ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤ Η-ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤ Η-ΓΙΠΛΩΜΑΣΑ-ΘΔ ΔΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤ Η-ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤ Η-ΓΙΠΛΩΜΑΣΑ-ΘΔ ΔΙ"

Transcript

1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ονοματεπώνσμο: Αθανάσιος Υατζημιταήλ Ημερομηνία γεννήσεως: 28/8/1952 Σόπος γεννήσεως: Αιεμαλδξνύπνιε Οικογενειακή κατάσταση: Έγγακνο κε 4 παηδηά ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ-ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ-ΓΙΠΛΩΜΑΣΑ-ΘΔΔΙ Ιαηξηθή εθπαίδεπζε: Ιαηξηθή Σρνιή Παλεπηζηεκίνπ Παβίαο, Ιηαιία /1978: Άκηζζνο εμσηεξηθόο βνεζόο, Παηδηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Παβίαο (Γ/ληήο Καζεγεηήο: EB BURGIO) : Αγξνηηθόο ηαηξόο Γάθλεο Δπξπηαλίαο θαη νξεηλό αγξνηηθό ηαηξείν ηνπ Μηθξνύ Γεξείνπ Ννκνύ Έβξνπ. 3/1981-4/1985: Δηδηθεπόκελνο ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Παηδηαηξηθή Κιηληθή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παξαξηήκαηνο Αιεμαλδξνύπνιεο ηνπ Α.Π.Θ. (Γ/ληήο Καζεγεηήο: Ι. Καξπνύδαο). 4/1985: Λήςε εηδηθόηεηαο Παηδηαηξηθήο. 6/1985: Γηδάθησξ ηνπ ΑΠΘ κε βαζκό «Άξηζηα», γηα ηε δηαηξηβή κε ζέκα «Σύγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο ρνξήγεζεο ζαιβνπηακόιεο ππό κνξθή αεξνδόιεο θαη ππό κνξθή ζθόλεο ζε αζζκαηηθά παηδηά ειηθίαο 5-12 ρξόλσλ». 4/1985: Δηδηθεπκέλνο βνεζόο ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Παηδηαηξηθή Κιηληθή ηνπ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο /1989: Δπηκειεηήο ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Παηδηαηξηθή Κιηληθή ηνπ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο 16/9/1989: Λέθηνξαο ηνπ Τνκέα Υγείαο Παηδηνύ ηνπ Τκήκαηνο Ιαηξηθήο ηνπ ΓΠΘ. ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο Παηδηαηξηθήο. 18/11/1994: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Τνκέα Υγείαο Παηδηνύ ηνπ Τκήκαηνο Ιαηξηθήο ηνπ ΓΠΘ. 1998: Μόληκνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Τνκέα Υγείαο Παηδηνύ ηνπ Τκήκαηνο Ιαηξηθήο ηνπ ΓΠΘ. 2002: Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Τνκέα Υγείαο Παηδηνύ ηνπ Τκήκαηνο Ιαηξηθήο ηνπ ΓΠΘ. 2008: Καζεγεηήο Τνκέα Υγείαο Παηδηνύ ηνπ Τκήκαηνο Ιαηξηθήο ΓΠΘ. 6/ 2003-ζήκεξα: Γηεπζπληήο Παλεπηζηεκηαθήο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο ΠΓΝ Αιεμαλδξνύπνιεο (40 θιίλεο, ρνξεγεί πιήξε εηδηθόηεηα Παηδηαηξηθήο). 1

2 ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 1. Μέινο ηεο Διιεληθήο Παηδηαηξηθήο Δηαηξείαο από ην Μέινο ηεο Ιαηξηθήο Δηαηξείαο Έβξνπ από ην Μέινο ηεο Παηδηαηξηθήο Δηαηξείαο Βνξείνπ Διιάδνο από ην Μέινο ηεο E.R.S. ζηελ Διιεληθή Παηδνπλεπκνλνινγηθή Δηαηξεία από ην 1994 θαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 5. Μέινο ηνπ Κνιεγίνπ Διιήλσλ Παηδηάηξσλ. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΤΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 1. Δπηκέιεηα ηεο ειιεληθήο έθδνζεο Δγρεηξηδίνπ Νενγλνινγίαο ηνπ Avery, 7 ε Έθδνζε 2006, Ιαηξηθέο Δθδόζεηο Παζραιίδε. 2. Σπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ «Κιηληθή Παηδηαηξηθή» ηνπ Καζεγεηνύ ηεο Β Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο Παλ. Αζελώλ, ζην θεθάιαην: Αλαπλεπζηηθό Σύζηεκα. Ιαηξηθέο Δθδόζεηο Εήηα Δπηκέιεηα ηεο ειιεληθήο έθδνζεο ηεο Παηδηαηξηθήο ηνπ Nelson. Ιαηξηθέο Δθδόζεηο Παζραιίδε Δπηκέιεηα ηεο ειιεληθήο έθδνζεο ηνπ Lissauer «Σύγρξνλε Παηδηαηξηθή» Ιαηξηθέο Δθδόζεηο Παζραιίδε. 5. Δπηκέιεηα ηεο ειιεληθήο έθδνζεο «Δγρεηξίδην γηα ηελ Δμειηγκέλε Υπνζηήξημε ζε παηδηά» ηνπ David G. Nochols- Myron Yaster. Ιαηξηθέο Δθδόζεηο Παζραιίδε Μεηάθξαζε θαη επηκέιεηα θεηκέλσλ ηεο ειιεληθήο έθδνζεο «Βαζηθή Πλεπκνλνινγία» ηνπ Αllen J. Dozor, Δθδόζεηο Mendor ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ Γεληθή Παηδηαηξηθή, Παηδηαηξηθή Πλεπκνλνινγία ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ INDEXED ΣΟ PUBMED 1. Digkas EN, Chrisafi S, Passadaki T, Tsalkidis A, Hatzimichail A, Vargemezis V, Lialiaris TS. In vitro and in vivo cytogenetic effects of recombinant human erythropoietin on the frequency of sister chromatid exchanges alone or in combination with Mitomycin C. Chemotherapy 2010;56: Digkas E, Kareli D, Chrisafi S, Passadaki T, Mantadakis E, Hatzimichail A, Vargemezis V, Lialiaris T. Attenuation of cytogenetic effects by erythropoietin in 2

3 human lymphocytes in vitro and P388 ascites tumor cells in vivo treated with irinotecan (CPT-11). Food Chem Toxicol 2010;48: Lialiaris T, Mantadakis E, Kareli D, Mpountoukas P, Tsalkidis A, Chatzimichail A. Frequency of genetic diseases and health coverage of children requiring admission in a general pediatric clinic of northern Greece. Ital J Pediatr 2010;36:9. 4. Mantadakis E, Bezirgiannidou Z, Martinis G, Chatzimichael A. Recurrence of paroxysmal cold hemoglobinuria in a boy after physical cooling for fever. J Pediatr Hematol Oncol Fouzas S, Politis P, Skylogianni E, Syriopoulou T, Priftis KN, Chatzimichael A, Anthracopoulos MB. Knowledge on pulse oximetry among pediatric health care professionals: a multicenter survey. Pediatrics 2010;126:e Mantadakis E, Farmaki E, Thomaidis S, Tsalkidis A, Chatzimichael A. A case of immune thrombocytopenic purpura after influenza vaccination: consequence or coincidence? J Pediatr Hematol Oncol 2010;32:e Mantadakis E, Tsalkidis A, Panopoulou M, Pagkalis S, Tripsianis G, Falagas M, Kartali-Ktenidou S, Chatzimichael A. Antimicrobial susceptibility of pediatric uropathogens in Thrace, Greece. Int Urol Nephrol Mantadakis E, Arvanitidou V, Tsalkidis A, Thomaidis S, Chatzimichael A. Erythema nodosum associated with Salmonella enteritidis. Hippokratia 2010;14: Mantadakis E, Thomaidis S, Efraimidou EN, Ramatani A, Chatzimichael A. Transient hepatitis B surface antigen circulation after Infanrix-Hexa: a case report and review of the literature. Eur J Pediatr 2010;169: Anninos P, Kotini A, Tsalkidis A, Dipla V, Chatzimichael A. Magnetoencephalography evaluation of febrile seizures in young children. J Child Neurol 2010;25: Gardikis S, Kambouri K, Tsalkidis A, Chatzimicael A, Vaos G. Lipoblastoma on the posterior side of the neck. Turk J Pediatr. 2009;51: Kyrka A, Tragiannidis A, Cassimos D, Pantelaki K, Tzoufi M, Mavrokosta M, Pedeli X, Athanassiadou F, Hatzimichael A, Konstantopoulos A, Kafetzis D, Papaevangelou V. Seroepidemiology of hepatitis A among Greek children indicates that the virus is still prevalent: Implications for universal vaccination. J Med Virol 2009;81: Platnaris A, Hatzimichael A, Ktenidou-Kartali S, et al. A case of Listeria meningoencephalitis complicated by hydrocephalus in an immunocompetent infant. 3

4 Eur J Pediatr 2009;168: Zissimopoulos A, Birbilis T, Cassimos D, Deftereos S, Karathanos E, Chatzimichael A, Prassopoulos P. External re-programmation by a new radionuclidic technique of electronic cerebrospinal fluid valve in case of hydrocephalus. Hell J Nucl Med 2009;12: Mantadakis E, Plessa E, Vouloumanou EK, Karageorgopoulos DE, Chatzimichael A, Falagas ME. Serum procalcitonin for prediction of renal parenchymal involvement in children with urinary tract infections: a meta-analysis of prospective clinical studies. J Pediatr 2009;155: e Mantadakis E, Arvanitidou V, Tsalkidis A, Ramatani A, Triantafillidou E, Trypsianis G, Dipla V, Thomaidis S, Bouros D, Chatzimichael A. Changes in tuberculin sensitivity among first-grade students of elementary schools in Evros, Greece due to immigration. Public Health 2009;123: Kotoula A, Gardikis S, Tsalkidis A, Mantadakis E, Zissimopoulos A, Kambouri K, Deftereos S, Tripsianis G, Manolas K, Chatzimichael A, Vaos G. Procalcitonin for the early prediction of renal parenchymal involvement in children with UTI: preliminary results. Int Urol Nephrol 2009;41: Cassimos D, Tsalkidis A, Gardikis S, Lazopoulou N, Oikonomou A, Vaos G, Kambouri K, Verettas D, Theodoridou M, Chatzimichael A. Pott's disease in a twoyear-old girl. Minerva Pediatr 2009;61: Zissimopoulos A, Cassimos D, Deftereos S, Prassopoulos P, Xinias I, Pavlidou C, Mavroudi A, Vrani O, Chatzimichael A. Hepatobiliary scan in Alagille syndrome; arteriohepatic dysplasia. Hell J Nucl Med 2009;12: Vaos G, Kambouri K, Gardikis S, Cassimos D, Chatzimichael A. Acute abdomen: always a puzzle (Case presentation). Acta Paediatr 2009;98:1391, Lialiaris T, Polyzou A, Mpountoukas P, Tsiggene A, Kouskoukis A, Pouliliou S, Paraskakis E, Tentes I, Trypsianis G, Chatzimichail A. Chromosome instability on children with asthma. J Asthma 2009;46: Anastassakis KK, Chatzimichail A, Androulakis I, et al. Skin prick test reactivity to common aeroallergens and ARIA classification of allergic rhinitis in patients of Central Greece. Eur Arch Otorhinolaryngol Serdari A, Tsalkidis A, Tripsianis G, Vadikolias K, Chatzimichael A, Piperidou C, Livaditis M. Epilepsy impact on aspects of school life of children from different cultural populations in Thrace, Greece. Epilepsy Behav 2009;15:

5 24. Spathopoulos D, Paraskakis E, Trypsianis G, Tsalkidis A, Arvanitidou V, Emporiadou M, Bouros D, Chatzimichael A. The effect of obesity on pulmonary lung function of school aged children in Greece. Pediatr Pulmonol 2009;44: Kotoula A, Gardikis S, Tsalkidis A, Mantadakis E, Zissimopoulos A, Deftereos S, Tripsianis G, Manolas K, Chatzimichael A, Vaos G. Comparative efficacies of procalcitonin and conventional inflammatory markers for prediction of renal parenchymal inflammation in pediatric first urinary tract infection. Urology 2009;73: Chatzimicael A, Tsalkidis A, Cassimos D, Gardikis S, Spathopoulos D, Tripsianis GA, Kambouri K, Aivazis V, Vaos G, Bouros D. Effect of passive smoking on lung function and respiratory infection. Indian J Pediatr. 2008; 75: Papaevangelou V, Hadjichristodoulou C, Cassimos DC, Pantelaki K, Tzivaras A, Hatzimichael A, Theodoridou M. Seroepidemiology of hepatitis B in Greek children 6 years after the implementation of universal vaccination. Infection 2008;36: Cassimos D, Bezirgiannidou Z, Pantelidou D, Christoforidis A, Chatzimichael A, Maritinis G. Warm autoimmune hemolytic anemia following recurrent mycoplasma pneumonia infections in a child with Down syndrome. Pediatr Hematol Oncol 2008;25: Chatzimichael A, Schoina M, Arvanitidou V, Ramatani A, Mantadakis E. Hematologic complications of hepatitis A: another reason for implementation of anti- HAV vaccination. J Pediatr Hematol Oncol 2008;30: Mantadakis E, Tsalkidis A, Chatzimichael A. Thrombocytosis in childhood. Indian Pediatr 2008;45: Tsalkidis A, Gardikis S, Cassimos D, Tsalkidis A, Gardikis S, Cassimos D, Kambouri K, Tsalkidou E, Deftereos S, Chatzimichael A. Acute abdomen in children due to extra-abdominal causes. Pediatr Int 2008;50: Mantadakis E, Raissaki M, Tzardi M, Katzilakis N, Chatzimichael A, Kalmanti M. Primary hepatic Burkitt lymphoma. Pediatr Hematol Oncol 2008;25: Tsalkidis A, Gardikis S, Cassimos D, Kambouri K, Vaos G, Chatzimichael A. Case 2: painful red plagues in a 6-year-old child (case presentation). Acta Paediatr 2008;97:525-6; discussion Cassimos DC, Tsalkidis A, Tripsianis GA, Stogiannidou A, Anthracopoulos M, Ktenidou-Kartali S, Aivazis V, Gardikis S, Chatzimichael A. Asthma, lung function and sensitization in school children with a history of bronchiolitis. Pediatr Int 5

6 2008;50: Kambouri K, Gardikis S, Tsalkidis A, Cassimos D, Deftereos S, Chatzimichael A. Late onset of spontaneous pneumothorax complicating acute bronchiolitis in a 5- month-old infant: case report and literature review. Pediatr Emerg Care 2007;23: Boccaccino A, Peroni DG, Pietrobelli A, Piacentini G, Bodini A, Chatzimichail A, Spinosa E, Boner AL. Assessment of variable obstruction by forced expiratory volume in 1 second, forced oscillometry, and interrupter technique. Allergy Asthma Proc 2007;28: Chatzimichael A, Tsalkidis A, Cassimos D, et al. The role of breastfeeding and passive smoking on the development of severe bronchiolitis in infants. Minerva Pediatr 2007;59: Giatromanolaki A, Arvanitidou V, Hatzimichael A, Simopoulos C, Sivridis E. The HIF-2alpha/VEGF pathway activation in cutaneous capillary haemangiomas. Pathology 2005;37: Gardikis S, Danielides V, Tsalkidis A, Vaos G, Chatzimicael A, Simopoulos C. Unusual retrograde movement of a safety-pin ingested by an infant. Acta Paediatr. 2005; 94: Aivazis V, Hatzimichail A, Stavridis J, Bourli E, Konstantinidis TH, Katsougiannopoulos V. Growth and other factors affecting peak expiratory flow in Greek children. Minerva Pediatr 2005;57: Radzik D, Peroni DG, Pescollderungg L, Piacentini GL, Chatzimichail A, Boner AL. Nebulizers or pressurized metered-dose inhalers in the treatment of asthma exacerbations. Allergy Asthma Proc 2005;26: Piacentini GL, Peroni DG, Bodini A, Vicentini L, Baraldi E, Boner AL, Chatzimichail A, Berton G. Theophylline inhibits integrin-dependent eosinophil superoxide production. Allergy Asthma Proc 2005;26: Tamiolakis D, Venizelos J, Lambropoulou M, Nikolaidou S, Bolioti S, Tsiapali M, Verettas D, Tsikouras P, Chatzimichail A, Papadopoulos N. Human embryonal epithelial cells of the developing small intestinal crypts can express the Hodgkin-cell associated antigen Ki-1 (CD30) in spontaneous abortions during the first trimester of gestation. Theor Biol Med Model 2005;2: Gardikis S, Antypas S, Mamoulakis C, Demetriades D, Dolatzas T, Tsalkidis A, 6

7 Chatzimicael A, Polychronidis A, Simopoulos C. Colostomy type in anorectal malformations: 10-years experience. Minerva Pediatr. 2004;56: Gardikis S, Tsalkidis A, Limas C, Antypas S, Manavis I, Chatzimicael A, Arvanitidou V, Simopoulos C. Spontaneous pneumomediastinum: is a chest X-ray sufficient? Minerva Pediatr. 2003; 55: Papadopoulos N, Simopoulos C, Hatzimichael A, Kotini A, Tamiolakis D. Nucleolar organizer regions (NORs). Their significance in the determination of the origin of the lymphoid vessels. Panminerva Med 2003;45: Sivridis E, Giatromanolaki A, Androulakis I, Hatzimichael A, Anastasiadis P. Sirenomelia in uneventful pregnancy. Clin Exp Obstet Gynecol 2002;29: Tamiolakis D, Papadopoulos N, Hatzimichael A, et al. A quantitative study of collagen production by human smooth muscle cells during intestinal morphogenesis. Clin Exp Obstet Gynecol 2002;29: Aivazis V, Hatzimichail A, Papachristou A, Valeri R, Iuga-Donca G. Clinical evaluation and changes of the respiratory epithelium function after administration of Pidotimod in Greek children with recurrent respiratory tract infections. Minerva Pediatr 2002;54: Peroni DG, Chatzimichail A, Boner AL. Food allergy: what can be done to prevent progression to asthma? Ann Allergy Asthma Immunol 2002;89: Chatzimichail A, Pietrobelli A, Boner AL. Growth and adrenal suppression due to moderate- to high-dose inhaled fluticasone. J Paediatr Child Health 2002;38: Tamiolakis D, Anastasiadis P, Hatzimichael A, et al. Spontaneous abortions with increased CD5 positive cells in the placental tissue during the first trimester of gestation. Clin Exp Obstet Gynecol 2001;28: Primhak RA, Biggins JD, Tsanakas JN, Hatzimichael A, Milner RD, Karpouzas JG. Factors affecting the peak expiratory flow rate in children. Br J Dis Chest 1984;78: Tsanakas JN, Primhak RA, Milner RD, Hatzimichael A, Karpouzas JG. Unexpectedly high peak expiratory flow rates in normal Greek children. Eur J Pediatr 1983;141:

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ- ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ/ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΠΘ

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ- ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ/ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΠΘ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ- ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ/ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΠΘ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 16-6-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 02 2. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ 02 3. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. ΚΑΣΙΜΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. ΚΑΣΙΜΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. ΚΑΣΙΜΟΥ Επίκουρου Καθηγητή Παιδιατρικής,.Π.Θ. 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΣΙΜΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 18/8/1962 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1975. Πηςσίο Ιαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1975. Πηςσίο Ιαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών επηέμβπιορ 2014 1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Καθηγηηήρ Γεώπγιορ Κυν/νος Βάορ MD, PhD, FEBPS Έηορ γέννηζηρ : 1950 Οικογενειακή καηάζηαζη: Έγγαμορ-ένα παιδί Γιεύθςνζη παπούζαρ επγαζίαρ : Γιεςθςνηήρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ONOMATEΠΩΝΤΜΟ ΗΜ. ΓΔΝΝΗΗ 27/4/1969 ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΡΔΥΟΤΑ ΘΔΗ ΓΙΔΤΘ. ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΛΔΦΩΝΟ +302551074415 E-Mail EΜΜΑΝΟΤΗΛ Ν. ΠΑΡΑΚΑΚΗ ΔΓΓΑΜΟ, ΠΑΣΔΡΑ 2 ΠΑΙΓΙΩΝ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Βηνγξαθηθό εκείσκα

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Βηνγξαθηθό εκείσκα ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Βηνγξαθηθό εκείσκα & Τπόκλεκα Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΜΑΪΟ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΑΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ενημέρωση: Οκτώβριος 2013

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ενημέρωση: Οκτώβριος 2013 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ενημέρωση: Οκτώβριος 2013 Όνομα: Μιχάλης Β. Ανθρακόπουλος Ημερομηνία Γέννησης: 6 Φεβρουαρίου 1956 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Παρούσα θέση: Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδοπνευμονολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ. Παζνινγηθή Αλαηνκηθή. Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο. akoutsop@gmail.com, akoutsop@med.duth.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ. Παζνινγηθή Αλαηνκηθή. Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο. akoutsop@gmail.com, akoutsop@med.duth. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Ονομαηεπώνυμο Βαθμίδα Γνωζηικό ανηικείμενο Δργαζηήριο Γραθείο ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ Λέθηνξαο Παζνινγηθή Αλαηνκηθή Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ

ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ 1.1 Πξνζσπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν: Αναζηαζία Σ. Οικονόμος Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 19 Απγνύζηνπ 1971 Σόπνο θαηαγσγήο: Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Βασική εκπαίδευση: 1985-1991 Δευτεροβάθμια, 13ο Γυμνάσιο-Λύκειο Θεσσαλονίκης

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Βασική εκπαίδευση: 1985-1991 Δευτεροβάθμια, 13ο Γυμνάσιο-Λύκειο Θεσσαλονίκης BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA 1 Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Μαρία Ρήγα Όνομα πατρός: Γεώργιος Όνομα μητρός: Ευδοκία Τόπος γεννήσεως: Θεσσαλονίκη Διεύθυνση εργασίας: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA. Οξζνπαηδηθή Κιηληθή, Παλ. Γελ. Ννζνθ. Αιεμαλδξνύπνιεο, 68100 Αιεμαλδξνύπνιε Τει 25510 75356, Fax: 25510 30339 Δπικοινωνία:

BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA. Οξζνπαηδηθή Κιηληθή, Παλ. Γελ. Ννζνθ. Αιεμαλδξνύπνιεο, 68100 Αιεμαλδξνύπνιε Τει 25510 75356, Fax: 25510 30339 Δπικοινωνία: BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Ονομαηεπώνςμο: Γεώπγιορ Γπόζορ Ονομα παηπόρ: Ιωάλλεο Ονομα μηηπόρ: Αγγειηθή Δηορ γεννήζεωρ: 1961 Σόπορ γεννήζεωρ: Δπελνρώξη Μεζνινγγίνπ, Αηηωιναθαξλαλίαο Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Β. ΤΣΙΑΝΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Β. ΤΣΙΑΝΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Β. ΤΣΙΑΝΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο κος Επαμεινώνδας Τσιάνος του Βασιλείου γεννήθηκε στα Τρίκαλα Θεσσαλίας στις 29 Ιουνίου 1948 και έχει Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Βασίλειος Βαργεμέζης Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ Δ/ντής Παν. Νεφρολογικής Κλινικής ΠΓΝΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1975 Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1979

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηήξην Αλαηνκίαο Ιαηξηθή Σρνιή Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο

Δξγαζηήξην Αλαηνκίαο Ιαηξηθή Σρνιή Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Θέζπηο Σηαύξνπ Γεκεηξίνπ Καζεγεηήο Αλαηνκία Δξγαζηήξην Αλαηνκίαο Ιαηξηθή Σρνιή Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα Ολνκαηεπώλπκν ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΥΑΣΕΑΚΖ Βαζκίδα Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Φαξκαθνινγία Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Σειέθσλν 25510 30533 Fax 25510 30533 Email Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011

ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011 ΝΛΝΚΑ: Κξπζηαιιέληα Αιεμαλδξάθε ΓΗΔΘΛΠΖ: Πεξηθιένπο 11, Μαξνύζη ΡΖΙΔΦΩΛΝ: 2108024440 (θηλ.) 6977616161 E-mail: alexandrakik@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Έκδοση του Συλλόγου Αποφοίτων Φαρμακοποιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συντακτική Επιτροπή Περιοδικού

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Έκδοση του Συλλόγου Αποφοίτων Φαρμακοποιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συντακτική Επιτροπή Περιοδικού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Έκδοση του Συλλόγου Αποφοίτων Φαρμακοποιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Συντακτική Επιτροπή Περιοδικού Παλαιές φαρμακευτικές μπουκάλες Λένια Ιωαννίδου Βέρα Μίου Γιάννης Κουής

Διαβάστε περισσότερα

The prevalence of tuberculin skin positivity among Greek army recruits

The prevalence of tuberculin skin positivity among Greek army recruits ORIGINAL PAPER ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2012, 29(3):331-335 The prevalence of tuberculin skin positivity among Greek army recruits OBJECTIVE Although the prevalence of tuberculosis (TB) is declining,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα 2013 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών / Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος Γενικός Ιαηρός Λέκηορας Δπιδημιολογίας και Πρόληψης Νοζημάηων Σμήμα Νοζηλεσηικής Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 14 Απξηιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αζήλα. Λακία Φζηώηηδαο. ykafrits@otenet.gr. Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αζήλα. Λακία Φζηώηηδαο. ykafrits@otenet.gr. Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ Η. ΚΑΦΡΗΣΑ Παιδίαηπορ - Παιδογαζηπενηεπολόγορ 1. ΠΡΟΩΠΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σόπορ γέννηζηρ: Σόπορ καηαγωγήρ: Γιεύθςνζη ιαηπείος: Αζήλα Λακία Φζηώηηδαο Φαλεξσκέλεο 5, Υνιαξγόο 15561,

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση ρινίτιδας με συμπτώματα άσθματος στα παιδιά

Συσχέτιση ρινίτιδας με συμπτώματα άσθματος στα παιδιά archieves review 2570 PAPADOPOULOU (pages 8) Σελιδοποίηση: 19/8/2011 Αποστολή galley-proofs: 29/8/2011 Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992

Διαβάστε περισσότερα

Βρογχικό άσθμα: Χρόνια φαρμακευτική αγωγή ή Απευαισθητοποίηση; Πού και πότε

Βρογχικό άσθμα: Χρόνια φαρμακευτική αγωγή ή Απευαισθητοποίηση; Πού και πότε Βρογχικό άσθμα: Χρόνια φαρμακευτική αγωγή ή Απευαισθητοποίηση; Πού και πότε Μιχαήλ Δανιηλίδης Καθηγητής Παθολογίας - Ανοσολογίας Ιατρικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης A Παθολογική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Μάιος 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 I. BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΠOYΔE TAΔIOΔPOMIA... 3 1.1. BΑΙΚΕ ΠΟΤΔΕ... 3 1.2. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ...

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΚΑΓΙΑ

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΚΑΓΙΑ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΚΑΓΙΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κακαγιά Ονομα πατρός: Δημήτριος Ονομα μητρός: Όλγα Έτος Γεννήσεως: 1966 Τόπος Γεννήσεως: Αλεξανδρούπολη Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκν Βηνγξαθηθό εκείσκα (CV)

ύληνκν Βηνγξαθηθό εκείσκα (CV) ύληνκν Βηνγξαθηθό εκείσκα (CV) Ολνκαηεπώλπκν Ηκεξνκελία Γέλλεζεο Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Δπαγγεικαηηθό status Γηεύζπλζε Σειέθσλν Email Δθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Παπατσάλλνπ Δ Βαζίιεηνο Θεζζαινλίθε,10/03/1969

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα. Μαρκόπουλος Χρήστος

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα. Μαρκόπουλος Χρήστος ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑ: Μαρκόπουλος Χρήστος ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος γέννησης: Καβάλα, 5/4/1955 Τόπος κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΪΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Ιουνίου Ιουλίου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 43

Έκδοση Ιουνίου Ιουλίου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 43 NEWSLETTER Έκδοση Ιουνίου Ιουλίου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 43 ΠΕΕΡΙΙΕΕΧΟΜΕΕΝΑ ΑΑππόό ττοονν εεκκδδόόττηη ΤΤαα άάρρθθρραα ττοουυ µµήήνναα ΙΙΑΑΤΤΡΡΟΟΦΗΗ The ketogenic diet in children with epilepsy ηµήτρης Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Πλουμής Πασαδάκης Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ

Πλουμής Πασαδάκης Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ Πλουμής Πασαδάκης Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ 1979 Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1985 Ειδικότητα Εσωτερικής Παθολογίας Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ 1988 Διδακτορική Διατριβή Τμήμα Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα