ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση, Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρή σεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Με ταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών». 1 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/ (ΦΕΚ 179 Β ) «Υποβολή καταστάσεων φορολογι κών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α ΕΞ 2014/ (Β 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ γείου Οικονομικών... 3 Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυ γών με έδρα την Αθήνα στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη νών Χορήγηση άδειας εισαγωγής, εξαγωγής, διάθεσης/ διανομής, αποθήκευσης ιστικών μοσχευμάτων σκελετού και δέρματος στην εταιρία «Π.ΠΑΓΚΡΑ ΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ARISTON DENTAL»... 5 Χορήγηση άδειας εισαγωγής, διάθεσης/διανομής, αποθήκευσης ιστικών μοσχευμάτων σκελετού στην εταιρεία «ΙΑΜΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.» Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Πάτρα στο Τμήμα Ιατρικής του Πα νεπιστημίου Πατρών ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 623/ Β / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1961/523/A2 (1) * Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Σύσταση, Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για το Πρόγραμμα «Ενίσχυ ση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποι ούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπο ρίου Υπηρεσιών». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το Ν. 3614/2007 (Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ γραμματική περίοδο », όπως ισχύει. 3. Το Π.δ. 24/2015 (Φ.Ε.Κ. 20/Α / ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 4. Το Π.δ. 25/2015 (Φ.Ε.Κ. 21/Α / ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλη ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Το Ν. 4314/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 265/ ) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξι ακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο ». 6. Την με Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03/ (Β 1826) από φαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

2 8730 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και ειδικότερα το Άρθρο 2, πα ράγραφος 6 αυτής. 7. Την με Α.Π. 1121/408Δ/Φ / (Φ.Ε.Κ. Β 655/2012) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρ ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντι κατάσταση της υπ αριθμ /2938Δ/Φ.03/ (Β 2555) υπουργικής απόφασης σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμ ματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ). 8. Την με Α.Π. 1087ΕΥΣ/1138/ (Β 248) υπουργική απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης πράξε ων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμ ματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως ισχύει. 9. Την υπ αριθμ. 1821/436Α1/0020 Α10/ (Β 787) υπουργική απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδι οτήτων για την κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση Μικρο μεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσι ών» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προ γράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 10. Την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του Π.δ. 98/1996» στον ΕΦΕΠΑΕ (Α.Π. 4226/1019Δ/ ). 11. Την με A.Π /ΕΥΣ1749/ (Β 540) υπουρ γική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει. 12. Το με Α.Π /ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγ χειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρη ματοδοτούμενων πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Τον με Α.Π /ΓΔΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδο τούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Την υπουργική απόφαση με Α.Π. 205/28/Α2/ με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστη ριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 15. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ με Α.Π. 3046/729/Α2/ (ΥΟΔΔ 226/ ) με θέμα: «Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Συ γκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστη ριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως ισχύει. 16. Την υπ αριθμ. 2/111156/0022/ (ΥΟΔΔ 49) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/75045/0022/ (ΥΟΔΔ 540) «Καθορισμός αποζημίωσης των Αξιολογητών, των Επιτροπών Αξιο λόγησης του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» από φασης». 17. Το με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 842/215/A2/ έγγραφο προς τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου με θέμα: «Ορι σμός Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών». 18. Tο με Α.Π /296/ έγγραφο της Πε ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα: «Ορισμός Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστη ριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», αποφασίζουμε: Α. Συστήνουμε Επιτροπή Αξιολόγησης στην Περι φέρεια Νοτίου Αιγαίου για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 205/28/Α2/ , τον Οδηγό του Προ γράμματος και ιδίως το Παράρτημα ΧΙΙΙ αυτού. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο Οδηγός και δεν θα εξετάσει πιθανές εν στάσεις επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, καταγράφουν στο πρακτικό κάθε συνεδρίασης τις αποφάσεις γνω μοδοτήσεις τους και διατυπώνουν σχετική εισήγηση στη Μονάδα Α2 της ΕΥΔ ΕΠΑΕ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδριάζει κατά κανόνα εντός ωραρίου εργασίας αλλά οι εργασίες της δύναται να παραταθούν και εκτός ωραρίου εργασίας. Ο Πρόε δρος της Επιτροπής Αξιολόγησης δύναται να συγκαλεί συνεδριάσεις της Επιτροπής και εκτός ωραρίου εργασί ας εάν οι συνθήκες το απαιτούν, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο της το συντομότερο δυνατόν. Το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί με την οριστικοποίηση της βαθμολογίας των προτάσε ων και την υπογραφή και έκδοση της απόφασης ένταξης ή απόρριψης. Β. Η Επιτροπή Αξιολόγησης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συγκροτείται ως εξής: Λεονταρίτης Γεώργιος του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, ως Πρόεδρος. Αναπληρωματικός: Μαργαρίτης Ιωάννης του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ. Τ , Αντιπεριφερειάρχης. Ζαννετίδης Φιλήμων του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ , Αντιπεριφερειάρχης ως τακτικό μέλος. Αναπλη ρωματικός: Φλεβάρης Ιωάννης του Στέργου με Α.Δ.Τ. ΑΗ , Αντιπεριφερειάρχης. Καστρίτσιος Ελευθέριος του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως τακτικό μέλος. Αναπληρωματική: Αριστείδου Ευμορφία του Αργυρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Γενική Δ/ ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Γατσούλη Ελένη του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , στέλεχος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΛΑΝΕΤ), εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ως εκπρόσωπος του

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8731 Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), τακτικό μέλος. Αναπληρωματικός: Ίσαρης Δημήτριος του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , στέλεχος του ίδιου φορέα. Κλεάνθους Περικλής του Ανδρέα, με Αριθμό Διαβα τηρίου J , στέλεχος της Μονάδας Β2, Παρακολού θησης και Διαχείρισης, της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρι σης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ως τακτικό μέλος. Αναπληρωματική: Θανασούλη Αναστασία του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. X , στέλεχος Μονάδας Β1, Παρακολούθησης και Διαχείρι σης, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Αντα γωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Γραμματέας ορίζεται η Αποστολίδου Βασιλική του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. Σ , στέλεχος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΛΑΝΕΤ) Αναπληρωματική: Αρβανιτογιάννη Θεοδώρα του Νικολάου Σωτηρίου με Α.Δ.Τ. Π , στέλεχος του ΕΦΕΠΑΕ. Γ. Η αμοιβή του Προέδρου, των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και της Γραμματείας, που θα εργαστούν εκτός ωραρίου εργασίας θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 258/ΥΟΔΔ/ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1092 (2) Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/ (ΦΕΚ 179 Β ) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του Ν. 4174/2013, όπως προστέθηκαν με την παρά γραφο 5 του άρθρου 42 του N. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α / ). 2. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/ (ΦΕΚ 179 Β / ), όπως τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις του Γενικού Γραμ ματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1072/ (ΦΕΚ 691 Β / ), ΠΟΛ. 1149/ (ΦΕΚ 1299 Β / ), ΠΟΛ. 1176/ (ΦΕΚ 1909 Β / ), ΠΟΛ. 1201/ (ΦΕΚ 2533 Β / ), ΠΟΛ. 1207/ (ΦΕΚ 2604 Β / ), ΠΟΛ. 1017/ (ΦΕΚ 222 Β / ) και ΠΟΛ. 1053/ (ΦΕΚ 376 Β / ). 3. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευ κόλυνση των φορολογούμενων ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του ημερολογιακού έτους 2015, δεδομένων των πρακτικών προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή της υποχρέωσης αυτής, του όγκου εργα σίας που απαιτεί η υποχρέωση αυτή σε συνδυασμό με τις λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις και του γεγονότος ότι η υποχρέωση αυτή δε συνδέεται με την καταβολή φόρου. 4. Ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο φασίζουμε: Με την παρούσα τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/ (ΦΕΚ 179 Β ) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφορι ών», όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της από τις απο φάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1072/ (ΦΕΚ 691 Β ), ΠΟΛ. 1149/ (ΦΕΚ 1299 Β ), ΠΟΛ. 1176/ (ΦΕΚ 1909 Β ), ΠΟΛ. 1201/ (ΦΕΚ 2533 Β ), ΠΟΛ. 1207/ (ΦΕΚ 2604 Β ), ΠΟΛ. 1017/ (ΦΕΚ 222 Β ) και ΠΟΛ. 1053/ (ΦΕΚ 376 Β ), ως ακολούθως: 1. Η περίπτωση α της υποπαραγράφου 2 της παρα γράφου Α του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών (Φ.Τ.Μ.), με μία εγγραφή ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ. ή συγκε ντρωτικά με τα λοιπά στοιχεία λιανικών συναλλαγών της περίπτωσης β». 2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 προστίθεται τε λευταίο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά οι καταστάσεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2015, υπο βάλλονται μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2015». 3. Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 6 αντικαθίσταται η φράση «τα δέκα (10) ευρώ» από τη φράση «τα εκατό (100) ευρώ». Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ Αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α ΕΞ 2015 (3) Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α ΕΞ 2014/ (Β 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμμα τέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Της υποπαραγράφου γ της παρ. 5 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (Α 180) «Τροποποίηση της συνταξιο δοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012 (Α 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο μικής στρατηγικής », συμπληρώθηκε με δεύτε ρο εδάφιο, με την παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4141/2013 (Α 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώ σεων και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α 107) «Επείγο ντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013» και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 178 του Ν. 4261/2014 (Α 107), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου δ της

4 8732 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) παρ. 6 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 (Α 174), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4210/2013 (Α 254) και ισχύει. β) Των υποπαραγράφων δ και ε της παρ. 7 του άρ θρου 34 του Ν. 4141/2013, όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παρα γράφου Δ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013. γ) Των άρθρων 12, 15 και 21 της αριθ. Δ6Α ΕΞ 2014/ (Β 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρω σης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. δ) Του άρθρου 54 και ειδικότερα της παρ. 2 και των άρθρων 65, 68 και 74 του Π.δ. 111/2014 (Α 178) «Οργανι σμός του Υπουργείου Οικονομικών». ε) Της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α 222) «Έγκρι ση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα τηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσι ονομικής Στρατηγικής », όπως ισχύει. στ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το αριθ. Δ.Ο.Δ.Α ΕΞ2015/ έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμ ματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών. 3. Την αριθ. ΔΣΣΟΔΒ / απόφαση δέ σμευσης πίστωσης για την ανάληψη υποχρέωσης. 4. Το αριθ. Γ.Γ.Δ.Ε / έγγραφό μας, με το οποίο ζητήθηκε η γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ γκρότησης (πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης), το οποίο δεν απαντήθηκε, παρά την παρέλευση χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου των δεκατεσσάρων (14) ημερών, όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου πρώτου, παράγραφος Β, υποπαράγραφος Β1.4 Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 107). 5. Την αριθ. Δ6Α ΕΞ 2013/ (Β 130 και Β 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δη μοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 6. Την ανάγκη: α) ανασυγκρότησης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμε σης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, με την σύσταση σε αυτήν ενός Τμήματος με αρμοδιότητες στην εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στην ειδική Φορολογία Πλοίων και β) συμπλήρωσης και αποσαφήνισης της καθ ύλην αρμοδιότητας υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.). 7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν της αναφερθεί σας στο αριθ. Δ.Ο.Δ.Α ΕΞ2015/ έγγρα φο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμ ματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε Α. Συνιστούμε, από , στην Διεύθυνση Εφαρ μογής Άμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φο ρολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσί ων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, ένα επιπλέον (1) Τμήμα, με τίτλο «Τμήμα Γ Φόρου Πλοίων και Ναυτιλιακών Εταιρειών» και τροποποιούμε τις δια τάξεις του άρθρου 21 Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της αριθ. Δ6Α ΕΞ2014/ (Β 865, 1079 και 1846) απόφασής μας «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων ορ γανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως ισχύει, ως εξής: 1) Αντικαθιστούμε την παράγραφο 3 αυτού, ως κα τωτέρω: «3. Η Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας δι αρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων β) Τμήμα Β Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων γ) Τμήμα Γ Φόρου Πλοίων και Ναυτιλιακών Εται ρειών». 2) Προσθέτουμε στην παράγραφο 4 υποπαράγραφο III, μετά από την υποπαράγραφο II, ως κατωτέρω: «III. Τμήμα Γ Φόρου Πλοίων και Ναυτιλιακών Εται ρειών Όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατά το μέρος που αφορούν στην ειδική Φορολογία Πλοίων με ελλη νική και ξένη σημαία και των Ναυτιλιακών Εταιρειών.». Β. Τροποποιούμε την υποπερίπτωση ββ της περί πτωσης β της υποπαραγράφου I της παραγράφου 4 του άρθρου 12 Διεύθυνση Οργάνωσης, της αριθ. Δ6Α ΕΞ2014/ απόφασής μας, την οποία δι αμορφώνουμε ως κατωτέρω: «4.I.(β)(ββ) η ορθολογική κατανομή και ανακατανομή των οργανικών θέσεων όλων των κλάδων και ειδικοτή των της Γ.Γ.Δ.Ε. στις Κεντρικές, Ειδικές Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες.». Γ.1. Αντικαθιστούμε την περίπτωση αα της υποπαρα γράφου γ της παραγράφου Α του άρθρου 15 Αυτοτε λές Τμήμα Διοίκησης της αριθ. Δ6Α ΕΞ2014/ απόφασής μας, ως εξής: «Α.(γ)(αα) την ομαλή λειτουργία των κτιρίων στέγασης και των εγκαταστάσεων των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., όπως για την ορθολογική κατανομή των εργασιακών χώρων, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών και τις διαδικαστικές ενέργειες για την έγκριση στέγασης υπηρεσιών σε συγκεκριμένα κτίρια, την ασφάλεια των κτιρίων, την καθαριότητα και την υποδοχή και». 2. Μεταφέρουμε τις υποπαραγράφους ι και ια της παραγράφου Β του ίδιου άρθρου στην παράγραφο Α και τις προσθέτουμε μετά από την υποπαράγραφο ε ως υποπαραγράφους στ και ζ, αντίστοιχα, αντικαθι στούμε την υποπαράγραφο ζ και διαμορφώνουμε τις υποπαραγράφους αυτές, ως εξής: «A.(στ) Ο καθορισμός του ωραρίου των υπηρεσιών και η παρακολούθηση της τήρησης αυτού.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8733 (ζ) Η συγκέντρωση αιτημάτων και οι διαδικαστικές ενέργειες για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. και απασχόλη σής τους κατά τις αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, για την έγκριση των δαπανών μετακινήσεων προσωπι κού, για τον καθορισμό αποζημίωσης μελών συλλογικών οργάνων, καθώς και άλλων ειδικών αποζημιώσεων του προσωπικού υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.». Δ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α ΕΞ2014/ (Β 865, 1079 και 1846) απόφασή μας, όπως τρο ποποιήθηκε. Αθήνα, 22 Απριλίου 2015 Η Γενική Γραμματέας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ Αριθμ. Α1β/Γ.Π.69811/14 (4) *Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αθήνα στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 166 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδι κα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.δ.Δ.» (Φ.Ε.Κ. 26/Α / ), β. των άρθρων 13,14 και 15 του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/ Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα σίας και άλλες διατάξεις», γ. του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (Φ.Ε.Κ. 29/Α / ) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», δ. του Π.δ. 25/105 (Φ.Ε.Κ. 21/Α ) «Διορισμός Αντιπροέ δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών», ε. του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί ας» (Φ.Ε.Κ. 173/Α ). 2. Τις αποφάσεις: α. αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.22985/ (O.E.) απόφαση του Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγρά φων "Με εντολή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας (Α.Δ.Α.: ΒΧΒ4465ΦΥΟ ΤΜΛ, Φ.Ε.Κ. 487/Β / ), β. αριθμ. 2/77277/0022/ υπουργική (Φ.Ε.Κ. 2/Β / ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του Ν. 3833/2010 (Φ.Ε.Κ. 40/Α / ). 3. Το αριθμ. πρωτ. 200/ έγγραφο της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Συνιστούμε την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 166 (Φ.Ε.Κ. 26/Α / ) Επιτροπή Προσφυγών, για την Περιφέρεια Αττικής, με έδρα την Αθήνα, στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστρι ακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και ορίζουμε μέλη της, τα κατωτέρω πρόσωπα: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 1) Πλουμπίδης Δημήτριος του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Αναπληρωτής Καθηγητής στην Α Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο. 2) Αναγνωστόπουλος Δημήτριος του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΑ , Αναπληρωτής Καθηγητής στην Α Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο. 3) Ιακωβίδου Νικολέττα του Μάκη, με Α.Δ.Τ. Τ , Επίκουρος Καθηγήτρια στην Α Παιδιατρική Κλινική, Νο σοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 1) Γαρούφη Αναστασία του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Β Παιδιατρι κή Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού». 2) Γκατζώνης Στυλιανός του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , Αναπληρωτής Καθηγητής στην Α Νευροχει ρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». 3) Ζάβρας Νικόλαος του Ιωακείμ, με A.Δ.T. AA , Επίκουρος Καθηγητής στην Γ Χειρουργική Κλινική Πα νεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ». Ζ Πρόεδρο της Επιτροπής ορίζουμε τον Πλουμπίδη Δημήτριο, με αναπληρωτή του στα καθήκοντα του Προ έδρου τον Γκατζώνη Στυλιανό. 3. Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε τον Νικόλαο Ζωγράφο του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ , υπάλ ληλο της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής, με αναπλη ρώτρια του την Αργυροπούλου Χριστίνα του Φωτίου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ , ομοίως. 4. Έδρα της Επιτροπής ορίζουμε την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 5. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι να αποφαίνεται επί των προσφυγών των υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.δ.Δ., σε όσες περιπτώσεις προβλέπει ο Ν. 3528/ Η προαναφερόμενη Επιτροπή θα συνεδριάζει τουλά χιστον μία (1) φορά το μήνα, σε μέρα και ώρα που θα ορί ζονται από τον Πρόεδρο, εκτάκτως δε κάθε φορά που θα υπάρξουν αντικειμενικά αυξημένες και έκτακτες ανάγκες. Ο αριθμός των συνεδριάσεων δεν μπορεί να υπερβαί νει τις πενήντα ετησίως. 7. Η Επιτροπή θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα τρία μέλη αυτής. 8. Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 265/ΥΟΔΔ/ Αθήνα, 15 Απριλίου 2015 Ο Γενικός Γραμματέας ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Αριθμ. Α3γ/ΓΠ/ (5) Χορήγηση άδειας εισαγωγής, εξαγωγής, διάθεσης/δια νομής, αποθήκευσης ιστικών μοσχευμάτων σκελετού και δέρματος στην εταιρία «Π.ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ARISTON DENTAL». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Α) Τις διατάξεις: 1. Του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α ) «Διορισμός Αντιπροέ

6 8734 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών». 2. Του άρθρου 27 του Ν. 4320/2014 (ΦΕΚ 29/Α ) «Ρυθμί σεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνη σης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». 3. Των άρθρων 52, 53 και 64 του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/ Α ), «Μεταμοσχεύσεις Ανθρωπίνων Ιστών και Οργάνων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 4. Των άρθρων 1 6 του Π.δ. 26/2008 (ΦΕΚ 151/Α ) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδη γία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της για τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμή θεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυτ τάρων (EEL102/ ) και τις συναφείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/ ) και 2006/86/ΕΚ (EEL 294/ )» καθώς και του παραρτήματος VI του ως άνω διατάγματος. 5. Του Π.δ. 6/2001 (ΦΕΚ 3/Α ) «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων». 6. Του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει. 7. Της αριθμ. Υ104/2015 απόφασης (ΦΕΚ 309/Β ) «Ανά θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξανθό του Γεωρ γίου». 8. Της αριθμ. Α1β/ΓΠοικ (ΦΕΚ 487/Β ) «Μεταβί βαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας». 9. Της αριθμ. Α1β/ΓΠ οικ (ΦΕΚ 487/Β ) «Μεταβί βαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γε νικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας». Β) Το υπ αρ. πρωτ. Ε.Ο.Μ.οικ./5494/ έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων με το οποίο δια βιβάστηκε το απόσπασμα πρακτικού της από συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, με την πρό ταση του Οργανισμού (άρθρα 6 του Π.δ. 26/2008 και 53 του Ν. 3984/2011), η οποία είναι θετική με τον όρο ότι όταν εκδο θούν οι προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 53 Ν. 3984/2011 θα πρέπει να συμπληρωθεί τυχόν ο φάκελος που κατατέθηκε με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά με την αριθμ. πρωτ. ΕΟΜ 3403/ αίτηση και να εναρμο νιστεί με τις προϋποθέσεις των εκδοθησομένων αποφάσεων. Γ) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του αριθμ. 63/2005 Π.δ. (ΦΕΚ 98/Α ) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Χορηγούμε άδεια εισαγωγής, εξαγωγής, διάθεσης/ διανομής, αποθήκευσης ιστικών μοσχευμάτων σκελετού και δέρματος στην εταιρία «Π.ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ARISTON DENTAL», με τον όρο ότι όταν εκδοθούν οι υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 53 του Ν. 3984/2011 θα πρέπει να κατατεθεί νέος φάκελος, εναρμονισμένος με τα προβλεπόμενα. Η προμήθεια των μοσχευμάτων θα γίνεται αποκλει στικά από την εταιρία LifeNet Health βάσει της συνα φθείσας μεταξύ αυτών σύμβασης. Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι τη λήξη της ανωτέ ρω σύμβασης και σε περίπτωση ανανέωσης της μέχρι το πέρας αυτής. Η ανανέωση της σύμβασης θα κοινοποιηθεί στην Υπη ρεσία μας και στον Ε.Ο.Μ.. Αθήνα, 22 Απριλίου 2015 Ο Γενικός Γραμματέας ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Αριθμ. Α3(γ)/ΓΠ/7500 (6) Χορήγηση άδειας εισαγωγής, διάθεσης/διανομής, απο θήκευσης ιστικών μοσχευμάτων σκελετού στην εται ρία «ΙΑΜΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Α) τις διατάξεις: 1. Tου Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α ) «Διορισμός Αντιπροέ δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών». 2. Tου άρθρου 27 του Ν. 4320/2014 (ΦΕΚ 29/Α ) «Ρυθμί σεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια τάξεις». 3. Tων άρθρων 52, 53 και 64 του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/ Α ), «Μεταμοσχεύσεις Ανθρωπίνων Ιστών και Οργάνων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 4. Των άρθρων 1 6 του Π.δ. 26/2008 (ΦΕΚ 151/Α ) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδη γία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της για τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμή θεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυτ τάρων (EEL102/ ) και τις συναφείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/ ) και 2006/86/ΕΚ (EEL 294/ )» καθώς και του παραρτήματος VI του ως άνω διατάγματος. 5. Του Π.δ. 6/2001 (ΦΕΚ 3/Α ) «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων». 6. Του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει. 7. Της αριθμ. Υ104/2015 απόφασης (ΦΕΚ 309/Β ) «Ανά θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξανθό του Γεωρ γίου». 8. Της αριθμ. Α1β/ΓΠοικ (ΦΕΚ 487/Β ) «Μεταβί βαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας». 9. Της αριθμ. Α1β/ΓΠ οικ (ΦΕΚ 487/Β ) «Μεταβί βαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γε νικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας». Β) Το υπ αρ. πρωτ. Ε.Ο.Μ.οικ./5494/ έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων με το οποίο δια βιβάστηκε το απόσπασμα πρακτικού της από συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, με την πρόταση του Οργανισμού (άρθρα 6 του Π.δ. 26/2008 και 53

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8735 του Ν. 3984/2011), η οποία είναι θετική με τον όρο ότι όταν εκδοθούν οι προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 53 Ν. 3984/2011 θα πρέπει να συμπληρωθεί τυχόν ο φάκελος με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά που κατα τέθηκε με τις αρ. πρωτ. Ε.Ο.Μ.οικ./780/ , 2361/ και 2113/ αιτήσεις και να εναρμονιστεί με τις προϋποθέσεις των εκδοθησομένων αποφάσεων. Γ) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του αριθμ. 63/2005 Π.δ. (ΦΕΚ 98/Α ) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Χορηγούμε άδεια εισαγωγής, διάθεσης/διανομής, απο θήκευσης ιστικών μοσχευμάτων σκελετού στην εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΜΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.», με τον όρο ότι όταν εκδοθούν οι υπουργικές αποφάσεις του άρ θρου 53 του Ν.3984/2011 θα πρέπει να κατατεθεί νέος φάκελος, εναρμονισμένος με τα προβλεπόμενα. Η προμήθεια των μοσχευμάτων θα γίνεται αποκλει στικά από την εταιρία REGENERATION TECHNOLOGIES INC. ΑΜΕΡΙΚΗΣ βάσει επικυρωμένης έγγραφης βεβαί ωσης αυτής, ότι η εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΜΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.» είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπος της πρώτης στη Χώρα. Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι τη λήξη της ανα νέωσης της σύμβασης, δηλαδή μέχρι και σε περίπτωση περαιτέρω ανανέωσης της μέχρι το πέρας αυτής. Η περαιτέρω ανανέωση της σύμβασης θα προσκομι σθεί στην Υπηρεσία μας και στον Ε.Ο.Μ.. Σε αντίθετη περίπτωση παύει η ισχύς της απόφασης αυτής. Αθήνα, 22 Απριλίου 2015 Ο Γενικός Γραμματέας ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Aριθμ. Α1β/Γ.Π.2405 (7) *Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Πάτρα στο Τμήμα Ιατρικής του Πανε πιστημίου Πατρών. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 166 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδι κα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.δ.Δ.» (Φ.Ε.Κ. 26/Α / ), β. των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/ Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα σίας και άλλες διατάξεις», γ. του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (Φ.Ε.Κ. 29/Α / ) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», δ. του Π.δ. 25/105 (Φ.Ε.Κ. 21/Α ) «Διορισμός Αντιπροέ δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών», ε. του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί ας» (Φ.Ε.Κ. 173/Α ). 2. Τις αποφάσεις: α. Αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.22985/ (O.E.) απόφαση του Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγρά φων Με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας (Α.Δ.Α.: ΒΧΒ4465ΦΥΟ ΤΜΛ, Φ.Ε.Κ. 487/Β / ). β. Αριθμ. 2/77277/0022/ υπουργική (Φ.Ε.Κ. 2/Β / ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του Ν. 3833/2010 (Φ.Ε.Κ. 40/Α / ). 3. Το αριθμ. πρωτ. 112/ έγγραφο της Διεύθυν σης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Συνιστούμε την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 166 (Φ.Ε.Κ. 26/Α / ) Επιτροπή Προσφυγών, για τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, με έδρα την Πάτρα, στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και ορίζουμε μέλη της, τα κατωτέρω πρόσωπα: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 1) Μάρκου Κωνσταντίνος του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. Ρ , Καθηγητής Παθολογίας Ενδοκρινολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. 2) Γεωργόπουλος Νεοκλής του Ανδρέα, με Α.Δ.Τ. Ρ , Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικο λογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. 3) Μέγας Παναγιώτης του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. AB , Καθηγητής Ορθοπεδικής Τραυματολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 1) Ανθρακόπουλος Μιχαήλ του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. Ρ , Καθηγητής Παιδιατρικής Παιδοπνευμονολογί ας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. 2) Χρύσης Διονύσιος του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. Ρ , Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής Παι διατρικής Ενδοκρινολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. 3) Βαρβαρήγου Αναστασία του Αβερκίου, με Α.Δ.Τ. Ι , Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Νεογνολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. 2. Πρόεδρο της Επιτροπής ορίζουμε τον Μάρκου Κωνσταντίνο, με αναπληρωτή του στα καθήκοντα του Προέδρου τον Γεωργόπουλο Νεοκλή. 3. Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε την Παπακων σταντίνου Παναγιώτα του Σπυρίδωνος, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικο νομικού, με βαθμό Β, του Πανεπιστημίου Πατρών, με αναπληρωτή της τον Αλτανόπουλο Κωνσταντίνο του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , υπάλληλο του κλάδου TE Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Β, ομοίως. 4. Έδρα της Επιτροπής ορίζουμε το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. 5. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι να αποφαίνε ται επί των προσφυγών των υπαλλήλων του Δημοσί ου και των Ν.Π.δ.Δ., σε όσες περιπτώσεις προβλέπει ο Ν. 3528/ Η προαναφερόμενη Επιτροπή θα συνεδριάζει του λάχιστον μία (1) φορά το μήνα, σε μέρα και ώρα που θα ορίζονται από τον Πρόεδρο, εκτάκτως δε κάθε φορά που θα υπάρξουν αντικειμενικά αυξημένες και έκτακτες ανάγκες.

8 8736 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο αριθμός των συνεδριάσεων δεν μπορεί να υπερβαί νει τις πενήντα ετησίως. 7. Η Επιτροπή θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα τρία μέλη αυτής. 8. Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 265/ΥΟΔΔ/ Αθήνα, 15 Απριλίου 2015 Ο Γενικός Γραμματέας ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (8) Στην αριθμ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 623/Β / , στη σελίδα 7215 στήλη α, στί χο 26 εκ των κάτω, γίνεται η εξής διόρθωση: Από το εσφαλμένο: «...ένδειξη "ΒΙΟ". Εναλλακτικά...» Στο ορθό: «...ένδειξη "Β10". Εναλλακτικά...». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 76ΩΣΗ-ΚΦΠ ΦΕΚ: Β 780/04-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 272 21 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8025 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 724 28 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3410 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Β 1087484 ΕΞ 2012/7 6 2012 (Β 1839) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 443 20 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 403 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 118 4 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3142 21 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσθήκη της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς στους τίτλους οριστικής διαμονής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1363 26 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. EAΠ2002440ΕΞ2012/ 24.12.2012 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 30 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγ γράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 6 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 627 17 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1021 3 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 98 9 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 366 10 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 253 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 25 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση ημερών εκτός έδρας δύο (2) υπαλλήλων του Κέντρου Ελέγχου και Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3522 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1697 14 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1751 1 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού ατόμων στα οποία θα ανατεθεί η εκτέλεση έργου της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4957 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 323 1 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση στην Προϊσταμένη του Γραφείου Διοικητι κής και Οικονομικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2595 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημο σίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3207 28 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 11088/1164/ 1 10 2010 Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα