AÑ. ÖÕËËÏÕ 1784 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï ôçë.: Óåë. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1784 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 4"

Transcript

1 AÑ. ÖÕËËÏÕ 1784 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï ôçë.: Συνελήφθη 23χρονος διαρρήκτης στη Μάνδρα - Μαζί µε συνεργούς του που αναζητούνται, είχαν «γδύσει» αποθήκες, εταιρείες και καταστήµατα. Το τελευταίο εξάµηνο η σπείρα είχε διαπράξει δεκατέσσερις διαρρήξεις στην περιοχή της Αττικής Τα σκουπίδια αλλάζουν χέρια Óåë. 2-6 u Óåë. 10 Επιχειρησιακές δράσεις της ΕΛ. ΑΣ. για τον έλεγχο του φαινοµένου των κλοπών καλωδίων ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ Óåë. 5 Εντός τριµήνου η ανέλκυση των ναυαγίων, λέει το ΣτΕ Óåë. 4 Γρίφος ο καθαρισµός του δικτύου του ΟΣΕ - Ο υφυπουργός ΠΟΜΕ Ι κ. Βούγιας, απαντά ότι έχει προγραµµατιστεί ο καθαρισµός του παλαιού δικτύου του ΟΣΕ και συµπεριλαµβάνει και τη υτική Αττική Η Περιφέρεια αναλαµβάνει από 1η Ιουλίου τη διαχείριση των απορριµµάτων της Αττικής ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΗΜΟΥ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «Η προάσπιση του Περιβάλλοντος είναι υποχρέωση όλων µας» Καταγράφονται τα προβλήµατα των σχολείων στο ήµο Μάνδρας - Ειδυλλίας - Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτουν αναγκαιότητες συντήρησης και φύλαξης των σχολείων Óåë. 2-8 Το σωµατείο δείχνει ΕΣ ΚΝΑ Για την καθυστέρηση πληρωµών στο δήµο Φυλής ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ: ΠΗΡΑΝ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΡΙΧΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Óåë. 7 Σåë. 3-4 Óåë. 3 Óåë. 21

2 2-ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ - ÁôôéêÞ ευτέρα Καιρός: γενικά αίθριος Άνεµοι: δυτικοί 4 µε 5 µποφόρ Θερµοκρασία : από βαθµούς Κελσίου Τα σκουπίδια αλλάζουν χέρια Η Περιφέρεια αναλαµβάνει από 1η Ιουλίου τη διαχείριση των απορριµµάτων της Αττικής - Ñ Ç Ó É Ì Á Ô Ç Ë Å Ö Ù Í Á ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ: ÄÇÌÏÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏÓ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÅÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 Ιλαρίων, Ιλαρίωνας, Ιλαρία, Ιλαριάδα, Λαριάδα ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò-áñ éóõíôüêôçò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, ÐåñéêëÞò Ìáñáãêüò Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου. Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Έτοιµος να εφαρµόσει τον περιφερειακό σχεδιασµό µε αναγκαίες όµως προσαρµογές, για τη διαχείριση των απορριµµάτων της Αττικής, δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιάννης Σγουρός στο Περιφερειακό Συµβούλιο, που διεξήχθη την περασµένη Πέµπτη µε µοναδικό θέµα τη διαχείριση των απορριµµάτων. Υπογραµµίζοντας τη σπουδαιότητα του προβλήµατος ο περιφερειάρχης Αττικής ανέφερε ότι κάθε χρόνο δαπανώνται 80 εκατοµµύρια ευρώ για τη διαχείριση των α- πορριµµάτων χωρίς να έχουν ξεπεραστεί τα ακανθώδη σηµεία στο ζήτηµα της διαχείρισης. Σχετικές πρωτοβουλίες θα αναλάβει ο κ. Σγουρός από την 1η Ιουλίου οπότε και η αρµοδιότητα περνά απευθείας στην περιφέρεια. Οι πρωτοβουλίες θα αφορούν την µείωση των απορριµµάτων, την αύξηση της ανακύκλωσης, την διαµόρφωση τοπικής ευθύνης, την αύξηση της συµµετοχής των πολιτών στις κοινές προσπάθειες και την ουσιαστική συνεργασία όλων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στη φάση ολοκλήρωσής της βρίσκεται στο ήµο Μάνδρας- Ειδυλλίας διενέργεια καταγραφής των προβληµάτων των σχολείων του ήµου, καθώς πλησιάζει το κλείσι- µο τις επόµενες ηµέρες και άµεσα θα πρέπει να ξεκινήσει η προετοιµασία για τη νέα σχολική χρονιά. Μιλώντας στο «Θριάσιο» ο αρµόδιος για θέµατα Παιδείας αντιδήµαρχος κ. Πλουµπής, ενηµέρωσε ότι εντός των επόµενων ηµερών, ολοκληρώνεται ο κύκλος καταγραφής των αναγκών και προβληµάτων στα Νηπιαγωγεία και στα ηµοτικά σχολεία του ήµου για να ακολουθήσει ο έλεγχος των κτιρίων που στεγάζουν τα Γυµνάσια και τα Λύκεια, προκειµένου να αποκτηθεί πλήρης εικόνα για την κατάσταση των σχολικών συγκροτηµάτων του ήµου. Σύµφωνα, µε τον κ. Πλουµπή, µετά από µια πρώτη α- ξιολόγηση των στοιχείων που προκύπτουν από τη µέχρι Αναφερόµενος στις τεχνολογίες που θα υιοθετηθούν, ο κ. Σγουρός διαβεβαίωσε ότι θα επιλεγεί η φθηνότερη και η καταλληλότερη για το περιβάλλον. Ο στόχος είναι να υπάρξουν ανεξάρτητοι ελεγκτές ώστε σε κάθε περίπτωση, όταν τα έργα ανατεθούν, να υπάρξει διαφάνεια σε όλη τη διαδικασία. Ο περιφερειάρχης επανέλαβε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν βόθροι στην Αττική, δεκάδες παράνο- µες χωµατερές και ατέλειωτα απορριµµατοφόρα στους δρόµους και να µη µπορούν να βρεθούν λύσεις για τα προβλήµατα. Νέος χώρος στην Κερατέα Σηµειώνεται ότι η συζήτηση για τη διαχείριση των απορριµµάτων έγινε τέσσερις ηµέρες µετά την απόφαση του ήµου Λαυρεωτικής να υποδείξει νέο χώρο για ΧΥΤΥ στην Κερατέα, στη θέση Φοβόλες, συνολικής έκτασης 55 στρεµµάτων. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6 Καταγράφονται τα προβλήµατα των σχολείων στο ήµο Μάνδρας - Ειδυλλίας - Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτουν αναγκαιότητες συντήρησης και φύλαξης των σχολείων ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ τώρα διαδικασία καταγραφής, τα προβλήµατα κυρίως ε- στιάζονται σε επίπεδο συντήρησης και ειδικότερα βαψίµατος των κτιρίων και έλλειψης υλικών. Παράλληλα, αναδεικνύεται από τη µέχρι τώρα καταγρ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8

3 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Το σωµατείο δείχνει ΕΣ ΚΝΑ Για την καθυστέρηση πληρωµών στο δήµο Φυλής ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé - ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - ΕΗ - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÈÑÉÁÓÉÏ-3 ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÌÁÍÄÑÁ -ΕΙ ΥΛΛΙΑ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΦΥΛΗ (Ζεφύρι, Άνω Λιόσια) Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá - Äçìáñ åßï Την αναγκαιότητα να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες δράσης αισθάνθηκε το ιοικητικό Συµβούλιο του σωµατείου εργαζοµένων του δήµου Φυλής, που συνεδρίασε την περασµένη Παρασκευή. Αιτία για άλλη µία φορά αποτελεί η καθυστέρηση καταβολής κάποιου 15ήµερου, που στην προκει- µένη είναι το πρώτο του Ιουνίου. Αυτό θα έπρεπε να έχει καταβληθεί µέχρι τις 2/6, όπως µας αναφέρει ο πρόεδρος του σωµατείου κ. Σ. Βλάχος, ο οποίος ε- κφράζει φόβο για περαιτέρω καθυστερήσεις. Αυτός διατυπώθηκε στη συνεδρίαση του.σ. του σωµατείου και πηγάζει από πληροφορίες που αναφέρονται σε µακρόχρονες καθυστερήσεις πληρωµών από τον Ενιαίο Σύνδεσµο ήµων και Κοινοτήτων (ΕΣ ΚΝΑ). Όπως επισήµανε στην εφηµερίδα ΘΡΙΑΣΙΟ ο κ. Βλάχος, το καθεστώς εκκαθάρισης στο οποίο βρίσκεται αυτή την εποχή ο ΕΣ ΚΝΑ, συνιστά και τη βασική αιτία της οικονοµικής του δυσπραγίας, αφού δεν καταβάλλει τα αντισταθµιστικά οφέλη µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους εργαζόµενους του δή- µου Φυλής. Στο πλαίσιο αυτό, το.σ. του σωµατείου εκτίµησε ότι θα πρέπει να εκφραστεί η δυσαρέσκεια των εργαζοµένων κατ αρχήν µε τοπικές συνελεύσεις σε κάθε δηµοτικό χώρο εργασίας, ενώ κλιµάκωση των δράσεων αναµένεται από αύριο Τρίτη, οπότε και θα προγραµµατιστούν στάσεις εργασίας. Στο µεταξύ, ανάλογα µε τις εξελίξεις, µέσα στην εβδοµάδα δεν αποκλείεται η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των ε- ργαζοµένων. Γ. Κρυστάλλη ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 Ελευσίνα Μηλιώσης Νικόλαος - Κοντούλη 79 τηλ Ασπρόπυργος Χατζή Μαρία - Θεµιστοκλέους 47 τηλ Μάνδρα Αθανασοπούλου Χρυσάνθη - Εργ. Κατοικίες τηλ Άνω Λιόσια - Ζεφύρι Κ. Κυριακόπουλος - Α. Κων/νου τηλ Ãéá ïðïéáäþðïôå áëëáãþ äåí åõèýíåôáé ç åöçìåñßäá Γρίφος ο καθαρισµός του δικτύου του ΟΣΕ - Ο υφυπουργός ΠΟΜΕ Ι κ. Βούγιας, απαντά ότι έχει προγραµµατιστεί ο καθαρισµός του παλαιού δικτύου του ΟΣΕ και συµπεριλαµβάνει και τη υτική Αττική. 3 Όλα αυτά τη στιγµή που ήδη διανύουµε τις πρώτες ηµέρες του καλοκαιριού, ενώ η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει εδώ και µερικές εβδοµάδες Γρίφος παραµένει ο καθαρισµός του παλαιού σιδηροδροµικού δικτύου της υτικής Αττικής, που διέρχεται τις πόλεις των Άνω Λιοσίων, του Ασπροπύργου, της Ελευσίνας και των Μεγάρων, καθώς διαπιστώνεται ασυνεννοησία µεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και της διοίκησης του ΟΣΕ. Τη στιγµή που ο υφυπουργός κ. Βούγιας, απαντά στην ερώτηση του Βουλευτή Περιφέρειας Αττικής κ. Μπούρα, ότι «για το τµήµα του δικτύου της Πελοποννήσου και συγκεκριµένα από τον σταθµό Αγίων Αναργύρων και έως το σταθµό του Αιγίου, πρόκειται να υλοποιηθεί άµεσα εκχόρτωση και καθαρισµός εκατέρωθεν της σιδηροδροµικής γραµµής, στα πλαίσια εργολαβίας. Στην εν λόγω εργολαβία συµπεριλαµβάνεται και ο σιδηροδροµικός σταθµός Ελευσίνας», ο ΟΣΕ απαντώντας σε αίτηµα του ήµου Ελευσίνας δηλώνει επίσηµα αδυναµία για τον καθαρισµό του δικτύου. Πιο συγκεκριµένα στο έγγραφο του ηµάρχου Ελευσίνας, ο ΟΣΕ είχε απαντήσει- µέχρι πρότινος- ότι αδυνατεί να προχωρήσει στο καθαρισµό. Μάλιστα, ο ήµος είχε προχωρήσει σε καθαρισµό του υτικού κοµµατιού από το σταθµό, καθώς η κατάσταση ήταν τραγική και επικίνδυνη. Ωστόσο, σε εκκρεµότητα συνεχίζει να βρίσκεται το υπόλοιπο κοµµάτι συµπεριλαµβανοµένου και του σταθµού Ελευσίνας, όπου και εκεί η κατάσταση συνεχίζει να ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

4 4-ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 Και δεύτερη ξένη γλώσσα θα διδάσκεται στα γυµνάσια, από το επόµενο σχολικό έτος Συνελήφθη 23χρονος διαρρήκτης στη Μάνδρα - Μαζί µε συνεργούς του που αναζητούνται, είχαν «γδύσει» αποθήκες, εταιρείες και καταστήµατα. Το τελευταίο εξάµηνο η σπείρα είχε διαπράξει δεκατέσσερις διαρρήξεις στην περιοχή της Αττικής Σε κάθε γυµνάσιο θα διδάσκεται από το επόµενο σχολικό έτος µία δεύτερη ξένη γλώσσα, η οποία θα επιλέγεται µεταξύ γαλλικής, γερµανικής, ιταλικής ή ισπανικής. Σύµφωνα µε απόφαση της υφυπουργού Παιδείας, Εύης Χριστοφιλοπούλου, για την επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας θα ληφθεί υπόψη η ύπαρξη οργανικής θέσης εκπαιδευτικού στο σχολείο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οργανική θέση, ή υπάρχουν δύο ή και περισσότεροι εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων µε οργανική θέση, θα επιλεγεί η ξένη γλώσσα που επιθυµεί να διδαχθεί η πλειοψηφία των µαθητών γυµνασίου. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3 Από Αστυνοµικούς του Τµήµατος Ασφαλείας Μάνδρας, συνελήφθη ένας αλλοδαπός, υπήκοος Ρουµανίας, ηλικίας 23 ετών, κατηγορούµενος για «ιακεκριµένες Κλοπές». Ειδικότερα ο συλληφθείς µαζί µε συνεργούς του που αναζητούνται, τις πρώτες πρωινές ώρες της περασµένης Πέµπτης είχαν διαρρήξει φανοποιείο, στην περιοχή της Μάνδρας, και είχαν αφαιρέσει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εργαλεία και χρήµατα. Σε έρευνα που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητο και στην οικία 23χρονου Ρουµάνου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρικών συσκευών και διάφορα εργαλεία, µέρος των οποίων αναγνωρίσθηκαν και αποδόθηκαν στους παθόντες. Από την έρευνα-προανάκριση που διενεργήθηκε προέκυψε ότι ο συλληφθείς µαζί µε τους συνεργούς του, κατά το τελευταίο εξάµηνο έχουν διαπράξει δεκατέσσερις διαρρήξεις-κλοπές σε εταιρίες, καταστήµατα και αποθήκες σε διάφορες περιοχές της υτικής Αττικής όπου δρούσαν. Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων ανέρχεται στο χρηµατικό ποσό των ευρώ. Π. Μαρ. ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ: ΕΝΑ ΧΡΥΣΟ ΚΑΙ ΥΟ ΧΑΛΚΙΝΑ είναι επικίνδυνη, τη στιγµή που ήδη διανύουµε τις πρώτες ηµέρες του καλοκαιριού και υπάρχει ιστορικό πυρκαγιών. Το δε ερώτηµα που τίθεται είναι γιατί το Υπουργείο ή ο ΟΣΕ δεν έχουν ενηµερώσει για αυτή την εξέλιξη το ήµο Ελευσίνας, από τον οποίο υπάρχουν και σχετικές έγγραφες οχλήσεις για το ζήτηµα. Τέλος, ο υφυπουργός, σε ο,τι αφορά την αξιοποίηση των κλειστών σιδηροδροµικών σταθµών, η α- ρµόδια εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., προβαίνει σε αξιοποίηση των ακινήτων του ΟΣΕ, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος ιδιωτών και φορέων.» Περικλής Ι. Μαραγκός Ένα χρυσό µετάλλιο µε την Βασιλική Ταχταρά, ένα αργυρό µε την Αλεξιάννα Πάνου στο µήκος Παγκορασίδων Β' και δύο χάλκινα µε τον Γιώργο Μανώλη στο άλµα σε µήκος Παµπαίδων Α και την Ιωάννα Παπαδόγιαννη στο µήκος Παγκορασίδων Α ήταν η συλλογή από µετάλλια στους αγώνες αλµάτων που έγιναν στην Καλλιθέα µε την επωνυµία "Γιάννης Γάλλος". Αναλυτικά οι επιδόσεις και οι θέσεις που πήραν οι αθλητές και αθλήτριες του Α,Ο,Μεγάρων. είναι: ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΧΤΑΡΑ-ΠΑΝΟΥ Άλµα σε µήκος Παγκορασίδων Β 1η Βασιλική Ταχταρά 4,88µ 2η Αλεξιάννα Πάνου 4,81µ 8η Πηνελόπη Παπαφράγκου 4,21. 13η Μαντώ Τσουρουφλή 3,75µ Άλµα σε µήκος Παγκορασίδων Α 3η Παπαδόγιαννη Ιωάννα 5,00µ Άλµα σε µήκος Παµπαίδων Α 3ος Γιώργος Μανώλης 5,40µ 4ος Βαγγέλης Καρδάτος 5,24µ.

5 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-5 Επιχειρησιακές δράσεις της ΕΛ. ΑΣ. για τον έλεγχο του φαινοµένου των κλοπών καλωδίων To φαινόµενο των κλοπών καλωδίων προσπαθεί να ελέγξει η ΕΛ. ΑΣ. µε εφόδους σε επιχειρήσεις επεξεργασίας σιδήρου και χαλκού και µε επιχειρησιακές δράσεις κατά µήκος του σιδηροδροµικού δικτύου, σύµφωνα µε έγγραφο- απάντηση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρηστου Παπουτσή σε Βουλευτές του ΛΑ. ΟΣ. και της Ν.. Οι Βουλευτές αναφέρθηκαν σε συγκεκριµένες περιπτώσεις κλοπών που σηµειώθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι οι λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων από πλευράς Υπουργείου, αφορά και τη υτική Αττική, και ειδικότερα οι περιοχές του Ασπροπύργου, της Ελευσίνας και της Μαγούλας που περνά σιδηροδροµικό δίκτυο µαστίζονται καθηµερινά από τέτοιες κλοπές. Όπως τόνισαν οι Βουλευτές, «πονοκέφαλο» έχει προκαλέσει στην ΕΛΑΣ το συχνό φαινόµενο κλοπών καλωδίων από τις γραµµές του ΟΣΕ και στη συνέχεια η καύση και απογύµνωσή τους για τη συλλογή µετάλλου µε σκοπό την πώλησή του. Εκτεταµένες δολιοφθορές διαπιστώθηκαν πριν από µερικές ηµέρες στο δίκτυο ηλεκτροκίνησης του ΟΣΕ στο τµήµα Θεσσαλονίκης-Σίνδου-Λάρισας και τρεις βουλευτές οι Σάββας Αναστασιάδης (Ν ) και Κυριάκος Βελόπουλος και Άγγελος Κολοκοτρώνης (ΛΑΟΣ), απευθύνθηκαν στο υπουργείο Πρ οστασίας του Πολίτη µε ερωτήσεις τους για την ασυνήθιστη έκταση δολιοφθοράς. Όπως αναφέρει σε έγγραφό του, που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος Παπουτσής, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας έχει δώσει οδηγίες και κατευθύνσεις για την πρόληψη, την αποτροπή και καταστολή του φαινοµένου. Ανάµεσα στις οδηγίες που έχουν λάβει οι α- στυνοµικές δυνάµεις είναι και οι «έφοδοι» σε επιχειρήσεις επεξεργασίας σιδήρου (ΣΚΡΑΠ) αλλά και σε εργοστάσια επεξεργασίας προ όντων χαλκού. Ταυτόχρονα, σύµφωνα µε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη οι Αστυνοµικές ιευθύνσεις των περιοχών που υπάρχει δίκτυο του ΟΣΕ όρισαν αξιωµατικούς στους οποίους µπορεί πλέον να απευθύνεται ο ΟΣΕ, ενώ έχουν συσταθεί και ειδικές ο- µάδες ασφαλείας, οι οποίες αναπτύσσουν επιχειρησιακές δράσεις κατά µήκος του δικτύου του ΟΣΕ. Ο βουλευτής της Ν Σάββας Αναστασιάδης κάνει λόγο για οργανωµένο εξειδικευµένο και ειδικά ε- ξοπλισµένο κύκλωµα, ενώ και οι βουλευτές του ΛΑΟΣ έχουν ζητήσει να ληφθούν ουσιαστικά µέτρα για να σταµατήσουν οι κλοπές στο δίκτυο που συνεπάγονται όχι µόνο µεγάλο κόστος για τον ΟΣΕ αλλά και κινδύνους. Για την ενδεχόµενη δηµιουργία κέντρου λαθροµεταναστών στον Ασπρόπυργο - Ρωτά ο βουλευτής Μ. Βορίδης Οβουλευτής Αττικής του ΛΑ.Ο.Σ., κ. Μάκης Βορίδης κατέθεσε ε- ρώτηση σχετικά την πρόθεση της κυβέρνησης να κατασκευάσει κέντρο κράτησης λαθροµεταναστών στην περιοχή του Ασπροπύργου. Συγκεκριµένα ο κ. Βορίδης, κατέθεσε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη την παρακάτω ερώτηση: Με επιστολή του προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ο ήµαρχος Ασπροπύργου (ηµ ) γνωστοποιεί την αντίθεση του, τόσο του ιδίου όσο και του δηµοτικού συµβουλίου, στους σχεδιασµούς της κυβέρνησης για τη δηµιουργία «Κέντρου Κράτησης Παρανόµων Μεταναστών» στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η περιοχή του Ασπροπύργου είναι µια ιδιαίτερα επιβαρυµένη περιοχή της υτικής Αττικής. Ο Ασπρόπυργος φιλοξενεί το σηµαντικότερο κόµβο βαριάς βιοµηχανίας στην Ελλάδα, που περιλαµβάνει: την µεγαλύτερη µονάδα διύλισης πετρελαίου, βιοµηχανικές µονάδες (χαλυβουργικές, τσιµεντοβιοµηχανίες, χηµικές βιοµηχανίες κα). Επίσης, στην περιοχή λειτουργούν ΧΥΤΑ, τρία λατοµεία, µονάδες ανακύκλωσης τοξικών αποβλήτων, δεκάδες νόµιµα και παράνοµα «σκραπ», επιχειρήσεις διαµετακοµιστικού εµπορίου, ενώ τελούνται πολλές άλλες οχλούσες δραστηριότητες. Τέλος στην πόλη του Ασπροπύργου έχουν ενσωµατωθεί κοινωνικά πάνω από µετανάστες, ενώ συνεχώς αυξάνεται και ο αριθµός των παρανόµων µεταναστών που προσεγγίζουν την περιοχή. Σε όλα αυτά θα πρέπει να προστεθεί και η αυξανόµενη εγκληµατική δράση των αλλοδαπών τσιγγάνων που δρουν ανενόχλητοι. Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 1. Αληθεύει η πρόθεση της κυβέρνησης για την δηµιουργία ενός τέτοιου κέντρου στον Ασπρόπυργο; 2. εδοµένης της ήδη βεβαρηµένης κατάστασης στην περιοχή, µε ποια κριτήρια επιλέχθηκε ο συγκεκριµένος χώρος; Θεωρεί η κυβέρνηση ότι θα πρέπει να επιβαρυνθεί περαιτέρω ο συγκεκριµένος δήµος; Η ΞΑΠΛΑ Γράφει ο Λάττας Μέχρι να ρθη Παρασκευή, στην ξάπλα το χω ρίξει, και περιµένω τον ΠΑΠΟΥ, απ την µικρή τη σύνταξη, εµένα να στήριξη. Αν δεν υπήρχε ο ΠΑΠΠΟΥΣ, να µε χαρζιλικώνη, θα ήµουνα παράνοµος, και δυνατό κλεφτρόνι. Πηγαίνω ψάχνω για δουλεία, όλοι µου λένε άντε γεια, άστο τηλέφωνο σου, θα σε ειδοποιήσουµε, και τραβά στο καλό σου. Και περιµένω ελπίζοντας ότι δουλεία θα πιάσω, κι όσο περνάει ο καιρός, µου ρχεται να ξεράσω. Γυρνώ στο δρόµο σαν τρελός να βρω µια ευκαιρία, δεν τους ζητάω δανεικά, δουλειά δεν βρίσκω πουθενά, τσάµπα ταλαιπωρία. Μας λέει ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ [ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΘΑ ΦΙΑΞΩ] ΜΕ ΘΑ, ΜΠΟΡΕΙ, ΠΕΡΙΜΕΝΕ, ΕΓΩ ΘΑ ΤΑ ΤΙΝΑΞΩ. ΓΑ ΟΥΡΙΑ που βυζαίνετε τη χωρά τόσα χρόνια, δεν φτάνει που φτιαχτήκατε, γίνατε και κλεφτρόνια. ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΟ ΜΙΑ ΖΩΗ, ΕΧΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΠΕΞΩ, ΩΣΤΕ ΟΥΛΕΙΑ, ΩΣΤΕ ΨΩΜΙ, ΣΤΟ ΧΤΕΝΙ Ο ΚΟΜΠΟΣ ΕΦΤΑΣΕ, ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΕΝ ΘΑ ΠΑΙΞΩ.

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 «Μη προσβάσιµα στα ΑΜΕΑ τα κτίρια των ηµοσίων Υπηρεσιών της χώρας» -Ερώτηση της ηµοκρατικής Αριστεράς Ερώτηση µε θέµα: «Μη προσβάσιµα στα ΑΜΕΑ τα κτίρια των ηµοσίων Υπηρεσιών της χώρας», κατέθεσαν οι βουλευτές Φώτης Κουβέλης,Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. Ειδικότερα, στην ερώτηση αναφέρουν τα ακόλουθα: Οι πρόσφατοι έλεγχοι του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης, κατέδειξαν χαµηλά ποσοστά προσβασιµότητας των ΑΜΕΑ στα κτίρια των ηµοσίων Υπηρεσιών της χώρας. Σύµφωνα µε στοιχεία, που έχει επεξεργαστεί το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης για τις υφιστάµενες υποδοµές προσβασιµότητας των συνανθρώπων µας, οι οποίοι χρήζουν ειδικής µέριµνας, προκύπτει ότι τα κτίρια που στεγάζουν ηµόσιες Υπηρεσίες, είναι πλήρως προσβάσιµα µόνο σε ποσοστό 9% και µερικώς προσβάσι- µα σε ποσοστό 40%. Ειδικότερα, από τις σχετικές εκθέσεις-επιθεωρήσεις του Σώµατος Ελεγκτών, προκύπτει ότι στον Νοµό Λάρισας τα κτίρια είναι προσβάσιµα σε ποσοστό 48%. Επίσης, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου διαπιστώθηκε ότι στην πόλη του Ναυπλίου τα κτίρια είναι προσβάσιµα σε ποσοστό 21% επί του συνόλου, στην πόλη της Καλαµάτας είναι προσβάσιµα σε ποσοστό 34%, συνέχεια απο σελ. 3 Ο χώρος θα υποδέχεται ετησίως τόνους απορριµµάτων και τόνους λυµατολάσπης. «H µεγάλη σύγκρουση της Κερατέας έφερε ένα θετικό αποτέλεσµα», είπε ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης κος Ηλίας Λιακόπουλος. «Μετά από όλα όσα έγιναν η Αυτοδιοίκηση υπέδειξε ένα νέο σηµείο κατασκευής του ΧΥΤΥ γεγονός που δροµολογεί και την κατασκευή των έργων που θα συµπεριλαµβάνει και την κατασκευή σταθµών µεταµόρφωσης και εργοστασίων στην Αττική», συµπλήρωσε ο Γραµµατέας. Επίσης τόνισε ότι «για πρώτη φορά βρίσκεται λύση για την ανακύκλωση µπαζών στην Αττική», ενώ υποσχέθηκε υψηλά πρόστιµα για όσους θα ρυπαίνουν µε τοξικά απόβλητα. Τροποποίηση του περιφερειακού σχεδιασµού ζήτησε ο Βασίλης Κικίλιας Ο Βασίλης Κικίλιας, εκπροσωπώντας τη µείζονα αντιπολίτευση κατήγγειλε την κυβέρνηση για ολιγωρία υποστηρίζοντας ότι τα χρονοδιαγράµµατα έχουν πέσει έξω. Σχολιάζοντας τον ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασµό ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι δεν µπορεί να εφαρµοστεί, εάν πρώτα δεν τροποποιηθεί. Ωστόσο, το Σώµα στην πλειοψηφία του εκφράστηκε θετικά προς τον περιφερειακό σχεδιασµό µε τη µικρή αυτή τροποποίηση ως προς τη χωροθέτηση στην Κερατέα. Με πανό κάτοικοι του δήµου Φυλής Μέλη της Επιτροπής Αγώνα Φυλής και των Συλλόγων - Φορέων της περιοχής Το «παρών» στη συνεδρίαση έδωσαν, µεταξύ άλλων ο δήµαρχος Φυλής. Μπουρα µης, ο επικεφαλής της παράταξης «Ενότητα Πολιτών» Σ. Σάββας, ο δηµοτικός σύµβουλος Κ. Βάβουλας, µέλη της νεοσύστατης Επιτροπής Αγώνα Φυλής και των Συλλόγων και Φορέων της πε ριοχής, αλλά και εκπρόσωποι άλλων περιοχών, όπως αυτή της Πετρούπολης. Με πανό που είχαν ετοιµάσει έφτασαν στο Υπουργείο στην πόλη της Τρίπολης είναι προσβάσιµα σε ποσοστό 40% και στην πόλη της Σπάρτης είναι προσβάσιµα σε ποσοστό 42%. Αναµφισβήτητα, οι ήµοι και οι Περιφέρειες της χώρας έχουν υποχρέωση να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η ά- µεση πρόσβαση των ΑΜΕΑ στις ηµόσιες Υπηρεσίες της χώρας αλλά και να δηµιουργηθεί ένα Πρόγραµµα Προσβασιµότητας, στο οποίο να περιλαµβάνεται η Α θµια και Β θµια αυτοδιοίκηση όλης της επικράτειας. Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρµόδιος Υπουργός: 1. Υπάρχει πρόγραµµα συνεργασίας του αρµόδιου Υπουργείου µε τους ήµους και τις Περιφέρειες της χώρας, όπως προέκυψαν από το Πρόγραµµα «Καλλικράτης», ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την εξασφάλιση των υποδοµών προσβασιµότητας των ΑΜΕΑ στις ηµόσιες Υπηρεσίες της χώρας; Εαν ναι, ποιο είναι αυτό και πώς εφαρµόζεται; Στο πίσω µέρος κάτοικοι του δήµου Φυλής Μεταφορών και παρά τις κάποιες ενστάσεις, που εκφράστηκαν αρχικά, τους επιτράπηκε η είσοδος στην αίθουσα της συνεδρίασης.. Μπουρα µης: «Όχι άλλα σκουπίδια στη Φυλή» Το λόγο πήρε, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο δήµαρχος, ο οποίος στην τοποθέτησή του, µετέφερε την απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Φυλής για διαχείριση στις εγκαταστάσεις του δήµου αποκλειστικά και µόνο των απορριµµάτων αυτού και δήλωσε ότι δεν προτίθεται να δεχτεί κάτι περισσότερο εντός των ορίων του. Κατέθεσε δε πρόταση στο περιφερειακό συµβούλιο ίδρυσης 6-7 εγκαταστάσεων µηχανικής ανακύκλωσης, ό- που θα γίνεται η διαχείριση των απορριµµάτων χωρίς να επιτρέπεται η µεταφορά τους από τη µία εγκατάσταση στην άλλη παρά µόνο αν αυτά είναι επεξεργασµένα. Από την πλευρά της, η αντιπεριφερειάρχης Σ. ήµου υποστήριξε την άποψη ότι η Κερατέα οφείλει να αναλάβει το µερίδιο που της αναλογεί, ώστε να µην επιβαρύνεται µόνο η υτική Αττική, η οποία ήδη υφίσταται τροµακτική περιβαλλοντική επιβάρυνση. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε πολύ αργά το βράδυ, χωρίς να ληφθεί καµία απόφαση, αφού αυτή µεταφέρεται µετά την 1η Ιουλίου, οπότε και αναλαµβάνει η Περιφέρεια το «καυτό» ζήτηµα της διαχείρισης των απορριµ- µάτων. Γ. Κρυστάλλη Γ. Ντόλιος :«εν υπάρχει περίπτωση απολύσεων» µέσω "Καλλικράτη"» «εν υπάρχει κανένα ενδεχόµενο να υπάρξει έστω και υπόνοια απόλυσης λόγω των µετατάξεων που γίνονται µέσω του "Καλλικράτη". Οι οργανικές θέσεις είναι κατοχυρωµένες- και εάν υπάρξει πρόβληµα, µπορεί να συσταθούν για να µεταταχθούν υπάλληλοι σε προσωποπαγείς θέσεις» διαβεβαίωσε στην Ολοµέλεια της Βουλής, ο υφυπουργός Εσωτερικών, Γιώργος Ντόλιος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Μουλόπουλου. Αναπτύσσοντας την ερώτησή του, ο κ. Μουλόπουλος υποστήριξε πως «η περίφηµη µεταρρύθµιση του Καλλικράτη, είναι πλέον φανερό πως είχε ως στόχο την σφαγή δηµοσίων υπαλλήλων» και υπενθύµισε την παλαιότερη θ- έση του Θ. Πάγκαλου (την οποία χαρακτήρισε «κυνική»), σύµφωνα µε την οποία «όταν καταργείται οργανική θέση, παύει να ισχύει η µονιµότητα». «Οι εργαζόµενοι των τεχνικών υπηρεσιών, έµειναν απλήρωτοι για 3 µήνες, τουλάχιστον, ενώ οι µικροί δήµοι απώλεσαν την τεχνική υποστήριξη. Οι µεταταχθέντες του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής δεν έχουν πληρωθεί» ανέφερε ενδεικτικά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. «εν υπάρχει κανένα ενδεχόµενο να κινδυνεύσει η θέση, η µονιµότητα, η εργασία των ανθρώπων αυτών», επέµεινε ο υφυπουργός Εσωτερικών. «Και θα πληρωθούν κανονικά και δεν θα απολυθεί κανείς. εν υπάρχει κανένα θέµα µε την µισθοδοσία των υλοποιούµενων µετατάξεων. Τα χρήµατα είναι εξασφαλισµένα» συµπλήρωσε. Σταθµός µέτρησης της ηχορύπανσης στο δήµο Αχαρνών Η ηχορύπανση αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες για την υποβάθµιση της ποιότητας της ζωής, αποτελεί δε τη δεύτερη σοβαρότερη ρύπανση µετά την ατµοσφαιρική. Ο ήµος Αχαρνών σε συνεργασία µε τον Περιβαλλοντικό Σύνδεσµο ήµων Αθήνας Πειραιά το Σάββατο 4 Ιουνίου και ώρα 10:30 εγκατέστησε σταθµό µέτρησης της ηχορύπανσης. Ο σταθµός θα µεταφερθεί σε 30 διαφορετικά σηµεία, παραµένοντας σε κάθε σηµείο περίπου 2 ηµέρες ώστε να εκπονηθεί µελέτη για την µείωση της ηχορύπανσης στον εν λόγω ήµο.

7 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τα δάση ενάντια στην κλιµατική αλλαγή τα δάση και στις υπηρεσίες που προσφέρουν στην ανθρ- ήταν αφιερωµένη η φετινή Παγκόσµια Ηµέρα Σωπότητα Περιβάλλοντος που καθιερώθηκε να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών. Τα δάση καλύπτουν το ένα τρίτο της µάζας της επιφάνειας της γης, εκτελώντας ζωτικής σηµασίας λειτουργίες και υπηρεσίες σε ολόκληρη την ανθρωπότητα που καθιστούν τον πλανήτη µας ζωντανό. Η δασοκάλυψη του πλανήτη απλώνεται σε περίπου 4 δισεκατοµµύρια εκτάρια ή περίπου 40 εκατοµµύρια τετραγωνικά χιλιό- µετρα. Περισσότερο από το µισό της δασικής έκτασης του πλανήτη βρίσκεται στη Ρωσική Οµοσπονδία, τη Βραζιλία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ και την Κίνα. Στην πραγµατικότητα, 1,6 δισεκατοµ- µύρια άνθρωποι εξαρτώνται από τα δάση για την επιβίωσή τους. Τα δάση διαδραµατίζουν έναν βασικό ρόλο στη µάχη ενάντια στην κλιµατική αλλαγή, απελευθερώνοντας οξυγόνο στην ατµόσφαιρα και αποθηκεύοντας το διοξείδιο του άνθρακα. Τροφοδοτούν τους ποταµούς του πλανήτη και είναι ουσιαστικά υπεύθυνα για την παροχή του νερού σχεδόν στο 50% των µεγαλύτερων πόλεων. ηµιουργούν και διατηρούν την εδαφολογική γονιµότητα, βοηθούν στη ρύθµιση των συχνά καταστρεπτικών συνεπειών των θυελλών, των πληµµύρων και των πυρκαγιών, ενώ πρόκειται για τα πιο ξεχωριστά βιολογικά οικοσυστήµατα στο έδαφος, αποτελώντας το «σπίτι» για περισσότερα από τα µισά επίγεια είδη ζώων, φυτών και εντόµων. Παρ' όλα τα ανεκτίµητα οφέλη που µας παρέχουν, η παγκόσµια αποδάσωση συνεχίζεται µε ανησυχητικούς ρυθµούς, αφού κάθε χρόνο καταστρέφονται 13 εκατοµµύρια εκτάρια δάσους, µια έκταση που ισοδυναµεί µε το µέγεθος της Πορτογαλίας. Ευτυχώς, το ποσοστό της καθαρής δασικής απώλειας επιβραδύνεται, κυρίως εξαιτίας των αναδασώσεων και της φυσικής ε- πέκτασης των υπαρχόντων δασών. Οι δέκα χώρες µε τη µεγαλύτερη απώλεια το χρόνο, µεταξύ 2000 και 2005 (Βραζιλία, Ινδονησία, Σουδάν, Μιανµάρ, Ζάµπια, Τανζανία, Νιγηρία, Λα κή ηµοκρατία του Κονγκό, Ζιµπάµπουε και Βενεζουέλα), είχαν συνολικά δασικές απώλειες 8,2 εκατοµ- µυρίων εκταρίων το χρόνο. Οι δέκα χώρες µε το µεγαλύτερο δασικό κέρδος το χρόνο µεταξύ 2000 και 2005 (Κίνα, Ισπανία, Βιετνάµ, Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, Ιταλία, Χιλή, Κούβα, Βουλγαρία, Γαλλία και Πορτογαλία) είχαν συνολικά δασικό κέρδος 5,1 εκατοµµυρίων εκταρίων το χρόνο. Περιβαλλοντικό κάλεσµα σε πολίτες και φορείς µε στόχο την προστασία του Περιβάλλοντος, απεύθυνε µέσω του µηνύµατός της για την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος η Αντιπεριφερειάρχης υτικής Αττικής κ. Σταυρούλα ήµου, τονίζοντας ότι η προάσπιση του Περιβάλλοντος είναι υποχρέωση όλων. Αναλυτικά το µήνυµα της κ. ήµου για τη χθεσινή Παγκόσµια Ηµέρα του Περιβάλλοντος έχει ως εξής: «Η 5η Ιουνίου έχει καθιερωθεί διεθνώς από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως «Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος». Ο συµβολισµός είναι σηµαντικός αλλά δεν αρκεί να παραµένουµε σε επετειακού χαρακτήρα εκδηλώσεις. ÈÑÉÁÓÉÏ-7 ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΗΜΟΥ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «Η προάσπιση του Περιβάλλοντος είναι υποχρέωση όλων µας» συµπεριλαµβανοµένων δύο διυλιστηρίων, δύο ναυπηγείων, δύο χαλυβουργείων, δύο τσιµεντοβιοµηχανιών αλλά και πλήθους µικρότερων βιοµηχανιών και επιχειρήσεων που επιβαρύνουν µε τη σειρά τους το περιβάλλον της περιοχής. Στην υτική Αττική λειτουργεί επίσης ο µοναδικός ΧΥΤΑ της Αττικής. Σήµερα ο αγώνας µας στη υτική Αττική είναι αδιάκοπος, πολύπλευρος και επίπονος για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στους ορεινούς όγκους, τις δασικές εκτάσεις και τις παραλίες αλλά και για την απορρύπανση της περιοχής και την αποκατάσταση του φυσικού τοπίου όπου αυτό απαιτείται. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα που εκπονείται και έχει στόχο την απορρύπανση της υτικής Αττικής, καθώς και οι συντονισµένες ενέργειες της Περιφέρειας, των ήµων και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αντιπυρική περίοδο που έχει ήδη ξεκινήσει καταδεικνύουν την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλεται για την προστασία του περιβάλλοντος. εν σταµατάµε εδώ. Συντασσόµαστε µε τους φορείς και τους πολίτες της περιοχής και τους καλούµε ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΟΡΗ Συνέπειες στο περιβάλλον Σύµφωνα µε το Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών (UNEP) µια επένδυση κατά της αποδάσωσης και της υποβάθµισης των δασών ύψους 30 δισεκατοµµυρίων δολαρίων θα µπορούσε να επιφέρει µια επιστροφή 2,5 τρισεκατοµµυρίων δολαρίων σε νέα προ όντα και υπηρεσίες. Επιπλέον, οι στοχοθετηµένες επενδύσεις στη δασονοµία θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν µέχρι και 10 εκατοµµύρια νέες θ- έσεις εργασίας σε όλο τον κόσµο, λόγοι για τους οποίους η συντήρηση των δασών και η επέκτασή τους πρέπει να αναγνωριστούν ως εµπορική ευκαιρία. Σε πολλές αναπτυσσόµενες χώρες περισσότερο από το 80% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται από τους ανθρώπους και τη βιοµηχανία προέρχεται από τα δάση και συγκεκριµένα από την ξυλεία και τον ξυλάνθρακα. Το εµπόριο ξυλείας και άλλων δασικών προ όντων υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε σχεδόν 330 δισεκατοµµύρια δολάρια το χρόνο. Η αξία αυτή πολλαπλασιάζεται από τα παράγωγα προ όντα που χρησιµοποιούµε όλοι µας καθηµερινά. Η υτική Αττική είναι µία περιοχή της χώρας µε πλούσια χλωρίδα και πανίδα, εκτενείς δασικές εκτάσεις, µεγάλο µήκος ακτογραµµών, υδροβιότοπους και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Η Πάρνηθα, τα Γεράνεια Όρη, ο Κιθαιρώνας, η Πάστρα αποτελούν τους εναποµείναντες «πνεύµονες» της Αττικής. Η υτική Αττική όµως είναι και µία περιοχή που έχει συγκεντρωθεί η βαριά βιοµηχανία της χώρας, να στηρίξουν έµπρακτα περιβαλλοντικές δράσεις όπως η ανακύκλωση, ο περιορισµός των οικιακών απορριµµάτων, η αποφυγή της ανεξέλεγκτης ρίψης µπαζών. Καλούµε επίσης να στηρίξουν τις εθελοντικές πρωτοβουλίες για δασοπροστασία και προστασία των ακτών. Γιατί η προστασία του περιβάλλοντος ταυτίζεται µε την προστασία της ανθρώπινης ζωής και είναι υποχρέωση όλων µας η προάσπισή του». Οι Κουραµπιέδες Από Ιουνίου 2011 στο «Θέατρο στ Αλώνια», στον Παράδεισο Ελευσίνας, ΗΘεατρική Σκηνή του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, µε συστηµατική δουλειά και θεατρική αγωγή, υπηρετώντας το θέατρο και τον πολιτισµό, διανύει δηµιουργικά τον πέµπτο χρόνο της θεατρικής της διαδροµής. Κάθε χρόνο η Θεατρική Σκηνή ετοιµάζει θεατρική παράσταση που παρουσιάζει στις αρχές Ιουνίου στο θέατρο στ Αλώνια Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής κάνει περιοδεία κάθε καλοκαίρι και συµµετέχει στο φεστιβάλ των Αισχυλείων. Η Θεατρική Σκηνή έχει καταξιωθεί µε τη θεατρική της δραστηριότητα στους κατοίκους της Ελευσίνας και έχει γνωρίσει την αποδοχή των θεατών όπου παρουσίασε τις παραστάσεις της. Τις παραστάσεις της έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι από θεατές. Το φετινό καλοκαίρι η Θεατρική Σκηνή θα παρουσιάσει το έργο του Γιώργου Χασάπογλου «Οι Κουραµπιέδες» και θα δώσει 4 παραστάσεις στο «Θέατρο στ Αλώνια», στον Παράδεισο Ελευσίνας, πλησίον Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, την Πέµπτη 16, Παρασκευή 17, Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Ιουνίου 2011 και ώρα 21:15. Οι «Κουραµπιέδες» του Γιώργου Χασάπογλου είναι ένα νεοελληνικό θεατρικό έργο, µια κοινωνικοπολιτική σάτιρα του νεοέλληνα εκείνου, όπου η ιδεολογική και πολιτισµική του σύγχυση, ο ασυλλόγιστος καταναλωτισµός του, που µεθοδεύει η καπιταλιστική κοινωνία, τον οδηγούν στην πτώση των ηθικών αξιών, την καταπίεση, την προδοσία, σ έναν απελπισµένο αγώνα για µια καλύτερη ζωή, που όµως θα τον οδηγήσει σε αδιέξοδα, υποταγές και εξευτελισµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η γλώσσα του συγγραφέα θεατρικά δραστική, σκιαγραφεί µε γλαφυρό ύφος και καυτηριάζει µε χιούµορ και αιχµηρή κριτική το κοινωνικοπολιτικό µας σύστηµα. Με τη Θεατρική Σκηνή του ήµου Ελευσίνας το έργο παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία του ηµήτρη Θεοδώρου, µουσική επιµέλεια, σύνθεση και ενορχήστρωση του ηµήτρη Ανδρώνη. Η επιµέλεια των σκηνικών και των κοστουµιών είναι του σκηνοθέτη και ο σκηνικός διάκοσµος είναι της Μαρίνας Τερζή. Παίζουν: Σταύρος Χανάς, Ελένη Πέππα, Ιωάννα Ρενιέρη, Γιάννης Βαµποράκης, Χριστίνα Ποδάρα, Γιάννος Γαβαλάς, Ανδρέας Παπακώστας, Έλενα Πέππα, ηµήτρης Θεοδώρου

8 8-ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 Η ΒΑΘΙΑ ΥΦΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Σε ερώτηση του βουλευτή Περιφέρειας Αττικής Θ. Μπούρα Ο βουλευτής Περιφέρειας Αττικής της Ν.. και τ. Υφυπουργός Θανάσης Μπούρας κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς α)περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας β)οικονοµικών και γ)εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε θέµα την βαθιά ύφεση της οικονοµίας. Η ερώτηση έχει ως εξής: «Το 2010 αποτέλεσε µια πολύ σηµαντική, α- ρνητική χρονιά στην ιστορία της χώρας. Από την περσινή άνοιξη, που η χώρα εντάχθηκε στο µηχανισµό στήριξης, βρισκόµαστε σε µία φάση διαρκών ανατροπών. Τα αναγκαστικά µέτρα που ελήφθησαν για να τιθασευτούν, υποτίθεται, τα τεράστια δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και το δηµόσιο χρέος, οδήγησαν την οικονοµία σε βαθιά ύφεση. Η ύφεση του 2010, που ξεκίνησε το 2009 και συνεχίζεται και το 2011, αφήνει ήδη βαθιά σηµάδια µείωσης της ενεργού ζήτησης, κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας, και δηµιουργεί κλίµα απαισιοδοξίας. Μία απαισιοδοξία που ε- νισχύεται από τα σοβαρά προβλήµατα χρηµατοδότησης και ρευστότητας της οικονοµίας, και απουσία συνθηκών δηµιουργίας επενδύσεων και ανάπτυξης. Και ενώ η Ευρωπα κή, και γενικά η παγκόσµια οικονοµία, επιτάχυνε τους ρυθµούς ανάπτυξής της, η ελληνική οικονοµία, µπαίνει σε όλο πιο βαθιά ύφεση. Κατόπιν των παραπάνω ερωτώνται οι αρµόδιοι Υπουργοί: 1. Με ποιο τρόπο σκοπεύετε να αντιµετωπίσετε την άνωθεν περιγραφόµενη κατάσταση και να προλάβετε µια ακόµα µεγαλύτερη ύφεση; 2. Υπάρχουν αποτελεσµατικά και αναπτυξιακά µέτρα τα οποία θα πάρετε προκειµένου να ξεπεραστεί το δηµοσιονοµικό πρόβληµα της χώρας µας;» Πιστωτικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις και επαγγελµατίες που επλήγησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στην Αθήνα Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρήστος Παπουτσής, συνυπέγραψε µε τον Υπουργό Οικονο- µικών, κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου, την απόφαση για τις πιστωτικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις και επαγγελµατίες που επλήγησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που έγιναν στις 5 Μα ου του 2010 στην Αθήνα. Με την απόφαση ρυθµίζονται ευνο κοί όροι για τη δανειοδότηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα όσον αφορά στην αποκατάσταση των ζηµιών. ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 43,7% µειώθηκαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων το πεντάµηνο Ιανουαρίου Μα ου 2011, έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου Συνέχεια από σελ. 2 αφή και το ζήτηµα της α- ναγκαιότητας φύλαξης των κτιρίων, καθώς υπάρχουν περιστατικά διαρρήξεων και στα σχολεία- όπως σε ολόκληρη τη υτική Αττική- του ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας. Ενδεικτικότερα, όπως εξηγεί ο κ. Πλουµπής, είναι τα πρόσφατα περιστατικά κλοπών σε δυο σχολεία της Μάνδρας. «Πλήρη και ξεκάθαρη εικόνα θα έχουµε µε την ο- λοκλήρωση της καταγραφής», σηµειώνει ο κ. Πλουµπής. Ο ΟΣΚ παρέδωσε υλικό σε σχολεία της Μάνδρας Συνεχίστηκε και τον Μάιο, παρά την εφαρµογή του µέτρου της απόσυρσης, η πτώση στις πωλήσεις των αυτοκινήτων (- 15,7%), µε αποτέλεσµα στο τέλος του α πενταµήνου η µείωση αυτή να διαµορφώνεται σε 43,7%. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), τον Μάιο εφέτος κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά αυτοκίνητα (καινούρια ή µεταχειρισµένα εξωτερικού), παρουσιάζοντας µείωση 15,7% σε σχέση µε τον Μάιο Ειδικά στα επιβατηγά οχήµατα, η µείωση των πωλήσεων είναι 14%. Έτσι, το διάστηµα Ιανουαρίου- Μα ου ε- φέτος, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά αυτοκίνητα (καινούρια ή µεταχειρισµένα εξωτερικού), παρουσιάζοντας µείωση 43,7% ως προς την αντίστοιχη περίοδο του 2010 (στα επιβατηγά οχήµατα η πτώση στις πωλήσεις είναι 44,1%). Μείωση 7,9% είχε παρουσιαστεί το πεντάµηνο Ιανουαρίου- Μα ου 2010 σε σχέση µε το αντίστοιχο του 2009 (στα επιβατηγά οχήµατα η µείωση ήταν 8,7%). Επίσης, η κυκλοφορία νέων µοτοσικ λετών (άνω των 50 cc), το διάστηµα Ιανο υαρίου- Μα ου 2011 ανήλθε σε τον αριθµό, έναντι το 2010, παρουσιάζοντας µείωση 21,8%. Μείωση 6,9% είχε παρουσιαστεί το πεντάµηνο Ιανουαρίου- Μα ου 2010 σε σχέση µε το αντίστοιχο του Εν τω µεταξύ, µετά από παρέµβαση του ηµάρχου Μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Γιώργου ρίκου ο Ο.Σ.Κ (Οργανισµός Σχολικών Κτηρίων) παρέδωσε σε σχολεία του ήµου εξοπλισµό για την καλύτερη διεξαγωγή των µαθηµάτων. Πιο συγκεκριµένα, στο 3ο ηµοτικό Σχολείο Μάνδρας, στο ηµοτικό Σχολείο Βιλίων και στο ηµοτικό Σχολείο Ερυθρών παραδόθηκαν θρανία, καθίσµατα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, µαγνητικοί πίνακες, βιβλιοθήκες και άλλα υλικά. Σύµφωνα µε τον κ. Πλουµπή, η παρέµβαση ή- ταν άµεση µε τη διαπίστωση των ελλείψεων. «Ο ήµος Μάνδρας-Ειδυλλίας θα ενισχύσει τις προαπάθειες για τον καλύτερο εξοπλισµό των σχολείων του ήµου και την παροχή σύγχρονης εκπαίδευσης στους µαθητές», επισηµαίνεται από την πλευρά του ήµου Μάνδρας. Περικλής Ι. Μαραγκός

9 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-9 Σε στάση εργασίας έως τις 16:00 µ.µ. σήµερα στο Μετρό Σε στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 16:00 το απόγευµα, µετέτρεψαν οι εργαζόµενοι στο Μετρό την 24ωρη απεργία που είχαν εξαγγείλει για τη ευτέρα, 6 Ιουνίου, προκειµένου -όπως αναφέρουν- να εξυπηρετήσουν όσους θέλουν να µεταβούν το απόγευµα στην πλατεία Συντάγµατος. Σε ανακοίνωσή τους, οι εργαζόµενοι τονίζουν ότι τα νέα µέτρα που έρχονται κατ' επιταγή της τρόικας «δεν µπορούν να µας αφήνουν αδιάφορους και για το λόγο αυτό ενώνουµε τις φωνές µας µε όλους τους αγανακτισµένους συµπολίτες µας». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των κ.κ. µετόχων της Ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «.ΣΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» µε ΑΡ.Μ.ΑΕ. 8100/01 Τ/Β/86/244, σε Τακτική Γενική Συνέλευση. Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι εις την κατά νόµον ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2011, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 14η µ.µ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Αγ. Σοφίας 5 στον Ασπρόπυργο, όπου βρίσκεται και η έδρα της εταιρείας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑ 1ον :Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον ισολογισµό της 27ης εταιρικής χρήσης έως ΘΕΜΑ 2ον :Υποβολή και έγκριση του ισολογισµού της 27ης εταιρικής χρήσης έως και διάθεση των αποτελεσµάτων ύστερα από την ακρόαση των εκθέσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή πάνω σε αυτόν. ΘΕΜΑ 3ον :Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης του ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση ΘΕΜΑ 4ον :Έγκριση µισθών σε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου για τις πέρα από την ιδιότητα του µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου προσφερόµενες Υπηρεσίες µέχρι και προέγκριση για την περίοδο έως ΘΕΜΑ 5ον :Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση έως ΘΕΜΑ 6ον :Για κάθε άλλο θέµα που µπορεί να προκύψει µέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή κατά την σύγκλιση αυτής και ήθελε εγκριθεί η συζήτηση του θέµατος από την Γενική Συνέλευση. Όσοι εκ των κ.κ. Μετόχων επιθυµούν να µετάσχουν στην γενική συνέλευση της εταιρείας πρέπει σύµφωνα µε το άρθρο 24 του καταστατικού, να καταθέσουν τις µετοχές τους στην εταιρεία ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή σ οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα, τις δε αποδείξεις καταθέσεως, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια τους, πρέπει να τα προσκοµίσουν στην εταιρεία, πέντε (5) ηµέρες πριν από την πιο πάνω ηµέρα, που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν έχουν συµµορφωθεί µε τα παραπάνω µπορούν να πάρουν µέρος σε αυτή µόνο µετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί την 14η Ιουλίου 2011 ηµέρα Πέµπτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Σε περίπτωση και πάλι µη επίτευξης απαρτίας η δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί την 28η Ιουλίου 2011 ηµέρα Πέµπτη και στον ίδιο τόπο και στην ίδια ώρα. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

10 10-ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ u Εντός τριµήνου η ανέλκυση των ναυαγίων, λέει το ΣτΕ Σύµφωνα µε τις επιταγές του Συντάγµατος, και µε γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος, τα ναυάγια πρέπει να ανελκύοντα από την πλοιοκτήτρια εταιρεία µέσα σε τρεις µήνες από τη βύθισή τους, και µάλιστα χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση, έκρινε το Συµβούλιο της Επικρατείας, εξετάζοντας την περίπτωση ενός φορτηγού πλοίου µε δοµικά υλικά που βυθίστηκε στο Σαρωνικό. Σύµφωνα µε την απόφαση του ΣτΕ, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του πλοιοκτήτη, η ανέλκυση πρέπει να γίνεται από τον αρµόδιο δηµόσιο φορέα και η δαπάνη να καταλογίζεται στην ναυτιλιακή εταιρεία. Για τις ανελκύσεις ναυαγίων δεν χρειάζεται µάλιστα καµία αιτιολόγηση όσον αφορά τον κίνδυνο ρύπανσης, υπογράµµισε το ΣτΕ. Στις περιπτώσεις που η ανέλκυση είναι αιτιολογηµένα αδύνατη ή ιδιαίτερα δύσκολη πρέπει να λαµβάνονται αιτιολογηµένα εναλλακτικά µέτρα, όπως η εξουδετέρωση του βυθισµένου φορτίου και η διάλυση του πλοίου στο βυθό. Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 24 του Συντάγµατος και τις ειδικότερες αρχές της προλήψης και της αποκατάστασης.

11 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-11 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

12 12-ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 6 Ιουνίου 2011

13 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-13 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

14 14-ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 6 Ιουνίου 2011

15 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-15 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

16 16-ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 6 Ιουνίου 2011

17 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-17 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

18 18 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 6 Ιουνίου 2011

19 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-19 Υ γ ε ί α Υ γ ε ί α Υ γ ε ί α Χρησιµοποιώντας τον σωστό σύµµαχο κατά του ήλιου Χρησιµοποιώντας τον σωστό σύµµαχο κατά του ήλιου Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) συµβουλεύει για τα αντηλιακά Η Ευρωπα κή Επιτροπή, στις 22 Σεπτεµβρίου 2006, απηύθυνε, στη βιοµηχανία, σύσταση, για την αποτελεσµατικότητα των αντηλιακών. Από το καλοκαίρι του 2007, τα αντηλιακά έπρεπε να φέρουν, στη σήµανσή τους, συγκεκριµένες προειδοποιήσεις και συµβουλές, για τη σωστή χρήση τους. Επίσης, έπρεπε να αποσυρθούν, από την αγορά, τα αντηλιακά, που έφεραν παραπλανητική σήµανση. υστυχώς, η βιοµηχανία πήρε παράταση άλλο ένα χρόνο. Από το 2008, όµως, όλες οι βιοµηχανίες πρέπει να έχουν προσαρµόσει τη σήµανση των αντηλιακών, στις νέες απαιτήσεις. Στην ετικέτα των αντηλιακών, υπάρχει ο δείκτης προστασίας, γνωστός και ως SPF (Sun Protection Factor). Τα αντηλιακά εµποδίζουν τη διείσδυση των επικίνδυνων ακτίνων, αλλά κανένα δε µπορεί να προσφέρει πλήρη προφύλαξη. Ακόµα και αυτά µε τον µεγαλύτερο δείκτη, επιτρέπουν ελάχιστη έκθεση, στις ακτινοβολίες UVA και UVB. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συµβουλεύει όλους να διαλέξουν τον κατάλληλο δείκτη προστασίας, για την επιδερµίδα τους, µε τη βοήθεια των παρακάτω δεδοµένων: Ο δείκτης προστασίας 6 είναι ο µικρότερος δείκτης, ο οποίος προσφέρει κάποια προστασία. Αντηλιακά, µε µικρότερους δείκτες δεν πρέπει να προτιµώνται. είκτες 6-10 προσφέρουν χαµηλή προστασία. είκτες προσφέρουν µέτρια προστασία. είκτες προσφέρουν υψηλή προστασία. Παρά τους συχνούς ισχυρισµούς, όπως π.χ. «sunblocker» και «ολική προστασία», κανένα αντηλιακό προ όν δε µπορεί να παράσχει πλήρη προστασία, από την ηλιακή ακτινοβολία. Πιστεύουµε ότι οι υψηλοί δείκτες προστασίας, µας παρέχουν ασφάλεια. K ό σ µ ο ς Έκκληση για αύξηση της χρηµατοδότησης στη µάχη κατά του AIDS απευθύνει ο ΟΗΕ Έκκληση για αύξηση της χρηµατοδότησης στη µάχη κατά του AIDS απευθύνει ο ΟΗΕ, µε αφορµή την 30ή επέτειο από την εµφάνιση της ασθένειας. Σύµφωνα µε τον επικεφαλής της αρµόδιας υπηρεσίας (UNAids) των Ηνωµένων Εθνών, Μάικλ Σιντίµπ, νέα µελέτη έδειξε ότι εάν ο στόχος αυτός επιτευχθεί τότε η µετάδοση της νόσου µπορεί να µειωθεί κατά 96%. Ο ίδιος, όπως µεταδίδει το BBC, υποστήριξε ότι στόχος είναι να αποκτήσουν περισσότεροι άνθρωποι πρόσβαση στη θεραπεία, αλλά και να αντιµετωπιστούν διάφοροι κοινωνικοί παράγοντες, που έχουν στιγµατίσει την ασθένεια. Την Πέµπτη δηµοσιεύτηκε νέα έρευνα της UNICEF, βάσει της οποίας ο αριθµός των νεαρών φορέων του AIDS µειώθηκε κατά 12% µέσα σε δέκα χρόνια, παγκοσµίως, αλλά κάθε µέρα άνθρωποι ηλικίας 15 ώς 24 ετών προσβάλλονται από τον ιό. «Είναι πρόοδος; Ναι. Είναι επαρκής; Σίγουρα όχι» δήλωσε ο Ελχάτζ Ας Σι, διευθυντής της UNICEF για τη νότια και την ανατολική περιοχή της Αφρικής, παρουσιάζοντας στο Γιοχάνεσµπουργκ την έκθεση. Έξι Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πυρά Έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και δεκάδες ακόµη τραυµατίστηκαν από τα πυρά των ισραηλινών δυνάµεων ασφαλείας εναντίον νεαρών Παλαιστινίων από τη Συρία που προσπαθούσαν να κόψουν τα σύρµατα στα σύνορα µε το Ισραήλ και να εισέλθουν στα υψίπεδα του Γκολάν, όπως ανακοίνωσε η κρατική τηλεόραση της Συρίας. Εκατοντάδες άνθρωποι, οι οποίοι διαδήλωναν για την 44η K ό σ µ ο ς επέτειο της «Νάκσα» της ήττας των αραβικών δυνάµεων από το Ισραήλ στον Πόλεµο των Έξι Ηµερών, προσπάθησαν να περάσουν στα υψίπεδα του Γκολάν, όπου βρίσκεται η γραµµή εκκεχειρίας µεταξύ Συρίας και Ισραήλ. Ανταποκριτές του Reuters και του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν ότι είδαν τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους να α- ποµακρύνονται από τους διαδηλωτές µε φορεία.ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι στρατιώτες πυροβόλησαν στον αέρα για να εµποδίσουν τους διαδηλωτές να πλησιάσουν, ενώ σύµφωνα µε φωτογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, οι Παλαιστίνιοι προσπαθούσαν να κόψουν τα σύρµατα κοντά στην πόλη Μαζντάλ Σαµς. εκατρείς άνθρωποι είχαν σκοτωθεί στις 15 Μα ου όταν τα ισραηλινά στρατεύµατα προσπάθησαν να εµποδίσουν χιλιάδες Παλαιστίνιους να περάσουν τα σύνορα µε τη Συρία, τον Λίβανο και τη Λωρίδα της Γάζας. Ρευστό παραµένει το πολιτικό τοπίο στην Υεµένη Ρευστό παραµένει το πολιτικό τοπίο στην Υεµένη µετά τη µεταφορά του προέδρου αλ Σάλεχ στη Σαουδική Αραβία για νοσηλεία. Το BBC µετέδωσε ότι ο Σάλεχ έχει τραύµατα από θραύσµα κάτω από την καρδιά του και εγκαύµατα δεύτερου βαθµού στο στήθος και το πρόσωπο, αποτέλεσµα της επίθεσης µε οβίδες στο προεδρικό µέγαρο. Την Κυριακή έγινε γνωστό ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέµβαση για να αφαιρεθούν τα θραύσµατα από το στήθος του. Η επίθεση έγινε την ώρα της προσευχής της Παρασκευής στο τέµενος του προεδρικού µεγάρου. Έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, από αυτούς επτά φρουροί του Σάλεχ, πιθανόν στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν τον Σάλεχ. Περισσότεροι από 120 τραυµατίστηκαν.σοβαρά τραύµατα υπέστησαν ο πρόεδρος της Βουλής, ο πρωθυπουργός και άλλοι υψηλόβαθµοι παράγοντες. Οι αρχικές αναφορές και οι επίσηµες ανακοινώσεις µιλούσαν για ελαφρά τραύµατα στο κεφάλι και για ολιγόωρη παραµονή σε στρατιωτικό νοσοκοµείο. ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

20 20 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 6 Ιουνίου 2011

21 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-21 Ε λ λ ά δ α Ε λ λ ά δ α Ε λ λ ά δ α Πλήθος «Αγανακτισµένων» ξανά µπροστά στη Βουλή εχθες Tεράστιο ήταν και εχθές Κυριακή το πλήθος των συγκεντρωµένων στο Σύνταγµα ήδη από νωρίς το απόγευµα, καθώς εκατοντάδες έδωσαν ξανά για δωδέκατη ηµέρα το «παρών» µπροστά από το Κοινοβούλιο. Το κίνηµα είχε άλλωστε καλέσει σε πανευρωπα κή κινητοποίηση, έπειτα από την πολυπληθή συγκέντρωση της προηγούµενης Κυριακής. Σε τρίωρες στάσεις εργασίας, προχωρούν οι δικαστικοί υπάλληλοι Σε πανελλαδικές τρίωρες στάσεις εργασίας, σε ένδειξη διαµρτυρίας για το νέο µισθολόγιο, προχωρούν οι δικαστικοί υπάλληλοι από τις 6 έως τις 10 Ιουνίου. Οπως αποφάσισε η Οµοσπονδία ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο ΥΕ), από αύριο ευτέρα, 6 Ιουνίου έως και την ερχόµενη Παρασκευή, 10 του µήνα, οι δικαστικοί υπάλληλοι θα πραγµατοποιούν πανελλαδικές στάσεις εργασίας από τις 12 το µεσηµέρι έως τις 3 το µεσηµέρι, τη λήξη του ωραρίου τους. Επιπλέον, την ερχόµενη Τετάρτη, 8 Ιουνίου, η Ο ΥΕ αποφάσισε την πραγµατοποίηση στη 1 µ.µ. παναττικής συγκέντρωσης διαµαρτυρίας στο Πρωτοδικείο Αθηνών (πρώην Σχολή Ευελπίδων) µε τη συµµετοχή των δικαστικών υπαλλήλων της Αθήνας και του Πειραιά. Σύλληψη 24χρονου για παιδική πορνογραφία ικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων σχηµατίστηκε εις βάρος 24χρονου, ο οποίος συνελήφθη από αστυνοµικούς του τµήµατος δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος της ιεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Οι αστυνοµικοί εντόπισαν τα ηλεκτρονικά ίχνη του 24χρονου σε περιπτώσεις διακίνησης αρχείων παιδικής πορνογραφίας, µε χρήση εξειδικευµένου προγράµ- µατος και άρχισαν να ερευνούν τη δράση του. Όπως γνωστοποιήθηκε, πραγµατοποιήθηκε αιφνιδιαστική έρευνα στο σπίτι του 24χρονου, στην Καβάλα, όπου εντοπίστηκε ηλεκτρονικός υπολογιστής, στον οποίο υπήρχαν πάνω από 20 βίντεο παιδικής πορνογραφίας. Επιπλέον, κατασχέθηκαν πέντε σκληροί δίσκοι και δύο DVD, το περιεχόµενο των οποίων εξετάζεται. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Καβάλας. Ζητούνται διορθωτικές λύσεις µετά τη γκάφα µε τις αποδείξεις εν είναι τυχαίο ότι αναζητούνται διορθωτικές λύσεις για το µέτρο των αποδείξεων που λειτούργησε µπούµερανγκ τελικά για το υπουργείο Οικονοµικών. Μεταξύ αυτών που εξετάζονται είναι η µείωση του αφορολογήτου ποσού των ευρώ στα ευρώ ή ακόµα και στα ευρώ -όσο είναι σήµερα το όριο χωρίς αποδείξεις. Παράλληλα, αρµόδια στελέχη, διερευνούν αλλαγές στη φορολογική κλίµακα, µε καθιέρωση ενός νέου συντελεστή 10% ή 15% για το ποσό του αφορολογήτου ορίου που θα κοπεί ή και ευρύτερες αλλαγές µε το µέτρο των αποδείξεων. Η διαρροή εσόδων παραµένει σταθερή, όπως προκύπτει και από την εκκαθάριση της τρίτης παρτίδας των εκκαθαριστικών σηµειωµάτων. Σε σύνολο δηλώσεων που έχουν εκκαθαριστεί προκύπτει επιστροφή φόρου 464 εκατ. ευρώ για το 39,81% αυτών, ήτοι φορολογούµενοι. Η πληρωµή επιπλέον φόρου είναι µόλις 593 εκατ. ευρώ από φορολογούµενους, το 18,65% του συνόλου. Τα έσοδα που µπαίνουν καθαρά στα ταµεία του ηµοσίου από το 1/5 των δηλώσεων εισοδή- µατος είναι µόνο 129 εκατ. ευρώ και µόνο από την τελευταία τρίτη παρτίδα των δηλώσεων στα ταµεία µπαίνουν 44 εκατ. ευρώ! * Στο µικροσκόπιο επιχειρήσεις που αυτοελέγχθηκαν Κατά προτεραιότητα θα ελεγχθούν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που υπάγονται σε αυτοέλεγχο και για το ΦΠΑ ανέλεγκτων χρήσεων εφόσον έχουν επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου από προηγούµενη ανέλεγκτη χρήση, σύµφωνα µε εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονο- µικών ηµήτρη Κουσελά. Στην ίδια εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που επιλέγεται η υπαγωγή στον αυτοέλεγχο και δεν υφίστανται ούτε διαφορές ακαθαρίστων εσόδων, ούτε και διαφορές µετακύλισης, δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής του «Ειδικού Σηµειώµατος Αυτοελέγχου ΦΠΑ». Εν τούτοις οι διαφορές µετακύλισης και η υποχρέωση υποβολής του σηµειώµατος αυτοελέγχου ΦΠΑ µπορεί να υφίσταται ακόµη και όταν δεν υπάρχουν διαφορές ακαθαρίστων εσόδων. ΓΑΜΟΣ Ο Τσεραχίδης Ηλίας του Βλαδίµηρου και της Άννας το γένος Κανακίδου, που γεννήθηκε στο Καζαχστάν και κατοικεί στην Μαγούλα Αττικής και η Σωτηριάδου Αθηνά του Ιωάννη και της Γαλήνας το γένος Βασιλειάδη, που γεννήθηκε στο Καζαχστάν και κατοικεί στον Ασπρόπυργο, θα παντρευτούν στον Ιερό Ναό Τιµίου Σταυρού στην Μαγούλα.

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 16-01-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11509 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ KATAΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14216/06/Β/86/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 20-01-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11955 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δ.τ.: «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Αρ. ΓΕΜΗ: 122090707000 Πρώην Αρ.Μ.Α.Ε.: 28211/06/Β/93/8 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΟ Α/Α Είδος Οργάνου Ιδιότητες Μελών Σχετική 1 Προεδρείο ηµοτικού Συµβουλίου Τα µέλη του Προεδρείου προέρχονται από: άρθρο 64 ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ : Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42, Αθήνα ΥΠΟΨΗ : ΑΦΟΡΑ : ΗΜ/ΝΙΑ : 06/05/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1919 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1919 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1919 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: , 11:00 2 3

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: ,  11:00 2 3 Θεσσαλονίκη 04/06/2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:9469 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας FAX: 2310 250-642 Ε.Υ.Α.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «Forthnet A.E.»

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/00/2 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/00/2 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρ. Μ.Α.Ε. 47880/06/Β/00/2 «Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλεί τους Μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των µετόχων της ανώνυµης εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΕ αρ. ΜΑΕ: 17520)06)Β)88)18 σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των µετόχων της ανώνυµης εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΕ αρ. ΜΑΕ: 17520)06)Β)88)18 σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των µετόχων της ανώνυµης εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΕ αρ. ΜΑΕ: 17520)06)Β)88)18 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύµφωνα µε το νόµο 2190/20, το καταστατικό της εταιρίας και το υπ αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ ΑΡ.ΜΑΕ 8106/06/Β/86/47 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ Των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ ΑΡ.ΜΑΕ 8106/06/Β/86/47 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ Των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ ΑΡ.ΜΑΕ 8106/06/Β/86/47 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η 121724607000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ Των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41 Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την από 31.7.2015

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Καταγραφής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να

Ημερομηνία Καταγραφής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΞΑΠΡΕΤ ΑΕ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.Μ.Α.Ε. 9329/06/Β/86/22 Συμφώνως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διάθεση ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015. αριθμός απόφασης: 97

ΘΕΜΑ: Διάθεση ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015. αριθμός απόφασης: 97 ΘΕΜΑ: Διάθεση ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015 αριθμός απόφασης: 97 Α. Η υποβολή πρότασης στην Τακτική Γενική Συνέλευση για την έγκριση: 1. διάθεσης ετήσιων κερδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚ ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της «ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της «ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της «ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡΜΑΕ 38098/01/Β/97/240-ΓΕΜΗ 002534401000 Στον Αθήνα σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEDITERRA AE» σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ " και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000408501000

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 7 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7705/06/Β/86/132 Αρ.ΓΕΜΗ: 122898499000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κατόπιν αποφάσεως του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ 1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Πραγµατοποιήθηκε χθες 6 Σεπτεµβρίου η δηµοπράτηση του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου (Γ Φάση)» και αναµένεται η έγκριση δηµοπράτησης για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Καλαµάτας».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση των αναµορφωµένων/αναπροσαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 10. 5.2011 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρ. 20725 /B. 979 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤ. & ΗΜΟΣ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Α Α : Ταχ. /νση: Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

(Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

(Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- Ν.Π.. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7 & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 1 ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ.: 210 6096930 Μελίσσια: 2/10/2104 Αρ.Πρωτ. 361 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο.

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Η έκδοση της παρούσας κανονιστικής απόφασης γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 79

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία ηµάρχου για εκδήλωση βράβευσης του Σ.Π.Α.Π. ηµαρχείο Αµαρουσίου, Τετάρτη 23 Νοεµβρίου µ.µ.

Οµιλία ηµάρχου για εκδήλωση βράβευσης του Σ.Π.Α.Π. ηµαρχείο Αµαρουσίου, Τετάρτη 23 Νοεµβρίου µ.µ. Οµιλία ηµάρχου για εκδήλωση βράβευσης του Σ.Π.Α.Π ηµαρχείο Αµαρουσίου, Τετάρτη 23 Νοεµβρίου 2011 6µ.µ. Φίλες και φίλοι, Όταν πριν από εννέα µήνες αναλάβαµε τη ιοίκηση του Συνδέσµου ήµων για την Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Χολαργός, Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ

Χολαργός, Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 25-01-2017 Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ.17407

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06 ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος, 12 Φεβρουαρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Αριθ. πρωτ. : 1897 Γραφείο ηµάρχου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος, 12 Φεβρουαρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Αριθ. πρωτ. : 1897 Γραφείο ηµάρχου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος, 12 Φεβρουαρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Αριθ. πρωτ. : 1897 Γραφείο ηµάρχου Θέµα:«Αναδροµική τοποθέτηση του κ. Ψυχάρη Αριστείδη του Γεωργίου,

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 5 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ ( ) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ ( ) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ (4.3.2016) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ Αθήνα, σήμερα στις 4 Μαρτίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.08 συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063775

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25-05-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. οικ. 75946 Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/92/15)

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/92/15) ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 51520819000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜOΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Γ.Ε.ΜΗ Αρ.Μ.Α.Ε.: 13165/06/Β/86/14

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜOΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Γ.Ε.ΜΗ Αρ.Μ.Α.Ε.: 13165/06/Β/86/14 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜOΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 279901000 Αρ.Μ.Α.Ε.: 13165/06/Β/86/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5218/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 129/2012

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5218/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 129/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 30-07-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5218/30-07-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 129/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα.

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. Αθήνα 16-9-2013 Επικαιρότητα 14-16/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ελευθερολακώνων Γύθειο, Τ.Κ. 23200 Πληροφορίες : Κολλιάκου Μπέττυ Τηλ.: 2733360303 Fax. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Ελληνική 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ.82/2011 Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015 ΘΕΜΑ: 43 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης θεσμοθετημένων εκδηλώσεων Π.Ε. Λάρισας. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 232 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠPOΣKΛHΣH TΩN METOXΩN THΣ ANΩNYMHΣ ETAIPΕIAΣ ME THN EΠΩNYMIA «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΣE ΕΚΤΑΚΤΗ ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH (AΡ.M.A.E. 23166/06/Β/90/01) (ΑΡ. ΓΕΜΗ 769101000)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο INTRACOM HOLDINGS (η «Εταιρία») Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 303201000 (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360172 - Fax: 2755360179

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ)

Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) Η ΟΓΕ αγωνίζεται από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της για την αναγνώριση της κοινωνικής αξίας της μητρότητας. Η στήριξη του νέου ζευγαριού, και ιδιαίτερα της γυναίκας

Διαβάστε περισσότερα