ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ-0Γ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ-0Γ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ0Γ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: Α.Π.: 5971 / 3702 / Α2 Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Αποδοχή και απόρριψη ενστάσεων Ένταξη Έργων Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 2. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ Α 267/ ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντίστοιχα. 4. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) όπως ισχύει. 6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει. 7. Τον Κανονισμό ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της (ΕΕΕΕ L 210/ ) περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999, όπως ισχύει. 8. Τον Κανονισμό ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της (ΕΕΕΕ L 317/ ) για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού ΕΚ 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 9. Την με Α.Π. 1121/408 Δ/Φ /ΦΕΚ Β 655/ απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Σελίδα 1 από 6

2 ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ0Γ5 Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικατάσταση της υπ αριθμ / 2938Δ/Φ.03/ /ΦΕΚ Β 2555/ ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ). 10. Την µε Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03/ (ΦΕΚ Β 1826/ ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού». 11. Την με αριθμό C(2008) 6479/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» (2007GR051RV001) όπως ισχύει κάθε φορά. 12. Τη με Α.Π /ΕΥΣ1749/ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως ισχύει. 13. Το με Α.Π /ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει. 14. Τον με Α.Π /ΓΔΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει. 15. Την Υπουργική Απόφαση με Α.Π /ΕΥΣ 2102/ (ΦΕΚ 696/Β/ ) σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως ισχύει. 16. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ. 4226/1019Δ/ ). 17. Την σύμβαση μεταξύ ΕΥΔ ΕΠΑΕ και ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. 4226/1019Δ/ , «Επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96». 18. Την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 1496/286 Α 1/0020Α10/ (ΦΕΚ 604/Β/ ) σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για κατηγορίες πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ (ΕΠΕΑΑ) του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 19. Την από Απόφαση της 4 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ (ΕΠΕΑΑ) για την έγκριση των κριτηρίων αξιολόγησης πράξεων του σχεδίου δράσης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» 20. Την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με Α.Π. 316/49/Α2/ με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στη Δράση «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» και στα Παραρτήματα αυτού του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων». 21. Την Aπόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με Α.Π. 2019/456/Α2/ με θέμα: Συμπλήρωση διευκρινίσεων στον Οδηγό του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» και στα Παραρτήματα αυτού του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων. 22. Την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με Α.Π. 2324/531/Α2/ με θέμα: Παράταση μέχρι την Δευτέρα 8 Απριλίου, ώρα 17:00, της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων». Σελίδα 2 από 6

3 ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ0Γ5 23. Την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με Α.Π. 5794/1403/A2/ με θέμα: Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας». 24. Την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με Α.Π. 7338/1810/A2/ με θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών μετά την ένταξη των έργων του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας». 25. Την με Α.Π. 5981/1474/Α2/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ «Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση με Α.Π. 9262/2447/Α2/ Την με Α.Π. 7531/1929/A2/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: Έγκριση του Πρακτικού 1/ της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας». 27. Τα Πρακτικά 2/ , 3/ , 4/ , 5/ , 6/ , 7/ , 8/ , 9/ , 10/ , 11/ , 12/ , 13/ , 14/ , 15/ , 16/ , 17/ της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας». 28. Το έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. 6024/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 9153/2418/A2/ ) με τη νέα βαθμολογία των προτάσεων με βάση τα συμπεράσματα των Πρακτικών 2/ , 3/ , 4/ της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας». 29. Την με Α.Π. 1904/1229/Α2/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: Απένταξη ενταγμένων έργων από το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» λόγω μη εμπρόθεσμης (έως την ) υποβολής των δικαιολογητικών που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος, Κεφάλαιο Β «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ». 30. Το έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. 6747/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 2689/1836/A2/ ) & με Α.Π. 6763/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 2877/1910/A2/ ) με τη νέα βαθμολογία των προτάσεων με βάση τα συμπεράσματα των Πρακτικών 5/ , 6/ , 7/ , 8/ , 9/ , 10/ , 11/ , 12/ , 13/ , 14/ , 15/ , 16/ , 17/ της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας». 31. Το έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. 6837/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 3116/ ) σχετικά με διευκρινίσεις ως προς τη νέα βαθμολογία ή το νέο προϋπολογισμό με βάση τα συμπεράσματα των Πρακτικών 2/ , 3/ , 4/ , 5/ , 6/ , 7/ , 8/ , 9/ , 10/ , 11/ , 12/ , 13/ , 14/ , 15/ , 16/ , 17/ της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας». 32. Το έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. 6286/ Ορθή επανάληψη (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 3118/ ) που αφορά σε ορθή επανάληψη της ενημέρωσης σχετικά με τις επιχορηγούμενες προτάσεις που υπέβαλαν φυσικό φάκελο με τα δικαιολογητικά ένταξης και ειδικότερα, η ορθή επανάληψη αφορά στην πρόταση με κωδ. ΑΑΓ με την επωνυμία Αβραμίδου Σοφία. 33. Το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ με Α.Π / ΓΓΔΕΕΣΠΑ1352/7/4/2014 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 5229/ ) με θέμα: Αξιολόγηση προτάσεων του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας». Σελίδα 3 από 6

4 ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ0Γ5 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Την αποδοχή εβδομήντα (70) ενστάσεων επί του αποτελέσματος της αξιολόγησης των προτάσεων στην Υποδράση 1, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι. 2. Την απόρριψη τετρακοσίων τριάντα μιας (431) ενστάσεων επί του αποτελέσματος της αξιολόγησης των προτάσεων στην Υποδράση 1 που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ. 3. Την μερική αποδοχή δύο (2) ενστάσεων επί του αποτελέσματος της αξιολόγησης των προτάσεων στην Υποδράση 1, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. 4. Την απόρριψη εξήντα επτά (67) ενστάσεων επί του αποτελέσματος της αξιολόγησης των προτάσεων στην Υποδράση 1, διότι υποβλήθηκαν πέραν της ταχθείσας προθεσμίας (5/09/2013) που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙV. 5. Την αποδοχή εκατόν δέκα οκτώ (118) ενστάσεων επί του αποτελέσματος της αξιολόγησης των προτάσεων στην Υποδράση 2, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα V. 6. Την απόρριψη διακοσίων εβδομήντα (270) ενστάσεων επί του αποτελέσματος της αξιολόγησης των προτάσεων στην Υποδράση 2 που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙ. 7. Την απόρριψη σαράντα δύο (42) ενστάσεων επί του αποτελέσματος της αξιολόγησης των προτάσεων στην Υποδράση 2, διότι υποβλήθηκαν πέραν της ταχθείσας προθεσμίας (05/09/2013) που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙΙ. 8. Την ένταξη έντεκα (11) προτάσεων, κατόπιν αποδοχής των ενστάσεων των επενδυτριών από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων, καθώς συμπληρώνουν βαθμολογία άνω της βαθμολογίας ένταξης στην Υποδράση 1 του Προγράμματος. Αναλυτικά τα στοιχεία των προτάσεων έχει ως εξής: Επωνυμία Επιχείρησης Περιφέρεια Συνολική Βαθμολογία Επιχορ/μενος Π/Υ ΑΑΓ ΚΑΤΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 81, ,00 ΑΑΓ ΝΑΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 87, ,00 ΑΑΓ ΤΗΓΑΝΗ ΑΓΛΑΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΑΓ ΑΓΓΕΛΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 81, ,00 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, ,00 ΑΑΓ ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 83, ,00 ΑΑΓ ΑΑΓ ΑΑΓ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΒΙΩΤΗ ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΑΓΚΙΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 84, ,00 ΗΠΕΙΡΟΣ 84, ,00 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 81, ,00 ΑΑΓ ΙΣΑΑΚ ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, ,00 ΑΑΓ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΡΗΤΗ 84, ,00 ΑΑΓ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 81, ,00 Σελίδα 4 από 6

5 ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ0Γ5 Για τις προτάσεις αυτές ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος, Κεφάλαιο Β «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ», με τις εξαιρέσεις που ορίζονται στο σημείο 9 της με Α.Π. ΕΥΔ 5794/1403/Α2/ Απόφασης, η 20/6/ Την ένταξη οκτώ (8) προτάσεων, κατόπιν αποδοχής των ενστάσεων των επενδυτριών από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων, καθώς συμπληρώνουν βαθμολογία άνω ή/και ίση αντίστοιχα της βαθμολογίας ένταξης στην Υποδράση 2 του Προγράμματος. Αναλυτικά τα στοιχεία των προτάσεων έχει ως εξής: Επωνυμία Επιχείρησης Περιφέρεια Συνολική Βαθμολογία Επιχορ/μενος Π/Υ 1 ΑΑΓ ΑΑΓ ΑΑΓ ΑΑΓ ΑΑΓ ΚΩΣΤΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ Σ.ΓΡΑΤΣΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΡΦΑ ΜΠΕΧΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 82, ,00 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,00 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 83, ,00 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85, ,00 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 78, ,86 6 ΑΑΓ ΠΗΓΗ ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 82, ,00 7 ΑΑΓ ΑΑΓ ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 89, ,00 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,00 Για τις προτάσεις αυτές ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος, Κεφάλαιο Β «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ», με τις εξαιρέσεις που ορίζονται στο σημείο 9 της με Α.Π. ΕΥΔ 5794/1403/Α2/ Απόφασης, η 20/6/ Την προώθηση σε διαδικασία αξιολόγησης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 10 του Οδηγού Εφαρμογής «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» των 153 προτάσεων του Παραρτήματος VIII: «Προτάσεις προς Αξιολόγηση _ Υποδράση 1 & 2». 11. Την ένταξη της πρότασης που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα, καθώς εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκε στην με Α.Π. 1904/1229/Α2/ Απόφαση με θέμα: Απένταξη ενταγμένων έργων από το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας», σύμφωνα με το έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. 6286/ Ορθή επανάληψη (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 3118/ ) (σημείο 32 του προοιμίου). Έργου ΑΑΓ Επωνυμία Επιχείρησης ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Συνολική Βαθμολογία Επιχορηγούμενος Π/Υ Περιφέρεια ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 81, ,00 Σελίδα 5 από 6

6 ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ0Γ5 Η. Την ενημέρωση από τον ΕΦΕΠΑΕ κάθε ενδιαφερόμενου για την απόφαση αυτή. Θ. Τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ του ΕΦΕΠΑΕ του ΕΠΕΑΑ Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωνσταντίνος Χατζηδάκης Συνημμένα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 1 & 2 Κοινοποίηση: Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ΕΥΔ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΥΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Αρχή Πιστοποίησης ΕΦΕΠΑΕ Εσωτερική διανομή: Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ Μονάδες Α1, Β3, Γ Σελίδα 6 από 6

7 ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ0Γ5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υποδράση 1 Αποδοχή Ενστάσεων Επωνυμία Επιχείρησης ΑΠΟΦΑΣΗ Νέα Βαθμολογία Νέος Π/Υ ΑΑΓ ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΕΝΤΖΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 77,2 ΑΑΓ ΠΟΥΡΔΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ ΦΛΕΣΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 80,4 ΑΑΓ ΛΥΚΟΥΔΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 75,2 ΑΑΓ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΛΙΤΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ ΚΑΡΑΝΤΑΝΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 80,8 ΑΑΓ ΑΑΓ ΠΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΥΞΗΣΗ Π/Υ ,00 ΑΑΓ ΜΟΥΤΖΟΥΡΕΛΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΥΞΗΣΗ Π/Υ ,00 10 ΑΑΓ ΧΑΛΙΚΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΥΞΗΣΗ Π/Υ ,00 11 ΑΑΓ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΝΙΚΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 78, ΑΑΓ ΧΑΡΕΜΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 53,6 ΑΑΓ ΜΕΓΑΡΧΙΩΤΗ ΑΓΛΑΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ ΣΟΥΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 79,6 ΑΑΓ ΓΑΙΤΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΦΙΑ ΤΣΟΛΑΚΗ ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ) ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 64,4 ΑΑΓ ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 54,8 ΑΑΓ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ ΚΑΤΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 81, ,00 ΑΑΓ ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 80 ΑΑΓ ΚΟΥΤΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΥΞΗΣΗ Π/Υ 88, ,00 ΑΑΓ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 73,6 ΑΑΓ ΚΟΥΤΡΑ ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 76,4 ΑΑΓ ΝΑΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 87, ,00 ΑΑΓ ΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 68,8 ΑΑΓ ΤΗΓΑΝΗ ΑΓΛΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 81, ,00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΑΑΓ ΤΣΙΒΕΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΣ ΑΑΓ ΣΜΑΡΟΥΛΑ ΚΑΛΙΑΛΗ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 48,8 Σελίδα 1 από 3

8 ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ0Γ5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υποδράση 1 Αποδοχή Ενστάσεων Επωνυμία Επιχείρησης ΑΠΟΦΑΣΗ Νέα Βαθμολογία Νέος Π/Υ ΑΑΓ ΑΓΓΕΛΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 88, ,00 ΑΑΓ ΑΑΓ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΕΡΕΛΕΑ Μ.ΚΑΤΣΑΝΟΣ Μ.ΤΑΣΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 53,61 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΑΓ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 76,8 ΑΑΓ ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 83, ,00 ΑΑΓ ΜΠΟΥΚΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 77,2 ΑΑΓ ΑΑΓ ΝΤΟΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣΚΟΥΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΟΕ ΑΛΤΖΑΪΟΥΣΙ ΑΛΕΞΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 76,66 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ ΔΑΜΒΑΚΕΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 50,4 ΑΑΓ ΤΣΙΓΓΑΝΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΣΑΒΙΝΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 76,4 ΑΑΓ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΒΙΩΤΗ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 84, ,00 ΑΑΓ ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 84, ,00 ΑΑΓ ΧΡΥΣΟΦΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 71,2 ΑΑΓ ΓΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ ΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑΒΑΡΒΑΡΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 52,4 ΑΑΓ ΜΑΓΚΙΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 81, ,00 ΑΑΓ ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 79,6 ΑΑΓ ΠΟΡΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ ΙΣΑΑΚ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 87, ,00 ΑΑΓ ΛΑΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 77,6 ΑΑΓ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 78,4 51 ΑΑΓ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 84, ,00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΑΑΓ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 52 ΠΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΑΑΓ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 53 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 76,4 54 ΑΑΓ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΑΑΓ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 55 ΠΡΟΣ 56 ΑΑΓ ΠΡΟΒΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 78,8 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΑΑΓ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΡΔΑΡΑ 57 ΠΡΟΣ Σελίδα 2 από 3

9 ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ0Γ5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υποδράση 1 Αποδοχή Ενστάσεων Νέα Επωνυμία Επιχείρησης ΑΠΟΦΑΣΗ Βαθμολογία Νέος Π/Υ 58 ΑΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ ΑΥΞΗΣΗ Π/Υ ,00 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΣΤΥΛ. ΑΑΓ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 59 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ. Ο.Ε 77,57 60 ΑΑΓ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 60,8 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΑΑΓ ΣΚΡΙΜΠΑ ΑΛΕΞΙΑΕΛΕΝΑ 61 ΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΑΓ ΚΩΝ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 77,2 63 ΑΑΓ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 81, ,00 64 ΑΑΓ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 73,6 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΑΑΓ ΒΟΥΖΙΑΝΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 65 ΠΡΟΣ 66 ΑΑΓ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΣΑΡΟΥΚΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 74,8 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΑΑΓ ΓΕΡΓΕΦΗ ΜΑΡΙΟΛΑ 67 ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΑΑΓ ΠΟΤΣΟΛΗ ΜΑΡΙΑ 68 ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΑΓ ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 69 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ,00 70 ΑΑΓ ΔΑΦΝΗ ΦΩΤΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 52,4 Σελίδα 3 από 3

10 ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ0Γ5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υποδράση 1 Απόρριψη Ενστάσεων Επωνυμία Επιχείρησης ΑΠΟΦΑΣΗ Νέα Βαθμολογία 1 ΑΑΓ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΛΓΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 77,6 2 ΑΑΓ ΤΖΑΡΟ ΕΛΕΝΗ 3 ΑΑΓ ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 53,2 4 5 ΑΑΓ ΚΟΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΑΓ ΜΥΣΤΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 6 ΑΑΓ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 47, ΑΑΓ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΡΩΦΙΛΗ ΑΑΓ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΑΓ ΚΟΥΤΖΕΚΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΑΓ ΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΑΓ KΟΤΣΑΡΙΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΑΓ ΑΤΕΣΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΑΓ ΚΩΝΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΑΓ ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ ΦΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑ ΑΑΓ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 64,4 16 ΑΑΓ ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 75,6 17 ΑΑΓ ΜΟΝΤΑΝΑΡΗ ΑΡΕΤΗ ΑΑΓ ΖΩΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 56 ΑΑΓ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 59,2 ΑΑΓ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΑΓ ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΑΓ ΠΑΤΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΓΑΠΗ ΑΑΓ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 76,8 ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 68,4 ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 74, ΑΑΓ ΑΜΙΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΑΓ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΑΓ ΤΣΑΚΟΓΙΑ ΔΟΜΝΑ ΑΑΓ ΠΕΪΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Σελίδα 1 από 16

11 ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ0Γ5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υποδράση 1 Απόρριψη Ενστάσεων Επωνυμία Επιχείρησης ΑΠΟΦΑΣΗ Νέα Βαθμολογία 28 ΑΑΓ ΣΤΑΥΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 29 ΑΑΓ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΑΓ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΑΓ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΑΓ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 49,2 ΑΑΓ ΚΛΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 79,2 ΑΑΓ Β & Σ ΣΠΥΡΟΥ ΟΕ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 78, ΑΑΓ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΑΓ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 37 ΑΑΓ ΔΑΝΙΗΛ ΜΥΡΩΠΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 74, ΑΑΓ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΑΓ ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΛΙΑΝΑ 40 ΑΑΓ ΚΟΛΙΤΣΙΔΑ Φ. ΗΡΩ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΑΓ ΤΣΙΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΑΓ ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ ΑΑΓ ΝΕΛΙΑ ΦΩΤΙΑΔΗ ΑΑΓ ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΑΓ ΓΚΟΥΜΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 46 ΑΑΓ ΖΑΖΑΡΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 73, ΑΑΓ ΤΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΑΑΓ ΒΩΒΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΑΓ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 74,4 ΑΑΓ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΑΓ ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 70,8 ΑΑΓ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 77, ΑΑΓ ΤΣΑΜΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΑΓ ΒΑΛΑΣΗ Φ. ΓΕΡΟΥΛΙΑ Μ. Ο.Ε. Σελίδα 2 από 16

12 ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ0Γ5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υποδράση 1 Απόρριψη Ενστάσεων Επωνυμία Επιχείρησης ΑΠΟΦΑΣΗ Νέα Βαθμολογία ΑΑΓ ΠΑΛΛΗ ΕΡΑΣΜΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 80,4 ΑΑΓ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 76,8 ΑΑΓ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 77,6 ΣΕΚΕΡΤΖΗ Δ. ΣΕΚΕΡΤΖΗ ΑΑΓ Ν. Ο.Ε. ΑΑΓ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 64,8 60 ΑΑΓ ΝΤΟΥΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ 61 ΑΑΓ ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 50, ΑΑΓ ΠΑΝΑΓΕΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΑΓ ΚΟΨΑΧΕΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΑΓ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 65 ΑΑΓ ΤΗΛΙΓΑΔΑ ΑΓΑΘΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 74, ΑΑΓ ΤΣΟΚΑ ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΑΓ ΚΟΥΝΤΡΙΑ ΑΡΕΤΗ ΑΑΓ ΜΠΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 69 ΑΑΓ CHIRIAC ELENA ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 77, ΑΑΓ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗ ΑΑΓ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΑΓ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΑΓ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΑΓ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 77,2 76,8 75 ΑΑΓ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 74, ΑΑΓ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΑΓ ΖΑΚΧΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗΑΝΝΑ 62,8 78 ΑΑΓ ΑΡΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 78, ΑΑΓ ΣΑΝΙΔΑ ΒΑΙΑ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΑΓ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΑΓ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 66,8 Σελίδα 3 από 16

13 ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ0Γ5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υποδράση 1 Απόρριψη Ενστάσεων Επωνυμία Επιχείρησης ΑΠΟΦΑΣΗ Νέα Βαθμολογία ΑΑΓ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΡΑΙΚΟΥ ΑΑΓ ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΑΓ ΚΑΛΑΤΖΗ Ε. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 71,6 ΑΑΓ SAMOS HOLIDAYS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 61,6 86 ΑΑΓ MIXANTA MATINA 87 ΑΑΓ ΠΑΤΣΑ ΝΙΚΟΛΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 75,2 88 ΑΑΓ ΧΟΜΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 89 ΑΑΓ ΚΑΤΤΕ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 58,8 90 ΑΑΓ VASKA DAMYANOVA ΑΑΓ ΚΩΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 77,2 ΑΑΓ ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 73,6 ΑΑΓ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 76, ΑΑΓ ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΑΓ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΑΓ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΑΓ ΛΙΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΑΓ ΧΑΤΙΤΖΕ ΜΕΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΑΑΓ ΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 51, ΑΑΓ ΠΑΓΓΕΑ ΜΑΡΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 68,4 ΑΑΓ ΠΟΛΥΛΟΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 73,6 ΑΑΓ ΒΑΡΛΑΜΗ ΧΡΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 78,4 103 ΑΑΓ ΚΑΤΣΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 104 ΑΑΓ ΣΟΥΦΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 65,2 105 ΑΑΓ ΠΑΧΑΤΙΡΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 106 ΑΑΓ ΝΤΙΝΑ ΟΛΓΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΑΓ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 108 ΑΑΓ ΓΟΝΙΔΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 78,8 Σελίδα 4 από 16

14 ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ0Γ5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υποδράση 1 Απόρριψη Ενστάσεων Επωνυμία Επιχείρησης ΑΠΟΦΑΣΗ Νέα Βαθμολογία 109 ΑΑΓ ΒΛΑΧΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 76, ΑΑΓ ΡΥΣΣΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΑΓ ΚΕΦΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΑΓ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥΛΟΥΜΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΝΗΣ Ο.Ε. ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΑΓ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΡΑΝΤΑ ΑΑΓ ΚΩΣΤΑΦΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 76,8 56, ΑΑΓ ΚΑΝΔΥΛΙΑΡΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 72,8 ΑΑΓ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 52, ΑΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ ΑΑΓ ΝΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΑΓ PAGUNI STAMATINA ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 59,6 ΑΑΓ BONI LORIANA ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 72, ΑΑΓ ΠΑΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΑΓ ΑΑΓ ΓΙΓΙΝΤΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΦΩΚΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ 78, ΑΑΓ ΤΣΕΤΣΙΛΑ ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 77,6 ΑΑΓ KOSTYAEVA TATIANA ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 77,6 ΑΑΓ ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΥ ΑΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΑΓ ΤΣΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΑΓ ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 76,8 129 ΑΑΓ ΧΑΣΑΠΗ ΕΛΕΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 59, ΑΑΓ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΑΓ ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΑΓ ΣΙΝΤΟΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΑΓ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 78 ΑΑΓ ΖΑΝΤΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 72 ΑΑΓ ΠΑΤΣΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 53,6 Σελίδα 5 από 16

15 ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ0Γ5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υποδράση 1 Απόρριψη Ενστάσεων Επωνυμία Επιχείρησης ΑΠΟΦΑΣΗ Νέα Βαθμολογία 136 ΑΑΓ ΣΙΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ ΑΑΓ ΤΣΟΛΑΚΑ Γ. ΞΑΝΘΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 51,2 ΑΑΓ ΑΑΓ ΑΑΓ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ (Δεν φέρει επωνυμία) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 75,6 ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 78 ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 50, ΑΑΓ ΑΡΕΤΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΑΓ ΣΕΒΙΝΤΣ ΑΜΕΤ ΑΑΓ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΑΓ ANNA ANGELOVA ΑΑΓ ΝΤΟΥΡΟΥ ΑΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΑΑΓ ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΜΑΧΗ ΑΑΓ ΣΤΡΙΦΤΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 55,6 ΑΑΓ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 78, ΑΑΓ ΓΑΖΕΤΑ ΕΡΑΣΜΙΑ ΑΑΓ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΗ Ε.ΚΕΦΑΛΑ Ε. Ε.Ε. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΑΓ ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΑΓ ΝΤΟΥΦΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΦΑΝΗ ΑΑΓ ΚΑΡΓΙΑΝΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΑΓ ΚΑΧΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΑΓ ΤΖΙΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΑΓ ΜΑΡΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΑΓ ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 78,8 ΑΑΓ ΚΩΣΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 161 ΑΑΓ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 162 ΑΑΓ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΙΣΜΗΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 65,2 Σελίδα 6 από 16

16 ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ0Γ5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υποδράση 1 Απόρριψη Ενστάσεων Επωνυμία Επιχείρησης ΑΠΟΦΑΣΗ Νέα Βαθμολογία ΑΑΓ ΒΕΡΒΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΑΓ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΑΓ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ ΑΑΓ ΝΤΑΒΛΑΜΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΑΓ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 168 ΑΑΓ ΘΑΝΑΣΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 53, ΑΑΓ BASHIMI ANA ΑΑΓ ΜΠΕΛΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΑΓ ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΛΟΥΛΑ ΑΑΓ ΣΔΡΟΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΑΑΓ ΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΑΓ ΣΙΑΤΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΑΓ ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΑΓ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 177 ΑΑΓ ΤΣΑΚΙΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 78,4 178 ΑΑΓ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΑΓ ΚΑΠΟΥΡΤΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 79,2 ΑΑΓ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 77,6 ΑΑΓ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΑΓ ΣΚΑΡΤΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΑΓ ΑΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΡΜΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 61,2 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΙΝ ΑΠΌ 1/9/ ΑΑΓ ΤΣΙΓΚΑ ΣΤΕΛΛΑ ΑΑΓ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΑΓ ΤΣΑΠΡΑΙΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 65,2 ΑΑΓ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 189 ΑΑΓ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Σελίδα 7 από 16

17 ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ0Γ5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υποδράση 1 Απόρριψη Ενστάσεων Επωνυμία Επιχείρησης ΑΠΟΦΑΣΗ Νέα Βαθμολογία ΑΑΓ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΑΓ ΤΣΙΒΚΙΝΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΑΓ ΧΑΤΙΤΖΕ ΣΑΛΗ ΑΑΓ ΓΚΙΟΥΛΑΪ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 78,4 ΑΑΓ ΜΥΛΩΝΑ Ι. ΜΑΡΙΝΑ ΑΑΓ ΒΑΙΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΕΝΑ ΜΑΡΙ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 72, ΑΑΓ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΑΓ ΖΩΙΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΑΓ ΤΣΙΡΕΒΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΑΓ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΑΓ ΜΠΙΖΕΝΗ ΕΛΕΝΗ 201 ΑΑΓ ΞΗΝΤΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΛΛΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 51, ΑΑΓ ΜΑΝΤΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΑΓ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΑΓ ΠΑΓΙΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΑΓ ΓΚΑΝΤΖΩΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΑΓ ΒΕΡΓΕΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 78, ΑΑΓ ΜΗΤΣΙΜΑΡΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 50,8 ΑΑΓ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 78 ΑΑΓ ΜΑΝΤΖΙΩΡΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 78, ΑΑΓ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΑΓ ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΑΓ ΓΚΟΥΡΜΑ ΜΑΡΙΝΕΛΑ ΑΑΓ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΑΑΓ ΦΩΤΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΑΓ ΡΟΥΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 76,4 ΑΑΓ ΚΟΥΤΡΟΛΟΥ ΑΓΑΘΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 75,6 Σελίδα 8 από 16

18 ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ0Γ5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υποδράση 1 Απόρριψη Ενστάσεων 217 ΑΑΓ Επωνυμία Επιχείρησης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Νέα Βαθμολογία ΑΑΓ ΝΕΖΙΑ ΣΑΚΑΛΗ ΑΧΜΕΤ ΑΑΓ ΚΥΡΚΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΑΓ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΑΓ ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΙΑ ΑΑΓ ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΑΓ KAZAKOVA PAUNA ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 78,4 ΑΑΓ ΝΤΑΦΟΥΛΗ ΖΩΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 61, ΑΑΓ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΚΟΥΖΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΑΓ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΑΓ ΑΪΛΗΝ ΠΑΤΛΑΚ ΣΑΛΗ ΑΑΓ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΑΓ ΣΥΜΙΑΚΑΚΗ ΟΛΓΑ ΑΑΓ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΑΓ ΚΟΨΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΑΓ ΖΟΦΟΡΙΑΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΑΓ ΤΑΤΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΑΓ ΣΑΡΝΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΑΓ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ 78,8 236 ΑΑΓ ΠΑΞΙΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 77, ΑΑΓ ΜΠΕΡΜΠΕΡΗ ΧΡΥΣΑ ΑΑΓ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΑΓ ΚΟΥΡΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 72,8 ΑΑΓ ΜΑΥΡΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 59,6 241 ΑΑΓ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΑΓ ΤΙΜΟΚΛΕΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 59,2 ΑΑΓ ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 51,2 Σελίδα 9 από 16

19 ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ0Γ5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υποδράση 1 Απόρριψη Ενστάσεων Επωνυμία Επιχείρησης ΑΠΟΦΑΣΗ Νέα Βαθμολογία ΑΑΓ ΕΡΑΣΜΙΑ ΧΙΟΥ ΑΑΓ ΧΤΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΑΓ ΤΟΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΑΓ ΣΕΛΑΜΗ ΜΑΡΙΑ ΑΑΓ ΝΑΣΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 250 ΑΑΓ ΔΑΛΑΒΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 75, ΑΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ ΑΑΓ ΡΕΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΑΓ ΤΣΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ ΑΑΓ ΠΙΛΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 70,4 ΑΑΓ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΑΓ ΠΛΙΑΚΟΠΑΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 62 ΑΑΓ ΤΟΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΑΓ ΑΑΓ ΠΥΡΓΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 78 ΑΑΓ ΓΙΑΝΝΙΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 72,8 ΑΑΓ ΤΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 62,4 ΑΑΓ ΣΙΔΕΡΩΜΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 77,2 263 ΑΑΓ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ ΘΕΑΝΩ ΑΑΓ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΙΡΓΙΩΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 60 ΑΑΓ ΑΑΓ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΙΝ ΑΠΌ 1/9/ ΑΑΓ ΒΑΞΑΒΑΝΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΑΓ MEDICI NATASHA ΑΑΓ ΠΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΩ ΑΑΓ ΝΙΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ Σελίδα 10 από 16

20 ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ0Γ5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υποδράση 1 Απόρριψη Ενστάσεων Επωνυμία Επιχείρησης ΑΠΟΦΑΣΗ Νέα Βαθμολογία 271 ΑΑΓ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 64, ΑΑΓ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΑΓ ΤΣΙΝΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΑΓ ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΘΗΝΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 63,2 ΑΑΓ ΣΤΕΛΑ ΤΟΥΡΒΑΤΣΙΟΥ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 62,4 ΑΑΓ ΣΑΧΤΟΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 74, ΑΑΓ ΤΣΙΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΑΓ ΓΙΑΟΥΡΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΑΓ ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΑΓ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΑΓ ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 282 ΑΑΓ ΟΓΙΑ ΔΑΛΗ ΙΣΜΑΗΛ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 72,8 283 ΑΑΓ ΛΟΥΚΑΚΗ ΕΥΤΕΡΠΗ 284 ΑΑΓ ΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΑΓ ΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ 286 ΑΑΓ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 74,4 287 ΑΑΓ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΑΓ ΒΑΖΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 77,6 ΑΑΓ ΠΑΥΛΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 54,8 ΑΑΓ ΝΤΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 58 ΑΑΓ ΑΑΓ ΚΩΣΤΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 70, ΑΑΓ ΙΚΑΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΑΓ ΔΑΦΝΗ ΔΑΝΑΗ ΑΑΓ ΨΑΘΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 46,8 ΑΑΓ ΞΥΠΟΛΙΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 68,8 ΑΑΓ ΖΑΡΡΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 58,4 Σελίδα 11 από 16

21 ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ0Γ5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υποδράση 1 Απόρριψη Ενστάσεων Επωνυμία Επιχείρησης ΑΠΟΦΑΣΗ Νέα Βαθμολογία 298 ΑΑΓ ΒΑΣΙΛΙΚΗΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΑΑΓ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΡΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 65,6 ΑΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 69,2 ΑΑΓ ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 53,6 ΑΑΓ ΚΑΛΠΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 72 ΑΑΓ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 66,8 ΑΑΓ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 71,2 305 ΑΑΓ ΜΑΝΩΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 306 ΑΑΓ ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΕΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 77,6 307 ΑΑΓ ΤΣΟΜΩΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΑΓ ΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 77,6 ΑΑΓ ΚΙΤΣΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΙΝ ΑΠΌ 1/9/ ΑΑΓ ΓΚΕΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΑΓ ΒΑΛΑΣΗ ΣΟΦΙΑ ΑΑΓ ΑΑΓ ΑΑΓ ΣΑΒΒΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 71, ΑΑΓ ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΑΓ ΝΙΚΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΑΓ ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗ ΑΝΝΑ ΑΑΓ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΑΚΗ ΒΕΡΕΝΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 62,8 319 ΑΑΓ ΚΑΛΥΒΑ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ 320 ΑΑΓ ΚΩΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 62,4 321 ΑΑΓ ΚΟΛΙΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 322 ΑΑΓ KONDO ELISABETA ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 75, ΑΑΓ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΑΓ ΧΑΣΑΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Σελίδα 12 από 16

22 ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ0Γ5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υποδράση 1 Απόρριψη Ενστάσεων Επωνυμία Επιχείρησης ΑΠΟΦΑΣΗ Νέα Βαθμολογία 325 ΑΑΓ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΑΓ ΡΗΓΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΑΓ ΑΑΓ ΓΡΥΠΟΝΗΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ ΦΕΡΦΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 72,8 ΑΑΓ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΑΡΙΤΣΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 77,6 ΑΑΓ ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 75,2 ΑΑΓ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 65,6 ΑΑΓ KOSTANDOPULU PROLETKA ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 63,6 333 ΑΑΓ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΝΙΚΗ ΑΑΓ ΔΙΑΚΟΥΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΑΓ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 46,8 ΑΑΓ ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ ΣΟΦΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 61, ΑΑΓ ΖΑΠΑΝΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΑΓ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΑΓ ΚΑΦΦΕ ΖΩΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 75,6 ΑΑΓ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΗ ΑΑΓ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΑΓ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΑΓ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΑΓ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 73,6 346 ΑΑΓ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 50, ΑΑΓ ΑΖΝΑΟΥΡΙΔΗ ΑΝΤΑ ΑΑΓ ΚΡΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΑΓ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΦΑ ΑΑΓ ΜΑΙΣΤΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΑΓ ΖΙΝΤΖΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Σελίδα 13 από 16

23 ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ0Γ5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υποδράση 1 Απόρριψη Ενστάσεων 352 ΑΑΓ Επωνυμία Επιχείρησης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΔΕΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Νέα Βαθμολογία 353 ΑΑΓ ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΑΓ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 51,6 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΑΓ NISTOR DIANA ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 77, ΑΑΓ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΜΕΡΟΠΗ ΑΑΓ ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ ΒΑΣ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 359 ΑΑΓ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 74, ΑΑΓ ΝΕΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΑΓ ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 362 ΑΑΓ ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 67,2 363 ΑΑΓ SIMONA IULICA SPINU 364 ΑΑΓ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΑΓ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΑΓ ΓΙΑΡΚΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΑΓ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΑΓ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΑΓ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Σ. ΤΣΑΟΥΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 73, ΑΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΑΓ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 75, ΑΑΓ ΣΕΜΡΑ ΧΟΥΣΕΪΝ ΑΑΓ ΛΕΜΟΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 374 ΑΑΓ ΣΙΩΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 71, ΑΑΓ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΑΓ ΜΠΑΚΛΕΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΑΓ ΡΑΦΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 378 ΑΑΓ ΨΥΡΡΑ ΘΕΟΦΑΝΩ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 79,6 Σελίδα 14 από 16

24 ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ0Γ5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υποδράση 1 Απόρριψη Ενστάσεων Επωνυμία Επιχείρησης ΑΠΟΦΑΣΗ Νέα Βαθμολογία 379 ΑΑΓ ΓΙΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 50,3 380 ΑΑΓ ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΑΓ ΤΖΕΙΡΑΝΙΔΗ ΝΤΙΑΝΑ ΑΑΓ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ SVIATLANA ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΑΓ ΒΑΒΔΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 384 ΑΑΓ ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΑΓ ΛΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΑΓ ΜΠΛΑΝΗ Π. ΜΠΛΑΝΗΣ Ε. Ε.Ε ΑΑΓ ΜΕΛΕΚ ΡΟΥΣΟΥΤ ΧΑΣΑΝ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 70,4 ΑΑΓ ΝΟΥΡΤΖΑΝ ΑΓΚΟ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 78, ΑΑΓ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗ ΜΥΡΤΩ ΑΑΓ ΠΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 391 ΑΑΓ ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 78,8 392 ΑΑΓ ΒΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 393 ΑΑΓ ΚΟΤΡΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 70,4 394 ΑΑΓ ΓΙΑΚΑΛΗ ΑΑΓ ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΧΓ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 78,42 ΑΑΓ ΝΟΥΛΑ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΑΓ ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΑΓ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΑΓ ΛΙΑΚΟΥΡΑ ΖΩΗ ΑΑΓ ΔΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΑΓ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΑΓ ΚΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΑΓ ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΑΑΓ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΑΓ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΡΘΑ Σελίδα 15 από 16

25 ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ0Γ5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υποδράση 1 Απόρριψη Ενστάσεων Επωνυμία Επιχείρησης ΑΠΟΦΑΣΗ Νέα Βαθμολογία ΑΑΓ ΤΟΥΜΠΕΛΗ ΖΩΗ ΑΑΓ ΜΠΕΡΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΑΓ ΑΡΓΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΑΓ ΚΟΥΦΟΥ ΕΛΛΗ ΑΑΓ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΑΑΓ ΓΑΛΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 62,4 ΑΑΓ ΜΠΙΤΖΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 53, ΑΑΓ ΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΑΓ ΛΕΧΟΥΡΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΑΓ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 62,8 ΑΑΓ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 80, ΑΑΓ ΧΑΛΚΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΑΓ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΑΓ ΨΥΡΟΥΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΑΓ ΝΟΥΣΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 51,2 ΑΑΓ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΛΑΣΚΑΡΟΥΔΑ 422 ΑΑΓ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΑΓ ΔΗΜΗΤΡΑ ΨΩΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 71,2 ΑΑΓ ΤΣΑΧΡΕΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 70, ΑΑΓ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΩΜΑΡΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΑΓ ΤΖΙΩΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΑΓ ΘΕΙΑΚΟΥ ΑΙΙΛΙΑΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΑΓ ΤΣΟΜΗ ΑΝΘΗ ΑΑΓ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Ο.Ε ΑΑΓ ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 78,4 ΑΑΓ ΑΡΓΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ Σελίδα 16 από 16

26 ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ0Γ5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υποδράση 1 Μερική Αποδοχή Ενστάσεων 1 2 ΑΑΓ ΑΑΓ Επωνυμία Επιχείρησης ΔΕΛΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΝΝΑ Συνολική ΑΠΟΦΑΣΗ Βαθμολογία ΑΥΞΗΣΗ Π/Υ ΑΥΞΗΣΗ Π/Υ Νέος Π/Υ , ,00 Page 1

27 ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ0Γ5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Υποδράση 1 Εκπρόθεσμες Ενστάσεις ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 1 ΑΑΓ ΣΑΡΚΙΣΙΑΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 6/9/ ΑΑΓ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΙΑΚΟΥ 9/9/ ΑΑΓ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΘΗΝΑ 11/10/ ΑΑΓ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΤΣΑΜΑ ΜΑΡΙΑ 9/9/ ΑΑΓ ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 6/9/ ΑΑΓ ΣΥΜΕΛΑ ΓΙΑΝΝΕΛΙΑ 13/9/ ΑΑΓ ΦΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 6/9/ ΑΑΓ ΤΑΜΠΑΚΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 12/9/ ΑΑΓ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π.ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΖΑΧΑΡΩΕΙΔΩΝ & ΣΥΝΑΦΗ 9/9/ ΑΑΓ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 13/9/ ΑΑΓ ΤΟΠΟΥΖΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 11/9/ ΑΑΓ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 9/9/ ΑΑΓ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 21/9/ ΑΑΓ ΚΟΥΚΙΟΥΜΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΖΩΗ 9/9/ ΑΑΓ ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 6/9/ ΑΑΓ ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 10/9/ ΑΑΓ ΧΟΝΔΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 12/9/ ΑΑΓ ΠΕΡΔΙΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 9/9/ ΑΑΓ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 11/9/ ΑΑΓ ΝΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 16/9/ ΑΑΓ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 9/9/ ΑΑΓ ΚΑΛΟΕΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΛΙΛΙΑΝ 13/9/ ΑΑΓ ΝΤΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ 12/9/ ΑΑΓ ΚΙΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 11/9/ ΑΑΓ ΤΣΑΠΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 6/9/ ΑΑΓ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 6/9/ ΑΑΓ ΖΑΒΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 9/9/ ΑΑΓ Θ.Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗΣ Ο.Ε 11/9/2013 Σελίδα 1 από 3

28 ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ0Γ5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Υποδράση 1 Εκπρόθεσμες Ενστάσεις ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 29 ΑΑΓ ΞΕΝΤΕ ΟΛΓΑ 15/9/ ΑΑΓ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 9/9/ ΑΑΓ ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ ΑΝΝΑ 6/9/ ΑΑΓ ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΟΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 9/9/ ΑΑΓ ΕΛΕΝΗ ΛΙΤΟΥ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 6/9/ ΑΑΓ ΓΕΝΤΕΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 6/9/ ΑΑΓ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 6/9/ ΑΑΓ Υπό σύσταση ΙΚΕ 6/9/ ΑΑΓ ΠΟΝΤΙΣΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ 11/9/ ΑΑΓ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΙΣΒΗ 20/9/ ΑΑΓ ΑΝΔΡΕΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 9/9/ ΑΑΓ APTHORPE OLIVIA LORNA 6/9/ ΑΑΓ ΝΤΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 11/9/ ΑΑΓ YAKHNAKI LIDIYA 6/9/ ΑΑΓ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ 13/9/ ΑΑΓ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΒΡΟΥΜΗ 26/9/ ΑΑΓ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 10/9/ ΑΑΓ ΠΑΥΛΑΚΗ 6/9/ ΑΑΓ ATANASOVA DANIELA ΤΟΥ ATANAS 9/9/ ΑΑΓ ΤΣΑΚΙΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 6/9/ ΑΑΓ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 9/9/ ΑΑΓ ΤΕΡΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 9/9/ ΑΑΓ ΝΩΒΕ ΕΙΡΗΝΗ 6/9/ ΑΑΓ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 6/9/ ΑΑΓ ΒΑΓΕΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1/10/ ΑΑΓ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΝΗ 12/9/ ΑΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. 6/9/ ΑΑΓ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ SZEWCZYK ΤΟΥ WLODZIMIERZ 9/9/2013 Σελίδα 2 από 3

29 ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ0Γ5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Υποδράση 1 Εκπρόθεσμες Ενστάσεις ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 57 ΑΑΓ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 30/9/ ΑΑΓ ΠΟΛΕΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ 6/9/ ΑΑΓ ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 9/9/ ΑΑΓ ΓΙΑΡΚΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 6/9/ ΑΑΓ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 4/10/ ΑΑΓ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΑΠΡΑΖΛΗ 17/10/ ΑΑΓ ΝΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ 6/9/ ΑΑΓ ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΕIΡΗΝΗ 6/9/ ΑΑΓ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΙΩΣΗΦΟΒΑ 23/9/ ΑΑΓ ΠΟΥΛΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 6/9/ ΑΑΓ ΠΟΤΣΟΛΗ ΜΑΡΙΑ 6/9/2013 Σελίδα 3 από 3

30 ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ0Γ5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Υποδράση 2 Αποδοχή Ενστάσεων Επωνυμία Επιχείρησης ΑΠΟΦΑΣΗ Νέα Βαθμολογία Νέος Π/Υ 1 ΑΑΓ ΑΝΣΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ 2 ΑΑΓ ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ 3 ΑΑΓ ΖΙΩΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ 4 ΑΑΓ ΧΑΛΟΥΛΗ ΒΑΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΝΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ Π/Υ ,00 ΑΑΓ ΑΑΓ ΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ ΒΑΣΔΕΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 49,6 ΑΑΓ ΠΑΛΛΑΝΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΑΓ ΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΑΓ ΟΡΦΑΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΑΓ ΚΑΡΙΠΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΥΞΗΣΗ Π/ΥΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ,00 ΑΑΓ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 49,6 ΑΑΓ ΑΑΓ ΚΑΜΕΛΙΑ ΒΑΝΑ ΤΑΜΠΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ ΚΩΣΤΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 82,4 ΑΑΓ ΑΑΓ ΜΑΡΙΝΚΟΒΙΤΣ ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ,00 ΑΑΓ ΠΟΤΣΙΚΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 68 ΑΑΓ ΑΑΓ ΜΠΑΛΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΑΚΑ ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΥΞΗΣΗ Π/ΥΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ , ΑΑΓ ΚΑΛΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΑΓ ΑΑΓ ΑΑΓ ΑΑΓ ΑΑΓ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΙΠΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΜΗΤΡΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΙΤΣΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΑΒΑΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ 78,4 Σελίδα 1 από 5

31 ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ0Γ5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Υποδράση 2 Αποδοχή Ενστάσεων Επωνυμία Επιχείρησης ΑΠΟΦΑΣΗ Νέα Βαθμολογία Νέος Π/Υ 28 ΑΑΓ ΦΕΡΒΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΥΞΗΣΗ Π/Υ ,00 ΑΑΓ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ , ΑΑΓ ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΑΓ ΑΑΓ ΑΑΓ ΑΑΓ ΑΑΓ ΑΑΓ ΑΑΓ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΛΚΜΙΝΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΖΟΥΡΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΥΞΗΣΗ Π/Υ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΕΧΕΙ 78, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 76,8 ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 76,4 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ 39 ΑΑΓ ΚΑΛΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 40 ΑΑΓ Σ.ΓΡΑΤΣΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 83, ,00 41 ΑΑΓ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 85, ,00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ EGLANTINA RAMAJ ΑΑΓ ΜΕΛΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 75,6 ΠΑΝΑΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ ΚΑΙΣΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ 45 ΑΥΞΗΣΗ Π/Υ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΑΑΓ ΣΙΑΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ 46 ΕΧΕΙ ,00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ ΚΑΡΥΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 47 ΒΕΔΟΥΡΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ ΣΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 49 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ 50 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ ΓΟΡΔΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 51 KANT KAREN MARCELLA ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ JOSE ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ ΤΣΑΝΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 53 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ ΧΑΙΔΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 54 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΑΓ ΒΑΣΟ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 55 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 51,2 ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σελίδα 2 από 5

32 ΑΔΑ: ΒΙΦΓΦ0Γ5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Υποδράση 2 Αποδοχή Ενστάσεων Επωνυμία Επιχείρησης ΑΠΟΦΑΣΗ Νέα Βαθμολογία Νέος Π/Υ ΑΑΓ ΑΑΓ ΑΑΓ ΑΑΓ ΑΑΓ ΑΑΓ ΑΘΗΝΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΕΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙΝ ΤΙΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΟΥΝΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ MIGLENA LAZARSKA ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΧΟΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 78,4 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ ΠΙΤΣΙΛΚΑ ΕΛΕΝΗ ΑΑΓ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 64 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ ΜΠΟΓΗ ΜΑΡΙΑ 66 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ 67 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ ΒΑΣΙΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 68 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ ΠΑΤΕΛΟΔΗΜΟΥ ΑΝΝΑ 69 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ ΧΑΡΜΠΑ ΒΑΙΑ 70 ΤΖΟΥΓΚΑΡΑΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΑΓ ΝΤΕΜΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 72 ΑΥΞΗΣΗ Π/ΥΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΑΑΓ ΤΡΙΜΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 73 ΕΧΕΙ , ΑΑΓ ΑΑΓ ΑΑΓ ΑΑΓ ΑΑΓ ΑΑΓ ΑΑΓ ΑΑΓ ΑΑΓ ΑΑΓ ΑΑΓ ΚΟΥΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο.Ε. ΠΑΛΟΥΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΑΡΦΑ ΜΠΕΧΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΛΕΞΟΥΔΗ ΑΝΝΑ ΘΑΝΑΣΙΑ ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΜΠΡΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΧΑΡΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ 40,43 ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 78, ,86 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ Σελίδα 3 από 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΔΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΔΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-0ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-0ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΜΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΜΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-0ΤΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5705 / 3581 /A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-0ΤΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5705 / 3581 /A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΔΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΔΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ" με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΦ-ΓΦ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΦ-ΓΦ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΥΦ-ΓΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑΥΦ-ΓΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΦ-ΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΦ-ΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΓΦ-ΘΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΝΓΦ-ΘΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΛΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΛΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 30/ 7/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 81136/641 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΦ-0ΣΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΦ-0ΣΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΘΗΝΑ, 07/01/2015 Α.Π. : 21/5/Α2 Προς: "ΑΘΗΝΑ" ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 6 & ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ T.K : 15125

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΘΗΝΑ, 07/01/2015 Α.Π. : 21/5/Α2 Προς: ΑΘΗΝΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 6 & ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ T.K : 15125 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.07 14:08:23 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΥΗΦ-ΜΧ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας Υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας Υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΦ-5ΓΒ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 09/01/2014 Α.Π.: 171/1 Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΦ-5ΓΒ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 09/01/2014 Α.Π.: 171/1 Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 πληροφορίες: Λ. Μπιλιµπάση Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-8ΨΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-8ΨΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΡΙΑΔΝΗ: Πρόγραμμα Κατάρτισης Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας για το φαινόμενο του «εθισμού» των εφήβων στο διαδίκτυο καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ. 115

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΕΜΠΤΗ:15:00-19:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 20,21,24,27,28/11 1,4,5,8,11,12,15/12

ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΕΜΠΤΗ:15:00-19:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 20,21,24,27,28/11 1,4,5,8,11,12,15/12 ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Β ΠΕΡ) ΓΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ,ΠΕΜΠΤΗ,ΠΑΡΑΚΕΥΗ: 7:30-12:00 ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 ΔΕΥΤΕΡΑ: 12:30-17:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 12:30-17:00 1.ΚΟΥΦΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-3ΔΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-3ΔΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23/1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΛΦ-ΥΔΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΛΦ-ΥΔΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β -------

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 23-09- 2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Επιτυχόντες 2009 Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Καράμπελας Γεώργιος Αγγλικά Starters Cambridge Παντός Δημήτρης Αγγλικά Starters Cambridge Ροβίνας Βασίλειος Αγγλικά Starters Cambridge Τζουβάρα Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-9-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/10783/783 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90Χ-ΘΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ90Χ-ΘΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Προς: Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Θεσσαλία Ταχ. Κώδ. : 35 100 Λαμία

Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Προς: Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Θεσσαλία Ταχ. Κώδ. : 35 100 Λαμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Στερεάς Ελλάδας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Λαμία 21 /06 /2012 Αριθ. Πρωτ. 2789 Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ) ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού Δήμου Αλμυρού ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-2015.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-2015. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΟ (243) ΠΡΩΪ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ (07.30-12.00)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΟ (243) ΠΡΩΪ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ (07.30-12.00) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΟ (243) ΠΡΩΪ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ (07.30-12.00) ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-Μαρ 14-Μαρ 20-Μαρ 21-Μαρ 27-Μαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΧ-ΖΙ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΧ-ΖΙ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης 108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.25 11:43:58 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω3ΛΔΟΡΙΝ-ΜΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-Μ2Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5727 / 3594 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-Μ2Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5727 / 3594 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ4Φ-839 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛ4Φ-839 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ9Φ-ΩΛΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Μ9Φ-ΩΛΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.24 11:34:08 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Θ9ΥΟΡΙΝ-0ΔΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1. SINAJ DRITAN 2. ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ- ΜΑΡΙΑ 3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 4. ΑΠΟΥΚΡΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 5. ΓΑΡΥΦΑΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 6. ΓΑΛΗΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 7. ΓΚΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 8. ΣΕΛΜΑΝΗ ΜΑΛΕΒΗ 9. ΣΤΕΡΠΗ ΕΛΕΝΗ 10. ΠΑΤΟΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα