ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡ Η. Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡ Η. Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων."

Transcript

1 Βασική Παροχή ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡ Η Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας, οι Ειδικές ιατάξεις Συµπληρωµατικών Παροχών, οι Ειδικοί Όροι, οι ηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου που περιέχονται στην Αίτηση Ασφάλισης ή σε άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή τους, οι Ιατρικές Εξετάσεις και οι Πρόσθετες Πράξεις. Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων. ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑ Η Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI HELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνάπτει την Ασφάλιση. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Το φυσικό πρόσωπο για τη ζωή ή / και για την υγεία του οποίου συνάπτεται η Ασφάλιση. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για κάθε Παροχή που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών. ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ (ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου. ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δικαιούται να εισπράξει το Ασφάλισµα. ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Η ηµεροµηνία κάθε ηµερολογιακού έτους που συµπίπτει µε την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ Το χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου έως την ηµεροµηνία της επόµενης ανανέωσής του και κάθε επόµενο διάστηµα συνεχόµενων δώδεκα (12) µηνών σε περίπτωση ανανέωσής του. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ Το χρηµατικό ποσό που καταβάλλει εφάπαξ ή περιοδικά ο Συµβαλλόµενος στην Εταιρία

2 και του οποίου η διάρκεια καταβολής και το ύψος αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών. ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Οι κανόνες λειτουργίας που αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο, καθορίζονται από την Εταιρία και αφορούν στις τεχνικές προϋποθέσεις λειτουργίας της παρούσας Ασφάλισης. Κάθε τροποποίηση των κανόνων κοινοποιείται γραπτά από την Εταιρία στον Συµβαλλόµενο. Άρθρο 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Σε περίπτωση Θανάτου του Ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία καταβάλλει στο ικαιούχο το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο Θανάτου, όπως αυτό αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών, µετά την αφαίρεση οποιασδήποτε οφειλής Ασφαλίστρου του Συµβαλλόµενου στην Εταιρία. Εάν ο Ασφαλισµένος βρίσκεται στη ζωή κατά την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών, η Εταιρία δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε καταβολή. Άρθρο 3 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ Ο Συµβαλλόµενος ή ο ικαιούχος οφείλουν µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από την ηµεροµηνία επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου να κάνουν γραπτή αναγγελία στην Εταιρία και να προσκοµίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες και τις συνέπειες επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου που θα ζητήσει η Εταιρία. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο, που ο Συµβαλλόµενος, Ασφαλισµένος ή ο ικαιούχος έχουν στη κατοχή τους ή µπορούν να αποκτήσουν για τη συνδροµή των προϋποθέσεων του δικαιώµατός τους για αποζηµίωση. Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων καταβολής Ασφαλίσµατος δεν µπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της υποχρέωσής της για καταβολή. Εάν η επέλευση ασφαλισµένου κινδύνου οφείλεται σε δόλο του Συµβαλλόµενου, η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του Ασφαλίσµατος. Άρθρο 4 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Το Ασφαλιστήριο εξαιρεί από την ασφαλιστική κάλυψη και δεν καλύπτει κίνδυνο που προέρχεται ή οφείλεται άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή µερικά σε µία ή περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες ιάπραξη από τον Ασφαλισµένο ποινικά τιµωρουµένης πράξης, εκτός αν αυτή είναι πταίσµα. Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοτραυµατισµό και οι συνέπειές τους. Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε τροµοκρατικές ενέργειες, σε λαϊκές ταραχές, οχλαγωγία, απεργίες, ανταπεργίες, κινήµατα επαναστάσεις, εξεγέρσεις, ή οποιεσδήποτε πολεµικές επιχειρήσεις. Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε προπονήσεις ή αγώνες επαγγελµατικών ή ερασιτεχνικών αθλητικών σωµατείων, σε βαρέα αθλήµατα, πυγµαχία, πάλη, πολεµικές τέχνες. Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε καταδύσεις µε χρήση αναπνευστικής συσκευής

3 (επαγγελµατικές ή ερασιτεχνικές), ορειβασία, πτώσεις µε σχοινιά, αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό, πτήσεις µε αερόστατο, πτώση µε αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία. Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε πτήσεις µε αεροσκάφος ή άλλα εναέρια µέσα που δεν εκτελούν τακτικές πτήσεις ή πτήσεις charters αναγνωρισµένων εναέριων συγκοινωνιών. Χρήση από τον Ασφαλισµένο εκρηκτικών υλών. Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε επαγγελµατικούς ή ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας µε µηχανοκίνητα µέσα καθώς και στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές. Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας, ιονίζουσας ακτινοβολίας, χηµικής µόλυνσης ή / και δηλητηριωδών αερίων. Επιδηµίες που είναι συνέπεια πολέµου, σεισµού, πληµµύρας, έκρηξης ηφαιστείου ή άλλων φυσικών καταστροφών µεγάλης και µαζικής έκτασης. Πανδηµίες. Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών και επιπλοκές τους Αλκοολική ηπατοπάθεια, µέθη (όπως προσδιορίζεται από την κάθε φορά ισχύουσα νοµοθεσία περί οδικής κυκλοφορίας) Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας. Το Ασφαλιστήριο εξαιρεί από την ασφαλιστική κάλυψη οποιονδήποτε ασφαλισµένο κίνδυνο όταν ο Ασφαλισµένος ασκεί ένα από τα παρακάτω επαγγέλµατα: πιλότος αστυνοµικός στρατιωτικός δύτης πυροσβέστης λατόµος εργάτης αµιάντου, ασβεστοποιίας, ναυπηγείων, µεταλλείων, ορυχείων Το Ασφαλιστήριο εξαιρεί από την ασφαλιστική κάλυψη πρόσωπα που δεν έχουν µόνιµη διαµονή στην Ελλάδα. Άρθρο 5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ Το Ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο, µπορεί όµως να συµφωνηθεί, κατά την έναρξή ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή αργότερα µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης, η καταβολή του σε τµηµατικές καταβολές. Ο Συµβαλλόµενος υποχρεούται σε καταβολή του ετήσιου ή κάθε τµηµατικής καταβολής ασφαλίστρου, εάν έχει συµφωνηθεί τέτοιος τρόπος καταβολής, κατά τις ηµεροµηνίες που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο. Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε ειδοποίηση του Συµβαλλόµενου για την πληρωµή του Ασφαλίστρου, αποστολή δε ειδοποίησης δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση της Εταιρίας από τον όρο αυτό. Η Εταιρία παρέχει, χωρίς επιβάρυνση, προθεσµία «χάριτος» τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία οφειλής του Ασφαλίστρου για την πληρωµή του. Μη Πληρωµή Ασφαλίστρου - Ακύρωση Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί οφειλόµενο ασφάλιστρο µέσα στην προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών, η Εταιρία, εφόσον τηρήσει τις νόµιµες διαδικασίες, θα προβεί στην ακύρωση του Ασφαλιστηρίου µε ηµεροµηνία ισχύος της ακύρωσης την ηµεροµηνία οφειλής του Ασφαλίστρου. Σε περίπτωση µη πληρωµής του ετήσιου ασφαλίστρου ή της πρώτης τµηµατικής καταβολής, η ασφάλιση δεν τίθεται σε ισχύ και συνεπώς δεν παράγει υποχρεώσεις και δικαιώµατα.

4 Άρθρο 6 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις Τροποποίησης Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία. Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που η Εταιρία ζητήσει για την πιστοποίηση της κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου. Υποβολή οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου δικαιολογητικού και στοιχείου που η Εταιρία ζητήσει για την εκτίµηση του κινδύνου. Καταβολή Ασφαλίστρων εφόσον απαιτείται σύµφωνα µε την τροποποίηση. Τα Ασφάλιστρα υπολογίζονται µε βάση τα αντίστοιχα ισχύοντα τιµολόγια και την ηλικία του Ασφαλισµένου κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης. Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να την κάνει αποδεκτή ή όχι. Η Εταιρία εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, η οποία αναγράφει την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις προϋποθέσεις και όρους του Ασφαλιστηρίου. Τροποποίηση του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου της βασικής κάλυψης ζωής από τον Συµβαλλόµενο δεν είναι δυνατή καθ όλη την διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας. Άρθρο 7 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα µετά από ακύρωση του Ασφαλιστηρίου λόγω µη καταβολής ασφαλίστρων, να ζητήσει την επαναφορά του σε ισχύ το αργότερο µέσα σε έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία οφειλής του ασφαλίστρου µετά από γραπτή αίτηση επαναφοράς, αποδοχή από την Εταιρία και καταβολή των οφειλόµενων ασφαλίστρων από την ηµεροµηνία οφειλής και σύµφωνα µε τις παρακάτω προυποθέσεις. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης επαναφοράς µέσα σε τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία οφειλής του ασφαλίστρου, η Εταιρία µετά την καταβολή των οφειλόµενων ασφαλίστρων επαναφέρει το Ασφαλιστήριο σε ισχύ. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης επαναφοράς µετά την πάροδο τριών (3) µηνών και έως έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία οφειλής του ασφαλίστρου, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της επαναφοράς µε την επιφύλαξη των παρακάτω προυποθέσεων: Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων που η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου και εκτίµηση του κινδύνου. Η Εταιρία, εκτιµά τον ασφαλισµένο κίνδυνο εκ νέου και διατηρεί το δικαίωµα να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά του Ασφαλιστηρίου. Απαραίτητη προυπόθεση σε κάθε περίπτωση επαναφοράς της Παροχής είναι: Η Εταιρία να εξακολουθεί να εκδίδει τον συγκεκριµένο τύπο Ασφαλιστηρίου κατά την ηµεροµηνία αίτησης επαναφοράς. Η Εταιρία υπολογίζει το Ασφάλιστρο µε βάση τα ισχύοντα τιµολόγια του συγκεκριµένου τύπου ασφαλιστηρίου και την ηλικία του Ασφαλισµένου κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. Σε περίπτωση αίτησης επαναφοράς του Ασφαλιστηρίου λόγω αναστολής ισχύος του σύµφωνα

5 µε τα οριζόµενα στο ΑΡΘΡΟ 16, δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισµοί των 3 και 6 µηνών για υποβολή αίτησης επαναφοράς, ο δε Συµβαλλόµενος πρέπει να υποβάλει αίτηση επαναφοράς στην Εταιρία το αργότερο εντός 2 µηνών από την λήξη ύπαρξης του λόγου αναστολής. Σε περίπτωση αποδοχής από την Εταιρία επαναφοράς του Ασφαλιστηρίου σε ισχύ, εκδίδεται σχετική Πρόσθετη Πράξη µε αναγραφή της ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος της επαναφοράς. Άρθρο 8 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η έναρξη ισχύος της Ασφάλισης είναι αυτή που αναγράφεται ως «ηµεροµηνία έναρξης» στο Ασφαλιστήριο, µε την προϋπόθεση να έχει καταβληθεί το ετήσιο Ασφάλιστρο ή η πρώτη τµηµατική καταβολή, αν αυτό έχει συµφωνηθεί κατά τη σύναψη της Ασφάλισης και να µην έχει επέλθει έως την αναγραφόµενη ηµεροµηνία έναρξης ή καταβολής του ασφαλίστρου, µεταβολή της υγείας και των λοιπών συνθηκών που έλαβε υπόψη της η Εταιρία για την εκτίµηση του κινδύνου. Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί το ετήσιο Ασφάλιστρο ή η πρώτη τµηµατική καταβολή του και δεν έχει εκδοθεί Ασφαλιστήριο, ισχύουν όσα προβλέπονται στην Αίτηση Ασφάλισης. Η Ασφάλιση ισχύει για Ατυχήµατα ή Ασθένειες που υπέστη ο Ασφαλισµένος µετά την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή την επαναφορά του σε ισχύ ή την τροποποίησή του. Άρθρο 9 ΙΑΡΚΕΙΑ - ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ Η διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου είναι ετήσια και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. Το Ασφαλιστήριο λήγει: 1. Την «ηµεροµηνία λήξης» που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών. 2. Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου κατά την διάρκεια της ετήσιας διάρκειας του Ασφαλιστηρίου. α. Η Εταιρία ένα (1) µήνα πριν την λήξη της ετήσιας διάρκειας του Ασφαλιστηρίου, ενηµερώνει γραπτά τον Συµβαλλόµενο για τα ασφάλιστρα που θα προσδιορίζονται για το επόµενο ασφαλιστικό έτος και την ηµεροµηνία καταβολής αυτών. Με την καταβολή από τον Συµβαλλόµενο των ασφαλίστρων αυτών έως την ορισθείσα ηµεροµηνία οφειλής των, το Ασφαλιστήριο ανανεώνεται αυτόµατα για ένα (1) έτος µε τους ίδιους όρους και παροχές του Ασφαλιστηρίου που ίσχυσε κατά το αµέσως προηγούµενο ασφαλιστικό έτος, µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου, και χωρίς έλεγχο υγείας του Ασφαλισµένου. Η Εταιρία στην ετήσια ανανέωση του Ασφαλιστηρίου διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης των παροχών και όρων και των αντίστοιχων ασφαλίστρων για όλους του Ασφαλισµένους µε αυτό το είδος ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία ενηµερώνει γραπτά τον Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο για τις µεταβολές αυτές ένα (1) µήνα πριν την λήξη της ετήσιας διάρκειας του Ασφαλιστηρίου. Με την καταβολή από τον Συµβαλλόµενο των ασφαλίστρων έως την ορισθείσα ηµεροµηνία οφειλής των, το Ασφαλιστήριο ανανεώνεται αυτόµατα για ένα (1) έτος µε τους όρους και παροχές όπως τροποποιήθηκαν από την Εταιρία και χωρίς έλεγχο υγείας του Ασφαλισµένου. β. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα στην ετήσια ανανέωση του Ασφαλιστηρίου να καταργήσει τις παροχές του Ασφαλιστηρίου για το σύνολο των ασφαλισµένων µε αυτές. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία, εάν διαθέτει παρεµφερές είδος ασφάλισης, υποχρεούται να γνωστοποιήσει γραπτά στον Συµβαλλόµενο το είδος ασφάλισης, τους όρους ασφάλισης, τις παροχές και το ύψος ασφαλίστρων για να αποφασίσει ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος εάν θα συνεχίσει την ασφάλιση µε το νέο ασφαλιστικό πρόγραµµα.

6 Άρθρο 10 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Ο Συµβαλλόµενος διατηρεί τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο, εκτός από αυτά που από τη φύση τους αφορούν στον Ασφαλισµένο, για όσο χρόνο ισχύει η Ασφάλιση και εφόσον αυτός δεν τα έχει εκχωρήσει. Αλλαγή Συµβαλλόµενου Ο Συµβαλλόµενος µπορεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Ασφάλισης να ορίσει άλλο Συµβαλλόµενο. Για την αλλαγή Συµβαλλόµενου απαιτείται να αποσταλεί στην Εταιρία: Γραπτή αίτηση του Συµβαλλόµενου µε τα στοιχεία του προτεινόµενου προσώπου και Γραπτή αποδοχή από τον προτεινόµενο νέο Συµβαλλόµενο. Εάν η αλλαγή γίνει αποδεκτή από την Εταιρία εκδίδεται σχετική Πρόσθετη Πράξη, η δε αλλαγή Συµβαλλόµενου ισχύει από την ηµεροµηνία που αναγράφεται στην Πρόσθετη Πράξη ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της. Υποκατάστατος Συµβαλλόµενος Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ορίσει γραπτά και υποκατάστατο Συµβαλλόµενο, που θα τον υποκαταστήσει σε περίπτωση θανάτου του, για τον ορισµό δε του υποκατάστατου Συµβαλλόµενου εφαρµόζεται η ίδια διαδικασία που ισχύει για την αλλαγή Συµβαλλόµενου. Σε περίπτωση θανάτου του Συµβαλλόµενου, εάν αυτός δεν έχει ορίσει υποκατάστατο Συµβαλλόµενο, όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις µεταβιβάζονται στον Ασφαλισµένο. Άρθρο 11 ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Οι δηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή και του Ασφαλισµένου που περιλαµβάνονται στην Αίτηση Ασφάλισης και σε κάθε άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή τους, πρέπει να είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς. Ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος, κατά τη σύναψη της Ασφάλισης έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν: Κάθε στοιχείο που γνωρίζουν για την κατάσταση υγείας του Ασφαλισµένου, το επάγγελµά του και γενικά όλες τις πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται στην Αίτηση Ασφάλισης και τα οποία είναι αντικειµενικά ουσιώδη για την εκτίµηση του κινδύνου από την Εταιρία. Εάν έχουν ήδη συνάψει ασφαλιστήριο ή αν εκκρεµεί αίτηση ασφάλισής τους σε άλλη εταιρία. Εάν ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος από δόλο αποσιωπήσουν περιστατικά ή στοιχεία ή κάνουν ψευδείς δηλώσεις κατά την σύναψη της Ασφάλισης, που επηρεάζουν την Εταιρία στην εκτίµηση του κινδύνου, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της αποσιώπησης των περιστατικών ή στοιχείων ή των ψευδών δηλώσεων, µε άµεση ισχύ της καταγγελίας. Εάν στο διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία που η Εταιρία έλαβε γνώση της αποσιώπησης ή των ψευδών δηλώσεων έως την καταγγελία του Ασφαλιστηρίου επέλθει ο ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της αποζηµίωσης. Ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Εταιρίας. Ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος για όλη τη διάρκεια ισχύος της Ασφάλισης, έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν στην Εταιρία, µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από τότε που

7 έλαβαν γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που µπορεί να επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό που αν η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη σύναψη της ασφάλισης ή θα την είχε αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους. Ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος υποχρεούται ενδεικτικά όπως δηλώσουν στην Εταιρία οποιαδήποτε µεταβολή (αλλαγή κοινωνικού φορέα, διακοπή - αναστολή - ένταξη κοινωνικής ασφάλισης, συνταξιοδότηση) στην κοινωνική του ασφάλιση. Εάν ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος και κατά τη διάρκεια ισχύος της Ασφάλισης παραβούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις δηλώσεις που κάνουν στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας και σε περίπτωση µεταβολής του κινδύνου όπως ενδεικτικά µεταβολή διεύθυνσης κατοικίας ή / και εργασίας, επαγγέλµατος, ενασχόληση µε αθλήµατα, εφαρµόζονται για την ασφάλιση ατυχήµατος οι διατάξεις των άρθρων 3, 4 του Ν. 2496/1997. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 1. να καταγγείλει γραπτά το Ασφαλιστήριο ή 2. να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει σχετική πρόσθετη πράξη. Άρθρο 12 ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ικαιούχος Ο Συµβαλλόµενος ορίζει κατά τη σύναψη της Ασφάλισης τον ή τους ικαιούχους, στους οποίους θα καταβάλει η Εταιρία το Ασφάλισµα σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου. Εάν ο θάνατος του Ασφαλισµένου προκληθεί από δόλια ενέργεια του ικαιούχου, η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής Ασφαλίσµατος στο ικαιούχο που ενήργησε δόλια. Αλλαγή ικαιούχου Ο Συµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να ορίζει, να ανακαλεί και να µεταβάλλει τον ικαιούχο. Το δικαίωµα αυτό παύει να ισχύει, όταν ο Συµβαλλόµενος έχει παραιτηθεί γραπτά από το δικαίωµα αυτό ή µετά τον θάνατο του Ασφαλισµένου. Οποιαδήποτε αίτηση µεταβολής του ικαιούχου υποβάλλεται γραπτά στην Εταιρία, η οποία εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη. Υποκατάστατος ικαιούχος Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να ορίσει και Υποκατάστατο ικαιούχο. Εάν ο ικαιούχος που είχε ορίσει ο Συµβαλλόµενος δεν βρίσκεται στη ζωή κατά το χρόνο θανάτου του Ασφαλισµένου, το Ασφάλισµα καταβάλλεται στον Υποκατάστατο ικαιούχο. Εάν ο Συµβαλλόµενος δεν έχει ορίσει Υποκατάστατο ικαιούχο κατά τον χρόνο θανάτου του Ασφαλισµένου, το Ασφάλισµα καταβάλλεται στους νόµιµους κληρονόµους του Συµβαλλόµενου, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί της εξ αδιαθέτου διαδοχής. Άρθρο 13 ΗΛΙΚΙΑ Η Εταιρία έχει το δικαίωµα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, κατά τη διάρκεια καταβολής Ασφαλίστρου, να ζητήσει ληξιαρχική πράξη γέννησης του Ασφαλισµένου. Αν αποδειχθεί ότι η δήλωση της ηλικίας του Ασφαλισµένου είναι αναληθής, η Εταιρία δικαιούται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της πραγµατικής ηλικίας: Να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο, εάν η µη δήλωση της πραγµατικής ηλικίας οφείλεται σε

8 δόλο ή εάν η πραγµατική ηλικία βρίσκεται εκτός των ορίων ηλικίας ασφάλισης, που ίσχυαν για την Εταιρία κατά την σύναψη του Ασφαλιστηρίου. Εάν έως την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει ο ασφαλισµένος κίνδυνος η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής Ασφαλίσµατος. Να αναπροσαρµόσει το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο και να εισπράξει τυχόν αναδροµικά ασφάλιστρα µε βάση την πραγµατική ηλικία του Ασφαλισµένου, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αναληθούς δήλωσης. Άρθρο 14 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ιεύθυνση Αλληλογραφίας ιεύθυνση Αλληλογραφίας του Συµβαλλόµενου είναι αυτή που δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης και κάθε αλλαγή της πρέπει να γνωστοποιείται γραπτά στην Εταιρία. Σε περίπτωση µη γνωστοποίησης, η Εταιρία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε απαίτηση του Συµβαλλόµενου σχετική µε τη µη επίδοση εγγράφων σε αυτόν από την Εταιρία. Άρθρο 15 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Εκτός από την καταγγελία του Ασφαλιστηρίου όπως ορίζεται στο άρθρο 11 - ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Η ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος την παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την παραπλανήσει σχετικά µε αξίωσή του για καταβολή Ασφαλίσµατος. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει σε καταγγελία µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση του λόγου της καταγγελίας και έχει το δικαίωµα να αρνηθεί την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. Ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Εταιρίας. Εάν έως την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής Ασφαλίσµατος. Άρθρο 16 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η Ασφαλιστική κάλυψη ισχύει και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής υπηρεσίας σε καιρό ειρήνης µετά από πρόσκληση για συνηθισµένα γυµνάσια. Η ισχύς της αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, εθελοντικής κατάταξης, επιστράτευσης, κατάστασης έκτακτης ανάγκης, υπηρεσίας σε ένοπλες δυνάµεις οποιασδήποτε χώρας ή οργανισµού και σε περίπτωση πολέµου. Η ασφαλιστική κάλυψη επανέρχεται σε ισχύ όταν εκλείψουν οι παραπάνω λόγοι αναστολής και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις προϋποθέσεις επαναφοράς του άρθρου 7 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ. Άρθρο 17 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ / ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να εναντιωθεί ή να υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο.

9 ικαίωµα Εναντίωσης (Α) Για τυχόν παρεκκλίσεις από την Αίτηση Ασφάλισης ή οποιαδήποτε άλλη παρέκκλιση του παρόντος Ασφαλιστηρίου ο Συµβαλλόµενος έχει ικαίωµα Εναντίωσης συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Α) ήλωσης Εναντίωσης που επισυνάπτεται στο παρόν Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά και µόνο µε συστηµένη επιστολή, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου. ικαίωµα Εναντίωσης (Β) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Συµβαλλόµενος δεν παρέλαβε έγγραφο µε τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν..400/70 κατά το χρόνο της υποβολής της Αίτησης για Ασφάλιση ή παρέλαβε το παρόν Ασφαλιστήριο χωρίς τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους που διέπουν την Ασφάλιση, έχει ικαίωµα Εναντίωσης συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Β) που επισυνάπτεται στο παρόν Ασφαλιστήριο µε συστηµένη επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου. ικαίωµα Υπαναχώρησης Ο Συµβαλλόµενος δικαιούται, για λόγους ανεξάρτητους από τους αναφερόµενους στις παραπάνω περιπτώσεις, να υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο αποστέλλοντας στην Εταιρία σχετική συστηµένη επιστολή, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από το Ασφαλιστήριο, επιστρέφονται τα καταβληθέντα ασφάλιστρα µετά την αφαίρεση του δικαιώµατος συµβολαίου και των πραγµατοποιηθέντων εξόδων (κόστος ιατρικών εξετάσεων, προµήθειες και λοιπά έξοδα). Άσκηση ικαιώµατος Εναντίωσης και Υπαναχώρησης Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώµατα το Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από την έναρξή του. εν είναι δυνατή η άσκηση των παραπάνω δικαιωµάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της συστηµένης επιστολής έχει καταβληθεί αποζηµίωση µε βάση το παρόν Ασφαλιστήριο. 2. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της συστηµένης επιστολής, έχει δηλωθεί ζηµιά σύµφωνα µε το Ασφαλιστήριο για επελθόντα ασφαλισµένο κίνδυνο. Άρθρο 18 ΕΚΧΩΡΗΣΗ - ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Ο Συµβαλλόµενος ή ο ικαιούχος µε γραπτή συναίνεση του Συµβαλλόµενου, µπορεί κατά τη διάρκεια καταβολής Ασφαλίστρου, µε γραπτή αίτησή του να εκχωρήσει ή να ενεχυριάσει τα δικαιώµατα που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο. Η εκχώρηση ή η ενεχυρίαση ισχύει από την ηµεροµηνία παραλαβής της γραπτής αίτηση στην Εταιρία και επιβεβαιώνεται µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης. Τα δικαιώµατα του εκδοχέα είναι επικρατέστερα από τα δικαιώµατα κάθε άλλου ικαιούχου ή Υποκατάστατου αυτού. Ο εκδοχέας δεν µπορεί να ζητήσει αντικατάσταση ικαιούχου. Ο Συµβαλλόµενος ή ο ικαιούχος σε περίπτωση εκχώρησης των δικαιωµάτων του µπορεί να τα ασκήσει µόνο µε τη συναίνεση του εκδοχέα. Άρθρο 19 ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από όλα τα έγγραφα που απαρτίζουν το

10 Ασφαλιστήριο που φέρει την υπογραφή εξουσιοδοτηµένου προσώπου της Εταιρίας. Άρθρο 20 ΤΕΛΗ - ΦΟΡΟΙ Όλοι οι νόµιµοι φόροι, τέλη ή άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις ή κάθε είδους δικαιώµατα υπέρ τρίτων ή επιβαρύνσεις ή εισφορές υπέρ τρίτων που ισχύουν κατά την έκδοση του Ασφαλιστηρίου ή θεσπιστούν µε νόµο στο µέλλον και αφορούν οποιαδήποτε καταβολή ή συναλλαγή απορρέει από αυτό το Ασφαλιστήριο ( ασφάλιστρα, αποζηµιώσεις, εξαγορές, λήξεις, φόροι, δικαιώµατα, επιβαρύνσεις κ.λ.π.) βαρύνουν τον Συµβαλλόµενο, τον Ασφαλισµένο ή ικαιούχο ή όποιο πρόσωπο έχει δικαιώµατα επί του Ασφαλιστηρίου. Άρθρο 21 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά µε το παρόν Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα ικαστήρια της Αθήνας που εφαρµόζουν Ελληνικό δίκαιο. Άρθρο 22 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Αξιώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο παραγράφονται µετά τη παρέλευση της προθεσµίας που ορίζεται από το Νόµο.

11 Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι παραπάνω Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας διαµορφώθηκαν από την Εταιρία σύµφωνα µε τις ισχύουσες οικονοµικές συνθήκες της Ελληνικής αγοράς κατά την έκδοση του Ασφαλιστηρίου και ισχύουν από την ηµεροµηνία έκδοσης του Ασφαλιστηρίου. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής στην αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους που ακολουθεί την πρώτη επέτειο του Ασφαλιστηρίου των παραπάνω µεταβλητών στοιχείων και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Συµβαλλόµενο γραπτά τη µεταβολή αυτή, µε την έκδοση νέων Ειδικών Κανόνων Λειτουργίας.

12 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισµένου και προκαλεί σε αυτόν προσωρινή ή µόνιµη, µερική ή ολική ανικανότητα, ή θάνατο ή ανάγκη νοσοκοµειακής ή εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης. ΑΣΘΕΝΕΙΑ Κάθε βλάβη της υγείας που δεν οφείλεται σε ατύχηµα αλλά σε παθολογικά αίτια και προέρχεται από αιτίες που δεν υπήρχαν, ή υπήρχαν αλλά ο Ασφαλισµένος αγνοούσε την ύπαρξή τους κατά την έναρξη ισχύος της Ασφάλισης ή της επαναφοράς της σε ισχύ. ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ Θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα άγαµα τέκνα του Ασφαλισµένου ηλικίας τριάντα (30) ηµερών έως δεκαοκτώ (18) ετών ή είκοσι πέντε (25) ετών εφόσον αυτά σπουδάζουν. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ή ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Το Ιατρικό ιαγνωστικό Κέντρο ή Νοσοκοµείο που παρέχει τις υπηρεσίες του µε απευθείας συνεργασία µε την Εταιρία ή µε τη διαµεσολάβηση εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας, µε την οποία έχει συνάψει σύµβαση συνεργασίας η Εταιρία. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ Γιατρός που ασκεί νόµιµα ειδικότητα αναγνωρισµένη από Ιατρικό Σύλλογο και παρέχει τις υπηρεσίες του, µε τη διαµεσολάβηση εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας, µε την οποία έχει συνάψει σύµβαση συνεργασίας η Εταιρία, σε Συνεργαζόµενο ιαγνωστικό Κέντρο ή Νοσοκοµείο ή στο ιατρείο του. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ Ο επαγγελµατίας υγείας πτυχιούχος φυσικοθεραπευτής που ασκεί νόµιµα το επάγγελµα φυσικοθεραπευτή µε φυσικά µέσα και για θεραπευτικούς σκοπούς και παρέχει τις υπηρεσίες του, µε τη διαµεσολάβηση εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας, µε την οποία έχει συνάψει σύµβαση συνεργασίας η Εταιρία, σε Συνεργαζόµενο ιαγνωστικό Κέντρο ή Νοσοκοµείο ή στο κέντρο φυσικοθεραπείας του. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Κάθε µεµονωµένη πράξη, που πραγµατοποιείται από γιατρό, είναι επιστηµονικά αναγνωρισµένη και επιβάλλεται ιατρικά για τη διάγνωση, ίαση ή αποκατάσταση της υγείας του Ασφαλισµένου. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Είναι το ποσοστό ή το ποσό που βαρύνει τον Ασφαλισµένο, αφορά σε δαπάνες εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης και αναφέρεται ανά κάλυψη στον Πίνακα Παροχών.

13 ΚΑΡΤΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Η ειδική κάρτα που χορηγεί η Εταιρία στους Ασφαλισµένους και στην οποία αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο, ο αριθµός ασφαλιστηρίου, τηλέφωνα επικοινωνίας και ο κωδικός πελάτη του Ασφαλισµένου. Ο Ασφαλισµένος µε την επίδειξη της κάρτας και της αστυνοµικής του ταυτότητας δικαιούται να κάνει χρήση των ιατρικών υπηρεσιών της Παροχής αυτής στα Συνεργαζόµενα ιαγνωστικά Κέντρα ή Νοσοκοµεία. ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ GENERALI CALL CENTER Το Ιατρικό Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο Υγείας που απαρτίζεται από εξειδικευµένο προσωπικό, λειτουργεί συντονιστικά και συµβουλευτικά προς τον Ασφαλισµένο σε 24ωρη βάση, 365 ηµέρες το έτος µε υποστήριξη γιατρών και νοσοκόµων σε 14 γλώσσες. Άρθρο 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Η Εταιρία, κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, παρέχει στον Ασφαλισµένο Εξωνοσοκοµειακή Περίθαλψη (χωρίς νοσηλεία και χωρίς διανυκτέρευση) και ειδικότερα ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις, ετήσιο προληπτικό έλεγχο (check - up), ετήσιους εξειδικευµένους προληπτικούς ελέγχους, ιατρικές πράξεις, φυσικοθεραπείες. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Σε περίπτωση που Ασφαλισµένος έχει ανάγκη ιατρικής βοήθειας λόγω ασθένειας ή ατυχήµατος, µπορεί να πραγµατοποιήσει προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις αποκλειστικά σε συνεργαζόµενους γιατρούς. Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της κάλυψης είναι να επικοινωνήσει ο Ασφαλισµένος µε το GENERALI CALL CENTER που θα συντονίσει τις ιατρικές επισκέψεις. Ο αριθµός των ιατρικών επισκέψεων και το ποσό συµµετοχής του Ασφαλισµένου στο κόστος αυτών αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών, ανάλογα µε την ειδικότητα του γιατρού και το συνεργαζόµενο διαγνωστικό κέντρο ή νοσοκοµείο που θα επιλεγεί από τον Ασφαλισµένο. ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ο Ασφαλισµένος έχει την δυνατότητα, λόγω ασθένειας ή ατυχήµατος, διενέργειας προγραµµατισµένων διαγνωστικών εξετάσεων σε συνεργαζόµενο ιαγνωστικό Κέντρο ή Νοσοκοµείο. Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της κάλυψης είναι ο Ασφαλισµένος να: επικοινωνήσει µε το GENERALI CALL CENTER που θα συντονίσει την διενέργεια των διαγνωστικών εξετάσεων και προσκοµίσει παραπεµπτικό συνεργαζόµενου γιατρού που θα δικαιολογεί τις συγκεκριµένες διαγνωστικές εξετάσεις Το ποσοστό συµµετοχής του Ασφαλισµένου στο κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων και το ανώτατο ετήσιο όριο ευθύνης της Εταιρίας αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος εξαντλήσει το ανώτατο όριο ευθύνης για την συγκεκριµένη κάλυψη, όπως αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και πρέπει να διενεργήσει διαγνωστικές εξετάσεις, µεταβάλλεται αυτόµατα και αυξάνεται το ποσοστό συµµετοχής του στο κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων όπως αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ EΛΕΓΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (CHECK-UP) Ο Ασφαλισµένος (ενήλικας ή ανήλικος) µετά την πάροδο του πρώτου ασφαλιστικού έτους συνεχούς ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή µετά την πάροδο συνεχόµενων 12 µηνών από την επαναφορά του σε ισχύ, µπορεί να διενεργήσει κάθε ασφαλιστικό έτος το παρακάτω πακέτο προληπτικού ελέγχου υγείας (check up) χωρίς συµµετοχή. Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της κάλυψης είναι ο Ασφαλισµένος να επικοινωνήσει µε το GENERALI CALL CENTER που θα συντονίσει την διενέργεια του ετήσιου προληπτικού ελέγχου. Check up 1 - Γενικός Αιµατολογικός έλεγχος

14 Γενική Αίµατος Σίδηρος ορού Σάκχαρο Χοληστερίνη Ουρία Γενική Ούρων ΕΤΗΣΙΟΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ (CHECK- UPS) Ο Ασφαλισµένος που έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, έχει την δυνατότητα, µετά την πάροδο ενός (1) συνεχόµενου ασφαλιστικού έτους από την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή µετά την πάροδο συνεχόµενων 12 µηνών την επαναφορά του σε ισχύ, διενέργειας ενός ή περισσότερων πακέτων προληπτικών ελέγχων υγείας (check up) από τα παρακάτω αναφερόµενα, µε καταβολή της συµµετοχής του όπως ορίζεται στον Πίνακα Παροχών. Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της κάλυψης είναι ο Ασφαλισµένος να επικοινωνήσει µε το GENERALI CALL CENTER που θα συντονίσει την διενέργεια των εξειδικευµένων προληπτικών ελέγχων υγείας. Εξειδικευµένοι προληπτικοί έλεγχοι που µπορεί να επιλέξει ο Ασφαλισµένος ανά ηµερολογιακό µήνα είναι: Ιανουάριος: Λιπιδαιµικός έλεγχος περιλαµβάνει: χοληστερίνη, τριγλυκερίδια,hdl,ldl, απολιποπροτείνη Α1 (apo A1), απολιποπρωτείνη Β (apo B), παθολογική εξέταση Φεβρουάριος: Ελεγχος καρκινικών δεικτών περιλαµβάνει: Ca 19-9, CA, A-FP Μάρτιος: α. Ελεγχος ΩΡΛ περιλαµβάνει: ακουολογικό, ενδοσκοπικό και ωτορυνολαρυγγικό έλεγχο και β. Οφθαλµολογικός έλεγχος περιλαµβάνει: οπτική οξύτητα, διάθλαση, τονοµέτρηση, εξέταση σχιµοειδούς λυχνίας, εξέταση µε το οφθαλµοσκόπιο, χρωµατική αντίληψη και βυθοσκόπιση Απρίλιος: Γενικός Ελεγχος περιλαµβάνει: γενική αίµατος, ΤΚΕ, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, κάλιο, νάτριο, ουρικό οξύ, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL, LDL,SGOT, SGPT, σίδηρος, γ GT, γενική ούρων Μάιος:Ελεγχος Θυρεοειδούς περιλαµβάνει: θυρεοειδοτρόπος ορµόνη, (TSH), τριΐδοθυροξίνηθυροξίνη ορού (Τ3 - Τ4), anti-tpo, anti -TG-υπέρηχο (US) θυρεοειδούς Ιούνιος: Ελεγχος ανδρολογικός περιλαµβάνει: υπέρηχο (US) προστάτη, PSA, γενική ούρων, κλινική εξέταση Ιούλιος: Ελεγχος ηπατίτιδας περιλαµβάνει: αυστραλιανό αντιγόνο (ΗBsAg), anti - HCV, πυροσταφυλική τρανσαµινάση (ALT), γ GT Αύγουστος: α. Ελεγχος ανηλίκων περιλαµβάνει: γενική αίµατος, σίδηρο ορού, σάκχαρο, χοληστερίνη, ουρία, γενική ούρων και παιδιατρική εξέταση και β. Ελεγχος µελανώµατος περιλαµβάνει: κλινική εξέταση από δερµατολόγο για δερµατικές νεοπλασίες, χαρτογράφηση Σεπτέµβριος: α. Ελεγχος καρδιολογικός περιλαµβάνει: ηλεκτροκαρδιογράφηµα,. Τέστ κοπώσεως, υπέρηχο καρδιάς, Holter ρυθµού, καρδιολογική εξέταση και β. Ελεγχος Alzheimer περιλαµβάνει τέστ µνήµης και εξέταση από νευρολόγο Οκτώβριος: α. Ελεγχος προληπτικός γυναικολογικός περιλαµβάνει: ψηφιακή µαστογραφία, υπέρηχο US µαστών, κλινική εξέταση, Τεστ PAP και β. Check up οστεοαρθρίτιδας περιλαµβάνει µέτρηση οστικής πυκνότητας Ca Νοέµβριος: Προληπτικός πνευµονολογικός έλεγχος περιλαµβάνει οξυµετρία και σπιροµέτρηση εκέµβριος: Ελεγχος σεξουαλικώς µεταδιδοµένων νοσηµάτων περιλαµβάνει HIV ½, anti-hcv, δείκτες ηπατίτιδας Β, επιφανειακό αντιγόνο, RPR Ο Ασφαλισµένος µπορεί να διενεργήσει από τους παραπάνω αναφερόµενους εξειδικευµένους προληπτικούς ελέγχους υγείας έναν από κάθε είδος και µία φορά ανά ασφαλιστικό έτος. Σε περίπτωση που Ασφαλισµένος διενεργήσει επιλεγέντα εξειδικευµένο προληπτικό έλεγχο

15 τον µήνα στον οποίον αναφέρεται ο έλεγχος αυτός στον επισυναπτόµενο στον ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, το κόστος θα είναι χαµηλότερο από το κόστος σε περίπτωση διενέργειας τους λοιπούς µήνες, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον Πίνακα αυτόν. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ο Ασφαλισµένος έχει την δυνατότητα, λόγω ασθένειας ή ατυχήµατος, διενέργειας προγραµµατισµένων ιατρικών πράξεων από συνεργαζόµενο γιατρό στις εγκαταστάσεις συνεργαζόµενου ιαγνωστικού Κέντρου ή Νοσοκοµείου. Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της κάλυψης είναι ο Ασφαλισµένος να επικοινωνήσει µε το GENERALI CALL CENTER που θα συντονίσει την διενέργεια των ιατρικών πράξεων. Το ποσοστό συµµετοχής του Ασφαλισµένου για τις ιατρικές πράξεις µε κόστος προνοµιακού τιµοκαταλόγου αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών, ανάλογα µε το ιαγνωστικό Κέντρο ή το Νοσοκοµείου που θα επιλεγεί από τον Ασφαλισµένο. Η Εταιρία δεν καλύπτει το κόστος των ειδικών υλικών, του υγειονοµικού υλικού και των φαρµάκων που θα απαιτηθούν για την διενέργεια της ιατρικής πράξης. Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Στον Ασφαλισµένο παρέχεται στο πλαίσιο οδοντιατρικής κάλυψης η δυνατότητα διενέργειας α. δωρεάν ενός ετήσιου καθαρισµού, ενός ετήσιου ελέγχου (check up) στοµατικής κοιλότητας και µια ετήσια επίσκεψη για προσωρινή ανακούφιση επώδυνης κατάστασης και β. διενέργειας οδοντιατρικών πράξεων σε συνεργαζόµενο πανελλαδικά δίκτυο οδοντογιατρών µε ποσοστό συµµετοχής του Ασφαλισµένου όπως αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ Στον Ασφαλισµένο παρέχεται δωρεάν µεταφορά εντός του νοµού Αττικής µε ασθενοφόρο σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού προς Συνεργαζόµενο Νοσοκοµείο για νοσηλεία. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Παρέχεται δωρεάν διαχείριση και οργάνωση επείγουσας βοήθειας κατά την διάρκεια ταξιδιού εκτός Ελλάδας και παγκόσµια καθώς και δωρεάν συµβουλές οδηγίες από ειδικευµένους γιατρούς µέσω του GENERALI CALL CENTER και σε 24ωρη βάση Σε περίπτωση ενεργοποίησης της κάλυψης ο Ασφαλισµένος φέρει το κόστος µε προνοµιακό τιµοκατάλογο. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΩΡΕΑΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ Αµεση ιατρική υποστήριξη σε οποιοδήποτε σηµείο του κόσµου (ALERT) και πληροφόρηση για γιατρούς, φαρµακεία και νοσοκοµεία (IATROS) ΕΚΠΤΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ Παρέχεται έκπτωση σε συνεργαζόµενα Νοσοκοµεία µε την προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισµένος δεν διαθέτει ασφαλιστήριο νοσοκοµειακής περίθαλψης Το ποσοστό έκπτωσης αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών. Εξαιρούνται από τις παρεχόµενες εκπτώσεις τα πακέτα χρεώσεων, φάρµακα, ειδικά υλικά και οι αµοιβές των γιατρών ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Ο Ασφαλισµένος έχει την δυνατότητα, λόγω ασθένειας ή ατυχήµατος διενέργειας προγραµµατισµένων φυσικοθεραπειών στις εγκαταστάσεις Συνεργαζόµενου ιαγνωστικού Κέντρου, Κέντρου Φυσικοθεραπείας ή Νοσοκοµείου, σύµφωνα µε παραπεµπτικό συνεργαζόµενου γιατρού. Το ποσό συµµετοχής του Ασφαλισµένου για διενέργεια φυσικοθεραπειών αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών. Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της κάλυψης είναι ο Ασφαλισµένος να επικοινωνήσει µε το GENERALI CALL CENTER που θα συντονίσει την διενέργεια των φυσικοθεραπειών. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Ο Ασφαλισµένος έχει την δυνατότητα µε συµµετοχή του, να κάνει χρήση των παρακάτω επιπλέον καλύψεων που τιµολογούνται µε προνοµιακό τιµοκατάλογο. Ο Ασφαλισµένος για την ενεργοποίηση των παρακάτω επιπλέον καλύψεων πρέπει να επικοινωνήσει µε το GENERALI CALL CENTER

16 Νοσηλεία κατ οίκον µε ελεγχόµενες χρεώσεις Παρέχεται οργάνωση νοσηλείας κατ οίκον µε προνοµιακές τιµές για τον Ασφαλισµένο όπως αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών Ψυχολογική υποστήριξη µέσω πανελλαδικού δικτύου Παρέχεται δυνατότητα απεριόριστων προγραµµατισµένων συνεδριών µε ψυχολόγο ή ψυχίατρο και ψυχολογική υποστήριξη µέσω τηλεφωνικού κέντρου µε προνοµιακές τιµές για τον Ασφαλισµένο όπως αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών. ιακοµιδές µε ελεγχόµενες χρεώσεις Παρέχεται δυνατότητα προγραµµατισµένων διακοµιδών εντός και εκτός Ελλάδος µε προνοµιακές τιµές για τον Ασφαλισµένο. Εργαστήρια τεχνητής γονιµοποίησης Παρέχονται προνοµιακές τιµές για τον Ασφαλισµένο σε συνεργαζόµενα εργαστήρια τεχνητής γονιµοποίησης πανελλαδικά. Άρθρο 3 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Η Παροχή δεν καλύπτει κίνδυνο που προέρχεται ή οφείλεται άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή µερικά σε µία ή περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες: ιάπραξη από τον Ασφαλισµένο ποινικά τιµωρουµένης πράξης, εκτός αν αυτή είναι πταίσµα. Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοτραυµατισµό και οι συνέπειές τους. Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε τροµοκρατικές ενέργειες, σε λαϊκές ταραχές, οχλαγωγία, απεργίες, ανταπεργίες, κινήµατα επαναστάσεις, εξεγέρσεις, ή οποιεσδήποτε πολεµικές επιχειρήσεις. Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε προπονήσεις ή αγώνες επαγγελµατικών ή ερασιτεχνικών αθλητικών σωµατείων, σε βαρέα αθλήµατα, πυγµαχία, πάλη, πολεµικές τέχνες. Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε καταδύσεις µε χρήση αναπνευστικής συσκευής (επαγγελµατικές ή ερασιτεχνικές), ορειβασία, πτώσεις µε σχοινιά, αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό, πτήσεις µε αερόστατο, πτώση µε αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία. Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε πτήσεις µε αεροσκάφος ή άλλα εναέρια µέσα που δεν εκτελούν τακτικές πτήσεις ή πτήσεις charters αναγνωρισµένων εναέριων συγκοινωνιών. Χρήση από τον Ασφαλισµένο εκρηκτικών υλών. Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε επαγγελµατικούς ή ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας µε µηχανοκίνητα µέσα καθώς και στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές. Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας, ιονίζουσας ακτινοβολίας, χηµικής µόλυνσης ή / και δηλητηριωδών αερίων. Επιδηµίες που είναι συνέπεια πολέµου, σεισµού, πληµµύρας, έκρηξης ηφαιστείου ή άλλων φυσικών καταστροφών µεγάλης και µαζικής έκτασης. Πανδηµίες. Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών και επιπλοκές τους Αλκοολική ηπατοπάθεια, µέθη (όπως προσδιορίζεται από την κάθε φορά ισχύουσα νοµοθεσία περί οδικής κυκλοφορίας) Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας. Παχυσαρκία Ψυχιατρικές παθήσεις, επιληψία

17 Εξαιρούνται επίσης από την Παροχή και δεν καλύπτονται: Ελεγχος και θεραπεία ανικανότητας για τεκνοποίηση Εξετάσεις που διενεργούνται µε τεχνική Μοριακής Βιολογίας - PCR εν ασφαλίζονται µε την Παροχή πρόσωπα που δεν έχουν µόνιµη διαµονή στην Ελλάδα. Άρθρο 4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση της Παροχής εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις: Προϋποθέσεις Τροποποίησης Υποβολή γραπτής αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία. Η Εταιρία εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, η οποία αναγράφει την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις προϋποθέσεις και όρους της Παροχής. Άρθρο 5 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα µετά από ακύρωση της Παροχής λόγω µη καταβολής ασφαλίστρων, να ζητήσει την επαναφορά της σε ισχύ το αργότερο µέσα σε έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία οφειλής του ασφαλίστρου µετά από γραπτή αίτηση επαναφοράς, αποδοχή από την Εταιρία και καταβολή των οφειλόµενων ασφαλίστρων από την ηµεροµηνία οφειλής και σύµφωνα µε τις παρακάτω προυποθέσεις. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης επαναφοράς µέσα σε τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία οφειλής του ασφαλίστρου η Εταιρία µετά την καταβολή των οφειλόµενων ασφαλίστρων επαναφέρει το Ασφαλιστήριο σε ισχύ. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης επαναφοράς µετά την πάροδο τριών (3) µηνών και έως έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία οφειλής του ασφαλίστρου η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της επαναφοράς µε την επιφύλαξη των παρακάτω προυποθέσεων. Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων που η Εταιρία θα ζητήσει για την πιστοποίηση της κατάστασης υγείας του Ασφαλισµένου και εκτίµηση του κινδύνου. Η Εταιρία, εκτιµά τον ασφαλισµένο κίνδυνο εκ νέου και διατηρεί το δικαίωµα να κάνει αποδεκτή ή όχι την επαναφορά της Παροχής. Απαραίτητη προυπόθεση σε κάθε περίπτωση επαναφοράς της Παροχής είναι: Η Εταιρία να εξακολουθεί να εκδίδει Ασφαλιστήρια µε τον συγκεκριµένο τύπο Παροχής κατά την ηµεροµηνία αίτησης επαναφοράς. Η Εταιρία υπολογίζει τα Ασφάλιστρα της Παροχής µε βάση τα ισχύοντα τιµολόγια της Παροχής και την ηλικία του Ασφαλισµένου κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επαναφοράς. Σε περίπτωση αποδοχής από την Εταιρία επαναφοράς της Παροχής σε ισχύ εκδίδεται σχετική Πρόσθετη Πράξη µε αναγραφή της ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος της επαναφοράς. Άρθρο 6 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του Ασφαλίστρου της Παροχής, σε περίπτωση που υπάρξει µεταβολή των παρακάτω παραµέτρων κόστους και συντελεστών υπολογισµού των

18 ασφαλίστρων: Αύξηση κόστους Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, Νοσηλείας Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων και ιαγνωστικών εξετάσεων. Οποιαδήποτε αναπροσαρµογή Ασφαλίστρου και ορίων της Παροχής θα πραγµατοποιείται στην ετήσια επέτειο του Ασφαλιστηρίου ή κατά την επαναφορά του σε ισχύ και θα αφορά στο σύνολο των Ασφαλισµένων για τον τύπο της Παροχής αυτής, θα ενηµερώνεται δε ο Ασφαλισµένος για τις µεταβολές αυτές Άρθρο 7 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ TΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η έναρξη ισχύος της Παροχής είναι αυτή που αναγράφεται ως ηµεροµηνία έναρξης στο Ασφαλιστήριο, µε την προυπόθεση να έχει καταβληθεί ολόκληρο το Ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση του, εάν αυτό έχει συµφωνηθεί κατά την σύναψη της Ασφάλισης. Προυπόθεση για την έναρξη ισχύος της Παροχής είναι έως την παραπάνω οριζόµενη ηµεροµηνία έναρξης ισχύος να µην έχει επέλθει µεταβολή της υγείας και λοιπών παραµέτρων που η Εταιρία έλαβε υπόψη της για την εκτίµηση και ανάληψη του κινδύνου. Η Παροχή ισχύει για ατυχήµατα ή ασθένειες που υπέστη ο Ασφαλισµένος µετά την έναρξη ισχύος της Παροχής, όπως παραπάνω ορίζεται, ή της επαναφοράς της σε ισχύ ή της τροποποίησής της. Άρθρο 8 ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Η διάρκεια ισχύος της Παροχής είναι ετήσια και αναγράφεται στον Πίνακα παροχών. Η Παροχή λήγει την ηµεροµηνία που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών ως «Ηµεροµηνία λήξης» της Παροχής. Άρθρο 9 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια ισχύος της Παροχής, οποιοδήποτε από τα τυχόν Εξαρτώµενα Μέλη του µπορεί µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία θανάτου του Ασφαλισµένου να ζητήσει την έκδοση νέου Ασφαλιστηρίου. Η Εταιρία εκδίδει νέο Ασφαλιστήριο µε τους ίδιους όρους και καλύψεις χωρίς εκτίµηση κινδύνου και θεωρώντας το νέο Ασφαλιστήριο ως συνέχεια του λήξαντος, µε την προϋπόθεση να εξακολουθεί να συνάπτει τον συγκεκριµένο ή άλλο συναφή τύπο ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του νέου Ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση που ο / η σύζυγος του κυρίως Ασφαλισµένου λόγω διαζυγίου δεν καλύπτεται από την Παροχή καθώς και σε περίπτωση ενηλικίωσης τέκνων εξαρτωµένων µελών, εφόσον τα πρόσωπα αυτά ήταν ήδη ασφαλισµένα µε την Παροχή για διάστηµα των τελευταίων έξι (6) συνεχόµενων µηνών ισχύος της Παροχής, η Εταιρία τους παρέχει τη δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισης µε την έκδοση νέου Ασφαλιστηρίου µε τους ίδιους όρους και καλύψεις χωρίς εκτίµηση κινδύνου και θεωρώντας το νέο Ασφαλιστήριο ως συνέχεια του προηγούµενου, µε την προϋπόθεση να εξακολουθεί να συνάπτει τον συγκεκριµένο ή άλλο συναφή τύπο ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του νέου Ασφαλιστηρίου.

19 Άρθρο 10 ΕΥΘΥΝΗ TΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από όλα τα έγγραφα που απαρτίζουν το Ασφαλιστήριο που φέρει την υπογραφή εξουσιοδοτηµένου προσώπου της Εταιρίας. Οι συνεργαζόµενοι γιατροί, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από το νόµο για την άσκηση της ειδικότητάς τους και είναι αναγνωρισµένοι από τους αρµόδιους τοπικούς Ιατρικούς Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα, ενεργούν δε σύµφωνα µε τα ιατρικά κριτήρια και ευθύνονται αποκλειστικά οι ίδιοι για κάθε επιλογή και πράξη τους. Τα συνεργαζόµενα Νοσοκοµεία και ιαγνωστικά Κέντρα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από το νόµο για την νόµιµη άσκηση της δραστηριότητάς τους και ευθύνονται αποκλειστικά για κάθε επιλογή και πράξη αυτών και των προστηθέντων από αυτούς προσώπων. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή τους ή ευθύνη τους. Άρθρο 11 Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από αυτές τις Ειδικές ιατάξεις εφαρµόζονται οι Γενικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΑΣΦΑΛΙΣΤΉΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Health Keeper ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την Ισχύουσα Νοµοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων

Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων Συνοπτική παρουσίαση Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων Κωδ:30410, 30411, 30412 Ετησίως Ανανεούµενης ιάρκειας Πρόγραµµα ιαγνωστικών Εξετάσεων κωδ:30410 Προγραµµατα Εξωνοσοκοµεια κωδ:30412, 30413 Ειδικά θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

[ Privilege Club ] Privilege Club

[ Privilege Club ] Privilege Club [ ] Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Ένας δισεπίλυτος γρίφος 2 Υγεία Οι σηµερινές συνθήκες στον τοµέα υγείας χαρακτηρίζονται από: Αβεβαιότητα παροχών των κοινωνικών φορέων. Περιορισµένη ρευστότητα νοικοκυριών.

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ 4 1.

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ Άρθρο 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύµφωνα µε: την ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία, τις ασφαλιστικές παροχές και τα εγκεκριµένα τιµολόγια, τους παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύμφωνα με: Την ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία. Τους παρόντες Γενικούς Όρους Ασφάλισης Ζωής. Τους Ειδικούς Όρους

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος "Χρυσή Υγεία" δικαιούνται μετά

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος Χρυσή Υγεία δικαιούνται μετά Α) Μέσω του συνεργαζόμενου Συντονιστικού Κέντρου 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, δυνατότητα να κλείνονται ραντεβού με τις κλινικές και να παρέχονται ιατρικές συμβουλές ή να λαμβάνονται γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ Κωδικός: 03272 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ 34 Generali Medical Family

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών.

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Για Νοσηλεία με χρήση ιδιωτικής ασφάλειας και ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιδιώτη ιατρό η χρέωση θα γίνεται με τιμές ΦΕΚ. Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιατρό ΕΟΠΥΥ (η δυνατότητα συνταγογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με εν ισχύ συμβόλαιο των Γενικών Κλάδων.

Διαβάστε περισσότερα

Medicare Generation Next Οδηγίες για τον ασφαλισμένο Τι είναι το Medicare Generation Next;

Medicare Generation Next Οδηγίες για τον ασφαλισμένο Τι είναι το Medicare Generation Next; 2014 + ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) Τι είναι το Medicare Generation Next; Το Medicare Generation Next είναι πρόγραμμα κάλυψης εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Ε.ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Κωδικός: 12039 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ 60 Άνδρας Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO F A M I L Y L I F E - ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ (091)

AKYPO F A M I L Y L I F E - ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ (091) F A M I L Y L I F E - ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ (091) 2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ 4. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ )

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ( ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚ Ιατρικές Συµβουλές Απεριόριστα Απεριόριστα

Διαβάστε περισσότερα

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό Department: Sales Department Country: Greece Generali Hellas Medical Easy Νοσοκομειακό Generali Hellas Athens March, 0 Medical Easy Νοσοκομειακό Ας το γνωρίσουμε!!!! Generali Hellas Athens March, 0 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Το Anytime Health First Care σας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ. Εγκύκλιος Υπηρεσιακή. ΘΕΜΑ : ΦΟΙΝΙΞ CREDIT PROTECTION Πρόγραµµα Ασφάλισης ανειοληπτών

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ. Εγκύκλιος Υπηρεσιακή. ΘΕΜΑ : ΦΟΙΝΙΞ CREDIT PROTECTION Πρόγραµµα Ασφάλισης ανειοληπτών ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Αθήνα, 13 Ιουνίου 2007 Αριθ. :119 ΘΕΜΑ : ΦΟΙΝΙΞ CREDIT PROTECTION Πρόγραµµα Ασφάλισης ανειοληπτών Η εταιρία αξιολογώντας την ανάγκη κάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων Ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Νέες Παροχές του Νοσοκομείου Metropolitan προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής

Θέμα : Νέες Παροχές του Νοσοκομείου Metropolitan προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Privilege Club. Αθηνών Παίδων

Privilege Club. Αθηνών Παίδων Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Μ αυτό το Παράρτημα, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary»

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary» Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ «Bonjour Primary» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Παροχές Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης Σε συνεργασία µε τα ακόλουθα ιδρύµατα του Οµίλου ΥΓΕΙΑ: 1..Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN)

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: 504052 Άρθρο 1o: Ορισµοί Ανώτατο όριο κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που θα καταβάλλει η Εταιρία ανά έτος για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 3 FL 292

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 3 FL 292 FL 292 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ(292) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Στα επόµενα, για συντοµία, αποκαλούνται: «Εταιρία» (Ασφαλιστής): Η «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα Τμήμα: Εκπαίδευσης Χώρα: Ελλάδα Γιατί το Medical Easy είναι Μοναδικό! Εξαιρετικά Ανταγωνιστικό Ασφάλιστρο. Αναδεικνύει τον ρόλο του Συνεργάτη ως Συμβούλου και όχι ως χειριστή διαδικασιών: Χωρίς ανάμειξή

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1ο: ΕΞΑΓΟΡΑ Το ασφαλιστήριο μπορεί να εξαγορασθεί : α. όταν πρόκειται για συμβόλαια διάρκειας πληρωμής ασφαλίστρων μέχρι και δέκα (10) χρόνων, μετά την πληρωμή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες,

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Το τελευταία χρόνια βιώνουμε σημαντικές αλλαγές στον Ασφαλιστικό κλάδο με κύριο χαρακτηριστικό την ένταση του ανταγωνισμού αναφορικά με το κόστος ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους

Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους Άρθρο 1ο: Ορισµοί Εταιρεία: Η AΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε., Μιχαλακοπούλου 48, 115 28 Αθήνα. Τράπεζα: Η ALPHA BANK Α.Ε., Σταδίου 40, 102 52 Αθήνα, η οποία είναι και ο Συµβαλλόµενος

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια:

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ (Κωδ.3006) 1. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση έχει θεμελιωθεί και βασίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης, στις γραπτές δηλώσεις του Συμβαλλομένου και Ασφαλισμένου, και διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών)

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

FLY WAY. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΟΡΙΣΜΟΙ

FLY WAY. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΟΡΙΣΜΟΙ FLY WAY ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΘΟΡΑ Η σταδιακή επιδείνωση (χειροτέρευση) της κατάστασης ενός αντικειμένου, που οφείλεται στη φθορά από την κανονική χρήση του με την πάροδο του χρόνου. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Τo Ασφαλιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ SENIOR PLUS (ΕΞSENPLUS)

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ SENIOR PLUS (ΕΞSENPLUS) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ SENIOR PLUS (ΕΞSENPLUS) ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: 504053 Άρθρο 1o: Ορισµοί Ανώτατο όριο κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που θα καταβάλλει η Εταιρία ανά

Διαβάστε περισσότερα

Συµπληρωµατική Παροχή

Συµπληρωµατική Παροχή Συµπληρωµατική Παροχή Ο ΟΝΤΙΑTΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Άρθρο 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Ο Ασφαλισµένος έχει την δυνατότητα διενέργειας οδοντιατρικών πράξεων σε συνεργαζόµενο γιατρό. Η Παροχή καλύπτει και τα βασικά υλικά των

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Μια αγκαλιά φροντίδας... για τα µωρά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Μια αγκαλιά φροντίδας... για τα µωρά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μια αγκαλιά φροντίδας... για τα µωρά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ Χαρίστε στο µωρό σας την αφοσίωσή σας χωρίς καµία έγνοια! Καλωσορίζουµε το νέο µέλος της οικογένειάς σας, προσφέροντάς

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές υγείας Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Παροχές υγείας Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ Παροχές υγείας Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες έκτακτες ιατρικές επισκέψεις στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο στους εφημερεύοντες ιατρούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ MEDICAL SAFETY ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισµένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παροχές Ομίλου Βιοϊατρικής στις Μονάδες υγείας στη Θεσσαλονίκη

Θέμα : Παροχές Ομίλου Βιοϊατρικής στις Μονάδες υγείας στη Θεσσαλονίκη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADYCARE ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής :

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής : Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα Ασφαλίζονται ομάδες προσώπων με ελάχιστο αριθμό ασφαλιζομένων δέκα (10) άτομα. Για ασφάλιση ομάδας πάνω από πενήντα (50) άτομα, ειδικά για το πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 10197 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΡΟΣ Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις, Υποκαταστήματα, Περιφερειακούς Τομείς. Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

στους εφηµερεύοντες ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων της Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Χειρουργό)

στους εφηµερεύοντες ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων της Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Χειρουργό) ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ (Σ.Ε.Π.) ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ (Α ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ, ΓΟΝΕΙΣ & Α ΕΛΦΙΑ) ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΩΡΕΑΝ απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις,

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Συνδροµητικού Προγράµµατος Ενηλίκων υγεία για όλους ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχές Συνδροµητικού Προγράµµατος Ενηλίκων υγεία για όλους ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Παροχές Συνδροµητικού Προγράµµατος Ενηλίκων υγεία για όλους ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Τι είναι Το 360Care είναι το νέο, Συνδροµητικό Πρόγραµµα Υγείας από τον Όµιλο της Ευρωκλινικής. Με µόνο µια πληρωµή στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΟΙ ΜΕ ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΟΙ ΜΕ ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Προς τα Σωµατεία Μέλη της ΕΟΙ Μαρκόπουλο, 3 εκεµβρίου 2013 Αρ. πρωτ. 585 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΟΙ ΜΕ ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Με ευχαρίστηση σας ενηµερώνουµε ότι ανανεώθηκε η συνεργασία της ΕΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιούς απευθυνόμαστε

Σε ποιούς απευθυνόμαστε Ποιοί είμαστε Εδώ και 4 χρόνια, το σύστημα υγείας ΠαρονClub, έχτισε ένα πανελλαδικό σύστημα υγείας, βασισμένο να καλύπτει τις πιο απαιτητικές και ραγδαίες αλλαγές αυτής της εύθραυστης εποχής. Σε μια εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συν/φοι, 27/10/2014 Οι συνεχείς κυβερνητικές επιθέσεις, με τις μεγάλες και δυσβάστακτες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Η Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI HELLAS Α.Α.Ε. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνάπτει την Ασφάλιση.

ΕΤΑΙΡΙΑ Η Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI HELLAS Α.Α.Ε. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνάπτει την Ασφάλιση. Medical Easy ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την Ισχύουσα Νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας, οι Ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο.

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Premium ιάγνωση Ενισχυµένο «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» Κωδικός κάλυψης 30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30415/ 09.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό.

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστεύουµε ότι η υγεία, το πιο πολύτιµο αγαθό, αξίζει την πιο ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ

Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ είναι ο μεγαλύτερος ΟΜΙΛΟΣ στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα, και ένας από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ. Με την συνεργασία της New Health System

«ΜΕΤΡΟΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ. Με την συνεργασία της New Health System «ΜΕΤΡΟΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Με την συνεργασία της New Health System «ΜΕΤΡΟΝ ΥΓΕΙΑΣ» Η ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ σε συνεργασία µε την NEW HEALTH SYSTEM (Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Υγείας),

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας.

Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας. Αγαπητοί συνεργάτες, Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας. Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π το όποιο λειτουργεί 24ώρες/365 μέρες): 1. Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι αυτόνομου πακέτου Mediσυν Care

Όροι αυτόνομου πακέτου Mediσυν Care Πίνακας Περιεχομένων Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου... 2 Άρθρο 1: Ορισμοί... 2 Άρθρο 2: Τι περιλαμβάνει το Ασφαλιστήριό σας... 3 Άρθρο 3: Ποια είναι η ισχύς της Ασφάλισης... 3 Άρθρο 4: Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ FIRSTHEALTH ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CHECK UP ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ :

ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Νο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Νο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ : Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ιδιότητα του οφειλέτη ή εγγυητή στεγαστικού δανείου επί της ζωής του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα