AÑ. ÖÕËËÏÕ 1784 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï ôçë.: Óåë. 4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1784 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 4"

Transcript

1 AÑ. ÖÕËËÏÕ 1784 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï ôçë.: Συνελήφθη 23χρονος διαρρήκτης στη Μάνδρα - Μαζί µε συνεργούς του που αναζητούνται, είχαν «γδύσει» αποθήκες, εταιρείες και καταστήµατα. Το τελευταίο εξάµηνο η σπείρα είχε διαπράξει δεκατέσσερις διαρρήξεις στην περιοχή της Αττικής Τα σκουπίδια αλλάζουν χέρια Óåë. 2-6 u Óåë. 10 Επιχειρησιακές δράσεις της ΕΛ. ΑΣ. για τον έλεγχο του φαινοµένου των κλοπών καλωδίων ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ Óåë. 5 Εντός τριµήνου η ανέλκυση των ναυαγίων, λέει το ΣτΕ Óåë. 4 Γρίφος ο καθαρισµός του δικτύου του ΟΣΕ - Ο υφυπουργός ΠΟΜΕ Ι κ. Βούγιας, απαντά ότι έχει προγραµµατιστεί ο καθαρισµός του παλαιού δικτύου του ΟΣΕ και συµπεριλαµβάνει και τη υτική Αττική Η Περιφέρεια αναλαµβάνει από 1η Ιουλίου τη διαχείριση των απορριµµάτων της Αττικής ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΗΜΟΥ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «Η προάσπιση του Περιβάλλοντος είναι υποχρέωση όλων µας» Καταγράφονται τα προβλήµατα των σχολείων στο ήµο Μάνδρας - Ειδυλλίας - Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτουν αναγκαιότητες συντήρησης και φύλαξης των σχολείων Óåë. 2-8 Το σωµατείο δείχνει ΕΣ ΚΝΑ Για την καθυστέρηση πληρωµών στο δήµο Φυλής ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ: ΠΗΡΑΝ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΡΙΧΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Óåë. 7 Σåë. 3-4 Óåë. 3 Óåë. 21

2 2-ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ - ÁôôéêÞ ευτέρα Καιρός: γενικά αίθριος Άνεµοι: δυτικοί 4 µε 5 µποφόρ Θερµοκρασία : από βαθµούς Κελσίου Τα σκουπίδια αλλάζουν χέρια Η Περιφέρεια αναλαµβάνει από 1η Ιουλίου τη διαχείριση των απορριµµάτων της Αττικής - Ñ Ç Ó É Ì Á Ô Ç Ë Å Ö Ù Í Á ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ: ÄÇÌÏÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏÓ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÅÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 Ιλαρίων, Ιλαρίωνας, Ιλαρία, Ιλαριάδα, Λαριάδα ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò-áñ éóõíôüêôçò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, ÐåñéêëÞò Ìáñáãêüò Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου. Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Έτοιµος να εφαρµόσει τον περιφερειακό σχεδιασµό µε αναγκαίες όµως προσαρµογές, για τη διαχείριση των απορριµµάτων της Αττικής, δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιάννης Σγουρός στο Περιφερειακό Συµβούλιο, που διεξήχθη την περασµένη Πέµπτη µε µοναδικό θέµα τη διαχείριση των απορριµµάτων. Υπογραµµίζοντας τη σπουδαιότητα του προβλήµατος ο περιφερειάρχης Αττικής ανέφερε ότι κάθε χρόνο δαπανώνται 80 εκατοµµύρια ευρώ για τη διαχείριση των α- πορριµµάτων χωρίς να έχουν ξεπεραστεί τα ακανθώδη σηµεία στο ζήτηµα της διαχείρισης. Σχετικές πρωτοβουλίες θα αναλάβει ο κ. Σγουρός από την 1η Ιουλίου οπότε και η αρµοδιότητα περνά απευθείας στην περιφέρεια. Οι πρωτοβουλίες θα αφορούν την µείωση των απορριµµάτων, την αύξηση της ανακύκλωσης, την διαµόρφωση τοπικής ευθύνης, την αύξηση της συµµετοχής των πολιτών στις κοινές προσπάθειες και την ουσιαστική συνεργασία όλων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στη φάση ολοκλήρωσής της βρίσκεται στο ήµο Μάνδρας- Ειδυλλίας διενέργεια καταγραφής των προβληµάτων των σχολείων του ήµου, καθώς πλησιάζει το κλείσι- µο τις επόµενες ηµέρες και άµεσα θα πρέπει να ξεκινήσει η προετοιµασία για τη νέα σχολική χρονιά. Μιλώντας στο «Θριάσιο» ο αρµόδιος για θέµατα Παιδείας αντιδήµαρχος κ. Πλουµπής, ενηµέρωσε ότι εντός των επόµενων ηµερών, ολοκληρώνεται ο κύκλος καταγραφής των αναγκών και προβληµάτων στα Νηπιαγωγεία και στα ηµοτικά σχολεία του ήµου για να ακολουθήσει ο έλεγχος των κτιρίων που στεγάζουν τα Γυµνάσια και τα Λύκεια, προκειµένου να αποκτηθεί πλήρης εικόνα για την κατάσταση των σχολικών συγκροτηµάτων του ήµου. Σύµφωνα, µε τον κ. Πλουµπή, µετά από µια πρώτη α- ξιολόγηση των στοιχείων που προκύπτουν από τη µέχρι Αναφερόµενος στις τεχνολογίες που θα υιοθετηθούν, ο κ. Σγουρός διαβεβαίωσε ότι θα επιλεγεί η φθηνότερη και η καταλληλότερη για το περιβάλλον. Ο στόχος είναι να υπάρξουν ανεξάρτητοι ελεγκτές ώστε σε κάθε περίπτωση, όταν τα έργα ανατεθούν, να υπάρξει διαφάνεια σε όλη τη διαδικασία. Ο περιφερειάρχης επανέλαβε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν βόθροι στην Αττική, δεκάδες παράνο- µες χωµατερές και ατέλειωτα απορριµµατοφόρα στους δρόµους και να µη µπορούν να βρεθούν λύσεις για τα προβλήµατα. Νέος χώρος στην Κερατέα Σηµειώνεται ότι η συζήτηση για τη διαχείριση των απορριµµάτων έγινε τέσσερις ηµέρες µετά την απόφαση του ήµου Λαυρεωτικής να υποδείξει νέο χώρο για ΧΥΤΥ στην Κερατέα, στη θέση Φοβόλες, συνολικής έκτασης 55 στρεµµάτων. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6 Καταγράφονται τα προβλήµατα των σχολείων στο ήµο Μάνδρας - Ειδυλλίας - Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτουν αναγκαιότητες συντήρησης και φύλαξης των σχολείων ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ τώρα διαδικασία καταγραφής, τα προβλήµατα κυρίως ε- στιάζονται σε επίπεδο συντήρησης και ειδικότερα βαψίµατος των κτιρίων και έλλειψης υλικών. Παράλληλα, αναδεικνύεται από τη µέχρι τώρα καταγρ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8

3 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Το σωµατείο δείχνει ΕΣ ΚΝΑ Για την καθυστέρηση πληρωµών στο δήµο Φυλής ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé - ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - ΕΗ - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÈÑÉÁÓÉÏ-3 ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÌÁÍÄÑÁ -ΕΙ ΥΛΛΙΑ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΦΥΛΗ (Ζεφύρι, Άνω Λιόσια) Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá - Äçìáñ åßï Την αναγκαιότητα να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες δράσης αισθάνθηκε το ιοικητικό Συµβούλιο του σωµατείου εργαζοµένων του δήµου Φυλής, που συνεδρίασε την περασµένη Παρασκευή. Αιτία για άλλη µία φορά αποτελεί η καθυστέρηση καταβολής κάποιου 15ήµερου, που στην προκει- µένη είναι το πρώτο του Ιουνίου. Αυτό θα έπρεπε να έχει καταβληθεί µέχρι τις 2/6, όπως µας αναφέρει ο πρόεδρος του σωµατείου κ. Σ. Βλάχος, ο οποίος ε- κφράζει φόβο για περαιτέρω καθυστερήσεις. Αυτός διατυπώθηκε στη συνεδρίαση του.σ. του σωµατείου και πηγάζει από πληροφορίες που αναφέρονται σε µακρόχρονες καθυστερήσεις πληρωµών από τον Ενιαίο Σύνδεσµο ήµων και Κοινοτήτων (ΕΣ ΚΝΑ). Όπως επισήµανε στην εφηµερίδα ΘΡΙΑΣΙΟ ο κ. Βλάχος, το καθεστώς εκκαθάρισης στο οποίο βρίσκεται αυτή την εποχή ο ΕΣ ΚΝΑ, συνιστά και τη βασική αιτία της οικονοµικής του δυσπραγίας, αφού δεν καταβάλλει τα αντισταθµιστικά οφέλη µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους εργαζόµενους του δή- µου Φυλής. Στο πλαίσιο αυτό, το.σ. του σωµατείου εκτίµησε ότι θα πρέπει να εκφραστεί η δυσαρέσκεια των εργαζοµένων κατ αρχήν µε τοπικές συνελεύσεις σε κάθε δηµοτικό χώρο εργασίας, ενώ κλιµάκωση των δράσεων αναµένεται από αύριο Τρίτη, οπότε και θα προγραµµατιστούν στάσεις εργασίας. Στο µεταξύ, ανάλογα µε τις εξελίξεις, µέσα στην εβδοµάδα δεν αποκλείεται η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των ε- ργαζοµένων. Γ. Κρυστάλλη ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 Ελευσίνα Μηλιώσης Νικόλαος - Κοντούλη 79 τηλ Ασπρόπυργος Χατζή Μαρία - Θεµιστοκλέους 47 τηλ Μάνδρα Αθανασοπούλου Χρυσάνθη - Εργ. Κατοικίες τηλ Άνω Λιόσια - Ζεφύρι Κ. Κυριακόπουλος - Α. Κων/νου τηλ Ãéá ïðïéáäþðïôå áëëáãþ äåí åõèýíåôáé ç åöçìåñßäá Γρίφος ο καθαρισµός του δικτύου του ΟΣΕ - Ο υφυπουργός ΠΟΜΕ Ι κ. Βούγιας, απαντά ότι έχει προγραµµατιστεί ο καθαρισµός του παλαιού δικτύου του ΟΣΕ και συµπεριλαµβάνει και τη υτική Αττική. 3 Όλα αυτά τη στιγµή που ήδη διανύουµε τις πρώτες ηµέρες του καλοκαιριού, ενώ η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει εδώ και µερικές εβδοµάδες Γρίφος παραµένει ο καθαρισµός του παλαιού σιδηροδροµικού δικτύου της υτικής Αττικής, που διέρχεται τις πόλεις των Άνω Λιοσίων, του Ασπροπύργου, της Ελευσίνας και των Μεγάρων, καθώς διαπιστώνεται ασυνεννοησία µεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και της διοίκησης του ΟΣΕ. Τη στιγµή που ο υφυπουργός κ. Βούγιας, απαντά στην ερώτηση του Βουλευτή Περιφέρειας Αττικής κ. Μπούρα, ότι «για το τµήµα του δικτύου της Πελοποννήσου και συγκεκριµένα από τον σταθµό Αγίων Αναργύρων και έως το σταθµό του Αιγίου, πρόκειται να υλοποιηθεί άµεσα εκχόρτωση και καθαρισµός εκατέρωθεν της σιδηροδροµικής γραµµής, στα πλαίσια εργολαβίας. Στην εν λόγω εργολαβία συµπεριλαµβάνεται και ο σιδηροδροµικός σταθµός Ελευσίνας», ο ΟΣΕ απαντώντας σε αίτηµα του ήµου Ελευσίνας δηλώνει επίσηµα αδυναµία για τον καθαρισµό του δικτύου. Πιο συγκεκριµένα στο έγγραφο του ηµάρχου Ελευσίνας, ο ΟΣΕ είχε απαντήσει- µέχρι πρότινος- ότι αδυνατεί να προχωρήσει στο καθαρισµό. Μάλιστα, ο ήµος είχε προχωρήσει σε καθαρισµό του υτικού κοµµατιού από το σταθµό, καθώς η κατάσταση ήταν τραγική και επικίνδυνη. Ωστόσο, σε εκκρεµότητα συνεχίζει να βρίσκεται το υπόλοιπο κοµµάτι συµπεριλαµβανοµένου και του σταθµού Ελευσίνας, όπου και εκεί η κατάσταση συνεχίζει να ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

4 4-ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 Και δεύτερη ξένη γλώσσα θα διδάσκεται στα γυµνάσια, από το επόµενο σχολικό έτος Συνελήφθη 23χρονος διαρρήκτης στη Μάνδρα - Μαζί µε συνεργούς του που αναζητούνται, είχαν «γδύσει» αποθήκες, εταιρείες και καταστήµατα. Το τελευταίο εξάµηνο η σπείρα είχε διαπράξει δεκατέσσερις διαρρήξεις στην περιοχή της Αττικής Σε κάθε γυµνάσιο θα διδάσκεται από το επόµενο σχολικό έτος µία δεύτερη ξένη γλώσσα, η οποία θα επιλέγεται µεταξύ γαλλικής, γερµανικής, ιταλικής ή ισπανικής. Σύµφωνα µε απόφαση της υφυπουργού Παιδείας, Εύης Χριστοφιλοπούλου, για την επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας θα ληφθεί υπόψη η ύπαρξη οργανικής θέσης εκπαιδευτικού στο σχολείο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οργανική θέση, ή υπάρχουν δύο ή και περισσότεροι εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων µε οργανική θέση, θα επιλεγεί η ξένη γλώσσα που επιθυµεί να διδαχθεί η πλειοψηφία των µαθητών γυµνασίου. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3 Από Αστυνοµικούς του Τµήµατος Ασφαλείας Μάνδρας, συνελήφθη ένας αλλοδαπός, υπήκοος Ρουµανίας, ηλικίας 23 ετών, κατηγορούµενος για «ιακεκριµένες Κλοπές». Ειδικότερα ο συλληφθείς µαζί µε συνεργούς του που αναζητούνται, τις πρώτες πρωινές ώρες της περασµένης Πέµπτης είχαν διαρρήξει φανοποιείο, στην περιοχή της Μάνδρας, και είχαν αφαιρέσει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εργαλεία και χρήµατα. Σε έρευνα που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητο και στην οικία 23χρονου Ρουµάνου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρικών συσκευών και διάφορα εργαλεία, µέρος των οποίων αναγνωρίσθηκαν και αποδόθηκαν στους παθόντες. Από την έρευνα-προανάκριση που διενεργήθηκε προέκυψε ότι ο συλληφθείς µαζί µε τους συνεργούς του, κατά το τελευταίο εξάµηνο έχουν διαπράξει δεκατέσσερις διαρρήξεις-κλοπές σε εταιρίες, καταστήµατα και αποθήκες σε διάφορες περιοχές της υτικής Αττικής όπου δρούσαν. Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων ανέρχεται στο χρηµατικό ποσό των ευρώ. Π. Μαρ. ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ: ΕΝΑ ΧΡΥΣΟ ΚΑΙ ΥΟ ΧΑΛΚΙΝΑ είναι επικίνδυνη, τη στιγµή που ήδη διανύουµε τις πρώτες ηµέρες του καλοκαιριού και υπάρχει ιστορικό πυρκαγιών. Το δε ερώτηµα που τίθεται είναι γιατί το Υπουργείο ή ο ΟΣΕ δεν έχουν ενηµερώσει για αυτή την εξέλιξη το ήµο Ελευσίνας, από τον οποίο υπάρχουν και σχετικές έγγραφες οχλήσεις για το ζήτηµα. Τέλος, ο υφυπουργός, σε ο,τι αφορά την αξιοποίηση των κλειστών σιδηροδροµικών σταθµών, η α- ρµόδια εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., προβαίνει σε αξιοποίηση των ακινήτων του ΟΣΕ, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος ιδιωτών και φορέων.» Περικλής Ι. Μαραγκός Ένα χρυσό µετάλλιο µε την Βασιλική Ταχταρά, ένα αργυρό µε την Αλεξιάννα Πάνου στο µήκος Παγκορασίδων Β' και δύο χάλκινα µε τον Γιώργο Μανώλη στο άλµα σε µήκος Παµπαίδων Α και την Ιωάννα Παπαδόγιαννη στο µήκος Παγκορασίδων Α ήταν η συλλογή από µετάλλια στους αγώνες αλµάτων που έγιναν στην Καλλιθέα µε την επωνυµία "Γιάννης Γάλλος". Αναλυτικά οι επιδόσεις και οι θέσεις που πήραν οι αθλητές και αθλήτριες του Α,Ο,Μεγάρων. είναι: ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΧΤΑΡΑ-ΠΑΝΟΥ Άλµα σε µήκος Παγκορασίδων Β 1η Βασιλική Ταχταρά 4,88µ 2η Αλεξιάννα Πάνου 4,81µ 8η Πηνελόπη Παπαφράγκου 4,21. 13η Μαντώ Τσουρουφλή 3,75µ Άλµα σε µήκος Παγκορασίδων Α 3η Παπαδόγιαννη Ιωάννα 5,00µ Άλµα σε µήκος Παµπαίδων Α 3ος Γιώργος Μανώλης 5,40µ 4ος Βαγγέλης Καρδάτος 5,24µ.

5 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-5 Επιχειρησιακές δράσεις της ΕΛ. ΑΣ. για τον έλεγχο του φαινοµένου των κλοπών καλωδίων To φαινόµενο των κλοπών καλωδίων προσπαθεί να ελέγξει η ΕΛ. ΑΣ. µε εφόδους σε επιχειρήσεις επεξεργασίας σιδήρου και χαλκού και µε επιχειρησιακές δράσεις κατά µήκος του σιδηροδροµικού δικτύου, σύµφωνα µε έγγραφο- απάντηση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρηστου Παπουτσή σε Βουλευτές του ΛΑ. ΟΣ. και της Ν.. Οι Βουλευτές αναφέρθηκαν σε συγκεκριµένες περιπτώσεις κλοπών που σηµειώθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι οι λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων από πλευράς Υπουργείου, αφορά και τη υτική Αττική, και ειδικότερα οι περιοχές του Ασπροπύργου, της Ελευσίνας και της Μαγούλας που περνά σιδηροδροµικό δίκτυο µαστίζονται καθηµερινά από τέτοιες κλοπές. Όπως τόνισαν οι Βουλευτές, «πονοκέφαλο» έχει προκαλέσει στην ΕΛΑΣ το συχνό φαινόµενο κλοπών καλωδίων από τις γραµµές του ΟΣΕ και στη συνέχεια η καύση και απογύµνωσή τους για τη συλλογή µετάλλου µε σκοπό την πώλησή του. Εκτεταµένες δολιοφθορές διαπιστώθηκαν πριν από µερικές ηµέρες στο δίκτυο ηλεκτροκίνησης του ΟΣΕ στο τµήµα Θεσσαλονίκης-Σίνδου-Λάρισας και τρεις βουλευτές οι Σάββας Αναστασιάδης (Ν ) και Κυριάκος Βελόπουλος και Άγγελος Κολοκοτρώνης (ΛΑΟΣ), απευθύνθηκαν στο υπουργείο Πρ οστασίας του Πολίτη µε ερωτήσεις τους για την ασυνήθιστη έκταση δολιοφθοράς. Όπως αναφέρει σε έγγραφό του, που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος Παπουτσής, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας έχει δώσει οδηγίες και κατευθύνσεις για την πρόληψη, την αποτροπή και καταστολή του φαινοµένου. Ανάµεσα στις οδηγίες που έχουν λάβει οι α- στυνοµικές δυνάµεις είναι και οι «έφοδοι» σε επιχειρήσεις επεξεργασίας σιδήρου (ΣΚΡΑΠ) αλλά και σε εργοστάσια επεξεργασίας προ όντων χαλκού. Ταυτόχρονα, σύµφωνα µε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη οι Αστυνοµικές ιευθύνσεις των περιοχών που υπάρχει δίκτυο του ΟΣΕ όρισαν αξιωµατικούς στους οποίους µπορεί πλέον να απευθύνεται ο ΟΣΕ, ενώ έχουν συσταθεί και ειδικές ο- µάδες ασφαλείας, οι οποίες αναπτύσσουν επιχειρησιακές δράσεις κατά µήκος του δικτύου του ΟΣΕ. Ο βουλευτής της Ν Σάββας Αναστασιάδης κάνει λόγο για οργανωµένο εξειδικευµένο και ειδικά ε- ξοπλισµένο κύκλωµα, ενώ και οι βουλευτές του ΛΑΟΣ έχουν ζητήσει να ληφθούν ουσιαστικά µέτρα για να σταµατήσουν οι κλοπές στο δίκτυο που συνεπάγονται όχι µόνο µεγάλο κόστος για τον ΟΣΕ αλλά και κινδύνους. Για την ενδεχόµενη δηµιουργία κέντρου λαθροµεταναστών στον Ασπρόπυργο - Ρωτά ο βουλευτής Μ. Βορίδης Οβουλευτής Αττικής του ΛΑ.Ο.Σ., κ. Μάκης Βορίδης κατέθεσε ε- ρώτηση σχετικά την πρόθεση της κυβέρνησης να κατασκευάσει κέντρο κράτησης λαθροµεταναστών στην περιοχή του Ασπροπύργου. Συγκεκριµένα ο κ. Βορίδης, κατέθεσε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη την παρακάτω ερώτηση: Με επιστολή του προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ο ήµαρχος Ασπροπύργου (ηµ ) γνωστοποιεί την αντίθεση του, τόσο του ιδίου όσο και του δηµοτικού συµβουλίου, στους σχεδιασµούς της κυβέρνησης για τη δηµιουργία «Κέντρου Κράτησης Παρανόµων Μεταναστών» στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η περιοχή του Ασπροπύργου είναι µια ιδιαίτερα επιβαρυµένη περιοχή της υτικής Αττικής. Ο Ασπρόπυργος φιλοξενεί το σηµαντικότερο κόµβο βαριάς βιοµηχανίας στην Ελλάδα, που περιλαµβάνει: την µεγαλύτερη µονάδα διύλισης πετρελαίου, βιοµηχανικές µονάδες (χαλυβουργικές, τσιµεντοβιοµηχανίες, χηµικές βιοµηχανίες κα). Επίσης, στην περιοχή λειτουργούν ΧΥΤΑ, τρία λατοµεία, µονάδες ανακύκλωσης τοξικών αποβλήτων, δεκάδες νόµιµα και παράνοµα «σκραπ», επιχειρήσεις διαµετακοµιστικού εµπορίου, ενώ τελούνται πολλές άλλες οχλούσες δραστηριότητες. Τέλος στην πόλη του Ασπροπύργου έχουν ενσωµατωθεί κοινωνικά πάνω από µετανάστες, ενώ συνεχώς αυξάνεται και ο αριθµός των παρανόµων µεταναστών που προσεγγίζουν την περιοχή. Σε όλα αυτά θα πρέπει να προστεθεί και η αυξανόµενη εγκληµατική δράση των αλλοδαπών τσιγγάνων που δρουν ανενόχλητοι. Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 1. Αληθεύει η πρόθεση της κυβέρνησης για την δηµιουργία ενός τέτοιου κέντρου στον Ασπρόπυργο; 2. εδοµένης της ήδη βεβαρηµένης κατάστασης στην περιοχή, µε ποια κριτήρια επιλέχθηκε ο συγκεκριµένος χώρος; Θεωρεί η κυβέρνηση ότι θα πρέπει να επιβαρυνθεί περαιτέρω ο συγκεκριµένος δήµος; Η ΞΑΠΛΑ Γράφει ο Λάττας Μέχρι να ρθη Παρασκευή, στην ξάπλα το χω ρίξει, και περιµένω τον ΠΑΠΟΥ, απ την µικρή τη σύνταξη, εµένα να στήριξη. Αν δεν υπήρχε ο ΠΑΠΠΟΥΣ, να µε χαρζιλικώνη, θα ήµουνα παράνοµος, και δυνατό κλεφτρόνι. Πηγαίνω ψάχνω για δουλεία, όλοι µου λένε άντε γεια, άστο τηλέφωνο σου, θα σε ειδοποιήσουµε, και τραβά στο καλό σου. Και περιµένω ελπίζοντας ότι δουλεία θα πιάσω, κι όσο περνάει ο καιρός, µου ρχεται να ξεράσω. Γυρνώ στο δρόµο σαν τρελός να βρω µια ευκαιρία, δεν τους ζητάω δανεικά, δουλειά δεν βρίσκω πουθενά, τσάµπα ταλαιπωρία. Μας λέει ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ [ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΘΑ ΦΙΑΞΩ] ΜΕ ΘΑ, ΜΠΟΡΕΙ, ΠΕΡΙΜΕΝΕ, ΕΓΩ ΘΑ ΤΑ ΤΙΝΑΞΩ. ΓΑ ΟΥΡΙΑ που βυζαίνετε τη χωρά τόσα χρόνια, δεν φτάνει που φτιαχτήκατε, γίνατε και κλεφτρόνια. ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΟ ΜΙΑ ΖΩΗ, ΕΧΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΠΕΞΩ, ΩΣΤΕ ΟΥΛΕΙΑ, ΩΣΤΕ ΨΩΜΙ, ΣΤΟ ΧΤΕΝΙ Ο ΚΟΜΠΟΣ ΕΦΤΑΣΕ, ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΕΝ ΘΑ ΠΑΙΞΩ.

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 «Μη προσβάσιµα στα ΑΜΕΑ τα κτίρια των ηµοσίων Υπηρεσιών της χώρας» -Ερώτηση της ηµοκρατικής Αριστεράς Ερώτηση µε θέµα: «Μη προσβάσιµα στα ΑΜΕΑ τα κτίρια των ηµοσίων Υπηρεσιών της χώρας», κατέθεσαν οι βουλευτές Φώτης Κουβέλης,Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. Ειδικότερα, στην ερώτηση αναφέρουν τα ακόλουθα: Οι πρόσφατοι έλεγχοι του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης, κατέδειξαν χαµηλά ποσοστά προσβασιµότητας των ΑΜΕΑ στα κτίρια των ηµοσίων Υπηρεσιών της χώρας. Σύµφωνα µε στοιχεία, που έχει επεξεργαστεί το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης για τις υφιστάµενες υποδοµές προσβασιµότητας των συνανθρώπων µας, οι οποίοι χρήζουν ειδικής µέριµνας, προκύπτει ότι τα κτίρια που στεγάζουν ηµόσιες Υπηρεσίες, είναι πλήρως προσβάσιµα µόνο σε ποσοστό 9% και µερικώς προσβάσι- µα σε ποσοστό 40%. Ειδικότερα, από τις σχετικές εκθέσεις-επιθεωρήσεις του Σώµατος Ελεγκτών, προκύπτει ότι στον Νοµό Λάρισας τα κτίρια είναι προσβάσιµα σε ποσοστό 48%. Επίσης, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου διαπιστώθηκε ότι στην πόλη του Ναυπλίου τα κτίρια είναι προσβάσιµα σε ποσοστό 21% επί του συνόλου, στην πόλη της Καλαµάτας είναι προσβάσιµα σε ποσοστό 34%, συνέχεια απο σελ. 3 Ο χώρος θα υποδέχεται ετησίως τόνους απορριµµάτων και τόνους λυµατολάσπης. «H µεγάλη σύγκρουση της Κερατέας έφερε ένα θετικό αποτέλεσµα», είπε ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης κος Ηλίας Λιακόπουλος. «Μετά από όλα όσα έγιναν η Αυτοδιοίκηση υπέδειξε ένα νέο σηµείο κατασκευής του ΧΥΤΥ γεγονός που δροµολογεί και την κατασκευή των έργων που θα συµπεριλαµβάνει και την κατασκευή σταθµών µεταµόρφωσης και εργοστασίων στην Αττική», συµπλήρωσε ο Γραµµατέας. Επίσης τόνισε ότι «για πρώτη φορά βρίσκεται λύση για την ανακύκλωση µπαζών στην Αττική», ενώ υποσχέθηκε υψηλά πρόστιµα για όσους θα ρυπαίνουν µε τοξικά απόβλητα. Τροποποίηση του περιφερειακού σχεδιασµού ζήτησε ο Βασίλης Κικίλιας Ο Βασίλης Κικίλιας, εκπροσωπώντας τη µείζονα αντιπολίτευση κατήγγειλε την κυβέρνηση για ολιγωρία υποστηρίζοντας ότι τα χρονοδιαγράµµατα έχουν πέσει έξω. Σχολιάζοντας τον ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασµό ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι δεν µπορεί να εφαρµοστεί, εάν πρώτα δεν τροποποιηθεί. Ωστόσο, το Σώµα στην πλειοψηφία του εκφράστηκε θετικά προς τον περιφερειακό σχεδιασµό µε τη µικρή αυτή τροποποίηση ως προς τη χωροθέτηση στην Κερατέα. Με πανό κάτοικοι του δήµου Φυλής Μέλη της Επιτροπής Αγώνα Φυλής και των Συλλόγων - Φορέων της περιοχής Το «παρών» στη συνεδρίαση έδωσαν, µεταξύ άλλων ο δήµαρχος Φυλής. Μπουρα µης, ο επικεφαλής της παράταξης «Ενότητα Πολιτών» Σ. Σάββας, ο δηµοτικός σύµβουλος Κ. Βάβουλας, µέλη της νεοσύστατης Επιτροπής Αγώνα Φυλής και των Συλλόγων και Φορέων της πε ριοχής, αλλά και εκπρόσωποι άλλων περιοχών, όπως αυτή της Πετρούπολης. Με πανό που είχαν ετοιµάσει έφτασαν στο Υπουργείο στην πόλη της Τρίπολης είναι προσβάσιµα σε ποσοστό 40% και στην πόλη της Σπάρτης είναι προσβάσιµα σε ποσοστό 42%. Αναµφισβήτητα, οι ήµοι και οι Περιφέρειες της χώρας έχουν υποχρέωση να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η ά- µεση πρόσβαση των ΑΜΕΑ στις ηµόσιες Υπηρεσίες της χώρας αλλά και να δηµιουργηθεί ένα Πρόγραµµα Προσβασιµότητας, στο οποίο να περιλαµβάνεται η Α θµια και Β θµια αυτοδιοίκηση όλης της επικράτειας. Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρµόδιος Υπουργός: 1. Υπάρχει πρόγραµµα συνεργασίας του αρµόδιου Υπουργείου µε τους ήµους και τις Περιφέρειες της χώρας, όπως προέκυψαν από το Πρόγραµµα «Καλλικράτης», ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την εξασφάλιση των υποδοµών προσβασιµότητας των ΑΜΕΑ στις ηµόσιες Υπηρεσίες της χώρας; Εαν ναι, ποιο είναι αυτό και πώς εφαρµόζεται; Στο πίσω µέρος κάτοικοι του δήµου Φυλής Μεταφορών και παρά τις κάποιες ενστάσεις, που εκφράστηκαν αρχικά, τους επιτράπηκε η είσοδος στην αίθουσα της συνεδρίασης.. Μπουρα µης: «Όχι άλλα σκουπίδια στη Φυλή» Το λόγο πήρε, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο δήµαρχος, ο οποίος στην τοποθέτησή του, µετέφερε την απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Φυλής για διαχείριση στις εγκαταστάσεις του δήµου αποκλειστικά και µόνο των απορριµµάτων αυτού και δήλωσε ότι δεν προτίθεται να δεχτεί κάτι περισσότερο εντός των ορίων του. Κατέθεσε δε πρόταση στο περιφερειακό συµβούλιο ίδρυσης 6-7 εγκαταστάσεων µηχανικής ανακύκλωσης, ό- που θα γίνεται η διαχείριση των απορριµµάτων χωρίς να επιτρέπεται η µεταφορά τους από τη µία εγκατάσταση στην άλλη παρά µόνο αν αυτά είναι επεξεργασµένα. Από την πλευρά της, η αντιπεριφερειάρχης Σ. ήµου υποστήριξε την άποψη ότι η Κερατέα οφείλει να αναλάβει το µερίδιο που της αναλογεί, ώστε να µην επιβαρύνεται µόνο η υτική Αττική, η οποία ήδη υφίσταται τροµακτική περιβαλλοντική επιβάρυνση. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε πολύ αργά το βράδυ, χωρίς να ληφθεί καµία απόφαση, αφού αυτή µεταφέρεται µετά την 1η Ιουλίου, οπότε και αναλαµβάνει η Περιφέρεια το «καυτό» ζήτηµα της διαχείρισης των απορριµ- µάτων. Γ. Κρυστάλλη Γ. Ντόλιος :«εν υπάρχει περίπτωση απολύσεων» µέσω "Καλλικράτη"» «εν υπάρχει κανένα ενδεχόµενο να υπάρξει έστω και υπόνοια απόλυσης λόγω των µετατάξεων που γίνονται µέσω του "Καλλικράτη". Οι οργανικές θέσεις είναι κατοχυρωµένες- και εάν υπάρξει πρόβληµα, µπορεί να συσταθούν για να µεταταχθούν υπάλληλοι σε προσωποπαγείς θέσεις» διαβεβαίωσε στην Ολοµέλεια της Βουλής, ο υφυπουργός Εσωτερικών, Γιώργος Ντόλιος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Μουλόπουλου. Αναπτύσσοντας την ερώτησή του, ο κ. Μουλόπουλος υποστήριξε πως «η περίφηµη µεταρρύθµιση του Καλλικράτη, είναι πλέον φανερό πως είχε ως στόχο την σφαγή δηµοσίων υπαλλήλων» και υπενθύµισε την παλαιότερη θ- έση του Θ. Πάγκαλου (την οποία χαρακτήρισε «κυνική»), σύµφωνα µε την οποία «όταν καταργείται οργανική θέση, παύει να ισχύει η µονιµότητα». «Οι εργαζόµενοι των τεχνικών υπηρεσιών, έµειναν απλήρωτοι για 3 µήνες, τουλάχιστον, ενώ οι µικροί δήµοι απώλεσαν την τεχνική υποστήριξη. Οι µεταταχθέντες του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής δεν έχουν πληρωθεί» ανέφερε ενδεικτικά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. «εν υπάρχει κανένα ενδεχόµενο να κινδυνεύσει η θέση, η µονιµότητα, η εργασία των ανθρώπων αυτών», επέµεινε ο υφυπουργός Εσωτερικών. «Και θα πληρωθούν κανονικά και δεν θα απολυθεί κανείς. εν υπάρχει κανένα θέµα µε την µισθοδοσία των υλοποιούµενων µετατάξεων. Τα χρήµατα είναι εξασφαλισµένα» συµπλήρωσε. Σταθµός µέτρησης της ηχορύπανσης στο δήµο Αχαρνών Η ηχορύπανση αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες για την υποβάθµιση της ποιότητας της ζωής, αποτελεί δε τη δεύτερη σοβαρότερη ρύπανση µετά την ατµοσφαιρική. Ο ήµος Αχαρνών σε συνεργασία µε τον Περιβαλλοντικό Σύνδεσµο ήµων Αθήνας Πειραιά το Σάββατο 4 Ιουνίου και ώρα 10:30 εγκατέστησε σταθµό µέτρησης της ηχορύπανσης. Ο σταθµός θα µεταφερθεί σε 30 διαφορετικά σηµεία, παραµένοντας σε κάθε σηµείο περίπου 2 ηµέρες ώστε να εκπονηθεί µελέτη για την µείωση της ηχορύπανσης στον εν λόγω ήµο.

7 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τα δάση ενάντια στην κλιµατική αλλαγή τα δάση και στις υπηρεσίες που προσφέρουν στην ανθρ- ήταν αφιερωµένη η φετινή Παγκόσµια Ηµέρα Σωπότητα Περιβάλλοντος που καθιερώθηκε να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών. Τα δάση καλύπτουν το ένα τρίτο της µάζας της επιφάνειας της γης, εκτελώντας ζωτικής σηµασίας λειτουργίες και υπηρεσίες σε ολόκληρη την ανθρωπότητα που καθιστούν τον πλανήτη µας ζωντανό. Η δασοκάλυψη του πλανήτη απλώνεται σε περίπου 4 δισεκατοµµύρια εκτάρια ή περίπου 40 εκατοµµύρια τετραγωνικά χιλιό- µετρα. Περισσότερο από το µισό της δασικής έκτασης του πλανήτη βρίσκεται στη Ρωσική Οµοσπονδία, τη Βραζιλία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ και την Κίνα. Στην πραγµατικότητα, 1,6 δισεκατοµ- µύρια άνθρωποι εξαρτώνται από τα δάση για την επιβίωσή τους. Τα δάση διαδραµατίζουν έναν βασικό ρόλο στη µάχη ενάντια στην κλιµατική αλλαγή, απελευθερώνοντας οξυγόνο στην ατµόσφαιρα και αποθηκεύοντας το διοξείδιο του άνθρακα. Τροφοδοτούν τους ποταµούς του πλανήτη και είναι ουσιαστικά υπεύθυνα για την παροχή του νερού σχεδόν στο 50% των µεγαλύτερων πόλεων. ηµιουργούν και διατηρούν την εδαφολογική γονιµότητα, βοηθούν στη ρύθµιση των συχνά καταστρεπτικών συνεπειών των θυελλών, των πληµµύρων και των πυρκαγιών, ενώ πρόκειται για τα πιο ξεχωριστά βιολογικά οικοσυστήµατα στο έδαφος, αποτελώντας το «σπίτι» για περισσότερα από τα µισά επίγεια είδη ζώων, φυτών και εντόµων. Παρ' όλα τα ανεκτίµητα οφέλη που µας παρέχουν, η παγκόσµια αποδάσωση συνεχίζεται µε ανησυχητικούς ρυθµούς, αφού κάθε χρόνο καταστρέφονται 13 εκατοµµύρια εκτάρια δάσους, µια έκταση που ισοδυναµεί µε το µέγεθος της Πορτογαλίας. Ευτυχώς, το ποσοστό της καθαρής δασικής απώλειας επιβραδύνεται, κυρίως εξαιτίας των αναδασώσεων και της φυσικής ε- πέκτασης των υπαρχόντων δασών. Οι δέκα χώρες µε τη µεγαλύτερη απώλεια το χρόνο, µεταξύ 2000 και 2005 (Βραζιλία, Ινδονησία, Σουδάν, Μιανµάρ, Ζάµπια, Τανζανία, Νιγηρία, Λα κή ηµοκρατία του Κονγκό, Ζιµπάµπουε και Βενεζουέλα), είχαν συνολικά δασικές απώλειες 8,2 εκατοµ- µυρίων εκταρίων το χρόνο. Οι δέκα χώρες µε το µεγαλύτερο δασικό κέρδος το χρόνο µεταξύ 2000 και 2005 (Κίνα, Ισπανία, Βιετνάµ, Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, Ιταλία, Χιλή, Κούβα, Βουλγαρία, Γαλλία και Πορτογαλία) είχαν συνολικά δασικό κέρδος 5,1 εκατοµµυρίων εκταρίων το χρόνο. Περιβαλλοντικό κάλεσµα σε πολίτες και φορείς µε στόχο την προστασία του Περιβάλλοντος, απεύθυνε µέσω του µηνύµατός της για την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος η Αντιπεριφερειάρχης υτικής Αττικής κ. Σταυρούλα ήµου, τονίζοντας ότι η προάσπιση του Περιβάλλοντος είναι υποχρέωση όλων. Αναλυτικά το µήνυµα της κ. ήµου για τη χθεσινή Παγκόσµια Ηµέρα του Περιβάλλοντος έχει ως εξής: «Η 5η Ιουνίου έχει καθιερωθεί διεθνώς από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως «Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος». Ο συµβολισµός είναι σηµαντικός αλλά δεν αρκεί να παραµένουµε σε επετειακού χαρακτήρα εκδηλώσεις. ÈÑÉÁÓÉÏ-7 ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΗΜΟΥ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «Η προάσπιση του Περιβάλλοντος είναι υποχρέωση όλων µας» συµπεριλαµβανοµένων δύο διυλιστηρίων, δύο ναυπηγείων, δύο χαλυβουργείων, δύο τσιµεντοβιοµηχανιών αλλά και πλήθους µικρότερων βιοµηχανιών και επιχειρήσεων που επιβαρύνουν µε τη σειρά τους το περιβάλλον της περιοχής. Στην υτική Αττική λειτουργεί επίσης ο µοναδικός ΧΥΤΑ της Αττικής. Σήµερα ο αγώνας µας στη υτική Αττική είναι αδιάκοπος, πολύπλευρος και επίπονος για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στους ορεινούς όγκους, τις δασικές εκτάσεις και τις παραλίες αλλά και για την απορρύπανση της περιοχής και την αποκατάσταση του φυσικού τοπίου όπου αυτό απαιτείται. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα που εκπονείται και έχει στόχο την απορρύπανση της υτικής Αττικής, καθώς και οι συντονισµένες ενέργειες της Περιφέρειας, των ήµων και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αντιπυρική περίοδο που έχει ήδη ξεκινήσει καταδεικνύουν την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλεται για την προστασία του περιβάλλοντος. εν σταµατάµε εδώ. Συντασσόµαστε µε τους φορείς και τους πολίτες της περιοχής και τους καλούµε ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΟΡΗ Συνέπειες στο περιβάλλον Σύµφωνα µε το Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών (UNEP) µια επένδυση κατά της αποδάσωσης και της υποβάθµισης των δασών ύψους 30 δισεκατοµµυρίων δολαρίων θα µπορούσε να επιφέρει µια επιστροφή 2,5 τρισεκατοµµυρίων δολαρίων σε νέα προ όντα και υπηρεσίες. Επιπλέον, οι στοχοθετηµένες επενδύσεις στη δασονοµία θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν µέχρι και 10 εκατοµµύρια νέες θ- έσεις εργασίας σε όλο τον κόσµο, λόγοι για τους οποίους η συντήρηση των δασών και η επέκτασή τους πρέπει να αναγνωριστούν ως εµπορική ευκαιρία. Σε πολλές αναπτυσσόµενες χώρες περισσότερο από το 80% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται από τους ανθρώπους και τη βιοµηχανία προέρχεται από τα δάση και συγκεκριµένα από την ξυλεία και τον ξυλάνθρακα. Το εµπόριο ξυλείας και άλλων δασικών προ όντων υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε σχεδόν 330 δισεκατοµµύρια δολάρια το χρόνο. Η αξία αυτή πολλαπλασιάζεται από τα παράγωγα προ όντα που χρησιµοποιούµε όλοι µας καθηµερινά. Η υτική Αττική είναι µία περιοχή της χώρας µε πλούσια χλωρίδα και πανίδα, εκτενείς δασικές εκτάσεις, µεγάλο µήκος ακτογραµµών, υδροβιότοπους και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Η Πάρνηθα, τα Γεράνεια Όρη, ο Κιθαιρώνας, η Πάστρα αποτελούν τους εναποµείναντες «πνεύµονες» της Αττικής. Η υτική Αττική όµως είναι και µία περιοχή που έχει συγκεντρωθεί η βαριά βιοµηχανία της χώρας, να στηρίξουν έµπρακτα περιβαλλοντικές δράσεις όπως η ανακύκλωση, ο περιορισµός των οικιακών απορριµµάτων, η αποφυγή της ανεξέλεγκτης ρίψης µπαζών. Καλούµε επίσης να στηρίξουν τις εθελοντικές πρωτοβουλίες για δασοπροστασία και προστασία των ακτών. Γιατί η προστασία του περιβάλλοντος ταυτίζεται µε την προστασία της ανθρώπινης ζωής και είναι υποχρέωση όλων µας η προάσπισή του». Οι Κουραµπιέδες Από Ιουνίου 2011 στο «Θέατρο στ Αλώνια», στον Παράδεισο Ελευσίνας, ΗΘεατρική Σκηνή του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, µε συστηµατική δουλειά και θεατρική αγωγή, υπηρετώντας το θέατρο και τον πολιτισµό, διανύει δηµιουργικά τον πέµπτο χρόνο της θεατρικής της διαδροµής. Κάθε χρόνο η Θεατρική Σκηνή ετοιµάζει θεατρική παράσταση που παρουσιάζει στις αρχές Ιουνίου στο θέατρο στ Αλώνια Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής κάνει περιοδεία κάθε καλοκαίρι και συµµετέχει στο φεστιβάλ των Αισχυλείων. Η Θεατρική Σκηνή έχει καταξιωθεί µε τη θεατρική της δραστηριότητα στους κατοίκους της Ελευσίνας και έχει γνωρίσει την αποδοχή των θεατών όπου παρουσίασε τις παραστάσεις της. Τις παραστάσεις της έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι από θεατές. Το φετινό καλοκαίρι η Θεατρική Σκηνή θα παρουσιάσει το έργο του Γιώργου Χασάπογλου «Οι Κουραµπιέδες» και θα δώσει 4 παραστάσεις στο «Θέατρο στ Αλώνια», στον Παράδεισο Ελευσίνας, πλησίον Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, την Πέµπτη 16, Παρασκευή 17, Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Ιουνίου 2011 και ώρα 21:15. Οι «Κουραµπιέδες» του Γιώργου Χασάπογλου είναι ένα νεοελληνικό θεατρικό έργο, µια κοινωνικοπολιτική σάτιρα του νεοέλληνα εκείνου, όπου η ιδεολογική και πολιτισµική του σύγχυση, ο ασυλλόγιστος καταναλωτισµός του, που µεθοδεύει η καπιταλιστική κοινωνία, τον οδηγούν στην πτώση των ηθικών αξιών, την καταπίεση, την προδοσία, σ έναν απελπισµένο αγώνα για µια καλύτερη ζωή, που όµως θα τον οδηγήσει σε αδιέξοδα, υποταγές και εξευτελισµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η γλώσσα του συγγραφέα θεατρικά δραστική, σκιαγραφεί µε γλαφυρό ύφος και καυτηριάζει µε χιούµορ και αιχµηρή κριτική το κοινωνικοπολιτικό µας σύστηµα. Με τη Θεατρική Σκηνή του ήµου Ελευσίνας το έργο παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία του ηµήτρη Θεοδώρου, µουσική επιµέλεια, σύνθεση και ενορχήστρωση του ηµήτρη Ανδρώνη. Η επιµέλεια των σκηνικών και των κοστουµιών είναι του σκηνοθέτη και ο σκηνικός διάκοσµος είναι της Μαρίνας Τερζή. Παίζουν: Σταύρος Χανάς, Ελένη Πέππα, Ιωάννα Ρενιέρη, Γιάννης Βαµποράκης, Χριστίνα Ποδάρα, Γιάννος Γαβαλάς, Ανδρέας Παπακώστας, Έλενα Πέππα, ηµήτρης Θεοδώρου

8 8-ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 Η ΒΑΘΙΑ ΥΦΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Σε ερώτηση του βουλευτή Περιφέρειας Αττικής Θ. Μπούρα Ο βουλευτής Περιφέρειας Αττικής της Ν.. και τ. Υφυπουργός Θανάσης Μπούρας κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς α)περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας β)οικονοµικών και γ)εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε θέµα την βαθιά ύφεση της οικονοµίας. Η ερώτηση έχει ως εξής: «Το 2010 αποτέλεσε µια πολύ σηµαντική, α- ρνητική χρονιά στην ιστορία της χώρας. Από την περσινή άνοιξη, που η χώρα εντάχθηκε στο µηχανισµό στήριξης, βρισκόµαστε σε µία φάση διαρκών ανατροπών. Τα αναγκαστικά µέτρα που ελήφθησαν για να τιθασευτούν, υποτίθεται, τα τεράστια δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και το δηµόσιο χρέος, οδήγησαν την οικονοµία σε βαθιά ύφεση. Η ύφεση του 2010, που ξεκίνησε το 2009 και συνεχίζεται και το 2011, αφήνει ήδη βαθιά σηµάδια µείωσης της ενεργού ζήτησης, κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας, και δηµιουργεί κλίµα απαισιοδοξίας. Μία απαισιοδοξία που ε- νισχύεται από τα σοβαρά προβλήµατα χρηµατοδότησης και ρευστότητας της οικονοµίας, και απουσία συνθηκών δηµιουργίας επενδύσεων και ανάπτυξης. Και ενώ η Ευρωπα κή, και γενικά η παγκόσµια οικονοµία, επιτάχυνε τους ρυθµούς ανάπτυξής της, η ελληνική οικονοµία, µπαίνει σε όλο πιο βαθιά ύφεση. Κατόπιν των παραπάνω ερωτώνται οι αρµόδιοι Υπουργοί: 1. Με ποιο τρόπο σκοπεύετε να αντιµετωπίσετε την άνωθεν περιγραφόµενη κατάσταση και να προλάβετε µια ακόµα µεγαλύτερη ύφεση; 2. Υπάρχουν αποτελεσµατικά και αναπτυξιακά µέτρα τα οποία θα πάρετε προκειµένου να ξεπεραστεί το δηµοσιονοµικό πρόβληµα της χώρας µας;» Πιστωτικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις και επαγγελµατίες που επλήγησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στην Αθήνα Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρήστος Παπουτσής, συνυπέγραψε µε τον Υπουργό Οικονο- µικών, κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου, την απόφαση για τις πιστωτικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις και επαγγελµατίες που επλήγησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που έγιναν στις 5 Μα ου του 2010 στην Αθήνα. Με την απόφαση ρυθµίζονται ευνο κοί όροι για τη δανειοδότηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα όσον αφορά στην αποκατάσταση των ζηµιών. ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 43,7% µειώθηκαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων το πεντάµηνο Ιανουαρίου Μα ου 2011, έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου Συνέχεια από σελ. 2 αφή και το ζήτηµα της α- ναγκαιότητας φύλαξης των κτιρίων, καθώς υπάρχουν περιστατικά διαρρήξεων και στα σχολεία- όπως σε ολόκληρη τη υτική Αττική- του ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας. Ενδεικτικότερα, όπως εξηγεί ο κ. Πλουµπής, είναι τα πρόσφατα περιστατικά κλοπών σε δυο σχολεία της Μάνδρας. «Πλήρη και ξεκάθαρη εικόνα θα έχουµε µε την ο- λοκλήρωση της καταγραφής», σηµειώνει ο κ. Πλουµπής. Ο ΟΣΚ παρέδωσε υλικό σε σχολεία της Μάνδρας Συνεχίστηκε και τον Μάιο, παρά την εφαρµογή του µέτρου της απόσυρσης, η πτώση στις πωλήσεις των αυτοκινήτων (- 15,7%), µε αποτέλεσµα στο τέλος του α πενταµήνου η µείωση αυτή να διαµορφώνεται σε 43,7%. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), τον Μάιο εφέτος κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά αυτοκίνητα (καινούρια ή µεταχειρισµένα εξωτερικού), παρουσιάζοντας µείωση 15,7% σε σχέση µε τον Μάιο Ειδικά στα επιβατηγά οχήµατα, η µείωση των πωλήσεων είναι 14%. Έτσι, το διάστηµα Ιανουαρίου- Μα ου ε- φέτος, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά αυτοκίνητα (καινούρια ή µεταχειρισµένα εξωτερικού), παρουσιάζοντας µείωση 43,7% ως προς την αντίστοιχη περίοδο του 2010 (στα επιβατηγά οχήµατα η πτώση στις πωλήσεις είναι 44,1%). Μείωση 7,9% είχε παρουσιαστεί το πεντάµηνο Ιανουαρίου- Μα ου 2010 σε σχέση µε το αντίστοιχο του 2009 (στα επιβατηγά οχήµατα η µείωση ήταν 8,7%). Επίσης, η κυκλοφορία νέων µοτοσικ λετών (άνω των 50 cc), το διάστηµα Ιανο υαρίου- Μα ου 2011 ανήλθε σε τον αριθµό, έναντι το 2010, παρουσιάζοντας µείωση 21,8%. Μείωση 6,9% είχε παρουσιαστεί το πεντάµηνο Ιανουαρίου- Μα ου 2010 σε σχέση µε το αντίστοιχο του Εν τω µεταξύ, µετά από παρέµβαση του ηµάρχου Μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Γιώργου ρίκου ο Ο.Σ.Κ (Οργανισµός Σχολικών Κτηρίων) παρέδωσε σε σχολεία του ήµου εξοπλισµό για την καλύτερη διεξαγωγή των µαθηµάτων. Πιο συγκεκριµένα, στο 3ο ηµοτικό Σχολείο Μάνδρας, στο ηµοτικό Σχολείο Βιλίων και στο ηµοτικό Σχολείο Ερυθρών παραδόθηκαν θρανία, καθίσµατα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, µαγνητικοί πίνακες, βιβλιοθήκες και άλλα υλικά. Σύµφωνα µε τον κ. Πλουµπή, η παρέµβαση ή- ταν άµεση µε τη διαπίστωση των ελλείψεων. «Ο ήµος Μάνδρας-Ειδυλλίας θα ενισχύσει τις προαπάθειες για τον καλύτερο εξοπλισµό των σχολείων του ήµου και την παροχή σύγχρονης εκπαίδευσης στους µαθητές», επισηµαίνεται από την πλευρά του ήµου Μάνδρας. Περικλής Ι. Μαραγκός

9 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-9 Σε στάση εργασίας έως τις 16:00 µ.µ. σήµερα στο Μετρό Σε στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 16:00 το απόγευµα, µετέτρεψαν οι εργαζόµενοι στο Μετρό την 24ωρη απεργία που είχαν εξαγγείλει για τη ευτέρα, 6 Ιουνίου, προκειµένου -όπως αναφέρουν- να εξυπηρετήσουν όσους θέλουν να µεταβούν το απόγευµα στην πλατεία Συντάγµατος. Σε ανακοίνωσή τους, οι εργαζόµενοι τονίζουν ότι τα νέα µέτρα που έρχονται κατ' επιταγή της τρόικας «δεν µπορούν να µας αφήνουν αδιάφορους και για το λόγο αυτό ενώνουµε τις φωνές µας µε όλους τους αγανακτισµένους συµπολίτες µας». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των κ.κ. µετόχων της Ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «.ΣΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» µε ΑΡ.Μ.ΑΕ. 8100/01 Τ/Β/86/244, σε Τακτική Γενική Συνέλευση. Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι εις την κατά νόµον ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2011, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 14η µ.µ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Αγ. Σοφίας 5 στον Ασπρόπυργο, όπου βρίσκεται και η έδρα της εταιρείας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑ 1ον :Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον ισολογισµό της 27ης εταιρικής χρήσης έως ΘΕΜΑ 2ον :Υποβολή και έγκριση του ισολογισµού της 27ης εταιρικής χρήσης έως και διάθεση των αποτελεσµάτων ύστερα από την ακρόαση των εκθέσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή πάνω σε αυτόν. ΘΕΜΑ 3ον :Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης του ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση ΘΕΜΑ 4ον :Έγκριση µισθών σε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου για τις πέρα από την ιδιότητα του µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου προσφερόµενες Υπηρεσίες µέχρι και προέγκριση για την περίοδο έως ΘΕΜΑ 5ον :Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση έως ΘΕΜΑ 6ον :Για κάθε άλλο θέµα που µπορεί να προκύψει µέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή κατά την σύγκλιση αυτής και ήθελε εγκριθεί η συζήτηση του θέµατος από την Γενική Συνέλευση. Όσοι εκ των κ.κ. Μετόχων επιθυµούν να µετάσχουν στην γενική συνέλευση της εταιρείας πρέπει σύµφωνα µε το άρθρο 24 του καταστατικού, να καταθέσουν τις µετοχές τους στην εταιρεία ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή σ οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα, τις δε αποδείξεις καταθέσεως, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια τους, πρέπει να τα προσκοµίσουν στην εταιρεία, πέντε (5) ηµέρες πριν από την πιο πάνω ηµέρα, που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν έχουν συµµορφωθεί µε τα παραπάνω µπορούν να πάρουν µέρος σε αυτή µόνο µετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί την 14η Ιουλίου 2011 ηµέρα Πέµπτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Σε περίπτωση και πάλι µη επίτευξης απαρτίας η δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί την 28η Ιουλίου 2011 ηµέρα Πέµπτη και στον ίδιο τόπο και στην ίδια ώρα. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

10 10-ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ u Εντός τριµήνου η ανέλκυση των ναυαγίων, λέει το ΣτΕ Σύµφωνα µε τις επιταγές του Συντάγµατος, και µε γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος, τα ναυάγια πρέπει να ανελκύοντα από την πλοιοκτήτρια εταιρεία µέσα σε τρεις µήνες από τη βύθισή τους, και µάλιστα χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση, έκρινε το Συµβούλιο της Επικρατείας, εξετάζοντας την περίπτωση ενός φορτηγού πλοίου µε δοµικά υλικά που βυθίστηκε στο Σαρωνικό. Σύµφωνα µε την απόφαση του ΣτΕ, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του πλοιοκτήτη, η ανέλκυση πρέπει να γίνεται από τον αρµόδιο δηµόσιο φορέα και η δαπάνη να καταλογίζεται στην ναυτιλιακή εταιρεία. Για τις ανελκύσεις ναυαγίων δεν χρειάζεται µάλιστα καµία αιτιολόγηση όσον αφορά τον κίνδυνο ρύπανσης, υπογράµµισε το ΣτΕ. Στις περιπτώσεις που η ανέλκυση είναι αιτιολογηµένα αδύνατη ή ιδιαίτερα δύσκολη πρέπει να λαµβάνονται αιτιολογηµένα εναλλακτικά µέτρα, όπως η εξουδετέρωση του βυθισµένου φορτίου και η διάλυση του πλοίου στο βυθό. Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 24 του Συντάγµατος και τις ειδικότερες αρχές της προλήψης και της αποκατάστασης.

11 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-11 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

12 12-ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 6 Ιουνίου 2011

13 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-13 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

14 14-ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 6 Ιουνίου 2011

15 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-15 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

16 16-ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 6 Ιουνίου 2011

17 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-17 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

18 18 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 6 Ιουνίου 2011

19 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-19 Υ γ ε ί α Υ γ ε ί α Υ γ ε ί α Χρησιµοποιώντας τον σωστό σύµµαχο κατά του ήλιου Χρησιµοποιώντας τον σωστό σύµµαχο κατά του ήλιου Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) συµβουλεύει για τα αντηλιακά Η Ευρωπα κή Επιτροπή, στις 22 Σεπτεµβρίου 2006, απηύθυνε, στη βιοµηχανία, σύσταση, για την αποτελεσµατικότητα των αντηλιακών. Από το καλοκαίρι του 2007, τα αντηλιακά έπρεπε να φέρουν, στη σήµανσή τους, συγκεκριµένες προειδοποιήσεις και συµβουλές, για τη σωστή χρήση τους. Επίσης, έπρεπε να αποσυρθούν, από την αγορά, τα αντηλιακά, που έφεραν παραπλανητική σήµανση. υστυχώς, η βιοµηχανία πήρε παράταση άλλο ένα χρόνο. Από το 2008, όµως, όλες οι βιοµηχανίες πρέπει να έχουν προσαρµόσει τη σήµανση των αντηλιακών, στις νέες απαιτήσεις. Στην ετικέτα των αντηλιακών, υπάρχει ο δείκτης προστασίας, γνωστός και ως SPF (Sun Protection Factor). Τα αντηλιακά εµποδίζουν τη διείσδυση των επικίνδυνων ακτίνων, αλλά κανένα δε µπορεί να προσφέρει πλήρη προφύλαξη. Ακόµα και αυτά µε τον µεγαλύτερο δείκτη, επιτρέπουν ελάχιστη έκθεση, στις ακτινοβολίες UVA και UVB. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συµβουλεύει όλους να διαλέξουν τον κατάλληλο δείκτη προστασίας, για την επιδερµίδα τους, µε τη βοήθεια των παρακάτω δεδοµένων: Ο δείκτης προστασίας 6 είναι ο µικρότερος δείκτης, ο οποίος προσφέρει κάποια προστασία. Αντηλιακά, µε µικρότερους δείκτες δεν πρέπει να προτιµώνται. είκτες 6-10 προσφέρουν χαµηλή προστασία. είκτες προσφέρουν µέτρια προστασία. είκτες προσφέρουν υψηλή προστασία. Παρά τους συχνούς ισχυρισµούς, όπως π.χ. «sunblocker» και «ολική προστασία», κανένα αντηλιακό προ όν δε µπορεί να παράσχει πλήρη προστασία, από την ηλιακή ακτινοβολία. Πιστεύουµε ότι οι υψηλοί δείκτες προστασίας, µας παρέχουν ασφάλεια. K ό σ µ ο ς Έκκληση για αύξηση της χρηµατοδότησης στη µάχη κατά του AIDS απευθύνει ο ΟΗΕ Έκκληση για αύξηση της χρηµατοδότησης στη µάχη κατά του AIDS απευθύνει ο ΟΗΕ, µε αφορµή την 30ή επέτειο από την εµφάνιση της ασθένειας. Σύµφωνα µε τον επικεφαλής της αρµόδιας υπηρεσίας (UNAids) των Ηνωµένων Εθνών, Μάικλ Σιντίµπ, νέα µελέτη έδειξε ότι εάν ο στόχος αυτός επιτευχθεί τότε η µετάδοση της νόσου µπορεί να µειωθεί κατά 96%. Ο ίδιος, όπως µεταδίδει το BBC, υποστήριξε ότι στόχος είναι να αποκτήσουν περισσότεροι άνθρωποι πρόσβαση στη θεραπεία, αλλά και να αντιµετωπιστούν διάφοροι κοινωνικοί παράγοντες, που έχουν στιγµατίσει την ασθένεια. Την Πέµπτη δηµοσιεύτηκε νέα έρευνα της UNICEF, βάσει της οποίας ο αριθµός των νεαρών φορέων του AIDS µειώθηκε κατά 12% µέσα σε δέκα χρόνια, παγκοσµίως, αλλά κάθε µέρα άνθρωποι ηλικίας 15 ώς 24 ετών προσβάλλονται από τον ιό. «Είναι πρόοδος; Ναι. Είναι επαρκής; Σίγουρα όχι» δήλωσε ο Ελχάτζ Ας Σι, διευθυντής της UNICEF για τη νότια και την ανατολική περιοχή της Αφρικής, παρουσιάζοντας στο Γιοχάνεσµπουργκ την έκθεση. Έξι Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πυρά Έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και δεκάδες ακόµη τραυµατίστηκαν από τα πυρά των ισραηλινών δυνάµεων ασφαλείας εναντίον νεαρών Παλαιστινίων από τη Συρία που προσπαθούσαν να κόψουν τα σύρµατα στα σύνορα µε το Ισραήλ και να εισέλθουν στα υψίπεδα του Γκολάν, όπως ανακοίνωσε η κρατική τηλεόραση της Συρίας. Εκατοντάδες άνθρωποι, οι οποίοι διαδήλωναν για την 44η K ό σ µ ο ς επέτειο της «Νάκσα» της ήττας των αραβικών δυνάµεων από το Ισραήλ στον Πόλεµο των Έξι Ηµερών, προσπάθησαν να περάσουν στα υψίπεδα του Γκολάν, όπου βρίσκεται η γραµµή εκκεχειρίας µεταξύ Συρίας και Ισραήλ. Ανταποκριτές του Reuters και του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν ότι είδαν τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους να α- ποµακρύνονται από τους διαδηλωτές µε φορεία.ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι στρατιώτες πυροβόλησαν στον αέρα για να εµποδίσουν τους διαδηλωτές να πλησιάσουν, ενώ σύµφωνα µε φωτογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, οι Παλαιστίνιοι προσπαθούσαν να κόψουν τα σύρµατα κοντά στην πόλη Μαζντάλ Σαµς. εκατρείς άνθρωποι είχαν σκοτωθεί στις 15 Μα ου όταν τα ισραηλινά στρατεύµατα προσπάθησαν να εµποδίσουν χιλιάδες Παλαιστίνιους να περάσουν τα σύνορα µε τη Συρία, τον Λίβανο και τη Λωρίδα της Γάζας. Ρευστό παραµένει το πολιτικό τοπίο στην Υεµένη Ρευστό παραµένει το πολιτικό τοπίο στην Υεµένη µετά τη µεταφορά του προέδρου αλ Σάλεχ στη Σαουδική Αραβία για νοσηλεία. Το BBC µετέδωσε ότι ο Σάλεχ έχει τραύµατα από θραύσµα κάτω από την καρδιά του και εγκαύµατα δεύτερου βαθµού στο στήθος και το πρόσωπο, αποτέλεσµα της επίθεσης µε οβίδες στο προεδρικό µέγαρο. Την Κυριακή έγινε γνωστό ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέµβαση για να αφαιρεθούν τα θραύσµατα από το στήθος του. Η επίθεση έγινε την ώρα της προσευχής της Παρασκευής στο τέµενος του προεδρικού µεγάρου. Έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, από αυτούς επτά φρουροί του Σάλεχ, πιθανόν στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν τον Σάλεχ. Περισσότεροι από 120 τραυµατίστηκαν.σοβαρά τραύµατα υπέστησαν ο πρόεδρος της Βουλής, ο πρωθυπουργός και άλλοι υψηλόβαθµοι παράγοντες. Οι αρχικές αναφορές και οι επίσηµες ανακοινώσεις µιλούσαν για ελαφρά τραύµατα στο κεφάλι και για ολιγόωρη παραµονή σε στρατιωτικό νοσοκοµείο. ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

20 20 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 6 Ιουνίου 2011

21 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-21 Ε λ λ ά δ α Ε λ λ ά δ α Ε λ λ ά δ α Πλήθος «Αγανακτισµένων» ξανά µπροστά στη Βουλή εχθες Tεράστιο ήταν και εχθές Κυριακή το πλήθος των συγκεντρωµένων στο Σύνταγµα ήδη από νωρίς το απόγευµα, καθώς εκατοντάδες έδωσαν ξανά για δωδέκατη ηµέρα το «παρών» µπροστά από το Κοινοβούλιο. Το κίνηµα είχε άλλωστε καλέσει σε πανευρωπα κή κινητοποίηση, έπειτα από την πολυπληθή συγκέντρωση της προηγούµενης Κυριακής. Σε τρίωρες στάσεις εργασίας, προχωρούν οι δικαστικοί υπάλληλοι Σε πανελλαδικές τρίωρες στάσεις εργασίας, σε ένδειξη διαµρτυρίας για το νέο µισθολόγιο, προχωρούν οι δικαστικοί υπάλληλοι από τις 6 έως τις 10 Ιουνίου. Οπως αποφάσισε η Οµοσπονδία ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο ΥΕ), από αύριο ευτέρα, 6 Ιουνίου έως και την ερχόµενη Παρασκευή, 10 του µήνα, οι δικαστικοί υπάλληλοι θα πραγµατοποιούν πανελλαδικές στάσεις εργασίας από τις 12 το µεσηµέρι έως τις 3 το µεσηµέρι, τη λήξη του ωραρίου τους. Επιπλέον, την ερχόµενη Τετάρτη, 8 Ιουνίου, η Ο ΥΕ αποφάσισε την πραγµατοποίηση στη 1 µ.µ. παναττικής συγκέντρωσης διαµαρτυρίας στο Πρωτοδικείο Αθηνών (πρώην Σχολή Ευελπίδων) µε τη συµµετοχή των δικαστικών υπαλλήλων της Αθήνας και του Πειραιά. Σύλληψη 24χρονου για παιδική πορνογραφία ικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων σχηµατίστηκε εις βάρος 24χρονου, ο οποίος συνελήφθη από αστυνοµικούς του τµήµατος δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος της ιεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Οι αστυνοµικοί εντόπισαν τα ηλεκτρονικά ίχνη του 24χρονου σε περιπτώσεις διακίνησης αρχείων παιδικής πορνογραφίας, µε χρήση εξειδικευµένου προγράµ- µατος και άρχισαν να ερευνούν τη δράση του. Όπως γνωστοποιήθηκε, πραγµατοποιήθηκε αιφνιδιαστική έρευνα στο σπίτι του 24χρονου, στην Καβάλα, όπου εντοπίστηκε ηλεκτρονικός υπολογιστής, στον οποίο υπήρχαν πάνω από 20 βίντεο παιδικής πορνογραφίας. Επιπλέον, κατασχέθηκαν πέντε σκληροί δίσκοι και δύο DVD, το περιεχόµενο των οποίων εξετάζεται. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Καβάλας. Ζητούνται διορθωτικές λύσεις µετά τη γκάφα µε τις αποδείξεις εν είναι τυχαίο ότι αναζητούνται διορθωτικές λύσεις για το µέτρο των αποδείξεων που λειτούργησε µπούµερανγκ τελικά για το υπουργείο Οικονοµικών. Μεταξύ αυτών που εξετάζονται είναι η µείωση του αφορολογήτου ποσού των ευρώ στα ευρώ ή ακόµα και στα ευρώ -όσο είναι σήµερα το όριο χωρίς αποδείξεις. Παράλληλα, αρµόδια στελέχη, διερευνούν αλλαγές στη φορολογική κλίµακα, µε καθιέρωση ενός νέου συντελεστή 10% ή 15% για το ποσό του αφορολογήτου ορίου που θα κοπεί ή και ευρύτερες αλλαγές µε το µέτρο των αποδείξεων. Η διαρροή εσόδων παραµένει σταθερή, όπως προκύπτει και από την εκκαθάριση της τρίτης παρτίδας των εκκαθαριστικών σηµειωµάτων. Σε σύνολο δηλώσεων που έχουν εκκαθαριστεί προκύπτει επιστροφή φόρου 464 εκατ. ευρώ για το 39,81% αυτών, ήτοι φορολογούµενοι. Η πληρωµή επιπλέον φόρου είναι µόλις 593 εκατ. ευρώ από φορολογούµενους, το 18,65% του συνόλου. Τα έσοδα που µπαίνουν καθαρά στα ταµεία του ηµοσίου από το 1/5 των δηλώσεων εισοδή- µατος είναι µόνο 129 εκατ. ευρώ και µόνο από την τελευταία τρίτη παρτίδα των δηλώσεων στα ταµεία µπαίνουν 44 εκατ. ευρώ! * Στο µικροσκόπιο επιχειρήσεις που αυτοελέγχθηκαν Κατά προτεραιότητα θα ελεγχθούν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που υπάγονται σε αυτοέλεγχο και για το ΦΠΑ ανέλεγκτων χρήσεων εφόσον έχουν επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου από προηγούµενη ανέλεγκτη χρήση, σύµφωνα µε εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονο- µικών ηµήτρη Κουσελά. Στην ίδια εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που επιλέγεται η υπαγωγή στον αυτοέλεγχο και δεν υφίστανται ούτε διαφορές ακαθαρίστων εσόδων, ούτε και διαφορές µετακύλισης, δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής του «Ειδικού Σηµειώµατος Αυτοελέγχου ΦΠΑ». Εν τούτοις οι διαφορές µετακύλισης και η υποχρέωση υποβολής του σηµειώµατος αυτοελέγχου ΦΠΑ µπορεί να υφίσταται ακόµη και όταν δεν υπάρχουν διαφορές ακαθαρίστων εσόδων. ΓΑΜΟΣ Ο Τσεραχίδης Ηλίας του Βλαδίµηρου και της Άννας το γένος Κανακίδου, που γεννήθηκε στο Καζαχστάν και κατοικεί στην Μαγούλα Αττικής και η Σωτηριάδου Αθηνά του Ιωάννη και της Γαλήνας το γένος Βασιλειάδη, που γεννήθηκε στο Καζαχστάν και κατοικεί στον Ασπρόπυργο, θα παντρευτούν στον Ιερό Ναό Τιµίου Σταυρού στην Μαγούλα.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 16-01-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11509 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41 Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την από 31.7.2015

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ. 1. ΝΤΟΥΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τακτικό µέλος) 2. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό µέλος)

ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ. 1. ΝΤΟΥΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τακτικό µέλος) 2. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό µέλος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο..Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµός Πρωτοκόλλου : 2334/19-03-2015 Αριθµός Συνεδρίασης : 6 η /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2011 Εκλογές Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας: Υπενθύµιση υπόδειξης εκπροσώπων για την άσκηση εκλογικού δικαιώµατος. Το Επιµελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Αλεξάνδρειας

Από το πρακτικό της αριθ.10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Αλεξάνδρειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αριθµός απόφασης:61/2011 Από το πρακτικό της αριθ.10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Αλεξάνδρειας ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε την έκλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 30-01-2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 30 /10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 34780 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ)

Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) Η ΟΓΕ αγωνίζεται από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της για την αναγνώριση της κοινωνικής αξίας της μητρότητας. Η στήριξη του νέου ζευγαριού, και ιδιαίτερα της γυναίκας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

«Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς»

«Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς» «Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς» Η Ρένα ούρου, µέλος του ΣΥΡΙΖΑ και εκλεγµένη Περιφερειάρχης Αττικής (η διοικητική περιφέρεια της Αθήνας), από την 1η Σεπτεµβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 90 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 1. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SOUKOS ROBOTS ABEE για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ.Ε. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ.Ε. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Μελέτης: 29/2015 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ.Ε. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2732 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 126/2014 Θέµα: «Περί βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη διαρροή φορολογικών δεδομένων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη διαρροή φορολογικών δεδομένων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr Πληροφορίες: Κωνσταντινίδου Κυριακή (Πρόεδρος ΔΣ) τηλ. 6976893915 Κυριακός Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; 1 Οµιλία Νίκου Αδαµόπουλου προέδρου σωµατείου εργαζοµένων στην ηµερίδα για την ανακύκλωση στο ήµο Νέας Ιωνίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; Κύριε δήµαρχε, κτλ. Ευχαριστούµε που µας καλέσατε να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα.

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. Αθήνα 16-9-2013 Επικαιρότητα 14-16/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ. ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΜΕ Ι «ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πόρος 4 Ιουλίου 2014. Αρ. Πρωτ: - 4467 -- ΑΔΑ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία : 21-06- 2011 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:Π.Βαρθολοµαίου 9 72300 ΣΗΤΕΙΑ Αριθµ. Πρωτ.: 3038 Τηλ.:283340543,501 FAX : 2843024584 E-mail : info@sitia.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ.

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÔéìÞ: 0,10 åõñþ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1519 ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο θα κοστίζουν οι άδειες φορτηγών

Πόσο θα κοστίζουν οι άδειες φορτηγών 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 > Ναύλοι Η Οµοσπονδία Φορτηγών AuTOKwmicnxjv Ελλάδος σε ανακοίνωση της επισηµαίνει ότι παραµένουν «σε αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα» ra ναύλοι στις ακτοπλοϊκές εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΩΡΑ 4.

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΩΡΑ 4. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΩΡΑ 4.30ΜΜ Παρόντες: 1. κ. Γιώργος Πατούλης ήµαρχος Αµαρουσίου, Πρόεδρος 2. κ.

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: "Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος"»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 121/2014

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

«Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007

«Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007 1. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σηµαντικό πρόβληµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΘΕΜΑ: 20 ο Τρικάλων. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενεργειακή φτώχεια και οι συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία. του Κώστα Φωτεινάκη

Η Ενεργειακή φτώχεια και οι συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία. του Κώστα Φωτεινάκη Η Ενεργειακή φτώχεια και οι συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία του Κώστα Φωτεινάκη Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου που οργάνωσε το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ 10-12 Οκτωβρίου 2013 στην Αθήνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 93 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 93 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 93 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Πρακτικά: 93 ο.σ. ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ηµεροµηνία: 16.07.2012 Τόπος: Λ. Βουλιαγµένης 224 & Αγ. ηµητρίου, Αγ. ηµήτριος ΠΑΡΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675. Κάθε ενδιαφερόµενο

Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675. Κάθε ενδιαφερόµενο ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015 Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Υποδοχή αιτήσεων προς τους δυνητικά ωφελούμενους του επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός τέκνων: εν καλύπτουν τη φοίτηση όλων των παιδιών του προσωπικού των Ε.

Αριθµός τέκνων: εν καλύπτουν τη φοίτηση όλων των παιδιών του προσωπικού των Ε. Μελέτη του Προέδρου της ΕΣΠΕΘ Λγου (Ο) Ηλία Νατσιούλα και προτάσεις για αντιµετώπιση των δυσχερειών και της διαφορετικής οικονοµικής επιβάρυνσης των στελεχών, από την εγγραφή των τέκνων τους σε ηµοτικούς,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 03/05/2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3080/03.05.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2011 Η συνεδρίαση έγινε στα γραφεία της ΑΡΧΗΣ, ηµέρα Πέµπτη 15.10.2009 και ώρα 10.00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή Τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:1026310/163/0015 Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΠΟΛ:1050 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

«Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων. Αποτελέσματα του έργου ENERGY WASTE.»

«Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων. Αποτελέσματα του έργου ENERGY WASTE.» Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3 η και τελευταία Hμερίδα του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ (LIFE09 ENV/GR/000307), με τίτλο: «Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν.

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν. Α. Τακτικός προϋπολογισµός 1. αριθµοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο Νέοι 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα