31/5/2010. Παξεκβαηηθό Πξόγξακκα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "31/5/2010. Παξεκβαηηθό Πξόγξακκα 2009-2010"

Transcript

1 Παξεκβαηηθό Πξόγξακκα

2 Τν πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ Γηδαθηηθό πξνζσπηθό απνηειείηαη από: Γηεπζπληή 2 Β/Γηεπζπληέο 2 Μόληκνπο δαζθάινπο 5 Σπκβαζηνύρνπο Αγνξά Υπεξεζηώλ δ/ια Αγγιηθώλ δ/ια ρνξνύ δ/ιν TAE KWO DO Οη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο Σην ζρνιείν καο θνηηνύλ ζπλνιηθά 52 καζεηέο. Πην αλαιπηηθά νη καζεηέο αλά ηάμε είλαη: 2

3 Οη θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο (1) Οη θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο (2) 3

4 Κηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο (3) Αίζνπζα Τειεηώλ Κηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο (4) Αίζνπζα Τερλνινγίαο 4

5 Κηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο (5) Αίζνπζα Ζ/Υ Κηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο (6) Αίζνπζα Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο 5

6 Παξεκβαηηθό πξόγξακκα Φάζε Α (1) Δληνπηζκόο πξνβιήκαηνο: Με αλαπηπγκέλε νηθνινγηθή ζπλείδεζε. Αλαγθαηόηεηα επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο: Δπηζηήκνλεο θξνύνπλ ζπλερώο ηνλ θώδσλα ηνπ θηλδύλνπ γηα ηα ηόζα νηθνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ καζηίδνπλ ηνλ πιαλήηε καο. Γηαπίζησζε όισλ είλαη ε άκεζε εκπινθή θαη επζύλε ηνπ αλζξώπνπ ζ απηό. Η επνρή ζηελ νπνία δνύκε, επνκέλσο, έρεη αλάγθε από άηνκα ηδηαίηεξα επαηζζεηνπνηεκέλα ζε νηθνινγηθά ζέκαηα. Άηνκα ηα νπνία ζα είλαη ζε ζέζε, κε ηηο πξάμεηο ηνπο, λα ζπκβάινπλ ζεηηθά ζην όιν πξόβιεκα. Παξεκβαηηθό πξόγξακκα Φάζε Α (2) Σεκεία πνπ έθαλαλ ην πξόβιεκα εκθαλέο: Τα παηδηά πεηνύζαλ ραξηηά θ.ά. ζθνππίδηα ζηηο αίζνπζεο, ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ θαη γεληθά αδηαθνξνύζαλ γηα ηελ θαζαξηόηεηα ησλ ρώξσλ. Άθελαλ πνιιέο θνξέο ηηο βξύζεο αλνηθηέο. Έθνβαλ ηα ινπινύδηα θαη ηα θπηά από ηα παξηέξηα, είηε εθνύζηα, είηε αθνύζηα παίδνληαο. Άθελαλ πάληνηε ηα θώηα αλακκέλα, ελώ έθεπγαλ από ηηο ηάμεηο. Άθελαλ ηηο πόξηεο θαη ηα παξάζπξα αλνηθηά, ελώ ιεηηνπξγνύζε ε ζέξκαλζε. Σπαηαινύζαλ απεξίζθεπηα όια ηα είδε ραξηηνύ πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο (ραξηνπεηζέηεο, θόιιεο, ραξηνλάθηα, θά). Μέζα από ζπδεηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ζρεηηθώλ καζεκάησλ θαηλόηαλ ε έιιεηςε νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο πνπ νθεηιόηαλ θάπνηεο θνξέο ζε άγλνηα θαη θάπνηεο άιιεο ζε αδηαθνξία θαη θαθέο ζπλήζεηεο. 6

7 Παξεκβαηηθό πξόγξακκα Φάζε Α (3) Καζνξηζκόο ζηόρσλ: Οη καζεηέο καο λα απνθηήζνπλ νηθνινγηθή ζπλείδεζε: Να απνθηήζνπλ γλώζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Να γλσξίζνπλ ηξόπνπο πξνζηαζίαο ηνπο πεξηβάιινληνο. Να εμνηθνλνκνύλ ελέξγεηα. Να δηαθξίλνπλ θαη λα δηαρσξίδνπλ ηα αλαθπθιώζηκα πιηθά. Να αλαθπθιώλνπλ. Να κε ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ κε ζθνππίδηα θαη λα δηαηεξνύλ ην ρώξν, ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη, θαζαξό. Να κε ζπαηαινύλ ην λεξό. Να ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπο θπηεύνληαο δέληξα θαη ινπινύδηα. Παξεκβαηηθό πξόγξακκα Φάζε Β Καζνξηζκόο δηαδηθαζηώλ & δξαζηεξηνηήησλ κέζα από ηηο νπνίεο ζα επηηπγράλακε ηνπο ζηόρνπο: Σύζηαζε ζπληνληζηηθήο νκάδαο (παξαθνινύζεζε, αλαηξνθνδόηεζε & ζηήξημε ηνπ παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο) Καζνξηζκόο δξαζηεξηνηήησλ. Καζνξηζκόο κέζσλ/πιηθώλ επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ. Αμηνπνίεζε ηόζν ελδνζρνιηθώλ όζν θαη εμσζρνιηθώλ θνξέσλ (πξνζσπηθνύ, καζεηώλ, καζεηηθώλ ζπκβνπιίσλ, γνληώλ, θνηλόηεηαο, άιινη θνξείο). 7

8 Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζηόρνπ (1) Δλληνικά: αλάγλσζε θαη ζπγγξαθή παξακπζηώλ, άξζξσλ, πνηεκάησλ, αθηζώλ, πξνζθιήζεσλ θαη άιισλ ρξεζηηθώλ θεηκέλσλ. Μαθημαηικά: επίιπζε θαη δεκηνπξγία νηθνινγηθώλ πξνβιεκάησλ, γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ, πηλάθσλ, θά. Δπιζηήμη: αιπζίδα δσήο, σθέιεηεο από ηα θπηά/ δέληξα, ειεθηξηζκόο, πεγέο ελέξγεηαο, θά. Γεωγραθία: θιηκαηηθέο αιιαγέο, ην νηθνινγηθό πξόβιεκα είλαη παγθόζκην θαηλόκελν. Οικιακή Οικονομία: ζπληαγέο κε βηνινγηθά πξντόληα, θά. 8

9 Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζηόρνπ (2) Αγωγή Εωής: ην πεξηβάιινλ θη εγώ, εμνηθνλνκώ ελέξγεηα θαη θπζηθνύο πόξνπο, θά. Ιζηορία: Η αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξώπνπ κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ κέζα από ηνπο αηώλεο (λενιηζηθή επνρή, επνρή ραιθνύ, ζηδήξνπ, θά) Τέτνη: δσγξαθίδσ ηε θύζε, αμηνπνηώ άρξεζηα πιηθά, θά Στεδιαζμός και Τετνολογία: αμηνπνίεζε άρξεζησλ πιηθώλ, νηθνινγηθό ζέκα. Μοσζική: κεινπνίεζε ζηίρσλ πνπ έγξαςαλ ηα ίδηα ηα παηδηά, εθκάζεζε ζρεηηθώλ ηξαγνπδηώλ, κνπζηθή θαη θίλεζε, θά. Δθδειώζεηο γηα ην πξάζηλν (1) Γξακαηνπνίεζε ζεαηξηθνύ έξγνπ πνπ έγξαςαλ ηα ίδηα ηα παηδηά. Γεκηνπξγία νηθνινγηθνύ θώδηθα ζρεηηθνύ κε ηε θξνληίδα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θπηώλ θαη ησλ δέληξσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εμνηθνλόκεζε λεξνύ. Δξεπλνύκε θαη καζαίλνπκε γηα ηα θπηά πνπ καο πεξηβάιινπλ. 9

10 Δθδειώζεηο γηα ην πξάζηλν (2) Γεληξνθύηεπζε ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ θνηλόηεηα. Έθζεζε βηβιίνπ κε νηθνινγηθό πεξηερόκελν Τξαγνύδηα θαη πνηήκαηα. Σπλεξγαζία κε εθπξόζσπν νηθνινγηθήο θίλεζεο θ. Δπγέλην Νενθύηνπ Γεκηνπξγήζεθαλ θάδνη αλαθύθισζεο ζηηο ηάμεηο. Γηεπζεηήζεθε ζπλάληεζε ηνπ Κεληξηθνύ Μαζεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κε ην Κνηλνηηθό Σπκβνύιην κε ζέκα ηελ πξνκήζεηα θάδσλ αλαθύθισζεο ζηελ Κνηλόηεηα Καηαζθεπέο κε αλαθπθιώζηκα πιηθά Αλαθύθισζε 10

11 Μαγεηξεύνπκε κε βηνινγηθά πξντόληα Εσγξαθίδνπκε κε κε ηνμηθέο κπνγηέο 11

12 θαη ην ραηξόκαζηε! Μειεηνύκε ην πεξηβάιινλ ηεο Κνηλόηεηάο καο Παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή νηθνινγηθώλ πξνβιεκάησλ ηεο Κνηλόηεηαο 12

13 Δπηζθέςεηο ζε ρώξνπο νηθνινγηθήο ζεκαζίαο Βηόηνπνο ηεο Κξίηνπ Τέξα. Μνπζείν Φπζηθήο Ιζηνξίαο Πσκνύ Γηαιέμεηο θαη ζπλεληεύμεηο (1) Γηάιεμε από ππάιιειν ηνπ Υποσργείοσ Δμπορίοσ & Βιομητανίας θ. Γώξα Αλησλίνπ γηα ηελ Δλέξγεηα Γηάιεμε από ππάιιειν ηνπ Τμήμαηος Υδάηων γηα ην λεξό, θ. Ναηάζα Λεσλίδνπ 13

14 Γηαιέμεηο θαη ζπλεληεύμεηο (2) Γηάιεμε από ππαιιήινπο ηνπ Τμήμαηος Γαζών, θ. Δπζηξάηην Δπζηξαηίνπ θαη θ. Γεκήηξε Ψαιηά Σπλέληεπμε από Κηλέδα εθπαηδεπηηθό όπνπ δηαθάλεθε ε παγθνζκηόηεηα ηνπ νηθνινγηθνύ πξνβιήκαηνο Αμηνπνίεζε ησλ Κνηλώλ Σπγθεληξώζεσλ Αλαθνηλώζεθαλ απνθάζεηο ηνπ Κεληξηθνύ Μαζεηηθνύ Σπκβνπιίνπ (π.ρ. θαζνξηζκόο ππεύζπλνπ αηόκνπ γηα θώηα θαη Η/Υ). Παξνπζηάζηεθαλ νηθνινγηθά ζέκαηα (π.ρ. Παγθόζκηα Ηκέξα ηεο Γεο, Κώδηθαο θαιήο ζπκπεξηθνξάο ζε ρώξνπο επίζθεςεο) από νκάδεο παηδηώλ. Έγηλαλ εηζεγήζεηο ηάμεσλ ζρεηηθέο κε νηθνινγηθά ζέκαηα. 14

15 Αμηνιόγεζε ηνπ Παξεκβαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Η αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ζπληξέρνπζα. Θεηηθά απνηειέζκαηα άξρηζαλ λα δηαθαίλνληαη από ηνλ πξώην θηόιαο θαηξό: Δκθαλή ηα απνηειέζκαηα όζνλ αθνξά ηελ θαζαξηόηεηα ρώξσλ θαη γεληθόηεξα ηελ αλάπηπμε ηεο θαιαηζζεζίαο (αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, απιή/ θήπνο, ηνπαιέηεο, θιπ). Γελ αθήλνπλ θώηα αλακκέλα. Φξνληίδνπλ λα θιείλνπλ πόξηεο θαη παξάζπξα όηαλ ε ζέξκαλζε είλαη ζε ιεηηνπξγία. Αμηνπνηνύλ ηνπο θάδνπο αλαθύθισζεο. Αλαθνηλώλνπλ ζηηο ηάμεηο ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ νηθνινγία, γηα ηα νπνία δηάβαζαλ, είδαλ ή άθνπζαλ εθηόο ζρνιείνπ. Αλαθπθιώλνπλ. Δλεξγνπνηήζεθαλ πεξηζζόηεξν ηα ζπκβνύιηα θαη νη επηηξνπέο ηνπο ζε ζρεηηθά ζέκαηα κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία. 15

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε»

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» 1 Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» Δσδοκία Βλάτοσ Γηεπζύληξηα 34 νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αζελώλ Αγίαο Δηξήλεο 14 111 46 Γαιάηζη vlachouevi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας»

«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας» «Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας» Θενδνζία Μπαθόια Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δθπαηδεπηηθόο 1νπ ΔΠΑΛ Άξηαο theobakol@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΦΗ Τν ζρνιείν

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Αιίθε Καδηαξίδνπ ρνιηθή ύκβνπινο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Καζηνξηάο

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσλα γηα ηελ ελεργεηαθή ζσκπερηθορά ηωλ δεκοηώλ ηοσ Αγίοσ Γοκεηίοσ.

Έρεσλα γηα ηελ ελεργεηαθή ζσκπερηθορά ηωλ δεκοηώλ ηοσ Αγίοσ Γοκεηίοσ. Έρεσλα γηα ηελ ελεργεηαθή ζσκπερηθορά ηωλ δεκοηώλ ηοσ Αγίοσ Γοκεηίοσ. Η ελέξγεηα απνηειεί δσηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ελόο ηόπνπ. πληζηά ηνλ θηλεηήξην κνριό ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

e-π@ρεούλ@ Μαθητικό Ηλεκτρονικό Περιοδικό * ΣΕΤΥΟ 8* ΙΟΤΝΙΟ 2015 Β 5ο Δ Πόλεως Ρόδοσ

e-π@ρεούλ@ Μαθητικό Ηλεκτρονικό Περιοδικό * ΣΕΤΥΟ 8* ΙΟΤΝΙΟ 2015 Β 5ο Δ Πόλεως Ρόδοσ e-π@ρεούλ@ Μαθητικό Ηλεκτρονικό Περιοδικό * ΣΕΤΥΟ 8* ΙΟΤΝΙΟ 2015 http://emathisi.weebly.com/e-pirhoepsilonomicronupsilonlambda.html Β 5ο Δ Πόλεως Ρόδοσ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 *ΤΕΥΧΟΣ 8* 2 ΠΕΡΘΕΧΟΜΕΝΑ e-π@ξενύι@

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ζει. 1 2. ΔΧΣΔΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 3 3. ΣΟΥΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 4 4. ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΔΣΟΤ ΣΔΣΡΑΜΗΝΑ ζει. 6 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης 7 ηκήκαηα (δηπιό ηκήκα Α ηάμεο) 138 καζεηέο 8 εθπαηδεπηηθνί πξωηλήο δώλεο (δηεπζύληξηα, βνεζόο δηεπζύληξηα θαη 6 δάζθαινη) 7 εθπαηδεπηηθνί απνγεπκαηηλήο δώλεο (δηεπζύλωλ

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr Έξεπλα: Πξνψζεζε ηεο αζθαινχο ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν - ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Η Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6

Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειζαγωγή 3 Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4 Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5 Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 Ωπάπιο λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 7 Γενικέρ οδηγίερ ππορ ηοςρ μαθηηέρ/ηπιερ

Διαβάστε περισσότερα

«TO ΠΑΙΥΝΙΓΙ ΣΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ» Πιλοηικό ππόγπαμμα πεπιβαλλονηικήρ εκπαίδεςζηρ Ν. Δύβοιαρ

«TO ΠΑΙΥΝΙΓΙ ΣΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ» Πιλοηικό ππόγπαμμα πεπιβαλλονηικήρ εκπαίδεςζηρ Ν. Δύβοιαρ «TO ΠΑΙΥΝΙΓΙ ΣΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ» Πιλοηικό ππόγπαμμα πεπιβαλλονηικήρ εκπαίδεςζηρ Ν. Δύβοιαρ Γαζθάια 2 Ο Ζσή Πνιπρξόλνπ Γεκνηηθφ Σρνιείν Φαιθίδαο - Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα Δ.Α.Π. Email:zoipol@hotmail.com Θάιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δθαπμογή εναλλακηικού ηπόπος μάθηζηρ για μαθηηέρ Διδικήρ Αγωγήρ και Μεηάδοζη ηος Πεπιβαλλονηικού μηνύμαηορ με ηη σπήζη κοςκλοθεαηπικού - παπαμςθιού

Δθαπμογή εναλλακηικού ηπόπος μάθηζηρ για μαθηηέρ Διδικήρ Αγωγήρ και Μεηάδοζη ηος Πεπιβαλλονηικού μηνύμαηορ με ηη σπήζη κοςκλοθεαηπικού - παπαμςθιού Δθαπμογή εναλλακηικού ηπόπος μάθηζηρ για μαθηηέρ Διδικήρ Αγωγήρ και Μεηάδοζη ηος Πεπιβαλλονηικού μηνύμαηορ με ηη σπήζη κοςκλοθεαηπικού - παπαμςθιού Βαζηιηθή Γηδάρνπ 1, Μαξία Παπαληθνιάνπ 2, Υαξαιακπία

Διαβάστε περισσότερα