Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε ηµοσίευση για το Έργο «Σύγχρονες Υπηρεσίες Ταυτοποίησης/Πρόσβασης/ ιαχείρισης στους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Μεσολογγίου (RFID-Radio Frequency Identification)» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Προϋπολογισµός: ,00 (µε ΦΠΑ) ιάρκεια: 6 µήνες Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 30/09/2011 Κωδικός ΟΠΣ: Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

2 Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

3 ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε ηµοσίευση για το έργο «Σύγχρονες Υπηρεσίες Ταυτοποίησης/Πρόσβασης/ ιαχείρισης στους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Μεσολογγίου (RFID-Radio Frequency Identification)» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακά Προγράµµατα: Ψηφιακή Σύγκλιση Προϋπολογισµός: (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ) ,00 Κριτήριο Ανάθεσης: «Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά» Ηµεροµηνία ιενέργειας: Ηµεροµηνία ηµοσίευσης Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 8 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 8 Συντοµογραφίες γενικά 9 Ορισµοί διακηρύξης 11 A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 12 A.1 Σκοποί και στόχοι Έργου 12 A.1.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του Έργου 12 A Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας και Υλοποίησης 12 A Όργανα και Επιτροπές ( ιακυβέρνηση του Έργου) 15 A.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 15 A.2.1 Συνοπτικά Στοιχεία Έργου 15 A.2.2 Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου & Αρµοδιότητες Αναδόχου 15 A.2.3 Χρονοδιάγραµµα και Φάσεις Έργου 18 A.2.4 Πίνακας Παραδοτέων 21 A.2.5 Σηµαντικά ορόσηµα υλοποίησης του έργου 22 A.2.6 Ελάχιστες προδιαγραφές υπηρεσιών 23 A Πολυκαναλική Προσέγγιση 23 A Ανοικτά Πρότυπα 23 A Ανοικτά εδοµένα 24 A Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 24 A Υπηρεσίες Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας 24 A Υπηρεσίες Συντήρησης 25 A.2.7 Μέλη Οµάδας Έργου 27 A.2.8 Σχήµα ιοίκησης, Σχεδιασµού και Υλοποίησης του Έργου 27 A.2.9 Σχέδιο και Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας 27 A.2.10 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου 28 A.2.11 ιαδικασία παραλαβής Έργου 28 B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 29 B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 29 Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός 4-109

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B.1.1 Αντικείµενο ιαγωνισµού 29 B.1.2 Προϋπολογισµός Έργου 29 B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 29 B.1.4 Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο ιαγωνισµού 29 B.1.5 Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Προκήρυξης 30 B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 30 B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων ιαγωνισµού 30 B.1.8 Παροχή ιευκρινίσεων επί της ιακήρυξης 31 B.2 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 32 B.2.1 ικαίωµα Συµµετοχής 32 B.2.2 ικαιολογητικά Συµµετοχής 32 B.2.3 ικαιολογητικά Κατακύρωσης 35 B Οι Έλληνες Πολίτες 35 B Οι Αλλοδαποί Πολίτες 37 B Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα 39 B Οι συνεταιρισµοί 40 B Τα αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα 42 B.2.4 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 43 B.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 44 B.2.6 Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής 45 B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 50 B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 50 B.3.2 Περιεχόµενο Προσφορών 50 B Περιεχόµενα Φακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής» 52 B Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 52 B Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 54 B Περιεχόµενα Φακέλου «ικαιολογητικά Κατακύρωσης» 54 B.3.3 Ισχύς Προσφορών 54 B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 55 B.3.5 Τιµές Προσφορών Νόµισµα 55 B.4 ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 56 B.4.1 ιαδικασία ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών 56 B ιαδικασία διενέργειας ιαγωνισµού - αποσφράγιση προσφορών 56 Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός 5-109

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών 58 B Βαθµολόγηση τεχνικών προσφορών 58 B Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 59 B ιαµόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 61 B ιαδικασία κατακύρωσης ιαγωνισµού 61 B.4.2 Απόρριψη προσφορών 62 B.4.3 Προσφυγές 63 B.4.4 Αποτελέσµατα Κατακύρωση - Ματαίωση ιαγωνισµού 65 B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 65 B.5.1 Κατακύρωση και υπογραφή της Σύµβασης 65 B.5.2 Τρόπος Πληρωµής Κρατήσεις 66 B.5.3 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις 67 B.5.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου 68 B.5.5 Υπεργολαβίες 71 B.5.6 Εµπιστευτικότητα 71 B.5.7 Πνευµατικά δικαιώµατα 72 B.5.8 Εφαρµοστέο ίκαιο ιαιτησία 73 C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 74 C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 74 C.2 Παράρτηµα: ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 76 C.2.1 Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 76 C.2.2 Α. ΠΥΛΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ RFID 79 C.2.3 B1. ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ RFID TAGS - READER 79 C.2.4 B2. ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ RFID TAGS - ANTENNAS 80 C.2.5 Γ. ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ (ΓΡΑΦΕΙΟΥ) 81 C.2.6. ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 82 C.2.7 E. ΕΤΙΚΕΤΕΣ RFID ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 83 C.2.8 ΣΤ. ΚΑΡΤΕΣ RFID ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 83 C.2.9 Εκπαίδευση Τεκµηρίωση Πιλοτική Λειτουργία 84 C.2.10 Παραγωγική λειτουργία Εγγύηση - Συντήρηση 86 C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 87 C.3.1 Ανάπτυξη Υπηρεσιών 87 Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός 6-109

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ C.3.2 Εκπαίδευση χρηστών (β. Α4.3) 87 C.3.3 Υπηρεσίες Υποστήριξης Έναρξης Λειτουργίας (βλ. Α4.4, Α4.5) 87 C.3.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Έργου 88 C.4 Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 89 C.4.1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 89 C.4.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης 90 C.4.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 92 C.4.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 94 C.4.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 95 C.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 96 Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός 7-109

8 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σύγχρονες Υπηρεσίες Ταυτοποίησης/Πρόσβασης/ ιαχείρισης στους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Μεσολογγίου (RFID-Radio Frequency Identification) Πρόχειρος ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ, ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. (Προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ ,54 ΦΠΑ : 7.971,46) Έξι (6) µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης και ώρα 14:00. Η έδρα του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Νέα Κτίρια, 30200, Μεσολόγγι κ. Σπύρο Συρµακέση Αναπληρωτή Καθηγητή Τηλ: Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός 8-109

9 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Συντοµογραφίες γενικά ΑΑ ΕΕ ΕΣΠΑ ΕΠ ΨΣ ISO HTML SMS ΕΠ ΕΕΕΚ ΕΛΚΕ ΕΠ ΨΣ ΕΠΠΕ ΕΤΕΠ ΙΚΥ Π.Σ. ΥΠ ΒΜΘ Αναθέτουσα Αρχή Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ψηφιακή Σύγκλιση International Organization for Standarization Hyper Text Markup Language Short Message Service ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσηµο έντυπο όπου δηµοσιεύεται η Νοµοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νοµικές ή άλλες δεσµεύσεις για τα κράτη µέλη ή αυτούς που αφορούν. Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων και Έρευνας Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών Πληροφοριακό Σύστηµα Υπουργείο Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ΑΑ ΑΕΙ ΕΠ ΕΣΕ Ε ΙΠ ΕΕ ΙΠ ΕΛΚΕ ΕΤΕΠ ΕΤΠ ΛΕ ΛΣ ΟΠΣ Ε ΑΠ Αναθέτουσα Αρχή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Μέλη ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ιεύθυνση Εκτέλεσης & Συντήρησης Έργων Ειδικό ιδακτικό Προσωπικό Μέλη Ειδικού και Εργαστηριακού ιδακτικού Προσωπικού κλάδου Ι και ΙΙ Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Λειτουργική Ενότητα Λειτουργικό Σύστηµα Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός 9-109

10 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Π Ε Π Η ΠΕΣ Σ ΠΕ ΤΕΙ ΦΕΚ ΠΕΣ AS Β ή DΒ Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου Σχέδιο ιαχείρισης και Ποιότητας Έργου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου Application Server Βάση εδοµένων / Data Base Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

11 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Ορισµοί διακηρύξης Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Αριθµός ιακήρυξης Αρµόδια Επιτροπή ιακήρυξη ΕΠΠΕ Επίσηµη γλώσσα του ιαγωνισµού και της Σύµβασης Έργο Προϋπολογισµός Έργου Σύµβαση Συµβατικά τεύχη Συµβατικό Τίµηµα Φορέας Υλοποίησης Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύµβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου το οποίο θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη Σύµβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν. Ο αριθµός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του διαγωνισµού του Έργου Η Επιτροπή που συστήνεται µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους/ υποψηφίους διαγωνιζόµενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο ιαγωνισµός. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα ιακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η/οι Σύµβαση/εις είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζοµένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που µπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή µεταξύ του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη Σύµβαση, β. την Προσφορά του Αναδόχου, γ. τη ιακήρυξη. Το συνολικό τίµηµα της Σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

12 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.1 Σκοποί και στόχοι Έργου Σκοπός του προτεινόµενου έργου είναι η δηµιουργία στο ΤΕΙ Μεσολογγίου των απαραίτητων υποδοµων για «Σύγχρονες Υπηρεσίες Ταυτοποίησης/Πρόσβασης/ ιαχείρισης στους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Μεσολογγίου (RFID- Radio Frequency Identification)» και την προσφορά αυτών στο ΤΕΙ Μεσολογγίου. Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών ταυτοποίησης/ πρόσβασης/διαχείρισης στους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του ΤΕΙ Μεσολογγίου, µε σκοπό την ταχύτερη και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του κοινού της βιβλιοθήκης. Οι νέες υπηρεσίες θα βασίζονται στην τεχνολογία ταυτοποίησης µέσω ραδιοσυχνοτήτων (Radio Frequency Identification - RFID) και θα παρέχουν ένα σύγχρονο, ασφαλές και αποτελεσµατικό περιβάλλον δανεισµού των βιβλίων, µε χρήση της υπάρχουσας κάρτας µέλους Βιβλιοθήκης (barcode) σε συνδυασµό µε την RFID ετικέτα του βιβλίου και αυτόµατη καταγραφή των δανειζόµενων / τίτλων χωρίς την εµπλοκή του προσωπικού της Βιβλιοθήκης. A.1.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας ιακήρυξης εµπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥ ΨΣ Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Υπουργείο Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών ΕΠΠΕ - Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου Βλ. παρ. Α1.1.2 Βλ. παρ. Α A Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας και Υλοποίησης Tο Τ.Ε.Ι. Mεσολογγίου ιδρύθηκε το Το ΤΕΙ στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια εντός αγροκτήµατος συνολικής εκτάσεως οκτακοσίων (800) στρεµµάτων που βρίσκεται σε απόσταση Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

13 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ περίπου 4 χιλιοµέτρων από το κέντρο της πόλης του Μεσολογγίου. Είναι ένα ανεξάρτητο πλήρως αυτοδιοικούµενο Ν.Π... Η εποπτεία του κράτους ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων. Το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, µε έδρα την πόλη του Μεσολογγίου, έχει το πλεονέκτηµα να βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, και συνεπώς τη δυνατότητα προσέλκυσης σπουδαστών και εκπαιδευτικών απ όλη την Ελληνική Επικράτεια. Ταυτόχρονα, η επικοινωνία µε τα µεγάλα αστικά κέντρα είναι εφικτή και η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας ιδιαίτερα σηµαντική. Κυρίαρχη στρατηγική επιλογή του TEI Μεσολογγίου είναι η παροχή ανώτατης Τεχνολογικής εκπαίδευσης άµεσα συνδεδεµένης µε την τοπική κοινωνία και ως όραµα έχει τη µετατροπή του σε µοχλό ανάπτυξης και γέφυρας για τη µεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας. Η επιχειρησιακή του δράση προδιαγράφεται από ένα στρατηγικό σχέδιο που συντάσσεται µετά την αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών του. Οι στρατηγικοί στόχοι του ιδρύµατος συνοψίζονται στην παραγωγή στελεχών υψηλής ποιότητας, καθώς και στην παραγωγή τεχνογνωσίας άµεσα συνδεδεµένης µε την παραγωγική διαδικασία. Η έντονη και ταχεία δραστηριοποίηση ως κυρίαρχη στρατηγική επιλογή επικεντρώνεται στην αναβάθµιση και επέκταση των υποδοµών, στη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης, στη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την παραγωγή καθώς και στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος. Η διοικητική του οργάνωση περιλαµβάνει τις παρακάτω διευθύνσεις: ιεύθυνση ιοικητικού-οικονοµικού Η ιεύθυνση ιοικητικού-οικονοµικού αποτελέται από τα εξής Τµήµατα: α) Τµήµα Προσωπικού στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγονται όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού του Τ.Ε.Ι. β) Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας & Πρωτοκόλλου στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγονται όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε τις εργασίες πρωτοκόλλου, την τήρηση του γενικού αρχείου του Τ.Ε.Ι., και την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας και νοµολογίας που διέπει την εν γένει λειτουργία του ιδρύµατος γ) Τµήµα Συλλογικών & Ατοµικών Οργάνων & Επιτροπών στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγονται όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε την συγκρότηση, την λειτουργία και την γραµµατειακή υποστήριξη των συλλογικών οργάνων του Τ.Ε.Ι. δ) Τµήµα Σπουδών Πρακτικής Άσκησης Σταδιοδροµίας & Σπουδαστικής Μέριµνας ε) Τµήµα Προϋπολογισµού απανών & Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) στ) Τµήµα Μισθοδοσίας Αποζηµιώσεων Προµηθειών & Περιουσίας Η ιεύθυνση ιοικητικού-οικονοµικού του Ιδρύµατος έχει ιδιαίτερη εµπειρία στην εκτέλεση έργων διαχείρισης δαπανών ανθρωπίνου δυναµικού, καθώς διαχειρίζεται τη µισθοδοσία του µόνιµου προσωπικού του ιδρύµατος συµπεριλαµβανοµένων των µελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ), του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού καθώς και των συµβασιούχων διδασκόντων. Επιπρόσθετα, η ιεύθυνση ιοικητικού-οικονµικού του ιδρύµατος έχει ιδιαίτερη εµπειρία στη διαχείριση πιστώσεων του προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων για την αναβάθµιση τόσο της εκπαιδευτικής και επιστηµονικής υποδοµής των Τµηµάτων και Εργαστηρίων του Ιδρύµατος όσο και των κτιριακών υποδοµών. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

14 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ιεύθυνση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών Η ιεύθυνση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα παρακάτω Τµήµατα: α) Το Τµήµα Πληροφορικής για την εύρυθµη λειτουργία όλων των πληροφορικών συστηµάτων του Ιδρύµατος. β) Το Τµήµα Μελετών- Κατασκευών για τη σύνταξη ή ανάθεση εκπόνησης τεχνικών και οικονοµικών µελετών για κατασκευές και επισκευές έργων γ) Το Τµήµα Συντήρησης για τη συνεχή επιθεώρηση των κτιριακών, ηλεκτρολογικών, µηχανολογικών, υδραυλικών εγκαταστάσεων, του τηλεφωνικού δικτύου και των κλιµατιστικών εγκαταστάσεων και η συντήρηση του από το µόνιµο τεχνικό προσωπικό. Ειδικός Λογαριασµός ΤΕΙ Μεσολογγίου Ο Ειδικός Λογαριασµός του ιδρύµατος ιδρύθηκε µε σκοπό να διαχειριστεί κονδύλια έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης, τεχνολογικής ανάπτυξης και παροχής σχετικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό έχει διαθέσει και διαχειριστεί κονδύλια που προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών, αναπτυξιακών έργων καθώς και έργων συνεχιζόµενης κατάρτισης, για την παροχή επιστηµονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών µελετών, την εκτέλεση δοκιµών, µετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωµοδοτήσεων, τη σύνταξη Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

15 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ προδιαγραφών για λογαριασµό τρίτων και άλλων σχετικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που συµβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσής και της έρευνας µε την παραγωγή. Οι υπηρεσίες και οι δραστηριότητες αυτές εκτελούνται από το επιστηµονικό προσωπικό του και µε την συνεργασία άλλων ειδικών επιστηµόνων. Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Μεσολογγίου Αποστολή της βιβλιοθήκης είναι η παροχή πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόµενο, η στήριξη των προπτυχιακών σπουδών και η έρευνας των µελών του ιδρύµατος. Η βιβλιοθήκη υποστηρίζεται από µόνιµο προσωπικό (τρεις βιβλιοθηκονόµους) από τους οποίους οι δύο ασχολούνται πρώτιστα µε την βιβλιογραφική επεξεργασία του υλικού και ένας µε τη οικονοµική διαχείριση και από συµβασιούχους οι οποίοι παρέχουν δευτερεύουσες υπηρεσίες. A Όργανα και Επιτροπές ( ιακυβέρνηση του Έργου) Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε ΑΠ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας ιακήρυξης θα οριστεί «Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε ΑΠ)». Αρµοδιότητα της Ε ΑΠ αποτελεί η διενέργεια του διαγωνισµού και η αξιολόγηση των προσφορών του παρόντος Έργου. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες παρακολούθησης και τελικής παραλαβής του Έργου όπως θα προκηρυχθεί από την παρούσα διακήρυξη θα οριστεί από το Ακαδηµαϊκό Ίδρυµα η «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρµοδιότητα της ΕΠΠΕ είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τµηµατική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου. A.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ A.2.1 Συνοπτικά Στοιχεία Έργου Ο παρόν διαγωνισµός αναφέρεται στην ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών ταυτοποίησης/ πρόσβασης/διαχείρισης στους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του ΤΕΙ Μεσολογγίου, µε σκοπό την ταχύτερη και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του κοινού της βιβλιοθήκης. Οι νέες υπηρεσίες θα βασίζονται στην τεχνολογία ταυτοποίησης µέσω ραδιοσυχνοτήτων (Radio Frequency Identification - RFID) και θα παρέχουν ένα σύγχρονο, ασφαλές και αποτελεσµατικό περιβάλλον δανεισµού των βιβλίων, µε χρήση της RFID κάρτας µέλους Βιβλιοθήκης σε συνδυασµό µε την RFID ετικέτα του βιβλίου και αυτόµατη καταγραφή των δανειζόµενων / τίτλων χωρίς την εµπλοκή του προσωπικού της Βιβλιοθήκης. A.2.2 Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου & Αρµοδιότητες Αναδόχου ύο από τα ζητήµατα που απασχολούν τις βιβλιοθήκες και ιδιαίτερα τις βιβλιοθήκες µε µεγάλες συλλογές, είναι η απογραφή και η διασφάλιση του υλικού τους. Τα τελευταία χρόνια ο αριθµός των Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

16 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ προπτυχιακών φοιτητών των Τµηµάτων του ΤΕΙ Μεσολογγίου έχει αυξηθεί σηµαντικά. Επιπρόσθετα, η ίδρυση Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών σήµανε την αύξηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των χρηστών, που εξυπηρετούνται από τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος και την αύξηση των συλλογών της. Συνέπεια αυτών ήταν η αύξηση του αριθµού των χρηστών της Βιβλιοθήκης και των δανεισµών, η οποία, όµως, δε συνοδεύτηκε και από αντίστοιχη αύξηση εξειδικευµένου προσωπικού. Αυτό σηµαίνει ότι οι διαδικασίες διασφάλισης και απογραφής καθίστανται ιδιαίτερα δύσκολες. Επίσης, η έλλειψη προσωπικού συνεπάγεται την απασχόληση του διαθέσιµου προσωπικού µε τις παραδοσιακές λειτουργίες της βιβλιοθήκης και δρα ανασταλτικά στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, µε σκοπό την κάλυψη περισσότερων και πιο εξειδικευµένων αναγκών της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Επίσης, το θέµα ασφαλείας είναι ένα σηµαντικό θέµα προστασίας των συλλογών της, δεδοµένου ότι µεγάλος αριθµός χρηστών κινείται καθηµερινά στους χώρους της βιβλιοθήκης. Για τον λόγο αυτό κρίνεται ότι η υλοποίηση της τεχνολογίας RFID για τις βιβλιοθήκες θα συµβάλλει σηµαντικά. Με τους Σταθµούς Αυτόµατου ανεισµού και Επιστροφής Υλικού οι χρήστες αυτοεξυπηρετούνται, σε µεγάλο βαθµό, χωρίς την παρέµβαση του προσωπικού. Το προσωπικό παρεµβαίνει για εξειδικευµένες εργασίες αναζήτησης και ανάκτησης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Με την επικόλληση ετικετών RFID στις συλλογές της βιβλιοθήκης, η διαδικασία της απογραφής πραγµατοποιείται γρήγορα και χωρίς την πιθανότητα σφαλµάτων. Αντικείµενο του προτεινόµενου έργου είναι η ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών ταυτοποίησης/πρόσβασης/διαχείρισης στους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Μεσολογγίου, µε σκοπό την ταχύτερη και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του κοινού της βιβλιοθήκης. Οι νέες υπηρεσίες θα βασίζονται στην τεχνολογία ταυτοποίησης µέσω ραδιοσυχνοτήτων (Radio Frequency Identification - RFID) και θα παρέχουν ένα σύγχρονο, ασφαλές και αποτελεσµατικό περιβάλλον δανεισµού των βιβλίων, µε χρήση της υπάρχουσας κάρτας µέλους Βιβλιοθήκης (barcode) σε συνδυασµό µε την RFID ετικέτα του βιβλίου και αυτόµατη καταγραφή των δανειζόµενων / τίτλων χωρίς την εµπλοκή του προσωπικού της Βιβλιοθήκης. Η δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης - για την επιστροφή υλικού, την ενηµέρωση των χρηστών για τις οφειλές τους και το δανεισµό υλικού -επιτρέπει στο κοινό να χρησιµοποιεί τη βιβλιοθήκη αποτελεσµατικά και χωρίς καθυστερήσεις σε αναµονές. Ειδικότερα, η δράση περιλαµβάνει: 1. Την προµήθεια, τοποθέτηση και ενεργοποίηση ετικετών RFID για την ταυτοποίηση του αντίστοιχου έντυπου υλικού της Βιβλιοθήκης. 2. Την παραµετροποίηση και ολοκλήρωση του περιβάλλοντος RFID µε το υπάρχον λογισµικό διαχείρισης της βιβλιοθήκης. Σκοπός των υπηρεσιών είναι η θέση σε λειτουργία δύο σταθµών εργασίας προσωπικού για τη διαχείριση των ετικετών RFID και για τη βελτιστοποίηση του χρόνου δανεισµού και επιστροφής υλικού. 3. Την ενεργοποίηση υπηρεσίας αυτοεξυπηρέτησης χρηστών µε την προµήθεια ενός σταθµού RFID και του αντίστοιχου λογισµικού. Οι χρήστες µέσω της κάρτας θα αναγνωρίζονται αυτόµατα από το σταθµό µε απευθείας επικοινωνία µε το λογισµικό της βιβλιοθήκης και θα είναι σε θέση να εκτελέσουν τις ακόλουθες ενέργειες χωρίς την εµπλοκή προσωπικού της βιβλιοθήκης: ανεισµό Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

17 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Επιστροφή υλικού Ενηµέρωση κατάστασης λογαριασµού Την υπηρεσία απογραφής των Βιβλίων της Βιβλιοθήκης και άµεσου εντοπισµού τίτλων εντός της συλλογής. Ο µέσος χρόνος απογραφής µε την τεχνολογία RFID υπολογίζεται σε 10 ανά ένα µέτρο ραφιού. Για το δε εντοπισµό των λάθος ταξινοµηµένων τίτλων υπολογίζεται ότι η βιβλιοθήκη σήµερα διαθέτει εντός της συλλογής και σε λάθος θέση τουλάχιστον το 25% των βιβλίων που θεωρεί απολεσθέντα. Την εκπαίδευση (συµβατική και επιτόπια υποστήριξη on the job training) των χρηστών και διαχειριστών της Βιβλιοθήκης. Την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας του Έργου. 4. Προµήθεια, εγκατάσταση και παραµετροποίηση ενός σταθµού απογραφής RFID και εντοπισµού υλικού µε το αντίστοιχο λογισµικό 5. Προµήθεια, εγκατάσταση και παραµετροποίηση 2 πυλών ασφαλείας RFID για τους δύο φυσικούς χώρους βιβλιοθηκών του ΤΕΙ Μεσολογγίου µε το αντίστοιχο λογισµικό παρακολούθησης της κίνησης πύλης. 6. Προµήθεια καρτών ταυτοποίησης χρηστών RFID για προσωποποιηµένες υπηρεσίες Η Υπηρεσία Ταυτοποίησης και Αυτοµατισµού ιαδικασίας ανεισµού για τους Χρήστες της Βιβλιοθήκης βασίζεται στη λογική ποµπού δέκτη, µέσω σήµατος που µεταφέρεται µε ραδιοκύµατα. Η βάση του συστήµατος είναι ετικέτα RFID (γνωστή επίσης και ως «έξυπνη ετικέτα») παθητικού τύπου, δηλαδή χωρίς δική της ενεργειακή πηγή, οπότε και δε µεταφέρει δεδοµένα µε δική της πρωτοβουλία. Στην ετικέτα, ο µικροεπεξεργαστής της οποίας θα είναι επανεγγράψιµος τουλάχιστον έως φορές, αποθηκεύονται πληροφορίες για το υλικό της βιβλιοθήκης. Η ετικέτα θα προσκολληθεί στο υλικό µε ακρυλική κόλλα που δεν το καταστρέφει. Η άλλη της πλευρά µπορεί να είναι κενή ή να εκτυπωθεί σε αυτή κάτι, όπως για παράδειγµα το λογότυπο της βιβλιοθήκης. Το σύστηµα συµπληρώνεται µε τον αναγνώστη, ο οποίος χρησιµοποιείται για την επικοινωνία µεταξύ του RFID ποµποδέκτη της ετικέτας, και ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) µέσω κατάλληλου λογισµικού. Στην ουσία «µεταφράζει» πληροφορίες από, και προς εναέρια σήµατα. Επίσης διαµορφώνει κατάλληλα το RFID πεδίο του ποµπού για τις διαδικασίες ανάγνωσης και εγγραφής δεδοµένων όπως ο σειριακός αριθµός. Ο τρόπος σύνδεσης του αναγνώστη µε τον Η/Υ είναι τύπου USB ή σειριακός. Ο όγκος της πληροφορίας που θα αποθηκευτεί στους ποµποδέκτες πρέπει να είναι ο απολύτως απαραίτητος ώστε να περιοριστεί το κόστος και να µειωθεί ο χρόνος επικοινωνίας µεταξύ ποµπού και αναγνώστη. Το µοντέλο αναφοράς δεδοµένων που θα χρησιµοποιηθεί, το οποίο ορίζει τόσο το είδος της πληροφορίας που αποθηκεύεται στο RFID ποµποδέκτη όσο και τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται αυτό, θα πρέπει να είναι εφαρµόσιµο σε συστήµατα βιβλιοθήκης και να είναι συµβατό µε διεθνείς οργανισµούς και standards. Το ειδικό λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί για την επικοινωνία του λογισµικού της βιβλιοθήκης και του RFID υλικού, θα πρέπει να χρησιµοποιεί την Βάση εδοµένων (Β ) του λογισµικού αυτοµατοποίησης λειτουργιών βιβλιοθηκονοµίας µέσω πρωτοκόλλου διασύνδεσης. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

18 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Αναλυτικότερα, για τη λειτουργία της υπηρεσίας απαιτείται ο παρακάτω υποστηρικτικός εξοπλισµός και λογισµικό: Α/α Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης 1. Εξοπλισµός 1.1 RFID Σταθµός εργασίας προσωπικού Βιβλιοθήκης 1.2 RFID Σταθµός αυτόµατου δανεισµού υλικού (αυτοεξυπηρέτηση χρηστών) µε barcode αναγνώστη καρτών µελών και Ηλεκτροµαγνητική µονάδα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης ταινίας ασφαλείας. Τεµάχια 2 Τεµάχια RFID Φορητή Συσκευή απογραφής βιβλιοθήκης Τεµάχια RFID Πύλη Ασφαλείας Τεµάχια 2 2. Λογισµικό 2.1 Λογισµικό Φόρτωσης και Ενεργοποίησης Ετικετών RFID Άδειες Λογισµικό Στατιστικών Πύλης Ασφαλείας Άδειες Λογισµικό διαµόρφωσης RFID tags και διαχείρισης συσκευής εντοπισµού και απογραφής υλικού Άδειες Λογισµικό ελέγχου κίνησης χρηστών Άδειες Λογισµικό Αυτοεξυπηρέτησης χρηστών από σταθµό Άδειες Λογισµικό απογραφής υλικού µε χρήση RFID Άδειες Λογισµικό συγχρονισµού δανεισµού µε σύστηµα RFID 3. Αναλώσιµα Άδειες Ετικέτες RFID για δανειστικό υλικό Τεµάχια Κάρτες χρηστών RFID Τεµάχια 3000 Ποσότητα/Κόστος A.2.3 Χρονοδιάγραµµα και Φάσεις Έργου Για την οµαλή υλοποίηση της δράσης είναι σκόπιµο να οµαδοποιηθούν οι απαιτούµενες ενέργειες σε επιµέρους Φάσεις. Ο χρόνος υλοποίησης του Υποέργου ορίζεται σε (6) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. Η ανάλυση του Έργου σε Φάσεις έχει ως εξής: Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

19 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Φάση Χρονική διάρκεια (σε µήνες) Τίτλος και συνοπτική περιγραφή Φάσης A 1 Μελέτη Εφαρµογής Β 3 Εγκατάσταση, παραµετροποίηση Συστ µατος και απογραφή υλικού. Γ 1 Πιλοτική Λειτουργία 1 Παραγωγική Λειτουργία Προσφορά που αναφέρει σα χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από 6 µήνες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επισηµαίνεται ότι οι χρόνοι των επιµέρους φάσεων, εκτός της παραγωγικής λειτουργίας του συνολικού συστήµατος είναι ενδεικτικοί. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι µπορούν να προσφέρουν και µικρότερο συνολικό χρόνο υλοποίησης του έργου από τους 6 µήνες. Ακολουθεί συνοπτικό χρονοδιάγραµµα και περιγραφή των ελάχιστων διακριτών φάσεων υλοποίησης µε στόχο την παράδοση ενός καλώς ορισµένου λειτουργικού αποτελέσµατος, εντός των προθεσµιών του χρονοδιαγράµµατος, ως ελάχιστη απαίτηση που η ΑΑ θα αναµένει να έχουν παραδοθεί τα ελάχιστα προδιαγραφόµενα παραδοτέα. Στην περιγραφή των φάσεων υπάρχουν πίνακες µε τα κατ ελάχιστον ζητούµενα παραδοτέα και µε τα αποδεκτά ανώτατα χρονικά περιθώρια παράδοσης τους στην Αναθέτουσα Αρχή. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να συµµορφωθούν πλήρως µε τις χρονικές απαιτήσεις και τα ζητούµενα παραδοτέα. Στην προσφορά τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να παραθέσουν αναλυτικό χρονοδιάγραµµα εργασιών, συµβατό µε τη µεθοδολογία υλοποίησης και διαχείρισης έργου που θα ακολουθηθεί. Φάση Νο 1 Τίτλος Μελέτη Εφαρµογής Μήνας Έναρξης 10/2011 Μήνας Λήξης 11/2011 Στόχοι Η Μελέτη Εφαρµογής θα παραδοθεί σε χρονικό διάστηµα ένα (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης του έργου µε στόχο την περιγραφή των προδιαγραφών εφαρµογής της υπηρεσίας στο χώρο του ΤΕΙ Περιγραφή Υλοποίησης Η Μελέτη Εφαρµογής θα περιλαµβάνει: Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου Αναλυτικό Χρονοδιάγραµµα Παραδοτέα Π.2.1 Μελέτη Εφαρµογής Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

20 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Φάση Νο 2 Τίτλος Εγκατάσταση, παραµετροποίηση Συστήµατος και απογραφή υλικού Μήνας Έναρξης 11/2012 Μήνας Λήξης 01/2012 Στόχοι Τελικός στόχος της Φάσης 2 αποτελεί η επιτυχή δηµιουργία και θέση σε λειτουργία του ολοκληρωµένου συστήµατος. Περιγραφή Υλοποίησης Οι ενέργειες της Φάσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την ολοκλήρωση της Φάσης 1 και την αποδοχή της Μελέτης Εφαρµογής του έργου. Η Φάση αυτή περιλαµβάνει: 1. Παραµετροποίηση και εγκατάσταση λογισµικού 2. Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των σταθµών εργασίας του προσωπικού, των σταθµών αυτοεξυπηρέτησης χρηστών και της φορητής συσκευής απογραφής. 3. Προµήθεια καρτών και ετικετών RFID για το έντυπο υλικό. Παραδοτέα Π.2.2 Βασικός εξοπλισµός και λογισµικό Π.2.3 Εγχειρίδια χρήσης Π.2.4 Ετικέτες RFID Φάση Νο 3 Τίτλος Πιλοτική Λειτουργία Μήνας Έναρξης 02/2012 Μήνας Λήξης 03/2012 Στόχοι Τελικός στόχος της Φάσης 3 είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της υποστήριξης και εκπαίδευσης του συστήµατος RFID. Περιγραφή Υλοποίησης Οι ενέργειες της Φάσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστηµα ένα (1) µήνα από την ολοκλήρωση της Φάσης 2. Η Φάση αυτή περιλαµβάνει: 1. Εκπαίδευση των χρηστών και υποστήριξη στην σωστή χρήση του συστήµατος. 2. Επίλυση-αντιµετώπιση προβληµάτων και διόρθωση λαθών Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

21 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 3. Υπηρεσία φόρτωσης ετικετών σε υπάρχον υλικό και µετατροπής από barcode σε RFID ready. 4. Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης. Παραδοτέα Π.2.5 Αναφορά πεπραγµένων υποστήριξης Πιλοτικής Λειτουργίας Φάση Νο 4 Τίτλος Παραγωγική Λειτουργία Μήνας Έναρξης 03/2012 Μήνας Λήξης 04/2012 Στόχοι Τελικός στόχος της Φάσης 4 είναι η επιτυχή ολοκλήρωση της υποστήριξης του συστήµατος RFID. Περιγραφή Υλοποίησης Οι ενέργειες της Φάσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστηµα ένα (1) µήνα από την ολοκλήρωση της Φάσης 3. Κατά την διάρκεια της Φάσης, η νέα υπηρεσία θα λειτουργήσει παραγωγικά κάτω από πραγµατικές συνθήκες για το σύνολο των χρηστών, ενώ θα υπάρχει συνεχή υποστήριξη στην σωστή χρήση των νέων υπηρεσιών. Παραδοτέα Π.2.6 Αναφορά πεπραγµένων υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Υποέργου Φ Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Χ Χ Χ Χ Χ Χ A.2.4 Πίνακας Παραδοτέων Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσδιορίσει επακριβώς τα παραδοτέα του έργου συµπληρώνοντας τον ακόλουθο πίνακα, στον οποίο εµφανίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις τεκµηρίωσης του έργου από πλευράς Ακαδηµαϊκού Ιδρύµατος. Επίσης θα πρέπει να δοθεί στα πλαίσια της προσφοράς του ενδεικτικός πίνακας περιεχοµένων (outline) για κάθε παραδοτέο. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

22 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Α/Α Παραδοτέου Τίτλος Παραδοτέου Τύπος Παραδοτέου 1 Μήνας Παράδοσης 2 Π.2.1 Μελέτη εφαρµογής Μ Μ1 Π.2.2 Βασικός εξοπλισµός και λογισµικό Υ & Σ Μ4 Π.2.3 Εγχειρίδια χρήσης ΑΛ Μ4 Π.2.4 Ετικέτες RFID Υ Μ4 Π.2.5 Π.2.6 Αναφορά πεπραγµένων υποστήριξης Πιλοτικής Λειτουργίας Αναφορά πεπραγµένων υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας ΑΝ ΑΝ Μ5 Μ6 A.2.5 Σηµαντικά ορόσηµα υλοποίησης του έργου Α/Α Τίτλος Οροσήµου Μέθοδος µέτρησης της επίτευξης 1 Υπογραφή σύµβασης Υπογραφή σύµβασης 2 Ολοκλήρωση 1 ης Φάσης: Εκπόνηση Μελέτης Εφαρµογής 3 Ολοκλήρωση 2 ης Φάσης: Εγκατάσταση, προσαρµογή, παραµετροποίηση µετάπτωση δεδοµένων 4 Ολοκλήρωση 3 ης Φάσης: Πιλοτική Λειτουρία 5 Ολοκλήρωση 4 ης Φάσης: Παραγωγική λειτουργία % επί του συνολικού κόστους/ αµοιβής 3 Παραλαβή 1 ης φάσης 5% Παραλαβή 2 ης φάσης 70% Παραλαβή 3 ης φάσης 15% Παραλαβή 4 ης φάσης 10% 1 Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισµικό), Υ (Υλικό/Εξοπλισµός), Υ (Υπηρεσία), Σ (Σύστηµα), ΑΛ (Άλλο) 2 Μήνας Παράδοσης Παραδοτέου (π.χ. Μ1, Μ2,...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρώτος µήνας (δηλ. µήνας έναρξης) του Έργου 3 εφόσον η ΑΑ επιλέξει τη σύνδεση παράδοσης προοδευτικών τµηµάτων λειτουργικότητας µε αµοιβή Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

23 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.2.6 Ελάχιστες προδιαγραφές υπηρεσιών A Πολυκαναλική Προσέγγιση Ένα σηµαντικό σηµείο στο οποίο η παρούσα πράξη θα πρέπει να δώσει προσοχή είναι και αυτό των εναλλακτικών καναλιών διάθεσης των υποκείµενων υπηρεσιών. Στις µέρες µας τα κανάλια διάθεσης έχουν πολλαπλασιαστεί κυρίως λόγω των τεχνολογικών αλµάτων. Ενώ παλιότερα ο προσωπικός υπολογιστής αποτελούσε µονόδροµο στην πρόσβαση και αξιοποίηση των ευκολιών που παρέχει µια ψηφιακή βιβλιοθήκη, τα πράγµατα σήµερα έχουν αλλάξει άρδην. Θα πρέπει να τονίσουµε, βέβαια, ότι σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να µειωθεί η αξία του πρώτου σαν κανάλι, δεδοµένου ότι ακόµα και σήµερα θεωρείται το πληρέστερο µέσο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, κυρίως λόγω των ισχυρών επεξεργαστικών, αποθηκευτικών και επικοινωνιακών δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και των πολλαπλών υποστηριζόµενων τεχνολογιών οι οποίες δίνουν την δυνατότητα στους προγραµµατιστές να δηµιουργήσουν λογισµικό που αναβαθµίζει την εµπειρία του τελικού χρήστη. Το κυριότερο εναλλακτικό κανάλι υπηρεσιών σήµερα είναι αυτό των κινητών συσκευών τηλεφωνίας. Στις µέρες µας, οι συσκευές αυτές έχουν αποκτήσει δυνατότητες που συναγωνίζονται αυτές ενός υπολογιστή, ενώ υπερκαλύπτουν τις προσφερόµενες ευκολίες λόγω της φορητότητας. Οι συγκεκριµένες συσκευές έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο είτε µέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας είτε µέσω WiFi, ενώ οι πιο καινούργιες µπορούν να απεικονίσουν ιστοσελίδες που προορίζονται για εµφάνιση σε υπολογιστές εξίσου καλά, επιτρέποντας στους χρήστες να επωφεληθούν από τις προσφερόµενες υπηρεσίες από οποιοδήποτε σηµείο και αν βρίσκονται, ακόµα και εν κινήσει. Επιπρόσθετα, επιβεβαιώσεις και ενηµερώσεις που σχετίζονται µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες µπορούν να αποστέλλονται µε SMS στους χρήστες για άµεση επικοινωνία και πραγµατοποίηση συναλλαγών ή ενηµερώσεων. Με την υποστήριξη, λοιπόν, και των δύο αυτών τεχνολογιών διαβεβαιώνεται ότι ο µέγιστος αριθµός ατόµων θα έχουν την δυνατότητα άµεσης ωφέλειας από τις υπηρεσίες του νέου συστήµατος, εξασφαλίζοντας την µέγιστη διείσδυση της πράξης στην κοινωνία. A Ανοικτά Πρότυπα Η προτεινόµενη πράξη βασίζεται κυρίως στη χρήση ανοικτών προτύπων, τα οποία εξασφαλίζουν ανεξαρτησία από κλειστές τεχνολογίες και διευκολύνουν σε µεγάλο βαθµό τη διαλειτουργικότητα µεταξύ ετερογενών συστηµάτων. Το λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη του Ιδρυµατικού Αποθετηρίου θα είναι Ανοικτού Κώδικα (όπως είναι εξάλλου και τα πιο δηµοφιλή σχετικά λογισµικά) και θα προσφέρει εξαγωγή των µεταδεδοµένων των τεκµηρίων σε µορφή XML και ανάκτησή τους µε βάση το ανοικτό πρότυπο OAI-PMH. Συνεπώς, τα µεταδεδοµένα που πρόκειται να ειισαχθούν δε θα είναι εκφρασµένα σε όρους κάποιου κλειστού προτύπου που υποδεικνύεται από µια πλατφόρµα λογισµικού, γεγονός που θα καθιστούσε δύσκολη τη µεταφορά τους και επαναχρησιµοποίησή τους. Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί ότι τα περισσότερα λογισµικά δηµιουργίας αποθετηρίων (π.χ. DSpace) χρησιµοποιούν το πρότυπο Dublin Core ή άλλα λεξιλόγια εκφρασµένα σε µορφή RDF, που αποτελεί ακόµα ένα ανοικτό πρότυπο για την περιγραφή πληροφορίας. Παράλληλα, οι δυνατότητες θεµατικής και σηµασιολογικής αναζήτησης που θα προστεθούν στο Ιδρυµατικό Αποθετήριο θα βασίζονται και θα χρησιµοποιούν οντολογίες που έχουν αναπτυχθεί από ειδικούς σε ένα συγκεκριµένο πεδίο γνώσης και οι οποίες είναι διαθέσιµες για χρήση από τρίτους και αναφορά στους όρους που περιέχουν. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

24 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A Ανοικτά εδοµένα Ένα από τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα της πράξης θα είναι η ανοιχτή και απρόσκοπτη διάθεση των δηµόσιων ψηφιακών δεδοµένων. Η επιλογή του υλικού που θα ψηφιοποιηθεί θα γίνει από το προσωπικό της βιβλιοθήκης σε συνεργασία µε καθηγητές και ερευνητές του Ιδρύµατος και θα αποτελείται από άρθρα/δηµοσιεύσεις µελών του ΑΤΕΙ Μεσολογγίου, σπάνια βιβλία και υλικό από το ιστορικό αρχείο του ΑΤΕΙ Μεσολογγίου και όποια άλλα επιπρόσθετα στοιχεία κριθούν απαραίτητα. Το ψηφιακό περιεχόµενο εµπλουτισµένο και µε µεταδεδοµένα ή/και υλικό άλλων πηγών (όπως ΕΚΤ, ΑΡΤΕΜΙΣ) θα διατηρείται µόνιµα στο ανοιχτού κώδικα ψηφιακό αποθετήριο της βιβλιοθήκης του Ιδρύµατος. Για την ανοιχτή διάθεση του ψηφιακού αυτού υλικού θα µελετηθούν διεθνή παραδείγµατα, όπως αυτά της βιβλιοθήκης του MIT, του UCLA, κ.α. που κάνουν χρήση ανοιχτών αδειών Creative Commons, Αναφορά προέλευσης-μη Εµπορική Χρήση-Παρόµοια ιανοµή 3.0. Επίσης, µε τη χρήση καθιερωµένων προτύπων περιγραφής (Dublin Core) και πρωτοκόλλων αναζήτησης και χρήσης (OAI-PMH) των ψηφιακών τεκµηρίων θα εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα µε άλλα ΠΣ και η ανοιχτή και απρόσκοπτη πρόσβαση και χρήση του ψηφιακού αυτού περιεχοµένου. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα δοθεί έµφαση στην διευκόλυνση της πρόσβασης µέσω προηγµένων υπηρεσιών βασισµένων σε τεχνολογίες Σηµασιολογικού Ιστού, στα ανοικτά δεδοµένα του ΙΑ του ΑΤΕΙ Μεσολογγίου, ΑΤΕΙ Μεσολογγίου, αλλά και του συνόλου των δικτυωµένων ΙΑ όπως προβλέπεται µε την ανάπτυξη κεντρικής πύλης πρόσβασης στην οριζόντια δράση. A Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Στόχος των υπηρεσιών εκπαίδευσης είναι: η ολοκληρωµένη µεταφορά τεχνογνωσίας προς ένα ικανό πυρήνα στελεχών του Ακαδηµαϊκού Ιδρύµατος, οι οποίοι θα αναλάβουν µετά το πέρας του έργου την διαχείριση, υποστήριξη και περαιτέρω εξέλιξη του έργου. η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων στους χρήστες του συστήµατος, ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία της πλήρους ένταξης σε παραγωγική λειτουργία. η επίλυση προβληµάτων που σχετίζονται µε την αρχική εξοικείωση των χρηστών και τη συστηµατική υποστήριξη της προσαρµογής τους στα νέα εργαλεία. A Υπηρεσίες Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του συστήµατος, ο Ανάδοχος πρέπει να θέσει το Σύστηµα σε Πιλοτική Λειτουργία κάτω από πραγµατικές συνθήκες για χρονικό διάστηµα ενός (1) µήνα. Η πιλοτική Λειτουργία αναφέρεται στο στάδιο της πραγµατικής λειτουργίας του συστήµατος και θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί: για το προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα. µε τη συµµετοχή µιας περιορισµένης, αλλά αντιπροσωπευτικής οµάδας χρηστών, καλύπτοντας το σύνολο των επιχειρησιακών διαδικασιών. καλύπτοντας το σύνολο των λειτουργιών του συστήµατος. χρησιµοποιώντας αντιπροσωπευτική πληροφορία για τον ενδελεχή έλεγχο του συστήµατος. Ο Ανάδοχος, κατά την περίοδο της Πιλοτικής Λειτουργίας του Συστήµατος, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

25 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Επίλυση προβληµάτων, ιόρθωση / ιαχείριση λαθών, Υποστήριξη χρηστών µε φυσική παρουσία στελεχών του Αναδόχου (συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες, υποστήριξη στο χειρισµό και λειτουργία των υπολογιστών, εφαρµογών, κλπ.) Υποστήριξη help-desk Επικαιροποίηση (update) τεκµηρίωσης. Ειδικότερα, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά την περίοδο πιλοτικής λειτουργίας είναι να ελεγχθούν διεξοδικά: Οι ρυθµίσεις, παραµετροποιήσεις και προσαρµογές του λογισµικού συστήµατος, Η ολοκλήρωση των υλοποιηµένων υποσυστηµάτων, Οι ρυθµίσεις του συστήµατος για τη βελτίωση της απόδοσης (fine tuning). Οποιαδήποτε άλλη παράµετρος επηρεάζει την οµαλή λειτουργία του συστήµατος Σε περίπτωση που κατά την περίοδο Πιλοτικής Λειτουργίας, εµφανισθούν προβλήµατα ή διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις, ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει άµεσα στις απαραίτητες βελτιωτικές παρεµβάσεις και αναπροσαρµογές, ώστε το Σύστηµα, µετά το πέρας της περιόδου Πιλοτικής Λειτουργίας, να είναι έτοιµο για παραγωγική εκµετάλλευση (production). Επιπλέον, προβλήµατα των δεδοµένων που ενδεχοµένως να εµφανιστούν κατά την πιλοτική λειτουργία, θα πρέπει να αντιµετωπιστούν κατάλληλα από τον Ανάδοχο πριν την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήµατος. Αν δεν αντιµετωπιστούν πλήρως τα προβλήµατα που θα ανακύψουν κατά την πιλοτική λειτουργία, προφανώς το διάστηµα του ενός µήνα θα παραταθεί ανάλογα. A Υπηρεσίες Συντήρησης Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, εφόσον του ζητηθεί από το Ακαδηµαϊκό Ίδρυµα, να υπογράψει Σύµβαση Συντήρησης για τον 1 ο, 2 ο ή και 3 ο χρόνο από την οριστική παραλαβή του Έργου, µε τις πρόσθετες υπηρεσίες που περιγράφονται στη συνέχεια και µε τίµηµα που θα αναφέρεται στην Προσφορά του. Το κόστος της Συντήρησης των 3 ετών από την οριστική παραλαβή δεν συµµετέχει στην διαδικασία αξιολόγησης, αφού δεν εντάσσεται στο φυσικό αντικείµενο του παρόντος έργου. Απλά αναφέρεται στην Οικονοµική προσφορά και είναι δεσµευτική για τον προσφέροντα. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία δέσµευση υπογραφής σχετικής Σύµβασης Συντήρησης. Η Σύµβαση Συντήρησης (µε on-site τεχνικούς) ενδέχεται να προκύψει στο πλαίσιο ανεξάρτητου διαγωνισµού. Στόχος των υπηρεσιών συντήρησης είναι η βελτίωση της καλής λειτουργίας του Συστήµατος µέσα από την άµεση ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες προβληµάτων και η άµεση αποκατάσταση των βλαβών/ προβληµάτων του Συστήµατος. Οι υπηρεσίες Συντήρησης θα παρέχονται βάσει ενός συγκεκριµένου πλαισίου παροχής Υπηρεσιών, το οποίο θα κατατεθεί στην Πρόταση του ιαγωνιζοµένου. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνεται εντοπισµός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση τους. Η αποκατάσταση της λειτουργίας µίας µονάδας/εφαρµογής/υποσυστήµατος θα πρέπει να γίνεται εντός των ορίων διαθεσιµότητας που καθορίζονται στη συνέχεια. Η απόκριση του Αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα είναι εντός µίας εργάσιµης ηµέρα από τη στιγµή της αναγγελίας της βλάβης. Ως χρόνος απόκρισης ορίζεται ο χρόνος που µεσολαβεί από τη στιγµή που το Helpdesk του Αναδόχου λαµβάνει µία κλήση από την Υπηρεσία µέσω της προκαθορισµένης διαδικασίας ως τη χρονική στιγµή ανταπόκρισης του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

26 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Αναδόχου. Η ανταπόκριση του Αναδόχου νοείται η επιτόπια παρουσία του ή η τηλεφωνική διαπίστωση του προβλήµατος, στην υπηρεσία που παρέχεται on-site συντήρηση. Ως χρόνος αποκατάστασης της βλάβης εννοείται ο χρόνος που µεσολαβεί από τη στιγµή της αναγγελίας της βλάβης από την Υπηρεσία, έως την στιγµή που η βλάβη επιδιορθώθηκε και οι λειτουργίες τις οποίες επιτελούσε το σύστηµα γίνονται πάλι διαθέσιµες. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

27 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.2.7 Μέλη Οµάδας Έργου Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη της Οµάδας Έργου και την εµπειρία στις απαιτήσεις του βάσει του γνωστικού αντικειµένου που θα καλύψουν και να δηλωθούν οι ανθρωποµήνες που θα αφιερώσουν στο Έργο A.2.8 Σχήµα ιοίκησης, Σχεδιασµού και Υλοποίησης του Έργου Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωµένη πρόταση για τη δοµή, τη σύνθεση και την οργάνωση της οµάδας έργου, για το προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση του έργου, το αντικείµενο και το χρόνο απασχόλησης όλων των µελών της οµάδας έργου στο έργο. Ειδικότερα ο ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει στη προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία: Την οργάνωση της οµάδας έργου µε προσδιορισµό των ρόλων και αρµοδιοτήτων των υποοµάδων εργασίας, τον τρόπο λειτουργίας και συνεργασίας των µελών το επίπεδο εµπειρίας του κάθε στελέχους της οµάδας έργου, το συνολικό χρόνο απασχόλησης του κάθε µέλους της Οµάδας Έργου σε Ανθρωποµήνες (Α/Μ). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει οµάδα για το έργο, η οποία θα αποτελείται από κατ ελάχιστον από: Τον Υπεύθυνο Έργου (ΥΕ), ο οποίος θα ηγηθεί της οµάδας έργου και θα έχει τη συνολική ευθύνη επικοινωνίας µε το Φορέα Υλοποίησης, συντονισµού των εργασιών και διευθέτησης των ζητηµάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωµής του έργου. Το Συντονιστή της οµάδας ανάπτυξης Τα µέλη της οµάδας ανάπτυξης Το Συντονιστή της οµάδας παραµετροποίησης Τα µέλη της οµάδας παραµετροποίησης Το Συντονιστή της οµάδας Εκπαίδευσης Τα µέλη της οµάδας εκπαίδευσης. A.2.9 Σχέδιο και Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµπεριλάβει στην προσφορά του λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα υλοποίησης µε τις κύριες φάσεις υλοποίησης, περιγραφές εργασιών και παραδοτέων, αναλυτικές χρονικές περιόδους υλοποίησης, ανθρώπινους πόρους (ρόλοι / οµάδες έργου) και αρµοδιότητες, καθώς και τα κύρια ορόσηµα του Έργου. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Πληροφοριακού Συστήµατος, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει Μηνιαίες Αναφορές Προόδου (progress reports) σχετικά µε τις δράσεις του και τις διαδικασίες εκτέλεσης του Έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται: η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος του Έργου η ορθή, και συµβατή µε τις προδιαγραφές, εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Οι τακτικές συναντήσεις του Αναδόχου µε την ΕΠΠΕ για την πρόοδο του Έργου θα διεξάγονται σε µηνιαία βάση. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

28 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Έργου του Αναδόχου θα παρουσιάζει σε κάθε συνάντηση την Αναφορά Προόδου του Έργου, στην οποία θα συµπεριλαµβάνεται τυχόν ενηµερωµένη έκδοση του χρονοδιαγράµµατος του Έργου. Εκτός από τις τακτικές συναντήσεις, ο Πρόεδρος της ΕΠΠΕ µπορεί να συγκαλέσει έκτακτες συναντήσεις εάν κριθεί απαραίτητο. Ο Ανάδοχος θα τηρεί τα πρακτικά των συναντήσεων που διεξάγονται για την πρόοδο του Έργου και θα τα αποστέλλει στην ΕΠΠΕ. Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος εφαρµόζει σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, θα πρέπει να συµπεριλάβει στην προσφορά του την εν λόγω διαδικασία µε τα έντυπά της, ή σε περίπτωση χρήσης λογισµικού, να γίνει σχετική αναφορά. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στα πλαίσια υλοποίησης της Μελέτης Εφαρµογής ένα ολοκληρωµένο Σχέδιο ιαχείρισης και Ποιότητας Έργου (Σ ΠΕ). A.2.10 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει το Έργο στο Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου και θα παραδώσει τα παραδοτέα του Έργου στην έδρα του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. A.2.11 ιαδικασία παραλαβής Έργου Οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του Έργου γίνονται από την ΕΠΠΕ. Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύµβασης, η ΕΠΠΕ διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός επτά (7) ηµερών από την επόµενη της ηµεροµηνίας παράδοσής του - τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειµένου ο Ανάδοχος να συµµορφωθεί µε αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωµένο και συµπληρωµένο εντός πέντε (5) ηµερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. Η διαδικασία επανυποβολής µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέχρι δύο (2) φορές και σε καµία περίπτωση ο χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει το συνολικό χρόνο του Έργου. Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, γίνονται υποχρεωτικά µέσα στις προθεσµίες που θα οριστούν στη Σύµβαση. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σηµείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει µη συµµορφώσεις µε τους όρους της Σύµβασης και τις τιθέµενες προδιαγραφές, ενηµερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή πέντε (5) ηµέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρηµάτων. Εφ όσον διαπιστωθεί διατήρηση των µη συµµορφώσεων και µετά τις διορθωτικές ενέργειες του Αναδόχου, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΕΠΠΕ µπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου, οπότε και εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στα άρθρα 29 και 30 του Κανονισµού Προµηθειών. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

29 Β ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ B.1.1 Αντικείµενο ιαγωνισµού Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η δηµιουργία Σύγχρονων Υπηρεσίων Ταυτοποίησης/Πρόσβασης/ ιαχείρισης στους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Μεσολογγίου (RFID-Radio Frequency Identification)» Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουµένων. εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για µέρος του Έργου. B.1.2 Προϋπολογισµός Έργου Το Έργο χρηµατοδοτείται από: Α. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και από Εθνικούς Πόρους Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα Ευρώ, ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτουσα αρχή είναι το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου - ιεύθυνση έδρας: Γραφεία του Ειδικού Λογαριασµού του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου - Νέα Κτίρια, 30200, Μεσολόγγι - Γενικές Πληροφορίες: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Τηλέφωνα: , Fax: Εmail: - Τεχνικές Πληροφορίες: κ. Σπύρος Συρµακέσης - Τηλέφωνο: B.1.4 Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο ιαγωνισµού Ο ιαγωνισµός πραγµατοποιείται και υλοποιείται από το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου έχοντας υπ όψιν τις διατάξεις: Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

30 Β ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Των 1268/82, Ν. 545/77, 641/77, 1351/83, 1400/83, 1404/83 και της λοιπής Νοµοθεσίας που ισχύει για το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. 2. Τις διατάξεις του Ν.. 496/74 όπως ισχύει σήµερα και του Ν. 1797/ Του Π.. 118/2007 και των Ν. 2083/92 & 2286/95 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις «περί προµηθειών κ.λ.π.». 4. Της υπ αριθµό 13/ απόφασης της Επιτροπής Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου µε Α Α 4ΑΧ846914Η-8ΓΝ, µε την οποία εγκρίθηκε η διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισµού. B.1.5 Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Προκήρυξης Η Προκήρυξη του ιαγωνισµού καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (www.teimes.gr) στις B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ιακήρυξη το αργότερο µέχρι τις και ώρα 14:00 στην έδρα του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου και συγκεκριµένα στο Γενικό Πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Νέα Κτίρια, 30200, Μεσολόγγι. Σε περίπτωση υποβολής της προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου µε ταχυδροµείο (courier) η προσφορά οφείλει να βρίσκεται στο Γενικό Πρωτόκολλο την προηγούµενη µέρα από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων ιαγωνισµού Η διάθεση της ιακήρυξης γίνεται από την έδρα του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Γραφεία του Ειδικού Λογαριασµού του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Νέα Κτίρια, 30200, Μεσολόγγι και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορική (courier). Στην περίπτωση παραλαβής της ιακήρυξης µέσω ταχυµεταφορικής (courier), το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες της ιακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. Οι παραλήπτες της ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της ιακήρυξης που παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ειδικός Λογαριασµός

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002552688 2015-02-02

15PROC002552688 2015-02-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα, 20.6.2014 Αρ. Πρωτ.: 16552 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1246ΨΖ2Ν-Η4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

ΑΔΑ: 4Α1246ΨΖ2Ν-Η4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) Ταχ. Δν/ση Iπποκράτους 35, 5 ος όροφος, Αθήνα Ταχ. 10680 Κώδικας Πληροφορί Φραντζέσκα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 03/12/10 Αρ. πρωτ.:8925 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) Προϋπολογισµός: 40.650,41 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 33650 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 8-5-2014 Αριθμ. Πρωτ. 21008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Κότσικα 4, 104-34 Αθήνα Τηλ: 210 3646 754-6, 3639 878 Fax : 210 3646 306, 3628 017 URL: www.pedattikis.gr E- Mail: info@pedattikis.gr Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Επιλογή Project Manager προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ανάπτυξη εφαρµογής ΕΛ/ΛΑΚ, για την καταχώριση και εµφάνιση έργων και µελετών από εργολάβους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ανάπτυξη εφαρµογής ΕΛ/ΛΑΚ, για την καταχώριση και εµφάνιση έργων και µελετών από εργολάβους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τηλ.: 2132023888-9 Συντήρηση εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ.

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ. Προδιαγραφές διαγωνισµού επέκτασης ωραρίου για την λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής υποστήριξης των καταναλωτών 1520, της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή 1. Εισαγωγή Η οικονοµική κρίση έχει αναδείξει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ERC-03 ITSSUED Α.Π. 5927/16-5-12.

ERC-03 ITSSUED Α.Π. 5927/16-5-12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΜΗΣ & ΛΕΪΖΕΡ Ταχ. ιεύθυνση: Ν. Πλαστήρα

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 2, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 05 53 Τηλέφωνο: 20.32.3.50 Fax 20-32.3.850 Ηλ/νική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ,

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 10/04/2012 Αρ. πρωτ.: Γ-2012-0376 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 18-11-2014 Αριθμ. Πρωτ. 54276. Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων

Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 18-11-2014 Αριθμ. Πρωτ. 54276. Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Μεγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 14/3/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Αριθμ. Πρωτ.: 78 Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700, Φαξ 28210-93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000- ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 06.08.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 7/4/2014 Αρ. Πρωτ. 155

Ημερομηνία: 7/4/2014 Αρ. Πρωτ. 155 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΕ DOMAIN NAME: www.sydfotini.gr Ημερομηνία: 7/4/2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 30) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέµενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα