About us. Despre noi Για την εταιρεία O firmi

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "About us. Despre noi Για την εταιρεία O firmi"

Transcript

1

2 За нас About us О нас Despre noi Για την εταιρεία O firmi Фирма Чукурови е основана в гр. Стара Загора през 1990г. и бързо се налага като водещ производител на PVC външни ролетни щори, детайли за тях и PVC гранулати. Стремежът към внедряване на нови технологии ражда идеята за лансиране на нов вид продукция, съвсем различна от досегашната, но и свързана с нея производство на PVC профили за прозорци и врати. В началото на 2008 година ИДЕЯТА СЕ ПРЕВРЪЩА В РЕАЛНОСТ. Системата на профилите е разработена с помощта на австрийски и немски компании, световни лидери в тази област, както и с участието на български специалисти, преминали успешно обучение в техникума на Greiner Extrusiontechnik. Фирмата стартира с производството на 4-камерна система, но поради големият интерес от страна на клиентите, през 2010 година разработи и пусна на пазара и 3-камерна система. На следващ етап в края на 2011 г. е инсталирана и трета линия с оборудване за 6-камерна система. Напълно автоматизираният процес на производство и постоянният контрол, упражняван върху суровината, обработката и готовото изделие, ГАРАНТИРАТ ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПРОФИЛИ. Влияние върху качеството оказва, както десетилетния опит на персонала за работа с екструдери, така и нововъведението в производството на профила с екологично чист КАЛЦИЕВО-ЦИНКОВ СТАБИЛИЗАТОР. Hammer plast първи в България екологично чисти бели и цветни профили с калциево-цинков стабилизатор. 3 и 4-камерните системи на профила осигуряват висока хидро и топлозолация при тежки климатични условия. Производственият цикъл се улеснява с използването на еднотипен усилващ метален профил. Съгласно европейските стандарти за висококачествена звуко и топлоизолация се използва 24мм и 32мм двойни и тройни стъклопакети Съгласно европейските стандарти за висококачествена звуко и топлоизолация се използва 24-мм стъклопакет. За производството на профилите Hammer plast се използват най-качествените суровини, материали, технологии и инструменти, които допринасят за висококачествена продукция, издръжлива на екстремни климатични условия. При въпроси от всякакъв характер, може да се доверите на компетентността на нашите служители, които ще се погрижат да отговорят на Вашите изисквания. Фирма Чукурови е сертифициранa по международния стандарт EN ISO 9001:2008 и разполага с широка дистрибуторска мрежа в цялата страна. Factory Chukurovi was established in Stara Zagora city in 1990 and quickly becomes one of the leading producers of PVC outdoor roller shutters, details for them and PVC granulates. The striving to adapt new technologies creates the idea of launching a new type of production, totally different than the other, and related to it at the same time. In the beginning of 2008, the IDEA BECOMES REALITY. The system of the profiles is developed with the help of specialists of Austrian and German world leaders in this area, as well as the partnership with Bulgarian specialists, completed successful education in the Greiner Extrusionstechnik school. The company started the production of 4-chamber, but due to high interest from customers in 2010 developed and launched to the market, and 3-chamber system. A third production line with equipment for 6 Chamber system is installed on the next stage at the end of year The completely automized process of production and the constant control over the raw materials, treatment and the final product, guarantees high-quality profiles. The quality is affected by the long-term experience of the staff with working with extruders, as well as the newly introduced ecologically clean Calcium-Zinc stabilizer. Hammer Plast- first in Bulgaria ecologically clean white and color profiles with Calcium-Zinc stabilizer. 3 and 4-chamber profile system provides high hydro and thermoisolation during heavy climate conditions. Production cycle is facilitated with the use of single-type forced metal profile. We use 24 mm and 32 mm double and triple glazed units in compliance with the European standards of high quality sound and thermal insulation. According to the European standards of high-quality sounds and thermo-isolation, 24-mm glassbead is used. To produce profiles Hammer plast we use the finest raw materials, technologies and tools that contribute to high quality production, resistant to extreme weather conditions If you have any questions, do not hesitate to contact our qualified stuff, who will take care of all your demands. Chukurovi company is certified by the international standard EN ISO 9001:2008 and has a wide net of distributors in the whole country. H εταιρεία Τσουκούροβι ιδρύθηκε το 1990 στην πόλη Στάρα Ζαγκόρα και καθιερώθηκε γρήγορα ως κατασκευαστής PVC εξωτερικών ρολοπερσίδων, λεπτομερειών αυτών και PVC σφαιριδίων. Στην προσπάθεια της προς εισαγωγή νέων τεχνολογιών γεννήθηκε η ιδέα για ώθηση νέου είδους παραγωγής διαφορετική από την προηγούμενη, αλλά και σχετιζόμενη μ αυτή παραγωγή PVC προφίλ για παράθυρα και πόρτες. Στην αρχή του 2008 η ΙΔΕΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - εγκαταστάθηκε η πρώτη γραμμή. Το σύστημα των προφίλ αναπτύχθηκε με τη βοήθεια αυστριακών και γερμανικών εταιριών, ηγέτες του κόσμου σε αυτόν τον τομέα, όπως και με τη συμμετοχή βουλγαρικών ειδικών, που έχουνε περάσει επιτυχώς εκπαίδευση στην Τεχνική σχολή Greiner Extrusiontechnik. H εταιρία ξεκίνησε με παραγωγή συστήματος με 4 θαλάμους, αλλά λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος από τους πελάτες, το 2010 εγκατέστησε δεύτερη γραμμή για παραγωγή συστήματος με 3 θαλάμους. Το επόμενο στάδιο στα τέλη του 2011 έχει εγκατασταθεί και τρίτη γραμμή με εξοπλισμό για σύστημα με 6 θαλάμους. Πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία παραγωγής και συνεχής έλεγχος που ασκείται στις πρώτες ύλες, στη μεταποίηση και στα τελικά προϊόντα ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΠΡΟΦΙΛ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Επίδραση στην ποιότητα δίνει όσο η δεκαετία εμπειρία του προσωπικού για εργασία με εξωθητήρες, τόσο και η καινοτομία στην παραγωγή προφίλ με οικολογικό καθαρό ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ-ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ. Hammer plast πρώτα στη Βουλγαρία οικολογικά καθαρά λευκά και έγχρωμα προφίλ με σταθεροποιητή ασβεστίου ψευδαργύρου. Συστήματα με 3, 4 και 6 θαλάμους του προφίλ εξασφαλίζουν υψηλή υδρό και θερμική μόνωση σε βαριές καιρικές συνθήκες. Ο κύκλος παραγωγής διευκολύνεται με τη χρήση ομοιότυπου ενισχυτικού μεταλλικού προφίλ. Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για ήχο και θερμομόνωση υψηλής ποιότητας χρησιμοποιείται 24mm και 32mm διπλοί και τριπλοί υαλοπίνακες. Για την παραγωγή των προφίλ Hammer plast χρησιμοποιούνται οι άριστης ποιότητας πρώτες ύλες, υλικά, τεχνολογίες και εργαλεία που συμβάλλουν για την παραγωγή υψηλής ποιότητας, που αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες Για ερωτήσεις κάθε είδους μπορεί να εμπιστευθείτε στην αρμοδιότητα των υπαλλήλων μας, που θα έχουν τη φροντίδα να απαντήσουν στις απαιτήσεις Σας. Η εταιρία είναι πιστοποιημένη με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2008 και διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο διανομής σε όλη τη χώρα. Фирма ЧУКУРОВИ основана је 1990 године у Старој Загори и ускоро се наметнула као произвођач ПВЦ спољашњих ролетни, детаља за њих и ПВЦ гранулата. У настојању да се уведу нове технологије, дошло је до идеје да се понуди новаврста производа, потпуно другачија од досадашњих, али истовремено повезана са њима производња ПВЦ профила за прозоре и врата. Почетком ИДЕЈА ЈЕ ПОСТАЛА СТВАРНОСТ монтирана је прва линија. Систем профила разрађен је уз помоћ аустријских и немачких компанија које су светски лидери у тој области, као и уз учешће бугарских стручњака који су успешно прошли едукацију у техничкој школи Greiner Extrusiontechnik. Фирма је стартовала производњом система са 4 коморе, али је због великог интересовања од стране клијената године монтирала другу линију за производњу система са 3 коморе. На следећој етапи, крајем године, монтирана је и трећа линија са опремом за производњу система са 6 комора. Потпуно аутоматизовани производни процес, стална контрола сировине и обрада готовог производа ГАРАНТУЈУ ВИСОКИ КВАЛИТЕТ ПРОФИЛА. На квалитет утиче како десетогодишње искуство особља у раду са екструдерима, тако и увођење новине у производњу профила еколошки чистог КАЛЦИЈУМ-ЦИНК СТАБИЛИЗАТОРА. Hammer plast први у Бугарској еколошки чисти бели и обојени профили са калцијум-цинк стабилизатором Системи са 3, 4 и 6 комора обезбеђују високу хидро и термоизолацију у тешким климатским условима Производни циклус олакшан је применом ојачавајучег металног профила истог типа Сагласно европским стандардима за висококвалитетну звучну и термоизолацију користи се 24 мм и 32 мм двоструко и троструко застакљивање У производњи профила Hammer plast примењују се најквалитетније сировине, материјали, технологије и опрема који доприносе високом квалитету производа отпорних на екстремалне климатске услове Уколико имате било која питања, можете рачунати на оспособљеност наших службеника који ће се побринути да изађу у сусрет вашим захтевима Фирма ЧУКУРОВИ располаже цертификатом сагласно међународном стандарду EN ISO 9001:2008 и широком дистрибутивном мрежом широм земље

3 Каса Frame Profile Коробка Ramă Κάσα Kasa Sash Profile Створка Aripă Fereastră Φύλλο παράθυρου Krilo prozor Крило прозорец S HP HP S Трикамерна система THREE CHAMBER SYSTEM Трикамерна система THREE CHAMBER SYSTEM % екологично чисти 24 милиметров стъклопакет еднотипен усилващ метален профил

4 Каса Frame Profile Коробка Ramă Κάσα Kasa Sash Profile Створка Aripă Fereastră Φύλλο παράθυρου Krilo prozor Крило прозорец Четирикамерна система FOUR CHAMBER SYSTEM Четирикамерна система FOUR CHAMBER SYSTEM 100% екологично чисти 24 милиметров стъклопакет

5 Кемпфер Mullion Profile Импост Teu Τ- προφίλ Cev Overhung Штульп Stulp Μπινι Leteći kempfer Летящ кемпфер Четирикамерна система FOUR CHAMBER SYSTEM Четирикамерна система FOUR CHAMBER SYSTEM 100% екологично чисти 24 милиметров стъклопакет еднотипен усилващ метален профил

6 Крило врата - Z Door Sash Profile Створка дверная Cercevea uşă Φύλλο πόρτας Krilo vrata Door Sash Profile Створка дверная Cercevea uşă Φύλλο πόρτας Krilo vrata Крило врата - Т Четирикамерна система FOUR CHAMBER SYSTEM Четирикамерна система FOUR CHAMBER SYSTEM % екологично чисти 24 милиметров стъклопакет еднотипен усилващ метален профил

7 Каса Frame Profile Коробка Ramă Κάσα Kasa Sash Profile Створка Aripă Fereastră Φύλλο παράθυρου Krilo prozor Крило прозорец Шесткамерна система SIX CHAMBER SYSTEM Шесткамерна система SIX CHAMBER SYSTEM.5 100% екологично чисти 24 милиметров стъклопакет 32 милиметров стъклопакет еднотипен усилващ метален профил

8 Кемпфер Mullion Profile Импост Teu Τ- προφίλ Cev Overhung Штульп Stulp Μπινι Leteći kempfer Летящ кемпфер HP S Шесткамерна система SIX CHAMBER SYSTEM Шесткамерна система SIX CHAMBER SYSTEM % екологично чисти 24 милиметров стъклопакет 32 милиметров стъклопакет еднотипен усилващ метален профил

9 Glass bead ШтапикьI Bagheta Πηχάκι Držač stakla Стъклодържател 24 мм Mullion connector Кемпферньlе стьlка Conector montant 24 / 32 мм Кемпферна сглобка 60 мм мм 11,5 Подложка Присъединителен профил Капачка летящ кемпфер 60 мм PVC Панел 72 мм

10 PVC профили за прозорци и врати PVC windows and doors systems М 1:1 М 1: x ~ Backset 7, x

11

12

13

14 PVC профили за прозорци и врати Mullion connector Кемпферньlе стьlка Conector montant Кемпферна сглобка S М 1:1 4,2x40 4,2x40 4,2x40 4,2x40 4,2x40 5,5x60 5,5x60 5,5x60 5,5x60 връзка кемпфер към каса mullion to frame connection връзка кемпфер към кемпфер mullion to mullion connection 30X26 връзка кемпфер към каса mullion to frame connection

15 Схема за отводнителни канали Water drainage Отток водьl Drenaj apa Схема за отводнителни и вентилационни канали Каса S Кемпфер S Крило прозорец S Крило врата S

16 Сертификати Sertificates Фабрика Чукурови PVC профили HAMMER PLAST ЩОРИ, СЕННИЦИ, ДОГРАМИ 6000 Стара Загора, България тел.: , ; факс:

17

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components 3 γνωρίστε τον κόσμο της ανοδίωσης discover the anodized world Η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, με συνεχή παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α / C E R T I F I C A T E S Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο With respect for the human and the environment ΕΛΟΤ 1801

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 Σύστημασυρόμενωνκουφωμάτωνμεφύλλα πλάτους 38mm. Δίνει τη δυνατότητα για κατασκευές όλων των τύπων, επάλληλων ή χωνευτών, ακόμη και σε περιπτώσεις μεγάλωνανοιγμάτων. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί ηχρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες HPL Door Panels Aluminium Press Door Panels ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου Insect Screens PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου INOX Door Panels Insect Screens Αντικωνωπικές Σίτες Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 4 ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 69 45 ΣΕΙΡΑ Θ39 - ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ SERIES TH39 - SLIDING THERMAL BREAK ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ WINDOW AND DOOR OVERLAPPING

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE Προφίλ No/Profile No Bάρος / Weight (gr/m) X mm Y mm 4 Ix cm Jy cm 4 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE Προφίλ No/Profile No Bάρος / Weight (gr/m) X mm Y mm 4 Ix cm Jy cm

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail SLIM 00 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary ΚΩΔΙΚΟΣ code ΣΧΗΜΑ shape ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description ΣΕΛΙΔΑ page SLIM 00 433 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail 5 SLIM 0 49 ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ single rail 5 SLIM 02 885

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM ΝΕΟ Kλειδαριά γραναζωτή ΠΡΟΪΟΝ για όλες τις σειρές αλουμινίου Η κλειδαριά TOP GEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ανοιγόμενο προφίλ αλουμινίου. Αποτελείται από την κεντρική κλειδαριά

Διαβάστε περισσότερα

aluset Thermobrake Sliding System

aluset Thermobrake Sliding System aluset Thermobrake Sliding System T380 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION 6 Η σειρά aluset T380, είναι ένα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΥΑΛΙΝΗ FULL GLASS CENTRAL CABIN DOOR.1. C ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑ / CLEAR OPENING CO ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Μ / OPERATOR O 1/2 ΚΑ + 00 / 1/2 CO + 00 220 4 22 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби

Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби Υπονόμων/Αποχέτευσης Ομβρίων Φρεάτια Αποστράγγισης Дъждовни води Ecorain Ecodrain ШАХТИ Канални води Ecopal Spirobox

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

aluset Sliding System

aluset Sliding System aluset Sliding System S280 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION Η σειρά aluset S 280 είναι ένα πλήρες συρόµενο σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

AL 590 AL 220 AL 250

AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 Φανταστείτε μια πόρτα..την έχουμε! Σύστημα ALUMINCO 590 Θερμομονωτικό Σύστημα για κύριες εισόδους, υψηλή θερμομόνωση στεγάνωση και ασφάλεια. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αδιάρρηκτος ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING ÓÅÉÑÁ 9 ÓÕÑÏÌÅÍÁ 69 ΠΟΡΤΑ Ή ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ WINDOW OR DOOR OVERLAPPING 0000090 000007 6 8 8 6 S - S - 00009006 S - 0 φύλλο = ύψος ( φως ) - 0 χιλ. sash = height ( light ) - 0 mm 000090 00090000 00009006

Διαβάστε περισσότερα

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch Easter 2015 55 ανά άτομο 25 για παιδιά έως 12 ετών 55 per person 25 for children up to 12 years old 65 ανά άτομο 30 για παιδιά έως 12 ετών 65 per person 30 for children up to 12 years old Mονόκλινο 130

Διαβάστε περισσότερα

the art of sweets από γενιά σε γενιά χειρο...ποιηματα φτιαγμένα με μεράκι! ΚΩΔ. 325 SESAME CAKE SELECTION 160 gr συλλογή παστελιών

the art of sweets από γενιά σε γενιά χειρο...ποιηματα φτιαγμένα με μεράκι! ΚΩΔ. 325 SESAME CAKE SELECTION 160 gr συλλογή παστελιών ΚΩΔ. 325 SESAME CAKE SELECTION 160 gr συλλογή παστελιών ΚΩΔ. 326 NUTS CAKE SELECTION 160 gr συλλογή παστελιών από το 1971 Handmade since 971 1 από γενιά σε γενιά χειρο...ποιηματα φτιαγμένα με μεράκι! Παστέλι

Διαβάστε περισσότερα

STEEL DOOR FRAMES ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΣΕΣ ΘΥΡΩΝ

STEEL DOOR FRAMES ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΣΕΣ ΘΥΡΩΝ STEEL DOOR FRAMES ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΣΕΣ ΘΥΡΩΝ Εταιρικό προφιλ Η ΕΒΕΛ-Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. αποτελεί μία καινοτόμο εταιρεία στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών με πλούσιες εφαρμογές και λύσεις. Ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SECURITY STEEL DOORS

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SECURITY STEEL DOORS ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SECURITY STEEL DOORS εταιρεία ιδρύθηκε το 1994, και ασχολείται Η αποκλειστικά µε την κατασκευή θωρακισµένης πόρτας ασφαλείας. Στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 5000 m2. Εξοπλισµένη

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the. of wega

Welcome to the. of wega Welcome to the world of wega POLARIS Polaris: a coffee machine with character, with heart, and able to give personality to any location. In addition to the new backlit keypad system, it also presents a

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES 4.2 x 9.5 PG-34 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ - ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ: TH 8520, TH 8550 CONNECTION CORNER - JOINT CORNER FOR: TH 8520, TH 8550 PG-30 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΓΙΑ: TH 8520 CONNECTION CORNER FOR:

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές JANUARY / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 014 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ. SWIng Doors WITH ALUMINUM PROFILES

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ. SWIng Doors WITH ALUMINUM PROFILES ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ SWIng Doors WITH ALUMINUM PROFILES ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SWING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ/ PROFILE TYPES Μπάζα πομπέ 125mm / Profile Curved 125mm INAL PATENT INAL PATENT KAΠΑΚΙ ΜΠΑΖΑΣ 125mm

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

OPENING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

OPENING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 108 OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων που συνδυάζει χαμηλό βάρος προφίλ και σωστή εφαρμογή, με υψηλές επιδόσεις σε αεροπερατότητα και υδατοστεγανότητα. Η σειρά περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES 4.2 x 16 PS-10 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ - ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ CORNER JOINT FOR GLASH SASH PS-11 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ CORNER JOINT FOR SHUTTER SASH & DRIVERS

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

aluset system for folding doors and windows

aluset system for folding doors and windows aluset system for folding doors and windows ΣΕΙΡΑ: F - 450 ΥΛΙΚΟ: Al Mg Si 0.5 ( F 22 ) ΑΝΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: ΕΝ 12020 2, DIN 17 615 ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ: Δέχεται μονούς υαλοπίνακες 5 6 mm και διπλούς από 18

Διαβάστε περισσότερα

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors Συρόμενeς Πόρτeς Sliding Doors ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SLIDING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ / PROFILE TYPES με μπάζα mini πομπέ 70mm / with mini curved profile 70mm Μέγιστη διάσταση φύλλου (με δύο ράουλα) Max door dimension

Διαβάστε περισσότερα

Време за решения. Ώρα αποφάσεων για τα ενεργειακά έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Енергийните проекти в Югоизточна Европа

Време за решения. Ώρα αποφάσεων για τα ενεργειακά έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Енергийните проекти в Югоизточна Европа Брой 17 август - септември 2010 Енергийните проекти в Югоизточна Европа Време за решения Ώρα αποφάσεων για τα ενεργειακά έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη политика България и Гърция: Приятелство и общи интереси

Διαβάστε περισσότερα

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 7/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 31-90

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY STORAGE SYSTEMS STUDY - MANUFACTURE TECHNICAL SUPPORT ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η εταιρεία ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ιδρύθηκε το 2003 στο βόλο ως τεχνική εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

MOYTΑΦΗΣ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

MOYTΑΦΗΣ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ MOYTΑΦΗΣ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ MOYTΑΦΗΣ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Moυτάφης 4 εταιρεία Αφοί Μουτάφη Ο.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1980 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία επίπλων

Διαβάστε περισσότερα

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors Συρόμενeς Πόρτeς Sliding Doors ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SLIDING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ / PROFILE TYPES με μπάζα mini πομπέ 70mm / with mini curved profile 70mm Μέγιστη διάσταση φύλλου (με δύο ράουλα) Max door dimension

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές JANUARY / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 204 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Door Catalogue Κατάλογος Πορτών

Door Catalogue Κατάλογος Πορτών Door Catalogue Κατάλογος Πορτών 1 Index Περιεχόμενα Pg / Σελ. Company Εταιρεία 4 Automatic Αυτόματες 6 Bus - folding door G3 Αναδιπλούμενες 14 Semiautomatic Ημιαυτόματες 18 Decoration solutions Διακοσμητικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OPENING HYBRID SYSTEMS Το πιστοποιημένο ανοιγόμενο θερμομονωτικό σύστημα EUROPA 5500 S.I. αποτελεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Προϊόν. aluminium pergolas. shelters for main entrance ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟ ΟΥ

Ελληνικό Προϊόν. aluminium pergolas. shelters for main entrance ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟ ΟΥ Ελληνικό Προϊόν shelters for main entrance aluminium pergolas 2013 ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟ ΟΥ company s profile ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ALFA H εταιρεία Έχοντας καταγράψει μια πετυχημένη

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Chasandra, Mary; Tsiaousi, Louisa; Zisi, Vasiliki; Karatzaferi,

Διαβάστε περισσότερα

βοτσαλα / sweet pebbles

βοτσαλα / sweet pebbles βοτσαλα / sweet pebbles βότσαλα / sweet pebbles Η νέα κατηγορία προϊόντων βότσαλα, αποτελεί μια σημαντική καινοτομία της εταιρίας στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Εμπνευσμένη από τα ελληνικά νησιά, η κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. έκδοση 2.3

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. έκδοση 2.3 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ έκδοση 2.3 Τι είναι το συνθετικό; Το προφίλ των συνθετικών κουφωµάτων της Εταιρείας TECON παράγεται από πολυχλωριούχο βινύλιο (pvc), το οποίο αποτελεί το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 ALBIO 109C Super Thermo Η κορυφαία πρόταση της Exalco στα ανοιγόμενα θερμοδιακοπτόμενα συστήματα με περιμετρικό μ

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA 5500 σχεδιάστηκε. φινίρισµα.

Η σειρά EUROPA 5500 σχεδιάστηκε. φινίρισµα. Η σειρά EUROPA 5500 σχεδιάστηκε για να δηµιουργεί ανοιγόµενα θερµοδιακοπτόµενα κουφώµατα, προσφέροντας απόλυτη στεγανότητα στο νερό και τον αέρα, τέλεια εφαρµογή, στιβαρότητα και αντοχή, για κάθε τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Our products. διευρύνοντας το πελατολόγιο της σε ολόκληρο τον κόσµο.

Our products. διευρύνοντας το πελατολόγιο της σε ολόκληρο τον κόσµο. Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Хранителновкусовата индустрия. реалности и предизвикателства Η βιομηχανία τροφίμων πραγματικότητα και προκλήσεις

Хранителновкусовата индустрия. реалности и предизвикателства Η βιομηχανία τροφίμων πραγματικότητα και προκλήσεις ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (H.B.C.B.) Брой 3 март април 2008 Интервю Христос Фоляс, министър на развитието на Гърция

Διαβάστε περισσότερα

Η άψογη κατασκευή, η λειτουργικότητα και η τελειότητα είναι μερικές λέξεις που συνοδεύουν την εταιρεία SOLID DOORS & PANELS.

Η άψογη κατασκευή, η λειτουργικότητα και η τελειότητα είναι μερικές λέξεις που συνοδεύουν την εταιρεία SOLID DOORS & PANELS. η εταιρεία Η SOLID DOORS & PANELS ABEE είναι μια εταιρεία που λειτουργεί σε εγκαταστάσεις 3.000 τ.μ. στο 8 ο χλμ. της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Κιλκίς στην περιοχή της Λητής. Έχει μπεί δυναμικά στην

Διαβάστε περισσότερα

БАНКИ. Οι Ελληνικές τράπεζες στο τραπεζικό σύστημα της Βουλγαρίας. С Посланика на Гърция. Програми за трансгранично сътрудничество

БАНКИ. Οι Ελληνικές τράπεζες στο τραπεζικό σύστημα της Βουλγαρίας. С Посланика на Гърция. Програми за трансгранично сътрудничество ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (H.B.C.B.) Брой 1 октомври ноември 2007 Интервю С Посланика на Гърция съседи Програми за

Διαβάστε περισσότερα

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance July Monday 23rd the local council, or medical equipment for the local clinics. Contact Neisha on 28250 Tuesday 24th Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance Thursday 26th 11.00.

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ10 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ25 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ40 ΜΟΝΤΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

>>> αισθητική υπεροχή που φαίνεται με μια ματιά. HPL l ABS catalogue

>>> αισθητική υπεροχή που φαίνεται με μια ματιά. HPL l ABS catalogue >>> αισθητική υπεροχή που φαίνεται με μια ματιά HPL l ABS catalogue L 701 / σελ.5 L 702 / σελ.6 L 703 / σελ.7 L 704 / σελ.8 L 705 / σελ.9 L 706 / σελ.10 L 707 / σελ.11 L 708 / σελ.12 L 709 / σελ.13 L 710

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILES PARTA... 9 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/ PROFILES PARTB...39 ΤΟΜΕΣ MΕΡΟΣΑ/SECTIONS PARTA...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILES PARTA... 9 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/ PROFILES PARTB...39 ΤΟΜΕΣ MΕΡΟΣΑ/SECTIONS PARTA... Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών σε πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-80. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 81-101

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-80. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 81-101 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-28 Πόρτες Εισόδου Entrance

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Μοντέλου: DW - 100

Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Λεπτό πληκτρολόγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ multimedia με νέα σχεδίαση τετράγωνα πλήκτρα 1. Αντικείμενο: Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, επεξηγήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 31-124. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 131-178

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 31-124. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 131-178 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

www.eurosfol.gr Γεύσεις από σπίτι! Tastes like home!

www.eurosfol.gr Γεύσεις από σπίτι! Tastes like home! www.eurosfol.gr Γεύσεις από σπίτι! Tastes like home! Γεύσεις από σπίτι! Tastes like home! Στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ δουλεύουμε καθημερινά με μεράκι από το 1994. In «EUROPEAN SFOLIATA» we have been working

Διαβάστε περισσότερα

Pages 4-5 Pages 6-7 Pages 8-9 Pages 10-11 Pages 12-13 Pages 14-15 Pages 16-17. Pages 18-19 Pages 20-21 Pages 22-23 Pages 24-25 Page 26-27 Page 28-29

Pages 4-5 Pages 6-7 Pages 8-9 Pages 10-11 Pages 12-13 Pages 14-15 Pages 16-17. Pages 18-19 Pages 20-21 Pages 22-23 Pages 24-25 Page 26-27 Page 28-29 C O N T E N T S Pressed Traditional Style Παραδοσιακού Τύπου Pages 4-5 Pages 6-7 Pages 8-9 Pages 10-11 Pages 12-13 Pages 14-15 Pages 16-17 Pages 18-19 Pages 20-21 Pages 22-23 Pages 24-25 Page 26-27 Page

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

GENERAL INFORMATION CATALOGUE ΣΥΝΟΠΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ANALYTICAL CATALOGUE ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION DRAWINGS ΣΥΝΑΡΜΟΓEΣ CUTTING MEASURES ΜEΤΡΑ ΚΟΠHΣ

GENERAL INFORMATION CATALOGUE ΣΥΝΟΠΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ANALYTICAL CATALOGUE ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION DRAWINGS ΣΥΝΑΡΜΟΓEΣ CUTTING MEASURES ΜEΤΡΑ ΚΟΠHΣ JANUARY / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 GENERAL INFORMATION CATALOGUE ΣΥΝΟΠΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ANALYTICAL CATALOGUE ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 SECTION DRAWINGS ΣΥΝΑΡΜΟΓEΣ

Διαβάστε περισσότερα

PROFIS Ε.Π.Ε. info@profisplastics.gr Tel: (+30) 2262056640 2 από 10

PROFIS Ε.Π.Ε. info@profisplastics.gr Tel: (+30) 2262056640 2 από 10 Η εταιρεία σας παρουσιάζει την γκάμα της σε περιμετρικά λάστιχα στεγάνωσης για ξύλινα κουφώματα και προφίλ πλαστικού ειδικών εφαρμογών. Η πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής της εξασφαλίζει ελεγχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Οι υποδομές Τα μεγαλόπνοα έργα. С Посланика на България в Гърция. Бизнес закуска България Гърция: сътрудничество и перспективи. Гръцки киномаратон

Οι υποδομές Τα μεγαλόπνοα έργα. С Посланика на България в Гърция. Бизнес закуска България Гърция: сътрудничество и перспективи. Гръцки киномаратон ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (H.B.C.B.) Брой 2 2007 декември януари 2008 ИНФРА- СТРУКТУРА ГОЛЕМИТЕ ПРОЕКТИ Οι υποδομές

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Price List / Τιμοκατάλογος 2014 Issue 3 / Εκδοση 3 Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός...

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM

THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM 225 THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H Albio 225 είναι θερμομονωτική σειρά, κατάλληλη για ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS συρόμενες μπαλκονόπορτες και παράθυρα. Η υποδοχή για ανοξείδωτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Προσφέροντας Εύκολα και Αποτελεσματικά Giving Easily and Efficiently ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ www.desmos.org info@desmos.org T: 2108119365 Μάρτιος 2013 Πώς γεννήθηκε ο Δεσμός; Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Брой 7 декември 2008 януари 2009. На фокус. Полет с МИГ за Вивартия. Лайфстайл. Паисий, пищовите, джоланът. Ακίνητα : η κρίση ψηφίζει ποιότητα

Брой 7 декември 2008 януари 2009. На фокус. Полет с МИГ за Вивартия. Лайфстайл. Паисий, пищовите, джоланът. Ακίνητα : η κρίση ψηφίζει ποιότητα Брой 7 декември 2008 януари 2009 На фокус Полет с МИГ за Вивартия Лайфстайл Паисий, пищовите, джоланът Ακίνητα : η κρίση ψηφίζει ποιότητα декември 2008-януари 2009 СЪДЪРЖАНИЕ 6 Новини Услуги в услуга

Διαβάστε περισσότερα