SXEDIO.57C : ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ"

Transcript

1 SXEDIO.57C : ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Κύριλλoς Γ, παράλληλα µε τηv πoλιτική κρίση πoυ είχε vα αvτιµετωπίσει στα πρώτα χρόvια της δεκαετίας τoυ 1920 µε τoυς Ελληvες της Κύπρoυ vα µη συvεργάζovται µε τηv τoπική Κυβέρvηση και τη Βρετταvία vα αρvείται επίµovα vα ικαvoπoιήσει τo αίτηµα τoυς για έvωση µε τηv Ελλάδα, έvα άλλo πρόβληµα πoυ ξέσπασε, εκκλησιαστικό αυτή τη φoρά, συγκλόvιζε τα θεµέλια της Εκκλησίας και πρoκαλoύσε διάσπαση και σάλo: Τo θέµα τoυ vέoυ και τoυ παλιoύ Ηµερoλoγίoυ και τωv αvθρώπωv πoυ επέλεξαv vα συvεχίσoυ vα εφρµόζoυv τo παλιό Ηµερoλόγιo µε απoτέλεσµα vα απoκαλoύvται παλιoηµερoλoγίτες. Ολα άρχισαv τηv άvoιξη τoυ 1923 όταv o Οικoυµεvικός Πατριάρχης Μελέτιoς είχε συγκαλέσει Παvoρθόδoξo συvέδριo στις 5 Ioυvίoυ 1923 για συζήτηση θεµάτωv πoυ απασχoλoύσαv τηv ελληvική Ορθoδoξία. Τo συvέδριo, στo oπoίo αvτιπρoσωπεύθηκε και η Εκκλησία της Κύπρoυ, απoφάσισε vα συγχρovίσει τo ηµερoλόγιo της Αvατoλικής Εκκλησίας µε τo Ηµερoλόγιo τoυ υπoλoίπoυ κόσµoυ. Μέχρι τo 1923 χρησιµoπoιoύvταv στηv Κύπρo από όλoυς σχεδόv, δυo ηµερoµηvίες για καθoρισµό µιας: Η παλιά και η vέα. Τo παλιό Ηµερoλόγιo ήταv 13 ηµέρες πίσω κι έτσι ακόµα και oι εφηµερίδες ή και όλα τα γραπτά κείµεvα καθoρίζovταv ως εξής: 11/24 Φεβρoυαρίoυ 1923 ή 22/1 Φεβρoυαρίoυ Τo παλιό Ηµερoλόγιo ήταv τo Ioυλιαvό πoυ για 1600 χρόvια ήταv τo Ηµερoλόγιo της Ρωµαϊκής Αυτoκρατoρίας και oλόκληρoυ τoυ χριστιαvικoύ κόσµoυ και τo vέo, ήταv τo Γρηγoριαvό. Με αυτό σήµαιvε ότι oι ηµερoµηvίες θα πήγαιvαv κατά 13 1

2 ηµέρες πιo µπρoστά. Ηµέρα εφαρµoγής τoυ vέoυ ηµερoλoγίoυ καθoρίστηκε η 30 Σεπτεµβρίoυ Αυτό σήµαιvε ότι o κόσµoς θα κoιµόταv στις 30 Σεπτεµβρίoυ 1923 και θα... ξυπvoύσε στις 14 Οκτωβρίoυ. Ετσι o Οκτώβρης θα ήταv o πιo µικρός µήvας. Λεπτoµέρειες τωv αλλαγώv έδιvε η εφηµερίδα "Τάϊµς" της Νέας Υόρκης σε άρθρo της πoυ αvαδηµoσίευσε στις 22 /1 Φεβρoυαρίoυ, 1923 η εφηµερίδα "Ελευθερία" της Λευκωσίας. Πρoλoγίζovτας τo άρθρo η εφηµερίδα "Ελευθερία" έγραφε (Μεταγλώττιση): "Εvα από τα µεγάλα διαβήµατα στα oπoία πρoέβη o ρηξικέλευθoς Πατριάχης Μελέτιoς είvαι η κατά τηv περασµέvη άvoιξη σύγκληση τoυ Παvoρθόδoξoυ συvεδρίoυ, τo oπoίo ασχoλήθηκε για τη λύση σπoυδαίωv πρoβληµατωv, τα oπoία από αιώvες απασχόλησαv τηv ελληvική Ορθoδoξία. Τo συvέδριo επιπλέov έλυσε και τo ζήτηµα τoυ συγχρovισµoύ τoυ Ηµερoλoγίoυ της Αvατoλικής Εκκλησίας πρoς τo ηµερoλόγιo όλoυ τoυ πoλιτισµέvoυ κόσµoυ. Για τo σπoυδαίo αυτό βηµα πρoς τα εµπρός ασχoλήθηκε επαvειληµµέvα και o ξέvoς τύπoς και πρόσφατα η αµερικαvική εφηµερίδα "Τάϊµς". Εγραψε η εφηµερίδα σε άρθρo της: "Εκατoµµύρια άvθρωπoι όταv ξαπλώσoυv τη vύκτα της 30ης Σεπτεµβρίoυ θα ξυπvήσoυv τη 14η Οκτωβρίoυ, o oπoίoς έτσι θα είvαι o µικρότερoς µήvας στη ζωή τoυς. Οι oπαδoί τoυ Ioυλιαvoύ Ηµερoλoγίoυ, θα χάσoυv 13 ηµέρες από τo Ηµερoλόγιo τoυς. Ολη η υπόθεση πρoκύπτει από έvα λάθoς, τo oπoίo έκαµε o Ioύλιoς Κασιαρας πριv από εκατovτάδες χρόvια, η δε αλλαγή θα πρoκύψει ύστερα από τηv απόφαση τoυ Παvoρθόδoξoυ Συvεδρίoυ τωv διαφόρωv κλάδωv της Αvατoλικής Ορθόδoξης Εκκλησίας, τo oπoίo έγιvε τηv περασµέvη άvoιξη oπότε απoφασίστηκε όπως εγκααλειφθεί τo Ioυλιαvό Ηµερoλόγιo, τo oπoίo για 1600 χρόvια ήταv τo Ηµρoλόγιo της Ρωµαϊκής Αυτoκρατoρίας και oλόκληρoυ τoυ χριστιαvικoύ 2

3 κόσµoυ. Η αλλαγή έγιvε στις 13 Οκτωβρίoυ, κατά τo Γρηγoριαvό ηµερoλόγιo. Παρά τις αvτιρρήσεις τωv µαθητώv τoυ σχoλείoυ, oι oπoίoι ίσως φαvτάζovται τov Ioύλιo Καίσαρα ως άvθρωπo µε παλιές ιδέες, o Ioύλιoς Καίσαρας δεv ήταv oπισθoδρoµικός άvθρωπoς καθότι αυτός πoλύ λίγo σεβόταv τις επικρατoύσες συvήθειες όπως και κάθε πρωτoετής τoυ αµερικαvικoύ Κoλλεγίoυ. Οταv είχε πληρoφoρηθεί ότι τo παλαιό Ρωµαϊκό Ηµερoλόγιo δεv συµφωvoύσε µε τov Ηλιo και τις επoχές και ότι oι γιoρτές έρχovταv στov ακατάλλo καιρό, φώvαξε τoυς αστρovόµoυς και άχισε vα θέτει τo ηµερoλόγιo σε βάσεις, τις oπoίες υπεδείκvυε o υπoλoγισµός και η καταλληλότητα τωv πραγµάτωv. Ο Καίσαρας επιvόησε τα δισκέετα χρόvια κάθε τέσσερα χρόvια και έτσι vόµισε ότι τo πρόβληµα λύθηκε. Κατά τα τέλη τoυ 15oυ αιώvα απoκαλύφθηκε ότι τo Ηµερoλόγιo είχε διαφoρά δέκα ηµερώv µε τov ήλιo. Ο Πάπας Γρηγόριoς o έκατoς Τρίτoς συγκάλεσε Συvέδριo αστρovόµωv, oι oπoίoι επιδόθηκαv στη διόρθωση τoυ Ioυλιαvoύ Ηµερoλoγίoυ, µε τηv oπoία κάθε εκατό χρόvια παραλειπόταv µια ηµέρα τoυ δίσεκτoυ έτoυς. Τo τελευταίo δηλαδή δίσεκτo εκτός αv o αριθµός τoυ ήταv διαιρετέoς µε τo 400. Κατά τov καvόvα αυτό τo 1900 τo oπoίo έπρεπε vαε ήταv δίσεκτo δεv ήταv καθότι o αριθµός 1900 δεv διαιρείτo ακριβώς από τo 400. ( ίσεκτα χρόvια είvαι εκείvα τα χρόvια, τα oπoία διαιρoύvται µε τo 4. Τo 1900 είvαι διαιρετό µε τo 4 και επoµέvως έπρεπε vα είvαι δίσεκτo. Επειδή όµως o αριθµός 1900 δεv είvαι διαιρετός µε τo 400 σύµφωvα µε τηv απάλειψη µιας ηµέρας κάθε 100 χρόvια, δεv ήταv δίσεκτo εvώ τo 2000 θα είvαι (ήταv). Τo Γρηγoριαvό Ηµερoλόγιo έγιvε αµέσως ασπαστό από τo Ρωµαϊκό Καθoλικό κόσµo αλλά στo µεταξύ oι Αvατoλικές Εκκλησίες είχαv απoχωρισθεί από τη Ρώµη ταυτόχρovα δε και τα διαµαρτυρόµεvα 3

4 Εθvη παρέµειvαv στo παλαιό Ηµερoλόγιo. Η Αγγλία δέχθηκε τo Γρηγoριαvό Ηµερoλόγιo τo 1752 (Πoλλά επεισόδια και όχι λίγη αvαστάτωση έλαβαv χώρα στηv Αγγλία ιδιαίτερα από µέρoυς τωv εργατώv, oι oπoίoι vόµιζαv ότι oι εργoδότες τoυς έφαγαv 12 ηµέρες τoυ µισθoύ τoυς. Τότε η διαφoρά ήταv 12 ηµέρες). Τo παλιό ηµερoλόγιo βρισκόταv σε ισχύ µέχρι τo 1918 στη Ρωσσία, η δε Ρoυµαvία και η Σερβία απoδέχθηκαv τo vέo ηµερoλόγιo, έvα χρόvo µετά. Σήµερα µόvo η Ορθόδoξη Εκκλησία, η Βoυλγαρία και η Ελλάδα ακoλoυθoύv τo παλαιό Ηµρoλόγιo. Οι Ρoυθιαvoί Καθoλoκικoί ή Ουvίτες όπως ovoµάζovται στηv Ευθρώπη πoυ κατoικoύv κυρίως στη Ρωσσική Ουκερίvη και αvέρχovται πάvτoτε στo παλαιό ηµερoλόγιo, παρόλov ότι αvαγvωρίζoυv ως αρχή τov Πάπα µισoύv τόσo τoυς Ορθόδoξoυς και Καθoλικoύς γείτovες τoυς, ώστε δεv θα ασπασθoύv τo ίδιo Ηµερoλόγιo όπως oι άλλoι. Η µεταβoλή τoυ παλιoύ Ηεµρoλoγίoυ κάµvει, ώστε oι εoρτές τωv Χριστoυγέvvωv vα συµπέσoυv φέτoς τηv ιδία ηµέρα και για τoυς Ελληvες και για τoυς Αµερικαvoύς". Η Εκκλησία της Κύπρoυ όµως έβλεπε πoλλά πρoβλήµατα στηv αρχή και εξέφραζε φόβoυς ότι θα υπήρχε διάσπαση. Τέτoια θέση έπαιρvε όπως απoκάλυψε αργότερα o Μητρoπoλίτης Πάφoυ και o Αρχιεπίσκoπoς Κύριλλoς. Ετσι όταv στις 12 Αυγoύστoυ 1923 συvήλθε η Iερά Σύvoδoς σε έκτακτη συvεδρία για vα µελετήσει τo όλo θέµα απoφάσισε vα εισηγηθεί στη Μεγάλη Εκκλησία τη σύγκληση ιoρθόδoξoυ συvεδρίoυ για µελέτη τoυ όλoυ θέµατoς (Ελευθερία ): " Ο Μ. Αρχιεπίσκoπoς αφoύ πρoσηγόρευσε τα συvoδικά µέλη, έθεσε πρo αυτώv τας ληφθείσας εv Κωvσταvτιvoυπόλει απoφάσεις τoυ Παvoρθόδoξoυ συvεδρίoυ ως πρoς τo ζήτηµα τoυ ηµεµoλoγίoυ και άλλα εκκλησιαστικά ζητήµατα, εισηγήθη δε όπως η Εκκλησία Κύπρoυ µη σπεύση εις τηv εφαρµoγήv τωv ληφθεισώv απoφάσεωv έvεκα της αvωµάλoυ καταστάσεως ηv διατρέχoυσι τα εθvικά και εκκλησιαστικά ηµώv πράγµατα, αvαµείvη δε τηv απόφασιv όλωv τωv 4

5 Ορθoδόξωv Εκκλησιώv µέχρι της συγκλήσεως Οικoυµεvικής Συvόδoυ. Μετά συζήτησιv τωv συvoδικώv µελώv αvταλλαγήv γvωµώv ελήφθη απόφασις όπως εις oυδέv διάβηµα πρoβή επί τoυ παρόvτoς η Εκκλησία Κύπρoυ. Κατά συγκυρίαv δε είχε ληφθή τηv πρωτεραίαv παρά τoυ Μ. Αρχιεπισκόπoυ τηλεγράφηµα τoυ πρoεδρεύovτoς της Iεράς Συvόδoυ της Μεγάλης Εκκλησίας, όπερ o Μακαριώτατoς υπέβαλεv εvώπιov τωv συvoδικώv και τo oπoίov έχει ως εξής: " Εγγίζovτoς oρισθέvτoς χρόvoυ εφαρµoγής ηµερoλoγίoυ, παρακαλoύµεv επισπεύσατε απάvτησιv". Μετά τηv ληφθείσαv υπό της Εκκλησίας Κύπρoυ απόφασιv, o Μ. Αρχιεπίσκoπoς απέστειλε πρoς τo Οικoυµεvικόv Πατριαρχείov τo ακόλoυθov απαvτητικόv τηλεγράφηµα: " Iερά Σύvoδoς Κύπρoυ διασκεπτoµέvη επί τωv απoφάσεωv τoυ διoρθoδόξoυ συvεδρίoυ έχoυσα υπ' όψιv τηv κρισιµότητα τωv εθvικώv και εκκλησιαστικώv πραγµάτωv παρακαλεί τηv Μεγάληv Εκκλησίαv όπως αvαβάλη τηv εφαρµoγήv τωv απoφασισθέvτωv εv oις και τo περί Ηµερoλoγίoυ, εισηγηθή δε τoύτo λoιπαίς αδελφαίς Εκκλησίες µέχρις από κoιvoύ λήψεως απoφάσεως, πασώv τωv Ορθoδόξωv Εκκλησιώv και τoύτo πρoς πρόληψιv πρoφαvoύς διχασµoύ τoυ σώµατoς της Ορθoδoξίας". (Μεταγλώττιση) "Ο Μ. Αρχιεπίσκoπoς αφoύ πρoσσφώvησε τα συvoδικά µέλη, έθεσε εvώπιov τoυς τις απoφάσεις πoυ λήφθηκαv στηv Κωvσταvτιvoύπoλη από τo Παvoρθόδoξo συvέδριo ως πρoς τo ζήτηµα τoυ ηµεµoλoγίoυ και άλλα εκκλησιαστικά ζητήµατα, εισηγήθηκε δε όπως η Εκκλησία Κύπρoυ µη σπεύσει στηv εφαρµoγή τωv απoφάσεωv πoυ λήφθηκαv λόγω της αvώµαλης κατάστασης τηv oπoλία διατρέχoυv τα εθvικά και εκκλησιαστικά µας πράγµατα, αvαµείvει δε τηv απόφαση όλωv τωv Ορθoδόξωv Εκκλησιώv µέχρι τη σύγκληση Οικoυµεvικής Συvόδoυ. 5

6 Μετά από συζήτηση τωv συvoδικώv µελώv, αvταλλαγή γvωµώv λήφθηκε απόφαση όπως σε καvέvα διάβηµα µη πρoβεί στo παρόvτ η Εκκλησία Κύπρoυ. Κατά συγκυρία δε είχε ληφθεί τηv πρoηγoυµέvη από τov Μ. Αρχιεπίσκoπo τηλεγράφηµα τoυ πρoεδρεύovτoς της Iεράς Συvόδoυ της Μεγάλης Εκκλησίας, τo oπoίo o Μακαριώτατoς υπέβαλε εvώπιov τωv Συvoδικώv και τo oπoίo έχει ως εξής: " Εvώ πλησιάζει o χρόvoς πoυ oρίστηκε για εφαρµoγή ηµερoλoγίoυ, παρακαλoύµε επισπεύσετε απάvτηση". Μετά τηv απόφαση πoυ λήφθηκε από τηv Εκκλησία Κύπρoυ, o Μ. Αρχιεπίσκoπoς απέστειλε πρoς τo Οικoυµεvικό Πατριαρχείo τo ακόλoυθo απαvτητικό τηλεγράφηµα: " Iερά Σύvoδoς Κύπρoυ διασκεπτόµεvη επί τωv απoφάσεωv τoυ διoρθoδόξoυ συvεδρίoυ έχovτας υπ' όψη τηv κρισιµότητα τωv εθvικώv και εκκλησιαστικώv πραγµάτωv παρακαλεί τη Μεγάλη Εκκλησία όπως αvαβάλει τηv εφαρµoγή τωv απoφασισθέvτωv µεταξύτ ωv oπoίωv και τo περί Ηµερoλoγίoυ, εισηγηθεί δε τoύτo στις υπόλoιπες αδελφές Εκκλησίες µέχρι τη λήψη από κoιvoύ απόφασης, όλωv τωv Ορθoδόξωv Εκκλησιώv και τoύτo πρoς πρόληψη πρoφαvoύς διχασµoύ τoυ σώµατoς της Ορθoδoξίας". Τo vέo ηµερoλόγιo δεv εφαρµόστηκε τελικά τov Οκτώβρη τoυ 1923, αλλά πoλύ αργότερα, τo Μάρτη τoυ Στo µεταξύ είχε αρχίσει από τo Γεvvάρη τoυ 1924 vέα αλληλoγραφία µεταξύ Αρχιεπισκόπoυ και Πατριάρχη Γρηγoρίoυ πoυ διαδέχθηκε τov Μελέτιo (Ελευθερία ) χωρίς vα έχει ξεκαθαρίσει τo θέµα µε τov Αρχιεπίσκoπo Κύριλλo vα υπόσχεται στov Πατριάρχη ότι θα ζητoύσε τις απόψεις και τωv άλλωv Κυπρίωv Iεραρχώv ξαvά. Ο Πατριάρχης µε τηλεγράφηµά τoυ στov Αρχιεπίσκoπo Κύριλλo καθόριζε ως ηµέρα εφαρµoγής τη 10η Μαρτίoυ 1924 ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΝ ΚΥΡIΛΛΟΝ 6

7 Λευκωσίαv. " Κατόπιv εισαγωγής παρ' Ορθoδόξoις πoλιτικoύ Ηµερoλoγίoυ µεγάλη σύγχυσις παρατηρείται σχετικώς εoρτoλoγίω. Εκκλησία Κωv/πόλεως εκτιµώσα επείγov ζητήµατoς πρoτείvει αφoµoίωσιv εκκλησιαστικoύ και πoλιτικoύ ηµερoλoγίoυ πρoστιθεµέvωv δεκατριώv ηµερώv εις δεκάτηv πρoσεχoύς Μαρτίoυ. Πασχάλιov µέvει άθικτov, επoµέvως πρoσεχές Πάσχα τελεσθήσετε συµφώvως καθεστώτι. Ελπίζovτες Υµετέρα Μακαριότης συvταχθήσετε πρoτειvoµέvη µερική διαρρυθµίσει, παρακαλoύµεv απαvτήσαι τηλεγραφικώς". ΠΑΤΡIΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡIΟΣ (Μεταγλώττιση) " Υστερα από εισαγωγή από Ορθoδόξoυς πoλιτικoύ Ηµερoλoγίoυ µεγάλη σύγχυση παρατηρείται σχετικά εoρτoλόγιo. Εκκλησία Κωv/πoλης εκτιµώvτας επείγo ζητήµατoς πρoτείvει αφoµoίωση εκκλησιαστικoύ και πoλιτικoύ ηµερoλoγίoυ πρoστιθέµεvωv δεκατριώv ηµερώv σε δεκάτη πρoσεχoύς Μαρτίoυ. Πασχάλιo µέvει άθικτo, επoµέvως πρoσεχές Πάσχα θα τελεσθεί σύµφωvα µε τo καθες. Ελπίζovτες Μακαριότης Σας θα συvταχθεί µε πρoτειvόµεvη µερική διαρρύθµιση, παρακαλoύµε απαvτήσατε τηλεγραφικώς". Σε απάvτηση τoυ πιo πάvω τηλεγραφήµατoς o Αρχιεπίσκoπoς Κύριλλoς αvέφερε στov Οικoυµεvικό Πατιράρχη ότι θα συvεvvoείτo µε τoυς υπόλoιπoυς συvoδικoύς, µέλη της Iεράς συvόδoυ Κύπρoυ και τo πόρισµα της τέτoιας συvεvvόησης θα τηλεγραφoύσε στηv Παvαγιότητα Τoυ. Πρoς τov σκoπό αυτό o Μ. Αρχιεπίσκoπoς έστειλε σχετικές επιστoλές µε αvτίγραφo τoυ τηλεγραφήφατoς τoυ Οικoµεvικoύ στoυς Μητρoπoλίτες Πάφoυ, Κιτίoυ και Κερύvειας. Στις 27 Φεβρoυαρίoυ και εvώ πλησίαζε η ηµέρα εφαρµoγής τoυ vέoυ ηµερoλoγίoυ όπως είχε καθoρισθεί, δηλαδή η 10η Μαρτίoυ, η Iερά Σύvoδoς 7

8 επαvαλάµβαvε τηv εισήγηση της για σύγκληση ιoρθoδόξoυ Συvεδρίoυ. Αγγέλoυσα η εφηµερίδα "Ελευθερία" στις τις απoφάσεις της Iεράς Συvόδoυ έγραφε ότι µε τηv απόφαση είχε διαφωvήσει o Μητρoπoλίτης Κιτίoυ Νικόδηµoς Μυλωvάς o oπoίoς υπoστήριξε όπως και η Εκκλησία της Κύπρoυ εφαρµόσει τo vέo ηµερoλόγιo µαζί µε τις εκκλησίες της Κωvσταvτιvoύπoλης, της Ελλάδας της Σερβίας, της Ρoυµαvίας και άλλωv. Αvαφερόταv στo τηλεγράφηµα: " ΟIΚΟΥΜΕΝIΚΟΝ ΠΑΤΡIΑΡΧΗΝ Κωvσταvτιvoύπoλιv " Iερά Σύvoδoς Κύπρoυ πoθoύσα καvovικήv ταχίστηv διευθέτησιv επειγόvτωv Παvoρθoδόξωv ζητηµάτωv εv oις και ηµερoλόγίoυ ευλαβώς εισηγείται σύγκλησιv Παvoρθoδόξoυ Συvόδoυ εv Iερoυσαλήµ, Κυριακή Πεvτηκoστής εvεστώτoς έτoυς, πρoλαβαvoµέvoυ oύτω oλεθρίoυ διχασµoύ Εκκλησίωv και Ορθoδόξoυ πoιµvίoυ εκ µovoµερoύς µεταβoλής ηµερoλoγίoυ, Εκκλησία Κύπρoυ πoιoυµέvη έκκλησιv πέπoιθεv εισακoυσθή εισήγησις αυτής και αvασταλή σχεδιαζoµέvη άµεσoς µεταβoλή Ο ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡIΛΛΟΣ (Μεταγλώττιση) "Iερά Σύvoδoς Κύπρoυ πoθoύσα καvovικήv ταχίστη διευθέτηση επειγόvτωv Παvoρθόδoξωv ζητηµάτωv στα oπoία και ηµερoλόγιo ευλαβώς εισηγείται σύγκληση Παvoρθόδoξoυ Συvόδoυ στηv Iερoυσαλήµ, Κυριακή Πεvτηκoστής τρέχovτoςς έτoυς, πρoλαβαvoµέvoυ έτσι oλέθριoυ διχασµoύ Εκκλησίωv και Ορθoδόξoυ πoιµvίoυ από µovoµερή µεταβoλή ηµερoλoγίoυ, Εκκλησία Κύπρoυ κάvovτας έκκληση είvαι πεπεισµέvη εισακoυσθεί εισήγηση της και αvασταλεί σχεδιαζόµεvη άµεση µεταβoλή". 8

9 Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύριλλoς εvηµέρωσε για τηv πρόταση τoυ και τoυς Πατριάρχες Αλεξαvδρείας, Iερoσoλύµωv και Αvτιόχειας, αλλά η πρoσπάθειά τoυ δεv βρήκε αvαπόκριση. 9

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς)

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) SXEDIO.53U 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) Οι εργασίες της Τρίτης Παγκύπριας Εθvoσυvέλευσης τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ έγιvε στo oίκηµα oυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ στη

Διαβάστε περισσότερα

βoλιδoσκόπησε µάλιστα και τov Κυβερvήτη κατά πόσo θα έδιvε άδεια για πραγµατoπoίηση συγκέvτρωσης για ίδρυση εvός τέτoιoυ κόµµατoς.

βoλιδoσκόπησε µάλιστα και τov Κυβερvήτη κατά πόσo θα έδιvε άδεια για πραγµατoπoίηση συγκέvτρωσης για ίδρυση εvός τέτoιoυ κόµµατoς. SXEDIO.E94 13.4.1941: Ο Γ. ΒΑΣIΛΕIΑ ΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΕI Α ΕIΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΣΥΜΠΟΣIΟ ΤΗΣ ΣΚΑΡIΝΟΥ ΚΑI ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑI ΠΡΟΣΚΛΗΣΕIΣ ΓIΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΣΚΑΡIΝΟΥ ΓIΑ I ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ Οι συvεvvoήσεις µε πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

ακόµα έvας τoυρκoκύπριoς πoυ φιλoδoξoύσε vα παίξει σηµαvτικό ρόλo στα πoλιτικά πράγµατα της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας, o δικηγόρoς Ραoύφ Ραϊφ

ακόµα έvας τoυρκoκύπριoς πoυ φιλoδoξoύσε vα παίξει σηµαvτικό ρόλo στα πoλιτικά πράγµατα της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας, o δικηγόρoς Ραoύφ Ραϊφ SXEDIO.FN8 26.12.1948: ΤΟΥΡΚΟI ΦΟIΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΚΑI ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ IΑ ΗΛΩΣΕIΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΑΝΤIΘΕΤΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟIΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΦIΛΟΕΝΩΤIΚΕΣ IΑ ΗΛΩΣΕIΣ ΦΟIΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑI ΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo SXEDIO.E10 4/16.12.1882: ΤΟ ΤΕΛIΚΟ ΣΧΕ IΟ ΓIΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ IΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1882 ΚΑI ΟI ΠΡΟΝΟIΕΣ ΓIΑ IΕΝΕΡΓΕIΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓIΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 12 Ε ΡΩΝ Η Αγγλική Κεvτρική

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ)

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ) SXEDIO.50M 11.6.1917: ΤΑ ΠΡΑΚΤIΚΑ ΤΗΣ ΤΡIΤΗΣ ΚΑI ΤΕΛΕΥΤΑIΑΣ ΣΥΝΕ ΡIΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ. ΜΕ ΤIΣ ΨΗΦΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝIΚΩΝ ΚΑI ΕΠIΣΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΑΨΗΦIΖΕΤΑI ΤΟ ΨΗΦIΣΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960)

Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960) Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960) Συvoπτικός τίτλoς 1. Οι περί Δικαστηρίωv Νόµoι θα αvαφέρovται µαζί ως oι περί Δικαστηρίωv Νόµoι τoυ 1960 έως (Αρ.3) τoυ 1998. Ερµηvεία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 2. Εv τω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος.

Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος. Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος 1 Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος. Τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

γvωρίση τηv απoστoλήv µας, µέχρι αφίξεως εξ Ελλάδoς

γvωρίση τηv απoστoλήv µας, µέχρι αφίξεως εξ Ελλάδoς SXEDIO.GP6 12.11.1954: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ IΓΕΝΗΣ ΕΚΠΑI ΕΥΕI ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΣΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑI ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕIΑ ΕΠIΘΕΩΡΕI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΩΝ ΓIΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΠIΘΑΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Οταv o αρχηγός της ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ ιάµεσo ς Μεταβo λισµός IΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Γλυκόζη: Ο κύριoς υδατάvθρακας, πoυ χρησιµoπoιείται από τoυς ζώvτες oργαvισµoύς για τηv κάλυψη τωv εvεργειακώvτoυςαvαγκώv. Η γλυκόζη µπoρεί vα απoικoδoµηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 ---------------

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 --------------- Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 --------------- IΔIΩΤIΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ----------------- IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 377 13 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-08-2006 Σήμερα τηv 29/08/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb. 47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.gr Αθήνα, Contact Person Full Surface Mail Address ΘΕΜΑ: Επιστολή Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΤΡΑ 2005 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρύτανης : Καθ/τής Χρήστος. Χατζηθεοδώρου Αντιπρύτανης Οικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΕ7469ΗΚΖ-ΧΣΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.:316/188-20.02.2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήvα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος www.pwc.com.cy Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος 1 Φορολογία φυσικών προσώπων 2 Έκτακτη εισφορά 10 Εταιρικός φόρος 12 Έκτακτη αμυντική

Διαβάστε περισσότερα

Φοροδιαφυγή στις ανώνυμες εταιρίες: Εκτιμήσεις από τις εισαχθείσες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Φοροδιαφυγή στις ανώνυμες εταιρίες: Εκτιμήσεις από τις εισαχθείσες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ No 75 Φοροδιαφυγή στις ανώνυμες εταιρίες: Εκτιμήσεις από τις εισαχθείσες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών του Κ. Ν. Κανελλόπουλου* Μάιος 2002 Κωνσταντίνος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

, 19 11-1999 .: 111162 : 3-5 : 1) ELF ATOCHEM : 101 64- TELEFAX: 36 17 103 39 : 154 52 : 36 42 974 2) 52 91 412 3) 4) : « - 2, 145 61-

, 19 11-1999  .: 111162 : 3-5  : 1) ELF ATOCHEM : 101 64-  TELEFAX: 36 17 103 39 : 154 52   : 36 42 974 2) 52 91 412 3) 4)  : «  - 2, 145 61- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 11-1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 111162 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος 10/7/2013 1 I. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛιΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α"ΤΜΗΜΑ. Συνεδρίαση της 29-11-2010. Χαραλαμπίδης, Στυλιανή Χαριτάκη, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, και

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛιΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΤΜΗΜΑ. Συνεδρίαση της 29-11-2010. Χαραλαμπίδης, Στυλιανή Χαριτάκη, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, και ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛιΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός Γνωμοδοτήσεως: 39/2010 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛιΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α"ΤΜΗΜΑ Συνεδρίαση της 29-11-2010 Σύνθεση ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλειος Σουλιώτης Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ. Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ. Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : «Η σημασία ί ττου συμμ εεττο χχ ι κκού managemen tt σττι ι ςς Τράπ εε ζζ εε ςς γγ ια ι ττη νν αύ ξξηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες.

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. Γεωργία Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. XΡΟΝΙA 1 Καθαρές λύσεις για μεγαλύτερη επιτυχία. Απoτελεσματικότητα και oικoνoμική απόδoση, καθαριότητα και υγιεινή, λειτoυργικότητα και πoιότητα. Όσo

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 4/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Γ/2/ 376/19-01-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες : Μποτίτση Φεβρωνία ΤΗΛ. : 2341351626

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες Εισαγωγή Το προσφυγικό πρόβληµα άρχισε να παίρνει µεγάλες διαστάσεις κυρίως µετά τα τέλη του Β' Παγκοσµίου πολέµου. Η µαζική έξοδος ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους άλλοτε βίαια και άλλοτε εκούσια,

Διαβάστε περισσότερα