Κέλπα: Σν ιίθλν ηεο αλζξσπφηεηαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κέλπα: Σν ιίθλν ηεο αλζξσπφηεηαο"

Transcript

1

2

3 Κέλπα: Σν ιίθλν ηεο αλζξσπφηεηαο H θαηαγσγή ηνπ αλζξψπνπ πνπ ρξνλνινγείηαη πάλσ από 27 εθ. ρξόληα βξίζθεηαη ζηελ Κέλπα. Σην θαξάγγη Οιληνπβάη ηνπνζεηείηαη ε εκθάληζε ησλ πξώησλ αλζξώπσλ.

4 Πελήληα ρξφληα δεκνθξαηία Σδφκν Κελπάηηα 1963 Οπρνχξνπ Κελπάηηα 2013

5 Νέν χληαγκα χγρξνλε Γηαθπβέξλεζε Ζ Γεξνπζία απαξηίδεηαη απφ: Δζλνζπλέιεπζε Σν Τπνπξγηθφ απαξηίδεηαη απφ: πκβνχιην απαξηίδεηαη απφ: 47 Δθπξνζψπνπο Κνκεηεηψλ 290 βνπιεπηέο 16 Πξφεδξνο Γπλαίθεο (Οπρνχξνπ Κελπάηηα) 45 Γπλαίθεο 1 Αληηπξφεδξνο άληξαο & 1 γπλαίθα (Οπΐιηακ γηα Ρνχην) ηε λενιαία 12 εθιεγκέλα κέιε απφ ην Κνηλνβνχιην 2 Τπνπξγφο κέιε απφ Γηθαηνζχλεο ΑκΔΑ (Γθηζνχ Μνπτγθάη) Πξφεδξνο ηεο Δζλνζχλειεπζεο (Με θνηλνβνπιεπηηθφο) Πξφεδξνο 22 Τπνπξγνί (κε(με θνηλνβνπιεπηηθφο) θνηλνβνπιεπηηθνί) Δζληθή πλέιεπζε Φεθίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηα λνκνζρέδηα πνπ Απνθαζίδεη πγθαιείηαη απφ ζε ζέκαηα ηνλ πξφεδξν πνπ αθνξνχλ θάζε Παξαζθεπή ηηο Κνκεηείεο θαηαζέηνπλ νη ππνπξγνί. Κνηλνβνχιην Γεξνπζία

6 Ζ ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε νηθνλνκία ζηελ Τπν-αράξηα Αθξηθή Κπξηφηεξνη θιάδνη κε ζπκβνιή ζην Ρπζκφο ΑΔΠ Ζ έλαξμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ $ 55 δηο αλάπηπμεο Αλάπηπμεο ζηηο Ρπζκφο Αγξνηηθόο θνκεηείεο Αλάπηπμεο Τνκέαο αλακέλεηαη λα 5,8% δψζεη λέα ψζεζε ζηελ 2,9% Μεηαπνίεζε αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 4,8% Μεηαθνξέο Αλακέλεηαη & Δπηθνηλσλία άλνδνο ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο 6,0% Δλδηάκεζνη ιφγσ θπξίσο Φξεκαηνπηζησηηθνί ησλ Καηά ζηαζεξψλ θεθαιήλ επηηνθίσλ θαζψο 7,2% Οξγαληζκνί εηζόδεκα θαη ησλ ρακειψλ επηπέδσλ πιεζσξηζκνχ. $ Καηαζθεπέο Οη πξφζθαηεο αλαθαιχςεηο πεηξειαίνπ θαη 5,5% Φνλδξεκπόξην, θπζηθνχ αεξίνπ Ληαλεκπόξην αλακέλεηαη & λα «ππξνδνηήζνπλ» 7,5% Δπηζθεπέο άκεζεο επελδχζεηο ζηελ πεξηνρή. Ζιεθηξηζκόο & Ύδξεπζε 5,9% Μέζνπ εηζνδήκαηνο νηθνλνκία

7 Με καθξφπλνν ζρεδηαζκφ Ο Η Κ Ο Ν Ο Μ Η Α ΣΟΥΟΗ Δθβηνκεράληζε ηεο ρώξαο Μέζνπ Δηζνδήκαηνο Οηθνλνκία Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δσήο ησλ πνιηηώλ Καζαξό & Αζθαιέο Πεξηβάιινλ Κ Ο Η Ν Χ Ν Η Α Π Ο Λ Η Σ Η Κ Ζ

8 Γηάδξνκνο Μεηαθνξψλ LAPSSET Έλα θηιφδνμν έξγν $ 21 δηο 1. χγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο ζην ιηκάλη ηνπ Λακνχ 2. ηδεξνδξνκηθή Γξακκή πνπ ζα ζπλδέεη ηηο ηξεηο ρψξεο (Κέλπα, Νφηην νπδάλ, Αηζηνπία) 3. Απηνθηλεηφδξνκν πςειψλ πξνδηαγξαθψλ 4. Αγσγνί πεηξειαίνπ 5. Γηυιηζηήξην 6. Παξαζεξηζηηθέο πφιεηο 7. Αεξνδξφκηα

9 Σερλφπνιε Κφλδα Σν «ίιηθνλ Βάιετ» ηεο Αθξηθήο Πξνυπνινγηζκφο $ 14,5 δηο 1. Γξαθεία 2. Δγθαηαζηάζεηο βηνεπηζηεκψλ 3. Παλεπηζηήκηα 4. Γεκφζηνη Υψξνη 5. ρνιεία 6. Ξελνδνρεία 7. Δκπνξηθά Κέληξα 8. Καηνηθίεο

10 Αλάπηπμε ζε φινπο ηνπο ηνκείο Έξγν Πεξηγξαθή Κφζηνο Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Νατξόκπη Σηδεξνδξνκηθνί Σηαζκνί Νατξόκπη, Μνκπάζα & Κηζνύκνπ Καηαζθεπή Τεξκαηηθνύ Σηαζκνύ Αλαθαηαζθεπή ζηαζκώλ ζε ζηδεξνδξνκηθέο πόιεηο κε επηρεηξεκαηηθά πάξθα, μελνδνρεία, εκπνξηθέο ζηνέο, εζηηαηόξηα θαη πάξθηλγθ $ 56 εθ. $ 2 δηο Ληκάλη Μνκπάζα Γηαθξηθαληθόο Απηνθηλεηόδξνκνο Καηαζθεπή ηεξκαηηθνύ ζηαζκνύ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ Καηαζθεπή δύν ηκεκάησλ: Νατξόκπη Μνκπάζα (485ρικ.) θαη Νατξόκπη Ναθνύξνπ (157 ρικ.) $ 330 εθ. $ 2,2 δηο Μνλάδα άληιεζεο θπζηθνύ αεξίνπ Καηαζθεπή & Γηαρείξηζε/ ηζρύο 485 Μεγαβαη/ Μνκπάζα Μνλάδα παξαγσγήο άλζξαθα Καηαζθεπή & δηαρείξηζε/ 980 Μεγαβάη/Κηιίθη $ 685 εθ. $ 1,2 δηο Πεηξειαηαγσγόο Μνκπάζα Νατξόκπη Καηαζθεπή αγσγνύ πεηξειαίνπ κήθνπο 500 ρηιηνκέηξσλ $ 600 εθ

11 Αλάπηπμε ζε φινπο ηνπο ηνκείο Έξγν Πεξηγξαθή Κφζηνο Μνλάδα Παξαγσγήο Γεσζεξκίαο ζηε Νατβάζα Καηαζθεπή θξάγκαηνο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ζην Μαράθν Isiolo Resort Καηαζθεπή πηέξπγαο ζην Ννζνθνκείν ηνπ Νατξόκπη Καηαζθεπή κνλάδαο παξαγσγήο θαη αγσγνύ Ηζρύο 40 Μεγαβάη πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα Καηαζθεπή 5αζηεξνπ μελνδνρείνπ (400 δσκάηηα), δύν 3ζηεξσλ μελνδνρείσλ (300 δσκάηηα), ζπλεδξηαθώλ θέληξσλ, γξαθείσλ θαη πάξθηλγθ γηα νρήκαηα. Καηαζθεπή ηδησηηθήο πηέξπγαο ζην Ννζνθνκείν ηνπ Νατξόκπη, δπλακηθόηεηαο 300 δσκαηίσλ $ 2,4 δηο $ 1,6 δηο $ 184 εθ.

12 Μηα ρψξα Ακέηξεηεο Δπελδπηηθέο Δπθαηξίεο Αγξνηηθφο Σνκέαο 25% ηνπ ΑΔΠ 75% ησλ βηνκεραληθψλ πξψησλ πιψλ 60% ησλ εζφδσλ απφ εμαγσγέο 65% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ 18% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ Ίδξπζε Εσλώλ Αζθαινύο Κηελνηξνθίαο Φξάγκαηα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ Καηαζθεπή ηρζπόζθαιαο ζην Λακνύ Πξόγξακκα άξδεπζεο Αγξνηηθή αλάπηπμε θαηά κήθνπο ηνπ δηαδξόκνπ LAPSSET

13 Μηα ρψξα Ακέηξεηεο Δπελδπηηθέο Δπθαηξίεο Δλέξγεηα Γεσζεξκία Αηνιηθή Δλέξγεηα Πξόγξακκα Ζιεθηξνδόηεζεο αγξνηηθώλ θαηνηθηώλ Φσηνβνιηατθά Παξαγσγή Βηνθαπζίκσλ

14 Μηα ρψξα Ακέηξεηεο Δπελδπηηθέο Δπθαηξίεο Σνπξηζκφο Δίλαη απφ ηνπο πιένλ ππνζρφκελνπο ηνκείο ζηελ Κέλπα θαζψο εληάζζεηαη ζην ζρεδηαζκφ γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε. Πέληε πνιπηειή ηνπξηζηηθά ζέξεηξα αλακέλεηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ ελψ παξάιιεια αλαπηχζζνληαη ππνδνκέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ, ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο θαη ηνπ αγξνηνπξηζκνχ. Ζ άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ ηεο Κέλπαο θαη θαη επέθηαζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ηελ αλάγθε γηα ηαμίδηα ζην εμσηεξηθφ. Ζ Διιάδα είλαη ειθπζηηθή ζαλ πξννξηζκφο.

15 Μηα ρψξα Ακέηξεηεο Δπελδπηηθέο Δπθαηξίεο Διεχζεξεο Εψλεο Δμαγσγψλ Απαιιαγή από θνξνινγία γηα ηα πξώηα 10 ρξόληα Απαιιαγή θαηαβνιήο ΦΠΑ Απαιιαγή από ηέιε θαη δαζκνύο

16 Μηα ρψξα Ακέηξεηεο Δπελδπηηθέο Δπθαηξίεο Υξεκαηνπηζησηηθέο Τπεξεζίεο 49 Εμποπικέρ Τπάπεζερ 2 εηαιπείερ σπημαηοδόηηζηρ ζηεγαζηικών δανείυν 47 αζθαλιζηικέρ εηαιπείερ 6 αναπηςξιακά σπημαηοδοηικά ιδπύμαηα Δπηηφθην Κεληξηθήο Σξάπεδαο 8,5% Δπηηφθην Τπεξαλάιεςεο κέγηζην 16,5% Δπηηφθην Γαλεηζκνχ κέγηζην 16,99%

17 Μηα ρψξα Ακέηξεηεο Δπελδπηηθέο Δπθαηξίεο Καηαζθεπέο θαηνηθίεο εηεζίσο γηα ηε ζηέγαζε εππαζψλ νκάδσλ Εήηεζε πςεινχ θφζηνπο θαηνηθηψλ Ραγδαία αλάπηπμε πνιπηειψλ & παξαζεξηζηηθψλ θαηνηθηψλ

18 Μηα ρψξα Ακέηξεηεο Δπελδπηηθέο Δπθαηξίεο Τγεία Καηαζθεπή λνζνθνκείσλ Καηαζθεπή δηαγλσζηηθώλ θέληξσλ Καηαπνιέκεζε παηδηθήο ζλεζηκόηεηαο Καηαπνιέκεζε AIDS Βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ πγηεηλήο

19 Γηαηί ζηελ Κέλπα; Ζ κεγαιχηεξε νηθνλνκία ζηελ Κεληξηθή & Αλαηνιηθή Αθξηθή Αζθαιέο επελδπηηθφ πεξηβάιινλ Πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα & επλντθέο ξπζκίζεηο γηα ηηο επελδχζεηο Διθπζηηθή θνξνινγία & επελδπηηθά θίλεηξα Ακέηξεηεο επελδπηηθέο επθαηξίεο

20 Γηαηί ζηελ Κέλπα; Ζ κεγαιχηεξε νηθνλνκία ζηελ Κεληξηθή & Αλαηνιηθή Αθξηθή Πιεζπζκόο: 44 εθ. Δξγαηηθό Γπλακηθό: 13,5 εθ. Κνηλόηεηα Αλαηνιηθήο Αθξηθήο: 140 εθ. Πεξηνρή Διεχζεξνπ Δκπνξίνπ 600 εθ. Τξηκεξήο ζπλεξγαζία Κνηλή Αγνξά Αλαηνιηθήο θαη θαηαλαισηέο Κνηλόηεηα Αλαηνιηθήο Νόηηαο Αθξηθήο Αθξηθήο: 250 εθ. Κνηλή Αγνξά Αλαηνιηθήο & Νόηηαο Αθξηθήο Ννηηναθξηθαληθή Αλαπηπμηαθή Κνηλόηεηα

21 Γηαηί ζηελ Κέλπα; Αζθαιέο Δπελδπηηθφ Πεξηβάιινλ

22 Γηαηί ζηελ Κέλπα; Πνιηηηθή ηαζεξφηεηα & Δπλντθέο ξπζκίζεηο γηα επελδχζεηο Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ αδεηνδνηήζεσλ Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο Φνξνειαθξχλζεηο θαη ζεκαληηθά θνξνινγηθά θίλεηξα. Δμαγσγέο ρσξίο δαζκνχο ζε: Δπξσπατθή Έλσζε ΖΠΑ Κνηλφηεηα Αλαηνιηθήο Αθξηθήο (EAC) COMESA

23 Πνηνί επελδχνπλ ζηελ Κέλπα Νόηια Κοπέα ΗΠΑ Κίνα οςηδί α Ηνωμένο Βαζίλειο Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα Οκάλ Καηάξ Κνπβέηη Γανία Σοςπκί α ανπδηθή Αξαβία 13 σώπερ με ένηονη παποςζία Διιάδα Γεπμανί α Ολλανδία Νένη Δπελδπηέο Ρωζία Ιζπαήλ Ινδία Ιαπωνία

24 Πνηνί επελδχνπλ ζηελ Κέλπα 425 εθ. επξψ νη ζπκθσλίεο κεγάισλ εηαηξεηψλ ησλ ΖΠΑ γηα επελδχζεηο ζηελ Κέλπα. Δπηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε γηα πξφγξακκα ειεθηξνδφηεζεο

25 Πνηνί επελδχνπλ ζηελ Κέλπα 1,3 εκ. εσοώ για τχςξβξλςαψκά πάμελπ ρςξ Παμεπιρςήμιξ Strathmore 30 εθ. επξψ γηα ειεθηξνδφηεζε λνηθνθπξηψλ

26 Πνηνί επελδχνπλ ζηελ Κέλπα Η Νόςια Κξοέα παοείυε σπξςοξτίεπ ρε ενιδεικεσμέμξ ποόγοαμμα εκπαίδεσρηπ ρςξ ποξρχπικό ςξσ έογξσ LAPSSET. 22 εηαηξείεο απφ ηε Ννξβεγία επελδχνπλ ζηελ Κέλπα ζηνπο ηνκείο ηνπ πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ, αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Ζ βαζηιηθή νηθνγέλεηα ηνπ Καηάξ & ηζρπξνί νηθνλνκηθνί παξάγνληεο πξνγξακκαηίδνπλ επελδχζεηο ζηελ πγεία, ηηο επηθνηλσλίεο θαη ηε δηαρείξηζε αθηλήησλ. Έληνλε ε παξνπζία ηεο Κίλαο: 5 δηο επξψ γηα επελδχζεηο ζε ζηδεξνδξφκνπο, ελέξγεηα θαη πξνζηαζία άγξηαο δσήο. χκθσλν πλεξγαζίαο ζηνλ Σνπξηζκφ

27 Πνηνί επελδχνπλ ζηελ Κέλπα

28 Πνηνί επελδχνπλ ζηελ Κέλπα 1) Η Παγκόρμια Σοάπεζα υοημαςξδξςεί επεμδύρειπ 14 εκ. εσοώ ρε αιξλικά πάοκα 2) Η Δαμέζικη εςαιοεία Νιοάπ ρυεδιάζει ςξ μέξ ςεομαςικό ρςαθμό πεςοελαίξσ λιμάμι Μξμπάρα 95 εκ. εσοώ 3) Η Ολλαμδική εςαιοεία ABAC καςαρκεσάζει μξμάδα επενεογαρίαπ μάμγκξ 700 υιλ. εσοώ ρςξ Kerio Valley 4) Η Βοεςαμική εςαιοεία SolarCentury εγκαθιρςά ηλιακά πάμελπ ρε σπό καςαρκεσή πξλσώοξτξ πάοκιμγκ ρςξ Ναψοόμπι

29 Δμαγσγέο πξντφλησλ

30 Διιεληθέο Δπελδχζεηο ζηελ Κέλπα Μειέηεο πνπ ππνβιήζεθαλ γηα αδεηνδφηεζε Αγποηικόρ Σομέαρ Γαλακηομικά πποϊόνηα Σςποποίηζη Σποθίμων & Ποηών Τπηπεζίερ Γίκηςα Γιανομήρ Αλιεία Πιλοηικά Ππογπάμμαηα Πεπιθεπειακήρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ

31 Γξάζεηο Πξνμελείνπ ΔλλημξΚεμσάςικη Κξιμξβξσλεσςική Ομάδα Υιλίαπ Δμημεοχςικέπ Ημεοίδεπ για ςιπ Δπεμδσςικέπ Δσκαιοίεπ ρςημ Κέμσα Δπίρημη Δπίρκεφη Τπξσογξύ Αμαςξλικξ-Ατοικαμικώμ Τπξθέρεχμ, Δμπξοίξσ & Σξσοιρμξύ ρςημ Δλλάδα Δπίρημη Δπίρκεφη 7μελξύπ Κεμσάςικηπ Αμςιποξρχπείαπ Δπίρημη Δπίρκεφη Γ.Γ. Αλιείαπ ρςη Θερραλξμίκη Δπίρκεφη αιοεςώμ μελώμ ςξσ Κξιμξβξσλίξσ ςηπ Κξμηςείαπ Samburu για ςευμξγμχρία ρςξμ ςξσοιρμό. Δπίρημη Δπίρκεφη ρςημ Δλλάδα ςξσ Ττσπξσογξύ Δνχςεοικώμ Δπεμδσςικέπ & Δπιυειοημαςικέπ Απξρςξλέπ ρςημ Κέμσα

32 Γξάζεηο Πξνμελείνπ Διιελν-Κελπάηηθε Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα Φηιίαο Ζ Υπνπξγόο Αλαηνιηθν-Αθξηθαληθώλ Υπνζέζεσλ, Δκπνξίνπ & Τνπξηζκνύ, θα Phyllis Kandie επηζθέπηεηαη ηελ Διιελν-Κελπάηηθε Οκάδα Φηιίαο ζηε Βνπιή. Σηε θσηνγξαθία κε ηνλ πξόεδξν ηεο Οκάδαο θ. Κσλζηαληίλν Τζηάξα

33 Γξάζεηο Πξνμελείνπ Ζκεξίδεο Δλεκέξσζεο γηα ηηο Δπελδπηηθέο Δπθαηξίεο Ζκεξίδα Ζκεξίδα Δλεκέξσζεο Αζήλα, Ηνχιηνο 2013 Ζκεξίδα Δλεκέξσζεο χζθεςε Δλεκέξσζεο ΤΠΔΞ Δπηκειεηήξην Αζήλα, Θεζζαινλίθε Μεζζελία Ηνχληνο Μαγλεζίαο

34 Γξάζεηο Πξνμελείνπ Επίζκετη Υποςπγού Αναηολικο-Αθπικανικών Υποθέζευν, Εμποπίος & Τοςπιζμού ζηην Ελλάδα

35 Γξάζεηο Πξνμελείνπ Δπίζθεςε Γ.Γξακκαηέα Αιηείαο ζηε Θεζζαινλίθε O Γ.Γ. Αιηείαο Καζ. Micheni Ntiba ζπκκεηείρε ζην Γηεζλέο Σπλέδξην γηα ηελ Αιηεπηηθή Ηθαλόηεηα ηεο Δ.Δ. ζηε Θεζζαινλίθε ηνλ Μάξηην 2014

36 Γξάζεηο Πξνμελείνπ Δπίζθεςε Κνκεηείαο Samburu γηα ηερλνγλσζία ζηνλ ηνπξηζκό Με ηελ Αληηπεξηθεξεηάξρε Πεινπνλλήζνπ θα Αδακαληία Τδαλεηέα

37 Γξάζεηο Πξνμελείνπ Δπίζθεςε 7κεινύο Κελπάηηθεο αληηπξνζσπείαο Ηνύληνο κειήο Κελπαηηθή αληηπξνζσπεία από κέιε ηνπ Κελπαηηθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη κέιε εκπεηξνγλώκνλεο/πςειό βαζκα ζηειέρε ηνπ Υπνπξγείνπ Αλαηνιηθν- Αθξηθαληθώλ Υπνζέζεσλ, Δκπνξίνπ & Τνπξηζκνύ επηζθέθζεθαλ επίζεκα ηελ Διιάδα από Ηνπλίνπ

38 Γξάζεηο Πξνμελείνπ Επίζκετη Υθςποςπγού Εξυηεπικών & Διεθνούρ Εμποπίος ζηην Ελλάδα πλάληεζε κε: Τθππνπξγφ Δμσηεξηθψλ Τπνπξγφ Σνπξηζκνχ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο Γηνίθεζε ΟΛΠ Γεληθή Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γήκαξρν Μαξαζψλα Πξχηαλε & Αληηπξχηαλε Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ Πξφεδξν ΔΒ Δθπξνζψπνπο κεγάισλ εηαηξεηψλ & επηρεηξεκαηηθψλ θνξέσλ

39 Γξάζεηο Πξνμελείνπ Δπελδπηηθή & Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή εθπξφζσπνη απφ 49 κεγάιεο ειιεληθέο εηαηξείεο κε ζπλνιηθφ ηδίξν 15 δηο επξψ. Γχν (2) εκέξεο επηρεηξεκαηηθήο ελεκέξσζεο θαη ζπλαληήζεσλ. 20 θαη πιένλ εηαηξείεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα.

40 Γξάζεηο Πξνμελείνπ Δπελδπηηθή & Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή εθπξφζσπνη απφ 19 κεγάιεο ειιεληθέο Ππαγμαηοποιήθηκε 14 μήνερ μεηά ηην ππώηη Δπενδςηική & Δπισειπημαηική Αποζηολή ζηην Κένςα επηρεηξήζεηο. πλαληήζεηο κε επηρεηξεκαηίεο, πςειφβαζκα ζηειέρε νξγαληζκψλ & Τπνπξγείσλ Απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίνπ ζα αλαθνηλσζνχλ ζχληνκα

41 Δσυαοιρςίεπ ςξσ Ποξνεμείξσ για ςημ αμάπςσνη ςχμ Δλλημξ-Κεμσαςικώμ ρυέρεχμ: ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ Βεμιζέλξπ Δσάγγελξπ Υπουργός & Αμτιπρόεδρος Κυβέρμησης Κξύοκξσλαπ Δημήςοιξπ Υφυπουργός Μίυαλξπ Παμαγιώςηπ Γεμ. Γραμματέας Δ.Ο.Σ. Κξσβαοιςάκηπ Δλεσθέοιξπ Πρέσβυς Δλλάδας στημ Κέμυα Φοιρςίδηπ Μιυαήλ Πρέσβυς, Γεμ. Δ/μτής Β Διεύθυμσης Δ.Ο.Σ. Μπξομόβαπ Βαρίλειξπ Πρέσβυς, Δ/μτής Β5 Διεύθυμσης Κξσςρξδήμξπ Γιώογξπ - Δ/μτής Β8 Διεύθυμσης Καοαμςζήπ Σζαμέςξπ Σύμβουλος ΟΔΥ Α Φαλεπίδηπ Δημήςοηπ Σύμβουλος ΟΔΥ Α

42 Δσυαοιρςίεπ ςξσ Ποξνεμείξσ για ςημ αμάπςσνη ςχμ Δλλημξ-Κεμσαςικώμ ρυέρεχμ: ΒΟΤΛΗ ΔΛΛΗΝΩΝ Βξύςρηπ Νικόλαξπ Πρόεδρος Κοιμοβουλευτικής Ομάδας Δλλημο-Κεμυατικής Φιλίας ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Φαςζηδάκηπ Κχρςήπ τ. Υπουργός Μηςαοάκηπ Νόςηπ Υφυπουργός Γιακξσμάςξπ Γεοάριμξπ Υφυπουργός κξοδάπ Αθαμάριξπ τ. Υφυπουργός Κξμμημόπ ςέταμξπ Γεμ. Γραμματέας Δμπορίου Οογαμιρμόπ Κεμςοικώμ Αγξοώμ & Αλιείαπ Οογαμιρμόπ Λαψκώμ Αγξοώμ Αςςικήπ

43 Δσυαοιρςίεπ ςξσ Ποξνεμείξσ για ςημ αμάπςσνη ςχμ Δλλημξ-Κεμσαςικώμ ρυέρεχμ: ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ Κξσκξσλόπξσλξπ Πάοιπ Αμ. Υπουργός Σρασςάοηπ Αθαμάριξπ τ. Υπουργός Μελάπ Δημήςοιξπ Γεμ. Γραμματέας Αγρ. Πολιτικής & Διεθμώμ Σχέσεωμ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Γοηγξοάκξπ Λεχμίδαπ Αμ. Υπουργός Υγείας ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Κεταλξγιάμμη Όλγα Υπουργός Λιάρκξπ Αμαρςάριξπ Γεμικός Γραμματέας Πάλληπ Φοήρςξπ Πρόεδρος ΔΟΤ

44 Δσυαοιρςίεπ ςξσ Ποξνεμείξσ για ςημ αμάπςσνη ςχμ Δλλημξ-Κεμσαςικώμ ρυέρεχμ: ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΔ Δξύοξσ Ρέμα Πεοιτεοειάουηπ Αςςικήπ Σαςξύληπ Πέςοξπ Περιφερειάρχης Πελοπομμήσου Σζαμεςέα Αδαμαμςία Αμτιπεριφερειάρχης Πελοπομμήσου Σζιςζικώρςαπ Απόρςξλξπ Περιφερειάρχης Κ. Μακεδομίας Παςξσλίδξσ Παοαρκεσή Αμτιπεριφερειάρχης Κ. Μακεδομίας Βξσοδάμξπ Δημήςοιξπ Αμτιπεριφερειάρχης Στ. Δλλάδας αμιδάπ Ηλίαπ Αμτιπεριφερειάρχης Στ. Δλλάδας ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Αμχμεοίςηπ Γιώογξπ Πρόεδρος & Διευθύμωμ Σύμβουλος Φαςζάκξπ ςαύοξπ Γεμ. Διευθυμτής

45 Δσυαοιρςίεπ ςξσ Ποξνεμείξσ για ςημ αμάπςσνη ςχμ Δλλημξ-Κεμσαςικώμ ρυέρεχμ: ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΑ Μίυαλξπ Κχμρςαμςίμξπ Πρόεδρος Δ.Β.Δ.Α. Μπαρδάμηπ Αοιρςξςέληπ Πρόεδρος Δπιμελητηρίου Μαγμησίας Διαμαμςάοαπ Αλέναμδοξπ Πρόεδρος Δπιμελητηρίου Φθιώτιδας Μαμιάςηπ Δημήςοιξπ Πρόεδρος Δπιμελητηρίου Μεσσημίας ΑΝΩΣΑΣΑ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ Γκιόλαπ Ιχάμμηπ Πούςαμηπ Δ.Μ.Π. Παπαμςώμηπ Δημήςοιξπ Αμςιπούςαμηπ Δ.Μ.Π. Μξοξπξύλξσ Αμςχμία Καθηγήτρια Δ.Μ.Π. Σευμξλξγικό & Πξλιςιρςικό Πάοκξ Λασοίξσ Δ.Μ.Π. Σρακαλίδξσ Έτη Καθηγήτρια Γεωπομικού Παμ/μίου Αθημώμ

46 Δσυαοιρςίεπ ςξσ Ποξνεμείξσ για ςημ αμάπςσνη ςχμ Δλλημξ-Κεμσαςικώμ ρυέρεχμ: ENTERPRISE GREECE πγγξφο Άξηο Πξόεδξνο CITY OF ATHENS CONVENTION & VISITORS BUREAU Αγγειήο Γεψξγηνο Γηεπζπληήο Αλδξηνπνχινπ Καιιηφπε Γηεπζύληξηα Γηεζλώλ Σρέζεσλ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΦΟΡΔΗ Γήκνο Μαξαζψλα & Μνπζείν Μαξαζσλίνπ Γξφκνπ ΔΓΑ Γηεζλήο Έθζεζε Θεζζαινλίθεο Διιεληθφ Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ Διιεληθή Δηαηξία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο Βηνηερληθφ-Βηνκεραληθφ Δθπαηδεπηηθφ Μνπζείν Λαπξίνπ

47 Δσυαοιρςξύμε

Ετήσια Έκθεση έτους 2007

Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Για την Αλβανική Οικονομία και τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος -Αλβανίας 1 2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ - ΓΡΑΔΗ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΜΖΝΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ

ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ - ΓΡΑΔΗ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΜΖΝΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΧΝ 18.09.07 ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ - ΓΡΑΔΗ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΜΖΝΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΔ ΣΟ 2004 χκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Μάρτιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Μάρτιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Μάρτιος 2013 12.3.2013 Α. Ρεσζηόηηηα Δπεηεχρζε ζπκθσλία ζην Eurogroup πνπ νινθιεξψλεη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 7.6.2013 Α. Ρεσζηόηηηα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ. Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ B4 Γ/λζε Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ Γηκεξείο Oηθνλνκηθέο θαη Δκπνξηθέο πλαιιαγέο Αζήλα, Απξίιηνο 2011 Σν Ζλ.Βαζίιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Υξήζηνο Φαξκάθεο-ύκβνπινο ΟΔΤ Α Επιμέλεια: πύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α Πξεζβεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013 28.5.2013 Α. Ρεσζηόηηηα Δπεηεχρζε ζπκθσλία ζην Eurogroup πνπ νινθιεξψλεη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Πηςσιακή επγαζία Γπαζηηπιόηηηερ και Πποοπηικέρ Δλληνικών Πολςεθνικών Δπισειπήζεων Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Εοςμποςλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΣΔΙ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ρνιή δηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ Ιωάλλεο Γηζιίαο Θεόδωξνο Υαηδεκήηξνο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο

Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας 12 2013. Τοσ Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας Antenna Enterprise Europe Network Hellas ΘΔΜΑΣΑ ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Σν Δπηκειεηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο Εξάμηνο 2015

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο Εξάμηνο 2015 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο Εξάμηνο 2015 2 Πίνακαρ Πεπιεσομένων 1. Οικονομική επιζκόπηζη... 3 2. Αγοπά γπαθείων... 5 3. Αγοπά καηοικιών... 9 4. Αγοπά καηαζηημάηων... 14 5. Logistics & Βιομησανία... 19 6.

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α Κεθάιαην 1 Ζ Διιάδα αιιάδεη. Σν εζληθό ζρέδην αλαζπγθξόηεζεο γηα ηελ Διιάδα ηεο δεκηνπξγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ. ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2011

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ. ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2011 2012 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ. ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2011 [Σημαντικότερο γεγονόσ για την Πορτογαλία, και καθοριςτικό για τισ οικονομικζσ εξελίξεισ ςτη

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο». ΔΣΒΑ-ΒΗΠΔ Α.Δ. Αχγνπζηνο 2004 Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα» ζηνλ ηνκέα ησλ Νέσλ Βηνκεραληθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΑΛΒΑΝΙΑ. Επιχειρηματικός Οδηγός. Νοέμβπιορ 2010

Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΑΛΒΑΝΙΑ. Επιχειρηματικός Οδηγός. Νοέμβπιορ 2010 Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΑΛΒΑΝΙΑ Επιχειρηματικός Οδηγός Νοέμβπιορ 2010 Διιεληθή Πξεζβεία - Γξαθείν ΟΔΤ Σηξάλσλ Tel: (003554) 2228980 θαη 2247323 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας

Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας 10 2014. Τοσ Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας Antenna Enterprise Europe Network - Hellas. ΘΔΜΑΣΑ ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ «Γηαρεηξηζηηθή Δπξσπατθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΔ : ΚΟΜΝΖΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 7367 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑΚΖ ΜΑΡΟΤΛΗΩ ΜΑΡΗΑ 7503

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Δ.Τ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: πγθξηηηθή επηζθφπεζε εθξνψλ ειιεληθψλ ΞΑΔ ζην εμσηεξηθφ θαη εηζξνψλ αιινδαπψλ ΞΑΔ ζηελ Διιάδα. Ζ Διιάδα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ.

ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ. Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ. Δπηβιέπσλ: Γξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΟΠΔ Α.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΟΠΔ Α.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΟΠΔ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011. Ο Πξόεδξνο & Γηεπζύλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3)

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3) Τεύχος 19 Μάρτιος 2012 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3) Ο ΥΠΕΚΑ κ. Γιώπγορ Παπακωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ»

«Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ» ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ : ΒΤΘΟΤΛΚΑ ΔΛΔΝΖ ΠΤΡΓΟ 26/04/09 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ζ ΜΔΣΑΒΑΖ ΠΡΟ ΜΗΑ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΤΝΘΖΚΖ ΜΑΑΣΡΗΥΣ.. 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ & ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέζεων ύδενϋ Νικόλαορ Χπιζηοδοςλίδηρ, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α Level 2, 219-223Castlereagh

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ...

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... 3 2.1 θνπόο ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (ΠΔ)... 3 2.2. θνπηκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα