσεων προστατευτισµού, γεγονός που θα αποτελούσε οπισθοδρόµηση. Η εξισορρόπηση των διεθνών συναλλαγών θα απαιτήσει όχι µόνο πολιτικές επηρεασµού της ζητήσεως, αλλά και προσαρµογής των συναλλαγµατικών ισοτιµιών προς την κατεύθυνση αµβλύνσεως των διεθνών ανισορροπιών. Σηµαντική υποτίµηση του δολαρίου και αύξηση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας των νοµισµάτων των χωρών µε πλεονασµατικά ισοζύγια, θα εξοµάλυνε, αποτελεσµατικά ίσως, τις οικονοµικές εξελίξεις. Πίνακας Ι - 1 Πρόσφατες Οικονοµικές Επιδόσεις και Προβλέψεις Εξελίξεως της Παγκόσµιας Οικονοµίας (% µεταβολές) (1) 2007 (2) Ι. Παγκόσµιο Προϊόν 3,1 4,1 5,3 4,8 4,9 4,7 1. Ανεπτυγµένες Οικονοµίες 1,6 2,0 3,3 2,7 3,0 2,8 ΗΠΑ 1,6 2,7 4,2 3,5 3,4 3,3 Ευρωζώνη 0,9 0,7 2,1 1,3 2,0 1,9 Γερµανία 0,1-0,2 1,6 0,9 1,3 1,0 Γαλλία 1,3 0,9 2,1 1,4 2,0 2,1 Ιταλία 0,3 0,1 0,9 0,1 1,2 1,4 Ισπανία 2,7 3,0 3,1 3,4 3,3 3,2 Ε.Ε. 1,3 1,3 2,5 1,8 2,4 2,3 Μεγ. Βρετανία 2,0 2,5 3,1 1,8 2,5 2,7 Ιαπωνία 0,1 1,8 2,3 2,7 2,8 2,1 Νεο-βιοµηχ. Χώρες Ασίας 5,3 3,2 5,8 4,6 5,2 4,5 2. Αναπτυσσόµενες Οικονοµίες Αναπτυσσόµενη Ασία 7,0 8,4 8,8 8,6 8,2 8,0 Κίνα 9,1 10,3 10,1 9,9 9,5 9,0 Ινδία 4,2 7,2 8,1 8,3 7,3 7,0 Λατ. Αµερική - 2,2 5,6 4,3 4,3 3,6 Αφρική 3,6 4,6 5,5 5,2 5,7 5,5 Μ. Ανατολή 4,3 6,6 5,4 5,9 5,7 5,4 3. Χώρες σε Μετάβαση Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών 4,7 7,3 7,2 6,4 6,0 5,8 Ρωσία 4,7 7,3 7,2 6,4 6,0 5,8 Λοιπές 6,6 9,1 11,1 6,7 6,0 6,6 Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 4,4 4,7 6,5 5,3 5,2 4,8 ΙΙ. Παγκόσµιο Εµπόριο 3,4 5,4 10,4 7,3 8,0 7,5 (1) Εκτίµηση. (2) Πρόβλεψη. Πηγή: IMF, World Economic Outlook, April

16 Ελληνική Οικονοµία και Τουρισµός Ανεπτυγµένες Οικονοµίες Ο ρυθµός αναπτύξεως του ανεπτυγµένου κόσµου κυµαίνεται σταθερά πέριξ του 3% στην τετραετία Για το τρέχον έτος προβλέπεται επιτάχυνση από 2,7% το 2005 σε 3,0%, µε προοπτική ελαφράς υποχωρήσεως το Η διατήρηση του ικανοποιητικού αυτού ρυθµού αναπτύξεως για την διετία , παρά την σταδιακή αλλά οριακή µείωση του ρυθµού αναπτύξεως της αµερικανικής οικονοµίας, οφείλεται στην ανάκαµψη της ιαπωνικής οικονοµίας, της οικονοµίας της ευρωζώνης και των λοιπών υπερπόντιων ανεπτυγµένων οικονοµιών. Με δεδοµένη την βελτίωση των επιχειρηµατικών και καταναλωτικών προσδοκιών της γερµανικής οικονοµίας, αλλά και της Ιαπωνίας, για το τρέχον έτος ο ρυθµός αναπτύξεως ενδέχεται να αποδειχθεί ισχυρότερος του προβλεποµένου. Ο ρυθµός αυξήσεως του παγκοσµίου εµπορίου, αλλά και οι συνθήκες στις αγορές εργασίας, συγκλίνουν προς µια πιο αισιόδοξη προοπτική για το τρέχον έτος. Παρά την αποδυνάµωσή της, η ανάπτυξη τους οικονοµίας των ΗΠΑ αποτελεί την δεσπόζουσα δύναµη αναπτύξεως των ανεπτυγµένων οικονοµιών, ως συνόλου, µε επικουρία, ως ήδη ανεφέρθη, από την ευρωζώνη, την Ιαπωνία και ορισµένες υπερπόντιες χώρες. Συναφώς, πρέπει να τονισθεί η χωρίς προηγούµενο ανθεκτικότητα των ανωτέρω οικονοµιών απέναντι στις ασυνήθους µεγέθους και διαρκείας αυξήσεις της τιµής του πετρελαίου, αλλά και των τιµών των βασικών µετάλλων, ανθεκτικότητα που χαρακτηρίζει σε µεγάλο βαθµό και το σύνολο της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας. ιακεκριµένο χαρακτηριστικό της καθολικής διαστολής της οικονοµικής δραστηριότητας αποτελεί η ηπιότητα των πληθωριστικών πιέσεων στις ανεπτυγµένες οικονοµίες, αλλά και στις λοιπές, από απόψεως επιταχύνσεως. Οι τιµές του πετρελαίου επηρέασαν την ένταση των πληθωριστικών πιέσεων σ όλο τον κόσµο, ωστόσο, ο πυρήνας του πληθωρισµού φαίνεται να έχει ελάχιστα επηρεασθεί. Σχετική ανάλυση όσον αφορά στην ερµηνεία του φαινοµένου συµπεραίνει ότι «ενώ η παγκοσµιοποίηση έχει µειώσει την ευαισθησία του πληθωρισµού σε καταστάσεις ανεπαρκούς εγχώριας παραγωγικής δυναµικότητας, η άµεση επίπτωση της παγκοσµιοποιήσεως στον πληθωρισµό υπήρξε πολύ µικρή». 16

17 Εξωτερικό Οικονοµικό Περιβάλλον Πίνακας Ι - 2 ηµοσιονοµική ιαχείριση Κεντρικής Κυβερνήσεως Έλλειµµα / Πλεόνασµα (% ΑΕΠ) (1) 2007 (2) Ι. Ανεπτυγµένες Οικονοµίες -2,8-2,4-2,4-2,4 ΗΠΑ -3,5-3,0-3,2-3,1 Ευρωζώνη -2,3-1,9-1,8-1,7 Γερµανία -2,3-2,5-2,2-1,8 Γαλλία -3,2-3,1-2,7-2,8 Ιταλία -2,6-2,9-2,9-3,0 Ισπανία -1,2 0,4 0,1 0,1 Ιαπωνία -5,8-5,4-5,4-5,3 Μεγ. Βρετανία -3,2-3,4-3,1-2,9 Λοιπές Ανεπτυγµένες Χώρες 1,2 1,4 1,4 1,4 Νεο-βιοµηχ. Χώρες Ασίας 0,7 0,5 0,6 0,7 ΙΙ. Αναπτυσσόµενες Χώρες Αφρική -0,1 1,3 1,8 1,9 Αναπτυσσόµενη Ασία -2,3-2,0-2,0-1,7 Κίνα -1,5-1,3-1,1-1,0 Ινδία -4,4-4,1-4,2-3,7 Λοιπές -2,3-2,0-2,1-1,8 Λατ. Αµερική -1,4-2,1-1,9-1,6 Βραζιλία -1,5-3,8-2,8-2,1 Μεξικό - -0,5-1,1-1,1 Μ. Ανατολή 1,3 5,9 4,7 3,9 ΙΙΙ. Χώρες σε Μετάβαση Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών 2,7 5,4 5,1 4,3 Ρωσία 4,3 7,4 7,6 6,5 Λοιπές -1,8-0,1-1,8-1,8 Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη -5,1-3,1-3,4-2,6 (1) Εκτίµηση. (2) Πρόβλεψη. Πηγή: IMF, World Economic Outlook, April Ο ρυθµός αναπτύξεως των ΗΠΑ προβλέπεται σε 3,4% κατά το τρέχον έτος έναντι 3,5% το παραµένει, ωστόσο, ο υψηλότερος µεταξύ των µεγαλύτερων βιοµηχανικών χωρών. Η ανάπτυξη της ιαπωνικής οικονοµίας εµφανίζεται ισχυρή µε εµφανή την αποκλιµάκωση των αντιπληθωριστικών τάσεων. Είναι πολύ πιθανό η ανάπτυξη κατά το τρέχον έτος να υπερβεί τις προβλέψεις για 2,8% και 2,1% αντίστοιχα για τα έτη 2006, 2007, ενόψει ενδείξεων για ενδυνάµωση της εγχώριας ζητήσεως και βελτιώσεως της αγοράς εργασίας. Η ανεργία εκτιµάται ότι θα µειωθεί σε 4,1% το 2006 έναντι 4,4% το 2005 και 5,3% το Πρέπει να επισηµανθεί ότι στην αµερικανική οικονοµία, σε αντίθεση µε την ιαπωνική και τη γερµανική, οι αβεβαιότητες είναι ισχυρότερες όσον αφορά στην µη πραγµατοποίηση των προβλεπόµενων αυξητικών ρυθµών. Η αβεβαιότητα-κλειδί για την καταναλωτική 17

18 Ελληνική Οικονοµία και Τουρισµός ζήτηση είναι η µελλοντική εξέλιξη των τιµών στην αγορά κατοικιών. Οι τιµές των κατοικιών κρίνονται υπερβολικά υψηλές και µη διατηρήσιµες. Ήδη υπάρχουν ενδείξεις αποκλιµακώσεως των τιµών και αύξηση προσφοράς κατοικιών µε τις αιτήσεις για ενυπόθηκα δάνεια να µειώνονται. Το αποτέλεσµα πλούτου εκτιµάται ότι θα είναι αρκετά ισχυρό, αν η µείωση των τιµών είναι µεγάλη, λόγω του µεγέθους του κατασκευαστικού τοµέα και του ρόλου του στις επενδύσεις και την απασχόληση. Φυσικά, η ισχυρή εξουδετερωτική δύναµη από την χρηµατιστηριακή άνθηση έχει, µέχρι στιγµής, λειτουργήσει ικανοποιητικά. Προβλήµατα θα υπάρξουν αν συνυπάρξει ύφεση σε µετοχές και κατοικίες, οπότε το αποτέλεσµα πλούτου θα αποκτήσει ιδιαίτερη ισχύ. Πίνακας Ι - 3 ηµοσιονοµική ιαχείριση Γενικής Κυβερνήσεως Ανεπτυγµένων Οικονοµιών (Έλλειµµα / Πλεόνασµα, % του ΑΕΠ) (1) 2007 (2) Ανεπτυγµένες Οικονοµίες -3,6-3,1-3,1-3,0 ΗΠΑ -4,7-4,1-4,3-4,0 Ευρωζώνη -2,7-2,3-2,3-2,1 Γερµανία -3,7-3,3-3,3-2,4 Γαλλία -3,7-2,9-2,9-3,0 Ιταλία -3,4-4,1-4,0-4,3 Ισπανία -0,1 1,1 0,9 0,7 Ιαπωνία -6,6-5,8-5,7-5,4 Μεγ. Βρετανία -3,2-3,6-3,1-2,8 Μείζονες Ανεπτυγµένες -4,4-3,9-3,9-3,7 Νεοβιοµηχ. Χώρες Ασίας -1,2-0,8-0,4 0,4 (1) Εκτίµηση. (2) Πρόβλεψη. Πηγή: IMF, World Economic Outlook, April Καθ όσον αφορά στις οικονοµίες της υτ. Ευρώπης, όπως έχει ήδη αναφερθεί σε σχέση µε την ευρωζώνη, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για ενδυνάµωση της ανακάµψεως, παρά τις αρνητικές επιπτώσεις από την αύξηση αλλά και τις έντονες διακυµάνσεις της τιµής του πετρελαίου. Ιδιαίτερης σηµασίας, εν προκειµένω, είναι η αισιοδοξία που αποπνέουν δείκτες, όπως ο Ifo της Γερµανίας, ο οποίος βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδό του από το Η ισχυρή παγκόσµια ζήτηση, η αυξανόµενη συνεισφορά των επιχειρηµατικών επενδύσεων, χωρίς να παραγνωρίζεται και η κατά το 2005 εξασθένηση του ευρώ, θα εξακολουθήσουν να στηρίζουν την ανάκαµψη µια ανάκαµψη, η οποία, ωστόσο, δεν αρκεί για αναπτυξιακή αναβάθµιση της Ευρώπης, 18

19 Εξωτερικό Οικονοµικό Περιβάλλον ώστε να φθάσει τους ρυθµούς των λοιπών ανεπτυγµένων οικονοµιών. Βεβαίως, οι κίνδυνοι, στους οποίους έχει ήδη γίνει αναφορά, ελλοχεύουν και εδώ. Η τάση αυξήσεως της τιµής του ευρώ και µια πιθανή διατήρηση της τιµής του πετρελαίου στα υψηλά επίπεδα που κινήθηκε τελευταίως είναι φυσικό να ανακόψει, για εσωτερικούς και εξωτερικούς λόγους, την οικονοµική διαστολή που διαφαίνεται. Από το άλλο µέρος, η ιδιωτική κατανάλωση στη Γερµανία, η οποία έχει καθηλώσει την γερµανική οικονοµία σε στασιµότητα, παρά την υψηλή διεθνή ανταγωνιστικότητα που την διακρίνει, είναι πολύ πιθανό να δράσει εξουδετερωτικά και να προσδώσει ισχυρότερο δυναµισµό όχι µόνο στην ανάπτυξη της Γερµανίας, αλλά στην ανάπτυξη της ευρωζώνης και της υτ. Ευρώπης, γενικότερα. Πίνακας Ι - 4 Πληθωριστικές Πιέσεις στην Παγκόσµια Οικονοµία (% µεταβολές) (1) 2007 (2) ΚΟΣΜΟΣ 3,6 3,9 3,8 3,8 3,9 3,6 1. Ανεπτυγµένες Οικονοµίες 1,5 1,8 2,0 2,3 2,3 2,1 ΗΠΑ 1,6 2,3 2,7 3,4 3,2 2,5 Ευρωζώνη 2,2 2,1 2,1 2,2 2,1 2,1 Γερµανία 1,4 1,0 1,8 1,9 1,8 2,5 Γαλλία 1,9 2,2 2,3 1,9 1,7 1,8 Ιταλία 2,6 2,8 2,3 2,3 2,5 2,1 Ισπανία 3,6 3,1 3,1 3,4 3,4 3,1 Μεγ. Βρετανία 1,3 1,4 1,3 2,1 1,9 1,9 Ιαπωνία -1,0-0,2 - -0,3 0,3 0,6 Νεο-βιοµηχ. Χώρες Ασίας 0,9 1,4 2,4 2,2 2,2 2,3 Μείζονες Ανεπτυγµένες Οικονοµίες 1,3 1,7 2,0 2,3 2,3 2,1 2. Αναπτυσσόµενες Οικονοµίες 5,8 5,8 5,7 5,4 5,4 4,8 Αναπτυσ. Ασία 2,0 2,5 4,2 3,6 3,9 3,5 Κίνα -0,8 1,2 3,9 1,8 2,0 2,2 Ινδία 4,3 3,8 3,8 4,2 4,8 4,9 Λατ. Αµερική 8,9 10,5 6,5 6,3 5,8 5,6 Αφρική 9,9 10,8 8,1 8,5 9,1 7,3 Μ. Ανατολή 6,3 7,1 8,4 8,4 8,7 8,5 3. Χώρες σε Μετάβαση Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών 13,8 12,0 10,3 12,3 10,4 9,7 Ρωσία 15,8 13,7 10,9 12,6 10,4 9,5 Λοιπές 9,3 8,3 9,1 11,7 10,5 10,2 Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 14,7 9,2 6,1 4,8 4,1 3,4 (1) Εκτίµηση. (2) Πρόβλεψη. Πηγή: IMF, World Economic Outlook, April

20 Ελληνική Οικονοµία και Τουρισµός Οι πληθωριστικές πιέσεις στην ευρωζώνη, και γενικότερα στη υτ. Ευρώπη, εµφανίζονται, µετά την Ιαπωνία, οι ασθενέστερες στον κόσµο, ίσως εξαιτίας και του πολύ χαµηλού ρυθµού αναπτύξεως (Βλ. Πιν. Ι-7), χωρίς να µπορεί να αποκλεισθεί και το αντίθετο: ο χαµηλός ρυθµός αναπτύξεως να οφείλεται, εν µέρει τουλάχιστον, στην παθολογική εµµονή ορισµένων χωρών ή οικονοµικών παραγόντων στην πάση θυσία επίτευξη χαµηλού πληθωρισµού. Πίνακας Ι - 5 Ανεργία (% Εργατικού υναµικού) Ανεπτυγµένες Οικονοµίες (1) 2007 (2) Ι. ΣΥΝΟΛΟ 6,6 6,3 6,0 5,8 5,8 ΗΠΑ 6,0 5,5 5,1 4,9 5,1 Ευρωζώνη 8,7 8,9 8,6 8,3 8,1 Γερµανία 8,8 9,2 9,1 8,7 8,8 Γαλλία 9,5 9,5 9,6 9,6 9,1 Ιταλία 8,2 8,3 8,1 7,8 7,6 Ισπανία 11,5 11,0 9,2 8,6 8,5 ΕΛΛΑΣ 9,7 10,5 9,9 9,5 9,5 Ιαπωνία 5,3 4,7 4,4 4,1 4,0 Μεγ. Βρετανία 5,0 4,8 4,8 4,9 4,8 Καναδάς 7,6 7,2 6,8 6,6 6,6 Αυστραλία 6,1 5,5 5,1 5,2 5,2 Κορέα 3,6 3,7 3,7 3,5 3,3 ΙΙ. Μείζονες Ανεπτ. Χώρες 6,6 6,3 6,0 5,9 5,8 ΙΙΙ. Νεοβιοµηχ. Χώρες Ασίας 4,4 4,2 4,0 3,7 3,5 (1) Εκτίµηση. (2) Πρόβλεψη. Πηγή: IMF, World Economic Outlook, April Ως σύνολο η ευρωζώνη εµφανίζει ισορροπία στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατά την τετραετία , µε την Γερµανία να πραγµατοποιεί υψηλό πλεόνασµα κυµαινόµενο πέριξ του 4% επί του ΑΕΠ, µε το οποίο, σε συνδυασµό µε το ακόµη υψηλότερο πλεόνασµα της Ολλανδίας, εξουδετερώνονται τα µικρά ή µεγάλα ελλείµµατα των λοιπών χωρών-µελών. Η Ελλάδα, µε έλλειµµα 7,9%, είναι η τρίτη σε µέγεθος ελλειµµατικότητας χώρα, µετά την Πορτογαλία (9,4%) και την Ισπανία (8,5%). 20

21 Εξωτερικό Οικονοµικό Περιβάλλον Πίνακας Ι - 6 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ((-) Έλλειµµα, (+)Πλεόνασµα)) % του ΑΕΠ (1) 2007 (2) I. Ανεπτυγµένες Οικονοµίες -0,8-0,9-1,5-1,7-1,7 1. ΗΠΑ -4,7-5,7-6,4-6,5-6,5 2. Ευρωζώνη 0,3 0,6-0,3-0,2 - Γερµανία 2,1 3,7 4,1 3,6 4,3 - Γαλλία 0,4-0,4-1,3-1,9-2,1 - Ιταλία -1,3-0,9-1,5-1,1-0,7 - Ισπανία -3,6-5,3-7,6-8,1-8,5 - ΕΛΛΑΣ -5,6-6,3-7,9-7,9-7,9 3. Ιαπωνία 3,2 3,8 3,6 3,2 2,9 4. Ηνωµ. Βασίλειο -1,5-2,0-2,6-2,7-2,8 5. Καναδάς 1,5 2,2 2,2 3,1 2,9 6. Αυστραλία -5,9-6,3-6,0-5,6-5,5 7. Κορέα 2,0 4,1 2,1 1,8 1,7 IΙ. Μείζονες Ανεπτυγµένες -1,5-1,7-2,3-2,5-2,5 ΙIΙ. Νέο-βιοµηχ. Χώρες Ασίας 7,4 7,0 6,0 5,7 5,6 IV. Αναπτυσσόµενες Οικονοµίες 1. Αναπτυσσόµενη Ασία 3,0 3,9 4,5 4,1 4,4 - Κίνα 3,2 3,6 7,1 6,9 6,7 - Ινδία 1,2 0,2-2,5-3,1-3,1 2. Λατινική Αµερική 0,4 0,9 1,2 0,8 0,2 - Χώρες Άνδεων 4,1 6,5 5,1 4,2 3. Αφρική 0,5 0,1 1,9 2,6 2,7 - Β. Αφρική 7,1 11,8 10,5 9,1 - υτ. & Κεντρ.Αφρική -0,4 4,6 6,7 7,4 4. Μέση Ανατολή 8,0 12,4 19,1 20,4 18,1 5. ΚΑΚ 6,3 8,1 9,1 9,6 8,1 - Ρωσία 8,2 9,9 11,3 11,8 9,5 6. Λοιπές Χώρες Ανατ. Συν/σµού -4,4 6,0-4,7-4,9-4,9 (1) Εκτίµηση. (2) Πρόβλεψη. Πηγή: IMF, World Economic Outlook, April Καθ όσον αφορά στις ανεπτυγµένες χώρες της Ασίας, εν συνόλω αλλά και κατ ιδίαν, εµφανίζουν ταχύτερο ρυθµό αναπτύξεως σε σύγκριση µε το σύνολο των µειζόνων ανεπτυγµένων χωρών, µε πρωταγωνίστριες της νέο-βιοµηχανικές χώρες, οι οποίες στην περίοδο αναπτύσσονται µε µέσο ρυθµό 5%, που συνδυάζεται µε πολύ χαµηλό πληθωρισµό (2,3%), σε πείσµα των εξωγενών µεγάλης ισχύος πληθωριστικών παραγόντων. Άξιον ιδιαιτέρας µνείας είναι η σηµαντική ανάκαµψη της ιαπωνικής οικονοµίας, η οποία υπερβαίνουσα κάθε προσδοκία, αναπτύσσεται µε ρυθµός της τάξεως του 2,7%, ο οποίος µπορεί να αποδειχθεί διακριτά υπεκτιµηµένος. Σύνοψη της αναπτυξιακής αλλαγής που συντελείται στην χώρα αυτή καταγράφει η 21

22 Ελληνική Οικονοµία και Τουρισµός επίδοση της χρηµατιστηριακής αγοράς. Ο δείκτης µετοχικών αξιών, ο γνωστός Nikkei, πραγµατοποίησε αύξηση κατά το τελευταίο δεκάµηνο της τάξεως του 40%. Στην έξοδο της οικονοµίας αυτής από µακρόχρονη χειµερία νάρκη, παρά τη διατήρηση σφριγηλής διεθνούς ανταγωνιστικότητας της παραγωγής της, συνέβαλε ουσιωδώς η εγχώρια ζήτηση, και ειδικότερα η ιδιωτική κατανάλωση, η ανάκαµψη της οποίας ενισχύθηκε από την αύξηση των προοπτικών απασχολήσεως. Φυσικά, η ισχυρή εξωτερική ζήτηση, η υποτίµηση του γεν, αλλά και η εκρηκτική αύξηση των εταιρικών κερδών επέτρεψαν στην ιδιωτική κατανάλωση να διαδραµατίσει καταλυτικό οριακό αναπτυξιακό ρόλο. Σηµειωτέον, ότι υπάρχει και εδώ µια παράλληλη αβεβαιότητα, όπως στη Γερµανία, καθ όσον αφορά στην ιδιωτική κατανάλωση. Τα περιθώρια αυξήσεώς της είναι πολύ µεγάλα και δεν πρόκειται να αποτελέσει έκπληξη η ανατροπή των προβλέψεων µε πραγµατοποίηση αρκετά υψηλότερου ρυθµού αναπτύξεως (άνω του 3%). Η έξοδος της ιαπωνικής οικονοµίας από το χρόνιο υφεσιακό κλίµα που δηµιουργούν οι καταναλωτικές προσδοκίες λαµβάνει σάρκα και οστά και καταγράφεται ευκρινώς σε σηµαντικές παραµέτρους της οικονοµικής πολιτικής. Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα αποκλιµακώνεται σταθερά και η νοµισµατική πολιτική έχει καταστεί λιγότερο διασταλτική. 22

23 Εξωτερικό Οικονοµικό Περιβάλλον Πίνακας Ι - 7 Ανάπτυξη και Πληθωρισµός (% Μεταβολές) Ανεπτυγµένες Οικονοµίες Ανάπτυξη Πληθωρισµός (1) 2007 (2) (1) 2007 (2) ΣΥΝΟΛΟ 3,3 2,7 3,0 2,8 2,0 2,3 2,3 2,1 I. Ανεπτυγµένες Οικονοµίες 1. ΗΠΑ 4,2 3,5 3,4 3,3 2,7 3,4 3,2 2,5 2. Ευρωζώνη 2,1 1,3 2,0 1,9 2,1 2,2 2,1 2,2 - Γερµανία 1,6 0,9 1,3 1,0 1,8 1,9 1,8 2,5 - Γαλλία 2,1 1,4 2,0 2,1 2,3 1,9 1,7 1,8 - Ιταλία 0,9 0,1 1,2 1,4 2,3 2,3 2,5 2,1 - Ισπανία 3,1 3,4 3,3 3,2 3,1 3,4 3,4 3,1 3. Ιαπωνία 2,3 2,7 2,8 2,1 - -0,3 0,3 0,6 4. Ηνωµ. Βασίλειο 3,1 1,8 2,5 2,7 1,3 2,1 1,9 1,9 5. Καναδάς 2,9 2,9 3,1 3,0 1,8 2,2 1,8 2,0 6. Αυστραλία 3,6 2,5 2,9 3,2 2,3 2,7 2,8 2,7 7. Κορέα 4,6 4,0 5,5 4,5 3,6 2,7 2,5 3,0 IΙ. Μείζονες Ανεπτυγµένες 3,1 2,6 2,8 2,6 2,0 2,3 2,3 2,1 ΙIΙ. Νέο-βιοµηχ. Χώρες Ασίας 5,8 4,6 5,2 4,5 2,4 2,2 2,2 2,3 (1) Εκτίµηση. (2) Πρόβλεψη. Πηγή: IMF, World Economic Outlook, April Αναπτυσσόµενες Χώρες Αναπτυσσόµενη Ασία Η οικονοµική άνθηση στην αναπτυσσόµενη Ασία, παρά την ελαφρά συγκράτηση του ρυθµού αυξήσεως, διετηρήθη σε υψηλά επίπεδα, καθοδηγούσα σε κάποιο βαθµό και την παγκόσµια ανάπτυξη. Ο ρυθµός αναπτύξεως θα διατηρηθεί άνω του 8% και κατά τα τρέχον και προσεχές έτη, µε κινητήριες δυνάµεις τις εξαγωγές, την ισχυρή επενδυτική επίδοση αλλά και την αύξηση της καταναλώσεως, η οποία έχει αρχίσει να εισχωρεί και στα ολιγότερο ανεπτυγµένα τµήµατα χωρών, όπως είναι η Κίνα και η Ινδία. Η ταχεία οικονοµική ανάπτυξη, που αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό όλων σχεδόν των χωρών της αναπτυσσόµενης Ασίας, σε συνδυασµό µε τις υψηλότερες τιµές των καυσίµων επηρέασε ανοδικά τις πληθωριστικές πιέσεις, ιδίως στις χώρες της ASEAN, όπου ο τιµάριθµος από (+) 4,6% το 2004, ανήλθε σε 7,5% το 2005 µε πρόβλεψη για περαιτέρω επιδείνωση κατά το τρέχον έτος, αλλά δραστική πτώση το Είναι άξιον παρατηρήσεως ότι η Κίνα επιτυγχάνει θαυµαστή νοµισµατική σταθερότητα (πέριξ του 2%) παρά την φρενήρη ανάπτυξη αυτής. 23

24 Ελληνική Οικονοµία και Τουρισµός Πίνακας Ι - 8 Ανάπτυξη και Πληθωρισµός (% Μεταβολές) Αναπτυσσόµενες Οικονοµίες Ανάπτυξη Πληθωρισµός (1) 2007 (2) (1) 2007 (2) I. Ασία 8,8 8,6 8,2 8,0 4,0 3,5 3,8 3,4 - Κίνα 10,1 9,9 9,5 9,9 3,9 1,8 2,0 2,2 - Ινδία 8,1 8,3 7,3 7,0 3,8 4,2 4,8 4,9 - Ινδονησία 5,1 5,6 5,0 6,0 6,1 10,5 14,2 6,6 - Ταϋλάνδη 6,2 4,4 5,0 5,4 2,8 4,5 3,6 2,2 IΙ. Λατ. Αµερική 5,6 4,3 4,3 3,6 6,5 6,3 5,8 5,6 - Βραζιλία 4,9 2,3 3,5 3,5 6,6 6,9 4,9 4,4 - Αργεντινή 9,0 9,2 7,3 4,0 4,4 9,6 12,9 15,0 - Χιλή 6,1 6,3 5,5 5,2 1,1 3,1 3,8 3,3 ΙIΙ. Αφρική 5,5 5,2 5,7 5,5 8,1 8,5 9,1 7,3 - Β. Αφρική 5,1 4,1 5,2 5,0 2,9 1,5 3,7 3,8 - υτ. & Κεντρ.Αφρική 6,6 5,4 5,1 5,3 7,9 11,6 6,7 4,8 - Αφρικ. Κέρας 8,1 8,3 9,9 8,5 8,4 7,8 8,7 5,3 - Ν. Αφρική 4,5 4,9 4,3 4,1 1,4 3,4 4,5 4,9 - Εξαγωγ. Πετρελαίου 7,2 7,0 8,2 7,5 9,7 9,1 7,2 5,8 IV. Χώρες σε Μετάβαση ΚΑΚ 8,4 6,5 6,0 6,1 10,3 12,3 10,4 9,7 - Ρωσία 7,2 6,4 6,0 5,8 10,9 12,6 10,4 9,5 - Ουκρανία 12,1 2,6 2,3 4,3 9,0 13,5 13,0 12,5 - Λιγότερο Ανεπτυγµ. 8,4 11,7 12,7 11,4 7,5 11,9 8,4 7,6 V. Λοιπές Χώρες Ανατ. Συν/σµού 5,7 4,5 5,0 4,7 5,3 3,5 3,2 3,0 - Βαλτικές Χώρες 7,6 8,7 7,5 6,5 3,1 4,1 4,2 3,6 - Κεντρ. Ευρώπη 5,0 4,1 4,6 4,3 4,3 2,4 2,0 2,5 - Ν. & Ν.Α. Ασία 6,9 4,3 5,0 5,4 8,7 7,0 6,8 4,2 VΙ. Μέση Ανατολή 5,4 5,9 5,7 5,4 8,4 8,4 8,7 8,5 - Εξαγωγ. Πετρελαίου 5,7 6,2 5,8 5,5 8,2 8,1 9,8 9,6 - Λοιπές 4,2 4,7 4,8 4,8 8,4 9,5 4,9 4,5 (1) Εκτίµηση. (2) Πρόβλεψη. Πηγή: IMF, World Economic Outlook, April Η βελτίωση των οικονοµικών των ανεπτυγµένων οικονοµιών αποτελεί στερεό υπόβαθρο, επικουρικό της αναπτυξιακής ορµής της περιοχής. Ωστόσο, ελλοχεύουν ποικίλοι κίνδυνοι η επέλευση των οποίων δεν είναι απίθανο να επηρεάσουν, αρνητικά, οριακώς τουλάχιστον, τους προβλεπόµενους ρυθµούς οικονοµικής επεκτάσεως. Το τεράστιο έλλειµµα των ΗΠΑ υποθάλπει την ανάπτυξη προστατευτικών τάσεων, γεγονός που είναι πιθανόν να επιταχύνει την αύξηση της συναλλαγµατικής αξίας του κινεζικού νοµίσµατος. Εξάλλου η ασυνήθως υψηλή επενδυτική και γενικότερα οικονοµική δραστηριότητα θα θερµάνει υπερβαλλόντως 24

25 Εξωτερικό Οικονοµικό Περιβάλλον την κινεζική οικονοµία και θα καταστήσει αναγκαία την άσκηση περιοριστικής νοµισµατικής πολιτικής, πολιτική που φαίνεται ενδεδειγµένη και για άλλες χώρες της περιοχής, όπως την Ινδονησία και την Ινδία. Υπάρχει, φυσικά, και ο κίνδυνος από την νόσο των πτηνών, τον οποίο απλώς προσπερνούµε. Η υψηλή διεθνής ανταγωνιστικότητα της περιοχής αποτυπώνεται ευδιάκριτα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το οποίο είναι συνολικά πλεονασµατικό (περίπου 4% του ΑΕΠ) λόγω της µεγάλης πλεονασµατικότητας του ισοζυγίου της Κίνας, χώρας, επίσης, εξαρτώµενης από εισαγωγές πετρελαίου. Το πλεόνασµα αυτό της τάξεως του 7% για την περίοδο , αποτελεί ακριβώς και το σηµείο τριβής µε τις ΗΠΑ και άλλες ανεπτυγµένες οικονοµίες. Η οµαλή και σταθερά πορεία της διεθνούς οικονοµίας δεν είναι συµβατή µε ανισορροπίες αυτής της εκτάσεως. Ως εκ τούτου είναι ενδεδειγµένο να ασκηθούν πολιτικές µε συνδυασµό µέτρων τα οποία θα επιτρέψουν συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας των πλεονασµατικών οικονοµιών, µε παράλληλη βελτίωση της θέσεως των ελλειµµατικών. Η προσαρµογή στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες είναι ένα µόνον από τα συνιστώµενα, και ίσως όχι το σπουδαιότερο. Η ενθάρρυνση της εσωτερικής ζητήσεως µε µέτρα νοµισµατικής πολιτικής, ίσως δε και δηµοσιονοµικής κατά περίπτωση, θα µπορούσε να αποτελέσει άκρως αρεστόν υποκατάστατο µέρους των εξαγωγών διότι θα συµπορεύετο και µε βελτίωση βιοτικού επιπέδου ευρυτέρων στρωµάτων του πληθυσµού Λατινική Αµερική Από τις αναπτυσσόµενες χώρες, η Λατινική Αµερική έχει δείξει τον µικρότερο δυναµισµό. Με ρυθµό αναπτύξεως της τάξεως του 4%, υστερεί έναντι όλων των αναπτυσσοµένων περιοχών καθώς και των αναδυοµένων ευρωπαϊκών (βλ. Πίνακα 1.8). Βεβαίως, ο ρυθµός αναπτύξεως της τάξεως του (+)4% και µάλιστα συµµέτρως κατανεµόµενος µεταξύ των επιµέρους περιοχών, δεν είναι µικρός, όταν µάλιστα εµπεριέχει και το χαρακτηριστικό της διατηρησιµότητας. Ωστόσο, δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στην ανάγκη ανόδου του βιοτικού επιπέδου στην περιοχή, το οποίο ως µέσος όρος είναι το χαµηλότερο στον κόσµο, αν αφαιρέσουµε την αφρικανική ήπειρο. Η αναπτυξιακή δυναµική είναι εν προκειµένω κατώτερη του προσδοκωµένου, ενόψει του ιδιαιτέρως ευνοϊκού για ανάπτυξη περιβάλλοντος που δηµιούργησε η ισχυρότατη παγκόσµια ζήτηση εµπορευµάτων, όπως των µετάλλων και του πετρελαίου, ως προς τα οποία η περιοχή έχει τύχει της ευνοίας της φύσεως. 25

26 Ελληνική Οικονοµία και Τουρισµός Από άποψη νοµισµατικής σταθερότητας η κατάσταση κρίνεται αρκετά καλή. Ο µέσος όρος του πληθωρισµού σηµείωσε σταθερή και περίπου ισοδύναµη αποκλιµάκωση από το 2004 και εντεύθεν. Εξαίρεση αποτελούν η Αργεντινή όπου παρετηρήθη µεγάλη έξαρση των πληθωριστικών πιέσεων, µε τον καταγραφόµενο πληθωρισµό να αυξάνεται από 4,4% το 2004 σε 15% το 2007 (πρόβλεψη), µε δυσµενείς επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Στα θετικά των οικονοµικών εξελίξεων εντάσσεται η µεγάλη µείωση του δηµοσίου χρέους, το οποίο από 42% του ΑΕΠ το 2004 µειώθηκε σε 33% το 2005 και προβλέπεται να αποκλιµακωθεί έτι περαιτέρω κατά την διετία Βεβαίως, η µείωση του δηµοσίου χρέους µε συγκράτηση των δηµοσίων δαπανών και αναµόρφωση του φορολογικού συστήµατος, βελτιώνει το οικονοµικό περιβάλλον και ευνοεί την ανάληψη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών. Ωστόσο, για να εξασφαλισθεί ικανοποιητική και σταθερή ανάπτυξη θα απαιτηθούν διορθωτικές παρεµβάσεις βελτιωτικές του επιχειρηµατικού κλίµατος ώστε ο ρυθµός των επενδύσεων να προσεγγίσει τα επίπεδα των λοιπών αναπτυσσοµένων χωρών. Ενίσχυση των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας, διαφάνεια και σταθερότητα στους κανόνες και τις ρυθµίσεις που διέπουν τις ιδιωτικές επενδύσεις καθώς και αναβάθµιση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος ώστε να διοχετεύονται οµαλώς οι αποταµιεύσεις προς παραγωγικές επενδύσεις, είναι µερικές από τις sine qua non παρεµβάσεις που πρέπει να προωθηθούν άµεσα Αφρική Η αφρικανική ήπειρος κατά τα τελευταία έτη πραγµατοποιεί, ως σύνολο, αρκετά ικανοποιητικό ρυθµό αναπτύξεως, της τάξεως του 5,5%, µε διαχρονική σταθερότητα και διαπεριφερειακή αρκετά οµοιόµορφη διασπορά. ιακρίνονται για την αναπτυξιακή επίδοση οι χώρες του αφρικανικού κέρατος, η υποσαχάρια περιοχή και η Αγκόλα, όπου οι ρυθµοί αναπτύξεως είναι υψηλότεροι του µέσου όρου. Χαµηλότερη του µέσου όρου ανάπτυξη παρατηρείται στην γαλλόφωνη ζώνη και τη Ν. Αφρική. Είναι χαρακτηριστικό, ότι οι εξαγωγικές πετρελαίου χώρες αναπτύσσονται πολύ ταχύτερα των εισαγωγικών σε πετρέλαιο χώρες. Οι σχετικοί ρυθµοί είναι της τάξεως του 7,5% και 4,6%, αντιστοίχως. Οι πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να είναι ισχυρές. Ο ρυθµός του πληθωρισµού από 8,1% το 2004, προβλέπεται να διαµορφωθεί στο 9,1% κατά το 26

27 Εξωτερικό Οικονοµικό Περιβάλλον τρέχον έτος, αποκλιµακούµενος στη συνέχεια. Η βόρεια και η γαλλόφωνη Αφρική και σε µικρότερο βαθµό η Ν. Αφρική φαίνεται να επιτυγχάνουν σχετική νοµισµατική σταθερότητα, σε αντίθεση µε τις λοιπές περιοχές, όπου αθροιστικά ο πληθωρισµός είναι διψήφιος. Οι υψηλές τιµές του πετρελαίου και των µετάλλων, αλλά και οι µακροχρόνιες και διαρθρωτικές πολιτικές σε αρκετές χώρες έχουν παίξει και εξακολουθούν να παίζουν κρίσιµο ρόλο στην δυναµική αναπτύξεως που φαίνεται να διαµορφώνεται στην µαύρη ήπειρο. Τα ισχυρά ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών πολλών περιοχών αντανακλούν εν µέρει την διαµορφωθείσα αναπτυξιακή δυναµική. Η ενδυνάµωση της αναπτυξιακής διαδικασίας στις πετρελαιοπαραγωγές χώρες οφείλεται, σε υψηλό βαθµό, στην ωρίµανση των πρόσφατων σχετικών επενδύσεων. Στις µη πετρελαιοπαραγωγές χώρες, η αναπτυξιακή δυναµική οφείλεται στις επενεχθείσες µεταρρυθµίσεις από το δεύτερο µισό της δεκαετίας του 90 και εντεύθεν, οπότε αυξήθηκε και αντεστράφη προς τα άνω η τάση του ποσοστού των επενδύσεων. Η καταπολέµηση της φτώχειας στις περιοχές αυτές, αλλά και στο µεγαλύτερο µέρος της Αφρικής θα απαιτήσει την συνέχιση και περαιτέρω ενδυνάµωση των µεταρρυθµίσεων, περιλαµβανοµένης και της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, η οποία βρίσκεται ήδη σε πολύ καλό δρόµο. Η επίτευξη επιταχύνσεως του ρυθµού αναπτύξεως θα αποδειχθεί δυσχερέστατο εγχείρηµα, αν οι σοβούσες στην πλειονότητα των χωρών ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις παραµείνουν στα σηµερινά υψηλά επίπεδα. Η ανάγκη για δηµιουργία και ισχυροποίηση θεσµών και οικονοµικού περιβάλλοντος ευνοούντος την επιχειρηµατική δραστηριότητα και διασφαλίζουσα οικονοµική σταθερότητα είναι τοσούτον µάλλον αναγκαία, ενόψει της υφισταµένης πιθανότητος αναστροφής των τάσεων στις τιµές των βασικών πρώτων υλών, αλλά και της εµφανίσεως εξωγενών δυσµενών παραγόντων, όπως π.χ. ακραίες καταστάσεις καταστροφής της αγροτικής παραγωγής Χώρες σε Μετάβαση Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ) Η αναπτυξιακή δυναµική της Κοινοπολιτείας έχει παραµείνει ισχυρή, παρά την µείωση αυτής από ρυθµό 8,4% το 2004 σε 6% βαθµιαίως το 2007 (πρόβλεψη). Η 27

28 Ελληνική Οικονοµία και Τουρισµός αποκλιµάκωση του συνολικού ρυθµού αναπτύξεως οφείλεται πρωτευόντως στη δραµατική πτώση του ρυθµού αναπτύξεως της Ουκρανίας από 12,1% το 2004 σε 2,6% το 2005, ποσοστό που προβλέπεται να διατηρηθεί κατά προσέγγιση και µέσο όρο στην διετία Στις λοιπές χώρες της Κοινοπολιτείας η ανάπτυξη υπήρξε ιδιαιτέρως ισχυρή, µε προβλεπόµενο µέσο ρυθµό της τάξεως του 12% στην τριετία Με την επιβράδυνση του ρυθµού αναπτύξεως συµπορεύθηκε ανισοµερής σύνθεση της ζητήσεως σε βάρος των επενδύσεων, γεγονός που εγείρει αµφιβολίες για την διατηρησιµότητα της αναπτύξεως. Η κατανάλωση αυξήθηκε σηµαντικά στη Ρωσία, Ουκρανία και Καζακστάν, ενισχυθείσα από υψηλές αυξήσεις σε µισθούς και συντάξεις, αλλά και πιστωτικές διευκολύνσεις. Ο συνδυασµός υψηλού ρυθµού αυξήσεως της καταναλώσεως και ασθενούς επενδυτικής ροπής είχε ως συνέπεια εξάντληση των δυνατοτήτων της παραγωγικής δυναµικότητας και επίταση των πληθωριστικών πιέσεων σε ορισµένες χώρες, λόγω και των υψηλών τιµών καυσίµων και τροφίµων, κυρίως στην Ουκρανία. Η εξέλιξη αυτή είχε ως συνέπεια να αποδυναµωθεί η τάση προς αποκλιµάκωση του πληθωρισµού στην περιοχή. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η περιοχή, ως σύνολο, εµφανίζει υψηλό πλεόνασµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, της τάξεως του 9% επί του ΑΕΠ, προερχόµενου βασικώς από 3 χώρες: Ρωσία, Αζερµπαϊτζάν και Ουζµπεκιστάν. Στις εξαγωγικές σε ενέργεια χώρες το πλεόνασµα στην τριετία εκτιµάται ότι θα κυµανθεί πέριξ του 10,5%, ενώ στις εισαγωγικές χώρες από µικρό πλεόνασµα την διετία θα πραγµατοποιηθεί µέτριο έλλειµµα κατά την διετία Οι εξελίξεις, ιδίως στον πληθωρισµό, επιτάσσουν την ανάγκη ασκήσεως συσταλτικής νοµισµατικής πολιτικής και πολιτικής αυξήσεως της ονοµαστικής συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Ιδιαιτέρως, επισηµαίνεται η ανάγκη δηµιουργίας πρόσφορου επιχειρηµατικού κλίµατος, µε µείωση των αβεβαιοτήτων που συµπορεύονται µε τις κυβερνητικές παρεµβάσεις στην οικονοµία. ιαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις απαιτούνται τόσο για την ενίσχυση των θεσµών της ελεύθερης οικονοµίας, όσο και για την αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας και στους κλάδους, πλην των καυσίµων και των βασικών πρώτων υλών, ενόψει της πιθανής πιέσεως για ανατίµηση της συναλλαγµατικής αξίας του εγχώριου νοµίσµατος. Παραλλήλως, επιβάλλεται η συνέχιση εκσυγχρονισµού του νοµισµατοπιστωτικού συστήµατος, µε αναβάθµιση των ρυθµιστικών παρεµβάσεων και του συστήµατος εποπτείας. 28

29 Εξωτερικό Οικονοµικό Περιβάλλον Αναδυόµενες Ευρωπαϊκές Χώρες (πρώην Ανατολικές) Η αναπτυξιακή δυναµική των χωρών αυτών υστερεί σε σύγκριση τόσο µε την ΚΑΚ, όσο και µε όλες τις άλλες περιοχές του αναπτυσσόµενου κόσµου, µε εξαίρεση την Λατ. Αµερική. Στην τριετία ο ρυθµός αναπτύξεως εκτιµάται ότι θα κυµανθεί πέριξ του 4,7%, µε ταχύτερα αναπτυσσόµενες τις βαλτικές χώρες (περίπου 7,5%) και βραδύτερα τις χώρες τις Κεντρικής Ευρώπης. Φυσικά, υπάρχουν διαφοροποιήσεις µεταξύ χωρών, οι οποίες δεν αλλοιώνουν την ανωτέρω εικόνα. Από απόψεως πληθωριστικών πιέσεων, παρά το µειονέκτηµά τους ως εισαγωγικών ενέργειας χωρών, έχουν επιτύχει σηµαντική αποκλιµάκωση του πληθωρισµού (εν µέρει ως αποτέλεσµα ασκήσεως πολιτικών ικανοποιήσεως κριτηρίων εισχωρήσεως στην ΕΕ) σε επίπεδο της τάξεως του 3% για τα έτη 2006 και Ο πληθωρισµός στις χώρες της Νότιας και Ν.Α. Ευρώπης είναι αρκετά υψηλότερος, σχεδόν διπλάσιος του µέσου όρου, µε την καλύτερη επίδοση να παρατηρείται στις χώρες της Κεντρ. Ευρώπης. Ως σύνολο, η περιοχή, αλλά και οι επιµέρους χώρες, πραγµατοποιούν ελλείµµατα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, τα οποία είναι εξαιρετικά υψηλά για τις βαλτικές (9,5 10%) και τις Νότιες και Ν.Α. χώρες (8,0%). Οι αναγκαίες πολιτικές για βελτίωση των διαφαινόµενων συναλλαγµατικών αδιεξόδων αλλά και για διατήρηση της αναπτυξιακής ορµής, διαλαµβάνουν µέτρα δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και συγκρατήσεως της επεκτατικής νοµισµατικής πολιτικής, η οποία ωθεί την εσωτερική ζήτηση πέραν των ορίων που διαγράφει η αύξηση των πραγµατικών εισοδηµάτων. Οι χώρες µε ισχυρή εσωτερική ζήτηση και ισχυρό ρυθµό αναπτύξεως διακρίνονται για ταχύτερο ρυθµό πληθωρισµού και υψηλότερα ελλείµµατα τρεχουσών συναλλαγών Μέση Ανατολή Η περιοχή της Μ. Ανατολής εµφανίζει οµοίως ισχυρή ανάπτυξη, άνω του 5,5% κατά µέσο όρο, µε οριακώς ταχύτερο ρυθµό για πετρελαιοπαραγωγέςεξαγωγικές χώρες. Ενόψει των πολύ υψηλών συναλλαγµατικών πλεονασµάτων θα ανέµενε κανείς, τουλάχιστον για τις πετρελαιοεξαγωγικές χώρες, αρκετά ταχύτερο ρυθµό αναπτύξεως, αλλά και βραδύτερους ρυθµούς πληθωρισµού. Η ανάπτυξη στις µη πετρελαιοπαραγωγές χώρες της περιοχής απεκόµισε αναπτυξιακά οφέλη από την 29

30 Ελληνική Οικονοµία και Τουρισµός ταχύτερη ανάπτυξη των πετρελαιοεξαγωγικών αλλά και τις µεταρρυθµίσεις σε θεσµούς και αγορές που έχουν επενεχθεί. Σηµειώνεται, ότι το συνολικό πλεόνασµα της περιοχής ανέρχεται σε 20% περίπου, συντιθέµενο από αρκετά υψηλότερα πλεονάσµατα για πετρελαιοεξαγωγικές και σχετικώς µικρά ελλείµµατα για τις µη πετρελαιοπαραγωγές (3,0 4,0%). Πίνακας Ι - 9 Παγκόσµια Ζήτηση Πετρελαίου: Περιφερειακή Κατανοµή (σε εκατ. Βαρέλια ηµερησίως) % Μεταβολή ΣΥΝΟΛΟ 82,23 83,25 1,2 Β. Αµερική 25,34 25,43 0,4 Ευρώπη 16,33 16,30-0,2 Χώρες ΟΟΣΑ Ειρηνικού 8,53 8,63 1,2 Κίνα 6,43 6,59 2,5 Λοιπή Ασία 8,56 8,72 1,9 Πρώην ΕΣΣ 3,76 3,80 1,1 Μ. Ανατολή 5,62 5,91 5,2 Αφρική 2,81 2,90 3,2 Λατ. Αµερική 4,86 4,99 2,7 986,79 999,00 1,2 Η µεγάλη πιστωτική επέκταση, απόρροια των υψηλών τιµών του πετρελαίου και των εξ αυτών προκαλουµένων υψηλών πλεονασµάτων στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών, οδήγησε σε εκρηκτική αύξηση των τιµών των ακινήτων και µετοχικών αξιών. Οι εξελίξεις αυτές είναι φυσικό να δηµιουργούν αβεβαιότητες για πιθανή αποσυµπίεση, µε όλες τις εξ αυτής συνέπειες για την ανάπτυξη, αλλά και την ισορροπία του νοµισµατοπιστωτικού τοµέα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η κεφαλαιοποίηση των µετοχικών χρηµατιστηριακών αξιών της περιοχής εγγίζει το 1,3 τρισεκατοµµύρια δολάρια, ποσό που υπερβαίνει το αντίστοιχο µέγεθος του αθροίσµατος Λατ. Αµερικής και αναδυόµενης Ευρώπης. Βασική επιταγή αποτελεί η αξιοποίηση της πρωτοφανούς, ίσως, πετρελαϊκής συγκυρίας για την ανάπτυξη και µη πετρελαϊκών κλάδων παραγωγής, ώστε να αυξηθούν η παραγωγική ικανότητα και οι ευκαιρίες απασχολήσεως και η ανάπτυξη να τύχει στηρίξεως στην περίπτωση αναστροφής των τάσεων στην πετρελαϊκή αγορά. 30

31 Εξωτερικό Οικονοµικό Περιβάλλον 1.4. Γενικό Συµπέρασµα Η παγκόσµια οικονοµία βρίσκεται σε φάση ισχυρής αναπτυξιακής δυναµικής, µε πρωτοστατούσα την αναπτυσσόµενη Ασία και γενικότερα τον αναπτυσσόµενο κόσµο, όπου οι ρυθµοί αναπτύξεως είναι υπερδιπλάσιοι των ρυθµών των ανεπτυγµένων οικονοµιών, µε την πολυάνθρωπη Κίνα να πραγµατοποιεί τριπλάσιο ρυθµό. Η καθολική αναπτυξιακή δυναµική δεν είναι, βέβαια, τυχαία, και ασφαλώς δεν είναι ανεξάρτητη της παγκοσµιοποιήσεως και της µε αυτή συνυφασµένης στενότερης συνεννοήσεως µεταξύ κρατών και συντονισµού πολιτικών ευνοουσών την ανάπτυξη και τη νοµισµατική σταθερότητα. Είναι εντυπωσιακή η ανθεκτικότητα του παγκόσµιου οικονοµικού συστήµατος απέναντι σε παράγοντες, η ύπαρξη των οποίων σε άλλες εποχές θα προκαλούσε σοβαρές αναταράξεις µε έντονες αρνητικές επιπτώσεις στη νοµισµατική σταθερότητα. Η δηµοσιονοµική πειθαρχία και η συγκράτηση του µισθολογικού κόστους σε γενικούς όρους αποτελεί οµοίως χαρακτηριστικό της σύγχρονης λειτουργίας του οικονοµικού συστήµατος και συνδέεται, βεβαίως, µε την ανάγκη δηµιουργίας διεθνώς ανταγωνιστικής παραγωγής, ενόψει της σε µεγάλο βαθµό απελευθερώσεως του διεθνούς εµπορίου. Ωστόσο, υπάρχουν κίνδυνοι και αβεβαιότητες, οι οποίες είναι πιθανόν να εξελιχθούν κατά τρόπο βλαπτικό για την ανάπτυξη. Τιµές καυσίµων, αύξηση επιτοκίων, φούσκα ακινήτων και έντονες συναλλαγµατικές ανισορροπίες είναι παράγοντες που ενδέχεται να απειλήσουν επαλήθευση των αισιόδοξων προβλέψεων. Υπάρχουν, όµως, και ανασχετικές-εξισορροπητικές δυνάµεις µε επίκεντρο τις µεγάλες και ανταγωνιστικές διεθνώς οικονοµίες της Ιαπωνίας και Γερµανίας, όπου η ανάκαµψη της εσωτερικής καταναλωτικής ζητήσεως είναι ικανή να αντισταθµίσει σε υψηλό βαθµό τους αναφερθέντες κινδύνους. Μεγαλύτερη, όµως, εξισορροπητική δύναµη εξακολουθεί να είναι ο συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών µε κατανόηση και αλληλεγγύη, ώστε να ανακοπεί η υφέρπουσα νέο-προστατευτική τάση, η οποία είναι περισσότερο ευκρινής στην περίπτωση των ΗΠΑ. Στους σταθεροποιητικούς παράγοντες πρέπει να ενταχθεί και η αναπτυξιακή δυναµική του αναπτυσσόµενου κόσµου, η οποία έχει εξελιχθεί σε αυτόνοµη δύναµη επηρεασµού των παγκόσµιων πολιτικών εξελίξεων. Είναι χαρακτηριστικό, εν προκειµένω, ότι µεταξύ 1996 και 2006 το µερίδιο των αναπτυσσοµένων χωρών στο 31

32 Ελληνική Οικονοµία και Τουρισµός παγκόσµιο προϊόν αυξήθηκε µε βάση τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες από 43,4% σε 48% του παγκόσµιου ΑΕΠ. Σε όρους, όµως, αγοραστικών δυνάµεων, η σχέση έχει πλήρως αναστραφεί, µε πλήρως διακριτή την ποσοτική, σε απόλυτους όρους, υπεροχή αναπτυσσόµενων και σε µετάβαση χωρών. 32

33 ΙΙ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. ΣΥΝΟΨΗ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 5. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 6. ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

34

35 ΙΙ. Ελληνική Οικονοµία: Τάσεις και Προοπτικές 2.1. Σύνοψη Κατά το παρελθόν έτος σειρά δυσµενών παραγόντων συνέκλιναν, ώστε να µειωθεί ο ρυθµός αναπτύξεως σε 3,5%. Ο ρυθµός αυτός είναι παρά ταύτα ικανοποιητικός και καθ εαυτόν, αλλά και διότι µειώνει περαιτέρω την υστέρηση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος στην Ελλάδα έναντι του µέσου όρου των χωρών της ΕΕ. Κύριοι αρνητικής φύσεως παράγοντες ήσαν οι ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις, η αυξητική τάση των οποίων ανεστράφη κατά βίαιο τρόπο για διαφορετικούς λόγους. Εκτιµάται ότι ο ρυθµός των συνολικών παγίων επενδύσεων ήταν αρνητικός (-3,7%), µε δεσπόζοντα αρνητικό παράγοντα την αναστροφή του οικοδοµικού κύκλου από το τελευταίο τρίµηνο του Η διατήρηση υψηλού για τα εισοδηµατικά δεδοµένα ρυθµού αυξήσεως της ιδιωτικής καταναλώσεως, η µείωση του ελλείµµατος του εξωτερικού εισοδηµατικού ισοζυγίου, αλλά και η από τον Ιούλιο του 2005 ανάκαµψη των ιδιωτικών επενδύσεων σε κατοικίες, απέτρεψε µεγαλύτερη µείωση του ρυθµού αναπτύξεως. Για το 2006 προβλέπεται σηµαντική επιτάχυνση της αναπτύξεως σε 4%, ίσως και περισσότερο, λόγω ισχυρής ανακάµψεως των ιδιωτικών επενδύσεων και των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Σηµειώνεται, ότι η πρόβλεψη είναι για αύξηση του αλλοδαπού τουρισµού σε όρους συναλλαγµατικών εισροών κατά 8-10%. Ο ρυθµός αναπτύξεως, σε πείσµα της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, είναι πολύ πιθανόν να υπερβεί διακριτά το 4%, αν η δανειακή ενίσχυση της ιδιωτικής καταναλώσεως διατηρήσει τον άλογο χαρακτήρα των παρελθόντων ετών. Η αναπτυξιακή δυναµική θα διατηρηθεί πιθανότατα και κατά το 2007, ενισχυόµενη από την ανάκαµψη των χωρών προελεύσεως τουριστών και των εισαγωγικών χωρών ελληνικών υλικών προϊόντων. Η επιτάχυνση του ρυθµού αυξήσεως των επενδύσεων λόγω και της ανακάµψεως των δηµοσίων επενδύσεων αλλά και ουδετέρας αναπτυξιακώς επιδράσεως της ιδιωτικής καταναλώσεως καθιστούν πολύ πιθανή την επαλήθευση ενός τέτοιου αισιόδοξου αναπτυξιακού σεναρίου. Το 2007, υπενθυµίζεται, ότι θα καταστούν εµφανείς σε κάποιο βαθµό οι θετικές επιπτώσεις από τις ιδιωτικοποιήσεις δηµοσίων οργανισµών και επιχειρήσεων και από την ωρίµανση των πολιτικών δηµοσιονοµικής εξυγιάνσεως. 35

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΤΕΠ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Α ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: Β ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΤΕΠ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Α ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: Β ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 19 ΜΑΪΟΣ 2005 2 ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΤΕΠ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Α ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: Β ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 2 ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΤΕΠ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Α ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: Β ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- MANAGEMENT ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- MANAGEMENT ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ATHENS PHILOXENIA HOTEL ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πανόραµα του Παγκόσµιου Τουρισµού. Σύνοψη Μελέτης

Το Πανόραµα του Παγκόσµιου Τουρισµού. Σύνοψη Μελέτης Το Πανόραµα του Παγκόσµιου Τουρισµού Σύνοψη Μελέτης Η επισκόπηση του τουριστικού τοµέα σε παγκόσµιο επίπεδο, µέσα από την εικόνα που παράγει η υφιστάµενη στατιστική πληροφόρηση, οδηγεί σε µια σειρά από

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/13

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/13 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 4/13 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 74, Ιανουάριος 2014 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδικά Συγκριτικά Πλεονεκτήµατα

Κλαδικά Συγκριτικά Πλεονεκτήµατα ΚEΦΑΛΑΙΟ 3 Κλαδικά Συγκριτικά Πλεονεκτήµατα KΕΦΑΛΑΙΟ 3: Κλαδικά Συγκριτικά Πλεονεκτήµατα 3.1. Εισαγωγή Στο παρόν τµήµα της µελέτης θα γίνει προσπάθεια, σε ένα µέσο επίπεδο κλαδικής οµαδοποιήσεως, να ανιχνευθούν

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/14

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/14 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 4/14 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 78, Ιανουάριος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 12, Μάιος 2010 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Εξελίξεις και προοπτικές στην παγκόσμια οικονομία Οι οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 2/14

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 2/14 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 2/14 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 76, Ιούλιος 2014 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 14, Ιανουάριος 2011 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον Οι οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική Ανάπτυξη της Ελλάδος 1960-2000: Υπόβαθρο σε Θεσµούς και Πολιτικές

Οικονοµική Ανάπτυξη της Ελλάδος 1960-2000: Υπόβαθρο σε Θεσµούς και Πολιτικές ΚEΦΑΛΑΙΟ 2 Οικονοµική Ανάπτυξη της Ελλάδος 1960-2000: Υπόβαθρο σε Θεσµούς και Πολιτικές KΕΦΑΛΑΙΟ 2: Οικονοµική Ανάπτυξη της Ελλάδος 1960-2000: Υπόβαθρο σε Θεσµούς και Πολιτικές 2.1. Εισαγωγή Η επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονοµία 2/07

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονοµία 2/07 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονοµία 2/07 Τριµηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 48, Ιούνιος 2007 1 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονοµίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 13, Σεπτέμβριος 2010 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον Οι οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Οικονομία 3/00

Η Ελληνική Οικονομία 3/00 Η Ελληνική Οικονομία 3/00 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 26, Οκτώβριος 2000 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών - ΙΟΒΕ Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Προς τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Καταθέτουμε προς συζήτηση το οριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς Τη Βουλή των Ελλήνων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς Τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 29 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προς Τη Βουλή των Ελλήνων Έχω την τιμή να θέσω στην κρίση της Εθνικής Αντιπροσωπείας το τελικό σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 6ης Μαρτίου το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά, αποφάσισε να διατηρήσει

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Πρόσβαση στις αγορές και νέο αναπτυξιακό πρότυπο Με την ολική επαναφορά χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ :ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ :ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ :Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΑΔΗΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γ Κ.Π.Σ. (2000 2006) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα 2000-2006 2. ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 4 / 2015 3,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 4 / 2015 3,5E 7,5E 30 Τεύχος 4 / 2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Το Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Το Οικονομικό Περιβάλλον

Το Οικονομικό Περιβάλλον Μέρος Ι 1 Το Οικονομικό Περιβάλλον Παναγιώτης Ε. Πετράκης Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παγκόσμια οικονομία διέρχεται τον πέμπτο χρόνο μετά το ξέσπασμα της κρίσης των στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 1/15 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 79, Απρίλιος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα 1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα 1.1. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων και προοπτικών 1 Ο ρυθμός αύξησης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας διατηρήθηκε μέτριος και σταθερός

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία Ενισχύονται πλέον καταλυτικά οι ενδείξεις ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα