Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 129/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για επιβολή τελών διέλευσης, τέλους χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης και τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σύµφωνα µε το Ν.3431/2006 και τον αριθ.528/075/2009 κανονισµό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων. Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων.σ., σήµερα στις 30 του µήνα Απριλίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Κατερίνης, ύστερα από την αριθ.πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 9 µελών παραβρέθηκαν 6 τακτικά µέλη και 1 αναπληρωµατικό µέλος, δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μαλτζάρης Ιωάννης αντιπρόεδρος 1. Χιονίδης Σάββας - πρόεδρος 2. Κυριακίδης Γιώργος - µέλος 2. Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος 3. Νατσιός Στέφανος µέλος 4. Αθανασιάδης Παναγιώτης - µέλος 5. Γιουµίδης Αλέξανδρος µέλος 6. Ίτσιος Γιώργος - µέλος 7. Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος - αναπλ. µέλος Ο πρόεδρος -κ. Σάββας Χιονίδης- απουσίαζε και τη θέση του πήρε ως προεδρεύων ο αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Μαλτζάρης- ο οποίος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το 6 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών την αριθ.πρωτ.26912/ υπηρεσιακή αναφορά της υπαλλήλου του Τµήµατος Εσόδων, Συκοβάρη Ολυµπίας, που έχει ως εξής: έχοντας υπόψη: 1. το Ν.3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α / ) «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», 2. τον αριθ. 528/075 (ΦΕΚ 1375/Β / ) Κανονισµό της ΕΕΤΤ για τον Καθορισµό των Τελών ιέλευσης, των Τελών Χρήσης ικαιωµάτων ιέλευσης και του Ύψους Καλής Εκτέλεσης Εργασιών ιέλευσης για όλη την Ελλάδα, κατ εφαρµογή του άρθρ.29,παρ.6 του ν.3431/2006, 3. την ΚΥΑ 725/23 (ΦΕΚ 5/Β / ) «ιαδικασία χορήγησης ικαιωµάτων ιέλευσης ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», 4. την αριθ. Απόφαση /3752/00ΤΥ/ /ΠΟΛ: 1200 (τεύχος Β /2038/ ) του Υπουργείου Οικονοµικών για τις αντικειµενικές αξίες του 2011, 5. την αριθ. απόφαση /489/00ΤΥ/ / ΦΕΚ 270/Β'/ του Υπουργείου Οικονοµικών για τις αντικειµενικές αξίες του 2007, 6. τον πίνακα αποτελεσµάτων DE FACTO πληθυσµού-απογραφή 2011, 7. το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 81/Α / ) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένη ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης, 8. τα αριθ / και 21538/ έγγραφα της Τεχνικής Υπηρεσίας. σας γνωρίζω ότι η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Κατερίνης, βάσει του άρθρου 72 παρ. 1 περιπτ.ζ του ν.3852/2010, είναι αρµόδια να εισηγηθεί στο ηµοτικό Συµβούλιο για την επιβολή των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης και των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας για το έτος 2013, αφού λάβει υπόψη της τη σχετική νοµοθεσία. 1

2 Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.3431/2006, οι διατάξεις του νόµου καθορίζουν το πλαίσιο παροχής δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του νόµου ορίζονται οι παρακάτω έννοιες: 1. περίπτωση ιδ: «δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών» 2. παράγραφος λ: «παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών», 3. περίπτωση λα: «πάροχος ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών», 4. περίπτωση λβ: «πρόσβαση» 5. περίπτωση λστ: «συναφείς ευκολίες» 6. περίπτωση λη: «Τέλη ιέλευσης» 7. περίπτωση λθ: «Τέλη Χρήσης ικαιωµάτων ιέλευσης» 8. περίπτωση µζ: «Υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών». Σύµφωνα µε το άρθρο 29, παρ. 1, οι πάροχοι δηµόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν δικαιώµατα εγκατάστασης ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων που ανήκουν στο ηµόσιο, σε ΟΤΑ, σε ιδιώτες ή είναι κοινόχρηστοι. Τα αυτά δικαιώµατα έχουν, αλλά µόνο σχετικά µε τους δηµόσιους και κοινόχρηστους χώρους, και οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που δεν παρέχουν δηµόσια δίκτυα. Οι δηµόσιες αρχές που είναι αρµόδιες για την παραχώρηση των δικαιωµάτων αυτών, τηρούν τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 29. Ο Κανονισµός 528/075 της ΕΕΤΤ που εκδόθηκε κατ εφαρµογή του άρθρου 29 παρ. 6 του ν.3431/2006 ορίζει ότι: Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Κανονισµού, καθορίζεται η µεθοδολογία υπολογισµού των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης και το ύψος των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών για όλη την Ελλάδα. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Κανονισµού Υπόχρεοι στην καταβολή των Τελών ιέλευσης, των Τελών Χρήσης ικαιωµάτων ιέλευσης, καθώς και των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης εργασιών είναι οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίοι εγκαθιστούν υπέρ ή υπό χώρων που ανήκουν στο ηµόσιο, σε ΟΤΑ ή είναι κοινόχρηστοι. Σύµφωνα µε το άρθρο 3: παρ 1: ικαιούχοι είσπραξης Τελών ιέλευσης και Τελών Χρήσης ικαιωµάτων ιέλευσης καθώς και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης είναι οι δηµόσιες αρχές που είναι κατά το ν.3431/2006 αρµόδιες να χορηγούν δικαιώµατα διέλευσης. παρ 2: Οι δικαιούχοι για την χορήγηση ικαιωµάτων ιέλευσης δεν δύνανται να απαιτήσουν την καταβολή οποιουδήποτε άλλου τέλους πέραν των Τελών ιέλευσης και των Τελών Χρήσης ικαιωµάτων ιέλευσης, τα οποία ορίζονται στον κανονισµό. παρ. 3: Η ως άνω αρµοδιότητα είσπραξης των σχετικών τελών δεν δεσµεύει καθ οιονδήποτε τρόπο την αρµόδια αρχή ως προς την απαίτηση µη καταβολής τελών από τους Υπόχρεους, υπό την επιφύλαξη των αρχών αµεροληψίας και διαφάνειας. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Κανονισµού: παρ. 1: τα Τέλη ιέλευσης καταβάλλονται εφάπαξ κατά τα οριζόµενα στην Απόφαση χορήγησης ικαιώµατος ιέλευσης, σε χρόνο που ορίζεται σε αυτήν και οπωσδήποτε πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής. παρ 2: τα Τέλη Χρήσης ικαιωµάτων ιέλευσης καταβάλλονται σε ετήσια βάση. Για την είσπραξη των Τελών Χρήσης ικαιωµάτων ιέλευσης, οι δικαιούχοι αποστέλλουν σχετική ειδοποίηση στους Υπόχρεους εντός του Α τριµήνου του αµέσως επόµενου έτους από το έτος πραγµατικής χρήσης ηµερολογιακού έτους. Οι υπόχρεοι καταβάλλουν τα τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης εντός 20 ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης. παρ. 4:Τα τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης που χορηγούνται µετά την έκδοση του παρόντος κανονισµού υπολογίζονται µε βάση τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του Κανονισµού και προσδιορίζονται τόσο για το πρώτο έτος εφαρµογής τους όσο και για τα επόµενα, στην απόφαση χορήγησης δικαιωµάτων διέλευσης της αρµόδιας αρχής. Για τον πρώτο χρόνο εφαρµογής τους υπολογίζονται ως ποσοστό του ετήσιου τέλους µε βάση τον χρόνο έκδοσης της σχετικής απόφασης χορήγησης δικαιωµάτων διέλευσης. Για τα επόµενα έτη, το ύψος των τελών Χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης δεν διαφοροποιούνται, µε την επιφύλαξη αναπροσαρµογής του ύψους των αντικειµενικών αξιών. Σε περίπτωση αναπροσαρµογής των 2

3 αντικειµενικών αξιών οι αρµόδιες αρχές επαναπροσδιορίζουν τα ετήσια τέλη χρήσης ενηµερώνοντας εγγράφως τους υπόχρεους. Σύµφωνα µε το άρθρ. 5 του Κανονισµού το Τέλος ιέλευσης υπολογίζεται ως εξής: 1. Εφάπαξ τέλη διέλευσης τοµής: 406,95 ανά χιλιόµετρο διέλευσης τοµής. 2. Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (π.χ. καµπίνες, φρεάτια):244,17 ανά ευκολία. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού το Τέλος Χρήσης ικαιωµάτων ιέλευσης µε βάση τα χιλιόµετρα όδευσης υπολογίζεται ως εξής: Μοναδιαίο ετήσιο τέλος (σε ανά χιλιόµετρο ανά έτος)= Αντικειµενικός Προσδιορισµός Αξιών Ακινήτων (ΑΠΑΑ) Τοπικού ιαµερίσµατος ή ήµου (σε /µ2/έτος) * 0,175. Ο Αντικειµενικός Προσδιορισµός Αξιών Ακινήτων Τοπικού ιαµερίσµατος ή ήµου υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των τιµών ζώνης των επιµέρους περιοχών ή και συνοικιών, οι οποίες απαρτίζουν το συγκεκριµένο Τοπικό ιαµέρισµα ή ήµο κατά την κείµενη νοµοθεσία. Η παρ. 3 του παρόντος άρθρου ορίζει τις περιπτώσεις όπου τα Τέλη Χρήσης ικαιωµάτων ιέλευσης έχουν µηδενικό ύψος (µηδέν (0) : 1. ιέλευσης από χώρους που ανήκουν σε ήµους (συνολικού πληθυσµού σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή) κάτω των κατοίκων και σε Τοπικά ιαµερίσµατα (συνολικού πληθυσµού σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή) κάτω των κατοίκων. 2. ιέλευσης σε περιοχές εκτός σχεδίου. 3. ιέλευσης µέσω εναέριων δικτύων και συναφών ευκολιών (όπως κυτία, στύλους). 4. ιέλευσης µέσω υποθαλάσσιων δικτύων. 5. Πραγµατοποίησης έργων συντήρησης, άρσης βλαβών, αναβάθµισης και συνδέσεων τελικών χρηστών, οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση έως διακόσια (200) µέτρα από την όδευση του υφιστάµενου δηµοσίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 6. Πραγµατοποίησης εργασιών εκσκαφής για την επέκταση υφιστάµενων υποδοµών ή για τη διασύνδεση υφιστάµενων δικτύων για αποστάσεις µέχρι (200) µέτρα. 7. Εγκατάστασης ευκολιών επί του εδάφους (ενδεικτικά αναφέρονται φρεάτια, καµπίνες) Η περίπτωση 7, διευκρινίζεται στο άρθρο 5 παρ.7 του Κανονισµού: Εγκατάστασης φρεατίων τα οποία εξυπηρετούν καµπίνες (εισαγωγή/εξαγωγή αγωγών και/ ή καλωδίων σε αυτές και βρίσκονται στην εγγύς ζώνη αυτών των καµπινών. Στη συγκεκριµένη περίπτωση το ζεύγος φρεάτιοεξυπηρετούµενη καµπίνα θεωρείται ως µία ευκολία και όχι δύο.) Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κανονισµού καθορίζεται ο υπολογισµός εγγυήσεων καλής εκτέλεσης εργασιών: 1. οι ικαιούχοι δύνανται να ζητήσουν από τους Υπόχρεους την παροχή εγγυήσεων αναφορικά µε την καλή εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης, στις οποίες αυτοί προβαίνουν στο πλαίσιο των χορηγηθέντων ικαιωµάτων ιέλευσης. 2. Το ύψος της εγγύησης ανέρχεται στο διπλάσιο του ετήσιου τέλος χρήσης, καθορισµένου από την αρµόδια αρχή χορήγησης δικαιώµατος διέλευσης για το επόµενο έτος. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Κανονισµού ορίζονται οι τελικές µεταβατικές διατάξεις: 1. Τέλη χρήσης ικαιωµάτων ιέλευσης καταβάλλονται από και εφεξής, εκτός εάν άλλως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία, όπως σε ήδη εκδοθείσες από τις αρµόδιες αρχές αποφάσεις χορήγησης δικαιωµάτων διέλευσης, οι οποίες εξεδόθησαν οπωσδήποτε µετά την θέση σε ισχύ του ν.3431/ Η ΕΕΤΤ µε απόφασή της δύναται να τροποποιεί τον Κανονισµό 528/075 και να προβαίνει σε τυχόν αναπροσαρµογή των καθοριζόµενων τελών. Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 725/23/ : 1. στο άρθρο 1 παρ. 1: Στην παρούσα ΚΥΑ καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης δικαιωµάτων διέλευσης για την εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο τρόπος καταβολής των σχετικών τελών, οι δικαιούχοι είσπραξης αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. 2. στο άρθρο 2 : ορίζεται το δικαίωµα διέλευσης, όπως προβλέπεται στο άρθρ. 29 παρ. 1 του Ν. 3431/ στο άρθρο 3: ορίζονται οι δικαιούχοι χορήγησης των δικαιωµάτων διέλευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3431/ στο άρθρο 11: καθορίζονται οι λοιπές υποχρεώσεις των παρόχων 3

4 5. στο άρθρο 12: καθορίζονται οι λοιπές υποχρεώσεις των αρµόδιων δηµόσιων αρχών και υπηρεσιών. 6. στο άρθρο 13: καθορίζεται ο τρόπος καταβολής των Τελών ικαιωµάτων ιέλευσης, Χρήσης ικαιωµάτων ιέλευσης και οι δικαιούχοι είσπραξης αυτών, σύµφωνα µε τον 528/075 Κανονισµό της ΕΕΤΤ. Ακολουθεί πίνακας µε τις ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες που υπάγονται στο τέλος χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης, βάσει της απογραφής του 2011, καθώς και τους βάσει των αντικειµενικών αξιών του 2007 και του 2011: Πίνακας 1 ΠΡΙΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ απογραφή 2011 Ε ΡΑ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 985, Α ΖΩΝΗ 1.300,00 Β ΖΩΝΗ 1.300,00 Γ ΖΩΝΗ 1.200,00 'ΖΩΝΗ 1.200,00 Ε ΖΩΝΗ 900,00 ΣΤ ΖΩΝΗ 900,00 Ζ ΖΩΝΗ 900,00 Η ΖΩΝΗ 750,00 Θ ΖΩΝΗ 750,00 ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ν.ΧΡΑΝΗΣ 700, ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙ ΙΟΥ 700, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΤΗΣ 326 Α ΖΩΝΗ 1.200,00 Β ΖΩΝΗ 1.100,00 Γ ΖΩΝΗ 900,00 ΤΟΠ. ΙΑΜΕΡ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ 700,00 700, Ε ΡΑ ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ 777, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ 800,00 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΣ Α ΖΩΝΗ 900,00 Β ΖΩΝΗ 900,00 Γ ΖΩΝΗ 800,00 ΖΩΝΗ 800,00 Ε'ΖΩΝΗ 800,00 ΣΤ'ΖΩΝΗ 700,00 Ζ ΖΩΝΗ 700,00 Η ΖΩΝΗ 600,00 Ε ΡΑ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟΠ. ΙΑΜΕΡ. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠ. ΙΑΜΕΡ. ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 962, Α ΖΩΝΗ 1.200,00 4

5 ΤΟΠ. ΙΑΜΕΡ. Β ΖΩΝΗ Γ ΖΩΝΗ 900,00 ΖΩΝΗ 750,00 ΛΟΦΟΥ 600,00 600, Ε ΡΑ ΗΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΜΗΛΙΑΣ 600,00 600, Ε ΡΑ ΗΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗΣ 600,00 600, Βάσει του Πίνακα 1, τα τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης καθώς και οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εργασιών, για τις ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες διαµορφώνονται ως εξής: ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ Η ΤΟΠΙΚΗ απογραφή 2011 Συντελεστής τέλος/χλµ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ,71 0, ,50 ΣΒΟΡΩΝΟΥ ,00 0, ,50 ΚΟΡΙΝΟΥ ,78 0, ,11 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ , ,00 ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ , ,00 ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ,50 0, ,44 ΛΟΦΟΥ ,00 ΤΟΠΙΚΗ ΜΗΛΙΑΣ ,00 ΤΟΠΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗΣ ,00 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 985,71 ΣΒΟΡΩΝΟΥ 700,00 ΚΟΡΙΝΟΥ 777,78 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 962,50 ΛΟΦΟΥ 600,00 ΜΗΛΙΑΣ 600,00 ΡΗΤΙΝΗΣ 600,00 Συντελεσ τής Τιµή/χ λµ Χ 2 Ύψος εγγύησης καλής εκτέλεσης (τέλος / χλµ Χ 2) 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,22 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,88 Επισηµαίνεται, ότι η Τεχνική Υπηρεσία στο αριθ / έγγραφό της, ενηµερώνει για το µήκος δικτύων της Forthnet και Cyta, 3.19 και 4,73 km αντίστοιχα, και αναφέρει ότι η Wind δεν έχει κατασκευάσει δίκτυο, η Vodafone Hol, µε έγγραφό της θεωρεί ως εναρκτήριο χρονικό σηµείο τα δίκτυα τα οποία κατασκευάζονται µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ΚΥΑ 5

6 725/23/ και ως εκ τούτου δεν έχει υποχρέωση καταβολής τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης, ενώ ο ΟΤΕ δεν έχει απαντήσει για το µήκος του του. Κατόπιν των παραπάνω, ο προεδρεύων ζήτησε από τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την επιβολή τελών διέλευσης, τέλους χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης και τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σύµφωνα µε το Ν.3431/2006 και τον αριθ.528/075/2009 κανονισµό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ως εξής: Α. ΤΕΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗΣ 1. Εφάπαξ τέλη διέλευσης τοµής: 406,95 ανά χιλιόµετρο διέλευσης τοµής. 2. Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (π.χ. καµπίνες, φρεάτια):244,17 ανά ευκολία. Β. ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ Η ΤΟΠΙΚΗ απογραφή 2011 Συντελεστής τέλος/χλµ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ,71 0, ,50 ΣΒΟΡΩΝΟΥ ,00 0, ,50 ΚΟΡΙΝΟΥ ,78 0, ,11 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ , ,00 ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ , ,00 ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ,50 0, ,44 ΛΟΦΟΥ ,00 ΤΟΠΙΚΗ ΜΗΛΙΑΣ ,00 ΤΟΠΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗΣ ,00 Γ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ Η ΤΟΠΙΚΗ 6 Συντελεσ τής Τιµή/χ λµ Χ 2 Ύψος εγγύησης καλής εκτέλεσης (τέλος / χλµ Χ 2) 0, ,50 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 985, ,00 0, ,50 ΣΒΟΡΩΝΟΥ 700, ,00 0, ,11 ΚΟΡΙΝΟΥ 777, ,22 0, ,00 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2 350,00 0, ,00 ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ 2 350,00 0, ,44 ΠΑΡΑΛΙΑΣ 962, ,88 ΛΟΦΟΥ 600,00 ΜΗΛΙΑΣ 600, ,00

7 ΡΗΤΙΝΗΣ 600,00 Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του αριθ.528/075 κανονισµού, υπόχρεοι στην καταβολή τελών διέλευσης και των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης εργασιών, είναι οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίοι εγκαθιστούν ευκολίες επί, υπέρ ή υπό χώρων που ανήκουν στο δηµόσιο, στους ΟΤΑ ή είναι κοινόχρηστοι. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ως άνω Κανονισµού, τα τέλη διέλευσης καταβάλλονται εφάπαξ και οπωσδήποτε πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής και τα τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης καταβάλλονται σε ετήσια βάση εντός του πρώτου τριµήνου του αµέσως επόµενου από το έτος πραγµατικής χρήσης ηµερολογιακού έτους. Οι υπόχρεοι καταβάλλουν τα τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης. Τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης καταβάλλονται από και εφεξής σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ως άνω Κανονισµού. Τα καθοριζόµενα τέλη δύναται να τύχουν αναπροσαρµογής σε περίπτωση τροποποίησης του κανονισµού µε απόφαση της ΕΕΤΤ. Τα ετήσια τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης αναπροσαρµόζονται κάθε φορά που θα αναπροσαρµόζεται ο αντικειµενικός προσδιορισµός αξιών ακινήτων µε απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών. Εξουσιοδοτεί τον κ. ήµαρχο για τα περαιτέρω. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 129/2013 Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: Ο Προεδρεύων Τα Μέλη Ακολουθούν υπογραφές Ακριβές απόσπασµα Κατερίνη, Με Ειδική Εντολή ηµάρχου Η Προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων ΖΩΗ ΣΕΡΕΤΙ ΟΥ 7

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 109/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ήµου Κατερίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 453/2013 Α Α: ΒΛΩ2ΩΕΤ-ΧΡ3 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.17/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση Κανονισµού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.17/2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 137/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο για καθορισµό

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: "Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος"»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 121/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. 1. Περιοχή εφαρµογής και σκοπός του κανονισµού: 2. Η Έννοια του Κοινόχρηστου Χώρου:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. 1. Περιοχή εφαρµογής και σκοπός του κανονισµού: 2. Η Έννοια του Κοινόχρηστου Χώρου: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.5/2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 53/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για έγκριση κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.30/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 654/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απευθείας Ανάθεση στην Αναπτυξιακή Εταιρεία ήµου Τρικκαίων Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 66/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012

ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 296/2012 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Μόσχος Νικόλαος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αγγελοπούλου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 474/2013 Α Α: ΒΙ63ΩΕΤ-ΙΤΜ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 38/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 162/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού των τελών Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων για το έτος 2015

ΘΕΜΑ: Υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού των τελών Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων για το έτος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 25 ης /18-11-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α ΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α ΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Θεσσαλονικη 17-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ. 10079/16-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ.Αδείας 3036 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:Βιώσιµης Κινητικότητας και ικτύων ΤΜΗΜΑ: Άδειών και Ελέγχου Οδών ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 23 η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Σελίδα 1 από 15 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό πλαίσιο Σελ.3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 122/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 122/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.11/ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 122/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους Στην Κατερίνη και στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου και εισηγούµενος το 15 ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου και εισηγούµενος το 15 ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθµ. 15/2015 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου εσκάτης. Αριθµ. Απόφασης: 166/2015 Θ Ε Μ Α: Ψήφιση Κανονισµού Κοινόχρηστων Χώρων. Στη εσκάτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω απουσίας της κ. Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. ΚΕΡΑΝΗΣ.

Λόγω απουσίας της κ. Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. ΚΕΡΑΝΗΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 100 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 377/2015 Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 17/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 198/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Μη Έγκριση 1 Ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ολοκληρωµένο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Μη Έγκριση 1 Ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ολοκληρωµένο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 40 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς την 13 η Νοεµβρίου 2013.

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Από το 7/2014 πρακτικό συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου. Στα Καµένα Βούρλα και στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002912030 2015-07-15

15PROC002912030 2015-07-15 15PROC002912030 2015-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα