Ομήρου 7, Ψαχνά ευβοίασ (Ελλάδα) Κινητό Νοεμβρίου ιμερα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομήρου 7, 34400 Ψαχνά ευβοίασ (Ελλάδα) Κινητό +30 6974923915 george.akriotis@gmail.com akriotis.george@yahoo.gr. 11 Νοεμβρίου 2010- ιμερα"

Transcript

1 Βιογραφικό ςθμείωμα Προςωπικζσ πλθροφορίεσ Επϊνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεφθυνςη (-εισ) Διεφθυνςη (-εισ) ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου Ακριϊτθσ Γεϊργιοσ Ομήρου 7, Ψαχνά ευβοίασ (Ελλάδα) Κινητό Τπηκοότητα Ελληνική, Ημερομηνία γζννηςησ 09 Απριλίου 1982 Επικυμθτι κζςθ εργαςίασ / τομζασ απαςχόλθςθσ Μθχανολόγοσ μθχανικόσ Ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενεργειασ ε τομείσ εξζλιξθσ και παραγωγισ Επαγγελματικι πείρα c Χρονολογία Απαςχόληςη ή θζςη 11 Νοεμβρίου ιμερα Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Μελζτη, εγκατάςταςη, ςυντήρηςη φωτοβολταιικϊν ςυςτημάτων SUNCO ENERGY A.E, Θυγατρική εταιρία του ομίλου ALUMINCO Ενζργεια (φωτοβολταικά ςυςτήματα) Χρονολογίεσ 03 Φεβρουαρίου Δεκεμβρίου 2009 Προιςτάμενοσ Μηχανικόσ Βάρδιασ Τπεφθυνοσ κφριασ γραμμήσ παραγωγήσ Ραφιναρίασ Τπεφθυνοσ ςυντήρηςησ Ηλεκτρολογικϊν-Μηχανολογικϊν εγκαταςτάςεων. Σελίδα 1 / 6

2 Τπεφθυνοσ Βιολογικοφ τομζα. Προιςτάμενοσ τμημάτων Ραφιναριϊν ΟΓΙΑ ΕΛΛΑ βρυςάκια Ευβοίασ (Ελλάδα) Παραγωγή και επεξεργαςία λαδιϊν Χρονολογίεσ 07 Οκτωβρίου Ιουλίου 2010 Ωρομίςθιοσ Καθηγητήσ Mάθημα Tεχνολογίασ Ψφξησ Σ.Ε.Ι ΧΑΛΚΙΔΟ Ψαχνά (Ελλάδα) Σεχνολογία Ψφξησ Χρονολογίεσ 15 επτεμβρίου Εργαςτηριακόσ ςυνεργάτησ Τπεφθυνοσ ςυντήρηςησ και εγκατάςταςησ μηχανολογικοφ-ενεργειακοφ εξοπλιςμοφ με υπεφθυνο καθηγητή Κοσ. Μιχαήλ.Γρ.Βραχόπουλοσ Σ.Ε.Ι ΧΑΛΚΙΔΟ Ενεργειακόσ τομζασ Χρονολογίεσ 01 επτεμβρίου Ιανουαρίου 2008 Μηχανολόγοσ μηχανικόσ Μελζτη Μηχανολογικϊν εγκαταςτάςεων και υλοποίηςη ςχεδιϊν ςε AUTOCAD Τπεφθυνοσ επίβλεψησ Μηχανολογικϊν εγκαταςτάςεων. Σελίδα 2 / 6

3 Πωλητήσ ςε προιόντα τησ εταιρίασ. CARAMONDANI BROS LTD Κουντουριϊτου 5, Μελίςςια Αττικήσ (Ελλάδα) Αποκλειςτικζσ ειςαγωγζσ και εμπόριο ςε ηλεκτρο-μηχανολογικά υλικά αποχζτευςησ και ςτήριξησ και ςυντήρηςη εγκαταςτάςεων Χρονολογίεσ 16 Ιουνίου Αυγοφςτου 2007 Ψυκτικόσ Εγκατάςταςη και ςυντήρηςη κλιματιςτικϊν μονάδων τφπυ (Split Unit,VRV). Εγκατάςταςη και ςυντήρηςη ςυςτημάτων εξαεριςμοφ. ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΗ (ΑΓΙΟΣΡΑΣΙΣΗ.Π - ΕΒΑΣΟΠΟΤΛΟ.Χ Ο.Ε. ) τφρων & Βαρςαμά, Χαλκίδα (Ελλάδα) Κλιματιςμόσ - Κεντρική Θζρμανςη - Ηλιακά (Μελζτεσ-Καταςκεφεσ-Service ) Χρονολογίεσ 3 Ιουνίου Οκτωμβρίου 2000 Βοηθόσ Ηλεκτολόγοσ -Τδραυλικόσ Εγκαταςτάτησ ηλεκτρολογικϊν ςε οικίεσ. Εγκαταςτάτησ υδραυλικϊν ςε οικίεσ. Εγκαταςτάτησ κλιματιςτικϊν (Split Unit) ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ Ληλαντίων Ευβοίασ, Βαςιλικό (Ελλάδα) Εγκατάςταςη και ςυντήρηςη ςε Ηλεκτρολογικά και Τδραυλικά κατοικιϊν Χρονολογίεσ 01 Ιουνίου Οκτωμβρίου 1996 Βοηθόσ Ηλεκτρολόγοσ Εγκατάςταςη ηλεκτρολογικϊν ςε κατοικίεσ ΚΩΣΟΤΛΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ Αγγελή Γοβιοφ 29, Ψαχνά (Ελλάδα) ΘΕΡΜΑΝΕΩ ΕΙΔΗ & ΕΠΙΚΕΤΕ Σελίδα 3 / 6

4 Χρονολογίεσ 01 Ιουνίου Οκτωβρίου 1995 Βοηθόσ Ηλεκτρολόγοσ Εγκατάςταςη ηλεκτρολογικϊν ςε κατοικίεσ ΚΩΣΟΤΛΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ Αγγελή Γοβιοφ 29, Ψαχνά (Ελλάδα) ΘΕΡΜΑΝΕΩ ΕΙΔΗ & ΕΠΙΚΕΤΕ Εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ Σίτλοσ του πιςτοποιητικοφ ή διπλϊματοσ Κφρια θζματα / επαγγελματικζσ δεξιότητεσ Χρονολογίεσ 01 Οκτωμβρίου επτεμβρίου 2011 «Master of Science in Energy» ΦΕΚ 1049/ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ MSc in Energy Σομείσ εκπαίδευςθσ : Σεχνικοοικονομικζσ μελζτεσ ενεργειακϊν ζργων Ενεργειακζσ επιθεωρήςεισ (βιομηχανίεσ, κτίρια, κ.λπ.) Μελζτεσ ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ και ενεργειακήσ διαχείριςησ Καταςκευή ενεργειακϊν ζργων Μελζτεσ / "Engineering" ενεργειακϊν ζργων Ενεργειακόσ υπεφθυνοσ βιομηχανικϊν μονάδων Μελζτεσ εξοικονόμηςησ ενζργειασ Εγκατάςταςη, λειτουργία και ςυντήρηςη ενεργειακοφ εξοπλιςμοφ Προϊθηςη νζων καυςίμων Σεχνική υποςτήριξη ενεργειακϊν ζργων Επωνυμία και είδοσ του οργανιςμοφ που παρείχε την εκπαίδευςη ή κατάρτιςη Επίπεδο κατάρτιςησ με βάςη την εθνική ή διεθνή ταξινόμηςη Σ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ (Ελλάδα) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σίτλοσ του πιςτοποιητικοφ ή διπλϊματοσ Κφρια θζματα / επαγγελματικζσ δεξιότητεσ Επωνυμία και είδοσ του οργανιςμοφ που παρείχε την εκπαίδευςη ή κατάρτιςη Χρονολογίεσ 05 Φεβρουαρίου Ιουνίου 2006 Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Σ.Ε Μηχανολογικά Σ.Ε.Ι ΧΑΛΚΙΔΟ (Ελλάδα) Σελίδα 4 / 6

5 Επίπεδο κατάρτιςησ με βάςη την εθνική ή διεθνή ταξινόμηςη Ππροπτυχιακζσ πουδζσ-σριτοβάθμια Εκπαίδευςη Σίτλοσ του πιςτοποιητικοφ ή διπλϊματοσ Κφρια θζματα / επαγγελματικζσ δεξιότητεσ Επωνυμία και είδοσ του οργανιςμοφ που παρείχε την εκπαίδευςη ή κατάρτιςη Επίπεδο κατάρτιςησ με βάςη την εθνική ή διεθνή ταξινόμηςη Χρονολογίεσ 01 επτεμβρίου Ιουνίου 2000 ΨΤΚΣΙΚΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ Ψυκτικά Σ.Ε.Ε ΧΑΛΚΙΔΟ (Ελλάδα) ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Ατομικζσ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ Μητρική (-εσ) γλϊςςα (-εσ) Ελλθνικά Άλλη (-εσ) γλϊςςα (-εσ) Αυτοαξιολόγηςη Κατανόθςθ Ομιλία Γραφι Ευρωπαϊκό επίπεδο (*) Προφορική Γραπτή (ανάγνωςη) Επικοινωνία Προφορική ζκφραςη Αγγλικά Lower Lower Lower Lower Lower Κοινωνικζσ δεξιότητεσ και Φιλικόσ Κοινωνικόσ Οργανωτικζσ δεξιότητεσ και Τπευθυνότητα Εργατικότητα υνεχείσ εξζλιξη Σελίδα 5 / 6

6 Σεχνικζσ δεξιότητεσ και Εμπειρία ςε ενεργειακζσ εγκαταςτάςεισ Εμπειρία ςε καταςκευζσ Μηχανολογικϊν εγκαταςτάςεων Εμπειρία ςε καταςκευζσ Τδραυλικϊν εγκαταςτάςεων Εμπειρία ςε καταςκευζσ Ηλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων οικίασ Δεξιότητεσ πληροφορικήσ Windows AutoCAD Microsoft Programs Internet Καλλιτεχνικζσ δεξιότητεσ και Χορόσ ΆλλΑ ενδιαφζροντα και Γυμναςτική Κολφμπι Άδεια οδήγηςησ Kάτοχοσ ερας ιτεχνικήσ άδειασ οδήγηςησ αυτοκινήτου. Πρόςκετεσ πλθροφορίεσ Εγκαταςτάτθσ κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων και ςυςτιματων εξαεριςμοφ. Εγκατάςταςθ Γεωκερμικοφ εναλλάκτθ ςτο Σ.Ε.Ι Χαλκίδοσ οριηόντιου ςυςτιματοσ. Μελζτθ και εγκατάςταςθ φωτοβολταικοφ ςυςτιματοσ ςε οικίεσ. Εγκατάςταςθ θλιακϊν ςυλλεκτϊν με χριςθ Τλικϊν Αλλαγισ Φάςθσ για μετριςεισ του ςυςτιματοσ ςτθν Δθπλωματικι Εργαςία. Πτυχιακι εργαςία με κζμα εγκατάςταςθ κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων ςε πειραματικι διάταξθ με ςφςτθμα ψεκαςμοφ νεροφ με ςτόχο τθν εξοικονόμθςθ λειτουργιάσ του ςυςτιματοσ. Δθπλωματικι εργαςία: Εγκατάςταςθ κλιματιςτικοφ μθχανιματοσ με ςφςτθμα ψεκαςμου με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ υνεχείσ εξζλιξθ ςε πειράματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ,ςε ςυςτιματα κλιματιςμου και ψφξθσ και τρόποι βελτίωςθσ των ςυςτθμάτων. Σελίδα 6 / 6

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ M.Sc. Μικροβιολόγος Τροφίμων Διεύθυνση (-εις) Δημοφώντος 160, Τ.Κ. 11 852, Πετράλωνα, Αθήνα Μαγνήτων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΤΑ «Εκπαίδευςθ και εξεταςτικι διαδικαςία Ενεργειακϊν Επικεωρθτϊν» (ΦΕΚ 2406 Βϋ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΧΑΤΖΗΦΩΤΗ Χριστίνα Ανδρέα Δημητρίου, 35, 142 34, Καλογρέζα, Αθήνα Τηλέφωνο (-α) 210 2792318 Κινητό: 693 25

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ Ευτυχία Διεύθυνση (-εις) Φρε 43, Λειβάδια, Χανιά Κρήτης, ΤΚ 73100 Τηλέφωνο (-α) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 2821094568

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) Τηλέφωνο (-α) Διεύθυνση (-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Υπηκοότητα 24/Δασκαλογιάννη, Τ.Θ. 121-73142 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα Europass

Βιογραφικό σηµείωµα Europass Βιογραφικό σηµείωµα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο (-α) / Όνοµα (-τα) Κατσαπρακάκης Αλ. ηµήτριος ιεύθυνση (-εις) Αρκαλοχώρι Ηρακλείου Κρήτης, 70300 Τηλέφωνο (-α) 2810 235741 Κινητό: 6977 786915

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ. Προσωπικές πληροφορίες. 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) mpsarrakou@gmail.com. Ελληνική.

Βιογραφικό σημείωμα Europass ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ. Προσωπικές πληροφορίες. 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) mpsarrakou@gmail.com. Ελληνική. Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΘΡΑΚΗΣ 19, 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) Διεύθυνση (-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνο (-α) 2109329890

Διαβάστε περισσότερα

(*) βαθµίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς

(*) βαθµίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς Βιογραφικό σηµείωµα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο / Όνοµα Αθηνά ελλαπόρτα ιεύθυνση Λάσσης 18, Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλέφωνα 2671022849 6979244774 Υπηκοότητα Ελληνική Ηµεροµηνία γέννησης 12/06/1978

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα Διεύθυνση (-εις) Καραμπίνης Λεωνίδας Αλόπης 58, 118 53, Αθήνα, Ελλάδα (οικία) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθηνών (εργασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα ΜΠΕΛΟΥΛΗ ΑΓΑΘΗ agathabel@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ημερομηνία γέννησης 11/11/1985 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Ημερομηνίες (από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΙΤΖΙΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΖΙΤΖΙΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΖΙΤΖΙΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΑΜ ΤΕΕ 65984) ΑΚΡΩΤΗΡΙ 377 - ΠΑΛΗΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΚ 65500 2510-222852, 6944503228, FAX 2510-222952 ntzif@otenet.gr Φύλο ΑΡΡΕΝ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) Δημητρίου Γληνού 6 851 00 Ρόδος (Ελλάδα) Διεύθυνση (-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνο (-α) +30 2241066304

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΒΡΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ο Μιχάλης Γρ. Βραχόπουλος, ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός είναι Καθηγητής στο Τµήµα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Χαλκίδας. Η διατριβή του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. LinkedIn: Vassilis Zissimopoulos

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. LinkedIn: Vassilis Zissimopoulos Όνομα: Βασίλης Ζησιμόπουλος Ειδικότητα: Μηχανολόγος Μηχανικός Μηχανικός Ενέργειας, Μέλος ΤΕΕ με Αριθμό Μητρώου ΤΕΕ 101838 Ημερομηνία Γέννησης: 15/06/76 Τόπος Γέννησης: Ηράκλειο, Κρήτης Οικογ. Κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτέκτονας, Πανεπιστημίου Πατρών (2008)

Αρχιτέκτονας, Πανεπιστημίου Πατρών (2008) Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Βαρβαρέσου Αγγελική Διεύθυνση (-εις) Κω 14-16, Πάτρα 26441 Τηλέφωνο (-α) γραφείο. 2610 454508 κινητό. +306976534690 Φαξ +302610994802

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο Άνδρας Ημερομηνία γέννησης 29/07/1986 Εθνικότητα Ελληνική. Τεχνικός κτηριακών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Φύλο Άνδρας Ημερομηνία γέννησης 29/07/1986 Εθνικότητα Ελληνική. Τεχνικός κτηριακών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πέκος Φίλιππος Ανθούπολη Λητής, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54500, Ελλάδα +30 2310 685 152 +30 695 726 1877 philippos.pekos@gmail.com www.filippekos.com (Προσωπικό Website) Skype: philippos.pekos

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες πώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 19, ΑΘΗΝΑ, 17121 Ν.ΣΜΥΡΝΗ Τηλέφωνο (-α) 2109329890, 6948595973 Διεύθυνση E-mail mpsarrakou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργιάδου Ιφι. 60 ΤΚ 66100, ΚΟΜΝΗΝΟΙ ΔΡΑΜΑ, Τηλεμάχου 9 Προσοτσάνη.

Γεωργιάδου Ιφι. 60 ΤΚ 66100, ΚΟΜΝΗΝΟΙ ΔΡΑΜΑ, Τηλεμάχου 9 Προσοτσάνη. Σήμερα ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γεννήθηκε στη Μικρόπολη Δράμας το έτος 1955. Φοίτησε στο Γυμνάσιο Προσοτσάνης, συνέχισε τις σπουδές του στη Θεσσαλονίκη όπου και κατετάγη στη ΣΜΥ το έτος 1973. Υπηρέτησε ως μόνιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ Διπλ. Αρχιτζκτων-Μθχανικόσ ΑΡΘ Visiting Research Associate, Harvard GSD Διδάκτωρ ΑΡΘ Επίκουροσ Κακθγθτισ Τμ. Αρχιτεκτόνων, Ρολυτεχνείο Κριτθσ Διεφκυνςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τεχνολόγος Γεωπονίας Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μ.Μπότσαρη -Δελφών ΤΗΛ : 6977 950 937

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τεχνολόγος Γεωπονίας Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μ.Μπότσαρη -Δελφών ΤΗΛ : 6977 950 937 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τεχνολόγος Γεωπονίας Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μ.Μπότσαρη -Δελφών ΤΗΛ : 6977 950 937 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ : mariatour30@yahoo.gr ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

nikininaba@yahoo.gr ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αθήνα, 24 η Απριλίου 1973 ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: Ελληνική ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμη με δύο παιδιά

nikininaba@yahoo.gr ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αθήνα, 24 η Απριλίου 1973 ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: Ελληνική ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμη με δύο παιδιά Νικολέτα Μπανανή ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΧΑΝΙΑ: Πλατεία Αργουλιδέ, Ακρωτήρι, Χανιά, 73100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ ΧΑΝΙΑ: 28210-49288 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974-853 206 E-MAIL: nikininaba@yahoo.gr ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

manoslogistic@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ

manoslogistic@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Διεύθυνση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα Ημερομηνία γέννησης ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 105, Τ.Κ.71409 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με δύο παιδιά. Καβάλα. lfrangid@pme.duth.gr 2. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με δύο παιδιά. Καβάλα. lfrangid@pme.duth.gr 2. ΣΠΟΥΔΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με δύο παιδιά Καβάλα lfrangid@pme.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 8 Οκτϊβριοσ - Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Λδζα Εξωφφλλου: Μαρία Σχοινά / Σχεδιαςμόσ: Συναδελφικι Αλλθλεγγφθ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Δώδεκα θέσεις για Μηχανικούς με σύμβαση έργου

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Δώδεκα θέσεις για Μηχανικούς με σύμβαση έργου ΤΕΥΧΟΣ. 32 05 12 2012 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις εργασίας για Μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΚΥΠΡΟΣ: Θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας χεδίαςθ ςυςτθμάτων γείωςθσ αιολικϊν πάρκων. Θλεκτρονικι μάκθςθ και πλατφόρμεσ τθλε-εκπαίδευςθσ. Προοπτικζσ και αςφάλεια δικτφων

Διαβάστε περισσότερα