ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΦΠΑ Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΒΗΒΛΗΧΝ ΔΗΖΓΖΣΖ: θα. ΧΣΖΡΗΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: ΑΡΡΖ ΟΦΗΑ ΚΑΒΑΛΑ 2006

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΠΡΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ 4 ΔΗΑΓΧΓΖ 1. Ο ΦΠΑ & ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΧΝ ΣΟΤ ΦΠΑ 6 2. Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΠΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ ΠΧ ΥΡΔΟΠΗΣΧΝΔΣΑΗ Ο ΛΟΓ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΦΠΑ Δ ΔΛΔΤΘΔΡΑ 9 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ 3. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΜΖ ΠΡΟΧΠΑ ΣΟ ΦΟΡΟ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΧΝ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΟ ΦΟΡΟ ΤΠΟΥΡΔΟΗ ΣΟ ΦΟΡΟ (ΑΡΘΡΟ 35) ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡ.1 ΣΟΤ Ν. 336/ ΜΔΗΧΜΔΝΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΣΑ ΝΖΗΑ ΣΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΔΞΑΗΡΔΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΔΗΧΜΔΝΧΝ ΤΝΣΔΛΔΣΧΝ ΥΡΟΝΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΤΝΣΔΛΔΣΧΝ & ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ Ο ΦΠΑ ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΟΡΟΤ ΑΠΑΛΛΑΓΔ ΑΠΟ ΣΟ ΦΠΑ 17 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 1. ΠΟΗΟΗ ΣΖΡΟΤΝ ΒΗΒΛΗΟ ΑΓΟΡΧΝ ΒΗΒΛΗΟ ΑΓΟΡΧΝ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΘΔ ΠΡΑΞΖ ΚΑΣΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΝΝΟΗΑ ΣΧΝ ΑΚΑΘΑΡΗΣΧΝ ΔΟΓΧΝ ΣΖ Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΒΗΒΛΗΧΝ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΚΑΘΑΡΧΝ ΚΔΡΓΧΝ Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΒΗΒΛΗΧΝ Ζ ΑΠΑΛΛΑΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΜΗΚΣΟΤ ΚΔΡΓΟΤ ΓΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΟΤ ΣΖΡΟΤΝ ΒΗΒΛΗΟ ΑΓΟΡΧΝ Δ ΠΟΗΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ Ζ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΧΣΔΡΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΠΑΝΧ Δ ΑΓΟΡΔ ΠΟΗΑ ΑΞΗΑ ΑΓΟΡΧΝ ΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ ΤΠΟΦΖ Δ 2

3 ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΑΛΛΑΓΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΒΗΒΛΗΧΝ ΣΟΤ ΚΒ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΣΖΡΖΖ ΒΗΒΛΗΟΤ ΑΓΟΡΧΝ ΦΤΛΑΞΖ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΚΑΣΑΥΧΡΗΖ ΔΟΓΧΝ ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΑΓΟΡΧΝ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΦΗΛΗΚΧΝ & ΠΔΡΗΠΣΔΡΧΝ ΓΤΟ ΚΛΑΓΟΗ ΜΔ ΔΗΓΗΚΖ ΔΝΣΑΞΖ Δ ΒΗΒΛΗΟ ΑΓΟΡΧΝ ΑΘΡΟΗΔΗ ΠΟΧΝ-ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ ΑΛΛΑΓΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΠΟ ΑΓΟΡΧΝ Δ ΔΟΓΧΝ- ΔΞΟΓΧΝ & ΑΝΣΗΣΡΟΦΑ ΔΗΓΗΚΑ ΚΑΘΔΣΧΣΑ ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΘΔΣΧ ΜΗΚΡΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΘΔΣΧ ΑΓΡΟΣΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΘΔΣΧ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΧΝ ΣΑΞΗΓΗΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΘΔΣΧ ΚΑΠΝΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΠΡΟΘΔΣΑ-ΚΛΑΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΑ (ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ.5) ΑΚΖΖ-ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 39 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 1. ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ ΓΖΛΧΖ ΦΠΑ ΓΗΑ ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ ΜΔΧ INTERNET-TAXISNET ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ TAXISNET ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΜΔΧ TAXISNET ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΛΖΡΧΜΖ ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΧΝ ΠΟΧΝ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΔΝΣΤΠΟΤ Φ ΔΚΚΑΘΑΡΗΣΗΚΖ ΓΖΛΧΖ ΦΠΑ ΠΟΗΟΗ ΔΥΟΤΝ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΖΛΧΖ ΠΟΣΔ, ΠΧ ΚΑΗ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΗ Ζ ΓΖΛΧΖ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ Φ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΔΚΚΑΘΑΡΗΣΗΚΖ Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΒΗΒΛΗΧΝ ΓΖΛΧΖ INTRASTAT ΓΗΑ ΠΟΗΟ ΚΟΠΟ ΤΜΠΛΖΡΧΝΔΣΑΗ Ζ ΓΖΛΧΖ INTRASTAT ΠΟΗΟΗ ΔΗΝΑΗ ΤΠΟΥΡΔΟΗ ΚΑΗ ΜΔΥΡΗ ΠΟΣΔ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΗ ΠΟΗΟΗ ΑΠΑΛΛΑΟΝΣΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ INTRASTAT ΣΡΟΠΟ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΣΧΝ ΠΔΓΗΧΝ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΓΖΛΧΖ INTRASTAT 68 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 71 3

4 ΠΡΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ Ζ εμάκελε πξαθηηθή εκπεηξία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλεχξεζε ζηνηρείσλ γηα ηελ πηπρηαθή εξγαζία κνπ παξείραλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζσ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ επαγγέικαηνο, ηνπ ινγηζηή. Έγηλε αληηιεπηφ πσο απηφο ν ζπλδπαζκφο είλαη αιιειέλδεηνο, αιιεινζπκπιεξψκελνο θαη απαξαίηεηνο γηα ηελ θαηαμίσζε ζην ρψξν. Έηζη κε ηηο ιίγεο αιιά θαη ελδηαθέξνπζεο γλψζεηο πνπ απνξξφθεζα θαη ζπκβνπιεπφκελε ινγηζηηθά θαη θνξνινγηθά βηβιία ζπλέηαμα ηελ πηπρηαθή εξγαζία, ε νπνία ρσξίδεηαη ζε ηξία θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην αλαθέξεηαη γεληθά ε έλλνηα θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο. ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε ζηελ πξψηε θαηεγνξία βηβιίσλ θαη ην ηξίην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ην πξαθηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο φζνλ αθνξά ηελ πεξηνδηθή, εθθαζαξηζηηθή θαη ην INTRASTAT. 4

5 ΔΗΑΓΧΓΖ 1. Ο ΦΠΑ & ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο είλαη έκκεζνο θφξνο πνπ επηβαξχλεη ηηο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο ζε κηα νηθνλνκία. Απφ απηή ηελ άπνςε είλαη έλαο θφξνο θαηαλάισζεο θαη δελ έρεη ζρέζε κε ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο ή πεξηνπζίαο. Όπσο ζπκβαίλεη ζε φινπο ηνπο έκκεζνπο θφξνπο, έηζη θαη ζην ΦΠΑ, ν πξαγκαηηθφο θνξνινγνχκελνο είλαη ν θαηαλαισηήο, ν νπνίνο πιεξψλεη ην θφξν καδί κε ηελ αμία ηνπ αγαζνχ πνπ αγνξάδεη ή ηεο ππεξεζίαο πνπ ηνπ παξέρεηαη. Έηζη ε είζπξαμε ηνπ θφξνπ γίλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζηε ζπλέρεηα έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηνλ απνδψζνπλ ζην Γεκφζην Σακείν. Ο ΦΠΑ εηζήρζεθε ζηελ Διιάδα κε ην Ν. 1642/1937 απφ 1/1/87 θαη θαζηεξψζεθε ιφγσ ηεο έληαμεο ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δίλαη κηα βειηησκέλε κνξθή ηνπ Α.Ν. 660/1937, ηνλ νπνίν θαη αληηθαηέζηεζε. Δθαξκφδεηαη ζε φια ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. κε βάζε ηελ Έθηε νδεγία ηεο Νηηξεθηίβα. Τπάξρνπλ φκσο θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηελ νδεγία απηή, ζχκθσλα κε ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία ηεο θάζε ρψξαο. Έλα ηέηνην ζχζηεκα έκκεζεο θνξνινγίαο πνπ επηβιήζεθε ζηε ρψξα καο, δελ εμππεξεηεί ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αλάγθεο ηνπ ιανχ θαη ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Πνιχ πεξηζζφηεξν δελ κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηνλ αληηιατθφ ραξαθηήξα ηνπ θνξνινγηθνχ καο ζπζηήκαηνο, πνπ απνηειεί πάγην ιατθφ αίηεκα. Δμππεξεηεί κφλν ηα ζπκθέξνληα ησλ πνιπεζληθψλ ηεο ΔΟΚ θαη ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ ζηε ρψξα. Απαξηζκψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ επηβιήζεθε απφ ηελ ΔΟΚ κπνξνχκε λα πνχκε κε βεβαηφηεηα φηη ν ΦΠΑ είλαη: A) Αληηιατθφο θφξνο πνπ επηβαξχλεη φια ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο πιαηηάο ιατθήο θαηαλάισζεο, θαζψο επίζεο θαη ην εηζφδεκα. Β) Αληηαλαπηπμηαθφο θφξνο, κε ηελ θχξηα θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ίδησλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ ζε φια ηα πξντφληα εηζαγφκελα θαη εγρψξηα. Γ) Φφξνο πνπ ιεηηνπξγεί ππέξ ηεο ΔΟΚ θαη ησλ πνιπεζληθψλ, εμππεξεηψληαο κφλν απηέο. 5

6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΧΝ ΣΟΤ Φ.Π.Α. Ζ εθαξκνγή ηνπ ΦΠΑ έρεη θαη ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ, νη νπνίνη πξνβάιινπλ ηα εμήο επηρεηξήκαηα: α) Ο ΦΠΑ είλαη θφξνο νπδέηεξνο, επεηδή δελ ζπζζσξεχεηαη ζηελ ηηκή ησλ αγαζψλ θαη δελ δηαθνξνπνηεί ηελ ηειηθή επηβάξπλζή ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηα ζηάδηα παξαγσγήο θαη δηαθίλεζήο ηνπο. Αθφκα κε βάζε απηήλ ηελ νπδεηεξφηεηα εληζρχεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ κηαο θαη θαηαξγεί ηε ζπζζσξεπηηθή θνξνινγία ηνπο. β) Ο ΦΠΑ είλαη θφξνο πξννδεπηηθφο, κε ηελ έλλνηα φηη επηηξέπεη ηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο κέζα απφ ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ζπληειεζηψλ γηα ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο, αλάινγα κε ηνλ βαζκφ πνιπηειείαο ηνπο πνπ πην απιά ζεκαίλεη φηη, κπνξεί λα σθειήζεη ηα πιαηηά ιατθά ζηξψκαηα. γ) Ο ΦΠΑ είλαη θφξνο αλαπηπμηαθφο, κε ηελ έλλνηα φηη δελ επηβαξχλεη ηνλ θεθαιαηνπρηθφ εμνπιηζκφ, κε απνηέιεζκα λα κεηψλεη ην θφζηνο επέλδπζεο θαη λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο. δ) Ο ΦΠΑ ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, κε ηελ πιήξε απαιιαγή ηνπο θαη ηελ άκεζε επηζηξνθή ηνπ θφξνπ πνπ ζα έρνπλ επηβαξπλζεί θαηά ηελ παξαγσγή ή ηελ αγνξά ηνπο. ε) Ο ΦΠΑ ζπκβάιεη ζπζηεκαηηθά ζηελ πεξηζηνιή ηεο θνξνδηαθπγήο κε ηε κέζνδν ησλ ζπγθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ, κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ εθπηψζεσλ, θαηά ηα δηαδνρηθά ζηάδηα ηεο παξαγσγήο ή ηνπ εκπνξηθνχ θπθιψκαηνο. Γειαδή, ζεσξείηαη ν ΦΠΑ ζαλ έλα απηφκαην ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο θνξνδηαθπγήο, κηαο θαη θάζε επηρείξεζε αλαγθάδεηαη λα δεηάεη ηηκνιφγην γηα φηη αγνξάδεη. Γηαθνξεηηθά δελ ζα κπνξεί λα θάλεη ηελ έθπησζε ηνπ θφξνπ ησλ αγνξψλ ηεο. 6

7 2. Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΠΑ Ο Φ.Π.Α. πεξηιακβάλεη δχν ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία, αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο, πνπ ην θαζέλα έρεη δηθνχο ηνπ θαλφλεο. Οη δχν θφξνη πνπ ιεηηνπξγνχλ παξαιιήισο είλαη νη εμήο: α) ν εθπεζηένο θφξνο πνπ πιεξψλεηαη απφ ηελ επηρείξεζε ζηηο αγνξέο αγαζψλ πνπ πξνκεζεχεηαη απφ ηξίηνπο (εκπνξεχκαηα, πάγηα) θαη ζηηο ιήςεηο ππεξεζηψλ (εηζξνέο). β) ν εηζπξαηηόκελνο θφξνο θαηά ηελ πψιεζε ησλ αγαζψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ (εθξνέο), ν νπνίνο πξέπεη λα απνδνζεί ζην Γεκφζην ζηελ ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεη ν λφκνο. Οη δχν απηνί θφξνη δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θαηαβαιιφκελνο θαηά ηελ αγνξά ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θφξνο δελ επηηξέπεηαη λα βαξχλεη ηα έμνδα, εθηφο ζηελ πεξίπησζε ησλ κηθξνεπηρεηξήζεσλ πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ηεο πιήξνπο απαιιαγήο. Οχηε ν εηζπξαηηφκελνο θαηά ηελ πψιεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θφξνο επηηξέπεηαη λα απμήζεη ηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο. Ο Φ.Π.Α. παξαθνινπζείηαη ζε ηδηαίηεξν ινγαξηαζκφ - ζην ινγαξηαζκφ 54 θαη ζηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ παξαθνινπζνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο απφ θφξνπο θαη ηέιε πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην, ηνπο δήκνπο, ηηο θνηλφηεηεο θαη ινηπνχο νξγαληζκνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ, πνπ είλαη πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε (αθέιιεο,1999,ζει.1182) θαη εθθαζαξίδεηαη ζην ηέινο θάζε θνξνινγηθήο πεξηφδνπ, νπφηε θαηαβάιιεηαη ζην Γεκφζην ε πξνθχπηνπζα δηαθνξά κεηαμχ εηζπξαρζέληνο θαη πιεξσζέληνο θφξνπ. 2.1 ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΟΤ Φ.Π.Α Τπνζέηνπκε φηη ν ζπληειεζηήο Φ.Π.Α. γηα ηα πξντφληα πνπ εκπνξεχεηαη ε επηρείξεζε Α είλαη 19%: - Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1 νπ ηξηκήλνπ 2005 πνπιάεη εκπνξεχκαηα αμίαο 3000 θαη ζηελ ηηκή απηψλ ησλ εκπνξεπκάησλ έρεη ππνινγίζεη θαη εηζπξάμεη Φ.Π.Α. κε 19%

8 - Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν έρεη αγνξάζεη εκπνξεχκαηα αμίαο 2500, γηα ηα νπνία θαηέβαιιε ζηνπο πξνκεζεπηέο ηεο Φ.Π.Α. 19%, δειαδή 475. Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα θαηαβάιεη ζην Γεκφζην γηα ην ηξίκελν απηφ 95 ( ) ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: ην πνζφ πνπ θαηαβάιεη ε επηρείξεζε δελ επηβαξχλεη ηελ ίδηα: Δηζπξάηηεη απφ ηνπο πειάηεο ηεο Φ.Π.Α. 570, απφ ην πνζφ απηφ ηνπ θφξνπ πιεξψλεη: - ζηνπο πξνκεζεπηέο ηεο ζην Γεκφζην 95 ΤΝΟΛΟ ΠΩ ΥΡΔΟΠΙΣΩΝΔΣΑΙ Ο ΛΟΓ.54 Ο ινγ.54 ρξεψλεηαη κε ηα πνζά ηνπ θφξνπ ηα νπνία επηβαξχλνπλ ηελ επηρείξεζε θαη πξνέξρνληαη: Απφ ηηο αγνξέο εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ θαη πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηάθνξσλ δαπαλψλ φπσο γξαθηθή χιε, κεηαθνξηθά, πξνκήζεηεο, ΓΔΖ, ΟΣΔ,θηι. Απφ ηηο επηζηξνθέο αγαζψλ πνπ γίλνληαη απφ πειάηεο. Απφ ηηο εθπηψζεηο πνπ ρνξεγεί ε επηρείξεζε ζηνπο πειάηεο. Με ηα πνζά πνπ θαηαβάιεη ε επηρείξεζε ζην Γεκφζην κε βάζε ηηο πεξηνδηθέο δειψζεηο. Πηζηψλεηαη δε κε ηα πνζά ηνπ θφξνπ: Πνπ εηζπξάηηεη ε επηρείξεζε απφ ηνπο πειάηεο απφ πσιήζεηο. Πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο επηζηξνθέο επί ησλ αγνξψλ ηεο. Πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ιακβαλφκελεο εθπηψζεηο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Οη εθπηψζεηο θαη νη επηζηξνθέο δηθαηνινγνχληαη απφ ηα πηζησηηθά ηηκνιφγηα ζηα νπνία αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηνπ αληίζηνηρνπ ηηκνινγίνπ. Σν δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ γελλάηαη θαηά ην ρξφλν ζηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη ε πεξηνδηθή δήισζε, γηαηί ηφηε ν θνξνινγνχκελνο νθείιεη λα θαηαβάιιεη ην θφξν, άξα θαη λα ηνλ εηζπξάμεη φηαλ έρεη πηζησηηθφ ππφινηπν. 8

9 ηελ πξάμε φκσο ην πηζησηηθφ ππφινηπν δελ επηζηξέθεηαη απφ ην Γεκφζην αιιά ζπκςεθίδεηαη κε ηελ επφκελε ή κεζεπφκελε πξνζσξηλή δήισζε. Πηζησηηθφ ππφινηπν ζηελ πξνζσξηλή δήισζε έρνπκε φηαλ: α) νη αγνξέο είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο πσιήζεηο. β) νη δξαζηεξηφηεηεο δελ ππφθεηληαη ζην θφξν. γ) νη αγνξέο ππάγνληαη ζε πςειφ ζπληειεζηή ελψ νη πσιήζεηο ζε ρακειφ. 2.3 ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ Φ.Π.Α. Δ ΔΛΔΤΘΔΡΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ηεξνχλ βηβιία Β θαηεγνξίαο, πξναηξεηηθά φκσο κπνξνχλ λα ηεξνχλ βηβιία Γ θαηεγνξίαο θαη εθδίδνπλ ζεσξεκέλεο απνδείμεηο, Απνδείμεηο Παξνρήο Τπεξεζηψλ, θάζε θνξά πνπ εηζπξάηηνπλ, είηε αθνξά πξνθαηαβνιή είηα αθνξά ην ζχλνιν ηεο ακνηβήο ηνπο. Απφ ην πνζφ απηφ αθαηξείηαη ε παξαθξάηεζε ηνπ 20% θαη ηνπ θαηαβάιιεηαη ην ππφινηπν. Γειαδή, νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πξέπεη λα θάλνπλ παξαθξάηεζε θφξνπ 20% ηνπ θνξνινγηθνχ ηνπο εηζνδήκαηνο. Παξάδεηγκα 1o: Ο ινγηζηήο Μηραειίδεο Γ. δηθαηνχηαη απφ ηελ εηαηξεία Κφθαο Ο.Δ. ην πνζφ ησλ 300 γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξε ην κήλα Μάξηην Γηα ην πνζφ απηφ εθδίδεη ηελ απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ σο εμήο: ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ Γ. Ζκεξ/λία 31/03/2006 Νν 10 ΛΟΓΗΣΖ Απφδεημε Παξνρήο Τπεξεζηψλ ΠΑΓΚΑΛΟΤ 42 Δπξψ 300,00 Α.Φ.Μ Γ.Ο.Τ ΗΧΝΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ Έιαβα απφ ηνλ θ. ΚΟΦΑ Ο.Δ. Δπάγγεικα ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Φ.Μ Γηεχζπλζε Π. ΜΔΛΑ 30 Γ.Ο.Τ. ΗΧΝΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ Σν πνζφ ησλ ΣΡΗΑΚΟΗΧΝ ΔΤΡΧ Αηηηνινγία ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΜΖΝΑ ΜΑΡΣΗΟ Έιαβε 9

10 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικάησλ είλαη ε παξνρή αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ απφ πξφζσπα πνπ έρνπλ επηζηεκνληθέο, θαιιηηερληθέο ή εηδηθέο γλψζεηο, δειαδή θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ πξνέρεη ην πλεπκαηηθφ ζηνηρείν. Έηζη, ν θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ εθπίπηεη ζ απηά ηα επαγγέικαηα είλαη 0%. Παξάδεηγκα 2o: Έλαο γηαηξφο γηα λα εηζπξάμεη 30 πνπ απνηεινχλ ηελ θαζαξή ακνηβή ηνπ απφ ηνλ αζζελή Α, εθδίδεη κηα απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ 30, ρσξίο λα πξνζζέζεη ην Φ.Π.Α. Σα 30 ηα θαηαρσξεί ζην βηβιίν Δζφδσλ-Δμφδσλ ζηε ζηήιε Δζφδσλ. Ο ίδηνο γηαηξφο αγνξάδεη γξαθηθή χιε 5 κε Φ.Π.Α. 19% 0,95, άξα ζχλνιν 5,95. ηε ζηήιε ησλ εμφδσλ ηνπ βηβιίνπ Δζφδσλ-Δμφδσλ θαηαρσξεί φιν ην πνζφ 5,95 ζαλ έμνδν ρσξίο λα αθαηξέζεη ην Φ.Π.Α. 3. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ Αληηθείκελν ηνπ θφξνπ είλαη: α) ε παξάδνζε αγαζψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ, εθφζνλ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ επαρζή αηηία ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, απφ ππνθείκελν ζην θφξν πνπ ελεξγεί κε απηή ηελ ηδηφηεηα. Ο ΦΠΑ επηβάιιεηαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: i. Να ιακβάλεη ρψξα παξάδνζε αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ ii. Οη δηελεξγνχκελεο πξάμεηο λα παξέρνληαη απφ επαρζή αίηηα(δει. κε αληάιιαγκα) iii. Οη πξάμεηο λα πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζηα φξηα ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο iv. Ζ παξάδνζε αγαζψλ ή ε παξνρή ππεξεζηψλ λα ελεξγείηαη απφ πξφζσπν ππνθείκελν ζην θφξν v. Σν ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν λα ελεξγεί κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή Οη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ είλαη αιιειέλδεηεο θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ επηβνιή ηνπ ΦΠΑ ζηελ εζσηεξηθή θπθινθνξία ησλ πξντφλησλ ή παξνρή ππεξεζηψλ. Οη πξάμεηο (παξάδνζε αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ) πνπ πιεξνχλ ηαπηφρξνλα φιεο ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο θαινχληαη φορολογητέες πράξεις. Οη πξάμεηο πνπ 10

11 δελ πιεξνχλ έζησ θαη κία απφ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο θαινχληαη μη φορολογητέες πράξεις. β) ε εηζαγσγή αγαζψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, απνηειεί θνξνινγεηέα πξάμε. Ζ εηζαγσγή αγαζψλ θνξνινγείηαη αληηθεηκεληθά, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ηδηφηεηα ηνπ εηζαγσγέα, δειαδή αδηάθνξα αλ ν εηζαγσγέαο είλαη ππνθείκελνο ζην θφξν ή φρη. Φνξνινγνχληαη δειαδή θαη νη ηδηψηεο θαη φρη κφλν νη επαγγεικαηίεο. γ) ε ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ επαρζή αηηία ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απφ ππνθείκελν ζην θφξν, ν νπνίνο ελεξγεί κε απηή ηελ ηδηφηεηα ή απφ κε ππνθείκελν ζην θφξν λνκηθφ πξφζσπν εγθαηαζηεκέλνο ζε άιιν θξάηνο-κέινο, ελεξγεί κε απηή ηελ ηδηφηεηα θαη δελ απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν ιφγσ χςνπο πξαγκαηνπνηεζέληνο εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο ηνπ (άξζξν 18, παξ.1 ηνπ λφκνπ 3312/2005). δ) ε ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ, ηα νπνία ππάγνληαη ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ππνθείκελν ζην θφξν ή απφ κε ππνθείκελν λνκηθφ πξφζσπν, εθφζνλ ηα πξφζσπα απηά εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΜΖ ΠΡΟΧΠΑ ΣΟ ΦΟΡΟ ην θφξν ππφθεηηαη: 0 1) θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ ή αιινδαπφ ή έλσζε πξνζψπσλ, εθφζνλ αζθεί θαηά ηξφπν αλεμάξηεην νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο, ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ ή ην απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο.(θαηά ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3, νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζεσξείηαη νπνηαδήπνηε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξαγσγνχ, ηνπ εκπφξνπ ή απηνχ πνπ παξέρεη ππεξεζίεο. 2) θάζε πξφζσπν, ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί πεξηζηαζηαθά παξάδνζε ελφο θαηλνχξηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ, ην νπνίν απνζηέιιεηαη ή κεηαθέξεηαη πξνο άιιν θξάηνο-κέινο. 3) θάζε πξφζσπν, ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί επθαηξηαθά πξάμεηο ηνπ άξζξνπ 6, εθφζνλ κε δήισζή ηνπ εληαρζεί ζην θαλνληθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α. 11

12 Δπίζεο, ην Διιεληθφ Γεκφζην, νη δήκνη, νη θνηλφηεηεο θαη ηα άιια λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ έρνπλ νπσζδήπνηε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππνθείκελνπ ζην θφξν, εθφζνλ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαξηζκνχληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθηφο αλ απηέο είλαη αζήκαληεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 1 είλαη: 1. ηειεπηθνηλσλίεο, 2. δηαλνκή αεξίνπ, ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο, 3. κεηαθνξά αγαζψλ, 4. παξνρή ιηκεληθψλ θαη αεξνιηκεληθψλ ππεξεζηψλ, 5. κεηαθνξά πξνζψπσλ θ.η.ι. Με ππνθείκελα ζην θφξν είλαη ηα αθφινπζα πξφζσπα: 1) δελ ζεσξείηαη φηη αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηξφπν αλεμάξηεην νη κηζζσηνί θαη ινηπά θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηνλ εξγνδφηε ηνπο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ή κε νπνηαδήπνηε άιιε λνκηθή ζρέζε πνπ δεκηνπξγεί δεζκνχο εμάξηεζεο, φζνλ αθνξά ηνπο φξνπο εξγαζίαο ή ηελ ακνηβή θαη ζπλεπάγεηαη ηελ επζχλε ηνπ εξγνδφηε. 2) Σν Διιεληθφ Γεκφζην, νη δήκνη, νη θνηλφηεηεο θαη ηα άιια λνκηθά πξφζσπα δηθαίνπ δελ ζεσξνχληαη ππνθείκελνη ζην θφξν γηα ηηο πξάμεηο παξάδνζεο αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ελεξγνχλ θαηά ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο, αθφκε θαη αλ εηζπξάηηνπλ ηέιε, δηθαηψκαηα ή εηζθνξέο. 5. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΧΝ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΟ ΦΟΡΟ Ο ππνθείκελνο ζην θφξν πνπ ελεξγεί θνξνινγεηέεο πξάμεηο έρεη νξηζκέλεο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο είλαη: α) Η ςποσπέωζη δήλωζηρ ενάπξεωρ, μεηαβολήρ και παύζεωρ ηων επγαζιών, ζηνλ αξκφδην Οηθνλνκηθφ Έθνξν, πξηλ ηελ έλαξμε θαη κέζα ζε 10 κέξεο απφ ηηο γελφκελεο κεηαβνιέο αληίζηνηρα. β) Η ςποσπέωζη δήλωζηρ αλλαγήρ επωνςμίαρ, έδπαρ ή ηόπος επαγγελμαηικήρ εγκαηάζηαζηρ, ζηνλ αξκφδην Οηθνλνκηθφ Έθνξν, κέζα ζε 10 κέξεο απφ ηηο γελφκελεο αιιαγέο. 12

13 γ) Η ςποσπέωζη εκδόζεωρ ηιμολογίων και άλλων θοπολογικών ζηοισείων πος πποβλέπονηαι από ηον Κώδικα Φοπολογικών Βιβλίων και ηοισείων. δ) Η ςποσπέωζη αναγπαθήρ ζηα ηιμολόγια και ζηα λοιπά θοπολογικά ζηοισεία ηηρ θοπολογηηέαρ αξίαρ και ηος ποζού ηος ΦΠΑ σωπιζηά. ε πεξίπησζε θνξνινγηθήο απαιιαγήο, αλαγξάθεηαη ε έλδεημε ρσξίο ΦΠΑ. Αληηζέησο, ζηηο απνδείμεηο ιηαληθήο πψιεζεο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ελζσκαηψλεηαη ην πνζφ ηνπ ΦΠΑ ζηελ αμία ησλ αγαζψλ. ε) Η ςποσπέωζη ηηπήζεωρ ιδιαίηεπος λογαπιαζμού ΦΠΑ. ζη) Η ςποσπέωζη ηηπήζεωρ βιβλίων Β και ανώηεπηρ καηηγοπίαρ και η ζύνηαξη απογπαθήρ από ηοςρ ηηπούνηερ βιβλία Γ καηηγοπίαρ. δ) Η ςποσπέωζη ηων εγκαηαζηημένων ζηο εξωηεπικό να διοπίζοςν ανηιππόζωπο ζηην Δλλάδα. 6. ΤΠΟΥΡΔΟΗ ΣΟ ΦΟΡΟ (ΑΡΘΡΟ 35) Α. Γηα ηελ παξάδνζε αγαζψλ, ηελ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ππφρξενη ζην θφξν είλαη: Ο εγθαηαζηεκέλνο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ππνθείκελνο ζην θφξν, πνπ πξαγκαηνπνηεί θνξνινγεηέεο πξάμεηο. Ο αληηπξφζσπνο εγθαηαζηεκέλνπ ζην εμσηεξηθφ πξνζψπνπ, ππνθείκελνπ ζην θφξν, πνπ δελ έρεη ζηελ Διιάδα κφληκε θαηνηθία θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη αληηπξφζσπνο, ν αγνξαζηήο ησλ αγαζψλ ή ν ιήπηεο ησλ ππεξεζηψλ. Ο ιήπηεο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, εθφζνλ είλαη ππνθείκελνο ζην θφξν. Οπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν πνπ αλαγξάθεη ην θφξν ζηα ηηκνιφγηα πνπ εθδίδεη. Σν πξφζσπν πνπ πξαγκαηνπνηεί ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ. 13

14 Β. Γηα ηελ εηζαγσγή αγαζψλ, ππφρξενο ζην θφξν είλαη ν ινγηδφκελνο σο θχξηνο ησλ εηζαγφκελσλ αγαζψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο. 7. ΤΝΣΔΛΔΣΔ Φ.Π.Α. Οη ζπληειεζηέο ηνπ θφξνπ αλαθέξνληαη ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη ρσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 1. ν ππεξκεησκέλνο ζπληειεζηήο θφξνπ 4,5% 2. ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο θφξνπ 9% (αλαθέξεηαη θπξίσο ζηα αγαζά πξψηεο αλάγθεο, φπσο ηα ηξφθηκα) 3. ν θαλνληθφο ζπληειεζηήο θφξνπ 19% 7.1 ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡ.1 ΣΟΤ Ν.336/2005 Ο ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο νξίδεηαη ζε δεθανθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ζηε θνξνινγεηέα αμία. Καη εμαίξεζε, γηα ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ παξφληνο ν ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ νξίδεηαη ζε νθηψ ηνηο εθαηφ (8%). Ο ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο νξίδεηαη ζε δεθαελλέα ηνηο εθαηφ (19%) ζηε θνξνινγεηέα αμία. Καη εμαίξεζε, γηα ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ παξφληνο ν ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ νξίδεηαη ζε ελλέα ηνηο εθαηφ (9%) ανηικαηαζηάθηκε ωρ άνω με ηο άπθπο 12 παπ.1 ηος ν.3336/ ΜΔΙΩΜΔΝΟΙ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΣΑ ΝΗΙΑ ΣΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ηα λεζηά ησλ λνκψλ Γσδεθαλήζνπ, άκνπ, Υίνπ, Λέζβνπ, Κπθιάδσλ, θαζψο θαη ζηα λεζηά Βφξεηεο πνξάδεο, θχξν, ακνζξάθε θαη Θάζν, εθαξκφδνληαη νη ζπληειεζηέο 4%,8%,18% κεησκέλνη θαηά 30%. Οη ζπληειεζηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κείσζε 14

15 απηή ζηξνγγπινπνηνχληαη ζηελ πιεζηέζηεξε αθέξαηα κνλάδα. Καηά ζπλέπεηα νη κεησκέλνη ζπληειεζηέο είλαη 3%,6% θαη 13%. Οη κεησκέλνη απηνί ζπληειεζηέο εθαξκφδνληαη ζηα αγαζά πνπ: α) βξίζθνληαη ζηα λεζηά απηά θαη παξαδίδνληαη απφ ππνθείκελν ζην θφξν πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνο ζε απηά. β) πσινχληαη κε πξννξηζκφ ηα λεζηά απηά απφ ππνθείκελν ζην θφξν, εγθαηαζηεκέλν ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο, πξνο αγνξαζηή ππνθείκελν ή πξνο κε ππνθείκελν ζην θφξν λνκηθφ πξφζσπν, εγθαηαζηεκέλν ζηα λεζηά απηά. γ) απνζηέιινληαη ή κεηαθέξνληαη πξνο ππνθείκελν ζην θφξν ή πξνο κε ππνθείκελν ζην θφξν λνκηθφ πξφζσπν πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλν ζηα λεζηά απηά, ζηα πιαίζηα ηεο ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο αγαζψλ. δ) εηζάγνληαη ζηα λεζηά απηά. 7.3 ΔΞΑΙΡΔΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΙΩΜΔΝΩΝ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ Οη κεησκέλνη ζπληειεζηέο δελ εθαξκφδνληαη ζηηο παξαδφζεηο, ζηηο ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο θαη ζηηο εηζαγσγέο θαπλνβηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 7.4 ΥΡΟΝΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ & ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.336/2005 αξρίδεη απφ ηελ 1/4/2005. Καηά ζπλέπεηα, νπνηνδήπνηε ζηνηρείν εθδίδεηαη κε εκεξνκελία έθδνζεο απφ ηελ 1 ε Απξηιίνπ 2005 θαη κεηά, ζα επηβαξχλεηαη κε ηνπο λένπο ζπληειεζηέο. Παξαδείγκαηα: Δπηρείξεζε ηελ 31 Μαξηίνπ 2005 είρε απνζηείιεη κε Γειηίν Απνζηνιήο ζε πειάηε ηεο εκπνξεχκαηα πνπ ππάγνληαλ ζε Φ.Π.Α. 18% θαη ην Σηκνιφγην δελ εθδφζεθε άκεζα (31/3/05). Σν 15

16 Σηκνιφγην Πψιεζεο πνπ ζα εθδνζεί κε εκεξνκελία έθδνζεο απφ 1/4/05, ζα πξέπεη λα επηβαξπλζεί κε Φ.Π.Α. 19%. Δπηηεδεπκαηίαο βάζεη ζχκβαζεο ζηηο 10/1/05 αλέιαβε εθηέιεζε δεκφζηνπ έξγνπ. ηε ζχκβαζε αλαγξάθεηαη φηη ην έξγν επηβαξχλεηαη κε Φ.Π.Α. 18%. ηηο 9/4/05 πηζηνπνηείηαη ην δεκφζην έξγν. Σν Σηκνιφγην πνπ ζα εθδνζεί ζα πξέπεη λα επηβαξπλζεί κε Φ.Π.Α. 19%. Δηαηξεία ζηηο 24/2/05 είρε πξαγκαηνπνηήζεη πψιεζε αγαζψλ ζε πειάηε ηεο κε ζπληειεζηή Φ.Π.Α.8%. ηηο 22/4/05 ηα αγαζά κε Γειηίν Απνζηνιήο επηζηξέθνληαη ιφγσ ειαηηψκαηνο. ην Πηζησηηθφ Σηκνιφγην πνπ ζα εθδνζεί ζα πξέπεη λα ππνινγηζζεί ζπληειεζηήο Φ.Π.Α. 9%. 8. Ο Φ.Π.Α. ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΟΡΟΤ Σν Άγην Όξνο ζεσξείηαη σο ηδηφξξπζκν θνξνινγηθφ έδαθνο ηεο ρψξαο θαη ηίζεηαη εθηφο πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ Φ.Π.Α. Έηζη πξνθχπηνπλ ηα εμήο: Α. νη πξάμεηο πνπ ελεξγνχληαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Όξνπο (παξαδφζεηο αγαζψλ θαη παξνρέο ππεξεζηψλ) δελ αλάγνληαη ζην Φ.Π.Α. Β. νη παξαδφζεηο αγαζψλ πνπ γίλνληαη απφ ηε ινηπή ρψξα πξνο ηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Όξνπο δελ αλάγνληαη ζην Φ.Π.Α. δηφηη ζεσξνχληαη σο νηνλεί εμαγσγέο. Γ. νη εηζαγσγέο αγαζψλ απφ ην εμσηεξηθφ πξνο ηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Όξνπο δελ αλάγνληαη ζην Φ.Π.Α. Γ. νη αγνξέο αγαζψλ πνπ ελεξγνχλ νη επηρεηξήζεηο ηεο ινηπήο Διιάδνο απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Όξνπο αλάγνληαη ζην Φ.Π.Α. δηφηη ζεσξνχληαη σο νηνλεί εηζαγσγέο. ηελ πεξίπησζε απηή νη Ηεξείο Μνλέο ηνπ Αγίνπ Όξνπο έρνπλ ππνρξέσζε λα εθδίδνπλ ηηκνιφγηα πψιεζεο αγαζψλ ζε επηηεδεπκαηίεο (γεσξγηθά, δαζηθά θιπ) θαη λα ηα ππνβάιινπλ ζηνλ Οηθνλνκηθφ Έθνξν. Έρνπλ επίζεο ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο θιπ. 16

17 Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ νξίδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά ηα εμήο: 1. Απαιιάζζνληαη απφ ην Φ.Π.Α. ε παξάδνζε αγαζψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Όξνπο. 2. Απαιιάζζνληαη επίζεο απφ ην Φ.Π.Α.: Α) Ζ εηζαγσγή αγαζψλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη ε παξάδνζε αγαζψλ απφ ηε ινηπή Διιάδα ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Όξνπο, εθφζνλ απηά πξννξίδνληαη λα αλαισζνχλ ή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ πεξηνρή απηή. Β) Ζ παξάδνζε αγαζψλ ζε εξγνιάβν πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Όξνπο, θαζψο θαη νη πξάμεηο ησλ πξνζψπσλ απηψλ πξνο ην Κέληξν Γηαθχιαμεο Αγηνξείηηθεο Κιεξνλνκηάο θαηά ην κέξνο πνπ απηφ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ησλ Ηεξψλ Μνλψλ θιπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Όξνπο. Γ) Ζ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηηο Ηεξέο Μνλέο ή ζε ιήπηεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Όξνπο. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη ε δηαδηθαζία απαιιαγήο απφ ηνλ Φ.Π.Α. ησλ αγαζψλ πνπ παξαδίδνληαη θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ θαη πξνο ηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Όξνπο, θαζψο θαη ησλ αγαζψλ πνπ εηζάγνληαη απφ ην εμσηεξηθφ ζηελ πεξηνρή απηή. Ζ απφθαζε απηή ηζρχεη απφ 1/1/ ΑΠΑΛΛΑΓΔ ΑΠΟ ΣΟ Φ.Π.Α 1. Γεδνκέλνπ φηη νη ζπγγξαθείο Γεκφζηνη Τπάιιεινη δελ απνθηνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ επηηεδεπκαηία (φηαλ αζρνινχληαη, πέξα απφ ηελ θχξηα εξγαζία ηνπο, θαη κε ηελ ζπγγξαθή δηαθφξσλ έξγσλ ή θαη κε ηελ έθδνζε απηψλ) δελ έρνπλ ππνρξέσζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, δελ ππφθεηληαη ζε Φ.Π.Α. 2. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ άξζξν 15 νξίδεηαη ξεηά φηη νη ππάιιεινη - εθπαηδεπηέο επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ 17

18 3. εηζπξάηηνπλ ηελ ακνηβή ηνπο (αλεμαξηήηνπ χςνπο) κε απφδεημε δαπαλψλ, άξα θαηά ηνλ ΚΒ δελ θαζίζηαληαη εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ επηηεδεπκαηίεο θαη δελ ππφθεηληαη ζε Φ.Π.Α. 4. Οη δηαρεηξηζηέο πνιπθαηνηθηψλ (ηδηνθηήηεο ή ελνηθηαζηέο) νη νπνίνη εθιέγνληαη απφ ηνπο ινηπνχο ελνίθνπο θαη ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο γηα ηε ζπληήξεζε, επηζθεπή θιπ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ δελ θαζίζηαληαη εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ επηηεδεπκαηίεο θαη δελ ππφθεηληαη ζε Φ.Π.Α. 5. Οη εθδειψζεηο γηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε πιιφγσλ, σκαηείσλ θιπ απαιιάζζνληαη απφ ην Φ.Π.Α., εθφζνλ νη εθδειψζεηο απηέο δελ μεπεξλνχλ ηηο δχν ην έηνο. 6. Απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν ε παξνρή ππεξεζηψλ πνιηηηζηηθήο ή κνξθσηηθήο θχζεο θαη ε ζηελά ζπλδεφκελε κε απηέο παξάδνζε αγαζψλ απφ λνκηθά πξφζσπα ή άιινπο νξγαληζκνχο ή ηδξχκαηα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ λφκηκα. ηηο ππεξεζίεο απηέο πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ε νξγάλσζε θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ. 7. Οη αζθαιηζηηθέο πνπ παξέρνληαη απφ αζθαιεηνκεζίηεο θαη αζθαιηζηηθνχο εηζπξάθηνξεο έρνπλ απαιιαγή απφ ην Φ.Π.Α. 8. Ζ κεηαθνξά αζζελψλ ή ηξαπκαηηψλ κε νρήκαηα εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα ή δηαξξπζκηζκέλα γηα ην ζθνπφ απηφ. 9. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ε παξάδνζε αγαζψλ πνπ ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ θνηλσληθή πξφλνηα θαη αζθάιηζε. 10. Ζ παξάδνζε αλζξσπίλσλ νξγάλσλ, αλζξψπηλνπ αίκαηνο θαη αλζξψπηλνπ γάιαθηνο. 10.Ζ παξνρή ππεξεζηψλ απφ θηεληάηξνπο. 11.Ζ παξνρή ππεξεζηψλ απφ νδνληνηερλίηεο, απφ νδνληηάηξνπο, γηαηξνχο, καίεο, λνζνθφκεο θαη θπζηνζεξαπεπηέο. 12.Ζ παξνρή ππεξεζηψλ λνζνθνκεηαθήο θαη ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη δηάγλσζεο. 13.Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ΔΛΣΑ. 14.Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ εζληθψλ δηθηχσλ Ραδηνθσλίαο θαη 18

19 Σειεφξαζεο, κε εμαίξεζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο εκπνξηθνχ ραξαθηήξα. 15.Ζ παξνρή λεξνχ θαη ε απνρέηεπζε απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή ζπλδέζκνπο απηψλ, ρσξίο ηε κεζνιάβεζε δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 16.Πψιεζε άρξεζηνπ πιηθνχ απφ ην Γεκφζην γηα πνιηνπνίεζε, ε νπνία δελ ζεσξείηαη θνξνινγεηέα ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ. 17.Οη θαη νίθνλ εξγαδφκελνη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ π.ρ. ξάπηεο, ξάπηξηα. 18.Φπζηθά πξφζσπα πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ εξγνδφηε ηνπο κε ζχκβαζε κηζζψζεσο έξγνπ δελ ππφθεηληαη ζε Φ.Π.Α. 19.Ζ επηρεηξήζεηο εθδφζεσο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ απφ δεκνζηνγξάθνπο. 20.Ο μελαγφο πνπ εξγάδεηαη σο κηζζσηφο ζε εξγνδφηε κε δεζκνχο εμαξηήζεσο σο πξνο ηνπο φξνπο εξγαζίαο, ηφηε δελ ππφθεηηαη ζε Φ.Π.Α. 21.Ζ παξάδνζε ρξπζνχ ζηελ ηξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαζψο θαη ε εηζαγσγή ρξπζνχ απφ απηήλ. 22.Ζ παξάδνζε θαη ε εηζαγσγή αγαζψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΝΑΣΟ. 23.Σα θξαηηθά ιαρεία. 24.Οη πσιήζεηο πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο έλνπιεο δπλάκεηο θαη ην δεκφζην γεληθφηεξα. 25.Ζ δηεζλή δηαθίλεζε αγαζψλ. 26.Σέινο απαιιάζζνληαη απφ ην Φ.Π.Α. ηα θπζηθά πξφζσπα ζχκθσλα κε ηα φξηα ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ. 19

20 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 1. ΠΟΗΟΗ ΣΖΡΟΤΝ ΒΗΒΛΗΟ ΑΓΟΡΧΝ Πάληνηε βηβιίν αγνξώλ ηεξνύλ 4 θιάδνη επηηεδεπκαηηώλ, αλεμάξηεηα απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο θαη ηνλ πιεζπζκφ ηεο πφιεο ή ηνπ ρσξηνχ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα, εθηφο αλ ιεηηνπξγνχλ σο Α.Δ. ή Δ.Π.Δ.: 1. Ο πξαηεξηνχρνο πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ απηνθηλήησλ γηα ηελ εκπνξία βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ. 2. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ δηαζέηεη ηα είδε ηνπ απνθιεηζηηθά ιηαληθψο ζηηο θηλεηέο ιατθέο αγνξέο ( φρη νη πιαλφδηνη ιηαλνπσιεηέο). 3. Ο εθκεηαιιεπηήο πεξηπηέξνπ. 4. Ο ιηαλνπσιεηήο ςηιηθψλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ, εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ θαη ηζηγάξσλ. Όπνηνο απφ ηνπο επηηεδεπκαηίεο ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ δηαηεξεί θαη θιάδν πψιεζεο άιισλ αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ, ηεξεί γηα ηνλ θιάδν απηφ ηα βηβιία ηεο θαηεγνξίαο πνπ αληηζηνηρεί ζηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ θιάδνπ απηνχ φρη φκσο θαηεγνξίαο θαηψηεξεο ηεο δεχηεξεο. ηελ πεξίπησζε απηή νη αγνξέο θαη ηα έμνδα ηνπ πξψηνπ θιάδνπ κπνξεί λα παξαθνινπζνχληαη ζηα βηβιία ηνπ δεχηεξνπ θιάδνπ, ζε ηδηαίηεξεο ζηήιεο ή ζε ηδηαίηεξν ρψξν, αλ ηεξεί βηβιίν εζφδσλ-εμφδσλ ή ζε ηδηαίηεξνπο ινγαξηαζκνχο, αλ ηα βηβιία απηά είλαη ηξίηεο θαηεγνξίαο. Οη εθκεηαιιεπηέο θηλεηώλ θαληίλσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη εμππεξεηνχλ ππαίζξηεο καδηθέο εθδειψζεηο, ζε πνδνζθαηξηθνχο αγψλεο, πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπλαπιίεο θιπ, ηεξνχλ βηβιίν αγνξψλ. Καη εμαίξεζε ησλ φζσλ νξίδνληαη, νη επηηεδεπκαηίεο θπζηθά πξφζσπα, πνπ αζθνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο ζε πφιε ή ρσξηφ κε πιεζπζκφ θάησ ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5000) θαηνίθσλ, πνπ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο εληάζζνληαη θαηά ηελ έλαξμε 20

21 ησλ εξγαζηψλ ηνπο ζηελ πξψηε θαηεγνξία βηβιίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ θαηεγνξία βηβιίσλ πνπ αληηζηνηρεί ζηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπο πεξηφδνπ, εθηφο, απφ ηνπο επηηεδεπκαηίεο θπζηθά πξφζσπα ησλ πεξηθεξεηψλ απηψλ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή ηελ πψιεζε αγαζψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ (κηθηή δξαζηεξηφηεηα) ή ηελ εθκεηάιιεπζε θέληξνπ δηαζθέδαζεο ή θαηαζηήκαηνο πνπ ππφθεηηαη ζε αγνξαλνκηθή θαηάηαμε. Κέληξα δηαζθέδαζεο. Σα θαηαζηήκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε αγνξαλνκηθή θαηάηαμε (εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο, νπδεξί θιπ, εμαηξνχληαη ηα παξαδνζηαθά θαθελεία), θαζψο θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ θαη ππεξεζίεο αθφκε θη αλ ιεηηνπξγνχλ ζε πφιε ή ρσξηφ κε ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο κε πιεζπζκφ θάησ ησλ 5000 θαηνίθσλ εληάζζνληαη ζε βηβιία ηνπιάρηζηνλ εζφδσλ-εμφδσλ. Οη νπνίνη εληάζζνληαη απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπο ζηελ θαηεγνξία πνπ αληηζηνηρεί ζηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο, φρη φκσο ζε θαηεγνξία θαηψηεξε ηεο δεχηεξεο. Δπίζεο νη επηηεδεπκαηίεο ησλ πην πάλσ πεξηθεξεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ αθαζάξηζηα έζνδα απφ ρνλδξηθέο πσιήζεηο θαηά πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ή εμαγσγέο, αλεμάξηεηα απφ πνζνζηφ, εληάζζνληαη κε βάζε ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο φρη φκσο ζε θαηεγνξία θαηψηεξε ηεο δεχηεξεο. Παξαδείγκαηα (κε βάζε ηνλ πίλαθα ηεο επόκελεο ζειίδαο): Πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ ζηελ Αζήλα ζηε ρξήζε 1/1/05-31/12/05 πξαγκαηνπνηεί έζνδα: α) απφ ηελ εκπνξία πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο β) απφ ηελ εκπνξία βελδίλεο γ) απφ ιηπαληηθά, πιπληήξην απηνθηλήησλ θαη αληαιιαθηηθά , εληάζζεηαη: α) Αλήθεη ζηελ Β θαηεγνξία (εζφδσλ-εμφδσλ), γηα ηελ εκπνξία πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο αλεμάξηεηα απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα.. β) Αλήθεη ζηελ Α θαηεγνξία (αγνξψλ), γηα ηε βελδίλε αλεμάξηεηα απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα. γ) Αλήθεη ζηελ Β θαηεγνξία (εζφδσλ-εμφδσλ), γηα ηα ιηπαληηθά, πιπληήξην απηνθηλήησλ θαη αληαιιαθηηθά αλεμάξηεηα απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα. 21

22 ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟΥΡΔΩΗ ΣΗΡΗΗ Ή ΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΑ ΔΟΓΑ ΣΟΤ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ α/α Καηεγνξίεο ΚΒ 1 Απαιιαζζφκελνη ηήξεζεο βηβιίσλ, ΑΛΠ θαη ΑΠΤ Φ.Π.Α:απαιιαζζ φκελνη 2 Πξψηε (Αγνξψλ) Φ.Π.Α.:ηεθκαξηφ θαζεζηψο 3 Γεχηεξε (Δζφδσλ- Δμφδσλ) Φ.Π.Α.:θαλνληθφ θαζεζηψο 4 Σξίηε ( Λνγηζηηθά βηβιία) Φ.Π.Α.:θαλνληθφ θαζεζηψο Όξηα αθαζάξηζηωλ εζόδωλ Παξαηεξήζεηο 9000 απφ πψιεζε αγαζψλ, Δμαηξνύληαη:ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο 4000 απφ παξνρή ππεξεζηψλ, (γηαηξνί, δηθεγφξνη, ινγηζηέο θιπ) απφ πψιεζε θαη παξνρή Υνλδξνπσιεηέο θαηά θχξην ιφγν ππεξεζηψλ(φρη φκσο ε (ρνλδξηθέο πσιήζεηο >60%). ΠΤ>ησλ 4000 ) Δμαγσγείο αλεμάξηεηα απφ πνζνζηφ. Φνξηεγφ πινίν Ν.27/75 κε Όια ηα λνκηθά πξφζσπα. ρσξεηηθφηεηα κέρξη 500 Όιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ θφξνπο (άξζξν 2 παξ.5) πξφζζεηα-θιαδηθά βηβιία ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 10. Μέρξη Δμαηξνύληαη:φινη νη επηηεδεπκαηίεο, θπζηθά πξφζσπα ζε πφιεηο ή ρσξηά άλσ ησλ 5000 θαηνίθσλ. Δπηηεδεπκαηίεο ζε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο αλεμαξηήησο πιεζπζκνχ. Σα λνκηθά πξφζσπα νπνπδήπνηε ζηελ επηθξάηεηα. Υνλδξνπσιεηέο θαηά θχξην ιφγν (ρνλδξηθέο πσιήζεηο >60%). Δμαγσγείο αλεμάξηεηα απφ πνζνζηφ. Σα θαηαζηήκαηα ή νη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο πξνζθέξεηαη θαγεηφ ή πνηφ κε ζεξβίξηζκα (εθηφο ηα παξαδνζηαθά θαθελεία) θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ θαη ππεξεζίεο αθφκα θη αλ ιεηηνπξγνχλ ζε πφιε ή ρσξηφ κε ηνπξηζηηθφ κε πιεζπζκφ θάησ ησλ 5000 θαηνίθσλ. Μέρξη Δμαηξνύληαη:Α.Δ., Δ.Π.Δ., νη επηρεηξήζεηο πνπ θαηνλνκάδνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 4 θαη νη θαηεγνξίεο ησλ επαγγεικάησλ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΚΒ. Άλσ ησλ Δμαηξνύληαη:Οη θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ ησλ παξ.3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΚΒ, εθφζνλ δελ ιεηηνπξγνχλ κε ηε κνξθή ηεο Α.Δ. ή Δ.Π.Δ. 22

23 23

24 2. ΒΗΒΛΗΟ ΑΓΟΡΧΝ χκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ ΚΒ ν επηηεδεπκαηίαο ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ, ηεξεί βηβιίν αγνξψλ, ζε μερσξηζηέο ζηήιεο ζην νπνίν θαηαρσξεί: α) Σν είδνο ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ, ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαη ηε ρξνλνινγία έθδνζεο ή ιήςεο ηνπ θαη ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία ηνπ εθδφηε. β) Σελ αμία αγνξάο αγαζψλ θαη ιήςεο ππεξεζηψλ, ηα έμνδα, ην Φ.Π.Α. ησλ πξάμεσλ απηψλ θαη ηηο επηζηξνθέο θαη εθπηψζεηο πνπ γίλνληαη κε ηδηαίηεξα ζηνηρεία, νη νπνίεο κπνξεί λα θαηαρσξνχληαη αθαηξεηηθά απφ ηηο αληίζηνηρεο ζηήιεο. Ζ αμία θάζε πξάμεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ αλαιχεηαη ζε ζηήιεο ηνπ ηεξνχκελνπ βηβιίνπ ή ζε θαηαζηάζεηο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηνπ Φ.Π.Α. Ζ αλάιπζε απηή κπνξεί λα γίλεη ην αξγφηεξν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ. ε ηδηαίηεξεο ζηήιεο ή ζε ηδηαίηεξν ρψξν ηνπ βηβιίνπ θαηαρσξείηαη ε αμία αγνξάο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ, ν Φ.Π.Α. απηψλ, θαζψο θαη ηα δάλεηα πνπ ρνξεγνχληαη ή ιακβάλνληαη. 2.1 ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΘΔ ΠΡΑΞΗ ΚΑΣΑ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 νξίδεηαη φηη πξέπεη λα γίλεηαη αλάιπζε ζε ζηήιεο ησλ αγνξαδφκελσλ αγαζψλ, νχησο ψζηε λα εμππεξεηνχληαη νη θνξνινγίεο. Γειαδή: Γηα ην Φ.Π.Α.: Οη αγνξέο πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη θαηά ζπληειεζηή Φ.Π.Α. Γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο: Οη αγνξέο λα θαηαρσξνχληαη ζε ρσξηζηέο ζηήιεο θαηά κνλαδηθφ ζπληειεζηή θαζαξνχ θέξδνπο. Ζ αλάιπζε απηή επηηξέπεηαη λα γίλεηαη είηε απ επζείαο ζην βηβιίν, είηε ζε αζεψξεηεο θαηαζηάζεηο. 24

25 Ο ρξφλνο ηεο αλάιπζεο απηήο νξίδεηαη φηη πξέπεη λα γίλεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ. Γηα ην Φ.Π.Α.: Δίθνζη κέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ ηξηκήλνπ. Γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο: Μέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Πξαθηηθά φκσο, γηα ηφζν κηθξνχο επηηεδεπκαηίεο νη αλαιχζεηο απηέο θαιφ είλαη λα γίλνληαη απ επζείαο θαηά ηελ θαηαρψξηζε ησλ ηηκνινγίσλ ζην βηβιίν αγνξψλ, γηαηί δηαθνξεηηθά γίλεηαη δηπιή εξγαζία. Πξηλ γίλνπλ νη πξψηεο θαηαρσξίζεηο, ησλ ηηκνινγίσλ αγνξάο, ζην βηβιίν πξέπεη λα δηαπηζηψλεηαη ζε πνηνπο θαη ζε πφζνπο ζπληειεζηέο θαζαξνχ θέξδνπο αλήθνπλ ηα εκπνξεπφκελα αγαζά θαη λα δεκηνπξγνχληαη αλάινγεο ζηήιεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ Φ.Π.Α. 3. ΔΝΝΟΗΑ ΣΧΝ ΑΚΑΘΑΡΗΣΧΝ ΔΟΓΧΝ ΣΖ Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΒΗΒΛΗΧΝ Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ αθξηβή βηβιία θαη ζηνηρεία α θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., ηα αθαζάξηζηα έζνδα εμεπξίζθνληαη κε ηελ πξνζζήθε ηνπ κηθηνχ θέξδνπο ζην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ, ρσξίο Φ.Π.Α., ηα νπνία αγνξάζηεθαλ κέζα ζηε ρξήζε ή ησλ έηνηκσλ πξνηφλησλ πνπ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ απφ ηηο α θαη β χιεο πνπ αγνξάζηεθαλ κέζα ζηελ ίδηα ρξήζε. Σν κηθηφ εκπνξηθφ ή βηνκεραληθφ θέξδνο, θαηά πεξίπησζε, εμεπξίζθεηαη κε ζύγθξηζε ησλ ηηκώλ θηήζεο θαη πώιεζεο ησλ αγαζψλ πνπ δηαηέζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε, θαη αλ δελ ππάξρνπλ ηέηνηα ζηνηρεία, ιακβάλεηαη ππφςε ν ζπληειεζηήο κηθηνχ θέξδνπο ησλ άιισλ νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ. Σν κηθηφ απηφ θέξδνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην κηθηφ θέξδνο πνπ πξνθχπηεη, αλ νη αγνξέο πνιιαπιαζηαζηνχλ κε θιάζκα πνπ έρεη σο αξηζκεηή ην κνλαδηθφ ζπληειεζηή θαζαξνχ θέξδνπο επί αγνξψλ θαη παξαλνκαζηή ην κνλαδηθφ ζπληειεζηή θαζαξνχ θέξδνπο επί πσιήζεσλ. Όηαλ ην κηθηφ θέξδνο θαζνξίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα, σο πνζνζηφ κηθηνχ θέξδνπο ιακβάλεηαη ην αλψηαην φξην ηνπ ζπληειεζηή πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην ππνπξγείν απηφ. 25

26 4. ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΚΑΘΑΡΧΝ ΚΔΡΓΧΝ Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΒΗΒΛΗΧΝ Ή ΑΠΑΛΛΑΟΜΔΝΧΝ Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ αθξηβή βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο α θαηεγνξίαο βηβιίσλ ηνπ Κ.Β.. ή πνπ δελ ηεξνύλ βηβιία, γηαηί δελ έρνπλ ππνρξέσζε ηήξεζεο θαη κφλν γη απηέο ηηο δχν πεξηπηψζεηο, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θαζαξώλ θεξδώλ ηνπο γίλεηαη κε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ αγνξώλ ηνπο κε ηνπο κνλαδηθνύο ζπληειεζηέο. Όζεο αγνξέο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζηε ρξήζε, ζεσξείηαη φηη πσινχληαη φιεο κέζα ζηελ ίδηα ρξήζε. Όηαλ, φκσο, ε επηρείξεζε αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί γηα πξώηε θνξά, θαη εθόζνλ ην επόκελν έηνο ζπλερίδεη λα ηεξεί βηβιία α θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., ηφηε ζεσξείηαη φηη πσινχληαη κέζα ζηελ πξψηε ρξήζε, ηφζα δσδέθαηα απφ ηηο αγνξέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε ρξήζε απηή, φζνη είλαη νη κήλεο απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο κέρξη ηέινπο ηεο ρξήζεο. Σν ππφινηπν ηεο αμίαο ησλ αγνξψλ ζεσξείηαη φηη πσιείηαη κέζα ζην πξψην ηξίκελν ηνπ ακέζσο επφκελνπ έηνπο. (ηκήκα ηνπ κήλα ινγίδεηαη σο αθέξαηνο κήλαο). Π.ρ. Έζησ φηη ε επηρείξεζε Α έθαλε έλαξμε εξγαζηψλ ζηηο Μέρξη πξαγκαηνπνίεζε αγνξέο θαη απφ ηελ πεξίπησζε απηή, σο αγνξέο ηνπ 2004 γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ θαη ηνπ Φ.Π.Α. ζεσξνχληαη ηα 875 (3.500*3/12 = 875 ). Αλ ε επηρείξεζε ηεξήζεη θαηά ηε ρξήζε 2005 θαη πάιη βηβιίν αγνξψλ, ηφηε νη αγνξέο ηνπ α ηξηκήλνπ 2005 γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ Φ.Π.Α. (θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 2005) ζα είλαη = 8425 ( = 2625 ). Όηαλ δελ ηεξνύληαη απφ ηελ επηρείξεζε αθξηβή βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο α θαηεγνξίαο πνπ είλαη απφ ην λφκν ππνρξεσκέλε λα ηεξεί, ηφηε ηα αθαζάξηζηα έζνδα πξνζδηνξίδνληαη από ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. εμσινγηζηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ ζπληειεζηή πνπ εθαξκόδεηαη πάλσ ζηα έζνδα, πξνζαπμεκέλν θαηά 50%. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ ιφγσ χςνπο αγνξψλ, νη αγνξέο πνπ πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ κνλαδηθφ ζπληειεζηή θέξδνπο, ιακβάλνληαη φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηα ηηκνιφγηα αγνξψλ. 26

27 ην θαζαξό θέξδνο ηεο επηρείξεζεο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπληειεζηή θαζαξνχ θέξδνπο, πξνζηίζεληαη θαη ηα παξαθάησ πνζά εζφδσλ: α) νη ηφθνη (εθηφο απφ ηνπο ηφθνπο ζπλ/θσλ θαη γξακκάηησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ νη νπνίνη δελ πξνζηίζεληαη) β) ε απηφκαηε ππεξηίκεζε θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο γ) ηα πνζά πνπ έρνπλ εηζπξαρζεί απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ απνζβεζζεί θαη είραλ αλαγλσξηζηεί απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. δ) ηα πνζά πνπ έρνπλ εηζπξαρζεί απφ θφξνπο, ηέιε θαη εηζθνξέο ηεο επηρείξεζεο, εθφζνλ είραλ θαηαβιεζεί ζην δεκφζην ρσξίο λα νθείινληαη. 5. ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΜΗΚΣΟΤ ΚΔΡΓΟΤ ΓΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΟΤ ΣΖΡΟΤΝ ΒΗΒΛΗΟ ΑΓΟΡΧΝ Όηαλ ηεξείηαη βηβιίν αγνξψλ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κηθηνύ θέξδνπο, γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ αγνξψλ θαη πσιήζεσλ θαη βξίζθεηαη ν ζπληειεζηήο κηθηνχ θέξδνπο επί αγνξψλ. ηελ ζπλέρεηα, ν ζπληειεζηήο απηφο ζπγθξίλεηαη κε ηνλ ζπληειεζηή κηθηνχ θέξδνπο πνπ πξνθχπηεη κε ηελ εθαξκνγή ησλ κνλαδηθψλ ζπληειεζηψλ θαζαξνχ θέξδνπο (κνλαδηθφ.κ.κ επί αγνξψλ / κνλαδηθφ.κ.κ επί πσιήζεσλ) θαη φπνηνο απφ ηνπο ζπληειεζηέο απηνχο ηνπ κηθηνχ θέξδνπο είλαη κεγαιχηεξνο απηφο πνιιαπιαζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα κε ηηο αγνξέο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην βηβιίν αγνξψλ θαη έηζη βξίζθεηαη ην κηθηφ θέξδνο. Σν κηθηό θέξδνο πξνζηίζεηαη ζηηο αγνξέο θαη ην άζξνηζκα πνπ πξνθχπηεη απνηειεί ηα αθαζάξηζηα έζνδα. Πάλσ ζη αθαζάξηζηα έζνδα, πνπ πξνζδηνξίδνληαη κ απηφ ηνλ ηξφπν, εθαξκφδεηαη ν ζπληειεζηήο θαζαξνχ θέξδνπο επί αγνξψλ θαη αλ δελ ππάξρεη ηέηνηνο ζπληειεζηήο, ηφηε εθαξκφδεηαη ν ζπληειεζηήο θαζαξνχ θέξδνπο επί πσιήζεσλ θαη έηζη καο δίλεη ην θαζαξφ θέξδνο. 27

28 1) ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΜΙΚΣΟΤ ΚΔΡΓΟΤ ΟΣΑΝ ΤΠΑΡΥΔΙ ΔΝΑ ΜΟΝΟ ΔΙΓΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΩΛΗΔΙ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΜΟΝΟ ΛΙΑΝΙΚΑ: Έζησ κηα επηρείξεζε εκπνξεχεηαη πνιχθσηα. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ αλαθνηλψλεηαη φηη γηα ηε θεηηλή ρξνληά ν ΚΚ ησλ αγνξψλ είλαη 19% θαη ησλ πσιήζεσλ 15%. Οη αγνξέο ηεο ην πξψην ΦΠΑ Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΒΗΒΛΗΧΝ ΑΡΡΖ ΟΦΗΑ ηξίκελν αληηζηνηρνχλ ζε 1000 θαη νη πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί είλαη κφλν ιηαληθέο. Ζ κέζε ηηκή αγνξάο ηνπ είδνπο απηνχ είλαη 6 θαη ε κέζε ηηκή πψιεζεο (ιηαληθά) είλαη 8. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην κηθηφ θέξδνο ππνινγίδεηαη σο εμήο: α) Με βάζε ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ βηβιίνπ αγνξψλ. 8 6 / 6 = 2 / 6 = 0,33 ή 33% κηθηό θέξδνο επί αγνξώλ 8 6 / 8 = 2 / 8 = 0,25 ή 25% κηθηό θέξδνο επί πσιήζεσλ β) Με βάζε ηνπο κνλαδηθνχο ζπληειεζηέο 19 / 15 = 1,27 ή 27% κηθηό θέξδνο επί αγνξώλ Δπεηδή 33% > 27% σο ζπληειεζηήο κηθηνχ θέξδνπο παίξλεηαη ν κεγαιχηεξνο ζπληειεζηήο πνπ είλαη 33%. Έηζη έρνπκε: 1000 * 0,33 = 330 αθαζάξηζηα έζνδα. 2) ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΜΙΚΣΟΤ ΚΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΩΝ ΔΟΓΩΝ ΜΔ ΒΙΒΛΙΟ ΑΓΟΡΩΝ, ΟΣΑΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΠΟΛΛΑ ΔΙΓΗ ΚΑΙ Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΠΟΤΛΑΔΙ ΤΓΥΡΟΝΩ ΛΙΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΥΟΝΓΡΙΚΑ: Γίδνληαη ηα εμήο ζηνηρεία: Μέζεο ηηκέο αγνξψλ Δίδνο Α 6 Δίδνο Β 3 Δίδνο Γ 1,5 Αμία αγνξψλ χλνιν 4350 Μέζα ζηε ρξήζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ρνλδξηθέο πσιήζεηο απφ ην είδνο Β χςνπο 880. Σα παξαπάλσ είδε ζεσξνχληαη φηη έρνπλ πνπιεζεί (αλεμάξηεηα αλ έρεη ζπκβεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε πψιεζή ηνπο) κε ηηο εμήο ηηκέο θαη κε ηα εμήο πνζνζηά: 28

29 Δίδνο Α Δίδνο Β Δίδνο Γ Σηκέο πψιεζεο ρνλδξηθά 8 4,40 2,30 Σηκέο πψιεζεο ιηαληθά ,60 Πνζνζηά πψιεζεο ρνλδξηθά 30% 80% 80% Πνζνζηά πψιεζεο ιηαληθά 70% 20% 20% Οη κνλαδηθνί ζπληειεζηέο θαζαξνχ θέξδνπο γηα ηελ επηρείξεζε απηή πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ είλαη αληίζηνηρα επί αγνξψλ 19% θαη επί πσιήζεσλ 15%. Εεηείηαη: Να πξνζδηνξηζζεί ν ζπληειεζηήο κηθηνχ θέξδνπο θαη ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο ρξήζεο απηήο. Λύζε 1) Πξνζδηνξηζκόο ησλ κέζσλ ηηκώλ πώιεζεο Δίδνο Α Δίδνο Β Δίδνο Γ Υνλδξηθά 8*30%=2,40 Ληαληθά 12*70%=8,40 Μέζε ηηκή πψιεζεο=10,80 4,40*80%=3,52 6*20%=1,20 Μέζε ηηκή πψιεζεο=4,72 2,30*80%=1,84 2,60*20%=0,52 Μέζε ηηκή πψιεζεο=2,36 2) Πξνζδηνξηζκόο ηνπ πξαγκαηηθνύ πνζνζηνύ κηθηνύ θέξδνπο από ηηο πσιήζεηο Αμία Μέζεο Μέζεο Πνζνζηό κηθηνύ Μηθηό θέξδνο αγνξώλ ηηκέο ηηκέο θέξδνπο πάλω ζηηο από πωιήζεηο Δίδνο Α Δίδνο Β Δίδνο Γ αγνξώλ 6 3 1,5 πωιήζεωλ 10,80 4,72 2,36 αγνξέο (10,80-6)/6=80% (4,72-3)/3=57% (2,36-1,5)/1,5=57% ,50 600*80%= *57%= *57%=427,50 Γεληθφ πνζνζηό κηθηνύ θέξδνπο πάλσ ζηηο αγνξέο: 2617,50/4350=60% 3) Πξνζδηνξηζκόο ηνπ κηθηνύ θέξδνπο κε βάζε ηνπο κνλαδηθνύο ζπληειεζηέο θαζαξνύ θέξδνπο.κ.κ. επί αγνξψλ /.Κ.Κ. επί πσιήζεσλ = 18/15=1,20 ή 20% ζπληειεζηήο κηθηνύ θέξδνπο 29

30 Δπεηδή 60% > 20% σο ζπληειεζηήο κηθηνχ θέξδνπο παίξλεηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πνπ είλαη 60%. 4) Αγνξέο πνπ έγηλαλ ρνλδξηθέο πσιήζεηο Μέζα ζηε ρξήζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ρνλδξηθέο πσιήζεηο απφ ην είδνο Β πνπ αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 880. Ο ζπληειεζηήο κηθηνχ θέξδνπο είλαη 60%. Έηζη, νη αγνξέο πνπ έγηλαλ ρνλδξηθέο πσιήζεηο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 880 / 1,60 = 550 αγνξέο από ην είδνο Β πνπ έγηλαλ ρνλδξηθέο πσιήζεηο Οη αγνξέο ινηπφλ απφ ην είδνο Β πνπ έγηλαλ ιηαληθέο πσιήζεηο πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο: πλνιηθέο αγνξέο είδνπο Β Αγνξέο είδνπο Β πνπ έγηλαλ ρνλδξ. Πσιήζεηο -550 Τπφινηπν αγνξψλ πνπ έγηλαλ ιηαλ. Πσιήζεηο ) Πξνζδηνξηζκόο ησλ αθαζάξηζησλ εζόδσλ από ιηαληθέο πσιήζεηο Οη αγνξέο πνπ έγηλαλ ιηαληθέο πσιήζεηο είλαη 3800 ( = 3800 ). Ο ζπληειεζηήο κηθηνχ θέξδνπο είλαη 60%. Έηζη έρνπκε: 3800 * 1,60 = 6080 ιηαληθέο πσιήζεηο 6) Πξνζδηνξηζκόο ησλ ζπλνιηθώλ αθαζάξηζησλ εζόδσλ Πσιήζεηο ρνλδξηθέο 880 Πσιήζεηο ιηαληθέο 6080 πλνιηθέο πσιήζεηο (αθαζάξηζηα έζνδα) Δ ΠΟΗΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ Ζ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΧΣΔΡΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΠΑΝΧ ΣΗ ΑΓΟΡΔ ηελ πεξίπησζε πνπ απνδεηθλχεηαη φηη γεγνλφηα αλψηεξεο βίαο (ζεηζκφο, ππξθαγηά θιπ.) ζπληέιεζαλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε θαηώηεξνπ ζπληειεζηή, φρη φκσο θαησηέξνπ θαη απφ ην κεδέλ (δειαδή δεκηά δελ αλαγλσξίδεηαη). Μφλν ζε πεξηπηψζεηο νιηθήο θαηαζηξνθήο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ βηβιίσλ απφ ππξθαγηά κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί αξλεηηθόο ζπληειεζηήο (δειαδή δεκηά) κέρξη πνζνζηό 5% πάλσ ζηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ. 30

31 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε αλσηέξνπ ζπληειεζηή, έζησ θαη αλ ν πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. δηαπηζηψζεη κε ζηνηρεία ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ. 7. ΠΟΗΑ ΑΞΗΑ ΑΓΟΡΧΝ ΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ ΤΠΟΦΖ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΑΛΛΑΓΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΒΗΒΛΗΧΝ ΣΟΤ Κ.Β.. 1) Αλ κηα επηρείξεζε κεηαπεδήζεη απφ ηελ γ θαηεγνξία ζηελ α θαηεγνξία βηβιίσλ ηνπ Κ.Β., ηφηε ε αμία αγνξψλ πνπ πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ κνλαδηθφ ζπληειεζηή πνπ απνηειείηαη απφ ην άζξνηζκα ηεο αμίαο ησλ αγνξψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ (εκπνξεπκάησλ ή πξνηφλησλ) θαηά ηελ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν κέζα ζηελ νπνία ηεξήζεθαλ γηα πξψηε θνξά βηβιία α θαηεγνξίαο θαη ηεο αμίαο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ηειεπηαία απνγξαθή ιήμεο, κε ηελ νπνία ηεξνχληαλ βηβιία γ θαηεγνξίαο. 2) Αλ κηα επηρείξεζε κεηαπεδήζεη απφ ηελ β θαηεγνξία ζηελ α θαηεγνξία βηβιίσλ ηνπ Κ.Β., ηφηε ε αμία ησλ αγνξψλ πνπ πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ κνλαδηθφ ζπληειεζηή πνπ απνηειείηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ εκπνξεύζηκσλ αγαζώλ, πνπ αγνξάζηεθαλ ή πνπ παξάρζεθαλ θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ ηεξήζεθαλ γηα πξψηε θνξά βηβιία α θαηεγνξίαο θαη ηεο αμίαο ησλ αληηζηνίρσλ εκπνξεπκάησλ ή πξνηφλησλ, ηα νπνία απνδεδεηγκέλα δελ πνπιήζεθαλ ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο, κέζα ζηηο νπνίεο ηεξήζεθαλ βηβιία β θαηεγνξίαο. 3) Αλ κηα επηρείξεζε κεηαπεδήζεη απφ α θαηεγνξίαο ζε γ θαηεγνξίαο βηβιία ηνπ Κ.Β., ηφηε ε αμία ησλ αγνξψλ πνπ πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ κνλαδηθφ ζπληειεζηή πνπ απνηειείηαη απφ ηελ αμία ησλ αγνξώλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ ηεξήζεθαλ γηα ηειεπηαία θνξά βηβιία α θαηεγνξίαο, αθνύ αθαηξεζεί ε αμία ησλ αγνξώλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ απνγξαθή έλαξμεο ηεο ρξήζεο, κέζα ζηελ νπνία ηεξνχληαη βηβιία γ θαηεγνξίαο. 31

32 8. ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΣΖΡΖΖ ΒΗΒΛΗΟΤ ΑΓΟΡΧΝ Ο επηηεδεπκαηίαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έληαμε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ ζε θαηεγνξία βηβιίσλ ηνπιάρηζηνλ δεχηεξεο (εζφδσλ-εμφδσλ) εθφζνλ ζε θάπνηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ δελ ππεξέβεζαλ ην φξην πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ απαιιαγή απφ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ ηελ επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, κπνξεί, αλ δελ ζέιεη λα κεηαηαρζεί ζηνπο απαιιαζζφκελνπο, λα ηεξήζεη πξναηξεηηθά βηβιίν αγνξψλ θαη λα ππάγεηαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α. 9. ΦΤΛΑΞΖ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ην βηβιίν αγνξψλ θάπνηεο δαπάλεο δελ είλαη απαξαίηεην λα θαηαρσξεζνχλ, παιαηφηεξα δελ θαηαρσξνχλην θαζφινπ δαπάλεο, πιελ φκσο ην ΣΔ κε ηελ 2106/85 απφθαζή ηνπ, έθξηλε φηη ν θνξνινγνχκελνο, ν νπνίνο ηεξεί βηβιίν αγνξψλ, έρεη ππνρξέσζε λα θπιάζζεη ηα παξαζηαηηθά δαπαλψλ είηε έρεη ππνρξέσζε λα ηα θαηαρσξεί ζην βηβιίν, είηε φρη. 10. ΚΑΣΑΥΧΡΗΖ ΔΟΓΧΝ ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΑΓΟΡΧΝ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΦΗΛΗΚΧΝ & ΠΔΡΗΠΣΔΡΧΝ Οη επηηεδεπκαηίεο, νη νπνίνη ηεξνχλ βηβιίν αγνξψλ (πεξίπηεξα θαη ςηιηθά) πξαγκαηνπνηνχλ έζνδα απφ πξνκήζεηεο φπσο απφ πσιήζεηο εθεκεξίδσλ, εηζηηεξίσλ ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ, ηειεθαξηψλ θιπ θαζψο θαη έζνδα απφ ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο ηειεθψλνπ θαη γελλάηαη ην εξψηεκα εάλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαρσξνχλ ηα έζνδα απηά ζην βηβιίν αγνξψλ. Αλ θαη δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαρσξνχλ έζνδα ζην βηβιίν αγνξψλ, ελ ηνχηνηο θξίλεηαη ζθφπηκν λα θαηαρσξνχληαη ηα έζνδα απηά απφ ηα ιακβαλφκελα ζηνηρεία (εθθαζαξίζεηο ππνπξάθηνξα εθεκεξίδσλ, εθθαζαξίζεηο πψιεζεο εηζηηεξίσλ, ινγαξηαζκφο ΟΣΔ γηα πξνκήζεηεο πψιεζεο ηειεθαξηψλ-θαηαρσξείηαη ε έθπησζε-πξνκήζεηα θιπ) ζε ηδηαίηεξεο ζηήιεο, νχησο ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη γηα ηε ζχληαμε ησλ θνξνινγηθψλ ηνπο δειψζεσλ. 32

33 Σα έζνδα απφ ηελ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ηειεθψλνπ, θαηαρσξνχληαη ππνινγηζηηθά, ζχκθσλα κε ηηο κνλάδεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ΟΣΔ επί ηελ εθάζηνηε εηζπξαηηφκελε ηηκή κνλάδαο. Σέινο, γηα ηηο πην πάλσ πξνκήζεηεο (εθηφο ησλ εζφδσλ ηνπ ηειεθψλνπ) ππνβάιινληαη θαλνληθά ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ΚΒ. 11. ΓΤΟ ΚΛΑΓΟΗ ΜΔ ΔΗΓΗΚΖ ΔΝΣΑΞΖ Δ ΒΗΒΛΗΟ ΑΓΟΡΧΝ Γηεπθξηλίδεηαη φηη φηαλ «ν δεχηεξνο θιάδνο έρεη θαη απηφο εηδηθή έληαμε ζηελ Α θαηεγνξία βηβιίσλ( π.ρ. πξαηεξηνχρνο πγξψλ θαπζίκσλ δηαηεξεί θαη πεξίπηεξν ή εθκεηαιιεπηήο πεξηπηέξνπ δηαηεξεί θαη θαηάζηεκα ιηαληθήο πψιεζεο ςηιηθψλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ) ηφηε θαη γηα ηνπο δχν θιάδνπο δηαηεξείηαη ε έληαμε ζηελ Α θαηεγνξία, αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπο» 12. ΑΘΡΟΗΔΗ ΠΟΧΝ-ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ Όηαλ ην βηβιίν αγνξψλ ηεξείηαη κεραλνγξαθηθά επηβάιιεηαη (άξζξν 23 παξ.2) λα εμαζθαιίδεη ην πξφγξακκα ηνπ Ζ/Τ ηε δπλαηφηεηα ηεο απηφκαηεο ελέξγεηαο ησλ αζξνίζεσλ ησλ ζηειψλ θαη κεηαθνξάο ησλ πνζψλ απφ ζειίδα ζε ζειίδα ζε κεληαία ή εηήζηα βάζε. πλεπψο, φπνηα δπλαηφηεηα θαη λα εμαζθαιίδεη ην πξφγξακκα ηνπ Ζ/Τ είλαη απνδεθηή. Δπί ρεηξφγξαθεο ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ αγνξψλ δελ επηβάιιεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ε ππνρξέσζε ελέξγεηαο ησλ αζξνίζεσλ ησλ πνζψλ ησλ ζηειψλ ηνπ θαη ε κεηαθνξά ηνπο απφ ζειίδα ζε ζειίδα. Δίλαη ζθφπηκν θαη ζηελ πεξίπησζε απηή λα γίλνληαη αζξνίζεηο ζε κεληαία ηνπιάρηζηνλ βάζε. 33

34 13. ΑΛΛΑΓΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΠΟ ΑΓΟΡΧΝ Δ ΔΟΓΧΝ-ΔΞΟΓΧΝ & ΑΝΣΗΣΡΟΦΑ Όζνη απφ ηνπο επηηεδεπκαηίεο κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ αιιάδνπλ θαηεγνξία βηβιίσλ θαη εληάζζνληαη απφ ηελ πξψηε ζηε δεχηεξε θαη αληίζηξνθα, εμαθνινπζνχλ λα ηεξνχλ κέρξη ην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, ηα ίδηα βηβιία ηεο θαηεγνξίαο πνπ ηεξνχζαλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο. Γειαδή νπζηαζηηθά ην βηβιίν αγνξψλ θαηαξγήζεθε απφ 1/1/1993 ζηηο πφιεηο άλσ ησλ 5000 θαηνίθσλ, κε εμαίξεζε βέβαηα ηνπο πξαηεξηνχρνπο πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ απηνθηλήησλ, ηνπο επηηεδεπκαηίεο ιηαληθήο πψιεζεο ζηηο ιατθέο αγνξέο, ηνπο εθκεηαιιεπηέο πεξηπηέξνπ θαη ηνπο ιηαλνπσιεηέο ςηιηθψλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ (εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ θαη ηζηγάξσλ). 14. ΔΗΓΗΚΑ ΚΑΘΔΣΧΣΑ Ζ εθαξκνγή ηνπ ΦΠΑ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πξνυπνζέηεη ηελ ιεπηνκεξή ηήξεζε ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ηε ζρνιαζηηθή έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο ππφρξενπο, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία απμεκέλνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο, ηφζν ζηηο πνιπάξηζκεο κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ ζήκεξα έρνπλ ππνηππψδε ινγηζηηθή νξγάλσζε φζν θαη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα αμηνπνηνχλ, επεμεξγάδνληαη θαη ειέγρνπλ ηεξάζηην φγθν ζηνηρείσλ Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζνβαξφηαηνπ απηνχ ζέκαηνο, ε 6 ε Κνηλνηηθή Οδεγία, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 24 σο 26, πξνβιέπεη νξηζκέλα εηδηθά θαζεζηψηα γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ιφγσ ηνπ κηθξνχ ηνπο κεγέζνπο, ηνπ είδνπο ησλ εξγαζηψλ ηνπο ή ηεο έιιεηςεο θαηάιιειεο νξγάλσζεο, δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιιεη ε εθαξκνγή ηνπ θαλνληθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ θφξνπ. Σν πιαίζην πνπ ε 6 ε Κνηλνηηθή Οδεγία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Πξάμε Πξνζρψξεζεο, πξνδηαγξάθεη γηα ηελ θνξνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, πξνβιέπεη δχν θνξνινγηθά θαζεζηψηα. Σν πξψην γηα ηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, πξνβιέπεη ηελ πιήξε εμαίξεζε ηνπο απφ ην θφξν, ελψ ην δεχηεξν γηα ηηο θάπσο κεγαιχηεξεο (κηθξνκεζαίεο) επηρεηξήζεηο, πξνβιέπεη απινπζηεπκέλν ζχζηεκα, πνπ απνβιέπεη ζην δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. 34

35 Μέζα ζηα πιαίζηα απηά, θαη κε βάζε ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Διιάδα, ην λνκνζρέδην, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32 έσο 36, πξνβιέπεη ηα αθφινπζα εηδηθά θαζεζηψηα: α) ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ β) ησλ αγξνηψλ θαη αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ γ) ησλ πξαθηνξείσλ ηαμηδηψλ θαη δ) ησλ θαπλνβηνκεραληθψλ πξντφλησλ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ ΜΙΚΡΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Με βαζηθφ θξηηήξην ην χςνο ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπο, νη κηθξέο επηρεηξήζεηο δηαθξίλνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λνκνζρεδίνπ, ζ εθείλεο πνπ ππάγνληαη ζε θαζεζηψο πιήξνπο απαιιαγήο απφ ηνλ ΦΠΑ θαη ζ εθείλεο πνπ ππάγνληαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. Α. ΚΑΘΔΣΩ ΠΛΗΡΟΤ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ην θαζεζηψο απηφ ζα ππαρζνχλ νη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζηα ηηκνιφγηα ηνπο δε ζα ππνινγίδνπλ, θαη γη απηφ δε ζα απνδίδνπλ, θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο, αιιά θαη δελ ζα εθπίπηνπλ ην θφξν κε ηνλ νπνίν επηβαξχλζεθαλ νη εηζξνέο ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά ην θφζηνο δηαρείξηζεο ηνπ θφξνπ, φρη κφλν γηα ηελ επηρείξεζε αιιά θαη γηα ην Κξάηνο. Β. ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ ΜΙΚΡΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ην θαζεζηψο απηφ ζα ππαρζνχλ νη κηθξέο επηρεηξήζεηο κε αλεπαξθή ινγηζηηθή νξγάλσζε, νη νπνίεο, ιφγσ ηνπ χςνπο ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχλ, δελ ζα κπνξνχλ λα ππαρζνχλ νχηε ζην θαζεζηψο πιήξνπο απαιιαγήο, αιιά νχηε θαη ζην θαλνληθφ, γηαηί ε ππαγσγή ζ απηφ ζα επηβάξπλε φρη κφλν ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη ην θφζηνο δηαρείξηζεο ηνπ ΦΠΑ απφ ην Κξάηνο. α) Δπισειπήζειρ πος ςπάγονηαι χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λνκνζρεδίνπ, ζην εηδηθφ θαζεζηψο ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ππάγνληαη εθείλεο πνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθψλ ηνηρείσλ, δελ έρνπλ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ βηβιία ή ηεξνχλ βηβιία 35

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ Σεο ΥΑΣΕΖΠΑΟΤ ΔΛΔΝΖ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα θ. ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα Πηςσιακήρ Δπγαζίαρ: Σπιγωνικέρ ςναλλαγέρ (Δνδοκοινοηικέρ Αποκηήζειρ, Δνδοκοινοηικέρ Παπαδόζειρ, Άλλερ ςναλλαγέρ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ επίζθεςεο αζζελψλ Έθδνζε α.π.π. απφ γηαηξνχο πνπ ζπκβάιινληαη κε αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ην Γεκφζην.... 4 ΘΔΜΑ: Έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Γ Υ Δ Η Ρ Η Γ Η Ο ΣΩΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΩΝ ΔΡΩΣΖΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ, Δ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΑ ΘΔΜΑΣΑ

Δ Γ Υ Δ Η Ρ Η Γ Η Ο ΣΩΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΩΝ ΔΡΩΣΖΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ, Δ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΛΧΝΔΗΧΝ ΚΑΗ Δ.Φ.Κ. 2.ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ/ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ-ΠΟΛΗΣΧΝ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έλλνηα είδνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β..... 2 ΘΔΜΑ: Παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ έλαληη ακνηβήο Έθδνζε ζηνηρείνπ... 2 ΘΔΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 α) Μεραλνγξαθηθά εθδηδφκελα ζηνηρεία ήκαλζε κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ... 5 ΘΔΜΑ: Απαιιαγή ησλ ηεξνχλησλ πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ δειηίσλ απνζηνιήο... 5 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΣΩΝ 2006 & 2007 ζε θνξνινγηθά ζέκαηα: - Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Καξαηζηφξα Γεκήηξε

Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Καξαηζηφξα Γεκήηξε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία «ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΗΟΓΖΜΑ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 1.1. Έννοια ηηρ Δηαιπείαρ Ο άλζξσπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΝΙΚ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Δ Ι Α Γ Ω Γ Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ Ο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ (tax expenditures) δηαθνξνπνηείηαη απφ ρψξα

Διαβάστε περισσότερα

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι Δπιβλέποςζα καθηγήηπια: Λημναίος Παπθένα ποςδαζηέρ:

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

εκεηψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο

εκεηψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΏΝ ΠΟΤΓΧΝ εκεηψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κσλζηαληίλνο Η. Ληάπεο Δπάγγεινο Γ. Πνιίηεο, PhD Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1. Ειςαγωγι... 5 1.1 Η ζννοια τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΠΔΡΑΚΣΗΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΚΑΗ ΞΔΠΛΤΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟ (ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΜΕ ΥΡΟΝΟΜΕΡΙΣΙΚΗ ΜΙΘΩΗ (TIMESHARING)»

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΜΕ ΥΡΟΝΟΜΕΡΙΣΙΚΗ ΜΙΘΩΗ (TIMESHARING)» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ- MANAGEMENT ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ (Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεο) Οκάδεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 0 ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΖ (Οκάδεο 1, 2, 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 χληαμε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ 4 1.1 Δλεκέξσζε γηα ηηο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ 4 1.2 χληαμε

Διαβάστε περισσότερα