ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΠΤΡΑΥΑΛΕΙΑ ΚΣIΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΠΤΡΑΥΑΛΕΙΑ ΚΣIΡΙΩΝ"

Transcript

1 ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΠΤΡΑΥΑΛΕΙΑ ΚΣIΡΙΩΝ ΟΙ ΠΟΤΔΑΣΕ : ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΕΜ : 1512 ΕΞΑΜ:ΠΣ 2 ΣΑΓΓΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΗ ΑΕΜ : 1417 ΕΞΑΜ:ΠΣ 2 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΠΟΓΑΡΙΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 1

2 Πίνακασ περιεχομένων ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 Παζεηηθή ππξνπξνζηαζία... 5 Δλεξγεηηθή ππξνπξνζηαζία... 6 Πεξηγξαθή Project... 6 Σν δσκάηην ειέγρνπ... 9 Γεμακελή... 9 ΠΡΟΦΑΗ Αλάζεζε ηνπ έξγνπ Θεσξία απνθάζεσλ Πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαγκαηηθφ Υξνλνδηάγξακκα GANTT Σερλνινγία πζηεκάησλ Ζ Μέζνδνο ΦΑΗ Λεηηνπξγηθά κέξε Αηζζεηήξηα - Δίζνδνη Δλεξγνπνηεηέο -Έμνδνη Απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο Καηάηκεζε απαηηήζεσλ ζε FURPS ΦΑΗ Δλαιιαθηηθή ιχζε : ΦΑΗ 2 Α Αξρηηεθηνληθφ ζρέδην Πξνδηαγξαθέο Καηεγνξηνπνίεζε θηλδχλσλ Γηάγξακκα Δπηθηλδπλφηεηαο κε ALARP Πίλαθαο Δπηθηλδπλφηεηαο

3 Μέηξεζε πνηνηηθνχ επηπέδνπ Γηαηί γίλνληαη νη έιεγρνη? Γνθηκέο hardware & software ΦΑΗ 2 Β Σεζη ζπζηήκαηνο Α) Πξνθαηαξηηθφ ρέδην B) Αξρηηεθηνληθή Πξντφληνο Διεγρνο Πξνδηαγξαθψλ Πιήξεο ζρεδηαζκφο ζην ραξηί Μεραλνινγηθφ ρέδην Ζιεθηξνινγηθφ ρέδην Ζιεθηξνινγηθφ ρέδην Πνξηψλ Ζιεθηξνινγηθφ ρέδην SWITCHER & CAMS Ζιεθηξνληθφ ρέδην ΦΑΗ 3 Α Διεγρνη Πφξηεο Διεγρνο SOFTWARE Έιεγρνο Κιεηζηνχ Κνπηηνχ..73 Έιεγρνο Αλνηρηνχ Κνπηηνχ..78 Κψδηθαο (Full Version ) ΣΔΛΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΗ ρέδην Κνζηνιφγεζεο Πίλαθαο Ηρληιαζηκφηεηαο Δγρεηξίδην Υξήζεο Δηζαγσγή Πξνππνζέζεηο

4 Δγγχεζε Όξνη εγγχεζεο ΔΤΥΑΡΗΣΖΡΗΑ

5 ΔΙΑΓΧΓΗ Με ηνλ φξν ππξνπξνζηαζία θηηξίσλ ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη θαηά ηελ κειέηε θαη θαηαζθεπή ελφο θηηξίνπ θαη απνβιέπνπλ αθελφο ζηελ πξφιεςε ηνπ θηλδχλνπ εθδήισζεο ππξθαγηάο ζην θηίξην θαη αθεηέξνπ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππξθαγηάο ζε πεξίπησζε πνπ απηή εθδεισζεί. Καηά ηελ ζρεδίαζε ελφο θηηξίνπ απφ ηνπο κειεηεηέο (αξρηηέθηνλα, πνιηηηθφ κεραληθφ, κεραλνιφγν κεραληθφ, ηνπνγξάθν κεραληθφ, γεσιφγν) κεηαμχ ησλ άιισλ αληηκεησπίδεηαη θαη ην ζέκα ηεο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ππξθαγηάο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: παθηηικά ή προληπηικά μέηρα πσροπροζηαζίας ενεργηηικά ή καηαζηαληικά μέηρα πσροπροζηαζίας Παθητική πυροπροςταςία Ζ παζεηηθή ππξνπξνζηαζία ελφο θηηξίνπ απνβιέπεη ζηνλ έιεγρν ηεο εμάπισζεο ηεο ππξθαγηάο θαη ζηελ έγθαηξε εθθέλσζε ηνπ θηηξίνπ απφ φζνπο βξίζθνληαη κέζα ζε απηφ θαηά ηελ εθδήισζε ηεο ππξθαγηάο. Σα κέηξα παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο απνηεινχλ ηελ δνκηθή ππξνπξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ θαη είλαη ελζσκαησκέλα ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη ζηαηηθή ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ (αξρηηέθηνλαο, πνιηηηθφο κεραληθφο). ηα κέηξα παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο πεξηιακβάλνληαη (γηα φια ηα θηίξηα): κέηξα γηα κε εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο εληφο ηνπ θηηξίνπ κέηξα γηα κε εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο εθηφο ηνπ θηηξίνπ 5

6 ε επάξθεηα θαη αληνρή ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ ζηελ ππξθαγηά γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα είλαη δπλαηή ε έγθαηξε εθθέλσζή ηνπ θαηάιιειε ζρεδίαζε ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο θαη ησλ εμφδσλ θηλδχλνπ Ενεργητική πυροπροςταςία Ζ ελεξγεηηθή ππξνπξνζηαζία ελφο θηηξίνπ απνβιέπεη ζηελ αληηκεηψπηζε θαη θαηαζηνιή ηεο ππξθαγηάο ζε πεξίπησζε πνπ απηή εθδεισζεί. Σα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ κειεηεηή (κεραλνιφγνο κεραληθφο) κέηξα αθνξνχλ ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ελέξγεηεο πνπ ελεξγνπνηνχληαη αλ εκθαληζηεί θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ππξθαγηάο. ηα κέηξα ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο πεξηιακβάλνληαη (αλάινγα κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ θηηξίνπ): ηοποθέηηζη θορηηών μέζων πσρόζβεζης (πσροζβεζηήρες) ηοποθέηηζη ζσζηήμαηος πσρανίτνεσζης ηοποθέηηζη τειροκίνηηοσ ζσζηήμαηος ζσναγερμού (κομβία ζσναγερμού) ηοποθέηηζη μονίμοσ σδροδοηικού πσροζβεζηικού δικηύοσ (πσροζβεζηικές θωλιές) ηοποθέηηζη ζσζηήμαηος καηαιονηηήρων (sprinklers ) ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ Project Θέκα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη λα πινπνηεζεί έλα ελζσκαησκέλν ζύζηεκα ππξαζθάιεηαο θηηξίσλ. Σν ζχζηεκα ζα κπνξεί κφλν ηνπ λα πξαγκαηνπνηεί ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο φιν ην εηθνζηηεηξάσξν αζηακάηεηα θαη λα πξνζηαηεχεη ην θηίξην αιιά θαη ην θνηλφ εληφο ηνπ θηηξίνπ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο. Δπηζπκία ηνπ πειάηε είλαη ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο εληφο ηνπ θηηξίνπ λα απνθεπρζνχλ ηπρψλ αλζξψπηλεο απψιεηεο. Αθφκε ε αζθαιή έμνδνο ησλ αλζξψπσλ θαη ε αλεχξεζε επηδψλησλ εληψο ησλ ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ. Απηφο είλαη θαη ν 6

7 πξσηαξρηθφο καο ζθνπφο, ε δηάζσζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Καηά δεχηεξσλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη απφζβεζε ηεο ππξθαγηάο θαη εμαεξηζκφο ηνπ ρψξνπ. Όινη νη ρψξνη ηνπ θηηξίνπ ζα παξαθνινπζνχληαη απφ θιεηζηφ ζχζηεκα ηειεφξαζεο, κε μερσξηζηέο θάκεξεο ζε θάζε ρψξν. Οη εηθφλεο απφ ηηο θάκεξεο κεηαθέξνληαη ζην θεληξηθφ κφληηνξ ζην δσκάηην ειέγρνπ απφ φπνπ γίλεηαη θαη ν έιεγρνο απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν. Μφλν ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο ζα ελεξγνπνηνχληαη νη θάκεξεο.γηα μερσξηζηή παξαθνινχζεζε ρψξνπ ψζηε λα αζθαιίδεηαη ην θηίξην γηα πεξηπηψζεηο βαλδαιηζκνχ, νη θάκεξεο απηέο δελ θαιχπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο. Αιιά βνεζνχλ ηνπο αξκφδηνπο λα παξαθνινπζνχλ ηνπο ρψξνπο πνπ εζηηάδεηαη ην πξφβιεκα θαη αλάινγα λα πξάηηνπλ. Γηα παξαθνινχζεζε ρξεηάδνληαη θαηάιιεια ζπζηήκαηα θαη αλάινγν ηερληθφ πξνζσπηθφ. Δάλ εληνπηζηεί εζηία ππξθαγηάο ζε έλαλ απφ ηνπο ρψξνπο εηδνπνηείηαη κε νπηηθναθνπζηηθφ ζήκα ν ππεχζπλνο ζην δσκάηην ειέγρνπ,ν νπνίνο ζα πξέπεη λα παξεπξίζθεηαη ζην control room ζπλερψο δηφηη εθείλνο ζα πξέπεη λα ειέγμεη εάλ πξφθεηηαη γηα πξαγκαηηθφ ζπλαγεξκφ ή φρη, θαη εάλ πξάγκαηη ππάξρεη εζηία θσηηάο λα παηήζεη ην θνπκπί ηνπ ζπλαγεξκνχ.απηφ φπσο είδακε ζα ην θαηαιαβαίλεη απφ ηελ αληίζηνηρε θάκεξα απφ ηελ νπνία έξρεηαη ην ζήκα. Ζ παξνπζία ηνπ εθεί είλαη απαξαίηεηε δηφηη ζέινπκε λα θξίλεη εάλ πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί ν ζπλαγεξκφο ή φρη. Θα ήηαλ ηξαγηθφ ζε έλα λνζνθνκείν κε έλα άλακκα ηζηγάξνπ γηα παξάδεηγκα ζε θάπνηνλ ρψξν λα μεθηλήζεη ν ζπλαγεξκφο θαη λα πξνθιεζεί παληθφο ρσξίο λα ππάξρεη πξαγκαηηθφ πξφβιεκα. Δάλ ινηπφλ δελ ππάξρεη εζηία ππξθαγηάο απελεξγνπνηεί κε έλα απιφ κπνπηφλ ηελ θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ θαη επαλαθέξεη ην ζχζηεκα. Γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα πξνζεηέζε θαη απηνλνκία ζην ζχζηεκα. Γειαδή ζε πεξίπησζε πνπ ν ρεηξηζηήο δελ θάλεη θακία ελέξγεηα εληφο 3ψλ ιεπηψλ ε θαηάζηαζε απφ ρεηξνθίλεηε γίλεηαη απηφκαηε θαη κπαίλεη κφλν ηνπ ην ζχζηεκα ζηελ θαηάζηαζε ππξθαγηάο. Με ιίγα ιφγηα μεθηλάεη ε ππξφζβεζε θαη ε δηαδηθαζίαο απνβίβαζεο ηνπ θφζκνπ απφ ην θηίξην, θαζψο θπζηθά θαη ν ζσζηφο εμαεξηζκφο ηνπ γηα ηελ άλεηε παξέκβαζε ησλ αξκφδησλ θνξέσλ (αζηπλνκία ππξνζβεζηηθή ) πλνπηηθά ζε πεξίπησζε ζπλαγεξκνχ ζπκβαίλνπλ ηα εμήο : 1. Δηδνπνηείηαη ν ρεηξηζηήο νπηηθά έηζη νλνκάδνπκε ηνλ αξκόδην ππάιιειν θύιαθα πνπ ζα βξίζθεηαη ζην δσκάηην ειέγρνπ - κέζσ ηεο νζόλεο lcd πνπ βξίζθεηαη ζην control panel ζε πνην δσκάηην εληνπίδεηαη ε ππξθαγηά.γηα κεγαιύηεξε αζθάιεηα έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαη ελδεηθηηθά led ηα νπνία καο δείρλνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 2. Δηδνπνηείηαη ν ρεηξηζηήο αθνπζηηθά κέζσ κίαο ζεηξήλαο ε νπνία βξίζθεηαη ζην δσκάηην ειέγρνπ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ δεί ηηο ελδείμεηο 7

8 ηεο νζόλεο αιιά θαη ηα led εηδνπνίεζεο, λα αθνύζεη θαη λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ νζόλε 3. Δθόζνλ ππάξρεη θσηηά, ν ρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα παηήζεη ην κπνπηόλ ζπλαγεξκνύ επνκέλνο ζα ζπκβνύλ ηα παξαθάησ : 1.Αλάβνπλ όια ηα θώηα ησλ εμόδσλ θηλδύλνπ ηύπνπ flash όπνπ δείρλνπλ θαη ηελ θαηεύζπλζε πξνο ηελ πόξηα ηεο εμόδνπ θηλδύλνπ ελώ ηαπηόρξνλα ερεί ε ζεηξήλα ηνπ θηηξίνπ γηα λα εηδνπνηεζεί ν θόζκνο πνπ ζα παξεπξίζθεηαη ζην θηίξην θαη ερεηηθά. 2. Οη θαηαηνλεηήξεο ελεξγνπνηνύληαη θαη θαηαζηαίλνπλ ηελ ππξθαγηά. 3. Δλεξγνπνηνύληαη νη εμαεξηζκνί αιιά θαη νη θαηαηνλεηήξεο ζην δσκάηην όπνπ αληρλεύζεθε ε θσηηά. 4. «Ξππλάλε» ηα αηζζεηήξηα θίλεζεο όπνπ εηδνπνηνύλ κε κήλπκα γξαπηό ζηελ νζόλε ηνπ δσκαηίνπ ειέγρνπ ηνλ θύιαθα, όηη εληνπίζηεθε θίλεζε ζην δσκάηην θαηαγξάθνληαο θαη ηνλ αξηζκό ηνπ δσκαηίνπ θαη ηέινο 5.Αλνίγνπλ νη θάκεξεο ζηηο νπνίεο εληνπίζηεθε θσηηά αιιά θαη θίλεζε ε πεξίπησζε πνπ ν θύιαθαο δελ ελεξγνπνηήζεη ηελ θαηάζηαζε ηεο θσηηάο απνπζηάδεη θαη εμαθνινπζνύλ νη αηζζεηήξεο θαπλνύ λα ιακβάλνπλ ζήκα, ηόηε απηόκαηα κεηά από ιίγα ιεπηά ην ζύζηεκα ελεξγνπνηείηαη από κόλν ηνπ. ην ζύζηεκα ππάξρεη θαη έιεγρνο ηεο δεμακελήο πνπ ηξνθνδνηεί κε λεξό ηνπο θαηαηνλεηήξεο ώζηε λα θξνληίδεη θάπνηνο γηα ηελ αλαγόκσζή ηεο. ε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ζπλδέεηαη κε ην πδξαπιηθό ζύζηεκα ηεο ππξόζβεζεο Δλ θαηαθιείδη ην ζύζηεκα αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θάλεη απηνέιεγρν θαη ππάξρεη θαη δπλαηόηεηα πξνζσξηλήο άξζεο ηνπ ώζηε λα γίλεη ην ζέξβηο. ΣΙ ΘΑ ΤΜΒΕΙ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΥΩΣΙΑ 1. Θα αλάςεη ην ελδεηθηηθφ led πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ρψξν ηεο θξίζηκεο δψλεο. Κξίζηκε δψλε ζεσξείηαη ην δσκάηην ζην νπνίν εληνπίζηεθε θαπλφο. 2. ηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ην κήλπκα fire room X ην Υ αληηζηνηρεί ν αξηζκφο ηνπ γξαθείνπ 3. Θα αθνπζηεί ε ζεηξήλα ζην δσκάηην ειέγρνπ 4. Θα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ε θάκεξα ηνπ αληίζηνηρνπ ρψξνπ 5. Θα ελεξγνπνηεζνχλ led ησλ εμφδσλ θηλδχλνπ Δθφζνλ ππάξρεη πξαγκαηηθφο ζπλαγεξκφο ν ρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα παηήζεη ην θνπκπί παληθνχ. 8

9 ΣΙ ΘΑ ΤΜΒΕΙ ΠΑΣΩΝΣΑ ΣΟ ΜΠΟΤΣΟΝ ΠΑΝΙΚΟΤ 1. Θα αλνίμεη ν εμαεξηζκφο ηνπ δσκαηίνπ πνπ θιέγεηαη 2. Θα ελεξγνπνηεζνχλ νη θαηαηνλεηήξεο 3. Θα αληρλεπηεί εάλ ππάξρεη θίλεζε ζηνλ ρψξν θαη ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ην κήλπκα move room X. ηελ πεξίπησζε πνπ πάλσ απφ έλα δσκάηην θιέγεηαη ζα ελεξγνπνηνχληαη θαη ησλ δσκαηίσλ απηψλ νη εμαεξηζκνί θαη νη θαηαηνλεηήξεο ΣΟ ΔΩΜΑΣΙΟ ΕΛΕΓΦΟΤ Σν δσκάηην ειέγρνπ είλαη θαη ε θαξδηά ηνπ ζπζηήκαηνο. Δθεί βξίζθνληαη : Ζ νζφλε παξαθνινχζεζεο. Σν led εηδνπνίεζεο αδεηάζκαηνο δεμακελήο Σα led ησλ δσκαηίσλ Σν κπνπηφλ ελεξγνπνίεζεο θαη ην κπνπηφλ απελεξγνπνίεζεο ηα νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλα έηζη ψζηε εχθνια θαη γξήγνξα λα αληηδξά ν ρεηξηζηήο ζε θάζε ελδερφκελν. Ζ εηξήλα ΔΕΞΑΜΕΝΗ Ζ δεμακελή είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο εθφζνλ απηή είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάζβεζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ειέγρεηαη ψζηε λα έρεη πάληα λεξφ θαη λα δηαηεξείηαη ζηελ ζσζηή ζηάζκε ψζηε λα κελ αδεηάζεη. ε πεξίπησζε πνπ ζα αδεηάζεη εηδνπνηεί ζην δσκάηην ειέγρνπ ηνλ ρεηξηζηή ψζηε λα κεξηκλήζεη γηα ηελ αλαγφκσζή ηεο. Ζ δεμακελή απνηειεί απφ κφλε ηεο έλα μερσξηζηφ θνκκάηη ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί θαη ζα ειέγρεηαη πάληνηε είηε ππάξρεη θσηηά είηε φρη! Από ηη απνηειείηαη ε δεμακελή : Απφ κία αληιία ε νπνία παίξλεη ην λεξφ απφ ηελ δεμακελή θαη ην ζηέιλεη κε πίεζε ζηνπο θαηαηνλεηήξεο ΚΑΜΔΡΔ Οη θάκεξεο ζα είλαη ηέζζεξηο ζην ζχλνιν θαη ζα είλαη εγθαηεζηεκέλεο κία ζε θάζε δσκάηην. Απηέο γηα λα δνπιέςνπλ ζα ηηο ζπλδέζνπκε ζε έλα switcher ην νπνίν ζα 9

10 καο δίλεη ηελ εηθφλα ζε έλα κφληηνξ θαη ζα θάλεη ηελ ελαιιαγή ψζηε λα βιέπνπκε ζηαδηαθά ην θάζε δσκάηην ηνπ νπίνπ ν αηζζεηήξαο θαπλνχ έρεη ελεξγνπνηεζεί. Η ιεηηνπξγία ηνπο ζα έρεη σο εμήο: Αλ ελεξγνπνηεζεί γηα παξάδεηγκα ην αηζζεηήξην ηνπ θαπλνχ 1 αληηζηνηρεί ζην γξαθείν 1 ζα βιέπνπκε ζηελ νζφλε καο κφλν ηελ θάκεξα λνχκεξν 1. Αλ ελεξγνπνηεζεί ην αηζζεηήξην ην αηζζεηήξην 2 αληηζηνηρεί ζην γξαθείν 2 ηαπηφρξνλα κε ηνπ 1 ηφηε ζα βιέπνπκε ζηελ νζφλε ηηο δχν θάκεξεο ελαιιαθηηθά κία ηελ κία κία ηελ άιιε κε δηαθνξά 2-3 δεπηεξνιέπησλ. Αλ ελεξγνπνηεζεί θαη ηξίην θαη ηέηαξην αηζζεηήξην ζα βιέπνπκε ζηελ νζφλε ελαιιαθηηθά φζεο θάκεξεο ελεξγνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα κε ηα αηζζεηήξηα θαπλνχ. Αλ ζε πεξίπησζε ν ρεηξηζηήο ζέιεη λα ζηακαηήζεη λα ειέγμεη κία απφ φιεο ηηο θάκεξεο κπνξεί ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ δηαθφπηε ηνπ switch ζηελ έλδεημε bypass. Κάζε θνξά κπνξνχκε λα βιέπνπκε ζηαζεξά κφλν κία απφ ηηο θάκεξεο. Γηα πεξηζζφηεξεο κπνξνχκε κφλν κε ελαιιαγή. Σν πφζν γξήγνξα ζα ελαιιάζζνληαη νη εηθφλεο εμαξηάηαη απφ ην πψο ζα ξπζκίζνπκε εκείο ην πνηελζηφκεηξν πνπ κεηξάεη ηνλ ρξφλν αλακνλήο ησλ θακεξψλ ζηελ ίδηα θαηάζηαζε. Μειινληηθά ππάξρεη δπλαηφηεηα λα βάινπκε θαη ήρν, δηφηη νη θάκεξεο δηαζέηνπλ κηθξφθσλα θαη ην switcher δηαζέηεη έμνδν audio.κάηη ηέηνην δελ ζπκπεξηιήθζε ζην project γηαηί δελ ήηαλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ καο. ΤΜΠΔΡΑΜΑ Όια απηά απαξηίδνπλ έλα πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο ή ηδησηηθήο πεξηνπζίαο, θαη θπζηθά ηεο αλζξψπηλεο δσήο. πλίζηαηαη γηα θηίξηα δεκφζηα, ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ φπσο λνζνθνκεία, εκπνξηθά θέληξα θηι. Δίλαη έλα ζχζηεκα εχρξεζην, κε κελχκαηα πνπ γίλνληαη εχθνια αληηιεπηά απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ θηηξίνπ, θαζψο θαη βνεζεηηθφ γηα ηηο αξκφδηεο αξρέο δηάζσζεο (αζηπλνκία, ππξνζβεζηηθή ) Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνβιέπεηαη ρακειφο ελψ έρεη δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο γηα λα ζπκθσλεί κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη αλάγθεο. 10

11 Σν βηβιίν ρσξίδεηαη ζηηο ελφηεηεο S,P,Q,R. (Specifications, Project, Quality, R&D): S P Q R Specifications Project Quality R&D -Απαηηήζεηο -Δθζέζεηο Δμφδνπ -Απαηηήζεηο Αζθαιείαο -Σεθκεξίσζε Πξνδηαγξαθέο -Υξνλνδηαγξάκκαηα -Γείθηεο -ρέδηα -Retrospective Analysis -Γειηίν Πξνγξάκκαηνο -Απνηειέζκαηα Γνθηκψλ -ρέδηα Σεζη -ρεδηαζκφο Σεζη -Απνηειέζκαηα Δπαιήζεπζεο Δπηθχξσζεο -Αλάιπζε Δπηθηλδπλφηεηαο θαη ρεδηαζκνχ -ρεδηαζκφο Σεζη θαη Απνηειέζκαηα (αλνηρηφ θνπηί) -ρέδηα HW θαη κεραληθψλ κεξψλ -Λνγηζκηθφ Σν εγρεηξίδην ρξήζεο θαζψο θαη φιε ε εξγαζία ζηεξίδεηαη ζην Γξακκηθφ Μνληέιν Δπηζεψξεζεο Φάζεσλ φπσο θαίλεηαη παξαθάησ Αξηζκφο Φάζεο Μνληέιν επηζεψξεζεο Φάζεσλ Αλάπηπμε λένπ πξνηφληνο Αλαιπηηθέο θάζεηο Καηαζθεπαζηηθέο Φάζεηο Παξαγσγή Α 2Β 3Α 3Β 5Α 5Β 6 Όλνκα θάζεο Πξν-Φάζε0 Απαηηήζεηο Οξηζκφο Πξνδηαγξαθέο ρεδηαζκφο Τινπνίεζε Δπηθχξσζε Παξαγσγή/Πσιήζεηο Απφζπξζε Ση παξάγεη ε θάζε Αλάζεζε έξγνπ Βηβιην απαηηήζεσλ Οξηζκφο πξνηφληνο /Δπηινγή ελαιιαθηηθήο ιχζεο Δμσηεξηθέο πξνδηαγξαθέο Πιήξεο ζρεδηαζκφο ζην ραξηί Λεηηνπξγηθφ πξφηππν Πξψηππν πξν παξαγσγήο/ Σειηθφ ινγηζκηθφ Δπίηεπμε θξηηεξίσλ ηειηθήο απνδνρήο /Δηνηκφηεηα γηα παξαγσγή Έθζεζε αλαζθφπεζεο έξγνπ ρέδην ζηακαηήκαηνο παξαγσγήο εκεία Διέγρνπ πξνφδνπ- Οξφζεκν :Απαξαίηεηα νξφζεκα 11

12 ΠΡΟΥΑΗ 0 12

13 ΑΝΑΘΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Σν έξγν έρεη αλαηεζεί ζηνπο ζπνπδαζηέο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ηειεηφθνηηνη κεραλνιφγνη Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο θαη αλαιακβάλνπλ εξγαζίεο : Τπεχζπλνπ Πξνγξάκκαηνο Τπεχζπλνπ πλέλσζεο Τπεχζπλνπ Διέγρνπ Τπεχζπλνπ Λνγηζκηθνχ Τπεχζπλνπ Παξαγσγήο Τπεχζπλνπ Hardware Τπεχζπλνπ Δκπνξηθήο Δθκεηάιιεπζεο Θεσξία απνθάζεσλ Πξνηεξαηόηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Θα πξέπεη λα ππαθνχκε ζε 3 θαλφλεο γηα ηελ ζσζηή θαη νκαιή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ζηελ απνθπγή παξεθθιίζεσλ. Διαζηηθόηεηα Πεξηνξηζκόο Βειηηζηνπνίεζε Απνδνρή Πεξηερόκελν Υξνλνδηάγξακκα Πόξνη 13

14 Γελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα μεθχγνπκε απφ ην ρξνλνδηάγξακκα καο ην νπνίν γηα καο απνηειεί πεξηνξηζκφ γηα ηελ έμνδν θάζε θάζεο ηνπ έξγνπ θαη πξέπεη λα παξαδνζεί ζηηο 15/10/2009. Δλψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχκε ζσζηά ην πεξηερφκελν ηνπ πξντφληνο σο ην αλψηεξν φξην γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο ππξφζβεζεο θηηξίνπ. Θα έρνπκε απνδνρή ησλ πφξσλ. ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT Εργασίες Ιούνιος Μάιος Ιούλιος Αύγοσστος Σεπτέμβριος Οκτώβριο Φάση 0 Φάση 2A Φάση 2B Φάση 3A Φάση 3B Φάση 4 Χρόνος Συαλμάτων 15/04-25/05 ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Η ΜΕΘΟΔΟ Πξνζδηνξηζκφο απαηηήζεσλ Απφζπξζε ζπζηήκαηνο ρεδηαζκφο ζπζηήκαηνο Ωξίκαλζε ζπζηήκαηνο Αλάπηπμε ππνζπζηεκάησλ Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο πλέλσζε ζπζηήκαηνο 14

15 ΥΑΗ 0 Σηελ θάζε απηή ζα δνύκε ηηο Απαηηήζεηο θαη ζα ζπληαρζεί ην βηβιίν απαηηήζεσλ 15

16 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΜΕΡΗ Σα ιεηηνπξγηθά κέξε είλαη ηα αηζζεηήξηα θαη νη ελεξγνπνηεηέο ή αιιηψο νη είζνδνη θαη νη έμνδνη αληίζηνηρα. Αο ηα δνχκε φκσο πην αλαιπηηθά ΑΙΘΗΣΗΡΙΑ ΕΙΟΔΟΙ (Οηηδήπνηε ζην ζχζηεκα κνπ δίλεη ηελ πιεξνθνξία ) Σα αηζζεηήξηα θαπλνύ Σν αηζζεηήξην θαπλνχ δηαβάδεη ηηο πιεξνθνξίεο απφ ην πεξηβάιινλ. Δληνπίδεη ή φρη θαπλφ. ηελ νπζία είλαη κία θσηνεπαίζζεηε δίνδνο ζηελ νπνία αλ παξεκβιεζεί ζθηά, απφ θαπλφ, δίλεη ηάζε πεξίπνπ 5 volt ζηελ έμνδφ ηεο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν αληηιακβαλφκαζηε ηελ χπαξμε θσηηάο. Απηή ηελ πιεξνθνξία ινηπφλ παίξλνπκε απφ ην πεξηβάιινλ θαη εθκεηαιιεπφκαζηε ψζηε λα εληνπίζνπκε εζηία ππξθαγηάο. Υξεζηκνπνηνχκε έλα αηζζεηήξην ζε θάζε ρψξν 4 ζην ζχλνιν ηα νπνία κπαίλνπλ ζην ηαβάλη ζην θέληξν ηνπ δσκαηίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν ρψξνο καο είλαη πάλσ απφ 50 ηεηξαγσληθά πξέπεη λα κπεί θαη δεχηεξν αηζζεηήξην. Σα αηζζεηήξηα απηά δελ ηξνθνδνηνχληαη κε ξεχκα απφ ηελ παξνρή αιιά απφ ηελ γελλήηξηα ψζηε λα είλαη πάληνηε ελεξγά θαη θάησ απφ φιεο ηηο ζπλζήθεο. Δπίζεο θάζε 1 ιεπηφ ην αηζζεηήξην θάλεη έιεγρν ηνπ θπθιψκαηφο ηνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ θάηη δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά κέζα ηνπ ερεί ηελ ζεηξήλα. Σα αηζζεηήξηα θίλεζεο Σα αηζζεηήξηα απηά είλαη επίζεο θσηνεπαίζζεηεο δίνδνη φπνπ ειέγρνπλ γσληαθά ηνλ ρψξν θαη αλ εληνπίζνπλ θίλεζε πξνζδίδνπλ ειεθηξηθφ ζήκα ην νπνίν επίζεο εθκεηαιιεπφκαζηε αλάινγα. Ζ γσλία ειέγρνπ έγθεηηαη ζηηο 85 ν θαη είλαη φηη πην εμειηγκέλν θαη θαιχηεξν θπθινθνξεί ζηελ αγνξά. Σν αηζζεηήξην ζηάζκεο Δίλαη έλαο καγλεηηθφο δηαθφπηεο πνπ αλνίγεη θαη θιείλεη κε ηελ βνήζεηα ελφο θειινχ.απηφο εκπεξηέρεη ζηελ ζχζηαζή ηνπ ξηλίζκαηα ηα νπνία έιθνληαη απφ ηνλ καγλήηε πνπ βξίζθεηαη ζην ζηαζεξφ κέξνο ηνπ.όηαλ αδεηάζεη ε δεμακελή ηφηε θαηεβαίλεη ν θειιφο θαη καο δίλεη ην ινγηθφ 0. Όηαλ ε δεμακελή είλαη γεκάηε ιφγσ ηεο άλσζεο ν θειιφο αλεβαίλεη κε ηελ ζηάζκε ηεο δεμακελήο θαη θιείλεη ηνλ δηαθφπηε εζσηεξηθά. Δίλαη ηχπνπ θινηέξ. 16

17 Σα κπνπηόλ ρεηξηζκνύ Γχν push button ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Σν έλα ζα ελεξγνπνηεί ηελ θαηάζηαζε ηεο θσηηάο ελψ ην άιιν ζα δίλεη ηελ θαηάζηαζε ζέξβηο ψζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ΟΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕ ΕΞΟΔΟΙ (Οπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο ελεξγνπνηείηαη ) Οη θάκεξεο Υξεζηκνπνηνχληαη ηέζζεξηο θάκεξεο, φζεο θαη νη ρψξνη. Η Οζόλε Δίλαη ηχπνπ LCD ηεζζάξσλ γξακκψλ θαη είθνζη ραξαθηήξσλ. Δμαεξηζκνί Αλεκηζηεξάθηα 12v ηα νπνία ζα δηψρλνπλ ηνλ θαπλφ πξνο ηα έμσ.θα ππάξρεη έλα γηα θάζε ρψξν μερσξηζηά. ε πεξίπησζε πνπ ν ρψξνο ζα είλαη πάλσ απφ 50 ηεηξαγσληθά απαηηείηαη εγθαηάζηαζε θαη δεχηεξνπ αλεκηζηήξα. Αληιία Υξεζηκνπνηήζακε αληιία αηκνζίδεξνπ νλνκαζηηθήο ηάζεο 220/250 volt ε νπνία ζα ζηέιλεη κε πίεζε ην λεξφ ζηνπο θαηαηνλεηήξεο.(γηα ιφγνπο αζθαιείαο ηνπ έξγνπ θαη ηεο καθέηαο κφλν ην έλα δσκάηην ζα έρεη κπέθ ην νπνίν ζα ξίρλεη λεξφ. Σα ππφινηπα ηξία κπέθ αλαπαξίζηαληαη κε led ηα νπνία αλαβνζβήλνπλ.) Led εμόδσλ θηλδύλνπ Πξάζηλα θαη ηξηγσληθά ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ISO ηα νπνία αλάβνπλ δηαδνρηθά επηδεηθλχνληαο ηελ θαηεχζπλζε ησλ εμφδσλ. εηξήλα Υξεζηκνπνηήζακε δχν απιά buzzer ηα νπνίν εηδνπνηνχλ ερεηηθά ηνπο παξεπξηζθφκελνπο αιιά θαη ηνλ ππεχζπλν ειέγρνπ κέζα ζην δσκάηην μερσξηζηά. Ο ππνινγηζηήο καο είλαη ν Μηθξνεπεμεξγαζηήο ATmega8515. Ο κηθξνεπεμεξγαζηήο απηφο απνηειείηαη απφ 40 πηλάθηα. 17

18 Ο ATmega8515 είλαη έλα ρακειήο θαηαλάισζεο CMOS 8-bit κηθξνεπεμεξγαζηήο κε βάζε ηελ AVR εληζρπκέλε αξρηηεθηνληθή RISC. Δθηειψληαο νδεγίεο ζε έλα κφλν θχθιν ξνινγηνχ, ν ATmega8515 πιεζηάδεη ην 1 MIPS αλά MHz, επηηξέπνληαο ζην ζρεδηαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο λα βειηηζηνπνηήζεη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηελ ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο. Απαιτήςεισ του ςυςτήματοσ Οη απαηηήζεηο ηνπ πειάηεο έιεγαλ : 1. Να αληρλεχεη ηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ γηα ππξθαγηά 2. Να εληνπίδεη θίλεζε ζε πεξίπησζε θσηηάο 3. Να απεηθνλίδεη ηνλ ρψξν ηεο θξίζηκεο δψλεο κέζσ θακεξψλ 4. Να ζβήλεη ηελ θσηηά 5. Να γίλεηαη ν εμαεξηζκφο ηνπ ρψξνπ 6. Να ελεξγνπνηνχληαη led exit 7. Να εηδνπνηείηαη ερεηηθά ην θνηλφ εληφο ηνπ θηηξίνπ Δθφζνλ ινηπφλ είδακε ηη ζέιεη λα θάλεη ν πειάηεο καο απνθαζίζακε λα αλαιχζνπκε απηέο ηηο απαηηήζεηο θαη λα δνχκε αλ έρνπκε παξαιήςεηο γηα λα μεθηλήζνπκε ζηαδηαθά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ Πξψην βήκα είλαη ηηο θαηεγνξηνπνηήζνπκε.οη απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ην FURPS ρσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο : Λεηηνπξγηθέο (Functionality) Δπρξεζηία (Usability) Αμηνπηζηία(Reliability) Απφδνζε (Performance) Τπνζηεξημηκφηεηα (Supportability) Αο ηηο δνχκε φκσο πην αλαιπηηθά ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ(Functionality) 1. Αλίρλεπζε θαπλνχ ζε θάζε ρψξν ηνπ θηηξίνπ απφ ηελ εζηία ππξθαγηάο. Αλ ελεξγνπνηεζεί ην αηζζεηήξην θαπλνχ θάπνηνπ ρψξνπ ζα δεηήζεη ην ζχζηεκα λα κπεί ζε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ θαη λα ελεξγνπνηήζεη ηηο αληίζηνηρεο εμφδνπο 2. εηξήλα ζπλαγεξκνχ ζην δσκάηην ειέγρνπ θαη ζηνλ ρψξν ηνπ θηηξίνπ μερσξηζηά ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο. 3. εηξήλα ζπλαγεξκνχ κέζα ζην θηίξην ερεί θαη ε ζεηξήλα ηνπ θηηξίνπ 4. Δλεξγνπνίεζε θαηαηνλεηήξσλ ζην δσκάηην/α ζην νπνίν εζηηάδεηαη ην πξφβιεκα. 5. σζηή θαζνδήγεζε ζηηο εμφδνπο θηλδχλνπ. Σα led είλαη έηζη ηνπνζεηεκέλα ψζηε λα επηδεηθλχνπλ θάζε θνξά ηελ θαηεχζπλζε ησλ εμφδσλ θηλδχλνπ. 18

19 6. Να ιεηηνπξγήζνπλ νη θάκεξεο εάλ εληνπηζηεί θαπλφο ζηνλ ρψξν ψζηε λα γίλεη ν έιεγρνο αλ πξφθεηηαη γηα πξαγκαηηθφ ζπλαγεξκφ. 7. Να ελεξγνπνηεζνχλ νη έμνδνη ησλ αληίζηνηρσλ δσκαηίσλ ψζηε λα θαζαξίζεη ε αηκφζθαηξα θαη λα ζβήζεη ε θσηηά Δπρξεζηία (Usability) 8. Ζ νζφλε ζα θαζνδεγεί ηνλ ρεηξηζηή θαζψο θαη ζα ηνλ ελεκεξψλεη κε ηα θαηάιιεια κελχκαηα. 9. Ζ νζφλε ζα δείρλεη ζηνλ ρεηξηζηή ζε πνην δσκάηην εληνπίζηεθε ε θίλεζε 10. Ζ ζεηξήλα εηδνπνηεί αθνπζηηθά ηνλ ρεηξηζηή έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη πξνζέμεη νχηε ηελ νζφλε αιιά νχηε θαη ηα led, ν ρεηξηζηήο λα ειέγμεη ηελ εζηία ηεο θξίζηκεο δψλεο. 11. Led εμφδσλ θηλδχλνπ, ηα νπνία ζα νδεγήζνπλ κε αζθάιεηα ηνλ θφζκν εθηφο επηθίλδπλεο δψλεο. Σα led απηά αλάβνπλ δηαδνρηθά ψζηε λα δείρλνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο εμφδνπ 12. Led εηδνπνίεζεο ρεηξηζηή. Μέζα ζην δσκάηην ειέγρνπ ππάξρεη ν πίλαθαο ειέγρνπ ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη ηα led απηά. Κάζε θνξά πνπ ελεξγνπνηείηαη θάπνην αηζζεηήξην ή θάπνηα έμνδνο ελεκεξψλεη ηνλ ρεηξηζηεί. Αλάβεη ην αληίζηνηρν led νπφηε βιέπεη ν ππεχζπλνο πνηνο ρψξνο θιέγεηαη. 13. Μπνπηφλ ελεξγνπνίεζεο ηεο θαηάζηαζεο ζπλαγεξκνχ. Ο ρεηξηζηήο βιέπεη απφ ηνλ πίλαθα θαη ηελ νζφλε πνηνο είλαη ν χπνπηνο ρψξνο, θαη κφλν εθφζνλ εκθαλίδεηαη εζηία ππξθαγηάο βάδεη ην ζχζηεκα ηελ θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ. Απηφ βνεζά ζηελ απνθπγή ιάζνο ζπλαγεξκνχ άξα θαη άζθνπε πξφθιεζε παληθνχ. 14. Κάκεξεο. Δθείλεο ζα δείρλνπλ φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ θαη βνεζά ηνλ ρεηξηζηή λα εληνπίδεη ηελ εζηία ηεο ππξθαγηάο, ή λα δεί εάλ ππάξρεη θάπνηνο επηδψληαο ζηνλ ρψξν 15. Led άδεηαο δεμακελήο. ε πεξίπησζε πνπ αδεηάζεη ε δεμακελή αλάβεη ην αληίζηνηρν led θαη εηδνπνηεί ηνλ ρεηξηζηεί, έηζη ψζηε λα κεξηκλήζεη γηα ηελ αλαγφκσζε ηεο δεμακελήο. ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ(Reliability) 16. Αλίρλεπζε ζηάζκεο δεμακελήο.γηα λα είλαη απνδνηηθφ θαη αμηφπηζην ην ζχζηεκά καο ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη πάληα ε ζηάζκε ηεο δεμακελήο καο, δηφηη ρσξίο απηήλ δελ ζα απνδψζεη απηά πνπ πξέπεη φιε ε εγθαηάζηαζε. 17. Θα πξέπεη λα κπνξεί λα ελεξγνπνηείηαη θαη απηφκαηα ην ζχζηεκα ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο δελ είλαη εθεί γηα λα ειέγμεη ηνπο ρψξνπο θαη λα θξίλεη εάλ πξέπεη λα κπνχκε ζηελ θαηάζηαζε ππξθαγηάο ΑΠΟΓΟΗ(Performance) 18. Οη ζεηξήλεο ζα είλαη πάλσ απφ 20 db ψζηε λα γίλνληαη εχθνια αληηιεπηέο απφ ην θνηλφ αιιά θαη ηνλ ρεηξηζηή 19. Ζ ειεθηξνβάλα ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 220 volt 19

20 ΤΠΟΣΗΡΙΞΙΜΟΣΗΣΑ 20. Θα ππάξρεη έλα κπνπηφλ ην νπνίν ζα ζηακαηά εληειψο ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζα κπνξεί λα γίλεηαη ην service ΚΑΣΑΣΜΗΗ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ Ε FURPS ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΣΗΔΧΝ FURPS F Απαηηήζε ηο Αηζζεη ήξεο Λνγηθή ζηνλ ππνινγηζηή Δλεξγνπν ηεηέο Δπηθνηλ σλίεο Interf ace 1.Αλίρλεπζ ε Καπλνχ 2.εηξήλα ζην δσκάηην ειέγρνπ 3.εηξήλα πλαγεξκν χ Καπλνχ - - Έιεγμε if smoke_sensor =1 then write smoke room if θαπλνχ=1 then ζεηξήλα δσκαηίνπ=1 if button_alarm=1 then ζεηξήλα =1 4.Μπεθ - If user_button==1 then do yellow led&&αληιία==1 5.Καζνδήγ εζε ζηηο εμφδνπο θηλδχλνπ - if button_alarm=1 then exit led=1 6.Κάκεξεο Καπλνχ If smoke_sensor=1 then switcher=1 7. Μπνπηφλ Δλεξγνπνίε If ζεο button_alarm=1&&smo Καηάζηαζε ke_sensor=1 then έμνδνο ο Φσηηάο δσκαηίνπ =1 Οζφλε - Μήλπκ α εηξήλα - - εηξήλα θηηξίνπ Yellow led,αληιία Exit led - - Switcher - - Αλεκηζηήξ εο, led, έμνδνη θηλδχλνπ, κπεθ, νζφλε - Μήλπκ α 20

21 U R P 8.Καηάζηα ζε ζπζηήκαην ο /Αλίρλεπζε θαπλφπ 9.Καηάζηα ζε ζπζηήκαην ο /Αλίρλεπζε θίλεζεο 10.εηξήλα ζην δσκάηην ειέγρνπ 11.Γηαδνρη θφ άλακκα led 12.Δλδεηθηη θά Led 13. Μπνπηφλ Δλεξγνπνίε ζεο Καηάζηαζε ο Φσηηάο Καπλνχ Κίλεζεο - If smoke_sensor=1 write smoke room X If move_sensor=1 then write movement detection X if smoke_sensor=1 then ζεηξήλα δσκαηίνπ=1 - Start : led1=1,delay,led1=0, Led2=1,delay,led2=0.. Καπλνχ If smoke_sensor =1 then alert_led=1 If button_alarm=1&&smo ke_sensor=1 then έμνδνο δσκαηίνπ =1 14.Κάκεξεο Καπλνχ If smoke_sensor=1 then switcher =1 15.Led ηάζκεο Δηδνπνίεζε If level_sensor=1 then ο Άδεηαο red_led=1 Γεμακελήο 16.Αλίρλεπ ζε ζηάζκεο Γεμακελήο 17.Απηφκαη ε ελεξγνπνίε ζε θαηάζηαζε ο ζπλαγεξκν χ 18. Ήρνο δηαθξηηφο απφ ηνλ ηάζκεο Καπλνχ - If level_sensor=1 then red_led=1 If button_auto=1 && Smoke_sensor=1 then wait 3 min do έμνδν δσκαηίνπ =1 - Οζφλε - Οζφλε - Μήλπκ α Μήλπκ α εηξήλα - - Led led - - Αλεκηζηήξ εο, led, έμνδνη θηλδχλνπ, κπεθ, νζφλε - Μήλπκ α Switcher - - Red led - - Red led - - Αλεκηζηήξ εο, led, έμνδνη θηλδχλνπ, κπεθ, νζφλε εηξήλα >20 db

22 S θφζκν θαη ηνλ ρεηξηζηή 19.Αληιία - 20.Μπνπηφ λ απελεξγνπν ίεζεο - - If button_cancel=1 then εμνδνη δσκαηίσλ=0 Αληιία 220V Αλεκηζηήξ εο, led, έμνδνη θηλδχλνπ, κπεθ, νζφλε - - Έθζεζε εμόδνπ από ηε θάζε 0 Όλνκα project ΚΣIΡΙΧΝ : ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΠΤΡΑΦΑΛΔΙΑ Πεξηγξαθή project : Αζθαιή απφβαζε ησλ αηφκσλ θαηάζβεζε ηεο ππξθαγηάο θαη αλίρλεπζε γηα ελαπνκείλαληεο Φάζε πνπ πινπνηήζεθε : Φάζε 0 Με ην έγγξαθν απηφ εγθξίλνπκε ηελ έμνδν απφ ηελ θάζε 0. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζρεδίνπ. Θα θαηαζθεπάζνπκε έλα δηψξνθν θηίξην κε ηέζζεξα γξαθεία ην νπνίν ζα παξέρεη ζχζηεκα άκεζεο ππξφζβεζεο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο (ππξαζθάιεηα). Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην project ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηελ παξαθάησ ηαθηηθή. Όηαλ δελ ππάξρεη ππξθαγηά ζα ειέγρεηαη κφλν ε δεμακελή ε νπνία ζα πξέπεη αλά πάζα ζηηγκή λα παξέρεη λεξφ, ελψ φιν ην ζχζηεκα ζα βξίζθεηαη ζε ήξεκε θαηάζηαζε. Όια απελεξγνπνηεκέλα θαη νζφλε ζα δείρλεη ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ε πεξίπησζε ππξθαγηάο ζα ελεξγνπνηείηαη έλα αηζζεηήξην θαπλνχ, ην νπνίν ζα ζέηεη 22

23 φιν ην ζχζηεκά καο ζε θαηάζηαζε αζθαιείαο. Θα αλνίμνπλ νη θάκεξεο ησλ νπνίσλ ηα αηζζεηήξηα ελεξγνπνηήζεθαλ (έλα δχν καδί ή φια). Παξάιιεια ζα ελεξγνπνηεζεί ε ζεηξήλα, ε νπνία ζα εηδνπνηεί ηνλ ππεχζπλν έιεγρνπ ζην δσκάηην ειέγρνπ, θαη εθφζνλ εθείλνο θξίλεη φηη θηλδπλεχεη ην θηίξην ζα ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ηελ θαηάζηαζε ηεο θσηηάο κέρξη λα θηάζεη ε ππξνζβεζηηθή. ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ, ην ζχζηεκα κπαίλεη κφλν ηνπ ζηελ θαηάζηαζε ηεο θσηηάο θαη κπνξεί λα απελεξγνπνηεζεί απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν. Σέινο, ζε πεξίπησζε νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε γεληθνχ service, ππάξρεη έλαο δηαθφπηεο, ν νπνίνο φηαλ παηεζεί αλάβεη ην ιακπάθη ηνπ ζέξβηο ψζηε λα ελεκεξψλεη ηνλ ρξήζηε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ θαζψο θαη ζα ηνπ έξρεηαη έλα κήλπκα ζηελ νζφλε φπνπ επίζεο ζα ηνλ ελεκεξψλεη θαη ιεθηηθά γηα ηελ παξνχζα θαηάζηαζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα γίλεηαη θαη ε ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ ή νπνηαδήπνηε αλαβάζκηζε ρξεηάδεηαη ή απαηηεί ν πειάηεο. Αλαβαζκίζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ φπνηε ρξεηάδεηαη είηε ζην πξφγξακκα, είηε ζηελ θπζηθή εγθαηάζηαζε, φπσο έρεη πξνβιεθζεί θαη ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ππάξρνπλ αλακνλέο. Οη αλακνλέο είλαη εθεδξηθέο γξακκέο πνπ ξίρηεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαισδίσζεο, ψζηε λα κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε θαη άιια αηζζεηήξηα ή ελεξγνπνηεηέο. Όιεο θπζηθά θαηαιήγνπλ ζηνλ θεληξηθφ πίλαθα θαη απφ εθεί ζηνλ πξνγξακκαηηζηή καο. ηελ καθέηα θαηαιήγνπλ φια ζην ζπξηάξη ην νπνίν νπζηαζηηθά είλαη ν θεληξηθφο πίλαθαο. Δλέξγεηεο πνπ έγηλαλ ζε απηή ηε θάζε ηε θάζε απηή πινπνηήζεθαλ νη απαηηήζεηο. ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ηα έγγξαθα, ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εμφδνπ απφ ηε θάζε 0: ΓΔΝΗΚΟ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ GANTT ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΤΣΖΜΑΣΟ (ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΚΑΗ ΜΖ ΛΔΗΣ.) ΓΔΛΣΗΟ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ 23

24 ΥΑΗ 1 24

25 Σηελ θάζε απηή ζα δνζεί κία επηινγή ελαιιαθηηθήο ιύζεο Εναλλακτική λύςη : χκθσλα κε ην άξζξν 86/666/ΔΟΚ: ύζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 1986 πνπ αθνξά ηελ ππξαζθάιεηα ζηα ππάξρνληα μελνδνρεία Καη ηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 384 ηεο 31/12/1986 ζ Ηζρχεη ην εμήο : ΤΣΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 1986 πνπ αθνξά ηελ ππξαζθάιεηα ζηα ππάξρνληα μελνδνρεία (86/666/ΔΟΚ) ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΩΝ ΔΤΡΩΠΑΟΚΩΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ, Έρνληαο ππφςε: ηε ζπλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο, θαη ηδίσο ην άξζξν 235, ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο(1), ηε γλψκε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ(2), ηε γλψκε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο(3), Δθηηκψληαο: φηη δελ ππάξρνπλ ζε φια ηα θξάηε κέιε ξπζκίζεηο γηα ηελ πξνζηαζία φισλ ησλ μελνδνρείσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ππξθαγηάο; φηη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο, αθφκα θαη φηαλ ππάξρνπλ, είλαη ζπρλά αηειείο θαη δηαζθνξπηζκέλεο ζε δηάθνξα θείκελα, έηζη ψζηε είλαη δχζθνιν λα ζρεκαηίζεη θαλείο ζαθή εηθφλα γη'^απηέο; φηη δελ είλαη πάληα πιήξσο εμαζθαιηζκέλε ε ηήξεζή ηνπο; φηη κε ηελ νινέλα κεγαιχηεξε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ εκπνξηθψλ ηαμηδηψλ, φιν θαη πεξηζζφηεξα άηνκα κέλνπλ ζε μελνδνρεία πνπ βξίζθνληαη ζε άιια θξάηε κέιε έμσ απφ ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο; φηη ηα άηνκα απηά έρνπλ ην δηθαίσκα λα απνιαχνπλ επαξθνχο πξνζηαζίαο ζηε θηινμελνχζα ρψξα θαη λα γλσξίδνπλ ηε θχζε θαη ηελ έθηαζε ηεο πξνζηαζίαο απηήο; φηη ε πξνζηαζία ησλ πειαηψλ πξέπεη λα ζπκβηβάδεηαη κε ηα κέηξα αζθαιείαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο; φηη, αθφκα θαη αλ ιεθζνχλ ππφςε νξηζκέλεο δηαθνξέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα μελνδνρεία ζηα θξάηε κέιε, φζνλ αθνξά ηνλ ηχπν ή ηελ θαηαζθεπή ηνπο, είλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζηεί, γηα ην ζχλνιν ησλ μελνδνρείσλ απηψλ, έλα ειάρηζην επίπεδν ππξαζθάιεηαο; φηη ε ηήξεζε ηνπ ειάρηζηνπ απηνχ επηπέδνπ είλαη απαξαίηεηε γηα λα ζπλερηζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπο θαη φηη είλαη ζθφπηκν ηα μελνδνρεία λα ππνβάιινληαη ζε πεξηνδηθφ έιεγγν; φηη, γηα νηθνλνκηθνχο, ηερληθνχο θαη αξρηηεθηνληθνχο ιφγνπο, ε πιήξεο πινπνίεζε ηεο ππξαζθάιεηαο ζηα μελνδνρεία απαηηεί θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα; φηη, γηα λα επηηεπρζεί ν επηδεηνχκελνο ζηφρνο, απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξέπεη λα έρεη εχινγε δηάξθεηα; 25

26 φηη δελ ππάξρνπλ αθφκα ζηελ Κνηλφηεηα ελαξκνληζκέλεο δηαηάμεηο, απφ άπνςε ππξαζθάιεηαο, γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ εθαξκνγή θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ; φηη ε θαηάζηαζε απηή δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεί ηε ζέζπηζε, απφ ηα θξάηε κέιε, κέηξσλ ηθαλψλ λα νμχλνπλ ηα ηερληθά εκπφδηα ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, αιιά αληίζεηα, ε πξνζηαζία ησλ μελνδνρείσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ππξθαγίαο, κε βάζε έλα ειάρηζην επίπεδν αζθάιεηαο, πξέπεη λα πξνεηνηκάζεη θαη λα επλνήζεη ηηο εξγαζίεο ελαξκφληζεο πνπ, εμάιινπ, έρνπλ ήδε αξρίζεη; φηη, γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηνπξηζηψλ ή ησλ αηφκσλ πνπ ηαμηδεχνπλ γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ απφ έλα θξάηνο κέινο ζε άιιν, έρεη ζεκαζία λα δηεπθνιπλζεί ε θπθινθνξία θαη ε δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζε εζληθφ επίπεδν φζνλ αθνξά ηελ ππξαζθάιεηα ησλ μελνδνρείσλ; φηη ε Δπηηξνπή θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη νπζηαζηηθφ ξφιν γηα ηελ θπθινθνξία θαη ηε δηάδνζε απηνχ ηνπ είδνπο ησλ πιεξνθνξηψλ; ΤΝΗΣΑ ΣΑ ΚΡΑΣΖ ΜΔΛΖ: (1)λα ζεζπίζνπλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ππάξρνπζα λνκνζεζία δελ θαιχπηεη πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο ζχζηαζεο, φιεο ηηο θαηάιιειεο δηαηάμεηο ψζηε, φζνλ αθνξά ηελ ππξαζθάιεηα, ηα ππάξρνληα μελνδνρεία λα ππφθεηληαη ζε δηαηάμεηο νη νπνίεο λα βαζίδνληαη ζηηο αξρέο πνπ δηαηππψλνληαη παξαθάησ. ηφρνο θαη κέζα γηα ηελ ππξαζθάιεηα ζηα ππάξρνληα μελνδνρεία 1.Ζ ππξαζθάιεηα ζηα ππάξρνληα μελνδνρεία έρεη σο ζηφρνπο: 1.1.λα κεηψλεη ηνλ θίλδπλν εθδήισζεο ππξθαγηάο, 1.2.λα εκπνδίδεη ηε δηάδνζε ηνπ θαπλνχ θαη ηεο θσηηάο, 1.3.λα επηηξέπεη ζε φινπο ηνπο ελνίθνπο λα εμέξρνληαη ζψνη θαη αβιαβείο, 1.4.λα επηηξέπεη ηελ επέκβαζε ησλ ππεξεζηψλ πξψηεο αλάγθεο. 2.Γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη απηνί, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ζε θάζε μελνδνρείν φιεο νη αλαγθαίεο πξνθπιάμεηο ψζηε: 2.1.λα ππάξρνπλ αζθαιείο έμνδνη θηλδχλνπ γηα ηελ εθθέλσζε ηνπ θηηξίνπ, νη νπνίεο λα επηζεκαίλνληαη ζαθψο θαη λα παξακέλνπλ αλνηρηέο θαη ειεχζεξεο απφ θάζε εκπφδην, 2.2.ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο, ε ζηαζεξφηεηα ηνπ θηηξίνπ λα είλαη εμαζθαιηζκέλε ηνπιάρηζηνλ γηα ην δηάζηεκα πνπ ρξεηάδνληαη νη έλνηθνη γηα λα εμέιζνπλ ζψνη θαη αβιαβείο, 2.3.λα πεξηνξηζηεί επηκειψο ε παξνπζία ή ε ρξεζηκνπνίεζε ηδηαίηεξα εχθιεθησλ πιηθψλ ζηελ επέλδπζε ησλ ηνίρσλ, νξνθψλ θαη δαπέδσλ θαζψο θαη ζηηο εζσηεξηθέο δηαθνζκήζεηο, 2.4.ε ιεηηνπξγία ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζπζθεπψλ (ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε, θσηαέξην, ζέξκαλζε θιπ.) λα παξνπζηάδεη ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ αζθάιεηαο, 2.5.λα ππάξρνπλ θαη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θαηάιιεια κέζα ψζηε λα εηδνπνηνχληαη νη έλνηθνη ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ, 2.6.νη νδεγίεο αζθάιεηαο θαη ην ζρεδηάγξακκα ησλ ρψξσλ ζην νπνίν επηζεκαίλνληαη νη νδνί εθθέλσζεο, λα έρνπλ αλαξηεζεί ζε θάζε δσκάηην ζην νπνίν θαλνληθά δηακέλνπλ έλνηθνη ή κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ, 2.7.λα ππάξρεη θαη λα δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ν εμνπιηζκφο πξψηεο αλάγθεο (ππξνζβεζηήξεο θιπ.), 2.8.ην πξνζσπηθφ λα έρεη εθπαηδεπζεί θαηάιιεια θαη λα έρεη ιάβεη ηηο δένπζεο νδεγίεο. 26

27 3.Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξόκελσλ αξρώλ ζηηο ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο εκπνξηθνύ ραξαθηήξα νη νπνίεο θαηαιακβάλνπλ νιηθώο ή κεξηθώο έλα θηίξην θαη νη νπνίεο, κε ηελ νλνκαζία «μελνδνρείν», «παλζηόλ», «μελώλαο», «παλδνρείν», «κνηέι» ή κε νπνηαδήπνηε άιιε παξεκθεξή νλνκαζία, κπνξνύλ λα παξάζρνπλ επί πιεξσκή ζηέγε ζε 20 ηνπιάρηζηνλ δηεξρόκελνπο μέλνπο, ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα ιάβνπλ ππόςε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηερληθνύ ραξαθηήξα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα. Σα θξάηε κέιε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέηξα δηαθνξεηηθά από ηα πεξηγξαθόκελα ζην παξάξηεκα ή απζηεξόηεξα, εθόζνλ κε ηα κέηξα απηά επηηπγράλεηαη ηνπιάρηζηνλ ηζνδύλακν απνηέιεζκα. Δηδηθόηεξα, εάλ θάπνηα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξαξηήκαηνο δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ιόγνπο νηθνλνκηθνύο, ηερληθνύο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληηζεηζκηθώλ, ή αξρηηεθηνληθνύο, ε ελαιιαθηηθή ιύζε πνπ ζα επηιεγεί πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ηνπ ειάρηζηνπ νξίνπ αζθαιείαο, ζπλνιηθά ιακβαλόκελνπ, πνπ επηδηώθεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξαξηήκαηνο; Γηα ηα μελνδνρεία πνπ παξέρνπλ επί πιεξσκή ζηέγε ζε ιηγόηεξνπο από 20 δηεξρόκελνπο μέλνπο, ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ηα πιένλ ελδεδεηγκέλα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδνληαη ζπλζήθεο αζθάιεηαο ζύκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ εμαγγέιινληαη ζηα ζεκεία 1 θαη 2, αλάινγα κε ην βαζκό θηλδύλνπ; (2)λα ππφθεηληαη ηα μελνδνρεία ζε πεξηνδηθφ έιεγρν γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν ζπκκνξθνχληαη πξνο ηηο εζληθέο δηαηάμεηο πνπ βαζίδνληαη ζηηο αλσηέξσ αξρέο; (3)λα ελεκεξψζνπλ, εληφο δχν εηψλ, ηελ Δπηηξνπή γηα φια ηα εζληθά κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο απφ ηα μελνδνρεία ησλ απαηηήζεσλ πνπ δηαηππψλνληαη παξαπάλσ, θαζψο θαη γηα ηα κέηξα πνπ ζθνπεχνπλ λα ιάβνπλ γηα ην ζθνπφ απηφ ζηα πξνζερή πέληε ρξφληα. Ζ Δπηηξνπή ππνβάιιεη έθζεζε ζην πκβνχιην, εληφο έμη κελψλ, γηα ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ ή ζρεδηάδνληαη λα ιεθζνχλ. Βξπμέιιεο, 22 Γεθεκβξίνπ Γηα ην πκβνχιηνο ΠξφεδξνοG. SHAW (1)ΔΔ αξηζ. C 49 ηεο , ζ. 7. (2)ΔΔ αξηζ. C 262 ηεο , ζ. 20, θαη ΔΔ αξηζ. C , ζ (3)ΔΔ αξηζ. C 248 ηεο , ζ. 4. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΓΡΑΜΜΔ 1.ΔΞΟΓΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 1.1.Γεληθφηεηεο Οη έμνδνη θηλδχλνπ πξέπεη λα έρνπλ θαηαζθεπαζζεί θαη λα έρνπλ θαηαλεκεζεί έηζη ψζηε λα θαηαιήγνπλ θαηά ηξφπν αλεμάξηεην είηε ζε δξφκν είηε ζε έλα αξθεηά κεγάιν ειεχζεξν ρψξν, ψζηε λα είλαη δπλαηφ λα απνκαθξχλεηαη θαλείο απφ ην θηίξην θαη λα επηηξέπεηαη ε γξήγνξε θαη αζθαιήο εθθέλσζε ηνπ θηηξίνπ απφ ηα άηνκα πξνο ηα έμσ Οη πφξηεο, νη ζθάιεο, νη έμνδνη θαη νη δηάδξνκνη πνπ νδεγνχλ ζηηο εμφδνπο θηλδχλνπ πξέπεη λα θέξνπλ ηππνπνηεκέλα ζήκαηα αζθάιεηαο ηα νπνία είλαη νξαηά ηφζν ηελ εκέξα φζν θαη ηε λχρηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη ηδίσο ηα ζχκβνια γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ πνπ θαζνξίδνληαη κε ην πξφηππν ISO/DIS (11 Γεθεκβξίνπ 1985) Οη πφξηεο πνπ δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην θνηλφ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο θαη νη νπνίεο θαηαιήγνπλ άκεζα ζηηο εμφδνπο θηλδχλνπ θαη δελ είλαη ζπλήζσο θιεηδσκέλεο πξέπεη λα παξακέλνπλ θιεηζηέο ή λα είλαη εθνδηαζκέλεο 27

28 κε απηφκαην κεραληζκφ θιεηζίκαηνο θαη λα θέξνπλ έλα θαηάιιειν ηππνπνηεκέλν ζήκα. 1.2.Καηεχζπλζε αλνίγκαηνο ησλ ζπξψλ - Δκπφδηα ζηηο εμφδνπο θηλδχλνπ Οη πφξηεο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζηηο εμφδνπο θηλδχλνπ πξέπεη λα κπνξνχλ λα αλνίγνπλ θαηά ηελ πξνβιεπφκελε γηα ηελ εθθέλσζε ηνπ θηηξίνπ θαηεχζπλζε, εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφλ Ζ ζχξα εμφδνπ κηαο εμφδνπ θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα κπνξεί πάληα λα αλνίγεηαη εχθνια απφ κέζα απφ άηνκν πνπ δηαθεχγεη απφ ην μελνδνρείν Γίπια ζηηο πεξηζηξεθφκελεο ή ηηο ζπξφκελεο πφξηεο πξέπεη λα ππάξρεη κηα πφξηα πνπ λα αλνίγεη πξνο ηελ πξνβιεπφκελε γηα ηελ εθθέλσζε ηνπ θηηξίνπ θαηεχζπλζε ηηο εμφδνπο θηλδχλνπ δελ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη εκπφδηα (έπηπια, απνζέζεηο αληηθεηκέλσλ θιπ.) πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εκπνδίζνπλ ηελ θπθινθνξία θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θίλδπλν δηάδνζεο ηεο ππξθαγηάο ηηο εμφδνπο θηλδχλνπ δελ πξέπεη λα αλαξηψληαη θαζξέθηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο ελνίθνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία επξίζθνληαη νη έμνδνη θαη νη ζθάιεο. 1.3.Διάρηζηνο αξηζκφο θιηκάθσλ Γηα λα ππνινγηζηεί αλ νη ζθάιεο πνπ δηαζέηεη έλα ππάξρνλ μελνδνρείν είλαη επαξθείο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξα θξηηήξηα: είηε ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζην μελνδνρείν, είηε ε απφζηαζε πνπ πξέπεη λα θαιπθζεί πξνθεηκέλνπ λα θζάζνπλ ζηηο ζθάιεο ηελ πεξίπησζε πνπ ην θξηηήξην ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ, ηα μελνδνρεία πνπ πεξηιακβάλνπλ δχν ή πεξηζζφηεξνπο νξφθνπο, καδί κε ην ηζφγεην, θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα δέρνληαη ζπλνιηθά πάλσ απφ 50 άηνκα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν ζθάιεο ηελ πεξίπησζε πνπ ην θξηηήξην ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε απφζηαζε πνπ πξέπεη λα θαιπθζεί: ην κήθνο ησλ ηκεκάησλ δηαδξφκσλ ρσξίο έμνδν δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 10 m, φηαλ ην μελνδνρείν δηαζέηεη δχν ή πεξηζζφηεξεο ζθάιεο, ε απφζηαζε πνπ πξέπεη λα θαιπθζεί απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν κηαο εμφδνπ θηλδχλνπ πξνθεηκέλνπ λα θζάζεη θαλείο ζε κηα απφ απηέο ηηο ζθάιεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 35 m Καηά γεληθφ θαλφλα, έλα ππάξρνλ μελνδνρείν ζηεγαδφκελν ζε θηίξην πνπ έρεη πεξηζζφηεξνπο απφ ηξεηο νξφθνπο, καδί κε ην ηζφγεην, πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δχν ζθάιεο ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πξέπεη λα ηεξνχληαη νη κέγηζηεο απνζηάζεηο 10^m γηα ηα ηκήκαηα δηαδξφκσλ ρσξίο έμνδν θαη 35^m γηα ηελ απφζηαζε πνπ πξέπεη λα θαιπθζεί πξνθεηκέλνπ λα θζάζεη θαλείο ζε κηα ζθάια Μηα εμσηεξηθή ζθάια κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή σο δεχηεξε ζθάια ππφ ηνλ φξν φηη πξνζθέξεη ζπλζήθεο αζθάιεηαο ηθαλνπνηεηηθέο ε έλα μελνδνρείν, νη ππάξρνπζεο ζθάιεο πξέπεη λα έρνπλ ε θαζεκία επαξθέο πιάηνο ψζηε ε εθθέλσζε ηνπ θηηξίνπ απφ ηα άηνκα πνπ ελδερνκέλσο ζα βξίζθνληαη ζ'^απηφ λα κπνξεί λα γίλεηαη ηθαλνπνηεηηθά. Αλ φκσο θξίλεηαη απαξαίηεην, γηα ηα κέηξα αζθάιεηαο ππάξρνληνο μελνδνρείνπ, λα εγθαηαζηαζνχλ 28

29 ζπκπιεξσκαηηθέο ζθάιεο, ηφηε θαζεκία απφ απηέο ηηο λέεο ζθάιεο ζα πξέπεη λα έρεη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 0,80^m. 2.ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 2.1.Πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα ψζηε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαηαζθεπήο ησλ ππαξρφλησλ μελνδνρείσλ λα είλαη ηέηνηα ψζηε: ε αληνρή ησλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ απέλαληη ζηε θσηηά λα κπνξεί λα εμαζθαιίδεη, ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο, ηε δνκηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπλφινπ γηα επαξθή ρξφλν, ε θαηάηκεζε ηνπ θηηξίνπ ζε δηακεξίζκαηα λα δεκηνπξγεί θξάγκαηα γηα ηε δηάδνζε ηεο θσηηάο θαη ηνπ θαπλνχ, ψζηε λα επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζηηο εμφδνπο θηλδχλνπ θαη ψζηε νη έμνδνη απηέο λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα επαξθή ρξφλν, γεληθά, πξέπεη λα γίλεηαη αηά πεξίπησζε εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο, κε βάζε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. 2.2.Φέξσλ νξγαληζκφο ησλ θηηξίσλ ηα θηίξηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ην πνιχ ηξεηο νξφθνπο, καδί κε ην ηζφγεην, εθηφο απφ ηα κνλψξνθα θηίξηα ρσξίο ππφγεην, ε αληνρή ζηε θσηηά (R) ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ηνπ θηηξίνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά (R) 30) ηα θηίξηα πνπ πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ ηξεηο νξφθνπο, καδί κε ην ηζφγεην, ε αληνρή ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ηνπ θηηξίνπ ζηε θσηηά (R) πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 60 ιεπηά (R 60). 2.3.Γάπεδα ηα θηίξηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ην πνιχ ηξεηο νξφθνπο, καδί κε ην ηζφγεην, ε αληνρή ησλ δαπέδσλ ζηε θσηηά (REI) πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά (REI 30) ηα θηίξηα πνπ πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ ηξεηο νξφθνπο, καδί κε ην ηζφγεην, ε αληνρή ησλ δαπέδσλ ζηε θσηηά (REI) πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 60 ιεπηά (REI 60). 2.4.Πεξηηνηρηζκφο ησλ θιηκάθσλ Καηά γεληθφ θαλφλα, ζηα ππάξρνληα μελνδνρεία πνπ πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ δχν νξφθνπο καδί κε ην ηζφγεην, νη ζθάιεο πξέπεη λα είλαη πεξηηνηρηζκέλεο Ζ αληνρή ηεο παξεηάο ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ ζηε θσηηά (REI) πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά (REI 30) Ζ αληνρή ζηε θσηηά ησλ ζπξψλ πξφζβαζε ζηα θιηκαθνζηάζηα απηά (RE) πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά (RE 30). Οη πφξηεο απηέο, πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε απηφκαην κεραληζκφ θιεηζίκαηνο θαη λα θέξνπλ έλδεημε πνπ λα αλαθέξεη φηη νη πφξηεο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θιεηζηέο ηελ πεξίπησζε πνπ ε ίδηα ζθάια επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ηφζν ζηνπο νξφθνπο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην θνηλφ φζν θαη ζην ππφγεην, ν πεξηηνηρηζκφο ηεο πξέπεη λα έρεη ζρεδηαζηεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηφ λα απνκνλψλεηαη ην ππφγεην απφ ην ππφινηπν θιηκαθνζηάζην Σν αλψηεξν κέξνο θάζε θιηκαθνζηαζίνπ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε θεγγίηε ή παξάζπξν κε ιεπηνχ πάρνπο παινζηάζην, επηθάλεηαο πεξίπνπ 1 m², ην νπνίν, εάλ δελ ππάξρεη άκεζε πξφζβαζε ζ'^απηφ, πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε κεραληζκφ πνπ λα επηηξέπεη ην εχθνιν άλνηγκά ηνπ απφ ην ηζφγεην Ζ πξνζηαζία ησλ θιηκαθνζηαζίσλ ππεξεζίαο, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ μελνδνρείνπ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο ίδηεο αξρέο φπσο θαη γηα ηα θιηκαθνζηάζηα ζηα νπνία έρεη πξφζβαζε ην θνηλφ. 29

30 Έθζεζε εμόδνπ από ηε θάζε 1 Όλνκα project ΚΣIΡΙΧΝ : ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΠΤΡΑΦΑΛΔΙΑ Πεξηγξαθή project : Αζθαιή απφβαζε ησλ αηφκσλ θαηάζβεζε ηεο ππξθαγηάο θαη αλίρλεπζε γηα ελαπνκείλαληεο Φάζε πνπ πινπνηήζεθε : Φάζε 1 Με ην έγγξαθν απηφ εγθξίλνπκε ηελ έμνδν απφ ηελ θάζε 1. Δλέξγεηεο πνπ έγηλαλ ζε απηή ηε θάζε Παξνπζηάζηεθε ην λνκηθφ θνκκάηη ηεο ππξαζθάιεηαο κεγάισλ θηηξίσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ μελνδνρείσλ θαζψο θαη πξφηαζε λνκηθήο θχζεσο ελαιιαθηηθήο ιχζεο ππξαζθάιεηαο 30

31 ΥΑΗ 2 Α Σηελ θάζε απηή ζα δνύκε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο 31

32 ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΦΕΔΙΟ Σν αξρηηεθηνληθφ ζρέδην απεηθνλίδεη φιν καο ην έξγν ζε κία κφλν ζειίδα 32

33 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ Πξνδηαγξαθή Νν 1 Σίηινο Πξνέιεπζε εηζφδνπ Γεδνκέλα εηζφδνπ Λεηηνπξγία Πιεπξηθά θαηλφκελα Πξνππφζεζε Έμνδνη Πξννξηζκφο Ζρεηηθή Δηδνπνίεζε/εηξήλα Read from fire sensor Read 5V if fire_sens==1 && alert_button=1 then seiren=1 else siren=0 Καλέλα Button_serv==0&&fire_sens==0 && alert_button=0 then wait Do siren=1; Buzzer Πξνδηαγξαθή Νν 2 Σίηινο Πξνέιεπζε εηζφδνπ Γεδνκέλα εηζφδνπ Λεηηνπξγία Πιεπξηθά θαηλφκελα Πξνππφζεζε Έμνδνη Πξννξηζκφο Καηάζβεζε ηεο θσηηάο Read from fire sensor Read 5V If fire_sens==1 && alert_button=1 then hlektrov=1 else hlektrov=0 Καλέλα Button_serv==0&&fire_sens==0 && alert_button=1then wait Do hlektrov=1 moter hlektrov Πξνδηαγξαθή Νν 3 Σίηινο Πξνέιεπζε εηζφδνπ Γεδνκέλα εηζφδνπ Λεηηνπξγία Πιεπξηθά θαηλφκελα Οπηηθή εηδνπνίεζε exit led Read from fire sensor Read 5V if fire_sens==1 && alert_button=1 then exit_led=1;else exit_led=0; Καλέλα 33

34 Πξνππφζεζε Έμνδνη Πξννξηζκφο Button_serv==0&&fire_sens==0 && alert_button=0 then wait do exit_led=1; green leds Πξνδηαγξαθή Νν 4 Σίηινο Πξνέιεπζε εηζφδνπ Γεδνκέλα εηζφδνπ Λεηηνπξγία Πιεπξηθά θαηλφκελα Πξνππφζεζε Έμνδνη Πξννξηζκφο Οπηηθή Δηδνπνίεζε ζην δσκάηην ειέγρνπ Read from fire sensor Read 5V if fire_sens==1 && alert_button=1 then write " FIRE ALERT!!!" else write " ok " Καλέλα Button_serv==0&&fire_sens==0 && alert_button=0 then wait Write LCD Πξνδηαγξαθή Νν 5 Σίηινο Πξνέιεπζε εηζφδνπ Γεδνκέλα εηζφδνπ Λεηηνπξγία Πιεπξηθά θαηλφκελα Πξνππφζεζε Έμνδνη Πξννξηζκφο Γηαδνρηθφ άλακκα led Read from fire sensor Read 5V if fire _sens==1 && alert_button=1 then led0=1 delay led1=1 delay led2=1.. Καλέλα if Button_serv==0&&fire_sens==0 && alert_button=0 then wait do led0=1;. green leds Πξνδηαγξαθή Νν 6 Σίηινο Πξνέιεπζε εηζφδνπ Γεδνκέλα εηζφδνπ Αιιαγή ζηάζκεο δεμακελήο Read from level_transmit Read 5V 34

35 Λεηηνπξγία Πιεπξηθά θαηλφκελα if level+transmit=1; then light up red led in control room Καλέλα Πξνππφζεζε Button ==1; Έμνδνη Do red led==1; Πξννξηζκφο Red led in control room Πξνδηαγξαθή Νν 7 Σίηινο Πξνέιεπζε εηζφδνπ Γεδνκέλα εηζφδνπ Λεηηνπξγία Πιεπξηθά θαηλφκελα Πξνππφζεζε Έμνδνη Πξννξηζκφο Λεηηνπξγία θακεξψλ Read from cam button 5v if cam button==1 then cam.1=1; Καλέλα button_service==0&&firesensor==0 ; do cam1=1; Cams Πξνδηαγξαθή Νν 8 Σίηινο Πξνέιεπζε εηζφδνπ Γεδνκέλα εηζφδνπ Λεηηνπξγία Πιεπξηθά θαηλφκελα Πξνππφζεζε Έμνδνη Πξννξηζκφο Αλεχξεζε επηδψλησλ motion_sensors read 5v if fire _sens==1 && motion_sensor.1==1 && alert_button=1 then do cam.1=1&& write " watch out!!!!!movement in room 1" Καλέλα button_service =0&& fire_sens=0 && alert_button=0; do cam.1=1 && write">>>>" cam1 & LCD Πξνδηαγξαθή Νν 9 Σίηινο Πξνέιεπζε εηζφδνπ Λεηηνπξγία εμαεξηζκψλ fire_sens 35

36 Γεδνκέλα εηζφδνπ read 5v Λεηηνπξγία Πιεπξηθά θαηλφκελα Πξνππφζεζε Έμνδνη if fire_sens.1=1 && alert_button=1 then do fun.1=1&& fun.2=1 && fun.3=1 && fun.4=1; Καλέλα Πξννξηζκφο Fun button_service=0&&fire_sens=0&&alert_button=0; do fun.1=1 && fun.2=1 && fun.3=1 && fun.4=1; Πξνδηαγξαθή Νν 10 Σίηινο Πξνέιεπζε εηζφδνπ Γεδνκέλα εηζφδνπ Λεηηνπξγία Πιεπξηθά θαηλφκελα Πξνππφζεζε Έμνδνη Πξννξηζκφο εηξήλα Γσκαηίνπ Διέγρνπ Read from fire_sensor Read 5V if fire_ens=1&&button_service=0 then control_siren==1; Κανζνα button_service =0&& fire_sens=0 && alert_button=0; do control_siren=1; control_siren Πξνδηαγξαθή 11 Σίηινο Πξνέιεπζε εηζφδνπ Γεδνκέλα εηζφδνπ Απηφκαηε ιεηηνπξγία Button start read 5v Λεηηνπξγία Πιεπξηθά θαηλφκελα Πξνππφζεζε Έμνδνη Πξννξηζκφο if fire_sens.1=1 && alert_button=1 then do fun.1=1&& fun.2=1 && fun.3=1 && fun.4=1; Καλέλα button_service=0&&fire_sens=0&&alert_button=0; do fun.1=1 && fun.2=1 && fun.3=1 && fun.4=1; Όιεο νη έμνδνη 36

37 Δθφζνλ θαιχθζεθαλ νη πξνδηαγξαθέο θαη είδακε θαη ην αξρηηεθηνληθφ ζρέδην, ζα πξέπεη αθφκε λα θάλνπκε θαη κία αλάιπζε ψζηε λα δνχκε εάλ ην ζχζηεκά καο θαιχπηεη θαη ηηο εμσηεξηθέο πξνδηαγξαθέο. Δίλαη ζσζηφ λα θαιχπηνπκε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε, αιιά ππάξρνπλ θαη απαηηήζεηο ηηο νπνίεο ν πειάηεο δελ κπνξεί λα νλνκάζεη ή ελλννχληαη φηη ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη. Γηα παξάδεηγκα, είλαη απηνλφεην φηη δελ επηηξέπεηαη λα αθνπκπήζεη ν ρεηξηζηήο ην ζηδεξέλην πεξίβιεκα ηεο νζφλεο θαη αλ ηνλ ρηππήζεη ην ξεχκα.γειαδή πξέπεη λα ζθεθηνχκε θαη ηηο κνλψζεηο, ηνλ ηξφπν θαισδίσζεο, λα ηέηνηνο ψζηε λα πξνζθέξεη αζθάιεηα θαη άλεζε ζηελ ρξήζε. Δπίζεο πξέπεη λα γίλεη ν έιεγρνο γηα λα είκαζηε ζίγνπξε φηη δελ έρνπκε μεράζεη ηίπνηα εκείο αιιά θαη ν πειάηεο, ν νπνίνο καο παξνπζηάδεη κφλν απηά πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ θαη δελ ζηακαηά ζηηο ιεπηνκέξεηεο φπσο αλαθέξακε πξηλ, ηεο ειεθηξνπιεμίαο. Δλλνείηαη φηη ν πειάηεο καο ζέιεη αμηφπηζην αιιά θαη αζθαιέο πξντφλ Με ηνλ πίλαθα απηφ ινηπφλ είκαζηε θαιπκκέλνη 100% θαη δελ μερλάκε απνιχησο ηίπνηα, άξα μεθηλάκε κε ηελ ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ πινπνίεζή ηνπ. Σν πξψην βήκα είλαη λα βάινπκε ζε θαηεγνξίεο ηνπο θηλδχλνπο Καηεγνξηνπνίεζε θηλδύλσλ Καηεγνξία θηλδχλνπ Κίλδπλνο Εεκηά πνπ πξνθαιεί Ζιεθηξηθφο Ζιεθηξνπιεμία Ζιεθηξηθφ ζνθ Πεξηβαιινληηθφο Ππξθαγηά Δγθαχκαηα 37

38 Γηάγξακκα Δπηθηλδπλόηεηαο κε ALARP Πηζαλόηεηα Συχνή Πιθανή ALARP Απαξάδεθηε πεξηνρή Καμιά φορά Γενικώσ Μείωςη επικινδυνότητασ Απόμακρη Απίθανη Αποδεκτή περιοχή Αςήμαντη Μέτρια Σημαντική Καταςτροφική Γξηκύηεηα ALARP = As Low As Reasonably Practicable Απίςτευτη : Πξηλ ηελ κείσζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο : Μεηά ηελ κείσζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο 38

39 ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ Μέηξεζε πνηνηηθνύ επηπέδνπ Λακβάλνληαο ππφςε ηηο κεηξήζεηο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο κπνξνχκε λα ην θαηαηάμνπκε σο πξνο ην πνηνηηθφ ηνπ επίπεδν: Δπαξθέο: ηθαλνπνηεί φιεο ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο Καιό: επαξθέο θαη έρεη κεξηθά αληαγσληζηηθά πξνηεξήκαηα Πνιύ θαιό: αλήθεη ζηα 50% θαιχηεξα Αλώηεξν: αλήθεη ζηα 25% θαιχηεξα Γηεζλήο θιάζε: αλήθεη ζηα 5% θαιχηεξα Ζ κέηξεζε ηνπ πνηνηηθνχ επηπέδνπ κπνξεί λα απεηθνληζηεί ζε έλα δηάγξακκα radar. 39

40 Όπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα ε ζπληεξεζηκόηεηα (Supportability) θαη ε πξνζαξκνζηηθόηεηα (Localizability) βξίζθνληαη ζην επίπεδν «Γηεζλήο Κιάζε» θαζψο φιεο απαηηήζεηο θαη νη πνηνηηθνί ζηφρνη ηθαλνπνηνχληαη. Ζ επίδνζε (Performance) θαη ε επρξεζηία βξίζθνληαη ζην επίπεδν «αλώηαην» αιιά ππάξρνπλ αηζζεηά πεξηζψξηα βειηίσζεο. Σέινο ε ιεηηνπξγηθόηεηα (Functionality) θαη ε αμηνπηζηία (Reliability) βξίζθνληαη ζην επίπεδν «πνιύ θαιό». Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο (Λεηηνπξγηθφηεηαο,Αμηνπηζηίαο ) ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο φπσο ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα γίλεη πην εχρξεζην θαη θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε θαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ βιαβψλ θαη ε ζπρλφηεηα ησλ αζηνρηψλ έρνπλ κεγάιν πεξηζψξην βειηίσζεο. Γηαηί γίλνληαη νη έιεγρνη? Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ιεηηνπξγία θαη κφλν ε ιεηηνπξγία απιά αιιά ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη ην ζχζηεκα λα πεξάζεη απφ θάπνηα test ηα νπνία κε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα δψζνπλ ζα πνπλ αλ είλαη ζε ζέζε λα πξνρσξήζεη ην project αλ ρξεηάδνληαη αιιαγέο ή αλ πξέπεη λα δηνξζψζεη ην ζχζηεκα. Σα ηεζη απηά ρσξίδνληαη ζε 2 θαηεγνξίεο ηεζη : 40

41 software(ινγηζκηθνχ) hardware(πιηθνχ) Με ηα ηεζη ινγηζκηθνχ ειέγρεηαη ην πξφγξακκα δειαδή ηα απνηειέζκαηα πνπ πεξηκέλσ λα έρσ αλ βάισ πνιχ ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ζηα αηζζεηήξηα. Με ηα ηεζη πιηθνχ ζα ειεγρζνχλ ηα κεραληθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο, ε αζθάιεηα ζε απηά θαζψο ππάξρνπλ πνιινί θίλδπλνη (ξεχκαηα, λεξά) θαη ε γεληθφηεξε απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο. Πξηλ ηα ηεζη ζα έρσ ζεκεηψζεη ηα απνηειέζκαηα πνπ πεξηκέλεη απφ ηνλ έιεγρν απφ ην θάζε θνκκάηη ηνπ ζπζηήκαηνο θαη αλ απηά ηθαλνπνηνχληαη ην επηκέξνπο ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγεί θαλνληθά. Αθφκα κε ηνπο ειέγρνπο πξέπεη λα εμαζθαιίζνπκε φηη ηθαλνπνηνχληαη νη πξνδηαγξαθέο. Με ηνλ φξν πξνδηαγξαθέο ελλννχκε γεληθνχο θαλφλεο πνπ θαηαγξάθνληαη πξηλ απφ ηελ αξρή αλάπηπμεο ηνπ project ηνπο νπνίνπο αλ ηεξεί ην ζχζηεκα καο, ηφηε ζα είλαη αθξηβψο απηφ πνπ είρε δεηήζεη ν πειάηεο (επηβιέπσλ θαζεγεηήο). Ο tester ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θάλεη κφλν ηνπ ηνπο ειέγρνπο πνπ θξίλεη, ζα θαηαγξάθεη ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ή κε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη έπεηηα ζα θάλεη ηα ζπλνιηθά test θαη ζα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα απηψλ. Μάιηζηα ζε πεξίπησζε πνπ έλα λέν θνκκάηη δελ ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηα πξνεγνχκελα ν tester ζα πεη πσο ην λέν θνκκάηη δελ είλαη ζπκβαηφ θαη λα επηζεκάλεη ην κέξνο ηνπ test πνπ απέηπρε. Θα ήηαλ θαιφ λα πξνηείλεη κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο ζηελ αλάπηπμεο θαη λα γίλεη επθνιφηεξα θαη γξεγνξφηεξα ε δηφξζσζε απηνχ. Γνθηκέο hardware & software Σν θξηηήξην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ hardware ζα είλαη ην εμήο: Ζ δηαδηθαζία δνθηκήο θαη αμηνιφγεζεο ελφο κεραλήκαηνο ζα είλαη ε εμήο: Θα εγθαζίζηαηαη έλα - έλα ην θνκκάηηα (ηξνθνδνηηθφ, πιαθέηεο, θαιψδηα, επεμεξγαζηήο, αηζζεηήξηα, ελεξγνπνηεηέο) ηνπ hardware θαη ν tester ζα ειέγρεη αλ ιεηηνπξγνχλ πξψηα κεκνλσκέλα θαη ζηελ ζπλέρεηα αλ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. ην ηέινο ζην ηειηθφ έιεγρν αλ φινη νη επηκέξνπο έιεγρνη ήηαλ ζσζηνί ζα πξέπεη απιά λα δνθηκαζηεί αλ φλησο ιεηηνπξγεί φιν ην hardware ελφο ζπζηήκαηνο πξάγκα πνπ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν θαζψο πνιχ ζπάληα φια ηα θνκκάηηα ζπλεξγάδνληαη άςνγα κεηαμχ ηνπο κε ηνλ πξψην ηειηθφ έιεγρν. Καλνληθά φηαλ ην ζχζηεκα είλαη έηνηκν θαη φια ηα θνκκάηηα ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο ζα πξέπεη ν ηειηθφο έιεγρνο λα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα θέξεη ην ζχζηεκα ζηα φξηά ηνπ γηα λα δηαπηζησζεί αλ ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη δίλεη ζσζηά απνηειέζκαηα θαη ζηηο πην αθξαίεο ζπλζήθεο, κέζα ζηα φξηα θπζηθά πνπ νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο. Απηφ εμαζθαιίδεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο. Σέηνηνπ είδνπο έιεγρνη δελ ζα γίλνπλ ζηελ πεξίπησζή καο επεηδή ππάξρνπλ πνιινί θίλδπλνη 41

42 (αρξήζηεπζε πιηθψλ π.ρ. επεμεξγαζηήο, ηξνθνδνηηθφ) θαη έρνπκε πεπεξαζκέλα resources (ρξήκαηα, ρξφλνο). Σν θξηηήξην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ software ζα είλαη ην εμήο: Ο δνθηκαζηήο ζα εγθαζηζηά κία έθδνζε software πνπ ζα επηιέμεη ν ίδηνο θαη ζα ειέγρεη μαλά έλα-έλα ηα κέξε ηνπ hardware. Θα πξέπεη ζηηο εμφδνπο λα έρνπκε ηα απνηειέζκαηα πνπ είραλ θαηαγξαθεί απφ πξηλ, αλ ζπκβεί απηφ ηα test γηα ηελ χπαξμε πξνβιεκάησλ ζα έρνπλ απνηχρεη θαη ζα έηζη ην project ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνρσξήζεη παξαθάησ. Έθζεζε εμόδνπ από ηε θάζε 2 Α Όλνκα project ΚΣIΡΙΧΝ : ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΠΤΡΑΦΑΛΔΙΑ Πεξηγξαθή project : Αζθαιή απφβαζε ησλ αηφκσλ θαηάζβεζε ηεο ππξθαγηάο θαη αλίρλεπζε γηα ελαπνκείλαληεο Φάζε πνπ πινπνηήζεθε : Φάζε 2 Α Με ην έγγξαθν απηφ εγθξίλνπκε ηελ έμνδν απφ ηελ θάζε 2 Α. Δλέξγεηεο πνπ έγηλαλ ζε απηή ηε θάζε ηελ θάζε απηή αξηζκήζακε ηηο πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη ηνπο ειέγρνπο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζε πεξίπησζε πνπ αληηκεησπίζνπκε ιάζε. Οη πξνδηαγξαθέο καο δείρλνπλ πψο ζα πινπνηήζνπκε ην ζχζηεκα πην αλαιπηηθά απφ ηηο απαηηήζεηο θαη κε πνηφλ ηξφπν ζα αιιάμνπκε ηηο θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο καο δίλνπλ απνηειέζκαηα δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ πεξηκέλακε. Απφ ηηο πξνδηαγξαθέο απηέο αξγφηεξα ζα βγνπλ θαη ηα ηεζη ή αιιηψο ηνπο ειέγρνπο πνπ ζα πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα δνχκε αλ πξαγκαηηθά απηά πνπ έρεη δεηήζεη ν πειάηεο θαιχπηνληαη, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ πίλαθα επηθηλδπλφηεηαο. 42

43 ΥΑΗ 2 Β Σηελ θάζε απηή ζα θάλνπκε ηνλ πιήξε ζρεδηαζκό ζην ραξηί 43

44 Σεζη ζπζηήκαηνο Πνηνο είλαη ν ιόγνο πνπ πξαγκαηνπνηνύκε ειέγρνπο: Ο έιεγρνο ηνπ ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα εμαζθαιίζνπκε ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηνπ ηρζπνηξνθείνπ. θνπφο ζα είλαη ν εληνπηζκφο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ ιαζψλ (ηφζν ζηνλ θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο φζν θαη ζηε ζπκθσλία ηνπ ινγηζκηθνχ κε ηηο πξνδηαγξαθέο), έηζη ψζηε λα θηάζνπκε ην ζχζηεκά καο ζε ζεκείν φπνπ ζα ιεηηνπξγεί ζσζηά. Δπίζεο ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε θαη ειέγρνπο ζην hardware ζηνλ νπνίν ζα ηζεθάξνπκε ηα κεραληθά κέξε πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη εάλ δνπιεχνπλ ζσζηά θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηελ θάζε ηεο ζπλελψζεηο λα δνχκε ηα ιάζε θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ θψδηθα γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο κέζα απφ ηα ηεζη καο. Ση ζα πξέπεη λα αθνξά ν έιεγρνο : 1. Ύπαξμε ιαζψλ ζηνλ θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 2. Δλαξκνληζκφο κεηαμχ ησλ κεραληθψλ κεξψλ θαη ησλ εληνιψλ απφ ηνλ θψδηθα. 3. Αλεπαξθήο πιεξφηεηα ινγηζκηθνχ βάζε πξνδηαγξαθψλ. 4. Ύπαξμε ιαζψλ, πξνεξρφκελα απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο νη ρξήζηεο ηνπ ινγηζκηθνχ. 5. Αληνρή ινγηζκηθνχ ζε δπζκελείο θαηαζηάζεηο (θσηηά, δηαξξνέο, ειεθηξνπιεμία). Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ παξαπάλσ ειέγρνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη εμήο κέζνδνη : Ηζνδχλακεο θιάζεηο. Οξηαθέο ηηκέο. Δηθαζίεο ιαλζαζκέλσλ ηηκψλ. Δηθαζίεο ιαζψλ. Γηαδηθαζίεο Σεζη. 44

45 Μέζα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζακε γηα software & hardware : Σα ηεζη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνλ ειεγθηή, ν νπνίνο θαη ζα θαιχςεη ηηο θάζεηο αλάπηπμεο ηεζη πνπ αθνξνχλ ην ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη αλάγθεο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ ζε πεξηβάιινλ παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν, επεηδή ην φιν ζχζηεκα έρεη θαη κέξε hardware γηα ηα νπνία θαη ζα ρξεηαζηεί θαη έλα εξγαζηήξην δνθηκψλ, ψζηε λα ειεγρζεί ε αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην ινγηζκηθφ. Δπίζεο ππάξρνπλ θαη θάπνηεο αλάγθεο εθπαίδεπζεο πάλσ ζηε ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ινγηζκηθνχ ην νπνίν ειέγρεη κεραληθά, ειεθηξνινγηθά θαη ειεθηξνληθά κέξε. Κξηηήξηα ηεξκαηηζκνύ Ο έιεγρνο ζα πξέπεη λα ηεξκαηίδεηαη κφλν εθφζνλ έρνπλ βξεζεί φια ηα θξίζηκα ιάζε έηζη ψζηε λα κελ ππάξρεη θαλέλαο θίλδπλνο αθχξσζεο ηεο δηεξγαζίαο ηεο δαζνππξφζβεζεο θαζψο επίζεο θαη φηαλ φιεο νη απαηηήζεηο ηνπ πειάηε έρνπλ πινπνηεζεί. ρέδην R&D Α) Πξνθαηαξηηθό ρέδην ηόρνο καο είλαη λα πινπνηήζνπκε έλα ζχζηεκα πνπ ζα παξέρεη ππξαζθάιεηα ζε θηίξηα ζπλάζξνηζεο θνηλνχ. Απηφ ζα ελεκεξψλεη ζπλερψο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ην θηίξην ζε πεξίπησζε ή φρη ππξθαγηάο, ψζηε λα δηεπθνιχλεη θαη ην έξγν ησλ αξκφδησλ αξρψλ 1. Ζ ππξθαγηά ζα αλαγλσξίδεηαη απφ έλα αηζζεηήξην θαπλνχ. Απαξαίηεην είλαη λα ππάξρνπλ έμνδνη θηλδχλνπ, φπνπ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν πξνβιέπεηαη έλαο ηνπιάρηζηνλ γηα θάζε φξνθν. Δθεί ζα κπνχλ θαη νη ιπρλίεο πνπ ζα βνεζάλε γηα ηελ έμνδν ησλ αηφκσλ απφ ην θηίξην. Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ θνηλνχ νη ιπρλίεο ζα αλάβνπλ δηαδνρηθά, δείρλνληαο πνπ αθξηβψο είλαη ε έμνδνο θηλδχλνπ 2. ε πεξίπησζε θσηηάο: a. Θα ππάξρεη ζχζηεκα εμαεξηζκνχ (αλεκηζηήξεο) πνπ ζα δηψρλεη ηνλ θαπλφ απφ ηνπο ρψξνπο ησλ γξαθείσλ πξνο ηα έμσ. 45

46 b. Θα ππάξρεη κπνπηφλ ελεξγνπνίεζεο απφ ηνλ ππεχζπλν ειέγρνπ γηα λα απνθεχγνληαη ςεπδείο ζπλαγεξκνί, ην νπνίν βέβαηα αλ δελ παηεζεί ζηα πξψηα 3 ιεπηά ελψ ην αηζζεηήξην θαπλνχ εμαθνινπζεί λα δίλεη ζήκα, ηφηε δελ ρξεηάδεηαη λα παηεζεί απφ ηνλ ππεχζπλν, αιιά ην ζχζηεκα γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο κπαίλεη απφ κφλν ηνπ ζηελ θαηάζηαζε ππξθαγηάο c. Θα ππάξρνπλ θσηεηλέο ελδείμεηο πνπ ζα νδεγνχλ ζηηο θνληηλφηεξεο εμφδνπο θίλδπλνπ ηνπ ηνχλει ζχκθσλα κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο θσηηάο. d. Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ αηζζεηήξηα θίλεζεο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηα νπνία αλ ζα εληνπίδνπλ θίλεζε εληφο ζα εηδνπνηνχλ ηνλ ππεχζπλν ειέγρνπ ψζηε λα ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζ εθείλν ηνλ ρψξν, φπνπ πιένλ ζεσξείηαη θξίζηκε δψλε e. Θα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πεξίπησζε επηζθεπψλ (service). f. Θα ππάξρνπλ θάκεξεο φπνπ ζα είλαη θαη απηέο πνπ ζα αλαδεηθλχνπλ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο ηελ θαηάζηαζε ησλ ρψξσλ g. Θα ππάξρεη κηα δεμακελή λεξνχ γηα άκεζε ππξφζβεζε κέρξη ηελ έιεπζε ηεο ππξνζβεζηηθήο. B) Αξρηηεθηνληθή Πξντόληνο ΠΟΡΟΗ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΛΗΚΑ: 4 Αηζζεηήξηα Καπλνχ. 20 led Πξάζηλα γηα ηηο εμφδνπο θηλδχλνπ 4 Αλεκηζηήξεο (εμαεξηζκφο). 2 Κφθθηλα led εηδνπνίεζεο ζην δσκάηην ειέγρνπ. 4 Αηζζεηήξηα θίλεζεο 1 γηα θάζε ρψξν ηνπ γξαθείνπ 1 Πξάζηλα led -1 Κφθθηλα led εηδνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Service ή φρη 1 Ζιεθηξνβάλα 1 led θίηξηλν 1 led θφθθηλν γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο δεμακελήο 4 leds γηα ην θσηηζκφ ηνπ θηηξίνπ 3 leds κπεθ γηα ηε ξίςε ηνπ λεξνχ 5 δηαθφπηεο ΟΝ/ΟFF γηα ηα θψηα 5 κηθξνεπεμεξγαζηέο Ύθαζκα γηα κνθέηα Ξχιν λνβνπάλ ηιηθφλε Καιάη 46

47 2 πνιχκεηξα 3 θνιιεηήξηα 1 ηξνθνδνηηθφ κνληέιν veden ms-300 w cp4 80 αληηζηάζεηο ησλ 1ΚΩ 6 αληηζηάζεηο ησλ 12ΚΩ 2 αληηζηάζεηο ησλ 27ΚΩ 2 αληηζηάζεηο ησλ 22ΚΩ 2αληηζηάζεηο ησλ 47ΚΩ 2 πιαθέηεο δηάηξεηεο γηα ηελ ζρεδίαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνκέα 1 κεηαζρεκαηηζηήο ηεο atmel avr stk 500 θαιψδηα πεξίπνπ 40 κεηξά γηα ηελ ζπλέλσζε κνλσηηθή ηαηλία 29 ηξαλδίζηνξ 23 relay 25 δίνδνη 4 ππθλσηέο 2 θξπζηάιινπο γηα ηνλ επεμεξγαζηή Μπνγηέο 2 πξίδεο Δπίζεο ην ζχζηεκα καο ζα πξέπεη λα ππαθνχεη θαη ζε 5 θαλφλεο νη νπνίνη είλαη : 1. Να έρεη ρακειφ θφζηνο έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πνπιήζνπκε φζν ησλ δπλαηψλ πεξηζζφηεξα ηεκάρηα. 2. Θα πξέπεη λα ππάξρεη αμηνπηζηία γηα λα κπνξνχκε λα ηνπ εκπηζηεπηνχκε ηελ αζθαιή δηαβίσζε ησλ ςαξηψλ καο. 3. Θα πξέπεη λα είλαη απνδνηηθφ έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα κπνξνχκε λα εθηεινχληαη νη δηάθνξεο ελέξγεηεο γξήγνξα. 4. Αθξίβεηα ζηελ εθηέιεζε ησλ ελεξγεηψλ. 5. Δκπηζηνζχλε ζηνπο ηνκείο software/hardware απφ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο. ΕΛΕΓΦΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ Προδιαγραφή 1: Ζρεηηθή Δηδνπνίεζε/εηξήλα ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ 1. Να κελ ερήζεη ε ζεηξήλα ηελ ζηηγκή πνπ έρεη πάξεη θσηηά θάπνηνο απφ ηνπο ειεγρφκελνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ Τη ζα πξέπεη λα θάλνπκε 1.Θα πξέπεη λα ειεγρζεί ε θαισδίσζε, εάλ ππάξρεη θνκκέλνο αγσγφο απφ ηελ ζεηξήλα ζηνλ επεμεξγαζηή 47

48 2.Να ειεγρζεί εάλ ην αηζζεηήξην θαπλνχ ιεηηνπξγεί νξζά ή δελ ζηέιλεη ηελ ζσζηή πιεξνθνξία Προδιαγραφή 2: Καηάζβεζε ηεο θσηηάο ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ 1. Να κελ αλνίμνπλ νη θαηαηνλεηήξεο ψζηε λα ζβήζεη ε θσηηά 2. Να κελ ππάξρεη θαζφινπ λεξφ 3. Να κελ παηεζεί ην κπνπηφλ ελεξγνπνίεζεο ηεο θαηάζηαζεο ππξθαγηάο 4. Δλψ παηήζεθε ην κπνπηφλ λα κελ ελεξγνπνηεζνχλ νη θαηαηνλεηήξεο Τη ζα πξέπεη λα θάλνπκε 1.Να γίλεη έιεγρνο ηεο θαισδίσζεο (θνκκέλνο αγσγφο ) 2.Να γίλεη έιεγρνο ησλ πδξαπιηθψλ ζσιελψζεσλ 3.Να γίλεη έιεγρνο ηεο πνζφηεηαο ηνπ λεξνχ ηεο δεμακελήο 4.Να ειεγρζεί ν θψδηθαο γηα πηζαλφ ιάζνο ηηκήο ελεξγνπνίεζεο (0 ή 1 ) Προδιαγραφή 3: Οπηηθή εηδνπνίεζε LED εμφδσλ θηλδχλνπ ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ 1. Να κελ ελεξγνπνηεζνχλ ηα led ησλ εμφδσλ θηλδχλνπ 2. Να κελ αλάβνπλ δηαδνρηθά δείρλνληαο ηελ θαηεχζπλζε 3. Να αλαβνζβήλνπλ αιιά φρη δηαδνρηθά Τη ζα πξέπεη λα θάλνπκε 1. Να γίλεη έιεγρνο ηεο θαισδίσζεο 2. Να γίλεη έιεγρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 3. Να γίλεη έιεγρνο ηεο ρξνλνθαζπζηέξεζεο 48

49 Προδιαγραφή 5: Οπηηθή Δηδνπνίεζε ζην δσκάηην ειέγρνπ ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ 1. Να κελ ιεηηνπξγήζεη θαζφινπ ε νζφλε ζην δσκάηην ειέγρνπ 2. Να πεηάμεη ιάζνο κήλπκα.γηα παξάδεηγκα αληί λα εκθαληζηεί ην κήλπκα «θσηηά ζην γξαθείν 1» λα εκθαληζηεί θάπνην άιιν φπσο «θσηηά ζην γξαθείν 2» 3. ηελ νζφλε λα εκθαλίδνληαη ραξαθηήξεο φρη ζηα Διιεληθά ή Λαηηληθά αιιά νη πξνηάζεηο λα κελ βγάδνπλ θαλέλα λφεκα Τη ζα πξέπεη λα θάλνπκε 1. Να ειεγρηεί ε θαισδίσζε 2. Να ειεγρζεί ε ίδηα ε νζφλε εάλ έρεη θάπνην ειάηησκα ή έρεη ζπάζεη 3. Να ειεγρζεί ν θψδηθαο εάλ θαιείηαη ζηελ ζσζηή ζπλάξηεζε ή φρη Προδιαγραφή 6: Αιιαγή ζηάζκεο ηεο δεμακελήο ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ 1. Να κελ παίξλνπκε ηελ πξαγκαηηθή ζηάζκε ηεο δεμακελήο 2. Να είλαη άδεηα ε δεμακελή θαη λα κελ έρεη αλάςεη ην led αλαγφκσζεο 3. Να ππεξρεηιίζεη ε δεμακελή 4. Να αλάβεη ην led αλαγφκσζεο πνιχ γξήγνξα ρσξίο λα έρεη αδεηάζεη πξαγκαηηθά 5. Να κελ έρνπκε ηελ επηζπκεηή ζηάζκε λεξνχ κέζα ζηελ δεμακελή Τη ζα πξέπεη λα θάλνπκε 1. Θα πξέπεη λα ειέγμνπκε ην αηζζεηήξην ζηάζκε εάλ πξαγκαηηθά πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο γηα λα δηαηεξνχκε ηελ ζηάζκε πάληα ζην ίδην επίπεδν φπσο πρ ην θινηέξ. 2. Να ειέγμνπκε εάλ ε πιεξνθνξία έξρεηαη ζσζηά θαη ζηελ ζσζηή ηάζε 3. Να δνχκε εάλ ην αηζζεηήξην βξίζθεηαη ζην ζσζηφ χςνο ηεο δεμακελήο 49

50 4. Να ειέγμνπκε ηνλ θψδηθα θαη ηελ ζπλάξηεζε πνπ ελεξγνπνηεί ην θφθθηλν led Προδιαγραφή 8: Αλεχξεζε Δπηδψλησλ ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ 1. Να κελ ιεηηνπξγήζεη θαζφινπ ην αηζζεηήξην θίλεζεο 2. Να ιεηηνπξγήζεη ρσξίο λα ππάξρεη θσηηά 3. Δλψ ππάξρεη θσηηά λα δψζεη ηελ πιεξνθνξία επηδψληα ζηνλ ρψξν ρσξίο λα ππάξρεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θάπνηνο άλζξσπνο. Τη ζα πξέπεη λα θάλνπκε 1. Θα πξέπεη λα ειέγμνπκε ην αηζζεηήξην θίλεζεο ζε θαηάζηαζε εξεκίαο λα δνχκε ηη ηηκή ζα καο δψζεη ψζηε λα μέξνπκε εάλ παίξλνπκε 1 ή 0 φηαλ δελ ππάξρεη θίλεζε 2. Θα πξέπεη λα κπεί ην αηζζεηήξην ζε ηέηνηα ζέζε ψζηε λα κελ επεξεαζηεί απφ ηνλ θαπλφ εθφζνλ ηα αηζζεηήξηα θίλεζεο βιέπνπλ ή φρη θσο 3. Θα πξέπεη λα ειέγμνπκε ηελ ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο ηεο θαηάζηαζεο επηδψληα εάλ ελψ παίξλεη ηελ πιεξνθνξία, βιέπεη πρ 1, δίλεη ην ζσζηφ κήλπκα ζηελ νζφλε ηνπ δσκαηίνπ ειέγρνπ 4. Σέινο ζα πξέπεη φπσο πάληα λα ειέγμνπκε θαη ηελ θαισδίσζε απφ ην αηζζεηήξην ζηελ πιαθέηα κήπσο ππάξρεη θνκκέλνο αγσγφο ή δελ ηξνθνδνηείηαη ζσζηά (έρνπλ ηειεηψζεη νη κπαηαξίεο ) Προδιαγραφή 9: Λεηηνπξγία Δμαεξηζκψλ ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ 1. Να ππάξρεη θαηάζηαζε ππξθαγηάο αιιά πάξαπηα λα κελ ελεξγνπνηεζνχλ νη εμαεξηζκνί 2. Να ιεηηνπξγνχλ φινη νη εμαεξηζκνί εθηφο απφ έλαλ ή αιιηψο λα ππνιεηηνπξγνχλ 3. Να ιεηηνπξγνχλ εθηφο θαηάζηαζεο ζπλαγεξκνχ 50

51 Τη ζα πξέπεη λα θάλνπκε 1. Να ειεγρζεί ν θψδηθαο εάλ δίλεηαη ζσζηά ε πιεξνθνξία απφ ηνλ εμαεξηζκφ ζηελ πιαθέηα, θαη εάλ λαη λα γίλνπλ πάιη ηα ηεζη ζηνλ θψδηθα 2. Να ειεγρζεί θάζε εμαεξηζκφο μερσξηζηά κήπσο έρεη θαεί θάπνηνο ή θάπνην θαιψδην έρεη θνπεί ή θαεί 3. Να ειεγρζνχλ νη γεηψζεηο ησλ εμαεξηζκψλ θαη 4. Να ειεγρζνχλ ηα αηζζεηήξηα θαπλνχ, εθφζνλ ηαπηφρξνλα κε απηά ζα ελεξγνπνηεζνχλ θαη εθείλνη Προδιαγραφή 10: εηξήλα Γσκαηίνπ Διέγρνπ ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ 1. Να κελ ερήζεη ε ζεηξήλα ηνπ δσκαηίνπ ειέγρνπ ή λα αθνπζηεί γηα ιίγν θαη λα ζηακαηήζεη 2. Να κελ ζηακαηήζεη λα ρηππάεη ηελ ζηηγκή πνπ ζα πξέπεη δειαδή φηαλ παηεζεί ην κπνπηφλ έλαξμεο ηεο θαηάζηαζεο ζπλαγεξκνχ. Τη ζα πξέπεη λα θάλνπκε 1. Πξψηα πξέπεη λα θνηηάμνπκε ηελ θαισδίσζε 2. Μεηά πξέπεη λα ειέγμνπκε ηνλ θψδηθα, γηα λα ζηγνπξεπηνχκε φηη ε ζπλάξηεζε νπνχ βξίζθεηαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο ζεηξήλαο ηνπ δσκαηίνπ ειέγρνπ δνπιεχεη ζσζηά Προδιαγραφή 11: Απηφκαηε εθθίλεζε ζπλαγεξκνχ ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ 1. Να κελ μεθηλήζεη ε απηφκαηε ιεηηνπξγία ζε 3 ιεπηά 2. Να μεθηλήζεη ε απηφκαηε ιεηηνπξγία θαλνληθά αιιά λα κελ γίλεη ε θαηάζβεζε 3. Να μεθηλήζεη ε απηφκαηε ιεηηνπξγία αιιά λα κελ αλάςνπλ νη εμαεξηζκνί 51

52 Τη ζα πξέπεη λα θάλνπκε 1. Να ειέγμνπκε ηελ θαισδίσζε 2. Να ειέγμνπκε ην πξφγξακκα ζηηο αληίζηνηρεο ζπλαξηήζεηο ΠΛΗΡΗ ΦΕΔΙΑΜΟ ΣΟ ΦΑΡΣΙ ηελ ελφηεηα απηή ζα αλαξηψληαη φια ηα ζρέδηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ηα παξαθάησ ζρέδηα ζα δνχκε ηηο αθξηβείο δηαζηάζεηο ηεο καθέηαο πνπ αλαπαξηζηά έλα δηψξνθν θηίξην ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηέζζεξα γξαθεία θαη 2 δηαδξφκνπο.απηή είλαη φιε θαηαζθεπαζκέλε απφ θειηδφι 2,5 εθαηνζηά πάρνο. ε θάζε γξαθείν ζα ππάξρεη έλα αηζζεηήξην θαπλνχ, έλα αλεκηζηεξάθη γηα εμαεξηζκφ, έλαο θαηαηνλεηήξαο, έλα αηζζεηήξην θίλεζεο θαη κία θάκεξα παξαθνινχζεζεο. Σα γξαθεία είλαη ληπκέλα κε ιεπθφ απηνθφιιεην θαη ζην πάησκα έρνπλ ηζφρα γηα κνθέηα ελψ ηα ηαβάληα είλαη ςεπδνξνθή. ε έλα απφ φια ηα δσκάηηα ζα ππάξρεη πξαγκαηηθή αλαπαξάζηαζε απφζβεζεο ηεο ππξθαγηάο θαζψο αληί γηα led κπεθ ζα έρνπκε ζσιελάθη πνπ ζα απειεπζεξψλεη λεξφ κε ηελ βνήζεηα κηαο αληιίαο. ην πάλσ κέξνο ηνπ θηηξίνπ ζα βξίζθεηαη κία κηθξή απνζήθε φπνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη ηελ δεμακελή κε ην λεξφ Σν θηίξην φιν ζηεξίδεηαη πάλσ ζε έλα ζπξηάξη ην νπνίν εκπεξηέρεη ηα θπθιψκαηα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή Σν κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ ζπξηαξηνχ ζα αλαπαξηζηά ην δσκάηην ειέγρνπ ζην νπνίν βξίζθεηαη θαη ε νζφλε, ηα ελδεηθηηθά led ησλ δσκαηίσλ θαη ηελ ζεηξήλα πνπ εηδνπνηεί ηνλ ρεηξηζηή 52

53 ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΟΦΗ Σρ.1 Βιέπνπκε κία θάηνςε/άλνςε ηνπ δηώξνθνπ θηηξίνπ ΠΡΟΟΦΗ 53

54 Σρ.2 Φαίλεηαη ην θηίξην από κπξνζηά ΠΛΑΓΙΑ ΟΦΗ Σρ.3 Πιάγηα όςε θαη πην ζπγθεθξηκέλα από δεμηά.τν θηίξην είλαη αθξηβώο ην ίδην θαη από ηελ αξηζηεξή ηνπ πιεπξά ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ Παξαθάησ θαίλεηαη ην ζρέδην ησλ θσηηζηηθψλ ηνπ θηηξίνπ. Ο θσηηζκφο δελ είλαη κέζα ζην πξφγξακκα.σν θχθισκά ηνπ είλαη εληειψο αλεμάξηεην απφ ηνλ STK 500 παξά ειέγρεηαη απφ ηνπο δηαθφπηεο πνπ γηα ιφγνπο επρξεζηίαο έρνπλ κπεί πάλσ ζηνπο ηνίρνπο θαη φρη κέζα ζηα δσκάηηα φπσο ζα ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Όπσο βιέπνπκε έρνπλ φια κία θνηλή γείσζε (-), ελψ δηαθφπηνπκε ην + ηνπ ξεχκαηνο. 54

55 Σρ.4 Ηιεθηξνινγηθό ζρέδην θσηηζηηθώλ καθέηαο Παξαθάησ ζα δνχκε ην ειεθηξνινγηθφ ζρέδην ηνπ STK 500.Θα παξνπζηάζνπκε θάζε ηη πνπ επηθνηλσλεί κε ηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα βιέπνπκε πψο νλνκάζηεθαλ νη πφξηεο καο θαη κε πνηα πιηθά ζπλδέζεθε ε θαζεκία μερσξηζηά. 55

56 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΦΕΔΙΟ ΠΟΡΣΩΝ 56

57 Σρ.5Πώο ζπλδένληαη νη πόξηεο κε ηνλ STK 500 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΦΕΔΙΟ SWITCHER & CAMS Σρ. 6 Ηιεθηξνινγηθό ζρέδην ζύλδεζεο switcher κε θάκεξεο 57

58 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΦΕΔΙΟ ρ.6 Ηιεθηξνληθή αλαπαξάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθνπηώλ Δδψ βιέπνπκε ηνπο δηαθφπηεο.ο δηαθφπηεο είλαη ζην ζρήκα 6.1 πνπ βιέπνπκε παξαθάησ : Σρ.6.1 Δίλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλνη ψζηε λα ελεξγνπνηνχληαη κεηά απφ 2 δεπηεξφιεπηα.όια απηά πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα είλαη ε θαηάιιειε δηάηαμε ε νπνία θαηαζθεπάζηεθε γηα απηφλ ηνλ ιφγν.θέιακε λα παηάκε γηα ιίγν ηνλ δηαθφπηε θαη κεηά λα παίξλεη ηελ 58

59 ινγηθή θαηάζηαζε θαη λα ηελ θξαηάεη. ε πεξίπησζε πνπ δελ ην θάλακε απηφ ζα είρακε ιάζε ζηελ πιεξνθνξία, κνηξαία ιάζε ζηηο εληνιέο ηηκέο πνπ ζα επέζηξεθε ν θψδηθαο,άξα θαη ζε φιν ην ζχζηεκα. Σρ.6.2 απηφ αθξηβψο ην ζεκείν γίλεηαη ε ελεξγνπνίεζε κεηά απφ 2 δεπηεξφιεπηα. Όζν πην κεγάιε αληίζηαζε βάινπκε ηφζν πην πνιχ ψξα ρξεηάδεηαη γηα λα κεηαδνζεί ε ειεθηξηθή εληνιή.ην ζχζηεκά καο ρξεζηκνπνηνχκε κία αληίζηαζε 330ΚΩ εάλ βάδακε κηθξφηεξε ζα ρξεηαδφηαλ λα παηάκε ηνλ δηαθφπηε γηα πνιχ ιηγφηεξν ρξφλν. Σρ.6.3 Σν flip flop ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμνπδεηεξψλεη ηνπο ζπηλζήξεο, δηφηη έλαο δηαθφπηεο φηαλ παηηέηαη δελ βγάδεη θαζαξφ παικφ. Σρ Παξαπάλσ θαίλεηαη ν θαζαξφο παικφο θαη θπζηθά ν επηζπκεηφο. Παίξλνπκε ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα 0 θαη 1. Οη ζπηλζήξεο δεκηνπξγνχλ θάπνηεο «αλσκαιίεο» ζηελ έμνδν ηνπ ζήκαηνο φπσο βιέπνπκε παξαθάησ 59

60 Σρ Σν flip flop ινηπφλ θάλεη απηήλ ηελ δνπιεηά, εμνπδεηεξψλεη ηνπο ζπηλζήξεο θαη έηζη βγαίλεη ν θαζαξφο παικφο.οπφηε παίξλνπκε αθξηβψο ην ζήκα πνπ ζέινπκε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη ζπηλζήξεο πξνθαινχλ δπζιεηηνπξγίεο θαη μαθληθέο αλαθνπέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σρ.7 Ο ππθλσηήο καδί κε ηελ πχιε AND θξαηάεη ην 0 φηαλ δελ δίλνπκε ξεχκα ζηελ πιαθέηα. Γειαδή φηαλ δίλακε 0 απηφ πνιιέο θνξέο καο έθεξλε 1 ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε.με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχκε λα αλνίγνπκε θαη λα θιείλνπκε ηελ πιαθέηα θαη λα μεθηλάεη πάληα κε 1 θαη φρη κε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε είρε θξαηήζεη απφ πξηλ. Σρ. 8 Όιεο νη έμνδνη ελεξγνπνηνχληαη κε ηελ βνήζεηα ησλ ξειέ. Δλζσκαησκέλν κε ην ξειέ βιέπνπκε ην πελίν, ηελ δίνδν θαη ηηο εμφδνπο πνπ κπνξνχκε λα εθκεηαιιεπηνχκε ζε 5 ή 12 volt.μπξνζηά απφ ην ξειέ ππάξρεη κία έλα νινθιεξσκέλν κε κία πχιε NOT 60

61 Σρ.9 Δδψ αλαπαξίζηαηαη ν δηάδξνκνο ησλ εμφδσλ θηλδχλνπ.ε θάζε πηλάθη απφ ηελ πφξηα θαηαιήγεη έλα led ζην νπνίν έρνπκε πξνζαξκφζεη κία αληίζηαζε θαη έλα νινθιεξσκέλν ην νπνίν απμάλεη ην ξεχκα πνπ δίλεη ζηελ έμνδφ ηνπ ν κηθξνεπεμεξγαζηήο, δηφηη σο γλσζηφλ ην ξεχκα πνπ δίλεη απφ κφλνο ηνπ ν κηθξνεπεμεξγαζηήο δελ αξθεί λα ηξνθνδνηήζεη ζε θαηαλάισζε ην led.οη αληηζηάζεηο κπαίλνπλ γηαηί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξνθνδνζίαο δεκηνπξγνχληαη πηψζεηο ηάζεο νη νπνίεο είλαη ηθαλέο λα καο ηα θάςνπλ ιφγσ ηεο βίαηεο απμνκείσζεο ηνπ ξεχκαηνο. Σρ.10 ην ζρήκα 10 βιέπνπκε ηελ δηάηαμε ηνπ αηζζεηεξίνπ αλίρλεπζεο ηνπ θαπλνχ. Έρεη ηελ ηξνθνδνζία ηεο κπαηαξίαο γηα λα ιεηηνπξγήζεη, κία αληίζηαζε ηελ απαξαίηεηε δίνδν θαη ην νινθιεξσκέλν ην νπνίν θξαηάεη θαζαξφ ην ζήκα 61

62 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΥΔΓΙΟ SWITCHER Σρ.11 Δθφζνλ ε βάινπκε ηελ ζπζθεπή ζηνλ απηφκαην ην switcher ζπλδέεηαη κε έλαλ 555 αζηαζή πνιπδνλεηή θαη ζηέιελεη έλα ηεηξαθσληζκέλν ζπλερή παικφ ζην 4017 κεηξεηή. Όηαλ μεθηλάεη ν κεηξεηήο, ηα 5 ηξαλδίζηνξ ζα αιιάδνπλ έλα πξνο έλα. Γηα παξάδεηγκα? φηαλ ην Q1 είλαη ελεξγνπνηεκέλν ην ξειέ κε ην νπνίν ζπλδέεηαη ελεξγνπνηείηαη θαη ελεξγνπνηεί ην Out1 (Camera1) κε ηελ είζνδν (Monitor). Γηα ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία? Κάζε θνξά πνπ ν SW2 παηηέηαη, αιιάδεη θαηάζηαζε (Απφ ινγηθφ 0 ζε ινγηθφ 1). Απηή ε κεηάβαζε ζα αιιάμεη ηελ έμνδν ηνπ κεηξεηή. Κάζε θνξά πνπ ν SW2 παηηέηαη αιιάδεη ε έμνδνο ηνπ κεηξεηή. LEDβ s είλαη δείθηεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θάκεξαο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηελ νζφλε. Σν Pot1 είλαη ε πξνζαξκνγή γηα ηελ αιιαγή ηεο ηαρχηεηαο γηα ηελ θάκεξα. 62

63 ΟΘΟΝΗ Σρ.12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΜΙΚΡΟ ην ζχζηεκα απηφ δελ ρξεζηκνπνηνχκε ην αλαπηπμηαθφ STK 500. Έρνπκε βάιεη κέζα ζηελ πιαθέηα θαη ηνλ κηθξνπεμεξγαζηή θαη ηνλ programmer ηνλ έρνπκε θάλεη ζε πιαθέηα πάιη ζην εζσηεξηθφ κέξνο ηνπ θαισδίνπ ηεο RS232.Παξαθάησ θαίλνληαη ηα ζρήκαηα πνπ καο δείρλνπλ αθξηβψο ην πεξηερφκελν. Σρ.13 Σα SCK, MISO, MOSI είλαη απηά ηα νπνία ζηέιλνπλ ηα data ζηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή. 63

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΧ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΠΟΤΓΑΣΖ ΣΑΜΑΣΖ ΕΗΧΜΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΘΔΟΦΗΛΟ ΝΑΜΛΖ ΚΑΒΑΛΑ 2010

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «Ππομήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Μελέηη ζκοπιμόηηηαρ-βιωζιμόηηηαρ γιά δημιοςπγία ξενοδοσειακήρ μονάδαρ ζηο νομό Λέζβος ςποβληθείζα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Πηπρηαθή εξγαζία ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΧΗ ΠΑΛΑΙΧΝ ΑΡΥΔΙΧΝ ΗΥΟΤ Κσλζηαληίλνο Παδαξνχιαο Δηζεγεηήο: Καζεγεηήο Γηψξγνο Σζηξηγψηεο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Δηζαγσγή 2 Κεθάιαην 1 «Ήρνο» 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΔΥΑΓΙΑ Δπηβιέπσλ :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο. Οη νδεγίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο EN 14785:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ ζε εξγαζηεξηαθό ρώξν Development of security alarm system

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΜΑΛΗ ΠΤΡΙΓΧΝ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΑΡΑΓΗ ΔΡΙΔΣΣΑ (Α.Μ. 4002) Καβάια, 2012

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Δξγαζία. Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ

Πηπρηαθή Δξγαζία. Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Σνκέαο «Δλέξγεηα-Πεξηβάιινλ» Πηπρηαθή Δξγαζία Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ Ολνκαηεπώλπκν πνπδαζηή:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ Φοιηηηέρ: Σζεπέπαρ ηςλιανόρ Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ Υανιά, Αππίλιορ 2011 Ππόλογορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

«ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ»

«ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ»

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΗΔ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κσδηθνπνίεζε εξκελεπηηθψλ - δηεπθξηληζηηθψλ Γηαηαγψλ επί εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 71/88.

ΘΔΜΑ : Κσδηθνπνίεζε εξκελεπηηθψλ - δηεπθξηληζηηθψλ Γηαηαγψλ επί εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 71/88. EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟ ΗΑ ΣΑΞΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΠΤΡΟ ΒΔ ΣΗΚΟΤ ΧΜΑΣΟ Γηεχζπλζε Η Πξνιεπηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο. Tκήκα 1ν Ππξ/θψλ θαλνληζκψλ θ Γ/μεσλ Σαρ. Γ/λζε Μνπξνχδε 4 Σαρ. Κσδ. 101 72 Αζήλα Αξ.Σει.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Έμππλα αεηθφξα θηήξηα: ελζσκάησζε θαη ζπλεξγαζία πξάζηλσλ θαη έμππλσλ ζπζηεκάησλ ζην ζρεδηαζκφ θηεξίσλ» ΜΑΡΘΑ ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ: ΓΚΔΚΑ Β. (Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΙΣΛΟ ΕΛΙΔΑ Ειςαγωγή 3 κοπόσ του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (MBA) Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤ πγθξηηηθή κειέηε δηαηάμεσλ Τπνζηαζκώλ Μεηαθνξάο Τ.Σ/Μ.Σ θαη ΚΤΣ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Γέζπνηλα Π. Μεηξνπνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε εθαξκνγήο πνζνηηθνπνηεκέλεο εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ζε εζληθό επίπεδν γηα ηελ Κύπξν

Μειέηε εθαξκνγήο πνζνηηθνπνηεκέλεο εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ζε εζληθό επίπεδν γηα ηελ Κύπξν ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ Μειέηε εθαξκνγήο πνζνηηθνπνηεκέλεο εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ζε εζληθό επίπεδν γηα ηελ Κύπξν Γηαηξηβή πνπ ππεβιήζε γηα ηε κεξηθή ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα