ΠΟΙΑ ΜΑΡΚΑ ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΠΔΡΙΟΣΔΡΟ ΝΔΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΙΑ ΜΑΡΚΑ ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΠΔΡΙΟΣΔΡΟ ΝΔΡΟ"

Transcript

1 ΠΟΙΑ ΜΑΡΚΑ ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΠΔΡΙΟΣΔΡΟ ΝΔΡΟ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΟ ΣΜΗΜΑ ΑΣ2 1ν ΔΠΑΛ ΚΟΡΧΠΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΛΔΚΚΑ ΛΔΧΝΙΓΑ - 1 -

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1.ΠΡΟΛΟΓΟ ζει 3 2.Πεξίιεςε σελ 3 3.ΔΙΑΓΧΓΗ σελ Παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο: σελ 3 Α.Οξηνζέηεζε: σελ 3 Β.Μεηαβιεηέο: σελ Τπόζεζε έξεπλαο : σελ Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο: : σελ θνπόο ηεο έξεπλαο : σελ Παξάγνληεο πνπ δελ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο: σελ Όξηα ηεο εξεπλάο : σελ 3 4.ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ σελ 4 5.ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ σελ Υξνλνδηάγξακκα εξγαζηώλ σελ Καηάινγνο πιηθώλ: σελ Καηάινγνο κέζσλ σελ Δθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο(πεξηγξαθή) σελ Πίλαθαο παξαηεξήζεσλ σελ 8 6.Καηάινγνο ζπκπεξαζκάησλ σελ Απνδνρή ε απόξξηςε ηεο αξρηθήο ππόζεζεο σελ Πξνηάζεηο γηα λέα ζπκπιεξσκαηηθή εξεπλά. σελ 9 6.πκπεξάζκαηα Πξνηάζεηο σελ 9 7.Βηβιηνγξαθία σελ 9-2 -

3 1.ΠΡΟΛΟΓΟ Η εξγαζία απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ππό ηελ επίβιεςε ηνπ θπξίνπ Λέθθα Λεσλίδα θαη εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο ηερλνινγίαο Α ΔΠΑΛ ζηελ εηζαγσγή αλαθέξνληαη, ε νξηνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο, νη κεηαβιεηέο, νη πξνβιέςεηο, ν ζθνπόο θαη νη θνηλσληθέο σθέιεηεο ηεο έξεπλαο. ην ζεσξεηηθό κέξνο πεξηιακβάλεη ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο γύξσ από ην ζέκα. ην εξεπλεηηθό κέξνο πεξηιακβάλεη όιεο ηηο εξγαζίεο θαη ππνινγηζκνύο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο ππόζεζεο. γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ ζηε δηεθπεξαίσζε ηεο επραξηζηώ ηνλ θύξην Λέθθα Λεσλίδα. 2.ΠΔΡΙΛΗΦΗ Πξώηα απ όια επέιεμα ην ζέκα. Μεηά πήξα έλα νγθνκεηξηθό ζσιήλα, έβαια 100ml λεξό. Έπεηηα πήξα δηάθνξα εηδή ραξηνπεηζέηαο θαη ηα έβαια κέζα ζηνλ νγθνκεηξηθό ζσιήλα κεηά από 10 δεπηεξόιεπηα αθαίξεζα ηεο ραξηνπεηζέηεο θαη κέηξεζα ηε ζηάζκε ηνπ λεξνύ. Δπηπιένλ κέηξεζα πνζά ml είρε απνξξνθήζεη ε θάζε ραξηνπεηζέηα από ηνλ νγθνκεηξηθό ζσιήλα.θαη ηέινο έγξαςα ηελ εξγαζία ζηνλ ππνινγηζηή. 3.ΔΙΑΓΧΓΗ 3.1.ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ Α.Οξηνζέηεζε: Δξεπλήζεθε αθξηβώο ην πνζό ηεο απνξξνθεηηθόηεηαο ηεο ραξηνπεηζέηαο ζην λεξό. Β.Μεηαβιεηέο: Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή: ε ραξηνπεηζέηα. Δπίπεδα: Napkin_sfex, Napkin_fto, Napkin_sing, Napkin_kex, Napkin_dca, Napkin_dna Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή:σν πνζνζηό απνξξνθεηηθόηεηαο ηνπ λεξνύ. 3.2Τπόζεζε ηεο έξεπλαο Αλ ε κάξθα ραξηνπεηζέηαο επεξεάδεη ηελ απνξξνθεηηθόηεηα ηνπ λεξνύ ηόηε ε κάξθα Napkin_sfex απνξξνθά πεξηζζόηεξν λεξό. 3.3Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο Μέηξεζα ην πνζό ηεο απνξξνθεηηθόηεηαο ηνπ λεξνύ θάζε κάξθαο ραξηνπεηζέηαο κέζα ζε νγθνκεηξηθό ζσιήλα 100ml ηξείο θνξέο θαη έβγαια ην κέζν όξν απνξξνθεηηθόηεηαο, ζπκπιεξώλνληαο ην αλάινγν λεξό ζην νγθνκεηξηθό ζσιήλα θάζε θνξά. 3.4.θνπόο ηεο έξεπλαο Η έξεπλα ηεο απνξξνθεηηθόηεηαο ζα βνεζήζεη ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ην επξύηεξν θνηλσληθό ζύλνιν από ηελ ζπαηάιε ησλ ρξεκάησλ. Πξέπεη ην θνηλό λα γλσξίδεη κε ηα ρξήκαηα πνπ μνδεύεη πνηα κάξθα ραξηνπεηζέηαο έρεη ηελ θαιιίηεξε απνξξνθεηηθόηεηα ηνπ λεξνύ. Η ηδέα λα πξαγκαηνπνηήζσ απηό ην πείξακα ήηαλ νη δηαθνξεηηθέο κάξθεο ραξηνπεηζέηαο πνπ αγόξαδαλ νη γνλείο κνπ από δηάθνξα ζνύπεξ κάξθεη. 3.5.Παξάγνληεο πνπ δελ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο Διεγρόκελεο κεηαβιεηέο 1. Οη δηαζηάζεηο 2. Σν ρξώκα 3. Η ύιε(αλαθπθιώζηκε κε αλαθπθιώζηκε) 4. Η ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ 5. Η πνζόηεηα ηνπ λεξνύ 3.6. Όξηα ηεο έξεπλαο: Σν πείξακα γηα θάζε ραξηνπεηζέηα επαλαιήθζεθε ηξείο θνξέο βγάδνληαο ην κέζν όξν θάζε κάξθαο. Σν θόζηνο ήηαλ πάξα πνιύ κηθξό.οη ελδείμεηο δηαβάζηεθαλ από έλα καζεηή γηα κεγαιύηεξε αμηνπηζηία

4 4.ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ ΙΣΟΡΙΚΟΙ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Λίγα ιόγηα γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ραξηηνύ Σν 105 κ.υ. ΣΑΪ ΛΟΤΝ (Κίλα) θηηάρλεη ην πξώην ζηελ ηζηνξία ηύπν ραξηηνύ από φλοιό μοσριάς. Μεηαδίδεηαη ε ελ ιόγσ ηερληθή ζηελ Ιαπσλία (610 κ.υ.), ηελ Πεξζία (793 κ.ρ.) θαη ηελ Δπξώπε (1085 κ. ρ.).1445 κ.υ.αλαθάιπςε ηεο ηππνγξαθίαο από ηνλ Γνπηεκβέξγην.1843 κ.x. Ο Keller πξώηνο παξάγεη ραξηί κεηά από πνιηνπνίεζε κε θπιηλδξνηξηβείο. Γεληθά γηα ην ραξηί Η ζεκεξηλή παγθόζκηα παξαγσγή Υαξηηνύ είλαη κεγαιύηεξε από 500 εθαηνκκύξηα ηόλνη. 90% από μύιν θαη 10% από αγξνηηθά ππνιείκκαηα(π.ρ. άρπξν). Κπξηόηεξεο ρώξεο παξαγσγήο: Καλαδάο, Ακεξηθή, Ιαπσλία, νπεδία, Φηιαλδία, Βξαδηιία.Πξώηεο ύιεο γηα ηε παξαζθεπή ηνπ ραξηηνύ ηηο κέξεο καο σο πξώηεο ύιεο γηα ηελ παξαζθεπή ραξηηνύ ρξεζηκνπνηνύληαη: Πνιηόο μύισλ Παιηά ραξηηά (ιεπθά θαη ζθνύξα) από αλαθύθισζε Βακβάθη, ιηλό, κεηάμη Φπηηθά πξντόληα (άρπξν, κπακπνύ, ζηηεξά, ξύδη, θαιάκη, πάππξνο) Γηάθνξα αλαθπθιώζηκα πιηθά καδί κε θπηηθήο πξνέιεπζεο πξώηε ύιε (όπσο θύθηα) θαη ρεκηθή επεμεξγαζία Καζώο κεγάισλε ε δήηεζε επηλνήζεθαλ λέεο κέζνδνη γηα ηελ εμεύξεζε ηεο πξώηεο ύιεο. Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ θπηείεο κε εηδηθά δέληξα πνπ κεγαιώλνπλ γξήγνξα θαη δίλνπλ πην θηελό μπινπνιηό. πρλά νη ραξηνπνηίεο ρηίδνληαη ζε όρζεο πνηακώλ, θαζώο νη θνξκνί ησλ δέληξσλ κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ ζηα κεγάια πνηάκηα. ηε θνηία, ζηελ Πνξηνγαιία, ζηε Βξαδηιία θαη ηελ Ιλδνλεζία κπνξεί λα ηαμηδεύεη θαλείο πνιιά κίιηα θαη λα κε βιέπεη ηίπνηα άιιν από έλα θαη κόλν είδνο δέληξνπ, πνπ θαιιηεξγείηαη εηδηθά γηα μπινπνιηό. Πξόθεηηαη γηα είδε έιαηνπ ή πεύθνπ ή επθαιύπηνπ, αλάινγα κε ην θιίκα. Σα δέληξα θπηεύνληαη ην έλα δίπια ζην άιιν, έηζη πνπ δε κέλεη ρώξνο γηα λα επηβηώζεη νπνηνδήπνηε άιιν είδνο. Σν ηνπίν γίλεηαη κνλόηνλν θαη άζρεκν, ελώ ηα δώα θαη ηα θπηά ράλνπλ ην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ. Σξόπνη παξαζθεπήο ραξηηνύ Μεραληθόο πνιηόο Παξαζθεπάδεηαη από μύια ιεύθεο, θσλνθόξσλ δέληξσλ θ.ά., ηα νπνία αθνύ απνθινησζνύλ, αιέζνληαη ζε κηθξά θνκκαηάθηα κε ηελ πξνζζήθε άθζνλνπ λεξνύ. Έηζη δηαρσξίδνληαη νη ίλεο από ηα ππόινηπα ζπζηαηηθά ηνπ μύινπ, θαηαθξαηνύληαη ζε εηδηθό πιέγκα θαη απνηεινύλ ηε βάζε γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ραξηηνύ. Σα ππόινηπα ζπζηαηηθά απηνθαηαζηξέθνληαη ιόγσ ηεο επαθήο ηνπο κε ηνλ αέξα θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο. Σν ραξηί πνπ πξνέξρεηαη από κεραληθό πνιηό έρεη ιηγόηεξε γπαιάδα θαη αληνρή, θηηξηλίδεη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ θαη γίλεηαη εύζξαπζην. Υαξηί από κεραληθό πνιηό ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο από εθεκεξίδεο θαη από θηελά έληππα. Υεκηθόο πνιηόο Καηά ην πξώην ζηάδην ηεο παξαζθεπήο αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία κε απηή ηνπ κεραληθνύ πνιηνύ. ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνύληαη ρεκηθά πιηθά γηα λα δηαιύζνπλ ηα κε ηλώδε ζπζηαηηθά ηνπ μύινπ θαη λα δηαηεξήζνπλ αθέξαηε ηελ θπηηαξίλε. Αθνινπζεί ε - 4 -

5 επεμεξγαζία ηνπ πνιηνύ κε ρεκηθά (θαπζηηθό λάηξην, δηνμείδην ηνπ ζείνπ) ζε εηδηθό θιίβαλν κε θελό αέξνο. ηε ζπλέρεηα ν πνιηόο παίξλεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή ζηε «ραξηνκεραλή». Ιδηόηεηεο ηνπ ραξηηνύ Φπζηθέο (βάξνο ζε gr/m 2,πάρνο,ιεπθόηεηα) Μεραληθέο(αληνρή ζε ζρίζε,θάκςε,εθειθπζκό) Υεκηθέο(ρεκηθή ζύζηαζε,ph,παιαίσζε) Υξήζεηο ηνπ ραξηηνύ Σν ραξηί, αλάινγα κε ηνλ ηξόπν δεκηνπξγίαο ηνπ θαη ηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε, ηαμηλνκείηαη ζε επηά θαηεγνξίεο. Από θαηεγνξία ζε θαηεγνξία δηαθέξνπλ πνιιά ζηνηρεία όπσο ε ηηκή, ην πάρνο, ε πνηόηεηα, ε επειημία, ε εκθάληζε θ.α. Οη θαηεγνξίεο ηνπ ραξηηνύ είλαη νη εμήο: 1. Σν δεκνζηνγξαθηθό ραξηί, πνπ παξάγεηαη κε αλάκεημε κεραληθνύ θαη ρεκηθνύ πνιηνύ ζε αλαινγία 9 πξνο Σν ραξηί εθηππώζεσλ, ζην νπνίν ν κεραληθόο πνιηόο πεξηέρεηαη ζε πεξηνξηζκέλε θιίκαθα. 3. Σν ραξηί γξαθήο, ην νπνίν παξάγεηαη από πνιηνύο θαιήο πνηόηεηαο θαη γίλεηαη αληηθείκελν επηθαλεηαθήο επεμεξγαζίαο έηζη ώζηε λα κπνξνύκε λα ην ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα γξάθνπκε κε ην ρέξη 4. Σν ραξηί ζπζθεπαζίαο, πνπ θαηαζθεπάδεηαη θπξίσο από ζεηηθό πνιηό θαη κεηά αθνινπζεί ε επεμεξγαζία ηνπ γηα εηδηθέο ρξήζεηο (αδηάβξνρν, ιαδόραξην, γιαζέ θ.ιπ.) 5. Σα ραξηηά νηθηαθήο ρξήζεσο (πγείαο, ραξηνπεηζέηεο, ραξηνκάληηια) πνπ παξάγνληαη από κίγκα κεραληθνύ θαη ρεκηθνύ πνιηνύ. 6. Σα ραξηηά πεξηηύιημεο, ηα νπνία έρνπλ θαιέο κεραληθέο ηδηόηεηεο, ζπλήζσο παξάγνληαη από ζεηηθό πνιηό. Σα ραξηόληα ή ρνληξά ραξηηά κε κηθξή επειημία, πνπ παξάγνληαη κε πνιιαπιέο ζηξώζεηο ηλώλ, ρξεζηκεύνπλ θπξίσο ζηηο ζπζθεπαζίεο βαξύηεξσλ αληηθεηκέλσλ Οη θύξηεο ρξήζεηο ηνπ ραξηηνύ ζήκεξα είλαη νη εμήο: 46% ρξεζηκνπνηείηαη γηα ελεκέξσζε (δειαδή γηα εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, βηβιία, ηεηξάδηα, θιπ) 37% ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπζθεπαζίεο (ραξηί γηα ζπζθεπαζία, ραξηνθηβώηηα, θιπ) 9% γηα ραξηόληα 3% γηα βηνκεραληθό ραξηί (θίιηξα, θιπ) 5% Καηαλάισζε ραξηηνύ αλά θάηνηθν /ην ρξόλν γηα (ραξηί ηνπαιέηαο, θνπδίλαο, ραξηνκάληηια, ραξηνπεηζέηεο) ΗΠΑ=310 θηιά ΚΑΝΑΓΑ=203 θηιά ΦΙΛΑΝΓΙΑ=168 θηιά ΓΔΡΜΑΝΙΑ=187 θηιά ΟΛΛΑΝΓΙΑ=160 θηιά ΙΑΠΩΝΙΑ=168 θηιά ΒΔΛΓΙΟ=100 θηιά ΑΤΣΡΑΛΙΑ=126 θηιά ΒΡΔΣΑΝΙΑ=163 θηιά ΔΛΛΑΓΑ=80 θηιά ΚΙΝΑ=6 θηιά ΙΝΓΙΑ=1,8 θηιά - 5 -

6 ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΥΑΡΣΙΟΤ εκαληηθά νηθνζπζηήκαηα απεηινύληαη από ηελ θαηαλάισζε ραξηηνύ. Από ηελ ηνπαιέηα κέρξη ηελ θνπδίλα θαη από ην γξαθείν κέρξη ην εκπόξην, ε θαηαλάισζε ηνπ ραξηηνύ απμάλεηαη θαηαθόξπθα. ήκεξα, ην ραξηί πνπ θαηαλαιώλνπκε πξνέξρεηαη θπξίσο από θαιιηέξγεηεο δέληξσλ, από ηερλεηά δάζε πνπ ε δηαρείξηζή ηνπο γίλεηαη κε ζσζηό ηξόπν θαη ιακβάλνληαη κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Η ρώξα καο πξνκεζεύεηαη ην ραξηί ηεο από ηε νπεδία, ηε Φηιαλδία, ηνλ Καλαδά θαη ηηο ΗΠΑ. ηηο ρώξεο απηέο, δάζε ηα νπνία ρξεηάζηεθαλ πάλσ από ρξόληα γηα λ αλαπηπρζνύλ, κπνξεί λα εμαθαληζηνύλ κέζα ζε 12 ιεπηά. Γηα παξάδεηγκα, ν Καλαδάο είλαη ν κεγαιύηεξνο παξαγσγόο ραξηηνύ γηα εθεκεξίδεο. Σν ραξηί απηό πξνέξρεηαη από ην εύθξαην δάζνο ηεο βξνρήο, πνπ είλαη από ηα πην ζεκαληηθά θνζκήκαηα ηεο θύζεο. Κάζε ρξόλν θόβνληαη ζηξέκκαηα δάζνπο, γεγνλόο πνπ δεκηνπξγεί όρη κόλν εηθόλα ζιίςεο, αιιά θαηαζηξέθεη θαη ηε γνληκόηεηα ηνπ εδάθνπο, επεξεάδεη ηνπο θύθινπο ηνπ λεξνύ θαη ηεο δσήο. Η ιύζε ζηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα είλαη ε εληαηηθή θαιιηέξγεηα ησλ εηδώλ πνπ αλαπηύζζνληαη γξήγνξα κε ηε θξνληίδα ρεκηθώλ ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ. Σα δέληξα θόβνληαη όηαλ νινθιεξσζεί ε αλάπηπμή ηνπο, ζπλήζσο ζε ιηγόηεξν από 80 ρξόληα. Η κνλνθαιιηέξγεηα όκσο ζπκβάιιεη ζηε βηνινγηθή θηώρεηα. Δλδεκηθά πνπιηά αληηκεησπίδνληαη ζαλ δηδάληα, ηα δώα ζαλ ερζξνί. Βαξηά κεραλήκαηα ζπκπηέδνπλ θαη ζθιεξαίλνπλ ην έδαθνο. Πεγέο, πνηάκηα ή ξέκαηα πνπ πεγάδνπλ από ηα δάζε θηλδπλεύνπλ κε ξύπαλζε εμαηηίαο ηεο ρξήζεο θπηνθαξκάθσλ θα ιηπαζκάησλ. Σα πνπιηά είλαη ελληά θνξέο ιηγόηεξα ζε ζρέζε κε απηά πνπ ππάξρνπλ ζ έλα θπζηθό δάζνο. πλεπώο ε εθρέξζσζε απζεληηθώλ δαζώλ γηα λα θαιιηεξγεζνύλ ζηε ζέζε ηνπο ηερλεηέο θαιιηέξγεηεο δέληξσλ (ιεύθεο, επθάιππηνη) θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο από ζπζηάδεο πνπ απνηεινύληαη από έλα κόλν είδνο δέληξνπ νδεγεί ζηελ θαηαζηξνθή ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηνλ θίλδπλν λα κελ κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο ζε μπιεία ηα επόκελα ρξόληα. 5.ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 5.1.ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ Β Γ Ο Μ Α Γ Δ 1 ΔΡΓΑΙΔ ΔΚΛΟΓΗ ΘΔΜΑΣΟ 3 ΤΛΛΟΓΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ 4 ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΔΙΡΑΜΑΣΟ 5 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 6 ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 8 ΤΓΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ 9 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΡΓΑΙΑ - 6 -

7 5.2.ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΛΙΚΧΝ α/α ΔΙΓΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 1 NAPKIN_FTO 3 ηεκάρηα 2 NAPKIN_KEX 3 ηεκάρηα 3 NAPKIN_SFEX 3 ηεκάρηα 4 NAPKIN_SING 3 ηεκάρηα 5 ΜΠΛΟΚ 1 ηεκάρην 6 ΣΤΛΟ 1 ηεκάρην 7 ΝΔΡΟ 1 πνηήξη 5.3ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΔΧΝ α/α ΔΙΓΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 1 Γνθηκαζηηθόο ζσιήλαο 100ml 1 2 Υάξαθαο 1 3 Φσηνγξαθηθή κεραλή 1 4 Τπνινγηζηήο - Δθηππσηήο 1 5 Λαβίδα Δθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο Πήξα έλα νγθνκεηξηθό ζσιήλα, έβαια 100ml λεξό. Έπεηηα πήξα κία ραξηνπεηζέηα θαη ηα ηελ έβαια κέζα ζηνλ νγθνκεηξηθό ζσιήλα κεηά από 10 δεπηεξόιεπηα αθαίξεζα ηε ραξηνπεηζέηα κε κία ιαβίδα θαη κέηξεζα ηε ζηάζκε ηνπ λεξνύ. Μέηξεζα πνζά ml είρε απνξξνθήζεη ε θάζε ραξηνπεηζέηα από ηνλ νγθνκεηξηθό ζσιήλα.δπαλέιαβα ην ίδην ζε θάζε κάξθα ηξείο θνξέο θαη έβγαια ην κέζν όξν

8 NAPKIN _SFEX NAPKIN_ SING NAPKIN _KEX NAPKIN _FTO NAPKIN_SFEX NAPKIN_SING NAPKIN_DCA NAPKIN_FTO NAPKIN_FTO NAPKIN_DCA NAPKIN_SING NAPKIN_SFEX ΓΟΚΙΜΗ 1 ΓΟΚΙΜΗ 2 ΓΟΚΙΜΗ 3 M.O NAPKIN_FTO ,7 NAPKIN_DCA ,3 NAPKIN_SING ,3 NAPKIN_SFEX ,7 5.5.Πίλαθαο παξαηεξήζεσλ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ: ΜΑΡΚΑ ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΓΟΚΙΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 1ε 10 2ε 11 3ε 11 Μ.Ο 10,7 1ε 11 2ε 10 3ε 10 Μ.Ο 10,3 1ε 13 2ε 11 3ε 10 Μ.Ο 11,3 1ε 12 2ε 13 3ε 13 Μ.Ο 12,7-8 -

9 6.Καηάινγνο ζπκπεξαζκάησλ Η απνξξνθεηηθόηεηα θάζε κάξθα ραξηνπεηζέηαο θαίλεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα: Μάξθα ραξηνπεηζέηαο Απνξξνθεηηθόηεηα ζε ml Napkin_sfex 12,7 Napkin_sing 11,3 Napkin_fto 10,7 Napkin_kex 10,3 6.1.Απνδνρή ε απόξξηςε ηεο αξρηθήο ππόζεζεο Σειηθά ε αξρηθή κνπ ππόζεζε επηβεβαηώζεθε γηαηί κεγαιύηεξε απνξξνθεηηθόηεηα έρεη ε ραξηνπεηζέηα κάξθαο Napkin_sfex 6.2.Πξνηάζεηο γηα λέα ζπκπιεξσκαηηθή έξεπλα 1. Η επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ ζηελ απνξξνθεηηθόηεηα ηεο ραξηνπεηζέηαο. 2. Η επίδξαζε ηνπ ρξώκαηνο ζηελ απνξξνθεηηθόηεηα ηεο ραξηνπεηζέηαο. 3. Η επίδξαζε ηεο ύιεο(αλαθπθιώζηκε κε αλαθπθιώζηκε) ζηελ απνξξνθεηηθόηεηα ηεο ραξηνπεηζέηαο. 7.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ http;//youth.net/nsrc/sci - 9 -

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη

waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη ηελ Διιάδα ππάξρεη σο απηνθπέο θαη θαιιηεξγνύκελν θπηό θαη είλαη γλσζηή από ηελ αξραηόηεηα. Θεσξείηαη θισζηηθό θπηό αθνύ από απηή, ηδηαίηεξα ηελ Sativa, ιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΣΧΝ ΚΟΗΣΑΜΑΣΧΝ-ΟΡΤΥΔΗΧΝ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΖ ΣΗΡΗΓΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηπιωκατηθή Δργασία: ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΣΙΜΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Αγγειηθή Παύινπ Λεκεζόο 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ»

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» VS ΦΟΙΤΗΤΗΣ Α.Μ. ωτηρόπουλος Γιώργος 8060129 Επιβλέπον Καθηγητής Δρ.. Δημητριάδης Τελικό

Διαβάστε περισσότερα

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ντινιακόσ Ιωάννησ (ΑΜ: 1110) Επιβλζπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κάποιες βασικές έννοιες

Εισαγωγή. Κάποιες βασικές έννοιες Εισαγωγή Κάζε πιεπξά ηνπ ρόκππ ηεο εξαζηηερληθήο αζηξνλνκίαο απνζθνπεί ζηε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή θσηόο. Δίηε παξαηεξνύκε είηε θσηνγξαθίδνπκε, απηό πνπ νπζηαζηηθά θάλνπκε είλαη λα ζπιιέγνπκε «εμσγήηλα»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα