ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη θίλδπλνο έθξεμεο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΥΡΖΣΟ Υ. ΑΤΛΩΝΗΣΖ Αζήλα, Ηνχιηνο 2010

2 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη θίλδπλνο έθξεμεο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΥΡΖΣΟ Υ. ΑΤΛΩΝΗΣΖ Δπηβιέπσλ : ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. Αζήλα, Ηνχιηνο

3 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη θίλδπλνο έθξεμεο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Υξήζηνο Υ. Απισλίηεο Δπηβιέπσλ : ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. Δγθξίζεθε απφ ηελ ηξηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή ηελ Κ.Γ. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Ν.Η. ΘΔΟΓΩΡΟΤ Μ.Γ. ΗΩΑΝΝΗΓΟΤ Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. Καζεγήηξηα Δ.Μ.Π. Αζήλα, Ηνχιηνο

4 ... ΥΡΖΣΟ Υ. ΑΤΛΩΝΗΣΖ Γηπισκαηνχρνο Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο θαη Μεραληθφο Τπνινγηζηψλ Δ.Μ.Π. Copyright Υξήζηνο Υ. Απισλίηεο, 2010 Με επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. All rights reserved. Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, εμ νινθιήξνπ ή ηκήκαηνο απηήο, γηα εκπνξηθφ ζθνπφ. Δπηηξέπεηαη ε αλαηχπσζε, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή γηα ζθνπφ κε θεξδνζθνπηθφ, εθπαηδεπηηθήο ή εξεπλεηηθήο θχζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα αλαθέξεηαη ε πεγή πξνέιεπζεο θαη λα δηαηεξείηαη ην παξφλ κήλπκα. Δξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ηεο εξγαζίαο γηα θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ πξέπεη λα απεπζχλνληαη πξνο ηνλ ζπγγξαθέα. Οη απφςεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην έγγξαθν εθθξάδνπλ ηνλ ζπγγξαθέα θαη δελ πξέπεη λα εξκελεπζεί φηη αληηπξνζσπεχνπλ ηηο επίζεκεο ζέζεηο ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ. 4

5 Πεξίιεςε θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε θαη ε εκβάζπλζε ζε ζέκαηα ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε πεξηνρέο νπνχ ππάξρεη ν θίλδπλνο έθξεμεο. ηελ εηζαγσγή πνπ απνηειεί ην πξψην θεθάιαην, εμεηάδνληαη γεληθέο έλλνηεο γηα ηηο εθξεθηηθέο αηκφζθαηξεο φπσο νη έλλνηεο ηεο αλάθιεμεο, ηεο έθξεμεο, παξαδείγκαηα πεγψλ αλάθιεμεο θαη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη θίλδπλνο έθξεμεο. ην δεχηεξν θεθάιαην κειεηψληαη νη ηχπνη πξνζηαζίαο ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθξεθηηθέο αηκφζθαηξεο. ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ επηθίλδπλσλ ρψξσλ ζε δψλεο επηθηλδπλφηεηαο. ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη κηα ζπλνιηθή απνηίκεζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε επηθίλδπλνπο ρψξνπο, θαη ηέινο ζην πέκπην θεθάιαην εμεηάδεηαη ε νδεγία ΑΣΔΥ. Λέμεηο θιεηδηά Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, επηθίλδπλεο πεξηνρέο, έθξεμε. 5

6 Abstract The subject of this diploma thesis is the study of electrical installations in hazardous areas, where there is a risk of explosion. In the introduction, which is the first chapter, general concepts of explosive atmospheres such as the concept of combustion, explosion, examples of sources of combustion, and typical places where there is a risk of explosion, are being examined. In the second chapter several types of protection of electrical appliances for explosives atmospheres are being considered. In the third chapter the classification of hazardous areas is being mentioned. In the fourth chapter there is an overall assessment of electrical installation in hazardous areas with explosive gas atmospheres. Finally, in the fifth chapter the ATEX directive is examined. Key words Electrical installations, hazardous areas, explosion. 6

7 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο Καζεγεηέο θ. Π. Γ. Μπνχξθα θαη θ. Κ.Γ. Καξαγηαλλφπνπιν γηα ηελ θαζνδήγεζε, ηηο ρξήζηκεο ππνδείμεηο, θαη ηελ πνιχηηκε βνήζεηα. 7

8 Πεξηερόκελα 1.Δηζαγσγή Παξαδείγκαηα βηνκεραληθψλ αηπρεκάησλ Καχζε-έθξεμε βαζηθέο έλλνηεο Οξηζκνί Πεγέο αλάθιεμεο Όξηα εθξεθηηθφηεηαο Οκάδεο αεξίσλ Οκάδεο ζπζθεπψλ Υψξνη ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη θίλδπλνο έθξεμεο Σύπνη πξνζηαζίαο ειεθηξηθνύ εμνπιηζκνύ Έλλνηεο θαη ηερληθέο πξνζηαζίαο απφ έθξεμε Πεξηνξηζκφο έθξεμεο Πεξηνξηζκφο πεγήο αλάθιεμεο Πεξηνξηζκφο ελέξγεηαο Σχπνη πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC Αληηππξηθφ πεξίβιεκα Απμεκέλε αζθάιεηα Δζσηεξηθή αζθάιεηα Φξαγκνί δέλεξ Τπνθαηεγνξίεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο Δγθηβσηηζκφο Με δεκηνπξγία ζπηλζήξα Βχζηζε ζε ιάδη Πεξίβιεκα ππφ πίεζε Πιήξσζε κε ζθφλε 36 3.Σαμηλόκεζε επηθίλδπλσλ πεξηνρώλ Υαξαθηεξηζκφο ηεο εγθαηάζηαζεο ζε δψλεο επηθηλδπλφηεηαο Πξνζδηνξηζκφο δψλεο Βαζκνί απειεπζέξσζεο εχθιεθηεο νπζίαο Έθηαζε δψλεο Αεξηζκφο Βαζκφο αεξηζκνχ 39 8

9 3.5.2 Τπνινγηζκφο ππνζεηηθνχ φγθνπ V z Τπνινγηζκφο ηνπ ρξφλνπ εκκνλήο Δθηίκεζε ηνπ βαζκνχ αεξηζκνχ Παξάδεηγκα ππνινγηζκνχ βαζκνχ αεξηζκνχ θαη δψλεο πκπέξαζκα χκβνια δσλψλ Παξαδείγκαηα ηαμηλφκεζεο επηθίλδπλσλ πεξηνρψλ Παξάδεηγκα Παξάδεηγκα Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζε πεξηνρέο νπνύ ππάξρεη ν θίλδπλνο έθξεμεο Γεληθέο απαηηήζεηο Δγθαηαζηάζεηο ζε λνζνθνκεία Σεθκεξίσζε Δπηινγή ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ Δπηινγή ζχκθσλα κε ηηο δψλεο Δπηινγή ζχκθσλα κε ηε ζεξκνθξαζία αλάθιεμεο Δμσηεξηθέο επηδξάζεηο Φνξεηέο ζπζθεπέο Πξνζηαζία απφ ζπηλζήξεο Πξνζηαζία απφ εθηεζεηκέλα αγψγηκα κέξε πζηήκαηα ζχλδεζεο γεηψζεσλ πζηήκαηα ρακειήο ηάζεο Δμίζσζε δπλακηθνχ Καζνδηθή πξνζηαζία Ζιεθηξηθή πξνζηαζία Γηαθφπηεο έθηαθηεο αλάγθεο Ζιεθηξηθή απνκφλσζε Καισδίσζε Αλνίγκαηα ζηνπο ηνίρνπο Δλψζεηο σιελψζεηο Δπηπιένλ απαηηήζεηο γηα ηνλ ηχπν πξνζηαζίαο αληηππξηθφ πεξίβιεκα Κηλεηήξεο χζηεκα εηζφδνπ θαισδίσλ 60 9

10 4.9 Δπηπιένλ απαηηήζεηο γηα ηνλ ηχπν πξνζηαζίαο απμεκέλε αζθάιεηα Βαζκφο πξνζηαζίαο Πξνζηαζία ππεξθφξησζεο ζε κεραλέο επαγσγήο ηχπνπ θισβνχ Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο ζέξκαλζεο Δπηπιένλ απαηηήζεηο γηα ηνλ ηχπν πξνζηαζίαο εζσηεξηθή αζθάιεηα Γεληθά Οξηζκνί Δγθαηαζηάζεηο γηα ηηο δψλεο 1 θαη Πξνζηαζία Καιψδηα Γείσζε αγψγηκεο ζσξάθηζεο χλδεζε νπιηζκνχ θαισδίνπ Δγθαηάζηαζε θαισδίσλ Σεξκαηηζκφο εζσηεξηθά αζθαιψλ θπθισκάησλ Γείσζε εζσηεξηθά αζθαιψλ θπθισκάησλ Δπαιήζεπζε εζσηεξηθά αζθαιψλ θπθισκάησλ Δγθαηαζηάζεηο γηα ηε δψλε Δπηπιένλ απαηηήζεηο γηα ηνλ ηχπν πξνζηαζίαο πεξίβιεκα ππφ πίεζε Οξηζκνί σιελψζεηο Δλέξγεηεο ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ξχζκηζεο πίεζεο Κάζαξζε Οδεγίεο γηα εθξεθηηθέο αηκόζθαηξεο Δηζαγσγή ήκαλζε CE Πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα Οκάδεο ζπζθεπψλ Παξαδείγκαηα ζήκαλζεο 84 Βηβιηνγξαθία 86 10

11 1. Δηζαγσγή Όπνπ απνζεθεχνληαη ή ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία θαχζηκα ή εχθιεθηα πιηθά, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ππάξρεη πηζαλφηεηα δηαξξνήο ηνπο κε απνηέιεζκα ιφγσ ηεο παξνπζίαο νμπγφλνπ ζηνλ αέξα λα δεκηνπξγείηαη κία εθξεθηηθή αηκφζθαηξα [3]. Απηφ ηζρχεη γηα ηα αέξηα, ηνπο αηκνχο, ηα ζηαγνλίδηα θαη ηηο ζθφλεο φηαλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε ζηηο βηνκεραλίεο (θαη άιιεο πεξηνρέο), ειεθηξηθή ελέξγεηα, κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ ζπηλζήξεο ή ζεξκέο επηθάλεηεο, κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία εθξεθηηθήο αηκφζθαηξαο κε κεγάιε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ππξθαγηάο ή έθξεμεο. Γελ ππάξρεη ηξφπνο κε ηνλ νπνίν λα απνηξαπνχλ ηειείσο νη εθξεθηηθέο αηκφζθαηξεο ζε βηνκεραλίεο, γη απηφ είλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζνχλ νη δηαδηθαζίεο έηζη ψζηε ηέηνηεο εθξήμεηο λα είλαη ζπάληεο. Γεληθά ν ζθνπφο ηεο ηερλνινγίαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζε επηθίλδπλεο αηκφζθαηξεο είλαη λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν έθξεμεο ζε έλα απνδεθηφ επίπεδν. 1.1 Παξαδείγκαηα βηνκεραληθώλ αηπρεκάησλ Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νξηζκέλα βηνκεραληθά αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο πνπ είρακε ζηελ Διιάδα, ραξαθηεξηζηηθφηεξα ησλ νπνίσλ ήηαλ [14]: Έθξεμε δπλακίηηδαο ζην πινίν "Παλνξκίηεο". Ληκάλη νχδαο ( ) κε απνηέιεζκα 7 λεθξνχο θαη 140 ηξαπκαηίεο. Ππξθαγηά ζε εγθαηαζηάζεηο πεηξειαηνεηδψλ ζηελ jet Oil ζηε Θεζζαινλίθε ( ). Έθαηγε επί 7 εκέξεο κε ηεξάζηηεο δεκηέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο, γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο θαη ζην πεξηβάιινλ. Ππξθαγηά ζε Motor Ship ζε πξνβιήηα ησλ ΔΛΓΑ ( ). Αλάθιεμε ζε κνλάδα Φπηνθαξκάθσλ ζηα Ληπάζκαηα Γξαπεηζψλαο κε έθιπζε ληηκνζνέτη θαη κεζπινπαξαζετνπ( ). Ππξθαγηά ζηελ ΠΔΣΡΟΛΑ. Ζ αλάθιεμε ζπλέβε ζε αέξην κίγκα ειαθξηάο λάθζαο πξνπαλίνπ -βνπηαλίνπ ( ) κε 13 λεθξνχο θαη 15 ηξαπκαηίεο. 11

12 Έθξεμε απφ θνξηεγίδα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΚΟ ζην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο ( ) κε απνηέιεζκα 4 λεθξνχο. 1.2 Καύζε-έθξεμε βαζηθέο έλλνηεο Γηα λα ππάξμεη κηα έθξεμε, ηξία ζηνηρεία είλαη απαξαίηεηα: 1. Καχζηκν Σν θαχζηκν πξέπεη λα ππάξρεη ζε επαξθή πνζφηεηα θαη ζπγθέληξσζε. Απηφ κπνξεί λα είλαη εχθιεθην πγξφ, αηκφο ή αλαθιέμηκε ζθφλε. 2. Ομπγφλν Σν νμπγφλν ππάξρεη ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα ζε πνζνζηφ 21% 3. Πεγή αλάθιεμεο Απηά θαίλνληαη ζην ηξίγσλν ηεο θσηηάο κε ζθνπφ λα γίλνπλ πην θαηαλνεηέο νη ζπλζήθεο δεκηνπξγίαο θσηηάο ή έθξεμεο. Αλ έλα απφ απηά ηα ζηνηρεία απνπζηάδεη ή πεξηνξηζηεί αξθεηά, ηφηε δελ κπνξεί λα ππάξμεη έθξεμε. Σν νμπγφλν ππάξρεη ζηνλ αέξα ζε κεγάιεο πνζφηεηεο θαη ζπλήζσο δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί, νπφηε ηα δχν ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ είλαη ην θαχζηκν θαη ε πεγή αλάθιεμεο. ρήκα 1: Σν ηξίγσλν ηεο θσηηάο [29] 12

13 1.3 Οξηζκνί Παξαθάησ αλαθέξνληαη νξηζκέλνη νξηζκνί ζρεηηθή κε ηηο επηθίλδπλεο πεξηνρέο: Καύζε είλαη ε εμψζεξκε θαη απηνζπληεξνχκελε ρεκηθή αληίδξαζε νμείδσζεο ελφο πιηθνχ. Φσηηά είλαη ην θαηλφκελν έληνλεο θαχζεο ελφο πιηθνχ θαηά ην νπνίν ε εθιπφκελε ζεξκφηεηα/αθηηλνβνιία είλαη εκθαλήο/άκεζα νξαηή κε εκθάληζε θιφγαο Αλάθιεμε είλαη ε έλαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θαχζεο. Αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηε ζεξκφηεηα πνπ ζα αλαπηπρζεί, κπνξεί ην θαηλφκελν λα νδεγήζεη ζε απηνζπληεξνχκελε θαχζε ή λα ζβήζεη ε θσηηά. Έθξεμε είλαη ην θαηλφκελν ηεο βίαηεο εθηφλσζεο αεξίσλ σο απνηέιεζκα μαθληθήο απειεπζέξσζεο εζσηεξηθήο ελέξγεηαο απφ κία νπζία ή έλα κεραληζκφ, πνπ νδεγεί ζηελ αλάπηπμε πνιχ πςειψλ πηέζεσλ. Θεξκνθξαζία αλάθιεμεο ηεο εθξεθηηθήο αηκφζθαηξαο είλαη ε ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία κηαο ζεξκαηλφκελεο επηθάλεηαο ζηελ νπνία θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ε αλάθιεμε κηαο εχθιεθηεο νπζίαο ππφ κνξθή αεξίνπ ή κείγκαηνο αηκνχ κε αέξα ζα ζπκβεί. 1.4 Πεγέο αλάθιεμεο Οη πεγέο αλάθιεμεο κπνξνχλ λα είλαη νπνηεζδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο [2]: Θεξκέο επηθάλεηεο Φιφγεο Ζιεθηξηθνί ηφμα θαη ζπηλζήξεο Ζιεθηξνζηαηηθή εθθφξηηζε Ζιεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία Αηκνζθαηξηθή εθθφξηηζε (αζηξαπή) Μεραληθή ηξηβή ή ζπηλζήξεο απφ πξφζθξνπζε Τπέξερνη Αδηαβαηηθή ζπκπίεζε (θξνπζηηθά θχκαηα) Ηνληίδνπζα Αθηηλνβνιία Οπηηθή αθηηλνβνιία Υεκηθέο αληηδξάζεηο 13

14 Όζνλ αθνξά ηελ νπηηθή αθηηλνβνιία ππάξρεη ην ζρεηηθφ πξφηππν IEC ην νπνίν εμεγεί ηνπο πηζαλνχο θίλδπλνπο απφ εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηεί νπηηθή αθηηλνβνιία ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο έθξεμεο [30]. Παξαδείγκαηα ζπζθεπψλ κε νπηηθή αθηηλνβνιία είλαη αλαγλψζηεο γξακκηθνχ θψδηθα, ζαξσηέο, ζπλδέζεηο γηα κεηαθνξά δεδνκέλσλ, δείθηεο ιέηδεξ γηα ζπζηήκαηα κεηξήζεσλ, φπσο θαη ζε θαζκαηνζθνπηθέο αλαιχζεηο ρεκηθψλ νπζηψλ θαη ζε ζπζηήκαηα κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νπηηθέο ίλεο [31]. Ο πην πηζαλφο θίλδπλνο αλάθιεμεο είλαη φηαλ αθηηλνβνιία πέθηεη ζε κηα απνξξνθνχζα επηθάλεηα κε απνηέιεζκα ηνπηθή αχμεζε ζεξκνθξαζίαο. Μηα ηππηθή πεηξακαηηθή δηάηαμε αλάθιεμεο εθξεθηηθνχ κείγκαηνο ιφγσ νπηηθήο αθηηλνβνιίαο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα θαη απνηειείηαη απφ νπηηθή ίλα επελδπκέλε ζην έλα άθξν κε θαηάιιειν απνξξνθεηηθφ πιηθφ. ην ηέινο ηεο ίλαο ππάξρεη δνρείν κε εθξεθηηθφ κείγκα [32]. ρήκα 2: Αλάθιεμε εθξεθηηθνχ κείγκαηνο απφ νπηηθή αθηηλνβνιία [32] Ζ πεγή αλάθιεμεο ιφγσ ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα εκθαληζηεί κε νπνηνηδήπνηε απφ ηνπο ηέζζεξηο κεραληζκνχο: 1. Δθθφξηεζε ρσξεηηθψλ θπθισκάησλ. 2. Γηαθνπή (άλνηγκα) επαγσγηθψλ θπθισκάησλ. 3. Άλνηγκα ή θιείζηκν σκηθψλ θπθισκάησλ. 4. Πεγέο πςειήο ζεξκνθξαζίαο. 14

15 1.5 Όξηα εθξεθηηθόηεηαο Δίλαη ηα φξηα ηεο ζπγθέληξσζεο κέζα ζηα νπνία πξέπεη λα βξίζθεηαη ην αέξην ή ν αηκφο γηα λα γίλεη ε έθξεμε. Πάλσ ή θάησ απφ απηά ηα φξηα ππάξρεη έιιεηςε νμπγφλνπ ή έιιεηςε θαπζίκνπ γηα λα ζπληεξεζεί ε θαχζε. Κάησ απφ ην θαηψηεξν φξην εθξεθηηθφηεηαο ε ζπγθέληξσζε εχθιεθηνπ αεξίνπ ή αηκνχ ζηνλ αέξα είλαη ηέηνηα ψζηε ε αηκφζθαηξα δελ είλαη εθξεθηηθή. Πάλσ απφ ην αλψηεξν φξην εθξεθηηθφηεηαο ε ζπγθέληξσζε εχθιεθηνπ αεξίνπ ή αηκνχ ζηνλ αέξα είλαη ηέηνηα ψζηε ε αηκφζθαηξα δελ είλαη εθξεθηηθή. Όπσο θαίλεηαη π.ρ. ζην ζρήκα 3 φηαλ ην πνζνζηφ ηνπ πδξνγφλνπ αλά φγθν ζην κείγκα πδξνγφλνπ-αέξα είλαη κεηαμχ 4% θαη 74 %, ζηνπο 21 ν C θαη ππφ αηκνζθαηξηθή πίεζε, ηφηε ην κείγκα βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ εθξεθηηθφηεηαο θαη είλαη αξθεηά εχθιεθην. 1.6 Οκάδεο αεξίσλ ρήκα 3: Όξηα εθξεθηηθφηεηαο [2] Σα αέξηα δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ νκάδεο [33]: Οκάδα Η γηα νξπρεία φπνπ ππάξρεη κεζάλην, θαη νκάδα ΗΗ γηα αέξηα πνπ εκθαλίδνληαη ζε ρψξνπο εθηφο απφ νξπρεία. Ζ νκάδα II ππνδηαηξείηαη πεξαηηέξσ: 15

16 IIA, γηα αηκφζθαηξεο πνπ πεξηέρνπλ αθεηφλε, κεζάλην, πξνπάλην, ακκσλία, αηζπιηθή αιθνφιε, βελδίλε ή αέξηα ή αηκνχο ηζνδχλακεο επηθηλδπλφηεηαο (φπσο π.ρ. ζε ρψξνπο απνζήθεπζεο πξνπαλίνπ ή βελδίλεο σο θαχζηκα, ζε πνηνπνηίεο φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη αηζπιηθή αιθνφιε γηα ηελ παξαζθεπή νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, ζε βηνκεραλίεο θσζθνξηθψλ ιηπαζκάησλ πνπ ππάξρεη ακκσλία [34] θ.α.). IIB, γηα αηκφζθαηξεο πνπ πεξηέρνπλ αθεηαιδεχδε, αηζπιέλην ή αέξηα ή αηκνχο ηζνδχλακεο επηθηλδπλφηεηαο (φπσο π.ρ. ζε ρεκηθέο βηνκεραλίεο, ζηα λνζνθνκεία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην αηζπιέλην σο αλαηζζεηηθφ (κείγκα 85% αηζπιέληνπ θαη 15% νμπγφλνπ)[34] θ.α.). IIC, γηα αηκφζθαηξεο πνπ πεξηέρνπλ αθεηπιέλην, πδξνγφλν ή αέξηα ηζνδχλακεο επηθηλδπλφηεηαο. (φπσο π.ρ. ζε βηνκεραλίεο πιαζηηθψλ φπνπ κε ην βάζε αθεηπιέλην παξαζθεπάδνληαη πνιιά πιαζηηθά, ζε πεηξνρεκηθέο βηνκεραλίεο, ζε εξγαζηήξηα κεηάιισλ, γηα θνπέο θαη ζπγθνιιήζεηο, ιφγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο θαχζεο ηνπ αθεηπιελίνπ, ζε βηνκεραλίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πδξνγφλν γηα ηελ παξαζθεπή ακκσλίαο, κεζαλίνπ, κεζαλφιεο. [34]θ.α.). 1.7 Οκάδεο ζπζθεπώλ Με αλάινγν ηξφπν θαηαηάζζνληαη θαη νη ζπζθεπέο, νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο: νκάδα Η πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ζπζθεπέο ζε νξπρεία, θαη νκάδα ΗΗ γηα ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο. Οη ζπζθεπέο ηεο νκάδαο ΗΗ, ππνδηαηξνχληαη πεξαηηέξσ ζε 3 νκάδεο αλάινγα κε ηε θχζε ηεο εθξεθηηθήο αηκφζθαηξαο γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. Οκάδα ζπζθεπώλ Αληηπξνζσπεπηηθό αέξην IIA Πξνπάλην IIB Αηζπιέλην IIC Τδξνγφλν Πίλαθαο 1: Οκάδεο ζπζθεπψλ [2] 1.8 Υώξνη ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη θίλδπλνο έθξεμεο Υεκηθή βηνκεραλία 16

17 ηε ρεκηθή βηνκεραλία εχθιεθηα αέξηα, πγξά θαη ζηεξεά πθίζηαληαη κεηαηξνπή θαη επεμεξγαζία ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ εθξεθηηθά κείγκαηα. Βηνκεραλίεο πεηξειαηνεηδώλ θαη αεξίσλ ηηο βηνκεραλίεο απηέο ππάξρνπλ δηάθνξα θηήξηα φπσο αληιηνζηάζηα, δεμακελέο θαπζίκνπ, κνλάδεο παξαγσγήο αεξίσλ θαη θαπζίκσλ, θηήξηα αλαιχζεσλ πνπ πξέπεη λα έρνπλ αληηεθξεθηηθφ εμνπιηζκφ. Δπηρεηξήζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Καηά ηνλ ηεκαρηζκφ ηνπ κε εθξεθηηθνχ άλζξαθα κπνξεί θαηά ηε κεηαθνξά, άιεζε θαη μήξαλζε λα δεκηνπξγεζεί ζθφλε άλζξαθα πνπ ελδέρεηαη λα ζρεκαηίζεη εθξεθηηθφ κείγκα ζθφλεο αέξα. Σππνγξαθεία, ζπζθεπαζηήξηα ε ηέηνηνπο ρψξνπο ρξεζηκνπνηνχληαη κειάληα θαη πηεηηθά δηαιπηηθά. Δπίζεο, νη θαηαζθεπαζηέο δνρείσλ, θηβσηίσλ, ραξηνληψλ θαη άιισλ κέζσλ ζπζθεπαζίαο ρξεζηκνπνηνχλ επηθίλδπλα πιηθά γηα εθηχπσζε. Βηνκεραλίεο κεηάιισλ ηε βηνκεραλία κεηάιινπ [13] ζπλήζσο δελ ππάξρνπλ πνιιά εχθιεθηα πιηθά, ηνπιάρηζηνλ σο πξψηε βαζηθή χιε. Τπάξρνπλ βέβαηα πεξηπηψζεηο φπνπ γίλεηαη ρξήζε εχθιεθησλ σο βνεζεηηθά ζηνηρεία φπσο νη εγθαηαζηάζεηο θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηνπο θαπζηήξεο θνχξλσλ, θαη νη θηάιεο αζεηηιίλεο θαη νμπγφλνπ γηα ηελ νμπγνλνθφιιεζε. Σα κεραλήκαηα θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ελέρνπλ θίλδπλνπο ππξθαγηάο ή έθξεμεο ζηε βηνκεραλία κεηάιινπ, είλαη νη θνχξλνη (θαπζηήξεο), νη αεξνζπκπηεζηέο, νη εγθαηαζηάζεηο παξνρήο θαπζίκνπ (θπζηθνχ αεξίνπ, πεηξειαίνπ), νη ειεθηξνζπγθνιιήζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ θαη νη νμπγνλνθνιιήζεηο. Ννζνθνκεία ηα λνζνθνκεία [1] έλαο θίλδπλνο γηα ηνλ αζζελή, ην πξνζσπηθφ θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ πεξηιακβάλεη νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα, είλαη ν ζηαηηθφο ειεθηξηζκφο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ζηνπο ρψξνπο λάξθσζεο θαη ζηα ρεηξνπξγεία. Σν ειεθηξνζηαηηθφ πεδίν ζηνπο ρψξνπο απηνχο πξνέξρεηαη απφ ηελ παξαγσγή ειεχζεξσλ ειεθηξηθψλ θνξέσλ, ιφγσ δηεξγαζηψλ θφξηηζεο (ηξηβή, θφςηκν ηεκαρίσλ, θ.ι.π.) θαη ειεθηξνζηαηηθψλ θνξηίζεσλ ππφ ηελ επίδξαζε ειεθηξηθψλ πεδίσλ. Οη ειεθηξνζηαηηθέο εθθνξηίζεηο, ππφ κνξθή ζπηλζήξα (ειεθηξηθφ ηφμν) ή φρη, πνπ είλαη δπλαηφ λα εθδεισζνχλ ζην παξαπάλσ ειεθηξνζηαηηθφ πεδίν, κπνξεί λα 17

18 πξνθαιέζνπλ αλσκαιίεο ιεηηνπξγίαο ή βιάβεο ζε θπθιψκαηα ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, θαζψο θαη έθξεμε ή αλάθιεμε, φηαλ ζπλππάξρνπλ κε εχθιεθηα κείγκαηα αεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο ρψξνπο απηνχο. Δξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ε ρψξνπο επεμεξγαζίαο φπνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο κεζαλίνπ θαη φμηλσλ αεξίσλ. Απνζηαθηήξηα θαη πνηνπνηίεο ε φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο αηκψλ αιθνφιεο. Απνζήθεο ππξνκαρηθώλ - εξγνζηάζηα ε φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ απνζεθεχνληαη ή παξάγνληαη ππξνκαρηθά. Απνζήθεο θαπζίκσλ θαη εγθαηαζηάζεηο αλεθνδηαζκνύ ε ηέηνηνπο ρψξνπο ππάξρνπλ ηδηαίηεξα πηεηηθά θαχζηκα, φπσο ζηα ππφζηεγα αεξνζθαθψλ, ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο θαπζίκσλ αεξνζθαθψλ, ζηνπο ρψξνπο αλεθνδηαζκνχ ζε θπζηθφ αέξην (π.ρ. γηα ιεσθνξεία) θ.ι.π. Γεσξγηθέο εθαξκνγέο ε ρψξνπο φπσο ηα ζηιφ ζηηεξψλ, απνζήθεο, κχινη θ.ι.π. κπνξεί λα εκθαληζηνχλ εθξεθηηθέο ζπγθεληξψζεηο ζθφλεο. Βαθεία ε ρψξνπο φπνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ εθξεθηηθέο ζπγθεληξψζεηο αηκψλ εμαηηίαο δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ βαθήο. Βηνκεραλία παινλεκάησλ Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο ρξεζηκνπνηνχληαη πηεηηθά δηαιπηηθά. Δπαγγεικαηηθά καγεηξεία ε μελνδνρεία ή εζηηαηφξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ην καγείξεκα πγξαέξην ή θπζηθφ αέξην. Πινία ηα πινία κεηαθνξάο πεηξειαίνπ, ρεκηθψλ θαη ζηηεξψλ. 18

19 2. Σύπνη πξνζηαζίαο ειεθηξηθνύ εμνπιηζκνύ 2.1 Έλλνηεο θαη ηερληθέο πξνζηαζίαο από έθξεμε Ο ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο κπνξεί λα ζρεδηαζηεί, λα θαηαζθεπαζηεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη ζε έλα επηθίλδπλν πεξηβάιινλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ρσξίο λα πξνθαιέζεη έθξεμε. ήκεξα ππάξρνπλ 3 ηερληθέο πξνζηαζίαο ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ ζε επηθίλδπλεο πεξηνρέο [2]: Πεξηνξηζκφο έθξεμεο Πεξηνξηζκφο πεγήο αλάθιεμεο Πεξηνξηζκφο ελέξγεηαο Πεξηνξηζκόο έθξεμεο ηε ηερληθή απηή επηηξέπεηαη ε ζπλχπαξμε θαη ησλ ηξηψλ ζηνηρείσλ ηνπ ηξηγψλνπ ηεο θσηηάο δειαδή θαχζηκν, νμπγφλν θαη πεγή αλάθιεμεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη έθξεμε, σζηφζν απηή πεξηνξίδεηαη απφ έλα αξθεηά ζηηβαξφ πεξίβιεκα ψζηε λα αληέμεη ηελ έθξεμε. Όιεο νη ελψζεηο ηνπ πεξηβιήκαηνο ζρεδηάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε θσηηά, νη ζπηλζήξεο θαη ηα δεζηά αέξηα πνπ πξνθχπηνπλ, λα ςχρνληαη πξηλ θζάζνπλ ζηελ εμσηεξηθή αηκφζθαηξα. Δπηπξνζζέησο, νη ζεξκνθξαζίεο ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε ηηκή ρακειφηεξε απφ ηελ ζεξκνθξαζία αλάθιεμεο ηνπ αεξίνπ πνπ ζα βξίζθεηαη ζην ρψξν. Ζ ηερλνινγία απηή παξνπζηάδεη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα. Δθφζνλ ην πεξίβιεκα πξέπεη λα αληέρεη ηελ έθξεμε, πξέπεη λα είλαη νγθψδεο, βαξχ θαη δχζθνιν ζηελ εγθαηάζηαζε. Σα θαιψδηα πνπ εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη απφ ην πεξίβιεκα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε αλζεθηηθέο ζσιήλεο πνπ απαηηνχλ εηδηθέο ελψζεηο, κνχθεο θαη ινηπφ εμνπιηζκφ ζχκθσλα κε απζηεξνχο θαλφλεο. Δπίζεο ην φιν ζχζηεκα πξέπεη λα επηζεσξείηαη ηαθηηθά γηα εμαζθάιηζε ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερληθή πεξηνξηζκνχ ηεο πεγήο αλάθιεμεο είλαη ην πεξίβιεκα ππφ πίεζε θαη ην αληηππξηθφ πεξίβιεκα [2]. Έλα παξάδεηγκα είλαη έλαο δηαθφπηεο κε αληηππξηθφ πεξίβιεκα φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα: 19

20 ρήκα 4: Γηαθφπηεο κε αληηππξηθφ πεξίβιεκα γηα πεξηνξηζκφ έθξεμεο [2] Πεξηνξηζκόο πεγήο αλάθιεμεο Ζ δεχηεξε ηερληθή πξνζηαζίαο βαζίδεηαη ζηελ απνκφλσζε ηεο πεγήο αλάθιεμεο απφ ην θαχζηκν ή αέξην κείγκα. Αλ θαη ππάξρνπλ πνιιέο κέζνδνη, ε πην δηαδεδνκέλε είλαη ε παξνρή πίεζεο ε νπνία κεηψλεη ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ αεξίνπ κείγκαηνο κέζα ζην πεξίβιεκα ζε αζθαιή επίπεδα. Γηαηεξψληαο πςειή πίεζε εληφο ηνπ πεξηβιήκαηνο θάζε ειεθηξηθή ζπζθεπή πνπ ππάξρεη κέζα απνκνλψλεηαη απφ ηελ εμσηεξηθή αηκφζθαηξα. Άιιεο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερληθή πεξηνξηζκνχ ηεο πεγήο αλάθιεμεο είλαη ε βχζηζε ζε ιάδη, εγθηβσηηζκφο, γέκηζκα κε άκκν, ζθφλε ή αδξαλέο αέξην[2]. Έλα παξάδεηγκα είλαη έλαο πίλαθαο ειέγρνπ κε πεξίβιεκα ππφ πίεζε φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα: 20

21 ρήκα 5: Πίλαθαο ειέγρνπ κε πεξίβιεκα ππφ πίεζε γηα πεξηνξηζκφ πεγήο αλάθιεμεο[2] Πεξηνξηζκόο ελέξγεηαο Απηή ε ηερληθή πξνζηαζίαο επηηξέπεη ζηελ πεγή ελέξγεηαο λα ππάξρεη κέζα ζε έλα κείγκα αέξα, αιιά ζχκθσλα κε ηα φξηα ζρεδίαζεο, ε πνζφηεηα ηεο ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα απειεπζεξσζεί, είλαη ζε επίπεδα πνπ δελ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλάθιεμε. Οη πην επξέσο δηαδεδνκέλεο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε ηερληθή είλαη ε κε δεκηνπξγία ζπηλζήξα θαη ε εζσηεξηθή αζθάιεηα[2]. Έλα παξάδεηγκα είλαη έλα θσηηζηηθφ θζνξηζκνχ πνπ δελ δεκηνπξγεί ζπηλζήξεο φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα: ρήκα 6: Φσηηζηηθφ θζνξηζκνχ πνπ κε πεξηνξηζκφ ελέξγεηαο δελ δεκηνπξγεί ζπηλζήξεο [2] 21

22 2.2 Σύπνη πξνζηαζίαο ζύκθσλα κε ην πξόηππν IEC ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη νη ηχπνη πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC Σύπνο πξνζηαζίαο ζύκθσλα κε ην πξόηππν IEC Μέζνδνο Δθαξκνγέο Flameproof enclosure d IEC Increased safety e IEC Intrinsic safety i IEC Encapsulation m IEC Protection n IEC Oil-immersion o IEC Pressurized enclosures p IEC Powder filling q IEC Αληηππξηθφ Δμνπιηζκφο κεηαγσγήο, εξγαιεία ειέγρνπ, πεξίβιεκα ζπζηήκαηα ειέγρνπ, θηλεηήξεο, κεηαζρεκαηηζηέο, εμνπιηζκφο ζέξκαλζεο, θσηηζηηθά Απμεκέλε Κνπηηά δηαθιάδσζεο, θηλεηήξεο αζθάιεηα βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα, θσηηζηηθά Δζσηεξηθή Μεηξήζεηο θαη έιεγρνο, ηερλνινγία αζθάιεηα επηθνηλσληψλ, αηζζεηήξεο, ελεξγνπνηεηέο Δγθηβσηηζκφο Δμνπιηζκφο κεηαγσγήο κε κηθξή ηθαλφηεηα, κνλάδεο ειέγρνπ θαη ζεκαηνδφηεζεο, κνλάδεο απεηθφληζεο, αηζζεηήξεο, ειεθηξνληθέο πιαθέηεο Με δεκηνπξγία Όιεο νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο γηα ηε δψλε ζπηλζήξα επηθηλδπλφηεηαο 2 Βχζηζε ζε ιάδη Μεηαζρεκαηηζηέο, αληηζηάζεηο εθθίλεζεο Πεξίβιεκα ππφ Δμνπιηζκφο κεηαγσγήο, πίλαθεο ειέγρνπ, πίεζε αλαιπηέο, κεγάινη θηλεηήξεο Πιήξσζε κε ζθφλε Αηζζεηήξεο, κνλάδεο απεηθφληζεο, ειεθηξνληθά ζηξαγγαιηζηηθά πελία θαη εθπνκπνί [35] Πίλαθαο 2:Δθαξκνγέο ηχπσλ πξνζηαζίαο [2] 22

23 2.3 Αληηππξηθό πεξίβιεκα ρήκα 7: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε αληηππξηθνχ πεξηβιήκαηνο [36] Σν αληηππξηθφ πεξίβιεκα [7] είλαη ηχπνο πξνζηαζίαο ζηνλ νπνίν ηα κέξε ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αλάθιεμε ηνπνζεηνχληαη ζε έλα πεξίβιεκα ην νπνίν κπνξεί λα αληέμεη ηελ πίεζε απφ ηελ έθξεμε πνπ κπνξεί λα ζπκβεί κέζα ζε απηφ θαη ηαπηφρξνλα λα απνηξέςεη ηελ κεηάδνζε ηεο έθξεμεο ζηελ εθξεθηηθή αηκφζθαηξα πνπ ην πεξηθιείεη. ρήκα 8: Πξνβνιέαο κε αληηππξηθφ πεξίβιεκα [18] Μία ζπζθεπή κε αληηππξηθφ πεξίβιεκα κπνξεί λα έρεη ελζσκαησκέλε ή μερσξηζηή κηα ζπζθεπή αλαπλνήο ψζηε λα επηηξέπεηαη ε αληαιιαγή αλάκεζα ζηελ αηκφζθαηξα εληφο ηνπ πεξηβιήκαηνο θαη ζηελ αηκφζθαηξα εθηφο ηνπ πεξηβιήκαηνο. Δπίζεο κπνξεί λα δηαζέηεη ζπζθεπή απνζηξάγγηζεο ε νπνία επηηξέπεη ηελ απνκάθξπλζε λεξνχ ππφ κνξθή ζπκππθλσκάησλ κέζα απφ ην πεξίβιεκα. Τπάξρνπλ επίζεο άδεηα αληηππξηθά πεξηβιήκαηα, ζηα νπνία ηνπνζεηνχληαη άιιεο ζπζθεπέο. 23

24 ρήκα 9: Άδεηα αληηππξηθά πεξηβιήκαηα [18] Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ησλ αληηππξηθψλ πεξηβιεκάησλ είλαη νη αληηππξηθέο ελψζεηο. Μία αληηππξηθή έλσζε νξίδεηαη σο ε πεξηνρή φπνπ ηα δχν κέξε ηνπ πεξηβιήκαηνο ή ν ζπλδπαζκφο ησλ πεξηβιεκάησλ ελψλνληαη, γηα λα εκπνδηζηεί ε κεηάδνζε ηεο έθξεμεο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ πεξηβιήκαηνο ζηελ εθξεθηηθή αηκφζθαηξα γχξσ απφ ην πεξίβιεκα [7]. Οη αληηππξηθέο ελψζεηο πνπ είηε είλαη κφληκα θιεηζηέο είηε αλνίγνπλ θαηά θαηξνχο, ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο λα αληέρνπλ ηε κεραληθή θαηαπφλεζε ηεο εζσηεξηθήο έθξεμεο. Δπίζεο πξέπεη λα είλαη πξνζηαηεπκέλεο απφ ηε δηάβξσζε [7]. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη ελψζεσλ γηα αληηππξηθά πεξηβιήκαηα, φπσο ελψζεηο κε θιάληδα, κε ζπείξσκα θαη κε ηάπα. ρήκα 10: 3 ηχπνη ελψζεσλ (θιάληδα, κε ζπείξσκα, ηάπα) [18] 24

25 2.4 Απμεκέλε αζθάιεηα ρήκα 11: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε απμεκέλεο αζθάιεηαο [36] Ζ απμεκέλε αζθάιεηα [10] είλαη ηχπνο πξνζηαζίαο ζηνλ νπνίν γίλνληαη επηπιένλ κεηξήζεηο έηζη ψζηε λα απνηξαπεί κε κεγάιν βαζκφ αζθάιεηαο ε πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο ππεξβνιηθψλ ζεξκνθξαζηψλ ζπηλζήξσλ ή ηφμσλ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ή ζε βιάβε. Δθαξκφδεηαη ζε ηάζεηο ηξνθνδνζίαο πνπ δελ μεπεξλάλε ηα 11 kv r.m.s. ελαιιαζζφκελε ή ζπλερήο ηάζε. Ζ απμεκέλε αζθάιεηα επηηπγράλεηαη κε ηελ κείσζε ησλ ξεπκάησλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ηηκψλ κφλσζεο θαη απνζηάζεσλ επηθαλεηαθήο εθθφξηηζεο θαη δηαθέλσλ πάλσ απφ απηέο πνπ ηζρχνπλ γηα θαλνληθή ιεηηνπξγία. Απφζηαζε επηθαλεηαθήο εθθφξηηζεο είλαη ε ζπληνκφηεξε απφζηαζε θαηά κήθνο ηεο επηθάλεηαο ελφο κνλσκέλνπ πιηθνχ αλάκεζα ζε δχν αγψγηκα κέξε θαη δηάθελν είλαη ε ζπληνκφηεξε απφζηαζε ζηνλ αέξα αλάκεζα ζε δχν αγψγηκα κέξε. ε απηφ ην ηχπν πξνζηαζίαο δελ επηηξέπνληαη δηαθφπηεο ή δηαθνπηηθνί κεραληζκνί κε απνηέιεζκα λα κελ δεκηνπξγνχληαη ζπηλζήξεο [2]. Δπίζεο νη αγσγνί πνπ δηαξξένληαη κε ξεχκα γίλνληαη κεγαιχηεξνη ζε κέγεζνο (κεγαιχηεξε δηαηνκή) γηα θαιχηεξε απαγσγή ζεξκφηεηαο ψζηε λα κελ ππάξρεη αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. ε απηφ ην ηχπν πξνζηαζίαο εθαξκφδνληαη νη παξαθάησ αξρέο: Σα πεξηβιήκαηα θαηαζθεπάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε είζνδνο πγξαζίαο θαη αθαζαξζηψλ ζε επηθίλδπλεο πνζφηεηεο λα απνθεχγεηαη θαη έρνπλ ηέηνηα κεραληθή αληνρή ψζηε λα αληέμνπλ ηηο ζθιεξέο ζπλζήθεο ζε έλα εξγνζηάζην. Δζσηεξηθά νη απνζηάζεηο επηθαλεηαθήο εθθφξηηζεο θαη ηα δηάθελα είλαη δηαζηαζηνινγεκέλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ ζπκβαίλνπλ ζθάικαηα. 25

26 Οη αθξνδέθηεο ζρεδηάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε ραιάξσζε ησλ θαισδίσλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζε απηνχο (βι. ζρήκα 8). Ζ δηαζηαζηνιφγεζε ησλ ζπζθεπψλ είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ επηηξέπνπλ πςειέο ζεξκνθξαζίεο κέζα ή έμσ απφ απηέο. ρήκα 12: Δίδε ηεξκαηηζκνχ αθξνδεθηψλ ζθελσηνχ θαη βηδσηνχ ηχπνπ [18] 2.5 Δζσηεξηθή αζθάιεηα ρήκα 13: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηερληθήο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο [36] Ζ εζσηεξηθή ή εγγελήο ή θπζηθή αζθάιεηα, είλαη ηχπνο πξνζηαζίαο ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εληφο ηεο ζπζθεπήο ζε επίπεδν θάησ απφ ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη αλάθιεμε είηε ιφγσ ζπηλζήξα είηε ιφγσ πςειήο ζεξκνθξαζίαο [4]. Ζ εζσηεξηθή αζθάιεηα είλαη κνλαδηθφο κεηαμχ ησλ ηχπσλ πξνζηαζίαο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. Οη άιινη ηχπνη ζηεξίδνληαη ζηελ απνθπγή παξαγσγήο 26

27 ζπηλζήξσλ θαη ζεξκψλ επηθαλεηψλ, ζηνλ απνθιεηζκφ ησλ εθξεθηηθψλ αηκνζθαηξψλ απφ πεγέο αλάθιεμεο θαη ζηε ζπγθξάηεζε νπνηαζδήπνηε έθξεμεο. Ζ εζσηεξηθή αζθάιεηα αληηζέησο δελ επηρεηξεί λα απνηξέςεη ηνπο ζπηλζήξεο νχηε λα απνθιείζεη εθξεθηηθέο αηκφζθαηξεο αιιά λα πεξηνξίζεη ηελ ελέξγεηα ζε επίπεδα πνπ δελ πξνθαινχλ αλάθιεμε [3]. Τπφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο ζθάικαηνο, ε ζεξκνθξαζία ελφο εμαξηήκαηνο κπνξεί λα απμεζεί ζε πνιχ πςειφηεξν επίπεδν απφ φηη ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο. Υξεζηκνπνηείηαη πξνο ηνχην π.ρ. ν πεξηνξηζκφο ηνπ ξεχκαηνο απφ αληηζηάζεηο θαη αζθάιεηεο, έηζη ψζηε ζε θακία πεξίπησζε έλα εμάξηεκα δελ ζα θζάζεη ζε κηα ζεξκνθξαζία πνπ ζα ήηαλ δπλαηφ λα πξνθαιέζεη απηαλάθιεμε κηαο εχθιεθηεο αηκφζθαηξαο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ εμαζθάιηζε φηη κφλν ρακειέο ηάζεηο θαη ξεχκαηα κπνξνχλ λα εθδειψλνληαη ζηελ επηθίλδπλε δψλε, θαη φηη φια ηα θπθιψκαηα πξνζηαηεχνληαη απφ θξαγκνχο αζθαιείαο φπσο π.ρ. κε δηφδνπο zener. Έλα άιιν είδνο πξνζηαζίαο είλαη ε γαιβαληθή απνκφλσζε (δειαδή νη κεηαζρεκαηηζηέο 1:1). Ο ηχπνο πξνζηαζίαο ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο είλαη ν πην αμηφπηζηνο απφ φινπο ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο ηχπνπο γηα αληηεθξεθηηθή πξνζηαζία θαη απηφ απνδεηθλχεηαη φπσο ζα θαλεί θαη παξαθάησ φηη είλαη ην κφλν ζχζηεκα πνπ επηηξέπεηαη ζηε δψλε επηθηλδπλφηεηαο 0 ή νπνία απαηηεί ηα πην απζηεξά θξηηήξηα. Απηφο ν ηχπνο αλαπηχρζεθε γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ ζε επηθίλδπλεο πεξηνρέο, θπξίσο ζε εμέδξεο θπζηθνχ αεξίνπ. ρήκα 14: Φξαγκνί δέλεξ [17] 27

28 2.5.1 Φξαγκνί δέλεξ θνπφο ηεο ρξήζεο ηνπο είλαη ε απνθπγή ηπρφλ ππεξεληάζεσλ ή ππεξηάζεσλ απφ πεγέο ηξνθνδνζίαο πνπ βξίζθνληαη ζηελ αίζνπζα ειέγρνπ. Ο θξαγκφο Zener πεξηνξίδεη ην ξεχκα θαη ηελ ηάζε ζηα επηζπκεηά επίπεδα γη απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηβάιινληα εθξεθηηθνχ θηλδχλνπ. ε πεξίπησζε ζθάικαηνο, ελεξγνπνηείηαη κία ελζσκαησκέλε αζθάιεηα θαη δηαθφπηεη ηε ζχλδεζε. ρήκα 15: Κχθισκα κε δηφδνπο δέλεξ [18] Τπνθαηεγνξίεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο Ο ηχπνο πξνζηαζίαο έρεη δχν ππνθαηεγνξίεο, ηηο ia θαη ib ν νξηζκφο [6] ησλ νπνίσλ είλαη ν εμήο: Κάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ηξνθνδνζίαο, ηα εζσηεξηθά αζθαιή θπθιψκαηα ηεο ειεθηξηθήο ζπζθεπήο θαηεγνξίαο ia δελ ζα πξέπεη λα πξνθαινχλ αλάθιεμε ζε θάζε κία απφ ηηο παξαθάησ θαηαζηάζεηο. 1. Καηά ηε θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη κε ηελ εθαξκνγή εθείλσλ ησλ κε κεηξήζηκσλ ζθαικάησλ απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε πην δπζκελήο ζπλζήθε θφξηηζεο 28

29 2. Καηά ηε θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη κε ηελ εθαξκνγή ελφο κεηξήζηκνπ ζθάικαηνο θαη εθείλσλ ησλ κε κεηξήζηκσλ ζθαικάησλ απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε πην δπζκελήο ζπλζήθε θφξηηζεο 3. Καηά ηε θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη κε ηελ εθαξκνγή δχν κεηξήζηκσλ ζθαικάησλ θαη εθείλσλ ησλ κε κεηξήζηκσλ ζθαικάησλ απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε πην δπζκελήο ζπλζήθε θφξηηζεο Κάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ηξνθνδνζίαο, ηα εζσηεξηθά αζθαιή θπθιψκαηα ηεο ειεθηξηθήο ζπζθεπήο θαηεγνξίαο ib δελ ζα πξέπεη λα πξνθαινχλ αλάθιεμε ζε θάζε κία απφ ηηο παξαθάησ θαηαζηάζεηο. 1. Καηά ηε θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη κε ηελ εθαξκνγή εθείλσλ ησλ κε κεηξήζηκσλ ζθαικάησλ απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε πην δπζκελήο ζπλζήθε θφξηηζεο 2. Καηά ηε θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη κε ηελ εθαξκνγή ελφο κεηξήζηκνπ ζθάικαηνο θαη εθείλσλ ησλ κε κεηξήζηκσλ ζθαικάησλ απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε πην δπζκελήο ζπλζήθε θφξηηζεο Μεηξήζηκν [6] νξίδεηαη ην ζθάικα πνπ ζπκβαίλεη ζηα κέξε ηεο ειεθηξηθήο ζπζθεπήο πνπ ζπκκνξθψλνληαη ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ πξφηππνπ IEC Όηαλ ην εμάξηεκα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξφηππνπ δειαδή λα κελ ιεηηνπξγεί ζε ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ ηα 2/3 ηνπ κέγηζηνπ ξεχκαηνο, κέγηζηεο ηάζεο θαη κέγηζηεο ηζρχο, (εμαηξνπκέλσλ ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ ησλ αζθαιεηψλ θαη ησλ ειεθηξνλφκσλ πνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζηηο νλνκαζηηθέο ηηκέο γηα λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά), ηφηε ην ζθάικα ζε απηφ ην εμάξηεκα ζεσξείηαη κεηξήζηκν. Γηα παξάδεηγκα ην ζθάικα ελφο εμαξηήκαηνο π.ρ. εκηαγσγνχ πνπ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο θαη ζην νπνίν ηα δηάθελα θαη νη απνζηάζεηο δελ είλαη θαζνξηζκέλα, ζεσξείηαη κεηξήζηκν ζθάικα. Με κεηξήζηκν νξίδεηαη ην ζθάικα πνπ ζπκβαίλεη ζηα κέξε ηεο ειεθηξηθήο ζπζθεπήο πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ πξφηππνπ IEC Όηαλ ην εμάξηεκα δελ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξφηππνπ δειαδή ιεηηνπξγεί ζε ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ ηα 2/3 ηνπ κέγηζηνπ ξεχκαηνο, κέγηζηεο ηάζεο θαη κέγηζηεο ηζρχο, (εμαηξνπκέλσλ ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ ησλ αζθαιεηψλ θαη ησλ ειεθηξνλφκσλ πνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζηηο νλνκαζηηθέο ηηκέο γηα λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά), ηφηε ην ζθάικα ζε απηφ ην εμάξηεκα ζεσξείηαη κε κεηξήζηκν. Αλ ν ηχπνο πξνζηαζίαο εμαξηάηαη απφ ηηο δηαρσξηζηηθέο απνζηάζεηο ησλ 29

30 αγψγηκσλ κεξψλ ηφηε κε κεηξήζηκν ζθάικα ζεσξείηαη έλα βξαρπθχθισκα κεηαμχ αγψγηκσλ κεξψλ ησλ νπνίσλ νη δηαρσξηζηηθέο απνζηάζεηο είλαη κηθξφηεξεο απφ ην έλα ηξίην ησλ ηηκψλ πνπ νξίδεη ην πξφηππν IEC Έλα εζσηεξηθά αζθαιέο θχθισκα είλαη ην θχθισκα ζην νπνίν θάζε ζπηλζήξαο ή θάζε ζεξκηθή επίδξαζε πνπ παξάγνληαη ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο πνπ νξίδεη ην πξφηππν IEC , θαηά ηε θαλνληθή ιεηηνπξγία ή ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο βιάβεο, δελ είλαη ηθαλφ λα πξνθαιέζεη αλάθιεμε κηαο δεδνκέλεο εθξεθηηθήο αηκφζθαηξαο [6]. 2.6 Δγθηβσηηζκόο ρήκα 16: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηερληθήο εγθηβσηηζκνχ [36] Ο εγθηβσηηζκφο είλαη ηχπνο πξνζηαζίαο ειεθηξηθψλ εμαξηεκάησλ φπνπ απηά ηνπνζεηνχληαη ζε πεξίβιεκα κε ξεηίλε ψζηε ε εθξεθηηθή αηκφζθαηξα λα κελ κπνξεί λα αλαθιεγεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ιφγσ ζπηλζήξα ή ππεξζέξκαλζεο. Δίλαη έλαο ηχπνο πξνζηαζίαο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ζηεξεά. Ο εγθηβσηηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εκπνδίζεη ηα εχθιεθηα αέξηα λα θζάζνπλ ηελ πεγή αλάθιεμεο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην πεξίβιεκα. Σν πξφηππν IEC επηηξέπεη ηε ρξήζε δηαθφξσλ ζηεξεψλ κηγκάησλ ζε αληίζεζε κε ηε κέζνδν πξνζηαζίαο βχζηζε ζε ιάδη ε νπνία ρξεζηκνπνηεί πγξά [2]. Έλα παξάδεηγκα ζπζθεπήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή ηνπ εγθηβσηηζκνχ είλαη νη παξαθάησ αηζζεηήξεο: 30

31 ρήκα 17: Αηζζεηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθή εγθηβσηηζκνχ [40] 2.7 Με δεκηνπξγία ζπηλζήξα Ζ κε δεκηνπξγία ζπηλζήξα είλαη ηχπνο πξνζηαζίαο ειεθηξηθήο ζπζθεπήο ψζηε ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ή ζε βιάβε, λα κελ είλαη δπλαηή ε αλάθιεμε ηεο εθξεθηηθήο αηκφζθαηξαο πνπ ην πεξηθιείεη [8]. Γηα απηφ ην ηχπν δελ ππάξρεη ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε δηφηη ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο ηερληθέο. Απηφο ν ηχπνο πξνζηαζίαο έρεη εθαξκνγή ζε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο πνπ δελ παξάγνπλ ζπηλζήξεο θαη επίζεο ζε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο κε κέξε ή θπθιψκαηα πνπ παξάγνπλ ζπηλζήξεο ή έρνπλ δεζηέο επηθάλεηεο νη νπνίεο αλ δελ πξνζηαηεπφληνπζαλ κε απηφ ην ηχπν πξνζηαζίαο ζα ήηαλ ηθαλέο λα αλαθιέμνπλ κηα εθξεθηηθή αηκφζθαηξα. Απηφο ν ηχπνο πξνζηαζίαο δηαηξείηαη ζηνπο παξαθάησ ππνηχπνπο: πζθεπή 'na' Δίλαη ζπζθεπή ε νπνία ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν δεκηνπξγίαο ζπηλζήξσλ ή ηφμσλ ηθαλψλ λα αλαθιέμνπλ κηα εθξεθηηθή αηκφζθαηξα ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Έλα παξάδεηγκα ζπζθεπήο 'na' είλαη ν παξαθάησ θσηνειεθηξηθφο αηζζεηήξαο (εθπνκπφο θαη δέθηεο): 31

32 ρήκα 18: Φσηνειεθηξηθφο αηζζεηήξαο 'na' (εθπνκπφο θαη δέθηεο) [38] πζθεπέο 'nc' Τπάξρνπλ νη παξαθάησ ηχπνη ζπζθεπψλ 'nc' Δγθηβσηηζκέλε ζπζθεπή 'nc' Δίλαη ζπζθεπή ε νπνία κπνξεί λα πεξηέρεη ή λα κελ πεξηέρεη θελά, ε νπνία είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλε φπνπ βπζίδεηαη ζε έλα κίγκα έηζη ψζηε λα απνκνλσζεί θαη λα εκπνδηζηεί ε επαθή κε ηελ εμσηεξηθή αηκφζθαηξα. Δγθηβσηηζκέλνο δηαθόπηεο 'nc' Δίλαη ζπζθεπή ε νπνία ελζσκαηψλεη ειεθηξηθέο επαθέο, θαη πνπ αληέρεη κία έθξεμε ελφο εχθιεθηνπ αεξίνπ ε αηκνχ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ην νπνίν έρεη εηζέιζεη εληφο ηεο ζπζθεπήο. Δπηπιένλ δελ κεηαδίδεη απηή ηελ έθξεμε ζην εχθιεθην αέξην ή αηκφ εθηφο πεξηβιήκαηνο. Δξκεηηθά ζθξαγηζκέλε ζπζθεπή 'nc' Απηή ε ζπζθεπή είλαη θαηαζθεπαζκέλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ κπνξεί λα αλνηρηεί θαηά ηε θαλνληθή ιεηηνπξγία, θαη ζθξαγίδεηαη θαηάιιεια ψζηε λα εκπνδίδεη ηελ εμσηεξηθή αηκφζθαηξα λα εηζέιζεη ζην εζσηεξηθφ ηεο [8]. Ζ ζθξάγηζή ηεο γίλεηαη κε ζπγθφιιεζε, γηα παξάδεηγκα κπξνπηδνθφιιεζε, θαζζηηεξνθφιιεζε, ειεθηξνζπγθφιιεζε ή ζπγθφιιεζε γπαιηνχ κε κέηαιιν. 32

33 Με εκπξεζηηθόο 'nc' Δμάξηεκα πνπ έρεη επαθέο αιιά δελ είλαη ηθαλφ λα πξνθαιέζεη αλάθιεμε ηεο εθξεθηηθήο αηκφζθαηξαο θξαγηζκέλε ζπζθεπή 'nc' Απηή ε ζπζθεπή είλαη θαηαζθεπαζκέλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ κπνξεί λα αλνηρηεί θαηά ηε θαλνληθή ιεηηνπξγία, θαη ζθξαγίδεηαη θαηάιιεια ψζηε λα εκπνδίδεη ηελ εμσηεξηθή αηκφζθαηξα λα εηζέιζεη ζην εζσηεξηθφ ηεο [8]. πζθεπή πεξηνξηζκέλεο ελέξγεηαο 'nl' Δίλαη ειεθηξηθή ζπζθεπή ηεο νπνίαο ηα θπθιψκαηα θαη ηα εμαξηήκαηα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο ελέξγεηαο (βι. παξ ) [8]. Έλα παξάδεηγκα είλαη ν παξαθάησ αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο: ρήκα 19: Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο πεξηνξηζκέλεο ελέξγεηαο 'nl' [37] πζθεπή απαγνξεπκέλεο αλαπλνήο 'nr' Δίλαη ζπζθεπή κε πεξίβιεκα ζρεδηαζκέλν λα εκπνδίδεη ηελ είζνδν αεξίσλ, αηκψλ θαη ζθφλεο. Έλα παξάδεηγκα είλαη ην παξαθάησ θσηηζηηθφ ζψκα: ρήκα 20: Φσηηζηηθφ ζψκα απαγνξεπκέλεο αλαπλνήο 'nr' [39] 33

34 2.8 Βύζηζε ζε ιάδη ρήκα 21: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε βχζηζεο ζε ιάδη [36]. Ζ βχζηζε ζε ιάδη είλαη ηχπνο πξνζηαζίαο φπνπ ε ειεθηξηθή ζπζθεπή ή κέξε απηήο βπζίδνληαη ζε πξνζηαηεπηηθφ πγξφ (νξπθηέιαην) κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε εθξεθηηθή αηκφζθαηξα πνπ κπνξεί λα ππάξρεη πάλσ απφ ην πγξφ ή έμσ απφ ην πεξίβιεκα λα κελ κπνξεί λα αλαθιεγεί [12]. Μεξηθά νξπθηέιαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηαθνπηηθνχο κεραληζκνχο παξάγνπλ αζεηηιίλε θαη πδξνγφλν φηαλ ζπκβαίλεη ην ηφμν [18]. Δμ αηηίαο απηνχ ηνπ θίλδπλνπ κε ηε βχζηζε ζε ιάδη, ε εθαξκνγή απηνχ ηνπ ηχπνπ πξνζηαζίαο ζηηο επηθίλδπλεο πεξηνρέο έρεη γεληθά πεξηνξηζηεί. ηα πεηξνρεκηθά εξγνζηάζηα ππάξρνπλ πνιχ ιίγα παξαδείγκαηα ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην ηχπν πξνζηαζίαο, παξά ην γεγνλφο φηη ην πξφηππν επηηξέπεη ηε ρξήζε ηνπο ζηηο δψλεο επηθηλδπλφηεηαο 1 θαη 2. Παξάδεηγκα ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε ηερληθή είλαη κεηαζρεκαηηζηέο θαη αληηζηάζεηο εθθίλεζεο. 2.9 Πεξίβιεκα ππό πίεζε ρήκα 22: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε πεξηβιήκαηνο ππφ πίεζε [36] 34

35 Σν πεξίβιεκα ππφ πίεζε είλαη ηχπνο πξνζηαζίαο ζηνλ νπνίν [9]: 1. Δληφο ηνπ πεξηβιήκαηνο δηαηεξείηαη πξνζηαηεπηηθφ αέξην ζε πίεζε πςειφηεξε απφ απηή ηεο αηκφζθαηξαο γηα ηελ απνηξνπή ζρεκαηηζκνχ εθξεθηηθήο αηκφζθαηξαο εληφο απηνχ, ην νπνίν (πεξίβιεκα) δελ πεξηέρεη θακία εζσηεξηθή πεγή απειεπζέξσζεο εχθιεθηνπ αεξίνπ ή αηκνχ, 2. πξνζηαηεπηηθφ αέξην παξέρεηαη ζε επαξθή πνζφηεηα έηζη ψζηε ε ζπγθέληξσζε κείγκαηνο πνπ πξνθχπηεη γχξσ απφ ηα ειεθηξηθά κέξε ηεο ζπζθεπήο λα δηαηεξείηαη ζε ηηκή εθηφο ησλ νξίσλ εθξεθηηθφηεηαο. Σν πξνζηαηεπηηθφ αέξην παξέρεηαη ζην πεξίβιεκα ην νπνίν πεξηέρεη κία ή πεξηζζφηεξεο πεγέο απειεπζέξσζεο γηα ηελ απνηξνπή ζρεκαηηζκνχ εθξεθηηθήο αηκφζθαηξαο ρήκα 23: Κηλεηήξαο κε ηχπν πξνζηαζίαο px [41] Απηφο ν ηχπνο πξνζηαζίαο ππνδηαηξείηαη ζε 3 ηχπνπο (px, py, pz) Οη νπνίνη επηιέγνληαη αλάινγα κε ηελ εμσηεξηθή εθξεθηηθή αηκφζθαηξα ( νκάδα Η, δψλε 1, ή δψλε 2), αλάινγα κε ην αλ ππάξρεη ελδερφκελν εζσηεξηθήο απειεπζέξσζεο εχθιεθηνπ αεξίνπ, θαη κε ην αλ ε ζπζθεπή πνπ ππάξρεη κέζα ζην πεξίβιεκα ππφ πίεζε είλαη ηθαλή λα πξνθαιέζεη αλάθιεμε. 35

36 Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ αεξίνπ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 40 C ζην εζσηεξηθφ ηνπ πεξηβιήκαηνο. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη πςειφηεξε ζεξκνθξαζία ε νπνία πξέπεη λα αλαγξάθεηαη Πιήξσζε κε ζθόλε ρήκα 24: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε πιήξσζεο κε ζθφλε [36] Ζ πιήξσζε κε ζθφλε είλαη ηχπνο πξνζηαζίαο ζηνλ νπνίν ηα κέξε ηα νπνία είλαη ηθαλά λα αλαθιέμνπλ κία εθξεθηηθή αηκφζθαηξα ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε ζθφλε γηα απνθπγή ηεο έθξεμεο [11]. Απηφο ν ηχπνο πξνζηαζίαο κπνξεί λα κελ εκπνδίδεη ηελ εθξεθηηθή αηκφζθαηξα λα εηζέιζεη ζηε ζπζθεπή θαη ζηα εμαξηήκαηα, κε απνηέιεζκα λα ππάξμεη αλάθιεμε. Όκσο επεηδή ηα θελά κέζα ζην πιηθφ γέκηζεο είλαη πνιχ κηθξά ε θσηηά ζβήλεη θαη ε έθξεμε ηεο εμσηεξηθήο αηκφζθαηξαο εκπνδίδεηαη. Σα εμαξηήκαηα απηά γεκίδνληαη κε ραιαδία ή κε θφθθνπο γπαιηνχ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ αθήλνπλ θελά. Καηφπηλ θιείλνληαη ζην εξγνζηάζην ψζηε λα κελ είλαη δπλαηφ ην άλνηγκά ηνπο. Απηή ε ηερληθή ζπάληα ρξεζηκνπνηείηαη κφλε ηεο θαη ζπλήζσο ζπλδπάδεηαη κε άιιεο ηερληθέο πξνζηαζίαο. Παξαδείγκαηα ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε ηερληθή είλαη αηζζεηήξεο, κνλάδεο απεηθφληζεο, ειεθηξνληθά ζηξαγγαιηζηηθά πελία θσηηζηηθψλ θζνξηζκνχ θαη εθπνκπνί [35]. Σα ηειέθσλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ παιηφηεξα ζε νξπρεία, ρξεζηκνπνηνχζαλ απηή ηε ηερληθή θαη είραλ αθξνδέθηεο θαη εμαξηήκαηα ηα νπνία ήηαλ ηνπνζεηεκέλα ζε ρψξνπο γεκάηνπο κε ραιαδία [2]. 36

37 3.Σαμηλόκεζε επηθίλδπλσλ πεξηνρώλ Σαμηλφκεζε πεξηνρήο είλαη ε κέζνδνο αλάιπζεο θαη ηαμηλφκεζεο ρψξσλ φπνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ εθξεθηηθέο αηκφζθαηξεο έηζη ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε θαηάιιειε επηινγή ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εγθαηάζηαζή ηνπ, ψζηε λα ππάξρεη αζθάιεηα [5]. 3.1 Υαξαθηεξηζκόο ηεο εγθαηάζηαζεο ζε δώλεο επηθηλδπλόηεηαο Οη επηθίλδπλεο πεξηνρέο έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζε δψλεο βάζεη ηεο ζπρλφηεηαο ηεο εκθάληζεο θαη ηεο δηάξθεηαο ηεο εθξεθηηθήο αηκφζθαηξαο. Γηα πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ αέξηα, αηκνί θαη ζηαγνλίδηα, νη δψλεο επηθηλδπλφηεηαο είλαη ηξεηο. Ζ δώλε 0, ε δώλε 1 θαη ε δώλε 2. Ωο δψλε 0 νξίδεηαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν ππάξρεη κφληκα, ή γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ή ζπρλά, εθξεθηηθή αηκφζθαηξα απνηεινχκελε απφ κείγκα κε αέξα εχθιεθησλ νπζηψλ ππφ κνξθή αεξίσλ αηκνχ ή ζπγθέληξσζεο ζηαγνληδίσλ. Ωο δψλε 1 νξίδεηαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζεί πεξηζηαζηαθά θαηά ηε ζπλήζε ιεηηνπξγία, εθξεθηηθή αηκφζθαηξα απνηεινχκελε απφ κείγκα κε αέξα εχθιεθησλ νπζηψλ ππφ κνξθή αεξίσλ, αηκνχ ή ζηαγνληδίσλ. Σέινο σο δψλε 2 νξίδεηαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν δελ ζεσξείηαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζεί θαηά ηε ζπλήζε ιεηηνπξγία, εθξεθηηθή αηκφζθαηξα απνηεινχκελε απφ κείγκα κε αέξα εχθιεθησλ νπζηψλ ππφ κνξθή αεξίσλ, αηκνχ ή ζπγθέληξσζεο ζηαγνληδίσλ αιιά εάλ δεκηνπξγεζεί, ζα δηαξθέζεη κφλνλ γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα [5]. Γηα πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ ζθφλεο, νη δψλεο επηθηλδπλφηεηαο είλαη επίζεο ηξεηο. Ζ δώλε 20, ε δώλε 21 θαη ε δώλε 22. Ωο δψλε 20 νξίδεηαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν ππάξρεη κφληκα, ή γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ή ζπρλά, εθξεθηηθή αηκφζθαηξα ππφ κνξθή λέθνπο εχθιεθηεο ζθφλεο ζηνλ αέξα. Ωο δψλε 21 νξίδεηαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζεί πεξηζηαζηαθά θαηά ηε ζπλήζε ιεηηνπξγία εθξεθηηθή αηκφζθαηξα ππφ κνξθή λέθνπο εχθιεθηεο ζθφλεο ζηνλ αέξα. Σέινο σο δψλε 22 νξίδεηαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν δελ ζεσξείηαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζεί θαηά ηε ζπλήζε ιεηηνπξγία εθξεθηηθή αηκφζθαηξα ππφ κνξθή λέθνπο εχθιεθηεο ζθφλεο ζηνλ αέξα αιιά, εάλ δεκηνπξγεζεί, ζα δηαξθέζεη κφλνλ γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. θνπφο είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ εχξνπο ησλ δσλψλ 0 θαη 1ζε δψλε 2 ή φρη επηθίλδπλεο. Σν αληίζηνηρν ηζρχεη θαη γηα ηηο ζθφλεο. Δπίζεο φπνπ ε 37

38 παξνπζία ηεο εχθιεθηεο νπζίαο είλαη αλαπφθεπθηε, ηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζε απηά πνπ δίλνπλ δεπηεξεχνλ βαζκφ απειεπζέξσζεο. 3.2Πξνζδηνξηζκόο δώλεο Ζ πηζαλφηεηα παξνπζίαο εθξεθηηθήο αηκφζθαηξαο απνηεινχκελε απφ κείγκα κε αέξα εχθιεθησλ νπζηψλ ππφ κνξθή αεξίσλ αηκνχ ή ζπγθέληξσζεο ζηαγνληδίσλ, θαη ζπλεπψο ν ηχπνο ηεο δψλεο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην βαζκφ απειεπζέξσζεο ηεο εχθιεθηεο νπζίαο θαη ηνλ αεξηζκφ. 3.3 Βαζκνί απειεπζέξσζεο εύθιεθηεο νπζίαο Τπάξρνπλ ηξείο βαζκνί απειεπζέξσζεο κηαο εχθιεθηεο νπζίαο: πλερήο, φπνπ ε απειεπζέξσζε είλαη ζπλερήο ή αλακέλεηαη λα ζπκβεί ζπρλά ή γηα κεγάιεο πεξηφδνπο Πξσηεχσλ, φπνπ ε απειεπζέξσζε κπνξεί λα αλακέλεηαη λα ζπκβεί πεξηνδηθά ή πεξηζηαζηαθά θαηά ηε θαλνληθή ιεηηνπξγία Γεπηεξεχσλ, φπνπ ε απειεπζέξσζε δελ αλακέλεηαη λα ζπκβεί θαηά ηε θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη αλ ζπκβεί είλαη κφλν ζπάληα θαη γηα κηθξέο πεξηφδνπο. Πεγή απειεπζέξσζεο είλαη ζεκείν ή ηνπνζεζία, απφ ηελ νπνία εχθιεθηε νπζία ππφ κνξθή εχθιεθηνπ αεξίνπ, αηκνχ, ή πγξνχ κπνξεί λα απειεπζεξσζεί κέζα ζην ππφ πίεζε πεξίβιεκα, έηζη ψζηε κε ηελ παξνπζία ηνπ αέξα λα δεκηνπξγεζεί εθξεθηηθή αηκφζθαηξα. Πεγέο απειεπζέξσζεο κπνξεί λα είλαη αληιίεο εχθιεθησλ πγξψλ, βαιβίδεο πίεζεο, βαιβίδεο ειέγρνπ, δνρεία αλάκημεο, δηαρσξηζηέο λεξνχ ιαδηνχ, ζπκπηεζηέο πδξνγφλνπ, δεμακελέο απνζήθεπζεο εχθιεθησλ πγξψλ, ζηαζκνί θφξησζεο θαπζίκσλ θ.ι.π. Ο ξπζκφο απειεπζέξσζεο εμαξηάηαη απφ ηε γεσκεηξία ηεο πεγήο, ηε ηαρχηεηα απειεπζέξσζεο ηε ζπγθέληξσζε, ζεξκνθξαζία πγξνχ θαη πηεηηθφηεηα. 3.4 Έθηαζε δώλεο Έθηαζε ηεο δψλεο είλαη ε απφζηαζε ζε θάζε θαηεχζπλζε απφ ηε πεγή απειεπζέξσζεο ζε ζεκείν φπνπ ην αέξην ή ην κείγκα αέξα έρεη αξαησζεί απφ ηνλ αέξα ζε ηηκή θάησ ηνπ θαηψηεξνπ εθξεθηηθνχ νξίνπ. 38

39 3.5 Αεξηζκόο Σα αέξηα ή νη αηκνί πνπ απειεπζεξψλνληαη ζηελ αηκφζθαηξα κπνξνχλ λα αξαησζνχλ ζηνλ αέξα κέζσ ηνπ αεξηζκνχ κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο ζπγθέληξσζήο ηνπο θάησ απφ ην θαηψηεξν φξην εθξεθηηθφηεηαο. Γηάθνξνη βαζκνί αεξηζκνχ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηνλ ηχπν ηεο δψλεο. Τπάξρνπλ δχν ηχπνη αεξηζκνχ: 1. Φπζηθφο αεξηζκφο 2. Σερλεηφο αεξηζκφο Ο θπζηθφο αεξηζκφο πξνθχπηεη απφ ηελ θίλεζε ηνπ αέξα ιφγσ αλέκνπ θαη\ ή ιφγσ ζεξκνθξαζηαθψλ δηαθνξψλ. Ο ηερλεηφο αεξηζκφο παξέρεηαη απφ ηερλεηά κέζα φπσο αλεκηζηήξεο ή εμαεξηζηήξεο. Με ηε ρξήζε ηερλεηνχ αεξηζκνχ κπνξνχκε λα επηηχρνπκε: 1. Μείσζε ηνπ ηχπνπ θαη ηεο έθηαζεο ηεο δψλεο. 2. Μείσζε ηνπ ρξφλνπ εκκνλήο ηνπ εθξεθηηθνχ αεξίνπ. 3. Μείσζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο εθξεθηηθήο αηκφζθαηξαο Βαζκόο αεξηζκνύ Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αεξηζκνχ ζην λα ειέγμεη ηελ αξαίσζε θαη ηελ εκκνλή ηεο εθξεθηηθήο αηκφζθαηξαο εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ αεξηζκνχ. Τπάξρνπλ ηξείο βαζκνί αεξηζκνχ: 1. Τςειφο, φπνπ είλαη ν βαζκφο πνπ κπνξεί λα κεηψζεη ηελ ζπγθέληξσζε ηεο πεγήο απειεπζέξσζεο ζηηγκηαία. 2. Μέζνο, φπνπ είλαη ν βαζκφο πνπ κπνξεί λα ειέγμεη ηε ζπγθέληξσζε. 3. Υακειφο, φπνπ είλαη ν βαζκφο πνπ δελ κπνξεί λα ειέγμεη ηε ζπγθέληξσζε. Ζ δηαζεζηκφηεηα ηνπ αεξηζκνχ έρεη επίδξαζε ζηελ παξνπζία ή ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο εθξεθηηθήο αηκφζθαηξαο. Τπάξρνπλ ηξία επίπεδα δηαζεζηκφηεηαο: 1. Καιή, φπνπ ν αεξηζκφο ππάξρεη ζπλερψο. 2. Μέηξηα, φπνπ ν αεξηζκφο αλακέλεηαη λα ππάξρεη θαηά ηε θαλνληθή ιεηηνπξγία. Γηαθνπέο επηηξέπνληαη αλ ζπκβαίλνπλ ζπάληα θαη γηα κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 3. Καθή, φπνπ ν αεξηζκφο δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θαιήο ή κέηξηαο δηαζεζηκφηεηαο. Γηαθνπέο δελ αλακέλεηαη λα ζπκβαίλνπλ γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. 39

40 3.5.2 Τπνινγηζκόο ππνζεηηθνύ όγθνπ V z Ο ππνζεηηθφο φγθνο αλαπαξηζηά ηνλ φγθν ζηνλ νπνίν ε κέζε ζπγθέληξσζε ηνπ εχθιεθηνπ αεξίνπ ή αηκνχ ζα είλαη 0,25 ή 0,5 θνξέο ην θαηψηεξν φξην εθξεθηηθφηεηαο, αλάινγα κε ηελ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή αζθαιείαο k. Γειαδή ζηα φξηα ηεο πεξηνρήο ηνπ ππνζεηηθνχ φγθνπ ε ζπγθέληξσζε ηνπ αεξίνπ ή ηνπ αηκνχ ζα είλαη αξθεηά θάησ απφ ην θαηψηεξν φξην εθξεθηηθφηεηαο, δειαδή ν φγθνο φπνπ ε ζπγθέληξσζε είλαη πάλσ απφ ην θαηψηεξν φξην εθξεθηηθφηεηαο ζα είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ ππνζεηηθφ φγθν. Γηα ηελ εχξεζε ηνπ ππνζεηηθνχ φγθνπ πξέπεη λα θαζνξηζηεί ν ειάρηζηνο νγθνκεηξηθφο ξπζκφο ξνήο θξέζθνπ αέξα πνπ ζα αξαηψζεη ην εχθιεθην αέξην θάησ απφ ην θαηψηεξν φξην εθξεθηηθφηεηαο. Απηφο ν ξπζκφο δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: dg/ dt max T dv/ dt min = k LEL 293 ( ) φπνπ dv/ dt min είλαη ν ειάρηζηνο νγθνκεηξηθφο ξπζκφο ξνήο θξέζθνπ αέξα (φγθνο αλά ρξφλν, m 3 /s) dg/ dt max είλαη ν ειάρηζηνο ξπζκφο απειεπζέξσζεο ηεο πεγήο (φγθνο αλά ρξφλν, kg/s) LEL είλαη ην θαηψηεξν φξην εθξεθηηθφηεηαο (κάδα αλά φγθν, kg/m 3 ) k είλαη ζπληειεζηήο αζθαιείαο πνπ εθαξκφδεηαη ζην θαηψηεξν φξην εθξεθηηθφηεηαο, κε ηππηθέο ηηκέο k=0,25(γηα ζπλερή θαη πξσηεχνλ βαζκφ απειεπζέξσζεο), k=0,5(γηα δεπηεξεχσλ βαζκφ απειεπζέξσζεο) Σ ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ζε βαζκνχο Kelvin 40

41 Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ dv/ dt min θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ βαζκνχ αεξηζκνχ κέζα ζηνλ φγθν πνπ καο ελδηαθέξεη (V o ), εθθξάδεηαη σο V k. V k dv/ dt min C ( ) Όπνπ C είλαη ν αξηζκφο ησλ αιιαγψλ θξέζθνπ αέξα αλά κνλάδα ρξφλνπ (s -1 ), θαη πξνθχπηεη απφ, C dv / V 0 0 dt ( ) Όπνπ dv0 / dt είλαη ν νιηθφο ξπζκφο ξνήο θξέζθνπ αέξα ζηνλ ππφ V o εμέηαζε φγθν, θαη είλαη ν νιηθφο αεξηδφκελνο φγθνο Ζ ζρέζε ηζρχεη γηα ηδαληθέο θαηαζηάζεηο (ζηηγκηαία θαη νκνγελήο αλάκημε ζην ζεκείν απειεπζέξσζεο), φκσο φηαλ ππάξρνπλ εκπφδηα ζηε ξνή ηνπ αέξα ε πξαγκαηηθή αιιαγή αέξα ζηε πεγή απειεπζέξσζεο ζα είλαη ρακειφηεξε απφ απηή πνπ δίλεηαη απφ ην C ηεο παξαπάλσ εμίζσζεο, νδεγψληαο ζε απμεκέλν φγθν (V z ). Δηζάγνληαο ηνλ ζπληειεζηή δηφξζσζεο f έρνπκε: V f V Z K f dv/ dt min C ( ) Όπνπ f=1 (ηδαληθή θαηάζηαζε) f=5 (εκπνδηδφκελε ξνή αέξα) 41

42 ε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, αθφκα θαη ρακειέο ηαρχηεηεο αλέκνπ δεκηνπξγνχλ πςειφ αξηζκφ ελαιιαγψλ αέξα. ε απηή ηε πεξίπησζε αέξαο κε ηαρχηεηα 0,5 m/s ζα παξέρεη ξπζκφ αιιαγψλ αέξα πεξηζζφηεξν απφ 100/h (0,03/s, αξηζκφο αιιαγψλ αλά δεπηεξφιεπην) κε φγθν V o =3400 m 3, νπφηε ν ππνζεηηθφ φγθνο γίλεηαη: V Z f dv/ dt min 0.03 ( ) Τπνινγηζκόο ηνπ ρξόλνπ εκκνλήο Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα κεησζεί κηα κέζε ζπγθέληξσζε απφ ηελ αξρηθή ηηκή X o ζην θαηψηεξν φξην εθξεθηηθφηεηαο πνιιαπιαζηαζκέλν κε ηνλ ζπληειεζηή k, δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: t f LEL k ln C X 0 ( ) Δθηίκεζε ηνπ βαζκνύ αεξηζκνύ Οη αξρηθέο εθηηκήζεηο ζα έδεηρλαλ φηη έλαο ζπλερήο βαζκφο απειεπζέξσζεο νδεγεί ζε κηα δψλε 0, έλαο πξσηεχνλ βαζκφο ζηε δψλε 1 θαη έλαλ δεπηεξεχνλ βαζκφο ζηε δψλε 2. Όκσο δελ γίλεηαη πάληα έηζη ιφγσ ηεο επίδξαζεο ηνπ αεξηζκνχ. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ν βαζκφο θαη ην επίπεδν δηαζεζηκφηεηαο ηνπ αεξηζκνχ κπνξεί λα είλαη ηφζν πςεινί πνπ ζηελ πξάμε δελ ππάξρεη θακία επηθίλδπλε πεξηνρή. Δλαιιαθηηθά, ν βαζκφο αεξηζκνχ κπνξεί λα είλαη ηφζν ρακειφο πνπ ε πξνθχπηνπζα δψλε κεηψλεηαη (δει. κηα επηθίλδπλε δψλε 1 απφ κηα πεγή κε δεπηεξεχνλ βαζκφ απειεπζέξσζεο). Ο φγθνο Vz κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θαζνξηζηεί ν βαζκφο αεξηζκνχ. Ο βαζκφο ηνπ αεξηζκνχ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πςειφο κφλν φηαλ ε εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ δείρλεη φηη ην εχξνο ηεο πηζαλήο δεκηάο εμαηηίαο μαθληθήο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη/ή ηεο πηεζεο, σο απνηέιεζκα ηεο αλάθιεμεο ελφο εθξεθηηθνχ αεξίνπ φγθνπ ίζνπ κε V z, είλαη κεδακηλφο. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ην V z, είλαη κηθξφηεξν απφ 0,1 m 3. ε απηή ηε πεξίπησζε ν φγθνο ηεο επηθίλδπλεο πεξηνρήο ζεσξείηαη ίζε κε ην V z. Ο αεξηζκφο ζεσξείηαη ρακειφο αλ ην V z, μεπεξλά ην V o. Αλ ν αεξηζκφο δελ είλαη νχηε πςειφο, νχηε ρακειφο, ηφηε ζεσξείηαη κέζνο. ε απηή ηε πεξίπησζε ην V z, ζα είλαη κηθξφηεξν ή ίζν κε ην V o 42

43 Ζ επίδξαζε ηνπ αεξηζκνχ ζηνλ ηχπν ηεο δψλεο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Βαζκφο απειεπζέξσζεο πλερήο Πξσηεχσλ Γεπηεξεχσλ 2 Αεξηζκφο Βαζκφο Τςειφο Μέζνο Υακειφο Γηαζεζηκφηεηα Καιή Μέηξηα Καθή Καιή Μέηξηα Καθή Καιή, κέηξηα ή θαθή (Εψλε 0 ΔΔ) κε επηθίλδπλε 1 (Εψλε 1 ΔΔ) κε επηθίλδπλε 1 (Εψλε 2 ΔΔ) κε επηθίλδπλε 1 (Εψλε 0 ΔΔ) Εψλε 2 1 (Εψλε 1 ΔΔ) Εψλε 2 1 (Εψλε 2 ΔΔ) κε επηθίλδπλε 1 (Εψλε 0 ΔΔ) Εψλε 1 1 (Εψλε 1 ΔΔ) Εψλε 2 1 Εψλε 2 Σν ζχκβνιν + ζεκαίλεη «πεξηβάιιεηαη απφ» Εψλε 0 Εψλε 1 Εψλε 2 Εψλε 0 + Εψλε 2 Εψλε 1 + Εψλε 2 Εψλε 0 + Εψλε 1 Εψλε 1 + Εψλε 2 Εψλε 0 Εψλε 1 ή Εψλε 0 3 Εψλε 2 Εψλε 2 Εψλε 1 θαη αθφκε Εψλε Ζ δψλε 0 ΔΔ, δψλε 1 ΔΔ θαη δψλε 2 ΔΔ, είλαη ειαρίζηνπ εχξνπο θαηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη έρνπλ κφλν ζεσξεηηθή ζεκαζία. 2 Ζ έθηαζε ηεο δψλεο 2 πνπ πξνθχπηεη απφ ην δεπηεξεχνλ βαζκφ απειεπζέξσζεο δειαδή φπνπ ππάξρεη δψλε 2 ζηελ ηειεπηαία γξακκή ηνπ πίλαθα, κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηελ έθηαζε ηεο δψλεο 2 πνπ πξνθχπηεη απφ πξσηεχνλ ή ζπλερή βαζκφ απειεπζέξσζεο. ε απηή ηε πεξίπησζε ε έθηαζε ηεο δψλεο 2 ιακβάλεηαη ίζε κε ηελ κεγαιχηεξε ηηκή απφ απηέο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ζπλερή, πξσηεχνλ θαη δεπηεξεχνλ βαζκφ απειεπζέξσζεο. 3 Θα είλαη δψλε 0 αλ ν αεξηζκφο είλαη αλεπαξθήο θαη ε απειεπζέξσζε ηέηνηα ψζηε ζηε πξαγκαηηθφηεηα ε εθξεθηηθή αηκφζθαηξα ππάξρεη ζπλερψο. Πίλαθαο 3:Δπίδξαζε ηνπ αεξηζκνχ ζηνλ ηχπν ηεο δψλεο 3.6 Παξάδεηγκα ππνινγηζκνύ βαζκνύ αεξηζκνύ θαη δώλεο Δχθιεθην πιηθφ Μνξηαθή κάδα πξνπαλίνπ Πεγή απειεπζέξσζεο πξνπάλην 44,1(kg/kmol) αθξνθχζην παξνρήο 43

44 Καηψηεξν εθξεθηηθφ φξην Βαζκφο απειεπζέξσζεο 0,039 kg/m 3 (2,1% vol.) πξσηεχνλ πληειεζηήο αζθαιείαο, k 0,25 Ρπζκφο απειεπζέξσζεο, dg/ dt max 0,005 kg/s Υαξαθηεξηζηηθά αεξηζκνύ ε εζσηεξηθφ ρψξν Αξηζκφο αιιαγψλ αέξα, C: 20/h (5,6*10-3 /s) πληειεζηήο δηφξζσζεο, f: 1 Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, Σ: 35 o C (308 K) Θεξκνθξαζηαθφο ζπληειεζηήο, (Σ/293 Κ): 1,05 Μέγεζνο θηηξίνπ, V o : 10 m*15 m*6 m Διάρηζηνο νγθνκεηξηθφο ξπζκφο ξνήο θξέζθνπ αέξα: dg/ dt max T 0, dv/ dt min = 0,6 m / s k LEL 293 0,25 0, Τπνινγηζκφο ππνζεηηθνχ φγθνπ V z : V Z f dv/ dt min 1 0,6 1,1 10 m 3 C 5, Υξφλνο εκκνλήο: t f LEL k 1 2,1 0,25 ln ln 0,26 h C X πκπέξαζκα Ο ππνζεηηθφο φγθνο V z, δελ είλαη ακειεηένο αιιά δελ μεπεξλά ην V o. Ο βαζκφο αεξηζκνχ ζεσξείηαη κέζνο (παξ , Δθηίκεζε ηνπ βαζκνχ εμαεξηζκνχ) 44

45 ζε ζρέζε κε ηε πεγή απειεπζέξσζεο θαη ηελ πεξηνρή ππφ εμέηαζε. Απφ ηνλ πίλαθα 3 πξνθχπηεη δψλε 1 αιιά κε ρξφλν εκκνλήο 0,26 h, ε έλλνηα ηεο δψλεο 1 κπνξεί λα κελ είλαη ζσζηή αλ ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ζπρλά. 3.7 ύκβνια δσλώλ Σα ζχκβνια δσλψλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC δίλνληαη ζηα παξαθάησ ζρήκαηα: α) χκβνιν δψλεο 0 β) χκβνιν δψλεο 1 γ) χκβνιν δψλεο 2 ρήκα 25: χκβνια δσλψλ 3.8 Παξαδείγκαηα ηαμηλόκεζεο επηθίλδπλσλ πεξηνρώλ Σα παξαθάησ παξαδείγκαηα απνηεινχλ έλα γεληθφ νδεγφ. Παξάγνληεο φπσο ε ιεπηνκεξήο θαηάζηαζε ησλ πιηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο, ε πίεζε, ε ζεξκνθξαζία θαη άιια θξηηήξηα, επεξεάδνπλ ηελ ηαμηλφκεζε πεξηνρψλ θαη πξέπεη λα εθαξκφδνληαη θαηά πεξίπησζε Παξάδεηγκα 1 Γνρείν αλάκημεο πγξψλ ζε εζσηεξηθφ ρψξν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά. ρήκα 26: Γνρείν αλάκημεο πγξψλ 45

46 Σππηθέο ηηκέο απνζηάζεσλ a= 1 m νξηδφληηα απφ ηελ πεγή απειεπζέξσζεο b=1 m πάλσ απφ ηελ πεγή απειεπζέξσζεο c=1 m νξηδνληίσο d=2 m νξηδνληίσο e=1 m πάλσ απφ ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο Παξάδεηγκα 2 Δγθαηάζηαζε ηξνθνδνζίαο βελδίλεο ζε βπηηνθφξν ζε εμσηεξηθφ ρψξν ρήκα 27: Δγθαηάζηαζε ηξνθνδνζίαο βελδίλεο Σππηθέο ηηκέο απνζηάζεσλ a= 1,5 m νξηδφληηα απφ ηελ πεγή απειεπζέξσζεο b=1,5 m νξηδφληηα απφ ηελ εχθακπηε άξζξσζε c=1,5 m πάλσ απφ ηελ πεγή απειεπζέξσζεο d=1,0 m πάλσ απφ ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο e=4,5 m νξηδφληηα απφ ηε ζηήιε ηξνθνδνζίαο f=1,5 m νξηδφληηα απφ ηε δψλε 1 g=1,0 m πάλσ απφ ηε δψλε 1 46

47 4. Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζε πεξηνρέο νπνύ ππάξρεη ν θίλδπλνο έθξεμεο Όηαλ εγθαζίζηαληαη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ επηθίλδπλεο ζπγθεληξψζεηο εχθιεθησλ νπζηψλ ππφ κνξθή αεξίσλ, αηκνχ ή ζηαγνληδίσλ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα λα κεηψζνπλ ηελ πηζαλφηεηα έθξεμεο εμ αηηίαο αλάθιεμεο απφ ηφμα, ζπηλζήξεο ή ζεξκέο επηθάλεηεο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ή απφ βιάβεο. 4.1 Γεληθέο απαηηήζεηο Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηηο επηθίλδπλεο πεξηνρέο πξέπεη επίζεο λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο θαηάιιειεο απαηηήζεηο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ζηηο κε επηθίλδπλεο πεξηνρέο. Δληνχηνηο νη απαηηήζεηο γηα ηηο κε επηθίλδπλεο πεξηνρέο ελδερνκέλσο λα είλαη αλεπαξθείο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ζηηο επηθίλδπλεο πεξηνρέο. Οη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη ηα πιηθά ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κέζα ζηα φξηα ησλ ειεθηξηθψλ κεγεζψλ, φπσο ηάζε, ξεχκα, ζπρλφηεηα θ.α. γηα ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλα. Δπίζεο ηα πιηθά πνπ αληηθαζίζηαληαη φπσο νη ιάκπεο ζα είλαη ζσζηνχ ηχπνπ θαη γηα ηα ειεθηξηθά κεγέζε ηεο εγθαηάζηαζεο. Γεληθά πξέπεη λα επηδηψθεηαη φζν απηφ είλαη δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ε ηνπνζέηεζε ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζε κε επηθίλδπλνπο ρψξνπο. Όπνπ δελ είλαη δπλαηφλ απηφ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζηηο ιηγφηεξν επηθίλδπλεο δψλεο. Δπίζεο ν εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε πεξηνδηθή επηζεψξεζή ηνπ, ν έιεγρνο θαη ε ζπληήξεζή ηνπ. 4.2 Δγθαηαζηάζεηο ζε λνζνθνκεία ηα λνζνθνκεία [1] φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο δεκηνπξγίαο ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ ζηνπο ρψξνπο λάξθσζεο θαη ζηα ρεηξνπξγεία, ρξεηάδνληαη εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα αληηζηαηηθά δάπεδα θαη εηδηθφ θιηκαηηζκφ. Θα πξέπεη επίζεο λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε πιηθψλ πνπ επλννχλ απφ ηε θχζε ηνπο ηε δεκηνπξγία ειεθηξνζηαηηθψλ θνξέσλ. ηα ρεηξνπξγεία θαη γεληθά ζε ρψξνπο λάξθσζεο ρξεηάδνληαη επηπιένλ αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ ειεθηξηθέο 47

48 εγθαηαζηάζεηο θαη ζπζθεπέο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε αληηεθξεθηηθψλ δηαθνπηψλ θαη ξεπκαηνδνηψλ γίλεηαη ζε χςνο κέρξη 1,2 m απφ ην δάπεδν. Σν ηκήκα ηνπ ρψξνπ κέρξη χςνο 1,2 m έρεη ζεσξεζεί γηα ηηο αίζνπζεο ρεηξνπξγείσλ σο επηθίλδπλε πεξηνρή γηα εθδήισζε ειεθηξνζηαηηθψλ εθθνξηίζεσλ (πεξηνρή έθξεμεο). Οη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ζηελ παξαπάλσ πεξηνρή, θαζψο θαη ηα ειεχζεξα θαιψδηα παξνρήο ηεο ηάζεο πξνο απηέο, πξέπεη λα είλαη επίζεο αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ. Γηα χςνο κεγαιχηεξν απφ 1,2 m απφ ην δάπεδν δελ απαηηείηαη ε παξαπάλσ αληηεθξεθηηθή πξνζηαζία. ηε πεξηνρή απηή ηα θσηηζηηθά ζψκαηα, νη δηαθφπηεο ησλ θσηηζηηθψλ νη ξεπκαηνδφηεο, νη ξεπκαηνιήπηεο θαη γεληθά νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο δηέπνληαη απφ ηνπο θαλφλεο ησλ ζπλήζσλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Κξίλεηαη πάλησο ζθφπηκν λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθφπηεο θαη ξεπκαηνιήπηεο ζηεγαλνχ ηχπνπ. Ο δηαρσξηζκφο απηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ θαη κε, ηζρχεη επίζεο γηα ηνπο ρψξνπο: πξνλάξθσζε θαη αλάλεςε. ηελ εμάιεηςε ησλ ειεθηξνζηαηηθψλ εθθνξηίζεσλ ζπκβάιινπλ επίζεο: Ζ αλαλέσζε ηνπ αέξα ελφο ρψξνπ (απαγσγή εχθιεθησλ κεηγκάησλ). Σα αληηζηαηηθά πιηθά (βακβαθεξά πιηθά θιηλνζηξνκήο, βακβαθεξφο ξνπρηζκφο, ππνδήκαηα απφ αληηζηαηηθά πιηθά θ.ι.π.). Ζ γείσζε κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ. Ζ αχμεζε ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο (ζηα ρεηξνπξγεία θαη ζηε κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο απαηηείηαη ζρεηηθή πγξαζία 50% -60%). 4.3 Σεθκεξίσζε Οη πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη κέρξη ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ ηζρχνπλ γηα εγθαηαζηάζεηο ζε ρψξνπο φπνπ ππάξρνπλ κείγκαηα αηκνζθαηξηθνχ αέξα κε αέξηα, αηκνχο ή ζπγθέληξσζε ζηαγνληδίσλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC , θαη ζην νπνίν εμαηξνχληαη δηάθνξνη ρψξνη, φπσο ρψξνπο φπνπ ππάξρνπλ ζθφλεο, νξπρεία, ρψξνη γηα ηαηξηθνχο ζθνπνχο θαη άιια. Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο γεληθνχο θαλφλεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, θαη ηνπο επηπξφζζεηνπο θαλφλεο, ζχκθσλα κε ηηο επηπιένλ απαηηήζεηο πνπ νξίδεη ν ηχπνο πξνζηαζίαο. 48

49 Γηα ηε ζσζηή εγθαηάζηαζε ή επέθηαζε κηαο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ζε επηθίλδπλε πεξηνρή [4], θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, απαηηνχληαη νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο, πέξα απφ απηέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζε κε επηθίλδπλεο πεξηνρέο,: 1. Έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζσζηή ηαμηλφκεζε ηεο πεξηνρήο, φπσο ζπζηάζεηο απφ ζρεηηθά πξφηππα, ραξαθηεξηζηηθά αεξίσλ, ραξαθηεξηζηηθά αεξηζκνχ ζε ζρέζε κε ην εχθιεθην αέξην, ιίζηα κε ηηο ηνπνζεζίεο ησλ πεγψλ απειεπζέξσζεο εηδηθά ζε κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο, θαη ηνπνζεζίεο αλνηγκάησλ ζε θηίξηα φπσο πφξηεο, παξάζπξα θαη ζεκεία εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπ αέξα ηνπ αεξηζκνχ. 2. Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη ζπλδέζεσλ. 3. Γλψζε ηεο δηαδηθαζίαο επαιήζεπζεο ησλ εζσηεξηθά αζθαιψλ θπθισκάησλ. 4. Γήισζε ζπκκφξθσζεο θαηαζθεπαζηή/αξκφδηνπ (θπξίσο γηα κε πηζηνπνηεκέλν εμνπιηζκφ). 4.4 Δπηινγή ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ Πξνθεηκέλνπ λα επηιερηνχλ νη θαηάιιειεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο γηα ηηο επηθίλδπλεο πεξηνρέο, απαηηνχληαη θπξίσο νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 1. Σαμηλφκεζε ηεο επηθίλδπλεο πεξηνρήο ζε δψλεο. 2. Θεξκνθξαζηαθή θιάζε ή ζεξκνθξαζία αλάθιεμεο ηνπ αεξίνπ ή ηνπ αηκνχ. 3. Δμσηεξηθέο επηδξάζεηο θαη ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο Δπηινγή ζύκθσλα κε ηηο δώλεο Παξαθάησ θαίλεηαη ζε πνηεο δψλεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο αλάινγα κε ηνλ ηχπν πξνζηαζίαο ηνπο. Παξαηεξνχκε φηη ν ηχπνο πξνζηαζίαο ia κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δψλε 0 πνπ είλαη ε πην επηθίλδπλε. Δπίζεο ν ηχπνο πξνζηαζίαο n κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ζηε δψλε 2 πνπ είλαη ε ιηγφηεξν επηθίλδπλε. 49

50 Ολνκαζία πξνζηαζίαο Αληηππξηθφ πεξίβιεκα Απμεκέλε αζθάιεηα Δγγελήο αζθάιεηα Σύπνο Εώλε πξνζηαζίαο ειεθηξηθήο ζπζθεπήο d v v e v v ia v v v i ib v v Δγθηβσηηζκφο m v v Με δεκηνπξγία n v ζπηλζήξα Βχζηζε ζε o v v ιάδη Πεξίβιεκα p v v ππφ πίεζε Πιήξσζε κε ζθφλε q v v Πίλαθαο 4: ρέζε κεηαμχ δψλεο θαη ηχπνπ πξνζηαζίαο Δπηινγή ζύκθσλα κε ηε ζεξκνθξαζία αλάθιεμεο Ζ επηινγή ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ πξέπεη λα γίλεηαη έηζη ψζηε ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηάο ηνπο λα κελ θζάλεη ηε ζεξκνθξαζία αλάθιεμεο νπνηνπδήπνηε αεξίνπ ή αηκνχ πνπ κπνξεί λα βξίζθεηαη ζην ρψξν. 50

51 Θεξκνθξαζηαθή θιάζε ηεο ειεθηξηθήο ζπζθεπήο Μέγηζηε ζεξκνθξαζία επηθάλεηαο ηεο ειεθηξηθήο ζπζθεπήο ( C) Θεξκνθξαζία αλάθιεμεο αεξίνπ ή πδξαηκψλ( C) T1 450 >450 T2 300 >300 T3 200 >200 T4 135 >135 T5 100 >100 T6 85 >85 Πίλαθαο 5: ρέζε κεηαμχ ζεξκνθξαζηαθήο θιάζεο, ζεξκνθξαζίαο επηθάλεηαο θαη ζεξκνθξαζίαο αλάθιεμεο Δάλ ζηε πηλαθίδα ηεο ζπζθεπήο δελ αλαγξάθεηαη ζεξκνθξαζία ηφηε ζα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε ζεξκνθξαζίεο απφ - 20 C έσο +40 C. ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ε ζεξκνθξαζία αλάθιεμεο νξηζκέλσλ ζπλεζηζκέλσλ αεξίσλ ζε ζρέζε κε ηελ ζεξκνθξαζηαθή θιάζε ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. ρήκα 28: Θεξκνθξαζία αλάθιεμεο αεξίσλ θαη ζεξκνθξαζηαθή θιάζε ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ 51

52 4.4.3 Δμσηεξηθέο επηδξάζεηο Ζ επηινγή θαη ε εγθαηάζηαζε ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ λα γίλεηαη έηζη ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο εμσηεξηθέο επηξξνέο (π.ρ. ρεκηθέο, κεραληθέο, ζεξκηθέο, ειεθηξηθέο θαη πγξαζία) πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ πξνζηαζία έλαληη ησλ εθξήμεσλ Φνξεηέο ζπζθεπέο Οη θνξεηέο ζπζθεπέο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο επηθίλδπλεο πεξηνρέο κφλν φηαλ είλαη απνιχησο αλαγθαίν. Οη θνξεηέο ζπζθεπέο πξέπεη λα έρνπλ ηχπν πξνζηαζίαο θαηάιιειν γηα ηε δψλε ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, νη ζπζθεπέο δελ πξέπεη λα κεηαθέξνληαη απφ κηα δψλε ρακειφηεξνπ θηλδχλνπ ζε κηα δψλε ηνπ πςειφηεξνπ θηλδχλνπ, εθηφο αλ ε ζπζθεπή έρεη ηχπν πξνζηαζίαο γηα ηε δψλε κε ηνλ πςειφηεξν θίλδπλν. Οη ζπλεζηζκέλεο θνξεηέο ζπζθεπέο βηνκεραληθνχ ηχπνπ δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επηθίλδπλεο πεξηνρέο. Ζ κφλε ρξήζε πνπ κπνξεί λα γίλεη είλαη φηαλ ζην ρψξν δελ ππάξρνπλ εχθιεθηεο νπζίεο. 4.5 Πξνζηαζία από ζπηλζήξεο Πξνζηαζία από εθηεζεηκέλα αγώγηκα κέξε Βαζηθή αξρή γηα ηελ πξνζηαζία είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ηηκήο θαη ηεο δηάξθεηαο ησλ ξεπκάησλ απφ ζθάικαηα γεο ζε κεηαιιηθά πιαίζηα ή πεξηβιήκαηα θαη ε απνθπγή αλάπηπμεο δπλακηθνχ ζηνπο ηζνδπλακηθνχο δπγνχο πζηήκαηα ζύλδεζεο γεηώζεσλ Γεληθά ζηα ζπζηήκαηα γεηψζεσλ αθνινπζείηαη ν παξαθάησ ζπκβνιηζκφο: Γηα ην πξψην γξάκκα πνπ κπνξεί λα είλαη Σ ή Η έρνπκε: Σ: άκεζε ζχλδεζε νπδεηέξνπ κε ηε γε. Η : φια ηα ελεξγά κέξε απνκνλσκέλα απφ ηε γε ή έλα ζεκείν ζπλδεδεκέλν κε ηε γε κέζσ κηαο ζχλζεηεο αληίζηαζεο ζεκαληηθήο ηηκήο. 52

53 Γηα ην δεχηεξν γξάκκα πνπ κπνξεί λα είλαη Σ ή Ν έρνπκε: Σ: άκεζε ζχλδεζε ησλ εθηεζεηκέλσλ αγψγηκσλ κεξψλ κε ηε γε, αλεμάξηεηα απφ ηε γείσζε ηνπ νπδεηέξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδφηεζεο. Ν: άκεζε ζχλδεζε ησλ εθηεζεηκέλσλ αγψγηκσλ κεξψλ κε ηνλ νπδέηεξν ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδφηεζεο. Γηα ην επφκελν γξάκκα πνπ κπνξεί λα είλαη S ή C έρνπκε: S: ε πξνζηαζία εμαζθαιίδεηαη απφ ηδηαίηεξν αγσγφ πξνζηαζίαο δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ νπδέηεξν. C: νη ιεηηνπξγίεο νπδεηέξνπ θαη πξνζηαζίαο ζπλδπάδνληαη ζε έλα κφλν αγσγφ (αγσγφ PEN). Απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη: ηνλ ηχπν TN-S ν νπδέηεξνο θαη ν αγσγφο πξνζηαζίαο είλαη ρσξηζηνί ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα. ρήκα 29: χζηεκα γείσζεο TN-S. [23] ηνλ ηχπν TN- C νη ιεηηνπξγίεο νπδεηέξνπ θαη αγσγνχ πξνζηαζίαο ζπλδπάδνληαη ζε έλα κφλν αγσγφ ζε έλα κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο. ρήκα 30: χζηεκα γείσζεο TN-C. [23] 53

54 ηνλ ηχπν TΣ ν νπδέηεξνο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο πξνο ηε γε, ελψ ηα εθηεζεηκέλα αγψγηκα κέξε ηεο εγθαηάζηαζεο ζπλδένληαη κε ειεθηξφδηα γείσζεο ειεθηξηθά αλεμάξηεηα απφ ηε γείσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδφηεζεο. ρήκα 31: χζηεκα γείσζεο TT. [23] ηνλ ηχπν ΗΣ φια ηα ελεξγά κέξε είλαη κνλσκέλα πξνο ηε γε, ή έλα ζεκείν ζπλδέεηαη κε ηε γε κέζσ κηαο κεγάιεο ζχλζεηεο αληίζηαζεο, ελψ ηα εθηεζεηκέλα αγψγηκα κέξε ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη γεησκέλα. ρήκα 32: χζηεκα γείσζεο IT. [23] ύζηεκα TN Δάλ ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη θίλδπλνο έθξεμεο ρξεζηκνπνηείηαη ζχζηεκα ηζρχνο TN, ζα είλαη ηχπνπ TN-S ζηελ επηθίλδπλε πεξηνρή, δει. ν νπδέηεξνο θαη ν αγσγφο πξνζηαζίαο δελ ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, νχηε ζα ζπλδπάδνληαη ζε έλαλ εληαίν αγσγφ, ζηελ επηθίλδπλε πεξηνρή. ε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο κεηάβαζεο απφ TN-C ζε TN-S, ν αγσγφο πξνζηαζίαο ζα ζπλδεζεί κε ηνλ ηζνδπλακηθφ δπγφ ζηε κε επηθίλδπλε πεξηνρή. 54

55 ρήκα 33: χζηεκα γείσζεο κε κεηάβαζε απφ TN-C ζε TN-S. [23] ύζηεκα TT Δάλ ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη θίλδπλνο έθξεμεο ρξεζηκνπνηείηαη ζχζηεκα TT ζηε δψλε 1 ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξνζηαζία ξειέ δηαξξνήο. ύζηεκα ΗΣ Δάλ ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη θίλδπλνο έθξεμεο ρξεζηκνπνηείηαη ζχζηεκα ΗΣ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπζθεπή ειέγρνπ κφλσζεο πζηήκαηα ρακειήο ηάζεο ηα ζπζηήκαηα ρακειήο ηάζεο SELV(Safety Extra Low Voltage) θαη PELV (Protective Extra Low Voltage), ε νλνκαζηηθή ηάζε δελ ππεξβαίλεη ηα 50V γηα ην ελαιιαζζφκελν ξεχκα ή ηα 120 V γηα ην ζπλερέο. Πεγέο κπνξεί λα είλαη έλαο κεηαζρεκαηηζηήο απνκφλσζεο ή κία πεγή ξεχκαηνο πνπ παξέρεη βαζκφ αζθαιείαο ίδην κε απηφ ηνπ κεηαζρεκαηηζηή αζθαιείαο, φπσο γηα παξάδεηγκα έλα δεχγνο θηλεηήξα γελλήηξηαο κε ηπιίγκαηα πνπ παξέρνπλ απνκφλσζε θ.α. Σα ελεξγά κέξε ησλ ζπζηεκάησλ SELV δελ ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη ζηε γε ή ζε άιια ελεξγά κέξε, ή ζε αγσγνχο πξνζηαζίαο άιισλ θπθισκάησλ. ηα ζπζηήκαηα PELV κπνξεί λα ππάξρεη γείσζε κπνξεί θαη φρη. Αλ είλαη γεησκέλα, ην θχθισκα γεο θαη ηα άιια εθηηζέκελα αγψγηκα κέξε ζα είλαη ζπλδεδεκέλα ζηνλ ηζνδπλακηθφ δπγφ. Αλ δελ είλαη γεησκέλα, ηα εθηηζέκελα αγψγηκα κέξε κπνξεί λα γεηψλνληαη (γηα παξάδεηγκα γηα ιφγνπο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο), ή λα κέλνπλ αγείσηα. 55

56 4.5.4 Δμίζσζε δπλακηθνύ Ζ εμίζσζε δπλακηθνχ απαηηείηαη γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ζε επηθίλδπλεο πεξηνρέο. Γηα TN, TT θαη ΗΣ ζπζηήκαηα, φια ηα εθηεζεηκέλα αγψγηκα κέξε θαη ηα μέλα αγψγηκα ζηνηρεία (π.ρ. κεηαιιηθέο ζσιήλεο ζέξκαλζεο, κεηαιιηθά ζηνηρεία θηηξίνπ, κεηαιιηθφο νπιηζκφο ζθπξνδέκαηνο θηηξίνπ θ.α.) ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηνλ ηζνδπλακηθφ δπγφ. ην δπγφ κπνξεί λα ζπλδένληαη νη πξνζηαηεπηηθνί αγσγνί, νη κεηαιιηθνί ζσιήλεο, νη ραιχβδηλεο ζπξκάηηλεο ζσξαθίζεηο θαισδίσλ θαη ηα κεηαιιηθά κέξε ησλ δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ, αιιά δελ ζα ζπλδένληαη νη νπδέηεξνη αγσγνί. Οη ζπλδέζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ αζθάιεηα έλαληη ζηε ραιάξσζε. Δγθαηαζηάζεηο κε θαζνδηθή πξνζηαζία δελ ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη ζην ζχζηεκα ηζνδπλακηθνχ δπγνχ, εθηφο αλ ην ζχζηεκα είλαη ζρεδηαζκέλν γηα απηφ ην ζθνπφ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ ζε αζθαιή επίπεδα, γηα κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο φπσο θαη γηα ηελ πξνζηαζία απφ θεξαπλνχο Καζνδηθή πξνζηαζία Σα κεηαιιηθά κέξε ζηηο επηθίλδπλεο πεξηνρέο ζηα νπνία ππάξρεη θαζνδηθή πξνζηαζία είλαη δπλεηηθά επηθίλδπλα (εηδηθά εάλ ρξεζηκνπνηείηαη θαζνδηθή πξνζηαζία κε επηβαιιφκελν ξεχκα) παξά ην ρακειφ αξλεηηθφ δπλακηθφ. Ζ θαζνδηθή πξνζηαζία κε επηβαιιφκελν ξεχκα είλαη κηα ηερληθή γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηάβξσζεο κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ. Ζ κέζνδνο εθαξκφδεηαη ζε πεηξειαηαγσγνχο, πινία, πιαηθφξκεο άληιεζεο, αγσγνχο χδξεπζεο, δεμακελέο θ.α. Ζ ηερληθή ζηεξίδεηαη ζηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή ζπλερνχο ξεχκαηνο ζπγθεθξηκέλεο έληαζεο ζηελ ππφ πξνζηαζία κεηαιιηθή επηθάλεηα. ηε δψλε 0 δελ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θακία θαζνδηθή πξνζηαζία κεηαιιηθψλ κεξψλ εθηφο αλ είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. 4.6 Ζιεθηξηθή πξνζηαζία Σα θαιψδηα ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ππεξθφξησζε, βξαρπθπθιψκαηα θαη ζθάικαηα γεο. Όιεο νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ βξαρπθπθιψκαηα θαη ζθάικαηα γεο. Οη ειεθηξηθέο κεραλέο ζα πξέπεη επηπιένλ λα πξνζηαηεχνληαη απφ ππεξθφξησζε εθηφο αλ κπνξνχλ λα αληέρνπλ 56

57 ζπλερψο ην ξεχκα εθθίλεζεο ππφ νλνκαζηηθή ηάζε θαη ζπρλφηεηα ή ζε πεξίπησζε γελλήηξηαο ην ξεχκα βξαρπθχθισζεο ρσξίο ππεξβνιηθή ζέξκαλζε. Οη ζπζθεπέο πξνζηαζίαο απφ ππεξθφξησζε ζα είλαη: 1. ζπζθεπή επηηήξεζεο θαη ησλ ηξηψλ θάζεσλ, ξπζκηζκέλε ζε ξεχκα φρη κεγαιχηεξν απφ ην νλνκαζηηθφ ηεο κεραλήο, 2. ζπζθεπή γηα απεπζείαο έιεγρν ζεξκνθξαζίαο κέζσ αηζζεηήξσλ, 3. άιιε ηζνδχλακε ζπζθεπή. Οη κεηαζρεκαηηζηέο ζα πξέπεη επηπιένλ λα πξνζηαηεχνληαη απφ ππεξθφξησζε εθηφο αλ κπνξνχλ λα αληέρνπλ ζπλερψο ην ξεχκα βξαρπθχθισζεο ηνπ δεπηεξεχνληνο ηπιίγκαηνο ππφ νλνκαζηηθή ηάζε θαη ζπρλφηεηα πξσηεχνληνο ηπιίγκαηνο. Οη ζπζθεπέο πξνζηαζίαο απφ βξαρπθχθισκα ή ζθάικα γεο δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ απηφκαην δηαθφπηε επαλαθνξάο. Μέηξα πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζε ηξηθαζηθέο ζπζθεπέο ζε πεξίπησζε απψιεηαο κίαο θάζεο ή νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππεξζέξκαλζε Γηαθόπηεο έθηαθηεο αλάγθεο Γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ζε θαηάιιειν ζεκείν ή ζεκεία έμσ απφ ηελ επηθίλδπλε πεξηνρή, πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαθφπηεο έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηνλ έιεγρν ειεθηξηθψλ θνξηίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθίλδπλε πεξηνρή. Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο πνπ δελ πξέπεη λα δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηνπο ψζηε λα απνηξαπεί πξφζζεηνο θίλδπλνο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη, δελ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα θπθιψκαηα έθηαθηεο αλάγθεο, αιιά ζε ρσξηζηφ θχθισκα Ζιεθηξηθή απνκόλσζε Καηάιιεια κέζα απνκφλσζεο (απνδεχθηεο, αζθάιεηεο) πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε θάζε θχθισκα ή νκάδα θπθισκάησλ, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο αγσγνχο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νπδεηέξνπ. Γίπια ζε θάζε κέζν απνκφλσζεο πξέπεη λα ππάξρνπλ πηλαθίδεο γηα άκεζε αλαγλψξηζε ηνπ θπθιψκαηνο ή ηεο νκάδαο θπθισκάησλ πνπ πξέπεη λα ειεγρζνχλ. 4.7 Καισδίσζε Όπνπ ππάξρνπλ αγσγνί αινπκηλίνπ κε εμαίξεζε ζηηο εζσηεξηθά αζθαιήο εγθαηαζηάζεηο, ζα έρνπλ δηαηνκή ηνπιάρηζηνλ 16 mm 2. Σα θαιψδηα ζα πξέπεη λα 57

58 ηνπνζεηνχληαη ζε ζεκεία φπνπ δελ ζα ππάξρεη θίλδπλνο θζνξάο ηνπο απφ ζεξκφηεηα, δηάβξσζε, κεραληθνχο θαη ρεκηθνχο παξάγνληεο. Όπνπ απηφ είλαη αλαπφθεπθην, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζσξαθηζκέλα θαιψδηα ή λα ηνπνζεηνχληαη ζε ζσιελψζεηο. Όπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαλάιηα ή ραληάθηα γηα ηελ φδεπζε ησλ θαισδίσλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ απνθπγή ηεο κεηαθίλεζεο εχθιεθησλ αεξίσλ, αηκψλ ή πγξψλ απφ κία πεξηνρή ζε κία άιιε ή ηεο ζπγθέληξσζήο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία. Σέηνηεο πξνθπιάμεηο κπνξεί λα είλαη ν αεξηζκφο, ε ζθξάγηζε ησλ ζσιελψζεσλ θαη ησλ θαλαιηψλ, θαη ε ηνπνζέηεζε άκκνπ κέζα ζηα ραληάθηα. Δπίζεο, ε ζεξκνθξαζία επηθάλεηαο ησλ θαισδίσλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ ζεξκνθξαζηαθή θιάζε ηεο εγθαηάζηαζεο Αλνίγκαηα ζηνπο ηνίρνπο Σα αλνίγκαηα πνπ γίλνληαη ζηνπο ηνίρνπο (νη νπνίνη ρσξίδνπλ κία επηθίλδπλε απφ κία κε επηθίλδπλε πεξηνρή) ζα πξέπεη λα ζθξαγίδνληαη επαξθψο, γηα παξάδεηγκα κε ρξήζε θνληάκαηνο άκκνπ ή κε άιιν ηξφπν, γηα λα δηαηεξεζεί ε ηαμηλφκεζε ησλ πεξηνρψλ. ρήκα 34: Πέξαζκα θαισδίσλ κέζα απφ ηνίρν, θαη ζθξάγηζε ηνπ αλνίγκαηνο [22] 58

59 4.7.2 Δλώζεηο ηηο επηθίλδπλεο πεξηνρέο δελ ζα ππάξρνπλ φπνπ είλαη απηφ δπλαηφ δηαθιαδψζεηο θαισδίσλ. Όπνπ απηφ είλαη αλαπφθεπθην, νη δηαθιαδψζεηο πξέπεη λα είλαη κεραληθά, ειεθηξηθά θαη πεξηβαιινληηθά θαηάιιειεο γηα ηελ πεξίπησζε. Δπηπιένλ πξέπεη λα είλαη ζε πεξίβιεκα πξνζηαζίαο θαηάιιειν γηα ηελ δψλε ή εθφζνλ ε δηαθιάδσζε δελ πθίζηαηαη κεραληθή θαηαπφλεζε, κπνξεί λα γίλεηαη κε επνμηθφ πιηθφ ή ζεξκνζπζηειιφκελνπο ζσιήλεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Οη ελψζεηο αγσγψλ, κε εμαίξεζε απηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε αληηππξηθφ πεξίβιεκα ή ζε εζσηεξηθά αζθαιή θπθιψκαηα, ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε ζπλδεηήξεο πίεζεο ή βηδσηνχο, ζπγθνιιεκέλα ή κπξνπηδνθνιιεκέλα. Ζ θαζζηηεξνθφιιεζε επηηξέπεηαη αλ νη αγσγνί πξψηα ζπλδένληαη κε θαηάιιειν κεραληθφ κέζν. ηελ επηθίλδπλε πεξηνρή νη κε ρξεζηκνπνηνχκελν αγσγνί ελφο θαισδίνπ ζα ζπλδένληαη είηε ζηε γε είηε ζα κνλψλνληαη θαηάιιεια κε θαηάιιειν ηεξκαηηζκφ. Ζ κφλσζε απηψλ ησλ άθξσλ κε κνλσηηθή ηαηλία δελ ζπλίζηαηαη σιελώζεηο Ζ ζχζθημε ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεηαη έσο ην ηέξκα ηνπ ζπεηξψκαηνο. Όπνπ νη ζσιήλεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξνζηαηεπηηθνί αγσγνί, νη θνριησηέο ελψζεηο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα αληέμνπλ ηε δηέιεπζε ησλ ξεπκάησλ ζθάικαηνο φηαλ ην θχθισκα είλαη θαλνληθά πξνζηαηεπκέλν απφ αζθάιεηεο θαη δηαθφπηεο. Οη ζσιήλεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ θαηάιιειν πιηθφ ψζηε λα είλαη πξνζηαηεπκέλνη φηαλ εγθαζίζηαληαη ζε δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ. πλδπαζκφο πιηθψλ πνπ νδεγεί ζε γαιβαληθή δηάβξσζε πξέπεη λα απνθεχγεηαη. Όηαλ ηξία ή πεξηζζφηεξα θαιψδηα ρσξίο εμσηεξηθφ καλδχα ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε ζσιήλα, ηφηε ε ζπλνιηθή δηαηνκή ηνπο καδί κε ηελ κφλσζε δελ ζα μεπεξλάεη ην 40% ηεο δηαηνκήο ηνπ ζσιήλα. Μεγάιεο δηαδξνκέο θαισδίσλ κέζα ζε ζσιήλεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζπζθεπή απνζηξάγγηζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζπκππθλσκάησλ, θαη ηα θαιψδηα λα έρνπλ κφλσζε κε αληνρή ζην λεξφ. 59

60 4.8 Δπηπιένλ απαηηήζεηο γηα ηνλ ηύπν πξνζηαζίαο αληηππξηθό πεξίβιεκα Αιιαγή ηεο ζέζεο ησλ εμαξηεκάησλ ηεο ζπζθεπήο εληφο ηνπ πεξηβιήκαηνο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη. Οη αληηππξηθέο ελψζεηο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηε δηάβξσζε, θαη ηα θελά απφ ηελ είζνδν λεξνχ. Σα ζηεγαλσηηθά παξεκβχζκαηα ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν αλ αλαθέξεηαη ζηε ζπζθεπαζία απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή Κηλεηήξεο Κηλεηήξεο πνπ ηξνθνδνηνχληαη κε κεηαβαιιφκελε ηάζε θαη ζπρλφηεηα απαηηνχλ: 1. Μέζα γηα άκεζν έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο απφ αηζζεηήξεο ζεξκφηεηαο, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή άιια κέζα γηα κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ θηλεηήξα. ε πεξίπησζε αχμεζεο ζεξκνθξαζίαο, ε δηάηαμε πξνζηαζίαο πξέπεη λα απνζπλδέεη ηνλ θηλεηήξα. Ο θηλεηήξαο θαη ν κεηαηξνπέαο δελ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ δνθηκαζηεί καδί, 2. Ο θηλεηήξαο λα έρεη ππνζηεί ηηο δνθηκέο ηχπνπ πνπ νξίδνληαη ζην πξφηππν IEC καδί κε ηνλ κεηαηξνπέα θαη ηελ δηάηαμε πξνζηαζίαο. Οη ζσιελψζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν πξνζηαζίαο κπνξεί λα είλαη νη εμήο: 1. Υαιχβδηλεο βηδσηέο κεγάινπ πάρνπο, καζίθ ηξαβερηέο ή κε ξαθή ζπγθνιιεκέλεο ή, 2. Δχθακπηνη κεηαιιηθνί ζσιήλεο ή ζσιήλεο απφ ζχλζεην πιηθφ (κεηαιιηθνί ζσιήλεο κε πιαζηηθφ ή ειαζηνκεξέο πιηθφ επηθάιπςεο) Οη ζσιήλεο ζα έρνπλ ην ιηγφηεξν 5 ζπεηξψκαηα γηα βίδσκα πάλσ ζην αληηππξηθφ πεξίβιεκα ή γηα έλσζε κε άιιε ζσιήλα ύζηεκα εηζόδνπ θαισδίσλ Ζ είζνδνο ησλ θαισδίσλ ζην πεξίβιεκα κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Σν πεξίβιεκα κπνξεί λα δηαζέηεη δηθφ ηνπ ζχζηεκα πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, ή αλ δελ δηαζέηεη κπνξεί λα γίλεη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, γηα παξάδεηγκα αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ θαισδίνπ.(ζεξκνπιαζηηθφ, ειαζηνκεξέο, 60

61 θαιψδηα κε νξπθηή κφλσζε θ.α.). Παξαθάησ θαίλεηαη έλα ζχζηεκα εηζφδνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη επνμηθφ κίγκα γηα απνθπγή δηαξξνήο ησλ αεξίσλ [15]. α) Πξνεηνηκαζία θαισδίνπ β) Σνπνζέηεζε ηνπ δαθηπιίνπ πεξίζθημεο ζην θαιψδην γ) Σνπνζέηεζε επνμηθνχ πιηθνχ δ) Σνπνζέηεζε θσληθνχ δαθηπιίνπ γχξσ απφ ην επνμηθφ πιηθφ ε) Δηζαγσγή θαισδίνπ δ) χζθημε ζηππηνζιήπηε ρήκα 35: Παξάδεηγκα ζπζηήκαηνο ζχλδεζεο θαισδίσλ [15] 61

62 4.9 Δπηπιένλ απαηηήζεηο γηα ηνλ ηύπν πξνζηαζίαο απμεκέλε αζθάιεηα Βαζκόο πξνζηαζίαο Ο βαζκφο πξνζηαζίαο πηλάθσλ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ θαζνξίδεηαη απφ δχν ςεθία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εμσηεξηθέο επηξξνέο. Ο πξψηνο αξηζκφο είλαη δείθηεο πξνζηαζίαο απφ δηείζδπζε ζηεξεψλ ζσκαηηδίσλ θαη ν δεχηεξνο αξηζκφο είλαη δείθηεο πξνζηαζίαο απφ δηείζδπζε πγξψλ. ΦΖΦΗΟ 1 Ο ΦΖΦΗΟ 2 Ο ΦΖΦΗΟ Πξνζηαζία από ηελ επαθή κε ην αλζξώπηλν ζώκα Πξνζηαζία από ηελ είζνδν μέλσλ ζσκάησλ Πξνζηαζία από ηελ είζνδν λεξνύ 0 Κακία πξνζηαζία. Κακία πξνζηαζία. Κακία πξνζηαζία. 1 Απνθιείεηαη ε επαθή κε ην ζψκα αιιά ρσξνχλ ηα δάθηπια Γελ κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ αληηθείκελα πάλσ 2 Απνθιείεηαη ε επαθή κε ην δάθηπιν 3 Απνθιείεηαη επαθή κέζσ εξγαιείσλ κε δηάζηαζε πάλσ απφ 2,5mm 4 Απνθιείεηαη επαθή κέζσ εξγαιείσλ άλσ ηνπ 1mm. 5 Απνθιείεηαη εληειψο ε επαθή. 6 Απνθιείεηαη εληειψο ε επαθή. απφ 50mm. Γελ κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ αληηθείκελα πάλσ απφ 12mm Γελ κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ αληηθείκελα πάλσ απφ 2,5mm. Γελ κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ αληηθείκελα πάλσ απφ 1mm Πξνζηαζία απφ ηελ είζνδν ζθφλεο Οιηθή πξνζηαζία απφ ηελ είζνδν ζθφλεο Πξνζηαζία απφ ζηαγφλεο πνπ πέθηνπλ θαηαθφξπθα Πξνζηαζία απφ ζηαγφλεο πνπ πέθηνπλ κε θιίζε κέρξη 15 Ο σο πξνο ηελ θαηαθφξπθν. Πξνζηαζία απφ πηψζε λεξνχ βξνρήο, ππφ γσλία 60 Ο απφ ηελ θαηαθφξπθν Πξνζηαζία απφ πηψζε λεξνχ πνπ ςεθάδεηαη απφ φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Πξνζηαζία απφ εθηφμεπζε λεξνχ πνπ πέθηεη ππφ κνξθή δέζκεο απ' φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Πξνζηαζία απφ πηψζε λεξνχ πνπ πέθηεη ππφ πίεζε ηζνδχλακε κε ζαιάζζηα θχκαηα 7 Πξνζηαζία ζε πεξίπησζε βχζηζεο ζε κηθξφ βάζνο ππφ δνζκέλε πίεζε θαη ρξφλν. 8 Πξνζηαζία ζε πεξίπησζε βχζηζεο ζε κεγάιν βάζνο ππφ δνζκέλε πίεζε θαη ρξφλν. Πίλαθαο 6: Πξνζηαζία IP (International Protection ή Ingress Protection)[19] 62

63 Σα πεξηβιήκαηα γηα ηνλ ηχπν πξνζηαζίαο απμεκέλεο αζθάιεηαο πνπ πεξηέρνπλ ελεξγά κέξε, πξέπεη λα έρνπλ βαζκφ πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ IP54, ελψ πεξηβιήκαηα πνπ πεξηέρνπλ κφλν κνλσκέλα κέξε πξέπεη λα έρνπλ βαζκφ πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ IP44. Πεξηζηξεθφκελεο ειεθηξηθέο κεραλέο ηνπνζεηεκέλεο ζε θαζαξφ πεξηβάιινλ θαη πνπ επηβιέπνληαη ηαθηηθά απφ εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ρξεηάδνληαη πξνζηαζία απφ πεξίβιεκα κε βαζκφ πξνζηαζίαο IP Πξνζηαζία ππεξθόξησζεο ζε κεραλέο επαγσγήο ηύπνπ θισβνύ ηηο κεραλέο κε ηχιηγκα ηξηγψλνπ, ε απψιεηα κηαο θάζεο, αληίζεηα απφ ηηο κεραλέο κε ηχιηγκα αζηέξα, κπνξεί λα κελ αληρλεπηεί, εηδηθά αλ ζπκβεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο. Σν απνηέιεζκα ζα είλαη αζπκκεηξία ξεχκαηνο ζηηο γξακκέο πνπ ηξνθνδνηνχλ ηε κεραλή θαη αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο κεραλήο. Μηα κεραλή κε ηχιηγκα ηξηγψλνπ κε κηθξή ξνπή εθθίλεζεο κπνξεί λα μεθηλήζεη κε απψιεηα κηαο θάζεο θαη ην πξφβιεκα λα κελ δηαπηζησζεί γηα κεγάιν δηάζηεκα. Γηα απηφ ην ιφγν ζηηο κεραλέο κε ηχιηγκα ηξηγψλνπ πξέπεη λα ππάξρεη πξνζηαζία αζπκκεηξίαο θάζεσλ Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο ζέξκαλζεο Πέξα απφ ηε πξνζηαζία ππεξθφξησζεο, νη παξαθάησ ηχπνη πξνζηαζίαο πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλνη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ζεξκνθξαζηψλ ζε πεξηπηψζεηο ζθαικάησλ γεο θαη ξεπκάησλ δηαξξνήο πξνο γε: 1. ηα ζπζηήκαηα ΣΝ θαη ΣΣ ε πξνζηαζία πξέπεη λα γίλεηαη µε δηαηάμεηο πξνζηαζίαο δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο µε νλνκαζηηθφ δηαθνξηθφ ξεχκα ιεηηνπξγίαο πνπ δελ ζα μεπεξλάεη ηα 300 mα. Πξνηηκφηεξα είλαη ηα ζπζηήκαηα κε νλνκαζηηθφ δηαθνξηθφ ξεχκα ιεηηνπξγίαο 30 ma. Ο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο ηεο δηάηαμεο δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 5s γηα νλνκαζηηθφ ξεχκα ιεηηνπξγίαο, θαη δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 0,15s γηα ξεχκα ιεηηνπξγίαο ίζν κε πέληε θνξέο ην νλνκαζηηθφ ξεχκα. 2. ε ζχζηεκα ΗΣ, ζα ρξεζηκνπνηείηαη δηάηαμε επηηήξεζεο κφλσζεο ε νπνία ζα απνζπλδέεη ην θνξηίν φηαλ ε αληίζηαζε κφλσζεο δελ είλαη κεγαιχηεξε απφ 50 Ω γηα θάζε volt ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο. 63

64 4.10 Δπηπιένλ απαηηήζεηο γηα ηνλ ηύπν πξνζηαζίαο εζσηεξηθή αζθάιεηα Γεληθά ε απηφ ην ηχπν πξνζηαζίαο ππάξρεη κία εληειψο δηαθνξεηηθή θηινζνθία εγθαηαζηάζεσλ. ε ζρέζε κε άιινπο ηχπνπο εγθαηαζηάζεσλ φπνπ ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ελέξγεηαο ψζηε κηα εθξεθηηθή αηκφζθαηξα λα κελ αλαθιεγεί, ε αθεξαηφηεηα ελφο εζσηεξηθά αζθαινχο θπθιψκαηνο πξέπεη λα πξνζηαηεπζεί απφ ηελ παξείζθξεζε ελέξγεηαο απφ άιιεο ειεθηξηθέο πεγέο, έηζη ψζηε ηα αζθαιή φξηα ελέξγεηαο ηνπ θπθιψκαηνο λα κελ μεπεξληνχληαη, αθφκα θαη θάησ απφ ζπλζήθεο βξαρπθπθιψκαηνο. Ωο ζπλεπεία απηήο ηεο αξρήο, ν ζθνπφο ησλ θαλφλσλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηα εζσηεξηθά αζθαιή θπθιψκαηα είλαη λα δηαηεξεζεί ν δηαρσξηζκφο απφ άιια θπθιψκαηα Οξηζκνί Δζσηεξηθά αζθαιέο θύθισκα Δίλαη ην θχθισκα ζην νπνίν θάζε ζπηλζήξαο ή ζεξκηθή επίπησζε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο θαζνξηζκέλεο απφ ην πξφηππν IEC ζπλζήθεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο βιαβψλ, δελ είλαη ηθαλφ λα πξνθαιέζεη αλάθιεμε κηαο δεδνκέλεο εθξεθηηθήο αηκφζθαηξαο. Δζσηεξηθά αζθαιήο ζπζθεπή Δίλαη ε ζπζθεπή φπνπ φια ηεο ηα θπθιψκαηα είλαη εζσηεξηθά αζθαιή. Οη εζσηεξηθά αζθαιήο ζπζθεπέο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξφηππνπ IEC θαηεγνξία ia ή ib. Έλα παξάδεηγκα εζσηεξηθά αζθαινχο ζπζθεπήο θαηεγνξίαο ia είλαη ν παξαθάησ αλαιπηήο αεξίσλ γηα ςχμε γελλεηξηψλ κε πδξνγφλν: 64

65 ρήκα 36: Δζσηεξηθά αζθαιήο ζπζθεπή [42] πλεξγαδόκελε ζπζθεπή Δίλαη ε ζπζθεπή ε νπνία πεξηέρεη εζσηεξηθά αζθαιή θπθιψκαηα θαη κε εζσηεξηθά αζθαιή θπθιψκαηα θαη θαηαζθεπάδεηαη έηζη ψζηε ηα κε εζσηεξηθά αζθαιή θπθιψκαηα λα κελ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηα εζσηεξηθά αζθαιή θπθιψκαηα. Ζ ζπλεξγαδφκελε ζπζθεπή είλαη ζπλήζσο ε δηεπαθή αλάκεζα ζην εζσηεξηθά αζθαιέο θχθισκα θαη ζην κε αζθαιέο θχθισκα θαη ζπλήζσο ηνπνζεηείηαη ζηε κε επηθίλδπλε πεξηνρή. Παξαδείγκαηα ζπλεξγαδφκελσλ ζπζθεπψλ είλαη νη γαιβαληθνί απνκνλσηέο ή θξαγκνί αζθαιείαο κε εγθάξζηεο δηφδνπο. Απιή ζπζθεπή Δίλαη έλα ειεθηξηθφ εμάξηεκα ή ζπλδπαζκφο εμαξηεκάησλ απιήο θαηαζθεπήο κε θαιά νξηζκέλεο ειεθηξηθέο παξακέηξνπο θαη είλαη ζπκβαηή κε ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα ηνπ θπθιψκαηνο ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη. Παξαδείγκαηα απιψλ ζπζθεπψλ είλαη ηα παξαθάησ: Παζεηηθά ζηνηρεία φπσο δηαθφπηεο, θνπηηά δηαθιάδσζεο, αληηζηάζεηο θαη απιέο εκηαγψγηκεο ζπζθεπέο. Πεγέο απνζεθεπκέλεο ελέξγεηαο κε θαιά νξηζκέλεο παξακέηξνπο φπσο ππθλσηέο ή απηεπαγσγέο ησλ νπνίσλ νη ηηκέο εμεηάδνληαη πξνζεθηηθά φηαλ πξνζδηνξίδεηαη ε ζπλνιηθή αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Πεγέο ελέξγεηαο φπσο ζεξκνδέπγε, θσηνθχηηαξα, πνπ δελ παξάγνπλ πεξηζζφηεξν απφ 1,5 V, 100mA, ή 25 mw. 65

66 Δγθαηαζηάζεηο γηα ηηο δώλεο 1 θαη Πξνζηαζία Σα εμαξηήκαηα θαη νη θαισδηψζεηο ησλ εζσηεξηθά αζθαιψλ ζπζθεπψλ θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ζπζθεπψλ, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε πεξηβιήκαηα κε βαζκφ πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ IP 20 γηα πξνζηαζία απφ δεκηά θαη κε εμνπζηνδνηεκέλε επέκβαζε Καιώδηα Μφλν κνλσκέλα θαιψδηα ησλ νπνίσλ ηα δεπγάξηα αγσγφο-γε, αγσγφοζσξάθηζε θαη ζσξάθηζε-γε ζα έρνπλ ππνζηεί δνθηκή ηάζεο ηνπιάρηζηνλ 500 V a.c. ή 750 V d.c., ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα εζσηεξηθά αζθαιή θπθιψκαηα. Ζ δηάκεηξνο ησλ κεκνλσκέλσλ αγσγψλ κέζα ζηελ επηθίλδπλε πεξηνρή δελ ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 0.1 mm. Οη ειεθηξηθνί παξάκεηξνη (ρσξεηηθφηεηα θαισδίνπ C c θαη επαγσγή θαισδίνπ L c ) ή (ρσξεηηθφηεηα θαισδίνπ C c θαη ιφγνο επαγσγήο δηα ηελ σκηθή αληίζηαζε ηνπ θαισδίνπ L c /R c ) γηα φια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα θαιψδηα ζα πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε έλαλ απφ ηνπο 3 παξαθάησ ηξφπνπο: 1. Σηο πην δπζκελείο ειεθηξηθέο παξακέηξνπο πνπ πξνζδηνξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο. 2. Απφ ηε κέηξεζε ελφο δείγκαηνο θαισδίνπ, φπνπ ε κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ θαισδίνπ πξνζδηνξίδεηαη αλνηρηνθπθιψλνληαο ηα άθξα ηνπ θαισδίνπ θαη κεηξψληαο ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ θιψλσλ θαη ζσξαθίζεσλ πνπ δίλνπλ ηε κέγηζηε ηηκή, κέγηζηε απηεπαγσγή ηνπ θαισδίνπ πξνζδηνξίδεηαη ζπλδένληαο ηα πην απνκαθξπζκέλα άθξα ηνπ θαισδίνπ. Ζ αληίζηαζε ζπλερνχο ξεχκαηνο απηήο ηεο ζπλδεζκνινγίαο είλαη ε αληίζηαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ιφγνπ L/R ηνπ θαισδίνπ pF/m θαη είηε 1 κh/m ή 30 κh/m, αλάινγα κε ην αλ ε δηαζχλδεζε απνηειείηαη απφ 2 ή 3 θιψλνπο ελφο ζπλεζηζκέλνπ θαισδίνπ, κε ε ρσξίο καλδχα. 66

67 Γείσζε αγώγηκεο ζσξάθηζεο Όπνπ απαηηείηαη ζσξάθηζε, απηή ζα πξέπεη λα είλαη ειεθηξηθά ζπλδεδεκέλε ζηε γε ζε έλα ζεκείν κφλν, ζπλήζσο ζηε κε επηθίλδπλε πεξηνρή. Απηφ γίλεηαη γηα λα απνθεπρζεί ε θπθινθνξία ηνπ ξεχκαηνο ζηε ζσξάθηζε ιφγσ δηαθνξψλ δπλακηθνχ πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζηα άθξα ηνπ θπθιψκαηνο. Δηδηθέο πεξηπηψζεηο 1. Αλ γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο (φπνπ ε ζσξάθηζε έρεη πςειή αληίζηαζε ή φπνπ απαηηείηαη ε ζσξάθηζε γηα απνθπγή εμ επαγσγήο παξεκβνιψλ) ε ζσξάθηζε απαηηείηαη λα έρεη πνιιαπιέο ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο ζε φιν ηεο ην κήθνο, ε δηάηαμε ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο 35 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί εθφζνλ ν κνλσκέλνο αγσγφο γεο είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο (δηαηνκήο κεηαμχ 4mm 2 θαη 16mm 2 ), ε δηάηαμε ηνπ κνλσκέλνπ αγσγνχ γεο θαη ηεο ζσξάθηζεο ζα πξέπεη λα αληέρεη δνθηκή κφλσζεο ππφ ηάζε 500V rms ελαιιαζζφκελε γηα έλα ιεπηφ [2], κε φινπο ηνπο άιινπο αγσγνχο ή νπιηζκνχο ηνπ θαισδίνπ, ν κνλσκέλνο αγσγφο γεο θαη ε ζσξάθηζε ζπλδένληαη κφλν ζε έλα ζεκείν ζηε γε, ην νπνίν ζα είλαη ην ίδην ζεκείν θαη γηα ηνλ κνλσκέλν αγσγφ γεο θαη γηα ηε ζσξάθηζε, θαη ζπλήζσο ζα είλαη ζην άθξν ηνπ θαισδίνπ πνπ θαηαιήγεη ζηε κε επηθίλδπλε πεξηνρή, ν κνλσκέλνο αγσγφο γεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε ζεκεία φπνπ δελ ζα ππάξρεη θίλδπλνο θζνξάο ηνπ απφ ζεξκφηεηα, δηάβξσζε, κεραληθνχο θαη ρεκηθνχο παξάγνληεο, ν ιφγνο απηεπαγσγήο/αληίζηαζεο (L/R) ηνπ θαισδίνπ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν κε ηνλ κνλσκέλν αγσγφ γεο, ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ «επαιήζεπζε εζσηεξηθά αζθαιψλ θπθισκάησλ». 2. Αλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ππάξρεη κεγάινο βαζκφο βεβαηφηεηαο φηη ππάξρεη εμίζσζε δπλακηθνχ αλάκεζα ζηα δχν άθξα ηνπ θπθιψκαηνο, δειαδή αλάκεζα ζηελ επηθίλδπλε θαη ζηε κε επηθίλδπλε πεξηνρή, ηφηε αλ είλαη επηζπκεηφ ε ζσξάθηζε ηνπ θαισδίνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί ζηε γείσζε θαη ζηα δχν άθξα ηνπ θαισδίνπ ή ζε νπνηαδήπνηε παξεκβαιιφκελα ζεκεία. 67

68 3. Πνιιαπιή γείσζε κέζσ κηθξψλ ππθλσηψλ (γηα παξάδεηγκα 1nF, 1500 V θεξακηθφο) είλαη απνδεθηή εθφζνλ ε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα δελ μεπεξλά ηα 10 nf. ρήκα 37: Γείσζε αγψγηκεο ζσξάθηζεο Δμήγεζε ηελ εηδηθή πεξίπησζε φπνπ ε αγψγηκε ζσξάθηζε έρεη πςειή αληίζηαζε, νη πνιιαπιέο ζπλδέζεηο ηεο ζσξάθηζεο κε ηε γε νπζηαζηηθά ππνδηαηξνχλ ην ζπλνιηθφ κήθνο ηεο ζσξάθηζεο ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα, ψζηε νη πηψζεηο ηάζεο ζε απηά ζε πεξίπησζε πνπ βξεζνχλ ππφ ηάζε, λα δηαηεξείηαη ζε ρακειέο ηηκέο ύλδεζε νπιηζκνύ θαισδίνπ Ο νπιηζκφο ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη ζηνλ ηζνδπλακηθφ δπγφ κέζσ ησλ εμαξηεκάησλ εηζφδνπ ηνπ θαισδίνπ ή ηζνδχλακα ζην ηέινο θάζε άθξνπ ηνπ θαισδίνπ. Όηαλ παξεκβάιινληαη άιια θνπηηά δηαθιάδσζεο ή άιιεο ζπζθεπέο, ν νπιηζκφο ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη παξνκνίσο ζηνλ ηζνδπλακηθφ δπγφ απηψλ ησλ ζεκείσλ. ε πεξίπησζε πνπ ν νπιηζκφο δελ απαηηείηαη λα ζπλδέεηαη ζηνλ ηζνδπλακηθφ δπγφ ζε θάζε παξεκβαιιφκελν ζεκείν, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ειεθηξηθή ζπλέρεηα ηνπ νπιηζκνχ απφ άθξν ζε άθξν ηεο δηαδξνκήο ηνπ θαισδίνπ. 68

69 Δγθαηάζηαζε θαισδίσλ Οη εγθαηαζηάζεηο εζσηεξηθά αζθαιψλ θπθισκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη ψζηε ηα θαιψδηα λα κελ επεξεάδνληαη απφ εμσηεξηθά ειεθηξηθά ή καγλεηηθά πεδία πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ απφ θνληηλέο γξακκέο κεηαθνξάο, ή απφ κνλνπνιηθά θαιψδηα πνπ δηαξξένληαη απφ πςειά ξεχκαηα. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηε ρξήζε ζσξάθηζεο, ζπλεζηξακκέλσλ δεπγψλ ή κε ηε δηαηήξεζε ζπγθεθξηκέλεο απφζηαζεο απφ ηε πεγή ηνπ ειεθηξηθνχ ή καγλεηηθνχ πεδίνπ. Πέξα απφ ηηο γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηνπο επηθίλδπλνπο θαη κε ρψξνπο, νη θαισδηψζεηο πξέπεη λα πιεξνχλ κία απφ ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο: Σα θαιψδηα ησλ εζσηεξηθά αζθαιψλ θπθισκάησλ πξέπεη λα νδεχνπλ μερσξηζηά απφ ηα θαιψδηα ησλ κε εζσηεξηθά αζθαιψλ θπθισκάησλ. Σα θαιψδηα ησλ εζσηεξηθά αζθαιψλ θπθισκάησλ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη έηζη ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο. Σα θαιψδηα ησλ εζσηεξηθά αζθαιψλ θαη κε αζθαιψλ θπθισκάησλ πξέπεη λα είλαη νπιηζκέλα, κε κεηαιιηθφ καλδχα ή ζσξαθηζκέλα. Οη αγσγνί ησλ εζσηεξηθά αζθαιψλ θαη κε αζθαιψλ θπθισκάησλ δελ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη κέζα ζην ίδην θαιψδην. α β ρήκα 38:Όδεπζε θαη ρξσκαηηζκφο θαισδίσλ α) Καιψδηα εζσηεξηθά αζθαιψλ θπθισκάησλ (ρξψκα κπιε). β) Καιψδηα κε αζθαιψλ θπθισκάησλ (κε κεηαιιηθφ καλδχα ή ζσξάθηζε). 69

70 Σα θαιψδηα ησλ εζσηεξηθά αζθαιψλ θπθισκάησλ πξέπεη λα είλαη κπιε ρξψκαηνο γηα λα δηαπηζηψλεηαη εχθνια φηη αλήθνπλ ζε απηή ηε θαηεγνξία. Αλ φια ηα θαιψδηα ησλ εζσηεξηθά αζθαιψλ θαη κε αζθαιψλ θπθισκάησλ είλαη νπιηζκέλα, ή έρνπλ κεηαιιηθφ καλδχα ή είλαη ζσξαθηζκέλα, ηφηε δελ απαηηείηαη ρξσκαηηζκφο. Σα πνιππνιηθά θαιψδηα κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα εζσηεξηθά αζθαιή θπθιψκαηα, αιιά έλα εζσηεξηθά αζθαιέο θχθισκα θαη έλα εζσηεξηθά κε αζθαιέο θχθισκα δελ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ίδην θαιψδην. Σα πνιππνιηθά θαιψδηα ζα πξέπεη λα αληέρνπλ δηειεθηξηθφ ηεζη ηνπιάρηζηνλ 500 V r.m.s.ελαιιαζζφκελε ή 750 V ζπλερή ηάζε κεηαμχ νπνηνπδήπνηε νπιηζκνχ θαη /ε ζσξάθηζεο ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο θαη κε φινπο ηνπο πφινπο ελσκέλνπο κεηαμχ ηνπο, 1000 V r.m.s. ελαιιαζζφκελε ή 1500 V ζπλερή ηάζε κεηαμχ κηαο δεζκίδαο πνπ πεξηέρεη ηνπο κηζνχο πφινπο ηνπ θαισδίνπ ελσκέλνπο καδί, θαη κίαο δεζκίδαο πνπ πεξηέρεη ηνπο άιινπο κηζνχο πφινπο ηνπ θαισδίνπ ελσκέλνπο καδί Σεξκαηηζκόο θαισδίσλ εζσηεξηθά αζθαιώλ θπθισκάησλ Οη αθξνδέθηεο ησλ εζσηεξηθά αζθαιψλ θπθισκάησλ, πνπ βξίζθνληαη γηα παξάδεηγκα ζηνπο πίλαθεο ειέγρνπ, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη μερσξηζηά απφ απηνχο ησλ κε αζθαιψλ θπθισκάησλ κε κία απφ ηηο δχν παξαθάησ κεζφδνπο: 1. Όηαλ ν δηαρσξηζκφο γίλεηαη κε ηελ απφζηαζε, ηφηε ην δηάθελν κεηαμχ ησλ αθξνδεθηψλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50 mm. 2. Όηαλ ν δηαρσξηζκφο γίλεηαη κε ηε ρξήζε κνλσηηθνχ δηαρσξηζηηθνχ, ή κεηαιιηθνχ γεησκέλνπ δηαρσξηζηηθνχ, ηφηε ην δηαρσξηζηηθφ ζα εθηείλεηαη 1,5 mm απφ ηα ηνηρψκαηα ηνπ πεξηβιήκαηνο, ή ελαιιαθηηθά ζα παξέρεη ην ιηγφηεξν απφζηαζε 50 mm κεηαμχ ησλ αθξνδεθηψλ ζε νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε γχξσ απφ ην δηαρσξηζηηθφ. 70

71 ρήκα 39: Γηαρσξηζκφο αθξνδεθηψλ κε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 50 mm [18] α) Δπαθέο ηεξκαηηζκνχ αθξνδεθηψλ κε αζθαιψλ θπθισκάησλ. β) Δπαθέο ηεξκαηηζκνχ αθξνδεθηψλ εζσηεξηθά αζθαιψλ θπθισκάησλ. ρήκα 40: Γηαρσξηζκφο αθξνδεθηψλ γχξσ απφ ην δηαρσξηζηηθφ κε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 50 mm [18] α) Δπαθέο ηεξκαηηζκνχ αθξνδεθηψλ κε αζθαιψλ θπθισκάησλ. β) Δπαθέο ηεξκαηηζκνχ αθξνδεθηψλ εζσηεξηθά αζθαιψλ θπθισκάησλ. γ) Γηαρσξηζηηθφ. 71

72 Οη ξεπκαηνιήπηεο θαη νη ξεπκαηνδφηεο γηα ηελ ζχλδεζε εμσηεξηθψλ αζθαιψλ θπθισκάησλ δελ ζα πξέπεη λα ζπκβαηνί φζνλ αθνξά ηε ζχλδεζε κε ηνπο ξεπκαηνιήπηεο θαη ηνπο ξεπκαηνδφηεο απινχ ηχπνπ, γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Σππηθφ παξάδεηγκα είλαη νη ξεπκαηνιήπηεο ζηελ πεξηνρή έθξεμεο εληφο ησλ ρεηξνπξγείσλ [1] Γείσζε εζσηεξηθά αζθαιώλ θπθισκάησλ Σα εζσηεξηθά αζθαιή θπθιψκαηα κπνξεί λα είλαη είηε 1. Απνκνλσκέλα απφ ηε γε, ή 2. Αλ ππάξρεη ηζνδπλακηθφο δπγφο ζε φιε ηε πεξηνρή ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλν ην εζσηεξηθά αζθαιέο θχθισκα, ζπλδεδεκέλα ζε απηφλ ζε έλα ζεκείν. Πεξηζζφηεξεο απφ κία ζπλδέζεηο ζηε γε επηηξέπνληαη γηα ην θχθισκα εθφζνλ ην θχθισκα είλαη γαιβαληθά απνκνλσκέλν απφ ηα ππνθπθιψκαηά ηνπ, θάζε έλα απφ ηα νπνία έρεη κία ζχλδεζε ζηε γε. Γηα ηα εζσηεξηθά αζθαιή θπθιψκαηα πνπ είλαη απνκνλσκέλα απφ ηε γε, πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζηνλ θίλδπλν ειεθηξνζηαηηθήο θφξηηζεο. Μία ζχλδεζε πξνο γε κέζσ κηαο αληίζηαζεο 0,2 ΜΩ θαη 1ΜΩ, γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ ειεθηξνζηαηηθή εθθφξηεζε, δελ ελλνείηαη σο γείσζε. ηα εζσηεξηθά αζθαιή θπθιψκαηα, νη αθξνδέθηεο γείσζεο ησλ θξαγκψλ αζθαιείαο ρσξίο γαιβαληθή απνκφλσζε (γηα παξάδεηγκα θξαγκνί δέλεξ) ζα είλαη: 1. ζπλδεδεκέλνη ζηνλ ηζνδπλακηθφ δπγφ κέζσ ηεο ζπληνκφηεξεο δηαδξνκήο, ή 2. γηα ηα TN-S ζπζηήκαηα κφλν, ζπλδεδεκέλνη ζηε γε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ε ζχλζεηε αληίζηαζε απφ ην ζεκείν ηεο ζχλδεζεο κέρξη ηνλ θχξην δπγφ ηεο γεο είλαη κηθξφηεξε απφ 1Ω. Ζ δηαηνκή ηεο ζχλδεζεο γεο ζα απνηειείηαη απφ: 1. ηνπιάρηζηνλ δχν δηαθνξεηηθνχο αγσγνχο θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα αληέμεη ην κέγηζην πηζαλφ ξεχκα πνπ ζα ξέεη ζπλερψο, κε ειάρηζηε δηαηνκή 1,5 mm 2 ραιθνχ, ή 2. ηνπιάρηζηνλ έλαο αγσγφο κε ειάρηζηε δηαηνκή 4 mm 2 ραιθνχ. 72

73 Δπαιήζεπζε εζσηεξηθά αζθαιώλ θπθισκάησλ Αλ δελ ππάξρεη πηζηνπνηεηηθφ γηα φιν ην θχθισκα ζα πξέπεη λα γίλεηαη επαιήζεπζε ησλ εζσηεξηθά αζθαιψλ θπθισκάησλ. Όηαλ γίλεηαη ε εγθαηάζηαζε εζσηεξηθά αζθαιψλ θπθισκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαισδίσλ, ε κέγηζηε επηηξεπφκελε απηεπαγσγή, ρσξεηηθφηεηα ή ν ιφγνο L/R θαη ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία επηθάλεηαο δελ ζα πξέπεη μεπεξληνχληαη. Οη επηηξεπφκελεο ηηκέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη απφ ηελ πηλαθίδα ηεο ζπλεξγαδφκελεο ζπζθεπήο. Γηα εζσηεξηθά αζθαιή θπθιψκαηα κε κία ζπλεξγαδφκελε ζπζθεπή ην άζξνηζκα ηεο κέγηζηεο εζσηεξηθήο ρσξεηηθφηεηαο C i θάζε εμαξηήκαηνο ηεο εζσηεξηθά αζθαινχο ζπζθεπήο θαη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ θαισδίνπ C c (ηα θαιψδηα γεληθά ζεσξνχληαη ζπγθεληξσκέλεο ρσξεηηθφηεηεο ίζεο κε ηε κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα δχν δηπιαλψλ θιψλσλ) δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηε κέγηζηε ηηκή C o ηεο ζπλεξγαδφκελεο ζπζθεπήο. Σν άζξνηζκα ηεο κέγηζηεο εζσηεξηθήο επαγσγήο L i θάζε εμαξηήκαηνο ηεο εζσηεξηθά αζθαινχο ζπζθεπήο θαη ε επαγσγή ηνπ θαισδίνπ L c (ηα θαιψδηα γεληθά ζεσξνχληαη ζπγθεληξσκέλεο επαγσγέο ίζεο κε ηε κέγηζηε επαγσγή δχν θιψλσλ ηνπ θαισδίνπ πνπ έρνπλ ηε κέγηζηε απφζηαζε) δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηε κέγηζηε ηηκή L o ηεο ζπλεξγαδφκελεο ζπζθεπήο. Όηαλ ε εζσηεξηθά αζθαιήο ζπζθεπή δελ έρεη επαγσγή θαη ζηε ζπλεξγαδφκελε ζπζθεπή αλαγξάθεηαη ν ιφγνο L/R, αλ ν ιφγνο L/R ηνπ θαισδίνπ κεηξνχκελνο κεηαμχ δχν θιψλσλ ηνπ θαισδίνπ πνπ έρνπλ ηε κέγηζηε απφζηαζε, είλαη κηθξφηεξνο απφ απηή ηε ηηκή (L/R ζπλεξγαδφκελεο ζπζθεπήο), δελ είλαη αλαγθαίν λα ηθαλνπνηείηαη ε απαίηεζε γηα ην L o. Οη επηηξεπφκελεο ηηκέο ηάζεο εηζφδνπ U i, ξεχκαηνο εηζφδνπi i θαη ηζρχνο εηζφδνπ P i ηεο θάζε εζσηεξηθά αζθαινχο ζπζθεπήο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξεο ή ίζεο κε ηηο ηηκέο U o, I o θαη P o ηεο ζπλεξγαδφκελεο ζπζθεπήο αληίζηνηρα. Σα παξαθάησ θαίλνληαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί: 73

74 ρήκα 41: Κξηηήξηα γηα ηελ επαιήζεπζε ελφο απινχ εζσηεξηθά αζθαινχο θπθιψκαηνο [20]. Γηα ηηο απιέο ζπζθεπέο, ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί απφ ηηο ηηκέο ηνπ P o ηεο ζπλεξγαδφκελεο ζπζθεπήο γηα ηελ εχξεζε ηεο ζεξκνθξαζηαθήο θιάζεο. Ζ ζεξκνθξαζηαθή θιάζε κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα ή απφ ηνλ ηχπν T=P o R th +T amb ( ) Όπνπ Σ είλαη ε ζεξκνθξαζία επηθάλεηαο, P o R th ε ηζρχο ηεο ζπλεξγαδφκελεο ζπζθεπήο πνπ αλαγξάθεηαη ζηε πηλαθίδα, ε ζεξκηθή αληίζηαζε (K/W), T amb ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο θαη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 5 (βι. παξ ) Δπηπξνζζέησο, εμαξηήκαηα κε εκβαδφ επηθάλεηαο κηθξφηεξν ησλ 10cm 2 κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ σο Σ5 αλ ε ζεξκνθξαζία επηθάλεηάο ηνπο δελ μεπεξλά ηνπο 150 ν C. 74

75 πλνιηθφ εκβαδφλ επηθάλεηαο Απαίηεζε γηα θαηεγνξία Σ4 Δμαηξνχληαη ηα κνιχβδηλα θαιψδηα (βαζηζκέλε ζε 40 ν ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο) <20mm 2 Θεξκνθξαζία επηθάλεηαο 275 ν C 20mm 2 10cm 2 Θεξκνθξαζία επηθάλεηαο 200 ν C 20mm 2 Ηζρχο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 1,3 W Μεηνχκελε ζε 1,2 W γηα 60 ν C ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ή 1,0 W γηα 80 ν C ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο Πίλαθαο 7: Δθηίκεζε γηα θαηεγνξία Σ4 ζχκθσλα κε ην κέγεζνο ηνπ εμαξηήκαηνο θαη ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο Δγθαηαζηάζεηο γηα ηε δώλε 0 ηηο εγθαηαζηάζεηο κε εζσηεξηθά αζθαιή θπθιψκαηα γηα ηε δψλε 0, ε εζσηεξηθά αζθαιήο ζπζθεπή θαη ε ζπλεξγαδφκελε ζπζθεπή ζα πξέπεη λα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ia. Πξνηηκνχληαη ζπλεξγαδφκελεο ζπζθεπέο κε γαιβαληθή απνκφλσζε αλάκεζα ζηα εζσηεξηθά αζθαιή θαη κε εζσηεξηθά αζθαιή θπθιψκαηα. Αλ απαηηείηαη γείσζε ηνπ θπθιψκαηνο γηα ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο, ε ζχλδεζε ζηε γε πξέπεη λα γίλεηαη έμσ απφ ηε δψλε 0, αιιά φζν θνληά γίλεηαη ζηηο ζπζθεπέο ηεο δψλεο 0. Αλ κέξνο ηνπ εζσηεξηθά αζθαινχο θπθιψκαηνο είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηε δψλε 0 έηζη ψζηε ε ζπζθεπή θαη ν ζπλεξγαδφκελνο εμνπιηζκφο δηαηξέρεη ην ξίζθν αλάπηπμεο επηθίλδπλεο δηαθνξάο δπλακηθνχ ζηε δψλε 0, έλαο απαγσγέαο θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί αλάκεζα ζε θάζε κε γεησκέλν θιψλν ηνπ θαισδίνπ θαη ηελ ηνπηθή θαηαζθεπή φζν ην δπλαηφλ πην θνληά θαηά πξνηίκεζε εληφο ελφο κέηξνπ απφ ηελ είζνδν ηεο δψλεο 0. Παξαδείγκαηα απηψλ ησλ ηνπνζεζηψλ είλαη δεμακελέο απνζήθεπζεο εχθιεθησλ πγξψλ, κνλάδεο δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ θαη ζηήιεο απφζηαμεο ζε πεηξνρεκηθέο δηαδηθαζίεο. 75

76 ρήκα 42: Απαγσγείο θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ ζε εζσηεξηθά αζθαιή θπθιψκαηα [21] Όηαλ ζε εζσηεξηθά αζθαιή θπθιψκαηα εγθαζίζηαηαη απαγσγέαο θξνπζηηθψλ ηάζεσλ ζα πξέπεη απηφο λα αληαπνθξίλεηαη ζε έλα ειάρηζην ξεχκα εθθφξηηζεο θνξπθήο 10 ka (8/20 κs, 10 θξνχζεηο). Ζ ζχλδεζε κεηαμχ ηεο ζπζθεπήο πξνζηαζίαο θαη ηεο ηνπηθήο θαηαζθεπήο ζα έρεη ειάρηζηε δηαηνκή ηζνδχλακε κε 4 mm 2 ραιθνχ. Σν θαιψδην αλάκεζα ζηελ εζσηεξηθά αζθαιή ζπζθεπή ζηε δψλε 0 θαη ηνλ απαγσγέα, ζα πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη απφ θεξαπλνχο Δπηπιένλ απαηηήζεηο γηα ηνλ ηύπν πξνζηαζίαο p Πεξίβιεκα ππό πίεζε Οξηζκνί Ρύζκηζε πίεζεο Ρπζκίδεηαη θαη επηηεξείηαη γηα ηελ απνηξνπή ηεο εηζφδνπ ηεο εμσηεξηθήο αηκφζθαηξαο κέζα ζην πεξίβιεκα ηεο ζπζθεπήο ή ζην ρψξν, δηαηεξψληαο ην 76

77 πξνζηαηεπηηθφ αέξην πνπ βξίζθεηαη κέζα, ζε πίεζε κεγαιχηεξε απφ απηή ηεο εμσηεξηθήο αηκφζθαηξαο. Κάζαξζε ε έλα πεξίβιεκα ππφ πίεζε, θάζαξζε είλαη ε δηαδηθαζία ηεο δηέιεπζεο πνζφηεηαο πξνζηαηεπηηθνχ αεξίνπ κέζα απφ ην πεξίβιεκα θαη ηηο ζσιήλεο, έηζη ψζηε ε ζπγθέληξσζε ηεο εθξεθηηθήο αηκφζθαηξαο λα δηαηεξείηαη ζε αζθαιή επίπεδα. ηαηηθή ξύζκηζε πίεζεο Γηαηήξεζε ηεο ππεξπίεζεο κέζα ζε πεξίβιεκα ππφ πίεζε, ρσξίο ηελ πξνζζήθε πξνζηαηεπηηθνχ αεξίνπ ζηελ επηθίλδπλε πεξηνρή σιελώζεηο Όινη νη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο ζα πξέπεη λα αληέρνπλ πίεζε ίζε κε 1,5 θνξέο ηελ κέγηζηε ππεξπίεζε, πνπ πξνζδηνξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ή ηε κέγηζηε ππεξπίεζε φπνπ ε πεγή παξνρήο πίεζεο κπνξεί λα απνδψζεη κε φια ηα αλνίγκαηα θιεηζηά, φπνπ ε πεγή παξνρήο πίεζεο (γηα παξάδεηγκα αλεκηζηήξαο) πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο ζπζθεπήο κε πεξίβιεκα ππφ πίεζε, κε ειάρηζην 200Pa (2 mbar). Σα ζεκεία ζηα νπνία ην πξνζηαηεπηηθφ αέξην εηζέξρεηαη ζηηο ζσιελψζεηο ή εμέξρεηαη απφ απηέο, ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηε κε επηθίλδπλε πεξηνρή. Οη ζπζθεπέο παξνρήο πίεζεο, φπσο αλεκηζηήξεο ή ζπκπηεζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξνρή πξνζηαηεπηηθνχ αεξίνπ ζα πξέπεη θαηά πξνηίκεζε λα εγθαζίζηαληαη ζηε κε επηθίλδπλε πεξηνρή. Όηαλ ν θηλεηήξαο ή ν εμνπιηζκφο ειέγρνπ βξίζθνληαη καδί κε ηνπο ζσιήλεο παξνρήο, ή φηαλ ε εγθαηάζηαζε ζηελ επηθίλδπλε πεξηνρή δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί, ηφηε ε ζπζθεπή παξνρήο πίεζεο πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη θαηάιιεια Δλέξγεηεο ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ξύζκηζεο πίεζεο ε πεξηπηψζεηο απνηπρίαο ξχζκηζεο πίεζεο πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα απνθπγή επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ. Οη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε, αλάινγα κε ην αλ ε ζπζθεπή πεξηέρεη ή φρη εζσηεξηθή πεγή απειεπζέξσζεο είλαη νη εμήο: 77

78 Αλ ε ζπζθεπή δελ έρεη εζσηεξηθή πεγή απειεπζέξσζεο ηφηε ζε απηή ηε πεξίπησζε πξέπεη λα γίλνπλ νη ελέξγεηεο πνπ δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Δίδνο πεξηνρήο Πεξίβιεκα πνπ πεξηέρεη ζπζθεπή φρη θαηάιιειε γηα ηε δψλε 2 ρσξίο ξχζκηζε πίεζεο Πεξίβιεκα πνπ πεξηέρεη ζπζθεπή θαηάιιειε γηα ηε δψλε 2 ρσξίο ξχζκηζε πίεζεο Εψλε 2 πλαγεξκφο 1 Κακία ελέξγεηα Εψλε 1 πλαγεξκφο θαη δηαθνπή 2 πλαγεξκφο 1 1 Αλ ιεηηνπξγήζεη ν ζπλαγεξκφο άκεζεο ελέξγεηεο πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα απνθαηαζηαζεί ην ζχζηεκα 2 Αλ απφ ηελ απηφκαηε δηαθνπή πξνθχπηεη επηθίλδπλε θαηάζηαζε, άιια κέηξα πξέπεη λα ιεθζνχλ εκείσζε : Ζ απνθαηάζηαζε ηεο ξχζκηζεο πίεζεο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, φκσο ζε θάζε πεξίπησζε εληφο 24 σξψλ. Πίλαθαο 8: Δλέξγεηεο ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ξχζκηζεο πίεζεο ζε ζπζθεπή ρσξίο εζσηεξηθή πεγή απειεπζέξσζεο. Αλ ε ζπζθεπή έρεη κηα εζσηεξηθή πεγή απειεπζέξσζεο, ηφηε ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ξχζκηζεο ηεο πίεζεο, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα πάξεη κέηξα ιακβάλνληαο ππφςε ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ: 1. Σηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή, 2. Σε θχζε ηεο απειεπζέξσζεο (κεδακηλή, πεξηνξηζκέλε, απεξηφξηζηε), 3. Σελ νπζία πνπ απειεπζεξψλεηαη (πγξφ, αέξην) θαη ηα φξηα αλάθιεμεο ηνπο, 4. Αλ ε παξνρή ηεο εχθιεθηεο νπζίαο δηαθφπηεηαη ή φρη ζε πεξίπησζε απειεπζέξσζεο, 5. Σν είδνο ηεο ζπζθεπήο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην πεξίβιεκα, π.ρ. αλ πεξηέρεη κεραληζκνχο κε ειαηήξηα, αλ είλαη θαηάιιειε γηα ηε δψλε 1 ή ηε δψλε 2, θαη ηελ απφζηαζε ηεο απφ ηε πεγή απειεπζέξσζεο, 6. Σν είδνο ηεο εμσηεξηθήο πεξηνρήο, δψλε 1 ή δψλε 2, 7. Σνλ ηχπν ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ αεξίνπ, (αέξαο ή αδξαλέο αέξην), 8. Σηο επηπηψζεηο απφ κηα απξνεηδνπνίεηε απηφκαηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο. 78

79 Κάζαξζε Σν ρξεζηκνπνηνχκελν πξνζηαηεπηηθφ αέξην γηα θάζαξζε θαη παξνρή πίεζεο πξέπεη λα είλαη κε εχθιεθην θαη κε ηνμηθφ. Δπίζεο, δελ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη πγξαζία, ιάδη, ζθφλε, ίλεο, ρεκηθά, ή άιια επηθίλδπλα εχθιεθηα πιηθά. πλήζσο είλαη αέξαο ή θάπνην αδξαλέο αέξην. Ο θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίδεη ηνλ ηχπν ηνπ αεξίνπ ή νπνηνδήπνηε άιιν ελαιιαθηηθφ. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη αδξαλέο αέξην, ππάξρεη ν θίλδπλν αζθπμίαο. Γηα απηφ πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε ζήκαλζε πξνεηδνπνίεζεο. Γηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα γίλεηαη θάζαξζε ψζηε λα απνκαθξπλζεί ην αδξαλέο αέξην πξηλ αλνηρηεί ή πφξηα ή ην θάιπκκα [9]. Σν πξνζηαηεπηηθφ αέξην δελ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη πεξηζζφηεξν νμπγφλν αλά φγθν απφ φηη πεξηέρεη ν αέξαο. Δπίζεο ε ζεξκνθξαζία ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ αεξίνπ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηνπο 40 ν C [4]. 79

80 5. Οδεγίεο γηα εθξεθηηθέο αηκόζθαηξεο 5.1 Δηζαγσγή Ο φξνο ΑΣΔΥ (AΣmospheres EΥplosives) αλαθέξεηαη [26] ζηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πγείαο θαη αζθάιεηαο, ηηο απαηηήζεηο γηα ηε ζήκαλζε CE ησλ πξντφλησλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε εθξεθηηθέο αηκφζθαηξεο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 94/9/ EC. Δπίζεο αλαθέξεηαη ζηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνλ θίλδπλν εθξεθηηθψλ αηκνζθαηξψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 1999/92/EC. Καη νη δχν νδεγίεο είλαη ππνρξεσηηθέο ζηελ εθαξκνγή ηνπο απφ Ζ ελαξκφληζε ηεο νδεγίαο 94/9/EC ζηελ Διιεληθή λνκνζεζία έγηλε κε ηε ζρεηηθή απφθαζε πνπ δεκνζηεχεηαη ζην ΦΔΚ / Β 17081/2964 (πζθεπέο θαη ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε εθξήμηκεο αηκφζθαηξεο). Οη νδεγίεο ΑΣΔΥ βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε φινπο ηνπο ρψξνπο φπνπ είλαη δπλαηφλ νη εξγαδφκελνη λα εθηεζνχλ ζε θίλδπλν ιφγσ εθξεθηηθψλ αηκνζθαηξψλ. Οη νδεγίεο ATEX επεξεάδνπλ : 1. Καηαζθεπαζηέο εμνπιηζκνχ πνπ πξννξίδεηαη ζε εθξεθηηθέο αηκφζθαηξεο. 2. Λεηηνπξγνχο εγθαηαζηάζεσλ φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο δεκηνπξγίαο εθξεθηηθήο αηκφζθαηξαο. 3. ρεδηαζηέο, δηαλνκείο, αληηπξνζψπνπο, εγθαηαζηάηεο, ζπληεξεηέο, θνξείο επηζεψξεζεο. 5.2 ήκαλζε CE ε θάζε ζπζθεπή θαη ζχζηεκα πξνζηαζίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη θαηά ηξφπν επαλάγλσζην θαη αλεμίηειν νη αθφινπζεο ειάρηζηεο ελδείμεηο [27]: ε επσλπκία θαη δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, ε ζήκαλζε CE, ν ραξαθηεξηζκφο ζεηξάο ή ηχπνπ, ν αξηζκφο ζεηξάο, εάλ ππάξρεη, 80

81 ην έηνο θαηαζθεπήο, ε εηδηθή ζήκαλζε πξνζηαζίαο απφ εθξήμεηο E X αθνινπζνχκελε απφ ην ζχκβνιν ηεο νκάδαο ζπζθεπψλ θαη ηεο θαηεγνξίαο, γηα ηελ νκάδα ζπζθεπψλ ΗΗ ην γξάκκα G (φζνλ αθνξά ηηο εθξεθηηθέο αηκφζθαηξεο πνπ νθείινληαη ζηελ παξνπζία αεξίσλ, αηκψλ ή ζπγθεληξψζεηο ζηαγνληδίσλ) ή/θαη ην γξάκκα D (φζνλ αθνξά ηηο εθξεθηηθέο αηκφζθαηξεο πνπ νθείινληαη ζηελ παξνπζία ζθφλεο). Δμάιινπ θαη εθφζνλ είλαη αλαγθαίν πξέπεη επίζεο λα θέξνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελδείμεηο γηα ηελ αζθαιή ρξήζε. Ζ ζήκαλζε CE [16] είλαη δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ πξντφληνο (ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ζε πεξίπησζε πνπ ην πξντφλ εηζάγεηαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε), φηη απηφ ζπκκνξθψλεηαη κε φια ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ε Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ ζήκαλζε CE δελ ζεκαίλεη φηη ην πξντφλ έρεη θαηαζθεπαζηεί ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε νχηε ππνλνεί έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν πνηφηεηαο, αθνχ ην πξντφλ δελ έρεη πηζηνπνηεζεί απφ θάπνην αξκφδην νξγαληζκφ. 5.3 Πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα χκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ αξηζ. 42, αξ. θχιινπ 44, 21/2/2003 (ζρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα εθηεζνχλ ζε θίλδπλν απφ εθξεθηηθέο αηκφζθαηξεο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 1999/92/ΔΚ ηεο 16 εο Γεθεκβξίνπ 1999 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ E.E.L 23/57/ ), πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα γηα ηε ζήκαλζε ρψξσλ ζηνπο νπνίνπο είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζνχλ εθξεθηηθέο αηκφζθαηξεο ζε βαζκφ ηέηνην ψζηε λα ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, είλαη ην παξαθάησ: ρήκα 43: Πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα γηα εθξεθηηθέο αηκφζθαηξεο [29] 81

82 Σν ζήκα πξέπεη λα έρεη δηαθξηηηθά ζηνηρεία, ηξηγσληθφ ζρήκα θαη καχξνπο ραξαθηήξεο ζε θίηξηλν θφλην, κάπξν πεξίγξακκα (ην θίηξηλν πξέπεη λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζήκαηνο). 5.4 Οκάδεο ζπζθεπώλ Οη νκάδεο ζπζθεπψλ ζχκθσλα φπσο αλαθέξνληαη ζην ΦΔΚ / Β 17081/2964 (πζθεπέο θαη ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε εθξήμηκεο αηκφζθαηξεο), παξάξηεκα 1 είλαη: Οκάδα ζπζθεπψλ Η πνπ έρεη 2 θαηεγνξίεο: Ζ θαηεγνξία Μ 1 πεξηιακβάλεη [27] ηηο ζπζθεπέο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη φπνπ είλαη απαξαίηεην εμνπιηζηεί κε πξφζζεηα εηδηθά κέζα πξνζηαζία ψζηε λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο παξακέηξνπο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη λα εμαζθαιίδνπλ πνιύ πςειό επίπεδν πξνζηαζίαο. Οη ζπζθεπέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξννξίδνληαη γηα ππφγεηεο εμνξπθηηθέο εξγαζίεο θαη γηα φζα ηκήκαηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ εδάθνπο ησλ νξπρείσλ θηλδπλεχνπλ απφ ην εθξεθηηθφ αέξην ή/θαη θαχζηκεο ζθφλεο. Ζ θαηεγνξία Μ 2 πεξηιακβάλεη ηηο ζπζθεπέο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο παξακέηξνπο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη βαζίδνληαη ζε πςειό επίπεδν πξνζηαζίαο. Οη ζπζθεπέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξννξίδνληαη γηα ππφγεηεο εμνξπθηηθέο εξγαζίεο θαη γηα φζα ηκήκαηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ εδάθνπο ησλ νξπρείσλ θηλδπλεχνπλ απφ ην εθξεθηηθφ αέξην ή/θαη θαχζηκεο ζθφλεο. Οκάδα ζπζθεπψλ ΗΗ πνπ έρεη 3 θαηεγνξίεο: Ζ θαηεγνξία 1 πεξηιακβάλεη ηηο ζπζθεπέο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο παξακέηξνπο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη λα εμαζθαιίδνπλ πνιύ πςειό επίπεδν πξνζηαζίαο. Οη ζπζθεπέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξννξίδνληαη γηα πεξηβάιινλ φπνπ ππάξρνπλ δηαξθψο, ή γηα κεγάιν δηάζηεκα, ή ζπρλά, εθξεθηηθέο αηκφζθαηξεο πξνθαινχκελεο απφ κείγκαηα αηκνζθαηξηθνχ αέξα κε αέξηα, αηκνχο, ζπγθέληξσζε ζηαγνληδίσλ ή κείγκαηνο αέξα- 82

83 ζθφλεο. Έλα παξάδεηγκα ζπζθεπήο νκάδαο ΗΗ θαηεγνξίαο 1 είλαη ε παξαθάησ θάκεξα: ρήκα 44: Κάκεξα αζθαιείαο, νκάδαο ΗΗ, θαηεγνξίαο 1 [44] Ζ θαηεγνξία 2 πεξηιακβάλεη ηηο ζπζθεπέο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο παξακέηξνπο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη βαζίδνληαη ζε πςειό επίπεδν πξνζηαζίαο. Οη ζπζθεπέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξννξίδνληαη γηα πεξηβάιινλ φπνπ είλαη πηζαλφ λα εθδεισζνχλ εθξεθηηθέο αηκφζθαηξεο πξνθαινχκελεο απφ αέξηα, αηκνχο, ζπγθέληξσζε ζηαγνληδίσλ ή κείγκαηνο αέξα-ζθφλεο. Έλα παξάδεηγκα ζπζθεπήο νκάδαο ΗΗ θαηεγνξίαο 2 είλαη ν παξαθάησ ζεξκνζηάηεο: ρήκα 45:Θεξκνζηάηεο, νκάδαο ΗΗ, θαηεγνξία 2 [43] Ζ θαηεγνξία 3 πεξηιακβάλεη ηηο ζπζθεπέο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο παξακέηξνπο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη λα εμαζθαιίδνπλ θαλνληθό επίπεδν πξνζηαζίαο. Οη ζπζθεπέο 83

84 απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξννξίδνληαη γηα πεξηβάιινλ φπνπ ππάξρεη κηθξή πηζαλφηεηα ζρεκαηηζκνχ εθξεθηηθψλ αηκνζθαηξψλ πξνθαινχκελσλ απφ αέξηα, αηκνχο, ζπγθέληξσζε ζηαγνληδίσλ ή κείγκαηνο αέξα-ζθφλεο θαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα νη αηκφζθαηξεο απηέο ζα ζρεκαηίδνληαη ζπάληα θαη δελ ζα δηαηεξνχληαη παξά κφλν γηα βξαρχ ρξνληθφ δηάζηεκα. ρήκα 46: Φαθφο, νκάδαο ΗΗ, θαηεγνξία 3 [45] ηνλ παξαθάησ πίλαθα ππάξρεη ε αληηζηνηρία ηεο θαηεγνξίαο εμνπιηζκνχ ΑΣΔΥ γηα ηελ νκάδα ζπζθεπψλ ΗΗ κε ηε δψλε επηθηλδπλφηεηαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC. Καηεγνξία εμνπιηζκνχ ΑΣΔΥ Εψλε επηθηλδπλφηεηαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 1G Δμνπιηζκφο θαηάιιεινο γηα δψλε 0 1D Δμνπιηζκφο θαηάιιεινο γηα δψλε 20 2G Δμνπιηζκφο θαηάιιεινο γηα δψλε 1 2D Δμνπιηζκφο θαηάιιεινο γηα δψλε 21 3G Δμνπιηζκφο θαηάιιεινο γηα δψλε 2 3D Δμνπιηζκφο θαηάιιεινο γηα δψλε 22 Πίλαθαο 9: Καηεγνξία εμνπιηζκνχ ΑΣΔΥ θαη δψλε επηθηλδπλφηεηαο [28] 5.5 Παξαδείγκαηα ζήκαλζεο Παξαθάησ, αθνινπζνχλ 3 παξαδείγκαηα ζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία ΑΣΔΥ. ρήκα 47: ήκαλζε ATEX [29] 84

85 ρήκα 48: ήκαλζε ζε πηλαθίδα ζπζθεπήο [24] ρήκα 49: ήκαλζε ζε πηλαθίδα ζπζθεπήο [25] 85

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ

Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ Άζθεζε 1 Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ 1.1. θνπόο θνπφο ηεο άζθεζεο είλαη ε κέηξεζε ηνπ ιφγνπ c p /c v ησλ εηδηθψλ ζεξκνηήησλ ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη ε θαηάηαμή ηνπ ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΗΡΑ ΥΡΗΣΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΜΑΤΡΙΓΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΒΑΛΑ 2009 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1.1 Γεληθά... 3 1.2 Γηαηί Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα