Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011"

Transcript

1 Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011

2 2 Φορολογικό Πιστοποιητικό Η διαδικασία, ο τρόπος και ο τύπος του φορολογικού πιστοποιητικού καθορίστηκαν µε την υπουργική απόφαση ΠΟΛ 1159/ Με τον ν.2238/1994 άρθρο 82 5 οι Νόµιµοι Ελεγκτές και τα Ελεγκτικά Γραφεία, υποχρεούνται στην έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού στις εταιρείες που διενεργούν τον τακτικό υποχρεωτικό έλεγχο. Κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για υπαγωγή των επιχειρήσεων στο Φορολογικό Πιστοποιητικό Όλες τις επιχειρήσεις (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις εµπίπτουν σε υποχρεωτικό έλεγχο από Νόµιµους Ελεγκτές / Ελεγκτικά Γραφεία και συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις µε ηµεροµηνία 30/06/2011 και µετά. Συνεπώς: Ι. ΌλεςοιεταιρείεςΑ.Ε. καιε.π.ε., οιοποίεςυπερβαίνουντααριθµητικάόριατωνδυο (2) απότατρία (3) παρακάτωκριτήρια: Σύνολο Ενεργητικού > 2,5 εκ., Καθαρός Κύκλος Εργασιών > 5 εκ. Μέσος Όρος Προσωπικού > 50 άτοµα ΙΙ. Εταιρείεςµεκεφάλαιοέναρξης (Καταστατικόίδρυσης) τουλάχιστον ΙΙΙ. Εταιρείες που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα.π.χ.α. (είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά) IV. Υποκαταστήµατα αλλοδαπών τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών

3 3 Φορολογικά Αντικείµενα Ελέγχου Ο φορολογικός έλεγχος πραγµατοποιείται βάσει «Ειδικού Προγράµµατος Ελέγχου» που έχει συνταχθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία µε την ΕΛΤΕ και θα αναβαθµίζεται σε ετήσια βάση. Ελεγκτικά ζητήµατα που δεν καλύπτονται µε την παρούσα απόφαση θα αντιµετωπίζονταισύµφωναµετοπλαίσιοπουπροδιαγράφεταιαπότο ιεθνέςπρότυποεργασιών ιασφάλισης 3000 (International Standard on Assurance Engagement - ISAE 3000), καλύπτει δε τα εξής φορολογικά αντικείµενα: Φορολογία εισοδήµατος Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) Κώδικας Βιβλίων Στοιχείων (ΚΒΣ) Φορολογία ακινήτων Τέλος χαρτοσήµου Υποχρεώσεις παρακρατουµένων φόρων Μετασχηµατισµοί επιχειρήσεων Ενδοοµιλικές συναλλαγές (Στην περίπτωση κατά την οποία διενεργήθηκαν ενδοοµιλικές συναλλαγές εντός της ελεγχόµενης χρήσης, ελέγχεται από τον Νόµιµο Ελεγκτή, εάν η επιχείρηση έχει συντάξει φάκελο τεκµηρίωσης ενδοοµιλικών συναλλαγών όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. E-commerce

4 4 είγµα δαπανών ελέγχου σε συνάρτηση µε τα έσοδα της επιχείρησης Το δείγµα καλύπτει τουλάχιστον το 10% του συνόλου της κάθε κατηγορίας δαπάνης. Αποτελείται από δαπάνες που υπερβαίνουν συγκεκριµένα όρια ανάλογα µε τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: Ακαθάριστα έσοδα έως 50 εκ. 50 εκ εκ. 100 εκ εκ. 200 εκ εκ. 500 εκ εκ. Αξία απάνης > 15 χιλ > 25 χιλ > 35 χιλ > 50 χιλ > 70 χιλ Αν δεν καλύπτεται το δείγµα του 10% ανά κατηγορία δαπάνης, τότε το δείγµα αυξάνεται περαιτέρω Ειδικά για τις δαπάνες επιβατικών αυτοκινήτων, τους φόρους-τέλη, τις προβλέψεις και τις δαπάνες συνεδρίων / δεξιώσεων θα ελέγχονται όλα τα παραστατικά ανεξαρτήτως ποσού Σε περίπτωση που εντοπίζονται παραβάσεις, οι Νόµιµοι Ελεγκτές υποχρεούνται να επεκτείνουν τις ελεγκτικές τους διαδικασίες. Σε αυτή την περίπτωση τα όρια δαπανών και τα δείγµατα ελέγχου επαυξάνονται Ο Νόµιµος Ελεγκτής υποχρεούται να εφαρµόσει τις κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες που κρίνει, για να ελέγξει όλα τα φορολογικά αντικείµενα

5 5 Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ορθότητα των «φορολογικών εγγράφων» (Άρθρο 2) Υπεύθυνες για τη σύνταξη των «φορολογικών εγγράφων» είναι οι διοικήσεις των ελεγχόµενων εταιρειών Ο προσδιορισµός των µη φορολογικά αναγνωρισµένων δαπανών θα πρέπει να προκύπτει αναλυτικά από τα τηρούµενα βιβλία: είτε άµεσα από τους καταχωρητές των εγγραφών, είτε το αργότερο µέχρι την οριστικοποίηση των λογιστικών εγγραφών κάθε µήνα Αυτό απαιτεί την αλλαγή του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των λογιστηρίων ώστε να είναι εφικτός ο Έλεγχος για το φορολογικό πιστοποιητικό. Περιεχόµενο του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού (Άρθρο 3) ΤοπεριεχόµενοτουΕτήσιουΦορολογικούΠιστοποιητικούδιακρίνεταισεδυοτµήµατα: α) την Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης (* Βλέπε Παράρτηµα Ι της ΠΟΛ 1159, ΦΕΚ 1657/ ) β) το Προσάρτηµα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων (* Βλέπε Παράρτηµα ΙΙ της ΠΟΛ 1159, ΦΕΚ 1657/ )

6 6 Τύπος και Ισχύς Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης (Άρθρο 6) Η 'Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης συντάσσεται σύµφωνα µε τα Υποδείγµατα του Παραρτήµατος Ι της Υπ. Απόφασης 1159/2011 και µπορεί να περιλαµβάνει διαφορετικό τύπο συµπεράσµατος, όπως φαίνεται στο σχετικό πίνακα: ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΙΑ ΙΣΧΥΣ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη Όταν δεν προκύπτουν φορολογικές παραβάσεις ή προκύπτουν «µη σηµαντικές» παραβάσεις Εντός 15 ηµερών από την υποβολή της έκθεσης στο Υπουργείο Οικονοµικών αποστέλλεται στην ελεγχόµενη εταιρεία επιστολή στην οποία αναφέρεται ότι α) σύµφωνα µε τον έλεγχο των ελεγκτών δεν προέκυψαν παραβάσεις, β) αυτό γίνεται καταρχήν δεκτό από το Υπουργείο Οικονοµικών και γ) τα φορολογικά αντικείµενα των εταιρειών οριστικοποιούνταιµετάτηνολοκλήρωσητωνδειγµατοληπτικώνελέγχων. Συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη µε θέµατα έµφασης Όταν προκύπτουν θέµατα των οποίων η φορολογική µεταχείριση αµφισβητείται Εκδίδεταιαπότηναρµόδιαελεγκτικήυπηρεσίαεντολήελέγχουγιαταθέµαταέµφασης. Οι έλεγχοι διενεργούνται από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και ολοκληρώνονται σε διάστηµα όχι αργότερο των 18 µηνών από την προθεσµία υποβολής από τους Νόµιµους Ελεγκτές /Ελεγκτικά Γραφεία της έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης στο Υπουργείο Οικονοµικών (π.χ. για εταιρεία που κλείνει χρήση στις 31/12/2011 η προθεσµία λήγει την 10/1/2014). Μετά τη βεβαίωση τυχόν φόρων ο έλεγχος θεωρείται περαιωµένος Συµπέρασµα µε επιφύλαξη Αδυναµία έκφρασης συµπεράσµατος ή Αρνητικό συµπέρασµα Όταν προκύπτουν συµπεράσµατα µε επιφύλαξη (µη συµµόρφωσηµεφορολογικήνοµοθεσία) Εκδίδεται όταν: - Υπάρχουν παραβάσεις της Φορολογικής Νοµοθεσίας. -Προκύπτει αδυναµία έκφρασης συµπεράσµατος ή αρνητικό συµπέρασµα διότι δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν οι ελεγκτικές επαληθεύσεις. - εν γίνει ο έλεγχος Εκδίδεται από την αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία εντολή ελέγχου. Εάν υπάρχουν διαφορές που θα ήταν δυνατό να καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές µε τον έλεγχο µόνο ειδικών αντικειµένων, εκδίδεται εντολή ελέγχου για τα αντικείµενα αυτά. Η αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείο Οικονοµικών µπορεί να ζητήσει από το Νόµιµο Ελεγκτή / Ελεγκτικό Γραφείο κάθε έγγραφο που κρίνεται απαραίτητο για τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου Εκδίδεται από την αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία εντολή ελέγχου

7 7 Προσάρτηµα αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων (Άρθρο 3) Συντάσσεται σύµφωνα µε τα Υποδείγµατα του Παραρτήµατος ΙΙ της Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ 1159/2011 και περιλαµβάνει κυρίως τα κάτωθι: Πληροφοριακά στοιχεία για τον Ελεγκτή Ελεγκτικό Γραφείο και την ελεγχόµενη εταιρεία Ποσοτικά δεδοµένα της ελεγχόµενης περιόδου και αντίστοιχα συγκριτικά Ανάλυση των ευρηµάτων που προκύπτουν από τον έλεγχο ανά φορολογικό αντικείµενο Τα δεδοµένα του φορολογικού ελέγχου δίδονται εγγράφως στην επιχείρηση και αυτή διατυπώνει εγγράφως σχετικές παρατηρήσεις Οι παραβάσεις που εντοπίζονται από τον έλεγχο του Νόµιµου Ελεγκτή καταγράφονται καθώς και οι απόψεις της διοίκησης της εταιρείας και του λογιστή - φοροτέχνη που υπογράφει τις φορολογικές καταστάσεις. Τεκµηρίωση Φορολογικού Ελέγχου Για κάθε «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» τηρείται: Αναλυτικός Φάκελος Τεκµηρίωσης Μέρος της Ελεγκτικής Τεκµηρίωσης αποτελεί το συµπληρωµένο πρόγραµµα ελέγχου Συµπληρωµένο πρόγραµµα ελέγχου στο οποίο, για κάθε ελεγκτικό βήµα, γίνεται παραποµπή στο φάκελο ελέγχου Στον φάκελο ελέγχου αναλύονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: Μεθοδολογία επιλογής δείγµατος Αναλυτική περιγραφή εκτελεσθείσας εργασίας Ευρήµατα που προέκυψαν από την Ελεγκτική εργασία Τελικό συµπέρασµα ελέγχου Η τεκµηρίωση των ανωτέρω θα πραγµατοποιείται βάσει του ιεθνούς Προτύπου Εργασιών ιασφάλισης 3000, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε έναν τρίτο έµπειρο ελεγκτή να µπορεί να επαληθεύσει την εκτελεσθείσα εργασία και το εξαχθέν συµπέρασµα

8 8 Χρονοδιάγραµµα έκδοσης του Φορολογικού Πιστοποιητικού Η Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης ολοκληρώνεται και υποβάλλεται στην ελεγχόµενη εταιρεία, σε 10 ηµέρες µετά την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος Η Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών από τους Νόµιµους ελεγκτές σε 10 ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης του ισολογισµού της επιχείρησης από τη Γενικής Συνέλευση των Μετόχων Η τεκµηρίωση του ως άνω φορολογικού ελέγχου και η συµπλήρωση του Φορολογικού Φακέλου, ολοκληρώνεται 60 ηµέρες µετά την υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης στο Υπουργείο Οικονοµικών, ανεξάρτητα αν από τον έλεγχο προέκυψαν παραβάσεις * Ακολουθεί ενδεικτικό παράδειγµα.

9 9 Παράδειγµα Χρονοδιαγράµµατος για ΑΕ και Ε.Π.Ε. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, παραθέτουµε ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα για ΑΕ που η χρήση θα λήξει την και την Τέλος χρήσης Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος Υποβολή Έκθεσης στην ελεγχόµενη εταιρεία Καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων απότηγσ Ηλεκτρονική υποβολή Έκθεσης στη ΓΓΠΣ Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου από το Υπουργείο Οικονοµικών

10 10 Ποιοτικός Έλεγχος (Άρθρο 7) Μεικτά συνεργεία στελεχών της ΕΛΤΕ και Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονοµικών Ελέγχουνένανήπερισσότερουςφακέλουςγιακάθεελεγκτή. Αντικείµενο ελέγχου θα είναι ο φάκελος τεκµηρίωσης των Νόµιµων Ελεγκτών/ Ελεγκτικών γραφείων Σύνοψη των διαπιστώσεων των ποιοτικών ελέγχων, για κάθε ελεγκτική εταιρεία δηµοσιοποιείται στο διαδίκτυο. ειγµατοληπτικός έλεγχος από τη φορολογική αρχή (Άρθρο 5) Από τις εταιρείες που ελέγχονται από τους Νόµιµους Ελεγκτές / Ελεγκτικά Γραφεία, επιλέγεται δείγµα τουλάχιστον τις τάξης του 9% για έλεγχο, µε κριτήρια που ορίζονταιαπότουπουργείοοικονοµικών. Οι έλεγχοι από τις φορολογικές ελεγκτικές υπηρεσίες, καλύπτουν όλα τα φορολογικά αντικείµενα που ορίζονται στο πρόγραµµα ελέγχου. Επιπλέον κριτήρια µε βάσει τα οποία θα επιλέγονται οι εταιρείες για έλεγχο: Λήψη ή έκδοση πλαστών/εικονικών φορολογικών στοιχείων Συναλλαγές µε ανύπαρκτες φορολογικά εταιρείες Παραβάσεις transfer pricing Στοιχεία ή ενδείξεις για παραβάσεις της φορολογικής νοµοθεσίας Μη έκδοση έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης από τους Νόµιµους Ελεγκτές / Ελεγκτικά Γραφεία εντός των προθεσµιών Αναφορά από τους Νόµιµους Ελεγκτές ότι δεν τους δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες Περιπτώσεις ελέγχων κατά τους οποίους έχουν προκύψει στοιχεία για παράβαση του Ν. 3693/2008 από τους Νόµιµους Ελεγκτές / Ελεγκτικά Γραφεία Άσκηση δίωξης µελών.σ. σύµφωνα µε τις διατάξεις περί νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Συγκέντρωση του ελέγχου σε ποσοστό πάνω από 70% του κλάδου από το ίδιο ελεγκτικό γραφείο µετά από απόφαση της Επιτροπής Ευρήµατα του ποιοτικού ελέγχου που διενεργεί η ΕΛΤΕ Λογιστικές διαφορές που αφορούν την παραγωγικότητα των δαπανών και είναι µικρότερες από το 0,5% των ακαθαρίστων εσόδων

11 11 Άλλες περιπτώσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου (Άρθρο 10) Τακτικός έλεγχος από την Φορολογική Αρχή, διενεργείται επίσης στις ακόλουθες περιπτώσεις: Περιπτώσεις που µια ΑΕ ή ΕΠΕ, παρότι πληροί τα κριτήρια για τον υποχρεωτικό έλεγχο από Νόµιµους Ελεγκτές / Ελεγκτικά Γραφεία, δεν τους επιλέγει για τον έλεγχο της φορολογικής της συµµόρφωσης Αµοιβές των Νοµίµων Ελεγκτών / Ελεγκτικών Γραφείων, για το Φορολογικό Πιστοποιητικό Οι αµοιβές προσδιορίζονται µε βάση τα δεδοµένα της αγοράς µε ελεύθερη διαπραγµάτευση και εκπίπτουν φορολογικά από τα φορολογητέα έσοδα της ελεγχόµενης επιχείρησης Επιτροπή που ορίζεται από την παρούσα υπουργική απόφαση θα αποφαίνεται για τις διαφοροποιήσεις των αµοιβών που αντίκεινται στα συναλλακτικά ήθη. Οι υποθέσεις για τις οποίες οι αµοιβές κρίνονται αφύσικες θα παραπέµπονται για έλεγχο από τις φορολογικές αρχές.

12 12 Κυρώσεις των Νοµίµων Ελεγκτών / Ελεγκτικών Γραφείων Εφόσον σε µεταγενέστερο έλεγχο της φορολογικής αρχής προκύψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις, σε σχέση µε τα φορολογητέα αντικείµενα του προγράµµατος ελέγχου, επιβάλλονται στους Νόµιµους Ελεγκτές/ Ελεγκτικά Γραφεία: ιοικητικές και Ποινικές Κυρώσεις, για διαφυγόντα έσοδα ηµοσίου: Πρόστιµο τόσο στο Νόµιµο Ελεγκτή όσο και στο Ελεγκτικό Γραφείο Τα πρόστιµα δηµοσιοποιούνται στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών Οι ιοικητικές Κυρώσεις του Ν. 3693/2008 είναι: Σύσταση, επίπληξη, πρόστιµο ύψους µέχρι , προσωρινή αναστολή άσκησης επαγγέλµατος µέχρι 1 έτος, οριστική διαγραφή από τα µητρώα του Σ.Ο.Ε.Λ. Οι παραπάνω κυρώσεις, µε τη διαφορά ότι το ανώτατο όριο του προστίµου µπορεί να αγγίξει το , επιβάλλονται και κατά της ελεγκτικής εταιρείας, στην οποία ανήκει ο ορκωτός ελεγκτής που διενήργησε τον έλεγχο, εφόσον διαπιστωθεί ότι στην παράβαση είχε συµµετοχή µέλος της διοίκησής της Αλληλέγγυα, περιορισµένη ευθύνη για τους Νόµιµους Ελεγκτές / Ελεγκτικά Γραφεία για τις περιπτώσεις που δεν συνιστούν δόλο από την πλευρά τους και υπήρξε απώλεια για τα έσοδα του δηµοσίου, µέχρι το 10πλάσιο των αµοιβών (Αρ. 29 Ν.3693/2008) Στην περίπτωση που αποδειχθεί δόλος, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις δυνάµει των διατάξεων για το ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος

13 13 Πληροφορίες για την εταιρεία µας, HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε Η εταιρεία µας είναι µέλος του διεθνούς λογιστικού - ελεγκτικού οργανισµού «Morison International», που έχει 95 µέλη σε 63 χώρες του κόσµου και διαθέτειστελέχηµεσηµαντικήεµπειρίαστονλογιστικό-οικονοµικό-φορολογικόκλάδο. Ως µέλη της Morison International, παρέχουµε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, έχοντας πρόσβαση σε τεχνογνωσία που αρµόζει σε εταιρείες διεθνούς κύρους, αλλά µε τιµολόγηση προσαρµοσµένη στην ελληνική πραγµατικότητα. HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε Ιφιγενείας 81 & Βελικοπούλου Ν. Ιωνία -Αττική Τ.Κ , Ελλάδα Tel: Fax:

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΛΜ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΛΜ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜA Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Partner Head of Tax Services TMS Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Λουκιανού 6,10675 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ:210 7253580 1,Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το Φορολογικό Πιστοποιητικό. Μια νέα διαδικασία φορολογικού ελέγχου. Υπό του φοιτητή: Μπατσούλη Αναστάσιου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το Φορολογικό Πιστοποιητικό. Μια νέα διαδικασία φορολογικού ελέγχου. Υπό του φοιτητή: Μπατσούλη Αναστάσιου ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το Φορολογικό Πιστοποιητικό. Μια νέα διαδικασία φορολογικού ελέγχου Υπό του φοιτητή: Μπατσούλη Αναστάσιου Επιβλέπων: Διακομιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Προς την Επιχείρηση ΑΒΓ με ΑΦΜ και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Προς την Επιχείρηση ΑΒΓ με ΑΦΜ και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Α.1 Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Νόμιμου Ελεγκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013). Προς την

Διαβάστε περισσότερα

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: g.christopoulos@mental.gr

e-mail: g.christopoulos@mental.gr Τετάρτη 4 εκεµβρίου 2013 3 η Θεµατική ενότητα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και αλλαγές ΚΦΑΣ: Αλλάζουν όλα: στα λογιστικά βιβλία, στην τήρηση του λογιστικού σχεδίου και στον Κ.Φ.Α.Σ. Τα κύρια σηµεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Νόµος 4174/2013 (Άρθρα 1 έως 67) Φ.Ε.Κ.170/Α /26.7.2013 [Κωδικοποίηση µέχρι και το Ν. 4183/2013] Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Ταχ. /νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Άρθρο Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψηφίστηκε στις 20 Νοεµβρίου το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο επιχειρεί αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Σεπτέμβριος 2013 Στις 26.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4174/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 170/2013) με τον οποίο θεσπίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 16.01.2013 Τσακάλωφ 5, 106 73 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ψηφίστηκε την 11.1.2013 στη Βουλή ο νέος φορολογικός νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174/13 (ΦΕΚ 170 Α/26-7-2013) : Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο της Εταιρίας ικηγόρων POTAMITISVEKRIS τεύχος 24 Ιανουάριος 2015

Ενηµερωτικό ελτίο της Εταιρίας ικηγόρων POTAMITISVEKRIS τεύχος 24 Ιανουάριος 2015 Ενηµερωτικό ελτίο της Εταιρίας ικηγόρων POTAMITISVEKRIS τεύχος 24 Ιανουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν. 4308/2014 Το κείµενο των άρθρων 1 έως και 15 που τίθενται σε ισχύ από την 1η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση Νόµος 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38/10.02.2004) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /NΣΕΙΣ: Αθήνα 31 εκεµβρίου 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /NΣΕΙΣ: Αθήνα 31 εκεµβρίου 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /NΣΕΙΣ: -ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ -ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Νόµος 4174/2013 (Άρθρα 1 έως 67) Φ.Ε.Κ. 170/Α /26.7.2013 [Κωδικοποίηση µέχρι και το Ν. 4281/2014] Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Επιτροπής για την εφαρμογή του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π) Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά

Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά Γράφει ο Φοροτεχνικός Γιώργος Χριστόπουλος(*) 1.... οι στόχοι: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, «το σχέδιο (για τον ΚΦΑΣ), με τις απαραίτητες νομοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002556339 2015-02-03

15PROC002556339 2015-02-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

«Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» Νόμος 4093 (ΦΕΚ 222 Α 12-11-2012)

«Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» Νόμος 4093 (ΦΕΚ 222 Α 12-11-2012) «Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» Νόμος 4093 (ΦΕΚ 222 Α 12-11-2012), Πρώην Δ/ντης (Κ.Υ.) Υπ. Οικ. 1 2 3 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 )

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑ- ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251 24 Νοεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & AΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2273-0-83150 FAX. 2273-0-28968 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/Α /26.7.2013)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/Α /26.7.2013) ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/Α /26.7.2013) Όπως ισχύει µετά την ψήφιση του Ν. 4223/2013 1 Τόκοι και πρόστιµα (Κεφάλαιο έκατο Ν. 4174/2013) 1.1. Τόκοι εκπρόθεσµης

Διαβάστε περισσότερα