ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ"

Transcript

1 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Αμηνιόγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Απνγεπκαηηλώλ Δμσηεξηθώλ Ιαηξείσλ (Α.Δ.Ι.) ζηα λνζνθνκεία Δπηβιέπσλ: πνπδάζηξηα: Μάκαο Θενδώξνπ Κσλζηαληαθνπνύινπ Οιπκπία ΑΘΗΝΑ 2003

2 H κειέηε απηή εθπνλήζεθε κε ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαζεγεηή κνπ Μάκα Θενδψξνπ. Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ γηα ην ελδηαθέξνλ θαη ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπο ηνλ Αλαπιεξσηή Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Α Πε..Τ.Π Υ. Μπνπξζαλίδε θαη ηνλ Αλαπιεξσηή Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Β Πε..Τ.Π Δπάγ. Μσξαΐηε. Αηζζάλνκαη επίζεο ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ απφ ηα Πε..Τ.Π ηηο θπξίεο Μ. Λαβδαλίηε θαη Γ. Μνζρνθχινπ απφ ην Α Πε..Τ.Π, ηηο θπξίεο Μ. Σζαθαιία θαη Γ. Μπνπξαδνπνχινπ απφ ην Β Πε..Τ.Π θαη ηηο θπξίεο Αγ. Γξειηψδε θαη Κ. Παληειάθε απφ ην Γ Πε..Τ.Π. Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα ζηειέρε ησλ λνζνθνκείσλ, πνπ πξφζπκα κνπ παξαρψξεζαλ ζπλεληεχμεηο πγθεθξηκέλα ζηελ έξεπλα βνήζεζαλ θαηαζέηνληαο ηελ εκπεηξία θαη ηηο δηαπηζηψζεηο-πξνηάζεηο ηνπο ε Πξντζηακέλε ησλ Δμσηεξηθψλ Ιαηξείσλ ηνπ Αιεμάλδξα. Μεηξέινπ, ε Πξντζηακέλε ησλ Δμσηεξηθψλ Ιαηξείσλ ηνπ ΚΑΣ Αξγ. Γνπβέιε, ν Πξντζηάκελνο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Λατθνχ Μ. Λακπξίλεο, ε Πξντζηακέλε ησλ Δμσηεξηθψλ Ιαηξείσλ ηνπ σηεξία Μ. Παπαδνπνχινπ, ν Γηνηθεηηθφο Γηεπζπληήο ηνπ Μεηαμά Γ. Μπνχηνο θαζψο θαη άιια ζηειέρε ησλ παξαπάλσ λνζνθνκείσλ, πνπ ζπλέβαιαλ ζηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ. ηε ζχγθξηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ κε ην γαιιηθφ πξφηππν, ζην νπνίν ζηεξίρηεθε, ζπλέβαιε ν Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ θαη ζχκβνπινο ηνπ πξψελ Τπνπξγνχ Τγείαο Αι.Παπαδφπνπινπ θ. Γ. Μαξγεηίδεο. Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκε 7

3 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Δ παξνχζα εξγαζία έρεη ζαλ αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ζηελ πξάμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ 2889/2001 θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ Τπνπξγηθψλ Ώπνθάζεσλ, πνπ ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ ζηα λνζνθνκεία, κε παξάιιειε θαηαγξαθή ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, πνπ επέθεξαλ νη πξνβιεπφκελεο αιιαγέο θαη ησλ επηκέξνπο πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ. Βπίζεο επηρεηξείηαη ε αλίρλεπζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ, πνπ εκπφδηζαλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε νξηζκέλσλ ζεκείσλ ηνπ λφκνπ, κέζα πάληα απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ππφ κειέηε Πε..Τ.Π θαη λνζνθνκείσλ. Καηαιήγνληαο έηζη ζε αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ θαη ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο, πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο, πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη ππεξεζίεο πγείαο, φζν θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνχ γηα ηα λνζνθνκεία. Γηα ην ζθνπφ απηφ μεθηλψληαο απφ κηα αδξή πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ζε φια ηα Πε..Τ.Π ηεο ρψξαο κειεηήζεθε ζε γεληθά πιαίζηα ε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ησλ απνγεπκαηηλψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ (ΏΒΕ) ζηα ηξία Πε..Τ.Π ηεο Ώηηηθήο θαη δηεμνδηθά ε ιεηηνπξγία ησλ Ώ.Β.Ε. ζε πέληε αληηπξνζσπεπηηθά λνζνθνκεία ηεο Ώηηηθήο, πνπ ππάγνληαη ζην Βζληθφ χζηεκα Τγείαο. Ώπμεηηθή θίλεζε έρνπλ λνζνθνκεία εμεηδηθεπκέλα, πνπ δηαζέηνπλ θαη εμεηδηθεπκέλν βηνταηξηθφ εμνπιηζκφ. Παξάιιεια ην θχξνο ζπγθεθξηκέλσλ γηαηξψλ θαη ην φλνκα νξηζκέλσλ θιηληθψλ αλαδεηθλχνληαη ζε ζεκαληηθφ παξάγνληα πξνζέιθπζεο θφζκνπ ζηα Ώ.Β.Ε.. Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα, πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηελ έξεπλα θαη αληηζηξαηεχνληαη βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ λφκνπ, πνπ ζέζπηζε ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία είλαη ε πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ε ρακειή πξνζπειαζηκφηεηα ησλ πνιηηψλ ζε απηέο. Λεηηνπξγνχλ πεξηνξηζκέλεο κέξεο θαη ψξεο κε ιίγεο εηδηθφηεηεο, ρσξίο κεγάιε ζπκκεηνρή ησλ γηαηξψλ αλψηαησλ βαζκίδσλ θαη ρσξίο ε ιεηηνπξγία ηνπο λα ππνζηεξίδεηαη κε εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο (ζηα πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία ιεηηνπξγνχλ έλα κε δχν εξγαζηήξηα). Δ ζπκβνιή ησλ Ώ.Β.Ε. ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ έρεη ζεηηθή επίπησζε ζηε Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 1

4 ΠΔΡΙΛΗΦΗ κείσζε ηεο αλακνλήο ζηηο ζρεηηθέο ιίζηεο αιιά ζε ιίγα λνζνθνκεία έρεη ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπο. Σα πιενλάζκαηα, πνπ παξνπζηάδνπλ ηα λνζνθνκεία είλαη πιαζκαηηθά, αθνχ δελ ππνινγίδνληαη ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα, ελψ πνιιά λνζνθνκεία πξνζαλαηνιίδνληαη ζε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο ηνπο. Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ νξγαλσηηθψλ πξνηχπσλ ησλ λνζνθνκείσλ, ε δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε επίιπζε πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Ώ.Β.Ε. απνηεινχλ άκεζα κέηξα, πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ. Οη δηνηθήζεηο ησλ λνζνθνκείσλ θαινχληαη λ αλαπηχμνπλ δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη επηθνηλσλίαο κε ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο εμππεξεηνχκελνπο πνιίηεο ψζηε λα μεπεξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα, πνπ ππνζθάπηνπλ ην ζεζκφ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε θαη θαζηέξσζε ηεο λέαο ξχζκηζεο. ΛΔΞΔΗ - ΚΛΔΗΓΗΑ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, Ώπνγεπκαηηλά Βμσηεξηθά Εαηξεία, Πε..Τ.Π, Βηδηθφο Λνγαξηαζκφο, Βπηηξνπή Αηαρείξηζεο Λνγαξηαζκνχ, απνηειεζκαηηθφηεηα, πξνζπειαζηκφηεηα, παξαγσγηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα, βηνταηξηθφο εμνπιηζκφο. Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 2

5 SUMMARY This project examines the degree of implementation of the articles of Law No 2889/2001 as well as the relative Ministerial Decisions of Ministries that regulate the function of afternoon out patients departments in hospitals, with a parallel note of the positive and negative results, that the predictable changes had as well as those that were caused by the problems created during the implementation of the Law. The tracing of the decisive factors that prevented the realization of certain parts of the Law is also examined. The above examination is done through the specific matters acquainted to the Peripheral Systems of Health and Welfare and hospitals. The latter concludes to an evaluation of the function of afternoon out patients departments as far as the result of the produced work and that of the quality of health services. These results are compared to the accessibility and availability that health services should have, as well as the capacity of the certain institution of hospitals. For the above mentioned reason, beginning from a brief description of the implementation of the institution in all of the Peripheral Systems of the Health and Welfare of Greece the institution of afternoon out patients departments was studied briefly in the three Peripheral Systems of the Health and Welfare of Attika but the function of the afternoon out patients departments in five representative hospitals in Attika, which are part of the National Health System, was studied in detail. An increasing amount of specialized hospitals have afternoon out patients departments that provide specialized biomedical equipment too. At the same time, the status and reputation of certain doctors and the name of some clinics turn out to be an important factor which bring people to the out patients departments. The main problems which were noted in the research and come up against basic goals of the Law which institution alised the afternoon out patients departments, is the limited availability and quality of the health services and the small amount of patients who trust them. They function on few days and for little time with few specialties with a small participation of doctors of high rank and without their function being based on laboratory tests (in most hospitals one to two labs function). The role of the afternoon out patients departments in the majority of the cases is positive as far as the waiting list is concerned, it has decreased it. Still, a few hospital have Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 3

6 SUMMARY ameliorated the productivity. The surplus produced by hospital are factitious, since their expensive are not calculated and some hospitals are thinking about minimizing opening hours in order to decrease their cost. Direct measures, that should be taken for their improvement of the function of the institution are the following. The re-evaluation of the organizational standards of hospitals, the direction of human resources and the solution of every-day practical problems. Hospital management are called upon to develop processes of programming and interactiveness among the personnel and the patients in order to overcome the problems and to enable the promotion and great implementation of the new Law. KEY-WORDS primary health care, afternoon out patients departments, Peripheral Systems of Health and Welfare, Special Account, Committee of Account management, effectiveness, accessibility, productivity, efficiency biomedical equipment. Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 4

7 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Ζ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ YΓΔΙΑ Η ΠΑΡΟΥΗ ΣΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΗΜΔΡΑ Η ΠΑΡΟΥΗ ΣΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΣΙ ΑΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ-ΔΞΧΣΔΡΙΚΑ ΙΑΣΡΔΙΑ Η ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΙΓΙΧΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΙΧΝ ΟΙ ΑΛΛΑΓΔ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 2889/ Ο ΘΔΜΟ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟΤ 3.2 ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΧΝ ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΠΑΡΔΝΔΡΓΔΙΔ ΚΑΙ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΧΝ ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΗ ΓΑΛΛΙΑ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΧΝ ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΚΔΦΗ Δ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΟ ΙΑΣΡΔΙΟ ΓΔΝΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΖ ΥΧΡΑ Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ ΣΑ ΣΡΗΑ Πε..Τ.Π ΣΖ ΑΣΣΗΚΖ ΣΟ Α Πε..Τ.Π ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ Α.Δ.Ι. ΣΟ Α Πε..Τ.Π Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 5

8 5.2 ΣΟ Β Πε..Τ.Π ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ Α.Δ.Ι. ΣΟ Β Πε..Τ.Π ΣΟ Γ Πε..Τ.Π ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ Α.Δ.Ι. ΣΟ Γ Πε..Τ.Π Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ Δ ΠΔΝΣΔ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ΣΖ ΑΣΣΗΚΖ H ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΟΤ ΛΑΨΚΟΤ Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΟΤ ΚΑΣ Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΟΤ ΧΣΗΡΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΞΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΠΌ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ Α.Δ.Ι. ΣΑ ΠΔΝΣΔ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ-ΠΖΓΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 6

9 ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 1.1 ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο Δ παξνχζα εξγαζία έρεη ζαλ αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ 2889/2001 θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ Τπνπξγηθψλ Ώπνθάζεσλ, πνπ ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ ζηα λνζνθνκεία, κε παξάιιειε θαηαγξαθή ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, πνπ επέθεξαλ νη πξνβιεπφκελεο αιιαγέο θαη ησλ επηκέξνπο πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ. Βπίζεο επηρεηξείηαη ε αλίρλεπζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ πνπ εκπφδηζαλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε νξηζκέλσλ ζεκείσλ ηνπ λφκνπ κέζα πάληα απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ππφ κειέηε Πε..Τ.Π θαη λνζνθνκείσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν γίλεηαη κηα πξψηε πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο, ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη πνηφηεηαο, πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη ππεξεζίεο πγείαο, φζν θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνχ γηα ηα λνζνθνκεία. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε εξγαζία εθπνλήζεθε πάλσ ζε ηξία επίπεδα. Ώξρηθά έγηλε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ζε φια ηα Πε..Τ.Π ηεο ρψξαο, ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθε ε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ησλ απνγεπκαηηλψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ (ΏΒΕ) ζηα ηξία Πε..Τ.Π ηεο Ώηηηθήο θαη ηέινο κειεηήζεθε δηεμνδηθά ε ιεηηνπξγία ησλ Ώ.Β.Ε. ζε πέληε αληηπξνζσπεπηηθά λνζνθνκεία ηεο Ώηηηθήο, πνπ ππάγνληαη ζην Βζληθφ χζηεκα Τγείαο. Σα λνζνθνκεία πνπ αμηνινγήζεθαλ ηα Α.Δ.Η. είλαη: ΔΠΧΝΤΜΙΑ Πε..Τ.Π ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΑΓΔΣΑΙ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΏΛΒΞΏΝΑΡΏ ΓΒΝΕΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΕΟ Ώ ΏΣΣΕΚΔ ΛΏΨΚΟ ΓΒΝΕΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΕΟ Ώ ΏΣΣΕΚΔ ΚΏΣ ΓΒΝΕΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΕΟ ΐ ΏΣΣΕΚΔ ΧΣΔΡΕΏ ΓΒΝΕΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΕΟ ΐ ΏΣΣΕΚΔ ΜΒΣΏΞΏ ΒΕΑΕΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΕΟ Γ ΏΣΣΕΚΔ Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 7

10 ΔΙΑΓΧΓΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ Ο αξηζκφο ησλ λνζνθνκείσλ πνπ επηιέρηεθαλ απφ θάζε Πε..Τ.Π έρεη ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ θάζε Πε..Τ.Π θαζψο θαη ζε πφζα απ απηά ιεηηνπξγνχλ απνγεπκαηηλά ηαηξεία. Έηζη απφ ην Ώ θαη ΐ Πε..Τ.Π., πνπ έρνπλ ηα πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία κε απνγεπκαηηλά ηαηξεία, επηιέρηεθαλ απφ δχν λνζνθνκεία θαη απφ ην Γ έλα. ηα επηιεγκέλα λνζνθνκεία ζπγθαηαιέγνληαη δχν λνζνθνκεία κε πνιχ κεγάιε θίλεζε ζηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία (ΚΏΣ, ΏΛΒΞΏΝΑΡΏ), δχν κε κέηξηα (ΛΏΨΚΟ, ΧΣΔΡΕΏ) θαη έλα κε ρακειή (ΜΒΣΏΞΏ). Οη επηκέξνπο ηνκείο ηεο αμηνιόγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ απνγεπκαηηλώλ ηαηξείσλ, πνπ έγηλε αθνξνύλ: Σελ ιεηηνπξγία ηνπο ζε εζληθφ επίπεδν, ζηα 3 Πε..Τ.Π ηεο Αηηηθήο θαη ζε πέληε αληηπξνζσπεπηηθά λνζνθνκεία ηεο Αηηηθήο Σε ιεηηνπξγία ηνπο ζε ζρέζε κε ην ξπζκηζηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην Σελ εμέηαζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο Σελ εμέηαζε ηεο θίλεζεο ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ θαη ηελ αλαδήηεζε ησλ παξαγφλησλ, πνπ δηακνξθψλνπλ ηε δήηεζε ζε θάζε λνζνθνκείν Σελ αληαπφθξηζε ηνπ ηαηξηθνχ, λνζειεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην ζεζκφ Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζεζκνχ σο πξνο: Σελ επίδξαζή ηνπ ζηηο ιίζηεο αλακνλήο Σελ εθπιήξσζε ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο γηα δηαζεζηκφηεηα, πξνζπειαζηκφηεηα, πνηφηεηα Σελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζεζκνχ γηα ηα λνζνθνκεία θαη ηελ επίδξαζή ηνπ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ Σελ επίηεπμε ησλ γεληθφηεξσλ ζηφρσλ ηνπ λφκνπ Tε δπλαηφηεηα ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκνχ Σέινο ζα πξέπεη, φκσο, λα επηζεκαλζεί φηη γηα κηα νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε ησλ Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 8

11 ΔΙΑΓΧΓΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ απαξαίηεηε είλαη κειινληηθά ε δηεξεχλεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ-αζζελψλ απφ ην ηα Ώ.Β.Ε. θαζψο θαη ηεο ζηάζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο απέλαληη ζην ζεζκφ. 1.2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο εξγαζίαο, πνπ απνηειεί θαη ζεκείν αλαθνξάο ηεο αμηνιφγεζεο, βαζίδεηαη αξρηθά ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην, πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ, ηα θπξηφηεξα ζεκεία ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα, ζην εηζαγσγηθφ κέξνο. ε πξψηε θάζε έγηλε κηα δηεμνδηθή κειέηε ηνπ Νφκνπ 2889/2001 θαη ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ νινήκεξε ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ Τπνπξγηθψλ Ώπνθάζεσλ θαη θαηφπηλ έγηλε επηινγή ησλ θαίξησλ ζεκείσλ, πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Ώ.Β.Ε., γχξσ απφ ηα νπνία δηαξζξψζεθε ε εξγαζία. Παξάιιεια κειεηήζεθε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο, ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο θαη ηα λνζνθνκεία ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαζψο θαη αξζξνγξαθία γηα ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία. Σν πξαθηηθφ ζθέινο ηεο εξγαζίαο αθνξνχζε ηε ζπιινγή πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ απφ ηε Αηεχζπλζε Ώλάπηπμεο Μνλάδσλ Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο Πξφλνηαο, ηα ηξία Πε..Τ.Π Ώηηηθήο θαη ηα πέληε πξναλαθεξφκελα λνζνθνκεία ηεο Ώηηηθήο. Βπηιέρηεθε ε αμηνιφγεζε ηνπ πξψηνπ έηνπο (2002) ιεηηνπξγίαο ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ γηαηί γη απηφ ην δηάζηεκα ππήξραλ ζηνηρεία γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ λνζνθνκείσλ. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα ηξία Πε..Τ.Π δελ είραλ ηηο ίδηεο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ γηα ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία, ελψ αξθεηά λνζνθνκεία δελ είραλ ζηείιεη ζηνηρεία γηα ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία, ζηα πιαίζηα ηεο δηακφξθσζεο ηνπ Υάξηε Τγείαο, φπσο φθεηιαλ. Γηα παξάδεηγκα νηθνλνκηθά ζηνηρεία εζφδσλ-εμφδσλ γηα ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία δελ ππήξραλ νχηε ζε φια ηα Πε..Τ.Π, νχηε γηα φια ηα λνζνθνκεία. Βπίζεο θαηφπηλ δφκεζεο εξσηεκαηνινγίνπ κε κεηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο ζε φια ηα λνζνθνκεία κε ηνπο πξντζηάκελνπο ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ή θαη κε άιιν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, φπνπ απηφ θξίζεθε απαξαίηεην. Σέινο πιεξνθνξίεο ιήθζεθαλ θαη απφ πξνυπνινγηζκνχο, απνινγηζκνχο, ζηαηηζηηθά δειηία θίλεζεο ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ θαη απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ, ηα νπνία ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηα παξαπάλσ λνζνθνκεία. Μεγάιν πξφβιεκα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο παξαπάλσ θνξείο απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη ηα ζηνηρεία γηα ηα ξαληεβνχ θαη ηηο εηζπξάμεηο δε ζπκθσλνχζαλ κεηαμχ ηνπο. Βληππσζηαθφ είλαη φηη απνθιίζεηο ζηα λνχκεξα ππήξραλ Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 9

12 ΔΙΑΓΧΓΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ηφζν κεηαμχ απηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ησλ Πε..Τ.Π θαη ησλ λνζνθνκείσλ, αιιά θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ίδηνπ λνζνθνκείνπ κεηαμχ ηνπο. Γηα ιφγνπο πξαθηηθνχο επηιέρηεθε λα ιεθζνχλ ππφςε ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ ζε επίπεδν εζληθφ θαη Πε..Τ.Π θαη ηα ζηνηρεία ησλ πέληε λνζνθνκείσλ ζηε ιεπηνκεξή αμηνιφγεζε ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ ηνπο. Σα ζπκπεξάζκαηα, πνπ εμάγνληαη κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ ζε επίπεδν Πε..Τ.Π θαη ηδηαίηεξα λνζνθνκείσλ απνθαιχπηνπλ ζε πνην βαζκφ έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ. Φαλεξψλνπλ αθφκε ηα «αδχλαηα» ζεκεία πινπνίεζεο ησλ επηηαγψλ ηεο κεηαξξχζκηζεο αιιά θαη ηηο αδπλακίεο ηεο δηνίθεζεο λα εμαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηνπ ζεζκνχ. Σέινο νδεγνχλ ζε πξνηάζεηο γηα αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ. Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 10

13 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ο Ζ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 2.1 Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ηφρνο θάζε ζπζηήκαηνο ππεξεζηψλ πεξίζαιςεο είλαη ε παξνρή ησλ αλαγθαίσλ ηαηξηθψλ θαη πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηελ θαηάιιειε ζηηγκή πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο, ρσξίο θίλδπλν γηα ηνλ αζζελή θαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή πνηφηεηα (Θενδψξνπ, αξξήο, νχιεο 2001). Οη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηελ πγεία επηβάινπλ ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ππεξεζηψλ πεξίζαιςεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πεξηθεξεηαθήο απνθέληξσζεο θαη ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Δ κεγάιε απνξξφθεζε πφξσλ απφ ηε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ζεσξείηαη παξάγνληαο πνπ πεξηνξίδεη ή παξεκπνδίδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ πγείαο. Σν ηξίπηπρν: πξφιεςε-ζεξαπεία-απνθαηάζηαζε εθθξάδεη ηνπο λένπο ζηφρνπο ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο (Θενδψξνπ, αξξήο, νχιεο 2001). Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ελόο ζύγρξνλνπ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, πνπ ζα κπνξεί λα αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνύ, είλαη ηα εμήο: Οη ππεξεζίεο ηνπ λα είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ πιεζπζκφ ζε θάζε δήηεζε ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη πεξίζαιςεο ζηε δηάξθεηα νιφθιεξνπ ηνπ 24σξνπ. Οη πνιίηεο λα κπνξνχλ λα πξνζπειάζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ππεξεζίεο. Η πξνζπειαζηκφηεηα έρεη ην ραξαρηήξα ηεο ηνπνρξνληθήο δπλαηφηεηαο παξνρήο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη πεξίζαιςεο ζε φινπο ηνπο θαηνίθνπο ζε θάζε ζεκείν ηεο πεξηνρήο επζχλεο ησλ ππεξεζηψλ θαη επίζεο ζηε δηάξθεηα νιφθιεξνπ ηνπ 24σξνπ. Να εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ηεο πξνζθνξάο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαζψο νη ππεξεζίεο πγείαο δελ πξέπεη απιψο λ αληηκεησπίδνπλ κηα αζζέλεηα αιιά θαη λα θαιχπηνπλ ηα ζηάδηα ηεο πξφιεςεο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο. Οη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πξέπεη λα είλαη πνηνηηθέο, λα παξέρνληαη απφ άξηζηα Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 11

14 Η ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ εθπαηδεπκέλνπο επαγγεικαηίεο κέζα ζε άξηηεο εγθαηαζηάζεηο, ψζηε λα είλαη απνδεθηέο απφ ηνπο πνιίηεο (ΜσξαΎηεο, Γεσξγνχζε, Γειίδεο, Θενδψξνπ, Πνιχδνο 1995). 2.2 Ζ ΠΑΡΟΥΖ ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΖΜΔΡΑ H πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε ζαλ έλα ππνζχζηεκα ηνπ Βιιεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο αθνινπζεί ηελ εμέιημε ηνπ δεχηεξνπ, ελψ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ίδηα θαθνδαηκνλία, πνπ δηέπεη νιφθιεξε ηελ νξγάλσζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Σν ειιεληθφ πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα, αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δερηεί κεγάιεο δνκηθέο θαη νξγαλσηηθέο αιιαγέο εμαθνινπζεί λα κελ είλαη θαιά νξγαλσκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ. Οη κεγαιχηεξεο πιεγέο ηνπ εζηηάδνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηελ αληζφηεηα πξφζβαζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ηελ ππνηππψδε δεκφζηα πγεία, ηνλ πιεζσξηζκφ γηαηξψλ, ηελ πνιπδηάζπαζε ζηελ νξγάλσζε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη ην αλεπαξθέο νξγαλσηηθφ θαη ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην ησλ λνζνθνκείσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη πνιινί λφκνη έρνπλ ςεθηζηεί πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε αλάπηπμεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο ρσξίο φκσο λα πινπνηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα κέηξα. Ώπφ ην 1953 γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ απνθέληξσζε θαη ηελ ελνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο κε ηελ εηζαγσγή ηνπ νηθνγελεηαθνχ γηαηξνχ ρσξίο, φκσο, λα έρνπλ επηηεπρζεί κέρξη ηψξα νη πξνζδφθηκνη ζηφρνη. Παξά ηηο αιιεπάιιειεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο θαη ηε ζχζηαζε Βπηηξνπψλ νπζηαζηηθά ε Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο εμαθνινπζεί λα παξέρεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν απφ ην 1983 κέρξη ζήκεξα, κ εμαίξεζε ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία, πνπ μεθίλεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηηο αξρέο ηνπ Ο θαηαθεξκαηηζκφο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ πνιινχο θνξείο κε δηαθνξεηηθή νξγάλσζε θαη ρσξίο ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε, νη δηαθνξνπνηήζεηο ζην εχξνο, ηηο πξνυπνζέζεηο ηνλ ηξφπν θαη ηελ πνηφηεηα παξνρήο, ε ρακειή αμηνπηζηία,ε πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο, ε αλππαξμία απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ησλ παξαπνκπψλ, θαζψο θαη ην δηαθνξεηηθφ ρξεκαηνδνηηθφ πξφηππν απνηεινχλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Τπεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο παξέρνληαη ζήκεξα: Μέζσ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ) : Απηφ πεξηιακβάλεη Κέληξα Τγείαο θαη Πεξηθεξεηαθά Ιαηξεία ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, θαζψο επίζεο θαη εμσηεξηθά θαη απνγεπκαηηλά ηαηξεία ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ. Υξεκαηνδνηείηαη απφ ην Κξάηνο θαη ζε Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 12

15 Η ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ κηθξφηεξν πνζνζηφ απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Οη ππεξεζίεο ηνπ ΔΤ παξάγνπλ ζχκθσλα κε έξεπλεο ην 15% ηεο ζπλνιηθήο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο. Μέζσ ησλ Σακείσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο: Πεξηιακβάλνληαη ην ΙΚΑ κε ηα πνιπταηξεία ηνπ (λνκαξρηαθέο θαη ηνπηθέο κνλάδεο πγείαο), κηθξφο αξηζκφο πνιπταηξείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κεξηθνί κηθξφηεξνη αζθαιηζηηθνί θνξείο ή γηαηξνί θαη εξγαζηήξηα, πνπ ζπκβάιινληαη κε απηά γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Π. Φ. Τ. ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπο. Υξεκαηνδνηνχληαη απφ ηηο εηζθνξέο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ. Απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, πνπ πξνζθέξεη πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο ππεξεζίεο ζε ππνδνκέο πξνλνηαθνχ ηχπνπ θαη ζε κηθξφ αξηζκφ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ. Υξεκαηνδνηνχληαη απφ δεκνηηθνχο πφξνπο. Απφ ηδησηηθνύο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ Π. Φ. Τ. : α) Ιδησηηθά ηαηξεία θαη νδνληηαηξεία, β) ηδησηηθά πνιπταηξεία θαη πνιπνδνληηαηξεία, γ) ηδησηηθά δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα θαη δ) ηδησηηθά εξγαζηήξηα θπζηθήο ηαηξηθήο θαη απνθαηάζηαζεο. Υξεκαηνδνηνχληαη απφ ίδηεο πιεξσκέο θαη αζθαιηζηηθά ηακεία. ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο εκθαλίδεηαη έλα «κσζατθφ» παξαγσγψλ ππεξεζηψλ πγείαο, έηζη ψζηε ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ην δεκφζην ηνκέα ζπλππάξρνπλ φιεο νη κνξθέο παξαγσγήο, δηαλνκήο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηε κνξθή ηνπ δηκεξνχο κνλνπσιίνπ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΕΚΏ κέρξη ηε κνξθή πιήξνπο αληαγσληζκνχ, φπσο δηαπηζηψλεηαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. (Κπξηφπνπινο, Μπεαδφγινπ 2000). Δ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα είλαη, ζεσξεηηθά, ζε θάπνην βαζκφ πξνζαλαηνιηζκέλε, αιιά ζηελ πξάμε ππάξρεη κεγάινο βαζκφο ειεπζεξίαο, ελψ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ε πξφζβαζε είλαη πιήξσο ειεχζεξε. Αε ιεηηνπξγεί κεραληζκφο παξαπνκπήο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ αζζελνχο ζηα επφκελα επίπεδα ηεο πεξίζαιςεο, φπσο ηνπιάρηζηνλ εθαξκφδεηαη ζε πνιιά ζπζηήκαηα επξσπατθψλ ρσξψλ. ηε δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε ε πξφζβαζε είλαη επίζεο ζεσξεηηθά ειεχζεξε, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα επηηπγράλεηαη θπξίσο κε «δηαπξαγκάηεπζε» κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ γηαηξνχ ή κε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε, δηαδηθαζίεο, πνπ ζπλήζσο ζπλνδεχνληαη απφ ίδηεο πιεξσκέο θαη παξαπιεξσκέο (Κπξηφπνπινο, Μπεαδφγινπ 2000). Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 13

16 Η ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ζ ΠΑΡΟΥΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΗ ΑΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ -ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ ηηο αζηηθέο πεξηνρέο, φπνπ δε δεκηνπξγήζεθαλ θέληξα αζηηθνχ ηχπνπ ή δίθηπα πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο παξέρεηαη εθηφο απφ ηα πνιπταηξεία ηνπ ΕΚΏ απφ ηα εμσηεξηθά ηαηξεία (Σν 2002 άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ εθηφο απφ ηα πξσηλά ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία θαη απνγεπκαηηλά εμσηεξηθά ηαηξεία). Δ παξνρή ηεο πεξηνξίδεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο κε ζρεδφλ παληειή έιιεηςε ηαηξνπξνιεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, απνθαηάζηαζεο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη ρσξίο θακία ζχλδεζε κε ηε δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε (Θενδψξνπ, αξξήο, νχιεο 2001). Σα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ έρνπλ αλαιάβεη ην βάξνο ηεο παξνρήο πξσηνβάζκηαο θαη εμσλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ζηα αζηηθά θέληξα γηαηί δελ έγηλαλ ηα θέληξα πγείαο αζηηθνχ ηχπνπ θαη ηα θέληξα πγείαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο είλαη ππνζηειερσκέλα, αιιά θαη γηαηί ε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζπκβεβιεκέλσλ γηαηξψλ κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία είλαη πεξηνξηζκέλε. Έρεη βξεζεί φηη νη κηζέο απφ ηηο επηζθέςεηο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΣΒΐΒ γίλνληαη ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία. ινη φζνη έρνπλ αλάγθε παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ρσξίο νπδεκία δηάθξηζε θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ αζθαιηζηηθή ηνπο θάιπςε έρνπλ δηθαίσκα ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ. (ΜσξαΎηεο, Γεσξγνχζε, Γειίδεο, Θενδψξνπ, Πνιχδνο 1995).Έηζη ην λνζνθνκείν ζεθψλνληαο ην βάξνο ησλ θαηαθεξκαηηζκέλσλ θνξέσλ παξνρήο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θηλδπλεχεη λα ράζεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ. Ώπφ ην 1981 σο ην 1991 νη επηζθέςεηο ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ππεξδηπιαζηάζηεθαλ. Σν 1992 ήηαλ ζπλνιηθά 9 εθαηνκκχξηα, αλαινγψληαο θάηη ιηγφηεξν απφ κηα επίζθεςε αλά θάηνηθν. Ώπ απηέο νη κηζέο πεξίπνπ αλήθαλ ζηνλ παζνινγηθφ ηνκέα θαη νη ππφινηπεο ζην ρεηξνπξγηθφ. Σν 1/3 ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ βξίζθεηαη ζηελ Ώηηηθή θαη ην14% ζηε Θεζζαινλίθε. Δ επαξρία ππνθέξεη φρη κφλν απφ άληζε θαηαλνκή αιιά θαη απφ ζεκαληηθέο ειιείςεηο εηδηθψλ ππεξεζηψλ, εμνπιηζκνχ, εηδηθψλ γηαηξψλ θαζψο θαη εθπαηδεπκέλνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (Θενδψξνπ, αξξήο, νχιεο 2001). Οη ιίζηεο αλακνλήο, πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο απμεκέλεο πξνζέιεπζεο ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία θαη νη νπνίεο ζε θάπνηεο εμεηδηθεχζεηο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα λνζνθνκεία, θηάλνπλ θαη ηνπο ηξεηο κήλεο θαη απνηεινχλ κεγάιε αηηία ηαιαηπσξίαο γηα ηνπο αζζελείο. Σν πξσηλφ σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ ηαθηηθψλ εμσηεξηθψλ Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 14

17 Η ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ηαηξείσλ είλαη πεξηνξηζκέλν. Βπηπιένλ ηα Σ.Β.Ε. δελ εμαζθαιίδνπλ ζπλέρεηα ζηε θξνληίδα ιφγσ ηεο ζπρλήο αιιαγήο ησλ γηαηξψλ θαη ιφγσ ηεο έιιεηςεο κεραλνγξαθεκέλνπ αξρείνπ αζζελψλ Ζ ΠΑΡΟΥΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Σα ηδησηηθά ηαηξεία θαη εξγαζηήξηα θαιχπηνπλ ζήκεξα κεγάινο κέξνο ηεο αλνηρηήο εμσλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο. Δ ππνρξεκαηνδφηεζε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο απφ δεκφζηεο πεγέο (25% γηα ηαηξηθή θξνληίδα,16% γηα θαξκαθεπηηθή θαη 15% γηα νδνληηαηξηθή, φηαλ ηα λνζνθνκεία παίξλνπλ ην 38%) θαιχπηεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ίδηεο πιεξσκέο αθνχ ε ζπκκεηνρή ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο είλαη ζε ρακειά επίπεδα. Δ δπζθακςία ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο νδεγεί ηνπο ρξήζηεο ζε επηβάξπλζε ησλ αηνκηθψλ ηνπο εηζνδεκάησλ ηφζν γηα ηελ θαηαλάισζε ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο φζν θαη ηελ ηαρχηεξε πξφζβαζε ζε απηέο. Ώπφ έξεπλεο ησλ νηθνγελεηαθψλ πξνυπνινγηζκψλ πξνθχπηεη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (63%) ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ πγείαο απνξξνθάηαη γηα εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη επηκεξίδεηαη ζην 33% γηα νδνληηαηξηθή θαη ην 29% γηα ηαηξηθή πεξίζαιςε (νπιηψηεο 2002). Σα πνζνζηά ζπλαζθάιηζεο, ηα νπνία αθνξνχλ φιεο ηηο άκεζεο ηδησηηθέο πιεξσκέο ηελ ψξα ηεο αληαιιαγήο, κε επηβάξπλζε ησλ νηθνγελεηαθψλ πξνυπνινγηζκψλ παξνπζηάδνπλ απμεηηθέο ηάζεηο, ελψ είλαη ελδεηθηηθφ φηη ζηηο 100 δξαρκέο, πνπ θαηαβάιινπλ νη πνιίηεο ζηα λνζνθνκεία, νη 15 είλαη ηδησηηθέο πιεξσκέο, ελψ ζηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε ην κηζφ πεξίπνπ ηνπ θφζηνπο θαηαβάιιεηαη απφ ηα λνηθνθπξηά (Κπξηφπνπινο 2002). Δ πςειή επηβάξπλζε ησλ λνηθνθπξηψλ γηα εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε εθθξάδεη ηηο αηέιεηεο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο ηεο δεκφζηαο ππνδνκήο κε ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ηεο νδνληηαηξηθήο θξνληίδαο γηα ηελ νπνία ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε έρεη ππνηππψδε ξφιν (νπιηψηεο 2002). ηελ Βιιάδα πεξίπνπ γηαηξνί έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηαηεξνχλ ηδησηηθφ ηαηξείν, ελψ επηπιένλ είλαη γλσζηφ νηη ηδησηηθφ ηαηξείν δηαηεξνχλ παξάλνκα θαη γηαηξνί ηνπ ΒΤ. Τπνινγίδεηαη φηη πεξίπνπ ην 50% ηνπ ηαηξηθνχ δπλακηθνχ δηαηεξεί ηδησηηθφ ηαηξείν (Θενδψξνπ, αξξήο, νχιεο 2001). Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην έξγν ηνπ κεκνλσκέλνπ γηαηξνχ δελ ππνζηεξίδεηαη άκεζα απφ εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ζηνλ ίδην ρψξν, νχηε απφ ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο άιισλ Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 15

18 Η ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ γηαηξψλ, γεγνλφο, πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηδησηηθψλ ηαηξείσλ θαη ηαιαηπσξεί ρξνληθά θαη νηθνλνκηθά ηνλ αζζελή κε παξαπνκπέο ζε άιινπο γηαηξνχο θαη εξγαζηήξηα (ηγάιαο 1999). Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ εξγαζηεξίσλ έρεη πάξεη ηε κνξθή δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ, πνπ ζπρλά βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν κε ηδησηηθά ηαηξεία, ρσξίο φκσο ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε κε απηά. Βίλαη εμνπιηζκέλα κε ζχγρξνλν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ πξαγκαηνπνηψληαο θαη ηηο πην εμεηδηθεπκέλεο εμεηάζεηο. Δ ζπλερήο αχμεζε ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ θαη ν έληνλνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία ζπγθεθξηκέλεο θξαηηθήο πνιηηηθήο αλαθνξηθά κε ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ηεο βηνηαηξηθήο ηερλνινγίαο, πνπ εηζάγεηαη ζηε ρψξα, έρνπλ απνηέιεζκα ηε ζπρλή εκθάληζε θαηλνκέλσλ ππεξθαηαλάισζεο ππεξεζηψλ πγείαο θαζψο θαη αλεμέιεγθησλ δαπαλψλ απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, αθνχ δελ ππάξρεη επαξθήο ειεγθηηθφο κεραληζκφο ησλ παξαπνκπψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ γηα κεγάινπ θφζηνπο εμεηάζεηο. Οη δηάθνξεο κειέηεο ππνινγίδνπλ ηηο ηδησηηθέο δαπάλεο ζην 35-40% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ πγείαο (3% ηνπ ΏΒΠ), ελψ ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο βξίζθνληαη κεηαμχ 5 θαη 10% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ, αθπξψλνληαο ην δσξεάλ ραξαρηήξα ηεο πεξίζαιςεο απφ ην ΒΤ. Δ ζχγθξηζε γίλεηαη αθφκε δπζκελέζηεξε γηα ηελ Βιιάδα αλ ζπλππνινγηζηνχλ θαη νη ηδησηηθέο δαπάλεο πνπ δηαθεχγνπλ ησλ επίζεκσλ θαηαγξαθψλ θαη απνηεινχλ ηελ παξανηθνλνκία ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Σν χςνο ησλ αζέκηησλ απηψλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, πνπ δελ θαηαγξάθνληαη πνπζελά, ππνινγίδνληαη ζην 1,5-2% ηνπ ΏΒΠ (Θενδψξνπ, αξξήο, νχιεο 2001). Σν θαηλφκελν ηεο παξανηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζρεηίδεηαη φρη κφλν κε ηελ ππνηνληθή παξνπζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αιιά θαη ηελ απνπζία θαλφλσλ ζηελ αγνξά ππεξεζηψλ πγείαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηφγθσζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα, πνπ πξνμελεί ηερλεηή ππεξβάιινπζα δήηεζε θαη ηελ απνπζία δηαρείξηζεο αζζελψλ. ια απηά επηδξνχλ ψζηε λα επηβάιιεηαη ε θαηαβνιή ακνηβψλ δηακεζνιάβεζεο, πξφζζεηεο άηππεο πιεξσκήο «θαθειάθη» (Αηθαίνο, Υιέηζνο 1999). 2.3 ΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ Σα απνγεπκαηηλά ηαηξεία καδί κε ηα πξσηλά ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία παξέρνπλ πξσηνβάζκηα θξνληίδα κέζα ζην λνζνθνκείν ζε εμσηεξηθνχο αζζελείο. Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 16

19 Η ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Σα ειιεληθά λνζνθνκεία απνξξνθνχλ ην 60% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ πγείαο (5% ηνπ Ώ. Β. Π) θαη γη απηφ φιεο νη πξνζπάζεηεο γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο επηθεληξψλνληαη ζε απηά. Δ δηαηήξεζε ησλ ηηκψλ ηνπ λνζειίνπ, πνπ ζεζπίζζεθε ην 83, ζε ρακειά επίπεδα, επέθεξε ηε δηάζηαζε ησλ νλνκαζηηθψλ (θιεηζηφ λνζήιην) κε ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο (κέζν εκεξήζην θφζηνο λνζειείαο) θαη είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ειιεηκκάησλ ζηνπο λνζνθνκεηαθνχο πξνυπνινγηζκνχο Σν 27% ηνπ ειιείκκαηνο ησλ λνζνθνκείσλ, πνπ ήηαλ 181,5 δηο ηνλ Ενχλην ηνπ 1996, ζα κπνξνχζε λα θαιπθζεί απφ ηηο νθεηιέο ησλ ηακείσλ πνπ θαζπζηεξνχλ ηηο πιεξσκέο ηνπο ζηα λνζνθνκεία.. Σν απνηέιεζκα είλαη ηα ζηνηρεία, πνπ ζηεξίδνληαη νη πξνυπνινγηζκνί, λα κελ είλαη αθξηβή, νη δαπάλεο λα είλαη πεξηζζφηεξεο θαη ηα λνζνθνκεία λα θαζπζηεξνχλ ηηο πιεξσκέο ηνπο ζηνπο πξνκεζεπηέο. (ηζζνχξαο, Καξφθεο, Μφζηαινο 2000). Λφγσ ηεο έιιεηςεο θξηηεξίσλ αληηζηνηρίαο παξαγφκελνπ έξγνπ θαη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ πξνυπνινγηζκψλ ηα ειιείκκαηα απμάλνληαη, ελψ θάζε πξνζπάζεηα ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο απνηπγράλεη. Σν δήηεκα είλαη φηη νη αηηίεο ηεο απνηπρίαο κέηξσλ βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο-απνδνηηθφηεηαο, πνπ έρνπλ ιεθζεί ζην παξειζφλ, παξακέλνπλ θαη εμαθνινπζνχλ λα ππνλνκεχνπλ θάζε αλάινγε πξνζπάζεηα, ε νπνία έρεη λ αληηκεησπίζεη ηα εμήο πξνβιήκαηα: Έιιεηςε αμηφπηζησλ δεδνκέλσλ Έιιεηςε θηινζνθίαο ειέγρνπ θφζηνπο Αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα ησλ ππαξρφλησλ νηθνλνκηθψλ κεραληζκψλ Παξσρεκέλεο δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο Καηαθεξκαηηζκφ ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο Έιιεηςε λνζνθνκεηαθήο δηαρείξηζεο Έιιεηςε κεραληζκψλ εθηίκεζεο απνδνηηθφηεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο ή θαηαιιειφηεηαο θιηληθψλ πξαθηηθψλ. Αλππαξμία ειέγρνπ ησλ αγνξαζηψλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ. Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 17

20 Η ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Έιιεηςε απφδνζεο κέηξεζεο έξγνπ γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ζχζηεκα. Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δελ έρεη νινθιεξσζεί αιιά αθφκε θαη αλ νινθιεξσζεί ππάξρεη έιιεηςε δηαρεηξηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη κέηξεζεο, πνπ ην θάλνπλ αλαπνηειεζκαηηθφ. 2.4 ΟΗ ΑΛΛΑΓΔ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 2889/2001 Σειεπηαία πξνζπάζεηα κεηαξξχζκηζεο ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη ησλ λνζνθνκείσλ εηδηθφηεξα απνηειεί ν Νφκνο 2889 «ΐειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ν νπνίνο εηζήγαγε ην ζεζκφ ησλ απνγεπκαηηλψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ. Ο Νφκνο 2889, φπσο αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή εηζεγεηηθή έθζεζε, επηρεηξεί λα δψζεη ιχζε αλάκεζα ζε άιια: ηελ ειιηπή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία, Σε ρακειή απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, Σελ αληζφηεηα ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, Σνλ πιεζσξηζκφ ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, Σελ ηαρχηαηε θαη αλεμέιεγθηε αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηηο αδπλακίεο ηνπ ΔΤ, Σηο παγησκέλεο αξλεηηθέο πξαθηηθέο. Οη παξαπάλσ δπζιεηηνπξγίεο αθπξψλνπλ ζηελ πξάμε βαζηθέο αξρέο ηνπ ΒΤ, φπσο ε νινθιεξσκέλε, θαζνιηθή θαη ηζφηηκε θξνληίδα θαη πεξίζαιςε, ηαιαηπσξνχλ ηνλ αζζελή θαη νδεγνχλ ζε θαηαζπαηάιεζε πνιχηηκσλ πγεηνλνκηθψλ πφξσλ. Ο λφκνο 2889 πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο, ηελ Πεξηθεξεηαθή πγθξφηεζε ηνπ ΔΤ, ηελ Οξγάλσζε ησλ Ννζνθνκείσλ θαη ηελ Αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Σν λέν νξγαλσηηθφ κνληέιν, ησλ λνζνθνκείσλ, ζην νπνίν εληάζζεηαη ν ζεζκφο ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ, καδί κε ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ εληαίνπ δηπινγξαθηθνχ-ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηνρεχνπλ ζηελ επίηεπμε απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ζην παξαγφκελν έξγν ηνπ λνζνθνκείνπ. Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 18

21 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ο Ο ΘΔΜΟ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ Mε ην Ν.2889/2001 γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ΒΤ ζεζπίδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ απνγεπκαηηλώλ εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ (Α.Δ.Ι.), ε νπνία εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο εθζπγρξνληζηηθήο πξνζπάζεηαο γηα αλαδηνξγάλσζε ησλ λνζνθνκείσλ, θαζψο θαη ε δηελέξγεηα δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ πξάμεσλ ζε απηά. πληζηάηαη εηδηθόο ινγαξηαζκόο, ζηνλ νπνίν θαηαηίζεληαη νη ακνηβέο γηα ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο, πνπ δηελεξγνχληαη θαηά ηελ απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ θαη απφ ηνλ νπνίν ακείβεηαη ην πξνζσπηθφ, ηαηξηθφ θαη άιιν, πνπ απαζρνιείηαη ζηελ απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία. Οη παλεπηζηεκηαθνί γηαηξνί αληηκεησπίδνληαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ( κ εμαίξεζε ηηο δηαθνξεηηθέο ακνηβέο), πνπ θαζηεξψλνληαη θαη γηα ηνπο γηαηξνχο ηνπ ΒΤ ζέηνληαο έηζη ηελ πςειή επηζηεκνληθή ηνπο θαηάξηηζε ζηελ ππεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Λακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε ε απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ λα κε δηαηαξάζζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο εθεκεξίαο θαη ζεζπίδνληαη φξνη ψζηε λα κελ εθθπιηζηεί ε ξχζκηζε ζε κηα λνκφηππε θεξδνζθνπηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ γηαηξψλ ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟΤ Σελ νινήκεξε ιεηηνπξγία καδί κε ηε ζέζπηζε ηεο ακνηβήο θαηά πξάμε (εθαξκφδεηαη ζηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία) αληί γηα ην κηζζφ, πνπ ηζρχεη ζήκεξα, είρε πξνηείλεη ε Βηδηθή Βπηηξνπή ησλ μέλσλ Βκπεηξνγλσκφλσλ κε πξφεδξν ηνλ B. Abel Smith,πνπ είρε ζπγθξνηεζεί απφ ην ππνπξγείν Τγείαο Πξφλνηαο ην 1994 κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ειιεληθνχ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε δηαηχπσζε κέηξσλ γηα ηελ αλακφξθσζή ηνπ. ηελ έθζεζή ηεο (ζει ) αλαθέξεηαη φηη: 1. Η ζπλερήο ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ θαηά ηε δηάξθεηα νιφθιεξεο ηεο κέξαο κε ηελ θαηά πξάμε ακνηβή ζα είλαη θαη πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ γηαηξψλ, εληζρχνληαο παξάιιεια ηε πξνζπάζεηα ηεο Γηνίθεζεο λα εμαζθαιίζεη ηε ζπλέρεηα ζηε ιεηηνπξγία, αληί ηνπ ζεκεξηλνχ θαζεζηψηνο, φπνπ αθξηβά κεραλήκαηα παξακέλνπλ αλαμηνπνίεηα απφ λσξίο ην απφγεπκα. 2. Η ακνηβή θαηά πξάμε ζα κεηψζεη ηελ ηάζε γηα ηδησηηθή ηαηξηθή, πνπ αζθείηαη πέξα Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 19

22 Ο ΘΔΜΟ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΧΝ ΙΑΣΡΔΙΧΝ. ησλ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ ησλ γηαηξψλ. 3. Δλαιιαθηηθή ιχζε ζα ήηαλ ε δπλαηφηεηα γηα ηνπο γηαηξνχο αλψηεξσλ βαζκίδσλ θαη ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο γηα έλα ή δχν απνγεχκαηα ηελ εβδνκάδα λα δέρνληαη ηδηψηεο αζζελείο θαη ηα εηζπξαηηφκελα ρξήκαηα απφ ην λνζνθνκείν λα κνηξάδνληαη ζην γηαηξφ, ην ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ην λνζνθνκείν. 4. ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε αξρή ηεο ζπλερνχο δηαζεζηκφηεηαο ησλ γηαηξψλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπο. 5. Η θαηά πξάμε ακνηβή ζα ελζαξξχλεη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζα δψζεη ιχζε ζην πξφβιεκα ηνπ ράζκαηνο αλάκεζα ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα. Αλ ζπλδπαζηεί κε ζθαηξηθή ρξεκαηνδφηεζε δελ νδεγεί ζε αλεμέιεγθηε θιηκάθσζε ηνπ θφζηνπο. Σα απνγεπκαηηλά ηαηξεία ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην λνκνζρέδην Κξεκαζηηλνχ, πνπ δελ ςεθίζηεθε αιιά θαη ζην Ν.2519/97, πνπ ςεθίζηεθε κελ αιιά δελ εθαξκφζηεθε ε ζρεηηθή δηάηαμε. ύκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν.2519/97 «κε απόθαζε ηνπ Γ. ηνπ θάζε λνζνθνκείνπ, πνπ εγθξίλεηαη από ηνλ ππνπξγό Τγείαο, κπνξεί λα θαζηεξώλεηαη απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία ηκεκάησλ, κνλάδσλ, εξγαζηεξίσλ, θαζώο θαη ρεηξνπξγείσλ γηα ηελ παξνρή κεηαλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο ζε λνζειεπζέληεο, ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλεο ηαηξηθήο θαη εξγαζηεξηαθήο θξνληίδαο ζε εμσηεξηθνύο αζζελείο θαη ηε δηελέξγεηα ρεηξνπξγηθώλ πξάμεσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ηαρεία αληηκεηώπηζε ησλ ρεηξνπξγηθώλ πεξηζηαηηθώλ. Με ηελ ίδηα απόθαζε θαζνξίδνληαη νη εκέξεο, νη ώξεο θαη νη ιεπηνκέξεηεο ηεο απνγεπκαηηλήο ιεηηνπξγίαο. Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηακείσλ, πνπ δηαζέηνπλ κνλάδεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, ε θαηά ηηο δηαηάμεηο απηέο παξνρή ππεξεζηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο παξαπνκπήο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο πεξίζαιςεο ησλ νηθείσλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηακείσλ». Σειηθά ν Νφκνο 2889/2001 επηρείξεζε ηελ πινπνίεζε ηεο νινήκεξεο ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ ζε πξψηε θάζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο απνγεπκαηηλήο ιεηηνπξγίαο ησλ ηαθηηθψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ. Μάιηζηα ε δηάηαμε απηή απνηέιεζε ζεκαληηθφ ζηφρν ηνπ λένπ λφκνπ γεγνλφο, πνπ θάλεθε θαη απφ ηελ εκπξφζεζκε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 20

23 Ο ΘΔΜΟ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΧΝ ΙΑΣΡΔΙΧΝ. ζεζκνχ, παξά ηηο αληηδξάζεηο πνπ ππήξραλ. 3.2 ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ Δ απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ ζχκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ 2889, έρεη ηνπο εμήο ζηφρνπο: Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αζζελείο λα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζην γηαηξφ ηεο επηινγήο ηνπο Απμάλεη λφκηκα ηα εηζνδήκαηα ησλ γηαηξψλ Αμηνπνηεί ηνλ πςεινχ θφζηνπο θαη ηερλνινγίαο εμνπιηζκφ ησλ λνζνθνκείσλ, θάλνληάο ηα πεξηζζφηεξν παξαγσγηθά θαη αληαγσληζηηθά Η αλαβάζκηζε ηεο εμσλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ησλ λνζνθνκείσλ, πνπ πξηλ παξερόηαλ από ηα πξσηλά ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία, είλαη επίζεο έλαο από ηνπο βαζηθνύο ζηόρνπο ηνπ κέηξνπ, όπσο θαίλεηαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Δ κείσζε ηεο αλακνλήο ζηηο ιίζηεο ησλ πξσηλψλ ηαθηηθψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ηνπ λένπ ζεζκνχ, φπσο επίζεο θαη ε πνηνηηθφηεξε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ αθνχ ε ιεηηνπξγία ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ζπλνδεχεηαη κε πιήζνο πξνβιεκάησλ. Σν πεξηνξηζκέλν σξάξην ιεηηνπξγίαο (ζπλήζσο ), ζην νπνίν δέρνληαη ηφζν αζζελείο πνπ έξρνληαη γηα παξνρή ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, φζν θαη λνζειεπζέληεο αζζελείο πνπ ρξήδνπλ επαλεμέηαζεο, δελ είλαη αξθεηφ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αζζελψλ. Βπηπιένλ εθηεηακέλα είλαη ηα θαηλφκελα λα απαζρνινχληαη ζε απηά θπξίσο εηδηθεπφκελνη γηαηξνί γηα ηε πεξίζαιςε ησλ αζζελψλ, αθνχ νη εηδηθεπκέλνη γηαηξνί ηνπ ΒΤ, πνπ ακείβνληαη κε κηζζφ δελ έρνπλ ζρεηηθφ θίλεηξν θαη αληίζεηα πξνσζνχλ ηνπο αζζελείο ζηα ηδησηηθά ηαηξεία, πνπ δηαηεξνχλ παξάλνκα. Με ην λέν λφκν ε αλαβάζκηζε ησλ πξσηλψλ ηαθηηθψλ ηαηξείσλ πξνσζείηαη εθηφο απφ ηελ απνζπκθφξεζή ηνπο κε ηα Ώ.Β.Ε., θαη κέζσ ηεο πξνβιεπφκελεο ππνρξέσζεο ησλ γηαηξψλ, πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά ζηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία, λα θάλνπλ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα πξσηλφ ηαηξείν. Γηα λα θαλεί ε ζεκαζία πνπ έδηλε ν ηφηε ππνπξγφο Τγείαο Ώι. Παπαδφπνπινο ζηελ ελίζρπζε ησλ πξσηλψλ ηαηξείσλ αμίδεη λ αλαθεξζεί φηη ζε εγθχθιηφ ηνπ, πξνο ηνπο πξφεδξνπο ησλ λνζνθνκείσλ, πνπ αθνινχζεζε ηελ Τπνπξγηθή Ώπφθαζε γηα ηελ νινήκεξε ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ αλέθεξε φηη «γηα λα θαηαζηεί δπλαηφλ φινη νη ηαηξνί, πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ νινήκεξε ιεηηνπξγία λα κπνξνχλ λα Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 21

24 Ο ΘΔΜΟ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΧΝ ΙΑΣΡΔΙΧΝ. δηελεξγνχλ θαη ηαθηηθφ πξσηλφ ηαηξείν νη Αηνηθεηέο πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ ηαθηηθψλ πξσηλψλ ηαηξείσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη δπλαηφλ θάζε εκέξα ην ηαθηηθφ πξσηλφ ηαηξείν λα δηελεξγείηαη απφ δηαθνξεηηθνχο ηαηξνχο ζε δηαδνρηθά σξάξηα θαη φρη ηαπηφρξνλα». Βπίζεο «Ώζζελείο πνπ εμεηάδνληαη ζε πξσηλφ ηαθηηθφ ηαηξείν δελ επηηξέπεηαη λα εμεηαζζνχλ ζε απνγεπκαηηλφ ηαηξείν απφ ηνλ ίδην γηαηξφ ζε ρξνληθή πεξίνδν ελφο κελφο». Ο λόκνο θηινδνμνύζε ην έκπεηξν θαη ηθαλό δπλακηθό ηνπ ΔΤ (Γηεπζπληέο, Παλεπηζηεκηαθνί) λα ιεηηνπξγήζεη ζα κεγάιε πξνσζεηηθή δύλακε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ απνγεπκαηηλώλ ηαηξείσλ θαη ησλ δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ γεληθόηεξα. (Ώλαγλσζηφπνπινο 2002). Σν νηθνλνκηθφ φθεινο ησλ γηαηξψλ ηδηαίηεξα ησλ παλεπηζηεκηαθψλ απφ ηελ ακνηβή ηνπο ζηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία καδί κε ηελ εηδηθή ακνηβή, πνπ πξνβιεπφηαλ (άξζξν 13, παξ.6 ηνπ Ν.2889) γηα ην θιηληθφ θαη εξγαζηεξηαθφ ηνπο έξγν ζεσξήζεθε ζα ζεκαληηθφ θίλεηξν παξακνλήο ηνπο ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο αθνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ λφκνπ νη Παλεπηζηεκηαθνί, πνπ εληάζζνληαη ζην ΒΤ, απαγνξεχεηαη λα αζθνχλ ηδησηηθφ ηαηξείν. Δ θηινζνθία ηνπ κέηξνπ ήηαλ λα εληζρπζεί ν δεκφζηνο ραξαρηήξαο ηεο πγείαο θαη φρη φπσο νη επηθξηηέο ππνζηεξίδνπλ λα εηζέιζεη βίαηα ην ηδησηηθφ ζπκθέξνλ ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΒΤ (ηάζεο 2002). Η νινήκεξε ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ ζθνπό είρε λα εκπνδίζεη ηε δηαξξνή ησλ αζζελώλ ζηα ηδησηηθά ηαηξεία θαη λα θξαηήζεη ηνπο αζζελείο ζην ΔΤ, ζηφρνο ηδηαίηεξα θξίζηκνο ηε ζηηγκή, πνπ φπσο πεξηγξάθεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην νη ηδησηηθέο πιεξσκέο γηα ηελ πγεία έρνπλ πάξεη αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο. ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία ππάξρεη κελ ηδησηηθή ακνηβή ηεο επίζθεςεο αιιά νη εμεηάζεηο θαιχπηνληαη απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Οη ηειεπηαίεο ππφ ζπλζήθεο επίζθεςεο ζε ηδησηηθφ ηαηξείν ζπλήζσο γίλνληαη ζε ηδησηηθά εξγαζηήξηα θαη δηαγλσζηηθά θέληξα, ελψ αλαπηχζζνληαη θαη θαηλφκελα πξνθιεηήο δήηεζεο κε παξαγγειίεο εμεηάζεσλ ακθηβφινπ αλαγθαηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Οη ηδησηηθέο πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ δελ είλαη θαηλνχξηεο ή πξφζζεηεο αιιά θαηαβάιινληαλ ήδε. Ο λένο ζεζκφο είλαη έλαο κεραληζκφο αλαθαηαλνκήο πιεξσκψλ κεηαμχ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, ππέξ ηνπ δεχηεξνπ. Βίλαη επίζεο έλαο κεραληζκφο απνθάιπςεο θαη θνξνιφγεζεο αθαλψλ κέρξη ζήκεξα πιεξσκψλ, αθνχ νη αζζελείο παίξλνπλ απφδεημε γηα ηηο ακνηβέο, πνπ πιεξψλνπλ ζηα Ώ.Β.Ε. Σα απνγεπκαηηλά ηαηξεία απεπζχλνληαη ζε Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 22

25 Ο ΘΔΜΟ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΧΝ ΙΑΣΡΔΙΧΝ. κηα κεξίδα πνιηηψλ, νη νπνίνη απνθαζίδνπλ λα πιεξψζνπλ επηπιένλ ζην δεκφζην λνζνθνκείν επεηδή: 1. Δπηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ επηιεθηηθά ηηο ππεξεζίεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ γηαηξνχ, πνπ εκπηζηεχνληαη αληί ηνπ γηαηξνχ πνπ εθηειεί ππεξεζία ζηα δσξεάλ πξσηλά ηαθηηθά ηαηξεία. Δίλαη πεξίπνπ βέβαην φηη ηνλ ίδην γηαηξφ επηζθέπηνληαλ θαη πξηλ ηε ζέζπηζε ησλ Α.Δ.Ι. ζην λφκηκν (παλεπηζηεκηαθνί) ή παξάλνκν (γηαηξνί ηνπ ΔΤ) ηαηξείν ηνπ. 2. Γελ κπνξνχλ λα αθήζνπλ ηελ πξσηλή απαζρφιεζή ηνπο γηα κε επείγνπζεο πγεηνλνκηθέο αλάγθεο. 3. Γελ επηζπκνχλ λα κπνπλ ζε ιίζηα αλακνλήο (πξαγκαηηθή ή ηερλεέλησο θαηαζθεπαζκέλε) νχηε λα πεξηκέλνπλ κεξηθέο ψξεο ηε ζεηξά ηνπο γηα εμέηαζε ζηα πξσηλά ηαηξεία. 4. Γελ επηζπκνχλ λα θαηαβάινπλ πνιιαπιάζηα πνζά ζε θάπνην ηδησηηθφ λνζνθνκείν (ηάζεο 2002). Σν θφζηνο ησλ επηζθέςεσλ θπκαίλεηαη απφ 25 σο 90 επξψ αλάινγα κε ην βαζκφ, πνπ θαηέρνπλ νη παλεπηζηεκηαθνί θαη νη γηαηξνί ηνπ ΒΤ. Ώλ αλαινγηζηνχκε φηη κε απηφ ην θφζηνο κπνξεί ν αζζελήο λα πξνρσξήζεη ζε δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ή κηθξνεπεκβάζεηο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν αζθαιηζηηθφο θνξέαο, ελψ αλ επηζθεπηφηαλ ηδησηηθφ ηαηξείν πηζαλψο λα ηηο έθαλε ζε ηδησηηθφ δηαγλσζηηθφ θέληξν, ε επίζθεςε δελ είλαη αθξηβή. εκαληηθφηεξν πάλησο θαίλεηαη λα είλαη ην φθεινο γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα νξηζκέλσλ λνζνθνκείσλ, πνπ αλακέλεηαη λα απμεζεί απφ ηηο επηπιένλ επηζθέςεηο θαη εμεηάζεηο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ην απφγεπκα. Ώπηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ εζφδσλ ηνπο. Παξάιιεια αλακέλεηαη λα αμηνπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ ν ζχγρξνλνο βηνταηξηθφο εμνπιηζκφο πνπ παξέκελε ζε ππνιεηηνπξγία ζε αξθεηά λνζνθνκεία (Ώλαγλσζηφπνπινο 2002). Ώπφ πιεπξάο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία κε ηελ πξφζζεηε ακνηβή γηα επηπιένλ εξγαζία επέθεξαλ κηα πνηνηηθή αιιαγή ζηα κέρξη ζήκεξα ηζρχνληα ζην θξαηηθφ καο πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα. Πξνθάιεζαλ κηα πξψηε ξσγκή ζηελ ηζνπέδσζε, πνπ ζπλφδεπζε ηε δεκνζηνππαιιεινπνίεζε θαη ην εληαίν κηζζνιφγην γηα φζνπο κηζζνδνηνχληαη απφ ην ΒΤ. Πξφθεηηαη γηα κηα θφξκνπια ακνηβήο ηεο πξφζζεηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο έζησ θη αλ πεξηνξίδεηαη ζηελ πξναηξεηηθή απνγεπκαηηλή απαζρφιεζε ηαηξψλ, λνζειεπηψλ, δηνηθεηηθψλ (ηάζεο 2002). Πάλησο ε εκπεηξία απφ ην εμσηεξηθφ δείρλεη φηη κε ηελ νινήκεξε ιεηηνπξγία Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 23

26 Ο ΘΔΜΟ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΧΝ ΙΑΣΡΔΙΧΝ. απμάλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ λνζνθνκείσλ αθνχ αμηνπνηνχλ απνδνηηθφηεξα ην δπλακηθφ ηνπο, ελψ παξάιιεια απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηα έζνδά ηνπο (Ώλαγλσζηφπνπινο 2002). Βμαηηίαο ηεο πξνφδνπ ηεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο, ηεο ρεηξνπξγηθήο θαη ηεο αλαηζζεζηνινγίαο ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο κεηαηνπίδεηαη απφ ηελ παξαδνζηαθή ελδνλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ζε πεξηπαηεηηθφ θαη κε λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ, αθνχ πιένλ γηα πνιιέο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο θαη εγρεηξήζεηο δε ρξεηάδεηαη λνζειεία. ηηο ΔΠΏ ε πεξίζαιςε ησλ εμσηεξηθψλ αζζελψλ είλαη ην κφλν ηκήκα ησλ θνηλνηηθψλ λνζνθνκείσλ, πνπ αλζεί (Barr, Breindel 2001). 3.3 ΠΑΡΔΝΔΡΓΔΗΔ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ Οη ηαηξηθνί ζύιινγνη ηεο ρώξαο έθαλαλ απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο ελάληηα ζην ζεζκφ ησλ Ώ.Β.Ε. ππνζηεξίδνληαο φηη: Πξφθεηηαη γηα κεξηθή ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ΔΤ Παξαηεξείηαη αλππαξμία ππνδνκήο θαη δηνηθεηηθήο ζηήξημεο ηνπ κέηξνπ Η αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ γηαηξψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ εξγαζηεξηαθψλ δε ζα είλαη ζεκαληηθή, ψζηε λ απνηειέζεη θίλεηξν γηα απαζρφιεζε ησλ γηαηξψλ Δίλαη ππαξθηφο ν θίλδπλνο γηα θαηεγνξηνπνίεζε ηαηξψλ θαη αζζελψλ ζε πνιίηεο α θαη β θαηεγνξίαο Ο ηειεπηαίνο θίλδπλνο πξνθχπηεη. απφ ην γεγνλφο φηη ζα είλαη δηαθνξεηηθή ε πειαηεία ησλ γηαηξψλ Αηεπζπληψλ θαη παλεπηζηεκηαθψλ θαη άιιε ησλ Βπηκειεηψλ, ελψ αξθεηνί αζζελείο ελδέρεηαη λα κε κπνξνχλ λα αληεπεμέιζνπλ νηθνλνκηθά ζηελ επίζθεςε ζηα ηαηξεία. Όζνλ αθνξά ηνπο γηαηξνύο πηζαλνινγνύληαλ όηη ζα επηδείμνπλ απμεκέλν δήιν ζηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία, ζηα νπνία ζα ακείβνληαη ηθαλνπνηεηηθά εμππεξεηψληαο ηαπηφρξνλα ηελ πειαηεία ηνπο ζε βάξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πξσηλψλ ηαηξείσλ. Έηζη ίζσο θαηαιήμνπκε ζε άιιε αληηκεηψπηζε ηνπ αζζελνχο ην πξσί θαη ζε άιιε ην απφγεπκα. Σέινο νη ηαηξηθνί ζχιινγνη ηφληδαλ φηη ηα λνζνθνκεία κε ηελ επηβάξπλζή ηνπο θαη κε ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία θαη δεδνκέλσλ ησλ πιηθνηερληθώλ αηειεηώλ ζηνπο ρώξνπο ησλ εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ θηλδύλεπαλ λα κεηαηξαπνύλ από κνλάδεο δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο θξνληίδαο ζε απέξαληα εμσηεξηθά ηαηξεία θαη έηζη λα ράζνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο. Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 24

27 Ο ΘΔΜΟ ΣΧΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΧΝ ΙΑΣΡΔΙΧΝ. Ώληηξξήζεηο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ εμέθξαζε θαη ε Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή ηεο Διιάδαο ηνλίδνληαο φκσο παξάιιεια φηη ε επέθηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ θαη ηα απνγεχκαηα απνηειεί ππαξθηή θνηλσληθή αλάγθε θαη ζα πξέπεη ε κεηαξξχζκηζε ηνπ ΒΤ λα αληαπνθξηζεί ζηελ αλάγθε απηή. Δ νκάδα εξγαζίαο ηεο ΟΚΒ, πνπ ζπζηήζεθε κε πξφεδξν ην Α. Πνιίηε γηα λα αμηνινγήζεη ην ζρέδην λφκνπ γηα ηε ΐειηίσζε θαη ηνλ Βθζπγρξνληζκφ ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ζηε Γλψκε 51 (θεθάιαην, Γεληθή Ώμηνιφγεζε ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ, παξάγξαθνο 2 α ), πνπ εμέδσζε ην Αεθέκβξην ηνπ 2000, ππνζηήξημε όηη ν ζπγθεθξηκέλνο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο, πνπ επηιέγεηαη κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ελέρεη ηνλ θίλδπλν λα δεκηνπξγεζνύλ άληζεο θαηαζηάζεηο ηόζν ζηνπο αζζελείο όζν θαη ζηνπο γηαηξνύο, ελώ είλαη ακθίβνιν εάλ ζα ππάξμεη ηθαλνπνηεηηθή αληαπόθξηζε από επαξθή αξηζκό γηαηξώλ. Όζνλ αθνξά ηηο εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο ηεο ελ ιόγσ δηάηαμεο, ηδηαίηεξα αξλεηηθή θξίλεηαη ε πξόβιεςε θαηαβνιήο από ηνλ αζζελή ακνηβήο γηα ηελ επίζθεςε εθηηκώληαο όηη αλαηξείηαη ε βαζηθή αξρή ηνπ ΔΤ γηα ηζόηηκε πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο θαη σο εθ ηνύηνπ ζα πξέπεη λα απαιεηθζεί. Δ Βπηηξνπή αληηπξφηεηλε ην ελδερφκελν επέθηαζεο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ ηα απνγεχκαηα κε αληίζηνηρε ξχζκηζε ησλ φξσλ εξγαζίαο ησλ γηαηξψλ, ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα δνζνχλ νηθνλνκηθά θίλεηξα, αληί γηα ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία, πνπ ζα έρνπλ θφζηνο γηα ηνλ αζζελή. Μηα αθφκε παξαηήξεζε ηεο ΟΚΒ γεληθνχ πεξηερνκέλνπ, πνπ αθνξά θαη ηα Ώ.Β.Ε. είλαη φηη απνπζηάδνπλ απφ ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ νπνηεζδήπνηε αλαθνξέο ζε νηθνλνκηθνηερληθέο κειέηεο θνζηνιφγεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ θαζψο επίζεο είλαη αλχπαξθηε θαη θάζε πξφβιεςε θαη εθηίκεζε ηεο πξνζδνθψκελεο απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, γεγνλφο πνπ δε αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ιήςεο απφθαζεο θαη δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκφ γηα ηνλ ηξφπν, ην εχξνο εθαξκνγήο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ λένπ κέηξνπ. Ο ηφηε ππνπξγφο Τγείαο Ώι. Παπαδφπνπινο ζε ζπλεληεχμεηο ηνπ εκκέζσο πιελ ζαθψο θαηεγφξεζε ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο ζαλ ππνθηλεηέο ησλ αληηδξάζεσλ, επεηδή είραλ ην πξνλφκην λα θάλνπλ λφκηκα ηδησηηθφ ηαηξείν έμσ απφ ην λνζνθνκείν. Παξά ηηο αληηδξάζεηο, φκσο ν ζεζκφο ησλ Ώ.Β.Ε. μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ εκπξφζεζκα, γεγνλφο, πνπ απνδεηθλχεη φηη απνηεινχζε βαζηθή ζπληζηψζα ηεο κεηαξξχζκηζεο. Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ ζηα λνζνθνκεία 25

ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα

ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα ΑΓΔΓΤ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Θεφδσξνο αθειιαξφπνπινο, Καζεγεηάο Παληεένπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΔΗΑΓΩΓΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΟΜΟΗΟΓΔΝΩΝ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΩΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΩΝ (ΚΔΝ-DRGs), ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η εθαξκνγή ηνπ Κιεηζηνύ Καηά Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ ζηα Ννζνθνκεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3 ΜΔΡΟ 1 Ο : Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Α. Διζαγυγικέρ Παπαηηπήζειρ....5 Β. Ένηονο επισειπημαηικό ενδιαθέπον και ςτηλά ποζοζηά ιδιυηικών Δπενδύζευν...6 Γ. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηελ δηακόξθωζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ ζην Γ.Ν. Πεηξαηά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜ.ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ( ΔΦΟΓΙΑΜΟ & ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αγγελιδάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ύζηημα Ππομηθειών. Σο παπάδειγμα ηος Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ ηηρ Μ. Βπεηανίαρ (NHS). Αξιοποίηζη βέληιζηων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία «Η ειζαγωγή ηοσ Σσζηήμαηος Ομοιογενών Διαγνωζηικών Καηηγοριών (ΚΕΝ- DRG) ζηα Ελληνικά Νοζοκομεία: η διεθνής εθαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Ο ξόινο ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο πγείαο ζην ζύζηεκα πγείαο: Μηα ζπζηεκαηηθή ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε νπεδίαο, Οιιαλδίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ:

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης ΟΑΠΑΔΞΔΞ 1: Έκθερη ανιξλόγηρηπ (ποξρυέδιξ) ςχμ παοεμβάρεχμ εταομξγήπ ςηπ Χσυιαςοικήπ Λεςαοούθμιρηπ για ςημ πεοίξδξ 2000-2009 ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: «Δκ ςχμ σρςέοχμ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΜΔΡΟ Η Β. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ

ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΜΔΡΟ Η Β. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΜΔΡΟ Η Β. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΕΙΑΓΩΓΗ ΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΖ ΤΓΔΗΑ: Η Οηθνλνκηθή ηεο πγείαο είλαη ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε, ηελ αμηνιόγεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΘΔΜΙΚΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ Δπηβιέπνπζα: Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΘΔΜΑ: Γηαρείξηζε ξνήο δηαδηθαζηώλ εηζόδνπ εμόδνπ αζζελώλ ζε λνζνθνκείν Οηθνλνκηθέο θνηλωληθέο ζπλέπεηεο θαη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο

ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΘΔΜΑ: Γηαρείξηζε ξνήο δηαδηθαζηώλ εηζόδνπ εμόδνπ αζζελώλ ζε λνζνθνκείν Οηθνλνκηθέο θνηλωληθέο ζπλέπεηεο θαη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Γηαρείξηζε ξνήο δηαδηθαζηώλ εηζόδνπ εμόδνπ αζζελώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΜΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζιεθηξνληθή Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο» Eπηβιέπσλ: Ησάλλεο Απνζηνιάθεο πνπδάζηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΔ ΡΟΔ ΑΘΔΝΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΚΑΣΑ ΑΙΣΙΑ - ΣΗ ΓΔΚΑΔΣΙΑ 1993-2003

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΔ ΡΟΔ ΑΘΔΝΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΚΑΣΑ ΑΙΣΙΑ - ΣΗ ΓΔΚΑΔΣΙΑ 1993-2003 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΔ ΡΟΔ ΑΘΔΝΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΚΑΣΑ ΑΙΣΙΑ - ΣΗ ΓΔΚΑΔΣΙΑ 1993-2003 ΚΑΛΑΜΑΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ-ΓΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΑΜΔΑ ΣΗΝ ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΝΓΤΝΑΜΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΗΜΟΣΙΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δπηβέπσλ: ΓΔΝΓΡΗΝΟ ΗΧΑΝΝΖ πνπδαζηήο: ΚΑΡΑΜΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπίλητη. Abstract. Λέμεηο θιεηδηά: θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή, θνηλνηηθφ δίθαην, ξχζκηζε, εμεπξσπατζκφο

Πεπίλητη. Abstract. Λέμεηο θιεηδηά: θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή, θνηλνηηθφ δίθαην, ξχζκηζε, εμεπξσπατζκφο Πεπίλητη ηελ παξνχζα εξγαζία αλαιχεηαη ε ξχζκηζε ηεο αγνξάο θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα ε ζεζκηθή παξέκβαζε ζην θαζεζηψο αδεηνδφηεζεο. ηφρνο ηεο εξγαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηωλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηώλ θαη ηειεπηθνηλωληώλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ ΣΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΓΥΡΟΝΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δπηβιέπσλ: Κξηεκάδεο Αζαλάζηνο πνπδάζηξηα: Καθνπιίδνπ

Διαβάστε περισσότερα