Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Στεφάνου Τηλέφωνο: FAX: ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 30 Απριλίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 (ΣΑΤΑ), συνολικού ποσού ύψους ,00 στους Δήμους και Συνδέσμους αυτών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν.2362/1995 (Α 247) «Περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 259 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α ) όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 12 του άρθρου 9 του ν. 4071/12 ( ΦΕΚ 85 Α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4224/2013 (ΦΕΚ 288 Α ) "Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους,..και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις. 4. Τις διατάξεις του Ν. 3013/2002 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 102 Α ) \\ \koino-anaptyxiaka\συγκεντρωτικα σατα\ενεργειες σατα 2015\δρασεις σατα\πυροπροστασια\αποφαση κατανοµης πυροπροστασιας 2015.doc

2 5. Το ΠΔ 24/ (ΦΕΚ 20/Α 2015) σχετικά με τη σύσταση και μετονομασία Υπουργείων. 6. Την με Α.Π ΔΙΔΙΚ/Φ.1/2/27098/ (ΦΕΚ 2023 Β ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου. 7. Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2015 και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων. 8. Το υπ αριθμ. 2/40/0024/ έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, περί χορήγησης προκαταβολής στους Δήμους, εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. 9. Το χρηματικό ποσό της πίστωσης που βρίσκεται στη διάθεση μας βάσει της προαναφερόμενης απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. 10. Την υπ αριθμ. Γ.Γ.640/ Πρόταση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους Το αριθ.1001/ έγγραφο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την κατανομή, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσού ύψους ,00 στους Δήμους και Συνδέσμους αυτών, όπως φαίνεται στους συνημμένους πίνακες, για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών. Ειδικότερα οι Δήμοι και Σύνδεσμοι αυτών μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως: α) εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) αρμοδιότητάς Δήμων, β) απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις (Πυρ. Διάταξη 4/2012, Ν.3852/2010, αρθ.94 παρ.1), εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων, γ) εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους καθ' υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών - πόλεων και οικισμών για λόγους \\ \koino-anaptyxiaka\συγκεντρωτικα σατα\ενεργειες σατα 2015\δρασεις σατα\πυροπροστασια\αποφαση κατανοµης πυροπροστασιας 2015.doc

3 αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων, δ) συμβολή των Δήμων στη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες ε) υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων (παρ 4 του αρθ 7 της Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α/2005), στ) ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Α' βαθμού, ζ) θέματα εξοπλισμού (π.χ. βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι κλπ), η) λειτουργικά έξοδα (καύσιμα, υπερωρίες μη μόνιμου προσωπικού κλπ) και θ) κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων ή μηχανημάτων προς ενίσχυση του έργου της καταστολής ή της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Η κατανομή πραγματοποιήθηκε με βάση την πρόταση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την κατάρτιση της οποίας λήφθηκαν υπόψη κριτήρια που συνδέονται με τον κίνδυνο πυρκαγιών, ποσοστό δασοκάλυψης, δημογραφικά στοιχεία, περιοχές δικτύου NATURA 2000 κλπ. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι φορείς θα χρησιμοποιήσουν τις εν λόγω πιστώσεις αποκλειστικά για δράσεις πυροπροστασίας και θα γνωστοποιούν άμεσα τα σχετικά έργα στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Την παρούσα απόφαση μπορείτε να την αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr) Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Συνημμένα: Πίνακας Κατανομής ανά ΟΤΑ (σελ 10) Κοινοποίηση(Διεκπεραίωση με ενημερωτικό ΑΔΑ): 1. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Ακαδημίας 40, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 2. Γεν. Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Γραφείο Γεν. Γραμματέα \\ \koino-anaptyxiaka\συγκεντρωτικα σατα\ενεργειες σατα 2015\δρασεις σατα\πυροπροστασια\αποφαση κατανοµης πυροπροστασιας 2015.doc

4 3. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας Γραφεία Γενικών Γραμματέων (με την παράκληση για ενημέρωση των ΟΤΑ της περιφέρειάς τους) 4. Περιφέρειες της Χώρας, Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας 5. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) Εσωτερική Διανομή 1.Γραφείο Υπουργού (σχετ. 2871/ ) 2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 3. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Οικ. Υπηρεσιών & Διοικ/κής Υποστήριξης 4. Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής Τ.Α. \\ \koino-anaptyxiaka\συγκεντρωτικα σατα\ενεργειες σατα 2015\δρασεις σατα\πυροπροστασια\αποφαση κατανοµης πυροπροστασιας 2015.doc

5 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Σύνολο - ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο - ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σελίδα 1 από 9

6 ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σύνολο - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Σύνολο - ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Σύνολο - ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΡΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΗΣ Σύνολο - ΑΡΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Σύνολο - ΑΧΑΪΑΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Σύνολο - ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Σύνολο - ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Σύνολο - ΔΡΑΜΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σελίδα 2 από 9

7 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σύνολο - ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΕΙΨΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΜΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΗΛΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Σύνολο - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Σύνολο - ΕΒΡΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Σύνολο - ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Σύνολο - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Σύνολο - ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Σελίδα 3 από 9

8 ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Σύνολο - ΗΛΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Σύνολο - ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σύνολο - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Σύνολο - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σύνολο - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σύνολο - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Σελίδα 4 από 9

9 ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Σύνολο - ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ Σύνολο - ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Σύνολο - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Σύνολο - ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Σύνολο - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Σύνολο - ΚΙΛΚΙΣ ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Σύνολο - ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Σύνολο - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΦΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΙΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΗΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα 5 από 9

10 ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΙΚΙΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΙΦΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σύνολο - ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σύνολο - ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ Σύνολο - ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Σύνολο - ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Σύνολο - ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Σύνολο - ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Σύνολο - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Σελίδα 6 από 9

11 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Σύνολο - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ Σύνολο - ΞΑΝΘΗΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΔΡΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σύνολο - ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΗΣ Σύνολο - ΠΕΛΛΗΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Σύνολο - ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Σύνολο - ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΜΑΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Σύνολο - ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ Σελίδα 7 από 9

12 Σύνολο - ΡΟΔΟΠΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΣΑΜΟΥ Σύνολο - ΣΑΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Σύνολο - ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Σύνολο - ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Σύνολο - ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Σύνολο - ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ Σύνολο - ΦΩΚΙΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σύνολο - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΑΥΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Σελίδα 8 από 9

13 Σύνολο - ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΧΙΟΥ Σύνολο - ΧΙΟΥ Γενικό άθροισμα Αθήνα, Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 9 από 9

14 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2015 ΑΝΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΟΣΟ 2015 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΠ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (ΣΠΑΥ) ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (ΣΥΝΠΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΣΔΑ) ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΕΣΥΔΑΠ) ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΤΑ ΔΗΜΩΝ ΒΑΘΕΩΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΟΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Αθήνα, Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ \\192.168.1.21\koino-anaptyxiaka\ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΑΤΑ\ΕΝΕΡΓΕΙΕς ΣΑΤΑ 2014\ ΡΑΣΕΙΣ ΣΑΤΑ\ΣΧΟΛΕΙΑ\(ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΤΑ 2014).doc Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 25332 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ.

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ. Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ. Νοέμβριος 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 1 Εκλογείς κατά Καλλικράτειο Δήμο και φύλο (Δ Αναθεώρηση 2010) 2 Εκλογείς κατά Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Αυγούστου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33415 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ \\192.168.1.21\koino-anaptyxiaka\ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΑΤΑ\ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΤΑ 2013\ ΡΑΣΕΙΣ ΣΑΤΑ\ΣΧΟΛΕΙΑ\1η (ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΤΑ 2013).doc ΑΔΑ: ΒΕΖΔΝ-Ζ10 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 24841 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: Β57Ε465ΦΘΕ-9ΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 19493 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αριθ. πρωτ.: 45750 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιφερειακές Ενότητες Πληροφορίες: Κ. Κορµανού

1. Περιφερειακές Ενότητες Πληροφορίες: Κ. Κορµανού ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ και µε FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 1/7/2015 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 22461 ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικρατικός Δήμος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 2 47.022 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Καλλικρατικός Δήμος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 2 47.022 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Περιφέρεια Νομαρχία Καλλικρατικός Δήμος Συνενούμενοι ΟΤΑ Προϋπολογισμός ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ 2 58.000 ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3 67.378 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 17 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οίκ. 747 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1197 12 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15960 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν, για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ).

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αθήνα 17 Ιουλίου 2013 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Α Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΒΙΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ B Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών,

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 26 Αυγούστου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 38528 Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 32073 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 32073 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 32073 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Β. Λαμπρακάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 21 Μαρτίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 13760 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1296 30 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 22138 Συγκρότηση ειδικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. πρωτ.: 10934 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 43414 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 1245 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 4Α9ΞΚ-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 486 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ C:\Documents and Settings\m.stefanou\Επιφάνεια εργασίας\ ΙΑΥΓΕΙΑ\2η (ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΑΤΑ 2013).doc ΑΔΑ: ΒΕΥΤΝ-ΦΓΓ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 5287 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας 2011 (Καλλικράτης)

Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας 2011 (Καλλικράτης) Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας 2011 (Καλλικράτης) 1.Διοίκηση Αττικής Έδρα: Αθήνα - Περιφέρειες: 1 Ενότητες 7 Διοικητική διαίρεση της Περιφέρειας Αττικής Έκταση: 3.808 χμ² Πληθυσμός: 3.761.810 (απογρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. πρωτ.: 26942 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας

Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Για παλαιότερες διοικητικές διαιρέσεις, δείτε: Διοικητικές διαιρέσεις της Ελλάδας. Η τρέχουσα διοικητική διαίρεση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ C:\Documents and Settings\e.pouli\Επιφάνεια εργασίας\2η (ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΑΤΑ 2012).doc ΑΔΑ: Β4ΜΨΝ-ΣΚ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 5853 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ.Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ \\192.168.1.21\koino-anaptyxiaka\ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΑΤΑ\ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΤΑ 2012\ ΡΑΣΕΙΣ ΣΑΤΑ\ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ\2η (ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΤΑ 2012).doc ΑΔΑ: Β4ΜΨΝ-ΛΝ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Ι

Κ Α Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Ι 9001 ΟΞΑΤΟΥ 9002 ΡΑΜΑΣ 9003 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 9004 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 9005 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 9006 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 9007 Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 9008 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 9009 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 9010 ΣΟΥΦΛΙΟΥ 9011 ΘΑΣΟΥ 9012 ΚΑΒΑΛΑΣ 9013 ΝΕΣΤΟΥ 9014

Διαβάστε περισσότερα