About us. Despre noi Για την εταιρεία O firmi

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "About us. Despre noi Για την εταιρεία O firmi"

Transcript

1

2 За нас About us О нас Despre noi Για την εταιρεία O firmi Фирма Чукурови е основана в гр. Стара Загора през 1990г. и бързо се налага като водещ производител на PVC външни ролетни щори, детайли за тях и PVC гранулати. Стремежът към внедряване на нови технологии ражда идеята за лансиране на нов вид продукция, съвсем различна от досегашната, но и свързана с нея производство на PVC профили за прозорци и врати. В началото на 2008 година ИДЕЯТА СЕ ПРЕВРЪЩА В РЕАЛНОСТ. Системата на профилите е разработена с помощта на австрийски и немски компании, световни лидери в тази област, както и с участието на български специалисти, преминали успешно обучение в техникума на Greiner Extrusiontechnik. Фирмата стартира с производството на 4-камерна система, но поради големият интерес от страна на клиентите, през 2010 година разработи и пусна на пазара и 3-камерна система. На следващ етап в края на 2011 г. е инсталирана и трета линия с оборудване за 6-камерна система. Напълно автоматизираният процес на производство и постоянният контрол, упражняван върху суровината, обработката и готовото изделие, ГАРАНТИРАТ ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПРОФИЛИ. Влияние върху качеството оказва, както десетилетния опит на персонала за работа с екструдери, така и нововъведението в производството на профила с екологично чист КАЛЦИЕВО-ЦИНКОВ СТАБИЛИЗАТОР. Hammer plast първи в България екологично чисти бели и цветни профили с калциево-цинков стабилизатор. 3 и 4-камерните системи на профила осигуряват висока хидро и топлозолация при тежки климатични условия. Производственият цикъл се улеснява с използването на еднотипен усилващ метален профил. Съгласно европейските стандарти за висококачествена звуко и топлоизолация се използва 24мм и 32мм двойни и тройни стъклопакети Съгласно европейските стандарти за висококачествена звуко и топлоизолация се използва 24-мм стъклопакет. За производството на профилите Hammer plast се използват най-качествените суровини, материали, технологии и инструменти, които допринасят за висококачествена продукция, издръжлива на екстремни климатични условия. При въпроси от всякакъв характер, може да се доверите на компетентността на нашите служители, които ще се погрижат да отговорят на Вашите изисквания. Фирма Чукурови е сертифициранa по международния стандарт EN ISO 9001:2008 и разполага с широка дистрибуторска мрежа в цялата страна. Factory Chukurovi was established in Stara Zagora city in 1990 and quickly becomes one of the leading producers of PVC outdoor roller shutters, details for them and PVC granulates. The striving to adapt new technologies creates the idea of launching a new type of production, totally different than the other, and related to it at the same time. In the beginning of 2008, the IDEA BECOMES REALITY. The system of the profiles is developed with the help of specialists of Austrian and German world leaders in this area, as well as the partnership with Bulgarian specialists, completed successful education in the Greiner Extrusionstechnik school. The company started the production of 4-chamber, but due to high interest from customers in 2010 developed and launched to the market, and 3-chamber system. A third production line with equipment for 6 Chamber system is installed on the next stage at the end of year The completely automized process of production and the constant control over the raw materials, treatment and the final product, guarantees high-quality profiles. The quality is affected by the long-term experience of the staff with working with extruders, as well as the newly introduced ecologically clean Calcium-Zinc stabilizer. Hammer Plast- first in Bulgaria ecologically clean white and color profiles with Calcium-Zinc stabilizer. 3 and 4-chamber profile system provides high hydro and thermoisolation during heavy climate conditions. Production cycle is facilitated with the use of single-type forced metal profile. We use 24 mm and 32 mm double and triple glazed units in compliance with the European standards of high quality sound and thermal insulation. According to the European standards of high-quality sounds and thermo-isolation, 24-mm glassbead is used. To produce profiles Hammer plast we use the finest raw materials, technologies and tools that contribute to high quality production, resistant to extreme weather conditions If you have any questions, do not hesitate to contact our qualified stuff, who will take care of all your demands. Chukurovi company is certified by the international standard EN ISO 9001:2008 and has a wide net of distributors in the whole country. H εταιρεία Τσουκούροβι ιδρύθηκε το 1990 στην πόλη Στάρα Ζαγκόρα και καθιερώθηκε γρήγορα ως κατασκευαστής PVC εξωτερικών ρολοπερσίδων, λεπτομερειών αυτών και PVC σφαιριδίων. Στην προσπάθεια της προς εισαγωγή νέων τεχνολογιών γεννήθηκε η ιδέα για ώθηση νέου είδους παραγωγής διαφορετική από την προηγούμενη, αλλά και σχετιζόμενη μ αυτή παραγωγή PVC προφίλ για παράθυρα και πόρτες. Στην αρχή του 2008 η ΙΔΕΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - εγκαταστάθηκε η πρώτη γραμμή. Το σύστημα των προφίλ αναπτύχθηκε με τη βοήθεια αυστριακών και γερμανικών εταιριών, ηγέτες του κόσμου σε αυτόν τον τομέα, όπως και με τη συμμετοχή βουλγαρικών ειδικών, που έχουνε περάσει επιτυχώς εκπαίδευση στην Τεχνική σχολή Greiner Extrusiontechnik. H εταιρία ξεκίνησε με παραγωγή συστήματος με 4 θαλάμους, αλλά λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος από τους πελάτες, το 2010 εγκατέστησε δεύτερη γραμμή για παραγωγή συστήματος με 3 θαλάμους. Το επόμενο στάδιο στα τέλη του 2011 έχει εγκατασταθεί και τρίτη γραμμή με εξοπλισμό για σύστημα με 6 θαλάμους. Πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία παραγωγής και συνεχής έλεγχος που ασκείται στις πρώτες ύλες, στη μεταποίηση και στα τελικά προϊόντα ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΠΡΟΦΙΛ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Επίδραση στην ποιότητα δίνει όσο η δεκαετία εμπειρία του προσωπικού για εργασία με εξωθητήρες, τόσο και η καινοτομία στην παραγωγή προφίλ με οικολογικό καθαρό ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ-ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ. Hammer plast πρώτα στη Βουλγαρία οικολογικά καθαρά λευκά και έγχρωμα προφίλ με σταθεροποιητή ασβεστίου ψευδαργύρου. Συστήματα με 3, 4 και 6 θαλάμους του προφίλ εξασφαλίζουν υψηλή υδρό και θερμική μόνωση σε βαριές καιρικές συνθήκες. Ο κύκλος παραγωγής διευκολύνεται με τη χρήση ομοιότυπου ενισχυτικού μεταλλικού προφίλ. Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για ήχο και θερμομόνωση υψηλής ποιότητας χρησιμοποιείται 24mm και 32mm διπλοί και τριπλοί υαλοπίνακες. Για την παραγωγή των προφίλ Hammer plast χρησιμοποιούνται οι άριστης ποιότητας πρώτες ύλες, υλικά, τεχνολογίες και εργαλεία που συμβάλλουν για την παραγωγή υψηλής ποιότητας, που αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες Για ερωτήσεις κάθε είδους μπορεί να εμπιστευθείτε στην αρμοδιότητα των υπαλλήλων μας, που θα έχουν τη φροντίδα να απαντήσουν στις απαιτήσεις Σας. Η εταιρία είναι πιστοποιημένη με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2008 και διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο διανομής σε όλη τη χώρα. Фирма ЧУКУРОВИ основана је 1990 године у Старој Загори и ускоро се наметнула као произвођач ПВЦ спољашњих ролетни, детаља за њих и ПВЦ гранулата. У настојању да се уведу нове технологије, дошло је до идеје да се понуди новаврста производа, потпуно другачија од досадашњих, али истовремено повезана са њима производња ПВЦ профила за прозоре и врата. Почетком ИДЕЈА ЈЕ ПОСТАЛА СТВАРНОСТ монтирана је прва линија. Систем профила разрађен је уз помоћ аустријских и немачких компанија које су светски лидери у тој области, као и уз учешће бугарских стручњака који су успешно прошли едукацију у техничкој школи Greiner Extrusiontechnik. Фирма је стартовала производњом система са 4 коморе, али је због великог интересовања од стране клијената године монтирала другу линију за производњу система са 3 коморе. На следећој етапи, крајем године, монтирана је и трећа линија са опремом за производњу система са 6 комора. Потпуно аутоматизовани производни процес, стална контрола сировине и обрада готовог производа ГАРАНТУЈУ ВИСОКИ КВАЛИТЕТ ПРОФИЛА. На квалитет утиче како десетогодишње искуство особља у раду са екструдерима, тако и увођење новине у производњу профила еколошки чистог КАЛЦИЈУМ-ЦИНК СТАБИЛИЗАТОРА. Hammer plast први у Бугарској еколошки чисти бели и обојени профили са калцијум-цинк стабилизатором Системи са 3, 4 и 6 комора обезбеђују високу хидро и термоизолацију у тешким климатским условима Производни циклус олакшан је применом ојачавајучег металног профила истог типа Сагласно европским стандардима за висококвалитетну звучну и термоизолацију користи се 24 мм и 32 мм двоструко и троструко застакљивање У производњи профила Hammer plast примењују се најквалитетније сировине, материјали, технологије и опрема који доприносе високом квалитету производа отпорних на екстремалне климатске услове Уколико имате било која питања, можете рачунати на оспособљеност наших службеника који ће се побринути да изађу у сусрет вашим захтевима Фирма ЧУКУРОВИ располаже цертификатом сагласно међународном стандарду EN ISO 9001:2008 и широком дистрибутивном мрежом широм земље

3 Каса Frame Profile Коробка Ramă Κάσα Kasa Sash Profile Створка Aripă Fereastră Φύλλο παράθυρου Krilo prozor Крило прозорец S HP HP S Трикамерна система THREE CHAMBER SYSTEM Трикамерна система THREE CHAMBER SYSTEM % екологично чисти 24 милиметров стъклопакет еднотипен усилващ метален профил

4 Каса Frame Profile Коробка Ramă Κάσα Kasa Sash Profile Створка Aripă Fereastră Φύλλο παράθυρου Krilo prozor Крило прозорец Четирикамерна система FOUR CHAMBER SYSTEM Четирикамерна система FOUR CHAMBER SYSTEM 100% екологично чисти 24 милиметров стъклопакет

5 Кемпфер Mullion Profile Импост Teu Τ- προφίλ Cev Overhung Штульп Stulp Μπινι Leteći kempfer Летящ кемпфер Четирикамерна система FOUR CHAMBER SYSTEM Четирикамерна система FOUR CHAMBER SYSTEM 100% екологично чисти 24 милиметров стъклопакет еднотипен усилващ метален профил

6 Крило врата - Z Door Sash Profile Створка дверная Cercevea uşă Φύλλο πόρτας Krilo vrata Door Sash Profile Створка дверная Cercevea uşă Φύλλο πόρτας Krilo vrata Крило врата - Т Четирикамерна система FOUR CHAMBER SYSTEM Четирикамерна система FOUR CHAMBER SYSTEM % екологично чисти 24 милиметров стъклопакет еднотипен усилващ метален профил

7 Каса Frame Profile Коробка Ramă Κάσα Kasa Sash Profile Створка Aripă Fereastră Φύλλο παράθυρου Krilo prozor Крило прозорец Шесткамерна система SIX CHAMBER SYSTEM Шесткамерна система SIX CHAMBER SYSTEM.5 100% екологично чисти 24 милиметров стъклопакет 32 милиметров стъклопакет еднотипен усилващ метален профил

8 Кемпфер Mullion Profile Импост Teu Τ- προφίλ Cev Overhung Штульп Stulp Μπινι Leteći kempfer Летящ кемпфер HP S Шесткамерна система SIX CHAMBER SYSTEM Шесткамерна система SIX CHAMBER SYSTEM % екологично чисти 24 милиметров стъклопакет 32 милиметров стъклопакет еднотипен усилващ метален профил

9 Glass bead ШтапикьI Bagheta Πηχάκι Držač stakla Стъклодържател 24 мм Mullion connector Кемпферньlе стьlка Conector montant 24 / 32 мм Кемпферна сглобка 60 мм мм 11,5 Подложка Присъединителен профил Капачка летящ кемпфер 60 мм PVC Панел 72 мм

10 PVC профили за прозорци и врати PVC windows and doors systems М 1:1 М 1: x ~ Backset 7, x

11

12

13

14 PVC профили за прозорци и врати Mullion connector Кемпферньlе стьlка Conector montant Кемпферна сглобка S М 1:1 4,2x40 4,2x40 4,2x40 4,2x40 4,2x40 5,5x60 5,5x60 5,5x60 5,5x60 връзка кемпфер към каса mullion to frame connection връзка кемпфер към кемпфер mullion to mullion connection 30X26 връзка кемпфер към каса mullion to frame connection

15 Схема за отводнителни канали Water drainage Отток водьl Drenaj apa Схема за отводнителни и вентилационни канали Каса S Кемпфер S Крило прозорец S Крило врата S

16 Сертификати Sertificates Фабрика Чукурови PVC профили HAMMER PLAST ЩОРИ, СЕННИЦИ, ДОГРАМИ 6000 Стара Загора, България тел.: , ; факс:

17

PROFILCO was founded in 2001. The plant s manufacturing capacity amounts to 9,000 tons of profiles a year. PROFILCO s facilities currently cover an

PROFILCO was founded in 2001. The plant s manufacturing capacity amounts to 9,000 tons of profiles a year. PROFILCO s facilities currently cover an Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí Short description of profiles 2012 PROFILCO was founded in 2001. The plant s manufacturing capacity amounts to 9,000 tons of profiles a year. PROFILCO s facilities

Διαβάστε περισσότερα

Short description of profiles April 2014 Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí

Short description of profiles April 2014 Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí Short description of profiles April 2014 Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí PROFILCO was founded in 2001. The plant s manufacturing capacity amounts to 9,000 tons of profiles a year. PROFILCO s facilities

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби

Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби Υπονόμων/Αποχέτευσης Ομβρίων Φρεάτια Αποστράγγισης Дъждовни води Ecorain Ecodrain ШАХТИ Канални води Ecopal Spirobox

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PRODUCT CATALOGUE

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PRODUCT CATALOGUE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PRODUCT CATALOGUE Opening Systems 08 Thermal Break Opening Systems 10 Folding Systems 12 Sliding Systems 14 Thermal Break Sliding Systems 18 Thermal Break Lift and Slide Systems 20

Διαβάστε περισσότερα

SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS

SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS Е19 SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION page 09 BUILDING PHYSICS page 15 TABLES page 25 PROFILES page 33 SECTIONS page 59

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES

ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES AL US TYL Β ι ο τ ε χ ν ί α κ ο υ φ ω μ ά τ ω ν EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ AUTHORIZED

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OPENING HYBRID SYSTEMS Το πιστοποιημένο ανοιγόμενο θερμομονωτικό σύστημα EUROPA 5500 S.I. αποτελεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS WITH THERMAL BREAK Е36 SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION page 09 BUILDING PHYSICS page 15 TABLES page 25 PROFILES page

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΑΛΟ ΓΟΣ ΠΡΟ ΪΟΝΤ ΩΝ

ΚΑΤ ΑΛΟ ΓΟΣ ΠΡΟ ΪΟΝΤ ΩΝ 1 ΒIOMETAL ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ MΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΣΤΕΓΗΣ GUTTER GUTTER MACHINES/ GUTTER FITTINGS/ ROOF WINDOWS & SPECIAL ROOF ITEMS ΚΑΤ ΑΛΟ ΓΟΣ ΠΡΟ ΪΟΝΤ ΩΝ PRODUCT CATALOGUE

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOM DESIGNED PROFILES. Knowledge and experience

CUSTOM DESIGNED PROFILES. Knowledge and experience CUSTOM DESIGNED PROFILES A D VA N C E D A L U M I N I U M P R O F I L E S Knowledge and experience 2 Company Profile Εταιρικό Προφίλ ELVIAL is one of the most rapidly growing aluminum profiles extruders

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Keyboard. includes wireless mouse and USB nano receiver

Wireless Keyboard. includes wireless mouse and USB nano receiver Wireless Keyboard includes wireless mouse and USB nano receiver GB GR CY Wireless Keyboard includes wireless mouse and USB nano receiver User manual and service information Ασύρματο πληκτρολόγιο-design

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA 5000 EUROPA 5000

EUROPA 5000 EUROPA 5000 Η σειρά EUROPA 5000 είναι ένα σύστημα ιδανικό για ανοιγόμενα κουφώματα, το οποίο σχεδιάστηκε με σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στα κτίρια, καλύπτοντας τις απαιτήσεις μηχανικών και αρχιτεκτόνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - COMPANY PROFILE

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - COMPANY PROFILE ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - COMPANY PROFILE PRODUCTS SOLID PRODUCTS ΕΠΕ Η Solid Products έχει μπει δυναμικά στην αγορά, με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και διάθεση panels για εξωτερικά κουφώματα, συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA 5000 EUROPA 5000

EUROPA 5000 EUROPA 5000 Η σειρά EUROPA 5000 είναι ένα σύστηµα ιδανικό για ανοιγόµενα κουφώµατα, το οποίο σχεδιάστηκε µε σκοπό να προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις στα κτίρια, καλύπτοντας τις απαιτήσεις µηχανικών και αρχιτεκτόνων.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents 1. Εισαγωγή Introduction 3-10 2. Βασικές Τυπολογίες Φ/Β για Ταράτσες και Στέγες Roof / Flat Roof / Industrial Roof Photovoltaic System Basic Typologies 11-16 3. H2200 Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

www.halyvourgiki.com, info@ halyvourgiki.com

www.halyvourgiki.com, info@ halyvourgiki.com Η ατσάλινη δύναμη της ελληνικής βιομηχανίας Η ατσάλινη δύναμη της ελληνικής βιομηχανίας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Κεντρικά γραφεία: Δραγατσανίου 8 105 59, Αθήνα Τηλ: 210-3742100, Fax: 210-3301965 Εργοστάσιο: 20

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA 5500 σχεδιάστηκε. φινίρισµα.

Η σειρά EUROPA 5500 σχεδιάστηκε. φινίρισµα. Η σειρά EUROPA 5500 σχεδιάστηκε για να δηµιουργεί ανοιγόµενα θερµοδιακοπτόµενα κουφώµατα, προσφέροντας απόλυτη στεγανότητα στο νερό και τον αέρα, τέλεια εφαρµογή, στιβαρότητα και αντοχή, για κάθε τύπο

Διαβάστε περισσότερα

VIVA Q8. User manual...3. Ръководство за употреб. 31. Οδηγός Χρήστη...54. Manual de utilizare.. 96

VIVA Q8. User manual...3. Ръководство за употреб. 31. Οδηγός Χρήστη...54. Manual de utilizare.. 96 VIVA Q8 User manual....3 Ръководство за употреб. 31 Οδηγός Χρήστη...54 Manual de utilizare.. 96 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EN Front camera Power button MicroUSB plug HDMI plug Microphone

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS 04ΕΤΑΙΡΙΑ 05COMPANY IΣΤΟΡΙΑ Η ΚΑRINA ιδρύθηκε το 1970 από τους αδελφούς Παναγιώτη και Νίκο Παζάρα. Από τότε µέχρι σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

inspired with passion Corporate Profile

inspired with passion Corporate Profile inspired with passion Corporate Profile Αυτό το Αλουμίνιο από τον Ιούλιο Βέρν... This Aluminium... by Jules Verne Αυτό το πολύτιμο μέταλλο έχει τη λευκότητα του ασημιού, την αφθαρσία του χρυσού, την ανθεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ιδρύθηκε το 1974 παραγωγή υφασμάτων denim για ενδύματα jeans. Κατέχει δεσπόζουσα θέση established in 1974 production of denim fabric for jeans wear.

ιδρύθηκε το 1974 παραγωγή υφασμάτων denim για ενδύματα jeans. Κατέχει δεσπόζουσα θέση established in 1974 production of denim fabric for jeans wear. come inside the blue fabric Η ÇΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.È ιδρύθηκε το 1974 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και το 1994 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

SG80H. Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SG80H. Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SG80H Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH Important Safeguards 1. Make sure to read all the

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Εισαγωγικά Introduction 3-10 Βασικές Τυπολογίες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Photovoltaic System Basic Typologies 11-1 102-X-30 : Σειρά 3 πανέλων σε κατά πλάτος διάταξη και κλίση

Διαβάστε περισσότερα

ποιοι είμαστε. η ιστορία μας, η απόλαυσή σας who we are. our history, your pleasure

ποιοι είμαστε. η ιστορία μας, η απόλαυσή σας who we are. our history, your pleasure ποιοι είμαστε. η ιστορία μας, η απόλαυσή σας who we are. our history, your pleasure Η σχέση μας κρατάει πια περισσότερο από 60 χρόνια. Έχετε δοκιμάσει τα προϊόντα μας Μας ξέρετε, έχουμε γίνει πια κομμάτι

Διαβάστε περισσότερα

>>> αισθητική υπεροχή που φαίνεται με μια ματιά. HPL l ABS catalogue

>>> αισθητική υπεροχή που φαίνεται με μια ματιά. HPL l ABS catalogue >>> αισθητική υπεροχή που φαίνεται με μια ματιά HPL l ABS catalogue >>> βιογραφικό εταιρείας Η εταιρεία VERPAN KOΥΡΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή συνθετικών - πλαστικών από το 1986, καλύπτοντας

Διαβάστε περισσότερα

Финансова криза: а сега накъде? Οικονομική κρίση: και τώρα προς τα που; Българското земеделие: Светлина в тунела или тъмнина отвъд?

Финансова криза: а сега накъде? Οικονομική κρίση: και τώρα προς τα που; Българското земеделие: Светлина в тунела или тъмнина отвъд? Брой 6 октомври ноември Финансова криза: а сега накъде? Οικονομική κρίση: και τώρα προς τα που; Политика Българското земеделие: Светлина в тунела или тъмнина отвъд? Икономика Нов живот за АЕЦ Белене ЛАЙФСТАЙЛ

Διαβάστε περισσότερα

drop Bathroom and sanitary ware Martinidis S.A. company profile

drop Bathroom and sanitary ware Martinidis S.A. company profile drop Bathroom and sanitary ware Martinidis S.A. company profile Martinidis S.A. company profile 1.1 Γνωρίζοντας την drop Γνωρίζοντας την drop / Getting to know drop drop Bathroom and sanitary ware 05

Διαβάστε περισσότερα

patsalas καταλογος 2013 καγκελα & περιφραξεις τυπου inox

patsalas καταλογος 2013 καγκελα & περιφραξεις τυπου inox patsalas καταλογος 2013 καγκελα & περιφραξεις τυπου inox Ιστορικό και Προφίλ Εταιριας Η Αφοι Πατσάλα Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1975 και διανύει ήδη την τρίτη δεκαετία λειτουργίας της. Η εταιρεία δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Εισαγωγικά Introduction 3-6 Βασικές Τυπολογίες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Photovoltaic System Basic Typologies 3-6 H2200 Συστήματα Στήριξης Φ/Β Πλαισίων σε Στέγες H2200 Photovoltaic

Διαβάστε περισσότερα

>>> αισθητική υπεροχή που φαίνεται με μια ματιά PVC INTERIOR DOORS

>>> αισθητική υπεροχή που φαίνεται με μια ματιά PVC INTERIOR DOORS >>> αισθητική υπεροχή που φαίνεται με μια ματιά PVC INTERIOR DOORS >>> ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η εταιρεία VERPAN KOΥΡΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή συνθετικών - πλαστικών από το 1986, καλύπτοντας

Διαβάστε περισσότερα