ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ"

Transcript

1 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Αμηνιόγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Απνγεπκαηηλώλ Δμσηεξηθώλ Ιαηξείσλ (Α.Δ.Ι.) ζηα λνζνθνκεία Δπηβιέπσλ: πνπδάζηξηα: Μάκαο Θενδώξνπ Κσλζηαληαθνπνύινπ Οιπκπία ΑΘΗΝΑ 2003

2 H κειέηε απηή εθπνλήζεθε κε ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαζεγεηή κνπ Μάκα Θενδψξνπ. Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ γηα ην ελδηαθέξνλ θαη ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπο ηνλ Αλαπιεξσηή Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Α Πε..Τ.Π Υ. Μπνπξζαλίδε θαη ηνλ Αλαπιεξσηή Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Β Πε..Τ.Π Δπάγ. Μσξαΐηε. Αηζζάλνκαη επίζεο ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ απφ ηα Πε..Τ.Π ηηο θπξίεο Μ. Λαβδαλίηε θαη Γ. Μνζρνθχινπ απφ ην Α Πε..Τ.Π, ηηο θπξίεο Μ. Σζαθαιία θαη Γ. Μπνπξαδνπνχινπ απφ ην Β Πε..Τ.Π θαη ηηο θπξίεο Αγ. Γξειηψδε θαη Κ. Παληειάθε απφ ην Γ Πε..Τ.Π. Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα ζηειέρε ησλ λνζνθνκείσλ, πνπ πξφζπκα κνπ παξαρψξεζαλ ζπλεληεχμεηο πγθεθξηκέλα ζηελ έξεπλα βνήζεζαλ θαηαζέηνληαο ηελ εκπεηξία θαη ηηο δηαπηζηψζεηο-πξνηάζεηο ηνπο ε Πξντζηακέλε ησλ Δμσηεξηθψλ Ιαηξείσλ ηνπ Αιεμάλδξα. Μεηξέινπ, ε Πξντζηακέλε ησλ Δμσηεξηθψλ Ιαηξείσλ ηνπ ΚΑΣ Αξγ. Γνπβέιε, ν Πξντζηάκελνο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Λατθνχ Μ. Λακπξίλεο, ε Πξντζηακέλε ησλ Δμσηεξηθψλ Ιαηξείσλ ηνπ σηεξία Μ. Παπαδνπνχινπ, ν Γηνηθεηηθφο Γηεπζπληήο ηνπ Μεηαμά Γ. Μπνχηνο θαζψο θαη άιια ζηειέρε ησλ παξαπάλσ λνζνθνκείσλ, πνπ ζπλέβαιαλ ζηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ. ηε ζχγθξηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ κε ην γαιιηθφ πξφηππν, ζην νπνίν ζηεξίρηεθε, ζπλέβαιε ν Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ θαη ζχκβνπινο ηνπ πξψελ Τπνπξγνχ Τγείαο Αι.Παπαδφπνπινπ θ. Γ. Μαξγεηίδεο. Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκε 7

3 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Δ παξνχζα εξγαζία έρεη ζαλ αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ζηελ πξάμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ 2889/2001 θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ Τπνπξγηθψλ Ώπνθάζεσλ, πνπ ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ ζηα λνζνθνκεία, κε παξάιιειε θαηαγξαθή ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, πνπ επέθεξαλ νη πξνβιεπφκελεο αιιαγέο θαη ησλ επηκέξνπο πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ. Βπίζεο επηρεηξείηαη ε αλίρλεπζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ, πνπ εκπφδηζαλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε νξηζκέλσλ ζεκείσλ ηνπ λφκνπ, κέζα πάληα απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ππφ κειέηε Πε..Τ.Π θαη λνζνθνκείσλ. Καηαιήγνληαο έηζη ζε αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ θαη ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο, πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο, πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη ππεξεζίεο πγείαο, φζν θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνχ γηα ηα λνζνθνκεία. Γηα ην ζθνπφ απηφ μεθηλψληαο απφ κηα αδξή πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ζε φια ηα Πε..Τ.Π ηεο ρψξαο κειεηήζεθε ζε γεληθά πιαίζηα ε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ησλ απνγεπκαηηλψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ (ΏΒΕ) ζηα ηξία Πε..Τ.Π ηεο Ώηηηθήο θαη δηεμνδηθά ε ιεηηνπξγία ησλ Ώ.Β.Ε. ζε πέληε αληηπξνζσπεπηηθά λνζνθνκεία ηεο Ώηηηθήο, πνπ ππάγνληαη ζην Βζληθφ χζηεκα Τγείαο. Ώπμεηηθή θίλεζε έρνπλ λνζνθνκεία εμεηδηθεπκέλα, πνπ δηαζέηνπλ θαη εμεηδηθεπκέλν βηνταηξηθφ εμνπιηζκφ. Παξάιιεια ην θχξνο ζπγθεθξηκέλσλ γηαηξψλ θαη ην φλνκα νξηζκέλσλ θιηληθψλ αλαδεηθλχνληαη ζε ζεκαληηθφ παξάγνληα πξνζέιθπζεο θφζκνπ ζηα Ώ.Β.Ε.. Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα, πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηελ έξεπλα θαη αληηζηξαηεχνληαη βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ λφκνπ, πνπ ζέζπηζε ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία είλαη ε πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ε ρακειή πξνζπειαζηκφηεηα ησλ πνιηηψλ ζε απηέο. Λεηηνπξγνχλ πεξηνξηζκέλεο κέξεο θαη ψξεο κε ιίγεο εηδηθφηεηεο, ρσξίο κεγάιε ζπκκεηνρή ησλ γηαηξψλ αλψηαησλ βαζκίδσλ θαη ρσξίο ε ιεηηνπξγία ηνπο λα ππνζηεξίδεηαη κε εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο (ζηα πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία ιεηηνπξγνχλ έλα κε δχν εξγαζηήξηα). Δ ζπκβνιή ησλ Ώ.Β.Ε. ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ έρεη ζεηηθή επίπησζε ζηε Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 1

4 ΠΔΡΙΛΗΦΗ κείσζε ηεο αλακνλήο ζηηο ζρεηηθέο ιίζηεο αιιά ζε ιίγα λνζνθνκεία έρεη ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπο. Σα πιενλάζκαηα, πνπ παξνπζηάδνπλ ηα λνζνθνκεία είλαη πιαζκαηηθά, αθνχ δελ ππνινγίδνληαη ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα, ελψ πνιιά λνζνθνκεία πξνζαλαηνιίδνληαη ζε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο ηνπο. Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ νξγαλσηηθψλ πξνηχπσλ ησλ λνζνθνκείσλ, ε δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε επίιπζε πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Ώ.Β.Ε. απνηεινχλ άκεζα κέηξα, πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ. Οη δηνηθήζεηο ησλ λνζνθνκείσλ θαινχληαη λ αλαπηχμνπλ δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη επηθνηλσλίαο κε ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο εμππεξεηνχκελνπο πνιίηεο ψζηε λα μεπεξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα, πνπ ππνζθάπηνπλ ην ζεζκφ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε θαη θαζηέξσζε ηεο λέαο ξχζκηζεο. ΛΔΞΔΗ - ΚΛΔΗΓΗΑ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, Ώπνγεπκαηηλά Βμσηεξηθά Εαηξεία, Πε..Τ.Π, Βηδηθφο Λνγαξηαζκφο, Βπηηξνπή Αηαρείξηζεο Λνγαξηαζκνχ, απνηειεζκαηηθφηεηα, πξνζπειαζηκφηεηα, παξαγσγηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα, βηνταηξηθφο εμνπιηζκφο. Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 2

5 SUMMARY This project examines the degree of implementation of the articles of Law No 2889/2001 as well as the relative Ministerial Decisions of Ministries that regulate the function of afternoon out patients departments in hospitals, with a parallel note of the positive and negative results, that the predictable changes had as well as those that were caused by the problems created during the implementation of the Law. The tracing of the decisive factors that prevented the realization of certain parts of the Law is also examined. The above examination is done through the specific matters acquainted to the Peripheral Systems of Health and Welfare and hospitals. The latter concludes to an evaluation of the function of afternoon out patients departments as far as the result of the produced work and that of the quality of health services. These results are compared to the accessibility and availability that health services should have, as well as the capacity of the certain institution of hospitals. For the above mentioned reason, beginning from a brief description of the implementation of the institution in all of the Peripheral Systems of the Health and Welfare of Greece the institution of afternoon out patients departments was studied briefly in the three Peripheral Systems of the Health and Welfare of Attika but the function of the afternoon out patients departments in five representative hospitals in Attika, which are part of the National Health System, was studied in detail. An increasing amount of specialized hospitals have afternoon out patients departments that provide specialized biomedical equipment too. At the same time, the status and reputation of certain doctors and the name of some clinics turn out to be an important factor which bring people to the out patients departments. The main problems which were noted in the research and come up against basic goals of the Law which institution alised the afternoon out patients departments, is the limited availability and quality of the health services and the small amount of patients who trust them. They function on few days and for little time with few specialties with a small participation of doctors of high rank and without their function being based on laboratory tests (in most hospitals one to two labs function). The role of the afternoon out patients departments in the majority of the cases is positive as far as the waiting list is concerned, it has decreased it. Still, a few hospital have Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 3

6 SUMMARY ameliorated the productivity. The surplus produced by hospital are factitious, since their expensive are not calculated and some hospitals are thinking about minimizing opening hours in order to decrease their cost. Direct measures, that should be taken for their improvement of the function of the institution are the following. The re-evaluation of the organizational standards of hospitals, the direction of human resources and the solution of every-day practical problems. Hospital management are called upon to develop processes of programming and interactiveness among the personnel and the patients in order to overcome the problems and to enable the promotion and great implementation of the new Law. KEY-WORDS primary health care, afternoon out patients departments, Peripheral Systems of Health and Welfare, Special Account, Committee of Account management, effectiveness, accessibility, productivity, efficiency biomedical equipment. Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 4

7 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Ζ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ YΓΔΙΑ Η ΠΑΡΟΥΗ ΣΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΗΜΔΡΑ Η ΠΑΡΟΥΗ ΣΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΣΙ ΑΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ-ΔΞΧΣΔΡΙΚΑ ΙΑΣΡΔΙΑ Η ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΙΓΙΧΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΙΧΝ ΟΙ ΑΛΛΑΓΔ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 2889/ Ο ΘΔΜΟ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟΤ 3.2 ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΧΝ ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΠΑΡΔΝΔΡΓΔΙΔ ΚΑΙ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΧΝ ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΗ ΓΑΛΛΙΑ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΧΝ ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΚΔΦΗ Δ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΟ ΙΑΣΡΔΙΟ ΓΔΝΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΖ ΥΧΡΑ Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ ΣΑ ΣΡΗΑ Πε..Τ.Π ΣΖ ΑΣΣΗΚΖ ΣΟ Α Πε..Τ.Π ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ Α.Δ.Ι. ΣΟ Α Πε..Τ.Π Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 5

8 5.2 ΣΟ Β Πε..Τ.Π ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ Α.Δ.Ι. ΣΟ Β Πε..Τ.Π ΣΟ Γ Πε..Τ.Π ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ Α.Δ.Ι. ΣΟ Γ Πε..Τ.Π Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ Δ ΠΔΝΣΔ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ΣΖ ΑΣΣΗΚΖ H ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΟΤ ΛΑΨΚΟΤ Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΟΤ ΚΑΣ Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΟΤ ΧΣΗΡΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΞΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΠΌ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ Α.Δ.Ι. ΣΑ ΠΔΝΣΔ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ-ΠΖΓΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 6

9 ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 1.1 ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο Δ παξνχζα εξγαζία έρεη ζαλ αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ 2889/2001 θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ Τπνπξγηθψλ Ώπνθάζεσλ, πνπ ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ ζηα λνζνθνκεία, κε παξάιιειε θαηαγξαθή ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, πνπ επέθεξαλ νη πξνβιεπφκελεο αιιαγέο θαη ησλ επηκέξνπο πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ. Βπίζεο επηρεηξείηαη ε αλίρλεπζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ πνπ εκπφδηζαλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε νξηζκέλσλ ζεκείσλ ηνπ λφκνπ κέζα πάληα απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ππφ κειέηε Πε..Τ.Π θαη λνζνθνκείσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν γίλεηαη κηα πξψηε πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο, ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη πνηφηεηαο, πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη ππεξεζίεο πγείαο, φζν θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνχ γηα ηα λνζνθνκεία. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε εξγαζία εθπνλήζεθε πάλσ ζε ηξία επίπεδα. Ώξρηθά έγηλε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ζε φια ηα Πε..Τ.Π ηεο ρψξαο, ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθε ε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ησλ απνγεπκαηηλψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ (ΏΒΕ) ζηα ηξία Πε..Τ.Π ηεο Ώηηηθήο θαη ηέινο κειεηήζεθε δηεμνδηθά ε ιεηηνπξγία ησλ Ώ.Β.Ε. ζε πέληε αληηπξνζσπεπηηθά λνζνθνκεία ηεο Ώηηηθήο, πνπ ππάγνληαη ζην Βζληθφ χζηεκα Τγείαο. Σα λνζνθνκεία πνπ αμηνινγήζεθαλ ηα Α.Δ.Η. είλαη: ΔΠΧΝΤΜΙΑ Πε..Τ.Π ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΑΓΔΣΑΙ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΏΛΒΞΏΝΑΡΏ ΓΒΝΕΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΕΟ Ώ ΏΣΣΕΚΔ ΛΏΨΚΟ ΓΒΝΕΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΕΟ Ώ ΏΣΣΕΚΔ ΚΏΣ ΓΒΝΕΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΕΟ ΐ ΏΣΣΕΚΔ ΧΣΔΡΕΏ ΓΒΝΕΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΕΟ ΐ ΏΣΣΕΚΔ ΜΒΣΏΞΏ ΒΕΑΕΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΕΟ Γ ΏΣΣΕΚΔ Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 7

10 ΔΙΑΓΧΓΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ Ο αξηζκφο ησλ λνζνθνκείσλ πνπ επηιέρηεθαλ απφ θάζε Πε..Τ.Π έρεη ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ θάζε Πε..Τ.Π θαζψο θαη ζε πφζα απ απηά ιεηηνπξγνχλ απνγεπκαηηλά ηαηξεία. Έηζη απφ ην Ώ θαη ΐ Πε..Τ.Π., πνπ έρνπλ ηα πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία κε απνγεπκαηηλά ηαηξεία, επηιέρηεθαλ απφ δχν λνζνθνκεία θαη απφ ην Γ έλα. ηα επηιεγκέλα λνζνθνκεία ζπγθαηαιέγνληαη δχν λνζνθνκεία κε πνιχ κεγάιε θίλεζε ζηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία (ΚΏΣ, ΏΛΒΞΏΝΑΡΏ), δχν κε κέηξηα (ΛΏΨΚΟ, ΧΣΔΡΕΏ) θαη έλα κε ρακειή (ΜΒΣΏΞΏ). Οη επηκέξνπο ηνκείο ηεο αμηνιόγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ απνγεπκαηηλώλ ηαηξείσλ, πνπ έγηλε αθνξνύλ: Σελ ιεηηνπξγία ηνπο ζε εζληθφ επίπεδν, ζηα 3 Πε..Τ.Π ηεο Αηηηθήο θαη ζε πέληε αληηπξνζσπεπηηθά λνζνθνκεία ηεο Αηηηθήο Σε ιεηηνπξγία ηνπο ζε ζρέζε κε ην ξπζκηζηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην Σελ εμέηαζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο Σελ εμέηαζε ηεο θίλεζεο ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ θαη ηελ αλαδήηεζε ησλ παξαγφλησλ, πνπ δηακνξθψλνπλ ηε δήηεζε ζε θάζε λνζνθνκείν Σελ αληαπφθξηζε ηνπ ηαηξηθνχ, λνζειεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην ζεζκφ Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζεζκνχ σο πξνο: Σελ επίδξαζή ηνπ ζηηο ιίζηεο αλακνλήο Σελ εθπιήξσζε ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο γηα δηαζεζηκφηεηα, πξνζπειαζηκφηεηα, πνηφηεηα Σελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζεζκνχ γηα ηα λνζνθνκεία θαη ηελ επίδξαζή ηνπ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ Σελ επίηεπμε ησλ γεληθφηεξσλ ζηφρσλ ηνπ λφκνπ Tε δπλαηφηεηα ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκνχ Σέινο ζα πξέπεη, φκσο, λα επηζεκαλζεί φηη γηα κηα νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε ησλ Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 8

11 ΔΙΑΓΧΓΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ απαξαίηεηε είλαη κειινληηθά ε δηεξεχλεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ-αζζελψλ απφ ην ηα Ώ.Β.Ε. θαζψο θαη ηεο ζηάζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο απέλαληη ζην ζεζκφ. 1.2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο εξγαζίαο, πνπ απνηειεί θαη ζεκείν αλαθνξάο ηεο αμηνιφγεζεο, βαζίδεηαη αξρηθά ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην, πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ, ηα θπξηφηεξα ζεκεία ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα, ζην εηζαγσγηθφ κέξνο. ε πξψηε θάζε έγηλε κηα δηεμνδηθή κειέηε ηνπ Νφκνπ 2889/2001 θαη ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ νινήκεξε ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ Τπνπξγηθψλ Ώπνθάζεσλ θαη θαηφπηλ έγηλε επηινγή ησλ θαίξησλ ζεκείσλ, πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Ώ.Β.Ε., γχξσ απφ ηα νπνία δηαξζξψζεθε ε εξγαζία. Παξάιιεια κειεηήζεθε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο, ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο θαη ηα λνζνθνκεία ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαζψο θαη αξζξνγξαθία γηα ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία. Σν πξαθηηθφ ζθέινο ηεο εξγαζίαο αθνξνχζε ηε ζπιινγή πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ απφ ηε Αηεχζπλζε Ώλάπηπμεο Μνλάδσλ Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο Πξφλνηαο, ηα ηξία Πε..Τ.Π Ώηηηθήο θαη ηα πέληε πξναλαθεξφκελα λνζνθνκεία ηεο Ώηηηθήο. Βπηιέρηεθε ε αμηνιφγεζε ηνπ πξψηνπ έηνπο (2002) ιεηηνπξγίαο ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ γηαηί γη απηφ ην δηάζηεκα ππήξραλ ζηνηρεία γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ λνζνθνκείσλ. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα ηξία Πε..Τ.Π δελ είραλ ηηο ίδηεο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ γηα ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία, ελψ αξθεηά λνζνθνκεία δελ είραλ ζηείιεη ζηνηρεία γηα ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία, ζηα πιαίζηα ηεο δηακφξθσζεο ηνπ Υάξηε Τγείαο, φπσο φθεηιαλ. Γηα παξάδεηγκα νηθνλνκηθά ζηνηρεία εζφδσλ-εμφδσλ γηα ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία δελ ππήξραλ νχηε ζε φια ηα Πε..Τ.Π, νχηε γηα φια ηα λνζνθνκεία. Βπίζεο θαηφπηλ δφκεζεο εξσηεκαηνινγίνπ κε κεηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο ζε φια ηα λνζνθνκεία κε ηνπο πξντζηάκελνπο ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ή θαη κε άιιν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, φπνπ απηφ θξίζεθε απαξαίηεην. Σέινο πιεξνθνξίεο ιήθζεθαλ θαη απφ πξνυπνινγηζκνχο, απνινγηζκνχο, ζηαηηζηηθά δειηία θίλεζεο ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ θαη απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ, ηα νπνία ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηα παξαπάλσ λνζνθνκεία. Μεγάιν πξφβιεκα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο παξαπάλσ θνξείο απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη ηα ζηνηρεία γηα ηα ξαληεβνχ θαη ηηο εηζπξάμεηο δε ζπκθσλνχζαλ κεηαμχ ηνπο. Βληππσζηαθφ είλαη φηη απνθιίζεηο ζηα λνχκεξα ππήξραλ Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 9

12 ΔΙΑΓΧΓΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ηφζν κεηαμχ απηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ησλ Πε..Τ.Π θαη ησλ λνζνθνκείσλ, αιιά θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ίδηνπ λνζνθνκείνπ κεηαμχ ηνπο. Γηα ιφγνπο πξαθηηθνχο επηιέρηεθε λα ιεθζνχλ ππφςε ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ ζε επίπεδν εζληθφ θαη Πε..Τ.Π θαη ηα ζηνηρεία ησλ πέληε λνζνθνκείσλ ζηε ιεπηνκεξή αμηνιφγεζε ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ ηνπο. Σα ζπκπεξάζκαηα, πνπ εμάγνληαη κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ ζε επίπεδν Πε..Τ.Π θαη ηδηαίηεξα λνζνθνκείσλ απνθαιχπηνπλ ζε πνην βαζκφ έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ. Φαλεξψλνπλ αθφκε ηα «αδχλαηα» ζεκεία πινπνίεζεο ησλ επηηαγψλ ηεο κεηαξξχζκηζεο αιιά θαη ηηο αδπλακίεο ηεο δηνίθεζεο λα εμαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηνπ ζεζκνχ. Σέινο νδεγνχλ ζε πξνηάζεηο γηα αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ. Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 10

13 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ο Ζ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 2.1 Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ηφρνο θάζε ζπζηήκαηνο ππεξεζηψλ πεξίζαιςεο είλαη ε παξνρή ησλ αλαγθαίσλ ηαηξηθψλ θαη πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηελ θαηάιιειε ζηηγκή πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο, ρσξίο θίλδπλν γηα ηνλ αζζελή θαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή πνηφηεηα (Θενδψξνπ, αξξήο, νχιεο 2001). Οη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηελ πγεία επηβάινπλ ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ππεξεζηψλ πεξίζαιςεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πεξηθεξεηαθήο απνθέληξσζεο θαη ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Δ κεγάιε απνξξφθεζε πφξσλ απφ ηε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ζεσξείηαη παξάγνληαο πνπ πεξηνξίδεη ή παξεκπνδίδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ πγείαο. Σν ηξίπηπρν: πξφιεςε-ζεξαπεία-απνθαηάζηαζε εθθξάδεη ηνπο λένπο ζηφρνπο ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο (Θενδψξνπ, αξξήο, νχιεο 2001). Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ελόο ζύγρξνλνπ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, πνπ ζα κπνξεί λα αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνύ, είλαη ηα εμήο: Οη ππεξεζίεο ηνπ λα είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ πιεζπζκφ ζε θάζε δήηεζε ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη πεξίζαιςεο ζηε δηάξθεηα νιφθιεξνπ ηνπ 24σξνπ. Οη πνιίηεο λα κπνξνχλ λα πξνζπειάζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ππεξεζίεο. Η πξνζπειαζηκφηεηα έρεη ην ραξαρηήξα ηεο ηνπνρξνληθήο δπλαηφηεηαο παξνρήο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη πεξίζαιςεο ζε φινπο ηνπο θαηνίθνπο ζε θάζε ζεκείν ηεο πεξηνρήο επζχλεο ησλ ππεξεζηψλ θαη επίζεο ζηε δηάξθεηα νιφθιεξνπ ηνπ 24σξνπ. Να εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ηεο πξνζθνξάο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαζψο νη ππεξεζίεο πγείαο δελ πξέπεη απιψο λ αληηκεησπίδνπλ κηα αζζέλεηα αιιά θαη λα θαιχπηνπλ ηα ζηάδηα ηεο πξφιεςεο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο. Οη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πξέπεη λα είλαη πνηνηηθέο, λα παξέρνληαη απφ άξηζηα Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 11

14 Η ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ εθπαηδεπκέλνπο επαγγεικαηίεο κέζα ζε άξηηεο εγθαηαζηάζεηο, ψζηε λα είλαη απνδεθηέο απφ ηνπο πνιίηεο (ΜσξαΎηεο, Γεσξγνχζε, Γειίδεο, Θενδψξνπ, Πνιχδνο 1995). 2.2 Ζ ΠΑΡΟΥΖ ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΖΜΔΡΑ H πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε ζαλ έλα ππνζχζηεκα ηνπ Βιιεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο αθνινπζεί ηελ εμέιημε ηνπ δεχηεξνπ, ελψ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ίδηα θαθνδαηκνλία, πνπ δηέπεη νιφθιεξε ηελ νξγάλσζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Σν ειιεληθφ πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα, αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δερηεί κεγάιεο δνκηθέο θαη νξγαλσηηθέο αιιαγέο εμαθνινπζεί λα κελ είλαη θαιά νξγαλσκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ. Οη κεγαιχηεξεο πιεγέο ηνπ εζηηάδνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηελ αληζφηεηα πξφζβαζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ηελ ππνηππψδε δεκφζηα πγεία, ηνλ πιεζσξηζκφ γηαηξψλ, ηελ πνιπδηάζπαζε ζηελ νξγάλσζε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη ην αλεπαξθέο νξγαλσηηθφ θαη ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην ησλ λνζνθνκείσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη πνιινί λφκνη έρνπλ ςεθηζηεί πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε αλάπηπμεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο ρσξίο φκσο λα πινπνηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα κέηξα. Ώπφ ην 1953 γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ απνθέληξσζε θαη ηελ ελνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο κε ηελ εηζαγσγή ηνπ νηθνγελεηαθνχ γηαηξνχ ρσξίο, φκσο, λα έρνπλ επηηεπρζεί κέρξη ηψξα νη πξνζδφθηκνη ζηφρνη. Παξά ηηο αιιεπάιιειεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο θαη ηε ζχζηαζε Βπηηξνπψλ νπζηαζηηθά ε Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο εμαθνινπζεί λα παξέρεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν απφ ην 1983 κέρξη ζήκεξα, κ εμαίξεζε ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία, πνπ μεθίλεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηηο αξρέο ηνπ Ο θαηαθεξκαηηζκφο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ πνιινχο θνξείο κε δηαθνξεηηθή νξγάλσζε θαη ρσξίο ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε, νη δηαθνξνπνηήζεηο ζην εχξνο, ηηο πξνυπνζέζεηο ηνλ ηξφπν θαη ηελ πνηφηεηα παξνρήο, ε ρακειή αμηνπηζηία,ε πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο, ε αλππαξμία απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ησλ παξαπνκπψλ, θαζψο θαη ην δηαθνξεηηθφ ρξεκαηνδνηηθφ πξφηππν απνηεινχλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Τπεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο παξέρνληαη ζήκεξα: Μέζσ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ) : Απηφ πεξηιακβάλεη Κέληξα Τγείαο θαη Πεξηθεξεηαθά Ιαηξεία ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, θαζψο επίζεο θαη εμσηεξηθά θαη απνγεπκαηηλά ηαηξεία ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ. Υξεκαηνδνηείηαη απφ ην Κξάηνο θαη ζε Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 12

15 Η ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ κηθξφηεξν πνζνζηφ απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Οη ππεξεζίεο ηνπ ΔΤ παξάγνπλ ζχκθσλα κε έξεπλεο ην 15% ηεο ζπλνιηθήο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο. Μέζσ ησλ Σακείσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο: Πεξηιακβάλνληαη ην ΙΚΑ κε ηα πνιπταηξεία ηνπ (λνκαξρηαθέο θαη ηνπηθέο κνλάδεο πγείαο), κηθξφο αξηζκφο πνιπταηξείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κεξηθνί κηθξφηεξνη αζθαιηζηηθνί θνξείο ή γηαηξνί θαη εξγαζηήξηα, πνπ ζπκβάιινληαη κε απηά γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Π. Φ. Τ. ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπο. Υξεκαηνδνηνχληαη απφ ηηο εηζθνξέο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ. Απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, πνπ πξνζθέξεη πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο ππεξεζίεο ζε ππνδνκέο πξνλνηαθνχ ηχπνπ θαη ζε κηθξφ αξηζκφ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ. Υξεκαηνδνηνχληαη απφ δεκνηηθνχο πφξνπο. Απφ ηδησηηθνύο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ Π. Φ. Τ. : α) Ιδησηηθά ηαηξεία θαη νδνληηαηξεία, β) ηδησηηθά πνιπταηξεία θαη πνιπνδνληηαηξεία, γ) ηδησηηθά δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα θαη δ) ηδησηηθά εξγαζηήξηα θπζηθήο ηαηξηθήο θαη απνθαηάζηαζεο. Υξεκαηνδνηνχληαη απφ ίδηεο πιεξσκέο θαη αζθαιηζηηθά ηακεία. ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο εκθαλίδεηαη έλα «κσζατθφ» παξαγσγψλ ππεξεζηψλ πγείαο, έηζη ψζηε ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ην δεκφζην ηνκέα ζπλππάξρνπλ φιεο νη κνξθέο παξαγσγήο, δηαλνκήο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηε κνξθή ηνπ δηκεξνχο κνλνπσιίνπ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΕΚΏ κέρξη ηε κνξθή πιήξνπο αληαγσληζκνχ, φπσο δηαπηζηψλεηαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. (Κπξηφπνπινο, Μπεαδφγινπ 2000). Δ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα είλαη, ζεσξεηηθά, ζε θάπνην βαζκφ πξνζαλαηνιηζκέλε, αιιά ζηελ πξάμε ππάξρεη κεγάινο βαζκφο ειεπζεξίαο, ελψ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ε πξφζβαζε είλαη πιήξσο ειεχζεξε. Αε ιεηηνπξγεί κεραληζκφο παξαπνκπήο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ αζζελνχο ζηα επφκελα επίπεδα ηεο πεξίζαιςεο, φπσο ηνπιάρηζηνλ εθαξκφδεηαη ζε πνιιά ζπζηήκαηα επξσπατθψλ ρσξψλ. ηε δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε ε πξφζβαζε είλαη επίζεο ζεσξεηηθά ειεχζεξε, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα επηηπγράλεηαη θπξίσο κε «δηαπξαγκάηεπζε» κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ γηαηξνχ ή κε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε, δηαδηθαζίεο, πνπ ζπλήζσο ζπλνδεχνληαη απφ ίδηεο πιεξσκέο θαη παξαπιεξσκέο (Κπξηφπνπινο, Μπεαδφγινπ 2000). Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 13

16 Η ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ζ ΠΑΡΟΥΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΗ ΑΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ -ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ ηηο αζηηθέο πεξηνρέο, φπνπ δε δεκηνπξγήζεθαλ θέληξα αζηηθνχ ηχπνπ ή δίθηπα πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο παξέρεηαη εθηφο απφ ηα πνιπταηξεία ηνπ ΕΚΏ απφ ηα εμσηεξηθά ηαηξεία (Σν 2002 άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ εθηφο απφ ηα πξσηλά ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία θαη απνγεπκαηηλά εμσηεξηθά ηαηξεία). Δ παξνρή ηεο πεξηνξίδεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο κε ζρεδφλ παληειή έιιεηςε ηαηξνπξνιεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, απνθαηάζηαζεο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη ρσξίο θακία ζχλδεζε κε ηε δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε (Θενδψξνπ, αξξήο, νχιεο 2001). Σα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ έρνπλ αλαιάβεη ην βάξνο ηεο παξνρήο πξσηνβάζκηαο θαη εμσλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ζηα αζηηθά θέληξα γηαηί δελ έγηλαλ ηα θέληξα πγείαο αζηηθνχ ηχπνπ θαη ηα θέληξα πγείαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο είλαη ππνζηειερσκέλα, αιιά θαη γηαηί ε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζπκβεβιεκέλσλ γηαηξψλ κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία είλαη πεξηνξηζκέλε. Έρεη βξεζεί φηη νη κηζέο απφ ηηο επηζθέςεηο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΣΒΐΒ γίλνληαη ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία. ινη φζνη έρνπλ αλάγθε παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ρσξίο νπδεκία δηάθξηζε θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ αζθαιηζηηθή ηνπο θάιπςε έρνπλ δηθαίσκα ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ. (ΜσξαΎηεο, Γεσξγνχζε, Γειίδεο, Θενδψξνπ, Πνιχδνο 1995).Έηζη ην λνζνθνκείν ζεθψλνληαο ην βάξνο ησλ θαηαθεξκαηηζκέλσλ θνξέσλ παξνρήο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θηλδπλεχεη λα ράζεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ. Ώπφ ην 1981 σο ην 1991 νη επηζθέςεηο ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ππεξδηπιαζηάζηεθαλ. Σν 1992 ήηαλ ζπλνιηθά 9 εθαηνκκχξηα, αλαινγψληαο θάηη ιηγφηεξν απφ κηα επίζθεςε αλά θάηνηθν. Ώπ απηέο νη κηζέο πεξίπνπ αλήθαλ ζηνλ παζνινγηθφ ηνκέα θαη νη ππφινηπεο ζην ρεηξνπξγηθφ. Σν 1/3 ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ βξίζθεηαη ζηελ Ώηηηθή θαη ην14% ζηε Θεζζαινλίθε. Δ επαξρία ππνθέξεη φρη κφλν απφ άληζε θαηαλνκή αιιά θαη απφ ζεκαληηθέο ειιείςεηο εηδηθψλ ππεξεζηψλ, εμνπιηζκνχ, εηδηθψλ γηαηξψλ θαζψο θαη εθπαηδεπκέλνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (Θενδψξνπ, αξξήο, νχιεο 2001). Οη ιίζηεο αλακνλήο, πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο απμεκέλεο πξνζέιεπζεο ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία θαη νη νπνίεο ζε θάπνηεο εμεηδηθεχζεηο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα λνζνθνκεία, θηάλνπλ θαη ηνπο ηξεηο κήλεο θαη απνηεινχλ κεγάιε αηηία ηαιαηπσξίαο γηα ηνπο αζζελείο. Σν πξσηλφ σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ ηαθηηθψλ εμσηεξηθψλ Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 14

17 Η ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ηαηξείσλ είλαη πεξηνξηζκέλν. Βπηπιένλ ηα Σ.Β.Ε. δελ εμαζθαιίδνπλ ζπλέρεηα ζηε θξνληίδα ιφγσ ηεο ζπρλήο αιιαγήο ησλ γηαηξψλ θαη ιφγσ ηεο έιιεηςεο κεραλνγξαθεκέλνπ αξρείνπ αζζελψλ Ζ ΠΑΡΟΥΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Σα ηδησηηθά ηαηξεία θαη εξγαζηήξηα θαιχπηνπλ ζήκεξα κεγάινο κέξνο ηεο αλνηρηήο εμσλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο. Δ ππνρξεκαηνδφηεζε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο απφ δεκφζηεο πεγέο (25% γηα ηαηξηθή θξνληίδα,16% γηα θαξκαθεπηηθή θαη 15% γηα νδνληηαηξηθή, φηαλ ηα λνζνθνκεία παίξλνπλ ην 38%) θαιχπηεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ίδηεο πιεξσκέο αθνχ ε ζπκκεηνρή ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο είλαη ζε ρακειά επίπεδα. Δ δπζθακςία ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο νδεγεί ηνπο ρξήζηεο ζε επηβάξπλζε ησλ αηνκηθψλ ηνπο εηζνδεκάησλ ηφζν γηα ηελ θαηαλάισζε ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο φζν θαη ηελ ηαρχηεξε πξφζβαζε ζε απηέο. Ώπφ έξεπλεο ησλ νηθνγελεηαθψλ πξνυπνινγηζκψλ πξνθχπηεη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (63%) ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ πγείαο απνξξνθάηαη γηα εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη επηκεξίδεηαη ζην 33% γηα νδνληηαηξηθή θαη ην 29% γηα ηαηξηθή πεξίζαιςε (νπιηψηεο 2002). Σα πνζνζηά ζπλαζθάιηζεο, ηα νπνία αθνξνχλ φιεο ηηο άκεζεο ηδησηηθέο πιεξσκέο ηελ ψξα ηεο αληαιιαγήο, κε επηβάξπλζε ησλ νηθνγελεηαθψλ πξνυπνινγηζκψλ παξνπζηάδνπλ απμεηηθέο ηάζεηο, ελψ είλαη ελδεηθηηθφ φηη ζηηο 100 δξαρκέο, πνπ θαηαβάιινπλ νη πνιίηεο ζηα λνζνθνκεία, νη 15 είλαη ηδησηηθέο πιεξσκέο, ελψ ζηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε ην κηζφ πεξίπνπ ηνπ θφζηνπο θαηαβάιιεηαη απφ ηα λνηθνθπξηά (Κπξηφπνπινο 2002). Δ πςειή επηβάξπλζε ησλ λνηθνθπξηψλ γηα εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε εθθξάδεη ηηο αηέιεηεο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο ηεο δεκφζηαο ππνδνκήο κε ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ηεο νδνληηαηξηθήο θξνληίδαο γηα ηελ νπνία ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε έρεη ππνηππψδε ξφιν (νπιηψηεο 2002). ηελ Βιιάδα πεξίπνπ γηαηξνί έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηαηεξνχλ ηδησηηθφ ηαηξείν, ελψ επηπιένλ είλαη γλσζηφ νηη ηδησηηθφ ηαηξείν δηαηεξνχλ παξάλνκα θαη γηαηξνί ηνπ ΒΤ. Τπνινγίδεηαη φηη πεξίπνπ ην 50% ηνπ ηαηξηθνχ δπλακηθνχ δηαηεξεί ηδησηηθφ ηαηξείν (Θενδψξνπ, αξξήο, νχιεο 2001). Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην έξγν ηνπ κεκνλσκέλνπ γηαηξνχ δελ ππνζηεξίδεηαη άκεζα απφ εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ζηνλ ίδην ρψξν, νχηε απφ ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο άιισλ Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 15

18 Η ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ γηαηξψλ, γεγνλφο, πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηδησηηθψλ ηαηξείσλ θαη ηαιαηπσξεί ρξνληθά θαη νηθνλνκηθά ηνλ αζζελή κε παξαπνκπέο ζε άιινπο γηαηξνχο θαη εξγαζηήξηα (ηγάιαο 1999). Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ εξγαζηεξίσλ έρεη πάξεη ηε κνξθή δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ, πνπ ζπρλά βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν κε ηδησηηθά ηαηξεία, ρσξίο φκσο ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε κε απηά. Βίλαη εμνπιηζκέλα κε ζχγρξνλν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ πξαγκαηνπνηψληαο θαη ηηο πην εμεηδηθεπκέλεο εμεηάζεηο. Δ ζπλερήο αχμεζε ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ θαη ν έληνλνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία ζπγθεθξηκέλεο θξαηηθήο πνιηηηθήο αλαθνξηθά κε ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ηεο βηνηαηξηθήο ηερλνινγίαο, πνπ εηζάγεηαη ζηε ρψξα, έρνπλ απνηέιεζκα ηε ζπρλή εκθάληζε θαηλνκέλσλ ππεξθαηαλάισζεο ππεξεζηψλ πγείαο θαζψο θαη αλεμέιεγθησλ δαπαλψλ απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, αθνχ δελ ππάξρεη επαξθήο ειεγθηηθφο κεραληζκφο ησλ παξαπνκπψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ γηα κεγάινπ θφζηνπο εμεηάζεηο. Οη δηάθνξεο κειέηεο ππνινγίδνπλ ηηο ηδησηηθέο δαπάλεο ζην 35-40% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ πγείαο (3% ηνπ ΏΒΠ), ελψ ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο βξίζθνληαη κεηαμχ 5 θαη 10% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ, αθπξψλνληαο ην δσξεάλ ραξαρηήξα ηεο πεξίζαιςεο απφ ην ΒΤ. Δ ζχγθξηζε γίλεηαη αθφκε δπζκελέζηεξε γηα ηελ Βιιάδα αλ ζπλππνινγηζηνχλ θαη νη ηδησηηθέο δαπάλεο πνπ δηαθεχγνπλ ησλ επίζεκσλ θαηαγξαθψλ θαη απνηεινχλ ηελ παξανηθνλνκία ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Σν χςνο ησλ αζέκηησλ απηψλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, πνπ δελ θαηαγξάθνληαη πνπζελά, ππνινγίδνληαη ζην 1,5-2% ηνπ ΏΒΠ (Θενδψξνπ, αξξήο, νχιεο 2001). Σν θαηλφκελν ηεο παξανηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζρεηίδεηαη φρη κφλν κε ηελ ππνηνληθή παξνπζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αιιά θαη ηελ απνπζία θαλφλσλ ζηελ αγνξά ππεξεζηψλ πγείαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηφγθσζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα, πνπ πξνμελεί ηερλεηή ππεξβάιινπζα δήηεζε θαη ηελ απνπζία δηαρείξηζεο αζζελψλ. ια απηά επηδξνχλ ψζηε λα επηβάιιεηαη ε θαηαβνιή ακνηβψλ δηακεζνιάβεζεο, πξφζζεηεο άηππεο πιεξσκήο «θαθειάθη» (Αηθαίνο, Υιέηζνο 1999). 2.3 ΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ Σα απνγεπκαηηλά ηαηξεία καδί κε ηα πξσηλά ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία παξέρνπλ πξσηνβάζκηα θξνληίδα κέζα ζην λνζνθνκείν ζε εμσηεξηθνχο αζζελείο. Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 16

19 Η ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Σα ειιεληθά λνζνθνκεία απνξξνθνχλ ην 60% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ πγείαο (5% ηνπ Ώ. Β. Π) θαη γη απηφ φιεο νη πξνζπάζεηεο γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο επηθεληξψλνληαη ζε απηά. Δ δηαηήξεζε ησλ ηηκψλ ηνπ λνζειίνπ, πνπ ζεζπίζζεθε ην 83, ζε ρακειά επίπεδα, επέθεξε ηε δηάζηαζε ησλ νλνκαζηηθψλ (θιεηζηφ λνζήιην) κε ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο (κέζν εκεξήζην θφζηνο λνζειείαο) θαη είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ειιεηκκάησλ ζηνπο λνζνθνκεηαθνχο πξνυπνινγηζκνχο Σν 27% ηνπ ειιείκκαηνο ησλ λνζνθνκείσλ, πνπ ήηαλ 181,5 δηο ηνλ Ενχλην ηνπ 1996, ζα κπνξνχζε λα θαιπθζεί απφ ηηο νθεηιέο ησλ ηακείσλ πνπ θαζπζηεξνχλ ηηο πιεξσκέο ηνπο ζηα λνζνθνκεία.. Σν απνηέιεζκα είλαη ηα ζηνηρεία, πνπ ζηεξίδνληαη νη πξνυπνινγηζκνί, λα κελ είλαη αθξηβή, νη δαπάλεο λα είλαη πεξηζζφηεξεο θαη ηα λνζνθνκεία λα θαζπζηεξνχλ ηηο πιεξσκέο ηνπο ζηνπο πξνκεζεπηέο. (ηζζνχξαο, Καξφθεο, Μφζηαινο 2000). Λφγσ ηεο έιιεηςεο θξηηεξίσλ αληηζηνηρίαο παξαγφκελνπ έξγνπ θαη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ πξνυπνινγηζκψλ ηα ειιείκκαηα απμάλνληαη, ελψ θάζε πξνζπάζεηα ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο απνηπγράλεη. Σν δήηεκα είλαη φηη νη αηηίεο ηεο απνηπρίαο κέηξσλ βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο-απνδνηηθφηεηαο, πνπ έρνπλ ιεθζεί ζην παξειζφλ, παξακέλνπλ θαη εμαθνινπζνχλ λα ππνλνκεχνπλ θάζε αλάινγε πξνζπάζεηα, ε νπνία έρεη λ αληηκεησπίζεη ηα εμήο πξνβιήκαηα: Έιιεηςε αμηφπηζησλ δεδνκέλσλ Έιιεηςε θηινζνθίαο ειέγρνπ θφζηνπο Αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα ησλ ππαξρφλησλ νηθνλνκηθψλ κεραληζκψλ Παξσρεκέλεο δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο Καηαθεξκαηηζκφ ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο Έιιεηςε λνζνθνκεηαθήο δηαρείξηζεο Έιιεηςε κεραληζκψλ εθηίκεζεο απνδνηηθφηεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο ή θαηαιιειφηεηαο θιηληθψλ πξαθηηθψλ. Αλππαξμία ειέγρνπ ησλ αγνξαζηψλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ. Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 17

20 Η ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Έιιεηςε απφδνζεο κέηξεζεο έξγνπ γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ζχζηεκα. Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δελ έρεη νινθιεξσζεί αιιά αθφκε θαη αλ νινθιεξσζεί ππάξρεη έιιεηςε δηαρεηξηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη κέηξεζεο, πνπ ην θάλνπλ αλαπνηειεζκαηηθφ. 2.4 ΟΗ ΑΛΛΑΓΔ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 2889/2001 Σειεπηαία πξνζπάζεηα κεηαξξχζκηζεο ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη ησλ λνζνθνκείσλ εηδηθφηεξα απνηειεί ν Νφκνο 2889 «ΐειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ν νπνίνο εηζήγαγε ην ζεζκφ ησλ απνγεπκαηηλψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ. Ο Νφκνο 2889, φπσο αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή εηζεγεηηθή έθζεζε, επηρεηξεί λα δψζεη ιχζε αλάκεζα ζε άιια: ηελ ειιηπή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία, Σε ρακειή απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, Σελ αληζφηεηα ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, Σνλ πιεζσξηζκφ ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, Σελ ηαρχηαηε θαη αλεμέιεγθηε αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηηο αδπλακίεο ηνπ ΔΤ, Σηο παγησκέλεο αξλεηηθέο πξαθηηθέο. Οη παξαπάλσ δπζιεηηνπξγίεο αθπξψλνπλ ζηελ πξάμε βαζηθέο αξρέο ηνπ ΒΤ, φπσο ε νινθιεξσκέλε, θαζνιηθή θαη ηζφηηκε θξνληίδα θαη πεξίζαιςε, ηαιαηπσξνχλ ηνλ αζζελή θαη νδεγνχλ ζε θαηαζπαηάιεζε πνιχηηκσλ πγεηνλνκηθψλ πφξσλ. Ο λφκνο 2889 πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο, ηελ Πεξηθεξεηαθή πγθξφηεζε ηνπ ΔΤ, ηελ Οξγάλσζε ησλ Ννζνθνκείσλ θαη ηελ Αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Σν λέν νξγαλσηηθφ κνληέιν, ησλ λνζνθνκείσλ, ζην νπνίν εληάζζεηαη ν ζεζκφο ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ, καδί κε ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ εληαίνπ δηπινγξαθηθνχ-ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηνρεχνπλ ζηελ επίηεπμε απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ζην παξαγφκελν έξγν ηνπ λνζνθνκείνπ. Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 18

21 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ο Ο ΘΔΜΟ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ Mε ην Ν.2889/2001 γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ΒΤ ζεζπίδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ απνγεπκαηηλώλ εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ (Α.Δ.Ι.), ε νπνία εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο εθζπγρξνληζηηθήο πξνζπάζεηαο γηα αλαδηνξγάλσζε ησλ λνζνθνκείσλ, θαζψο θαη ε δηελέξγεηα δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ πξάμεσλ ζε απηά. πληζηάηαη εηδηθόο ινγαξηαζκόο, ζηνλ νπνίν θαηαηίζεληαη νη ακνηβέο γηα ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο, πνπ δηελεξγνχληαη θαηά ηελ απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ θαη απφ ηνλ νπνίν ακείβεηαη ην πξνζσπηθφ, ηαηξηθφ θαη άιιν, πνπ απαζρνιείηαη ζηελ απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία. Οη παλεπηζηεκηαθνί γηαηξνί αληηκεησπίδνληαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ( κ εμαίξεζε ηηο δηαθνξεηηθέο ακνηβέο), πνπ θαζηεξψλνληαη θαη γηα ηνπο γηαηξνχο ηνπ ΒΤ ζέηνληαο έηζη ηελ πςειή επηζηεκνληθή ηνπο θαηάξηηζε ζηελ ππεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Λακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε ε απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ λα κε δηαηαξάζζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο εθεκεξίαο θαη ζεζπίδνληαη φξνη ψζηε λα κελ εθθπιηζηεί ε ξχζκηζε ζε κηα λνκφηππε θεξδνζθνπηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ γηαηξψλ ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟΤ Σελ νινήκεξε ιεηηνπξγία καδί κε ηε ζέζπηζε ηεο ακνηβήο θαηά πξάμε (εθαξκφδεηαη ζηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία) αληί γηα ην κηζζφ, πνπ ηζρχεη ζήκεξα, είρε πξνηείλεη ε Βηδηθή Βπηηξνπή ησλ μέλσλ Βκπεηξνγλσκφλσλ κε πξφεδξν ηνλ B. Abel Smith,πνπ είρε ζπγθξνηεζεί απφ ην ππνπξγείν Τγείαο Πξφλνηαο ην 1994 κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ειιεληθνχ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε δηαηχπσζε κέηξσλ γηα ηελ αλακφξθσζή ηνπ. ηελ έθζεζή ηεο (ζει ) αλαθέξεηαη φηη: 1. Η ζπλερήο ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ θαηά ηε δηάξθεηα νιφθιεξεο ηεο κέξαο κε ηελ θαηά πξάμε ακνηβή ζα είλαη θαη πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ γηαηξψλ, εληζρχνληαο παξάιιεια ηε πξνζπάζεηα ηεο Γηνίθεζεο λα εμαζθαιίζεη ηε ζπλέρεηα ζηε ιεηηνπξγία, αληί ηνπ ζεκεξηλνχ θαζεζηψηνο, φπνπ αθξηβά κεραλήκαηα παξακέλνπλ αλαμηνπνίεηα απφ λσξίο ην απφγεπκα. 2. Η ακνηβή θαηά πξάμε ζα κεηψζεη ηελ ηάζε γηα ηδησηηθή ηαηξηθή, πνπ αζθείηαη πέξα Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 19

22 Ο ΘΔΜΟ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΧΝ ΙΑΣΡΔΙΧΝ. ησλ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ ησλ γηαηξψλ. 3. Δλαιιαθηηθή ιχζε ζα ήηαλ ε δπλαηφηεηα γηα ηνπο γηαηξνχο αλψηεξσλ βαζκίδσλ θαη ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο γηα έλα ή δχν απνγεχκαηα ηελ εβδνκάδα λα δέρνληαη ηδηψηεο αζζελείο θαη ηα εηζπξαηηφκελα ρξήκαηα απφ ην λνζνθνκείν λα κνηξάδνληαη ζην γηαηξφ, ην ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ην λνζνθνκείν. 4. ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε αξρή ηεο ζπλερνχο δηαζεζηκφηεηαο ησλ γηαηξψλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπο. 5. Η θαηά πξάμε ακνηβή ζα ελζαξξχλεη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζα δψζεη ιχζε ζην πξφβιεκα ηνπ ράζκαηνο αλάκεζα ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα. Αλ ζπλδπαζηεί κε ζθαηξηθή ρξεκαηνδφηεζε δελ νδεγεί ζε αλεμέιεγθηε θιηκάθσζε ηνπ θφζηνπο. Σα απνγεπκαηηλά ηαηξεία ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην λνκνζρέδην Κξεκαζηηλνχ, πνπ δελ ςεθίζηεθε αιιά θαη ζην Ν.2519/97, πνπ ςεθίζηεθε κελ αιιά δελ εθαξκφζηεθε ε ζρεηηθή δηάηαμε. ύκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν.2519/97 «κε απόθαζε ηνπ Γ. ηνπ θάζε λνζνθνκείνπ, πνπ εγθξίλεηαη από ηνλ ππνπξγό Τγείαο, κπνξεί λα θαζηεξώλεηαη απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία ηκεκάησλ, κνλάδσλ, εξγαζηεξίσλ, θαζώο θαη ρεηξνπξγείσλ γηα ηελ παξνρή κεηαλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο ζε λνζειεπζέληεο, ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλεο ηαηξηθήο θαη εξγαζηεξηαθήο θξνληίδαο ζε εμσηεξηθνύο αζζελείο θαη ηε δηελέξγεηα ρεηξνπξγηθώλ πξάμεσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ηαρεία αληηκεηώπηζε ησλ ρεηξνπξγηθώλ πεξηζηαηηθώλ. Με ηελ ίδηα απόθαζε θαζνξίδνληαη νη εκέξεο, νη ώξεο θαη νη ιεπηνκέξεηεο ηεο απνγεπκαηηλήο ιεηηνπξγίαο. Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηακείσλ, πνπ δηαζέηνπλ κνλάδεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, ε θαηά ηηο δηαηάμεηο απηέο παξνρή ππεξεζηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο παξαπνκπήο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο πεξίζαιςεο ησλ νηθείσλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηακείσλ». Σειηθά ν Νφκνο 2889/2001 επηρείξεζε ηελ πινπνίεζε ηεο νινήκεξεο ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ ζε πξψηε θάζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο απνγεπκαηηλήο ιεηηνπξγίαο ησλ ηαθηηθψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ. Μάιηζηα ε δηάηαμε απηή απνηέιεζε ζεκαληηθφ ζηφρν ηνπ λένπ λφκνπ γεγνλφο, πνπ θάλεθε θαη απφ ηελ εκπξφζεζκε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 20

23 Ο ΘΔΜΟ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΧΝ ΙΑΣΡΔΙΧΝ. ζεζκνχ, παξά ηηο αληηδξάζεηο πνπ ππήξραλ. 3.2 ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ Δ απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ ζχκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ 2889, έρεη ηνπο εμήο ζηφρνπο: Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αζζελείο λα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζην γηαηξφ ηεο επηινγήο ηνπο Απμάλεη λφκηκα ηα εηζνδήκαηα ησλ γηαηξψλ Αμηνπνηεί ηνλ πςεινχ θφζηνπο θαη ηερλνινγίαο εμνπιηζκφ ησλ λνζνθνκείσλ, θάλνληάο ηα πεξηζζφηεξν παξαγσγηθά θαη αληαγσληζηηθά Η αλαβάζκηζε ηεο εμσλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ησλ λνζνθνκείσλ, πνπ πξηλ παξερόηαλ από ηα πξσηλά ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία, είλαη επίζεο έλαο από ηνπο βαζηθνύο ζηόρνπο ηνπ κέηξνπ, όπσο θαίλεηαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Δ κείσζε ηεο αλακνλήο ζηηο ιίζηεο ησλ πξσηλψλ ηαθηηθψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ηνπ λένπ ζεζκνχ, φπσο επίζεο θαη ε πνηνηηθφηεξε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ αθνχ ε ιεηηνπξγία ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ζπλνδεχεηαη κε πιήζνο πξνβιεκάησλ. Σν πεξηνξηζκέλν σξάξην ιεηηνπξγίαο (ζπλήζσο ), ζην νπνίν δέρνληαη ηφζν αζζελείο πνπ έξρνληαη γηα παξνρή ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, φζν θαη λνζειεπζέληεο αζζελείο πνπ ρξήδνπλ επαλεμέηαζεο, δελ είλαη αξθεηφ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αζζελψλ. Βπηπιένλ εθηεηακέλα είλαη ηα θαηλφκελα λα απαζρνινχληαη ζε απηά θπξίσο εηδηθεπφκελνη γηαηξνί γηα ηε πεξίζαιςε ησλ αζζελψλ, αθνχ νη εηδηθεπκέλνη γηαηξνί ηνπ ΒΤ, πνπ ακείβνληαη κε κηζζφ δελ έρνπλ ζρεηηθφ θίλεηξν θαη αληίζεηα πξνσζνχλ ηνπο αζζελείο ζηα ηδησηηθά ηαηξεία, πνπ δηαηεξνχλ παξάλνκα. Με ην λέν λφκν ε αλαβάζκηζε ησλ πξσηλψλ ηαθηηθψλ ηαηξείσλ πξνσζείηαη εθηφο απφ ηελ απνζπκθφξεζή ηνπο κε ηα Ώ.Β.Ε., θαη κέζσ ηεο πξνβιεπφκελεο ππνρξέσζεο ησλ γηαηξψλ, πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά ζηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία, λα θάλνπλ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα πξσηλφ ηαηξείν. Γηα λα θαλεί ε ζεκαζία πνπ έδηλε ν ηφηε ππνπξγφο Τγείαο Ώι. Παπαδφπνπινο ζηελ ελίζρπζε ησλ πξσηλψλ ηαηξείσλ αμίδεη λ αλαθεξζεί φηη ζε εγθχθιηφ ηνπ, πξνο ηνπο πξφεδξνπο ησλ λνζνθνκείσλ, πνπ αθνινχζεζε ηελ Τπνπξγηθή Ώπφθαζε γηα ηελ νινήκεξε ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ αλέθεξε φηη «γηα λα θαηαζηεί δπλαηφλ φινη νη ηαηξνί, πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ νινήκεξε ιεηηνπξγία λα κπνξνχλ λα Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 21

24 Ο ΘΔΜΟ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΧΝ ΙΑΣΡΔΙΧΝ. δηελεξγνχλ θαη ηαθηηθφ πξσηλφ ηαηξείν νη Αηνηθεηέο πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ ηαθηηθψλ πξσηλψλ ηαηξείσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη δπλαηφλ θάζε εκέξα ην ηαθηηθφ πξσηλφ ηαηξείν λα δηελεξγείηαη απφ δηαθνξεηηθνχο ηαηξνχο ζε δηαδνρηθά σξάξηα θαη φρη ηαπηφρξνλα». Βπίζεο «Ώζζελείο πνπ εμεηάδνληαη ζε πξσηλφ ηαθηηθφ ηαηξείν δελ επηηξέπεηαη λα εμεηαζζνχλ ζε απνγεπκαηηλφ ηαηξείν απφ ηνλ ίδην γηαηξφ ζε ρξνληθή πεξίνδν ελφο κελφο». Ο λόκνο θηινδνμνύζε ην έκπεηξν θαη ηθαλό δπλακηθό ηνπ ΔΤ (Γηεπζπληέο, Παλεπηζηεκηαθνί) λα ιεηηνπξγήζεη ζα κεγάιε πξνσζεηηθή δύλακε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ απνγεπκαηηλώλ ηαηξείσλ θαη ησλ δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ γεληθόηεξα. (Ώλαγλσζηφπνπινο 2002). Σν νηθνλνκηθφ φθεινο ησλ γηαηξψλ ηδηαίηεξα ησλ παλεπηζηεκηαθψλ απφ ηελ ακνηβή ηνπο ζηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία καδί κε ηελ εηδηθή ακνηβή, πνπ πξνβιεπφηαλ (άξζξν 13, παξ.6 ηνπ Ν.2889) γηα ην θιηληθφ θαη εξγαζηεξηαθφ ηνπο έξγν ζεσξήζεθε ζα ζεκαληηθφ θίλεηξν παξακνλήο ηνπο ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο αθνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ λφκνπ νη Παλεπηζηεκηαθνί, πνπ εληάζζνληαη ζην ΒΤ, απαγνξεχεηαη λα αζθνχλ ηδησηηθφ ηαηξείν. Δ θηινζνθία ηνπ κέηξνπ ήηαλ λα εληζρπζεί ν δεκφζηνο ραξαρηήξαο ηεο πγείαο θαη φρη φπσο νη επηθξηηέο ππνζηεξίδνπλ λα εηζέιζεη βίαηα ην ηδησηηθφ ζπκθέξνλ ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΒΤ (ηάζεο 2002). Η νινήκεξε ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ ζθνπό είρε λα εκπνδίζεη ηε δηαξξνή ησλ αζζελώλ ζηα ηδησηηθά ηαηξεία θαη λα θξαηήζεη ηνπο αζζελείο ζην ΔΤ, ζηφρνο ηδηαίηεξα θξίζηκνο ηε ζηηγκή, πνπ φπσο πεξηγξάθεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην νη ηδησηηθέο πιεξσκέο γηα ηελ πγεία έρνπλ πάξεη αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο. ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία ππάξρεη κελ ηδησηηθή ακνηβή ηεο επίζθεςεο αιιά νη εμεηάζεηο θαιχπηνληαη απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Οη ηειεπηαίεο ππφ ζπλζήθεο επίζθεςεο ζε ηδησηηθφ ηαηξείν ζπλήζσο γίλνληαη ζε ηδησηηθά εξγαζηήξηα θαη δηαγλσζηηθά θέληξα, ελψ αλαπηχζζνληαη θαη θαηλφκελα πξνθιεηήο δήηεζεο κε παξαγγειίεο εμεηάζεσλ ακθηβφινπ αλαγθαηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Οη ηδησηηθέο πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ δελ είλαη θαηλνχξηεο ή πξφζζεηεο αιιά θαηαβάιινληαλ ήδε. Ο λένο ζεζκφο είλαη έλαο κεραληζκφο αλαθαηαλνκήο πιεξσκψλ κεηαμχ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, ππέξ ηνπ δεχηεξνπ. Βίλαη επίζεο έλαο κεραληζκφο απνθάιπςεο θαη θνξνιφγεζεο αθαλψλ κέρξη ζήκεξα πιεξσκψλ, αθνχ νη αζζελείο παίξλνπλ απφδεημε γηα ηηο ακνηβέο, πνπ πιεξψλνπλ ζηα Ώ.Β.Ε. Σα απνγεπκαηηλά ηαηξεία απεπζχλνληαη ζε Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 22

25 Ο ΘΔΜΟ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΧΝ ΙΑΣΡΔΙΧΝ. κηα κεξίδα πνιηηψλ, νη νπνίνη απνθαζίδνπλ λα πιεξψζνπλ επηπιένλ ζην δεκφζην λνζνθνκείν επεηδή: 1. Δπηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ επηιεθηηθά ηηο ππεξεζίεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ γηαηξνχ, πνπ εκπηζηεχνληαη αληί ηνπ γηαηξνχ πνπ εθηειεί ππεξεζία ζηα δσξεάλ πξσηλά ηαθηηθά ηαηξεία. Δίλαη πεξίπνπ βέβαην φηη ηνλ ίδην γηαηξφ επηζθέπηνληαλ θαη πξηλ ηε ζέζπηζε ησλ Α.Δ.Ι. ζην λφκηκν (παλεπηζηεκηαθνί) ή παξάλνκν (γηαηξνί ηνπ ΔΤ) ηαηξείν ηνπ. 2. Γελ κπνξνχλ λα αθήζνπλ ηελ πξσηλή απαζρφιεζή ηνπο γηα κε επείγνπζεο πγεηνλνκηθέο αλάγθεο. 3. Γελ επηζπκνχλ λα κπνπλ ζε ιίζηα αλακνλήο (πξαγκαηηθή ή ηερλεέλησο θαηαζθεπαζκέλε) νχηε λα πεξηκέλνπλ κεξηθέο ψξεο ηε ζεηξά ηνπο γηα εμέηαζε ζηα πξσηλά ηαηξεία. 4. Γελ επηζπκνχλ λα θαηαβάινπλ πνιιαπιάζηα πνζά ζε θάπνην ηδησηηθφ λνζνθνκείν (ηάζεο 2002). Σν θφζηνο ησλ επηζθέςεσλ θπκαίλεηαη απφ 25 σο 90 επξψ αλάινγα κε ην βαζκφ, πνπ θαηέρνπλ νη παλεπηζηεκηαθνί θαη νη γηαηξνί ηνπ ΒΤ. Ώλ αλαινγηζηνχκε φηη κε απηφ ην θφζηνο κπνξεί ν αζζελήο λα πξνρσξήζεη ζε δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ή κηθξνεπεκβάζεηο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν αζθαιηζηηθφο θνξέαο, ελψ αλ επηζθεπηφηαλ ηδησηηθφ ηαηξείν πηζαλψο λα ηηο έθαλε ζε ηδησηηθφ δηαγλσζηηθφ θέληξν, ε επίζθεςε δελ είλαη αθξηβή. εκαληηθφηεξν πάλησο θαίλεηαη λα είλαη ην φθεινο γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα νξηζκέλσλ λνζνθνκείσλ, πνπ αλακέλεηαη λα απμεζεί απφ ηηο επηπιένλ επηζθέςεηο θαη εμεηάζεηο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ην απφγεπκα. Ώπηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ εζφδσλ ηνπο. Παξάιιεια αλακέλεηαη λα αμηνπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ ν ζχγρξνλνο βηνταηξηθφο εμνπιηζκφο πνπ παξέκελε ζε ππνιεηηνπξγία ζε αξθεηά λνζνθνκεία (Ώλαγλσζηφπνπινο 2002). Ώπφ πιεπξάο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία κε ηελ πξφζζεηε ακνηβή γηα επηπιένλ εξγαζία επέθεξαλ κηα πνηνηηθή αιιαγή ζηα κέρξη ζήκεξα ηζρχνληα ζην θξαηηθφ καο πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα. Πξνθάιεζαλ κηα πξψηε ξσγκή ζηελ ηζνπέδσζε, πνπ ζπλφδεπζε ηε δεκνζηνππαιιεινπνίεζε θαη ην εληαίν κηζζνιφγην γηα φζνπο κηζζνδνηνχληαη απφ ην ΒΤ. Πξφθεηηαη γηα κηα θφξκνπια ακνηβήο ηεο πξφζζεηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο έζησ θη αλ πεξηνξίδεηαη ζηελ πξναηξεηηθή απνγεπκαηηλή απαζρφιεζε ηαηξψλ, λνζειεπηψλ, δηνηθεηηθψλ (ηάζεο 2002). Πάλησο ε εκπεηξία απφ ην εμσηεξηθφ δείρλεη φηη κε ηελ νινήκεξε ιεηηνπξγία Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 23

26 Ο ΘΔΜΟ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΧΝ ΙΑΣΡΔΙΧΝ. απμάλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ λνζνθνκείσλ αθνχ αμηνπνηνχλ απνδνηηθφηεξα ην δπλακηθφ ηνπο, ελψ παξάιιεια απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηα έζνδά ηνπο (Ώλαγλσζηφπνπινο 2002). Βμαηηίαο ηεο πξνφδνπ ηεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο, ηεο ρεηξνπξγηθήο θαη ηεο αλαηζζεζηνινγίαο ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο κεηαηνπίδεηαη απφ ηελ παξαδνζηαθή ελδνλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ζε πεξηπαηεηηθφ θαη κε λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ, αθνχ πιένλ γηα πνιιέο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο θαη εγρεηξήζεηο δε ρξεηάδεηαη λνζειεία. ηηο ΔΠΏ ε πεξίζαιςε ησλ εμσηεξηθψλ αζζελψλ είλαη ην κφλν ηκήκα ησλ θνηλνηηθψλ λνζνθνκείσλ, πνπ αλζεί (Barr, Breindel 2001). 3.3 ΠΑΡΔΝΔΡΓΔΗΔ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ Οη ηαηξηθνί ζύιινγνη ηεο ρώξαο έθαλαλ απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο ελάληηα ζην ζεζκφ ησλ Ώ.Β.Ε. ππνζηεξίδνληαο φηη: Πξφθεηηαη γηα κεξηθή ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ΔΤ Παξαηεξείηαη αλππαξμία ππνδνκήο θαη δηνηθεηηθήο ζηήξημεο ηνπ κέηξνπ Η αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ γηαηξψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ εξγαζηεξηαθψλ δε ζα είλαη ζεκαληηθή, ψζηε λ απνηειέζεη θίλεηξν γηα απαζρφιεζε ησλ γηαηξψλ Δίλαη ππαξθηφο ν θίλδπλνο γηα θαηεγνξηνπνίεζε ηαηξψλ θαη αζζελψλ ζε πνιίηεο α θαη β θαηεγνξίαο Ο ηειεπηαίνο θίλδπλνο πξνθχπηεη. απφ ην γεγνλφο φηη ζα είλαη δηαθνξεηηθή ε πειαηεία ησλ γηαηξψλ Αηεπζπληψλ θαη παλεπηζηεκηαθψλ θαη άιιε ησλ Βπηκειεηψλ, ελψ αξθεηνί αζζελείο ελδέρεηαη λα κε κπνξνχλ λα αληεπεμέιζνπλ νηθνλνκηθά ζηελ επίζθεςε ζηα ηαηξεία. Όζνλ αθνξά ηνπο γηαηξνύο πηζαλνινγνύληαλ όηη ζα επηδείμνπλ απμεκέλν δήιν ζηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία, ζηα νπνία ζα ακείβνληαη ηθαλνπνηεηηθά εμππεξεηψληαο ηαπηφρξνλα ηελ πειαηεία ηνπο ζε βάξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πξσηλψλ ηαηξείσλ. Έηζη ίζσο θαηαιήμνπκε ζε άιιε αληηκεηψπηζε ηνπ αζζελνχο ην πξσί θαη ζε άιιε ην απφγεπκα. Σέινο νη ηαηξηθνί ζχιινγνη ηφληδαλ φηη ηα λνζνθνκεία κε ηελ επηβάξπλζή ηνπο θαη κε ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία θαη δεδνκέλσλ ησλ πιηθνηερληθώλ αηειεηώλ ζηνπο ρώξνπο ησλ εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ θηλδύλεπαλ λα κεηαηξαπνύλ από κνλάδεο δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο θξνληίδαο ζε απέξαληα εμσηεξηθά ηαηξεία θαη έηζη λα ράζνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο. Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 24

27 Ο ΘΔΜΟ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΧΝ ΙΑΣΡΔΙΧΝ. Ώληηξξήζεηο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ εμέθξαζε θαη ε Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή ηεο Διιάδαο ηνλίδνληαο φκσο παξάιιεια φηη ε επέθηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ θαη ηα απνγεχκαηα απνηειεί ππαξθηή θνηλσληθή αλάγθε θαη ζα πξέπεη ε κεηαξξχζκηζε ηνπ ΒΤ λα αληαπνθξηζεί ζηελ αλάγθε απηή. Δ νκάδα εξγαζίαο ηεο ΟΚΒ, πνπ ζπζηήζεθε κε πξφεδξν ην Α. Πνιίηε γηα λα αμηνινγήζεη ην ζρέδην λφκνπ γηα ηε ΐειηίσζε θαη ηνλ Βθζπγρξνληζκφ ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ζηε Γλψκε 51 (θεθάιαην, Γεληθή Ώμηνιφγεζε ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ, παξάγξαθνο 2 α ), πνπ εμέδσζε ην Αεθέκβξην ηνπ 2000, ππνζηήξημε όηη ν ζπγθεθξηκέλνο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο, πνπ επηιέγεηαη κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ελέρεη ηνλ θίλδπλν λα δεκηνπξγεζνύλ άληζεο θαηαζηάζεηο ηόζν ζηνπο αζζελείο όζν θαη ζηνπο γηαηξνύο, ελώ είλαη ακθίβνιν εάλ ζα ππάξμεη ηθαλνπνηεηηθή αληαπόθξηζε από επαξθή αξηζκό γηαηξώλ. Όζνλ αθνξά ηηο εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο ηεο ελ ιόγσ δηάηαμεο, ηδηαίηεξα αξλεηηθή θξίλεηαη ε πξόβιεςε θαηαβνιήο από ηνλ αζζελή ακνηβήο γηα ηελ επίζθεςε εθηηκώληαο όηη αλαηξείηαη ε βαζηθή αξρή ηνπ ΔΤ γηα ηζόηηκε πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο θαη σο εθ ηνύηνπ ζα πξέπεη λα απαιεηθζεί. Δ Βπηηξνπή αληηπξφηεηλε ην ελδερφκελν επέθηαζεο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ ηα απνγεχκαηα κε αληίζηνηρε ξχζκηζε ησλ φξσλ εξγαζίαο ησλ γηαηξψλ, ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα δνζνχλ νηθνλνκηθά θίλεηξα, αληί γηα ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία, πνπ ζα έρνπλ θφζηνο γηα ηνλ αζζελή. Μηα αθφκε παξαηήξεζε ηεο ΟΚΒ γεληθνχ πεξηερνκέλνπ, πνπ αθνξά θαη ηα Ώ.Β.Ε. είλαη φηη απνπζηάδνπλ απφ ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ νπνηεζδήπνηε αλαθνξέο ζε νηθνλνκηθνηερληθέο κειέηεο θνζηνιφγεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ θαζψο επίζεο είλαη αλχπαξθηε θαη θάζε πξφβιεςε θαη εθηίκεζε ηεο πξνζδνθψκελεο απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, γεγνλφο πνπ δε αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ιήςεο απφθαζεο θαη δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκφ γηα ηνλ ηξφπν, ην εχξνο εθαξκνγήο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ λένπ κέηξνπ. Ο ηφηε ππνπξγφο Τγείαο Ώι. Παπαδφπνπινο ζε ζπλεληεχμεηο ηνπ εκκέζσο πιελ ζαθψο θαηεγφξεζε ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο ζαλ ππνθηλεηέο ησλ αληηδξάζεσλ, επεηδή είραλ ην πξνλφκην λα θάλνπλ λφκηκα ηδησηηθφ ηαηξείν έμσ απφ ην λνζνθνκείν. Παξά ηηο αληηδξάζεηο, φκσο ν ζεζκφο ησλ Ώ.Β.Ε. μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ εκπξφζεζκα, γεγνλφο, πνπ απνδεηθλχεη φηη απνηεινχζε βαζηθή ζπληζηψζα ηεο κεηαξξχζκηζεο. Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 25

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ 19 712 01 ΣΖΛ:-FAX:2810-283385 e-mail: info@ish.gr Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα

ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα ΑΓΔΓΤ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Θεφδσξνο αθειιαξφπνπινο, Καζεγεηάο Παληεένπ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Δηζαγσγή 1 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πξαγκαηηθφηεηα ζην ρψξν ηεο πγείαο ζήκεξα, ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπάξηζκεο δπζρέξεηεο ζε φια ηα επίπεδα πεξίζαιςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πξνβιήκαηα ζηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, θπξίσο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ Γ.Π.Μ.. «ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΗΖΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ»

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ Γ.Π.Μ.. «ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΗΖΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ Γ.Π.Μ.. «ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΗΖΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ» Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία ηεο Ηωάλλαο Η. Ηωάλλνπ Με ζέκα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΣ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέμα:

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΣ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέμα: Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΣ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Σν gate keeping σο εξγαιείν Γεκφζηνπ Management ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο. Δπξσπατθέο Δκπεηξίεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3 ΜΔΡΟ 1 Ο : Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Α. Διζαγυγικέρ Παπαηηπήζειρ....5 Β. Ένηονο επισειπημαηικό ενδιαθέπον και ςτηλά ποζοζηά ιδιυηικών Δπενδύζευν...6 Γ. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί?

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Περισσότερα για τους φόρους Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Μεταβολές στην κατανάλωση λόγο φόρων Θπκεζείηε όηη νη άλζξσπνη ηππηθά θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξν από έλα αγαζό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΔΝΣΡΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΔΝΣΡΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα