2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1."

Transcript

1 Εγθεθξηκέλν θείκελν Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NEXIUM γαζηξναλζεθηηθά δηζθία 20 mg NEXIUM γαζηξναλζεθηηθά δηζθία 40 mg 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Γαζηξναλζεθηηθά δηζθία 20 mg: Αλνηρηνχ ξφδ ρξψκαηνο, επηκήθε, ακθίθπξηα, επηθαιπκκέλα κε πκέλην δηζθία, ραξαγκέλα κε ηελ έλδεημε 20 mg ζηε κία πιεπξά θαη A EH ζηελ άιιε. 40 mg: Ρφδ, επηκήθε, ακθίθπξηα, επηθαιπκκέλα κε πκέλην δηζθία, ραξαγκέλα κε ηελ έλδεημε 40 mg ζηε κία πιεπξά θαη A EI ζηελ άιιε. 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Σα δηζθία Nexium ελδείθλπηαη γηα: Γαζηξν-νηζνθαγηθή παιηλδξνκηθή λόζνο (ΓΟΠΝ): ζεξαπεία ηεο δηαβξσηηθήο νηζνθαγίηηδαο απφ γαζηξν-νηζνθαγηθή παιηλδξφκεζε, καθξνρξφληα ζεξαπεία ζπληήξεζεο γηα ηελ πξφιεςε ππνηξνπήο ζε αζζελείο ζηνπο νπνίνπο νη βιάβεο απφ ηελ νηζνθαγίηηδα έρνπλ επνπισζεί, αληηκεηψπηζε ζπκπησκάησλ γαζηξν-νηζνθαγηθήο παιηλδξνκηθήο λφζνπ (ΓΟΠΝ).

2 2 ε ζπλδπαζκό κε ην θαηάιιειν ζεξαπεπηηθό ζρήκα αληηβηνηηθώλ γηα ηελ εθξίδσζε ηνπ Ειηθνβαθηεξηδίνπ ηνπ ππισξνύ θαη ηελ: επνχισζε ηνπ δσδεθαδαθηπιηθνχ έιθνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην Διηθνβαθηεξίδην ηνπ ππισξνχ, θαη πξφιεςε ηεο ππνηξνπήο ηνπ πεπηηθνχ έιθνπο ζε αζζελείο κε έιθνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην Διηθνβαθηεξίδην ηνπ ππισξνχ. ε αζζελείο πνπ απαηηείηαη ζπλερήο ζεξαπεία κε Με ηεξνεηδή Αληηθιεγκνλώδε Φάξκαθα (ΜΑΦ) Δπνχισζε γαζηξηθψλ ειθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε Με ζηεξνεηδψλ Αληηθιεγκνλσδψλ Φαξκάθσλ. Πξφιεςε γαζηξηθψλ θαη δσδεθαδαθηπιηθψλ ειθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ΜΑΦ ζε αζζελείο πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν δεκηνπξγίαο έιθνπο. Παξαηεηακέλε ζεξαπεία κεηά από ελδνθιέβηα αγσγή γηα ηελ πξόιεςε επαλαηκνξξαγίαο πεπηηθώλ ειθώλ. Θεξαπεία ηνπ πλδξόκνπ Zollinger-Ellison 4.2 Δνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο Tα δηζθία ζπληζηάηαη λα θαηαπίλνληαη νιφθιεξα κε ηε βνήζεηα πγξνχ. Σα δηζθία δελ πξέπεη λα καζψληαη ή λα ζξπκκαηίδνληαη. Γηα αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζηελ θαηάπνζε, ηα δηζθία κπνξνχλ επίζεο λα δηαιπζνχλ ζε κηζφ πνηήξη κε αλζξαθνχρν λεξφ. Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη άιια πγξά επεηδή κπνξεί λα δηαιπζεί ε εληεξηθή επηθάιπςε ησλ θνθθίσλ. Αλαθηλήζηε έσο φηνπ ηα δηζθία δηαιπζνχλ. Ζ ιήςε ηνπ ελαησξήκαηνο ησλ θνθθίσλ πξέπεη λα γίλεηαη ακέζσο ή εληφο 30 ιεπηψλ απφ ηελ παξαζθεπή ηνπ. ηε ζπλέρεηα, γηα λα θαζαξίζεη ην πνηήξη απφ ηα θνθθία, πξνζζέζηε λεξφ έσο ηε κέζε θαη πηείηε ην. Σα θνθθία δελ πξέπεη λα καζψληαη ή λα ζξπκκαηίδνληαη. Γηα αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ αδπλακία θαηάπνζεο, ηα δηζθία κπνξνχλ λα δηαιπζνχλ ζε κε αλζξαθνχρν λεξφ θαη λα ρνξεγεζνχλ κέζσ ξηλνγαζηξηθνχ ζσιήλα. πληζηάηαη λα ειέγρεηαη πξνζεθηηθά πξηλ ηελ ρνξήγεζε ε θαηαιιειφηεηα

3 3 ηεο ζχξηγγαο θαη ηνπ ζσιήλα πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ δηαδηθαζία απηή. Γηα νδεγίεο παξαζθεπήο θαη ρνξήγεζεο βιέπε ιήκκα 6.6. Ελήιηθεο θαη έθεβνη από 12 εηώλ θαη άλσ Γαζηρο-οιζοθαγική παλινδρομική νόζος (ΓΟΠΝ): ζεξαπεία ηεο δηαβξσηηθήο νηζνθαγίηηδαο από γαζηξν-νηζνθαγηθή παιηλδξόκεζε 40 mg κηα θνξά ηελ εκέξα γηα 4 εβδνκάδεο πληζηάηαη ε ζπλέρηζε ηεο ζεξαπείαο γηα άιιεο 4 εβδνκάδεο ζε φζνπο αζζελείο δελ έρεη επηηεπρζεί επνχισζε ησλ βιαβψλ ηεο νηζνθαγίηηδαο ή ζε φζνπο έρνπλ ζπκπηψκαηα πνπ επηκέλνπλ. καθξνρξόληα ζεξαπεία γηα ηελ πξόιεςε ππνηξνπήο ζε αζζελείο ζηνπο νπνίνπο νη βιάβεο από ηελ νηζνθαγίηηδα έρνπλ επνπισζεί 20 mg κηα θνξά ηελ εκέξα αληηκεηώπηζε ζπκπησκάησλ γαζηξν-νηζνθαγηθήο παιηλδξνκηθήο λόζνπ (ΓΟΠΝ) 20 mg κία θνξά ηελ εκέξα ζε αζζελείο ρσξίο νηζνθαγίηηδα. Αλ δελ επηηεπρζεί ν έιεγρνο ησλ ζπκπησκάησλ κεηά απφ 4 εβδνκάδεο, πξέπεη λα γίλεηαη πεξαηηέξσ έιεγρνο ησλ αζζελψλ. Μεηά ηελ απαιιαγή απφ ηα ζπκπηψκαηα, ν έιεγρνο ησλ ζπκπησκάησλ ζην κέιινλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε 20 mg κηα θνξά ηελ εκέξα. ε ελήιηθεο, φηαλ ππάξρεη αλάγθε, κπνξεί λα γίλεη θαη επίθιεζε ιήςε 20 mg κηα θνξά ηελ εκέξα. ε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ΜΑΦ κε θίλδπλν λα εκθαλίζνπλ γαζηξηθά θαη δσδεθαδαθηπιηθά έιθε, θαη επίθιεζε ιήςε γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπκπησκάησλ δε ζπληζηάηαη. Ελήιηθεο ε ζπλδπαζκό κε ην θαηάιιειν ζεξαπεπηηθό ζρήκα αληηβηνηηθώλ γηα ηελ εθξίδσζε ηνπ Ειηθνβαθηεξηδίνπ ηνπ ππισξνύ θαη ηελ: επνύισζε ηνπ δσδεθαδαθηπιηθνύ έιθνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην Ειηθνβαθηεξίδην ηνπ ππισξνύ, θαη πξόιεςε ηεο ππνηξνπήο ηνπ πεπηηθνύ έιθνπο ζε αζζελείο κε έιθνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην Ειηθνβαθηεξίδην ηνπ ππισξνύ.

4 4 20 mg Nexium κε 1 g ακνμηθηιιίλε θαη 500 mg θιαξηζξνκπθίλε δχν θνξέο ηελ εκέξα γηα 7 εκέξεο. ε αζζελείο πνπ απαηηείηαη ζπλερήο ζεξαπεία κε ΜΑΦ Επνύισζε γαζηξηθώλ ειθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ΜΣΑΦ: Ζ ζπλήζεο δνζνινγία είλαη 20 mg κηα θνξά ηελ εκέξα. Ζ δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο είλαη 4-8 εβδνκάδεο. Πξόιεςε γαζηξηθώλ θαη δσδεθαδαθηπιηθώλ ειθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ΜΣΑΦ ζε αζζελείο πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν δεκηνπξγίαο έιθνπο: 20 mg κηα θνξά ηελ εκέξα. Παξαηεηακέλε ζεξαπεία κεηά από ελδνθιέβηα αγσγή γηα ηελ πξόιεςε επαλαηκνξξαγίαο πεπηηθώλ ειθώλ 40 mg κηα θνξά ηελ εκέξα γηα 4 εβδνκάδεο κεηά απφ ελδνθιέβηα αγσγή γηα ηελ πξφιεςε επαλαηκνξξαγίαο πεπηηθψλ ειθψλ Θεξαπεία ηνπ πλδξόκνπ Zollinger-Ellison Ζ ζπληζηψκελε αξρηθή δνζνινγία είλαη 40 mg Nexium δχν θνξέο ηελ εκέξα. Ζ δνζνινγία πξέπεη λα εμαηνκηθεχεηαη θαη ε ζεξαπεία λα ζπλερίδεηαη γηα φζν δηάζηεκα ελδείθλπηαη θιηληθά. Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ θιηληθψλ δεδνκέλσλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αζζελψλ κπνξεί λα ειεγρζεί κε δφζεηο κεηαμχ 80 θαη 160 mg ηελ εκέξα. Οη δφζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 80 mg εκεξεζίσο, ζα πξέπεη λα δηαηξνχληαη ζε δχν ιήςεηο ηελ εκέξα. Παηδηά κηθξόηεξα ησλ 12 εηώλ Σν Nexium δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε παηδηά κηθξφηεξα ησλ 12 εηψλ θαζψο δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. Νεθξηθή αλεπάξθεηα ε αζζελείο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα δελ ρξεηάδεηαη ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο. πληζηάηαη πξνζνρή ζε αζζελείο κε ζνβαξή λεθξηθή αλεπάξθεηα θαζψο ππάξρεη πεξηνξηζκέλε εκπεηξία. (βιέπε ιήκκα 5.2)

5 5 Ηπαηηθή αλεπάξθεηα ε αζζελείο κε ήπηα έσο κέηξηα επαηηθή αλεπάξθεηα δελ ρξεηάδεηαη ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο. ε αζζελείο κε ζνβαξή επαηηθή αλεπάξθεηα ε κέγηζηε δφζε είλαη 20 mg Nexium θαη δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεηαη (βιέπε ιήκκα 5.2). Ηιηθησκέλνη ηνπο ειηθησκέλνπο δελ ρξεηάδεηαη ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο. 4.3 Αληελδείμεηο Γλσζηή ππεξεπαηζζεζία ζηελ εζνκεπξαδφιε, ππνθαηεζηεκέλεο βελδηκηδαδφιεο ή ζε θάπνην άιιν απφ ηα ζπζηαηηθά ηνπ θαξκάθνπ. Ζ εζνκεπξαδφιε δελ πξέπεη λα ζπγρνξεγείηαη κε λειθηλαβίξε (βιέπε ιήκκα 4.5). 4.4 Ιδηαίηεξεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε Παξνπζία αλεζπρεηηθψλ ζπκπησκάησλ (π.ρ. ζεκαληηθή κε επηδησθφκελε απψιεηα βάξνπο, επαλαιακβαλφκελνη έκεηνη, δπζθαγία, αηκαηέκεζε ή κέιαηλα) θαη ζε πεξίπησζε ππνςίαο ή παξνπζίαο γαζηξηθνχ έιθνπο, ζα πξέπεη πξψηα λα απνθιείεηαη ε χπαξμε θαθνήζεηαο, αθνχ ε ζεξαπεία κε Nexium κπνξεί λα αλαθνπθίζεη απφ ηα ζπκπηψκαηα, θαζπζηεξψληαο έηζη ηε δηάγλσζε. Αζζελείο ζε καθξνρξφληα ζεξαπεία (ηδηαίηεξα φζνη αθνινπζνχλ ζεξαπεία γηα πάλσ απφ έλα ρξφλν) πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε θαη επίθιεζε ζεξαπεία ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεχνληαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ γηαηξφ ηνπο αλ εκθαληζζεί αιιαγή ζηνπο ραξαθηήξεο ησλ ζπκπησκάησλ ηνπο. Όηαλ ζπληαγνγξαθείηαη εζνκεπξαδφιε γηα θαη επίθιεζε ζεξαπεία, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη επηπινθέο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κε άιια θάξκαθα, ιφγσ ηεο απμνκείσζεο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ζην πιάζκα ηεο εζνκεπξαδφιεο. Βιέπε ιήκκα 4.5.

6 6 Όηαλ ζπληαγνγξαθείηαη εζνκεπξαδφιε γηα ηελ εθξίδσζε ηνπ Διηθνβαθηεξηδίνπ ηνπ ππισξνχ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε πηζαλέο αιιειεπηδξάζεηο γηα φια ηα ζπζηαηηθά ηνπ ηξηπινχ ζεξαπεπηηθνχ ζρήκαηνο. Ζ θιαξηζξνκπθίλε είλαη έλαο ηζρπξφο αλαζηνιέαο ηνπ CYP3A4 θαη γη απηφ ην ιφγν πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αληελδείμεηο θαη νη αιιειεπηδξάζεηο ηεο θιαξηζξνκπθίλεο φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ην ηξηπιφ ζεξαπεπηηθφ ζρήκα ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ηαπηφρξνλα άιια θάξκαθα πνπ κεηαβνιίδνληαη απφ ην CYP3A4 φπσο ε ζηζαπξίδε. Απηφ ην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ πεξηέρεη ζνπθξφδε. Αζζελείο κε ζπάληα θιεξνλνκηθά πξνβιήκαηα δπζαλεμίαο ζηε θξνπθηφδε, δπζαπνξξφθεζεο γιπθφδεο-γαιαθηφδεο ή αλεπάξθεηαο ζαθραξάζεο-ηζνκαιηάζεο δελ πξέπεη λα ιακβάλνπλ απηφ ην θάξκαθν. Ζ ζεξαπεία κε αλαζηνιείο ηεο αληιίαο πξσηνλίσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηθξή αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ γαζηξεληεξηθψλ ινηκψμεσλ φπσο απφ Salmonella θαη Campylobacter (βιέπε ιήκκα 5.1). Γελ ζπληζηάηαη ζπγρνξήγεζε εζνκεπξαδφιεο κε αηαδαλαβίξε (βιέπε ιήκκα 4.5). Δάλ ν ζπλδπαζκφο αηαδαλαβίξεο κε αλαζηνιέα ηεο αληιίαο πξσηνλίσλ θξίλεηαη αλαπφθεπθηνο, ζπληζηάηαη πξνζεθηηθφο θιηληθφο έιεγρνο ζε ζπλδπαζκφ κε κία αχμεζε ηεο δφζεο ηεο αηαδαλαβίξεο ζηα 400 mg κε 100 mg ξηηνλαβίξε, εζνκεπξαδφιε 20 mg δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεηαη. 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο Επίδξαζε ηεο εζνκεπξαδόιεο ζηε θαξκαθνθηλεηηθή άιισλ θαξκάθσλ Φαξκαθεπηηθά πξντόληα ησλ νπνίσλ ε απνξξόθεζε εμαξηάηαη από ην ph Ζ κεησκέλε ελδνγαζηξηθή νμχηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ζεξαπείαο κε εζνκεπξαδφιε, κπνξεί λα απμήζεη ή λα κεηψζεη ηελ απνξξφθεζε θάπνησλ θαξκάθσλ εάλ ν κεραληζκφο απνξξφθεζεο επεξεάδεηαη απφ ηε γαζηξηθή νμχηεηα. Όπσο ζπκβαίλεη θαη κε άιινπο αλαζηνιείο ηεο έθθξηζεο νμένο ή κε αληηφμηλα, ε απνξξφθεζε ηεο θεηνθνλαδφιεο θαη ηεο ηηξαθνλαδφιεο κπνξεί λα κεησζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε εζνκεπξαδφιε.

7 7 Έρεη αλαθεξζεί φηη ε νκεπξαδφιε αιιειεπηδξά κε θάπνηνπο αλαζηνιείο ηεο πξσηεάζεο. Ζ θιηληθή ζεκαζία θαη νη κεραληζκνί πίζσ απφ απηέο ηηο αλαθεξζείζεο αιιειεπηδξάζεηο δελ είλαη πάληα γλσζηά. Απμεκέλν γαζηξηθφ ξζ θαηά ηε δηάξθεηα ζεξαπείαο κε νκεπξαδφιε κπνξεί λα κεηαβάιιεη ηελ απνξξφθεζε ησλ αλαζηνιέσλ ηεο πξσηεάζεο. Άιινη πηζαλνί κεραληζκνί αιιειεπίδξαζεο είλαη κέζσ ηνπ CYP 2C19. Γηα ηελ αηαδαλαβίξε θαη ηελ λειθηλαβίξε έρνπλ αλαθεξζεί κεησκέλα επίπεδα ζηνλ νξφ φηαλ ρνξεγνχληαη καδί κε ηελ νκεπξαδφιε θαη έηζη δελ ζπληζηάηαη ε ζπγρνξήγεζε. Ζ ζπγρνξήγεζε νκεπξαδφιεο (40 mg εθάπαμ εκεξεζίσο) κε αηαδαλαβίξε 300 mg/ξηηνλαβίξε 100 mg ζε πγηείο εζεινληέο είρε ζαλ απνηέιεζκα ζεκαληηθή κείσζε ηεο έθζεζεο ζηελ αηαδαλαβίξε (πεξίπνπ 75% κείσζε ηεο AUC, C max θαη C min ). Αχμεζε ηεο δφζεο ηεο αηαδαλαβίξεο ζε 400 mg δελ αληηζηάζκηζε ηελ επίπησζε ηεο νκεπξαδφιεο ζηελ έθζεζε ζηελ αηαδαλαβίξε. Ζ ζπγρνξήγεζε νκεπξαδφιεο (20 mg qd) κε αηαδαλαβίξε 400 mg/ξηηνλαβίξε 100 mg ζε πγηείο εζεινληέο είρε ζαλ απνηέιεζκα κία κείσζε πεξίπνπ 30% ηεο έθζεζεο ηεο αηαδαλαβίξεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ έθζεζε πνπ παξαηεξήζεθε κε αηαδαλαβίξε 300 mg/ξηηνλαβίξε 100 mg qd ρσξίο νκεπξαδφιε 20 mg qd. Ζ ζπγρνξήγεζε νκεπξαδφιεο (40 mg qd) κε λειθηλαβίξε κείσζε ηε κέζε AUC, C max θαη C min ηεο λειθηλαβίξεο θαηά 36-39% θαη ε κέζε AUC, C max θαη C min ηνπ θαξκαθνινγηθά δξαζηηθνχ κεηαβνιίηε Μ8 κεηψζεθε θαηά 75-92%. Γηα ηε ζαθνπηλαβίξε (ηαπηφρξνλα κε ξηηνλαβίξε) αλαθέξζεθε αχμεζε ησλ επηπέδσλ νξνχ (80-100%) θαηά ηε δηάξθεηα ζπγρνξήγεζεο κε ζεξαπεία νκεπξαδφιεο (40 mg qd). Ζ ζεξαπεία κε νκεπξαδφιε 20 mg qd δελ είρε θακκία επίδξαζε ζηελ έθζεζε ηεο ληαξνπλαβίξεο (ηαπηφρξνλα κε ξηηνλαβίξε) θαη ηεο ακπξελαβίξεο (ηαπηφρξνλα κε ξηηνλαβίξε). Ζ ζεξαπεία κε εζνκεπξαδφιε 20 mg qd δελ είρε θακκία επίδξαζε ζηελ έθζεζε ηεο ακπξελαβίξεο (κε ή ρσξίο ξηηνλαβίξε). Ζ ζεξαπεία κε νκεπξαδφιε 40 mg qd δελ είρε θακκία επίδξαζε ζηελ έθζεζε ηεο ινπηλαβίξεο (ηαπηφρξνλα κε ξηηνλαβίξε). Λφγσ ησλ παξφκνησλ θαξκαθνδπλακηθψλ δξάζεσλ θαη θαξκαθνθηλεηηθψλ ηδηνηήησλ ηεο νκεπξαδφιεο θαη ηεο εζνκεπξαδφιεο ε ζπγρνξήγεζε εζνκεπξαδφιεο κε αηαδαλαβίξε δελ ζπληζηάηαη θαη ε ζπγρνξήγεζε εζνκεπξαδφιεο κε λειθηλαβίξε αληελδείθλπηαη. Φάξκαθα ηα νπνία κεηαβνιίδνληαη από ην CYP2C19

8 8 Ζ εζνκεπξαδφιε αλαζηέιιεη ην CYP2C19, ην θχξην έλδπκν πνπ κεηαβνιίδεη ηελ εζνκεπξαδφιε. Έηζη, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε εζνκεπξαδφιε ζπλδπάδεηαη κε θάξκαθα πνπ κεηαβνιίδνληαη απφ ην CYP2C19, φπσο ε δηαδεπάκε, ζηηαινπξάκε, ηκηπξακίλε, θινκηπξακίλε, θαηλπηνΐλε θ.ι.π., κπνξεί λα απμεζεί ε ζπγθέληξσζε απηψλ ησλ θαξκάθσλ ζην πιάζκα θαη λα ρξεηαζηεί κείσζε ηεο δφζεο ηνπο. Απηφ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ηδηαίηεξα φηαλ ζπληαγνγξαθείηαη εζνκεπξαδφιε γηα ζεξαπεία θαη επίθιεζε. Ζ ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε 30 mg εζνκεπξαδφιεο είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαηά 45% κείσζε ηεο θάζαξζεο ηεο δηαδεπάκεο πνπ είλαη ππφζηξσκα ηνπ CYP2C19. Ζ ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε 40 mg εζνκεπξαδφιεο ζε επηιεπηηθνχο αζζελείο είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαηά 13% αχμεζε ησλ ρακειφηεξσλ επηπέδσλ ηεο θαηλπηνΐλεο ζην πιάζκα. πληζηάηαη ν έιεγρνο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηεο θαηλπηνΐλεο ζην πιάζκα φηαλ αξρίδεη ή ζηακαηά ε ζεξαπεία κε εζνκεπξαδφιε. Ζ νκεπξαδφιε (40 mg εθάπαμ εκεξεζίσο) απμάλεη ηελ C max θαη ηελ AUC η ηεο βνξηθνλαδφιεο (ππφζηξσκα ηνπ CYP2C19) θαηά 15% θαη 41% αληίζηνηρα. ε κία θιηληθή κειέηε ε ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε 40 mg εζνκεπξαδφιεο ζε αζζελείο πνπ ειάκβαλαλ βαξθαξίλε έδεημε φηη ν ρξφλνο πήμεσο ήηαλ κέζα ζηα απνδεθηά φξηα. Δληνχηνηο, κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ πξντφληνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηαπηφρξνλεο ρνξήγεζεο αλαθέξζεθαλ κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο αχμεζεο ηνπ INR, θιηληθά ζεκαληηθέο. πληζηάηαη, επνκέλσο έιεγρνο θαηά ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ηεο ζπγρνξήγεζεο εζνκεπξαδφιεο θαηά ηε δηάξθεηα ζεξαπείαο κε βαξθαξίλε ή άιια παξάγσγα θνπκαξίλεο. Ζ ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε 40 mg εζνκεπξαδφιεο ζε πγηείο εζεινληέο είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαηά 32% αχμεζε ηνπ εκβαδνχ θάησ απφ ηελ θακπχιε ηεο ζπγθέληξσζεο ζην πιάζκα σο πξνο ηνλ ρξφλν (AUC) θαη ηελ θαηά 31% παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ εκηδσήο (t 1/2 ) ηεο ζηζαπξίδεο αιιά δελ αχμεζε ζεκαληηθά ηα πςειφηεξα επίπεδα ηεο ζηζαπξίδεο ζην πιάζκα. Σν ειαθξά παξαηεηακέλν QTc δηάζηεκα πνπ παξαηεξείηαη κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο ζηζαπξίδεο σο κνλνζεξαπεία, δελ παξνπζίαζε πεξαηηέξσ παξάηαζε φηαλ ε ζηζαπξίδε ρνξεγήζεθε ζε ζπλδπαζκφ κε εζνκεπξαδφιε (βιέπε επίζεο ιήκκα 4.4).

9 9 Έρεη απνδεηρζεί φηη ε εζνκεπξαδφιε δελ έρεη θιηληθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ θαξκαθνθηλεηηθή ηεο ακνμηθηιιίλεο ή ηεο θηληδίλεο. Μειέηεο πνπ αμηνινγνχλ ηελ ζπγρνξήγεζε εζνκεπξαδφιεο κε λαπξνμέλε ή κε ξνθεθνμίκπε δελ έδεημαλ θάπνηα θιηληθά ζεκαληηθή θαξκαθνθηλεηηθή αιιειεπίδξαζε θαηά ηε δηάξθεηα βξαρπρξφλησλ κειεηψλ. Επίδξαζε άιισλ θαξκάθσλ ζηε θαξκαθνθηλεηηθή ηεο εζνκεπξαδόιεο Ζ εζνκεπξαδφιε κεηαβνιίδεηαη απφ ην CYP2C19 θαη ην CYP3A4. Ζ ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε ηεο εζνκεπξαδφιεο κε έλαλ αλαζηνιέα ηνπ CYP3A4, ηελ θιαξηζξνκπθίλε (500 mg δχν θνξέο ηελ εκέξα), είρε ζαλ απνηέιεζκα ηνλ δηπιαζηαζκφ ησλ ζπγθεληξψζεσλ (AUC) ηεο εζνκεπξαδφιεο. Ζ ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε εζνκεπξαδφιεο θαη ελφο αλαζηνιέα ηφζν ηνπ CYP2C19 φζν θαη ηνπ CYP3A4, κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ δηπιαζηαζκφ θαη πιένλ ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηεο εζνκεπξαδφιεο. Ζ βνξηθνλαδφιε, αλαζηνιέαο ησλ CYP2C19 θαη CYP3A4 απμάλεη ηελ AUC η ηεο εζνκεπξαδφιεο θαηά 280%. Καλνληθά δελ απαηηείηαη πξνζαξκνγή ηεο δνζνινγίαο ηεο εζνκεπξαδφιεο ζε θακία απφ απηέο ηηο θαηαζηάζεηο. Ωζηφζν, πξνζαξκνγή ηεο δνζνινγίαο πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζε αζζελείο κε ζνβαξή επαηηθή αλεπάξθεηα θαη φπνπ απαηηείηαη καθξφρξνλε ζεξαπεία. 4.6 Κύεζε θαη γαινπρία Γελ ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ Nexium ζηελ θχεζε. ηνηρεία απφ επηδεκηνινγηθέο κειέηεο ζε κεγάιν αξηζκφ θπήζεσλ, κε ην ξαθεκηθφ κίγκα ηελ νκεπξαδφιε, δελ έδεημαλ δπζκνξθηθή ή εκβξπνηνμηθή δξάζε. Οη κειέηεο ζε δψα κε ηελ εζνκεπξαδφιε δελ έρνπλ δείμεη άκεζε ή έκκεζε βιαπηηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ. Μειέηεο ζε δψα κε ην ξαθεκηθφ κίγκα δελ έδεημαλ άκεζε ή έκκεζε βιαπηηθή επίδξαζε φζνλ αθνξά ηελ θχεζε, ηνλ ηνθεηφ ή ηελ αλάπηπμε ηνπ λενγλνχ. πληζηάηαη πξνζνρή φηαλ ζπληαγνγξαθείηαη ζε εγθχνπο. Γελ είλαη γλσζηφ αλ ε εζνκεπξαδφιε απεθθξίλεηαη ζην κεηξηθφ γάια. Γελ έρνπλ γίλεη κειέηεο ζε γπλαίθεο πνπ ζειάδνπλ. Γηα ην ιφγν απηφ ην Νexium δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο.

10 Επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλεκάησλ Γελ έρεη παξαηεξεζεί θακία επίδξαζε. 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Οη αθφινπζεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο έρνπλ δηαπηζησζεί ή ππάξρεη ππνςία ζπζρέηηζήο ηνπο κε ηελ εζνκεπξαδφιε απφ ηηο θιηληθέο κειέηεο. Κακία απ απηέο δελ έρεη βξεζεί φηη είλαη δνζνεμαξηψκελε. Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο θαηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ηελ ζπρλφηεηα (ζπλήζεηο >1/100, <1/10, αζπλήζεηο >1/1000, <1/100, ζπάληεο >1/10.000, <1/1000, πνιχ ζπάληεο <1/10.000). Διαηαρατές αιμοποιηηικού και λεμθικού ζσζηήμαηος πάληεο: Λεπθνπελία, ζξνκβνπελία Πνιχ ζπάληεο: Αθνθθηνθπηηαξαηκία, παλθπηηαξνπελία Διαηαρατές ανοζοποιηηικού ζσζηήμαηος πάληεο: Αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο π.ρ. ππξεηφο, αγγεηννίδεκα θαη αλαθπιαθηηθέο αληηδξάζεηο/θαηαπιεμία (shock) Mεηαβολικές διαηαρατές και διαηαρατές θρέυης Αζπλήζεηο: Πεξηθεξηθφ νίδεκα πάληεο: Τπνλαηξηαηκία Ψστιαηρικές διαηαρατές Αζπλήζεηο: Αυπλία πάληεο: Γηέγεξζε, ζχγρπζε, θαηάζιηςε Πνιχ ζπάληεο: Δπηζεηηθφηεηα, ςεπδαηζζήζεηο Διαηαρατές νεσρικού ζσζηήμαηος πλήζεηο: Κεθαιαιγία Αζπλήζεηο: Εάιε, παξαηζζεζίεο, ππλειία πάληεο: Γηαηαξαρέο ηεο γεχζεο

11 11 Διαηαρατές ηφν οθθαλμών πάληεο: Θάκβνο νξάζεσο Διαηαρατές ηοσ φηός και ηοσ λαβσρίνθοσ Αζπλήζεηο: Ίιηγγνο Διαηαρατές ηοσ αναπνεσζηικού ζσζηήμαηος, ηοσ μεζοθφρακίοσ και ηης θφρακικής τώρας πάληεο: Βξνγρφζπαζκνο Γαζηρενηερικές διαηαρατές πλήζεηο: Κνηιηαθφ άιγνο, δπζθνηιηφηεηα, δηάξξνηα, κεηεσξηζκφο, λαπηία/έκεηνο Αζπλήζεηο: Ξεξνζηνκία πάληεο: ηνκαηίηηδα, γαζηξεληεξηθή θαληηληίαζε Διαηαρατές ήπαηος-τοληθόρφν Αζπλήζεηο: Αχμεζε ησλ επαηηθψλ ελδχκσλ πάληεο: Ζπαηίηηδα κε ή ρσξίο ίθηεξν Πνιχ ζπάληεο: Ζπαηηθή αλεπάξθεηα, εγθεθαινπάζεηα ζε αζζελείο κε πξνυπάξρνπζα επαηηθή λφζν Διαηαρατές ηοσ δέρμαηος και ηοσ σποδορίοσ ιζηού Αζπλήζεηο: Γεξκαηίηηο, θλεζκφο, εμάλζεκα, θλίδσζε πάληεο: Αισπεθία, θσηνεπαηζζεζία Πνιχ ζπάληεο: Πνιχκνξθν εξχζεκα, ζχλδξνκν Stevens-Johnson, ηνμηθή επηδεξκηθή λεθξφιπζε (ΣΔΝ) Διαηαρατές ηοσ μσοζκελεηικού ζσζηήμαηος, ηοσ ζσνδεηικού ιζηού και ηφν οζηών πάληεο: Αξζξαιγίεο, κπαιγίεο Πνιχ ζπάληεο: Μπτθή αδπλακία Διαηαρατές ηφν νεθρών και ηφν οσροθόρφν οδών Πνιχ ζπάληεο: Γηάκεζνο λεθξίηηο

12 12 Διαηαρατές ηοσ αναπαραγφγικού ζσζηήμαηος και ηφν μαζηών πάληεο: Γπλαηθνκαζηία Γενικές διαηαρατές και καηαζηάζεις ζηη θέζη τορήγηζης πάληεο: Αίζζεκα θαθνπρίαο, απμεκέλε εθίδξσζε 4.9 Τπεξδνζνινγία Ζ κέρξη ζήκεξα εκπεηξία απφ ηελ ζθφπηκε ιήςε ππεξβνιηθήο δφζεο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε. Μεηά απφ ηε ιήςε 280 mg αλαθέξζεζαλ ζπκπηψκαηα απφ ην γαζηξεληεξηθφ θαη αδπλακία. Δθάπαμ δφζε 80 mg εζνκεπξαδφιεο δελ πξνθάιεζε θαλέλα πξφβιεκα. Γελ είλαη γλσζηφ θάπνην εηδηθφ αληίδνην γηα ην θάξκαθν. Ζ εζνκεπξαδφιε ζπλδέεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο πξσηεΐλεο θαη γηαπηφ δελ κπνξεί λα αηκνδηπιηζεί ζεκαληηθά. Όπσο ζε θάζε πεξίπησζε ππεξδνζνινγίαο ε αγσγή πξέπεη λα είλαη ζπκπησκαηηθή θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γεληθά ππνζηεξηθηηθά κέηξα. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία: Αλαζηνιέαο ηεο αληιίαο πξσηνλίσλ ATC θαηάηαμε: Α02Β C05 Ζ εζνκεπξαδφιε είλαη ην S-ηζνκεξέο ηεο νκεπξαδφιεο θαη ειαηηψλεη ηε γαζηξηθή έθθξηζε νμένο κέζσ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κεραληζκνχ δξάζεο. Δίλαη έλαο εθιεθηηθφο αλαζηνιέαο ηεο αληιίαο πξσηνλίσλ ζηα ηνηρσκαηηθά θχηηαξα. Σν R- θαη ην S- ηζνκεξέο ηεο νκεπξαδφιεο έρνπλ παξφκνηα θαξκαθνδπλακηθή δξάζε. Θέζε θαη κεραληζκόο δξάζεο Ζ εζνκεπξαδφιε είλαη κηα αζζελήο βάζε, πνπ ζπγθεληξψλεηαη θαη κεηαηξέπεηαη ζε δξαζηηθή κνξθή ζην πνιχ φμηλν πεξηβάιινλ ησλ εθθξηηηθψλ ζσιελαξίσλ ηνπ ηνηρσκαηηθνχ θπηηάξνπ, φπνπ θαη αλαζηέιιεη ην έλδπκν Ζ +, Κ + -ΑΣΡάζε, δει. ηελ αληιία πξσηνλίσλ θαη αλαζηέιιεη ηφζν ηε βαζηθή, φζν θαη ηελ κεηά απφ δηέγεξζε έθθξηζε νμένο.

13 13 Δξάζε ζηελ έθθξηζε γαζηξηθνύ νμένο Ζ έλαξμε ηεο δξάζεο εκθαλίδεηαη κέζα ζε κία ψξα κεηά ηελ απφ ηνπ ζηφκαηνο ιήςε δφζεο 20 mg θαη 40 mg εζνκεπξαδφιεο. Μεηά απφ επαλαιακβαλφκελε ρνξήγεζε 20mg εζνκεπξαδφιεο κία θνξά ηελ εκέξα γηα πέληε εκέξεο, ε κέζε κέγηζηε έθθξηζε νμένο κεηά απφ δηέγεξζε κε πεληαγαζηξίλε κεηψλεηαη θαηά 90% φηαλ κεηξάηαη 6-7 ψξεο κεηά ηε ιήςε ηεο δφζεο θαηά ηελ πέκπηε εκέξα. Μεηά απφ πέληε εκέξεο απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξήγεζε δφζεο 20 mg θαη 40 mg εζνκεπξαδφιεο ζε αζζελείο κε ζπκπησκαηηθή γαζηξν-νηζνθαγηθή παιηλδξφκεζε, ηηκέο ηνπ ελδνγαζηξηθνχ ph άλσ ηνπ 4 δηαηεξήζεθαλ γηα δηάζηεκα 13 σξψλ θαη 17 σξψλ θαηά κέζν φξν αληίζηνηρα, ζηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ. Σν πνζνζηφ ησλ αζζελψλ ζηνπο νπνίνπο δηαηεξείηαη ελδνγαζηξηθφ ph > 4 γηα ηνπιάρηζην 8, 12 θαη 16 ψξεο κε 20 mg εζνκεπξαδφιεο είλαη 76%, 54% θαη 24% αληίζηνηρα. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηα 40 mg εζνκεπξαδφιεο είλαη 97%, 92% θαη 56%. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ AUC σο παξάκεηξν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ θαξκάθνπ ζην πιάζκα, θαηαδεηθλχεηαη κία ζρέζε κεηαμχ ηεο αλαζηνιήο ηεο έθθξηζεο ηνπ γαζηξηθνχ νμένο θαη ηεο έθζεζεο ζην θάξκαθν. Θεξαπεπηηθή δξάζε ζηελ έθθξηζε γαζηξηθνύ νμένο Ζ επνχισζε ηεο νηζνθαγίηηδαο απφ γαζηξν-νηζνθαγηθή παιηλδξφκεζε κε 40 mg εζνκεπξαδφιεο επηηπγράλεηαη ζην 78% πεξίπνπ ησλ αζζελψλ κεηά απφ ηέζζεξηο εβδνκάδεο θαη ζην 93% κεηά απφ νθηψ εβδνκάδεο ζεξαπείαο. Θεξαπεία κηαο εβδνκάδαο κε ηελ εζνκεπξαδφιε 20 mg δχν θνξέο ηελ εκέξα θαη ηα θαηάιιεια αληηβηνηηθά έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ επηηπρή εθξίδσζε ηνπ Διηθνβαθηεξηδίνπ ηνπ Ζ. pylori πεξίπνπ ζην 90% ησλ αζζελψλ. Μεηά απφ ηε ζεξαπεία εθξίδσζεο γηα κία εβδνκάδα, δελ ππάξρεη αλάγθε επαθφινπζεο κνλνζεξαπείαο κε αληη-εθθξηηηθά θάξκαθα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επνχισζε ηνπ έιθνπο θαη ηελ εμάιεηςε ησλ ζπκπησκάησλ ζε δσδεθαδαθηπιηθά έιθε ρσξίο επηπινθέο.

14 14 ε κία ηπραηνπνηεκέλε, δηπιά-ηπθιή, ειεγρφκελε κε εηθνληθφ θάξκαθν θιηληθή κειέηε, νη αζζελείο κε αηκνξξαγία πεπηηθνχ έιθνπο επηβεβαησκέλνπ ελδνζθνπηθά θαη ραξαθηεξηδφκελν σο Forrest Ia, Ib, IIa ή IIb (9%, 43%, 38% θαη 10 % αληίζηνηρα) ηπραηνπνηήζεθαλ γηα λα ιάβνπλ Nexium δηάιπκα γηα έγρπζε (n=375) ή εηθνληθφ θάξκαθν (n=389). Μεηά απφ ελδνζθνπηθή αηκφζηαζε, νη αζζελείο έιαβαλ είηε 80 mg εζνκεπξαδφιεο σο ελδνθιέβηα έγρπζε γηα 30 ιεπηά αθνινπζνχκελε απφ ζπλερή έγρπζε 8 mg αλά ψξα ή εηθνληθφ θάξκαθν γηα 72 ψξεο. Μεηά ηελ αξρηθή πεξίνδν ησλ 72 σξψλ, φινη νη αζζελείο έιαβαλ απφ ηνπ ζηφκαηνο 40 mg Nexium γηα 27 εκέξεο γηα θαηαζηνιή ηνπ νμένο. H εκθάληζε επαλαηκνξξαγίαο κέζα ζε 3 εκέξεο ήηαλ 5,9% ζηελ νκάδα πνπ ρνξεγήζεθε Nexium ζε ζχγθξηζε κε 10,3% ζηελ νκάδα ηνπ εηθνληθνχ θαξκάθνπ. ηηο 30 εκέξεο κεηά ηελ ζεξαπεία, ε εκθάληζε επαλαηκνξξαγίαο ζηελ νκάδα πνπ ρνξεγήζεθε Nexium έλαληη ηεο νκάδαο ηνπ εηθνληθνχ θαξκάθνπ ήηαλ 7,7% έλαληη 13,6%. Άιιεο δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαζηνιή έθθξηζεο ηνπ νμένο Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε αληη-εθθξηηηθά θάξκαθα ηα επίπεδα ηεο γαζηξίλεο ζηνλ νξφ απμάλνληαη σο απάληεζε ζηε κεησκέλε έθθξηζε γαζηξηθνχ νμένο. Αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ ECL-θπηηάξσλ πνπ πηζαλά ζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο γαζηξίλεο ζηνλ νξφ έρεη παξαηεξεζεί ζε κεξηθνχο αζζελείο, θαηά ηε δηάξθεηα καθξνρξφληαο ζεξαπείαο κε εζνκεπξαδφιε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο καθξνρξφληαο ζεξαπείαο κε αληη-εθθξηηηθά θάξκαθα έρεη αλαθεξζεί ε εκθάληζε γαζηξηθψλ αδελσδψλ θχζηεσλ κε θάπσο απμεκέλε ζπρλφηεηα. Οη αιιαγέο απηέο είλαη έλα θπζηνινγηθφ επαθφινπζν ηεο έληνλεο αλαζηνιήο ηεο έθθξηζεο νμένο, είλαη θαινήζεηο θαη θαίλεηαη φηη είλαη αλαζηξέςηκεο. Μεησκέλε γαζηξηθή νμχηεηα γηα θάζε ιφγν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαζηνιέσλ ηεο αληιίαο πξσηνλίσλ, απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ γαζηξηθψλ βαθηεξίσλ πνπ θπζηνινγηθά ππάξρνπλ ζηνλ γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα. Ζ ζεξαπεία κε αλαζηνιείο ηεο αληιίαο πξσηνλίσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηθξή αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ γαζηξεληεξηθψλ ινηκψμεσλ φπσο απφ Salmonella θαη Campylobacter.

15 15 ε δχν κειέηεο κε θάξκαθν ζχγθξηζεο ηε ξαληηηδίλε, ην Nexium έδεημε θαιχηεξε δξάζε ζηελ επνχισζε ησλ γαζηξηθψλ ειθψλ ζε αζζελείο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ΜΑΦ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ COX-2 εθιεθηηθψλ ΜAΦ. ε δχν κειέηεο ζε ζχγθξηζε κε ην εηθνληθφ θάξκαθν, ην Nexium έδεημε θαιχηεξε δξάζε ζηελ πξφιεςε γαζηξηθψλ θαη δσδεθαδαθηπιηθψλ ειθψλ ζε αζζελείο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ΜΑΦ (αζζελείο ειηθίαο>60 εηψλ θαη/ή κε πξνυπάξρνλ έιθνο), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ COX-2 εθιεθηηθψλ ΜAΦ. 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο Απνξξόθεζε θαη θαηαλνκή Ζ εζνκεπξαδφιε είλαη νμεν-επαίζζεηε νπζία θαη ρνξεγείηαη απφ ην ζηφκα ππφ κνξθή εληεξνδηαιπηψλ θνθθίσλ. Ζ in vivo κεηαηξνπή ζην R-ηζνκεξέο είλαη ακειεηέα. Ζ απνξξφθεζε ηεο εζνκεπξαδφιεο είλαη ηαρεία, κε επίηεπμε κέγηζησλ επηπέδσλ ζην πιάζκα εληφο πεξίπνπ 1-2 σξψλ απφ ηε ιήςε. Ζ απφιπηε βηνδηαζεζηκφηεηα ηνπ θαξκάθνπ είλαη 64% κεηά απφ εθάπαμ δφζε 40 mg θαη απμάλεηαη ζε 89% κεηά απφ επαλαιακβαλφκελεο ρνξεγήζεηο εθάπαμ εκεξεζίσο. Γηα ηα 20 mg εζνκεπξαδφιεο νη αληίζηνηρεο ηηκέο είλαη 50% θαη 68%. Ο θαηλφκελνο φγθνο θαηαλνκήο ζηε ζηαζεξνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζε πγηή άηνκα είλαη πεξίπνπ 0.22 L/Kg βάξνπο ζψκαηνο. Ζ εζνκεπξαδφιε ζπλδέεηαη κε ηηο πξσηεΐλεο ζε πνζνζηφ 97%. Ζ ιήςε ηεο ηξνθήο θαζπζηεξεί θαη κεηψλεη ηελ απνξξφθεζε ηεο εζνκεπξαδφιεο ρσξίο φκσο απηφ λα έρεη θάπνηα ζεκαληηθή επίπησζε ζηε δξάζε ηεο εζνκεπξαδφιεο ζηελ ελδνγαζηξηθή νμχηεηα. Μεηαβνιηζκόο θαη απέθθξηζε. Ζ εζνκεπξαδφιε κεηαβνιίδεηαη εμ νινθιήξνπ, απφ ην ελδπκηθφ ζχζηεκα ηνπ θπηνρξψκαηνο P450 (CYP). Ο κεηαβνιηζκφο ηεο εζνκεπξαδφιεο θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο, εμαξηάηαη απφ ην πνιπκνξθηθφ CYP2C19, πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ην ζρεκαηηζκφ ησλ πδξφμπ- θαη ν δεζκεζπι- κεηαβνιηηψλ ηεο εζνκεπξαδφιεο. Σν ππφινηπν κέξνο ηνπ κεηαβνιηζκνχ εμαξηάηαη απφ κηα άιιε εηδηθή ηζνκνξθή, ην CYP3C4, πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο ζνπιθνληθήο εζνκεπξαδφιεο, θπξίνπ κεηαβνιίηε ζην πιάζκα.

16 16 Οη αθφινπζεο παξάκεηξνη απεηθνλίδνπλ θπξίσο ηε θαξκαθνθηλεηηθή ζε άηνκα κε ιεηηνπξγηθφ CYP2C19 έλδπκν, δειαδή άηνκα κε δπλαηφηεηα εθηεηακέλνπ κεηαβνιηζκνχ. H νιηθή θάζαξζε πιάζκαηνο είλαη πεξίπνπ 17 L/h κεηά απφ κία εθάπαμ δφζε θαη πεξίπνπ 9 L/h κεηά απφ επαλαιακβαλφκελεο ρνξεγήζεηο. Ο ρξφλνο εκηδσήο ηεο εζνκεπξαδφιεο είλαη πεξίπνπ 1,3 ψξεο κεηά απφ επαλαιακβαλφκελεο εθάπαμ εκεξεζίσο ρνξεγήζεηο. Ζ θαξκαθνθηλεηηθή ηεο εζνκεπξαδφιεο έρεη κειεηεζεί ζε δφζεηο κέρξη 40 mg δχν θνξέο ηελ εκέξα. Ζ πεξηνρή θάησ απφ ηελ θακπχιε ηεο ζπγθέληξσζεο σο πξνο ηνλ ρξφλν (AUC), ζην πιάζκα, απμάλεη κεηά απφ επαλαιακβαλφκελεο ρνξεγήζεηο. Απηή ε αχμεζε είλαη δνζν-εμαξηψκελε θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα κία κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο AUC αλαινγηθά κε ηελ δφζε κεηά απφ επαλαιακβαλφκελε ρνξήγεζε. Απηή ε ρξνλν-δνζν-εμάξηεζε νθείιεηαη ζηε κείσζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ πξψηεο δηφδνπ θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο θάζαξζεο πνπ πηζαλά πξνθαιείηαη απφ ηελ αλαζηνιή ηνπ ελδχκνπ CYP2C19 απφ ηελ εζνκεπξαδφιε θαη/ή ηνλ ζνπιθνληθφ κεηαβνιίηε ηεο. Ζ εζνκεπξαδφιε απνκαθξχλεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ην πιάζκα κεηαμχ ησλ δφζεσλ ρσξίο λα εκθαλίδεηαη ηάζε ζπζζψξεπζεο ζε εθάπαμ εκεξήζηα ρνξήγεζε. Οη θχξηνη κεηαβνιίηεο ηεο εζνκεπξαδφιεο δελ έρνπλ θακηά δξάζε ζηελ έθθξηζε γαζηξηθνχ νμένο. Σν 80% πεξίπνπ ηεο απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξεγνχκελεο δφζεο ηεο εζνκεπξαδφιεο απνβάιιεηαη ππφ ηε κνξθή κεηαβνιηηψλ ζηα νχξα θαη ην ππφινηπν ζηα θφπξαλα. Ληγφηεξν απφ 1% ηεο αξρηθήο νπζίαο βξίζθεηαη ζηα νχξα. Εηδηθέο νκάδεο αζζελώλ Πεξίπνπ 2,9±1,5% ηνπ πιεζπζκνχ παξνπζηάδεη έιιεηςε ιεηηνπξγηθνχ CYP2C19 ελδχκνπ είλαη δειαδή άηνκα κε κηθξή δπλαηφηεηα κεηαβνιηζκνχ. ηα άηνκα απηά ν κεηαβνιηζκφο ηεο εζνκεπξαδφιεο πηζαλά θαηαιχεηαη θπξίσο απφ ην CYP3A4. Μεηά απφ επαλαιακβαλφκελεο ρνξεγήζεηο 40 mg εζνκεπξαδφιεο εθάπαμ εκεξεζίσο, ην κέζν εκβαδφλ ηεο πεξηνρήο θάησ απφ ηελ θακπχιε ηεο ζπγθέληξσζεο σο πξνο ηνλ ρξφλν, ζην πιάζκα, ήηαλ πεξίπνπ 100% κεγαιχηεξν ζε άηνκα κε κηθξή δπλαηφηεηα κεηαβνιηζκνχ απφ φηη ζε άηνκα πνπ έρνπλ ιεηηνπξγηθφ CYP2C19 έλδπκν (άηνκα κε δπλαηφηεηα εθηεηακέλνπ κεηαβνιηζκνχ). Ζ κέζε ηηκή ησλ κέγηζησλ ζπγθεληξψζεσλ ζην πιάζκα απμήζεθε πεξίπνπ 60%.

17 17 Σα επξήκαηα απηά δελ έρνπλ θακηά επίπησζε ζηε δνζνινγία ηεο εζνκεπξαδφιεο. Ο κεηαβνιηζκφο ηεο εζνκεπξαδφιεο δελ αιιάδεη ζεκαληηθά ζηνπο ειηθησκέλνπο (71-80 εηψλ). Μεηά απφ κία εθάπαμ δφζε 40 mg εζνκεπξαδφιεο ε κέζε ηηκή ηνπ εκβαδνχ ηεο πεξηνρήο θάησ απφ ηελ θακπχιε ηεο ζπγθέληξσζεο σο πξνο ηνλ ρξφλν είλαη πεξίπνπ 30% κεγαιχηεξε ζηηο γπλαίθεο απφ ηνπο άληξεο. Γελ έρεη παξαηεξεζεί δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θχισλ κεηά απφ επαλαιακβαλφκελεο ρνξεγήζεηο, εθ άπαμ εκεξεζίσο. Σα επξήκαηα απηά δελ έρνπλ θακηά επίπησζε ζηε δνζνινγία ηεο εζνκεπξαδφιεο. Αλεπάξθεηα νξγαληθήο ιεηηνπξγίαο Ο κεηαβνιηζκφο ηεο εζνκεπξαδφιεο κπνξεί λα επεξεαζηεί δπζκελψο ζε αζζελείο κε ήπηα έσο κέηξηα επαηηθή αλεπάξθεηα. Ο ξπζκφο κεηαβνιηζκνχ κεηψλεηαη ζε αζζελείο κε ζνβαξή επαηηθή αλεπάξθεηα κε απνηέιεζκα ην δηπιαζηαζκφ ηνπ εκβαδνχ ηεο πεξηνρήο θάησ απφ ηελ θακπχιε ζπγθέληξσζεο - ρξφλνπ ηεο εζνκεπξαδφιεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζε αζζελείο κε ζνβαξή αλεπάξθεηα δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη δφζε κεγαιχηεξε απφ 20 mg. Ζ εζνκεπξαδφιε ή νη θχξηνη κεηαβνιίηεο ηεο δελ παξνπζηάδνπλ ηάζε ζπζζψξεπζεο φηαλ ρνξεγνχληαη εθάπαμ εκεξεζίσο. Γελ έρνπλ δηεμαρζεί κειέηεο ζε αζζελείο κε κεησκέλε λεθξηθή ιεηηνπξγία. Καζψο νη λεθξνί είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ απέθθξηζε ησλ κεηαβνιηηψλ ηεο εζνκεπξαδφιεο αιιά φρη γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο αξρηθήο νπζίαο, ν κεηαβνιηζκφο ηεο εζνκεπξαδφιεο δελ αλακέλεηαη λα αιιάμεη ζε αζζελείο κε δηαηαξαγκέλε λεθξηθή ιεηηνπξγία. Παιδιαηρικά δεδομένα Έθεβνη εηώλ Μεηά απφ επαλαιακβαλφκελε ρνξήγεζε δφζεο 20 mg θαη 40 mg εζνκεπξαδφιεο, ε ζπλνιηθή έθζεζε (AUC) θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε ζπγθέληξσζε ηνπ θαξκάθνπ ζην πιάζκα (tmax) ζε εθήβνπο ειηθίαο εηψλ ήηαλ παξφκνηα κε απηά ησλ ελειίθσλ θαη γηα ηηο δχν δφζεηο εζνκεπξαδφιεο.

18 Πξνθιηληθά ζηνηρεία γηα ηελ αζθάιεηα Οη πξνθιηληθέο κειέηεο δελ έδεημαλ θάπνην ηδηαίηεξν θίλδπλν γηα ηνλ άλζξσπν, βάζεη ησλ ζπλεζηζκέλσλ κειεηψλ γηα ηνμηθφηεηα κεηά απφ επαλαιακβαλφκελεο ρνξεγήζεηο, γελνηνμηθφηεηα θαη ηνμηθφηεηα θαηά ηελ αλαπαξαγσγή. Μειέηεο θαξθηλνγέλεζεο ζε αξνπξαίνπο κε ην ξαθεκηθφ κίγκα έδεημαλ ππεξπιαζία ησλ γαζηξηθψλ ECL-θπηηάξσλ θαη θαξθηλνεηδή. Οη δξάζεηο απηέο ζην γαζηξηθφ είλαη απνηέιεζκα ηεο παξαηεηακέλεο θαη έληνλεο ππεξ-γαζηξηλαηκίαο ζαλ επαθφινπζν ηεο αλαζηνιήο ηεο έθθξηζεο ηνπ γαζηξηθνχ νμένο θαη παξαηεξνχληαη κεηά απφ καθξφρξνλε ζεξαπεία κε αλαζηνιείο ηεο έθθξηζεο γαζηξηθνχ νμένο. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 6.1 Καηάινγνο ησλ εθδόρσλ Glyceryl monostearate 40-55, hyprolose, hypromellose, iron oxide (δηζθία 20 mg & 40 mg:reddish-brown, δηζθία 20 mg: yellow) (E 172), magnesium stearate, methacrylic acid ethyl acrylate copolymer (1:1) dispersion 30 per cent, cellulose microcrystalline, synthetic paraffin, macrogol 6000, polysorbate 80, crospovidone, sodium stearyl fumarate, sugar spheres (sucrose and maize starch), talc, titanium dioxide (E 171), triethyl citrate. 6.2 Αζπκβαηόηεηεο Γελ αλαθέξνληαη. 6.3 Δηάξθεηα δσήο 3 ρξφληα

19 19 Κιηκαηνινγηθέο δψλεο III & IV: 2 ρξφληα γηα ηα δηζθία ησλ 40 mg θαη 18 κήλεο γηα ηα δηζθία ησλ 20 mg. 6.4 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηελ θύιαμε ηνπ πξντόληνο Να δηαηεξείηε ηνλ πεξηέθηε θαιά θιεηζκέλν (θηάιε). Να θπιάζζεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ ζπζθεπαζία (blister). Να κε θπιάζζεηαη ζε ζεξκνθξαζία άλσ ησλ 30 C. 6.5 Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε - Φηάιε απφ πνιπαηζπιέλην, κε βηδσηφ πψκα απφ πνιππξνππιέλην κε αζθάιεηα θαηά ηνπ αλνίγκαηνο θαη εθνδηαζκέλν κε θάςνπια απνμεξαληηθνχ. - πζθεπαζία ζε θπςέιε (blister) αινπκηλίνπ. 20 mg, 40 mg: Φηάιε ησλ 2, 5, 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 100, 140(5x28) δηζθίσλ. 20 mg, 40 mg: πζθεπαζία ζε blister ζε wallet θαη/ή θνπηί ησλ 3, 7, 7x1, 14, 15, 25x1, 28, 30, 50 x1, 56, 60, 90, 98, 100x1,140 δηζθίσλ. 6.6 Oδεγίεο ρξήζεο Χνξήγεζε κέζσ ξηλνγαζηξηθνύ ζσιήλα 1. Σνπνζεηείζηε ην δηζθίν ζηελ θαηάιιειε ζχξηγγα θαη γεκίζηε ηελ κε πεξίπνπ 25 ml λεξφ θαη 5 ml αέξα. ε νξηζκέλνπο ζσιήλεο, γηα λα απνθεπρζεί ην θξάμηκν ηνπ ζσιήλα απφ ηα θνθθία, απαηηείηαη ε δηάιπζε λα γίλεηαη ζε 50 ml. 2. Αλαθηλείζηε ακέζσο ηελ ζχξηγγα πεξίπνπ γηα 2 ιεπηά γηα λα δηαιπζεί ην δηζθίν. 3. Κξαηείζηε ηε ζχξηγγα κε ηελ άθξε ςειά θαη βεβαησζείηε φηη ε άθξε δελ έρεη θξάμεη. 4. Πξνζαξκφζηε ηελ ζχξηγγα ζηνλ ζσιήλα ελψ δηαηεξείηε ηελ πξνεγνχκελε ζέζε ηεο. 5. Αλαθηλείζηε ηελ ζχξηγγα θαη ηνπνζεηείζηε ηελ κε ηελ άθξε πξνο ηα θάησ. Απειεπζεξψλεηε ακέζσο 5-10 ml κέζα ζηνλ ζσιήλα. Αλαπνδνγπξίζηε ηελ ζχξηγγα κεηά ηελ έλεζε θαη αλαθηλείζηε (ε ζχξηγγα πξέπεη λα θξαηείηε κε ηελ άθξε ςειά γηα λα απνθεπρζεί ην θξάμηκν ηεο άθξεο). 6. Γπξίζηε ηελ ζχξηγγα κε ηελ άθξε πξνο ηα θάησ θαη απειεπζεξψλεηε 5-10 ml κέζα ζηνλ ζσιήλα. Δπαλαιάβεηε ηελ δηαδηθαζία απηή κέρξη λα αδεηάζεη ε ζχξηγγα.

20 20 7. Γεκίζηε ηελ ζχξηγγα κε 25 ml λεξφ θαη 5 ml αέξα θαη επαλαιάβεηε ηελ δηαδηθαζία απφ ην βήκα 5 αλ απαηηείηαη γηα λα θαζαξίζεηε ηα ππνιείκκαηα πνπ έκεηλαλ ζηελ ζχξηγγα. ε νξηζκέλνπο ζσιήλεο ρξεηάδνληαη 50 ml λεξφ. 7. ΚΑΣΟΥΟ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑstraZeneca Α.E., Θενηνθνπνχινπ 4 & Αζηξνλαπηψλ, Μαξνχζη 8. ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Nexium 20 mg: 59075/ Nexium 40 mg: 59076/ HMEΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΧΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ/ΑΝΑΝΕΧΗ / HMEΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ο Τ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Σ Ο. 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 18,85 mg ξακπεπξαδφιεο

Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ο Τ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Σ Ο. 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 18,85 mg ξακπεπξαδφιεο Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ο Τ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Σ Ο 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ PARIET 20 mg γαζηξναλζεθηηθφ δηζθίν 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Norlevo δηζθίν ησλ 1.5 mg 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ & ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη 1,5 mg ιεβνλνξγεζηξέιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: Lidaprim Δπηθαιπκκέλo κε ιεπηφ πκέλην δηζθίo 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο Sirdalud (Tizanidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : Sirdalud

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο Sirdalud (Tizanidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : Sirdalud Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο Sirdalud (Tizanidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : Sirdalud 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά : Γξαζηηθφ ζπζηαηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RIOPAN 800 mg πόζηκε γέιε. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 θαθειίζθνο πεξηέρεη 800 mg magaldrate anhydrous. Γηα ηνλ πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 60 δόζεων (1 ζυζκευή) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Oxez Turbuhaler, 9 κηθξνγξακκάξηα/δφζε, Κφληο γηα εηζπλνή 2.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ R:\SPCs\CALCIORAL\spc 0002. gr mah name change. calcioral.doc Page 1 of 6 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Calcioral 500 mg καζώκελν δηζθίν 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VERMOX 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε καζψκελν δηζθίν πεξηέρεη 100 mg mebendazole. Τν πφζηκν ελαηψξεκα πεξηέρεη 20 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ R:\SPCs\XEFO INJ\spc 0003. gr mah name change. xefo inj.doc Page 1 of 12 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Xefo 8 mg θφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ζηξφπη Vimpat παξέρεηαη κε δνζηκεηξηθφ θχπειιν κε βαζκνινγηθά ζεκάδηα θαη νδεγίεο ρξήζεο ζην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο.

Σν ζηξφπη Vimpat παξέρεηαη κε δνζηκεηξηθφ θχπειιν κε βαζκνινγηθά ζεκάδηα θαη νδεγίεο ρξήζεο ζην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Σν Vimpat ελδείθλπηαη σο ζπκπιεξσκαηηθή αγσγή γηα ηελ ζεξαπεία επηιεπηηθψλ θξίζεσλ εζηηαθήο έλαξμεο κε ή ρσξίο δεπηεξνγελή γελίθεπζε, ζε αζζελείο κε επηιεςία ειηθίαο 16 εηψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. VIFAZOLIN (Cefazolin Sodium) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. VIFAZOLIN (Cefazolin Sodium) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VIFAZOLIN (Cefazolin Sodium) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VIFAZOLIN 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά Κάζε θηαιίδην πεξηέρεη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 120 δόζεων ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 160 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml, Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 1 ml δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Nicotine 10 mg/16 ψξεο & 15 mg/16 ψξεο 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SΡC) TINSET (νμαηνκίδε) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: TINSET

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SΡC) TINSET (νμαηνκίδε) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: TINSET ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SΡC) TINSET (νμαηνκίδε) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: TINSET 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ & ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά: Oxatomide 30mg/tab - Oxatomide:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. Ολνκα ηνπ ηδηνζθεπάζκαηνο NICORETTE Inhaler 10mg 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε Νηθνηίλε, 10mg αλά κνλάδα 3. Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηα εηζπλνέο απφ ην ζηφκα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Keppra 250 mg επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία. 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία Xozal 5mg/ml πόζηκεο ζηαγόλεο, δηάιπκα 1.2 ύλζεζε Δξαζηηθή νπζία: levocetirizine dihydrochloride Έθδνρα: Sodium acetate, acetic

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ SYMMETREL θαςάθηα καιαθά 100 mg. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Symmetrel 100 mg θαςάθηα καιαθά

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ SYMMETREL θαςάθηα καιαθά 100 mg. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Symmetrel 100 mg θαςάθηα καιαθά ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ SYMMETREL θαςάθηα καιαθά 100 mg 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Symmetrel 100 mg θαςάθηα καιαθά 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Γξαζηηθή νπζία: 1-Adamantanamine

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ ASMETIC

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ ASMETIC ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ ASMETIC 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΘΟΝΣΟ 1. Ολνκαζία: Asmetic 1.1 ύλζεζε: Γξαζηηθή νπζία: ξνμηζξνκπθίλε 1.2 Έθδνρα: Hyprolose, Polyvidone, Silicon dioxide colloidal, Poloxamer,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Glucose 10% /Baxter (Viaflo), Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Γιπθφδε (σο κνλνυδξηθή): 100,00

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Δηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σηείξν πγξφ πεξηηνλατθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Τπογλώζζια Διζκία 2 mg 1.2 ύνθεζη Γξαζηηθή νπζία: Nicotine β-cyclodextrine complex πνπ αληηζηνηρεί ζε Nicotine Έθδνρα: Betadex (β-cyclodextrine), Crospovidone,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 40 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Πξηλ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Γηάιπκα γηα αηκνδηήζεζε, αηκνθάζαξζε θαη αηκνδηαδηήζεζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ ύλζεζε Μεγάινο ζάιακνο A Υισξηνχρν αζβέζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. 1.1 Ονομαζία: Flodil Kατάκια, ζκληπά 5 και 10 mg Αmlodipine

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. 1.1 Ονομαζία: Flodil Kατάκια, ζκληπά 5 και 10 mg Αmlodipine ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 Ονομαζία: Flodil Kατάκια, ζκληπά 5 και 10 mg Αmlodipine 1.2 ύνθεζη Γξαζηηθή νπζία: Αmlodipine (σο besylate) Έθδνρα: Cellulose microcrystalline, Starch maize pregelatinized,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint -1- ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Nicotine resinate 10 mg/tab πνπ αληηζηνηρεί ζε nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex)

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex), Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CEPROTIN 500 IUθφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Πξσηεΐλε C απφ αλζξψπηλν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO 1. Δκπνξηθή νλνκαζία ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πξνηόληνο Heparin LEO 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά: Heparin Sodium 5.000 IU/ml

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin)

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Digoxin-Sandoz 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Η δξαζηηθή νπζία είλαη ε δηγνμίλε (digoxin). Γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα