ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2008) 147 τελικό 2008/0058 (CNS) 2008/0059 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις (υποβληθείσες από την Επιτροπή) EL 1 EL

3 1) ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 110 Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης Το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών, το οποίο εφαρμόζεται στο πλαίσιο του μεταβατικού καθεστώτος Φ.Π.Α. που θεσπίστηκε επ ευκαιρία της μετάβασης στην εσωτερική αγορά, δεν αρκεί πλέον για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο κάλεσε, με τα συμπεράσματά του της 5ης Ιουνίου 2007, την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση με στόχο να μειωθεί σε ένα μήνα η περίοδος αναφοράς για τη συλλογή πληροφοριών σχετικών με τις ενδοκοινοτικές πράξεις και να μειωθεί σε ένα μήνα η μέγιστη προθεσμία διαβίβασης των πληροφοριών αυτών μεταξύ των κρατών μελών. 120 Γενικό πλαίσιο Η φοροδιαφυγή αποστερεί τα κράτη μέλη από σημαντικότατα έσοδα και διαταράσσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η απάτη αυτή συχνά οργανώνεται με διεθνικό τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξέδωσε τον Μάιο του 2006 ανακοίνωση σχετικά με την ανάγκη χάραξης συντονισμένης στρατηγικής για τη βελτίωση της καταπολέμησης του φαινομένου αυτού. Όσον αφορά την απάτη στον τομέα του Φ.Π.Α., και ιδίως την ενδοκοινοτική αλυσιδωτή απάτη, η εν λόγω ανακοίνωση διέκρινε μεταξύ συμβατικών μέτρων, τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση του συστήματος Φ.Π.Α. χωρίς τροποποίηση των αρχών του, και περισσότερο φιλόδοξων μέτρων, τα οποία θίγουν τις ίδιες τις αρχές είσπραξης του Φ.Π.Α. Από τις συζητήσεις που ακολούθησαν στο Συμβούλιο προέκυψε ότι τα μέτρα που χαρακτηρίζονταν ως περισσότερο φιλόδοξα δεν μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή βραχυπρόθεσμα. Για τον λόγο αυτό, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή, ιδίως με τα συμπεράσματά του της 5ης Ιουνίου 2007, να θεσπίσει ορισμένα από τα συμβατικά μέτρα, αφού συζητηθούν στο πλαίσιο της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την στρατηγική καταπολέμησης της φοροδιαφυγής (ομάδα ATFS). Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ενίσχυση του ενδοκοινοτικού συστήματος Φ.Π.Α. είναι πολυάριθμα και αλληλοσυμπληρώνονται. Μεταξύ όλων των μέτρων που συζητήθηκαν στο πλαίσιο της ομάδας εμπειρογνωμόνων, το Συμβούλιο έδωσε έμφαση κυρίως σε τέσσερα μέτρα, τα οποία έπρεπε να τεθούν σε εφαρμογή το ταχύτερο δυνατόν και από τα οποία ορισμένα απαιτούν τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας. Δύο από τα μέτρα αυτά αποτελούν αντικείμενο της παρούσας πρότασης, ήτοι η μείωση σε ένα μήνα της συχνότητας υποβολής τον ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών πράξεων και η μείωση σε ένα μήνα επίσης της τελικής προθεσμίας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων. Με τα συμπεράσματά του της 4ης Δεκεμβρίου, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να συνεχίσει τις συζητήσεις στο πλαίσιο της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τα υπόλοιπα συμβατικά μέτρα επομένως, δεν αποκλείεται οι εργασίες αυτές να οδηγήσουν και σε άλλες νομοθετικές προτάσεις. Εξάλλου, πρέπει να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ειδική EL 2 EL

4 έκθεσή του αριθ. 8/2007 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας, διατυπώνει ορισμένες συστάσεις ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Ειδικότερα, στην παράγραφο 108 της έκθεσης, το Συνέδριο συνιστά, αφενός να μειωθεί ριζικά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη συγκέντρωση και διαβίβαση των πληροφοριών και αφετέρου να ενισχυθούν οι δυνατότητες ελέγχου με διασταύρωση των πληροφοριών. 130 Ισχύουσες διατάξεις στον τομέα της πρότασης Το προβλεπόμενο μέτρο αποσκοπεί αποκλειστικά στην ταχύτερη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τις ενδοκοινοτικές πράξεις. Οι ισχύουσες διατάξεις περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 5 και 6 του τίτλου ΧΙ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 και στο κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 της 7ης Οκτωβρίου Στο πλαίσιο των σημερινών διατάξεων, τα δεδομένα συγκεντρώνονται από τις επιχειρήσεις με την εξής συχνότητα: οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες περιέχουν τις πληροφορίες που αφορούν τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και υποβάλλονται ανά τρίμηνο, ή σε ορισμένες περιπτώσεις ανά μήνα, από τις επιχειρήσεις. Από την 1η Ιανουαρίου 2010, οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες θα περιλαμβάνουν επίσης τις πληροφορίες που αφορούν παροχή υπηρεσιών που εντοπίζεται στο κράτος μέλος του λήπτη, για την οποία ο λήπτης είναι υπόχρεος του φόρου. Οι πληροφορίες σχετικά με τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών στο κράτος μέλος άφιξης συγκεντρώνονται μέσω των δηλώσεων Φ.Π.Α., οι οποίες υποβάλλονται ανά μήνα, ανά δίμηνο, ανά τρίμηνο, ανά εξάμηνο ή κατ έτος. Στο σημερινό πλαίσιο, το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που πραγματοποιείται μια πράξη έως τη στιγμή που η πληροφορία τίθεται στη διάθεση του κράτους μέλους του αποκτώντα κυμαίνεται μεταξύ τριών και έξι μηνών. Στο πλαίσιο που προβλέπει η πρόταση, το διάστημα αυτό θα περιοριστεί σε ένα έως δύο μήνες. Σημειωτέον ότι η οδηγία 2006/112/ΕΚ προβλέπει ήδη τη δυνατότητα των κρατών μελών να απαιτούν την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων κάθε μήνα. Ωστόσο, επειδή η δυνατότητα αυτή δεν αποφέρει άμεσα πλεονεκτήματα στο κράτος μέλος που συγκεντρώνει τις πληροφορίες, μόνο τέσσερα κράτη μέλη εφαρμόζουν μηνιαία συχνότητα υποβολής για σημαντικό αριθμό υποκείμενων στο φόρο. 140 Συνεκτικότητα με τις λοιπές πολιτικές και τους στόχους της Ένωσης Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής εντάσσεται στη στρατηγική της Λισαβόνας. Στην ανακοίνωση της 25ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με τη συμβολή των φορολογικών και τελωνειακών πολιτικών στη στρατηγική της Λισαβόνας, η Επιτροπή υπογράμμισε ότι η φοροδιαφυγή προκαλεί σημαντικές στρεβλώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, αποτελεί εμπόδιο για τον θεμιτό ανταγωνισμό και συνεπάγεται τη διάβρωση των εσόδων που χρησιμεύουν για τη χρηματοδότηση των δημοσίων υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο. Δεδομένου ότι οι δημόσιες αρχές είναι υποχρεωμένες να καλύψουν το αντίστοιχο έλλειμμα των εσόδων, η αύξηση της απάτης αυτής οδηγεί σε αυξημένη φορολογική πίεση επί των επιχειρήσεων που σέβονται τους φορολογικούς κανόνες. Επίσης, η πρόταση περιέχει ένα μέτρο σημαντικής απλούστευσης για τις επιχειρήσεις, καθόσον επιβάλλει στα κράτη μέλη να δέχονται την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών EL 3 EL

5 πινάκων και των δηλώσεων Φ.Π.Α. με ηλεκτρονική διαβίβαση αρχείου. 2) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη 211 Μέθοδοι διαβούλευσης, κύριοι τομείς τους οποίους αφορά η πρόταση και γενικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων Το μέτρο περιλαμβανόταν σε μια σειρά συμβατικών μέτρων τα οποία συζητήθηκαν κατά τη διάσκεψη σχετικά με την απάτη στον τομέα του Φ.Π.Α. που διοργάνωσε η Επιτροπή στις 29 Μαρτίου 2007 στις Βρυξέλλες. Στο φόρουμ αυτό συμμετείχαν εκπρόσωποι των μεγάλων επιχειρήσεων, των επαγγελματικών ομοσπονδιών, των επαγγελματιών σε θέματα φορολογίας καθώς και εκπρόσωποι των κρατών μελών. Το μέτρο συζητήθηκε με ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα περισσότερα κράτη μέλη και υπόκεινται σε υποχρεώσεις συμμόρφωσης πολλών και ποικίλων ειδών στο σύνολο των εν λόγω δικαιοδοσιών. Το μέτρο παρουσιάστηκε στις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ΜΜΕ κατά τη συνεδρίαση με τον εκπρόσωπο των ΜΜΕ στην Ένωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2007 στις Βρυξέλλες. Το μέτρο συζητήθηκε επίσης στο πλαίσιο της ομάδας εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών για τη στρατηγική καταπολέμησης της φοροδιαφυγής (ομάδα ATFS). 212 Σύνοψη των απαντήσεων και τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη Αν και έχουν αμφιβολίες ως προς την ικανότητα των φορολογικών διοικήσεων να αξιοποιούν τις πληροφορίες που διαβιβάζονται, οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις που ρωτήθηκαν αναγνωρίζουν ότι η μετάβαση σε μηνιαία συχνότητα υποβολής δηλώσεων δεν συνιστά ιδιαίτερα σημαντική αλλαγή για αυτές. Κατά συνέπεια, οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι έτοιμες να αποδεχθούν το μέτρο, εάν εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των φορολογικών διοικήσεων, η οποία θα περιλαμβάνει πλεονεκτήματα και μείωση των επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις που συμμορφώνονται με τακτικό και ικανοποιητικό τρόπο προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ επιβεβαίωσαν ότι το μέτρο δεν θα έχει επίπτωση στο μεγαλύτερο μέρος των ΜΜΕ. Σημειωτέον ότι το μέτρο όντως εντάσσεται σε ένα σύνολο μέτρων, ορισμένα από τα οποία αποσκοπούν ρητά στην επαύξηση της ασφάλειας δικαίου των επιχειρήσεων και στη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεών τους, καθώς και στη σημαντική βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων. Συγκέντρωση και χρήση της εμπειρογνωμοσύνης 221 Σχετικοί επιστημονικοί τομείς/τομείς εμπειρογνωμοσύνης Οικονομική ανάλυση του κόστους για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ. EL 4 EL

6 222 Μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε Μέθοδος πρότυπου κόστους. 223 Κυριότεροι οργανισμοί/εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις Η Price Waterhouse Coopers εκπόνησε για την Επιτροπή μια μελέτη, υποβάλλοντας ερωτηματολόγιο σε 14 επιχειρήσεις (7 πολυεθνικές και 7 ΜΜΕ) εγκατεστημένες σε τέσσερα διαφορετικά κράτη μέλη Συνοπτική παρουσίαση των συμβουλών που υποβλήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν Δεν αναφέρθηκαν δυνητικά σοβαροί κίνδυνοι με μη αναστρέψιμες συνέπειες Το πόρισμα της οικονομικής μελέτης που εκπονήθηκε αποδεικνύει ότι το κόστος του μέτρου θα είναι πολύ περιορισμένο για το μεγαλύτερο μέρος των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η περίπτωση των επιχειρήσεων που διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε πολλά κράτη μέλη, το κόστος μπορεί να είναι σημαντικό. Από τη μελέτη προκύπτει επίσης ότι το κόστος αυτό μπορεί να μειωθεί μέσω της εναρμόνισης των προς διαβίβαση πληροφοριών και της απλούστευσης των διαδικασιών υποβολής τους. Εξάλλου, η μελέτη τονίζει ότι, όταν το προβλεπόμενο κόστος είναι σημαντικό για τις ΜΜΕ, οι διαδικασίες υποβολής διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό του κόστους αυτού. Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημοσιοποίηση των απόψεων των εμπειρογνωμόνων Δημοσίευση στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης. 230 Εκτίμηση επιπτώσεων Για το προβλεπόμενο μέτρο δεν εκπονήθηκε πλήρης εκτίμηση επιπτώσεων. Ωστόσο, το μέτρο συζητήθηκε αναλυτικά στο πλαίσιο της ομάδας εμπειρογνωμόνων ATFS, αποτέλεσε αντικείμενο οικονομικής μελέτης και συζητήθηκε με τους κυριότερους ενδιαφερομένους. Οι εμπειρογνώμονες υπογράμμισαν τη σημασία που έχει για τις φορολογικές διοικήσεις να διαθέτουν ταχύτερα πληροφορίες σχετικά με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, ώστε να μπορούν να καταπολεμήσουν αποτελεσματικότερα την απάτη στον τομέα του Φ.Π.Α. Το προβλεπόμενο μέτρο είναι ισορροπημένο, διότι επιτρέπει να κερδηθούν τρεις μήνες κατά μέσο όρο ως προς τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και επιβάλλει ελάχιστη επιβάρυνση στις επιχειρήσεις. Αφενός, το μέτρο αφορά περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων (4% των επιχειρήσεων που διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ στην Κοινότητα). Αφετέρου, η μελέτη απέδειξε ότι το επιπρόσθετο κόστος θα είναι πολύ περιορισμένο για τις επιχειρήσεις, πλην των περιπτώσεων όπου οι διαδικασίες υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων είναι αφύσικα περίπλοκες. Για τον λόγο αυτό όμως, η πρόταση περιέχει διάταξη που αποσκοπεί ρητά στην EL 5 EL

7 απλούστευση των εν λόγω διαδικασιών. 3) ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 305 Συνοπτική παρουσίαση της προτεινόμενης δράσης Η πρόταση αποσκοπεί εν πρώτοις στην εναρμόνιση και στη μείωση σε ένα μήνα της περιόδου δήλωσης των ενδοκοινοτικών πράξεων στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που αναφέρονται στον τίτλο ΧΙ κεφάλαιο 6 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου. Η πρόταση αποσκοπεί επίσης στη συντόμευση της προθεσμίας διαβίβασης των πληροφοριών αυτών μεταξύ των κρατών μελών από τρεις μήνες σε ένα μήνα. Για να υπάρχουν οι αναγκαίες πληροφορίες για την καταπολέμηση της απάτης, προτείνεται επίσης να συγκεντρώνονται σε μηνιαία βάση οι πληροφορίες σχετικά με τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών και τις αγορές υπηρεσιών από πάροχο υπηρεσιών εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, για τις οποίες ο λήπτης είναι υπόχρεος του φόρου. Προς τούτο, οι αποκτώντες ή λήπτες που πραγματοποιούν πράξεις του είδους αυτού για ποσό άνω των ευρώ ανά ημερολογιακό έτος θα υπέχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν τις οικείες δηλώσεις Φ.Π.Α. σε μηνιαία βάση. Το όριο αυτό προσδιορίστηκε με σκοπό να μην επιβληθούν συμπληρωματικές υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ευκαιριακά ή για μικρά ποσά, λαμβάνοντας όμως υπόψη τα σημαντικά από την άποψη της απάτης ποσά. Εξάλλου, η πρόταση προβλέπει ότι τα ποσά που αφορούν τις σχετικές υπηρεσίες θα αναγράφονται χωριστά στη δήλωση για λόγους διασταύρωσης. Η πρόταση περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες αποσκοπούν στην εναρμόνιση των κανόνων σχετικά με το απαιτητό του φόρου επί των υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι πράξεις θα δηλώνονται στη διάρκεια της ίδιας περιόδου από τον πωλητή και τον αγοραστή. Η διάταξη αυτή θα καταστήσει δυνατή την αποτελεσματική διασταύρωση των πληροφοριών που κατατίθενται. Τέλος, η πρόταση περιλαμβάνει διάταξη η οποία αποσκοπεί στην απλούστευση των διαδικασιών υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων στα κράτη μέλη όπου οι διαδικασίες αυτές είναι αφύσικα περίπλοκες, ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση που η εν λόγω υποβολή ενδεχομένως συνιστά για τις επιχειρήσεις. 310 Νομική βάση Άρθρο 93 της συνθήκης EΚ. 329 Αρχή της επικουρικότητας Η πρόταση αφορά ένα τομέα που δεν ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Κοινότητας. Ωστόσο, είναι σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας, δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας πρότασης μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά μόνο με τη θέσπιση κοινοτικού μέτρου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κοινοί κανόνες που αφορούν τη συγκέντρωση και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τις ενδοκοινοτικές πράξεις αποτελούν ήδη αντικείμενο της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συμβουλίου. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να θεσπίσουν εθνική EL 6 EL

8 νομοθεσία που θα αντέβαινε προς την κοινοτική νομοθεσία. Συνεπώς, οι ισχύουσες εναρμονισμένες διατάξεις πρέπει να τροποποιηθούν με πράξη που θα θεσπιστεί από την Κοινότητα. Εξάλλου, τα μέτρα που λαμβάνονται στο επίπεδο της Κοινότητας επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις. Αρχή της αναλογικότητας Η πρόταση είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας για τους ακόλουθους λόγους Στο πλαίσιο της συζήτησης σχετικά με τη στρατηγική που πρέπει να υιοθετηθεί για την πάταξη της φοροδιαφυγής στις ενδοκοινοτικές πράξεις, εξετάστηκαν ορισμένες δυνατότητες οι οποίες τροποποιούν ριζικά το σύστημα είσπραξης και οφειλής του φόρου. Συμφωνήθηκε ότι τα μέτρα αυτά δεν θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή βραχυπρόθεσμα λόγω των αλλαγών που επιβάλλουν στις επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό οι τροποποιήσεις που επέρχονται στην οδηγία για τον Φ.Π.Α. είναι ήσσονος σημασίας. Οι επιπρόσθετες υποχρεώσεις μοιράζονται δίκαια μεταξύ των φορολογουμένων και των φορολογικών διοικήσεων. Το μέτρο σχεδιάστηκε με τρόπο που να θίγει μόνο μικρό αριθμό επιχειρήσεων. Πράγματι, μόνο το 4% των επιχειρήσεων που υπόκεινται στον Φ.Π.Α. υποβάλλει ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και μόνο το 9% πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών. Χάρη στο υψηλό κατώτατο όριο αποκτήσεων, το μέτρο θα αφορά μόνο ένα μικρό μέρος των τελευταίων. Εξάλλου, το 60% των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο από τις επιχειρήσεις περιλαμβάνει μόνο μία ή δύο γραμμές πληροφοριών και για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, στις οποίες ανήκει η πλειονότητα των ΜΜΕ, η επιπρόσθετη επιβάρυνση θα είναι ελάχιστη. Άλλωστε, το μέτρο δεν μεταβάλλει ούτε τον τύπο ούτε το περιεχόμενο των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, αρκούμενο στην αλλαγή της συχνότητας υποβολής. Όσον αφορά τις δηλώσεις Φ.Π.Α, προστίθεται μόνο μια υποχρέωση, η οποία επεκτείνει και στις υπηρεσίες μια υποχρέωση πληροφόρησης που ισχύει ήδη για τα εμπορεύματα. Επιλογή μέσων Προτεινόμενο(-α) μέσο(-α): κανονισμός, οδηγία. Η χρήση άλλων μέσων δεν θα ήταν σκόπιμη για τους ακόλουθους λόγους. Ο κανονισμός και η οδηγία είναι τα μόνα μέσα που μπορούν να τροποποιήσουν το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 4) ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 409 Η πρόταση δεν έχει επίπτωση στον προϋπολογισμό της Κοινότητας. 5) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 510 Απλούστευση 511 Με την πρόταση εισάγεται απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών που EL 7 EL

9 εφαρμόζονται τόσο για φορείς όσο και ιδιώτες. 514 Στη διάρκεια εκπόνησης της οικονομικής μελέτης, προέκυψε ότι υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων αποτελούσε ιδιαίτερα σημαντική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις, στις περιπτώσεις που η διαδικασία υποβολής περιλάμβανε χειρόγραφη καταχώριση των δεδομένων σε ηλεκτρονικό έντυπο. Επιβάλλοντας στα κράτη μέλη να δέχονται την υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων με ηλεκτρονική διαβίβαση αρχείου, η πρόταση απαλλάσσει σε ορισμένες περιπτώσεις τους υποκείμενους στον Φ.Π.Α από υποχρεώσεις περίπλοκης καταχώρισης δεδομένων. 550 Πίνακας αντιστοιχίας Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή το κείμενο των εθνικών διατάξεων με τις οποίες μεταφέρεται η οδηγία στο δίκαιό τους, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας των εν λόγω διατάξεων και της παρούσας οδηγίας. 570 Λεπτομερής επεξήγηση της πρότασης ανά κεφάλαιο ή ανά άρθρο Μέτρα που περιλαμβάνονται στην οδηγία Η τροποποίηση των άρθρων 64 και 66 της οδηγίας, καθώς και η εισαγωγή άρθρου 65α, αποσκοπούν στην εξασφάλιση ενιαίων κανόνων ως προς το απαιτητό του φόρου στην Κοινότητα, ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών να μην υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς κανόνες απαιτητού που διαφέρουν ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης του πελάτη τους για να δηλώνουν τις σχετικές πράξεις. Η τροποποίηση αυτή είναι ουσιαστικής σημασίας για να μπορούν να χρησιμεύουν οι πληροφορίες που περιέχονται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που υποβάλλουν οι πάροχοι υπηρεσιών σε διασταυρώσεις με τις πληροφορίες που περιέχονται στις δηλώσεις Φ.Π.Α. που υποβάλλονται από τους λήπτες των ίδιων υπηρεσιών. Η τροποποίηση του άρθρου 250 παράγραφος 2 της οδηγίας αποσκοπεί στην απλούστευση του τρόπου υποβολής των δηλώσεων Φ.Π.Α. Η τροποποίηση του άρθρου 251 της οδηγίας αποσκοπεί στο να εξασφαλιστεί σε όλα τα κράτη μέλη η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις αγορές ενδοκοινοτικών υπηρεσιών, ώστε να είναι δυνατή η διασταύρωση των πληροφοριών αυτών με εκείνες που περιέχονται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες. Η τροποποίηση του άρθρου 252 της οδηγίας αποσκοπεί στο να ευθυγραμμιστεί η συχνότητα υποβολής των πληροφοριών που συγκεντρώνονται σχετικά με τις αγορές με εκείνη που αφορά τις πωλήσεις. Ωστόσο, καθιερώνεται κατώτατο όριο με στόχο η εφαρμογή της διάταξης να αφορά μόνο τα ποσά που μπορούν να έχουν σημασία από την άποψη της απάτης και να μην επιβληθούν νέες υποχρεώσεις σε μεγάλο αριθμό υποκείμενων στον φόρο. Η τροποποίηση των άρθρων 263 έως 265 της οδηγίας αποσκοπεί στην εξασφάλιση συγκέντρωσης των ανακεφαλαιωτικών πινάκων σε μηνιαία βάση. Η τροποποίηση του άρθρου 263 παράγραφος 2 της οδηγίας αποσκοπεί στην απλούστευση του τρόπου υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων. EL 8 EL

10 Μέτρα που περιλαμβάνονται στον κανονισμό Η τροποποίηση των άρθρων 23 και 24 του κανονισμού αποσκοπεί στην ευθυγράμμισή του με την οδηγία. Η τροποποίηση του άρθρου 25 του κανονισμού αποσκοπεί στην εξασφάλιση ταχύτερης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. F EL 9 EL

11 2008/0058 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 93, την πρόταση της Επιτροπής 1, τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2, τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 3, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η απάτη στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) επηρεάζει σημαντικά τα φορολογικά έσοδα των κρατών μελών και διαταράσσει την οικονομική δραστηριότητα στην εσωτερική αγορά, δημιουργώντας μη δικαιολογούμενες ροές αγαθών και διαθέτοντας στην αγορά αγαθά σε τιμές αδικαιολόγητα χαμηλές. (2) Οι αδυναμίες του ενδοκοινοτικού καθεστώτος Φ.Π.Α, και ιδίως του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της Κοινότητας, όπως θεσπίστηκε με την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 4, είναι ένα από τα αίτια της απάτης αυτής. Ειδικότερα, το διάστημα που παρέρχεται μεταξύ μιας πράξης και της αντίστοιχης ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον Φ.Π.Α. αποτελεί εμπόδιο για την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των εν λόγω πληροφοριών για την καταπολέμηση της απάτης. (3) Για την αποτελεσματική καταπολέμηση της απάτης αυτής, είναι απαραίτητο η διοίκηση του κράτους μέλους στον οποίο είναι απαιτητός ο Φ.Π.Α να διαθέτει πληροφορίες σχετικά με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές το συντομότερο δυνατό ΕΕ C [ ] της [ ], σ. [ ]. ΕΕ C [ ] της [ ], σ. [ ]. ΕΕ C [ ] της [ ], σ. [ ]. ΕΕ L 347 της , σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2008/8/ΕΚ (ΕΕ L 44 της , σ. 11). EL 10 EL

12 (4) Για να είναι η διασταύρωση των πληροφοριών χρήσιμη για την καταπολέμηση της απάτης, πρέπει να εξασφαλισθεί ότι οι ενδοκοινοτικές πράξεις δηλώνονται σχετικά με την ίδια φορολογική περίοδο από τον προμηθευτή, καθώς και από τον αγοραστή ή τον λήπτη. (5) Για να δοθεί στις φορολογικές διοικήσεις η δυνατότητα να αξιοποιούν επωφελώς τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται, πρέπει οι πληροφορίες που αφορούν τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις για τις οποίες ο αγοραστής ή ο λήπτης είναι υπόχρεος του φόρου να συγκεντρώνονται με την ίδια συχνότητα με τις πληροφορίες που αφορούν τις παραδόσεις αγαθών και την παροχή υπηρεσιών. (6) Λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης του περιβάλλοντος και των εργαλείων εργασίας των επιχειρήσεων, πρέπει να εξασφαλισθεί ότι οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων με απλές ηλεκτρονικές διαδικασίες, ώστε να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η διοικητική επιβάρυνση. (7) Δεδομένου ότι οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του Φ.Π.Α δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη, των οποίων η δράση εξαρτάται από τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τα άλλα κράτη μέλη, και μπορούν συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα, λόγω της αναγκαίας συμμετοχής όλων των κρατών μελών, σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών. (8) Συνεπώς, η οδηγία 2006/112/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Η οδηγία 2006/112/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: Άρθρο 1 1) Στο άρθρο 64, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Οι παροχές υπηρεσιών για τις οποίες ο φόρος οφείλεται από τον λήπτη των υπηρεσιών κατ εφαρμογή του άρθρου 196 και οι οποίες πραγματοποιούνται συνεχώς επί χρονική περίοδο μεγαλύτερη του έτους και δεν συνεπάγονται τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή πληρωμές στη διάρκεια της περιόδου αυτής, θεωρείται ότι ολοκληρώνονται κατά τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, εφόσον συνεχίζεται η παροχή υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, πλην εκείνων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται συνεχώς επί μια χρονική περίοδο, θεωρείται ότι ολοκληρώνονται ανά διαστήματα τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας.» 2) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 65α: EL 11 EL

13 «Άρθρο 65α Όσον αφορά τις παροχές υπηρεσιών για τις οποίες ο φόρος οφείλεται από τον λήπτη των υπηρεσιών κατ εφαρμογή του άρθρου 196, σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου πριν παρασχεθούν οι υπηρεσίες ή πριν δοθεί προκαταβολή, ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά τη λήψη του τιμολογίου, μέχρι του ορίου του ποσού που αναγράφεται στο τιμολόγιο.» 3) Στο άρθρο 66, προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο: «Ωστόσο, η παρέκκλιση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τις παροχές υπηρεσιών για τις οποίες ο φόρος οφείλεται από τον λήπτη των υπηρεσιών κατ εφαρμογή του άρθρου 196.» 4) Στο άρθρο 250, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Η δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υποβάλλεται με ηλεκτρονική διαβίβαση αρχείου. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την υποβολή της δήλωσης με άλλα μέσα για ορισμένες κατηγορίες υποκείμενων στο φόρο.» 5) Στο άρθρο 251, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο στ): «στ) το συνολικό ποσό, χωρίς ΦΠΑ, των αγορών υπηρεσιών που παρέχονται από υποκείμενους στον φόρο εγκατεστημένους στην Κοινότητα, για τις οποίες ο υποκείμενος στο φόρο είναι υπόχρεος του φόρου δυνάμει του άρθρου 196 και για τις οποίες ο φόρος κατέστη απαιτητός κατά τη διάρκεια της εν λόγω φορολογικής περιόδου.» 6) Στο άρθρο 252, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Η διάρκεια της φορολογικής περιόδου είναι ένας μήνας. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν μεγαλύτερη διάρκεια, με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ένα έτος, για τους υποκείμενους στο φόρο, των οποίων το συνολικό ποσό των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και των αγορών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους και για τις οποίες είναι υπόχρεοι του φόρου δυνάμει του άρθρου 196, δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ ή το αντίστοιχο ποσό σε εθνικό νόμισμα.» 7) Το άρθρο 263 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάσσεται για κάθε ημερολογιακό μήνα εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα και σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζουν τα κράτη μέλη. 2. Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλονται με ηλεκτρονική διαβίβαση αρχείου. EL 12 EL

14 Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων με άλλα μέσα για ορισμένες κατηγορίες υποκείμενων στο φόρο.» 8) Στο άρθρο 264, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) δηλώνεται για τον ημερολογιακό μήνα κατά τη διάρκεια του οποίου κατέστη απαιτητός ο φόρος. Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ) δηλώνεται για τον ημερολογιακό μήνα κατά τη διάρκεια του οποίου ο διακανονισμός κοινοποιήθηκε στον αποκτώντα.» 9) Στο άρθρο 265, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Το ποσό της παραγράφου 1 στοιχείο γ) δηλώνεται για τον ημερολογιακό μήνα κατά τη διάρκεια του οποίου ο φόρος κατέστη απαιτητός.» Άρθρο 2 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και έναν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την [ ] ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. EL 13 EL

15 Βρυξέλλες, Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος EL 14 EL

16 2008/0059 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 93, την πρόταση της Επιτροπής 5, τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 6, τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 7, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Για την αποτελεσματική καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας, είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να συγκεντρώνουν και να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες σχετικά με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές το συντομότερο δυνατό. Το διάστημα του ενός μήνα είναι εκείνο που ανταποκρίνεται με τον καταλληλότερο τρόπο στην ανάγκη αυτή, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις λογιστικές και χρηματοοικονομικές περιόδους των επιχειρήσεων. (2) Λαμβανομένων υπόψη των τροποποιήσεων που επήλθαν όσον αφορά το διάστημα δήλωσης των ενδοκοινοτικών πράξεων στην οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 8 με την οδηγία 2008/XX/ΕΚ του Συμβουλίου 9, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν οι αναφορές στο εν λόγω διάστημα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2003, για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθεμένης αξίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 218/ ΕΕ C [ ] της [ ], σ. [ ]. ΕΕ C [ ] της [ ], σ. [ ]. ΕΕ C [ ] της [ ], σ. [ ]. ΕΕ L 347 της , σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2008/8/ΕΚ (ΕΕ L 44 της , σ. 11). ΕΕ L XXX της ΧΧΧ, σ. XXX ΕΕ L 264 της , σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 143/2008 της 12ης Φεβρουαρίου 2008 (ΕΕ L 44 της , σ. 1). EL 15 EL

17 (3) Δεδομένου ότι οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του Φ.Π.Α. δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη, των οποίων η δράση εξαρτάται από τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τα άλλα κράτη μέλη, και μπορούν συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα, λόγω της αναγκαίας συμμετοχής όλων των κρατών μελών, σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών. (4) Δεδομένου ότι οι τροποποιήσεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι αναγκαίες για να προσαρμοστεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 στα μέτρα που προβλέπονται από την οδηγία 20XX/XX/ΕΚ, προς τα οποία τα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφωθούν με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2010, ο παρών κανονισμός πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ίδια ημερομηνία. (5) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 τροποποιείται ως εξής: 1) Στο άρθρο 23, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Οι αξίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σημείο 2 εκφράζονται στο νόμισμα του κράτους μέλους που παρέχει τις πληροφορίες και αφορούν ημερολογιακά τρίμηνα για τις περιόδους προ της 1ης Ιανουαρίου 2010 και ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία αυτή και μετέπειτα.» 2) Στο άρθρο 24, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Οι αξίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σημείο 2 εκφράζονται στο νόμισμα του κράτους μέλους που παρέχει τις πληροφορίες και αφορούν ημερολογιακά τρίμηνα για τις περιόδους προ της 1ης Ιανουαρίου 2010 και ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία αυτή και μετέπειτα.» 3) Στο άρθρο 25, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Εφόσον η αρμόδια αρχή κράτους μέλους υποχρεούται να επιτρέπει την πρόσβαση στις πληροφορίες βάσει των άρθρων 23 και 24, τότε το πράττει το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός προθεσμίας ενός μηνός από το τέλος του ημερολογιακού μήνα στο οποίο αναφέρονται οι πληροφορίες. 2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, στην περίπτωση που προστίθενται πληροφορίες στη βάση δεδομένων υπό τις συνθήκες που προβλέπονται στο άρθρο 22, η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές παρέχεται το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός μηνός μετά τον ημερολογιακό μήνα στη διάρκεια του οποίου συγκεντρώθηκαν οι συμπληρωματικές πληροφορίες.» EL 16 EL

18 Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος EL 17 EL

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2015 COM(2015) 560 final 2015/0260 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στη Δημοκρατία της Λετονίας να παρατείνει την εφαρμογή μέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C. Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C. Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2013 COM(2013) 721 final 2013/0343 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ουγγαρία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2009/790/ΕΚ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Εσθονίας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.9.2015 COM(2015) 416 final 2015/0185 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/54/EΕ του Συμβουλίου με την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 202 final 2012/0099 (NLE) C7-0069/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 97/836/ΕΚ ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πολωνία να εφαρμόσει μέτρα κατά παρέκκλιση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2017 COM(2017) 79 final 2017/0030 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 479/2013 του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0118 (NLE) 8544/15 FISC 40 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 653 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 653 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0302 (NLE) 15413/14 FISC 190 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/53/EΕ που επιτρέπει στο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11453/16 STATIS 52 COMPET 430 UD 169 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2014 COM(2014) 625 final 2014/0289 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την παράταση της εκτελεστικής απόφασης 2011/335/ΕΕ του Συμβουλίου με την

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2013/678/EΕ που επιτρέπει στην Ιταλική Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.2.2010 COM(2010)18 τελικό 2010/0015 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ XX με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να προσχωρήσουν στη σύμβαση για τις διεθνείς εκθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.4.2008 COM(2008) 194 τελικό 2008/0083 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση των οδηγιών 68/151/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/884/EΚ με την οποία επιτρέπεται στο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δανία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 75 της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 15/24 Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 2001 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ µε στόχο την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισµό και την εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στην

Διαβάστε περισσότερα

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 910 τελικό 2006/0305 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2011 COM(2011) 710 τελικό 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 5.7.2016 COM(2016) 452 final 2016/0209 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 31.8.2007 COM(2007) 489 τελικό 2007/0178 (CNS) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Απλούστευση: Τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.7.2007 COM(2007) 439 τελικό 2007/0152 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2014 COM(2014) 626 final 2014/0290 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Λετονίας να εφαρμόσει μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 432 final 2012/0208 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15.4.2014 EP-PE_TC1-COD(2013)0278 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 ενόψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.12.2010 COM(2010) 772 τελικό 2010/0372 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2007 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.9.2007 COM(2007) 525 τελικό 2007/0192 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 σχετικά με τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 9.12.2003 COM(2003) 761 τελικό 2003/0295 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 909 τελικό 2006/0282 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7657/14 AGRI 211 AGRIFIN 38 AGRIORG 43 DELACT 60 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2015 COM(2015) 332 final 2015/0146 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16.5.2007 COM(2007) 260 τελικό 2007/0093 (CNB) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 σχετικά με την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 29.6.2009 COM(2009) 321 τελικό 2009/0084 (CNS) C7-0093/09 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2016 COM(2016) 654 final 2016/0320 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών που πρέπει να καταβάλουν τα κράτη μέλη για τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.5.2016 COM(2016) 286 final 2016/0150 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 3.8.2005 COM(2005) 361 τελικό 2005/0147 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 90/544/ΕΟΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓIΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓIΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 29.9.2009 COM(2009) 511 τελικό 2009/0139 (CNS) C7-0210/09 Πρόταση Ο ΗΓIΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/EΚ όσον αφορά την προαιρετική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 93/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16.5.2007 COM(2007) 257 τελικό 2007/0091 (CNB) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 σχετικά με την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2011 COM(2011) 479 τελικό 2011/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 COM(2014) 459 final 2014/0215 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/198/Ευρατόμ περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.3.2015 COM(2015) 129 final 2015/0065 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου EL EL 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 318 final 2014/0164 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 538 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 538 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13560/15 FISC 143 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2013 COM(2013) 417 final 2013/0191 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 111 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 111 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0047 (NLE) 7098/17 AELE 28 EEE 7 N 9 ISL 4 FL 6 MI 198 ENV 236 ENT 58 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2016 COM(2016) 262 final 2016/0136 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

20.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 44/23

20.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 44/23 20.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 44/23 ΟΔΗΓΙΑ 2008/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Φεβρουαρίου 2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.10.2013 COM(2013) 697 final 2013/0336 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στη διοικητική επιτροπή της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.11.2013 COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί τροποποιήσεως του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 για τη δασμολογική

Διαβάστε περισσότερα