ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ"

Transcript

1 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Αμηνιόγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Απνγεπκαηηλώλ Δμσηεξηθώλ Ιαηξείσλ (Α.Δ.Ι.) ζηα λνζνθνκεία Δπηβιέπσλ: πνπδάζηξηα: Μάκαο Θενδώξνπ Κσλζηαληαθνπνύινπ Οιπκπία ΑΘΗΝΑ 2003

2 H κειέηε απηή εθπνλήζεθε κε ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαζεγεηή κνπ Μάκα Θενδψξνπ. Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ γηα ην ελδηαθέξνλ θαη ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπο ηνλ Αλαπιεξσηή Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Α Πε..Τ.Π Υ. Μπνπξζαλίδε θαη ηνλ Αλαπιεξσηή Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Β Πε..Τ.Π Δπάγ. Μσξαΐηε. Αηζζάλνκαη επίζεο ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ απφ ηα Πε..Τ.Π ηηο θπξίεο Μ. Λαβδαλίηε θαη Γ. Μνζρνθχινπ απφ ην Α Πε..Τ.Π, ηηο θπξίεο Μ. Σζαθαιία θαη Γ. Μπνπξαδνπνχινπ απφ ην Β Πε..Τ.Π θαη ηηο θπξίεο Αγ. Γξειηψδε θαη Κ. Παληειάθε απφ ην Γ Πε..Τ.Π. Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα ζηειέρε ησλ λνζνθνκείσλ, πνπ πξφζπκα κνπ παξαρψξεζαλ ζπλεληεχμεηο πγθεθξηκέλα ζηελ έξεπλα βνήζεζαλ θαηαζέηνληαο ηελ εκπεηξία θαη ηηο δηαπηζηψζεηο-πξνηάζεηο ηνπο ε Πξντζηακέλε ησλ Δμσηεξηθψλ Ιαηξείσλ ηνπ Αιεμάλδξα. Μεηξέινπ, ε Πξντζηακέλε ησλ Δμσηεξηθψλ Ιαηξείσλ ηνπ ΚΑΣ Αξγ. Γνπβέιε, ν Πξντζηάκελνο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Λατθνχ Μ. Λακπξίλεο, ε Πξντζηακέλε ησλ Δμσηεξηθψλ Ιαηξείσλ ηνπ σηεξία Μ. Παπαδνπνχινπ, ν Γηνηθεηηθφο Γηεπζπληήο ηνπ Μεηαμά Γ. Μπνχηνο θαζψο θαη άιια ζηειέρε ησλ παξαπάλσ λνζνθνκείσλ, πνπ ζπλέβαιαλ ζηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ. ηε ζχγθξηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ κε ην γαιιηθφ πξφηππν, ζην νπνίν ζηεξίρηεθε, ζπλέβαιε ν Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ θαη ζχκβνπινο ηνπ πξψελ Τπνπξγνχ Τγείαο Αι.Παπαδφπνπινπ θ. Γ. Μαξγεηίδεο. Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκε 7

3 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Δ παξνχζα εξγαζία έρεη ζαλ αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ζηελ πξάμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ 2889/2001 θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ Τπνπξγηθψλ Ώπνθάζεσλ, πνπ ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ ζηα λνζνθνκεία, κε παξάιιειε θαηαγξαθή ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, πνπ επέθεξαλ νη πξνβιεπφκελεο αιιαγέο θαη ησλ επηκέξνπο πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ. Βπίζεο επηρεηξείηαη ε αλίρλεπζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ, πνπ εκπφδηζαλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε νξηζκέλσλ ζεκείσλ ηνπ λφκνπ, κέζα πάληα απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ππφ κειέηε Πε..Τ.Π θαη λνζνθνκείσλ. Καηαιήγνληαο έηζη ζε αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ θαη ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο, πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο, πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη ππεξεζίεο πγείαο, φζν θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνχ γηα ηα λνζνθνκεία. Γηα ην ζθνπφ απηφ μεθηλψληαο απφ κηα αδξή πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ζε φια ηα Πε..Τ.Π ηεο ρψξαο κειεηήζεθε ζε γεληθά πιαίζηα ε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ησλ απνγεπκαηηλψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ (ΏΒΕ) ζηα ηξία Πε..Τ.Π ηεο Ώηηηθήο θαη δηεμνδηθά ε ιεηηνπξγία ησλ Ώ.Β.Ε. ζε πέληε αληηπξνζσπεπηηθά λνζνθνκεία ηεο Ώηηηθήο, πνπ ππάγνληαη ζην Βζληθφ χζηεκα Τγείαο. Ώπμεηηθή θίλεζε έρνπλ λνζνθνκεία εμεηδηθεπκέλα, πνπ δηαζέηνπλ θαη εμεηδηθεπκέλν βηνταηξηθφ εμνπιηζκφ. Παξάιιεια ην θχξνο ζπγθεθξηκέλσλ γηαηξψλ θαη ην φλνκα νξηζκέλσλ θιηληθψλ αλαδεηθλχνληαη ζε ζεκαληηθφ παξάγνληα πξνζέιθπζεο θφζκνπ ζηα Ώ.Β.Ε.. Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα, πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηελ έξεπλα θαη αληηζηξαηεχνληαη βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ λφκνπ, πνπ ζέζπηζε ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία είλαη ε πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ε ρακειή πξνζπειαζηκφηεηα ησλ πνιηηψλ ζε απηέο. Λεηηνπξγνχλ πεξηνξηζκέλεο κέξεο θαη ψξεο κε ιίγεο εηδηθφηεηεο, ρσξίο κεγάιε ζπκκεηνρή ησλ γηαηξψλ αλψηαησλ βαζκίδσλ θαη ρσξίο ε ιεηηνπξγία ηνπο λα ππνζηεξίδεηαη κε εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο (ζηα πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία ιεηηνπξγνχλ έλα κε δχν εξγαζηήξηα). Δ ζπκβνιή ησλ Ώ.Β.Ε. ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ έρεη ζεηηθή επίπησζε ζηε Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 1

4 ΠΔΡΙΛΗΦΗ κείσζε ηεο αλακνλήο ζηηο ζρεηηθέο ιίζηεο αιιά ζε ιίγα λνζνθνκεία έρεη ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπο. Σα πιενλάζκαηα, πνπ παξνπζηάδνπλ ηα λνζνθνκεία είλαη πιαζκαηηθά, αθνχ δελ ππνινγίδνληαη ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα, ελψ πνιιά λνζνθνκεία πξνζαλαηνιίδνληαη ζε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο ηνπο. Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ νξγαλσηηθψλ πξνηχπσλ ησλ λνζνθνκείσλ, ε δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε επίιπζε πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Ώ.Β.Ε. απνηεινχλ άκεζα κέηξα, πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ. Οη δηνηθήζεηο ησλ λνζνθνκείσλ θαινχληαη λ αλαπηχμνπλ δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη επηθνηλσλίαο κε ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο εμππεξεηνχκελνπο πνιίηεο ψζηε λα μεπεξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα, πνπ ππνζθάπηνπλ ην ζεζκφ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε θαη θαζηέξσζε ηεο λέαο ξχζκηζεο. ΛΔΞΔΗ - ΚΛΔΗΓΗΑ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, Ώπνγεπκαηηλά Βμσηεξηθά Εαηξεία, Πε..Τ.Π, Βηδηθφο Λνγαξηαζκφο, Βπηηξνπή Αηαρείξηζεο Λνγαξηαζκνχ, απνηειεζκαηηθφηεηα, πξνζπειαζηκφηεηα, παξαγσγηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα, βηνταηξηθφο εμνπιηζκφο. Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 2

5 SUMMARY This project examines the degree of implementation of the articles of Law No 2889/2001 as well as the relative Ministerial Decisions of Ministries that regulate the function of afternoon out patients departments in hospitals, with a parallel note of the positive and negative results, that the predictable changes had as well as those that were caused by the problems created during the implementation of the Law. The tracing of the decisive factors that prevented the realization of certain parts of the Law is also examined. The above examination is done through the specific matters acquainted to the Peripheral Systems of Health and Welfare and hospitals. The latter concludes to an evaluation of the function of afternoon out patients departments as far as the result of the produced work and that of the quality of health services. These results are compared to the accessibility and availability that health services should have, as well as the capacity of the certain institution of hospitals. For the above mentioned reason, beginning from a brief description of the implementation of the institution in all of the Peripheral Systems of the Health and Welfare of Greece the institution of afternoon out patients departments was studied briefly in the three Peripheral Systems of the Health and Welfare of Attika but the function of the afternoon out patients departments in five representative hospitals in Attika, which are part of the National Health System, was studied in detail. An increasing amount of specialized hospitals have afternoon out patients departments that provide specialized biomedical equipment too. At the same time, the status and reputation of certain doctors and the name of some clinics turn out to be an important factor which bring people to the out patients departments. The main problems which were noted in the research and come up against basic goals of the Law which institution alised the afternoon out patients departments, is the limited availability and quality of the health services and the small amount of patients who trust them. They function on few days and for little time with few specialties with a small participation of doctors of high rank and without their function being based on laboratory tests (in most hospitals one to two labs function). The role of the afternoon out patients departments in the majority of the cases is positive as far as the waiting list is concerned, it has decreased it. Still, a few hospital have Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 3

6 SUMMARY ameliorated the productivity. The surplus produced by hospital are factitious, since their expensive are not calculated and some hospitals are thinking about minimizing opening hours in order to decrease their cost. Direct measures, that should be taken for their improvement of the function of the institution are the following. The re-evaluation of the organizational standards of hospitals, the direction of human resources and the solution of every-day practical problems. Hospital management are called upon to develop processes of programming and interactiveness among the personnel and the patients in order to overcome the problems and to enable the promotion and great implementation of the new Law. KEY-WORDS primary health care, afternoon out patients departments, Peripheral Systems of Health and Welfare, Special Account, Committee of Account management, effectiveness, accessibility, productivity, efficiency biomedical equipment. Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 4

7 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Ζ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ YΓΔΙΑ Η ΠΑΡΟΥΗ ΣΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΗΜΔΡΑ Η ΠΑΡΟΥΗ ΣΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΣΙ ΑΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ-ΔΞΧΣΔΡΙΚΑ ΙΑΣΡΔΙΑ Η ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΙΓΙΧΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΙΧΝ ΟΙ ΑΛΛΑΓΔ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 2889/ Ο ΘΔΜΟ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟΤ 3.2 ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΧΝ ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΠΑΡΔΝΔΡΓΔΙΔ ΚΑΙ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΧΝ ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΗ ΓΑΛΛΙΑ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΧΝ ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΚΔΦΗ Δ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΟ ΙΑΣΡΔΙΟ ΓΔΝΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΖ ΥΧΡΑ Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ ΣΑ ΣΡΗΑ Πε..Τ.Π ΣΖ ΑΣΣΗΚΖ ΣΟ Α Πε..Τ.Π ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ Α.Δ.Ι. ΣΟ Α Πε..Τ.Π Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 5

8 5.2 ΣΟ Β Πε..Τ.Π ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ Α.Δ.Ι. ΣΟ Β Πε..Τ.Π ΣΟ Γ Πε..Τ.Π ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ Α.Δ.Ι. ΣΟ Γ Πε..Τ.Π Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ Δ ΠΔΝΣΔ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ΣΖ ΑΣΣΗΚΖ H ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΟΤ ΛΑΨΚΟΤ Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΟΤ ΚΑΣ Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΟΤ ΧΣΗΡΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΞΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΠΌ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ Α.Δ.Ι. ΣΑ ΠΔΝΣΔ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ-ΠΖΓΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 6

9 ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 1.1 ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο Δ παξνχζα εξγαζία έρεη ζαλ αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ 2889/2001 θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ Τπνπξγηθψλ Ώπνθάζεσλ, πνπ ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ ζηα λνζνθνκεία, κε παξάιιειε θαηαγξαθή ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, πνπ επέθεξαλ νη πξνβιεπφκελεο αιιαγέο θαη ησλ επηκέξνπο πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ. Βπίζεο επηρεηξείηαη ε αλίρλεπζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ πνπ εκπφδηζαλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε νξηζκέλσλ ζεκείσλ ηνπ λφκνπ κέζα πάληα απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ππφ κειέηε Πε..Τ.Π θαη λνζνθνκείσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν γίλεηαη κηα πξψηε πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο, ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη πνηφηεηαο, πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη ππεξεζίεο πγείαο, φζν θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνχ γηα ηα λνζνθνκεία. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε εξγαζία εθπνλήζεθε πάλσ ζε ηξία επίπεδα. Ώξρηθά έγηλε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ζε φια ηα Πε..Τ.Π ηεο ρψξαο, ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθε ε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ησλ απνγεπκαηηλψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ (ΏΒΕ) ζηα ηξία Πε..Τ.Π ηεο Ώηηηθήο θαη ηέινο κειεηήζεθε δηεμνδηθά ε ιεηηνπξγία ησλ Ώ.Β.Ε. ζε πέληε αληηπξνζσπεπηηθά λνζνθνκεία ηεο Ώηηηθήο, πνπ ππάγνληαη ζην Βζληθφ χζηεκα Τγείαο. Σα λνζνθνκεία πνπ αμηνινγήζεθαλ ηα Α.Δ.Η. είλαη: ΔΠΧΝΤΜΙΑ Πε..Τ.Π ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΑΓΔΣΑΙ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΏΛΒΞΏΝΑΡΏ ΓΒΝΕΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΕΟ Ώ ΏΣΣΕΚΔ ΛΏΨΚΟ ΓΒΝΕΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΕΟ Ώ ΏΣΣΕΚΔ ΚΏΣ ΓΒΝΕΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΕΟ ΐ ΏΣΣΕΚΔ ΧΣΔΡΕΏ ΓΒΝΕΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΕΟ ΐ ΏΣΣΕΚΔ ΜΒΣΏΞΏ ΒΕΑΕΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΕΟ Γ ΏΣΣΕΚΔ Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 7

10 ΔΙΑΓΧΓΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ Ο αξηζκφο ησλ λνζνθνκείσλ πνπ επηιέρηεθαλ απφ θάζε Πε..Τ.Π έρεη ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ θάζε Πε..Τ.Π θαζψο θαη ζε πφζα απ απηά ιεηηνπξγνχλ απνγεπκαηηλά ηαηξεία. Έηζη απφ ην Ώ θαη ΐ Πε..Τ.Π., πνπ έρνπλ ηα πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία κε απνγεπκαηηλά ηαηξεία, επηιέρηεθαλ απφ δχν λνζνθνκεία θαη απφ ην Γ έλα. ηα επηιεγκέλα λνζνθνκεία ζπγθαηαιέγνληαη δχν λνζνθνκεία κε πνιχ κεγάιε θίλεζε ζηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία (ΚΏΣ, ΏΛΒΞΏΝΑΡΏ), δχν κε κέηξηα (ΛΏΨΚΟ, ΧΣΔΡΕΏ) θαη έλα κε ρακειή (ΜΒΣΏΞΏ). Οη επηκέξνπο ηνκείο ηεο αμηνιόγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ απνγεπκαηηλώλ ηαηξείσλ, πνπ έγηλε αθνξνύλ: Σελ ιεηηνπξγία ηνπο ζε εζληθφ επίπεδν, ζηα 3 Πε..Τ.Π ηεο Αηηηθήο θαη ζε πέληε αληηπξνζσπεπηηθά λνζνθνκεία ηεο Αηηηθήο Σε ιεηηνπξγία ηνπο ζε ζρέζε κε ην ξπζκηζηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην Σελ εμέηαζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο Σελ εμέηαζε ηεο θίλεζεο ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ θαη ηελ αλαδήηεζε ησλ παξαγφλησλ, πνπ δηακνξθψλνπλ ηε δήηεζε ζε θάζε λνζνθνκείν Σελ αληαπφθξηζε ηνπ ηαηξηθνχ, λνζειεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην ζεζκφ Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζεζκνχ σο πξνο: Σελ επίδξαζή ηνπ ζηηο ιίζηεο αλακνλήο Σελ εθπιήξσζε ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο γηα δηαζεζηκφηεηα, πξνζπειαζηκφηεηα, πνηφηεηα Σελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζεζκνχ γηα ηα λνζνθνκεία θαη ηελ επίδξαζή ηνπ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ Σελ επίηεπμε ησλ γεληθφηεξσλ ζηφρσλ ηνπ λφκνπ Tε δπλαηφηεηα ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκνχ Σέινο ζα πξέπεη, φκσο, λα επηζεκαλζεί φηη γηα κηα νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε ησλ Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 8

11 ΔΙΑΓΧΓΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ απαξαίηεηε είλαη κειινληηθά ε δηεξεχλεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ-αζζελψλ απφ ην ηα Ώ.Β.Ε. θαζψο θαη ηεο ζηάζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο απέλαληη ζην ζεζκφ. 1.2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο εξγαζίαο, πνπ απνηειεί θαη ζεκείν αλαθνξάο ηεο αμηνιφγεζεο, βαζίδεηαη αξρηθά ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην, πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ, ηα θπξηφηεξα ζεκεία ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα, ζην εηζαγσγηθφ κέξνο. ε πξψηε θάζε έγηλε κηα δηεμνδηθή κειέηε ηνπ Νφκνπ 2889/2001 θαη ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ νινήκεξε ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ Τπνπξγηθψλ Ώπνθάζεσλ θαη θαηφπηλ έγηλε επηινγή ησλ θαίξησλ ζεκείσλ, πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Ώ.Β.Ε., γχξσ απφ ηα νπνία δηαξζξψζεθε ε εξγαζία. Παξάιιεια κειεηήζεθε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο, ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο θαη ηα λνζνθνκεία ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαζψο θαη αξζξνγξαθία γηα ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία. Σν πξαθηηθφ ζθέινο ηεο εξγαζίαο αθνξνχζε ηε ζπιινγή πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ απφ ηε Αηεχζπλζε Ώλάπηπμεο Μνλάδσλ Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο Πξφλνηαο, ηα ηξία Πε..Τ.Π Ώηηηθήο θαη ηα πέληε πξναλαθεξφκελα λνζνθνκεία ηεο Ώηηηθήο. Βπηιέρηεθε ε αμηνιφγεζε ηνπ πξψηνπ έηνπο (2002) ιεηηνπξγίαο ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ γηαηί γη απηφ ην δηάζηεκα ππήξραλ ζηνηρεία γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ λνζνθνκείσλ. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα ηξία Πε..Τ.Π δελ είραλ ηηο ίδηεο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ γηα ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία, ελψ αξθεηά λνζνθνκεία δελ είραλ ζηείιεη ζηνηρεία γηα ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία, ζηα πιαίζηα ηεο δηακφξθσζεο ηνπ Υάξηε Τγείαο, φπσο φθεηιαλ. Γηα παξάδεηγκα νηθνλνκηθά ζηνηρεία εζφδσλ-εμφδσλ γηα ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία δελ ππήξραλ νχηε ζε φια ηα Πε..Τ.Π, νχηε γηα φια ηα λνζνθνκεία. Βπίζεο θαηφπηλ δφκεζεο εξσηεκαηνινγίνπ κε κεηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο ζε φια ηα λνζνθνκεία κε ηνπο πξντζηάκελνπο ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ή θαη κε άιιν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, φπνπ απηφ θξίζεθε απαξαίηεην. Σέινο πιεξνθνξίεο ιήθζεθαλ θαη απφ πξνυπνινγηζκνχο, απνινγηζκνχο, ζηαηηζηηθά δειηία θίλεζεο ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ θαη απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ, ηα νπνία ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηα παξαπάλσ λνζνθνκεία. Μεγάιν πξφβιεκα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο παξαπάλσ θνξείο απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη ηα ζηνηρεία γηα ηα ξαληεβνχ θαη ηηο εηζπξάμεηο δε ζπκθσλνχζαλ κεηαμχ ηνπο. Βληππσζηαθφ είλαη φηη απνθιίζεηο ζηα λνχκεξα ππήξραλ Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 9

12 ΔΙΑΓΧΓΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ηφζν κεηαμχ απηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ησλ Πε..Τ.Π θαη ησλ λνζνθνκείσλ, αιιά θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ίδηνπ λνζνθνκείνπ κεηαμχ ηνπο. Γηα ιφγνπο πξαθηηθνχο επηιέρηεθε λα ιεθζνχλ ππφςε ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ ζε επίπεδν εζληθφ θαη Πε..Τ.Π θαη ηα ζηνηρεία ησλ πέληε λνζνθνκείσλ ζηε ιεπηνκεξή αμηνιφγεζε ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ ηνπο. Σα ζπκπεξάζκαηα, πνπ εμάγνληαη κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ ζε επίπεδν Πε..Τ.Π θαη ηδηαίηεξα λνζνθνκείσλ απνθαιχπηνπλ ζε πνην βαζκφ έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ. Φαλεξψλνπλ αθφκε ηα «αδχλαηα» ζεκεία πινπνίεζεο ησλ επηηαγψλ ηεο κεηαξξχζκηζεο αιιά θαη ηηο αδπλακίεο ηεο δηνίθεζεο λα εμαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηνπ ζεζκνχ. Σέινο νδεγνχλ ζε πξνηάζεηο γηα αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ. Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 10

13 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ο Ζ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 2.1 Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ηφρνο θάζε ζπζηήκαηνο ππεξεζηψλ πεξίζαιςεο είλαη ε παξνρή ησλ αλαγθαίσλ ηαηξηθψλ θαη πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηελ θαηάιιειε ζηηγκή πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο, ρσξίο θίλδπλν γηα ηνλ αζζελή θαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή πνηφηεηα (Θενδψξνπ, αξξήο, νχιεο 2001). Οη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηελ πγεία επηβάινπλ ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ππεξεζηψλ πεξίζαιςεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πεξηθεξεηαθήο απνθέληξσζεο θαη ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Δ κεγάιε απνξξφθεζε πφξσλ απφ ηε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ζεσξείηαη παξάγνληαο πνπ πεξηνξίδεη ή παξεκπνδίδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ πγείαο. Σν ηξίπηπρν: πξφιεςε-ζεξαπεία-απνθαηάζηαζε εθθξάδεη ηνπο λένπο ζηφρνπο ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο (Θενδψξνπ, αξξήο, νχιεο 2001). Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ελόο ζύγρξνλνπ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, πνπ ζα κπνξεί λα αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνύ, είλαη ηα εμήο: Οη ππεξεζίεο ηνπ λα είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ πιεζπζκφ ζε θάζε δήηεζε ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη πεξίζαιςεο ζηε δηάξθεηα νιφθιεξνπ ηνπ 24σξνπ. Οη πνιίηεο λα κπνξνχλ λα πξνζπειάζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ππεξεζίεο. Η πξνζπειαζηκφηεηα έρεη ην ραξαρηήξα ηεο ηνπνρξνληθήο δπλαηφηεηαο παξνρήο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη πεξίζαιςεο ζε φινπο ηνπο θαηνίθνπο ζε θάζε ζεκείν ηεο πεξηνρήο επζχλεο ησλ ππεξεζηψλ θαη επίζεο ζηε δηάξθεηα νιφθιεξνπ ηνπ 24σξνπ. Να εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ηεο πξνζθνξάο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαζψο νη ππεξεζίεο πγείαο δελ πξέπεη απιψο λ αληηκεησπίδνπλ κηα αζζέλεηα αιιά θαη λα θαιχπηνπλ ηα ζηάδηα ηεο πξφιεςεο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο. Οη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πξέπεη λα είλαη πνηνηηθέο, λα παξέρνληαη απφ άξηζηα Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 11

14 Η ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ εθπαηδεπκέλνπο επαγγεικαηίεο κέζα ζε άξηηεο εγθαηαζηάζεηο, ψζηε λα είλαη απνδεθηέο απφ ηνπο πνιίηεο (ΜσξαΎηεο, Γεσξγνχζε, Γειίδεο, Θενδψξνπ, Πνιχδνο 1995). 2.2 Ζ ΠΑΡΟΥΖ ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΖΜΔΡΑ H πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε ζαλ έλα ππνζχζηεκα ηνπ Βιιεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο αθνινπζεί ηελ εμέιημε ηνπ δεχηεξνπ, ελψ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ίδηα θαθνδαηκνλία, πνπ δηέπεη νιφθιεξε ηελ νξγάλσζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Σν ειιεληθφ πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα, αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δερηεί κεγάιεο δνκηθέο θαη νξγαλσηηθέο αιιαγέο εμαθνινπζεί λα κελ είλαη θαιά νξγαλσκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ. Οη κεγαιχηεξεο πιεγέο ηνπ εζηηάδνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηελ αληζφηεηα πξφζβαζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ηελ ππνηππψδε δεκφζηα πγεία, ηνλ πιεζσξηζκφ γηαηξψλ, ηελ πνιπδηάζπαζε ζηελ νξγάλσζε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη ην αλεπαξθέο νξγαλσηηθφ θαη ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην ησλ λνζνθνκείσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη πνιινί λφκνη έρνπλ ςεθηζηεί πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε αλάπηπμεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο ρσξίο φκσο λα πινπνηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα κέηξα. Ώπφ ην 1953 γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ απνθέληξσζε θαη ηελ ελνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο κε ηελ εηζαγσγή ηνπ νηθνγελεηαθνχ γηαηξνχ ρσξίο, φκσο, λα έρνπλ επηηεπρζεί κέρξη ηψξα νη πξνζδφθηκνη ζηφρνη. Παξά ηηο αιιεπάιιειεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο θαη ηε ζχζηαζε Βπηηξνπψλ νπζηαζηηθά ε Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο εμαθνινπζεί λα παξέρεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν απφ ην 1983 κέρξη ζήκεξα, κ εμαίξεζε ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία, πνπ μεθίλεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηηο αξρέο ηνπ Ο θαηαθεξκαηηζκφο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ πνιινχο θνξείο κε δηαθνξεηηθή νξγάλσζε θαη ρσξίο ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε, νη δηαθνξνπνηήζεηο ζην εχξνο, ηηο πξνυπνζέζεηο ηνλ ηξφπν θαη ηελ πνηφηεηα παξνρήο, ε ρακειή αμηνπηζηία,ε πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο, ε αλππαξμία απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ησλ παξαπνκπψλ, θαζψο θαη ην δηαθνξεηηθφ ρξεκαηνδνηηθφ πξφηππν απνηεινχλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Τπεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο παξέρνληαη ζήκεξα: Μέζσ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ) : Απηφ πεξηιακβάλεη Κέληξα Τγείαο θαη Πεξηθεξεηαθά Ιαηξεία ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, θαζψο επίζεο θαη εμσηεξηθά θαη απνγεπκαηηλά ηαηξεία ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ. Υξεκαηνδνηείηαη απφ ην Κξάηνο θαη ζε Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 12

15 Η ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ κηθξφηεξν πνζνζηφ απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Οη ππεξεζίεο ηνπ ΔΤ παξάγνπλ ζχκθσλα κε έξεπλεο ην 15% ηεο ζπλνιηθήο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο. Μέζσ ησλ Σακείσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο: Πεξηιακβάλνληαη ην ΙΚΑ κε ηα πνιπταηξεία ηνπ (λνκαξρηαθέο θαη ηνπηθέο κνλάδεο πγείαο), κηθξφο αξηζκφο πνιπταηξείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κεξηθνί κηθξφηεξνη αζθαιηζηηθνί θνξείο ή γηαηξνί θαη εξγαζηήξηα, πνπ ζπκβάιινληαη κε απηά γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Π. Φ. Τ. ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπο. Υξεκαηνδνηνχληαη απφ ηηο εηζθνξέο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ. Απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, πνπ πξνζθέξεη πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο ππεξεζίεο ζε ππνδνκέο πξνλνηαθνχ ηχπνπ θαη ζε κηθξφ αξηζκφ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ. Υξεκαηνδνηνχληαη απφ δεκνηηθνχο πφξνπο. Απφ ηδησηηθνύο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ Π. Φ. Τ. : α) Ιδησηηθά ηαηξεία θαη νδνληηαηξεία, β) ηδησηηθά πνιπταηξεία θαη πνιπνδνληηαηξεία, γ) ηδησηηθά δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα θαη δ) ηδησηηθά εξγαζηήξηα θπζηθήο ηαηξηθήο θαη απνθαηάζηαζεο. Υξεκαηνδνηνχληαη απφ ίδηεο πιεξσκέο θαη αζθαιηζηηθά ηακεία. ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο εκθαλίδεηαη έλα «κσζατθφ» παξαγσγψλ ππεξεζηψλ πγείαο, έηζη ψζηε ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ην δεκφζην ηνκέα ζπλππάξρνπλ φιεο νη κνξθέο παξαγσγήο, δηαλνκήο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηε κνξθή ηνπ δηκεξνχο κνλνπσιίνπ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΕΚΏ κέρξη ηε κνξθή πιήξνπο αληαγσληζκνχ, φπσο δηαπηζηψλεηαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. (Κπξηφπνπινο, Μπεαδφγινπ 2000). Δ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα είλαη, ζεσξεηηθά, ζε θάπνην βαζκφ πξνζαλαηνιηζκέλε, αιιά ζηελ πξάμε ππάξρεη κεγάινο βαζκφο ειεπζεξίαο, ελψ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ε πξφζβαζε είλαη πιήξσο ειεχζεξε. Αε ιεηηνπξγεί κεραληζκφο παξαπνκπήο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ αζζελνχο ζηα επφκελα επίπεδα ηεο πεξίζαιςεο, φπσο ηνπιάρηζηνλ εθαξκφδεηαη ζε πνιιά ζπζηήκαηα επξσπατθψλ ρσξψλ. ηε δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε ε πξφζβαζε είλαη επίζεο ζεσξεηηθά ειεχζεξε, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα επηηπγράλεηαη θπξίσο κε «δηαπξαγκάηεπζε» κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ γηαηξνχ ή κε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε, δηαδηθαζίεο, πνπ ζπλήζσο ζπλνδεχνληαη απφ ίδηεο πιεξσκέο θαη παξαπιεξσκέο (Κπξηφπνπινο, Μπεαδφγινπ 2000). Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 13

16 Η ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ζ ΠΑΡΟΥΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΗ ΑΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ -ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ ηηο αζηηθέο πεξηνρέο, φπνπ δε δεκηνπξγήζεθαλ θέληξα αζηηθνχ ηχπνπ ή δίθηπα πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο παξέρεηαη εθηφο απφ ηα πνιπταηξεία ηνπ ΕΚΏ απφ ηα εμσηεξηθά ηαηξεία (Σν 2002 άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ εθηφο απφ ηα πξσηλά ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία θαη απνγεπκαηηλά εμσηεξηθά ηαηξεία). Δ παξνρή ηεο πεξηνξίδεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο κε ζρεδφλ παληειή έιιεηςε ηαηξνπξνιεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, απνθαηάζηαζεο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη ρσξίο θακία ζχλδεζε κε ηε δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε (Θενδψξνπ, αξξήο, νχιεο 2001). Σα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ έρνπλ αλαιάβεη ην βάξνο ηεο παξνρήο πξσηνβάζκηαο θαη εμσλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ζηα αζηηθά θέληξα γηαηί δελ έγηλαλ ηα θέληξα πγείαο αζηηθνχ ηχπνπ θαη ηα θέληξα πγείαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο είλαη ππνζηειερσκέλα, αιιά θαη γηαηί ε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζπκβεβιεκέλσλ γηαηξψλ κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία είλαη πεξηνξηζκέλε. Έρεη βξεζεί φηη νη κηζέο απφ ηηο επηζθέςεηο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΣΒΐΒ γίλνληαη ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία. ινη φζνη έρνπλ αλάγθε παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ρσξίο νπδεκία δηάθξηζε θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ αζθαιηζηηθή ηνπο θάιπςε έρνπλ δηθαίσκα ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ. (ΜσξαΎηεο, Γεσξγνχζε, Γειίδεο, Θενδψξνπ, Πνιχδνο 1995).Έηζη ην λνζνθνκείν ζεθψλνληαο ην βάξνο ησλ θαηαθεξκαηηζκέλσλ θνξέσλ παξνρήο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θηλδπλεχεη λα ράζεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ. Ώπφ ην 1981 σο ην 1991 νη επηζθέςεηο ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ππεξδηπιαζηάζηεθαλ. Σν 1992 ήηαλ ζπλνιηθά 9 εθαηνκκχξηα, αλαινγψληαο θάηη ιηγφηεξν απφ κηα επίζθεςε αλά θάηνηθν. Ώπ απηέο νη κηζέο πεξίπνπ αλήθαλ ζηνλ παζνινγηθφ ηνκέα θαη νη ππφινηπεο ζην ρεηξνπξγηθφ. Σν 1/3 ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ βξίζθεηαη ζηελ Ώηηηθή θαη ην14% ζηε Θεζζαινλίθε. Δ επαξρία ππνθέξεη φρη κφλν απφ άληζε θαηαλνκή αιιά θαη απφ ζεκαληηθέο ειιείςεηο εηδηθψλ ππεξεζηψλ, εμνπιηζκνχ, εηδηθψλ γηαηξψλ θαζψο θαη εθπαηδεπκέλνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (Θενδψξνπ, αξξήο, νχιεο 2001). Οη ιίζηεο αλακνλήο, πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο απμεκέλεο πξνζέιεπζεο ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία θαη νη νπνίεο ζε θάπνηεο εμεηδηθεχζεηο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα λνζνθνκεία, θηάλνπλ θαη ηνπο ηξεηο κήλεο θαη απνηεινχλ κεγάιε αηηία ηαιαηπσξίαο γηα ηνπο αζζελείο. Σν πξσηλφ σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ ηαθηηθψλ εμσηεξηθψλ Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 14

17 Η ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ηαηξείσλ είλαη πεξηνξηζκέλν. Βπηπιένλ ηα Σ.Β.Ε. δελ εμαζθαιίδνπλ ζπλέρεηα ζηε θξνληίδα ιφγσ ηεο ζπρλήο αιιαγήο ησλ γηαηξψλ θαη ιφγσ ηεο έιιεηςεο κεραλνγξαθεκέλνπ αξρείνπ αζζελψλ Ζ ΠΑΡΟΥΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Σα ηδησηηθά ηαηξεία θαη εξγαζηήξηα θαιχπηνπλ ζήκεξα κεγάινο κέξνο ηεο αλνηρηήο εμσλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο. Δ ππνρξεκαηνδφηεζε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο απφ δεκφζηεο πεγέο (25% γηα ηαηξηθή θξνληίδα,16% γηα θαξκαθεπηηθή θαη 15% γηα νδνληηαηξηθή, φηαλ ηα λνζνθνκεία παίξλνπλ ην 38%) θαιχπηεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ίδηεο πιεξσκέο αθνχ ε ζπκκεηνρή ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο είλαη ζε ρακειά επίπεδα. Δ δπζθακςία ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο νδεγεί ηνπο ρξήζηεο ζε επηβάξπλζε ησλ αηνκηθψλ ηνπο εηζνδεκάησλ ηφζν γηα ηελ θαηαλάισζε ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο φζν θαη ηελ ηαρχηεξε πξφζβαζε ζε απηέο. Ώπφ έξεπλεο ησλ νηθνγελεηαθψλ πξνυπνινγηζκψλ πξνθχπηεη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (63%) ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ πγείαο απνξξνθάηαη γηα εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη επηκεξίδεηαη ζην 33% γηα νδνληηαηξηθή θαη ην 29% γηα ηαηξηθή πεξίζαιςε (νπιηψηεο 2002). Σα πνζνζηά ζπλαζθάιηζεο, ηα νπνία αθνξνχλ φιεο ηηο άκεζεο ηδησηηθέο πιεξσκέο ηελ ψξα ηεο αληαιιαγήο, κε επηβάξπλζε ησλ νηθνγελεηαθψλ πξνυπνινγηζκψλ παξνπζηάδνπλ απμεηηθέο ηάζεηο, ελψ είλαη ελδεηθηηθφ φηη ζηηο 100 δξαρκέο, πνπ θαηαβάιινπλ νη πνιίηεο ζηα λνζνθνκεία, νη 15 είλαη ηδησηηθέο πιεξσκέο, ελψ ζηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε ην κηζφ πεξίπνπ ηνπ θφζηνπο θαηαβάιιεηαη απφ ηα λνηθνθπξηά (Κπξηφπνπινο 2002). Δ πςειή επηβάξπλζε ησλ λνηθνθπξηψλ γηα εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε εθθξάδεη ηηο αηέιεηεο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο ηεο δεκφζηαο ππνδνκήο κε ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ηεο νδνληηαηξηθήο θξνληίδαο γηα ηελ νπνία ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε έρεη ππνηππψδε ξφιν (νπιηψηεο 2002). ηελ Βιιάδα πεξίπνπ γηαηξνί έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηαηεξνχλ ηδησηηθφ ηαηξείν, ελψ επηπιένλ είλαη γλσζηφ νηη ηδησηηθφ ηαηξείν δηαηεξνχλ παξάλνκα θαη γηαηξνί ηνπ ΒΤ. Τπνινγίδεηαη φηη πεξίπνπ ην 50% ηνπ ηαηξηθνχ δπλακηθνχ δηαηεξεί ηδησηηθφ ηαηξείν (Θενδψξνπ, αξξήο, νχιεο 2001). Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην έξγν ηνπ κεκνλσκέλνπ γηαηξνχ δελ ππνζηεξίδεηαη άκεζα απφ εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ζηνλ ίδην ρψξν, νχηε απφ ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο άιισλ Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 15

18 Η ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ γηαηξψλ, γεγνλφο, πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηδησηηθψλ ηαηξείσλ θαη ηαιαηπσξεί ρξνληθά θαη νηθνλνκηθά ηνλ αζζελή κε παξαπνκπέο ζε άιινπο γηαηξνχο θαη εξγαζηήξηα (ηγάιαο 1999). Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ εξγαζηεξίσλ έρεη πάξεη ηε κνξθή δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ, πνπ ζπρλά βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν κε ηδησηηθά ηαηξεία, ρσξίο φκσο ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε κε απηά. Βίλαη εμνπιηζκέλα κε ζχγρξνλν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ πξαγκαηνπνηψληαο θαη ηηο πην εμεηδηθεπκέλεο εμεηάζεηο. Δ ζπλερήο αχμεζε ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ θαη ν έληνλνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία ζπγθεθξηκέλεο θξαηηθήο πνιηηηθήο αλαθνξηθά κε ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ηεο βηνηαηξηθήο ηερλνινγίαο, πνπ εηζάγεηαη ζηε ρψξα, έρνπλ απνηέιεζκα ηε ζπρλή εκθάληζε θαηλνκέλσλ ππεξθαηαλάισζεο ππεξεζηψλ πγείαο θαζψο θαη αλεμέιεγθησλ δαπαλψλ απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, αθνχ δελ ππάξρεη επαξθήο ειεγθηηθφο κεραληζκφο ησλ παξαπνκπψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ γηα κεγάινπ θφζηνπο εμεηάζεηο. Οη δηάθνξεο κειέηεο ππνινγίδνπλ ηηο ηδησηηθέο δαπάλεο ζην 35-40% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ πγείαο (3% ηνπ ΏΒΠ), ελψ ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο βξίζθνληαη κεηαμχ 5 θαη 10% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ, αθπξψλνληαο ην δσξεάλ ραξαρηήξα ηεο πεξίζαιςεο απφ ην ΒΤ. Δ ζχγθξηζε γίλεηαη αθφκε δπζκελέζηεξε γηα ηελ Βιιάδα αλ ζπλππνινγηζηνχλ θαη νη ηδησηηθέο δαπάλεο πνπ δηαθεχγνπλ ησλ επίζεκσλ θαηαγξαθψλ θαη απνηεινχλ ηελ παξανηθνλνκία ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Σν χςνο ησλ αζέκηησλ απηψλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, πνπ δελ θαηαγξάθνληαη πνπζελά, ππνινγίδνληαη ζην 1,5-2% ηνπ ΏΒΠ (Θενδψξνπ, αξξήο, νχιεο 2001). Σν θαηλφκελν ηεο παξανηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζρεηίδεηαη φρη κφλν κε ηελ ππνηνληθή παξνπζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αιιά θαη ηελ απνπζία θαλφλσλ ζηελ αγνξά ππεξεζηψλ πγείαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηφγθσζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα, πνπ πξνμελεί ηερλεηή ππεξβάιινπζα δήηεζε θαη ηελ απνπζία δηαρείξηζεο αζζελψλ. ια απηά επηδξνχλ ψζηε λα επηβάιιεηαη ε θαηαβνιή ακνηβψλ δηακεζνιάβεζεο, πξφζζεηεο άηππεο πιεξσκήο «θαθειάθη» (Αηθαίνο, Υιέηζνο 1999). 2.3 ΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ Σα απνγεπκαηηλά ηαηξεία καδί κε ηα πξσηλά ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία παξέρνπλ πξσηνβάζκηα θξνληίδα κέζα ζην λνζνθνκείν ζε εμσηεξηθνχο αζζελείο. Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 16

19 Η ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Σα ειιεληθά λνζνθνκεία απνξξνθνχλ ην 60% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ πγείαο (5% ηνπ Ώ. Β. Π) θαη γη απηφ φιεο νη πξνζπάζεηεο γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο επηθεληξψλνληαη ζε απηά. Δ δηαηήξεζε ησλ ηηκψλ ηνπ λνζειίνπ, πνπ ζεζπίζζεθε ην 83, ζε ρακειά επίπεδα, επέθεξε ηε δηάζηαζε ησλ νλνκαζηηθψλ (θιεηζηφ λνζήιην) κε ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο (κέζν εκεξήζην θφζηνο λνζειείαο) θαη είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ειιεηκκάησλ ζηνπο λνζνθνκεηαθνχο πξνυπνινγηζκνχο Σν 27% ηνπ ειιείκκαηνο ησλ λνζνθνκείσλ, πνπ ήηαλ 181,5 δηο ηνλ Ενχλην ηνπ 1996, ζα κπνξνχζε λα θαιπθζεί απφ ηηο νθεηιέο ησλ ηακείσλ πνπ θαζπζηεξνχλ ηηο πιεξσκέο ηνπο ζηα λνζνθνκεία.. Σν απνηέιεζκα είλαη ηα ζηνηρεία, πνπ ζηεξίδνληαη νη πξνυπνινγηζκνί, λα κελ είλαη αθξηβή, νη δαπάλεο λα είλαη πεξηζζφηεξεο θαη ηα λνζνθνκεία λα θαζπζηεξνχλ ηηο πιεξσκέο ηνπο ζηνπο πξνκεζεπηέο. (ηζζνχξαο, Καξφθεο, Μφζηαινο 2000). Λφγσ ηεο έιιεηςεο θξηηεξίσλ αληηζηνηρίαο παξαγφκελνπ έξγνπ θαη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ πξνυπνινγηζκψλ ηα ειιείκκαηα απμάλνληαη, ελψ θάζε πξνζπάζεηα ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο απνηπγράλεη. Σν δήηεκα είλαη φηη νη αηηίεο ηεο απνηπρίαο κέηξσλ βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο-απνδνηηθφηεηαο, πνπ έρνπλ ιεθζεί ζην παξειζφλ, παξακέλνπλ θαη εμαθνινπζνχλ λα ππνλνκεχνπλ θάζε αλάινγε πξνζπάζεηα, ε νπνία έρεη λ αληηκεησπίζεη ηα εμήο πξνβιήκαηα: Έιιεηςε αμηφπηζησλ δεδνκέλσλ Έιιεηςε θηινζνθίαο ειέγρνπ θφζηνπο Αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα ησλ ππαξρφλησλ νηθνλνκηθψλ κεραληζκψλ Παξσρεκέλεο δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο Καηαθεξκαηηζκφ ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο Έιιεηςε λνζνθνκεηαθήο δηαρείξηζεο Έιιεηςε κεραληζκψλ εθηίκεζεο απνδνηηθφηεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο ή θαηαιιειφηεηαο θιηληθψλ πξαθηηθψλ. Αλππαξμία ειέγρνπ ησλ αγνξαζηψλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ. Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 17

20 Η ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Έιιεηςε απφδνζεο κέηξεζεο έξγνπ γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ζχζηεκα. Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δελ έρεη νινθιεξσζεί αιιά αθφκε θαη αλ νινθιεξσζεί ππάξρεη έιιεηςε δηαρεηξηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη κέηξεζεο, πνπ ην θάλνπλ αλαπνηειεζκαηηθφ. 2.4 ΟΗ ΑΛΛΑΓΔ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 2889/2001 Σειεπηαία πξνζπάζεηα κεηαξξχζκηζεο ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη ησλ λνζνθνκείσλ εηδηθφηεξα απνηειεί ν Νφκνο 2889 «ΐειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ν νπνίνο εηζήγαγε ην ζεζκφ ησλ απνγεπκαηηλψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ. Ο Νφκνο 2889, φπσο αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή εηζεγεηηθή έθζεζε, επηρεηξεί λα δψζεη ιχζε αλάκεζα ζε άιια: ηελ ειιηπή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία, Σε ρακειή απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, Σελ αληζφηεηα ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, Σνλ πιεζσξηζκφ ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, Σελ ηαρχηαηε θαη αλεμέιεγθηε αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηηο αδπλακίεο ηνπ ΔΤ, Σηο παγησκέλεο αξλεηηθέο πξαθηηθέο. Οη παξαπάλσ δπζιεηηνπξγίεο αθπξψλνπλ ζηελ πξάμε βαζηθέο αξρέο ηνπ ΒΤ, φπσο ε νινθιεξσκέλε, θαζνιηθή θαη ηζφηηκε θξνληίδα θαη πεξίζαιςε, ηαιαηπσξνχλ ηνλ αζζελή θαη νδεγνχλ ζε θαηαζπαηάιεζε πνιχηηκσλ πγεηνλνκηθψλ πφξσλ. Ο λφκνο 2889 πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο, ηελ Πεξηθεξεηαθή πγθξφηεζε ηνπ ΔΤ, ηελ Οξγάλσζε ησλ Ννζνθνκείσλ θαη ηελ Αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Σν λέν νξγαλσηηθφ κνληέιν, ησλ λνζνθνκείσλ, ζην νπνίν εληάζζεηαη ν ζεζκφο ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ, καδί κε ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ εληαίνπ δηπινγξαθηθνχ-ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηνρεχνπλ ζηελ επίηεπμε απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ζην παξαγφκελν έξγν ηνπ λνζνθνκείνπ. Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 18

21 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ο Ο ΘΔΜΟ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ Mε ην Ν.2889/2001 γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ΒΤ ζεζπίδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ απνγεπκαηηλώλ εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ (Α.Δ.Ι.), ε νπνία εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο εθζπγρξνληζηηθήο πξνζπάζεηαο γηα αλαδηνξγάλσζε ησλ λνζνθνκείσλ, θαζψο θαη ε δηελέξγεηα δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ πξάμεσλ ζε απηά. πληζηάηαη εηδηθόο ινγαξηαζκόο, ζηνλ νπνίν θαηαηίζεληαη νη ακνηβέο γηα ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο, πνπ δηελεξγνχληαη θαηά ηελ απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ θαη απφ ηνλ νπνίν ακείβεηαη ην πξνζσπηθφ, ηαηξηθφ θαη άιιν, πνπ απαζρνιείηαη ζηελ απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία. Οη παλεπηζηεκηαθνί γηαηξνί αληηκεησπίδνληαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ( κ εμαίξεζε ηηο δηαθνξεηηθέο ακνηβέο), πνπ θαζηεξψλνληαη θαη γηα ηνπο γηαηξνχο ηνπ ΒΤ ζέηνληαο έηζη ηελ πςειή επηζηεκνληθή ηνπο θαηάξηηζε ζηελ ππεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Λακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε ε απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ λα κε δηαηαξάζζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο εθεκεξίαο θαη ζεζπίδνληαη φξνη ψζηε λα κελ εθθπιηζηεί ε ξχζκηζε ζε κηα λνκφηππε θεξδνζθνπηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ γηαηξψλ ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟΤ Σελ νινήκεξε ιεηηνπξγία καδί κε ηε ζέζπηζε ηεο ακνηβήο θαηά πξάμε (εθαξκφδεηαη ζηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία) αληί γηα ην κηζζφ, πνπ ηζρχεη ζήκεξα, είρε πξνηείλεη ε Βηδηθή Βπηηξνπή ησλ μέλσλ Βκπεηξνγλσκφλσλ κε πξφεδξν ηνλ B. Abel Smith,πνπ είρε ζπγθξνηεζεί απφ ην ππνπξγείν Τγείαο Πξφλνηαο ην 1994 κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ειιεληθνχ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε δηαηχπσζε κέηξσλ γηα ηελ αλακφξθσζή ηνπ. ηελ έθζεζή ηεο (ζει ) αλαθέξεηαη φηη: 1. Η ζπλερήο ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ θαηά ηε δηάξθεηα νιφθιεξεο ηεο κέξαο κε ηελ θαηά πξάμε ακνηβή ζα είλαη θαη πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ γηαηξψλ, εληζρχνληαο παξάιιεια ηε πξνζπάζεηα ηεο Γηνίθεζεο λα εμαζθαιίζεη ηε ζπλέρεηα ζηε ιεηηνπξγία, αληί ηνπ ζεκεξηλνχ θαζεζηψηνο, φπνπ αθξηβά κεραλήκαηα παξακέλνπλ αλαμηνπνίεηα απφ λσξίο ην απφγεπκα. 2. Η ακνηβή θαηά πξάμε ζα κεηψζεη ηελ ηάζε γηα ηδησηηθή ηαηξηθή, πνπ αζθείηαη πέξα Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 19

22 Ο ΘΔΜΟ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΧΝ ΙΑΣΡΔΙΧΝ. ησλ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ ησλ γηαηξψλ. 3. Δλαιιαθηηθή ιχζε ζα ήηαλ ε δπλαηφηεηα γηα ηνπο γηαηξνχο αλψηεξσλ βαζκίδσλ θαη ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο γηα έλα ή δχν απνγεχκαηα ηελ εβδνκάδα λα δέρνληαη ηδηψηεο αζζελείο θαη ηα εηζπξαηηφκελα ρξήκαηα απφ ην λνζνθνκείν λα κνηξάδνληαη ζην γηαηξφ, ην ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ην λνζνθνκείν. 4. ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε αξρή ηεο ζπλερνχο δηαζεζηκφηεηαο ησλ γηαηξψλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπο. 5. Η θαηά πξάμε ακνηβή ζα ελζαξξχλεη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζα δψζεη ιχζε ζην πξφβιεκα ηνπ ράζκαηνο αλάκεζα ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα. Αλ ζπλδπαζηεί κε ζθαηξηθή ρξεκαηνδφηεζε δελ νδεγεί ζε αλεμέιεγθηε θιηκάθσζε ηνπ θφζηνπο. Σα απνγεπκαηηλά ηαηξεία ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην λνκνζρέδην Κξεκαζηηλνχ, πνπ δελ ςεθίζηεθε αιιά θαη ζην Ν.2519/97, πνπ ςεθίζηεθε κελ αιιά δελ εθαξκφζηεθε ε ζρεηηθή δηάηαμε. ύκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν.2519/97 «κε απόθαζε ηνπ Γ. ηνπ θάζε λνζνθνκείνπ, πνπ εγθξίλεηαη από ηνλ ππνπξγό Τγείαο, κπνξεί λα θαζηεξώλεηαη απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία ηκεκάησλ, κνλάδσλ, εξγαζηεξίσλ, θαζώο θαη ρεηξνπξγείσλ γηα ηελ παξνρή κεηαλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο ζε λνζειεπζέληεο, ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλεο ηαηξηθήο θαη εξγαζηεξηαθήο θξνληίδαο ζε εμσηεξηθνύο αζζελείο θαη ηε δηελέξγεηα ρεηξνπξγηθώλ πξάμεσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ηαρεία αληηκεηώπηζε ησλ ρεηξνπξγηθώλ πεξηζηαηηθώλ. Με ηελ ίδηα απόθαζε θαζνξίδνληαη νη εκέξεο, νη ώξεο θαη νη ιεπηνκέξεηεο ηεο απνγεπκαηηλήο ιεηηνπξγίαο. Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηακείσλ, πνπ δηαζέηνπλ κνλάδεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, ε θαηά ηηο δηαηάμεηο απηέο παξνρή ππεξεζηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο παξαπνκπήο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο πεξίζαιςεο ησλ νηθείσλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηακείσλ». Σειηθά ν Νφκνο 2889/2001 επηρείξεζε ηελ πινπνίεζε ηεο νινήκεξεο ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ ζε πξψηε θάζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο απνγεπκαηηλήο ιεηηνπξγίαο ησλ ηαθηηθψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ. Μάιηζηα ε δηάηαμε απηή απνηέιεζε ζεκαληηθφ ζηφρν ηνπ λένπ λφκνπ γεγνλφο, πνπ θάλεθε θαη απφ ηελ εκπξφζεζκε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 20

23 Ο ΘΔΜΟ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΧΝ ΙΑΣΡΔΙΧΝ. ζεζκνχ, παξά ηηο αληηδξάζεηο πνπ ππήξραλ. 3.2 ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ Δ απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ ζχκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ 2889, έρεη ηνπο εμήο ζηφρνπο: Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αζζελείο λα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζην γηαηξφ ηεο επηινγήο ηνπο Απμάλεη λφκηκα ηα εηζνδήκαηα ησλ γηαηξψλ Αμηνπνηεί ηνλ πςεινχ θφζηνπο θαη ηερλνινγίαο εμνπιηζκφ ησλ λνζνθνκείσλ, θάλνληάο ηα πεξηζζφηεξν παξαγσγηθά θαη αληαγσληζηηθά Η αλαβάζκηζε ηεο εμσλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ησλ λνζνθνκείσλ, πνπ πξηλ παξερόηαλ από ηα πξσηλά ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία, είλαη επίζεο έλαο από ηνπο βαζηθνύο ζηόρνπο ηνπ κέηξνπ, όπσο θαίλεηαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Δ κείσζε ηεο αλακνλήο ζηηο ιίζηεο ησλ πξσηλψλ ηαθηηθψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ηνπ λένπ ζεζκνχ, φπσο επίζεο θαη ε πνηνηηθφηεξε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ αθνχ ε ιεηηνπξγία ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ζπλνδεχεηαη κε πιήζνο πξνβιεκάησλ. Σν πεξηνξηζκέλν σξάξην ιεηηνπξγίαο (ζπλήζσο ), ζην νπνίν δέρνληαη ηφζν αζζελείο πνπ έξρνληαη γηα παξνρή ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, φζν θαη λνζειεπζέληεο αζζελείο πνπ ρξήδνπλ επαλεμέηαζεο, δελ είλαη αξθεηφ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αζζελψλ. Βπηπιένλ εθηεηακέλα είλαη ηα θαηλφκελα λα απαζρνινχληαη ζε απηά θπξίσο εηδηθεπφκελνη γηαηξνί γηα ηε πεξίζαιςε ησλ αζζελψλ, αθνχ νη εηδηθεπκέλνη γηαηξνί ηνπ ΒΤ, πνπ ακείβνληαη κε κηζζφ δελ έρνπλ ζρεηηθφ θίλεηξν θαη αληίζεηα πξνσζνχλ ηνπο αζζελείο ζηα ηδησηηθά ηαηξεία, πνπ δηαηεξνχλ παξάλνκα. Με ην λέν λφκν ε αλαβάζκηζε ησλ πξσηλψλ ηαθηηθψλ ηαηξείσλ πξνσζείηαη εθηφο απφ ηελ απνζπκθφξεζή ηνπο κε ηα Ώ.Β.Ε., θαη κέζσ ηεο πξνβιεπφκελεο ππνρξέσζεο ησλ γηαηξψλ, πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά ζηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία, λα θάλνπλ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα πξσηλφ ηαηξείν. Γηα λα θαλεί ε ζεκαζία πνπ έδηλε ν ηφηε ππνπξγφο Τγείαο Ώι. Παπαδφπνπινο ζηελ ελίζρπζε ησλ πξσηλψλ ηαηξείσλ αμίδεη λ αλαθεξζεί φηη ζε εγθχθιηφ ηνπ, πξνο ηνπο πξφεδξνπο ησλ λνζνθνκείσλ, πνπ αθνινχζεζε ηελ Τπνπξγηθή Ώπφθαζε γηα ηελ νινήκεξε ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ αλέθεξε φηη «γηα λα θαηαζηεί δπλαηφλ φινη νη ηαηξνί, πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ νινήκεξε ιεηηνπξγία λα κπνξνχλ λα Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 21

24 Ο ΘΔΜΟ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΧΝ ΙΑΣΡΔΙΧΝ. δηελεξγνχλ θαη ηαθηηθφ πξσηλφ ηαηξείν νη Αηνηθεηέο πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ ηαθηηθψλ πξσηλψλ ηαηξείσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη δπλαηφλ θάζε εκέξα ην ηαθηηθφ πξσηλφ ηαηξείν λα δηελεξγείηαη απφ δηαθνξεηηθνχο ηαηξνχο ζε δηαδνρηθά σξάξηα θαη φρη ηαπηφρξνλα». Βπίζεο «Ώζζελείο πνπ εμεηάδνληαη ζε πξσηλφ ηαθηηθφ ηαηξείν δελ επηηξέπεηαη λα εμεηαζζνχλ ζε απνγεπκαηηλφ ηαηξείν απφ ηνλ ίδην γηαηξφ ζε ρξνληθή πεξίνδν ελφο κελφο». Ο λόκνο θηινδνμνύζε ην έκπεηξν θαη ηθαλό δπλακηθό ηνπ ΔΤ (Γηεπζπληέο, Παλεπηζηεκηαθνί) λα ιεηηνπξγήζεη ζα κεγάιε πξνσζεηηθή δύλακε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ απνγεπκαηηλώλ ηαηξείσλ θαη ησλ δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ γεληθόηεξα. (Ώλαγλσζηφπνπινο 2002). Σν νηθνλνκηθφ φθεινο ησλ γηαηξψλ ηδηαίηεξα ησλ παλεπηζηεκηαθψλ απφ ηελ ακνηβή ηνπο ζηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία καδί κε ηελ εηδηθή ακνηβή, πνπ πξνβιεπφηαλ (άξζξν 13, παξ.6 ηνπ Ν.2889) γηα ην θιηληθφ θαη εξγαζηεξηαθφ ηνπο έξγν ζεσξήζεθε ζα ζεκαληηθφ θίλεηξν παξακνλήο ηνπο ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο αθνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ λφκνπ νη Παλεπηζηεκηαθνί, πνπ εληάζζνληαη ζην ΒΤ, απαγνξεχεηαη λα αζθνχλ ηδησηηθφ ηαηξείν. Δ θηινζνθία ηνπ κέηξνπ ήηαλ λα εληζρπζεί ν δεκφζηνο ραξαρηήξαο ηεο πγείαο θαη φρη φπσο νη επηθξηηέο ππνζηεξίδνπλ λα εηζέιζεη βίαηα ην ηδησηηθφ ζπκθέξνλ ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΒΤ (ηάζεο 2002). Η νινήκεξε ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ ζθνπό είρε λα εκπνδίζεη ηε δηαξξνή ησλ αζζελώλ ζηα ηδησηηθά ηαηξεία θαη λα θξαηήζεη ηνπο αζζελείο ζην ΔΤ, ζηφρνο ηδηαίηεξα θξίζηκνο ηε ζηηγκή, πνπ φπσο πεξηγξάθεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην νη ηδησηηθέο πιεξσκέο γηα ηελ πγεία έρνπλ πάξεη αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο. ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία ππάξρεη κελ ηδησηηθή ακνηβή ηεο επίζθεςεο αιιά νη εμεηάζεηο θαιχπηνληαη απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Οη ηειεπηαίεο ππφ ζπλζήθεο επίζθεςεο ζε ηδησηηθφ ηαηξείν ζπλήζσο γίλνληαη ζε ηδησηηθά εξγαζηήξηα θαη δηαγλσζηηθά θέληξα, ελψ αλαπηχζζνληαη θαη θαηλφκελα πξνθιεηήο δήηεζεο κε παξαγγειίεο εμεηάζεσλ ακθηβφινπ αλαγθαηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Οη ηδησηηθέο πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ δελ είλαη θαηλνχξηεο ή πξφζζεηεο αιιά θαηαβάιινληαλ ήδε. Ο λένο ζεζκφο είλαη έλαο κεραληζκφο αλαθαηαλνκήο πιεξσκψλ κεηαμχ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, ππέξ ηνπ δεχηεξνπ. Βίλαη επίζεο έλαο κεραληζκφο απνθάιπςεο θαη θνξνιφγεζεο αθαλψλ κέρξη ζήκεξα πιεξσκψλ, αθνχ νη αζζελείο παίξλνπλ απφδεημε γηα ηηο ακνηβέο, πνπ πιεξψλνπλ ζηα Ώ.Β.Ε. Σα απνγεπκαηηλά ηαηξεία απεπζχλνληαη ζε Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 22

25 Ο ΘΔΜΟ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΧΝ ΙΑΣΡΔΙΧΝ. κηα κεξίδα πνιηηψλ, νη νπνίνη απνθαζίδνπλ λα πιεξψζνπλ επηπιένλ ζην δεκφζην λνζνθνκείν επεηδή: 1. Δπηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ επηιεθηηθά ηηο ππεξεζίεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ γηαηξνχ, πνπ εκπηζηεχνληαη αληί ηνπ γηαηξνχ πνπ εθηειεί ππεξεζία ζηα δσξεάλ πξσηλά ηαθηηθά ηαηξεία. Δίλαη πεξίπνπ βέβαην φηη ηνλ ίδην γηαηξφ επηζθέπηνληαλ θαη πξηλ ηε ζέζπηζε ησλ Α.Δ.Ι. ζην λφκηκν (παλεπηζηεκηαθνί) ή παξάλνκν (γηαηξνί ηνπ ΔΤ) ηαηξείν ηνπ. 2. Γελ κπνξνχλ λα αθήζνπλ ηελ πξσηλή απαζρφιεζή ηνπο γηα κε επείγνπζεο πγεηνλνκηθέο αλάγθεο. 3. Γελ επηζπκνχλ λα κπνπλ ζε ιίζηα αλακνλήο (πξαγκαηηθή ή ηερλεέλησο θαηαζθεπαζκέλε) νχηε λα πεξηκέλνπλ κεξηθέο ψξεο ηε ζεηξά ηνπο γηα εμέηαζε ζηα πξσηλά ηαηξεία. 4. Γελ επηζπκνχλ λα θαηαβάινπλ πνιιαπιάζηα πνζά ζε θάπνην ηδησηηθφ λνζνθνκείν (ηάζεο 2002). Σν θφζηνο ησλ επηζθέςεσλ θπκαίλεηαη απφ 25 σο 90 επξψ αλάινγα κε ην βαζκφ, πνπ θαηέρνπλ νη παλεπηζηεκηαθνί θαη νη γηαηξνί ηνπ ΒΤ. Ώλ αλαινγηζηνχκε φηη κε απηφ ην θφζηνο κπνξεί ν αζζελήο λα πξνρσξήζεη ζε δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ή κηθξνεπεκβάζεηο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν αζθαιηζηηθφο θνξέαο, ελψ αλ επηζθεπηφηαλ ηδησηηθφ ηαηξείν πηζαλψο λα ηηο έθαλε ζε ηδησηηθφ δηαγλσζηηθφ θέληξν, ε επίζθεςε δελ είλαη αθξηβή. εκαληηθφηεξν πάλησο θαίλεηαη λα είλαη ην φθεινο γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα νξηζκέλσλ λνζνθνκείσλ, πνπ αλακέλεηαη λα απμεζεί απφ ηηο επηπιένλ επηζθέςεηο θαη εμεηάζεηο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ην απφγεπκα. Ώπηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ εζφδσλ ηνπο. Παξάιιεια αλακέλεηαη λα αμηνπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ ν ζχγρξνλνο βηνταηξηθφο εμνπιηζκφο πνπ παξέκελε ζε ππνιεηηνπξγία ζε αξθεηά λνζνθνκεία (Ώλαγλσζηφπνπινο 2002). Ώπφ πιεπξάο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία κε ηελ πξφζζεηε ακνηβή γηα επηπιένλ εξγαζία επέθεξαλ κηα πνηνηηθή αιιαγή ζηα κέρξη ζήκεξα ηζρχνληα ζην θξαηηθφ καο πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα. Πξνθάιεζαλ κηα πξψηε ξσγκή ζηελ ηζνπέδσζε, πνπ ζπλφδεπζε ηε δεκνζηνππαιιεινπνίεζε θαη ην εληαίν κηζζνιφγην γηα φζνπο κηζζνδνηνχληαη απφ ην ΒΤ. Πξφθεηηαη γηα κηα θφξκνπια ακνηβήο ηεο πξφζζεηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο έζησ θη αλ πεξηνξίδεηαη ζηελ πξναηξεηηθή απνγεπκαηηλή απαζρφιεζε ηαηξψλ, λνζειεπηψλ, δηνηθεηηθψλ (ηάζεο 2002). Πάλησο ε εκπεηξία απφ ην εμσηεξηθφ δείρλεη φηη κε ηελ νινήκεξε ιεηηνπξγία Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 23

26 Ο ΘΔΜΟ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΧΝ ΙΑΣΡΔΙΧΝ. απμάλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ λνζνθνκείσλ αθνχ αμηνπνηνχλ απνδνηηθφηεξα ην δπλακηθφ ηνπο, ελψ παξάιιεια απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηα έζνδά ηνπο (Ώλαγλσζηφπνπινο 2002). Βμαηηίαο ηεο πξνφδνπ ηεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο, ηεο ρεηξνπξγηθήο θαη ηεο αλαηζζεζηνινγίαο ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο κεηαηνπίδεηαη απφ ηελ παξαδνζηαθή ελδνλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ζε πεξηπαηεηηθφ θαη κε λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ, αθνχ πιένλ γηα πνιιέο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο θαη εγρεηξήζεηο δε ρξεηάδεηαη λνζειεία. ηηο ΔΠΏ ε πεξίζαιςε ησλ εμσηεξηθψλ αζζελψλ είλαη ην κφλν ηκήκα ησλ θνηλνηηθψλ λνζνθνκείσλ, πνπ αλζεί (Barr, Breindel 2001). 3.3 ΠΑΡΔΝΔΡΓΔΗΔ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ Οη ηαηξηθνί ζύιινγνη ηεο ρώξαο έθαλαλ απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο ελάληηα ζην ζεζκφ ησλ Ώ.Β.Ε. ππνζηεξίδνληαο φηη: Πξφθεηηαη γηα κεξηθή ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ΔΤ Παξαηεξείηαη αλππαξμία ππνδνκήο θαη δηνηθεηηθήο ζηήξημεο ηνπ κέηξνπ Η αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ γηαηξψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ εξγαζηεξηαθψλ δε ζα είλαη ζεκαληηθή, ψζηε λ απνηειέζεη θίλεηξν γηα απαζρφιεζε ησλ γηαηξψλ Δίλαη ππαξθηφο ν θίλδπλνο γηα θαηεγνξηνπνίεζε ηαηξψλ θαη αζζελψλ ζε πνιίηεο α θαη β θαηεγνξίαο Ο ηειεπηαίνο θίλδπλνο πξνθχπηεη. απφ ην γεγνλφο φηη ζα είλαη δηαθνξεηηθή ε πειαηεία ησλ γηαηξψλ Αηεπζπληψλ θαη παλεπηζηεκηαθψλ θαη άιιε ησλ Βπηκειεηψλ, ελψ αξθεηνί αζζελείο ελδέρεηαη λα κε κπνξνχλ λα αληεπεμέιζνπλ νηθνλνκηθά ζηελ επίζθεςε ζηα ηαηξεία. Όζνλ αθνξά ηνπο γηαηξνύο πηζαλνινγνύληαλ όηη ζα επηδείμνπλ απμεκέλν δήιν ζηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία, ζηα νπνία ζα ακείβνληαη ηθαλνπνηεηηθά εμππεξεηψληαο ηαπηφρξνλα ηελ πειαηεία ηνπο ζε βάξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πξσηλψλ ηαηξείσλ. Έηζη ίζσο θαηαιήμνπκε ζε άιιε αληηκεηψπηζε ηνπ αζζελνχο ην πξσί θαη ζε άιιε ην απφγεπκα. Σέινο νη ηαηξηθνί ζχιινγνη ηφληδαλ φηη ηα λνζνθνκεία κε ηελ επηβάξπλζή ηνπο θαη κε ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία θαη δεδνκέλσλ ησλ πιηθνηερληθώλ αηειεηώλ ζηνπο ρώξνπο ησλ εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ θηλδύλεπαλ λα κεηαηξαπνύλ από κνλάδεο δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο θξνληίδαο ζε απέξαληα εμσηεξηθά ηαηξεία θαη έηζη λα ράζνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο. Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 24

27 Ο ΘΔΜΟ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΧΝ ΙΑΣΡΔΙΧΝ. Ώληηξξήζεηο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ εμέθξαζε θαη ε Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή ηεο Διιάδαο ηνλίδνληαο φκσο παξάιιεια φηη ε επέθηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ θαη ηα απνγεχκαηα απνηειεί ππαξθηή θνηλσληθή αλάγθε θαη ζα πξέπεη ε κεηαξξχζκηζε ηνπ ΒΤ λα αληαπνθξηζεί ζηελ αλάγθε απηή. Δ νκάδα εξγαζίαο ηεο ΟΚΒ, πνπ ζπζηήζεθε κε πξφεδξν ην Α. Πνιίηε γηα λα αμηνινγήζεη ην ζρέδην λφκνπ γηα ηε ΐειηίσζε θαη ηνλ Βθζπγρξνληζκφ ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ζηε Γλψκε 51 (θεθάιαην, Γεληθή Ώμηνιφγεζε ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ, παξάγξαθνο 2 α ), πνπ εμέδσζε ην Αεθέκβξην ηνπ 2000, ππνζηήξημε όηη ν ζπγθεθξηκέλνο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο, πνπ επηιέγεηαη κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ελέρεη ηνλ θίλδπλν λα δεκηνπξγεζνύλ άληζεο θαηαζηάζεηο ηόζν ζηνπο αζζελείο όζν θαη ζηνπο γηαηξνύο, ελώ είλαη ακθίβνιν εάλ ζα ππάξμεη ηθαλνπνηεηηθή αληαπόθξηζε από επαξθή αξηζκό γηαηξώλ. Όζνλ αθνξά ηηο εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο ηεο ελ ιόγσ δηάηαμεο, ηδηαίηεξα αξλεηηθή θξίλεηαη ε πξόβιεςε θαηαβνιήο από ηνλ αζζελή ακνηβήο γηα ηελ επίζθεςε εθηηκώληαο όηη αλαηξείηαη ε βαζηθή αξρή ηνπ ΔΤ γηα ηζόηηκε πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο θαη σο εθ ηνύηνπ ζα πξέπεη λα απαιεηθζεί. Δ Βπηηξνπή αληηπξφηεηλε ην ελδερφκελν επέθηαζεο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ ηα απνγεχκαηα κε αληίζηνηρε ξχζκηζε ησλ φξσλ εξγαζίαο ησλ γηαηξψλ, ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα δνζνχλ νηθνλνκηθά θίλεηξα, αληί γηα ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία, πνπ ζα έρνπλ θφζηνο γηα ηνλ αζζελή. Μηα αθφκε παξαηήξεζε ηεο ΟΚΒ γεληθνχ πεξηερνκέλνπ, πνπ αθνξά θαη ηα Ώ.Β.Ε. είλαη φηη απνπζηάδνπλ απφ ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ νπνηεζδήπνηε αλαθνξέο ζε νηθνλνκηθνηερληθέο κειέηεο θνζηνιφγεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ θαζψο επίζεο είλαη αλχπαξθηε θαη θάζε πξφβιεςε θαη εθηίκεζε ηεο πξνζδνθψκελεο απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, γεγνλφο πνπ δε αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ιήςεο απφθαζεο θαη δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκφ γηα ηνλ ηξφπν, ην εχξνο εθαξκνγήο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ λένπ κέηξνπ. Ο ηφηε ππνπξγφο Τγείαο Ώι. Παπαδφπνπινο ζε ζπλεληεχμεηο ηνπ εκκέζσο πιελ ζαθψο θαηεγφξεζε ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο ζαλ ππνθηλεηέο ησλ αληηδξάζεσλ, επεηδή είραλ ην πξνλφκην λα θάλνπλ λφκηκα ηδησηηθφ ηαηξείν έμσ απφ ην λνζνθνκείν. Παξά ηηο αληηδξάζεηο, φκσο ν ζεζκφο ησλ Ώ.Β.Ε. μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ εκπξφζεζκα, γεγνλφο, πνπ απνδεηθλχεη φηη απνηεινχζε βαζηθή ζπληζηψζα ηεο κεηαξξχζκηζεο. Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 25

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ 19 712 01 ΣΖΛ:-FAX:2810-283385 e-mail: info@ish.gr Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα

ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα ΑΓΔΓΤ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Θεφδσξνο αθειιαξφπνπινο, Καζεγεηάο Παληεένπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Δηζαγσγή 1 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πξαγκαηηθφηεηα ζην ρψξν ηεο πγείαο ζήκεξα, ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπάξηζκεο δπζρέξεηεο ζε φια ηα επίπεδα πεξίζαιςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πξνβιήκαηα ζηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, θπξίσο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΔΝΣΡΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΔΝΣΡΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3 ΜΔΡΟ 1 Ο : Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Α. Διζαγυγικέρ Παπαηηπήζειρ....5 Β. Ένηονο επισειπημαηικό ενδιαθέπον και ςτηλά ποζοζηά ιδιυηικών Δπενδύζευν...6 Γ. Το

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜ.ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ( ΔΦΟΓΙΑΜΟ & ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αγγελιδάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η εθαξκνγή ηνπ Κιεηζηνύ Καηά Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ ζηα Ννζνθνκεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία «Η ειζαγωγή ηοσ Σσζηήμαηος Ομοιογενών Διαγνωζηικών Καηηγοριών (ΚΕΝ- DRG) ζηα Ελληνικά Νοζοκομεία: η διεθνής εθαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΔΗΑΓΩΓΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΟΜΟΗΟΓΔΝΩΝ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΩΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΩΝ (ΚΔΝ-DRGs), ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:: «Η Ππωηηοβάθμιια Φποννηηίίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Ο ξόινο ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο πγείαο ζην ζύζηεκα πγείαο: Μηα ζπζηεκαηηθή ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε νπεδίαο, Οιιαλδίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ:

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης ΟΑΠΑΔΞΔΞ 1: Έκθερη ανιξλόγηρηπ (ποξρυέδιξ) ςχμ παοεμβάρεχμ εταομξγήπ ςηπ Χσυιαςοικήπ Λεςαοούθμιρηπ για ςημ πεοίξδξ 2000-2009 ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: «Δκ ςχμ σρςέοχμ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:Οπγάνυζη και λειηοςπγία ημήμαηορ επειγόνηυν πεπιζηαηικών ζηα ελληνικά νοζοκομεία

Θέμα:Οπγάνυζη και λειηοςπγία ημήμαηορ επειγόνηυν πεπιζηαηικών ζηα ελληνικά νοζοκομεία Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:Οπγάνυζη και λειηοςπγία ημήμαηορ επειγόνηυν πεπιζηαηικών ζηα ελληνικά νοζοκομεία Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ Απνξξήηνπ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ Απνξξήηνπ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΧΣΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΤΓΔΙΑ ΣΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΧΝ. Μηηράκος Θεόδωρος. Διεύθσνζη Οικονομικών Μελεηών. Τράπεζα ηης Ελλάδος. tmitrakos@bankofgreece.

ΙΓΙΧΣΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΤΓΔΙΑ ΣΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΧΝ. Μηηράκος Θεόδωρος. Διεύθσνζη Οικονομικών Μελεηών. Τράπεζα ηης Ελλάδος. tmitrakos@bankofgreece. FORUM γηα ηελ ΤΓΔΙΑ θαη ΣΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΤΓΔΙΑ «Οη Πνιηηηθέο Αζθάιηζεο Τγείαο: Δίλαη Δθηθηή ε Μείσζε ηεο Γαπάλεο θαη ε Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο ησλ Τπεξεζηψλ;» ΙΓΙΧΣΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΤΓΔΙΑ ΣΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζιεθηξνληθή Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο» Eπηβιέπσλ: Ησάλλεο Απνζηνιάθεο πνπδάζηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ύζηημα Ππομηθειών. Σο παπάδειγμα ηος Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ ηηρ Μ. Βπεηανίαρ (NHS). Αξιοποίηζη βέληιζηων

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα