ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ (ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ (ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ)"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΉΔΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ (ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΓΡΑΦΔΊΟ) Καβάια 2006 Λαθαδάλε Μαξία 1

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΡΟ Α 1) Ο ξόινο ηεο ινγηζηηθήο ζηηο επηρεηξήζεηο..5 i. Οξηζκόο ηεο ινγηζηηθήο ii. Γηαθξίζεηο ηεο ινγηζηηθήο iii. Οξηζκόο θαη δξαζηεξηόηεηεο ηεο ινγηζηηθήο θόζηνπο ή θνζηνιόγεζεο...6 2) Υξεζηκόηεηα θαη ζθνπόο ηεο θνζηνιόγεζεο...7 3) Απηνλνκία ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο (θνζηνιόγεζεο) έλαληη ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο...7 4) Κνζηνινγηθή νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ.8 i. ηόρνο ηεο θνζηνινγηθήο νξγάλσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ....8 ii. Βηβιία πνπ θαηαρσξνύληαη νη εγγξαθέο ηεο (θνζηνιόγεζεο) αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο iii. Υξόλνο ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο...9 5) Σν πιαίζην ηεο θνζηνιόγεζεο (Κνζηνινγηθό ζύζηεκα)...10 i. Κόζηνο...10 ii. Μνλάδεο θόζηνπο...10 iii. Άκεζα θόζηε...10 iv. Έκκεζα θόζηε 10 v. Κόζηνο κεηαηξνπήο...10 vi. Πξνζηηζέκελε αμία 10 6) Κνζηνινγηθνί ινγαξηαζκνί..11 i. Σξόπνο ιεηηνπξγίαο ησλ ινγαξηαζκώλ ηεο νκάδαο 9 κε βάζε ην Δ.Γ.Λ...13 ii. Αληηζηνηρίεο ινγαξηαζκώλ γεληθήο θαη αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο ) Μέζνδνη θαη ηερληθέο θνζηνιόγεζεο.15 2

3 ΜΔΡΟ Β 1) Γεληθά γηα ην ινγηζηηθό γξαθείν, εξγαζίεο πνπ εθηειεί ) Πώο γίλεηαη ε θνζηνιόγεζε ηνπ ινγηζηηθνύ γξαθείνπ κε βάζεη ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρεη.19 3) Η ινγηζηηθή ησλ δεδνπιεπκέλσλ βάζε παξαζηαηηθώλ νξγαληθώλ θαη αλόξγαλσλ εμόδσλ όπσο : i. Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ ( απαζρνιεί έσο 5 άηνκα ) Φύιιν πξνζδηνξηζκνύ θόζηνπο εξγαζίαο...21 ii. Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 21 iii. Παξνρέο ηξίησλ.21 iv. Φόξνη θαη ηέιε..21 v. Γηάθνξα έμνδα...21 vi. Σόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 21 vii. Απνζβέζεηο παγίσλ κέζνδνί ππνινγηζκνύ...21 viii. Πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο..21 4) Σαθηνπνίεζε εζόδσλ εμόδσλ θαη πξνζδηνξηζκόο ηνπ απνηειέζκαηνο..22 i. Σαθηνπνίεζε ησλ εμόδσλ αγνξώλ 22 ii. Σαθηνπνίεζε ησλ νξγαληθώλ εζόδσλ.26 iii. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ κηθηνύ απνηειέζκαηνο εθκεηάιιεπζεο.27 iv. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ θαζαξνύ απνηειέζκαηνο 28 v. Σαθηνπνίεζε ησλ αλόξγαλσλ απνηειεζκάησλ..29 vi. ύληαμε νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο.29 5) Μεραλνγξάθεζε Αλζξώπηλν Γπλακηθό Δμνπιηζκόο ινγηζηεξίνπ..30 i. Ο ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο (Η/Τ) ζην ινγηζηήξην 30 ii. Σν αλζξώπηλν δπλακηθό...33 iii. Eμνπιηζκόο ηνπ ινγηζηεξίνπ 34 3

4 Δηζαγσγή ήκεξα πνπ ε ειιεληθή νηθνλνκία ζην πιαίζην ηεο ΟΝΔ βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο αλάθακςεο, πνπ ε κεηαβνιή ζηεο ζρεηηθήο κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνλ θψδηθα βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ λνκνζεζίαο είλαη ζπρλή θαη πην απζηεξή, πνπ ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, είλαη απαξαίηεηε αθφκα θαη ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, ε ρξεζηκφηεηα θαη ε θξηζηκφηεηα ηεο Λνγηζηηθήο θαη εηδηθφηεξα ηεο ινγηζηηθήο θφζηνπο γηα θάζε επηρείξεζε απνηειεί κηα θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα θαη έλα ζπλερέο ππεχζπλν θαζήθνλ ηνπ ινγηζηή. Σαπηφρξνλα απνηειεί ηελ βάζε γηα ηε ιήςε θάζε επηρεηξεκαηηθήο απφθαζεο, θαη γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε φζνπο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο επηηειηθά ζρέδηα, ζε νηθνλνκηθνχο ράξηεο, γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ αγνξψλ θαη ηελ επηβνιή ησλ πξντφλησλ ηνπο παγθνζκίσο. ε απηή ηελ εξγαζία γίλεηαη αλαθνξά ζηηο αξρέο, ηηο ηερληθέο θαη ηηο κεζφδνπο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ ινγηζηηθή θφζηνπο ζε Δπηρείξεζε Παξνρήο Τπεξεζηψλ θαη εηδηθφηεξα ινγηζηηθφ γξαθείν. Ζ αλαιπηηθή ινγηζηηθή έρεη ζαλ ζθνπφ πξννξηζκφ ηνλ εζσινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ. βξαρπρξφλην (θαηά κήλα ) νξζψλ απνηειεζκάησλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηνλ νξζφ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξαγκαηηθψλ εζφδσλ θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο απηψλ ζε κεληαία βάζε. Ζ πιεξνθνξία γηα ηνλ θαηά ην δπλαηφ, νξζφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο, εζφδνπ θαη απνηειέζκαηνο, ζε κεληαία βάζε, έρεη χςηζηε ζπνπδαηφηεηα γηα λα δηνηθεί απνηειεζκαηηθά Σαπηφρξνλα εμαζθαιίδεη ζηα ειεγθηηθά θνξνινγηθά φξγαλα επαξθή θαη αληηθεηκεληθά ζηνηρεία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξαγκαηηθνχ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο θαη ηελ δίθαηε επηβνιή ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ. ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ θνζηνιφγεζε επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ζην κέξνο γίλεηαη αλαθνξά ζρεηηθά κε θνζηνιφγεζε ινγηζηηθνχ γξαθείνπ 4

5 ΜΔΡΟ Α 1)Ο ξόινο ηεο ινγηζηηθήο ζηηο επηρεηξήζεηο i. Οξηζκόο ηεο ινγηζηηθήο Λνγηζηηθή είλαη ε επηζηήκε ε νπνία : i. πγθεληξψλεη φιεο ηηο ρξήζηκεο πνζνηηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο ηα ζηνηρεία ησλ αγνξψλ, πσιήζεσλ θ.ιπ. ii. Καηαγξάθεη, θαηαηάζζεη θαη αλαιχεη ηα επηρεηξεκαηηθά γεγνλφηα. iii. Βνεζάεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο θαη ζηελ άζθεζε νξζήο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο iv. εηνηκάδεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο ηνλ Ηζνινγηζκφ θαη ηνλ ινγαξηαζκφ Απνηειέζκαηα Υξήζεσο ηελ Σακεηαθή Καηάζηαζε Ρνψλ, ηελ Καηάζηαζε πεγψλ θαη δηάζεζε θεθαιαίσλ θ.ιπ. v. Βνεζά ην Management ζηε ιήςε απνθάζεσλ. ii. Γηαθξίζεηο ηεο ινγηζηηθήο Ζ Λνγηζηηθή δηαθξίλεηαη ζε Γεκφζηα θαη Ηδησηηθή κε βάζε ηελ ηδηφηεηα ηνπ θνξέα ηεο Ζ Γεκφζηα ινγηζηηθή έρεη ζαλ αληηθείκελν εξγαζηψλ ηεο ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ηνπ θξάηνο, ησλ Γήκσλ, ησλ θνηλνηήησλ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ. ) Ζ ηδησηηθή ινγηζηηθή έρεη ζαλ αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ πεξηνπζία θαη ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα θάζε ηδησηηθήο επηρείξεζεο αηνκηθήο ή εηαηξηθήο κνξθήο. Ζ ηδησηηθή ινγηζηηθή ππνδηαηξείηαη κε βάζε ην πεξηερφκελν ηεο : Δηδηθά, α) ηε Γεληθή Λνγηζηηθή β) ηελ Δηδηθή Λνγηζηηθή φπσο : Λνγηζηηθή Δηαηξηψλ, Σξαπεδηθή Λνγηζηηθή, Ναπηηιηαθή Λνγηζηηθή θ.α. γ) ηε Λνγηζηηθή Κφζηνπο δ) ηε Φνξνινγηθή Λνγηζηηθή ε) ηελ Διεγθηηθή ζη) ηε Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή δ) ηελ Οηθνλνκηθή ή Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή Η Γεληθή Λνγηζηηθή ή νη Γεληθέο ινγηζηηθήο αλαθέξνπλ θαη πεξηγξάθνπλ ηηο Αξρέο θαη ηνπο Καλφλεο θαζψο θαη ηηο Γηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε φιεο γεληθά ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. ηελ Δηδηθή Λνγηζηηθή πεξηέρνληαη γλψζεηο ηεο πνπ εθαξκφδνληαη θαηά θιάδν επηρεηξήζεσλ θαη είλαη : ε Δκπνξηθή Λνγηζηή, ε Βηνκεραληθή Λνγηζηηθή Σξαπεδηθή Λνγηζηηθή, Ναπηηιηαθή Λνγηζηηθή, ε Λνγηζηηθή πλεηαηξηζκψλ θ.α. Η Λνγηζηηθή Κόζηνπο αθνξά ηηο εηδηθέο γλψζεηο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ηνπ παξαγφκελνπ ή πξνζθεξφκελνπ αγαζνχ ή ππεξεζίαο. Δπίζεο, δίλεη πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία ζηε Γηνίθεζε, γηα ην ζρεδηαζκφ, πξνυπνινγηζκφ θαη ηνλ απνινγηζηηθφ έιεγρν, απφ ηε δξάζε ηεο επηρείξεζεο. 5

6 Η Φνξνινγηθή Λνγηζηηθή αθνξά ηηο εηδηθέο γλψζεηο, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θνξνινγηθήο Ννκνζεζίαο. Η Διεγθηηθή αθνξά ηηο εηδηθέο γλψζεηο, γηα ηνλ έιεγρν ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ θαη δηαδηθαζηψλ, γηα ηελ αλαθάιπςε ιαζψλ ή θαηαρξήζεσλ ηφζν ζην ζηάδην ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ απφ ηνπο εηδηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο. Η Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή Δίλαη εθείλνο ν ηνκέαο ηεο ινγηζηηθήο, ν νπνίνο δίλεη αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, ζε φια ηα επίπεδα θαηά ην ρξφλν ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο. Η Οηθνλνκηθή ή Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή. Δίλαη εθείλνο ν ηνκέαο ηεο Λνγηζηηθήο, ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ηελ θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ ( ρξεκαηνδνηηθψλ ) εθζέζεσλ, νη νπνίεο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο επελδπηέο, ηηο ηξάπεδεο θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. iii. Οξηζκόο θαη δξαζηεξηόηεηεο ηεο ινγηζηηθήο θόζηνπο ή θνζηνιόγεζεο Ζ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή, είλαη έλα φξγαλν ( εξγαιείν) ηεο δηνίθεζεο. Δίλαη ε δηαδηθαζία κέηξεζεο, αλάιπζεο, ππνινγηζκνχ θαη παξνπζίαζεο ηνπ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ κηαο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο. Ζ αλαιπηηθή ινγηζηηθή ή ινγηζηηθή ηνπ θφζηνπο, θαηά ην παξειζφλ νλνκάδνληαλ βηνκεραληθή ινγηζηηθή. ήκεξα φκσο δελ ππνινγίδνπκε ην θφζηνο κφλν ζηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ζηηο εκπνξηθέο, ζηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, ζηνπο Γεκφζηνπο νξγαληζκνχο θ.α. Ζ απνθέληξσζε ηνπ θφζηνπο είλαη άρξεζηε αλ δελ γλσξίδνπκε ην θφζηνο ηνπ θάζε ηκήκαηνο ή θάζε πξντφληνο. Έηζη, επεηδή ην θφζηνο απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν παξάγνληα αλάιπζεο θαη εξκελείαο γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ, γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη ε αλαιπηηθή ινγηζηηθή απνηειεί ηελ βάζε πνπ ζηεξίδεηαη ε δηνηθεηηθή ινγηζηηθή. Αλεμάξηεηα απφ ηε θχζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ε αλαιπηηθή ινγηζηηθή αζρνιείηαη κε ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο : Παξαθνινχζεζε ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ παξαγσγήο. Καηαινγηζκφ ησλ εκκέζσλ εμφδσλ θαηά ησλ θνξέσλ θφζηνπο. Κνζηνιφγεζε ησλ εκηθαηεξγαζκέλσλ ( ή πξντφληα ζε θαηεξγαζία ) θαη εηνίκσλ πξντφλησλ ( θπξίσλ, ππνπαξαγσγψλ, αθαηαιιήισλ, πνηνηηθψο ειαηησκαηηθψλ θ.ιπ. Κνζηνιφγεζε ησλ ζπκπαξαγσγψλ πξντφλησλ. Ζ αλαιπηηθή ινγηζηηθή εθηφο ηεο θνζηνιφγεζεο αζρνιείηαη θαη κε ζέκαηα δηνίθεζεο, ήηνη : Ση πξντφληα πξέπεη λα παξάγεη ε επηρείξεζε. ε πνην θφζηνο πξέπεη λα παξαρζνχλ ηα πξντφληα. Πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο παξαγσγήο ( π.ρ. ρεηξνπνίεηνο ή κεραληθνθήλεηνο παξαγσγή ). Σηο ρξεζηκνπνηνχκελεο πξψηεο χιεο γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα ηηο πξνκεζεχεηαη απφ άιιεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ή λα ηηο παξάγεη ε ίδηα ε βηνκεραληθή επηρείξεζε. Πξέπεη λα δηαηεξεί απνζήθεο πξψησλ πιψλ ή βηνκεραληθή επηρείξεζε θαη απφ εθεί λα θαηεπζχλνληαη νη εμαγφκελεο ζηνλ ηφπν θαηεξγαζίαο ή νη αγνξαδφκελεο πξψηεο χιεο απφ μέλεο βηνκεραληθέο κνλάδεο λα θαηεπζχλνληαη απ επζείαο ζηνλ ηφπν ηεο θαηεξγαζίαο ρσξίο λα ππάξρνπλ απνζήθεο πξψησλ πιψλ. 6

7 2) Υξεζηκόηεηα θαη ζθνπόο ηεο θνζηνιόγεζεο. Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο γλψζεο ηνπ θφζηνπο, βξίζθεηαη ζην φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο λα θάλεη ηφζν ζσζηή δηνηθεηηθή πνιηηηθή, φζν θαη ζσζηή ηηκνινγηαθή βνεζψληαο ζεκαληηθά ζηε ζσζηή ιήςε απνθάζεσλ. θνπφο ηεο θνζηνιφγεζεο είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ κέζα ζηελ επηρείξεζε απφ ηνπο Managers θαη άιινπο ππεχζπλνπο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηνλ απνινγηζηηθφ έιεγρν ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ. Παξάιιεια κε ηνλ ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ θαη έιεγρν, ηα ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο, καο βνεζνχλ λα θαηαξηίζνπκε ηηο πάζεο θχζεσο πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ, ηνπ ίδηνπ θφζηνπο, ηνπ πξνβιεπφκελνπ θφζηνπο θαζψο θαη άιισλ κεγεζψλ κέζα ζηελ επηρείξεζε, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. 3) Απηνλνκία ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο (θνζηνιόγεζεο) έλαληη ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο. Ζ αλάπηπμε ηεο γεληθήο θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπ θφζηνπο ( αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο ), επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ ινγηζηηθψλ ινγαξηαζκψλ, νη νπνίνη αλαπηχζζνληαη ζην ινγηζηηθφ ζρέδην θάζε νηθνλνκηθήο κνλάδαο. ε έλα ζσζηά αλαπηπγκέλν ινγηζηηθφ ζρέδην νη ινγαξηαζκνί πξέπεη λα θαηαλέκνληαη ζε ηξία κέξε. Καζέλα απφ ηα κέξε απηά, απνηειεί ηδηαίηεξν θαη αλεμάξηεην ινγηζηηθφ θχθισκα, θαη είλαη : α) ν ηνκέαο ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο, πνπ ζχκθσλα κε ην Δ.Γ.Λ.. πεξηιακβάλεη ηηο νκάδεο ινγαξηαζκψλ 1 έσο 8 β) ν ηνκέαο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο πνπ πεξηιακβάλεη ηεο νκάδεο ινγαξηαζκψλ 9 θαη γ) ν ηνκέαο ησλ ινγαξηαζκψλ ηάμεσο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ νκάδα 0 ή 10 Οη ινγαξηαζκνί ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ηνκείο ζπλδένληαη θαη ζπιιεηηνπξγνχλ κεηαμχ ηνπο, ρσξίο λα επεξεάδνπλ ινγηζηηθά ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ άιισλ δχν κεξψλ. χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο απηνλνκίαο ε αλαιπηηθή ινγηζηηθή ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ ηε γεληθή. Οη ινγαξηαζκνί ηεο δε, ζπλδένληαη θαη ζπιιεηηνπξγνχλ κεηαμχ ηνπο ζην αλεμάξηεην ινγηζηηθφ θχθισκα ηεο νκάδαο απηήο (νκάδα 9). Ζ απηνλνκία ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο εμαζθαιίδεηαη κε δηάκεζνπο αληηθξηδφκελνπο ινγαξηαζκνχο. Οη ινγαξηαζκνί ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο, ιεηηνπξγνχλ ζε αλεμάξηεην ινγηζηηθφ θχθισκα. Οη ινγαξηαζκνί ηάμεσο, ιεηηνπξγνχλ επίζεο ζε αλεμάξηεην ινγηζηηθφ θχθισκα. Δδψ πξέπεη λα ηνληζζεί, φηη είλαη δπλαηφ λα ιεηηνπξγνχλ ζε έλα εληαίν ζχζηεκα ινγηζηηθήο ( ζηνλ ίδην ινγηζηηθφ ηνκέα ) ε γεληθή θαη ε αλαιπηηθή ινγηζηηθή ( χζηεκα ηεο πιιεηηνπξγίαο ) κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλαιπηηθή ινγηζηηθή ζα δηαηεξεί ηελ απηνλνκία ηεο θαη δελ ζα αιινηψλνληαη νη παξαθάησ βαζηθέο αξρέο : Ζ αξρή ηεο θαη είδνο ζπγθέληξσζεο ησλ απνζεκάησλ, εμφδσλ θαη εζφδσλ Ζ αξρή ηεο θαηάξηηζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο γεληθήο εθκεηάιιεπζεο κε ινγηζηηθέο εγγξαθέο 7

8 4) Κνζηνινγηθή νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ i. ηόρνο ηεο θνζηνινγηθήο νξγάλσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ ηφρνο ηεο θνζηνινγηθήο νξγάλσζεο είλαη λα επηηεπρζεί, κέζα απφ κία άξηηα νξγάλσζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ, α) ν έιεγρνο θαη ν ζσζηφο θαηαινγηζκφο ηεο θάζε δαπάλεο ζηνλ θαηάιιειν πξννξηζκφ ( θέληξν θφζηνπο ) β) ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο φισλ ησλ παξαρζέλησλ ππεξεζηψλ γ) ε απνηίκεζε ησλ κελφλησλ απνζεκάησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ δ) ν ππνινγηζκφο ηνπ απνηειέζκαηνο εθκεηάιιεπζεο. Βέβαηα ζαλ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο θνζηνιφγεζεο ζεσξείηαη ν ππνινγηζκφο (θαη κάιηζηα κεληαίσο ) ηνπ απνηειέζκαηνο ρξήζεσο ηεο επηρείξεζεο, κέζα απφ ηελ αλαιπηηθή ινγηζηηθή. ii. Βηβιία πνπ θαηαρσξνύληαη νη εγγξαθέο ηεο (θνζηνιόγεζεο) αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο Απφ ην ζχλνιν ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο έλα κέξνο απηψλ θαηαρσξείηαη θαη ζηελ αλαιπηηθή ινγηζηηθή. ην πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαθέξσ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ Δ.Γ.Λ., νη ινγηζηηθέο θηλήζεηο ησλ νπνίσλ θαηαρσξνχληαη κφλν ζηε γεληθή ινγηζηηθή, θαζψο επίζεο θαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ Δ.Γ.Λ. νη ινγηζηηθέο θηλήζεηο ησλ νπνίσλ θαηαρσξνχληαη ζπγρξφλσο ζηε γεληθή θαη ζηελ αλαιπηηθή ινγηζηηθή : Οκάδα Λ/ζκσλ Πεξηγξαθή Οη ινγηζηηθέο θηλήζεηο ησλ ινγ/ζκψλ θαηαρσξνχληαη : ηε γεληθή ινγηζηηθή ηελ αλαιπηηθή ινγηζηηθή 1 ε Πάγην ελεξγεηηθφ Ναη Όρη 2 ε Απνζέκαηα Ναη Ναη 3 ε Απαηηήζεηο Ναη Όρη Γηαζέζηκα 4 ε Καζαξή ζέζε πξνβιέςεηο Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Ναη Όρη 5 ε Βξαρππξφζεζκεο Ναη Όρη Τπνρξεψζεηο 6 ε Οξγαληθά έμνδα θαη Ναη Ναη είδνο 7 ε Οξγαληθά έζνδα θαη Ναη Ναη είδνο 8 ε Λ/ζκνί Ναη Ναη Απνηειεζκάησλ 9 ε Λ/ζκνί ηάμεσο Ναη Όρη 8

9 Ηκεξνιόγην αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο. Οη εγγξαθέο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαηαρσξνχληαη ζην ζεσξεκέλν εκεξνιφγην αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο. Σν ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ δέρεηαη φηη νη εγγξαθέο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο κπνξεί λα θαηαρσξεζνχλ ( εγθχθιηνο /πνι.1206/1996 ): - Δπί θιαζηθνχ ζπζηήκαηνο ζην γεληθφ εκεξνιφγην. - Δπί ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο : α) ζην εκεξνιφγην δηαθφξσλ πξάμεσλ ή β) ζην ζπγθεληξσηηθφ εκεξνιφγην ή γ) ζην εκεξνιφγην εγγξαθψλ ηζνινγηζκνχ. Οη εγγξαθέο απηέο κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ, είηε ζε μερσξηζηφ ινγηζηηθφ θχθισκα απφ ηε γεληθή ινγηζηηθή, είηε ζην απηφ ινγηζηηθφ θχθισκα. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ( ζχζηεκα ζπιιεηηνπξγίαο γεληθήο θαη αλαιπηηθήο ) ή αλαιπηηθή ινγηζηή ζα δηαηεξεί ηελ απηνλνκία ηεο δελ ζα αιινηψλνληαη νη αξρέο ηνπ Δ.Γ.Λ. ( παξ πεξ. 5, ηνπ Δ.Γ.Λ.) Γεληθό θαζνιηθό αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο. Απφ ην εκεξνιφγην ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο νη ινγηζηηθέο εγγξαθέο κεηαθέξνληαη ζην Γεληθφ θαζνιηθφ Λ/ζκσλ Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο ( Λ/ζκνί 90 έσο 99 ). Όζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε ηνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο, νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β., (ζεψξεζε, θχιαμε θ.ι.π. ) έρνπλ εθαξκνγή φπσο θαη γηα ηνπο ινηπνχο πξσηνβάζκηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο ( Δγθχθιηνο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ /πνι 1206/1996). iii. Υξόλνο ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 πξνζηίζεηαη λέα πεξίπησζε δ ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 17 θαη ζεζπίδεηαη, σο πξνζεζκία ελεκέξσζεο ηνπ εκεξνινγίνπ, πνπ πεξηέρεη ηηο εγγξαθέο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο ( νκάδα 9 ), ηνπ Δ.Γ.Λ. ( γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζρεηηθή ππνρξέσζε ) ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα. ε πξνζεζκία απηή αθνξά, ηφζν ηα ρεηξφγξαθα βηβιία ( θαηαρψξεζε ), φζν θαη ηα κεραλνγξαθηθά ( θαηαρψξεζε θαη εθηχπσζε ). Ζ δηάηαμε απηή έρεη εθαξκνγή απφ ηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ 01/01/1997. Υξόλνο εθαξκνγήο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο Ωο γλσζηφ, κε βάζε ηελ Γλσκ. 88/19668/ ηνπ Δ..Τ.Λ, ε θαηαρψξεζε ησλ εγγξαθψλ ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο, γίλνληαλ κηα θνξά ζην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Ζ αλσηέξσ Γλσκ/ζε έπαπζε λα ηζρχεη κεηά ηελ 270/2273/ Γλσκ ηνπ ΔΤΛ. χκθσλα κε ηελ γίλεηαη δεθηφ φηη ε εθαξκνγή ηεο αλαιπηηθήο κπνξεί λα γίλεη ζε δχν θάζεηο ή ζηάδηα. Καηά ην πξψην ζηάδην πνπ αξρίδεη απφ νη επηρεηξήζεηο, πνπ ππνρξενχληαη, ζχκθσλα κε ην λφκν λα ηεξνχλ ηελ αλαιπηηθή ινγηζηηθή, κπνξνχλ λα κελ εθαξκφζνπλ ηα δηαιακβαλφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 4 << Δζσινγηζηηθή πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο >> θαη 5 << Δζσινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ηεο θίλεζεο ησλ απνζεκάησλ >> ( ηεο Γλσκ/ζεο ) ζε κεληαία βάζε, αιιά ζην ηέινο ηεο ρξήζεο. Καηά ην δεχηεξν ζηάδην πνπ αξρίδεη απφ ηελ ζα εθαξκφδεηαη ε γλσκάηεπζε πιήξσο ( ζην ζχλνιφ ηεο ). 9

10 5) Σν πιαίζην ηεο θνζηνιόγεζεο (Κνζηνινγηθό ζύζηεκα ) i. Κόζηνο Κφζηνο είλαη ε δηάζεζε ή επέλδπζε αγνξαζηηθήο δχλακεο γηα ηελ απφθηεζε πιηθψλ ή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κε ζθνπφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εζφδσλ απφ ηηο πσιήζεηο. ηελ απινχζηεξε κνξθή ηνπο, ηα θφζηε πεξηιακβάλνπλ δχν ζηνηρεία ηελ πνζφηεηα θαη ηελ ηηκή : θφζηνο = πνζφηεηα ρ ηηκή ii. Μνλάδεο θόζηνπο Σα θφζηε ζρεηίδνληαη πάληνηε κε θάπνην πξντφλ, κηα ιεηηνπξγία ή ππεξεζία. Παξαδείγκαηνο ράξε, ην θφζηνο ελφο θπιιαδίνπ, ελφο ηφλνπ πεηξειαίνπ θ.ι.π. Σέηνηεο κνλάδεο είλαη γλσζηέο σο κνλάδεο θφζηνπο. Ζ κνλάδα θφζηνπο είλαη ε πιένλ ζρεηηθή κε ηνλ ζθνπφ ή ηελ δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε θάζε νξγαληζκφ δηάθνξεο κνλάδεο θφζηνπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνηθίια ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ ή γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο. ζην ινγηζηηθφ γξαθείν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο : Υξφλνο ιεηηνπξγίαο Ζ/Τ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Τ. iii. Άκεζα θόζηε Σα θφζηε κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, αιιά κηα ζεκειηψδεο θαη ζεκαληηθή κέζνδνο ηαμηλφκεζεο είλαη ζε άκεζα θαη έκκεζα θφζηε. Σα άκεζα θφζηε ( άκεζα πιηθά, άκεζα εξγαηηθά θαη άκεζεο δαπάλεο ) είλαη εθείλα ηα νπνία κπνξνχλ απεπζείαο λα επηβαξχλνπλ κηα εξγαζία, κηα παξαγγειία, έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία. Άκεζα εξγαηηθά είλαη νη κηζζνί θαη ηα εκεξνκίζζηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα θαη ζθφπηκν λα ρξεσζνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Παξάδεηγκα είλαη : νη ακνηβέο ησλ ππαιιήισλ ηνπ γξαθείνπ. iv. Έκκεζα θόζηε Όια ηα πιηθά, ηα εξγαηηθά θαη νη δαπάλεο, πνπ δελ είλαη εχθνιν λα ραξαθηεξηζηνχλ σο άκεζα νλνκάδνληαη έκκεζα θφζηε. Σα ηξία ζηνηρεία ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο, έκκεζα πιηθά, έκκεζα εξγαηηθά, θαη έκκεζεο δαπάλεο, νλνκάδνληαη Γεληθά Βηνκεραληθά Έμνδα ( ΓΒΔ). Πεξηιακβάλνληαη δειαδή, φια ηα άιια έμνδα, εθηφο απφ ηα άκεζα πιηθά θαη ηα άκεζα εξγαηηθά, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία π.ρ. έκκεζα εξγαηηθά έκκεζα πιηθά, αζθάιηζηξα, απνζβέζεηο, θαχζηκα, ειεθηξηζκφ, ζπληεξήζεηο, θαζαξηζκφ θ.ι.π. Έκεζα ιέγνληαη δηφηη επηβαξχλνπλ ηα δηάθνξα θέληξα θφζηνπο κε έκκεζν ηξφπν, δειαδή κε βάζε έλαλ ζπληειεζηή επηβάξπλζεο ή θαηαινγηζκνχ ή απνξξφθεζεο. v. Κόζηνο κεηαηξνπήο Κφζηνο κεηαηξνπήο ιέγεηαη ην θφζηνο πνπ απαηηεί γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησ πιηθψλ ζε πξντφληα. vi. Πξνζηηζέκελε αμία Πξνζηηζέκελε αμία είλαη ε αχμεζε ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο ελφο πξντφληνο κείνλ ην θφζηνο ησλ πιηθψλ ή ππεξεζηψλ πνπ απαηηήζεθαλ. 10

11 6) Κνζηνινγηθνί ινγαξηαζκνί Πίλαθαο θνζηνινγηθώλ ινγαξηαζκώλ ΓΗΑΜΔΟΗ ΑΝΣΗΚΡΗΕΟΜΔΝΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ Αξρηθά απνζέκαηα ινγηζκέλα ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ (παξαγσγή ζε εμέιημε ) ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ Δκπνξεχκαηα ινγηζκέλα Πξντφληα έηνηκα θαη εκηηειή ινγηζκέλα θ.ι.π. Αγνξέο εκπνξεπκάησλ ινγηζκέλεο θ.ν.θ Οξγαληθά έμνδα θαη είδνο ινγηζκέλα Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ ινγηζκέλα Ακνηβέο ηξίησλ ινγηζκέλεο θ.ν.θ Οξγαληθά έζνδα θαη είδνο ινγηζκέλα Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ ινγηζκέλσλ Δκπνξεχκαηα Δκπνξεχκαηα ζε ηξίηνπο Πξντφληα έηνηκα & εκηηειή Πξντφληα έηνηκα & εκηηειή ζε ηξίηνπο Τπνπξντφληα θαη ππνιείκκαηα Τπνπξντφληα θαη ππνιείκκαηα ζε ηξίηνπο Παξαγσγή ζε εμέιημε ( πξντφληα, ππνπξντφληα θαη ππνιείκκαηα ζην ζηάδην ηεο θαηεξγαζίαο Πξντφληα θ.ι.π ππφ θαηεξγαζία ζε ηξίηνπο θ.ν.θ Απνηειέζκαηα ινγηζκέλα Έθηαθηα θαη αλφξγαλα απνηειέζκαηα ινγηζκέλα Τπνινγηζηηθά έμνδα ινγηζκέλα Τπνινγηζηηθά έμνδα έζνδα ινγηζκέλα ( κε ρξεζηκνπνίεζε ι 97.01) ΑΝΑΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΞΟΓΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΟΓΩΝ (ζε ζηαζεξά θαη κεηαβιεηά έμνδα θαη πξννκαδνπνηεκελα, ελζσκαησκέλα έζνδα θαη έμνδα ) ΚΔΝΣΡΑ(ΘΔΔΗ)ΚΟΣΟΤ Έμνδα ιεηηνπξγίαο παξαγσγήο Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο Έμνδα ιεηηνπξγίαο εξεπλψλ αλαπηχμεσο Πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο Τιηθά ζπζθεπαζίαο Πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο Τιηθά ζπζθεπαζίαο ζε ηξίηνπο Αλαιψζηκα πιηθά Μηθξά εξγαιεία Ληγλίηεο Πεηξέιαην Μαδνχη Αλαιψζηκα πιηθά ζε ηξίηνπο Αληαιιαθηηθά παγίσλ ζηνηρείσλ Αληαιιαθηηθά παγίσλ ζηνηρείσλ ζε ηξίηνπο Δίδε ζπζθεπαζίαο Δίδε ζπζθεπαζίαο ζηηο 11

12 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο Έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο απνζήθεο Δίδε ζπζθεπαζίαο ζε ηξίηνπο επηζηξεπηέα Απνθιίζεηο άκεζεο εξγαζίαο (Α.Δ) Απνθιίζεηο γεληθψλ βηνκεραληθψλ εμφδσλ Απνθιείζεηο εμφδσλ ιεηηνπξγίαο αλαπηχμεσο Απνθιίζεηο εμφδσλ ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσλ ΔΟΓΑ ΜΔΗΚΣΑ ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ Πσιήζεηο πξντφλησλ έηνηκσλ θαη εκηηειψλ Πσιήζεηο ππεξεζηψλ ( έζνδα θαη απφ παξνρή ππεξεζηψλ Δπηρνξεγήζεηο θαη δηάθνξα έζνδα πσιήζεσλ Έζνδα παξεπφκελσλ αζρνιηψλ Έζνδα θεθαιαίσλ Ηδηνπαξαγσγή πάγησλ ηεθκαξηά έζνδα θαη απηνπαξαδφζεηο ή θαηαζηξνθέο απνζεκάησλ Κφζηνο παξαγσγήο ή αγνξάο πσιεκέλσλ Άκεζα έμνδα πσιήζεσλ Μεηθηά αλαιπηηθά απνηειέζκαηα εθκεηαιιεχζεσο Δίδε ζπζθεπαζίαο ζε ηξίηνπο Ωο παξαθαηαζήθεο ΑΠΟΚΛΗΔΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΟΣΟ Απνθιίζεηο ηηκήο αγνξάο πξψησλ πιψλ πιηθψλ (Τ) ΓΗΑΦΟΡΔ ΔΝΩΜΑΣΩΜΔΝΔ ΚΑΗ ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟΤ Γηαθνξέο ελζσκαησκέλεο ππνινγηζηηθψλ εμφδσλ θαη απνζβέζεσλ Γηαθνξέο ελζσκαηψζεσο ππνινγηζηηθψλ εζφδσλ Γηαθνξέο ελζσκαηψζεσο εμφδσλ θφζηνπο απνζεκάησλ Γηαθνξέο πξαγκαηνπνηεκέσλ ινγηζκέλσλ εζφδσλ Γηαθνξέο θαηαινγηζκνχ ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Απνηειέζκαηα ρξήζεσο ΔΩΣΔΡΗΚΔ ΓΗΑΤΝΓΈΔΗ ( Ά ιχζε ) Γηαζπλδέζεηο κέζα ζε απηφ θαηάζηεκα Δκπνξεχκαηα δηαθηλεκέλα θ.ι.π Υνξεγήζεηο πνπ ειήθζεζαλ απφ άιια θαηαζηήκαηα ή ππνθαηαζηήκαηα Υνξεγήζεηο πνπ δφζεθαλ ζε άιια θαηαζηήκαηα ή ππνθαηαζηήκαηα ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ

13 i. Σξόπνο ιεηηνπξγίαο ησλ ινγαξηαζκώλ ηεο νκάδαο 9 κε βάζε ην Δ.Γ.Λ.. Ζ ιεηηνπξγία ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο έρεη σο εμήο : Λνγαξηαζκφο 90. Αληηθξίδεη ηα πνζά πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ νκάδσλ 2, 6, 7 θαη 8 ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο Λνγαξηαζκφο 91.Πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο γηα αλαθαηάηαμε ησλ εμφδσλ, αγνξψλ θαη εζφδσλ, αλάινγα κε ηελ θνζηνινγηθή νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο Λνγαξηαζκφο 92. Παξαθνινπζνχληαη κε ηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ ινγ/ζκνπ απηνχ ηα θέληξα ή ζέζεηο θφζηνπο Λνγαξηαζκφο 93. Παξαθνινπζείηαη ην θφζηνο παξαγσγήο Λνγαξηαζκφο 94. Παξαθνινπζνχληαη κε ηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ ηα πάζεο θχζεσο απνζέκαηα ηεο επηρείξεζεο Λνγαξηαζκφο.95.Με ηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ ι/ζκνπ απηνχ παξαθνινπζνχληαη νη απνθιίζεηο ηνπ πξαγκαηηθνχ απφ ην πξφηππν θφζηνο Λνγαξηαζκφο.96.Με ηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ ινγ/ζκνχ απηνχ παξαθνινπζνχληαη ηα έζνδα, ην θφζηνο πσιεζέλησλ θαη ηα κηθηά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο Λνγαξηαζκφο 97.Πεξηιακβάλεη δηαθνξέο ελζσκάησζεο θαη θαηαινγηζκνχ ππνινγηζηηθψλ εμφδσλ θαη απνζβέζεσλ, εζφδσλ θιπ Λνγαξηαζκφο 98.Πεξηιακβάλεη ηα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο Λνγαξηαζκφο 99. Δζσηεξηθέο δηαζπλδέζεηο Περιεχόμενο και ορολογία 1. Οη ππνινγαξηαζκνί ηνπ 99 ιεηηνπξγνχλ, είηε σο ελδηάκεζνη γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο είηε σο αληηθξηδφκελνη γηα λα δηαζπλδένπλ θάζε είδνπο δηαθηλήζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα εξγνζηάζηα ή ππνθαηαζηήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ηα νπνία ηεξνχλ απηφλνκε αλαιπηηθή ινγηζηηθή εθκεηάιιεπζεο. 2. Ζ παξεκβνιή ησλ ινγαξηαζκψλ εζσηεξηθψλ δηαζχλδεζεο ζην ινγηζηηθφ θχθισκα ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο ηνπ απηνχ εξγνζηαζίνπ ή ππνθαηαζηήκαηνο, γίλεηαη φηαλ ε ινγηζηηθή ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγεί απνθεληξσκέλα ii. Αληηζηνηρίεο ινγαξηαζκώλ γεληθήο θαη αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη, είλαη απηφο ηεο ζπκθσλίαο ησλ αλάινγσλ ινγαξηαζκψλ ηεο Γ.Λ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο. Έηζη, πξηλ μεθηλήζνπλ νη εξγαζίεο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο ( θνζηνιφγεζεο ), πξέπεη λα ζπκθσλνχληαη νη ινγαξηαζκνί ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο πνπ ελεκεξψζεθαλ απφ ηνπο αλάινγνπο ινγαξηαζκνχο ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο. πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη ζπκθσλνχλ νη ινγαξηαζκνί ησλ νκάδσλ 2,6,7 θαη 8 ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο κε ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο, σο θαησηέξσ: 13

14 Σίηινη ινγαξηαζκώλ Γεληθή ινγηζηηθή Αλαιπηηθή ινγηζηηθή ΥΡ. ΠΙ. ΥΡ. ΠΙ. Δκπνξεχκαηα 20.xx xx 90.xx.20 Πξντφληα έηνηκα & 21.xx xx 90.xx.21 εκηηειή Τπνπξντφληα θαη 22.xx xx 90.xx.22 ππνιείκκαηα Παξαγσγή ζε εμέιημε 23.xx xx 90.xx.23 Πξψηεο χιεο xx xx 90.xx Βνεζεηηθέο χιεο xx xx 90.xx Τιηθά ζπζθεπαζίαο xx xx 90.xx Αλαιψζηκα πιηθά 25.xx xx 90.xx.25 Αληαιιαθηηθά 26.xx xx 90.xx.26 παγίσλ Ακνηβέο & έμνδα ή πξνζσπηθνχ 93.xx.xx.60 Ακνηβέο ηξίησλ ή xx.xx.61 Παξνρέο ηξίησλ ή xx.xx.62 Φφξνη θαη ηέιε ή xx.xx.63 Γηάθνξα έμνδα ή xx.xx.64 Σφθνη θαη ζπλαθή ή έμνδα 93.xx.xx.65 Απνζβέζεηο παγίσλ ή θνζηνι/λεο 93.xx.xx.66 Πξνβιέςεηο ή εθκεη/ζεο 93.xx.xx.68 Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ Πσιήζεηο πξντφλησλ Πσιήζεηο αρξήζησλ Πσιήζεηο ππεξεζηψλ Δπηρνξεγήζεηο & δηάθ. Έζνδα Έζνδα παξεπνκ Αζρνιηψλ Έζνδα θεθαιαίσλ Ηδηνπαξαγσγή παγίσλ θαη ρξεζηκνπ. Πξνβι. Δθκεηάι/ζεο Έθηαθηα & αλνξγ έμνδα Έθηαθηα θαη αλνξγ Έζνδα Έθηαθηεο δεκηέο Έθηαθηα θέξδε Έμνδα πξνεγνχκ Υξήζεσλ Έζνδα πξνεγνχκ ρξήζεσλ

15 Πξνβι. γηα έθηαθη θηλδχλνπο Έζνδα απφ πξνβιέςεηο πξνεγνχκ ρξήζεσλ Απνζβέζεηο κε θνζηνι/λεο Πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ε κνξθή αλάπηπμεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα είλαη αθξηβψο ε ίδηα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα. Δπεηδή, σο γλσζηφ νη ινγαξηαζκνί ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο δελ είλαη ππνρξεσηηθνί ζηε κνξθή αλάπηπμεο ησλ ( πιελ ησλ πξσηνβάζκησλ ινγαξηαζκψλ θαη κεξηθψλ γλσζηψλ εμαηξέζεσλ ), ε θάζε επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη ζρέδην ινγαξηαζκψλ ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο, ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο ζε απηή αλάγθεο. 7) Μέζνδνη θαη ηερληθέο θνζηνιόγεζεο Μηα κέζνδνο θνζηνιφγεζεο πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη αλάινγα κε ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ή παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ. πλεπψο θάζε επηρείξεζε ζα αθνινπζεί κηα κέζνδν θνζηνιφγεζεο ή νπνία ζα έρεη κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά. Βέβαηα ζα ππάξρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ θνζηνιφγεζεο επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην παξαγσγηθφ ηνκέα. Αληίζεηα, επηρεηξήζεηο κε ηειείσο δηαθνξεηηθνχο κεζφδνπο βηνκεραλνπνίεζεο. π.ρ. κηα επηρείξεζε θαηεξγαζίαο ηξνθίκσλ θαη έλα εξγνζηάζην απηνθηλήησλ, ζα αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο θνζηνιφγεζεο, φπσο επίζεο θαη νη δηάθνξεο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ. Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη νπνηαδήπνηε θνζηνινγηθή κέζνδνο θαη αλ αθνινπζείηαη, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη νη βαζηθέο αξρέο θνζηνιφγεζεο ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε, θαηαλνκή θαη απνξξφθεζε ηνπ θφζηνπο. Καηεγνξίεο κεζόδσλ θνζηνιόγεζεο Τπάξρνπλ δχν επξείεο κεζφδσλ θνζηνιφγεζεο πξντφλησλ: 1. Κνζηνιφγεζε θαηά παξαγγειηά 2. Κνζηνιφγεζε θαηά ιεηηνπξγία ή δηαδηθαζία ή ζπλερήο θνζηνιφγεζεο Ζ θνζηνιφγεζε θαηά παξαγγειηά εθαξκφδεη εθεί φπνπ ε εξγαζία ζπλίζηαηαη απφ δηαθνξεηηθέο ζπκβάζεηο, κε πειάηεο, έξγα ή παξηίδεο παξαγσγήο.οη θπξηφηεξεο ππνδηαηξέζεηο απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη : i. Κνζηνιφγεζε θαηά έξγν ii. Κνζηνιφγεζε θαηά ζχκβαζε iii. Κνζηνιφγεζε θαηά παξηίδα Ζ θνζηνιφγεζε θαηά ιεηηνπξγία ή δηαδηθαζία ( κεξηθέο θνξέο ιέγεηαη θαη θνζηνιφγεζε κνλάδαο ) εθαξκφδεηαη εθεί φπνπ παξάγνληαη πξντφληα ή ππεξεζίεο απφ κηα ζεηξά επαλαιακβαλφκελσλ ιεηηνπξγηψλ ή δηαδηθαζηψλ. 15

16 Σα θφζηε ζηε ζπλέρεηα θαηαλέκνληαη θαηά κέζνλ φξν κεηαμχ ησλ παξαρζείζσλ κνλάδσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. Οη θπξηφηεξεο ππνδηαηξέζεηο απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη: i. Κνζηνιφγεζε θαηά δηαδηθαζία νπνχ πεξηιακβάλνληαη θαη ε θνζηνιφγεζε ζπκπαξαγσγψλ θαη ππνπξντφλησλ. ii. iii. Κνζηνιφγεζε ππεξεζίαο ή ιεηηνπξγίαο. Απηφ ην είδνο θνζηνιφγεζεο, αλ θαη δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ κνλάδσλ πξντφλησλ, ελ ηνχηνηο ρξεζηκνπνηεί παξφκνηεο αξρέο φπνπ έλα κέζν θφζηνο δηακνξθψλεηαη αλά κνλάδα πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο. Παξαδείγκαηνο ράξε, ππνινγίδεηαη έλα κέζν θφζηνο αλά γεχκα ζηελ θαληίλα ε νπνία ιεηηνπξγεί σο θέληξν θφζηνπο. Κνζηνιφγεζε ζπλερνχο παξαγσγήο. ηελ πξάμε επηρεηξείηαη βειηίσζε ηεο θνζηνιφγεζεο κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ησλ ηηκψλ ησλ κεραλνψξσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ζεσξείηαη φηη ππεξεζηψλ θαιχηεξα ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο ζηνλ θαηαινγηζκφ ηνπ θφζηνπο θαηεξγαζίαο. Οπνηαδήπνηε κέζνδν θνζηνιφγεζεο θαη αλ ρξεζηκνπνηείηαη, πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ θαηάιιειε θνζηνινγηθή ηερληθή. ηε πξάμε εθαξκφδεηαη θαη ε κέζνδνο ηεο ζηκήο κεραλνψξαο, ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ζεσξείηαη φηη ππεξεηνχλ θαιχηεξα ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο ζηνλ θαηαινγηζκφ ηνπ θφζηνπο θαηεξγαζίαο. 16

17 ΜΔΡΟ Β 1) Γεληθά γηα ην ινγηζηηθό γξαθείν, εξγαζίεο πνπ εθηειεί Ζ ππεξεζία πνπ ππνρξεσηηθά επηηειείηαη ζε θάζε επηρείξεζε, αλεμάξηεηα απφ ην αληηθείκελν κε ην νπνίν αζρνιείηαη, είλαη ε ππεξεζία ηνπ ινγηζηεξίνπ. Οη ινγηζηηθέο εξγαζίεο είλαη απαξαίηεηεο ζε θάζε κνξθήο επηρείξεζε φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο παξαγσγήο. Οη ινγηζηηθέο εξγαζίεο ρσξίδνληαη ζε εξγαζίεο πνπ γίλνληαη ζηελ αξρή ηεο δηαρεηξηζηηθή ρξήζεο, ζε εξγαζίεο πνπ γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο θαη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη ζην ηέινο απηήο. Οξηζκέλεο δε ινγηζηηθέο πξνεγνχληαη αθφκα θαη ηεο έλαξμήο θαη ιεηηνπξγίαο θάζε επηρείξεζεο θαη αθνχ νινθιεξσζνχλ ππνρξεσηηθά, ηφηε κφλν θαζηζηνχλ λφκηκε ηελ επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη. Οη εξγαζίεο πνχ επηηεινχληαη κέζα ζην ινγηζηήξην είλαη: 1. Καηαγξαθή πεξηνπζίαο ηα ινγηζηηθά βηβιία, χζηεξα απφ ζρνιαζηηθή ηαμηλφκεζε, θαηακέηξεζε θαη απνηίκεζε γίλεηαη ε θαηαγξαθή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ αλαιπηηθά ( απνγξαθή ) θαη ζπλνπηηθά ( ηζνινγηζκφο ) θπξίσο ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο ( ζηαηηζηηθή κνξθή πεξηνπζίαο ). 2. Παξαθνινχζεζε ησλ ινγαξηαζκψλ Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάξθεηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο θάζε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη θάζε έμνδν θαη έζνδν παξαθνινπζείηαη μερσξηζηά θαη κε εηδηθφ ηξφπν, κέζα απφ εηδηθά ινγηζηηθά βηβιία, ηα θαζνιηθά. Έηζη έρνπκε άκεζε αληίιεςε ησλ κεηαβνιψλ ησλ ζηνηρείσλ γηα πεξαηηέξσ εθηηκήζεηο ( δχλακε κνξθή πεξηνπζίαο ). 3. Έθδνζε θαη ιήςε παξαζηαηηθψλ Καζεκεξηλά ην ινγηζηήξην εθδίδεη θαη ιακβάλεη πνιιά παξαζηαηηθά, έληππα δειαδή πνπ πηζηνπνηνχλ ηηο ζπλαιιαγέο. Δίλαη κηα εξγαζία ξνπηίλαο αιιά πξσηαξρηθήο ζπνπδαηφηεηαο. 4. Παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ησλ ζπλαιιαγψλ Απφ ηα παξαζηαηηθά γλσξίδνπκε ην είδνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ έγηλαλ κέζα ζηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε. Οη ζπλαιιαγέο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία κε εκεξνινγηαθή ζεηξά θαη κε εηδηθφ ( ινγηζηηθφ ) ηξφπν. 5. χληαμε ηζνδπγίσλ θαη ινηπψλ θαηαζηάζεσλ ειέγρνπ ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ην πνιχ αλά κήλα, ζπληάζζνληαη ηζνδχγηα θαη άιιεο θαηαζηάζεηο ειέγρνπ θαη ζπκθσλίαο α) ηεο νξζήο κεηαθνξάο ησλ πνζψλ ησλ ινγαξηαζκψλ απφ έλα ινγηζηηθφ βηβιίν ζε έλα άιιν θαη β) ησλ πεξηιεπηηθψλ ινγαξηαζκψλ, κε ην ζχλνιν ησλ ινγαξηαζκψλ ζηνπο νπνίνπο ν θάζε έλαο έρεη αλαιπζεί. 17

18 6. Μηζζνδνζία Οη εξγαζίεο νη ζρεηηθέο κε ηε κηζζνδνζία απαηηνχλ αθξίβεηα, ηαρχηεηα θαη ζπλερή έιεγρν γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ. πλήζσο θάζε εβδνκάδα, δεθαπελζήκεξν ή κήλα ( αλάινγα κε ηελ εξγαζία ) ζπληάζζνληαη νη κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, ζπληάζζνληαη νη κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, ζπληάζζνληαη θαη ππνβάιινληαη ηα έληππα ηα ζρεηηθά κε ηηο θχξηεο θαη επηθνπξηθέο αζθαιίζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ( π.ρ. Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε γηα ην Η.Κ.Α, Καηάζηαζε Αζθαιίζηξσλ γηα Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ Δκπνξηθψλ Καηαζηεκάησλ ΣΔΑΤΔΚ θ.ά ) Αλ δελ ππάξρεη ηκήκα Πξνζσπηθφ θαη θξνληίδεη γηα ηελ ππνβνιή ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζία ηνπ Πίλαθα Πξνζσπηθνχ. Σέινο, ε κηζζνδνζία θαη ε εμφθιεζή ηεο θαηαρσξείηαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία κε βάζε ηε κηζζνινγηθή θαηάζηαζε θαη ηηο εμνθιεηηθέο απνδείμεηο ηεο επηρείξεζεο, ησλ ηακείσλ ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ απηψλ, φπσο ηα Μεραλήκαηα Απηφκαηεο Αλάιεςεο / Καηάζεζεο ή ην δηαδίθηπν. 7.Δξγαζίεο δηεθπεξαίσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ην Γεκφζην Τπνινγίδνληαη θαη απνδίδνληαη πξνο ην Γεκφζην θφξνη θαη εηζθνξέο πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ πνπ νξίδνπλ απηέο. πληάζζνληαη θαη ππνβάιινληαη δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηα Γειηία Οηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηψλ, πξνζσξηλέο θαη νξηζηηθέο δειψζεηο Φφξνπ Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ, βεβαηψζεηο απνδνρψλ, πεξηνδηθέο θαη εθθαζαξηζηηθέο δειψζεηο Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θ.α. Σέινο, ππνβάιινληαη πγθεληξσηηθέο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο Καηαζηάζεηο Πειαηψλ θαη Πξνκεζεπηψλ. 8. Κνζηνιφγεζε ηα ινγηζηήξηα ησλ επηρεηξήζεσλ θπξίσο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα ηεο παξαγσγήο γίλνληαη ινγηζηηθά θαη εμσινγηζηηθά νη πξνυπνινγηζκνί θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο, φηαλ δελ ππάξρεη εηδηθφ ηκήκα γηα ην ζθνπφ απηφ. 9. Υξεκαηννηθνλνκηθέο εξγαζίεο Παξαθνινπζνχληαη ηα δάλεηα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ επηρείξεζε ή ρνξεγνχληαη απφ απηή, γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ησλ κεζηηεηψλ, πξνκεζεηψλ θ.ι.π. 10. χληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο, ζε νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ζπληάζζνληαη ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φπσο ν Ηζνινγηζκφο θαη ε Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ ( γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ). ην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο ζπληάζζνληαη νη νηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ( Ηζνινγηζκφο, Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ, Καηάζηαζε ηακεηαθψλ Ρνψλ θ.ι.π. ) ζηηο νπνίεο απνηππψλνληαη θαηάιιεια δνκεκέλα θαη κε ζαθήλεηα ε νηθνλνκηθή ζέζε, ε νηθνλνκηθή απφδνζε θαη νη Σακεηαθέο Ρνέο ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηε ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ αθνινπζνχληαη Υξεκαηννηθνλνκηθέο ινγηζηηθέο αξρέο θαη θαλφλεο πνπ δίλνληαη απφ ινγηζηηθά πξφηππα (ειιεληθά θαη δηεζλή ), ψζηε ηα ζηνηρεία νπ παξέρνπλ νη θαηαζηάζεηο απηέο λα είλαη αμηφπηζηα θαη ζπγθξίζηκα. Ζ εξγαζία απηή είλαη απφ ηηο θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο εξγαζίεο θαη γίλεηαη απφ αξκφδηα πξφζσπα ζηειέρε ηνπ ινγηζηεξίνπ θαη εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο. 11. Δθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ ην ηέινο ην ινγηζηήξην εθηηκά θαη αμηνινγεί ηελ πνξεία ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, αμηνινγεί ηηο επελδπηηθέο επθαηξίεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ θαηαηίζεηαη ζηε γεληθή Γηεχζπλζε. 18

19 2) Πώο γίλεηαη ε θνζηνιόγεζε ηνπ ινγηζηηθνύ γξαθείνπ κε βάζεη ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρεη. Δλεκέξσζε βηβιίσλ Α θαη Β θαηεγνξίαο Κ.Β. Η Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Τπεξεζηψλ θαη ειεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ ΗΗ Δπηρεηξήζεηο Δκπνξηθέο θαη βηνηερληθέο ΗΗΗ. Δπηρεηξήζεηο Μηθηέο Δλεκέξσζε Βηβιίσλ Γ θαηεγνξίαο Δπηρεηξήζεηο αηνκηθέο Δηαηξείεο Ο.Δ. Δ.Δ. Δηαηξείεο Δ.Π.Δ. Δηαηξείεο Α.Δ. ΑΜΟΙΒΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ( ΥΩΡΊ ΦΠΑ ) Πεξηνδηθή Γήισζε Φ.Π.Α ( Α - Β Γ θαη.). Δθθαζαξηζηηθή Γήισζε Φ.Π.Α ( Α-Β-Γ θαη ) Πξνζσξηλή Γήισζε Φ.Μ.Τ Οξηζηηθή δήισζε Φ.Μ.Τ Γήισζε Δ1 Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ (πιελ επαγγεικαηηψλ) Γήισζε Δ1 Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ κε εηζφδεκα απφ αθίλεηα (πιελ επαγγεικαηηψλ): Γήισζε Δ1 Δηζνδήκαηνο Δπαγγεικαηηψλ κε Δ3 Γήισζε Δ1 Δηζνδήκαηνο Δπαγγεικαηηψλ κε Δ3 θαη κε εηζφδεκα Γήισζε Δ1 Δηζνδήκαηνο Δπαγγεικαηηψλ κε Δ3 θαη κε εηζφδεκα αθηλήησλ Γήισζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Δηαηξεηψλ Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ( ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη Ηζνινγηζκνχ ρξήζεο ) Γήισζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Δηαηξεηψλ Ο.Δ. Δ.Δ. & ινηπψλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ Λνηπέο Γειψζεηο κε ζρεηηδφκελεο άκεζα κε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ( θηεκαηνιφγην Μεηαβάζεηο Αθηλήησλ θ.ι.π. ) Γήισζε Φ.Μ.Α.Π (αλά αθίλεην ) πγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο πειαηψλ πξνκεζεπηψλ παξειζνπζψλ ρξήζεσλ αλά πεξαηνχκελε ρξήζεο ( Α-Β θαη ) Γειψζεηο πεξαηψζεσλ παξειζνπζψλ ρξήζεσλ αλά πεξαηνχκελε ρξήζε ( Α- Β ) θαη. ) Γειψζεηο πεξαηψζεσλ παξειζνπζψλ ρξήζεσλ αλά πεξαηνχκελε ρξήζε ( Γ θαη. ) 19

20 ΛΟΙΠΔ ΔΡΓΑΙΔ Οη παξαθάησ ακνηβέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εξγαζία πνπ ζα εθηειεζηεί απφ ηνλ αξκφδην ινγηζηή ζηε Γ.Ο.Τ ηεο επηρείξεζεο θαη κφλνλ. Γειαδή δελ πεξηιακβάλνληαη θαη ακνηβέο δηεθπεξαίσζεο εθθξεκνηήησλ ησλ θνξνινγνχκελσλ ζε αζθαιηζηηθά ηακεία θαη επηκειεηήξηα. Α) Θεσξήζεηο Βηβιίσλ ηνηρείσλ ( ε ακνηβή νξίδεηαη επί ησλ σξώλ απαζρόιεζεο ) Β) Διεγθηηθή Γηαδηθαζία ( Καηά απνθνπή ) Ακνηβή απαζρφιεζεο ζε πξνιεπηηθνχο ειέγρνπο (Α- Β θαη.) Ακνηβή απαζρφιεζεο ζε ηαθηνχο θαη πξνιεπηηθνχο ειέγρνπο (Α- Β θαη.) Γ) Έλαξμεο επηρεηξήζεσλ ( δηαδηθαζίαο ζε Γ.Ο.Τ ) Έλαξμε Αηνκηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Α-Β-Γ θαη.) Έλαξμε Ο.Δ. Δ.Δ.(Α-Β-Γ) Έλαξμε Δ.Π.Δ Έλαξμε Α.Δ. Γ) Γηαθνπήο επηρεηξήζεσλ Γηαθνπή Αηνκηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ( Α-Β-Γ θαη.) Γηαθνπή Ο.Δ. Δ.Δ. Γηαθνπή Δ.Π.Δ Έλαξμε Α.Δ. Δ) Παξνρή Λνγηζηηθώλ Φνξνηερληθώλ πκβνύισλ 3) Η ινγηζηηθή ησλ δεδνπιεπκέλσλ βάζε παξαζηαηηθώλ νξγαληθώλ θαη αλόξγαλσλ εμόδσλ Σα έμνδα ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο : α) Οξγαληθά. Δίλαη εθείλα ηα έμνδα πνπ γίλνληαη ππνρξεσηηθά γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία, χπαξμε θαη δξάζε ηεο επηρείξεζεο π.ρ. ην ελνίθην, νη κηζζνί ησλ ππαιιήισλ, θαη ζπζρεηίδνληαη κε ηα νξγαληθά έζνδα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ νξγαληθνχ απνηειέζκαηνο ηεο επηρείξεζεο. β) Αλόξγαλα. Δίλαη εθείλα ηα έμνδα πνπ γίλνληαη πξναηξεηηθά απφ ηελ επηρείξεζε θαη δελ ζρεηίδνληαη κε ηε δξάζε ηεο φπσο ην πξφζηηκν ηεο εθνξίαο επεηδή δελ πιεξψζεθε ν θφξνο εηζνδήκαηνο εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζζεί. 20

21 Παξάδεηγκα εμόδσλ είλαη : i. ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ ( απαζρνιεί έσο 5 άηνκα ). Φύιιν πξνζδηνξηζκνύ θόζηνπο εξγαζίαο Παξαθνινπζνχλ φια ηα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απαζρφιεζε ηνπ έκκηζζνπ θαη εκεξνκηζζίνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο, φπσο είλαη ακνηβέο, εξγνδφηεο, απνδεκηψζεηο απνιχζεσλ θηι. ii. ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ. Παξαθνινπζνχλ φιεο ηηο ακνηβέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εξγαζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ επηρείξεζε απφ πξφζσπα πνπ δε ζπλδένληαη κε απηή κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο φπσο είλαη νη ακνηβέο ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ. πξνκήζεηεο ηξίησλ θ.ιπ. iii. παξνρέο ηξίησλ Παξαθνινπζνχλ ηα έμνδα φπσο ην ειεθηξηθφ ξεχκα, ην θσηαέξην ή χδξεπζε, ηα ηειεθσληθά, ηα ελνίθηα, ηα αζθάιηζηξα νη επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο, ηα απνζεθεπηηθά θηι. iv. θόξνη θαη ηέιε Παξαθνινπζνχλ φινπο ηνπο θφξνπο θαη ηα ηέιε πνπ βαξχλνπλ ηελ επηρείξεζε. Όπσο δεκνηηθνί θφξνη θαη ηέιε, ηέιε θπθινθνξίαο κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ηέιε ζπλαιιαγκαηηθψλ δαλείσλ θαη ινηπψλ πξάμεσλ θ.η.ι. Γελ πεξηιακβάλνληαη ζ απηφλ α) ν θφξνο εηζνδήκαηνο γηαηί δε βαξαίλεη ηα έμνδα ηεο ρξήζεο αιιά κεηψλεη ηα θέξδε πνπ δηαηίζεληαη, β) ν θφξνο πνπ δηαπηζηψλεηαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη αθνξά πξνεγνχκελεο ρξήζεηο θαζψο επίζεο θαη νη θνξνινγηθέο πνηλέο θαη πξφζηηκα θαη γ) νη θφξνη θαη νη δαζκνί ζηα εηζαγφκελα αγαζά νη νπνίνη πξνζαπμάλνπλ ηελ αμία αγνξψλ ( απνζεκάησλ θαη παγίσλ ). v. δηάθνξα έμνδα Παξαθνινπζνχλ φια ηα έμνδα θαηά είδνο πνπ δελ θαηαρσξνχληαη ζε άιιν ινγαξηαζκφ νξγαληθψλ εμφδσλ, φπσο έμνδα κεηαθνξψλ, έμνδα ηαμηδηψλ, έμνδα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο, έμνδα εθζέζεσλ επηδείμεσλ, εηδηθά έμνδα πξνψζεζεο εμαγσγψλ, ζπλδξνκέο εηζθνξέο, δσξεέο επηρνξεγήζεηο, έληππα θαη γξαθηθή χιε, πιηθφ άκεζεο αλάισζεο, έμνδα δεκνζηεχζεσλ, έμνδα ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ, δηαθνξέο απνηηκήζεσλ ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ, δηαθνξέο ( δεκίεο ) απφ πψιεζε ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ. vi. Σόθνη θαη ζπλαθή έμνδα Παξαθνινπζνχλ ηνπο ηφθνπο θαη ηα ζπλαθή κε απηνχο έμνδα. vii. Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο. Παξαθνινπζνχλ ηηο ηαθηηθέο, κεηψζεηο ηεο αμίαο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ νθείινληαη ζηε ρξνληθή θζνξά, ηε ιεηηνπξγηθή θζνξά θαη ηελ νηθνλνκηθή απαμίσζε απφ ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε, φπσο απνζβέζεηο εδαθηθψλ εθηάζεσλ ( εθηφο απφ ηα γήπεδα θαη νηθφπεδα πνπ δελ ππφθεηληαη ζε απνζβέζεηο, απνζβέζεηο κεραλεκάησλ ηερληθψλ έξγσλ, απνζβέζεηο κεραλεκάησλ ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ινηπνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, απνζβέζεηο κεηαθνξηθψλ κέζσλ, απνζβέζεηο επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, απνζβέζεηο αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαη εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο. 21

22 viii. πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο Παξαθνινπζνχλ ηα πνζά ηα νπνία πξννξίδνληαη λα θαιχςνπλ νξγαληθά έμνδα ηεο ρξήζεο πνπ πηζαλνινγνχληαη φηη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην κέιινλ, φπσο πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. Οη παξαπάλσ ινγαξηαζκνί αλήθνπλ ζηε νκάδα 6 ηνπ Δ.Λ.Γ.. 4) Σαθηνπνίεζε εζόδσλ εμόδσλ θαη πξνζδηνξηζκόο ηνπ απνηειέζκαηνο. i. Σαθηνπνίεζε ησλ εμόδσλ αγνξώλ Καηαρώξεζε ζηε γεληθή ινγηζηηθή. Σα νξγαληθά έμνδα θαηαρσξνχληαη βάζεη ησλ παξαζηαηηθψλ ζηνπο νηθείνπο ινγαξηαζκνχο ηεο νκάδαο έμη (6) ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο θαη είδνο. Ζ θαηαρψξεζε γίλεηαη κέζα ζην κήλα θαηά ηνλ νπνίν απηά θαζίζηαληαη δνπιεκέλα θαη πξνζδηνξίδεηαη ην θαη αμία πνζνηηθφ ηνπο κέγεζνο βάζεη ησλ νηθείσλ παξαζηαηηθψλ ( γλσκάηεπζε 270/1996 παξ. 6.2 Δ..Τ.Λ ) : Καηαρώξεζε ζηελ αλαιπηηθή ινγηζηηθή Σα δεδνκέλα ησλ νξγαληθψλ βάζεη παξαζηαηηθψλ εμφδσλ θαηαρσξνχληαη θαηά πξννξηζκφ ζηελ αλαιπηηθή ινγηζηηθή ζην ιν/ζκφ 92 Κέληξα ( ζέζεηο ) θφζηνπο κε πίζησζε ηνπ ινγ/ζκνπ Οξγαληθά έμνδα θαη είδνο ινγηζκέλα. Ζ θαηαρψξεζε γίλεηαη κε έλαλ απφ ηνπο εμήο δχν ηξφπνπο ( γλσκάηεπζε 270/1996 παξ. 3.δ. Δ..Τ.Λ ) : α) Πξψηα θαηαρσξνχληαη ζηε γεληθή ινγηζηηθή θαη ζηε ζπλέρεηα, φρη αξγφηεξα απφ ην ηέινο ηνπ κήλα κεηαθέξνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο. β) Καηαρσξνχληαη ηαπηφρξνλα ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο γεληθήο θαη αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο. Πεξί ηνπ ινγ/ζκνύ Οξγαληθά έμνδα θαη είδνο ινγηζκέλα. Ο ινγαξηαζκφο απηφο απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν ή ηε γέθπξα απφ ηελ νπνία κεηαθέξνληαη ζηελ αλαιπηηθή ινγηζηηθή ηα δεδνκέλα ησλ νξγαληθψλ εμφδσλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην ινγ/ζκφ 60 ρσξίο θαηά ηε κεηαθνξά απηή λα ζίγνληαη ή λα θηλνχληαη νη νηθείνη ινγαξηαζκνί ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο. ην ινγ/ζκφ παξαθνινπζνχληαη πεξηιεπηηθά ηα θαη είδνο νξγαληθά έμνδα ηα νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί πξνεγνπκέλσο ζηνπο νηθείνπο ινγ/ζκνπο ηεο νκάδαο 6 ηεο γεληθήο ( Δ.Γ.Λ.. παξ ). ην ηέινο θάζε πεξηφδνπ ν ινγ/ζκνο ζα εκθαλίδεη πηζησηηθφ ππφινηπν ίζν κε ην ρξεσζηηθφ ππφινηπν ηεο νκάδαο ινγαξηαζκψλ 6 Οξγαληθά έμνδα θαη είδνο ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο. 22

23 Αο ππνζέζνπκε όηη ην ινγηζηηθό γξαθείν εθηειεί δηάθνξεο εξγαζίεο θαη νη θαηαζηάζεηο ησλ ινγ/ζκσλ Γεληθήο Δθκεηαιιεύζεσο θαη Απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηεο Γ.Λ έρνπλ ηελ παξαθάησ κνξθή: Λ 80 Γεληθήο Δθκεηαιιεχζεσο 1.Αξρηθά απνζέκαηα 25.Αλαιψζηκα πιηθά 2. Αγνξέο 25.Αλαιψζηκα πιηθά 60.Ακνηβέο& έμνδα πξνζσπηθνχ Ζιεθηξηθφ ξεχκα Λνηπέο πξνκ. Σξαπ Έμνδα πξνβνιήο θαη δηαθ Πξνεμ ηφθνη θαη έμνδα Σξαπ Σειεπηθνηλσλίεο 3800, , ,00 750,00 150,00 250,00 300,00 20,00 Πσιήζεηο ππεξεζηψλ 22000, ,00 Κέξδε εθκεη/ζεσο 11730, , ,00 Λ 86 Απνηειεζκάησλ ρξήζεσο Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηη Έμνδα ιεηη δηαζέζεσο Έμνδα ρξ/θεο ιεηη Έθηαθηεο έμνδα 510,00 710,00 300,00 20, Μηθηά θέξδε 81.03Έθηαθηα θέξδε 13250,00 25, Καζαξά θέξδε 11735, , ,00 23

24 Μεηά από ηηο θαηάιιειεο θηλήζεηο γίλεηαη: 94 Απνζέκαηα Αλαιψζηκα πιηθά (ζε) 90 Γηάκεζνη αληηθξηδφκελνη ινγ/ζκνη Αξρηθά απνζέκαηα ινγηζκέλα 3800, , ,00 Μεηαθνξά αξρ απνζεκάησλ απφ Γ.ι 94 Απνζέκαηα Αλαιψζηκα πιηθά (ζε) 90 Γηάκεζνη αληηθξηδφκελνη ινγ/ζκνη Αγνξέο ινγηζκέλεο 2000, , ,00 Μεηαθνξά αγνξψλ απφ Γ.Λ 92 Κέληξα θφζηνπο Έμνδα ιεηηνπξγίαο παξαγ Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηη. (ζε) 90 Γηάκεζνη αληηθξηδφκελνη ι/ζκνη Οξγαληθά έμνδα θαη είδνο ινγηζκέλα Ακνηβέο θαη έμνδα πξ. ινγηζκέλα Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ ινγηζκέλα Παξνρέο ηξίησλ ινγηζκέλεο Γηάθνξα έμνδα ινγηζκέλα Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα ινγηζκέλα 3000,00 150,00 770,00 250,00 300, ,00 510,00 710,00 300, , ,00 Μεηαθνξά εμφδσλ απφ Γ.Λ θαη κεξηζκφο σο ην θχιιν κεξηζκνχ Φύιιν κεξηζκνύ. Όιεο νη επηρεηξήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν αλήθνπλ, (π.ρ. Βηνκεραληθέο, εκπνξηθέο, κεηαιιεπηηθέο, ηερληθέο, παξνρήο ππεξεζηψλ θ.ι.π ) πνπ εθαξκφδνπλ ηελ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή, πξέπεη ππνρξεσηηθά : α) Να παξαθνινπζνχλ εζσινγηζηηθά ηε δηακφξθσζε ηνπ θφζηνπο ησλ θαηά ιεηηνπξγία. Απηφ εμαζθαιίδεηαη κε ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεσηηθψλ δεπηνξνβάζκησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ πξσηνβαζκίνπ 92 ( ζέζεηο θφζηνπο ) Έμνδα ιεηηνπξγίαο παξαγσγήο Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο Έμνδα ιεηηνπξγίαο εξεπλψλ αλαπηχμεσο Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο Έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο 24

25 Οη ινγαξηαζκνί απηνί ηεξνχληαη ππνρξεσηηθά κφλν εθ φζνλ ζηελ επηρείξεζε ππάξρεη θα δξαζηεξηνπνηείηαη ε αληίζηνηρε ιεηηνπξγία. Έηζη π.ρ. κηα εκπνξηθή επηρείξεζε ζηελ νπνία δελ ππάξρεη ιεηηνπξγία παξαγσγήο δελ ππνρξενχληαη λα ηεξεί ηνλ ινγαξηαζκφ Έμνδα ιεηηνπξγία παξαγσγήο. Ζ θαηαλνκή ηνπ θαη είδνο ζηα επηκέξνπο θέληξα θφζηνπο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα θχιισλ κεξηζκνχ πνπ θαηαξηίδνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ. Σα θχιια κεξηζκνχ θαηαξηίδνληαη θπξίσο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ θαη είδνο εμφδσλ θαη ινγαξηαζκψλ ηεο νκάδαο 6, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε θαηάξηηζε θχιισλ κεξηζκνχ θαη γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο πιηθψλ ηεο νκάδαο 2 (Δ.Γ.Λ. παξ , πεξ. 2 ). Γηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηη πεξηιακβάλνπλ έθαζηνο Σα έμνδα Γηνίθεζεο πεξηιακβάλνπλ : α) Σηο ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ( ινγηζηεξίνπ, Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, Μεραλνγξάθεζεο, Γεληθήο Γ/λζεο θ.ι.π. ) θαη ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο επί ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ. β) Σηο ακνηβέο ηξίησλ. Σα ινηπά έμνδα δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο ( ΓΔΖ, ΟΣΔ, Ύδξεπζε, Θέξκαλζε, Καζαξηφηεηα, πληήξεζε θ.ι.π. Λεηηνπξγία δηάζεζεο Έμνδα δηάζεζεο είλαη ηα έμνδα πνπ γίλνληαη γηα ηελ πξνψζεζε, πξνεηνηκαζία θαη πξαγκαηνπνίεζε ησλ πσιήζεσλ ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Σα Έμνδα απηά δηαθξίλνληαη ζε άκεζα ή εηδηθά θαη έκκεζα ή γεληθά. ηα έμνδα δηάζεζεο πεξηιακβάλνληαη θπξίσο ηα αθφινπζα έμνδα : α) Ακνηβέο πξνζσπηθνχ θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ησλ Τπεξεζηψλ MARKETING- Γηαλνκήο. β) Ακνηβέο πσιεηψλ. γ)δλνίθην Γξαθείνπ. δ) Γηαθεκίζεηο νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ έρεη ζρέζε κε ηε δηάζεζε. Υξεκαηννηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ( Βεληέξεο Γεώξγηνο ) Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη : α) Σφθνη γηα βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα δάλεηα, ηα νπνία δελ ππεξβαίλνπλ ην δηπιάζην ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ππνινγίδνληαη δε κε ην ζηαζκηθφ επηηφθην δαλεηζκνχ ηεο θιεηζκέλεο ρξήζεο. β) Σξαπεδηθά έμνδα γηα ηε ζχλαςε δαλείσλ (παξάβνια, ραξηφζεκα, πξνκήζεηεο ηξάπεδαο θ.ιπ.). Λεηηνπξγία παξαγσγήο Σν θφζηνο ζηελ ιεηηνπξγία απηή απνηειείηαη απφ ηελ αμία ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ, ηελ εξγαζία θαη ηηο ινηπέο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ κηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία, φπσο ην ξεχκα παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, απνζβέζεηο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θ.ιπ. 25

26 Λεηηνπξγία εξεπλώλ αλάπηπμεο Σν θφζηνο ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο απνηειείηαη απφ ηα πνζά πνπ δαπαλά ε επηρείξεζε γηα έξεπλεο γηα κειέηεο, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηελ παξαγσγή λέαο ππεξεζίαο, ηελ ηειεηνπνίεζε θαη βειηίσζε ήδε ππάξρνληνο θ.ιπ. ii. Σαθηνπνίεζε ησλ νξγαληθώλ εζόδσλ Οδεγίεο από γλσκ. ηνπ Δ..Λ. 270/2273/1996 πξγ 6.3 Οδεγίεο απφ γλσκ. Σνπ Δ..Τ.Λ 270/2273/1996 πξγ Σα αλφξγαλα έζνδα έμνδα θέξδε θαη δεκίεο θαηαρσξνχληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο νκάδαο επηά ( 7) ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο, κέζα ζην κήλα πνπ απηά πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ηνλ νπνίν αθνξνχλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν ηηκνιφγεζεο ηνπο ( ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πξνο ηνχην, φηαλ ρξεηάδεηαη, ησλ ελδηάκεζσλ δεπηεξνβαζκίσλ ινγαξηαζκψλ πξνυπνινγηζκέλσλ εζφδσλ φπσο αλαθέξνπκε ζηε ζπλέρεηα γηα ηα έμνδα ). Μέζα ζην ίδην κήλα ινγίδνληαη επίζεο ζηελ αλαιπηηθή ινγηζηηθή. 93 Κφζηνο παξαγσγήο θφζηνο παξαγ (ζε) 94 Απνζέκαηα Αλαιψζηκα πιηθά 5800, , ,00 Μεηαθνξά αξρ απνζεκάησλ απφ Γ.ι 93 Κφζηνο παξαγσγήο θφζηνο παξαγ (ζε) 92 Κέληξα θφζηνπο έμνδα ιεηη. Παξαγσγήο 2950, , , ,00 Καηαινγηζκφο θφζηνπο 94 Απνζέκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ (ζε) 93 Κφζηνο παξαγσγήο θφζηνο παξαγσγήο Μεηαθνξά αξρ απνζεκάησλ απφ Γ.Λ. 8750, , , ,00 90 Γηάκεζνη αληθξπδφκελνη ι/ζκνη Οξγαληθά έζνδα θαη είδνο ινγηζκέλα πσιήζεηο ππεξεζηψλ (ζε) 96 Έζνδα κηθηά αλαιπηηθά απ/ηα Πσιήζεηο πξντφλησλ εηνίκσλ θαη εκηηειψλ , , , , ,00 Μεηαθνξά πσιήζεσλ θαη ηδηνπαξαγσγή απφ ηε Γελ. Λνγ ζηελ Αλαι Λνγ ( άκεζνο ηξφπνο ) 26

27 iii. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ κηθηνύ απνηειέζκαηνο εθκεηάιιεπζεο Οδεγίεο από γλσκ. ηνπ Δ..Λ. 270/2273/1996 πξγ 6.5 ην ζχζηεκα ηεο απηνλνκίαο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο έλαληη ηεο γεληθήο ηα κηθηά αλαιπηηθά απνηειέζκαηα πξνζδηνξίδνληαη ζην ινγαξηαζκφ 96 << Έζνδα Μηθηά Αλαιπηηθά Απνηειέζκαηα >> ηεο νκάδαο ελλέα (9). ην ινγαξηαζκφ απηφλ θαη ηνπο αλαιπηηθνχο ηνπ, θαηαρσξνχληαη ηα έζνδα θαη ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπο, πξνζδηνξίδεηαη δε ην κηθηφ απνηέιεζκα θαη είδνο πξντφληνο, εκπνξεχκαηνο ή ππεξεζίαο. Οη επηρεηξήζεηο γηα λα ηξνθνδνηνχληαη κε αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ ινγαξηαζκνχ 96 << Έζνδα Μηθηά αλαιπηηθά απνηειέζκαηα >> ζε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε αλάπηπμε ππνινγαξηαζκψλ. 96 Έζνδα κηθηά αλαιπηηθά απ/ηα Μηθηά αλαιπηηθά απνη. Δθκεη (ζε ) 96 Έζνδα κηθηά αλαιπηηθά απ/ηα Κφζηνο παξαγσγήο πσιεκέλσλ κεηαθνξά θφζηνπο παξαγσγήο πσιεκέλσλ ζηνλ ι 96,22 96 Έζνδα κηθηά αλαιπηηθά απ/ηα Πσιήζεηο ππεξεζηψλ (ζε) 96 Έζνδα κηθηά άπνπ. Δθκεη/ζεσο Μηθηά αλαι. Απνη. Δθκεη/ζεσο Τπεξεζηψλ. 8750, , , , , , , , , ,0 0 Μεηαθνξά Τ/Λ ζηνλ Τ/Λ Έζνδα κηθηά αλαιπηηθά απ/ηα κηθηά αλαι. Απνη. Δθκεη/ιεπζεσο Αλαιψζηκα πιηθά (ζε) 94 Απνζέκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ 8750, , , , ,00 Κφζηνο παξαγσγήο πσιεκέλσλ ππεξεζηψλ 96 Έζνδα κηθηά αλαιπηηθά απ/ηα κηθηά αλαι. Απνη. Δθκεη/ιεπζεσο παξνρήο ππεξεζηψλ (ζε) 98 Αλαι. Απνηειέζκαηα Απνη. ρξήζεσο Μηθηά απνη εθκεη/ζεσο Μηθηφ θέξδνο εθκ/ζεσο 13250, , , , , ,0 0 27

28 iv. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ θαζαξνύ απνηειέζκαηνο 90 Γηάκεζνη αληηθξηδφκελνη ι/ζκνη Απνηειέζκαηα ινγηζκέλα (ζε) 98 Αλαι. Απνηειέζκα Απνη. ρξήζεσο 25, έθηαθηα θαη αλφξγαλα απ/ζκαηα 98 Αλαι. Απνηειέζκα Απνη. ρξήζεσο έθηαθηα θαη αλφξγαλα 20,00 απνηειέζκαηα (ζε ) 90 Γηάκεζνη αληηθξηδφκελνη ι/ζκνη Απνηειέζκαηα ινγηζκέλα Μεηαθνξά έθηαθηεο δεκηάο απφ Γελ Λνγηζηηθή 25,00 25,00 20,00 20,00 25,00 20,00 25,00 20,00 98 Αλαι. Απνηειέζκα Απνη. ρξήζεσο Έμφδα πνπ βαξχλνπλ ηα κηθηά απνηει Έμνδα Γηνηθεηηθήο ιεηη έμνδα Λεηη. Γηαζ Έμνδα Υξεκ/θήο ιεηη (ζε) 92 Κέληξα θφζηνπο έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηη έμνδα ιεηη δηάζ έμνδα ρξεκ/θεο ιεηη. 510,00 710,00 300,00 510,00 710,00 300, , ,00 Μεηαθνξά εμφδσλ εθκ ζηνλ Λ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι Δπιβλέποςζα καθηγήηπια: Λημναίος Παπθένα ποςδαζηέρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Θεζζαλονίκη 2015 ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΘΔΜΑ: ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΧΝ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΕΑΥΑΡΖ ΑΔ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Εέπζη ηαςπούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003

1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 1 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Α.ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 2. Ζ εθαπμογή ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ (Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεο) Οκάδεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 0 ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΖ (Οκάδεο 1, 2, 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2006

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2006 ΣΔΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2006 ΘΔΜΑ: ΟΗ ΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΜΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ Ζ ΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ AΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 80/2012 Έκθεση εσόδων εξόδων Β τριμήνου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Βαζικά ζημεία διάλεξηρ

Βαζικά ζημεία διάλεξηρ Διοικητική Λογιστική Δηάιεμε 1 ε Εηζαγσγή ζηε δηνηθεηηθή ινγηζηηθή Δξ. Δεκήηξεο Μπάιηνο Βαζικά ζημεία διάλεξηρ Τη είλαη ε δηνηθεηηθή ινγηζηηθή Ο ξφινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ινγηζηή Φξεκαηννηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΤΜΗΜΑ : Γενικής Διοίκησης ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Γεκφζην ινγηζηηθφ θαη δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ζπλαιιαγψλ δεκφζηνπ ηνκέα : πκβνιή ζηελ θαηάξηηζε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

εκεηψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο

εκεηψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΏΝ ΠΟΤΓΧΝ εκεηψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κσλζηαληίλνο Η. Ληάπεο Δπάγγεινο Γ. Πνιίηεο, PhD Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1. Ειςαγωγι... 5 1.1 Η ζννοια τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο χληαμεο Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ ηνπ Κέληξνπ Απαζρφιεζεο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΚΑΔ) ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ

Οδεγφο χληαμεο Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ ηνπ Κέληξνπ Απαζρφιεζεο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΚΑΔ) ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ Οδεγφο χληαμεο Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ ηνπ Κέληξνπ Απαζρφιεζεο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΚΑΔ) ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ Tα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα ζπληάμεηε ην επηρεηξεκαηηθφ ζαο ζρέδην. Γηαβάζηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πτστιακής εργασίας: Σςγκπιηικά πλεονεκηήμαηα ηηρ μησανοπγάνωζηρ. Η πεπίπηωζη εθαπμογήρ ηηρ ζε λογιζηικό γπαθείο.

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ (πξψελ Shell Hellas ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ) Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Supply Chain Management και Προμήθειες

Supply Chain Management και Προμήθειες ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Supply Chain Management και Προμήθειες Δπιβλέπων Καθηγητής : Μάρδας Γημήτρης Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έλλνηα είδνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β..... 2 ΘΔΜΑ: Παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ έλαληη ακνηβήο Έθδνζε ζηνηρείνπ... 2 ΘΔΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΓΗΔΘΝΔΗ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΛΑΓΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Κα. ΚΟΤΜΑΡΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΙΔΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (International Accounting Standards) (Απφ ην 1973 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2002) ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε.

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε. ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΗ ΥΡΗΔΩ ΑΠΟ 01/01/2012 ΔΩ 31/12/2012 ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ WHIRLPOOL ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ & ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Κάζεκα: Πρεδηαζκφο & Ξξνγξακκαηηζκφο Ξαξαγσγήο Θαζεγεηήο: Ιπκπεξφπνπινο Γεψξγηνο Φνηηεηέο: Θνζκαξάο Αζηέξηνο Ρηάθαο Γεψξγηνο Ξαππήο Iσάλλεο H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Tι είναι Βιομησανία; Βηνκεραλία: Ζ θαηαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ σνεδρίαζη ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ ηης ανώνσμης εηαιρείας με ηην επωνσμία «ΑΚΟΤΣΗΚΖ Α.Δ.» Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, ζήκεξα 15 Μαΐοσ 2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών

Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών Κεθάλαιο 4 Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών 4.1 Ειζαγωγή Μεηά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν παξνπζηάδεηαη ε κειέηε πνπ έγηλε πάλσ ζε κία εηαηξία γξαθηθψλ ηερλψλ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο xline ERP ηνπο Νένπο πληειεζηέο Φ.Π.Α.

Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο xline ERP ηνπο Νένπο πληειεζηέο Φ.Π.Α. Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο xline ERP ηνπο Νένπο πληειεζηέο Φ.Π.Α. Δηεύζπλζε Υπεξεζηώλ Λνγηζκηθνύ Έθδνζε 1.00 Γεθέκβξηνο 2010 Εηζαγωγή Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ ζην xline ERP νη ηξνπνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων 1. Ση εηλαη «νξγαλσζε»; 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ & ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ Α ΜΔΡΟ «Ζ ΟΡΓΑΝΩΖ» Δίλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ -ηδηφηεηα πνπ δηαθξίλεη ή δηαζέηεη έλαο νξγαληζκφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα