Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε ηµοσίευση για το Έργο «Σύγχρονες Υπηρεσίες Ταυτοποίησης/Πρόσβασης/ ιαχείρισης στους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Μεσολογγίου (RFID-Radio Frequency Identification)» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Προϋπολογισµός: ,00 (µε ΦΠΑ) ιάρκεια: 6 µήνες Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 30/09/2011 Κωδικός ΟΠΣ: Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

2 Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

3 ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε ηµοσίευση για το έργο «Σύγχρονες Υπηρεσίες Ταυτοποίησης/Πρόσβασης/ ιαχείρισης στους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Μεσολογγίου (RFID-Radio Frequency Identification)» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακά Προγράµµατα: Ψηφιακή Σύγκλιση Προϋπολογισµός: (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ) ,00 Κριτήριο Ανάθεσης: «Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά» Ηµεροµηνία ιενέργειας: Ηµεροµηνία ηµοσίευσης Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 8 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 8 Συντοµογραφίες γενικά 9 Ορισµοί διακηρύξης 11 A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 12 A.1 Σκοποί και στόχοι Έργου 12 A.1.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του Έργου 12 A Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας και Υλοποίησης 12 A Όργανα και Επιτροπές ( ιακυβέρνηση του Έργου) 15 A.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 15 A.2.1 Συνοπτικά Στοιχεία Έργου 15 A.2.2 Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου & Αρµοδιότητες Αναδόχου 15 A.2.3 Χρονοδιάγραµµα και Φάσεις Έργου 18 A.2.4 Πίνακας Παραδοτέων 21 A.2.5 Σηµαντικά ορόσηµα υλοποίησης του έργου 22 A.2.6 Ελάχιστες προδιαγραφές υπηρεσιών 23 A Πολυκαναλική Προσέγγιση 23 A Ανοικτά Πρότυπα 23 A Ανοικτά εδοµένα 24 A Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 24 A Υπηρεσίες Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας 24 A Υπηρεσίες Συντήρησης 25 A.2.7 Μέλη Οµάδας Έργου 27 A.2.8 Σχήµα ιοίκησης, Σχεδιασµού και Υλοποίησης του Έργου 27 A.2.9 Σχέδιο και Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας 27 A.2.10 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου 28 A.2.11 ιαδικασία παραλαβής Έργου 28 B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 29 B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 29 Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός 4-109

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B.1.1 Αντικείµενο ιαγωνισµού 29 B.1.2 Προϋπολογισµός Έργου 29 B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 29 B.1.4 Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο ιαγωνισµού 29 B.1.5 Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Προκήρυξης 30 B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 30 B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων ιαγωνισµού 30 B.1.8 Παροχή ιευκρινίσεων επί της ιακήρυξης 31 B.2 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 32 B.2.1 ικαίωµα Συµµετοχής 32 B.2.2 ικαιολογητικά Συµµετοχής 32 B.2.3 ικαιολογητικά Κατακύρωσης 35 B Οι Έλληνες Πολίτες 35 B Οι Αλλοδαποί Πολίτες 37 B Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα 39 B Οι συνεταιρισµοί 40 B Τα αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα 42 B.2.4 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 43 B.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 44 B.2.6 Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής 45 B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 50 B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 50 B.3.2 Περιεχόµενο Προσφορών 50 B Περιεχόµενα Φακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής» 52 B Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 52 B Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 54 B Περιεχόµενα Φακέλου «ικαιολογητικά Κατακύρωσης» 54 B.3.3 Ισχύς Προσφορών 54 B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 55 B.3.5 Τιµές Προσφορών Νόµισµα 55 B.4 ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 56 B.4.1 ιαδικασία ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών 56 B ιαδικασία διενέργειας ιαγωνισµού - αποσφράγιση προσφορών 56 Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός 5-109

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών 58 B Βαθµολόγηση τεχνικών προσφορών 58 B Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 59 B ιαµόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 61 B ιαδικασία κατακύρωσης ιαγωνισµού 61 B.4.2 Απόρριψη προσφορών 62 B.4.3 Προσφυγές 63 B.4.4 Αποτελέσµατα Κατακύρωση - Ματαίωση ιαγωνισµού 65 B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 65 B.5.1 Κατακύρωση και υπογραφή της Σύµβασης 65 B.5.2 Τρόπος Πληρωµής Κρατήσεις 66 B.5.3 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις 67 B.5.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου 68 B.5.5 Υπεργολαβίες 71 B.5.6 Εµπιστευτικότητα 71 B.5.7 Πνευµατικά δικαιώµατα 72 B.5.8 Εφαρµοστέο ίκαιο ιαιτησία 73 C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 74 C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 74 C.2 Παράρτηµα: ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 76 C.2.1 Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 76 C.2.2 Α. ΠΥΛΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ RFID 79 C.2.3 B1. ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ RFID TAGS - READER 79 C.2.4 B2. ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ RFID TAGS - ANTENNAS 80 C.2.5 Γ. ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ (ΓΡΑΦΕΙΟΥ) 81 C.2.6. ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 82 C.2.7 E. ΕΤΙΚΕΤΕΣ RFID ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 83 C.2.8 ΣΤ. ΚΑΡΤΕΣ RFID ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 83 C.2.9 Εκπαίδευση Τεκµηρίωση Πιλοτική Λειτουργία 84 C.2.10 Παραγωγική λειτουργία Εγγύηση - Συντήρηση 86 C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 87 C.3.1 Ανάπτυξη Υπηρεσιών 87 Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός 6-109

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ C.3.2 Εκπαίδευση χρηστών (β. Α4.3) 87 C.3.3 Υπηρεσίες Υποστήριξης Έναρξης Λειτουργίας (βλ. Α4.4, Α4.5) 87 C.3.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Έργου 88 C.4 Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 89 C.4.1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 89 C.4.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης 90 C.4.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 92 C.4.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 94 C.4.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 95 C.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 96 Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός 7-109

8 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σύγχρονες Υπηρεσίες Ταυτοποίησης/Πρόσβασης/ ιαχείρισης στους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Μεσολογγίου (RFID-Radio Frequency Identification) Πρόχειρος ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ, ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. (Προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ ,54 ΦΠΑ : 7.971,46) Έξι (6) µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης και ώρα 14:00. Η έδρα του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Νέα Κτίρια, 30200, Μεσολόγγι κ. Σπύρο Συρµακέση Αναπληρωτή Καθηγητή Τηλ: Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός 8-109

9 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Συντοµογραφίες γενικά ΑΑ ΕΕ ΕΣΠΑ ΕΠ ΨΣ ISO HTML SMS ΕΠ ΕΕΕΚ ΕΛΚΕ ΕΠ ΨΣ ΕΠΠΕ ΕΤΕΠ ΙΚΥ Π.Σ. ΥΠ ΒΜΘ Αναθέτουσα Αρχή Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ψηφιακή Σύγκλιση International Organization for Standarization Hyper Text Markup Language Short Message Service ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσηµο έντυπο όπου δηµοσιεύεται η Νοµοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νοµικές ή άλλες δεσµεύσεις για τα κράτη µέλη ή αυτούς που αφορούν. Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων και Έρευνας Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών Πληροφοριακό Σύστηµα Υπουργείο Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ΑΑ ΑΕΙ ΕΠ ΕΣΕ Ε ΙΠ ΕΕ ΙΠ ΕΛΚΕ ΕΤΕΠ ΕΤΠ ΛΕ ΛΣ ΟΠΣ Ε ΑΠ Αναθέτουσα Αρχή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Μέλη ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ιεύθυνση Εκτέλεσης & Συντήρησης Έργων Ειδικό ιδακτικό Προσωπικό Μέλη Ειδικού και Εργαστηριακού ιδακτικού Προσωπικού κλάδου Ι και ΙΙ Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Λειτουργική Ενότητα Λειτουργικό Σύστηµα Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός 9-109

10 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Π Ε Π Η ΠΕΣ Σ ΠΕ ΤΕΙ ΦΕΚ ΠΕΣ AS Β ή DΒ Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου Σχέδιο ιαχείρισης και Ποιότητας Έργου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου Application Server Βάση εδοµένων / Data Base Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

11 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Ορισµοί διακηρύξης Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Αριθµός ιακήρυξης Αρµόδια Επιτροπή ιακήρυξη ΕΠΠΕ Επίσηµη γλώσσα του ιαγωνισµού και της Σύµβασης Έργο Προϋπολογισµός Έργου Σύµβαση Συµβατικά τεύχη Συµβατικό Τίµηµα Φορέας Υλοποίησης Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύµβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου το οποίο θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη Σύµβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν. Ο αριθµός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του διαγωνισµού του Έργου Η Επιτροπή που συστήνεται µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους/ υποψηφίους διαγωνιζόµενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο ιαγωνισµός. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα ιακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η/οι Σύµβαση/εις είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζοµένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που µπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή µεταξύ του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη Σύµβαση, β. την Προσφορά του Αναδόχου, γ. τη ιακήρυξη. Το συνολικό τίµηµα της Σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

12 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.1 Σκοποί και στόχοι Έργου Σκοπός του προτεινόµενου έργου είναι η δηµιουργία στο ΤΕΙ Μεσολογγίου των απαραίτητων υποδοµων για «Σύγχρονες Υπηρεσίες Ταυτοποίησης/Πρόσβασης/ ιαχείρισης στους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Μεσολογγίου (RFID- Radio Frequency Identification)» και την προσφορά αυτών στο ΤΕΙ Μεσολογγίου. Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών ταυτοποίησης/ πρόσβασης/διαχείρισης στους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του ΤΕΙ Μεσολογγίου, µε σκοπό την ταχύτερη και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του κοινού της βιβλιοθήκης. Οι νέες υπηρεσίες θα βασίζονται στην τεχνολογία ταυτοποίησης µέσω ραδιοσυχνοτήτων (Radio Frequency Identification - RFID) και θα παρέχουν ένα σύγχρονο, ασφαλές και αποτελεσµατικό περιβάλλον δανεισµού των βιβλίων, µε χρήση της υπάρχουσας κάρτας µέλους Βιβλιοθήκης (barcode) σε συνδυασµό µε την RFID ετικέτα του βιβλίου και αυτόµατη καταγραφή των δανειζόµενων / τίτλων χωρίς την εµπλοκή του προσωπικού της Βιβλιοθήκης. A.1.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας ιακήρυξης εµπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥ ΨΣ Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Υπουργείο Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών ΕΠΠΕ - Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου Βλ. παρ. Α1.1.2 Βλ. παρ. Α A Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας και Υλοποίησης Tο Τ.Ε.Ι. Mεσολογγίου ιδρύθηκε το Το ΤΕΙ στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια εντός αγροκτήµατος συνολικής εκτάσεως οκτακοσίων (800) στρεµµάτων που βρίσκεται σε απόσταση Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

13 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ περίπου 4 χιλιοµέτρων από το κέντρο της πόλης του Μεσολογγίου. Είναι ένα ανεξάρτητο πλήρως αυτοδιοικούµενο Ν.Π... Η εποπτεία του κράτους ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων. Το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, µε έδρα την πόλη του Μεσολογγίου, έχει το πλεονέκτηµα να βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, και συνεπώς τη δυνατότητα προσέλκυσης σπουδαστών και εκπαιδευτικών απ όλη την Ελληνική Επικράτεια. Ταυτόχρονα, η επικοινωνία µε τα µεγάλα αστικά κέντρα είναι εφικτή και η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας ιδιαίτερα σηµαντική. Κυρίαρχη στρατηγική επιλογή του TEI Μεσολογγίου είναι η παροχή ανώτατης Τεχνολογικής εκπαίδευσης άµεσα συνδεδεµένης µε την τοπική κοινωνία και ως όραµα έχει τη µετατροπή του σε µοχλό ανάπτυξης και γέφυρας για τη µεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας. Η επιχειρησιακή του δράση προδιαγράφεται από ένα στρατηγικό σχέδιο που συντάσσεται µετά την αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών του. Οι στρατηγικοί στόχοι του ιδρύµατος συνοψίζονται στην παραγωγή στελεχών υψηλής ποιότητας, καθώς και στην παραγωγή τεχνογνωσίας άµεσα συνδεδεµένης µε την παραγωγική διαδικασία. Η έντονη και ταχεία δραστηριοποίηση ως κυρίαρχη στρατηγική επιλογή επικεντρώνεται στην αναβάθµιση και επέκταση των υποδοµών, στη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης, στη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την παραγωγή καθώς και στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος. Η διοικητική του οργάνωση περιλαµβάνει τις παρακάτω διευθύνσεις: ιεύθυνση ιοικητικού-οικονοµικού Η ιεύθυνση ιοικητικού-οικονοµικού αποτελέται από τα εξής Τµήµατα: α) Τµήµα Προσωπικού στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγονται όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού του Τ.Ε.Ι. β) Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας & Πρωτοκόλλου στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγονται όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε τις εργασίες πρωτοκόλλου, την τήρηση του γενικού αρχείου του Τ.Ε.Ι., και την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας και νοµολογίας που διέπει την εν γένει λειτουργία του ιδρύµατος γ) Τµήµα Συλλογικών & Ατοµικών Οργάνων & Επιτροπών στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγονται όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε την συγκρότηση, την λειτουργία και την γραµµατειακή υποστήριξη των συλλογικών οργάνων του Τ.Ε.Ι. δ) Τµήµα Σπουδών Πρακτικής Άσκησης Σταδιοδροµίας & Σπουδαστικής Μέριµνας ε) Τµήµα Προϋπολογισµού απανών & Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) στ) Τµήµα Μισθοδοσίας Αποζηµιώσεων Προµηθειών & Περιουσίας Η ιεύθυνση ιοικητικού-οικονοµικού του Ιδρύµατος έχει ιδιαίτερη εµπειρία στην εκτέλεση έργων διαχείρισης δαπανών ανθρωπίνου δυναµικού, καθώς διαχειρίζεται τη µισθοδοσία του µόνιµου προσωπικού του ιδρύµατος συµπεριλαµβανοµένων των µελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ), του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού καθώς και των συµβασιούχων διδασκόντων. Επιπρόσθετα, η ιεύθυνση ιοικητικού-οικονµικού του ιδρύµατος έχει ιδιαίτερη εµπειρία στη διαχείριση πιστώσεων του προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων για την αναβάθµιση τόσο της εκπαιδευτικής και επιστηµονικής υποδοµής των Τµηµάτων και Εργαστηρίων του Ιδρύµατος όσο και των κτιριακών υποδοµών. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

14 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ιεύθυνση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών Η ιεύθυνση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα παρακάτω Τµήµατα: α) Το Τµήµα Πληροφορικής για την εύρυθµη λειτουργία όλων των πληροφορικών συστηµάτων του Ιδρύµατος. β) Το Τµήµα Μελετών- Κατασκευών για τη σύνταξη ή ανάθεση εκπόνησης τεχνικών και οικονοµικών µελετών για κατασκευές και επισκευές έργων γ) Το Τµήµα Συντήρησης για τη συνεχή επιθεώρηση των κτιριακών, ηλεκτρολογικών, µηχανολογικών, υδραυλικών εγκαταστάσεων, του τηλεφωνικού δικτύου και των κλιµατιστικών εγκαταστάσεων και η συντήρηση του από το µόνιµο τεχνικό προσωπικό. Ειδικός Λογαριασµός ΤΕΙ Μεσολογγίου Ο Ειδικός Λογαριασµός του ιδρύµατος ιδρύθηκε µε σκοπό να διαχειριστεί κονδύλια έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης, τεχνολογικής ανάπτυξης και παροχής σχετικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό έχει διαθέσει και διαχειριστεί κονδύλια που προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών, αναπτυξιακών έργων καθώς και έργων συνεχιζόµενης κατάρτισης, για την παροχή επιστηµονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών µελετών, την εκτέλεση δοκιµών, µετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωµοδοτήσεων, τη σύνταξη Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

15 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ προδιαγραφών για λογαριασµό τρίτων και άλλων σχετικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που συµβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσής και της έρευνας µε την παραγωγή. Οι υπηρεσίες και οι δραστηριότητες αυτές εκτελούνται από το επιστηµονικό προσωπικό του και µε την συνεργασία άλλων ειδικών επιστηµόνων. Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Μεσολογγίου Αποστολή της βιβλιοθήκης είναι η παροχή πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόµενο, η στήριξη των προπτυχιακών σπουδών και η έρευνας των µελών του ιδρύµατος. Η βιβλιοθήκη υποστηρίζεται από µόνιµο προσωπικό (τρεις βιβλιοθηκονόµους) από τους οποίους οι δύο ασχολούνται πρώτιστα µε την βιβλιογραφική επεξεργασία του υλικού και ένας µε τη οικονοµική διαχείριση και από συµβασιούχους οι οποίοι παρέχουν δευτερεύουσες υπηρεσίες. A Όργανα και Επιτροπές ( ιακυβέρνηση του Έργου) Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε ΑΠ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας ιακήρυξης θα οριστεί «Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε ΑΠ)». Αρµοδιότητα της Ε ΑΠ αποτελεί η διενέργεια του διαγωνισµού και η αξιολόγηση των προσφορών του παρόντος Έργου. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες παρακολούθησης και τελικής παραλαβής του Έργου όπως θα προκηρυχθεί από την παρούσα διακήρυξη θα οριστεί από το Ακαδηµαϊκό Ίδρυµα η «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρµοδιότητα της ΕΠΠΕ είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τµηµατική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου. A.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ A.2.1 Συνοπτικά Στοιχεία Έργου Ο παρόν διαγωνισµός αναφέρεται στην ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών ταυτοποίησης/ πρόσβασης/διαχείρισης στους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του ΤΕΙ Μεσολογγίου, µε σκοπό την ταχύτερη και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του κοινού της βιβλιοθήκης. Οι νέες υπηρεσίες θα βασίζονται στην τεχνολογία ταυτοποίησης µέσω ραδιοσυχνοτήτων (Radio Frequency Identification - RFID) και θα παρέχουν ένα σύγχρονο, ασφαλές και αποτελεσµατικό περιβάλλον δανεισµού των βιβλίων, µε χρήση της RFID κάρτας µέλους Βιβλιοθήκης σε συνδυασµό µε την RFID ετικέτα του βιβλίου και αυτόµατη καταγραφή των δανειζόµενων / τίτλων χωρίς την εµπλοκή του προσωπικού της Βιβλιοθήκης. A.2.2 Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου & Αρµοδιότητες Αναδόχου ύο από τα ζητήµατα που απασχολούν τις βιβλιοθήκες και ιδιαίτερα τις βιβλιοθήκες µε µεγάλες συλλογές, είναι η απογραφή και η διασφάλιση του υλικού τους. Τα τελευταία χρόνια ο αριθµός των Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

16 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ προπτυχιακών φοιτητών των Τµηµάτων του ΤΕΙ Μεσολογγίου έχει αυξηθεί σηµαντικά. Επιπρόσθετα, η ίδρυση Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών σήµανε την αύξηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των χρηστών, που εξυπηρετούνται από τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος και την αύξηση των συλλογών της. Συνέπεια αυτών ήταν η αύξηση του αριθµού των χρηστών της Βιβλιοθήκης και των δανεισµών, η οποία, όµως, δε συνοδεύτηκε και από αντίστοιχη αύξηση εξειδικευµένου προσωπικού. Αυτό σηµαίνει ότι οι διαδικασίες διασφάλισης και απογραφής καθίστανται ιδιαίτερα δύσκολες. Επίσης, η έλλειψη προσωπικού συνεπάγεται την απασχόληση του διαθέσιµου προσωπικού µε τις παραδοσιακές λειτουργίες της βιβλιοθήκης και δρα ανασταλτικά στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, µε σκοπό την κάλυψη περισσότερων και πιο εξειδικευµένων αναγκών της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Επίσης, το θέµα ασφαλείας είναι ένα σηµαντικό θέµα προστασίας των συλλογών της, δεδοµένου ότι µεγάλος αριθµός χρηστών κινείται καθηµερινά στους χώρους της βιβλιοθήκης. Για τον λόγο αυτό κρίνεται ότι η υλοποίηση της τεχνολογίας RFID για τις βιβλιοθήκες θα συµβάλλει σηµαντικά. Με τους Σταθµούς Αυτόµατου ανεισµού και Επιστροφής Υλικού οι χρήστες αυτοεξυπηρετούνται, σε µεγάλο βαθµό, χωρίς την παρέµβαση του προσωπικού. Το προσωπικό παρεµβαίνει για εξειδικευµένες εργασίες αναζήτησης και ανάκτησης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Με την επικόλληση ετικετών RFID στις συλλογές της βιβλιοθήκης, η διαδικασία της απογραφής πραγµατοποιείται γρήγορα και χωρίς την πιθανότητα σφαλµάτων. Αντικείµενο του προτεινόµενου έργου είναι η ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών ταυτοποίησης/πρόσβασης/διαχείρισης στους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Μεσολογγίου, µε σκοπό την ταχύτερη και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του κοινού της βιβλιοθήκης. Οι νέες υπηρεσίες θα βασίζονται στην τεχνολογία ταυτοποίησης µέσω ραδιοσυχνοτήτων (Radio Frequency Identification - RFID) και θα παρέχουν ένα σύγχρονο, ασφαλές και αποτελεσµατικό περιβάλλον δανεισµού των βιβλίων, µε χρήση της υπάρχουσας κάρτας µέλους Βιβλιοθήκης (barcode) σε συνδυασµό µε την RFID ετικέτα του βιβλίου και αυτόµατη καταγραφή των δανειζόµενων / τίτλων χωρίς την εµπλοκή του προσωπικού της Βιβλιοθήκης. Η δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης - για την επιστροφή υλικού, την ενηµέρωση των χρηστών για τις οφειλές τους και το δανεισµό υλικού -επιτρέπει στο κοινό να χρησιµοποιεί τη βιβλιοθήκη αποτελεσµατικά και χωρίς καθυστερήσεις σε αναµονές. Ειδικότερα, η δράση περιλαµβάνει: 1. Την προµήθεια, τοποθέτηση και ενεργοποίηση ετικετών RFID για την ταυτοποίηση του αντίστοιχου έντυπου υλικού της Βιβλιοθήκης. 2. Την παραµετροποίηση και ολοκλήρωση του περιβάλλοντος RFID µε το υπάρχον λογισµικό διαχείρισης της βιβλιοθήκης. Σκοπός των υπηρεσιών είναι η θέση σε λειτουργία δύο σταθµών εργασίας προσωπικού για τη διαχείριση των ετικετών RFID και για τη βελτιστοποίηση του χρόνου δανεισµού και επιστροφής υλικού. 3. Την ενεργοποίηση υπηρεσίας αυτοεξυπηρέτησης χρηστών µε την προµήθεια ενός σταθµού RFID και του αντίστοιχου λογισµικού. Οι χρήστες µέσω της κάρτας θα αναγνωρίζονται αυτόµατα από το σταθµό µε απευθείας επικοινωνία µε το λογισµικό της βιβλιοθήκης και θα είναι σε θέση να εκτελέσουν τις ακόλουθες ενέργειες χωρίς την εµπλοκή προσωπικού της βιβλιοθήκης: ανεισµό Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

17 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Επιστροφή υλικού Ενηµέρωση κατάστασης λογαριασµού Την υπηρεσία απογραφής των Βιβλίων της Βιβλιοθήκης και άµεσου εντοπισµού τίτλων εντός της συλλογής. Ο µέσος χρόνος απογραφής µε την τεχνολογία RFID υπολογίζεται σε 10 ανά ένα µέτρο ραφιού. Για το δε εντοπισµό των λάθος ταξινοµηµένων τίτλων υπολογίζεται ότι η βιβλιοθήκη σήµερα διαθέτει εντός της συλλογής και σε λάθος θέση τουλάχιστον το 25% των βιβλίων που θεωρεί απολεσθέντα. Την εκπαίδευση (συµβατική και επιτόπια υποστήριξη on the job training) των χρηστών και διαχειριστών της Βιβλιοθήκης. Την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας του Έργου. 4. Προµήθεια, εγκατάσταση και παραµετροποίηση ενός σταθµού απογραφής RFID και εντοπισµού υλικού µε το αντίστοιχο λογισµικό 5. Προµήθεια, εγκατάσταση και παραµετροποίηση 2 πυλών ασφαλείας RFID για τους δύο φυσικούς χώρους βιβλιοθηκών του ΤΕΙ Μεσολογγίου µε το αντίστοιχο λογισµικό παρακολούθησης της κίνησης πύλης. 6. Προµήθεια καρτών ταυτοποίησης χρηστών RFID για προσωποποιηµένες υπηρεσίες Η Υπηρεσία Ταυτοποίησης και Αυτοµατισµού ιαδικασίας ανεισµού για τους Χρήστες της Βιβλιοθήκης βασίζεται στη λογική ποµπού δέκτη, µέσω σήµατος που µεταφέρεται µε ραδιοκύµατα. Η βάση του συστήµατος είναι ετικέτα RFID (γνωστή επίσης και ως «έξυπνη ετικέτα») παθητικού τύπου, δηλαδή χωρίς δική της ενεργειακή πηγή, οπότε και δε µεταφέρει δεδοµένα µε δική της πρωτοβουλία. Στην ετικέτα, ο µικροεπεξεργαστής της οποίας θα είναι επανεγγράψιµος τουλάχιστον έως φορές, αποθηκεύονται πληροφορίες για το υλικό της βιβλιοθήκης. Η ετικέτα θα προσκολληθεί στο υλικό µε ακρυλική κόλλα που δεν το καταστρέφει. Η άλλη της πλευρά µπορεί να είναι κενή ή να εκτυπωθεί σε αυτή κάτι, όπως για παράδειγµα το λογότυπο της βιβλιοθήκης. Το σύστηµα συµπληρώνεται µε τον αναγνώστη, ο οποίος χρησιµοποιείται για την επικοινωνία µεταξύ του RFID ποµποδέκτη της ετικέτας, και ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) µέσω κατάλληλου λογισµικού. Στην ουσία «µεταφράζει» πληροφορίες από, και προς εναέρια σήµατα. Επίσης διαµορφώνει κατάλληλα το RFID πεδίο του ποµπού για τις διαδικασίες ανάγνωσης και εγγραφής δεδοµένων όπως ο σειριακός αριθµός. Ο τρόπος σύνδεσης του αναγνώστη µε τον Η/Υ είναι τύπου USB ή σειριακός. Ο όγκος της πληροφορίας που θα αποθηκευτεί στους ποµποδέκτες πρέπει να είναι ο απολύτως απαραίτητος ώστε να περιοριστεί το κόστος και να µειωθεί ο χρόνος επικοινωνίας µεταξύ ποµπού και αναγνώστη. Το µοντέλο αναφοράς δεδοµένων που θα χρησιµοποιηθεί, το οποίο ορίζει τόσο το είδος της πληροφορίας που αποθηκεύεται στο RFID ποµποδέκτη όσο και τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται αυτό, θα πρέπει να είναι εφαρµόσιµο σε συστήµατα βιβλιοθήκης και να είναι συµβατό µε διεθνείς οργανισµούς και standards. Το ειδικό λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί για την επικοινωνία του λογισµικού της βιβλιοθήκης και του RFID υλικού, θα πρέπει να χρησιµοποιεί την Βάση εδοµένων (Β ) του λογισµικού αυτοµατοποίησης λειτουργιών βιβλιοθηκονοµίας µέσω πρωτοκόλλου διασύνδεσης. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

18 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Αναλυτικότερα, για τη λειτουργία της υπηρεσίας απαιτείται ο παρακάτω υποστηρικτικός εξοπλισµός και λογισµικό: Α/α Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης 1. Εξοπλισµός 1.1 RFID Σταθµός εργασίας προσωπικού Βιβλιοθήκης 1.2 RFID Σταθµός αυτόµατου δανεισµού υλικού (αυτοεξυπηρέτηση χρηστών) µε barcode αναγνώστη καρτών µελών και Ηλεκτροµαγνητική µονάδα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης ταινίας ασφαλείας. Τεµάχια 2 Τεµάχια RFID Φορητή Συσκευή απογραφής βιβλιοθήκης Τεµάχια RFID Πύλη Ασφαλείας Τεµάχια 2 2. Λογισµικό 2.1 Λογισµικό Φόρτωσης και Ενεργοποίησης Ετικετών RFID Άδειες Λογισµικό Στατιστικών Πύλης Ασφαλείας Άδειες Λογισµικό διαµόρφωσης RFID tags και διαχείρισης συσκευής εντοπισµού και απογραφής υλικού Άδειες Λογισµικό ελέγχου κίνησης χρηστών Άδειες Λογισµικό Αυτοεξυπηρέτησης χρηστών από σταθµό Άδειες Λογισµικό απογραφής υλικού µε χρήση RFID Άδειες Λογισµικό συγχρονισµού δανεισµού µε σύστηµα RFID 3. Αναλώσιµα Άδειες Ετικέτες RFID για δανειστικό υλικό Τεµάχια Κάρτες χρηστών RFID Τεµάχια 3000 Ποσότητα/Κόστος A.2.3 Χρονοδιάγραµµα και Φάσεις Έργου Για την οµαλή υλοποίηση της δράσης είναι σκόπιµο να οµαδοποιηθούν οι απαιτούµενες ενέργειες σε επιµέρους Φάσεις. Ο χρόνος υλοποίησης του Υποέργου ορίζεται σε (6) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. Η ανάλυση του Έργου σε Φάσεις έχει ως εξής: Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

19 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Φάση Χρονική διάρκεια (σε µήνες) Τίτλος και συνοπτική περιγραφή Φάσης A 1 Μελέτη Εφαρµογής Β 3 Εγκατάσταση, παραµετροποίηση Συστ µατος και απογραφή υλικού. Γ 1 Πιλοτική Λειτουργία 1 Παραγωγική Λειτουργία Προσφορά που αναφέρει σα χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από 6 µήνες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επισηµαίνεται ότι οι χρόνοι των επιµέρους φάσεων, εκτός της παραγωγικής λειτουργίας του συνολικού συστήµατος είναι ενδεικτικοί. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι µπορούν να προσφέρουν και µικρότερο συνολικό χρόνο υλοποίησης του έργου από τους 6 µήνες. Ακολουθεί συνοπτικό χρονοδιάγραµµα και περιγραφή των ελάχιστων διακριτών φάσεων υλοποίησης µε στόχο την παράδοση ενός καλώς ορισµένου λειτουργικού αποτελέσµατος, εντός των προθεσµιών του χρονοδιαγράµµατος, ως ελάχιστη απαίτηση που η ΑΑ θα αναµένει να έχουν παραδοθεί τα ελάχιστα προδιαγραφόµενα παραδοτέα. Στην περιγραφή των φάσεων υπάρχουν πίνακες µε τα κατ ελάχιστον ζητούµενα παραδοτέα και µε τα αποδεκτά ανώτατα χρονικά περιθώρια παράδοσης τους στην Αναθέτουσα Αρχή. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να συµµορφωθούν πλήρως µε τις χρονικές απαιτήσεις και τα ζητούµενα παραδοτέα. Στην προσφορά τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να παραθέσουν αναλυτικό χρονοδιάγραµµα εργασιών, συµβατό µε τη µεθοδολογία υλοποίησης και διαχείρισης έργου που θα ακολουθηθεί. Φάση Νο 1 Τίτλος Μελέτη Εφαρµογής Μήνας Έναρξης 10/2011 Μήνας Λήξης 11/2011 Στόχοι Η Μελέτη Εφαρµογής θα παραδοθεί σε χρονικό διάστηµα ένα (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης του έργου µε στόχο την περιγραφή των προδιαγραφών εφαρµογής της υπηρεσίας στο χώρο του ΤΕΙ Περιγραφή Υλοποίησης Η Μελέτη Εφαρµογής θα περιλαµβάνει: Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου Αναλυτικό Χρονοδιάγραµµα Παραδοτέα Π.2.1 Μελέτη Εφαρµογής Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

20 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Φάση Νο 2 Τίτλος Εγκατάσταση, παραµετροποίηση Συστήµατος και απογραφή υλικού Μήνας Έναρξης 11/2012 Μήνας Λήξης 01/2012 Στόχοι Τελικός στόχος της Φάσης 2 αποτελεί η επιτυχή δηµιουργία και θέση σε λειτουργία του ολοκληρωµένου συστήµατος. Περιγραφή Υλοποίησης Οι ενέργειες της Φάσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την ολοκλήρωση της Φάσης 1 και την αποδοχή της Μελέτης Εφαρµογής του έργου. Η Φάση αυτή περιλαµβάνει: 1. Παραµετροποίηση και εγκατάσταση λογισµικού 2. Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των σταθµών εργασίας του προσωπικού, των σταθµών αυτοεξυπηρέτησης χρηστών και της φορητής συσκευής απογραφής. 3. Προµήθεια καρτών και ετικετών RFID για το έντυπο υλικό. Παραδοτέα Π.2.2 Βασικός εξοπλισµός και λογισµικό Π.2.3 Εγχειρίδια χρήσης Π.2.4 Ετικέτες RFID Φάση Νο 3 Τίτλος Πιλοτική Λειτουργία Μήνας Έναρξης 02/2012 Μήνας Λήξης 03/2012 Στόχοι Τελικός στόχος της Φάσης 3 είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της υποστήριξης και εκπαίδευσης του συστήµατος RFID. Περιγραφή Υλοποίησης Οι ενέργειες της Φάσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστηµα ένα (1) µήνα από την ολοκλήρωση της Φάσης 2. Η Φάση αυτή περιλαµβάνει: 1. Εκπαίδευση των χρηστών και υποστήριξη στην σωστή χρήση του συστήµατος. 2. Επίλυση-αντιµετώπιση προβληµάτων και διόρθωση λαθών Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

21 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 3. Υπηρεσία φόρτωσης ετικετών σε υπάρχον υλικό και µετατροπής από barcode σε RFID ready. 4. Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης. Παραδοτέα Π.2.5 Αναφορά πεπραγµένων υποστήριξης Πιλοτικής Λειτουργίας Φάση Νο 4 Τίτλος Παραγωγική Λειτουργία Μήνας Έναρξης 03/2012 Μήνας Λήξης 04/2012 Στόχοι Τελικός στόχος της Φάσης 4 είναι η επιτυχή ολοκλήρωση της υποστήριξης του συστήµατος RFID. Περιγραφή Υλοποίησης Οι ενέργειες της Φάσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστηµα ένα (1) µήνα από την ολοκλήρωση της Φάσης 3. Κατά την διάρκεια της Φάσης, η νέα υπηρεσία θα λειτουργήσει παραγωγικά κάτω από πραγµατικές συνθήκες για το σύνολο των χρηστών, ενώ θα υπάρχει συνεχή υποστήριξη στην σωστή χρήση των νέων υπηρεσιών. Παραδοτέα Π.2.6 Αναφορά πεπραγµένων υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Υποέργου Φ Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Χ Χ Χ Χ Χ Χ A.2.4 Πίνακας Παραδοτέων Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσδιορίσει επακριβώς τα παραδοτέα του έργου συµπληρώνοντας τον ακόλουθο πίνακα, στον οποίο εµφανίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις τεκµηρίωσης του έργου από πλευράς Ακαδηµαϊκού Ιδρύµατος. Επίσης θα πρέπει να δοθεί στα πλαίσια της προσφοράς του ενδεικτικός πίνακας περιεχοµένων (outline) για κάθε παραδοτέο. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

22 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Α/Α Παραδοτέου Τίτλος Παραδοτέου Τύπος Παραδοτέου 1 Μήνας Παράδοσης 2 Π.2.1 Μελέτη εφαρµογής Μ Μ1 Π.2.2 Βασικός εξοπλισµός και λογισµικό Υ & Σ Μ4 Π.2.3 Εγχειρίδια χρήσης ΑΛ Μ4 Π.2.4 Ετικέτες RFID Υ Μ4 Π.2.5 Π.2.6 Αναφορά πεπραγµένων υποστήριξης Πιλοτικής Λειτουργίας Αναφορά πεπραγµένων υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας ΑΝ ΑΝ Μ5 Μ6 A.2.5 Σηµαντικά ορόσηµα υλοποίησης του έργου Α/Α Τίτλος Οροσήµου Μέθοδος µέτρησης της επίτευξης 1 Υπογραφή σύµβασης Υπογραφή σύµβασης 2 Ολοκλήρωση 1 ης Φάσης: Εκπόνηση Μελέτης Εφαρµογής 3 Ολοκλήρωση 2 ης Φάσης: Εγκατάσταση, προσαρµογή, παραµετροποίηση µετάπτωση δεδοµένων 4 Ολοκλήρωση 3 ης Φάσης: Πιλοτική Λειτουρία 5 Ολοκλήρωση 4 ης Φάσης: Παραγωγική λειτουργία % επί του συνολικού κόστους/ αµοιβής 3 Παραλαβή 1 ης φάσης 5% Παραλαβή 2 ης φάσης 70% Παραλαβή 3 ης φάσης 15% Παραλαβή 4 ης φάσης 10% 1 Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισµικό), Υ (Υλικό/Εξοπλισµός), Υ (Υπηρεσία), Σ (Σύστηµα), ΑΛ (Άλλο) 2 Μήνας Παράδοσης Παραδοτέου (π.χ. Μ1, Μ2,...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρώτος µήνας (δηλ. µήνας έναρξης) του Έργου 3 εφόσον η ΑΑ επιλέξει τη σύνδεση παράδοσης προοδευτικών τµηµάτων λειτουργικότητας µε αµοιβή Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

23 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.2.6 Ελάχιστες προδιαγραφές υπηρεσιών A Πολυκαναλική Προσέγγιση Ένα σηµαντικό σηµείο στο οποίο η παρούσα πράξη θα πρέπει να δώσει προσοχή είναι και αυτό των εναλλακτικών καναλιών διάθεσης των υποκείµενων υπηρεσιών. Στις µέρες µας τα κανάλια διάθεσης έχουν πολλαπλασιαστεί κυρίως λόγω των τεχνολογικών αλµάτων. Ενώ παλιότερα ο προσωπικός υπολογιστής αποτελούσε µονόδροµο στην πρόσβαση και αξιοποίηση των ευκολιών που παρέχει µια ψηφιακή βιβλιοθήκη, τα πράγµατα σήµερα έχουν αλλάξει άρδην. Θα πρέπει να τονίσουµε, βέβαια, ότι σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να µειωθεί η αξία του πρώτου σαν κανάλι, δεδοµένου ότι ακόµα και σήµερα θεωρείται το πληρέστερο µέσο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, κυρίως λόγω των ισχυρών επεξεργαστικών, αποθηκευτικών και επικοινωνιακών δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και των πολλαπλών υποστηριζόµενων τεχνολογιών οι οποίες δίνουν την δυνατότητα στους προγραµµατιστές να δηµιουργήσουν λογισµικό που αναβαθµίζει την εµπειρία του τελικού χρήστη. Το κυριότερο εναλλακτικό κανάλι υπηρεσιών σήµερα είναι αυτό των κινητών συσκευών τηλεφωνίας. Στις µέρες µας, οι συσκευές αυτές έχουν αποκτήσει δυνατότητες που συναγωνίζονται αυτές ενός υπολογιστή, ενώ υπερκαλύπτουν τις προσφερόµενες ευκολίες λόγω της φορητότητας. Οι συγκεκριµένες συσκευές έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο είτε µέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας είτε µέσω WiFi, ενώ οι πιο καινούργιες µπορούν να απεικονίσουν ιστοσελίδες που προορίζονται για εµφάνιση σε υπολογιστές εξίσου καλά, επιτρέποντας στους χρήστες να επωφεληθούν από τις προσφερόµενες υπηρεσίες από οποιοδήποτε σηµείο και αν βρίσκονται, ακόµα και εν κινήσει. Επιπρόσθετα, επιβεβαιώσεις και ενηµερώσεις που σχετίζονται µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες µπορούν να αποστέλλονται µε SMS στους χρήστες για άµεση επικοινωνία και πραγµατοποίηση συναλλαγών ή ενηµερώσεων. Με την υποστήριξη, λοιπόν, και των δύο αυτών τεχνολογιών διαβεβαιώνεται ότι ο µέγιστος αριθµός ατόµων θα έχουν την δυνατότητα άµεσης ωφέλειας από τις υπηρεσίες του νέου συστήµατος, εξασφαλίζοντας την µέγιστη διείσδυση της πράξης στην κοινωνία. A Ανοικτά Πρότυπα Η προτεινόµενη πράξη βασίζεται κυρίως στη χρήση ανοικτών προτύπων, τα οποία εξασφαλίζουν ανεξαρτησία από κλειστές τεχνολογίες και διευκολύνουν σε µεγάλο βαθµό τη διαλειτουργικότητα µεταξύ ετερογενών συστηµάτων. Το λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη του Ιδρυµατικού Αποθετηρίου θα είναι Ανοικτού Κώδικα (όπως είναι εξάλλου και τα πιο δηµοφιλή σχετικά λογισµικά) και θα προσφέρει εξαγωγή των µεταδεδοµένων των τεκµηρίων σε µορφή XML και ανάκτησή τους µε βάση το ανοικτό πρότυπο OAI-PMH. Συνεπώς, τα µεταδεδοµένα που πρόκειται να ειισαχθούν δε θα είναι εκφρασµένα σε όρους κάποιου κλειστού προτύπου που υποδεικνύεται από µια πλατφόρµα λογισµικού, γεγονός που θα καθιστούσε δύσκολη τη µεταφορά τους και επαναχρησιµοποίησή τους. Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί ότι τα περισσότερα λογισµικά δηµιουργίας αποθετηρίων (π.χ. DSpace) χρησιµοποιούν το πρότυπο Dublin Core ή άλλα λεξιλόγια εκφρασµένα σε µορφή RDF, που αποτελεί ακόµα ένα ανοικτό πρότυπο για την περιγραφή πληροφορίας. Παράλληλα, οι δυνατότητες θεµατικής και σηµασιολογικής αναζήτησης που θα προστεθούν στο Ιδρυµατικό Αποθετήριο θα βασίζονται και θα χρησιµοποιούν οντολογίες που έχουν αναπτυχθεί από ειδικούς σε ένα συγκεκριµένο πεδίο γνώσης και οι οποίες είναι διαθέσιµες για χρήση από τρίτους και αναφορά στους όρους που περιέχουν. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

24 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A Ανοικτά εδοµένα Ένα από τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα της πράξης θα είναι η ανοιχτή και απρόσκοπτη διάθεση των δηµόσιων ψηφιακών δεδοµένων. Η επιλογή του υλικού που θα ψηφιοποιηθεί θα γίνει από το προσωπικό της βιβλιοθήκης σε συνεργασία µε καθηγητές και ερευνητές του Ιδρύµατος και θα αποτελείται από άρθρα/δηµοσιεύσεις µελών του ΑΤΕΙ Μεσολογγίου, σπάνια βιβλία και υλικό από το ιστορικό αρχείο του ΑΤΕΙ Μεσολογγίου και όποια άλλα επιπρόσθετα στοιχεία κριθούν απαραίτητα. Το ψηφιακό περιεχόµενο εµπλουτισµένο και µε µεταδεδοµένα ή/και υλικό άλλων πηγών (όπως ΕΚΤ, ΑΡΤΕΜΙΣ) θα διατηρείται µόνιµα στο ανοιχτού κώδικα ψηφιακό αποθετήριο της βιβλιοθήκης του Ιδρύµατος. Για την ανοιχτή διάθεση του ψηφιακού αυτού υλικού θα µελετηθούν διεθνή παραδείγµατα, όπως αυτά της βιβλιοθήκης του MIT, του UCLA, κ.α. που κάνουν χρήση ανοιχτών αδειών Creative Commons, Αναφορά προέλευσης-μη Εµπορική Χρήση-Παρόµοια ιανοµή 3.0. Επίσης, µε τη χρήση καθιερωµένων προτύπων περιγραφής (Dublin Core) και πρωτοκόλλων αναζήτησης και χρήσης (OAI-PMH) των ψηφιακών τεκµηρίων θα εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα µε άλλα ΠΣ και η ανοιχτή και απρόσκοπτη πρόσβαση και χρήση του ψηφιακού αυτού περιεχοµένου. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα δοθεί έµφαση στην διευκόλυνση της πρόσβασης µέσω προηγµένων υπηρεσιών βασισµένων σε τεχνολογίες Σηµασιολογικού Ιστού, στα ανοικτά δεδοµένα του ΙΑ του ΑΤΕΙ Μεσολογγίου, ΑΤΕΙ Μεσολογγίου, αλλά και του συνόλου των δικτυωµένων ΙΑ όπως προβλέπεται µε την ανάπτυξη κεντρικής πύλης πρόσβασης στην οριζόντια δράση. A Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Στόχος των υπηρεσιών εκπαίδευσης είναι: η ολοκληρωµένη µεταφορά τεχνογνωσίας προς ένα ικανό πυρήνα στελεχών του Ακαδηµαϊκού Ιδρύµατος, οι οποίοι θα αναλάβουν µετά το πέρας του έργου την διαχείριση, υποστήριξη και περαιτέρω εξέλιξη του έργου. η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων στους χρήστες του συστήµατος, ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία της πλήρους ένταξης σε παραγωγική λειτουργία. η επίλυση προβληµάτων που σχετίζονται µε την αρχική εξοικείωση των χρηστών και τη συστηµατική υποστήριξη της προσαρµογής τους στα νέα εργαλεία. A Υπηρεσίες Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του συστήµατος, ο Ανάδοχος πρέπει να θέσει το Σύστηµα σε Πιλοτική Λειτουργία κάτω από πραγµατικές συνθήκες για χρονικό διάστηµα ενός (1) µήνα. Η πιλοτική Λειτουργία αναφέρεται στο στάδιο της πραγµατικής λειτουργίας του συστήµατος και θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί: για το προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα. µε τη συµµετοχή µιας περιορισµένης, αλλά αντιπροσωπευτικής οµάδας χρηστών, καλύπτοντας το σύνολο των επιχειρησιακών διαδικασιών. καλύπτοντας το σύνολο των λειτουργιών του συστήµατος. χρησιµοποιώντας αντιπροσωπευτική πληροφορία για τον ενδελεχή έλεγχο του συστήµατος. Ο Ανάδοχος, κατά την περίοδο της Πιλοτικής Λειτουργίας του Συστήµατος, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

25 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Επίλυση προβληµάτων, ιόρθωση / ιαχείριση λαθών, Υποστήριξη χρηστών µε φυσική παρουσία στελεχών του Αναδόχου (συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες, υποστήριξη στο χειρισµό και λειτουργία των υπολογιστών, εφαρµογών, κλπ.) Υποστήριξη help-desk Επικαιροποίηση (update) τεκµηρίωσης. Ειδικότερα, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά την περίοδο πιλοτικής λειτουργίας είναι να ελεγχθούν διεξοδικά: Οι ρυθµίσεις, παραµετροποιήσεις και προσαρµογές του λογισµικού συστήµατος, Η ολοκλήρωση των υλοποιηµένων υποσυστηµάτων, Οι ρυθµίσεις του συστήµατος για τη βελτίωση της απόδοσης (fine tuning). Οποιαδήποτε άλλη παράµετρος επηρεάζει την οµαλή λειτουργία του συστήµατος Σε περίπτωση που κατά την περίοδο Πιλοτικής Λειτουργίας, εµφανισθούν προβλήµατα ή διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις, ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει άµεσα στις απαραίτητες βελτιωτικές παρεµβάσεις και αναπροσαρµογές, ώστε το Σύστηµα, µετά το πέρας της περιόδου Πιλοτικής Λειτουργίας, να είναι έτοιµο για παραγωγική εκµετάλλευση (production). Επιπλέον, προβλήµατα των δεδοµένων που ενδεχοµένως να εµφανιστούν κατά την πιλοτική λειτουργία, θα πρέπει να αντιµετωπιστούν κατάλληλα από τον Ανάδοχο πριν την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήµατος. Αν δεν αντιµετωπιστούν πλήρως τα προβλήµατα που θα ανακύψουν κατά την πιλοτική λειτουργία, προφανώς το διάστηµα του ενός µήνα θα παραταθεί ανάλογα. A Υπηρεσίες Συντήρησης Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, εφόσον του ζητηθεί από το Ακαδηµαϊκό Ίδρυµα, να υπογράψει Σύµβαση Συντήρησης για τον 1 ο, 2 ο ή και 3 ο χρόνο από την οριστική παραλαβή του Έργου, µε τις πρόσθετες υπηρεσίες που περιγράφονται στη συνέχεια και µε τίµηµα που θα αναφέρεται στην Προσφορά του. Το κόστος της Συντήρησης των 3 ετών από την οριστική παραλαβή δεν συµµετέχει στην διαδικασία αξιολόγησης, αφού δεν εντάσσεται στο φυσικό αντικείµενο του παρόντος έργου. Απλά αναφέρεται στην Οικονοµική προσφορά και είναι δεσµευτική για τον προσφέροντα. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία δέσµευση υπογραφής σχετικής Σύµβασης Συντήρησης. Η Σύµβαση Συντήρησης (µε on-site τεχνικούς) ενδέχεται να προκύψει στο πλαίσιο ανεξάρτητου διαγωνισµού. Στόχος των υπηρεσιών συντήρησης είναι η βελτίωση της καλής λειτουργίας του Συστήµατος µέσα από την άµεση ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες προβληµάτων και η άµεση αποκατάσταση των βλαβών/ προβληµάτων του Συστήµατος. Οι υπηρεσίες Συντήρησης θα παρέχονται βάσει ενός συγκεκριµένου πλαισίου παροχής Υπηρεσιών, το οποίο θα κατατεθεί στην Πρόταση του ιαγωνιζοµένου. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνεται εντοπισµός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση τους. Η αποκατάσταση της λειτουργίας µίας µονάδας/εφαρµογής/υποσυστήµατος θα πρέπει να γίνεται εντός των ορίων διαθεσιµότητας που καθορίζονται στη συνέχεια. Η απόκριση του Αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα είναι εντός µίας εργάσιµης ηµέρα από τη στιγµή της αναγγελίας της βλάβης. Ως χρόνος απόκρισης ορίζεται ο χρόνος που µεσολαβεί από τη στιγµή που το Helpdesk του Αναδόχου λαµβάνει µία κλήση από την Υπηρεσία µέσω της προκαθορισµένης διαδικασίας ως τη χρονική στιγµή ανταπόκρισης του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

26 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Αναδόχου. Η ανταπόκριση του Αναδόχου νοείται η επιτόπια παρουσία του ή η τηλεφωνική διαπίστωση του προβλήµατος, στην υπηρεσία που παρέχεται on-site συντήρηση. Ως χρόνος αποκατάστασης της βλάβης εννοείται ο χρόνος που µεσολαβεί από τη στιγµή της αναγγελίας της βλάβης από την Υπηρεσία, έως την στιγµή που η βλάβη επιδιορθώθηκε και οι λειτουργίες τις οποίες επιτελούσε το σύστηµα γίνονται πάλι διαθέσιµες. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

27 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.2.7 Μέλη Οµάδας Έργου Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη της Οµάδας Έργου και την εµπειρία στις απαιτήσεις του βάσει του γνωστικού αντικειµένου που θα καλύψουν και να δηλωθούν οι ανθρωποµήνες που θα αφιερώσουν στο Έργο A.2.8 Σχήµα ιοίκησης, Σχεδιασµού και Υλοποίησης του Έργου Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωµένη πρόταση για τη δοµή, τη σύνθεση και την οργάνωση της οµάδας έργου, για το προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση του έργου, το αντικείµενο και το χρόνο απασχόλησης όλων των µελών της οµάδας έργου στο έργο. Ειδικότερα ο ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει στη προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία: Την οργάνωση της οµάδας έργου µε προσδιορισµό των ρόλων και αρµοδιοτήτων των υποοµάδων εργασίας, τον τρόπο λειτουργίας και συνεργασίας των µελών το επίπεδο εµπειρίας του κάθε στελέχους της οµάδας έργου, το συνολικό χρόνο απασχόλησης του κάθε µέλους της Οµάδας Έργου σε Ανθρωποµήνες (Α/Μ). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει οµάδα για το έργο, η οποία θα αποτελείται από κατ ελάχιστον από: Τον Υπεύθυνο Έργου (ΥΕ), ο οποίος θα ηγηθεί της οµάδας έργου και θα έχει τη συνολική ευθύνη επικοινωνίας µε το Φορέα Υλοποίησης, συντονισµού των εργασιών και διευθέτησης των ζητηµάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωµής του έργου. Το Συντονιστή της οµάδας ανάπτυξης Τα µέλη της οµάδας ανάπτυξης Το Συντονιστή της οµάδας παραµετροποίησης Τα µέλη της οµάδας παραµετροποίησης Το Συντονιστή της οµάδας Εκπαίδευσης Τα µέλη της οµάδας εκπαίδευσης. A.2.9 Σχέδιο και Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµπεριλάβει στην προσφορά του λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα υλοποίησης µε τις κύριες φάσεις υλοποίησης, περιγραφές εργασιών και παραδοτέων, αναλυτικές χρονικές περιόδους υλοποίησης, ανθρώπινους πόρους (ρόλοι / οµάδες έργου) και αρµοδιότητες, καθώς και τα κύρια ορόσηµα του Έργου. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Πληροφοριακού Συστήµατος, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει Μηνιαίες Αναφορές Προόδου (progress reports) σχετικά µε τις δράσεις του και τις διαδικασίες εκτέλεσης του Έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται: η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος του Έργου η ορθή, και συµβατή µε τις προδιαγραφές, εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Οι τακτικές συναντήσεις του Αναδόχου µε την ΕΠΠΕ για την πρόοδο του Έργου θα διεξάγονται σε µηνιαία βάση. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

28 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Έργου του Αναδόχου θα παρουσιάζει σε κάθε συνάντηση την Αναφορά Προόδου του Έργου, στην οποία θα συµπεριλαµβάνεται τυχόν ενηµερωµένη έκδοση του χρονοδιαγράµµατος του Έργου. Εκτός από τις τακτικές συναντήσεις, ο Πρόεδρος της ΕΠΠΕ µπορεί να συγκαλέσει έκτακτες συναντήσεις εάν κριθεί απαραίτητο. Ο Ανάδοχος θα τηρεί τα πρακτικά των συναντήσεων που διεξάγονται για την πρόοδο του Έργου και θα τα αποστέλλει στην ΕΠΠΕ. Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος εφαρµόζει σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, θα πρέπει να συµπεριλάβει στην προσφορά του την εν λόγω διαδικασία µε τα έντυπά της, ή σε περίπτωση χρήσης λογισµικού, να γίνει σχετική αναφορά. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στα πλαίσια υλοποίησης της Μελέτης Εφαρµογής ένα ολοκληρωµένο Σχέδιο ιαχείρισης και Ποιότητας Έργου (Σ ΠΕ). A.2.10 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει το Έργο στο Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου και θα παραδώσει τα παραδοτέα του Έργου στην έδρα του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. A.2.11 ιαδικασία παραλαβής Έργου Οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του Έργου γίνονται από την ΕΠΠΕ. Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύµβασης, η ΕΠΠΕ διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός επτά (7) ηµερών από την επόµενη της ηµεροµηνίας παράδοσής του - τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειµένου ο Ανάδοχος να συµµορφωθεί µε αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωµένο και συµπληρωµένο εντός πέντε (5) ηµερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. Η διαδικασία επανυποβολής µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέχρι δύο (2) φορές και σε καµία περίπτωση ο χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει το συνολικό χρόνο του Έργου. Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, γίνονται υποχρεωτικά µέσα στις προθεσµίες που θα οριστούν στη Σύµβαση. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σηµείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει µη συµµορφώσεις µε τους όρους της Σύµβασης και τις τιθέµενες προδιαγραφές, ενηµερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή πέντε (5) ηµέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρηµάτων. Εφ όσον διαπιστωθεί διατήρηση των µη συµµορφώσεων και µετά τις διορθωτικές ενέργειες του Αναδόχου, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΕΠΠΕ µπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου, οπότε και εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στα άρθρα 29 και 30 του Κανονισµού Προµηθειών. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

29 Β ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ B.1.1 Αντικείµενο ιαγωνισµού Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η δηµιουργία Σύγχρονων Υπηρεσίων Ταυτοποίησης/Πρόσβασης/ ιαχείρισης στους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Μεσολογγίου (RFID-Radio Frequency Identification)» Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουµένων. εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για µέρος του Έργου. B.1.2 Προϋπολογισµός Έργου Το Έργο χρηµατοδοτείται από: Α. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και από Εθνικούς Πόρους Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα Ευρώ, ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτουσα αρχή είναι το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου - ιεύθυνση έδρας: Γραφεία του Ειδικού Λογαριασµού του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου - Νέα Κτίρια, 30200, Μεσολόγγι - Γενικές Πληροφορίες: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Τηλέφωνα: , Fax: Εmail: - Τεχνικές Πληροφορίες: κ. Σπύρος Συρµακέσης - Τηλέφωνο: B.1.4 Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο ιαγωνισµού Ο ιαγωνισµός πραγµατοποιείται και υλοποιείται από το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου έχοντας υπ όψιν τις διατάξεις: Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

30 Β ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Των 1268/82, Ν. 545/77, 641/77, 1351/83, 1400/83, 1404/83 και της λοιπής Νοµοθεσίας που ισχύει για το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. 2. Τις διατάξεις του Ν.. 496/74 όπως ισχύει σήµερα και του Ν. 1797/ Του Π.. 118/2007 και των Ν. 2083/92 & 2286/95 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις «περί προµηθειών κ.λ.π.». 4. Της υπ αριθµό 13/ απόφασης της Επιτροπής Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου µε Α Α 4ΑΧ846914Η-8ΓΝ, µε την οποία εγκρίθηκε η διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισµού. B.1.5 Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Προκήρυξης Η Προκήρυξη του ιαγωνισµού καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (www.teimes.gr) στις B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ιακήρυξη το αργότερο µέχρι τις και ώρα 14:00 στην έδρα του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου και συγκεκριµένα στο Γενικό Πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Νέα Κτίρια, 30200, Μεσολόγγι. Σε περίπτωση υποβολής της προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου µε ταχυδροµείο (courier) η προσφορά οφείλει να βρίσκεται στο Γενικό Πρωτόκολλο την προηγούµενη µέρα από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων ιαγωνισµού Η διάθεση της ιακήρυξης γίνεται από την έδρα του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Γραφεία του Ειδικού Λογαριασµού του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Νέα Κτίρια, 30200, Μεσολόγγι και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορική (courier). Στην περίπτωση παραλαβής της ιακήρυξης µέσω ταχυµεταφορικής (courier), το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες της ιακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. Οι παραλήπτες της ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της ιακήρυξης που παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Προϋπολογισμός: Εβδομήντα

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο «Επέκταση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων» στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Βύρωνα νση : Καραολή κ ηµητρίου 36-44 16233, Βύρωνας, Βύρωνας 28/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 22400 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας South East Europe. Αριθµός Πρωτοκόλλου: 9/15-06-2011 ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ:

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας South East Europe. Αριθµός Πρωτοκόλλου: 9/15-06-2011 ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: Προξένου Κοροµηλά 24, 54622, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 253477/253478 Fax: 2310 234205 http://www.seerc.org e-mail: contact@seerc.org ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για το έργο: «Παροχή ερευνητικών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Λαμίας» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Αρ. ιακήρυξης 5/2012 Αρ. Πρωτ.: 987/15.5.2012 ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Υποέργο 2 «Προµήθεια Εξοπλισµού Λογισµικού» Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Καβάλας Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

για το Έργο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

για το Έργο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 16/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔHΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθ. Πρωτ: 28291 Ταχ. Δ/νση : Γρ.Λαμπράκη 231 Πληροφορίες : Παπαμιχαλόπουλος Αλ - Φαρμακόρης Ευαγ Τηλ : 2104990455-4 Fax : 2104976840 e-mail : projects@korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου / Αποθετηρίου ΤΕΙ Μεσολογγίου Αναθέτουσα Αρχή: Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Προϋπολογισμός: 144.552,85 (χωρίς ΦΠΑ) Δικαίωμα προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Υποέργου 2 Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ..(ελκε)/2012 με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ..(ελκε)/2012 με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ..(ελκε)/2012 με Δημοσίευση για το Έργο «Δημιουργία Ιδρυματικού Καταθετηρίου/Αποθετηρίου Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικής Μουσικής» στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. Ανοικτού Διαγωνισμού. για το Έργο

Διακήρυξη. Ανοικτού Διαγωνισμού. για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Παραμετροποίηση ΠΣ Νομαρχιών για την λειτουργία του στις Περιφέρειες & στους Δήμους Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου» του Υποέργου 1 της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τα χ.δ/νση : Πανεπιστημίου 254 (Β' κτίριο Intracom) Ταχ.Κώδικας : 261 10 Πληροφορίες : Ν. Νταλαχάνης Τηλέφωνο : 2613-613.136

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 71110, Ηράκλειο Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ. : Τηλ.: 2810 392213 FAX : 2810 542080 Site: www.pagni.gr e-mail: prom@pagni.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.

Τ.Κ. 71110, Ηράκλειο Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ. : Τηλ.: 2810 392213 FAX : 2810 542080 Site: www.pagni.gr e-mail: prom@pagni.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Ηράκλειο, Τ.Κ. 71110, Ηράκλειο Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το Έργο υποθέσεων περιφερειακών οργανικών µονάδων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση

ιακήρυξη Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το Έργο υποθέσεων περιφερειακών οργανικών µονάδων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση ιακήρυξη Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το Έργο «Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού δικαστικών υποθέσεων περιφερειακών οργανικών µονάδων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση του Κωδ. ΟΠΣ: 300282

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 με τίτλο

Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 με τίτλο Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 με τίτλο «Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) Λειτουργικών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» Κωδικός ΟΠΣ: 327694 που υλοποιείται στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 2. «Αναβάθμιση/Υλοποίηση ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 2. «Αναβάθμιση/Υλοποίηση ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Αναβάθμιση/Υλοποίηση ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ/ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Προϋπολογισμός: 180.000,00

Διαβάστε περισσότερα