ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Κατάργηση Υπηρεσιών Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών και Εσωτερικού Κανονι σμού Λειτουργίας αυτών... 2 Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση εις βάρος της εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΡΟΛΥ ΜΑΤΟΣ COSMETICS ανώνυμη εταιρία» και το διακριτικό τίτλο «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ COSMETICS A.E.» Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση εις βάρος της εταιρίας με την επωνυμία: «Κ. ΜΠΑΛ ΛΗΣ καταναλωτικά προϊόντα και κέντρα αισθη τικής ανώνυμη εμπορική και βιομηχανική εταιρία» και το διακριτικό τίτλο «Κ. ΜΠΑΛΛΗΣ ΑΕΒΕ» Τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ αριθμ / Β7 (ΦΕΚ 1409/τ.Β / ) υπουργικής απόφα σης που αφορά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγω γών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημί ου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής» Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης της ΚΟΙΝΩΦΕ ΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑ ΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυ χτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρε ωτικής εβδομαδιαίας εργασίας των υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Πο ταμών Αχέροντα και Καλαμά Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης Προσωπικού Ε.Ε.Σ.Σ.ΣΤ.Υ. Α.Ε. για το έτος ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ (1) Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 12 του Ν. 4147/2013 «Κύρωση της από πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό νοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας" και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 98). β) Του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 20). γ) Του π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 21). δ) Του π.δ. 105/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω τερικών» (ΦΕΚ Α 172). ε) Των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). στ) Του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α 45). 2. Την ανάγκη εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής. 3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: 1. Μεταβιβάζουμε το δικαίωμα υπογραφής «Με εντολή» στους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους που ανήκουν στις κατη γορίες ΠΕ και TE και είναι κάθε φορά τοποθετημένοι

2 4656 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στο Τμήμα Αδειών Διαμονής της Διεύθυνσης Μετανα στευτικής Πολιτικής. 2. Το δικαίωμα υπογραφής της προηγουμένης πα ραγράφου περιλαμβάνει την έκδοση αποφάσεων χο ρήγησης ή ανανέωσης αδειών διαμονής, καθώς και την έκδοση αντίστοιχων απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων ως προς όλες τις κατηγορίες αδειών δια μονής, με εξαίρεση αυτές για τη χορήγηση των οποίων απαιτείται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης. Στις πράξεις του προηγουμένου εδαφίου συμπεριλαμβάνο νται και όλα τα προπαρασκευαστικά έγγραφα για την έκδοση των πράξεων αυτών, όπως η αναζήτηση συμπλη ρωματικών δικαιολογητικών και η αναζήτηση στοιχείων από άλλες υπηρεσίες. 3. Το δικαίωμα υπογραφής για τις πράξεις της προ ηγουμένης παραγράφου διατηρείται παράλληλα και για το μεταβιβάζον όργανο. Το δικαίωμα υπογραφής «Με εντολή» ειδικά ως προς την έκδοση ανακλητικών αποφάσεων μεταβιβάζεται παράλληλα και στον προϊ στάμενο του Τμήματος Αδειών Διαμονής καθώς και τους προϊσταμένους των υπερκείμενων οργανικών μονάδων. 4. Αναθέτουμε στο Γενικό Διευθυντή Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής την κατάρτιση «Πρωτοκόλ λου διαδικασιών», στο οποίο περιγράφονται αναλυπκά οι ενέργειες που θα πρέπει να εκτελούν οι υπάλληλοι, κατά τη διαδικασία έκδοσης των αδειών διαμονής, ανά θέση εργασίας. 5. Αναθέτουμε στον προϊστάμενο του Τμήματος Αδει ών Διαμονής: α) Το συντονισμό των υπαλλήλων του Τμήματος με σκοπό την ομοιόμορφη εφαρμογή της κείμενης νομο θεσίας. β) Τη σύγκληση συναντήσεων όλων των υπαλλήλων του Τμήματος για τη συζήτηση και επίλυση των αναφυό μενων προβλημάτων και την εμπέδωση του αισθήματος συνεργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων. γ) Τον δειγματοληπτικό ποιοτικό έλεγχο των αποφάσε ων που εκδίδονται από τους υπαλλήλους του Τμήματος. 6. Οι λοιποί προϊστάμενοι των υπερκείμενων οργα νικών μονάδων διατηρούν το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου του παραγόμενου έργου ανά τακτά ή έκτακτα χρονικά διαστήματα. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργούμενης από την ημερομηνία αυτή της υπ αριθμ / (ΦΕΚ Β 2274) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ F Αριθμ. 7001/2/1464 μ (2) Κατάργηση Υπηρεσιών Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κρά τησης Αλλοδαπών και Εσωτερικού Κανονισμού Λει τουργίας αυτών. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο σβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολι τικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» (Α 73) και άλλες διατάξεις. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α 49). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τά ξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλ λες διατάξεις» (Α 41). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 5. Τις διατάξεις της υπ αριθ. 8038/23/22 ιγ από κοινής υπουργικής απόφασης «Ίδρυση και λειτουργία Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών και Κανονισμός Λειτουργίας αυτών» (Β 118). 6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 της υπ αριθ. 7001/2/1464 από απόφασης του Αρχηγού Ελλη νικής Αστυνομίας «Ίδρυση Υπηρεσιών Φύλαξης Εγκατα στάσεων Κράτησης Αλλοδαπών» (Β 3091). 7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περίπτωση Β εδάφιο 2 της υπ αριθ. 7004/3/63 από απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πο λίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελλη νικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β 1404). 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Κατάργηση Υπηρεσιών Οι Υπηρεσίες Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλ λοδαπών (Υ.Φ.Ε.Κ.Α.) που ιδρύθηκαν με την υπ αριθμ. 7001/2/1464 από απόφαση του Αρχηγού Ελ ληνικής Αστυνομίας (Β 3091), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 7001/2/1464 κθ από όμοια (Β 224), καταργούνται. Άρθρο 2 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργού νται: α) η υπ αριθμ. 7001/2/1464 από απόφα ση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (Β 3091), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 7001/2/1464 κθ από όμοια (Β 224) και β) η υπ αριθμ. 6634/ από όμοια (Β 1851). Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4657 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Ο Αρχηγός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ (3) Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση εις βά ρος της εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ COSMETICS ανώνυμη εταιρία» και το διακριτικό τίτ λο «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ COSMETICS A.E.». Με τη με αριθμό MRN 14GRYK / καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης Δι εύθυνσης Τελωνείου Πατρών, που εκδόθηκε κατ εξου σιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 152 παρ. 1 του Ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), επιβάλα με βάσει των διατάξεων των άρθρων 142 παρ. 5 του Ν. 2960/2001 και 7 παρ. 6 της Φ. 1554/811/ σε βάρος της εταιρίας με την επωνυμία: «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ COSMETICS ανώνυμη εταιρία» και το διακριτικό τίτλο «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ COSMETICS A.E.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αλέξανδρο Πολίτη του Γεωργίου, ήδη αγνώστου διαμονής, φορολογικές επιβαρύνσεις ύψους ενενήντα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (90.586,97 ) πλέον προσαυξή σεων εκπροθέσμου καταβολής και τόκων των ως άνω φόρων, ύψους δέκα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τρι ών ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (10.553,36 ). Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΑΤΑΛΟΓΛΟΥ F Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση εις βάρος της εταιρίας με την επωνυμία: «Κ. ΜΠΑΛΛΗΣ κατα ναλωτικά προϊόντα και κέντρα αισθητικής ανώνυμη εμπορική και βιομηχανική εταιρία» και το διακριτικό τίτλο «Κ. ΜΠΑΛΛΗΣ ΑΕΒΕ». Με τη με αριθμό MRN 14GRYK / καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης Δι εύθυνσης Τελωνείου Πατρών, που εκδόθηκε κατ εξου σιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 152 παρ. 1 του Ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), επιβάλα με βάσει των διατάξεων των άρθρων 142 παρ. 5 του Ν. 2960/2001 και 7 παρ. 6 της Φ. 1554/811/ σε βάρος της εταιρίας με την επωνυμία: «Κ.ΜΠΑΛΛΗΣ κα ταναλωτικά προϊόντα και κέντρα αισθητικής ανώνυμη εμπορική και βιομηχανική εταιρία» και το διακριτικό τίτλο «Κ. ΜΠΑΛΛΗΣ ΑΕΒΕ», όπως εκπροσωπείται νό μιμα από τον Αλέξανδρο Πολίτη του Γεωργίου, ήδη αγνώστου διαμονής, φορολογικές επιβαρύνσεις ύψους διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ενός ευρώ και δέκα επτά λεπτών ( ,17 ) πλέον προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής και τόκων των ως άνω φόρων, ύψους είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και τριάντα λεπτών (27.373,30 ). Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΑΤΑΛΟΓΛΟΥ (4) Αριθ (5) Τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1409/τ.Β / ) υπουργικής απόφασης που αφορά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγω γικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονί ας με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρ θρο 6 (ΦΕΚ 148, τ.α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.α / ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ.α / ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.α ) «Δομή, λειτουργία, διασφά λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α ) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.α / ) «Διασφάλιση της ποιό τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.α ). 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 72/2013 (ΦΕΚ τ.α 119/ ), «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυ ση συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανε πιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας». 6. Το άρθρο 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ τ.α 223/ ), σύμφωνα με το οποίο «μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων η τελική έγκριση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνεται με απόφαση του Πρύτανη εκάστου Ιδρύματος, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» και το αριθμ. 9956/Ζ1/ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρη σκευμάτων. 7. Την υπ αριθμ /Β7 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1409, τ.β / ) «Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/67819 (ΦΕΚ 1572/τ.Β / ) υπουργικής από φασης, όπως τροποποιήθηκε με νεότερη απόφαση και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγι κής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής» Αναμόρφωση Προ γράμματος. 8. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπια γωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνε δρίαση αριθμ. 252/ ). 9. Το απόσπασμα πρακτικών της Διοικούσας Επιτρο πής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρι άσεις αριθμ. 226/ και 249/ ).

4 4658 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. Το αριθμ. πρωτ. 1072/ έγγραφο του Προ έδρου του Τμήματος. 11. Το υπ αριθμ. πρωτ. 3169/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Τροποποιούμε την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1409, τ.β / ) υπουργική απόφαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπι στημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής», ως ακολούθως: Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α ) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του προγράμματος αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρ χεται στο ποσό των ,00 και αναλύεται ως εξής: Α/α 1 Κατηγορία δαπάνης Αμοιβές αποζημιώσεις διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού Αρχικός Νέος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός ( ) ( ) , ,00 2 Υποτροφίες 8.000,00 0,00 3 Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, ερευνητικών εργαλείων, εξοπλισμού και λογισμικών , ,00 4 Έξοδα δημοσιότητας 8.000, ,00 5 Δαπάνες μετακινήσεων , ,00 Λοιπά έξοδα, , ,00 αναλώσιμα Σύνολο , ,00 Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και από άλλες πη γές, όπως χορηγίες, παροχές, δωρεές κ.τ.λ. Κοζάνη, 19 Φεβρουαρίου 2015 Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ F Αριθμ. απόφ. 10/2015 (6) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑ ΤΡΑΣ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011. Την υπ αριθ.: οικ2/78400/0022/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/2014 Α ). Του υπ αριθ.: οικ2/41768/0022/ έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών Τον αριθμό των υπαλλήλων της Κοινωφελούς Επι χείρησης Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη εποχικών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που δημιουργούνται κατά την διάρκεια του έτους 2015: 1. για την διοργάνωση των εκδηλώσεων και υποστή ριξη αυτών κατά την διάρκειά τους (οι ώρες πραγμα τοποίησης των εκδηλώσεων είναι πέραν του ωραρίου), 2. για την ανάγκη τήρησης των πρακτικών των Συνε δριάσεων του Δ.Σ. της Επιχείρησης, οιοποίες επιβάλ λουν την απασχόληση προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των ΚΑ , και υπολογίζεται στο ποσό των 7.728,00 συνολικά, αποφασίζει ομόφωνα: Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση 7 υπαλλήλων ΙΔΑΧ της Επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα από δημοσίευσης της παρούσας έως και 31/12/2015, για 20 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως, με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των ανωτέρω υπηρεσιακών αναγκών. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι κού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της, σύμ φωνα με το άρθρο 79 της παρ. 4 του Ν. 3463/2006. Πάτρα, 7 Ιανουαρίου 2015 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ F Αριθμ. απόφ. 29/2014 (7) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή τις Κυ ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο μαδιαίας εργασίας των υπαλλήλων του Φορέα Δι αχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συντα ξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο βαθμολόγιο εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη γικής » (ΦΕΚ 226/Α ), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Την αριθμ. οικ. 2/840/0022 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 37/Β /2013) περί «καθορισμού αποδοχών του προ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4659 σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ νου χρόνου που απασχολείται στα ΝΠΙΔ και τις ΔΕΚΟ της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α )» 3. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης, από την απόφαση αυτή, δαπάνης, για το έτος 2015, προβλέ πεται να ανέλθει στο ποσό των 7.020,00 ευρώ περίπου και αποτελεί κατά προσέγγιση το 3% της εγκεκριμέ νης δαπάνης μισθοδοσίας του έτους Το ποσό θα καλυφθεί από την εγγεγραμμένη πίστωση δαπάνης μισθοδοσίας σε βάρος του έργου «Προστασία και Δι αχείριση Βιοποικιλότητας των Περιοχών Ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέ ροντα και Καλαμά», το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη », αποφασίζουμε: Εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδι αίας εργασίας και όχι πέραν των 16 ωρών ανά άτομο το μήνα, για 15 υπαλλήλους του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά για το έτος Αναλυτικά οι ώρες ανά τομέα απασχόλησης, του Φο ρέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέρο ντα και Καλαμά, μέχρι τις 31/12/2015, κατά τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είναι: Α/Α ΤΜΗΜΑ 1 ΤΜΗΜΑ 2 ΤΜΗΜΑ 3 Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ώρες Αριθμός Υπερωρίας Υπαλλήλων για το έτος ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ Για το πρώτο τμήμα 1 Στο τμήμα της περιβαλλοντικής παρακολούθησης απασχολούνται πέντε άτομα (5) άτομα (ΠΕ Βιολόγος, ΠΕ Περιβαλλοντολόγος, ΠΕ Δασολόγος, ΠΕ Τοπογρά φος και ΠΕ Γεωπόνος) του Φορέα Διαχείρισης. Τα άτο μα του τμήματος υλοποιούν Δράσεις περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και εποπτεύουν την υλοποίηση του υποέργου «Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων» της Πράξης «Προστασία και Διαχείριση Βιοποικιλότητας των Περιοχών Ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά», γεγο νός που απαιτεί συνεχόμενες ημέρες παρουσίας του επιστημονικού προσωπικού στο πεδίο, με πιθανότητα απασχόλησης τα σαββατοκύριακα και τις αργίες. Επίσης τα άτομα που απασχολούνται στο τμήμα αυτό δύναται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης ενημέρωσης όπου αυτό απαιτείται καθώς και στην επό πτευση φύλαξη της περιοχής χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης. Για το δεύτερο τμήμα 2 Στο τμήμα της φύλαξης επόπτευσης συμμετέχουν πέντε (5) άτομα (ΔΕ Φυλάκων) του Φορέα Διαχείρισης. Η φύλαξη έχει κυρίως προληπτικό και αποτρεπτι κό χαρακτήρα και σε δεύτερο βαθμό κατασταλτικό. Πρόθεση του Φορέα Διαχείρισης είναι να επιδεικνύει καθημερινά (εργάσιμες, αργίες κ.λπ.) με την παρου σία του στο πεδίο, ότι υπάρχει συστηματική φύλαξη ώστε να αποτρέπονται παράνομες δραστηριότητες στην περιοχή. Οι περιπολίες του προσωπικού φύλα ξης επόπτευσης στην προστατευόμενη περιοχή είναι αναγκαίο να διενεργούνται επιπλέον σαββατοκύριακα και αργίες, καθώς παρατηρείται μεγάλος αριθμός επισκεπτών κατά τις ημέρες αυτές και κατά συνέ πεια το ενδεχόμενο παράνομων δραστηριοτήτων είναι αυξημένο. Όλα τα άτομα που απασχολούνται στο τμήμα φύλαξης επόπτευσης δύναται να συμμε τάσχουν επίσης στο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης ενημέρωσης, καθώς και στις δράσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Για το τρίτο τμήμα 3 Στο τμήμα διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών συμμετέχουν δύο (2) άτομα (ΠΕ Οικονομολόγος και ΠΕ Διοικητικός Υπάλληλος) του Φορέα Διαχείρισης. Τα άτο μα του τμήματος είναι υπεύθυνα για την οικονομική διαχείριση, τη διενέργεια διαγωνισμών, την ανάθεση των συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών που αναλαμβάνει ο Φορέας Διαχείρισης, καθώς και τη διαχείριση εγγρά φων και αρχείων στα πλαίσια της πράξης «Προστασία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας των Περιοχών Ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά». Λόγω των αυξημένων υπηρεσι ακών αναγκών για την υλοποίηση του προγράμματος απαιτείται οι υπάλληλοι να εργάζονται και σαββατο κύριακα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Επίσης τα άτομα που απασχολούνται στο τμήμα αυτό δύναται να συμμετάσχουν και στο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης ενημέρωσης όπου αυτό απαιτείται. Για το τέταρτο τμήμα 4 Στο τμήμα ενημέρωσης απασχολούνται τρία (3) άτομα (ΔΕ Ενημέρωσης) του Φορέα Διαχείρισης. Τα άτομα του τμήματος υλοποιούν πρόγραμμα ευαισθητοποίησης ενημέρωσης, πραγματοποιώντας μεταξύ άλλων ξενα γήσεις ενημερώσεις επισκεπτών (μαθητών, συλλόγων, οικοτουριστών κ.τ.λ.) στην προστατευόμενη περιοχή, πολλές φορές και εκτός εργάσιμων ημερών. Ηγουμενίτσα, 20 Αυγούστου 2014 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΜΗΝΟΣ

6 4660 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (8) Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης Προσωπικού Ε.Ε.Σ.Σ.ΣΤ.Υ. Α.Ε. για το έτος 2015 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.» (63η Συνεδρίαση/θέμα 2 ο / ) Έχοντας υπόψη; 1. Το άρθρο 20, του Ν.4024/2011, για την Υπερωριακή Απασχόληση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 2. Την με αρ. πρωτ. 2/78400/0022/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στη παρο χή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/ ), 3. Το άρθρο 176 παρ. 1 του Ν. 4261/2014, 4. Το υπ αρ / έγγραφο της ΔΙΜΗΧ για την αναγκαιότητα υπερωριακής απασχόλησης, 5. Την υπ αρ. 2724/ εισήγηση της ΔΔΥ, 6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ η οποία εκτιμάται ότι θα στο ποσό των , αποφασίζουμε: Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του προσω πικού της εταιρείας επί συνόλου, για το έτος 2015: ΑΤΟΜΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ Η απόφαση αυτή καταλαμβάνει το έτος 2015, εξου σιοδοτεί δε, τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Στέφανο Αγιάσογλου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της από φασης αυτής. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΙΑΣΟΓΛΟΥ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4661

8 4662 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 814 7 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β /1 3 2007) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3356 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων στο Γραφείο του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1047 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών Γυμνα σίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 196 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός προσόντος διορισμού εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία μαθημάτων στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3578 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποζημίωση των προσώπων που προσφέρουν υπη ρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 996 29 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4687 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 361 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος κα θαριότητας για την Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 74 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής και νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3364 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1343 27 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 874 11 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ ριακές και Εξαιρέσιμες ήμερες έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40937 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3555 30 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Αναμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 283 25 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά το έτος 2015 για το μόνιμο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 747 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας του Τμήματος Η/Μ Έργων της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17685 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1036 26 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εξωτερικών Δημητρίου Κούρκουλα... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 200 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με Φ.12/773/77094/Γ1/28 7 2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β ) «Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1418 8 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία επιλογής και κατάταξη υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1364 4 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν.4144/2013 για τον Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 305 15 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Εξωτε ρικών περί «συγκρότησης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα